Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών"

Transcript

1 Ασυµµετρία Συµφερόντων µεταξύ ιοίκησης και Μετόχων και Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυµης Ακαδηµαϊκής Έδρας στη Χρηµατοοικονοµική «Καίτη Κυριακοπούλου», Πρύτανης, ALBA Υπό ηµοσίευση στην Ετήσια Έκδοση του Περιοδικού ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΕΙΣ

2 Εισαγωγή Ο Χρηµατοοικονοµικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι, ως γνωστόν, η µεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας (χρηµατιστηριακής αξίας για εισηγµένες σε χρηµατιστήρια εταιρίες) του µετοχικού της κεφαλαίου. Αυτός ο στόχος υλοποιείται µε τις σχετικές επενδυτικές και χρηµατοδοτικές αποφάσεις των διευθυντικών της στελεχών. Η σιωπηλή υπόθεση πίσω από αυτό το στόχο είναι πως τα συµφέροντα των διευθυντικών στελεχών και µετόχων συµπίπτουν. Στην έκταση που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη ταυτίζονται, η παραπάνω υπόθεση είναι κατά κανόνα σωστή. Στη πράξη όµως, ιδιαίτερα στις σύγχρονες εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια, οι διευθυντικές αρµοδιότητες και δραστηριότητες (management) ασκούνται από επαγγελµατικά στελέχη (managers) τα οποία συνήθως δεν είναι ιδιοκτήτες της εταιρείας. Σε αυτή τη περίπτωση οι ιδιοκτήτες (µέτοχοι) αναθέτουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους σε ξένα προς την επιχείρηση άτοµα. Αυτός ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας (ownership) από διοίκηση (management) δηµιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης (agency) ανάµεσα σε εντολείς (principals-µετόχους) και εντολοδόχους (agents-διευθυντικά στελέχη), σύµφωνα µε την οποία οι εντολοδόχοι αναλαµβάνουν την εντολή να ενεργούν στο όνοµα του εντολέα επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής του ωφέλειας. H σχετική χρηµατοοικονοµική θεωρία αναλύει τις σχέσεις αντιπροσώπευσης ανάµεσα σε µετόχους και διευθυντικά στελέχη, υποδεικνύει πηγές ασυµµετρίας επιδιώξεων-συµφερόντων ανάµεσά τους, και προτείνει µηχανισµούς ελέγχου και περιορισµού της απόκλισης ανάµεσα στις επιδιώξεις τους. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στο µηχανισµό αµοιβών των διευθυντικών στελεχών ως εργαλείο σύγκλισης των αντιτιθέµενων συµφερόντων των µετόχων και διευθυντικών στελεχών. Το Τµήµα 1 περιγράφει τις πηγές σύγκρουσης συµφερόντων. Το Τµήµα 2 αναφέρει τους µηχανισµούς περιορισµού της σύγκρουσης συµφερόντων και παρουσιάζει το σύστηµα αµοιβών. Το Τµήµα 3 συνοψίζει τα εµπειρικά ευρήµατα από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, και το τελευταίο Τµήµα παρουσιάζει τη περίληψη και τα σχετικά συµπεράσµατα του άρθρου. 1. Πηγές Σύγκρουσης Συµφερόντων ανάµεσα σε Μετόχους και ιευθυντικά Στελέχη. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι µέτοχοι αναθέτουν τη διεύθυνση της επιχείρησης σε διευθυντικά στελέχη ξένα προς την επιχείρηση. Τα συµφέροντα όµως των τελευταίων δεν ταυτίζονται µε τα συµφέροντα των πρώτων, µε αποτέλεσµα συχνά να ανακύπτουν συγκρούσεις επιδιώξεων ανάµεσά τους. Η σχετική Χρηµατοοικονοµική Θεωρία αναφέρει τις παρακάτω πηγές σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών σε πολυµετοχικές επιχειρήσεις, όπου η διοίκηση (management) ασκείται από οµάδα επαγγελµατικών διευθυντικών στελεχών (managers) που δεν είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 2

3 Ανάλωση εταιρικών πόρων σε µη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά (π.χ. πολυτελή γραφεία, ιδιωτικά αεροπλάνα, κλπ.) Υπερβολική αποστροφή κινδύνου (risk aversion) εκ µέρους των διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριµένα, ενώ οι µέτοχοι πολυµετοχικών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται µόνον για εκείνο το τµήµα του συνολικού κινδύνου της µετοχής που δεν εξαλείφεται (συστηµατικός κίνδυνος), τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη το συνολικό κίνδυνο. Η διαφορετική προτίµηση στο είδος κινδύνου που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη τους πηγάζει από τη δυνατότητα των πρώτων να επενδύουν τον πλούτο τους σε ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών διαφορετικών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, τα επαγγελµατικά διευθυντικά στελέχη, των οποίων το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου τους αποτελείται από τις αµοιβές τους από την συγκεκριµένη επιχείρηση, αδυνατούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο. Έτσι, τα διευθυντικά στελέχη έχουν λόγους να απορρίπτουν κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης, και αντίστροφα να αποδέχονται ζηµιογόνα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε µείωση του συνολικού κινδύνου. Έµφαση σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα λήξης επενδυτικών αποφάσεων. Στην έκταση που οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών βασίζονται στις πωλήσεις ή τα κέρδη της τρέχουσας ή της προηγούµενης χρήσης, τα διευθυντικά στελέχη έχουν κίνητρα να απορρίπτουν επενδυτικά σχέδια που µειώνουν τα κέρδη βραχυπρόθεσµα παρότι συµβάλουν στην κερδοφορία της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Απεναντίας, µπορεί να προκρίνουν επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τα βραχυπρόθεσµα κέρδη παρότι µειώνουν τα κέρδη µακροπρόθεσµα. 2. Μηχανισµοί Ελέγχου και Περιορισµού Σύγκρουσης Συµφερόντων µεταξύ Μετόχων και ιευθυντικών Στελεχών Η σχετική βιβλιογραφία περιγράφει αρκετούς µηχανισµούς που ελέγχουν και περιορίζουν τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Οι κυριότεροι µηχανισµοί είναι: 1. Η σύνθεση και οργάνωση του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Το γενικότερο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance) 3. Το σύστηµα αµοιβών των διευθυντικών στελεχών 4. Η αγορά εργασίας 5. Η αγορά συγχωνεύσεων, εξαγορών και άλλων επιχειρηµατικών µετατροπών. 6. To θεσµικό και νοµικό πλαίσιο Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται µόνο στο σύστηµα αµοιβών ως εργαλείου σύγκλισης των συµφερόντων των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Στη σύγχρονη επιχείρηση οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών περιλαµβάνουν τον µισθό, το πριµ ετήσιας παραγωγικότητος (bonus), 3

4 παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων οικονοµικών ή/και χρηµατιστηριακών στόχων, και παροχές σε µετοχές της εταιρείας ή σε δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών (stock options). Για παράδειγµα, όπως προκύπτει από το ειδικό άρθρο (special report) του περιοδικού Business Week (19/4/04), οι είκοσι πλέον καλοπληρωµένοι διευθύνοντες σύµβουλοι εταιρειών στις Η.Π.Α. έλαβαν το 2003, κατά µέσον όρο, το ποσό των $ 6,9 εκατοµµυρίων σε µισθούς και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας, και $ 39,6 εκατοµµυρίων σε αµοιβές που προέρχονται από παροχές σε µετοχές, από παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων στόχων, και από άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών, ανεβάζοντας τις συνολικές τους αµοιβές, κατά µέσον όρο, στο ποσό των $ 46,5 εκατοµµυρίων. Eνδεικτικά, ο πιο ακριβοπληρωµένος ιευθύνων Σύµβουλος, Reuben Mark της Colgate-Palmolive, έλαβε τα ποσά $5,1, $136,0 και 141,1 εκατοµµυρίων, αντιστοίχως. Από τον σχετικό πίνακα του ιδίου άρθρου αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η περίπτωση του ιευθύνοντος Συµβούλου της Apple Computers, Steven Jobs, του οποίου ο µισθός το 2003 ήταν µηδέν, αλλά βέβαια οι συνολικές του αµοιβές, προερχόµενες µόνο από την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών της Apple Computers, ανήλθαν στο ποσό των $74,8 εκατοµµυρίων. Κλασικό επίσης είναι και το παράδειγµα του πρώην ιευθύνοντος Συµβούλου της Chrysler, Lee Iacocca, ο οποίος τον Σεπτέµβριο του 1979 που η Chrysler αντιµετώπιζε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα επρότεινε στο ιοικητικό του Συµβούλιο να µετατρέψουν τον ετήσιο µισθό του των $ σε $ 1 για δυο χρόνια. Το ιοικητικό Συµβούλιο απεδέχθηκε τη πρόταση του για ένα µόνο χρόνο µετατρέποντας το µισθό του σε $ 1 και δίνοντάς του ταυτοχρόνως το δικαίωµα να αποκτήσει το αντίτιµο του ετήσιου µισθού του σε µετοχές που µε την τότε τιµή $8,34 ανά µετοχή αντιστοιχούσαν στο ποσό των $ Έχοντας απόλυτη εµπιστοσύνη στο µέλλον της εταιρείας που διοικούσε, ο κ. Iacocca ανέλαβε το ρίσκο να χάσει τα $ έναντι των κερδών από την πιθανή αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής. Για την ιστορία, η τιµή της µετοχής Chrysler υπερτριπλασιάστηκε σε λίγα χρόνια, φθάνοντας σε $ 27,75, τον Αύγουστο του Το πριµ ετήσιας παραγωγικότητας (bonus) είναι συµπλήρωµα του µισθού που παρέχεται ανάλογα µε την επίτευξη των ετήσιων οικονοµικών στόχων της επιχείρησης. Οι παροχές που συνδέονται µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων οικονοµικών ή/και χρηµατιστηριακών στόχων συνήθως περιλαµβάνουν τη παροχή ενός προκαθορισµένου χρηµατικού ποσού ή τη δωρεά παροχή ενός συγκεκριµένου αριθµού µετοχών εάν η επιχείρηση υλοποιήσει κάποιους προκαθορισµένους οικονοµικούς ή/και χρηµατιστηριακούς στόχους (π.χ. συγκεκριµένο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης πωλήσεων ή κερδών ανά µετοχή στη προηγούµενη περίοδο 3-5 ετών, ή συγκεκριµένο µέσο όρο χρηµατιστηριακής τιµής προς κέρδη στην αντίστοιχη περίοδο). Οι παροχές δωρεάν µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών αποτελούν τα πιο ισχυρά κίνητρα προς τα διευθυντικά στελέχη για να πορεύονται σύµφωνα µε τα συµφέροντα των µετόχων 1. Όπως αναφέρεται από τους Hall και Murphy (2003), το 1998 η διάµεσος (median) της αξίας των µετοχών και των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών που κατείχαν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των βιοµηχανικών εταιρειών του δείκτη S&P 500 ήταν $30 εκατοµµύρια. 4

5 Η χρήση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών έχει λάβει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται από τους Hall and Liebman (1998), το 1980 οι αµοιβές του διευθύνοντος συµβούλου περιελάµβαναν κυρίως µισθούς και πριµ ετήσιας αποδοτικότητας και µόλις 30% των διευθύνοντων συµβούλων ελάµβαναν νέα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών. Συγκεκριµένα οι µισθοί (και πριµ) ανέρχονταν στο ποσό των $ , ενώ η αξία των νέων δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών ανέρχονταν στο ποσό των $ Το 1994 τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών είχαν γίνει το κυριότερο τµήµα της συνολικής αµοιβής του διευθύνοντος συµβούλου. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι Core, Guay and Larcker (2003), το 70% των διευθύνοντων συµβούλων το 1994 ελάµβανε νέα δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών αξίας, κατά µέσον όρον $ 1,2 εκατοµµύρια, σε σύγκριση µε $ 1,3 εκατοµµύρια σε µισθούς και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας. Η χρήση των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών δεν είναι οµοιόµορφη στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται από τους Core and Guay (2001) η διάµεσος (median) του ποσοστού δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών προς το σύνολο των µετοχών της επιχείρησης την περίοδο ήταν 5,5% για το συνολικό δείγµα. Το συγκεκριµένο ποσοστό ήταν 10%-14% για τους αναπτυξιακούς κλάδους (υπολογιστές, λογισµικά, φαρµακευτικές εταιρείες, κλπ.), αλλά µόλις 2%-3% για κλάδους περιορισµένης αναπτυξιακής δυνατότητας (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). Το κυριότερο επιχείρηµα υπέρ της χρήσης δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών είναι ότι το συγκεκριµένο είδος αµοιβής προσφέρει σηµαντικό κίνητρο στα διευθυντικά στελέχη να ενεργούν σύµφωνα µε το συµφέρον των µετόχων µια και επιφέρουν άµεση σύνδεση ανάµεσα στο µέγεθος της αµοιβής τους και στη πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Επιπλέον, η χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης, αντί µετρητών, επιτρέπει στην επιχείρηση να προσελκύει άτοµα µε έντονα τα στοιχεία της δηµιουργικότητας, υποκίνησης και επιχειρηµατικότητας. Επίσης, τα δικαιώµατα προαίρεσης προϋποθέτουν συνήθως τη παραµονή των διευθυντικών στελεχών στην επιχείρηση για αρκετά χρόνια, µειώνοντας τη συχνή µετακίνησή τους από εταιρεία σε εταιρεία. Τέλος, η χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη στην ανάληψη κινδύνου, περιορίζοντας τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαφορετική προτίµηση στο είδος κινδύνου που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη είναι διατεθειµένα να αναλάβουν. Παρά τα οικονοµικά οφέλη των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών, ασκήθηκε έντονη κριτική τη δεκαετία του 90 στη χρήση τους και στο γενικότερο σύστηµα αµοιβών. Έκτοτε, το µέγεθος των αµοιβών, η σύνθεση τους και η σχέση τους µε εταιρική αποδοτικότητα αποτελεί το κεντρικό θέµα έντονης αντιπαράθεσης µεταξύ νοµοθετών, διευθυντικών στελεχών, οικονοµολόγων, δηµοσιογράφων και συµβούλων επιχειρήσεων 2. Σε αυτή την κριτική συνέβαλαν και τα πρόσφατα σκάνδαλα στην Enron, WorldCom, Parmalat, και άλλες γιγαντιαίες επιχειρήσεις. Πράγµατι, όπως επισηµαίνεται από τους Hall and Murphy (2003), τα συγκεκριµένα σκάνδαλα απεδόθησαν στην αλόγιστη ανάληψη κινδύνου και υπερβολική προσήλωση στις χρηµατιστηριακές τιµές των µετοχών. Επιπλέον, αυτά τα σκάνδαλα ανέδειξαν στην επιφάνεια τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την τρέχουσα 5

6 πρακτική λογιστικής απεικόνισης των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών. Συγκεκριµένα, η συνήθης πρακτική της µη αναγνώρισης των δικαιωµάτων προαίρεσης σαν εταιρική δαπάνη έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάµεσα σε όσους υποστηρίζουν την αναγνώρισή τους ως δαπάνη και σε εκείνους που εναντιώνονται σε αυτή την άποψη. Οι υποστηρικτές της σχετικής άποψης ισχυρίζονται πως αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα προαίρεσης ως δαπάνη, θα βελτιωθεί η πληροφοριακή πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. Αντιθέτως, οι ενάντιοι αυτής της άποψης ισχυρίζονται πως τυχόν λογιστικοποίηση των δικαιωµάτων προαίρεσης θα κατέληγε σε σηµαντική µείωση της χρήσης τους µε αποτέλεσµα την εξάλειψη ενός σηµαντικού εργαλείου τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. 3. Εµπειρικά Ευρήµατα Παρά τη έντονη κριτική που εµφανίζεται, ιδιαίτερα στον τύπο, ενάντια στο µέγεθος και τη σύνθεση των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, υπάρχουν αρκετά εµπειρικά ευρήµατα που θεµελιώνουν τη θετική επίδρασή τους τόσο στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες όσο και την εταιρική αποδοτικότητα. Τα κυριότερα ευρήµατα αναφέρονται στη σχέση ανάµεσα στην ανάληψη κινδύνου και στη παροχή στα στελέχη µετοχών της εταιρείας τους και δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς επίσης και στη σχέση µεταξύ αµοιβών και εταιρικής αποδοτικότητας. 3.1 Ανάληψη Κινδύνου Οι Amihud και Lev (1981) εξέτασαν τα πιθανά κίνητρα για τη πραγµατοποίηση ανοµοιογενών συγχωνεύσεων (conglomerate mergers) στις Η.Π.Α. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτής της µορφής συγχωνεύσεων είναι η έλλειψη οικονοµικών ωφελειών, λόγω απουσίας οικονοµικών συνεργιών, για τις αγοράζουσες εταιρείες µε τη παράλληλη ύπαρξη σηµαντικών δαπανών. Οι συγγραφείς ανέµεναν µεγαλύτερη συχνότητα ανοµοιογενών συγχωνεύσεων στις επιχειρήσεις που υπήρχε σηµαντική διασπορά των µετοχών έναντι των επιχειρήσεων µε µικρή διασπορά. Στη πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση µε τη δεύτερη, υπάρχει περιορισµένη ικανότητα των µετόχων να ελέγχουν και απολύουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη αν οι αποφάσεις τους αντιστρατεύονται τα συµφέροντα των µετόχων. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των συγγραφέων και απεδόθησαν στο κίνητρο των διευθυντικών στελεχών να µειώνουν τον συνολικό κίνδυνο της εταιρείας τους όταν υπάρχει µεγάλη διασπορά µετοχών. Αντιθέτως, η συχνότητα ανοµοιογενών συγχωνεύσεων ήταν µικρή στις επιχειρήσεις που υπήρχε µικρή διασπορά µετοχών και συνεπώς τα διευθυντικά στελέχη δεν είχαν τη διακριτική ευχέρεια να λαµβάνουν αποφάσεις που δεν ήταν συµβατές µε τα συµφέροντα των µετόχων. Τα ευρήµατα των Αmihud και Lev παρέχουν µια πρώτη στήριξη στην υπόθεση πως τα διευθυντικά στελέχη προτιµούν χαµηλό ρίσκο, ενώ οι µέτοχοι, αντιθέτως, δεν έχουν τέτοιο κίνητρο. Η διαφορετική προτίµηση στην ανάληψη κινδύνου µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών διερευνάται πιο άµεσα από τους Saunders, Strock and Travlos (1991). Οι συγγραφείς εξετάζουν εµπειρικά τη σχέση µεταξύ ρίσκου και ποσοστού µετοχών 6

7 (περιλαµβανοµένων και δικαιωµάτων προαίρεσης) στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών των τραπεζικών επιχειρήσεων στις Η.Π.Α 5. Οι συγγραφείς ανέµεναν πως σε χαµηλά ποσοστά µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών, τα στελέχη δεν θα είχαν κίνητρα να αναλαµβάνουν υψηλό ρίσκο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν κίνητρα να συµπεριφέρονται σαν µέτοχοι αναλαµβάνοντας µεγαλύτερο ρίσκο. Πράγµατι, τα σχετικά εµπειρικά αποτελέσµατα καταγράφουν µια θετική σχέση ανάµεσα σε ρίσκο (µετρούµενο µε διαφορετικούς τρόπους) και στο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας εµπειρική επιβεβαίωση της απόκλισης των επιδιώξεων µεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών αναφορικά µε την ανάληψη κινδύνου. Ανάλογη εµπειρική διαπίστωση των αντικρουόµενων προτιµήσεων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών αναφορικά µε το µέγεθος και είδος κινδύνου που αντίστοιχα αναλαµβάνουν προσφέρεται από τους Bagnani-Strock, Milonas, Saunders and Travlos (1994). Οι συγγραφείς όχι µόνον καταγράφουν µια θετική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών και στον εταιρικό κίνδυνο, αλλά επιπλέον ανακαλύπτουν πως αυτή η θετική σχέση δεν είναι συνεχής. Αντιθέτως, πέρα από ένα συγκεκριµένο ποσοστό µετοχών στην ιδιοκτησία των διευθυντικών στελεχών (25%), η σχέση µετατρέπεται σε αρνητική. Η αρνητική σχέση µεταξύ κινδύνου και υψηλών ποσοστών συµµετοχής των διευθυντικών στελεχών στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους αντανακλά την επιθυµία των διευθυντικών στελεχών να αποφεύγουν την συγκέντρωση του πλούτου τους σε µια µόνο µετοχή, ώστε να επιτυγχάνουν τη κατάστρωση ενός καλά διαφοροποιούµενου χαρτοφυλακίου µετοχών που εξασφαλίζει την εξάλειψη µέρους του συνολικού επενδυτικού τους κινδύνου. 3.2 ιευθυντικές Αµοιβές και Εταιρική Αποδοτικότητα Οι Tehranian, Travlos and Waegelein (1987a) διατύπωσαν την άποψη πως τυχόν συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα σε µετόχους και διευθυντικά στελέχη θα αντικατοπτρίζονταν στις σηµαντικές επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, όπως οι συγχωνεύσεις. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, οι συγγραφείς διατύπωσαν και διερεύνησαν εµπειρικά την υπόθεση πως οι εταιρείες των οποίων οι αµοιβές των ανώτερων διευθυντικών στελεχών περιλαµβάνουν - πέρα του µισθού και του επιδόµατος ετήσιας παραγωγικότητας (bonus) - και παροχές που συνδέονται µε την υλοποίηση µακροπρόθεσµων οικονοµικών στόχων και τη πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής τους, θα προέβαιναν σε πιο επικερδείς συγχωνεύσεις σε σχέση µε τις συγχωνεύσεις που θα αναλαµβάνονταν από διευθυντικά στελέχη που αµείβονται µόνο µε µισθό και πριµ ετήσιας παραγωγικότητας. Πράγµατι, στη πρώτη περίπτωση οι συγγραφείς καταγράφουν αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της εξαγοράζουσας επιχείρησης κατά την ανακοίνωση συγχωνεύσεων, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στη δεύτερη περίπτωση. Το συµπέρασµα είναι πως η ύπαρξη σηµαντικών κινήτρων οδηγεί τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να συµπεριφέρονται σαν µέτοχοι, αναλαµβάνοντας επικερδείς επενδυτικές δραστηριότητες 3. Σε αρµονία µε τα παραπάνω ευρήµατα, οι Brickley, Bhagat and Lease (1985) καταγράφουν αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής εταιρειών που ανακοινώνουν θέσπιση διευθυντικών παροχών που συνδέονται 7

8 µε την επίτευξη µακροπρόθεσµων εταιρικών χρηµατοοικονοµικών στόχων. Οι συγγραφείς ερµηνεύουν τα ευρήµατά τους ως απόδειξη της υπόθεσης πως όταν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν σηµαντικά κίνητρα, δρουν προς το συµφέρον των µετόχων 4. Εξετάζοντας το θέµα από µια διαφορετική σκοπιά, ο Healey (1985) διερευνά τα κίνητρα που παρέχονται από τα πριµ ετήσιας παραγωγικότητας στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη για την επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων λογιστικοποίησης εσόδων και εξόδων ώστε να µεγιστοποιούνται οι ετήσιες αµοιβές τους που βασίζονται σε bonus. Πράγµατι, ανάλογα µε την προβλεπόµενη κερδοφορία σε σχέση µε τους στόχους τους, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη άλλοτε επιλέγουν πρακτικές απεικόνισης δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων που οδηγούν σε µείωση της τρέχουσας κερδοφορίας και αντίστροφα, άλλοτε οδηγούν σε αύξηση της κερδοφορίας. Περαιτέρω, ο συγγραφέας αναφέρει πως οι αλλαγές σε πρακτικές λογιστικής απεικόνισης συγκεκριµένων µεγεθών σχετίζονται µε την υιοθέτηση ή µετατροπή των υφισταµένων συστηµάτων διευθυντικών αµοιβών. Το συµπέρασµα αυτών των ευρηµάτων είναι πως ο σχεδιασµός συστηµάτων παροχής κινήτρων στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί µπορεί να οδηγήσει στην ωραιοποιήση των λογιστικών καταστάσεων και όχι στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Σε µια πιο πρόσφατη µελέτη, οι Core, Holthausen and Larcker (1999) βρίσκουν πως η διάρθρωση του ιοικητικού Συµβουλίου και η µετοχική σύνθεση της εταιρείας εξηγούν ένα σηµαντικό τµήµα της διαφοροποίησης των συστηµάτων διευθυντικών αµοιβών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Επίσης, οι συγγραφείς καταγράφουν υψηλότερες αµοιβές στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εταιρειών µε ασθενή συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και µε χαµηλότερη εταιρική αποδοτικότητα. Οι Murphy (1985) και Coughlan and Schmidt (1985) διερεύνησαν την συσχέτιση ανάµεσα σε µεταβολές διευθυντικών αµοιβών και µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών των µετοχών των αντίστοιχων εταιρειών. Τα ευρήµατα και από τις δυο µελέτες, που βασίζονται σε µεγάλα δείγµατα εταιρειών εισηγµένων στα σηµαντικότερα χρηµατιστήρια των Η.Π.Α., φανερώνουν ένα θετικό, στατιστικά σηµαντικό, συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα στις σχετικές µεταβλητές. Αυτό το εύρηµα στηρίζει την υπόθεση πως, αντίθετα µε τα αρνητικά δηµοσιογραφικά σχόλια του οικονοµικού τύπου, υπάρχει κάποια συστηµατική σχέση, όχι απαραίτητα µεγάλη, ανάµεσα σε εταιρική αξία και διευθυντικές αµοιβές. 4. Περίληψη και Συµπεράσµατα Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πολυµετοχικές, εµφανίζονται περιπτώσεις αντικρουόµενων επιδιώξεων/ συµφερόντων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών. Για τον περιορισµό της σχετικής απόκλισης συµφερόντων, οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιάσει αρκετούς µηχανισµούς. Αυτό το άρθρο επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στο σύστηµα αµοιβών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι αµοιβές περιλαµβάνουν στοιχεία που παρέχουν κίνητρα στα διευθυντικά στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις που συνάδουν µε τα συµφέροντα των µετόχων. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί στον οικονοµικό τύπο, ιδιαίτερα, έντονη κριτική εναντίον της 8

9 χρήσης αυτών των παροχών. Το συχνό σχόλιο, µη στηριζόµενο σε οικονοµετρική ανάλυση, είναι πως δεν υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα σε διευθυντικές αµοιβές και εταιρική αποδοτικότητα και αξία. Η εκτεταµένη εµπειρική βιβλιογραφία, αντιθέτως, δείχνει πως το µέγεθος και η σύνθεση των διευθυντικών αµοιβών επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και σχετίζονται µε την εταιρική αποδοτικότητα και αξία. Τελειώνοντας θα πρέπει να επισηµανθούν οι κάτωθι επιφυλάξεις: (i) παρά τη θετική συσχέτιση ανάµεσα σε διευθυντικές αµοιβές και εταιρική αξία, δεν γνωρίζουµε ακόµη ποια είναι η βέλτιστη σύνθεση των συνολικών διευθυντικών αµοιβών. (ii) τα ευρήµατα που συζητήθηκαν παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από επιστηµονικές µελέτες που αναφέρονται σε εταιρείες που κυρίως λειτουργούν στις Η.Π.Α. Αυτές οι εταιρείες έχουν ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα µας, στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες εταιρείες των Η.Π.Α. είναι πολυµετοχικές και χρησιµοποιούν διευθυντικά στελέχη που δεν είναι µέτοχοι της εταιρείας ή δεν κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών. Αντίθετα, στη χώρα µας και αλλού τα διευθυντικά στελέχη είναι συνήθως µεγαλοµέτοχοι της εταιρείας τους. Συνεπώς, τα συµπεράσµατα που εξήχθηκαν παραπάνω δεν πρέπει να εφαρµόζονται αβασάνιστα, χωρίς τη σχετική εµπειρική διερεύνηση, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας µας. (iii) ο σχεδιασµός συστηµάτων αµοιβών και η επίδραση τους στη δηµιουργία θετικών κινήτρων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την επιχειρηµατική και γενικότερη κουλτούρα της αντίστοιχης χώρας. Για παράδειγµα, το ελληνικό φιλότιµο και προσωπική υπερηφάνεια δεν µπορούν απαραίτητα να αντιµετωπισθούν µε τα συστήµατα αµοιβών διευθυντικών στελεχών που έχουν σχεδιαστεί στη Βόρεια Αµερική και Μεγάλη Βρετανία. 9

10 1. Τα δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών της εταιρείας παρέχουν στα διευθυντικά στελέχη το δικαίωµα να αγοράσουν στο µέλλον (συνήθως 3-5 χρόνια αργότερα) σε προκαθορισµένη τιµή (συνήθως στη τρέχουσα τιµή κατά τη στιγµή παροχής) ένα συγκεκριµένο αριθµό µετοχών. Στην έκταση που η µελλοντική τιµή είναι µεγαλύτερη από τη τιµή άσκησης του δικαιώµατος-προκαθορισµένη τιµή-, ο κάτοχος των δικαιωµάτων προαίρεσης επί των µετοχών πραγµατοποιεί κέρδος το οποίο είναι τόσο µεγαλύτερο, ανά µετοχή, όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση των δυο τιµών. 2. Βλέπε σχετικά Crystal (1991) 3. Ανάλογα εµπειρικά ευρήµατα και συµπεράσµατα παρουσιάζονται από τους Tehranian, Waegelein and Travlos(1987b) αναφορικά µε τις εκποιήσεις (sell off) εταιρικών µονάδων. 4. Σε µια προηγούµενη µελέτη, ο Larcker (1983) καταγράφει εµπειρικά πως οι εταιρείες που υιοθέτησαν συστήµατα αµοιβών βασισµένων στην επίτευξη µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών στόχων σηµείωσαν στη συνέχεια µεγαλύτερη αύξηση των επενδυτικών τους δαπανών σε σχέση µε παρόµοιες εταιρείες χωρίς τις αντίστοιχες παροχές. 5. Βλέπε Τραυλός 1999 Σχετικά µε την Παροχή ικαιωµάτων Προαίρεσης επι Μετοχών. 10

11 Βιβλιογραφία 1. Amihud Y. and B. Lev, Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers, Bell Journal of Economics 12 (1981) 2. Bagnani-Strock E., N. T. Milonas, A. Saunders and N. G. Travlos, Managers, Owners, and the Pricing of Risky Debt: An Empirical Analysis, The Journal of Finance 49 June (1994) 3. Brickley, J. A., S. Bhagat and R. C. Lease, The Impact of Long-Range Managerial Compensation Plans on Shareholder Wealth, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 4. Business Week, Special Report on Executive Pay, April 19 (2004) 5. Core, J., and W. Guay,: Stock Option Plans for Nonexecutive Employees, Journal of Financial Economics 61 (2001) 6. Core, J., W. Guay, and D. F. Larcker, Executive Equity Compensation and Incentives: A Survey, FRBNY Economic Policy Review, (April 2003) 7. Core, J., R. Holthausen, and D. Larcker, Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and Firm Performance, Journal of Financial Economics 51 (1999) 8. Coughlan, A. and R. M. Schmidt, Executive Compensation, Managerial Turnover and Firm Performance: An Empirical Investigation, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 9. Crystal, G., In Search of Excess, W. W. Norton, New York (1991) 10. Hall, B. and J. Liebman, Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats? Quarterly Journal of Economics 103 (1998) 11. Hall, B. and K. J. Murphy, The Trouble with Stock Options, Journal of Economic Perspectives 17 (2003) 12. Healey, P. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 13. Larcker, D., The Association Between Performance Plan Adoption and Corporate Capital Investment, Journal of Accounting and Economics 5 (1983) 11

12 14. Murphy, K. J., Corporate Performance and Managerial Remuneration: An Empirical Analysis, Journal of Accounting and Economics 7 (1985) 15. Saunders, A., E. Strock, and N. G. Travlos, Ownership Structure, Deregulation, and Bank Risk Taking, The Journal of Finance 45 (1990) 16. Tehranian, H., N. G. Travlos, and J. F. Waegelein, Management Compensation Contracts and Merger-Induced Abnormal Returns, Journal of Accounting Research 25 (1987a) 17. Tehranian, H., N. G. Travlos, and J. F. Waegelein, The Effect of Longterm Performance Plans on Corporate Sell-Off-Induced Abnormal Returns, The Journal of Finance 42 (1987b) 18. Τραυλός Νικόλαος Γ., «Παροχή ικαιωµάτων Προαίρεσης επι Μετοχών», ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Α Τριµηνία 1999, σελίδες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Πρύτανης και κάτοχος της Ακαδηµαϊκής Έδρας Στη Χρηµατοοικονοµική "Καίτη Κυριακοπούλου" ATHENS LABORATORY OF BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Θεσµικό πλαίσιο και εµπειρικά ευρήµατα στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Θεσµικό πλαίσιο και εµπειρικά ευρήµατα στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Θεσµικό πλαίσιο και εµπειρικά ευρήµατα στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου ασκαλάκη ΑΜ: 2772

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική διακυβέρνηση ως έννοια δεν είναι νέα: Εμφανίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στις αγγλοσαξονικές χώρες Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με την εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Πρύτανης και κάτοχος της Ακαδηµαϊκής Έδρας στη Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Μάθημα Εξειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Γ Εξάμηνο) Εισηγητές: Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ.: 7159 Η ΣΧΕΣΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ.: 7159 Η ΣΧΕΣΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ.: 7159 ΘΕΜΑ Η ΣΧΕΣΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_Το Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Ιστορία - Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης 25 1.3 Γιατί Eταιρική Διακυβέρνηση; 30 1.4 Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/12/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/12/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.146,69 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,02 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρές απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.162,77 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80 εκατ. εκ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα κεφάλαια ενός οργανισμού προέρχονται από δυο βασικές πηγές: από τους μετόχους και από δανεισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 9: Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ΙΙ Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική - Αριθμοδείκτες

Διοικητική Λογιστική - Αριθμοδείκτες Διοικητική Λογιστική - Αριθμοδείκτες ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νικόλαος Καρανάσιος Ιστορικοί Παραλληλισμοί Πως γνώριζαν οι αρχαίοι που βρίσκονται και με ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-11-2011, 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Ιαν. - Σεπτ. % Ιαν. - Σεπτ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 557,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 35,65 εκατ. εκ των οποίων 2,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-112011 και 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για εικοστή πρώτη συνεχή χρονιά, της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.156,57 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 87,94 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2014 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 21η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ισχυρά κέρδη για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.279,41 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,34%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 165,33 εκατ. εκ των οποίων 20,25 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_Το Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Ιστορία - Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης 25 1.3 Γιατί Eταιρική Διακυβέρνηση;

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Χρηματοοικονομικής

Αρχές Χρηματοοικονομικής Αρχές Χρηματοοικονομικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα