Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες"

Transcript

1 Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

2

3 «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε. Πξνζπαζώληαο λα θέξνπκε ζε πέξαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηόρν βξήθακε ηνπο πιένλ αμηόινγνπο ζύκκαρνπο, ηε Microsoft θαη ηελ ECDL Ειιάο» Aλεξία Έβεπη, ππώην Ανηιδήμαπσορ Γήμος Αθηναίων «Τόζν ηα Κέληξα «Απεξηόξηζηωλ Δπλαηνηήηωλ» όζν θαη ην mathetexnologia.gr γηα ηε δωξεάλ online εθκάζεζε ρξήζεο ππνινγηζηώλ θαη Internet, είλαη αμηέπαηλεο πξωηνβνπιίεο ηεο Microsoft» Βαζίληρ Αζημακόποςλορ, Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Ψηθιακού Σσεδιαζμού ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών «Η αλαθνίλωζε δεκηνπξγίαο ελόο Κέληξνπ «Απεξηόξηζηεο Δπλαηόηεηεο» από ηε Microsoft απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηνλ ηόπν καο, θαζώο ζα πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή επθαηξία ζε πνιινύο ζπκπνιίηεο καο λα απνθηήζνπλ γλώζεηο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηε δωή ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληζρύζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο». Κώζηαρ Θεοδωπίδηρ, Γήμαπσορ Πολίσνηρ 3

4 1. Παξνπζίαζε Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα «Απεξηόξηζηεο Γπλαηόηεηεο» είλαη κηα δηεζλήο πξσηνβνπιία ηεο Microsoft, πνπ παξέρεη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο νη κεηαλάζηεο, νη καθξνρξόληα άλεξγνη θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηε δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή εληειώο δσξεάλ. Τν Διιεληθό Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο (HePIS) έρεη αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο από ην Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθό ECDL, απνθηώληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό εθόδην γηα ηε ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. Η πηζηνπνίεζε αθνξά βαζηθέο δεμηόηεηεο Πιεξνθνξηθήο θαη είλαη κηα πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ PEOPLECERT σο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔCDL ζηελ Διιάδα. 1.1 Σηόρνη Η πξνζθνξά δσξεάλ εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο Πιεξνθνξηθήο, ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο (άλεξγνη/εο κε πξνηεξαηόηεηα ζε γπλαίθεο αξρεγνύο κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ, κεηαλάζηεο, πξόζθπγεο, αηηνύληεο άζπιν). Η πηζηνπνίεζε όζσλ παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κ έλα αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα ηνπο δώζεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία κε θαιύηεξνπο όξνπο. Η ζπλερήο επαθή θαη εμνηθείσζε ησλ σθεινύκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε Πιεξνθνξηθή, κέζα από ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη ζε ώξεο εθηόο καζεκάησλ. H ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ ΝΤ γηα ηελ εύξεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξνβνιή ηνπο σο εξγαδόκελνη ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. H ΗePIS πινπνηεί ην «Unlimited Potential» ζηελ Διιάδα από ην 2008 ζε 7 πόιεηο ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Τξίπνιε, Κνδάλε, Φίνο, Ξάλζε, Πνιίρλε, Ηγνπκελίηζα). Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 520 ππνςήθηνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ελώ πάλσ από 300 έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ECDL. Δπηπξόζζεηα, ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη απνζπάζεη δηεζλείο δηαθξίζεηο όπσο: Η ζπκκεηνρή ζηελ πξσηνβνπιία e-inclusion ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε αλάδεημή ηνπ σο βέιηηζηε πξαθηηθή (Best Practice). H αλάδεημή ηνπ σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζην ECDL Foundation Forum ηνπ

5 1.2 Σπληειεζηέο Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Software ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ. Τερληθή Υπνζηήξημε. Φξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο (δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθό πιηθό, δηνηθεηηθά έμνδα). Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη ηνπηθνί θνξείο ζηα Microsoft UP Centers. Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ζύγρξνλν ινγηζκηθό, όρη κόλν γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, αιιά θαη γηα όζνπο θάλνπλ ρξήζε ησλ UP Centers ηηο ώξεο πνπ απηά είλαη αλνηρηά γηα ην θνηλό. Δμαζθάιηζε Λεηηνπξγηθόηεηαο Δθπαηδεπηηθώλ ρώξσλ. Σπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο εθπόλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Δπεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππνινγηζηώλ (H/W S/W). Σπληνληζκόο & εμαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. Δπηινγή & δηάζεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (βηβιία, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ). Γηνξγάλσζε ησλ εγθαηλίσλ λέσλ θέληξσλ Unlimited Potential. Απνζηνιή Γειηίσλ Τύπνπ-Αλαθνηλώζεσλ θαη Πξνζθιήζεσλ. Πηζηνπνίεζε ησλ ρώξσλ ησλ Microsoft UP Centers σο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ ECDL. Πξνζθνξά mock tests γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ εμεηαδνκέλσλ κε ηηο εμεηάζεηο. Πξνζθνξά ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ECDL. Έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηνπο επηηπρόληεο ζηηο εμεηάζεηο. Tνπηθόο Φνξέαο Γηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ (αίζνπζα Microsoft UP Center, ππνινγηζηέο, πξόζβαζε ζην Internet). Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνύ ππνζηήξημεο (γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ). Σπκβνιή ζηελ ηνπηθή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 5

6 2.Η ιεηηνπξγία ηωλ UP Centers έωο ζήκεξα 2.1 Γήκνο Ηγνπκελίηζαο Έλαξμε καζεκάησλ: 18/07/2008 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 4 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 71 άηνκα. 6

7 2.2 Γήκνο Αζελαίωλ/ Γηαπνιηηηζκηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίωλ Έλαξμε καζεκάησλ: 06/10/2008 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 9 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 94 άηνκα. 7

8 2.2 Γήκνο Πνιίρλεο Έλαξμε καζεκάησλ: 30/04/2009 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 7 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 84 άηνκα. 8

9 2.3 Γήκνο Τξίπνιεο/ Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο Έλαξμε καζεκάησλ: 18/11/2009 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 9 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 108 άηνκα. 9

10 2.4 Γήκνο Οκεξνύπνιεο Χίνπ/ΚΔΚ Όκεξνο Έλαξμε καζεκάησλ: 25/02/2010 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 2 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 36 άηνκα. 10

11 2.5 Γήκνο Κνδάλεο/KEK Κνδάλεο Έλαξμε καζεκάησλ: 19/05/2010 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 6 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 107 άηνκα. 2.6 Γήκνο Ξάλζεο/Ίδξπκα Θξαθηθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Έλαξμε καζεκάησλ: 16/09/2010 Κύθινη εθπαίδεπζεο: 2 Σύλνιν ζπκκεηερόλησλ κέρξη ζήκεξα: 20 άηνκα. 11

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

«SPSS Expert» (40 ώπερ)

«SPSS Expert» (40 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «SPSS Expert» (40 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert SPSS Expert απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Η/Υ απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ

Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ. 210 2472960], http://www.sekanoliosion.org Εοαγγελμασικό

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα