ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ: Άγακε ΓΗΔΥΘΥΝΣΖ ΚΑΤΟΗΚΗΑΣ: 28 εο Οθησβξίνπ 2, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο ΤΖΛΔΦΩΝΟ: , ΠΟΤΓΔ : Πηπρηνύρνο Κνηλσληθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα»). 2009: Απόθνηηνο Γεληθνύ Λπθείνπ Ηζηηαίαο Δπβνίαο (Βαζκόο Απνιπηεξίνπ: 19 και 7/10 «Άριζηα»). ΓΙΑΚΡΙΔΙ Απρίλιος 2012, Τποηροθία Δπίδνζεο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (ΙΚΤ), κε ζεηξά επηηπρίαο 1 ε, ιόγσ πςειόηεξεο βαζκνινγίαο θαηά ην Αθαδεκατθό απηό έηνο. Ιούνιος 2009, Υπνηξνθία επίδνζεο θαη θνηλσληθνύ θύξνπο από ην Γεληθό Λύθεην Ηζηηαίαο, ιόγσ άξηζηε βαζκνινγίαο απνθνίηεζεο θαη θνζκηνηάηεο δηαγσγήο. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 1. Αγγλικά: Lower of Edexcel θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε καζεκάησλ Proficiency. 2. Γαλλικά: Βαζηθέο γλώζεηο παξαθνινύζεζε κε άξηζηε βαζκνινγία καζεκάησλ από ηελ Α Γπκλαζίνπ έσο ηελ Γ Λπθείνπ (ζηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, σο κάζεκα επηινγήο), ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο.

2 3. Ρώζικα: Βαζηθέο γλώζεηο παξαθνινύζεζε κε άξηζηε βαζκνινγία καζεκάησλ θαηά ην 7 ν εμάκελν ζπνπδώλ, σο επηιεγόκελν κάζεκα, ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. ΓΝΩΗ Η/Τ - ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ - Γνώζη και τειριζμός (ζε πολύ καλό βαθμό) προγραμμάηων Η/Τ: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Paint, Internet Explorer, Outlook Express θαη SPSS, εληαηηθή παξαθνινύζεζε θαη άξηζηε βαζκνινγία ζε αληίζηνηρα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δξγαζηήξην Ζ/Υ: 9,5, Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό: 9) θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε καζεκάησλ γηα ECDL (Μάηνο 2013-ζήκεξα). - Βαζηθέο γλώζεηο πάλσ ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα (παξαθνινύζεζε καζεκάησλ, κε άξηζηα απνηειέζκαηα, γηα έλα εμάκελν 5 ν εμάκελν ζπνπδώλ ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (Φεβροσάριος Ιούνιος): Υπνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε 8 νπ εμακήλνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην 11 ν Γεκνηηθό Σρνιείν Παηξώλ (Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο) ζηνπο ηνκείο: 63 ώξεο δηδαζθαιίαο θαη 71 ώξεο παξαθνινύζεζεο ζηελ Γ θαη Δ Γεκνηηθνύ, ζρεδηαζκόο ησλ καζεκάησλ κε πιάλα δηδαζθαιίαο, ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ζε 6 δηδαθηηθέο ώξεο ελόο ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) κε ζέκα ηελ Αθξόπνιε, παξαθνινύζεζε δηδαζθαιίαο ζην Τκήκα Έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ (6 δηδαθηηθέο ώξεο), δηεμαγσγή πιεζώξαο δξαζηεξηνηήησλ εθηόο πξνβιεπόκελσλ παλεπηζηεκηαθώλ ππνρξεώζεσλ, παξαθνινύζεζε κηαο δεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γηζέζην Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό Σρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (6 ώξεο). (Βαζκόο: 10) (Μάιος): Παξαθνινύζεζε 4 δηδαθηηθώλ σξώλ ζην 1 ν Δηδηθό Σρνιείν Πάηξαο, ζην πιαίζην ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ 7 νπ εμακήλνπ (Οκηώβριος - Γεκέμβριος): Υπνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε 5 νπ εμακήλνπ, ζην Πειραμαηικό Γεκνηηθό Σρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζηνπο ηνκείο: 22 ώξεο δηδαζθαιίαο θαη 10 ώξεο παξαθνινύζεζεο ζηελ Γ ηάμε, ζρεδηαζκόο ηνπ καζήκαηνο κε πιάλα δηδαζθαιίαο, παξαθνινύζεζε εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ζε έλα δεκνηηθό ζρνιείν (Γεκέμβριος): Παξαθνινύζεζε εκεξήζηαο δηδαζθαιίαο θαη ζύληνκε δηδαζθαιία ζην 2 ν Δηδηθό Σρνιείν Παηξώλ, θαζώο θαη επίζθεςε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Εηζαγσγή ζηελ Εηδηθή Αγσγή».

3 ΔΡΓΑΙΔ-ΜΔΛΔΣΔ (καηά ηη διάρκεια ηων προπηστιακών ζποσδών) : Πηστιακή Δργαζία κε ηίηιν «Παξακπζηθά θείκελα ησλ ηξηώλ Αλζνινγίσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ: Εξκελεπηηθή αλάιπζε θα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο: 10) : «Αθξόπνιε», Σρέδην Δξγαζίαο (project), ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθώλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ ηνπ 7 νπ εμακήλνπ, αιιά θαη ηνπ καζήκαηνο «Γιώζζα, Γηαζεκαηηθόηεηα θαη Σρέδηα Δξγαζίαο (project), Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο: 10) : «Αγνξαίν ζρνιείν Τα αξλεηηθά ηνπ», εξεπλεηηθή εξγαζία, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθόο Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο: 10) : «Ο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη ε ζρνιηθή απνηπρία ησλ ηζηγγάλσλ, θαζώο θαη νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο απηώλ», εξεπλεηηθή εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθόο θαη Δθπαηδεπηηθόο Απνθιεηζκόο», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο: 9) : «Σρεδηάδνληαο κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε», εθηελέο πιάλν δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 5 νπ εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ καζήκαηνο «Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ Η: Θεσξία θαη πξάμε ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο: 10) : «Τν ληξνπαιό παηδί», εξεπλεηηθή εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Οδεγεηηθή ηεο παηδηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο 10) : «Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ», Σρέδην Γξάζεο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο 10) : «Τν θσο», portfolio, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο 8,5) : «Η ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζηνλ δξόκν», εξεπλεηηθή εξγαζία, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηελ Δθπαίδεπζε», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βαζκόο 10). Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ κνπ εθπόλεζα θαη άιιεο πνιιέο κηθξόηεξεο εξγαζίεο πνπ βνήζεζαλ θαηά πνιύ ζηελ εμέιημή κνπ θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα

4 εληξπθήζω κε έλαλ πεξηζζόηεξν επηζηεκνληθό ηξόπν πάλω ζην αληηθείκελν ζπνπδώλ κνπ. ΤΝΔΓΡΙΑ-ΗΜΔΡΙΓΔ-ΔΜΙΝΑΡΙΑ Μάρηιος 2013: Σπλέδξην: «Καιιηεξγώληαο ηε θηιαλαγλσζία: Πξαγκαηηθόηεηεο θαη πξννπηηθέο», Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. (Γηάξθεηα: ). Νοέμβριος 2012: 15 ν Γηεζλέο Σπλέδξην: «Δηαπνιηηηζκηθόηεηα, Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο, Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα ειιεληθά σο Ξέλε γιώζζα», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο- Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. (Γηάξθεηα: ). Οκηώβριος 2012: Σπλέδξην: «Καηλνηόκεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Εθπαίδεπζε: Σρεδηαζκόο θαη Δηθηύσζε», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΜΟ.Κ.Δ. ηνπ Τ.Δ.Η. Μεζνινγγίνπ, Σπγρξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (Δ.Κ.Τ.). (Γηάξθεηα ). Απρίλιος 2011: Ζκεξίδα: «Η ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε» Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σπλεδξηαθό Κέληξν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ( ). Μάρηιος 2011: Ζκεξίδα: «Σεκεηνινγία ησλ Δηαηαξαρώλ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σπλεδξηαθό Κέληξν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ( ). Μάρηιος-Απρίλιος 2013: Σεκηλάξην: «Εξεπλεηηθή Μειέηε», Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Δξγαζηήξην Αλάιπζεο θαη Σρεδηαζκνύ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Κνηλσληνινγηθήο Αλάιπζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γεδνκέλσλ, Τεθκεξίσζεο ηνπ Τνκέα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Γηάξθεηα: 30 ώξεο). ΤΣΑΔΙ (Δηαζέζηκεο εθόζνλ δεηεζνύλ) - Θ. Νηθηαλίδνπ, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Νενειιεληθή Φηινινγία», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Δ. Κνιέδα, θαζεγήηξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ.

5 - Κι. Γηαθνγηώξγε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο γιώζζαο», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Σ. Μπνπδάθεο, θαζεγεηήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Ιζηνξία Νενειιεληθήο Εθπ/ζεο Σπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Ησάλλεο Μ. Καηζίιιεο, θαζεγεηήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Κνηλσληθή Δηαζηξσκάησζε, Κνηλσληνινινγηθή Εθπ/θή Έξεπλα θαη Κνηλσληθή Σηαηηζηηθή κε ρξήζε Η/Υ», Πξόεδξνο Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Ησάλλεο Γειιήο, Καζεγεηήο - η. Κνζκήηνξαο ηεο Σρνιήο Κνηλσληθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Φηινζνθία κε έκθαζε ζηε Γλσζηνινγία - Ηζηθή θαη Φηινζνθία ηεο Παηδείαο», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Δ. Καξαηδηά-Σηαπιηώηε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Εθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Σηέθαλνο Φ. Βαζηιόπνπινο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Σρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή θαη Σπκβνπιεπηηθή», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Π. Γεσξγνγηάλλεο, θαζεγεηήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Κνηλσληθνςπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Εθπ/θήο Δηαδηθαζίαο - Δηαπνιηηηζκηθή Επηθνηλσλία θαη Αγσγή», Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. - Μ. Πνιπδώξνπ, δηεπζύληξηα ηνπ 11 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Παηξώλ (Π. Καλειιόπνπινο). ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Βαζηθέο κνπζηθέο γλώζεηο θαη γλώζεηο ζεαηξνινγίαο θαη ελαζρόιεζε κε ηε ζηηρνπξγηθή θαη ην ηξαγνύδη. ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Σπγγξαθή παξακπζηώλ, πνηεκάησλ θαη κπζηζηνξεκάησλ, ελαζρόιεζε κε ην ηξαγνύδη, ηνπο ζηίρνπο, ηνλ ρνξό, αλάγλσζε ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, θαηαζθεπέο ρεηξνπνίεησλ αληηθεηκέλσλ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2010 ζήμερα: Δπαγγεικαηίαο ζηηρνπξγόο θαη εξκελεύηξηα ζε νξρεζηξηθά θαη κνπζηθά ζύλνια.

6 ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ - Σπκκεηνρή ζε κνπζηθέο εθδειώζεηο «Φξηζηνπγελληάηηθσλ ρσξηώλ», κε ζθνπό ηε ζπλεηζθνξά ζε ηνπηθέο θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο. - Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ή-θαη παξάδνζε ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ζε παηδηά δεκνηηθνύ. ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ o : Μέινο ηνπ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπ ρνξεπηηθνύ-πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Μάθηζηνο». o : Μέινο ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.