Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr"

Transcript

1 Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015 επηέκβξηνο 2015

2 Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus Ηγεζία Leadership πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ Involvement of people Γηεξγαζηαθή Πξνζέγγηζε Process approach πζηεκηθή Πξνζέγγηζε System approach to management Ηγεζία Leadership Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνύ Engagement of people Γηεξγαζηαθή Πξνζέγγηζε Process approach πλερήο Βειηίσζε Continual improvement Απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα Factual approach to decision making ρέζεηο ακνηβαίνπ νθέινπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο Mutually beneficial supplier relationship Βειηίσζε Improvement Απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα Evidence-based decision making Γηαρείξηζε ρέζεσλ Relationship management

3 Οξνινγία Δπηθηλδπλόηεηα επίδπαζη αβεβαιόηηηαρ ζε αναμενόμενο αποηέλεζμα Σεθκεξηωκέλε Πιεξνθνξία Πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξείηαη θαη λα ειέγρεηαη από ηνλ Οξγαληζκό θαη ην κέζνλ πνπ πεξηέρεηαη (documented information) Πεξηβάιινλ Οξγαληζκνύ Σςνδςαζμόρ επισειπηζιακού πεπιβάλλονηορ, εζωηεπικών κι εξωηεπικών παπαμέηπων και ζςνθηκών πος μποπούν να επηπεάζοςν ηην πποζέγγιζη ενόρ Οπγανιζμού αναθοπικά με ηα πποϊόνηα, ηιρ ςπηπεζίερ, ηιρ επενδύζειρ και ηα εμπλεκόμενα μέπη. Σημείωζη: Η οπολογία ηος ΣΔΠ ενόρ οπγανιζμού μποπεί να είναι αςηή πος είναι καηανοηηή από αςηόν. Δεν ςπάπσει η απαίηηζη να σπηζιμοποιείηαι η οπολογία ηος πποηύπος

4 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ Σν πξόηππν αλαπηύρζεθε κε βάζε ην θείκελν ηνπ Anne SL ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηωλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο 4 Πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ (contet) 4.1 Καηαλόεζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 4.2 Καηαλόεζε ησλ αλαγθώλ θαη πξνζδνθηώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ 4.3 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ ηνπ ΓΠ 4.4 ΓΠ θαη νη δηεξγαζίεο ηνπ 5 Ζγεζία 5.1 Γέζκεπζε Ηγεζίαο 5.2 Πνιηηηθή Πνηόηεηαο 5.3 Ρόινη θαη αξκνδηόηεηεο

5 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ (ζπλέρεηα) 6 ρεδηαζκόο ηνπ ΓΠ 6.1 Δλέξγεηεο ρεηξηζκνύ Δπηθηλδπλνηήησλ θαη Δπθαηξηώλ 6.2 ηόρνη Πνηόηεηαο θαη ζρεδηαζκόο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο 6.3 ρεδηαζκόο Αιιαγώλ 7 Τπνζηήξημε 7.1 Πόξνη Γεληθά Άλζξσπνη Τπνδνκέο Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο δηεξγαζηώλ Παξαθνινύζεζε θαη κέηξεζε πόξσλ Γλώζε Οξγαληζκνύ

6 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ (ζπλέρεηα) 7.2 Σερληθή Ιθαλόηεηα 7.3 Δπίγλσζε (Awareness) 7.4 Δπηθνηλσλία 7.5 Σεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο Γεληθά Έθδνζε θαη Αλαζεώξεζε Έιεγρνο ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηώλ 8 Λεηηνπξγία 8.1 ρεδηαζκόο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγηώλ 8.2 Πξνζδηνξηζκόο απαηηήζεσλ πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ Δπηθνηλσλία κε πειάηεο Πξνζδηνξηζκόο απαηηήζεσλ ζρεηηθώλ κε πξντόληα θαη ππεξεζίεο Αλαζθόπεζε απαηηήζεσλ ζρεηηθώλ κε πξντόληα θαη ππεξεζίεο

7 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ (ζπλέρεηα) Αιιαγέο απαηηήζεσλ ζρεηηθώλ κε πξντόληα θαη ππεξεζίεο 8.3 ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ Γεληθά Πξνγξακκαηηζκόο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Δηζεξρόκελα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Έιεγρνη ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Δμεξρόκελα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Σξνπνπνηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 8.4 Έιεγρνο πξνκεζεηώλ δηεξγαζηώλ, πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Γεληθά Καηεγνξίεο θη έθηαζε ειέγρσλ Πιεξνθνξίεο γηα εμσηεξηθνύο πξνκεζεπηέο

8 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ (ζπλέρεηα) 8.5 Παξαγσγή θαη παξνρή ππνζηήξημεο Έιεγρνο παξαγσγήο θαη παξνρή ππνζηήξημεο Σαπηνπνίεζε θαη Ιρλειαζηκόηεηα Ιδηνθηεζία πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ πληήξεζε Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε δηαλνκή Έιεγρνο Αιιαγώλ 8.6 Απνδέζκεπζε πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ 8.7 Έιεγρνο εμεξρνκέλσλ κε ζπκκνξθνπκέλσλ δηεξγαζηώλ, πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ

9 Γνκή ηνπ Πξνηύπνπ (ζπλέρεηα) 9 Αμηνιόγεζε ηεο Απόδνζεο 9.1 Παξαθνινύζεζε, κέηξεζε, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε Γεληθά Ιθαλνπνίεζε πειάηε Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε 9.2 Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο 9.3 Αλαζθνπήζεηο Γηνίθεζεο 10 Βειηίωζε 10.1 Γεληθά 10.2 Με πκκνξθώζεηο θαη Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο 10.3 πλερήο Βειηίσζε

10 Λνγηθή Δμαηξέζεωλ (Anne A.5) Όπνπ κηα απαίηεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ΜΠΟΡΔΗ λα εθαξκνζζεί, ηόηε ΠΡΔΠΔΗ λα εθαξκνζηεί. Όπνπ κηα απαίηεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα εθαξκνζζεί, ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Οξγαληζκνύ λα ΓΗΑΦΑΛΗΕΔΗ ζπκκόξθσζε ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ηνπ. This International Standard does not refer to eclusions in relation to the applicability of its requirements to the organization s quality management system. However, an organization can review the applicability of requirements due to the size or compleity of the organization, the management model it adopts, the range of the organization s activities and the nature of the risks and opportunities it encounters. The requirements for applicability are addressed in 4.3, which defines conditions under which an organization can decide that a requirement cannot be applied to any of the processes within the scope of its quality management system. The organization can only decide that a requirement is not applicable if its decision will not result in failure to achieve conformity of products and services

11 Πνπ ζπλαληάκε απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε Δπηθηλδπλόηεηα; - Πξνζδηνξηζκόο δηεξγαζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε επηθηλδπλόηεηεο θη επθαηξίεο (4.4 f) - Πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνύλ θαη λα ρεηξηζζνύλ επηθηλδπλόηεηεο θη επθαηξίεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκόξθσζε πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε (5.1.2 b) - Ο Οξγαληζκόο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη επηθηλδπλόηεηεο θη επθαηξίεο όηαλ ζρεδηάδεη ην ΓΠ (6.1.1) - Ο Οξγαληζκόο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ελέξγεηεο γηα λα ρεηξηζζεί επηθηλδπλόηεηεο θη επθαηξίεο (6.1.2) - Πξνζδηνξηζκόο θαηεγνξηώλ θαη εύξνπο ειέγρνπ πξνκεζεηώλ (8.4.2) ΠΡΟΟΥΖ! Γελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν risk αιιά ηνλ ελλνεί. - Ο Οξγαληζκόο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε επηθηλδπλόηεηεο ζρεηηθέο κε πξντόληα θαη ππεξεζίεο όηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο κεηά ηε δηαλνκή δξαζηεξηόηεηεο ηνπ (8.5.5) - Η αλαζθόπεζε δηνίθεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ελεξγεηώλ ζρεηηθώλ κε ηε δηαρείξηζε επηθηλδπλνηήησλ θη επθαηξηώλ (9.3.2 e)

12 Απαηηήζεηο Σεθκεξίωζεο Οη όξνη «ηεκμηπιωμένη διαδικαζία» θαη «απσείο» αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνλ όξν «ηεκμηπιωμένη πληποθοπία» / documented information Αληίζηνηρα νη αλαθνξέο ηεο έθδνζεο ηνπ 2008 αλαθέξνληαη σο εμήο: Documented procedure maintain documented procedure Records maintained retain documented procedure

13 Απαηηήζεηο Σεθκεξίωζεο - θνπόο ΓΠ (4.3) - Ο Οξγαληζκόο πξέπεη λα ηεξεί ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο δηεξγαζηώλ ώζηε λα έρεη εκπηζηνζύλε όηη νη δηεξγαζίεο εθηεινύληαη όπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί. (4.4.2) - Πνιηηηθή Πνηόηεηαο (5.2.2 a) - ηόρνη Πνηόηεηαο (6.2.1) - Απνδείμεηο θαηαιιειόηεηαο πόξσλ παξαθνινύζεζεο θαη κέηξεζεο (7.1.5) - Σελ βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαθξίβσζε ή επαιήζεπζε όηαλ δελ πθίζηαηαη εζληθό ή δηεζλέο πξόηππν ( ) - Απνδείμεηο ηερληθήο ηθαλόηεηαο (7.2.d)

14 Απαηηήζεηο Σεθκεξίωζεο (ζπλέρεηα) - Δπηβεβαίσζε ζπκκόξθσζεο δηεξγαζηώλ θαη πξντόλησλ/ππεξεζηώλ (8.1 e) - Απνηειέζκαηα αλαζθόπεζεο απαηηήζεσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ( ) - Αιιαγέο απαηηήζεσλ ζρεηηθώλ κε πξντόληα θαη ππεξεζίεο (8.2.4) - Δπηβεβαίσζε όηη ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο (8.3.2 j) - Δηζεξρόκελα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο (8.3.3) - Έιεγρνη ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο (8.3.4) - Απνηειέζκαηα δηεξγαζηώλ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο(8.3.5) - Αιιαγέο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο(8.3.6) - Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζεο ηεο επίδνζεο θαη επαλαμηνιόγεζεο πξνκεζεπηώλ (8.4.1) - Υαξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ (8.5.1 a) - Σαπηνπνίεζε θαη Ιρλειαζηκόηεηα (8.5.2)

15 Απαηηήζεηο Σεθκεξίωζεο (ζπλέρεηα) - Ιδηνθηεζία πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ (8.5.3) - Απνηειέζκαηα αλαζθόπεζεο αιιαγώλ πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ, ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ηηο εγθξίλεη θαη όπνηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (8.5.6) - Ιρλειαζηκόηεηα ζηα άηνκα πνπ εγθξίλνπλ απνδέζκεπζε πξντόλησλ θη ππεξεζηώλ γηα δηαλνκή ζηνλ πειάηε (8.6) - Δλέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη γηα κε-ζπκκνξθνύκελεο δηεξγαζίεο πξντόληα θη ππεξεζίεο (8.7.2) - Απνηειέζκαηα παξαθνινύζεζεο θαη κέηξεζεο δξαζηεξηνηήησλ (9.1.1) - Απνδείμεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεζκάησλ επηζεσξήζεσλ (9.2.2 f) - Απνηειέζκαηα αλαζθνπήζεσλ δηνίθεζεο (9.3.3) - Φύζε κε-ζπκκνξθώζεσλ, ιεθζείζεο ελέξγεηεο, απνηειέζκαηα ελεξγεηώλ (10.2.2)

16 Γηαθνξέο ζηελ νξνινγία κεηαμύ ηωλ ISO9001:2008 θαη ISO9001:2015

17 Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο εκαληηθόηεξεο Αιιαγέο (παξαηίζεληαη κόλν νη ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ αιιαγέο) Καηαλνώληαο ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ Πξνζδηνξίδνληαο ην ζθνπό ηνπ ΓΠ Ρόινη, ππεπζπλόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο εληόο ηνπ Οξγαληζκνύ ηόρνη Πνηόηεηαο θαη ζρεδηαζκόο επίηεπμεο απηώλ Γλώζε ηνπ νξγαληζκνύ Ιδηνθηεζία πειαηώλ ή εμσηεξηθώλ πξνκεζεπηώλ Αλάιπζε θαη Αμηνιόγεζε - Α.4 Αλάιπζε κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα (risk based thinking)

18 Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο (ζπλέρεηα) Απαηηήζεηο πνπ θαηαξγήζεθαλ - Δγρεηξίδην Πνηόηεηαο (4.2.2 of ISO 9001:2008) - Δθπξόζσπνο Γηνίθεζεο (5.5.2 of 9001:2008) (ν ηίηινο θαηαξγείηαη, νη αξκνδηόηεηεο παξακέλνπλ θαη εκπινπηίδνληαη, βι. 5.3) - Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο (8.5.3 of 9001:2008)

19 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλωλήζεηε καδί καο. Τπεύζπλνη Δπηθνηλωλίαο: 1. θνο Υαξάιακπνο Αγγεινύδεο T: , εζωη. 122, θηλεηό θα Μαξία Αγαπεηνύ T: , εζωη. 104, θηλεηό Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε 1.Σν Μαθξνρξφλην ηξαηεγηθφ Πιάλν γηα ηα 1.1 Πεπιεσόμενα ενόρ Γενικού ηπαηηγικού σεδίος Πληποθοπιακών ςζηημάηων 1.2 Μεθοδολογίερ Οπιζμού Πληποθοπικών πος Τποζηηπίζοςν ηοςρ Δπισειπημαηικούρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Siemens IT Solutions and Services

Siemens IT Solutions and Services Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη Πξνηάζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα πληαγνγξάθεζεο Αθήνα, 5 Μαπ. 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Εταιρίας... 3 1.1 Σηοισεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.... 3 1.2 Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ... 1

ΟΓΖΓΟ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Σειίδα 1 από 168 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ... 1... 4 7.1 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 7.2 ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΈΡΓΟΤ... 6 7.2.1 Γηεξγαζίεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ... 6 7.2.2 Δλδηαθεξφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014.

Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014. Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015 Χαράλαμπος Αγγελούδης Δ/ντης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014 Νοέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Καηαγξαθή θαη Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα