Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις ρυθµίσεις και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος Z-Max για εφαρµογές RTK (πραγµατικού χρόνου), χρησιµοποιώντας το λογισµικό FAST Survey που εγκαθίσταται στο χειριστήριο Allegro CE, CX και MobileMapperCE. Σηµειώνεται ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης επικεντρώνεται στις δύο βασικές τοπογραφικές εφαρµογές, την αποτύπωση και τη χάραξη σηµείων µε τη χρήση του συστήµατος Z-Max. Η δυνατότητα του FAST Survey να συνδέεται και να κατευθύνει συµβατικά όργανα total stations δεν αναλύεται εδώ. Πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις δυνατότητες θα βρείτε στο CD-ROM του FAST Survey στο εγχειρίδιο χρήσης «FAST Survey Reference manual». Οµοίως, η διαδικασία µεταφοράς των projects από και προς το GNSS Solutions δεν περιγράφεται εδώ και θα πρέπει να ανατρέξετε στο manual «GNSS SolutionsOffice Software User Manual» που βρίσκεται στο CD- ROM του GNSS Solutions Office Software. 2. Βασικές Οθόνες Οθόνη MENU Η οθόνη MENU περιέχει πέντε ετικέτες παρέχοντας πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του FAST Survey. Μολονότι οι τίτλοι των κουµπιών µέσα στις ετικέτες αυτές περιγράφουν από µόνοι τους την εκάστοτε λειτουργία, στις επόµενες σελίδες γίνεται λεπτοµερής ανάλυση. Προκειµένου να µεταβείτε στην άλλη βασική οθόνη, MAP, πατήστε το κουµπί MAP που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Ετικέτα File JOB: Επιλέγεται ένα υπάρχον αρχείο συντεταγµένων για το Job σας ή δηµιουργεί νέο τέτοιο αρχείο (*.crd). Ένα Job περιέχει µόνον στοιχεία πραγµατικού χρόνου. Τα post-process δεδοµένα αποθηκεύονται στην κάρτα µνήµης SD του Z-Max. ιάφοροι τύποι αρχείων είναι συνδεδεµένοι µε το Job και λαµβάνουν το ίδιο όνοµα µε αυτό, αλλάζοντας µόνο το extension τους, (πχ. dxf, ref, fcl, txt κλπ). JOB Settings: Εισάγετε τις παραµέτρους για τον τρόπο συλλογής σηµείων. List Points: Εµφανίζεται λίστα όλων των σηµείων µε τις συντεταγµένες τους. Η πληροφορία αντλείται από το τρέχον *.crd αρχείο. Configure Reading: Ορίζεται τις επιλογές σας που αφορούν τις παρατηρήσεις σας κατά τη συλλογή σηµείων στην ύπαιθρο. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 1

2 Feature Code List: Χρησιµοποιείται για τον κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των συλλεγοµένων στοιχείων. (Για παράδειγµα, περιγραφή PODI για το πόδι πρανούς, οπότε και ενώνει αυτόµατα µε γραµµή τα σηµεία που συλλέγονται µε αυτή την περιγραφή). Data Transfer: Θέτει το FAST Survey σε λειτουργία µεταφοράς δεδοµένων από και προς Η/Υ. Import/Export ASCII: Επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων από ένα ASCII αρχείο σε ένα Job και την εξαγωγή δεδοµένων από ένα Job σε ένα ASCII αρχείο. Add Job Notes: Επιτρέπει την εισαγωγή σηµειώσεων παρατηρήσεων ως κείµενο ASCII. Exit: Έξοδος από το πρόγραµµα FAST Survey. Ετικέτα Equipment Instrument: Επιλέγετε το όργανο µε το οποίο θα συνδέσετε το χειριστήριο. Μάρκα και µοντέλο (πχ. THALES/Ashtech). Configure Base: Επιλέγετε το µοντέλο του δέκτη που χρησιµοποιείται (πχ. Z-Max), το ύψος και τον τύπο της κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους µετάδοσης των διορθώσεων για RTK. Configure Rover: Χρησιµοποιείται για να θέσετε τον δέκτη σε λειτουργία RTK Rover, να εισάγετε ύψος και τύπο κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους διαχείρισης των διορθώσεων για RTK. Receiver Utilities: Περιλαµβάνει διάφορα εργαλεία ρύθµισης του δέκτη όπως το GSM/UHF modem, την εκτέλεση reset κα. Localization: Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τις συντεταγµένες σε ένα τοπικό σύστηµα. Monitor/Skyplot: Έχετε εποπτεία της λειτουργίας του GPS παρέχοντάς σας πλήρη πληροφορία για τους δορυφόρους που χρησιµοποιούνται, τη θέση που παρέχεται µε την ακρίβειά της κα. Tolerances: Επιλέγετε τα επιτρεπτά επίπεδα ακρίβειας. Comm Setup: Επιλέγετε τις παραµέτρους επικοινωνίας του χειριστηρίου µε το δέκτη GPS, καλωδιακά ή Bluetooth. About FAST Survey: Βλέπετε πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες και την έκδοση του λογισµικού. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 2

3 Ετικέτα Surveying Store Points: Η βασική ρουτίνα συλλογής σηµείων που χρησιµοποιείται για διαδικασίες αποτύπωσης. Stakeout Points: Η βασική ρουτίνα χάραξης σηµείων µε κατευθυντήριες οδηγίες της επιλογής σας Stakeout Line/Arc: Ανοίγει ένα δευτερεύον παράθυρο διαλόγου προκειµένου για τη χάραξη γραµµών, αξόνων και τόξων. Offset Stakeout: Χρησιµοποιείται για τη χάραξη έκκεντρων γραµµών και σηµείων. Elevation Difference: Αναφέρει υψοµετρικές διαφορές της θέσης σας σε σχέση µε µια επιφάνεια σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο αυτής. Auto by Interval: Επιτρέπει την αυτόµατη συλλογή σηµείων ανά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα ή αποστάσεις µεταξύ. Log Static Data: Κατευθύνετε τον δέκτη GPS να συλλέξει στην κάρτα µνήµης του δεδοµένα static ή stop&go µεθοδολογίας για επίλυση εκ των υστέρων στο λογισµικό GNSS Studio ή Ashtech Solutions. Ετικέτα COGO Keydoard Input: Σας επιτρέπει να εισάγεται συντεταγµένες σηµείων στο τρέχον αρχείο Job ή στο τρέχον αρχείο control. Επιπλέον µπορείτε να εκτελέσετε µαζική διαγραφή σηµείων. Inverse: Σας αναφέρει το αζιµούθιο της πλευράς µεταξύ δύο σηµείων που περιέχονται στο τρέχον Job, καθώς και την οριζόντια και κατακόρυφη απόστασή τους. Areas: Αναφέρει το εµβαδόν ενός κλειστού πολυγώνου. Intersections: Υπολογίζει και δηµιουργεί σηµεία βάση απλών τοπογραφικών εφαρµογών εµπροσθοτοµίας. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 3

4 Point Projection: Υπολογίζει εκκεντρότητες και Χ.Θ. ενός σηµείου ή της τρέχουσας θέσης σε σχέση µε µια γραµµή ή έναν άξονα. Station Store: Καθαρά υπολογιστική ρουτίνα που δηµιουργεί σηµεία εκκεντρότητας από ευθυγραµµίες. Transformation: Σας επιτρέπει να µεταθέσετε, στρέψετε και υποβάλετε κλίµακα στα σηµεία του τρέχοντος Job. Calculator: Πλήρης αριθµοµηχανή για τις ανάγκες του µηχανικού στο πεδίο. Process Raw File: ηµιουργεί ένα ASCII αρχείο που περιέχει όλες τις ενέργειες του χειριστή στο συγκεκριµένο Job. Μοιάζει µε σηµειωµατάριο τοπογράφου για τα πάντα που εκτελούνται στο πεδίο µε το εκάστοτε Job. Points in Direction: Επιτρέπει την χειροκίνητη εισαγωγή γωνιών και αποστάσεων και υπολογίζει στάσεις ή οδεύσεις από γνωστό σηµείο. Ετικέτα ROAD Στην ετικέτα αυτή, οι ενέργειες της οποίας ενεργοποιούνται extra µε κατάλληλο κωδικό, περιέχονται πλήρης ρουτίνες οδοποιίας. Αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης καταδεικνύει τον τύπο οργάνου που έχει επιλεχθεί (GPS ή Total Station) και περιέχει αποθηκευµένα προφίλ λειτουργιών για την ταχύτατη µετάβαση από το ένα όργανο σε άλλο. Ο χειριστή είναι σε θέση να αποθηκεύσει / µετονοµάσει το προφίλ της αρεσκείας του. Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µέσω της ετικέτας Current να ανακαλεί πληροφορίες σχετικές µε το όργανο που χρησιµοποιεί (πχ. firmware δέκτη, ID, υπόλοιπο µπαταρίας κα). Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 4

5 Οθόνη MAP Η οθόνη MAP σας παρέχει µια γραφική απεικόνιση του Job σας. Καταδεικνύει το προς χάραξη σηµείο, τα αποτυπωµένα σηµεία και την κατάσταση του GPS δέκτη. Μπορείτε να καθορίσετε το τι θα φαίνεται στην οθόνη MAP βάση ενεργών layers, να κάνετε zoom και pan, να εξάγετε / εισάγετε δεδοµένα σε αρχείο DXF, SHP κα. Η οθόνη επιτρέπει ακόµη τη δηµιουργία ισοϋψών καµπύλων, τη σχεδίαση γεωµετρικών στοιχείων και γενικά περιλαµβάνει τις λειτουργίες εκείνες ενός προγράµµατος CAD σχεδιασµένου για το πεδίο. Υπόλοιπο µπαταρίας χειριστηρίου Πίσω στην οθόνη MENU περιοχή γραφικών Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 5

6 3. Η εφαρµογή RTK Άνοιγµα / ηµιουργία Νέου Job Αφού στήσετε τον base δέκτη όπως περιγράφεται στο «Z-Max.Net Reference Manual» ακολουθήστε τα παρακάτω: 1. Θέστε σε λειτουργία το δέκτη Z-Max και το χειριστήριο. 2. Στο χειριστήριο εκτελέστε την εφαρµογή FAST Survey πατώντας µε την καταδεκτική πένα το αντίστοιχο εικονίδιο. Το µήνυµα που βγαίνει σας ρωτά εάν θα συνεχίσετε το προηγούµενο Job (continue last Job), εάν θα δηµιουργήσετε νέο ή εάν θα ανακαλέσετε ένα υπάρχον Job (Select New/Existing Job). 3. Επιλέξτε Continue Last Job για να συνεχίσετε το τελευταίο Job. 4. Επιλέξτε Select New/Existing Job για δηµιουργία νέου Job ή για ανάκληση παλαιού Job. Μία νέα οθόνη εµφανίζεται τώρα. 5. Στο πεδίο Name, πληκτρολογήστε το όνοµα του Job που θέλετε να δηµιουργήσετε. Για παράδειγµα πληκτρολογήστε «Test1.crd» (Σχήµα 1). 6. Στη συνέχεια πατήστε OK ώστε να δηµιουργήσετε το νέο Job. Στη συνέχεια εµφανίσετε η ετικέτα Units (Σχήµα 2). 7. Στην ετικέτα Units θέστε Metric, για το Job σας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν πρόκειται να συλλέξετε δεδοµένα µόνο από τον Z-Max δέκτη, τότε αρκεί να ορίσετε ότι θα εργαστείτε σε µέτρα (Metric). Όλες οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στη χρήση Total Station. ΠΡΟΣΟΧΗ, για λειτουργία GPS RTK, to Scale Factor να είναι µονάδα 1.00 Σχήµα 1 Ονοµατισµός Job Σχήµα 2 Επιλογή των µονάδων µέτρησης Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 6

7 8. Πατήστε την ετικέτα GPS. 9. Στην ετικέτα GPS, επιλέξτε το σύστηµα συντεταγµένων το οποίο επιθυµείτε (πχ.εγσα87 που διεθνώς έχει την ονοµασία CGRS87) από τη λίστα προβολών την οποία µπορείτε να δείτε πατώντας το κουµπί Edit Projection List και στη συνέχεια Add Predefined, country:greece, CGRS87/CGRS87. ιαλέξτε επίσης και το µοντέλο γεωειδούς που θέλετε πατώντας το Geoid Separation File. Συνίσταται η χρήση του EGM96GR.gsf (βρίσκετε στο job:protypo) προκειµένου να γίνεται αναγωγή των γεωµετρικών υψοµέτρων σε ορθοµετρικά. 10. Αφού επιλέξετε όλες τις επιθυµητές παραµέτρους, πατήστε το κουµπί ΟΚ (που βρίσκεται πάνω δεξιά της οθόνης). Σύνδεση µε το δέκτη GPS Στο βήµα αυτό, το πρόγραµµα προσπαθεί να συνδεθεί µε το δέκτη µε τις παραµέτρους επικοινωνίας που είχαν χρησιµοποιηθεί τελευταία. Εάν δεν υπάρχει δέκτης ώστε να συνδεθεί το FAST Survey ή εάν οι παράµετροι επικοινωνίας δεν είναι οι κατάλληλοι, τότε εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα: Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα στο χειριστήριο ώστε να γίνει η σύνδεση µε το δέκτη Z-Max. Προκειµένου να το κάνετε αυτό, πατήστε την ετικέτα Equip και µετά πατήστε Comm Setup. 1. Για σειριακό καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα COM στο πεδίο (Port Number). 2. Χειριστήριο AllegroCΕ και CX MobileMapper CE Σειριακή Θύρα COM1 ή COM2 ανάλογα µε το που έχει µπει το καλώδιο COM1 Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις θα πρέπει να είναι: Baud Rate: 9600 Parity: None Char Length: 8 Stop Bits: 1 Η επιλογή This is a Bluetooth port πρέπει να µην είναι τσεκαρισµένη. Όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις έχουν γίνει. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. Θα εµφανιστεί µήνυµα επιτυχούς σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη το οποίο και πρέπει να αποδεχτείτε µε το πάτηµα του πλήκτρου OK στο παράθυρο που εµφανίζεται. Για επιβεβαίωση της επιτυχούς σύνδεσης µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Monitor/SkyPlot στην ετικέτα Equip. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είστε σε ανοιχτό ορίζοντα και ο δέκτης να βλέπει δορυφόρους. Τότε, παρουσιάζονται οι συντεταγµένες της θέσης σας που εξάγονται από το GPS, µαζί µε επιπλέον πληροφορίες, όπως το πλήθος Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 7

8 των δορυφόρων που παρακολουθούνται, το PDOP, στατιστικά µεγέθη HRMS, VRMS κα. Εάν δεν έχει ακόµα υπολογιστεί η θέση, τότε θα εµφανίζεται στην ετικέτα Monitor (Position not yet available), η σύνδεση όµως έχει γίνει επιτυχώς. Είστε έτοιµοι για οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση (πχ Configure Base ή Rover). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύνδεση, τότε στην οθόνη εµφανίζεται (No data ). Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης (βήµα 1). Ρυθµίσεις του Z-Max Base 1. Βεβαιωθείτε ότι στην ετικέτα Equip και στην επιλογή Instruments έχει επιλεγεί Thales/Ashtech (πατώντας το «Τ» κουµπί επιλέγεται αµέσως) ή Magellan. 2. Πατήστε το κουµπί Configure Base και στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε Receiver Type: Z-Max. Βλέπετε Σχήµα Στο πεδίο Base Ant Hgt: εισάγετε το ύψος από το πιατελάκι έως το σηµείο γνωστών συντεταγµένων. Επιλέξτε Vertical ένα µετρήσατε κατακόρυφα, Slant εάν µετρήσατε κεκλιµένα. Βλέπετε Σχήµα Επιλέξτε τον τύπο κεραίας που χρησιµοποιείτε. Πχ για Z-Max επιλέξτε: [Z-Max GPS] 5. Πατήστε την ετικέτα Ports. Για χρήση του THALES UHF radio, επιλέξτε στο πεδίο Type: ΤHL και ρυθµίστε τις υπόλοιπες παραµέτρους ως εξής: Βλέπετε Σχήµα 4. Data Port: «Α» εφόσον συνδέουµε το δέκτη µε το χειριστήριο µε το σειριακό καλώδιο. Radio Port: απαραιτήτως «Β», διότι αυτή είναι ειδική θύρα στο Z-Max για εκποµπή µέσω THALES Radio. Message Type: Συνιστάται ή χρήση του format «Ashtech (CPD)» ως η πλέον ενδεδειγµένη για του Ashtech δέκτες (base και rover) όπως είναι οι Z-Max. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε PDL/EDL radio βεβαιωθείτε ότι το Radio Baude Rate είναι ρυθµισµένο στα THL Σχήµα 3 Ρυθµίσεις για το σταθµό Base Σχήµα 4 Επιλογή του radio link που επιθυµούµε Σε περίπτωση που θέλετε να µεταδίδετε τις διορθώσεις µέσω της κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να επιλέξετε στην ετικέτα Type: GSM. 6. Πατήστε ΟΚ ώστε να στείλετε αυτές τις παραµέτρους στο δέκτη Z-Max. Ένα νέο µενού εµφανίζεται το οποίο σας ζητά να εισάγετε τις συντεταγµένες του σηµείου που έχει στηθεί Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 8

9 ο σταθµός Base. Έχετε στη διάθεσή σας τρεις διαφορετικούς τρόπους να εισάγετε τις συντεταγµένες αυτές. Read From GPS: Οπότε θα υπολογίζεται προσεγγιστικά τις συνταγµένες του σηµείου µε µέσω όρο x παρατηρήσεων και ακρίβεια λίγα µέτρα. Enter Lat/Lon: Εισάγετε, το γεωγραφικό µήκος, γεωγραφικό πλάτος και γεωµετρικό ή ορθοµετρικό υψόµετρο στο σύστηµα WGS84 για το σηµείο. Βλέπετε Σχήµα 11. Enter State Plane Coordinates: Εισάγετε τις συντεταγµένες (Χ,Υ,Ηορθ) του σηµείου Base στο προβολικό σύστηµα που έχετε ορίσει στο Job Settings/GPS, πχ GGRS87 για το ΕΓΣΑ87. Επίσης µπορείτε να επιλέξετε / ανακαλέσετε κάποιο σηµείο από τη λίστα συντεταγµένων (List Points). Βλέπετε Σχήµα Αφού εισάγετε τις συντεταγµένες του Base, το FAST Survey θα τις µετατρέψει σε (φ,λ,h) WGS84. Εφόσον τις έχετε εισάγει σωστά, το λογισµικό θα σας τις παρουσιάζει ζητώντας την αποδοχή σας. Σε περίπτωση που τις έχετε εισάγει λάθος (απόκλιση από την πραγµατική θέση περισσότερο από 150µ = 3 της µοίρας) το λογισµικό σας ενηµερώνει και πρέπει να επαναλάβετε την εισαγωγή των συντεταγµένων. 8. Πατήστε το κουµπί YES. Το πρόγραµµα µετά σας ρωτά να εισάγετε προαιρετικά το Point ID (maximum 4 χαρακτήρες) δηλαδή την ονοµασία του σηµείου που στήσατε. Εσείς µπορείτε να πατήσετε µόνο YES. 9. Εφόσον το µέσο µετάδοσης των διορθώσεων είναι UHF (είτε THL, είτε PDL), το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να δείτε ποιο κανάλι (συχνότητα µετάδοσης) έχετε διαλέξει ή εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό το κανάλι. 10. Επιλέγοντας να αλλάξετε κανάλι µπορείτε να δείτε έναν πίνακα µε κανάλια και τις συχνότητες που έχουν οριστεί σε αυτά. Κάνετε ανάλογα την επιλογή σας σκεπτόµενοι πάντοτε ότι Base και Rover, πρέπει να έχουν την ίδια συχνότητα, (οπότε ίδιο αριθµό καναλιού). Βλέπετε Σχήµατα 7, 8. Σχήµα 5 Εισαγωγή συνταγµένων σηµείου Base Σχήµα 6 Εισαγωγή συντεταγµένων µε το σύστηµα WGS84 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 9

10 Σχήµα 7 Ρύθµιση του THALES UHF radio Σχήµα 8 Ρύθµιση του PDL UHF radio 11. α) Εάν χρησιµοποιείτε UHF radio: - Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι συχνότητας - Πατήστε Set Radio ώστε να προγραµµατίσετε το UHF Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την µαλακή κεραία UHF στο UHF ποµπό και ότι το δεύτερο από δεξιά λαµπάκι του Z-Max αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec. b) Εάν χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο GSM modem, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει από πριν το PIN εισάγοντας τη κάρτα στο κινητό σας: Βλέπετε Σχήµα 9. - Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY. Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως Base έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να σώσετε όλες τις ρυθµίσεις που κάνατε σε ένα ASCII αρχείο µε όνοµα ίδιο µε του Job σας και προέκταµα *.reg. Σχήµα 9 Ρύθµιση του GSM modem Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 10

11 Ρυθµίσεις του Z-Max Rover Αφού συνδέσετε το Rover δέκτη όπως περιγράφετε στον οδηγό τσέπης «Z-Max Surveying System Pocket Guide»: 1. Εκκινήστε το δέκτη Ζ-Max και το χειριστήριο. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Bluetooth σύνδεση, περιµένετε χωρίς να πατάτε τίποτα στο χειριστήριο για περίπου 5sec ώστε να εκκινήσει ο Bluetooth manager. 2. Εάν είχατε τερµατίσει την εφαρµογή FAST Survey αφού ρυθµίσατε το BASE, τότε εκτελέστε την εκ νέου και επιλέξτε Continue Last Job. - Αν χρησιµοποιείτε το σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση του χειριστηρίου µε τον δέκτη και το έχετε συνδέσει στο δέκτη, εµφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. 3. Πατήστε την ετικέτα Equip και επιλέξτε Configure Rover 4. Εφόσον ο δέκτης είναι τοποθετηµένος πάνω σε στειλεό, πληκτρολογήστε ύψος κεραίας Rod Hgt ίσο µε 1.226m (τόσο είναι το ύψος του στυλεού) και επιλέξτε Vertical. Βλέπετε Σχήµα Στην ετικέτα Receiver απλά ελέγξτε ότι ο δέκτης που έχει επιλεγεί είναι ο Z-Max και ότι η κεραία που έχει επιλεγεί είναι η [Z-Max GPS UHF] 6. Πατήστε στην ετικέτα Ports και στο παράθυρο που εµφανίζεται βεβαιωθείτε ότι το FAST Survey έχει ρυθµιστεί σωστά ως προς τις παραµέτρους επικοινωνίας µε το δέκτη και ως προς το είδος του modem σύνδεσης µε το BASE δέκτη. Συγκεκριµένα: επιλέξτε στο πεδίο Data Port τη θύρα Α εφόσον συνδέεστε µε το δέκτη µέσω του σειριακού καλωδίου. Στο πεδίο Radio Port επιλέξτε τη θύρα D που είναι εσωτερική στο δέκτη για σύνδεση µε το ενσωµατωµένο radio-modem ή GSM-modem. Βλέπετε Σχήµα 11. Σχήµα 10 Ρύθµιση του GSM modem Σχήµα 11 Επιλογή του Radio Link Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 11

12 7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο modem (Τype: THL ή GSM ή PDL) και πατήστε ΟΚ. Εάν χρησιµοποιείτε radio link THL ή PDL το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Εάν το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec, ήδη έρχονται δεδοµένα από το Base. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να αλλάξετε κανάλι λήψης, ώστε να είναι το ίδιο µε αυτό που έχει οριστεί στο Base. Εάν επιλέξετε GSM εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό της κάρτας SIM που είναι στο BASE στο παράθυρο που εµφανίζεται, βλέπετε Σχήµα 12, καθώς και τη band 900/1800. Πατήστε OK για να ενεργοποιηθούν οι επιλογές σας. Σχήµα 12 Ρυθµίσεις GSM σύνδεσης Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY (Σχήµα 13). Εν συνεχεία πατήστε το κουµπί Dial για να γίνει η κλήση. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec καταδεικνύοντας ότι έρχονται δεδοµένα από το Base και το GSM Status θα είναι ONLINE (Σχήµα 14). Σχήµα 13 Rover GSM οθόνη µε SIM εγγεγραµµένη στο δίκτυο Σχήµα 14 Rover GSM οθόνη µε σύνδεση στο BASE. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 12

13 Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως ROVER έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να κάνετε έναν µακροσκοπικό έλεγχο των λαµπτήρων του Z-Max. Το πρώτο από αριστερά λαµπάκι θα πρέπει σε λίγο να αναβοσβήνει γρήγορα µε πράσινο χρώµα (fixed λύση), το αµέσως δεξιότερό του θα πρέπει να αναβοσβήνει πράσινο κάθε δευτερόλεπτο καταδεικνύοντας τη λήψη των δεδοµένων του BASE. Το άλλο λαµπάκι θα ανάβει για λίγο κάθε εποχή που θα καταγράφεται στην µνήµηsd του δέκτη (default κάθε 5sec) και το τελευταίο δεξιά θα ανάβει πράσινο τόσες φορές όσες και οι δορυφόροι που λαµβάνει και µετά µια φορά κόκκινο. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε ανά πάσα στιγµή την κατάσταση του Z-Max δέκτη µέσω της ετικέτας Equip πατώντας το κουµπί Monitor/Skyplot. Η οθόνη που εµφανίζεται περιέχει πολλές χρήσιµες πληροφορίες σε 5 σελίδες (Monitor, Lat/Lon, SATView, SATInfo και Ref. Βλέπετε παρακάτω σχήµα: Επιπλέον στην σελίδα Monitor υπάρχει και το χρήσιµο κουµπί Reset RTK το οποίο επανεκκινεί τον αλγόριθµο επίλυσης της ασάφειας φάσης. Χρησιµοποιείτε για παράδειγµα όταν θέλουµε να απορρίψουµε κακής ποιότητας προηγούµενα δορυφορικά δεδοµένα λόγω µεταφοράς του στυλεού οριζόντια. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 13

14 Καταγραφή Σηµείων Αποτύπωσης Πατήστε στην ετικέτα Surv και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή 1 Store Points. Μέσω της οθόνης που εµφανίζεται µπορείτε να καταγράφετε τα σηµεία σας. Τα σηµεία καταγράφονται πατώντας το S (ή το Enter του πληκτρολογίου). Πατώντας το Ο, µπορείτε να εκτελέσετε έκκεντρες µετρήσεις. Με το Α, µπορείτε να ορίσετε από πόσες µετρήσεις θα προκύπτει ο µέσος όρος της θέσης σας, που είναι και αυτή τελικά που θα αποθηκεύεται (προτείνεται για µέτρηση στάσεων). Πατώντας το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού της αποτύπωσης, πιέστε το. Χάραξη Σηµείων Για να µπορείτε να χαράξετε σηµεία, προτείνεται να τα έχετε φορτώσει ήδη στο job σας µέσω ενός αρχείου ASCII. Από την καρτέλα Surv επιλέξτε Stakeout Points. Ανοίγει νέο παράθυρο, µε διάφορες επιλογές: Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 14

15 Μπορείτε να εισάγετε τον αριθµό σηµείου προς χάραξη ή να επιλέξετε από λίστα ή από το χάρτη (MAP). Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε συντεταγµένες στα πεδία Northing, Easting και Elevation ή και να δώσετε γωνία διεύθυνσης, κλίση και οριζόντια απόσταση. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, εµφανίζεται η επόµενη οθόνη: Στο παράδειγµα της εικόνας, Το σηµείο FLE2 είναι το και ο χρήστης βρίσκεται στο. Οπότε, ακολουθείτε την πορεία προς το FLE2 και προσπαθείτε να µηδενίσετε τις τιµές South, West. Επίσης: Με το S αποθηκεύετε την τρέχουσα θέση σας Με το N επιλέγεται αυτόµατα το επόµενο σηµείο της λίστας για χάραξη Με το M επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής σηµείου προς χάραξη Με το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού χάραξης πατήστε το. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 15

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ PROJECT. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ OPEN AN EXISTING PROJECT ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ Σύντομος Οδηγός Χρήσης του SurvCE από την Civil Shop www.civilshop.gr Τηλ. 2231053044 FAX 2231053046 Σελίδα 1 Περιεχόμενα: 1. Σχετικά με τον οδηγό... 3 2. Εγκατάσταση λογισμικού SurvCE 2.5x..4 3. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright 1998-2011, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Πρώτη έκδοση στα Ελληνικά. Σεπτέμβριος 2011. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης.

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάθημα: Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Εξάμηνο: Δ, Ακαδ. Έτος: 2005 2006 Διδακτική Ενότητα: Εγκατάσταση Fedora Core 4 Υπεύθυνος μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM Εισαγωγή PIN κάρτας SIM εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες μία νέα,

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition MLS Destinator Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Mobile Phone Edition 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα 01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR 05 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR 06 ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας English Copyright Notice Copyright 2008-2009 Magellan Navigation. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα