ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» αρ. μελέτης : 139/ Προϋπολογισμός : ,00 Φ.Π.Α. : ,84 Δαπάνη : ,84 Κ.Α. : Λειτουργικές δαπάνες Α Βάθμιας και Β Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

2 Αναλυτικά ανά φορέα: 1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Προϋπολογισμός : ,25 Φ.Π.Α. : 6.620,68 Δαπάνη : ,93 Πίστωση : ,00 ευρώ Κ.Α. : , , , , ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Προϋπολογισμός : ,85 Φ.Π.Α. : 4.249,42 Δαπάνη : ,27 Πίστωση : ευρώ Κ.Α. : , ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» Προϋπολογισμός : ,90 Φ.Π.Α. : 1.965,42 Δαπάνη : ,32 Πίστωση : ,00 ευρώ Κ.Α. : Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προϋπολογισμός : ,00 Φ.Π.Α. : 6.964,32 Δαπάνη : ,32 Πίστωση : ,32 ευρώ Κ.Α. : Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

3 5. Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προϋπολογισμός : ,00 Φ.Π.Α. : 6.200,00 Δαπάνη : ,00 Πίστωση : ,00 ευρώ Κ.Α. : Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μυτιλήνη Μυτιλήνη Ευαγγελία Αργυρού Υπάλληλος Γραφείου Προμηθειών Μυτιλήνη Ο Προιστάμενος Τμήματος Προμηθειών Μάρκος Βρατσάνος Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης Οικ/κών Υπηρεσιών Γρηγόρης Αληγιάννης

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 139/ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,84 ευρώ με ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΗΓΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο Λέσβου οι αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά την προμήθεια των απαραίτητων ειδών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των κάτωθι Νομικών Προσώπων (φορέων) και των χώρων που έχουν στην ευθύνη διαχείρισής τους (Δημοτικές τουαλέτες, σχολεία, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ χώρους), καθώς και την προμήθεια σάκων για την αποκομιδή απορριμμάτων από την έδρα του Δήμου και από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου: 1. Δήμος Λέσβου 2. ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου 3. Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων Ζαχάρειος «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 4. Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης 5. Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Το συνολικό κόστος της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και των Νομικών προσώπων του» (CPV , , ) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ συνολική καθαρή αξία και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των φορέων έτους 2015 και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους.

5 Η προμήθεια των ειδών αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσεων, που θα καταρτισθούν χωριστά για κάθε φορέα. Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option) και πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, μπορεί να ζητήσει: - αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% - ή/ και παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης της, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση αυτή δεν θα επιφέρει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, στην οποία έχει συνυπολογιστεί το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης. Εφόσον ο φορέας ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού. Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες των φορέων. Η προμήθεια προτείνεται να γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά για κάθε ομάδα ειδών, εφόσον τα είδη αυτά συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών όλων των φορέων, ή για το σύνολο των ειδών μιας ή περισσότερων ομάδων ειδών. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών της ομάδας, ή των ομάδων που επιλέγει ο προσφέρων. Όπου ζητείται από την παρούσα μελέτη, οι προσφέροντες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν δείγματα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών και ο τρόπος παράδοσης αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Μυτιλήνη Ευαγγελία Αργυρού

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 139/ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,84 ευρώ με ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΓΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Νομικό πρόσωπο και για τον Δήμο στο οποίο θα γίνεται η παράδοση των ειδών ανά φορέα και σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη από τις Υπηρεσίες του, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, έχουν ως εξής: Ο συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης και των πέντε (05) ομάδων, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά ( ,84), συμπεριλαμβανομένου του, ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός δαπάνης για κάθε ομάδα είναι: ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α Β ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α , , ,00 Β Α ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β , , ,32 «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Γ , , ,27 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΝΠΔΔ Κοινωνικής Δ , , ,32 Προστασίας & Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ε , , ,93 Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. ΣΥΝΟΛΑ: , , ,84

7 Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα είδη στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των προδιαγραφών που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία. Καθώς υπάρχει η πιθανότητα απόκλισης του μεγέθους ή βάρους των συσκευασιών και των διαστάσεων των ειδών ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία, θα γίνονται δεκτές και προσφορές ειδών που το μέγεθος ή βάρος των συσκευασιών τους, καθώς και οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών έως ±10 %. Τυχόν έλλειμμα ποσότητας ή βάρους που θα προκύψει, θα παραδοθεί συσκευασμένο στο φορέα, με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς επιπλέον χρέωση του φορέα. Ο ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί και για τυχόν υπέρβαση της συνολικής ποσότητας της μελέτης λόγω της παράδοσης συσκευασιών μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες. Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως αλλιώς αιτηθούν οι υπηρεσίες των φορέων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από το φορέα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός επτά ημερών από τη λήψη σχετικής παραγγελίας, στους χώρους που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των φορέων και θα ολοκληρωθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα καταρτισθεί χωριστά για κάθε φορέα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις παράτασης της σύμβασης και ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. Αναλυτικά οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προυπ/μός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ανά φορέα, έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ( Β ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους gr/ρολό διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) ΤΜΧ. 10, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ: Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) ΤΜΧ. 2, ,00

8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ( Β ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 3 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε πλαστική σακούλα η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο Ph για το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 72 μωρομάντηλων) 150 ΤΜΧ 1,10 165,00 4 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 5 ΥΓΡΟ Υ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ: Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ΤΜΧ , ΛΙΤΡΟ 1, ,00

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ( Β ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία των 4lt) : Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 250 ΤΜΧ. 3,5 875,00 7 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ). Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 620 ΛΙΤΡO 0,80 496, ΤΜΧ 4, ,00

10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ( Β ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ: Για καθαρισμό αλάτων από επιφάνειες 450 ml (διάλυμα 5%). Βιοδιασπώμενο σε ποσοστό > 90%. Να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 450ml) 10 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 11 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ Σήμανση: CE, Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 γαντιών) 12 ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ: Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας λίτρων ΤΜΧ , ΤΜΧ. 0,45 90, ΤΜΧ 4, ,00 60 ΣΕΤ. 4,00 240,00 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). Σφουγγαρίστρα μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 200 ΤΜΧ 2,00 400,00

11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ( Β ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός χωρητικότητας λίτρων χωρίς καπάκι. Να είναι εμφανίσιμοι. Διάμετρος πάνω πλευράς περίπου 25 έως 30cm και ύψος 33 έως 37 cm. 15 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ: 40 λίτρων τετράγωνοι πλαστικοί με καπάκι με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. Διαστάσεων ΜΧΥΧΠ: 32Χ33Χ55 cm με ανοχή +-5% 16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Χ90 με κορδόνι από πρωτογενές υλικό αντοχής, πάχος 30 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 10 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 10 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 52Χ75 με κορδόνι από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 22 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 10 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 10 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 18 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 120 ΤΜΧ 3,70 444,00 80 ΤΜΧ 12,00 960, ΤΜΧ 1, , ΤΜΧ 1, , ΤΜΧ 0,55 990, ,00 Φ.Π.Α ,00 ΟΜΑΔΑΣ (Α) ,00

12 ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Α ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους gr/ρολό διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται η 1 συσκευασία) 820 ΤΜΧ. 10, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ: Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) 3 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε πλαστική σακούλα η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο Ph για το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 72 μωρομάντηλων) 4 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος ΤΜΧ. 2, , ΤΜΧ 1,10 385, ΤΜΧ ,00

13 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Α ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 5 ΥΓΡΟ Υ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ: Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία των 4lt) : Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) ΛΙΤΡΟ 1, , ΤΜΧ. 3, ,00 7 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ). Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ΛΙΤΡO 0, ,00

14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Α ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 9 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ Σήμανση: CE, Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 γαντιών) 11 ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ: Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. 465 ΤΜΧ 4, , ΤΜΧ. 0,45 157, ΤΜΧ 4, , ΣΕΤ. 4,00 560,00

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Α ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Χωρητικότητας λίτρων. 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). Σφουγγαρίστρα μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Χ90 με κορδόνι από πρωτογενές υλικό αντοχής, πάχος 30 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 10 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 10 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 52Χ75 με κορδόνι από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 22 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 10 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 10 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 470 ΤΜΧ 2,00 940, ΤΜΧ 1, , ΤΜΧ 1,00 2,800, ΤΜΧ 0, , ,00 Φ.Π.Α ,32 ΟΜΑΔΑΣ Β ,32 ΟΜΑΔΑ Γ

16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους gr/ρολό διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) 40 ΤΜΧ. 10,90 436,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ: Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) 3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: Λευκές μαλακές διαστάσεων 24χ24 περίπου, λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο πακέτο 750, συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο εννοείται το ένα πακέτο των 750 χαρτοπετσετών) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 4 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ: Λευκές μαλακές διαστάσεων 33χ33 με ανοχή +- 5%, λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο πακέτο 100, συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο εννοείται το ένα πακέτο των 100 χαρτοπετσετών) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 5 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ: Χαρτοβάμβακας λευκός, απορροφητικός, κατασκευασμένος από 100% χημικό πολτό απαλός και ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα 360 ΤΜΧ. 2,20 792, ΤΜΧ 2, , ΤΜΧ 1,30 195,00 12 ΤΜΧ 13,00 156,00

17 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» διαστάσεων περίπου 40cm X60cm. Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει το δέρμα. Σε συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο εννοείται η μια συσκευασία των 5 κιλών) 6 ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων (Ως τεμάχιο εννοείται το ένα πακέτο με 10 πανάκια). 70 ΤΜΧ 14,21 994,70 7 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ WETTEX) 14 ΜΕΤΡΩΝ: Σε ρολό 14 μέτρων ( τύπου Wetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και αντοχής και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να αναγράφεται το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32Χ14 μ. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 14 μέτρων) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 6 ΤΜΧ 11,90 71, ΤΜΧ ,00

18 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 9 ΥΓΡΟ Υ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ: Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 10 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία των 4lt) : Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 1180 ΛΙΤΡΟ 1, ,00 48 ΤΜΧ. 3,5 157,50 11 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ). Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα 96 ΛΙΤΡO 0,80 76,80

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 12 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ: Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο, (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 13 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ): Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (Λαμπρυντικό) (σε συσκευασία 4 λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 14 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ. Αποσκληρυντικό κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων σε συσκευασία των 5 λίτρων. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 5 λίτρων) 350 ΛΙΤΡΟ 3, ,00 33 ΤΕΜ 10,60 349, ΤΜΧ 31, ,50 15 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: (σε συσκευασία κιλών): Το προϊόν θα είναι κοκκώδες, προϊόν πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να διαλύεται εύκολα στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω των ΚΙΛΟ 1, ,55

20 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 15%, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 17 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ. Αποσκληρυντικό κατάλληλο για πλυντήρια ρουχων σε συσκευασία των 5 λίτρων. 200 ΤΜΧ. 3,90 780,00 95 ΣΥΣΚ 29, ,70 18 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 19 ΧΕΙΡΟΣΑΠΟΥΝΕΣ: Σαπούνι πράσινο πλάκα gr. 20 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ: Σαμπουάν μαλλιών κατάλληλο για όλους τους τύπους και για συχνή χρήση. Σε συσκευασία πλαστική του 1 λίτρου με ευχάριστο άρωμα. Υποαλεργικό με ουδέτερο PH. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία του 1 λίτρου) 30 ΤΜΧ 4,70 141, ΤΜΧ. 0,52 270, ΤΜΧ 5, ,00

21 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 21 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ: Αφρόλουτρο σώματος σε συσκευασία πλαστική του 1 λίτρου με ευχάριστο άρωμα. Υποαλεργικό με ουδέτερο PH. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία του 1 λίτρου) 22 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ: Για καθαρισμό αλάτων από επιφάνειες 450 ml (διάλυμα 5%). Βιοδιασπώμενο σε ποσοστό > 90%. Να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 450ml) 23 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 24 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ): Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. (Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος) 230 ΤΜΧ 2,10 483,00 22 ΤΜΧ , ΤΜΧ. 0,45 81,00 60 ΤΜΧ 2,00 120,00 25 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ : Πιάτα ρηχά μιας χρήσης, διαστάσεων διαμέτρου 22 εκ +-5% ανοχή, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 26 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ποτήρια PP σε διάφορα μεγέθη, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 500 ΤΜΧ. 0,06 30, ΤΜΧ. 0,04 20,00 27 ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: 50 ΤΕΜ 0,51 25,50

22 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 28 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m. Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80 μέτρων/τμχ. 29 ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 8m: Χαρτί αντικολλητικό ψησίματος σε ρολό πλάτους 35 cm έως 38 cm συσκευασία 8μέτρων/τμχ. Με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. 2 ΤΜΧ 7,30 14,60 2 ΤΜΧ 2,30 4,60 30 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 30m: Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm έως 35cm και μήκους 30m/τμχ. 2 ΤΜΧ. 2,00 4,00 31 ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ: Λαδόκολλες έτοιμες κομμένες 5 ΚΙΛΟ 2,20 11,00 32 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟ. Ψιλό σύρμα κουζίνας σε ρολό του 1 κιλού και Χονδρό σύρμα κουζίνας σε ρολό του 1 κιλού. 5 ΚΙΛΟ 3,62 18,10 33 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Σφουγγάρι σώματος μετρίου μεγέθους. Από την μια πλευρά φέρει χονδρή επιφάνεια (σκληρή) ενώ από την άλλη μαλακή επιφάνεια. 34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 450γρ, μήκος 70cm (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 60 ΤΕΜ 1,00 60,00 20 ΤΜΧ 3,90 78,00

23 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 35 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΟΥΠΑΣ: Κοντάρι σκούπας ή σφουγγαρίστρας ξύλινο μήκους 1,20m. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια σκούπες και σφουγγαρίστρες. 10 ΤΜΧ 1,15 11,50 36 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ : Σκούπες πλαστικές οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού ενώ από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές στην μικρή διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με κοντάρι αντοχής. 37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 90Χ110εκ. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται, διαστάσεων:0,90χ1,10. Πυκνότητας 0,910-0,925 αν Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.ά G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2. 39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100εκ.,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.: Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. Απαιτείται η προσκόμιση 10 ΤΜΧ 3,20 32, ΤΜΧ 0,55 275, ΚΙΛΟ 2,00 900, ΚΙΛΟ 2, ,00

24 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» δείγματος. 40 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ: Εντομοκτόνο σε σπρέι για κλειστούς χώρους. Τα σταγονίδια του σπρέι περιέχουν ενεργά συστατικά για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω στην συσκευασία οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως. 41 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ. Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους. Τα σταγονίδια που απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό, περιέχουν δραστικά συστατικά, που καταπολεμούν αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη από 3 εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω στην συσκευασία οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως. 42 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ: Αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300ml, να μην περιέχει CFCs, να μην περιέχει αλλεργιογόνα. 50 ΤΜΧ 4,10 205,00 20 ΤΜΧ. 3,40 68,00 30 ΤΜΧ 4,18 125, ,85 Φ.Π.Α ,42 ΟΜΑΔΑΣ Γ ,27

25 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΟΜΑΔΑ Δ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους gr/ρολό διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) 250 ΤΜΧ. 10, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ: Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) 3 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ: Χαρτοβάμβακας λευκός, απορροφητικός, κατασκευασμένος από 100% χημικό πολτό απαλός και ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm X60cm. Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει το δέρμα. Σε συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο εννοείται η μια συσκευασία των 5 κιλών) 250 ΤΜΧ. 2,20 550,00 5 ΤΜΧ 13,00 65,00

26 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε πλαστική σακούλα η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο Ph για το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 72 μωρομάντηλων) 100 ΤΜΧ 1,10 110,00 5 ΒΑΜΒΑΚΙ: Το βαμβάκι να είναι από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό. Να είναι λευκό, μαλακό και να κόβεται εύκολα. Να πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και να φέρει σήμανση CE. Συσκευασμένο σε πλαστική συσκευασία 140 έως 150γρ. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των γρ) 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ: Πετσέτα απορροφητική Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων 30Χ30cm. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 7 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 30 ΤΜΧ 1,25 37, ΤΜΧ ,00 60 ΤΜΧ ,00

27 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων. Να φέρει οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 9 ΥΓΡΟ Υ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ: Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 10 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία των 4lt) : Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 110 TMX , ΛΙΤΡΟ 1,10 495,00 40 ΤΜΧ. 3,5 140,00 11 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ). Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να 500 ΛΙΤΡO 0,80 400,00

28 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 12 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ: Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο, (σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 13 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ): Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (Λαμπρυντικό) (σε συσκευασία 4 λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 130 ΛΙΤΡΟ 3,00 390,00 10 ΤΕΜ 10,60 106,00 14 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: (σε συσκευασία κιλών): Το προϊόν θα είναι κοκκώδες, προϊόν πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να διαλύεται εύκολα στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω των 15%, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 600 ΚΙΛΟ 1, ,00

29 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 15 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 16 ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ: Σκόνη ενισχυτικού πλύσης (λευκαντικό) σε συσκευασία γρ. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το απορρυπαντικό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των γραμμαρίων) 17 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ : Αλάτι πλυντηρίου ρούχων τυποποιημένο σε συσκευασία 2,5 Kg, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 2,5 κιλών) 18 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 19 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 750ML: Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών μη οικοτοξικό σε συσκευασία των 750ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους (λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να μην χρειάζεται διάλυση. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει βιοδιασπόμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Ανιονικά τασιενεργά 70 ΤΜΧ. 3,90 273, ΤΜΧ 0,85 255,00 30 ΤΜΧ. 8,20 246,00 80 ΤΜΧ 4,70 376,00 60 ΤΜΧ 3,00 180,00

30 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ λιγότερο από 5%, μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 750ml) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC: Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε πλαστική συσκευασία των m με ευχάριστο άρωμα και ph περίπου 2, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των ml) 21 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Απιονισμένο νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση (ατμοσίδερα κτλ) σε συσκευασία πλαστική των 4 λίτρων. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 22 ΞΥΔΙ: Ξύδι από κρασί κατάλληλο για μαγειρική αλλά και για απολύμανση της κουζίνας σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 23 ΥΓΡΟ ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Σε συσκευασία των ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των ml) 100 ΤΜΧ ,00 30 ΤΜΧ 1,20 36,00 16 ΤΜΧ 3,50 56,00 30 ΤΜΧ 2,90 87,00 24 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 25 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά 200 ΤΜΧ. 0,45 90,00 60 ΤΜΧ 4,20 252,00

31 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ Σήμανση: CE, Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 γαντιών) 26 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ): Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. (Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος) 60 ΤΜΧ 2,00 120,00 27 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m. Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80 μέτρων/τμχ. 28 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 250m: Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm έως 35cm και μήκους 250m/τμχ. 20 ΤΜΧ 7,30 146,00 20 ΤΜΧ. 5,00 100,00 29 ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ: Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας λίτρων. 30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). Σφουγγαρίστρα μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 20 ΣΕΤ. 4,00 80,00 60 ΤΜΧ 2,00 120,00

32 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 31 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ : Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος θα αποτελείται από 2 μέρη ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα καθαρά. Χωρητικότητα 25λτ (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα στυψίματος και το φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα). 32 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ: Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου ή σφουγγαρίστρας μήκους 1,40m χωρίς πλαστική επένδυση. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια σκούπες και σφουγγαρίστρες. 33 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ: Φαράσι μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ. Με πλαστικό κοντάρι και σκούπα που αποθηκεύεται πάνω σ αυτό. 5 ΣΕΤ 61,00 305,00 50 ΤΜΧ. 5,90 295,00 30 ΤΜΧ 9,00 270,00 34 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ: Σκούπες για στεγνό σκούπισμα κατάλληλες για δρόμους από χόρτο κεχριού. Το ύψος της θα είναι περίπου 50cm. Στο πάνω μέρος της θα γίνεται δέσιμο με σύρμα ενώ στο ενδιάμεσο τμήμα θα υπάρχουν δεσίματα (ράψιμο) με πλαστική κλωστή. Θα φέρει κοντάρι ύψους περίπου 90cm. Η σύνδεση του κονταριού με την σκούπα θα επιτυγχάνεται με τέτοιο τρόπο που να δίνει σταθερότητα. 20 ΤΜΧ. 4,30 86,00

33 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 35 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ : Σκούπες πλαστικές οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού ενώ από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές στην μικρή διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με κοντάρι αντοχής. 50 ΤΜΧ 3,20 160,00 36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100εκ.,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.: Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙΛΟΝ ΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ : Μεγάλης αντοχής, να μην ξεκολλούν εύκολα, σε επιλεγόμενα μεγέθη (40x30cm & 50x70cm) σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 39 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ: Υποσέντονο αντιμικροβιακό διαστάσεων 60cmΧ90cm. Να είναι απαλά, απορροφητικά. Να πλένονται ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες και να μην φθείρονται εύκολα. 200 ΤΜΧ 0,55 110, ΚΙΛΟ 2,30 690,00 50 ΚΙΛΟ 2,90 145,00 14 ΤΜΧ 17,50 245,00

34 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 40 ΑΠΛΩΣΤΡΑ: Απλώστρα ρούχων πτυσσόμενη μεταλλική κατάλληλη για μπαλκόνι. Θα αποτελείται από 3 θέσεις απλώματος (δυο ανακλινόμενες πλαϊνές και μια κεντρική) 41 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες). 5 ΤΜΧ 11,00 55,00 20 ΤΜΧ 2,50 50,00 42 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). 43 ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 10 KG: Φιάλη υγραερίου για οικιακή χρήση μαγείρεμα, ψήσιμο και θέρμανση. Θα φέρει βαλβίδα ασφαλείας. Για κάθε νέα φιάλη θα επιστρέφεται η παλιά. 44 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ. Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους. Τα σταγονίδια που απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό, περιέχουν δραστικά συστατικά, που καταπολεμούν αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη από 3 εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω στην συσκευασία οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως. 20 ΤΜΧ 3,50 70,00 8 ΤΜΧ 25,00 200,00 10 ΤΜΧ. 3,40 34,00

35 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη για νιπτήρες, μπανιέρες και νεροχύτες. Να μην απαιτεί ζεστό νερό για την απόφραξη. Σε συσκευασία των 50-60γρ. 24 ΤΜΧ 0,60 14,40 46 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΤΕΜ Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 συρμάτων. 250 ΤΜΧ 1,00 250, ,90 Φ.Π.Α ,42 ΟΜΑΔΑΣ Δ ,32 ΟΜΑΔΑ Ε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους gr/ρολό διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) 200 ΤΜΧ. 10, ,00

36 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ: Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) 3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: Λευκές μαλακές διαστάσεων 24χ24 περίπου, λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο πακέτο 750, συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο εννοείται το ένα πακέτο των 750 χαρτοπετσετών) 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ WETTEX) 14 ΜΕΤΡΩΝ: Σε ρολό 14 μέτρων ( τύπου Wetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και αντοχής και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να αναγράφεται το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32Χ14 μ. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 14 μέτρων) 55 ΤΜΧ. 2,20 121,00 6 ΤΜΧ 2,10 12,60 10 ΤΜΧ 11,90 119,00 5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ: Πετσέτα απορροφητική Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων 30Χ30cm. 6 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 25 ΤΜΧ ,50 80 ΤΜΧ ,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TOΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 Κ.Α 20.6634 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης αµιανάκη Κατερίνα Μακαρώνας Μανώλης, Κορνάρου Στέλλα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα