Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο"

Transcript

1

2

3 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία από 5

4 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:... /... /... Αλαιπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πίλαθα Σξνπνπνηήζεσλ ζην ηέινο ηεο Γηαδηθαζίαο ΚΟΠΟ θνπόο ηεο Γηαδηθαζίαο είλαη: ε αλαγλώξηζε θαη ζπιινγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. ε αλαγλώξηζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ άιισλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΤΓΠ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A/A Πεπιγπαθή Ενέπγειαρ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 10. Γηα ηελ αλαγλώξηζε όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα θαζώο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξνπο Γεκόζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Δπξσπατθή Έλσζε, Ννκαξρίεο, Γήκνη, ππξνζβεζηηθή, θιπ.) ή/θαη ηδησηηθνύο θνξείο (ζύιινγνη πνιηηώλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ελώζεηο θιπ.). 1. Καζνξίδνπλ ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: ηδησηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο από ελώζεηο / ζπλεηαηξηζκνύο πιεξνθνξίεο από ππνπξγεία (ΤΠΔΥΩΓΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) Δπξσπατθή Έλσζε, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Γεκνηηθέο Αξρέο, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο, παλεπηζηήκηα θιπ. πιεξνθνξίεο από λνκηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ 2. Καζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο αλά πεγή: απαηηήζεηο ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο απαηηήζεηο θαη λνκνζεζία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξντόληα λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε Ηκεξνκελία από 5

5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ ξύπαλζε θαη ρξήζε λεξνύ (ξύπαλζε πδξνθόξνπ νξίδνληα θιπ) λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ζηεξεώλ / πγξώλ απνβιήησλ λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ λνκνζεζία ή θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ ερνξύπαλζε, ηηο νζκέο, ηελ ζθόλε θαη ηνπο θηλδύλνπο εθξήμεσλ θαη ππξθαγηάο 3. Διέγρνπλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηε δηαδηθαζία Δ-01 «Ενηοπιζμόρ και Αξιολόγηζη Πεπιβαλλονηολογικών Παπαμέηπων» 4. Διέγρνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηα πξντόληα / ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο 5. Καζνξίδνπλ ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο αλά πεξηβαιινληηθή επίπησζε 6. Καηαγξάθνπλ ζην έληππν Δ-01.4 «Μειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ» ηε ζρεηηθή λνκνζεζία αλά πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν 7. Δλεκεξώλνπλ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη αξκνδηόηεηέο ηνπο ΕΛΕΓΥΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ 20. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ειέγρνπλ ηε λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, δειαδή ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζε ζπκκόξθσζε κε όιεο ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο: ειέγρνπλ ηπρόλ αξρεία κεηξήζεσλ θαη παξαθνινύζεζεο ησλ Πεξηβαιινληνινγηθώλ Παξακέηξσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ξύπαλζεο ειέγρνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (άδεηεο ιεηηνπξγίαο, άδεηεο επέθηαζεο, θιπ.) σο πξνο ηελ ηζρύ ηνπο επηκεινύληαη ησλ ελεξγεηώλ αλαλέσζεο θαη έθδνζεο λέσλ αδεηώλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο πξνβαίλνπλ θάζε 1 ρξόλν ζε δηεξεύλεζε γηα θάζε αιιαγή πνπ έρεη πξνθύςεη ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ εηαηξεία θαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε λνκηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη νξίδνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο όπνπ είλαη εθηθηό πξνβαίλνπλ ζε έθηαθηε αλαζεώξεζε θαη αλαλέσζε ηεο Μελέηηρ Ανάλςζηρ και Αξιολόγηζηρ Πεπιβαλλονηικών Παπαμέηπων όηαλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ (εηζαγσγή λέαο λνκνζεζίαο, αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θιπ.), έηζη ώζηε λα παξζνύλ νη αλαγθαίεο απνθάζεηο ηπρόλ αλαδηάξζξσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ή αιιαγώλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ησλ ζηόρσλ ή / θαη ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο δξάζεο Ηκεξνκελία από 5

6 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΑΡΥΕΙΑ Απσείο Τπεύθςνορ Σήπηζηρ Διάπκεια Σήπηζηρ Δ-01.4 «Μειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ» Αληίγξαθα ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 5 ρξόληα Πεξίνδνο ηζρύνο + 1 ρξόλνο Ηκεξνκελία από 5

7 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ημεπομηνία Σποποποίηζηρ Πεπιγπαθή Σποποποίηζηρ ελίδα Σπέσοςζα Έκδοζη Ηκεξνκελία από 5

8 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Γηαδηθαζία 03 Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Έκδοση 1 Ημερομηνία από 5

9 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:... /... /... Αλαιπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πίλαθα Σξνπνπνηήζεσλ ζην ηέινο ηεο Γηαδηθαζίαο ΚΟΠΟ θνπόο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Περιβαλλονηικών κοπών ηεο εηαηξείαο, νη νπνίν επηηπγράλνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Γράζης εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε γεληθόηεξε ηήξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο. ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΤΓΠ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η εηαηξεία κε γλώκνλα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεη θαη ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ: ζεζπίδεη ηελ Πολιηική Περιβάλλονηός ηεο, κε ηελ νπνία ε Γηνίθεζε δεζκεύεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ (ππνδνκέο, εμνπιηζκόο, αλζξώπηλν δπλακηθό) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζέηεη Περιβαλλονηικούς κοπούς και ηότοσς ζρεδηάδεη Προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Γράζης γηα ηελ επίηεπμε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ ηεο θνπώλ A/A Περιγραθή Δνέργειας ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 10. Η Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο, αλαπηύζζεηαη αλαιπηηθά ζην Δγρεηξίδην Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη εγθξίλεηαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 20. Οη Περιβαλλονηικοί κοποί / ηότοι πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηε βαζκνιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπο (Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξσλ»), ιακβάλνληαο ππόςε: Ηκεξνκελία από 5

10 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη Σελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο Σε ζρεηηθή λνκνζεζία Σελ αλαγθαηόηεηα / εθηθηόηεηα επηηπρνύο επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηβαιινληηθώλ ηόρσλ Σηο απόςεηο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ Η αλάγθε λα εκπνδηζηεί γεληθά ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ο θαζνξηζκόο ησλ θνπώλ / ηόρσλ γίλεηαη έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ή/θαη ε εμάιεηςε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Οη Πεξηβαιινληηθνί θνπνί / ηόρνη νξίδνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζύλε παξνπζίαζεο θαη αλάιπζήο ηνπο ζηελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από ηε Γηνίθεζε. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο εγθξίλεη ηνπο θνπνύο / ηόρνπο γηα ην Πεξηβάιινλ. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 30. Γηα θάζε θνπό / ηόρν Πεξηβάιινληνο ν Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαηαξηίδεη ην Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη: ν Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο / θνπόο ε εκεξνκελία πηνζέηεζήο ηνπ νη ελέξγεηεο επίηεπμεο ηνπ ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ Σα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο εγθξίλνληαη από ην Γεληθό Γηεπζπληή θαη γλσζηνπνηνύληαη από ηνλ ΤΓΠ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. ΠΡΟΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 40. Η πξόνδνο ηεο επίδνζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ειέγρεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» από ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο ή από ηνλ Τπεύζπλν θάζε ελέξγεηαο. Η επίδνζε ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο αλαζθνπείηαη ζε θάζε Αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από ηε Γηνίθεζε (Γ-16 «Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε). Αλ θξηζεί αλαγθαίν από ηε Γηνίθεζε ηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο αλαζεσξνύληαη. Σα Πξνγξάκκαηα αλαζεσξνύληαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε: ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αιιαγώλ ζηα πξντόληα / ππεξεζίεο Ηκεξνκελία από 5

11 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη αιιαγή άιισλ παξακέηξσλ νη νπνίεο άκεζα ζπλδένληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο ΑΡΥΔΙΑ Αρτείο Τπεύθσνος Σήρηζης Γιάρκεια Σήρηζης Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο πλερήο Δ-03.1 «Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο» Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 5 ρξόληα Ηκεξνκελία από 5

12 Γηαδηθαζία 03: Πεξηβαιινληηθνί θνπνί & ηόρνη ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ημερομηνία Σροποποίηζης Περιγραθή Σροποποίηζης ελίδα Σρέτοσζα Έκδοζη Ηκεξνκελία από 5

13 «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο & Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. Δγρεηξίδην Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 1 από 21

14 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: <Περιετόμενα Πεπιεσόμενα Ρξνπνπνηήζεηο Δγγξάθνπ... θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. Ξεξηερόκελα... 2 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Δηζαγσγή Αληηθείκελν ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Όξνη θαη Νξηζκνί ηνπ Ξξνηύπνπ Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεηο Γεληθά Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή Πρεδηαζκόο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξάκεηξνη Λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Πθνπνί, Πηόρνη θαη Ξεξηβαιινληηθά Ξξνγξάκκαηα Γξάζεο Δθαξκνγή θαη Ιεηηνπξγία Ξόξνη, ξόινη, δνκή θαη επζύλεο Δθπαίδεπζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δπάξθεηα Δπηθνηλσλία Ρεθκεξίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Έιεγρνο Δγγξάθσλ Δπηρεηξεζηαθόο Έιεγρνο Δηνηκόηεηα θαη Αληαπόθξηζε ζε Έθηαθηα Ξεξηζηαηηθά Έιεγρνο Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε Αμηνιόγεζε Ππκκόξθσζεο Κε Ππκκόξθσζε, Γηνξζσηηθή θαη Ξξνιεπηηθή Δλέξγεηα Αξρεία Δπηζεώξεζε Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε από 21

15 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ IONIS ART HOTEL ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη όινη νη εξγαδόκελνη ζηελ «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. δεζκεύνληαη λα ιάβνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο. Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζπκκνξθώλνληαη κε ηε ζρεηηθή Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο καο έρεη σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλερέο κέιεκά καο είλαη: ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπκε ε πξνώζεζε ησλ πξαθηηθώλ αλαθύθισζεο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελεξγεηαθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ε κείσζε ησλ βιαβεξώλ εθπνκπώλ καο όπνπ είλαη εθηθηό, ε ρξήζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ λέαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο όπνπ είλαη εθηθηό, ε ζπλεξγαζία κε Ξξνκεζεπηέο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ε εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.»: Έρεη πηνζεηήζεη ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 14001:2004 θαη ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παξαθνινπζείηαη, ζπληεξείηαη θαη βειηηώλεηαη κέζα από πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ Ξαξέρεη επαξθείο πόξνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε: ηερλνγλσζία, θαηάιιειν εμνπιηζκό, εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλό πξνζσπηθό Θαζηεξώλεη Ξεξηβαιινληηθνύο Πθνπνύο θαη Πηόρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ αλαζθνπείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ξαξάιιεια γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη θαη δηεξγαζίεο, ώζηε λα εμαιείθνληαη ή λα κεηώλνληαη νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο εηαηξείαο 3 από 21

16 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε καο κε ηελ ηζρύνπζα Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία απνηεινύλ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεξγό Ζκεξνκελία: ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ Γεληθόο Γηεπζπληήο: εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ Ζκεξνκελία: Γεληθόο Γηεπζπληήο: 4 από 21

17 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Διζαγωγή 1. Διζαγυγή Ζ εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Ιαγαλά ζηε Εάθπλζν. Ρν μελνδνρείν ΗΝΛΗΠ απνηειεί έλα μελνδνρείν 4 αζηέξσλ κε 72 δσκάηηα παξέρνληαο άξηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ εηαηξεία ιακβάλνληαο ππόςε ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Ξεξηβάιινληνο. 5 από 21

18 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Ανηικείμενο ηοσ σζηήμαηος Περιβαλλονηικής Γιατείριζης 2. Ανηικείμενο ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Ζ εηαηξεία «ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηακνξθώζεη πνιηηηθή θαη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο έρεη θαζηεξώζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο βάζε ησλ γεληθώλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 14001:2004. Ρν Ξξόηππν απηό απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκό, ν νπνίνο επηζπκεί: 1. λα θαζηεξώζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 2. λα εθαξκόζεη, λα δηαηεξεί θαη λα βειηηώλεη δηαξθώο έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 3. λα δηαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ ζπκκόξθσζε κε ηε δεισκέλε ηνπ πνιηηηθή γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 4. λα επηδεηθλύεη απηή ηε ζπκκόξθσζε ζε άιινπο 5. λα επηδηώθεη ηελ πηζηνπνίεζε / θαηαρώξεζε ζε κεηξών ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από έλαλ εμσηεξηθό νξγαληζκό ή 6. λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ απηνπξνζδηνξηζκό θαη κία δηαθήξπμε ηεο ζπκκόξθσζεο κε απηό ην Ξξόηππν Ζ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ, ε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη θίλδπλνη θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 6 από 21

19 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ 3. Όποι και Οπιζμοί ηος Πποηύπος Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη θαη νξηζκνί: 1. επιθευπηηήρ έλα άηνκν κε ηελ ηθαλόηεηα λα δηεμάγεη κία επηζεώξεζε 2. διαπκήρ βεληίυζη δηεξγαζία πξναγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε βειηηώζεσλ ζηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ζε ζπκθσλία κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ζ δηεξγαζία δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ρώξα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνύ ηαπηόρξνλα 3. διοπθυηική ενέπγεια ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο εληνπηζκέλεο κε ζπκκόξθσζεο 4. έγγπαθο πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ 5. πεπιβάλλον ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο, ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζε απηό ην θείκελν εθηείλεηαη από ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ελόο νξγαληζκνύ κέρξη ην γήηλν ζύζηεκα ζην ζύλνιν ηνπ 6. πεπιβαλλονηική πλεςπά (πεπιβαλλονηική παπάμεηπορ) ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ελόο νξγαληζκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Πεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πιεπξά (παξάκεηξνο) είλαη απηή πνπ έρεη ή κπνξεί λα έρεη πεξηβαιινληηθή επίπησζε 7. πεπιβαλλονηική επίπηυζη θάζε κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ, είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή, ε νπνία πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα, ελ όισ ή ελ κέξεη, από ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ελόο νξγαληζκνύ 8. ζύζηημα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 7 από 21

20 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη νξγαλσηηθή δνκή, δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ, επζύλεο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή, επίηεπμε, αλαζθόπεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 9. πεπιβαλλονηικόρ ανηικειμενικόρ ζκοπόρ ν ζπλνιηθόο πεξηβαιινληηθόο ζηόρνο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν νξγαληζκόο ζέηεη πξνο επίηεπμε, θαη ν νπνίνο πνζνηηθνπνηείηαη όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό 10. πεπιβαλλονηική επίδοζη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ελόο νξγαληζκνύ, κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο. 11. πεπιβαλλονηική πολιηική δήισζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, ε νπνία παξέρεη έλα ζρέδην γηα δξάζε θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ. 12. πεπιβαλλονηικόρ ζηόσορ ιεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο, πνζνηηθνπνηεκέλε όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό, γηα ηνλ νξγαληζκό ή ηκήκαηα απηνύ, ε νπνία πξνθύπηεη από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα ηθαλνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. 13. ενδιαθεπόμενο μέπορ άηνκν ή νκάδα ε νπνία ελδηαθέξεηαη ή επεξεάδεηαη από ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελόο νξγαληζκνύ 14. εζυηεπική επιθεώπηζη ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία επαιήζεπζεο κέζσ αληηθεηκεληθήο ιήςεο θαη αμηνιόγεζεο απνδείμεσλ, γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ ην ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελόο νξγαληζκνύ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηα θξηηήξηα επηζεώξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ νξγαληζκό, θαζώο θαη γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο ζηε δηνίθεζε 8 από 21

21 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Όροι και Οριζμοί ηοσ Προηύποσ 15. μη ζςμμόπθυζη κε εθπιήξσζε κίαο απαίηεζεο 16. οπγανιζμόρ εηαηξεία, ζσκαηείν, εκπνξηθόο νίθνο, επηρείξεζε, αξρή ή ίδξπκα, ηκήκα ή ζπλδπαζκόο απηώλ, νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ έρνπλ ίδηεο ιεηηνπξγίεο θαη δηνίθεζε ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Γηα νξγαληζκνύο κε πεξηζζόηεξεο από κηα ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, κηα κόλε ιεηηνπξγηθή κνλάδα κπνξεί λα νξηζζεί σο νξγαληζκόο 17. πποληπηική ενέπγεια ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο πηζαλήο κε ζπκκόξθσζεο 18. ππόλητη πύπανζηρ ρξήζε δηεξγαζηώλ, πξαθηηθώλ πιηθώλ ή πξντόλησλ κε ηελ νπνία απνθεύγεηαη, ειαηηώλεηαη ή ειέγρεηαη ε ξύπαλζε θαη ε νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη αλαθύθισζε, επεμεξγαζία, αιιαγέο δηεξγαζηώλ, κεραληζκνύο ειέγρνπ, απνδνηηθή ρξήζε κέζσλ θαη ππνθαηάζηαησλ πιηθώλ ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ρα δπλεηηθά νθέιε από ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, βειηησκέλε απνδνηηθόηεηα θαη κεησκέλα θόζηε 19. διαδικαζία ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο γηα λα δηεμαρζεί κία δξαζηεξηόηεηα ή δηεξγαζία 20. καηαγπαθή εγγπάθυν δηαηππσκέλα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ή παξνρή ζηνηρείσλ εθηειεζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 9 από 21

22 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4. ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Απαιηήζειρ 4.1. Γενικά Ρα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απεηθνλίδνληαη ζην αθόινπζν σήμα 1 σήμα 1: Πηνηρεία επηηπρνύο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ε εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο έρεη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πεξηγξάθεηαη ζε κία ζεηξά εγγξάθσλ πνπ θαινύληαη «Έγγπαθα Σεκμηπίυζηρ ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ», κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή, ε Γέζκεπζε, νη Πθνπνί γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο. Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαιπηηθά απαξηίδεηαη από: α) Δγσειπίδιο Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ: Ξεξηιακβάλεη ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη δίλεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινύζεζήο ηνπ. β) Γιαδικαζίερ / Οδηγίερ Δπγαζίαρ: Ξεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθηεινύληαη, παξαθνινπζνύληαη, επαιεζεύνληαη θαη αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 10 από 21

23 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις δ) Μελέηη Ανάλςζηρ και Αξιολόγηζηρ Πεπιβαλλονηικών Παπαμέηπυν: Ξεξηγξάθεη όιεο ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο, ηηο επηπηώζεηο ηνπο, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. δ) Ένηςπα: Σξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, κε ηα νπνία παξαθνινπζείηαη θαη επαιεζεύεηαη ε εθηέιεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. ε) Απσεία Πεπιβάλλονηορ: Ξαξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 11 από 21

24 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.2. Πεπιβαλλονηική Πολιηική Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ πξνηύπνπ, ε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ είλαη λα θαζηεξώζεη ηελ Ξνιηηηθή ηεο γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη λα ζέζεη θαζαξά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο, αμηνινγώληαο ηηο αλάγθεο θαη παξέρνληαο ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη θαηάιιειε γηα ηε θύζε, ην εύξνο, θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο θαη ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα ζε νπνηαδήπνηε ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή απαίηεζε. Δπηπιένλ, είλαη ηεθκεξησκέλε, ελώ ε εθαξκνγή ηεο παξαθνινπζείηαη κέζα από δηαδηθαζίεο αλαζθνπήζεσλ. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή εγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο αηνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, θαη είλαη δηαζέζηκε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. 12 από 21

25 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.3. σεδιαζμόρ Πεπιβαλλονηικέρ Παπάμεηποι Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη εξεπλήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο κε ζθνπό λα εληνπίζεη πνηεο από απηέο έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ, θαη όπνπ είλαη δπλαηό λα κεηξεζνύλ απηέο νη επηπηώζεηο. Ρα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ (Δ-01.4). Ζ ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ απνηειεί έλα παξάγνληα (κεηαμύ άιισλ) ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο θαη δξάζεο. Νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ δίλνληαη ζηε Γηαδηθαζία Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ». Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο αλαζεσξνύληαη θαη ελεκεξώλνληαη ζαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθήο Δπηζεώξεζεο Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Νομοθεηικέρ και άλλερ απαιηήζειρ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο ζρεηηθνύο θώδηθεο πξαθηηθήο, νη νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ. Ζ Γηαδηθαζία Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη ζπιινγήο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ελεκεξσκέλσλ εθδόζεώλ ηνπο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο. Πηελ πεξίπησζε αιιαγώλ ζηε λνκνζεζία νη νπνίεο απαηηνύλ από ηελ εηαηξεία λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο, νη ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ζα ηξνπνπνηεζνύλ κοποί, ηόσοι και Πεπιβαλλονηικά Ππογπάμμαηα Γπάζηρ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζέζεη Πθνπνύο θαη Πηόρνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ. Θάζε ρξόλν ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζηε ζύζθεςε Αλαζθόπεζεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαζθνπεί ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ θαη 13 από 21

26 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις επηιέγεη πνηεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ζθνπνί θαη ζηόρνη γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν. Κε ζθνπό ηελ επηινγή ησλ Πθνπώλ θαη Πηόρσλ, ε εηαηξεία ιακβάλεη ππόςε: Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο Ρε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ Ρε ζρεηηθή λνκνζεζία Ρηο απόςεηο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ Ζ αλάγθε λα εκπνδηζηεί γεληθά ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ρελ αλαγθαηόηεηα / εθηθηόηεηα επηηπρνύο επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Ξεξηβαιινληηθώλ Πηόρσλ Γηα θάζε Πθνπό ή Πηόρν ζρεδηάδεηαη έλα Ξξόγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ην νπνίν αλαθέξεη ην ζθνπό ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ηνπο έξγνπ, ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-03 «Ξεξηβαιινληηθνί Πθνπνί θαη Πηόρνη» πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ θαη ζρεδηαζκνύ ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο. 14 από 21

27 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.4. Δθαπμογή και Λειηοςπγία Πόποι, πόλοι, δομή και εςθύνερ Ζ εηαηξεία παξέρεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ εθαξκνγή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη πόξνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ ηερλνινγία θαη ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο. Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ελεκεξσζεί επαξθώο ζρεηηθά κε ην νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα είλαη ζαθέο ηη θαη από πνηόλ εθηειείηαη. Γηα θάζε ζέζε ππεπζύλνπ πνπ ππάξρεη ζην νξγαλόγξακκα έρνπλ δηαηππσζεί νη ππεπζπλόηεηεο πνπ αθνξνύλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηε Γ-04 «Νξγάλσζε θαη πεπζπλόηεηεο». Ζ εηαηξεία νξίδεη έλαλ εθπξόζσπν ηεο δηνίθεζεο γηα ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο ΓΞ) πνπ έρεη ππεπζπλόηεηα θαη δηθαηνδνζία λα βεβαηώλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ΔΛ ISO 14001:2004 εθαξκόδνληαη θαη δηαηεξνύληαη ζηελ εηαηξεία. Ρν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ (νηθνλνκηθνί πόξνη, ηερλνινγία θιπ) ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΞΓ (πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα όια ηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο) γηα ηελ επηζεώξεζε θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Δκπαίδεςζη, Δςαιζθηηοποίηζη και Δπάπκεια Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, όιν ην ππάξρνλ πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη νη λένη εξγαδόκελνη ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ε νπνία πεξηιακβάλεη: Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή Ρηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο Δηζαγσγή ζην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Θάζε εξγαδόκελνο εθπαηδεύεηαη ζρεηηθά κε: ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ηνπ ηπρόλ Πρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Ππκβάλησλ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο παξέθθιηζεο από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηνπο αθνξνύλ Πηελ πεξίπησζε εξγαζηώλ πνπ είλαη δπλαηό νη δξαζηεξηόηεηά ηνπο λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηινγή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ. 15 από 21

28 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Πηε Γηαδηθαζία Γ-05 «Γηαρείξηζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ» πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο Δπικοινυνία Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί δηαδηθαζίεο κε ζθνπό ηελ παξαιαβή, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αληαπόθξηζε ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ παξαπόλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηξίηνπο. Νη απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θνηλνπνηνύληαη ζην πξνζσπηθό κέζσ ησλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γηαδηθαζηώλ / Νδεγηώλ Δξγαζίαο πνπ ηνπο αθνξνύλ. Νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ απαηηεί άκεζε πξνζνρή, θνηλνπνηείηαη άκεζα ζην πξνζσπηθό κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσο ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-06 «Δπηθνηλσλία» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ Σεκμηπίυζη ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Όπσο έρεη παξαπάλσ πεξηγξαθεί ζην παξόλ εγρεηξίδην θαη όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία ΗΝΛΗΠ Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. έρεη αλαπηύμεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν απνηειείηαη από: Δγρεηξίδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζίεο / Νδεγίεο Δξγαζίαο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα: Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ Έληππα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο Έλεγσορ Δγγπάθυν Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ») έηζη ώζηε: λα κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη λα αλαζεσξνύληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη όηαλ είλαη απαξαίηεην λα εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο λα απνκαθξύλνληαη ηα άθπξα έγγξαθα από ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 16 από 21

29 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Δπισειπηζιακόρ Έλεγσορ Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη ε εηαηξεία, ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ θαη ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο γηα ην πεξηβάιινλ. Έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαζώο θαη θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ θαηαζηάζεηο ηέηνηεο, πνπ εάλ δελ ηεξεζνύλ ζπζηεκαηηθά ζα παξαηεξεζνύλ απνθιίζεηο από ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηεο. Δπηπιένλ, έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εληνπηζκέλεο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ησλ αγαζώλ, εμνπιηζκνύ θαη ππεξεζηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξεία, θαη θνηλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο. Νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εηαηξείαο: Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ» Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο» Γ-08 «Γηαρείξηζε Απνβιήησλ» Γ-09 «Απνζήθεπζε θαη Θαζαξηόηεηα» Γ-10 «Ππληήξεζε» Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα» Δηοιμόηηηα και Ανηαπόκπιζη ζε Έκηακηα Πεπιζηαηικά Ζ εηαηξεία εθαξκόδεη ηα θαηάιιεια Πρέδηα Ξξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ώζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά όιεο ηηο θαηαζηάζεηο κε θαλνληθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο. Παλ επείγνληα (έθηαθηα) πεξηζηαηηθά ζεσξνύληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξέθθιηζε από ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ν πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά όια ηα ελδερόκελα παξνπζίαζεο θαζώο θαη πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο εθδήισζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ αλά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα. Δπίζεο θαηαξηίδεη όπνπ απαηηείηαη σέδια Ππόλητηρ και Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηυν Αναγκών, ηα νπνία εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Ν.Ξ.Γ. έρεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. Έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο ησλ Πρεδίσλ Ξξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ, επηιέγεη ηνλ πεύζπλν Δθαξκνγήο Πρεδίνπ θαη δηαηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Ξεξηζηαηηθώλ. 17 από 21

30 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Πηελ Γηαδηθαζία Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα» αλαθέξνληαη ηξόπνη ειέγρνπ έθηαθησλ ζπκβάλησλ θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζήο ηνπο. 18 από 21

31 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις 4.5. Έλεγσορ Παπακολούθηζη και Μέηπηζη Γηα λα δηελεξγείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ειεγρόκελν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ, έρεη θαζνξηζηεί πνηεο παξάκεηξνη ζα παξαθνινπζνύληαη κέζα από ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ππγθεθξηκέλα παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνύ θαη θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο απηώλ. Δπηπιένλ θαζνξίδεηαη ε πξόνδνο πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο, αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζην έληππν Δ-12.1 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε». Ρν εκπιεθόκελν πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη θαη θαηαξηίδεηαη ζηελ παξαθνινύζεζε απηώλ. Ζ Γηαδηθαζία Γ-12 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Αξιολόγηζη ςμμόπθυζηρ Πύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνο ζπκκόξθσζε, ε εηαηξεία θαζηεξώλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο (Γ-02 «Έιεγρνο Λνκνζεζίαο»). Ζ εηαηξεία πξέπεη λα αμηνινγεί ηε ζπκκόξθσζε ηνπ θαη πξνο ηηο ππόινηπεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη. Ζ αμηνιόγεζε απηή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ αθνξά ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ή λα θαζηεξώζεη μερσξηζηή δηαδηθαζία. Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηνδηθήο αμηνιόγεζεο Μη ςμμόπθυζη, Γιοπθυηική και Πποληπηική Δνέπγεια Θάζε κε ζπκκόξθσζε ή πεξηβαιινληηθό πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη θαη εξεπλάηαη, ιακβάλνληαη ελέξγεηεο ειέγρνπ ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, θαη όηαλ είλαη απαξαίηεην δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ιακβάλνληαη κε ζθνπό ηελ απνθπγή επαλεκθάληζήο ηνπ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, νη δηαδηθαζίεο ηξνπνπνηνύληαη. Ζ Γηαδηθαζία Γ-13 «Ξεξηβαιινληηθά Γεγνλόηα Γηνξζσηηθέο θαη Ξξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ εκθαληδόκελσλ πεξηβαιινληηθώλ ζπκβάλησλ, ησλ αλαθνξώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο από ηξίηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο / πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ηεο επαλεκθάληζήο ηνπ. 19 από 21

32 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Απσεία Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απαηηεί γηα δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ εγγξάθσλ θάζε ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηα ιεγόκελα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο. Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξώζεη κεζόδνπο γηα ηελ ζπιινγή, ηαμηλόκεζε, αξρεηνζέηεζε, δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ν ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θάπνηνπ αξρείνπ θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη: Ρελ νξζή αξρεηνζέηεζε όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηεινύλ ην αξρείν, ζε θαθέινπο όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία όπσο θσδηθό θαη πεξηγξαθή εγγξάθνπ, εκεξνκελία αξρεηνζέηεζεο, απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαηήξεζεο θάζε αξρείνπ, εκεξνκελία θαηαζηξνθήο Ρελ αθεξαηόηεηαο ηεο θύιαμεο Ρνλ εύθνιν εληνπηζκό (εύθνιε πξόζβαζε, αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ θαθέισλ) Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ εληύπσλ θάζε ελέξγεηαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα εμππεξεηνύλ: Ρελ ιήςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ Ρνλ έιεγρν ηεο Ξιεξόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Ρελ αλαζθόπεζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έγηλαλ γηα αληηκεηώπηζε παξεκθεξώλ πεξηπηώζεσλ κε ζπκκόξθσζεο Ζ πξόζβαζε ζηα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή από ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαηόπηλ γξαπηήο έγθξηζεο από ηνλ πεύζπλν Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο. Αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεξνύληαη ζε εθεδξηθά αληίηππα. Ζ Γηαδηθαζία Γ-14 «Έιεγρνο Αξρείσλ» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Δπιθεώπηζη ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ Ζ εηαηξεία δηεμάγεη ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαηά πόζνλ ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Ξξνηύπνπ ISO 14001:2004 εθαξκόδεηαη πιήξσο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπλερή βειηίσζε θάλεη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ 20 από 21

33 Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: ύζηημα Περιβαλλονηικής Γιατείριζης Απαιηήζεις Θαηά ηνλ έιεγρν εμεηάδνληαη θπξίσο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε: κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ κε ηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εθαξκνδόκελνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο απηνύ Ζ Γηαδηθαζία Γ-15 «Δζσηεξηθή Δπηζεώξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ Αναζκόπηζη από ηη Γιοίκηζη Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο αλαζθνπεί ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδόκελε θαηαιιειόηεηα ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζπγθαιεί ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ζπζθέςεηο ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηαδηθαζία Γ-16 «Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. 21 από 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο Θέζε Ο ρώξνο είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ ακηάληνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ Α.Δ.», ζηε πεξηνρή Γξέπαλν Αραΐαο, ζε απόζηαζε 14,5 ρικ βνξεηαλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, 1,6 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα