Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο"

Transcript

1 Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο λνκα: Καξαγηάλλε Βαζηιηθή, Α.Μ: Υξνληθή πεξίνδνο απαζρόιεζεο: Ινύιηνο-Αύγνπζηνο 2013

2 Η εηαηξία Άγιος Στέφανος: Παξαγσγή πξντόλησλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο, πνηνηηθόο έιεγρνο, ζπζθεπαζία θαη δηαλνκή απηώλ Έθηαζε: ύλνιν: η.κ Υώξνη παξαγσγήο: η.κ Αλζξώπηλν δπλακηθό: 310 εξγαδόκελνη γθνο εηήζηαο παξαγσγήο: ηόλνη Δομοκός: Παξαγσγή ηπξηώλ Βοσλγαρία: Μηθξόηεξε κνλάδα, παξαγσγή ζπζθεπαζία θαη δηαλνκή αιιαληηθώλ

3 ηαζκνί ζηελ Ιζηνξία 1971: Ίδξπζε Π.Γ ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα 1991: Η Π.Γ ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ εληάζζεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 2005: Από νηθνγελεηαθή επηρείξεζε εμειίζζεηαη ζε δπλακηθή εηαηξηθή παξνπζία κε επαγγεικαηηθή δηνίθεζε 2006: Λακβάλεη κηα ζεηξά πηζηνπνηήζεσλ, όπσο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 γηα ην εξγνζηάζην ζηε Θεζζαινλίθε θαη θαηά AGRO 3-4:2002 γηα ην εξγνζηάζην ηνπ Αγ. ηεθάλνπ, θαζώο θαη θαηά ΔΛΟΣ 1416:2000 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP από ηε ΓΟΜΟΚΟ Α.Δ, ελώ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2006 πηνζεηεί ηε ρξήζε θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηνλ Αγ. ηέθαλν. 2007: Οινθιήξσζε επέθηαζεο εξγνζηαζίνπ ζηε Βνπιγαξία 2008: πλεξγαζία κε ηε Νν1 γαιαθηνπαξαγσγό εηαηξία γηα δηαλνκή πξντόλησλ ζηε Ρνπκαληθή αγνξά

4 Παξαγόκελα πξντόληα Γαινπνύια Ακεξηθάληθεο Γεσξγηθήο ρνιήο NIKAS viveur NIKAS αγαπεκέλν NIKAS fuego ζαιάκηα αέξνο ινπθάληθα πάξηδεο θαη παξηδάθηα κνξηαδέιιεο πίηζεο ηπξνθνκηθά

5 Πηζηνπνηήζεηο Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP κε πξόηππν ISO Πηζηνπνηεκέλν από: TUV Hellas Πξώηε πηζηνπνίεζε: 1996 ΙFS BRC ISO:14001 Γηαθξίζεηο «Δθ Γνκνθνύ» : δηεζλέο βξαβείν Sial d Or, 2006

6

7

8

9

10 Σνκείο Απαζρόιεζεο Καηά ηηο 25 εκέξεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απαζρνιήζεθα ζηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ζπγθεθξηκέλα: Υεκείν : 23 εκέξεο Δξγαζηήξην αλάιπζεο DNA-RT PCR: 1 εκέξα Μηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην: 1 εκέξα

11 Αληηθείκελα απαζρόιεζεο XHMEIO Παξαζθεπή ρξσζηηθήο νπζίαο Δ120 (θαξκίλην) θαη ηνπνζέηεζε ζε θηάιεο, κεηαθνξά απηήο ζην ρώξν παξαγσγήο Γεηγκαηνιεςία γηα παξηδάθηα από ςπγεία, δύγηζκα θαη νπηηθόο έιεγρνο ζην ρώξν ηνπ ρεκείνπ

12 Αληηθείκελα απαζρόιεζεο ΥΗΜΔΙΟ Υεκηθή αλάιπζε κέζσ απηόκαηνπ αλαιπηή NIR όισλ ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ πνπ είραλ παξαρζεί ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαζώο θαη ησλ πξώησλ πιώλ πνπ παξαιακβάλνληαλ ηελ ίδηα εκέξα. Κιαζηθέο ρεκηθέο αλαιύζεηο ζε όζα πξντόληα δεηνύληαλ από ηνπο ππεύζπλνπο παξαγσγήο

13 Αληηθείκελα απαζρόιεζεο ΥΗΜΔΙΟ Μέηξεζε πνζνζηνύ αεξίσλ ζε ζπζθεπαζίεο αιιαληηθώλ ηξνπνπνηεκέλεο αηκόζθαηξαο (αλαιπηήο PBI dansensor ) Πξνζδηνξηζκόο άιαηνο, ληηξηθώλ θαη ληηξσδώλ ζε ηειηθά πξντόληα ζύκθσλα κε πξσηόθνιιν

14 Αληηθείκελα Απαζρόιεζεο ΥΗΜΔΙΟ Παξαζθεπή δηαιύκαηνο θηηξηθνύ νμένο Απόζηαμε εμαλίνπ Τπεύζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ

15 Αληηθείκελα Απαζρόιεζεο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ DNA Πιήξεο ελεκέξσζή κνπ γηα ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο: Μηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο: Καζεκεξηλά γηα ιηζηέξηα, ζαικνλέιια αιιά θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νιηθήο κεζόθηιεο ρισξίδαο, ελώ όηαλ δεηείηαη γίλνληαη θαη γηα θνινβαθηεξίδηα PCR: Καζεκεξηλέο αλαιύζεηο ζε απηόκαην αλαιπηή RT PCR ζε πξώηεο ύιεο, ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντόληα.

16 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ Λεηηνπξγηθνί θαη άλεηνη ρώξνη ζπλεγνξνύλ ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ Δξγαζηήξηα πνηνηηθνύ ειέγρνπ ελαξκνληζκέλα κε όιν ηνλ ππόινηπν ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαζώο επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ηα βαζηθά ηνπ ηκήκαηα (παξαγσγή, ζπζθεπαζία, παξαιαβή 1 σλ πιώλ, δηαλνκή) Η κεγάιε έθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ επηηξέπεη ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ γξακκώλ παξαγσγήο θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θαλόλσλ Σν πξνζσπηθό, παξόιν ην θόξην εξγαζίαο, ήηαλ θηιηθόηαην θαη πξόζπκν λα κε βνεζήζεη ζε νηηδήπνηε ρξεηαδόκνπλ, λα ιύζεη θάζε απνξία κνπ θαη λα αθηεξώζεη ρξόλν ζηελ εθπαίδεπζή κνπ

17 Η εκπεηξία ηεο εξγαζίαο εθεί Ήηαλ γηα κέλα κηα επθαηξία λα δηαπηζηώζσ πώο ιεηηνπξγνύλ ηα εξγαζηήξηα ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν, ηνπο ξπζκνύο εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα λα νινθιεξσζνύλ ζσζηά όινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη Ήηαλ αθνξκή λα βειηησζώ ζηε ρξήζε κεζόδσλ θαη κεραλεκάησλ ηα νπνία κέρξη ζηηγκήο είρα δηδαρζεί ζε επίπεδν επίδεημεο Πήξα κία γεύζε από ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ξπζκνύο δνπιεηάο

18 πκπεξαζκαηηθά Η πξαθηηθή απηή απνηειεί ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζηηο ζπνπδέο καο θαη ηελ Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο θαη πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο πξννπηηθέο Αλαδεηθλύνληαη ζε κεγαιύηεξν εύξνο νη δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ καο, αμηνπνηείηαη κεγαιύηεξν κέξνο ησλ γλώζεώλ καο

19 Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 010 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ, ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΘΕΜΑ 1 ν : Ζ εηαηξεία SSC θαηαζθεπάδεη έπηπια γξαθείνπ θαη έρεη ζπλάςεη έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα Σπνπδώλ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ θαη ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΓΔΟ13 Πνζνηηθέο Μέζνδνη Αθαδεκατθό Έηνο: 2009-10 Σέηαξηε Γξαπηή Δξγαζία ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ

ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ Από ηνπο βαζηθόηεξνπο δηαηξνθηθνύο παξάγνληεο, αθνύ απνηειεί ην 75% ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. ηελ βξεθηθή ειηθία απνηειεί ην 90% ηνπ αλζξώπηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα CONCEPT Η ΜΠΑΜ Ππξνηέρλεκα είλαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο ππξνηερλεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη εγέηεο ζην είδνο ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξία κε δπλακηθή αλνδηθή πνξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα