Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών"

Transcript

1 Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυµης Ακαδηµαϊκής Έδρας στη Χρηµατοοικονοµική «Καίτη Κυριακοπούλου», Πρύτανης, ALBA Υπό ηµοσίευση στην Ετήσια Έκδοση του Περιοδικού ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΕΙΣ

2 Εισαγωγή Ο Χρηµατοοικονοµικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι, ως γνωστόν, η µεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας (χρηµατιστηριακής αξίας για εισηγµένες σε χρηµατιστήρια εταιρίες) του µετοχικού της κεφαλαίου. Αυτός ο στόχος υλοποιείται µε τις σχετικές επενδυτικές και χρηµατοδοτικές αποφάσεις των διευθυντικών της στελεχών. Η σιωπηλή υπόθεση πίσω από αυτό το στόχο είναι πως τα συµφέροντα των διευθυντικών στελεχών και µετόχων συµπίπτουν. Στην έκταση που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη ταυτίζονται, η παραπάνω υπόθεση είναι κατά κανόνα σωστή. Στη πράξη όµως, ιδιαίτερα στις σύγχρονες εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια, οι διευθυντικές αρµοδιότητες και δραστηριότητες (management) ασκούνται από επαγγελµατικά στελέχη (managers) τα οποία συνήθως δεν είναι ιδιοκτήτες της εταιρείας. Σε αυτή τη περίπτωση οι ιδιοκτήτες (µέτοχοι) αναθέτουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους σε ξένα προς την επιχείρηση άτοµα. Αυτός ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας (ownership) από διοίκηση (management) δηµιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης (agency) ανάµεσα σε εντολείς (principals-µετόχους) και εντολοδόχους (agents-διευθυντικά στελέχη), σύµφωνα µε την οποία οι εντολοδόχοι αναλαµβάνουν την εντολή να ενεργούν στο όνοµα του εντολέα επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής του ωφέλειας. H σχετική χρηµατοοικονοµική θεωρία αναλύει τις σχέσεις αντιπροσώπευσης ανάµεσα σε µετόχους και διευθυντικά στελέχη, υποδεικνύει πηγές ασυµµετρίας επιδιώξεων-συµφερόντων ανάµεσά τους, και προτείνει µηχανισµούς ελέγχου και περιορισµού της απόκλισης ανάµεσα στις επιδιώξεις τους. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στο µηχανισµό αµοιβών των διευθυντικών στελεχών ως εργαλείο σύγκλισης των αντιτιθέµενων συµφερόντων των µετόχων και διευθυντικών στελεχών. Το Τµήµα 1 περιγράφει τις πηγές σύγκρουσης συµφερόντων. Το Τµήµα 2 αναφέρει τους µηχανισµούς περιορισµού της σύγκρουσης συµφερόντων και παρουσιάζει το σύστηµα αµοιβών. Το Τµήµα 3 συνοψίζει τα εµπειρικά ευρήµατα από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, και το τελευταίο Τµήµα παρουσιάζει τη περίληψη και τα σχετικά συµπεράσµατα του άρθρου. 1. Πηγές Σύγκρουσης Συµφερόντων ανάµεσα σε Μετόχους και ιευθυντικά Στελέχη. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι µέτοχοι αναθέτουν τη διεύθυνση της επιχείρησης σε διευθυντικά στελέχη ξένα προς την επιχείρηση. Τα συµφέροντα όµως των τελευταίων δεν ταυτίζονται µε τα συµφέροντα των πρώτων, µε αποτέλεσµα συχνά να ανακύπτουν συγκρούσεις επιδιώξεων ανάµεσά τους. Η σχετική Χρηµατοοικονοµική Θεωρία αναφέρει τις παρακάτω πηγές σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών σε πολυµετοχικές επιχειρήσεις, όπου η διοίκηση (management) ασκείται από οµάδα επαγγελµατικών διευθυντικών στελεχών (managers) που δεν είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 2

3 Ανάλωση εταιρικών πόρων σε µη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά (π.χ. πολυτελή γραφεία, ιδιωτικά αεροπλάνα, κλπ.) Υπερβολική αποστροφή κινδύνου (risk aversion) εκ µέρους των διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριµένα, ενώ οι µέτοχοι πολυµετοχικών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται µόνον για εκείνο το τµήµα του συνολικού κινδύνου της µετοχής που δεν εξαλείφεται (συστηµατικός κίνδυνος), τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη το συνολικό κίνδυνο. Η διαφορετική προτίµηση στο είδος κινδύνου που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη τους πηγάζει από τη δυνατότητα των πρώτων να επενδύουν τον πλούτο τους σε ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών διαφορετικών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, τα επαγγελµατικά διευθυντικά στελέχη, των οποίων το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου τους αποτελείται από τις αµοιβές τους από την συγκεκριµένη επιχείρηση, αδυνατούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο. Έτσι, τα διευθυντικά στελέχη έχουν λόγους να απορρίπτουν κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης, και αντίστροφα να αποδέχονται ζηµιογόνα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε µείωση του συνολικού κινδύνου. Έµφαση σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα λήξης επενδυτικών αποφάσεων. Στην έκταση που οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών βασίζονται στις πωλήσεις ή τα κέρδη της τρέχουσας ή της προηγούµενης χρήσης, τα διευθυντικά στελέχη έχουν κίνητρα να απορρίπτουν επενδυτικά σχέδια που µειώνουν τα κέρδη βραχυπρόθεσµα παρότι συµβάλουν στην κερδοφορία της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Απεναντίας, µπορεί να προκρίνουν επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τα βραχυπρόθεσµα κέρδη παρότι µειώνουν τα κέρδη µακροπρόθεσµα. 2. Μηχανισµοί Ελέγχου και Περιορισµού Σύγκρουσης Συµφερόντων µεταξύ Μετόχων και ιευθυντικών Στελεχών Η σχετική βιβλιογραφία περιγράφει αρκετούς µηχανισµούς που ελέγχουν και περιορίζουν τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Οι κυριότεροι µηχανισµοί είναι: 1. Η σύνθεση και οργάνωση του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Το γενικότερο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance) 3. Το σύστηµα αµοιβών των διευθυντικών στελεχών 4. Η αγορά εργασίας 5. Η αγορά συγχωνεύσεων, εξαγορών και άλλων επιχειρηµατικών µετατροπών. 6. To θεσµικό και νοµικό πλαίσιο Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται µόνο στο σύστηµα αµοιβών ως εργαλείου σύγκλισης των συµφερόντων των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Στη σύγχρονη επιχείρηση οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών περιλαµβάνουν τον µισθό, το πριµ ετήσιας παραγωγικότητος (bonus), 3

4 παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων οικονοµικών ή/και χρηµατιστηριακών στόχων, και παροχές σε µετοχές της εταιρείας ή σε δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών (stock options). Για παράδειγµα, όπως προκύπτει από το ειδικό άρθρο (special report) του περιοδικού Business Week (19/4/04), οι είκοσι πλέον καλοπληρωµένοι διευθύνοντες σύµβουλοι εταιρειών στις Η.Π.Α. έλαβαν το 2003, κατά µέσον όρο, το ποσό των $ 6,9 εκατοµµυρίων σε µισθούς και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας, και $ 39,6 εκατοµµυρίων σε αµοιβές που προέρχονται από παροχές σε µετοχές, από παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων στόχων, και από άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών, ανεβάζοντας τις συνολικές τους αµοιβές, κατά µέσον όρο, στο ποσό των $ 46,5 εκατοµµυρίων. Eνδεικτικά, ο πιο ακριβοπληρωµένος ιευθύνων Σύµβουλος, Reuben Mark της Colgate-Palmolive, έλαβε τα ποσά $5,1, $136,0 και 141,1 εκατοµµυρίων, αντιστοίχως. Από τον σχετικό πίνακα του ιδίου άρθρου αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η περίπτωση του ιευθύνοντος Συµβούλου της Apple Computers, Steven Jobs, του οποίου ο µισθός το 2003 ήταν µηδέν, αλλά βέβαια οι συνολικές του αµοιβές, προερχόµενες µόνο από την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών της Apple Computers, ανήλθαν στο ποσό των $74,8 εκατοµµυρίων. Κλασικό επίσης είναι και το παράδειγµα του πρώην ιευθύνοντος Συµβούλου της Chrysler, Lee Iacocca, ο οποίος τον Σεπτέµβριο του 1979 που η Chrysler αντιµετώπιζε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα επρότεινε στο ιοικητικό του Συµβούλιο να µετατρέψουν τον ετήσιο µισθό του των $ σε $ 1 για δυο χρόνια. Το ιοικητικό Συµβούλιο απεδέχθηκε τη πρόταση του για ένα µόνο χρόνο µετατρέποντας το µισθό του σε $ 1 και δίνοντάς του ταυτοχρόνως το δικαίωµα να αποκτήσει το αντίτιµο του ετήσιου µισθού του σε µετοχές που µε την τότε τιµή $8,34 ανά µετοχή αντιστοιχούσαν στο ποσό των $ Έχοντας απόλυτη εµπιστοσύνη στο µέλλον της εταιρείας που διοικούσε, ο κ. Iacocca ανέλαβε το ρίσκο να χάσει τα $ έναντι των κερδών από την πιθανή αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής. Για την ιστορία, η τιµή της µετοχής Chrysler υπερτριπλασιάστηκε σε λίγα χρόνια, φθάνοντας σε $ 27,75, τον Αύγουστο του Το πριµ ετήσιας παραγωγικότητας (bonus) είναι συµπλήρωµα του µισθού που παρέχεται ανάλογα µε την επίτευξη των ετήσιων οικονοµικών στόχων της επιχείρησης. Οι παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων οικονοµικών ή/και χρηµατιστηριακών στόχων συνήθως περιλαµβάνουν τη παροχή ενός προκαθορισµένου χρηµατικού ποσού ή τη δωρεά παροχή ενός συγκεκριµένου αριθµού µετοχών εάν η επιχείρηση υλοποιήσει κάποιους προκαθορισµένους οικονοµικούς ή/και χρηµατιστηριακούς στόχους (π.χ. συγκεκριµένο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης πωλήσεων ή κερδών ανά µετοχή στη προηγούµενη περίοδο 3-5 ετών, ή συγκεκριµένο µέσο όρο χρηµατιστηριακής τιµής προς κέρδη στην αντίστοιχη περίοδο). Οι παροχές δωρεάν µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών αποτελούν τα πιο ισχυρά κίνητρα προς τα διευθυντικά στελέχη για να πορεύονται σύµφωνα µε τα συµφέροντα των µετόχων 1. Όπως αναφέρεται από τους Hall και Murphy (2003), το 1998 η διάµεσος (median) της αξίας των µετοχών και των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών που κατείχαν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των βιοµηχανικών εταιρειών του δείκτη S&P 500 ήταν $30 εκατοµµύρια. 4

5 Η χρήση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών έχει λάβει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται από τους Hall and Liebman (1998), το 1980 οι αµοιβές του διευθύνοντος συµβούλου περιελάµβαναν κυρίως µισθούς και πριµ ετήσιας αποδοτικότητας και µόλις 30% των διευθύνοντων συµβούλων ελάµβαναν νέα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών. Συγκεκριµένα οι µισθοί (και πριµ) ανέρχονταν στο ποσό των $ , ενώ η αξία των νέων δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών ανέρχονταν στο ποσό των $ Το 1994 τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών είχαν γίνει το κυριότερο τµήµα της συνολικής αµοιβής του διευθύνοντος συµβούλου. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι Core, Guay and Larcker (2003), το 70% των διευθύνοντων συµβούλων το 1994 ελάµβανε νέα δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών αξίας, κατά µέσον όρον $ 1,2 εκατοµµύρια, σε σύγκριση µε $ 1,3 εκατοµµύρια σε µισθούς και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας. Η χρήση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών δεν είναι οµοιόµορφη στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται από τους Core and Guay (2001) η διάµεσος (median) του ποσοστού δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών προς το σύνολο των µετοχών της επιχείρησης την περίοδο ήταν 5,5% για το συνολικό δείγµα. Το συγκεκριµένο ποσοστό ήταν 10%-14% για τους αναπτυξιακούς κλάδους (υπολογιστές, λογισµικά, φαρµακευτικές εταιρείες, κλπ.), αλλά µόλις 2%-3% για κλάδους περιορισµένης αναπτυξιακής δυνατότητας (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). Το κυριότερο επιχείρηµα υπέρ της χρήσης δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών είναι ότι το συγκεκριµένο είδος αµοιβής προσφέρει σηµαντικό κίνητρο στα διευθυντικά στελέχη να ενεργούν σύµφωνα µε το συµφέρον των µετόχων µια και επιφέρουν άµεση σύνδεση ανάµεσα στο µέγεθος της αµοιβής τους και στη πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Επιπλέον, η χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης, αντί µετρητών, επιτρέπει στην επιχείρηση να προσελκύει άτοµα µε έντονα τα στοιχεία της δηµιουργικότητας, υποκίνησης και επιχειρηµατικότητας. Επίσης, τα δικαιώµατα προαίρεσης προϋποθέτουν συνήθως τη παραµονή των διευθυντικών στελεχών στην επιχείρηση για αρκετά χρόνια, µειώνοντας τη συχνή µετακίνησή τους από εταιρεία σε εταιρεία. Τέλος, η χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη στην ανάληψη κινδύνου, περιορίζοντας τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαφορετική προτίµηση στο είδος κινδύνου που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη είναι διατεθειµένα να αναλάβουν. Παρά τα οικονοµικά οφέλη των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών, ασκήθηκε έντονη κριτική τη δεκαετία του 90 στη χρήση τους και στο γενικότερο σύστηµα αµοιβών. Έκτοτε, το µέγεθος των αµοιβών, η σύνθεση τους και η σχέση τους µε εταιρική αποδοτικότητα αποτελεί το κεντρικό θέµα έντονης αντιπαράθεσης µεταξύ νοµοθετών, διευθυντικών στελεχών, οικονοµολόγων, δηµοσιογράφων και συµβούλων επιχειρήσεων 2. Σε αυτή την κριτική συνέβαλαν και τα πρόσφατα σκάνδαλα στην Enron, WorldCom, Parmalat, και άλλες γιγαντιαίες επιχειρήσεις. Πράγµατι, όπως επισηµαίνεται από τους Hall and Murphy (2003), τα συγκεκριµένα σκάνδαλα απεδόθησαν στην αλόγιστη ανάληψη κινδύνου και υπερβολική προσήλωση στις χρηµατιστηριακές τιµές των µετοχών. Επιπλέον, αυτά τα σκάνδαλα ανέδειξαν στην επιφάνεια τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την τρέχουσα 5

6 πρακτική λογιστικής απεικόνισης των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών. Συγκεκριµένα, η συνήθης πρακτική της µη αναγνώρισης των δικαιωµάτων προαίρεσης σαν εταιρική δαπάνη έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάµεσα σε όσους υποστηρίζουν την αναγνώρισή τους ως δαπάνη και σε εκείνους που εναντιώνονται σε αυτή την άποψη. Οι υποστηρικτές της σχετικής άποψης ισχυρίζονται πως αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα προαίρεσης ως δαπάνη, θα βελτιωθεί η πληροφοριακή πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. Αντιθέτως, οι ενάντιοι αυτής της άποψης ισχυρίζονται πως τυχόν λογιστικοποίηση των δικαιωµάτων προαίρεσης θα κατέληγε σε σηµαντική µείωση της χρήσης τους µε αποτέλεσµα την εξάλειψη ενός σηµαντικού εργαλείου τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. 3. Εµπειρικά Ευρήµατα Παρά τη έντονη κριτική που εµφανίζεται, ιδιαίτερα στον τύπο, ενάντια στο µέγεθος και τη σύνθεση των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, υπάρχουν αρκετά εµπειρικά ευρήµατα που θεµελιώνουν τη θετική επίδρασή τους τόσο στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες όσο και την εταιρική αποδοτικότητα. Τα κυριότερα ευρήµατα αναφέρονται στη σχέση ανάµεσα στην ανάληψη κινδύνου και στη παροχή στα στελέχη µετοχών της εταιρείας τους και δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς επίσης και στη σχέση µεταξύ αµοιβών και εταιρικής αποδοτικότητας. 3.1 Ανάληψη Κινδύνου Οι Amihud και Lev (1981) εξέτασαν τα πιθανά κίνητρα για τη πραγµατοποίηση ανοµοιογενών συγχωνεύσεων (conglomerate mergers) στις Η.Π.Α. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτής της µορφής συγχωνεύσεων είναι η έλλειψη οικονοµικών ωφελειών, λόγω απουσίας οικονοµικών συνεργιών, για τις αγοράζουσες εταιρείες µε τη παράλληλη ύπαρξη σηµαντικών δαπανών. Οι συγγραφείς ανέµεναν µεγαλύτερη συχνότητα ανοµοιογενών συγχωνεύσεων στις επιχειρήσεις που υπήρχε σηµαντική διασπορά των µετοχών έναντι των επιχειρήσεων µε µικρή διασπορά. Στη πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση µε τη δεύτερη, υπάρχει περιορισµένη ικανότητα των µετόχων να ελέγχουν και απολύουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη αν οι αποφάσεις τους αντιστρατεύονται τα συµφέροντα των µετόχων. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των συγγραφέων και απεδόθησαν στο κίνητρο των διευθυντικών στελεχών να µειώνουν τον συνολικό κίνδυνο της εταιρείας τους όταν υπάρχει µεγάλη διασπορά µετοχών. Αντιθέτως, η συχνότητα ανοµοιογενών συγχωνεύσεων ήταν µικρή στις επιχειρήσεις που υπήρχε µικρή διασπορά µετοχών και συνεπώς τα διευθυντικά στελέχη δεν είχαν τη διακριτική ευχέρεια να λαµβάνουν αποφάσεις που δεν ήταν συµβατές µε τα συµφέροντα των µετόχων. Τα ευρήµατα των Αmihud και Lev παρέχουν µια πρώτη στήριξη στην υπόθεση πως τα διευθυντικά στελέχη προτιµούν χαµηλό ρίσκο, ενώ οι µέτοχοι, αντιθέτως, δεν έχουν τέτοιο κίνητρο. Η διαφορετική προτίµηση στην ανάληψη κινδύνου µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών διερευνάται πιο άµεσα από τους Saunders, Strock and Travlos (1991). Οι συγγραφείς εξετάζουν εµπειρικά τη σχέση µεταξύ ρίσκου και ποσοστού µετοχών 6

7 (περιλαµβανοµένων και δικαιωµάτων προαίρεσης) στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών των τραπεζικών επιχειρήσεων στις Η.Π.Α 5. Οι συγγραφείς ανέµεναν πως σε χαµηλά ποσοστά µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών, τα στελέχη δεν θα είχαν κίνητρα να αναλαµβάνουν υψηλό ρίσκο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν κίνητρα να συµπεριφέρονται σαν µέτοχοι αναλαµβάνοντας µεγαλύτερο ρίσκο. Πράγµατι, τα σχετικά εµπειρικά αποτελέσµατα καταγράφουν µια θετική σχέση ανάµεσα σε ρίσκο (µετρούµενο µε διαφορετικούς τρόπους) και στο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας εµπειρική επιβεβαίωση της απόκλισης των επιδιώξεων µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών αναφορικά µε την ανάληψη κινδύνου. Ανάλογη εµπειρική διαπίστωση των αντικρουόµενων προτιµήσεων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών αναφορικά µε το µέγεθος και είδος κινδύνου που αντίστοιχα αναλαµβάνουν προσφέρεται από τους Bagnani-Strock, Milonas, Saunders and Travlos (1994). Οι συγγραφείς όχι µόνον καταγράφουν µια θετική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών και στον εταιρικό κίνδυνο, αλλά επιπλέον ανακαλύπτουν πως αυτή η θετική σχέση δεν είναι συνεχής. Αντιθέτως, πέρα από ένα συγκεκριµένο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών (25%), η σχέση µετατρέπεται σε αρνητική. Η αρνητική σχέση µεταξύ κινδύνου και υψηλών ποσοστών συµµετοχής των διευθυντικών στελεχών στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους αντανακλά την επιθυµία των διευθυντικών στελεχών να αποφεύγουν την συγκέντρωση του πλούτου τους σε µια µόνο µετοχή, ώστε να επιτυγχάνουν τη κατάστρωση ενός καλά διαφοροποιούµενου χαρτοφυλακίου µετοχών που εξασφαλίζει την εξάλειψη µέρους του συνολικού επενδυτικού τους κινδύνου. 3.2 ιευθυντικές Αµοιβές και Εταιρική Αποδοτικότητα Οι Tehranian, Travlos and Waegelein (1987a) διατύπωσαν την άποψη πως τυχόν συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα σε µετόχους και διευθυντικά στελέχη θα αντικατοπτρίζονταν στις σηµαντικές επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, όπως οι συγχωνεύσεις. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, οι συγγραφείς διατύπωσαν και διερεύνησαν εµπειρικά την υπόθεση πως οι εταιρείες των οποίων οι αµοιβές των ανώτερων διευθυντικών στελεχών περιλαµβάνουν - πέρα του µισθού και του επιδόµατος ετήσιας παραγωγικότητας (bonus) - και παροχές που συνδέονται µε την υλοποίηση µακροπρόθεσµων οικονοµικών στόχων και τη πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής τους, θα προέβαιναν σε πιο επικερδείς συγχωνεύσεις σε σχέση µε τις συγχωνεύσεις που θα αναλαµβάνονταν από διευθυντικά στελέχη που αµείβονται µόνο µε µισθό και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας. Πράγµατι, στη πρώτη περίπτωση οι συγγραφείς καταγράφουν αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της εξαγοράζουσας επιχείρησης κατά την ανακοίνωση συγχωνεύσεων, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στη δεύτερη περίπτωση. Το συµπέρασµα είναι πως η ύπαρξη σηµαντικών κινήτρων οδηγεί τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να συµπεριφέρονται σαν µέτοχοι, αναλαµβάνοντας επικερδείς επενδυτικές δραστηριότητες 3. Σε αρµονία µε τα παραπάνω ευρήµατα, οι Brickley, Bhagat and Lease (1985) καταγράφουν αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής εταιρειών που ανακοινώνουν θέσπιση διευθυντικών παροχών που συνδέονται 7

8 µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων εταιρικών χρηµατοοικονοµικών στόχων. Οι συγγραφείς ερµηνεύουν τα ευρήµατά τους ως απόδειξη της υπόθεσης πως όταν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν σηµαντικά κίνητρα, δρουν προς το συµφέρον των µετόχων 4. Εξετάζοντας το θέµα από µια διαφορετική σκοπιά, ο Healey (1985) διερευνά τα κίνητρα που παρέχονται από τα πριµ ετήσιας παραγωγικότητας στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη για την επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων λογιστικοποίησης εσόδων και εξόδων ώστε να µεγιστοποιούνται οι ετήσιες αµοιβές τους που βασίζονται σε bonus. Πράγµατι, ανάλογα µε την προβλεπόµενη κερδοφορία σε σχέση µε τους στόχους τους, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη άλλοτε επιλέγουν πρακτικές απεικόνισης δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων που οδηγούν σε µείωση της τρέχουσας κερδοφορίας και αντίστροφα, άλλοτε οδηγούν σε αύξηση της κερδοφορίας. Περαιτέρω, ο συγγραφέας αναφέρει πως οι αλλαγές σε πρακτικές λογιστικής απεικόνισης συγκεκριµένων µεγεθών σχετίζονται µε την υιοθέτηση ή µετατροπή των υφισταµένων συστηµάτων διευθυντικών αµοιβών. Το συµπέρασµα αυτών των ευρηµάτων είναι πως ο σχεδιασµός συστηµάτων παροχής κινήτρων στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί µπορεί να οδηγήσει στην ωραιοποιήση των λογιστικών καταστάσεων και όχι στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Σε µια πιο πρόσφατη µελέτη, οι Core, Holthausen and Larcker (1999) βρίσκουν πως η διάρθρωση του ιοικητικού Συµβουλίου και η µετοχική σύνθεση της εταιρείας εξηγούν ένα σηµαντικό τµήµα της διαφοροποίησης των συστηµάτων διευθυντικών αµοιβών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Επίσης, οι συγγραφείς καταγράφουν υψηλότερες αµοιβές στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εταιρειών µε ασθενή συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και µε χαµηλότερη εταιρική αποδοτικότητα. Οι Murphy (1985) και Coughlan and Schmidt (1985) διερεύνησαν την συσχέτιση ανάµεσα σε µεταβολές διευθυντικών αµοιβών και µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών των µετοχών των αντίστοιχων εταιρειών. Τα ευρήµατα και από τις δυο µελέτες, που βασίζονται σε µεγάλα δείγµατα εταιρειών εισηγµένων στα σηµαντικότερα χρηµατιστήρια των Η.Π.Α., φανερώνουν ένα θετικό, στατιστικά σηµαντικό, συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα στις σχετικές µεταβλητές. Αυτό το εύρηµα στηρίζει την υπόθεση πως, αντίθετα µε τα αρνητικά δηµοσιογραφικά σχόλια του οικονοµικού τύπου, υπάρχει κάποια συστηµατική σχέση, όχι απαραίτητα µεγάλη, ανάµεσα σε εταιρική αξία και διευθυντικές αµοιβές. 4. Περίληψη και Συµπεράσµατα Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πολυµετοχικές, εµφανίζονται περιπτώσεις αντικρουόµενων επιδιώξεων/ συµφερόντων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Για τον περιορισµό της σχετικής απόκλισης συµφερόντων, οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιάσει αρκετούς µηχανισµούς. Αυτό το άρθρο επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στο σύστηµα αµοιβών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι αµοιβές περιλαµβάνουν στοιχεία που παρέχουν κίνητρα στα διευθυντικά στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις που συνάδουν µε τα συµφέροντα των µετόχων. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί στον οικονοµικό τύπο, ιδιαίτερα, έντονη κριτική εναντίον της 8

9 χρήσης αυτών των παροχών. Το συχνό σχόλιο, µη στηριζόµενο σε οικονοµετρική ανάλυση, είναι πως δεν υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα σε διευθυντικές αµοιβές και εταιρική αποδοτικότητα και αξία. Η εκτεταµένη εµπειρική βιβλιογραφία, αντιθέτως, δείχνει πως το µέγεθος και η σύνθεση των διευθυντικών αµοιβών επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και σχετίζονται µε την εταιρική αποδοτικότητα και αξία. Τελειώνοντας θα πρέπει να επισηµανθούν οι κάτωθι επιφυλάξεις: (i) παρά τη θετική συσχέτιση ανάµεσα σε διευθυντικές αµοιβές και εταιρική αξία, δεν γνωρίζουµε ακόµη ποια είναι η βέλτιστη σύνθεση των συνολικών διευθυντικών αµοιβών. (ii) τα ευρήµατα που συζητήθηκαν παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από επιστηµονικές µελέτες που αναφέρονται σε εταιρείες που κυρίως λειτουργούν στις Η.Π.Α. Αυτές οι εταιρείες έχουν ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα µας, στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες εταιρείες των Η.Π.Α. είναι πολυµετοχικές και χρησιµοποιούν διευθυντικά στελέχη που δεν είναι µέτοχοι της εταιρείας ή δεν κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών. Αντίθετα, στη χώρα µας και αλλού τα διευθυντικά στελέχη είναι συνήθως µεγαλοµέτοχοι της εταιρείας τους. Συνεπώς, τα συµπεράσµατα που εξήχθηκαν παραπάνω δεν πρέπει να εφαρµόζονται αβασάνιστα, χωρίς τη σχετική εµπειρική διερεύνηση, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας µας. (iii) ο σχεδιασµός συστηµάτων αµοιβών και η επίδραση τους στη δηµιουργία θετικών κινήτρων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την επιχειρηµατική και γενικότερη κουλτούρα της αντίστοιχης χώρας. Για παράδειγµα, το ελληνικό φιλότιµο και προσωπική υπερηφάνεια δεν µπορούν απαραίτητα να αντιµετωπισθούν µε τα συστήµατα αµοιβών διευθυντικών στελεχών που έχουν σχεδιαστεί στη Βόρεια Αµερική και Μεγάλη Βρετανία. 9

10 1. Τα δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών της εταιρείας παρέχουν στα διευθυντικά στελέχη το δικαίωµα να αγοράσουν στο µέλλον (συνήθως 3-5 χρόνια αργότερα) σε προκαθορισµένη τιµή (συνήθως στη τρέχουσα τιµή κατά τη στιγµή παροχής) ένα συγκεκριµένο αριθµό µετοχών. Στην έκταση που η µελλοντική τιµή είναι µεγαλύτερη από τη τιµή άσκησης του δικαιώµατος-προκαθορισµένη τιµή-, ο κάτοχος των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών πραγµατοποιεί κέρδος το οποίο είναι τόσο µεγαλύτερο, ανά µετοχή, όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση των δυο τιµών. 2. Βλέπε σχετικά Crystal (1991) 3. Ανάλογα εµπειρικά ευρήµατα και συµπεράσµατα παρουσιάζονται από τους Tehranian, Waegelein and Travlos(1987b) αναφορικά µε τις εκποιήσεις (sell off) εταιρικών µονάδων. 4. Σε µια προηγούµενη µελέτη, ο Larcker (1983) καταγράφει εµπειρικά πως οι εταιρείες που υιοθέτησαν συστήµατα αµοιβών βασισµένων στην επίτευξη µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών στόχων σηµείωσαν στη συνέχεια µεγαλύτερη αύξηση των επενδυτικών τους δαπανών σε σχέση µε παρόµοιες εταιρείες χωρίς τις αντίστοιχες παροχές. 5. Βλέπε Τραυλός 1999 Σχετικά µε την Παροχή ικαιωµάτων Προαίρεσης επι Μετοχών. 10

11 Βιβλιογραφία 1. Amihud Y. and B. Lev, Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers, Bell Journal of Economics 12 (1981) 2. Bagnani-Strock E., N. T. Milonas, A. Saunders and N. G. Travlos, Managers, Owners, and the Pricing of Risky Debt: An Empirical Analysis, The Journal of Finance 49 June (1994) 3. Brickley, J. A., S. Bhagat and R. C. Lease, The Impact of Long-Range Managerial Compensation Plans on Shareholder Wealth, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 4. Business Week, Special Report on Executive Pay, April 19 (2004) 5. Core, J., and W. Guay,: Stock Option Plans for Nonexecutive Employees, Journal of Financial Economics 61 (2001) 6. Core, J., W. Guay, and D. F. Larcker, Executive Equity Compensation and Incentives: A Survey, FRBNY Economic Policy Review, (April 2003) 7. Core, J., R. Holthausen, and D. Larcker, Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and Firm Performance, Journal of Financial Economics 51 (1999) 8. Coughlan, A. and R. M. Schmidt, Executive Compensation, Managerial Turnover and Firm Performance: An Empirical Investigation, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 9. Crystal, G., In Search of Excess, W. W. Norton, New York (1991) 10. Hall, B. and J. Liebman, Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats? Quarterly Journal of Economics 103 (1998) 11. Hall, B. and K. J. Murphy, The Trouble with Stock Options, Journal of Economic Perspectives 17 (2003) 12. Healey, P. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 13. Larcker, D., The Association Between Performance Plan Adoption and Corporate Capital Investment, Journal of Accounting and Economics 5 (1983) 11

12 14. Murphy, K. J., Corporate Performance and Managerial Remuneration: An Empirical Analysis, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 15. Saunders, A., E. Strock, and N. G. Travlos, Ownership Structure, Deregulation, and Bank Risk Taking, The Journal of Finance 45 (1990) 16. Tehranian, H., N. G. Travlos, and J. F. Waegelein, Management Compensation Contracts and Merger-Induced Abnormal Returns, Journal of Accounting Research 25 (1987a) 17. Tehranian, H., N. G. Travlos, and J. F. Waegelein, The Effect of Longterm Performance Plans on Corporate Sell-Off-Induced Abnormal Returns, The Journal of Finance 42 (1987b) 18. Τραυλός Νικόλαος Γ., «Παροχή ικαιωµάτων Προαίρεσης επι Μετοχών», ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Α Τριµηνία 1999, σελίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Πρύτανης και κάτοχος της Ακαδηµαϊκής Έδρας στη Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για εικοστή πρώτη συνεχή χρονιά, της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµ ατα Εταιρικής ιακυβέρνησης: Τι είναι και τι επιτυγχάνουν.

Συστήµ ατα Εταιρικής ιακυβέρνησης: Τι είναι και τι επιτυγχάνουν. Συστήµ ατα Εταιρικής ιακυβέρνησης: Τι είναι και τι επιτυγχάνουν. Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Πρύτανης και κάτοχος της Ακαδηµαϊκής Έδρας Στη Χρηµατοοικονοµική Καίτη Κυριακοπούλου ATHENS LABORATORY OF

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2014 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 21η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL www.iraj.gr Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Εισηγµένες Εταιρίες Αντλούν Κεφάλαια από τους Επενδυτές µε Αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 673,84 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,19%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 28,02 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις αποδοχές και παροχές των στελεχών επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό κλάδο και στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων

Τάσεις στις αποδοχές και παροχές των στελεχών επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό κλάδο και στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τάσεις στις αποδοχές και παροχές των στελεχών επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό κλάδο και στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα