Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu"

Transcript

1 Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος : Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 2012: Δηήζηα Δμεηδίθεπζε 500 σξώλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο/Γπζιεμία. Κέληξν Μειέηεο Χπρνθπζηνινγίαο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2010: Πηζηνπνηεηηθό Σπνπδώλ, Σρνιή Αμησκαηηθώλ Έξεπλαο Πιεξνθνξηθήο Γεληθνύ Δπηηειείνπ Σηξαηνύ. 2009: Master of Science in Management, University of Teesside (UK) in collaboration with Mediterranean College (GR). 2006: Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 2002: Απνιπηήξην Θεηηθήο Καηεύζπλζεο, 6 ν Δληαίν Λύθεην Τξηθάισλ. Ξένεσ Γλώςςεσ Αγγλικά Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (UK). Certificate of Proficiency in English, University of Michigan (USA). Δπάξθεηα δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γαλλικά Α, Β θαη Γ Γπκλαζίνπ. Σελίδα 1

2 Επαγγελματική Εμπειρία 04/12 Σήμερα: Συνεργάτησ του Ινςτιτούτου Σύγχρονησ Ελληνικήσ Τέχνησ (ΙΣΕΤ) Γηαρείξηζε ηεο Χεθηαθήο Πιαηθόξκαο dp.iset.gr. Η Χεθηαθή Πιαηθόξκα πινπνηήζεθε κε ρνξεγία ηνπ Ιδρύματος Σταύροσ Νιάρτοσ (www.snf.org) γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ζηελ Διιάδα από ην 1945 κέρξη ζήκεξα. Αλαπιεξσηήο ππεύζπλνο ηεθκεξίσζεο ηνπ αξρείνπ ηνπ ΙΣΔΤ. Γηαρεηξηζηήο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΙΣΔΤ: Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο Γηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνύ ηνπ ΙΣΔΤ ζην youtube, Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο Digital Asset Management System, DAMS θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ (MSSQL Server). Τερληθή ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (Work Stations, DAMS Server, Network Attached Storage, Web Server, Modem, Router, Switches, Scanners, Printers, Projectors, TV Monitors). Φεηξηζκόο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ (Camera, Pinnacle, CS, Projectors). Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Τεθκεξίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. 02/10 11/10: Στρατιωτική θητεία, Στρατηγείο 1 ησ Στρατιάσ & 485 ΤΔΒ Σώκα Έξεπλαο Πιεξνθνξηθήο: αλαιπηήο-πξνγξακκαηηζηήο: Σπληήξεζε-ππνζηήξημε ηνπ web portal ηεο 1 εο Σηξαηηάο. Φεηξηζκόο ζηξαηησηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ ζηξαηνύ μεξάο. Δθαξκνγέο ηνπ MS Office: ρεηξηζκόο, ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη εθηππσηώλ. Σελίδα 2

3 02/08 06/09: Ελεύθεροσ Επαγγελματίασ Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο: παξνρή ππεξεζηώλ κεραλνγξάθεζεο. 01/08 05/09: Επιςτημονικόσ Συνεργάτησ Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Γηαρεηξηζηήο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο βηβιηνζήθεο ΟΠΑ: Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο. Σπληήξεζε-ππνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο Σπληήξεζε-αλαβάζκηζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπο. Πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηβιηνζήθεο. Λήςε θαη επεμεξγαζία εηθόλαο-ήρνπ. Αλαβάζκηζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Δμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Τεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γ ΚΠΣ, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο πξνζσπηθνύ θαη θπζηθνύ έξγνπ. Μειέηε θαη εθπόλεζε ηνπ ηερληθνύ ζρεδίνπ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, πνπ εδξάδεηαη επί ηεο νδνύ Δπηαλήζνπ. Υπνζηήξημε ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ: Σπιινγή δεδνκέλσλ θαη εζσηεξηθή αμηνιόγεζε. Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εκεξίδεο. 10/08 11/08: Εκπαιδευτήσ πληροφορικήσ Δθπαηδεπηήο πιεξνθνξηθήο ζην θξαηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γνλέσλ ησλ καζεηώλ γπκλαζίνπ-ιπθείνπ «γνλείο.gr». Κύθινη 5σξσλ καζεκάησλ θαη νίθνλ: MS Office, Internet, E-security, E-learning, Web technologies, Social Media. 09/07 06/08: Καθηγητήσ πληροφορικήσ Β θμιασ εκπαίδευςησ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο (Γ Λπθείνπ) «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ», Γηαθξόηεκα Κπςέιεο. Σελίδα 3

4 Σεμινάρια 2012: Σεκηλάξην 16 σξώλ κε ζέκα Ethical Hacking: Methodology of Hackers' Attacks. Corporate Security Strategy and Data Protection Methods. Computer School of Mediterranean College ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Q-Training. 2011: Σεκηλάξην εμεηδίθεπζεο 60 σξώλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Β ζκηαο εθπαίδεπζεο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Projects». Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (ΔΔΦ) & Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. Σελίδα 4

5 Ομιλίεσ Ειςηγήςεισ Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου 13/3/2013: Σπλέληεπμε ηύπνπ ζην ΙΣΔΤ. Παξνπζίαζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο, dp.iset.gr. Τδνύιηα Γεκαθνπνύινπ (δηεπζύληξηα ΙΣΔΤ) Φξηζηόθνξνο Μήηζηνο (Γηαρεηξηζηήο Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ΙΣΔΤ) /1/2012: Δηζεγεηήο ζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ (ΔΔΦ) γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Projects». Θέκα εηζήγεζεο: «Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο ζην Μάλαηδκελη». Imperial Hotel, Πιαηεία Καξατζθάθε, Αζήλα. Αρθρογραφία 2008: «Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε», άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ησλ θξνληηζηεξίσλ Διακρότημα «Γηαθσλείλ», 1 ν ηεύρνο. Σελίδα 5

6 Τεχνικέσ Γνώςεισ και Εμπειρία Λειτουργικά ςυςτήματα Microsoft Windows Server 2003/2008 Microsoft Windows 3.1/95/98/XP/Vista/7/8 DOS Unix (Solaris, Ubuntu) Γλώςςεσ προγραμματιςμού Java C++ C Fortran PHP HTML SQL (MS SQL Server Express) Διαδικτυακά εργαλεία NVU Dreamweaver Joomla Wordpress Sitecake Hardware Σρεδίαζε ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ (Digital Works) Τερληθή ππνζηήξημε Η/Υ θαη εθηππσηώλ Μαθηματικά πακέτα Matlab SPSS Εργαλεία επεξεργαςίασ εικόνασ και ήχου Pinnacle Photoshop InDesign Premier Soundbooth Σελίδα 6

7 Εργαλεία γραφείου Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint Σελίδα 7

8 Επιςημάνςεισ Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου Μέινο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ( Σήκεξα). Μέινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ ( ). Καηνρή θσδηθώλ εηζεγεηή γηα ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ. Σπζηαηηθή επηζηνιή από Αληηζπληαγκαηάξρε Έξεπλαο Πιεξνθνξηθήο, ηκεκαηάξρε ηεο Γηνίθεζεο Δπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο 1 εο Σηξαηηάο γηα ην έξγν κνπ ζηελ 1 ε Σηξαηηά (2010). Liaison Board Student Representative, MS in Management: Mediterranean College (GR) University of Teesside (UK). Επιςτημονικά Ενδιαφέροντα Χεθηαθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα. Αμηνιόγεζε επελδύζεσλ θαη εθαξκνγέο ζηελ πιεξνθνξηθή - δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην κάλαηδκελη. Γηαρείξηζε γλώζεσλ ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Σελίδα 8

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο Βιογραφικό Γενικά στοιχεία Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982 Δζληθφηεηα: Διιεληθή Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο E-mail: mkotti@it.teithe.gr; margarita.kotti@isti.cnr.it;

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, 117 44, Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΒΑΙΑ 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηνκηθά Πηνηρεία... 3 I. Ππνπδέο Ρίηινη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα