Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις ρυθµίσεις και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος Z-Max για εφαρµογές RTK (πραγµατικού χρόνου), χρησιµοποιώντας το λογισµικό FAST Survey που εγκαθίσταται στο χειριστήριο Allegro CE, CX και MobileMapperCE. Σηµειώνεται ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης επικεντρώνεται στις δύο βασικές τοπογραφικές εφαρµογές, την αποτύπωση και τη χάραξη σηµείων µε τη χρήση του συστήµατος Z-Max. Η δυνατότητα του FAST Survey να συνδέεται και να κατευθύνει συµβατικά όργανα total stations δεν αναλύεται εδώ. Πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις δυνατότητες θα βρείτε στο CD-ROM του FAST Survey στο εγχειρίδιο χρήσης «FAST Survey Reference manual». Οµοίως, η διαδικασία µεταφοράς των projects από και προς το GNSS Solutions δεν περιγράφεται εδώ και θα πρέπει να ανατρέξετε στο manual «GNSS SolutionsOffice Software User Manual» που βρίσκεται στο CD- ROM του GNSS Solutions Office Software. 2. Βασικές Οθόνες Οθόνη MENU Η οθόνη MENU περιέχει πέντε ετικέτες παρέχοντας πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του FAST Survey. Μολονότι οι τίτλοι των κουµπιών µέσα στις ετικέτες αυτές περιγράφουν από µόνοι τους την εκάστοτε λειτουργία, στις επόµενες σελίδες γίνεται λεπτοµερής ανάλυση. Προκειµένου να µεταβείτε στην άλλη βασική οθόνη, MAP, πατήστε το κουµπί MAP που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Ετικέτα File JOB: Επιλέγεται ένα υπάρχον αρχείο συντεταγµένων για το Job σας ή δηµιουργεί νέο τέτοιο αρχείο (*.crd). Ένα Job περιέχει µόνον στοιχεία πραγµατικού χρόνου. Τα post-process δεδοµένα αποθηκεύονται στην κάρτα µνήµης SD του Z-Max. ιάφοροι τύποι αρχείων είναι συνδεδεµένοι µε το Job και λαµβάνουν το ίδιο όνοµα µε αυτό, αλλάζοντας µόνο το extension τους, (πχ. dxf, ref, fcl, txt κλπ). JOB Settings: Εισάγετε τις παραµέτρους για τον τρόπο συλλογής σηµείων. List Points: Εµφανίζεται λίστα όλων των σηµείων µε τις συντεταγµένες τους. Η πληροφορία αντλείται από το τρέχον *.crd αρχείο. Configure Reading: Ορίζεται τις επιλογές σας που αφορούν τις παρατηρήσεις σας κατά τη συλλογή σηµείων στην ύπαιθρο. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 1

2 Feature Code List: Χρησιµοποιείται για τον κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των συλλεγοµένων στοιχείων. (Για παράδειγµα, περιγραφή PODI για το πόδι πρανούς, οπότε και ενώνει αυτόµατα µε γραµµή τα σηµεία που συλλέγονται µε αυτή την περιγραφή). Data Transfer: Θέτει το FAST Survey σε λειτουργία µεταφοράς δεδοµένων από και προς Η/Υ. Import/Export ASCII: Επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων από ένα ASCII αρχείο σε ένα Job και την εξαγωγή δεδοµένων από ένα Job σε ένα ASCII αρχείο. Add Job Notes: Επιτρέπει την εισαγωγή σηµειώσεων παρατηρήσεων ως κείµενο ASCII. Exit: Έξοδος από το πρόγραµµα FAST Survey. Ετικέτα Equipment Instrument: Επιλέγετε το όργανο µε το οποίο θα συνδέσετε το χειριστήριο. Μάρκα και µοντέλο (πχ. THALES/Ashtech). Configure Base: Επιλέγετε το µοντέλο του δέκτη που χρησιµοποιείται (πχ. Z-Max), το ύψος και τον τύπο της κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους µετάδοσης των διορθώσεων για RTK. Configure Rover: Χρησιµοποιείται για να θέσετε τον δέκτη σε λειτουργία RTK Rover, να εισάγετε ύψος και τύπο κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους διαχείρισης των διορθώσεων για RTK. Receiver Utilities: Περιλαµβάνει διάφορα εργαλεία ρύθµισης του δέκτη όπως το GSM/UHF modem, την εκτέλεση reset κα. Localization: Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τις συντεταγµένες σε ένα τοπικό σύστηµα. Monitor/Skyplot: Έχετε εποπτεία της λειτουργίας του GPS παρέχοντάς σας πλήρη πληροφορία για τους δορυφόρους που χρησιµοποιούνται, τη θέση που παρέχεται µε την ακρίβειά της κα. Tolerances: Επιλέγετε τα επιτρεπτά επίπεδα ακρίβειας. Comm Setup: Επιλέγετε τις παραµέτρους επικοινωνίας του χειριστηρίου µε το δέκτη GPS, καλωδιακά ή Bluetooth. About FAST Survey: Βλέπετε πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες και την έκδοση του λογισµικού. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 2

3 Ετικέτα Surveying Store Points: Η βασική ρουτίνα συλλογής σηµείων που χρησιµοποιείται για διαδικασίες αποτύπωσης. Stakeout Points: Η βασική ρουτίνα χάραξης σηµείων µε κατευθυντήριες οδηγίες της επιλογής σας Stakeout Line/Arc: Ανοίγει ένα δευτερεύον παράθυρο διαλόγου προκειµένου για τη χάραξη γραµµών, αξόνων και τόξων. Offset Stakeout: Χρησιµοποιείται για τη χάραξη έκκεντρων γραµµών και σηµείων. Elevation Difference: Αναφέρει υψοµετρικές διαφορές της θέσης σας σε σχέση µε µια επιφάνεια σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο αυτής. Auto by Interval: Επιτρέπει την αυτόµατη συλλογή σηµείων ανά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα ή αποστάσεις µεταξύ. Log Static Data: Κατευθύνετε τον δέκτη GPS να συλλέξει στην κάρτα µνήµης του δεδοµένα static ή stop&go µεθοδολογίας για επίλυση εκ των υστέρων στο λογισµικό GNSS Studio ή Ashtech Solutions. Ετικέτα COGO Keydoard Input: Σας επιτρέπει να εισάγεται συντεταγµένες σηµείων στο τρέχον αρχείο Job ή στο τρέχον αρχείο control. Επιπλέον µπορείτε να εκτελέσετε µαζική διαγραφή σηµείων. Inverse: Σας αναφέρει το αζιµούθιο της πλευράς µεταξύ δύο σηµείων που περιέχονται στο τρέχον Job, καθώς και την οριζόντια και κατακόρυφη απόστασή τους. Areas: Αναφέρει το εµβαδόν ενός κλειστού πολυγώνου. Intersections: Υπολογίζει και δηµιουργεί σηµεία βάση απλών τοπογραφικών εφαρµογών εµπροσθοτοµίας. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 3

4 Point Projection: Υπολογίζει εκκεντρότητες και Χ.Θ. ενός σηµείου ή της τρέχουσας θέσης σε σχέση µε µια γραµµή ή έναν άξονα. Station Store: Καθαρά υπολογιστική ρουτίνα που δηµιουργεί σηµεία εκκεντρότητας από ευθυγραµµίες. Transformation: Σας επιτρέπει να µεταθέσετε, στρέψετε και υποβάλετε κλίµακα στα σηµεία του τρέχοντος Job. Calculator: Πλήρης αριθµοµηχανή για τις ανάγκες του µηχανικού στο πεδίο. Process Raw File: ηµιουργεί ένα ASCII αρχείο που περιέχει όλες τις ενέργειες του χειριστή στο συγκεκριµένο Job. Μοιάζει µε σηµειωµατάριο τοπογράφου για τα πάντα που εκτελούνται στο πεδίο µε το εκάστοτε Job. Points in Direction: Επιτρέπει την χειροκίνητη εισαγωγή γωνιών και αποστάσεων και υπολογίζει στάσεις ή οδεύσεις από γνωστό σηµείο. Ετικέτα ROAD Στην ετικέτα αυτή, οι ενέργειες της οποίας ενεργοποιούνται extra µε κατάλληλο κωδικό, περιέχονται πλήρης ρουτίνες οδοποιίας. Αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης καταδεικνύει τον τύπο οργάνου που έχει επιλεχθεί (GPS ή Total Station) και περιέχει αποθηκευµένα προφίλ λειτουργιών για την ταχύτατη µετάβαση από το ένα όργανο σε άλλο. Ο χειριστή είναι σε θέση να αποθηκεύσει / µετονοµάσει το προφίλ της αρεσκείας του. Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µέσω της ετικέτας Current να ανακαλεί πληροφορίες σχετικές µε το όργανο που χρησιµοποιεί (πχ. firmware δέκτη, ID, υπόλοιπο µπαταρίας κα). Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 4

5 Οθόνη MAP Η οθόνη MAP σας παρέχει µια γραφική απεικόνιση του Job σας. Καταδεικνύει το προς χάραξη σηµείο, τα αποτυπωµένα σηµεία και την κατάσταση του GPS δέκτη. Μπορείτε να καθορίσετε το τι θα φαίνεται στην οθόνη MAP βάση ενεργών layers, να κάνετε zoom και pan, να εξάγετε / εισάγετε δεδοµένα σε αρχείο DXF, SHP κα. Η οθόνη επιτρέπει ακόµη τη δηµιουργία ισοϋψών καµπύλων, τη σχεδίαση γεωµετρικών στοιχείων και γενικά περιλαµβάνει τις λειτουργίες εκείνες ενός προγράµµατος CAD σχεδιασµένου για το πεδίο. Υπόλοιπο µπαταρίας χειριστηρίου Πίσω στην οθόνη MENU περιοχή γραφικών Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 5

6 3. Η εφαρµογή RTK Άνοιγµα / ηµιουργία Νέου Job Αφού στήσετε τον base δέκτη όπως περιγράφεται στο «Z-Max.Net Reference Manual» ακολουθήστε τα παρακάτω: 1. Θέστε σε λειτουργία το δέκτη Z-Max και το χειριστήριο. 2. Στο χειριστήριο εκτελέστε την εφαρµογή FAST Survey πατώντας µε την καταδεκτική πένα το αντίστοιχο εικονίδιο. Το µήνυµα που βγαίνει σας ρωτά εάν θα συνεχίσετε το προηγούµενο Job (continue last Job), εάν θα δηµιουργήσετε νέο ή εάν θα ανακαλέσετε ένα υπάρχον Job (Select New/Existing Job). 3. Επιλέξτε Continue Last Job για να συνεχίσετε το τελευταίο Job. 4. Επιλέξτε Select New/Existing Job για δηµιουργία νέου Job ή για ανάκληση παλαιού Job. Μία νέα οθόνη εµφανίζεται τώρα. 5. Στο πεδίο Name, πληκτρολογήστε το όνοµα του Job που θέλετε να δηµιουργήσετε. Για παράδειγµα πληκτρολογήστε «Test1.crd» (Σχήµα 1). 6. Στη συνέχεια πατήστε OK ώστε να δηµιουργήσετε το νέο Job. Στη συνέχεια εµφανίσετε η ετικέτα Units (Σχήµα 2). 7. Στην ετικέτα Units θέστε Metric, για το Job σας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν πρόκειται να συλλέξετε δεδοµένα µόνο από τον Z-Max δέκτη, τότε αρκεί να ορίσετε ότι θα εργαστείτε σε µέτρα (Metric). Όλες οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στη χρήση Total Station. ΠΡΟΣΟΧΗ, για λειτουργία GPS RTK, to Scale Factor να είναι µονάδα 1.00 Σχήµα 1 Ονοµατισµός Job Σχήµα 2 Επιλογή των µονάδων µέτρησης Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 6

7 8. Πατήστε την ετικέτα GPS. 9. Στην ετικέτα GPS, επιλέξτε το σύστηµα συντεταγµένων το οποίο επιθυµείτε (πχ.εγσα87 που διεθνώς έχει την ονοµασία CGRS87) από τη λίστα προβολών την οποία µπορείτε να δείτε πατώντας το κουµπί Edit Projection List και στη συνέχεια Add Predefined, country:greece, CGRS87/CGRS87. ιαλέξτε επίσης και το µοντέλο γεωειδούς που θέλετε πατώντας το Geoid Separation File. Συνίσταται η χρήση του EGM96GR.gsf (βρίσκετε στο job:protypo) προκειµένου να γίνεται αναγωγή των γεωµετρικών υψοµέτρων σε ορθοµετρικά. 10. Αφού επιλέξετε όλες τις επιθυµητές παραµέτρους, πατήστε το κουµπί ΟΚ (που βρίσκεται πάνω δεξιά της οθόνης). Σύνδεση µε το δέκτη GPS Στο βήµα αυτό, το πρόγραµµα προσπαθεί να συνδεθεί µε το δέκτη µε τις παραµέτρους επικοινωνίας που είχαν χρησιµοποιηθεί τελευταία. Εάν δεν υπάρχει δέκτης ώστε να συνδεθεί το FAST Survey ή εάν οι παράµετροι επικοινωνίας δεν είναι οι κατάλληλοι, τότε εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα: Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα στο χειριστήριο ώστε να γίνει η σύνδεση µε το δέκτη Z-Max. Προκειµένου να το κάνετε αυτό, πατήστε την ετικέτα Equip και µετά πατήστε Comm Setup. 1. Για σειριακό καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα COM στο πεδίο (Port Number). 2. Χειριστήριο AllegroCΕ και CX MobileMapper CE Σειριακή Θύρα COM1 ή COM2 ανάλογα µε το που έχει µπει το καλώδιο COM1 Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις θα πρέπει να είναι: Baud Rate: 9600 Parity: None Char Length: 8 Stop Bits: 1 Η επιλογή This is a Bluetooth port πρέπει να µην είναι τσεκαρισµένη. Όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις έχουν γίνει. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. Θα εµφανιστεί µήνυµα επιτυχούς σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη το οποίο και πρέπει να αποδεχτείτε µε το πάτηµα του πλήκτρου OK στο παράθυρο που εµφανίζεται. Για επιβεβαίωση της επιτυχούς σύνδεσης µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Monitor/SkyPlot στην ετικέτα Equip. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είστε σε ανοιχτό ορίζοντα και ο δέκτης να βλέπει δορυφόρους. Τότε, παρουσιάζονται οι συντεταγµένες της θέσης σας που εξάγονται από το GPS, µαζί µε επιπλέον πληροφορίες, όπως το πλήθος Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 7

8 των δορυφόρων που παρακολουθούνται, το PDOP, στατιστικά µεγέθη HRMS, VRMS κα. Εάν δεν έχει ακόµα υπολογιστεί η θέση, τότε θα εµφανίζεται στην ετικέτα Monitor (Position not yet available), η σύνδεση όµως έχει γίνει επιτυχώς. Είστε έτοιµοι για οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση (πχ Configure Base ή Rover). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύνδεση, τότε στην οθόνη εµφανίζεται (No data ). Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης (βήµα 1). Ρυθµίσεις του Z-Max Base 1. Βεβαιωθείτε ότι στην ετικέτα Equip και στην επιλογή Instruments έχει επιλεγεί Thales/Ashtech (πατώντας το «Τ» κουµπί επιλέγεται αµέσως) ή Magellan. 2. Πατήστε το κουµπί Configure Base και στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε Receiver Type: Z-Max. Βλέπετε Σχήµα Στο πεδίο Base Ant Hgt: εισάγετε το ύψος από το πιατελάκι έως το σηµείο γνωστών συντεταγµένων. Επιλέξτε Vertical ένα µετρήσατε κατακόρυφα, Slant εάν µετρήσατε κεκλιµένα. Βλέπετε Σχήµα Επιλέξτε τον τύπο κεραίας που χρησιµοποιείτε. Πχ για Z-Max επιλέξτε: [Z-Max GPS] 5. Πατήστε την ετικέτα Ports. Για χρήση του THALES UHF radio, επιλέξτε στο πεδίο Type: ΤHL και ρυθµίστε τις υπόλοιπες παραµέτρους ως εξής: Βλέπετε Σχήµα 4. Data Port: «Α» εφόσον συνδέουµε το δέκτη µε το χειριστήριο µε το σειριακό καλώδιο. Radio Port: απαραιτήτως «Β», διότι αυτή είναι ειδική θύρα στο Z-Max για εκποµπή µέσω THALES Radio. Message Type: Συνιστάται ή χρήση του format «Ashtech (CPD)» ως η πλέον ενδεδειγµένη για του Ashtech δέκτες (base και rover) όπως είναι οι Z-Max. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε PDL/EDL radio βεβαιωθείτε ότι το Radio Baude Rate είναι ρυθµισµένο στα THL Σχήµα 3 Ρυθµίσεις για το σταθµό Base Σχήµα 4 Επιλογή του radio link που επιθυµούµε Σε περίπτωση που θέλετε να µεταδίδετε τις διορθώσεις µέσω της κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να επιλέξετε στην ετικέτα Type: GSM. 6. Πατήστε ΟΚ ώστε να στείλετε αυτές τις παραµέτρους στο δέκτη Z-Max. Ένα νέο µενού εµφανίζεται το οποίο σας ζητά να εισάγετε τις συντεταγµένες του σηµείου που έχει στηθεί Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 8

9 ο σταθµός Base. Έχετε στη διάθεσή σας τρεις διαφορετικούς τρόπους να εισάγετε τις συντεταγµένες αυτές. Read From GPS: Οπότε θα υπολογίζεται προσεγγιστικά τις συνταγµένες του σηµείου µε µέσω όρο x παρατηρήσεων και ακρίβεια λίγα µέτρα. Enter Lat/Lon: Εισάγετε, το γεωγραφικό µήκος, γεωγραφικό πλάτος και γεωµετρικό ή ορθοµετρικό υψόµετρο στο σύστηµα WGS84 για το σηµείο. Βλέπετε Σχήµα 11. Enter State Plane Coordinates: Εισάγετε τις συντεταγµένες (Χ,Υ,Ηορθ) του σηµείου Base στο προβολικό σύστηµα που έχετε ορίσει στο Job Settings/GPS, πχ GGRS87 για το ΕΓΣΑ87. Επίσης µπορείτε να επιλέξετε / ανακαλέσετε κάποιο σηµείο από τη λίστα συντεταγµένων (List Points). Βλέπετε Σχήµα Αφού εισάγετε τις συντεταγµένες του Base, το FAST Survey θα τις µετατρέψει σε (φ,λ,h) WGS84. Εφόσον τις έχετε εισάγει σωστά, το λογισµικό θα σας τις παρουσιάζει ζητώντας την αποδοχή σας. Σε περίπτωση που τις έχετε εισάγει λάθος (απόκλιση από την πραγµατική θέση περισσότερο από 150µ = 3 της µοίρας) το λογισµικό σας ενηµερώνει και πρέπει να επαναλάβετε την εισαγωγή των συντεταγµένων. 8. Πατήστε το κουµπί YES. Το πρόγραµµα µετά σας ρωτά να εισάγετε προαιρετικά το Point ID (maximum 4 χαρακτήρες) δηλαδή την ονοµασία του σηµείου που στήσατε. Εσείς µπορείτε να πατήσετε µόνο YES. 9. Εφόσον το µέσο µετάδοσης των διορθώσεων είναι UHF (είτε THL, είτε PDL), το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να δείτε ποιο κανάλι (συχνότητα µετάδοσης) έχετε διαλέξει ή εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό το κανάλι. 10. Επιλέγοντας να αλλάξετε κανάλι µπορείτε να δείτε έναν πίνακα µε κανάλια και τις συχνότητες που έχουν οριστεί σε αυτά. Κάνετε ανάλογα την επιλογή σας σκεπτόµενοι πάντοτε ότι Base και Rover, πρέπει να έχουν την ίδια συχνότητα, (οπότε ίδιο αριθµό καναλιού). Βλέπετε Σχήµατα 7, 8. Σχήµα 5 Εισαγωγή συνταγµένων σηµείου Base Σχήµα 6 Εισαγωγή συντεταγµένων µε το σύστηµα WGS84 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 9

10 Σχήµα 7 Ρύθµιση του THALES UHF radio Σχήµα 8 Ρύθµιση του PDL UHF radio 11. α) Εάν χρησιµοποιείτε UHF radio: - Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι συχνότητας - Πατήστε Set Radio ώστε να προγραµµατίσετε το UHF Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την µαλακή κεραία UHF στο UHF ποµπό και ότι το δεύτερο από δεξιά λαµπάκι του Z-Max αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec. b) Εάν χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο GSM modem, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει από πριν το PIN εισάγοντας τη κάρτα στο κινητό σας: Βλέπετε Σχήµα 9. - Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY. Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως Base έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να σώσετε όλες τις ρυθµίσεις που κάνατε σε ένα ASCII αρχείο µε όνοµα ίδιο µε του Job σας και προέκταµα *.reg. Σχήµα 9 Ρύθµιση του GSM modem Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 10

11 Ρυθµίσεις του Z-Max Rover Αφού συνδέσετε το Rover δέκτη όπως περιγράφετε στον οδηγό τσέπης «Z-Max Surveying System Pocket Guide»: 1. Εκκινήστε το δέκτη Ζ-Max και το χειριστήριο. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Bluetooth σύνδεση, περιµένετε χωρίς να πατάτε τίποτα στο χειριστήριο για περίπου 5sec ώστε να εκκινήσει ο Bluetooth manager. 2. Εάν είχατε τερµατίσει την εφαρµογή FAST Survey αφού ρυθµίσατε το BASE, τότε εκτελέστε την εκ νέου και επιλέξτε Continue Last Job. - Αν χρησιµοποιείτε το σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση του χειριστηρίου µε τον δέκτη και το έχετε συνδέσει στο δέκτη, εµφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. 3. Πατήστε την ετικέτα Equip και επιλέξτε Configure Rover 4. Εφόσον ο δέκτης είναι τοποθετηµένος πάνω σε στειλεό, πληκτρολογήστε ύψος κεραίας Rod Hgt ίσο µε 1.226m (τόσο είναι το ύψος του στυλεού) και επιλέξτε Vertical. Βλέπετε Σχήµα Στην ετικέτα Receiver απλά ελέγξτε ότι ο δέκτης που έχει επιλεγεί είναι ο Z-Max και ότι η κεραία που έχει επιλεγεί είναι η [Z-Max GPS UHF] 6. Πατήστε στην ετικέτα Ports και στο παράθυρο που εµφανίζεται βεβαιωθείτε ότι το FAST Survey έχει ρυθµιστεί σωστά ως προς τις παραµέτρους επικοινωνίας µε το δέκτη και ως προς το είδος του modem σύνδεσης µε το BASE δέκτη. Συγκεκριµένα: επιλέξτε στο πεδίο Data Port τη θύρα Α εφόσον συνδέεστε µε το δέκτη µέσω του σειριακού καλωδίου. Στο πεδίο Radio Port επιλέξτε τη θύρα D που είναι εσωτερική στο δέκτη για σύνδεση µε το ενσωµατωµένο radio-modem ή GSM-modem. Βλέπετε Σχήµα 11. Σχήµα 10 Ρύθµιση του GSM modem Σχήµα 11 Επιλογή του Radio Link Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 11

12 7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο modem (Τype: THL ή GSM ή PDL) και πατήστε ΟΚ. Εάν χρησιµοποιείτε radio link THL ή PDL το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Εάν το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec, ήδη έρχονται δεδοµένα από το Base. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να αλλάξετε κανάλι λήψης, ώστε να είναι το ίδιο µε αυτό που έχει οριστεί στο Base. Εάν επιλέξετε GSM εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό της κάρτας SIM που είναι στο BASE στο παράθυρο που εµφανίζεται, βλέπετε Σχήµα 12, καθώς και τη band 900/1800. Πατήστε OK για να ενεργοποιηθούν οι επιλογές σας. Σχήµα 12 Ρυθµίσεις GSM σύνδεσης Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY (Σχήµα 13). Εν συνεχεία πατήστε το κουµπί Dial για να γίνει η κλήση. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec καταδεικνύοντας ότι έρχονται δεδοµένα από το Base και το GSM Status θα είναι ONLINE (Σχήµα 14). Σχήµα 13 Rover GSM οθόνη µε SIM εγγεγραµµένη στο δίκτυο Σχήµα 14 Rover GSM οθόνη µε σύνδεση στο BASE. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 12

13 Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως ROVER έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να κάνετε έναν µακροσκοπικό έλεγχο των λαµπτήρων του Z-Max. Το πρώτο από αριστερά λαµπάκι θα πρέπει σε λίγο να αναβοσβήνει γρήγορα µε πράσινο χρώµα (fixed λύση), το αµέσως δεξιότερό του θα πρέπει να αναβοσβήνει πράσινο κάθε δευτερόλεπτο καταδεικνύοντας τη λήψη των δεδοµένων του BASE. Το άλλο λαµπάκι θα ανάβει για λίγο κάθε εποχή που θα καταγράφεται στην µνήµηsd του δέκτη (default κάθε 5sec) και το τελευταίο δεξιά θα ανάβει πράσινο τόσες φορές όσες και οι δορυφόροι που λαµβάνει και µετά µια φορά κόκκινο. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε ανά πάσα στιγµή την κατάσταση του Z-Max δέκτη µέσω της ετικέτας Equip πατώντας το κουµπί Monitor/Skyplot. Η οθόνη που εµφανίζεται περιέχει πολλές χρήσιµες πληροφορίες σε 5 σελίδες (Monitor, Lat/Lon, SATView, SATInfo και Ref. Βλέπετε παρακάτω σχήµα: Επιπλέον στην σελίδα Monitor υπάρχει και το χρήσιµο κουµπί Reset RTK το οποίο επανεκκινεί τον αλγόριθµο επίλυσης της ασάφειας φάσης. Χρησιµοποιείτε για παράδειγµα όταν θέλουµε να απορρίψουµε κακής ποιότητας προηγούµενα δορυφορικά δεδοµένα λόγω µεταφοράς του στυλεού οριζόντια. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 13

14 Καταγραφή Σηµείων Αποτύπωσης Πατήστε στην ετικέτα Surv και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή 1 Store Points. Μέσω της οθόνης που εµφανίζεται µπορείτε να καταγράφετε τα σηµεία σας. Τα σηµεία καταγράφονται πατώντας το S (ή το Enter του πληκτρολογίου). Πατώντας το Ο, µπορείτε να εκτελέσετε έκκεντρες µετρήσεις. Με το Α, µπορείτε να ορίσετε από πόσες µετρήσεις θα προκύπτει ο µέσος όρος της θέσης σας, που είναι και αυτή τελικά που θα αποθηκεύεται (προτείνεται για µέτρηση στάσεων). Πατώντας το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού της αποτύπωσης, πιέστε το. Χάραξη Σηµείων Για να µπορείτε να χαράξετε σηµεία, προτείνεται να τα έχετε φορτώσει ήδη στο job σας µέσω ενός αρχείου ASCII. Από την καρτέλα Surv επιλέξτε Stakeout Points. Ανοίγει νέο παράθυρο, µε διάφορες επιλογές: Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 14

15 Μπορείτε να εισάγετε τον αριθµό σηµείου προς χάραξη ή να επιλέξετε από λίστα ή από το χάρτη (MAP). Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε συντεταγµένες στα πεδία Northing, Easting και Elevation ή και να δώσετε γωνία διεύθυνσης, κλίση και οριζόντια απόσταση. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, εµφανίζεται η επόµενη οθόνη: Στο παράδειγµα της εικόνας, Το σηµείο FLE2 είναι το και ο χρήστης βρίσκεται στο. Οπότε, ακολουθείτε την πορεία προς το FLE2 και προσπαθείτε να µηδενίσετε τις τιµές South, West. Επίσης: Με το S αποθηκεύετε την τρέχουσα θέση σας Με το N επιλέγεται αυτόµατα το επόµενο σηµείο της λίστας για χάραξη Με το M επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής σηµείου προς χάραξη Με το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού χάραξης πατήστε το. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 15

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας English Copyright Notice Copyright 2008-2009 Magellan Navigation. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr Τηλ. 210-80.23.917, Fax 210-61.48.178 email: info@jgc.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 3 / ProMark3 RTK

ProMark 3 / ProMark3 RTK ProMark 3 / ProMark3 RTK ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ English Copyright Notice Copyright 2005-2007 Magellan Navigation, Inc. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση λογισµικού...3 Εγκατάσταση Καταχώρηση Υποστήριξη Ρύθµιση συστήµατος 2. Εκτέλεση για πρώτη φορά....5 Γνωριµία µε το περιβάλλον Ρύθµιση λογισµικού Πρόσβαση στο CAD 3. Τρόπος εργασίας...14

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ Σύντομος Οδηγός Χρήσης του SurvCE από την Civil Shop www.civilshop.gr Τηλ. 2231053044 FAX 2231053046 Σελίδα 1 Περιεχόμενα: 1. Σχετικά με τον οδηγό... 3 2. Εγκατάσταση λογισμικού SurvCE 2.5x..4 3. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0207 Copyright 2006-2014, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Όγδοη έκδοση στα Ελληνικά. Μάιος 2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων

Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων PocketOBD Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων VSA Automotive Applications Πλάτωνος 144, 183 45 Μοσχάτο, Αθήνα, Τηλ.:210 9425956 Pocket OBD TM Περιεχόµενα Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το όργανο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 3.0 Ελληνικά Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικός Γεωδαιτικός Σταθµός Νέος γεωδαιτικός σταθµός Leica Geosystems - Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα 10683 Τηλ: 3829.473, 3840.055 Fax: 3829.473 Web: www.icamsoft.gr Email: support@icamsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί Οδηγίες χρήσης Βασικές πληροφορίες Κατ αρχήν σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το CobraMarine MC600Ci ή MC600Cx. Aν χρησιµοποιήσετε σωστά αυτή τη συσκευή θα σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

GPS POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως

GPS POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως GPS POCKET PC Οδηγίες Χρήσεως 1 Υποδείξεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω υποδείξεις. Αυτό το προϊόν δεν είναι φορτισμένο κατά την παράδοση. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright 1998-2011, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Πρώτη έκδοση στα Ελληνικά. Σεπτέμβριος 2011. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-40/41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΣΤΥΛΙΤΗΣ-41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-40/41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΣΤΥΛΙΤΗΣ-41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ-40/41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΣΤΥΛΙΤΗΣ-41 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Copyright 1998-2014, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Έβδομη έκδοση στα Ελληνικά. Ιούνιος 2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition MLS Destinator Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Mobile Phone Edition 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα 01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR 05 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR 06 ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα