Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο"

Transcript

1

2

3 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία από 5

4 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:... /... /... Αλαιπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πίλαθα Σξνπνπνηήζεσλ ζην ηέινο ηεο Γηαδηθαζίαο ΚΟΠΟ θνπόο ηεο Γηαδηθαζίαο είλαη: ε αλαγλώξηζε θαη ζπιινγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. ε αλαγλώξηζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ άιισλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΤΓΠ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A/A Πεπιγπαθή Ενέπγειαρ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 10. Γηα ηελ αλαγλώξηζε όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα θαζώο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξνπο Γεκόζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Δπξσπατθή Έλσζε, Ννκαξρίεο, Γήκνη, ππξνζβεζηηθή, θιπ.) ή/θαη ηδησηηθνύο θνξείο (ζύιινγνη πνιηηώλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ελώζεηο θιπ.). 1. Καζνξίδνπλ ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: ηδησηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο από ελώζεηο / ζπλεηαηξηζκνύο πιεξνθνξίεο από ππνπξγεία (ΤΠΔΥΩΓΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) Δπξσπατθή Έλσζε, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Γεκνηηθέο Αξρέο, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο, παλεπηζηήκηα θιπ. πιεξνθνξίεο από λνκηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ 2. Καζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο αλά πεγή: απαηηήζεηο ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο απαηηήζεηο θαη λνκνζεζία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξντόληα λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε Ηκεξνκελία από 5

5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ ξύπαλζε θαη ρξήζε λεξνύ (ξύπαλζε πδξνθόξνπ νξίδνληα θιπ) λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ζηεξεώλ / πγξώλ απνβιήησλ λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ ερνξύπαλζε, ηηο νζκέο, ηελ ζθόλε θαη ηνπο θηλδύλνπο εθξήμεσλ θαη ππξθαγηάο 3. Διέγρνπλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηε δηαδηθαζία Δ-01 «Ενηοπιζμόρ και Αξιολόγηζη Πεπιβαλλονηολογικών Παπαμέηπων» 4. Διέγρνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηα πξντόληα / ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο 5. Καζνξίδνπλ ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο αλά πεξηβαιινληηθή επίπησζε 6. Καηαγξάθνπλ ζην έληππν Δ-01.4 «Μειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ» ηε ζρεηηθή λνκνζεζία αλά πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν 7. Δλεκεξώλνπλ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη αξκνδηόηεηέο ηνπο ΕΛΕΓΥΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ 20. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ειέγρνπλ ηε λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, δειαδή ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζε ζπκκόξθσζε κε όιεο ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο: ειέγρνπλ ηπρόλ αξρεία κεηξήζεσλ θαη παξαθνινύζεζεο ησλ Πεξηβαιινληνινγηθώλ Παξακέηξσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ξύπαλζεο ειέγρνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (άδεηεο ιεηηνπξγίαο, άδεηεο επέθηαζεο, θιπ.) σο πξνο ηελ ηζρύ ηνπο επηκεινύληαη ησλ ελεξγεηώλ αλαλέσζεο θαη έθδνζεο λέσλ αδεηώλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο πξνβαίλνπλ θάζε 1 ρξόλν ζε δηεξεύλεζε γηα θάζε αιιαγή πνπ έρεη πξνθύςεη ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ εηαηξεία θαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε λνκηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη νξίδνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο όπνπ είλαη εθηθηό πξνβαίλνπλ ζε έθηαθηε αλαζεώξεζε θαη αλαλέσζε ηεο Μελέηηρ Ανάλςζηρ και Αξιολόγηζηρ Πεπιβαλλονηικών Παπαμέηπων όηαλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ (εηζαγσγή λέαο λνκνζεζίαο, αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θιπ.), έηζη ώζηε λα παξζνύλ νη αλαγθαίεο απνθάζεηο ηπρόλ αλαδηάξζξσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ή αιιαγώλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ησλ ζηόρσλ ή / θαη ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο δξάζεο Ηκεξνκελία από 5

6 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΑΡΥΕΙΑ Απσείο Τπεύθςνορ Σήπηζηρ Διάπκεια Σήπηζηρ Δ-01.4 «Μειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ» Αληίγξαθα ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 5 ρξόληα Πεξίνδνο ηζρύνο + 1 ρξόλνο Ηκεξνκελία από 5

7 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ημεπομηνία Σποποποίηζηρ Πεπιγπαθή Σποποποίηζηρ ελίδα Σπέσοςζα Έκδοζη Ηκεξνκελία από 5

8 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Γηαδηθαζία 03 Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Έκδοση 1 Ημερομηνία από 5

9 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:... /... /... Αλαιπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πίλαθα Σξνπνπνηήζεσλ ζην ηέινο ηεο Γηαδηθαζίαο ΚΟΠΟ θνπόο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Περιβαλλονηικών κοπών ηεο εηαηξείαο, νη νπνίν επηηπγράλνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Γράζης εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε γεληθόηεξε ηήξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο. ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΤΓΠ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η εηαηξεία κε γλώκνλα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεη θαη ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ: ζεζπίδεη ηελ Πολιηική Περιβάλλονηός ηεο, κε ηελ νπνία ε Γηνίθεζε δεζκεύεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ (ππνδνκέο, εμνπιηζκόο, αλζξώπηλν δπλακηθό) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζέηεη Περιβαλλονηικούς κοπούς και ηότοσς ζρεδηάδεη Προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Γράζης γηα ηελ επίηεπμε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ ηεο θνπώλ A/A Περιγραθή Δνέργειας ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 10. Η Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο, αλαπηύζζεηαη αλαιπηηθά ζην Δγρεηξίδην Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη εγθξίλεηαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 20. Οη Περιβαλλονηικοί κοποί / ηότοι πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηε βαζκνιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπο (Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ»), ιακβάλνληαο ππόςε: Ηκεξνκελία από 5

10 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Σελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο Σε ζρεηηθή λνκνζεζία Σελ αλαγθαηόηεηα / εθηθηόηεηα επηηπρνύο επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηβαιινληηθώλ ηόρσλ Σηο απόςεηο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ Η αλάγθε λα εκπνδηζηεί γεληθά ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ο θαζνξηζκόο ησλ θνπώλ / ηόρσλ γίλεηαη έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ή/θαη ε εμάιεηςε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Οη Πεξηβαιινληηθνί θνπνί / ηόρνη νξίδνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζύλε παξνπζίαζεο θαη αλάιπζήο ηνπο ζηελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από ηε Γηνίθεζε. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο εγθξίλεη ηνπο θνπνύο / ηόρνπο γηα ην Πεξηβάιινλ. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 30. Γηα θάζε θνπό / ηόρν Πεξηβάιινληνο ν Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαηαξηίδεη ην Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη: ν Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο / θνπόο ε εκεξνκελία πηνζέηεζήο ηνπ νη ελέξγεηεο επίηεπμεο ηνπ ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ Σα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο εγθξίλνληαη από ην Γεληθό Γηεπζπληή θαη γλσζηνπνηνύληαη από ηνλ ΤΓΠ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. ΠΡΟΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 40. Η πξόνδνο ηεο επίδνζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ειέγρεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» από ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ή από ηνλ Τπεύζπλν θάζε ελέξγεηαο. Η επίδνζε ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο αλαζθνπείηαη ζε θάζε Αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από ηε Γηνίθεζε (Γ-16 «Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε). Αλ θξηζεί αλαγθαίν από ηε Γηνίθεζε ηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο αλαζεσξνύληαη. Σα Πξνγξάκκαηα αλαζεσξνύληαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε: ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αιιαγώλ ζηα πξντόληα / ππεξεζίεο Ηκεξνκελία από 5

11 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη αιιαγή άιισλ παξακέηξσλ νη νπνίεο άκεζα ζπλδένληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο ΑΡΥΔΙΑ Αρτείο Τπεύθσνος Σήρηζης Γιάρκεια Σήρηζης Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο πλερήο Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 5 ρξόληα Ηκεξνκελία από 5

12 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ημερομηνία Σροποποίηζης Περιγραθή Σροποποίηζης ελίδα Σρέτοσζα Έκδοζη Ηκεξνκελία από 5

13 «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο & Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. Δγρεηξίδην Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 1 από 21

14 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: <Περιετόμενα Πεπιεσόμενα Ρξνπνπνηήζεηο Δγγξάθνπ... θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. Ξεξηερόκελα... 2 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Δηζαγσγή Αληηθείκελν ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Όξνη θαη Νξηζκνί ηνπ Ξξνηύπνπ Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεηο Γεληθά Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή Πρεδηαζκόο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξάκεηξνη Λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Πθνπνί, Πηόρνη θαη Ξεξηβαιινληηθά Ξξνγξάκκαηα Γξάζεο Δθαξκνγή θαη Ιεηηνπξγία Ξόξνη, ξόινη, δνκή θαη επζύλεο Δθπαίδεπζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δπάξθεηα Δπηθνηλσλία Ρεθκεξίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Έιεγρνο Δγγξάθσλ Δπηρεηξεζηαθόο Έιεγρνο Δηνηκόηεηα θαη Αληαπόθξηζε ζε Έθηαθηα Ξεξηζηαηηθά Έιεγρνο Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε Αμηνιόγεζε Ππκκόξθσζεο Κε Ππκκόξθσζε, Γηνξζσηηθή θαη Ξξνιεπηηθή Δλέξγεηα Αξρεία Δπηζεώξεζε Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε από 21

15 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ IONIS ART HOTEL ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη όινη νη εξγαδόκελνη ζηελ «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. δεζκεύνληαη λα ιάβνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο. Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζπκκνξθώλνληαη κε ηε ζρεηηθή Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο καο έρεη σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλερέο κέιεκά καο είλαη: ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπκε ε πξνώζεζε ησλ πξαθηηθώλ αλαθύθισζεο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελεξγεηαθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ε κείσζε ησλ βιαβεξώλ εθπνκπώλ καο όπνπ είλαη εθηθηό, ε ρξήζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ λέαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο όπνπ είλαη εθηθηό, ε ζπλεξγαζία κε Ξξνκεζεπηέο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ε εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.»: Έρεη πηνζεηήζεη ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 14001:2004 θαη ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παξαθνινπζείηαη, ζπληεξείηαη θαη βειηηώλεηαη κέζα από πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ Ξαξέρεη επαξθείο πόξνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε: ηερλνγλσζία, θαηάιιειν εμνπιηζκό, εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλό πξνζσπηθό Θαζηεξώλεη Ξεξηβαιινληηθνύο Πθνπνύο θαη Πηόρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ αλαζθνπείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ξαξάιιεια γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη θαη δηεξγαζίεο, ώζηε λα εμαιείθνληαη ή λα κεηώλνληαη νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο εηαηξείαο 3 από 21

16 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε καο κε ηελ ηζρύνπζα Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία απνηεινύλ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεξγό Ζκεξνκελία: ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ Γεληθόο Γηεπζπληήο: εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ Ζκεξνκελία: Γεληθόο Γηεπζπληήο: 4 από 21

17 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Διζαγωγή 1. Διζαγυγή Ζ εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Ιαγαλά ζηε Εάθπλζν. Ρν μελνδνρείν ΗΝΛΗΠ απνηειεί έλα μελνδνρείν 4 αζηέξσλ κε 72 δσκάηηα παξέρνληαο άξηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ εηαηξεία ιακβάλνληαο ππόςε ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Ξεξηβάιινληνο. 5 από 21

18 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Ανηικείμενο ηοσ σζηήμαηος Περιβαλλονηικής Γιατείριζης 2. Ανηικείμενο ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Ζ εηαηξεία «ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηακνξθώζεη πνιηηηθή θαη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο έρεη θαζηεξώζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο βάζε ησλ γεληθώλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 14001:2004. Ρν Ξξόηππν απηό απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκό, ν νπνίνο επηζπκεί: 1. λα θαζηεξώζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 2. λα εθαξκόζεη, λα δηαηεξεί θαη λα βειηηώλεη δηαξθώο έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 3. λα δηαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ ζπκκόξθσζε κε ηε δεισκέλε ηνπ πνιηηηθή γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 4. λα επηδεηθλύεη απηή ηε ζπκκόξθσζε ζε άιινπο 5. λα επηδηώθεη ηελ πηζηνπνίεζε / θαηαρώξεζε ζε κεηξών ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από έλαλ εμσηεξηθό νξγαληζκό ή 6. λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ απηνπξνζδηνξηζκό θαη κία δηαθήξπμε ηεο ζπκκόξθσζεο κε απηό ην Ξξόηππν Ζ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ, ε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη θίλδπλνη θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 6 από 21

19 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ 3. Όποι και Οπιζμοί ηος Πποηύπος Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη θαη νξηζκνί: 1. επιθευπηηήρ έλα άηνκν κε ηελ ηθαλόηεηα λα δηεμάγεη κία επηζεώξεζε 2. διαπκήρ βεληίυζη δηεξγαζία πξναγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε βειηηώζεσλ ζηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ζε ζπκθσλία κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ζ δηεξγαζία δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ρώξα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνύ ηαπηόρξνλα 3. διοπθυηική ενέπγεια ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο εληνπηζκέλεο κε ζπκκόξθσζεο 4. έγγπαθο πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ 5. πεπιβάλλον ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο, ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζε απηό ην θείκελν εθηείλεηαη από ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ελόο νξγαληζκνύ κέρξη ην γήηλν ζύζηεκα ζην ζύλνιν ηνπ 6. πεπιβαλλονηική πλεςπά (πεπιβαλλονηική παπάμεηπορ) ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ελόο νξγαληζκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Πεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πιεπξά (παξάκεηξνο) είλαη απηή πνπ έρεη ή κπνξεί λα έρεη πεξηβαιινληηθή επίπησζε 7. πεπιβαλλονηική επίπηυζη θάζε κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ, είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή, ε νπνία πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα, ελ όισ ή ελ κέξεη, από ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ελόο νξγαληζκνύ 8. ζύζηημα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 7 από 21

20 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη νξγαλσηηθή δνκή, δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ, επζύλεο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή, επίηεπμε, αλαζθόπεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 9. πεπιβαλλονηικόρ ανηικειμενικόρ ζκοπόρ ν ζπλνιηθόο πεξηβαιινληηθόο ζηόρνο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν νξγαληζκόο ζέηεη πξνο επίηεπμε, θαη ν νπνίνο πνζνηηθνπνηείηαη όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό 10. πεπιβαλλονηική επίδοζη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ελόο νξγαληζκνύ, κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο. 11. πεπιβαλλονηική πολιηική δήισζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, ε νπνία παξέρεη έλα ζρέδην γηα δξάζε θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ. 12. πεπιβαλλονηικόρ ζηόσορ ιεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο, πνζνηηθνπνηεκέλε όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό, γηα ηνλ νξγαληζκό ή ηκήκαηα απηνύ, ε νπνία πξνθύπηεη από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα ηθαλνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. 13. ενδιαθεπόμενο μέπορ άηνκν ή νκάδα ε νπνία ελδηαθέξεηαη ή επεξεάδεηαη από ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελόο νξγαληζκνύ 14. εζυηεπική επιθεώπηζη ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία επαιήζεπζεο κέζσ αληηθεηκεληθήο ιήςεο θαη αμηνιόγεζεο απνδείμεσλ, γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ ην ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελόο νξγαληζκνύ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηα θξηηήξηα επηζεώξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ νξγαληζκό, θαζώο θαη γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο ζηε δηνίθεζε 8 από 21

21 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ 15. μη ζςμμόπθυζη κε εθπιήξσζε κίαο απαίηεζεο 16. οπγανιζμόρ εηαηξεία, ζσκαηείν, εκπνξηθόο νίθνο, επηρείξεζε, αξρή ή ίδξπκα, ηκήκα ή ζπλδπαζκόο απηώλ, νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ έρνπλ ίδηεο ιεηηνπξγίεο θαη δηνίθεζε ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Γηα νξγαληζκνύο κε πεξηζζόηεξεο από κηα ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, κηα κόλε ιεηηνπξγηθή κνλάδα κπνξεί λα νξηζζεί σο νξγαληζκόο 17. πποληπηική ενέπγεια ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο πηζαλήο κε ζπκκόξθσζεο 18. ππόλητη πύπανζηρ ρξήζε δηεξγαζηώλ, πξαθηηθώλ πιηθώλ ή πξντόλησλ κε ηελ νπνία απνθεύγεηαη, ειαηηώλεηαη ή ειέγρεηαη ε ξύπαλζε θαη ε νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη αλαθύθισζε, επεμεξγαζία, αιιαγέο δηεξγαζηώλ, κεραληζκνύο ειέγρνπ, απνδνηηθή ρξήζε κέζσλ θαη ππνθαηάζηαησλ πιηθώλ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ρα δπλεηηθά νθέιε από ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, βειηησκέλε απνδνηηθόηεηα θαη κεησκέλα θόζηε 19. διαδικαζία ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο γηα λα δηεμαρζεί κία δξαζηεξηόηεηα ή δηεξγαζία 20. καηαγπαθή εγγπάθυν δηαηππσκέλα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ή παξνρή ζηνηρείσλ εθηειεζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 9 από 21

22 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4. ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Απαιηήζειρ 4.1. Γενικά Ρα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απεηθνλίδνληαη ζην αθόινπζν σήμα 1 σήμα 1: Πηνηρεία επηηπρνύο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ε εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο έρεη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πεξηγξάθεηαη ζε κία ζεηξά εγγξάθσλ πνπ θαινύληαη «Έγγπαθα Σεκμηπίυζηρ ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ», κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή, ε Γέζκεπζε, νη Πθνπνί γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαιπηηθά απαξηίδεηαη από: α) Δγσειπίδιο Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ: Ξεξηιακβάλεη ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη δίλεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινύζεζήο ηνπ. β) Γιαδικαζίερ / Οδηγίερ Δπγαζίαρ: Ξεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθηεινύληαη, παξαθνινπζνύληαη, επαιεζεύνληαη θαη αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 10 από 21

23 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις δ) Μελέηη Ανάλςζηρ και Αξιολόγηζηρ Πεπιβαλλονηικών Παπαμέηπυν: Ξεξηγξάθεη όιεο ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο, ηηο επηπηώζεηο ηνπο, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. δ) Ένηςπα: Σξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, κε ηα νπνία παξαθνινπζείηαη θαη επαιεζεύεηαη ε εθηέιεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. ε) Απσεία Πεπιβάλλονηορ: Ξαξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 11 από 21

24 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.2. Πεπιβαλλονηική Πολιηική Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ πξνηύπνπ, ε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ είλαη λα θαζηεξώζεη ηελ Ξνιηηηθή ηεο γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη λα ζέζεη θαζαξά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο, αμηνινγώληαο ηηο αλάγθεο θαη παξέρνληαο ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη θαηάιιειε γηα ηε θύζε, ην εύξνο, θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο θαη ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα ζε νπνηαδήπνηε ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή απαίηεζε. Δπηπιένλ, είλαη ηεθκεξησκέλε, ελώ ε εθαξκνγή ηεο παξαθνινπζείηαη κέζα από δηαδηθαζίεο αλαζθνπήζεσλ. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή εγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο αηνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, θαη είλαη δηαζέζηκε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. 12 από 21

25 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.3. σεδιαζμόρ Πεπιβαλλονηικέρ Παπάμεηποι Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη εξεπλήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο κε ζθνπό λα εληνπίζεη πνηεο από απηέο έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ, θαη όπνπ είλαη δπλαηό λα κεηξεζνύλ απηέο νη επηπηώζεηο. Ρα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ (Δ-01.4). Ζ ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ απνηειεί έλα παξάγνληα (κεηαμύ άιισλ) ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο θαη δξάζεο. Νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ δίλνληαη ζηε Γηαδηθαζία Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ». Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο αλαζεσξνύληαη θαη ελεκεξώλνληαη ζαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθήο Δπηζεώξεζεο Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Νομοθεηικέρ και άλλερ απαιηήζειρ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο ζρεηηθνύο θώδηθεο πξαθηηθήο, νη νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ. Ζ Γηαδηθαζία Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη ζπιινγήο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ελεκεξσκέλσλ εθδόζεώλ ηνπο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο. Πηελ πεξίπησζε αιιαγώλ ζηε λνκνζεζία νη νπνίεο απαηηνύλ από ηελ εηαηξεία λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο, νη ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ζα ηξνπνπνηεζνύλ κοποί, ηόσοι και Πεπιβαλλονηικά Ππογπάμμαηα Γπάζηρ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζέζεη Πθνπνύο θαη Πηόρνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ. Θάζε ρξόλν ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζηε ζύζθεςε Αλαζθόπεζεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαζθνπεί ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ θαη 13 από 21

26 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις επηιέγεη πνηεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ζθνπνί θαη ζηόρνη γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν. Κε ζθνπό ηελ επηινγή ησλ Πθνπώλ θαη Πηόρσλ, ε εηαηξεία ιακβάλεη ππόςε: Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο Ρε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ Ρε ζρεηηθή λνκνζεζία Ρηο απόςεηο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ Ζ αλάγθε λα εκπνδηζηεί γεληθά ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ρελ αλαγθαηόηεηα / εθηθηόηεηα επηηπρνύο επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Ξεξηβαιινληηθώλ Πηόρσλ Γηα θάζε Πθνπό ή Πηόρν ζρεδηάδεηαη έλα Ξξόγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ην νπνίν αλαθέξεη ην ζθνπό ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ηνπο έξγνπ, ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-03 «Ξεξηβαιινληηθνί Πθνπνί θαη Πηόρνη» πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ θαη ζρεδηαζκνύ ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο. 14 από 21

27 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.4. Δθαπμογή και Λειηοςπγία Πόποι, πόλοι, δομή και εςθύνερ Ζ εηαηξεία παξέρεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ εθαξκνγή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη πόξνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ ηερλνινγία θαη ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο. Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ελεκεξσζεί επαξθώο ζρεηηθά κε ην νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα είλαη ζαθέο ηη θαη από πνηόλ εθηειείηαη. Γηα θάζε ζέζε ππεπζύλνπ πνπ ππάξρεη ζην νξγαλόγξακκα έρνπλ δηαηππσζεί νη ππεπζπλόηεηεο πνπ αθνξνύλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηε Γ-04 «Νξγάλσζε θαη πεπζπλόηεηεο». Ζ εηαηξεία νξίδεη έλαλ εθπξόζσπν ηεο δηνίθεζεο γηα ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο ΓΞ) πνπ έρεη ππεπζπλόηεηα θαη δηθαηνδνζία λα βεβαηώλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ΔΛ ISO 14001:2004 εθαξκόδνληαη θαη δηαηεξνύληαη ζηελ εηαηξεία. Ρν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ (νηθνλνκηθνί πόξνη, ηερλνινγία θιπ) ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΞΓ (πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα όια ηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο) γηα ηελ επηζεώξεζε θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Δκπαίδεςζη, Δςαιζθηηοποίηζη και Δπάπκεια Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, όιν ην ππάξρνλ πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη νη λένη εξγαδόκελνη ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ε νπνία πεξηιακβάλεη: Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή Ρηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο Δηζαγσγή ζην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Θάζε εξγαδόκελνο εθπαηδεύεηαη ζρεηηθά κε: ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ηνπ ηπρόλ Πρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Ππκβάλησλ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο παξέθθιηζεο από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηνπο αθνξνύλ Πηελ πεξίπησζε εξγαζηώλ πνπ είλαη δπλαηό νη δξαζηεξηόηεηά ηνπο λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηινγή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ. 15 από 21

28 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Πηε Γηαδηθαζία Γ-05 «Γηαρείξηζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ» πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο Δπικοινυνία Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί δηαδηθαζίεο κε ζθνπό ηελ παξαιαβή, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αληαπόθξηζε ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ παξαπόλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηξίηνπο. Νη απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θνηλνπνηνύληαη ζην πξνζσπηθό κέζσ ησλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γηαδηθαζηώλ / Νδεγηώλ Δξγαζίαο πνπ ηνπο αθνξνύλ. Νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ απαηηεί άκεζε πξνζνρή, θνηλνπνηείηαη άκεζα ζην πξνζσπηθό κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσο ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-06 «Δπηθνηλσλία» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ Σεκμηπίυζη ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Όπσο έρεη παξαπάλσ πεξηγξαθεί ζην παξόλ εγρεηξίδην θαη όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία ΗΝΛΗΠ Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. έρεη αλαπηύμεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν απνηειείηαη από: Δγρεηξίδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζίεο / Νδεγίεο Δξγαζίαο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα: Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ Έληππα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο Έλεγσορ Δγγπάθυν Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ») έηζη ώζηε: λα κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη λα αλαζεσξνύληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη όηαλ είλαη απαξαίηεην λα εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο λα απνκαθξύλνληαη ηα άθπξα έγγξαθα από ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 16 από 21

29 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Δπισειπηζιακόρ Έλεγσορ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη ε εηαηξεία, ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ θαη ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο γηα ην πεξηβάιινλ. Έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαζώο θαη θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ θαηαζηάζεηο ηέηνηεο, πνπ εάλ δελ ηεξεζνύλ ζπζηεκαηηθά ζα παξαηεξεζνύλ απνθιίζεηο από ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηεο. Δπηπιένλ, έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εληνπηζκέλεο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ησλ αγαζώλ, εμνπιηζκνύ θαη ππεξεζηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξεία, θαη θνηλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο. Νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εηαηξείαο: Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ» Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο» Γ-08 «Γηαρείξηζε Απνβιήησλ» Γ-09 «Απνζήθεπζε θαη Θαζαξηόηεηα» Γ-10 «Ππληήξεζε» Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα» Δηοιμόηηηα και Ανηαπόκπιζη ζε Έκηακηα Πεπιζηαηικά Ζ εηαηξεία εθαξκόδεη ηα θαηάιιεια Πρέδηα Ξξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ώζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά όιεο ηηο θαηαζηάζεηο κε θαλνληθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο. Παλ επείγνληα (έθηαθηα) πεξηζηαηηθά ζεσξνύληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξέθθιηζε από ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ν πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά όια ηα ελδερόκελα παξνπζίαζεο θαζώο θαη πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο εθδήισζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ αλά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα. Δπίζεο θαηαξηίδεη όπνπ απαηηείηαη σέδια Ππόλητηρ και Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηυν Αναγκών, ηα νπνία εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Ν.Ξ.Γ. έρεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. Έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο ησλ Πρεδίσλ Ξξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ, επηιέγεη ηνλ πεύζπλν Δθαξκνγήο Πρεδίνπ θαη δηαηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Ξεξηζηαηηθώλ. 17 από 21

30 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Πηελ Γηαδηθαζία Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα» αλαθέξνληαη ηξόπνη ειέγρνπ έθηαθησλ ζπκβάλησλ θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζήο ηνπο. 18 από 21

31 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.5. Έλεγσορ Παπακολούθηζη και Μέηπηζη Γηα λα δηελεξγείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ειεγρόκελν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ, έρεη θαζνξηζηεί πνηεο παξάκεηξνη ζα παξαθνινπζνύληαη κέζα από ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ππγθεθξηκέλα παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνύ θαη θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο απηώλ. Δπηπιένλ θαζνξίδεηαη ε πξόνδνο πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο, αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζην έληππν Δ-12.1 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε». Ρν εκπιεθόκελν πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη θαη θαηαξηίδεηαη ζηελ παξαθνινύζεζε απηώλ. Ζ Γηαδηθαζία Γ-12 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Αξιολόγηζη ςμμόπθυζηρ Πύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνο ζπκκόξθσζε, ε εηαηξεία θαζηεξώλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο (Γ-02 «Έιεγρνο Λνκνζεζίαο»). Ζ εηαηξεία πξέπεη λα αμηνινγεί ηε ζπκκόξθσζε ηνπ θαη πξνο ηηο ππόινηπεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη. Ζ αμηνιόγεζε απηή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ αθνξά ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ή λα θαζηεξώζεη μερσξηζηή δηαδηθαζία. Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηνδηθήο αμηνιόγεζεο Μη ςμμόπθυζη, Γιοπθυηική και Πποληπηική Δνέπγεια Θάζε κε ζπκκόξθσζε ή πεξηβαιινληηθό πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη θαη εξεπλάηαη, ιακβάλνληαη ελέξγεηεο ειέγρνπ ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, θαη όηαλ είλαη απαξαίηεην δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ιακβάλνληαη κε ζθνπό ηελ απνθπγή επαλεκθάληζήο ηνπ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, νη δηαδηθαζίεο ηξνπνπνηνύληαη. Ζ Γηαδηθαζία Γ-13 «Ξεξηβαιινληηθά Γεγνλόηα Γηνξζσηηθέο θαη Ξξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ εκθαληδόκελσλ πεξηβαιινληηθώλ ζπκβάλησλ, ησλ αλαθνξώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο από ηξίηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο / πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ηεο επαλεκθάληζήο ηνπ. 19 από 21

32 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Απσεία Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απαηηεί γηα δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ εγγξάθσλ θάζε ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηα ιεγόκελα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο. Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξώζεη κεζόδνπο γηα ηελ ζπιινγή, ηαμηλόκεζε, αξρεηνζέηεζε, δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ν ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θάπνηνπ αξρείνπ θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη: Ρελ νξζή αξρεηνζέηεζε όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηεινύλ ην αξρείν, ζε θαθέινπο όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία όπσο θσδηθό θαη πεξηγξαθή εγγξάθνπ, εκεξνκελία αξρεηνζέηεζεο, απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαηήξεζεο θάζε αξρείνπ, εκεξνκελία θαηαζηξνθήο Ρελ αθεξαηόηεηαο ηεο θύιαμεο Ρνλ εύθνιν εληνπηζκό (εύθνιε πξόζβαζε, αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ θαθέισλ) Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ εληύπσλ θάζε ελέξγεηαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα εμππεξεηνύλ: Ρελ ιήςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ Ρνλ έιεγρν ηεο Ξιεξόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Ρελ αλαζθόπεζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έγηλαλ γηα αληηκεηώπηζε παξεκθεξώλ πεξηπηώζεσλ κε ζπκκόξθσζεο Ζ πξόζβαζε ζηα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή από ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαηόπηλ γξαπηήο έγθξηζεο από ηνλ πεύζπλν Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο. Αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεξνύληαη ζε εθεδξηθά αληίηππα. Ζ Γηαδηθαζία Γ-14 «Έιεγρνο Αξρείσλ» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Δπιθεώπηζη ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Ζ εηαηξεία δηεμάγεη ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαηά πόζνλ ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Ξξνηύπνπ ISO 14001:2004 εθαξκόδεηαη πιήξσο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπλερή βειηίσζε θάλεη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ 20 από 21

33 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Θαηά ηνλ έιεγρν εμεηάδνληαη θπξίσο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε: κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ κε ηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εθαξκνδόκελνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο απηνύ Ζ Γηαδηθαζία Γ-15 «Δζσηεξηθή Δπηζεώξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Αναζκόπηζη από ηη Γιοίκηζη Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο αλαζθνπεί ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδόκελε θαηαιιειόηεηα ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζπγθαιεί ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ζπζθέςεηο ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-16 «Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. 21 από 21

Δγρεηξίδην Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Δγρεηξίδην Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο & Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. Δγρεηξίδην Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 1 από 21 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015 επηέκβξηνο 2015 Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus 2008 2015 Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus Ηγεζία Leadership πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ 1972 Έλαο άλζξσπνο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ δσή καο πην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: 05-08-11 ειίδα 2 / 33 3. ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ... 5 4. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ... 6

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 Ιανοσάριος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα