ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου Αριθμός 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010 1. Αριθμός 1"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου Αριθμός 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης μεταξύ των Εταιρειών Hogan & Hartson LLP Lovells LLP Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Hogan & Hartson LLP Lovells LLP, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι συναψαν γραπτή συμφωνία βάσει της οποίας θα συγχωνευθούν Ο δικηγορικός οίκος Hogan & Hartson LLP είναι ετερόρρυθμη εταιρεία δραστηριοποιείται σε ποαλούς τομείς της νομικής με περίπου 1300 δικηγόρους σε εικοσι-επτα γραφεία παγκοσμίως. Η εν Λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπορικό ρυθμιστικό δίο συνεργάζεται με πελάτες από τον επιχειρηματικό κυβερνητικό τομέα Η εταιρεία Hogan & Hartson LLP παρέχει νομικές συμβουλές σε πελάτες σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία, κυβερνητικοί ρυθμιστικοί νόμοι, εταιρικό δίο, νόμοι περί χρηματοδότησης φορολογίας αγώγιμα διώματα Ο δικηγορικός οίκος Hogan & Hartson LLP δεν έχει γραφεία στην Κύπρο άλλα παρέχει συμβουλές σε πελάτες οι οποίοι διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο ή έχουν φυσική παρουσία ατην Κύπρο, μέσω διάφορων γραφείων που βρίσκονται είτε στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες η στη Ρωσία Ο δικηγορικός οίκος Lovells LLP είναι επίσης διεθνής ομόρρυθμη εταιρεία με περίπου 2,000 δικηγόρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε είκοσι οκτώ γραφεία στην Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή Ηνωμένες Πολιτείες Η εν λόγω εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές σε όλους τους κύριους τομείς της νομικής, ενεργώντας τακτικά σε πολύπλοκες συναλλαγές εμπορικές διαφορές που αφορούν πολλές διοδοσίες Ο δικηγορικός οίκος Lovells LLP δεν έχει γραφεία στην Κύπρο άλλα παρέχει συμβουλές σε πελάτες που βρίσκονται στην Κύπρο, μέσω διάφορων γραφείων που βρίσκονται στην Ευρώπη Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000

2 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 2 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών CIC Information Technology Lid Demades Bros Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CIC Information Technology Ltd Demades Bros Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι σύναψαν γραπτή συμφωνία βάαει της οποίας η εταιρεία CIC Information Technology Ltd που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Cyprus Import Corporation Ltd θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Demades Bros Ltd. Η εταιρεία CIC Information Technology Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εταιρεία Cyprus Import Corporation Ltd κατέχει την αντιπροσωπεία στην Κύπρο ψα την εισαγωγή νούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες Mercedes Benz, Mitsubishi Fuso Smart. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία βιομηχανικών εργαλείων, Η εταιρεία Demades Bros Ltd κατέχει την αντιπροσωπεία στην Κύπρο για την εισαγωγή νούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες Fiai, Alfa Romeo Lancia, Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ,00% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 2010 ΛΗΞΗΣ2012 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οτις 8 Ιανουαρίου Καταβολή Τόκου: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται στις 15 Ιανουαρίου Αποπληρωμή: Τα χρεόγραφα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία στις 15 Ιανουαρίου Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8Γ ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οι εκδόσεις γίνονται σύμφωνα με τους περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμους του 1968 μέχρι 2003 τους σχετικούς κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας ισχύουν από την διαβάζονται μαζί με τους αντίστοιχους Ειδικούς Ορους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας. Στους παρόντες Γενικούς Ορους Εκδοσης, οι ακόλουθοι όροι έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται πιο κάτω- «εργάσιμη ημέρα» σημαίνει ημέρα κατά την οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοικτά για το διακανονισμό συναλλαγών «σύστημα πληρωμών TARGET2» σημαίνει το διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίου διακανονισμού σε συνεχή χρόνο, όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26^ Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) ΕΚΤ/2007/2 «TARGET2-CY» σημαίνει τη συνιστώσα του TARGET2 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 1. Έκδοση Σειράς: Η έκδοση Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας υλοποιείται με τη μέθοδο της δημοπρασίας. Για κάθε σειρά δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετική Ανακοίνωση. 2. Υποβολή Αξιολόγηση Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται τόσο από φυσικά όσο από νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Ανακοινώσεων. Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυμούν την από κοινού συζευκτικώς ή διαζεακτικώς κατοχή χρεογράφων, υπογράφονται από όλους τους από κοινού κατόχους. Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυμούν την από κοινού διαζευκτικώς κατοχή χρεογράφων, δεν γίνονται δεκτές ούτε λαμβάνονται υπόψη εάν στους προσφοροδότες περιλαμβάνονται ανήλικοι Προσφορές υποβάλλονται είτε ως ανταγωνιστικές προσφορές είτε ως μη-ανταγωνιστικές προσφορές. Ανταγωντσπκές προσφορές είναι σι προσφορές που σημαίνονται από τον προσφοροδότη ως «ανταγωνιστικές προσφορές» στις οποίες ο προσφοροδότης καθορίζει την τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος να αγοράσει τα χρεόγραφα. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά με βάση την τιμή της προσφοράς γίνονται δεκτές είτε πλήρως είτε εν μέρει, μόνον οι προσφορές στις οποίες η τιμή που καθορίζεται είναι ίση ή ψηλότερη της τιμής που κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδεκτή γι' αυτό το σκοπό. Οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται. Μη-ανταγωνιστικές προσφορές είναι οι προσφορές που υποβάλλονται από τον προσφοροδότη ειδικά σημειωμένες γι' αυτό το σκοπό ως «μη-ανταγωνιστικές προσφορές» στις οποίες ο προσφοροδότης δεν καθορίζει την τιμή την οποία είναι πρόθυμος να καταβάλει για αγορά των χρεογράφων. Με την υποβολή μη-ανταγωνιστικής προσφοράς, ο προσφοροδότης δηλώνει την πρόθεση του να αγοράσει χρεόγραφα στη μέση τιμή που καθορίζεται σταθμικά για όλες τις προσφορές που έχουν υποβληθεί ως ανταγωνιστικές έχουν γίνει αποδεκτές Κάθε αίτηση δύναται να είναι στη βάση είτε ανταγωνιστικής είτε μη-ανταγωνιστικής προσφοράς, αλλά όχι με τους δύο τρόπους. Κάθε αιτητής δύναται να υποβάλει πέραν της μίας αίτησης για την ίδια έκδοση. Δηλαδή, κάθε αιτητής διούται να υποβάλλει μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές προσφορές ταυτόχρονα μόνο μία μη-ανταγωνιστική προσφορά εφόσον δεν αναμιγνύει τους δΰο τύπους προσφοράς πάνω στην ίδια αίτηση Κάθε προσφοροδότης πρέπει να καθορίσει την ονομαστική αξία των χρεογράφων για τα οποία υποβάλλει προσφορά Οι προσφορές υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό πέραν τούτου για πολλαπλάσια των 100. Οι προσφοροδότες δεσμεύονται με τις προσφορές που υποβάλλουν ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ μέχρι τη Λήψη της νενομισμένης απόφασης για την κατανομή των χρεογράφων στους προσφοροδότες ότι αποδέχονται την αγορά των χρεογράφων ως η ανωτέρω κατανομή είτε στην τιμή της προσφοράς τους (για ανταγωνιστικές προσφορές) είτε στη μέση σταθμική τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.1. (για μη-ανταγωνιστικές προσφορές) Προσφοροδότες που υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές πρέπει να δηλώνουν επίσης την τιμή για κάθε 6100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων στην οποία επιθυμούν να αγοράσουν χρεόγραφα. Η τιμή πρέπει να καθορίζεται στο πλησιέστερο σεντ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλη τιμή ανάγονται με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο σεντ. Ανταγωνιστικές προσφορές στις οποίες δεν δηλώνεται η τιμή για κάθε 100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων αγνοούνται οι αιτήσεις θεωρούνται ως άκυρες μη ληφθείσες Προσφορές υποβάλλονται μόνο για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα τις εγκεκριμένες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, οι οποίες μπορούν να διαβιβάσουν προσφορές εκ μέρους για λογαριασμό των πελατών τους Αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους, πρέπει να έχουν συμπληρωμένη στο ενδεδειγμένο έντυπο υποβολής προσφοράς, εντολή προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση του λογαριασμού Ελάχιστων Αποθεματικών κατά την έκδοση των χρεογράφων, στην τιμή αγοράς των χρεογράφων, όπως αυτή τελικά διαμορφώνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα με το είδος της προσφοράς (ανταγωνιστική ή μη-ανταγωνιοτική) που έχουν υποβάλει.

4 4 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν διατηρούν λογαριασμό Ελάχιστων Αποθεματικών οτην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, πρέπει να διενεργήσουν ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας στο TARGET2. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να φροντίζουν ώστε το χρηματικό ποσό για την αγορά των χρεογράφων να υπάρχει, την ημέρα έκδοσης των χρεογράφων, στο λογαριασμό που δήλωσαν στο έντυπο υποβολής προσφοράς. Εναλλακτικά, το ποσό για αγορά χρεογράφων για ίδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους μπορεί να καταβάλλεται με επιταγή εκδομένη σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με ξεχωριστή επιταγή. 2.Θ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, μπορούν να συνοδεύονται από τραπεζική επιταγή ή να έχουν συμπληρωμένη εντολή προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση λογαριασμού την ημέρα έκδοσης των χρεογράφων Αιτήσεις που υποβάλλονται απ'ευθεΐας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πρέπει να συνοδεύονται από τραπεζικές επιταγές Για όσους υπόβαλαν μη-ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές, αν η μη-ανταγωνιστική τιμή είναι χαμηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον προσφοροδότη για κάθε 6100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων, επιστρέφεται το υπόλοιπο του ποσού που καταβλήθηκε Αν η μη-ανταγωνιστική τιμή είναι ψηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον προσφοροδότη για κάθε 100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων, αιτητές των οποίων οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές γίνονται αποδεκτές πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ της μη-ανταγωνιστικής τιμής του ποσού που καταβλήθηκε Για προσφορές που υποβάλλονται με καταβολή του ποσού με επιταγή δεν γίνονται αποδεκτές γίνεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού Σε περίπτωση επιστροφής ποσού με επιταγή, η επιταγή ταχυδρομείται στη δηλωθείσα διεύθυνση του προσφοροδότη χωρίς ευθύνη εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τυχόν απώλεια της επιταγής Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν καταβάλλει τόκους ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή κεφαλαίου για την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης της προσφοράς της ημερομηνίας έκδοσης των χρεογράφων ή, σε περίπτωση που η προσφορά δεν γίνεται δεχτή, της επιστροφής στον προσφοροδότη του ποσού που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα οποιουδήποτε προσφοροδότη για τα χρεόγραφα η οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο προσφοροδότης ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Σε περίπτωση μη παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που ζητούνται από την Κεντρική Τοάπεζα της Κύπρου ή αν δεν δοθούν έγρα ή αν δεν θεωρούνται, κατά την απόλυτη κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ικανοποιητικά, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απορρίψει την προσφορά ή να ακυρώσει π ν πώληση των χρεογράφων στον προσφοροδότη να πάρει οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια Η ακύρωση οποιασδήποτε πώλησης χρεογράφων για οποιοδήποτε λόγο δεν επηρεάζει την καθορισθείσα μηανταγωνιστική τιμή για τη συγκεκριμένη έκδοση Την ημέρα που λήγουν οι προσφορές ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών αποστέλλεται σχετική γνωστοποίηση στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές γίνονται δεχτές για όλο το ποσό ή μέρος αυτού. Γνωστοποίηση, επίσης, αποστέλλεται στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεχτές επιστρέφονται, ανάλογα με την περίπτωση, ποσά τα οποία καταβάλλουν μαζί με τις προσφορές τους. Η γνωστοποίηση γίνεται το συντομότερο δυνατό με τηλεομοιότυπο ή, αν δεν υπάρχει, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί με δημόσια Ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη συνολική ονομαστική αζ\α των χρεογράφων για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, τη συνολική ονομαστική αξ\α των χρεογράφων για τα οποία γίνονται αποδεχτές προσφορές, την κατώτατη ανώτατη τιμή οι οποίες γίνονται δεχτές για την πώληση χρεογράφων τη μέση σταθμική τιμή στην οποία γίνονται οι πωλήσεις χρεογράφων για αιτητές που υποβάλλουν μη-ανταγωνιστικές προσφορές. Οι Ανακοινώσεις προωθούνται για 6 η μοοίε υ ση/παρουσία ση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές είτε για ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για μέρος του η απόφαση της Τράπεζας είναι τελεσίδικη. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί την ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά να καθορίσει το συνολικό ποσό των χρεογράφων τα οποία εκδίδονται κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. 3. Τιμή Έκδοσης: Η τιμή έκδοσης για κάθε αιτητή διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους που καθυρίζονται στην Ανακοίνωση για την προσφορά των χρεογράφων με δημοπρασία. 4. Καταβολή Τόκου: (α) Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στην ημερομηνία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης: Νοείται ότι σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης, διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, (β) Αναφορικά με χρεόγραφα που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνομα ενός κατόχου ισχύουν οι εξής όροι: (ί) Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου γίνεται με ένταλμα που ταχυδρομείται στη διεύθυνση του κατόχου που είναι καταχωρισμένη ατο Μητρώο Κατόχων, πλην όπου σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του κατόχου προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο τόκος εμβάζεται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που ο κάτοχος υποδεικνύει. Το ενημερωτικό δελτίο κατάθεσης αποστέλλεται στη διεύθυνση του κατόχου που είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Κατόχων.

5 (π) (ίιί) ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αποστολή του εντάλματος πληρωμής τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Ο κάτοχος μπορεί, εάν επιθυμεί, να ορίσει αντιπρόσωπο στο όνομα διεύθυνση του οποίου καταβάλλεται αποστέλλεται ο τόκος. Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο: Η ταχυδρόμηση εντάλματος πληρωμής του τόκου στον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπο του, ή πίστωση λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την παράγραφο 4(β){ί) 4{β)(ϋ) ισοδυναμεί με απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο απαλλάσσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. (γ) Αναφορικά με χρεόγραφα που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνομα από κοινού κατόχων ισχύουν οι εξής όροι: (ί) (ϋ) (iii) (ίν) Οδηγίες κατόχων: Σε περίπτωση όπου το χρεόγραφο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα από κοινού συζευκτικώς κατόχων, οι οδηγίες των κατόχων αναφορικά με την καταβολή του τόκου πρέπει να υπογράφονται από όλους τους κατόχους, ενώ όπου το χρεόγραφο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα από κοινού διαζευκτικώς κατόχων οδηγίες μπορούν να δίδονται από οποιονδήποτε κάτοχο οι οποίες όμως δεσμεύουν όλους τους κατόχους. Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου γίνεται με ένταλμα πληρωτέο στο άνομα όλων των από κοινού κατόχων στη μορφή που είναι εγγεγραμμένα τα χρεόγραφα, εκτός όπου ισχύουν άλλες οδηγίες, ταχυδρομείται, όμως, στη διεύθυνση του κατόχου το όνομα του οποίου φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων, πλην όπου σύμφωνα με γραπτές οδηγίες πρας την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο τόκος εμβάζεται σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, που οι κάτοχοι υποδεικνύουν. Το ενημερωτικό δελτίο κατάθεσης αποστέλλεται στον κάτοχο το όνομα του οποίου φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων εκτός όπου ισχύουν άλλες οδηγίες. Αποστολή του εντάλματος πληρωμής τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Οι από κοινού κάτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να ορίσουν ανππρόσωπο στο όνομα τη διεύθυνση του οποίου καταβάλλεται αποστέλλεται ο τόκος. Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο: Η ταχυδρόμηση εντάλματος πληρωμής του τόκου στο διούχο ή τον αντιπρόσωπο του, ή η πίστωση λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4(γ)(ϋ) 4{γ)(ίϋ) ισοδυναμεί με απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο απαλλάσσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. 5. Εντεταλμένοι Εκδότες: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 6. Σκοπός της Εκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των χρεογράφων καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για να διατεθεί για σκοπούς αναπτύξεως. 7. Εγγραφή Μεταβίβαση: (α) Τα χρεόγραφα καταχωρίζονται στο όνομα των διούχων σε Μητρώο που τηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή άλλο κεντρικό αποθετήριο που καθορίζεται από κοινού μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. (β) Μεταβίβαση των χρεογράφων μπορεί να γίνεται για ποσό 100 ή πολλαπλάσιο του. β. Φορολογική Μεταχείριση: (α) Ο τόκος που κερδίζεται από φυσικά πρόσωπα απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος χωρίς περιορισμό: (β) Ο τόκος που κερδίζεται από νομικά πρόσωπα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. (γ) Ο τόκος που κερδίζεται υπόκειται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (δ) Το πλεόνασμα από τη διάθεση χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου απαλλάσσεται από φορολογία. Νοείται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης νομοθεσίας σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος ισχύουν οι εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις. 9. Απαλλαγή από Τέλη: Συμφωνίες για την αγορά, πώληση μεταβίβαση των χρεογράφων δεν χρειάζονται χαρτοσήμανση. 10. Αποπληρωμή: Τα χρεόγραφα αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους, εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί είτε λόγω εξαγοράς είτε μετά από συμφωνία με τους κατόχους. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ημέρα αποπληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η αποπληρωμή, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης, διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 11. Εξασφάλιση: Τα χρεόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κεφάλαιο ο τόκος για τα χρεόγραφα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας έχουν την Ιδια σειρά προτεραιότητας όπως τα λοιπά δάνεια της Κυβέρνησης. 12. Εισαγωγή Διαπραγμάτευση: Τα χρεόγραφα εισάγονται με αττόψααΐ] του Υπουργού Οικονομικών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/ σε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε τιμές που καθορίζονται από την προσφορά τη ζήτηση. Αγορές πωλήσεις μπορούν να γίνονται για πολλαπλάσια των 100. Η επιμέτρηση των ημερών για τον υπολογισμό του δεδουλευμένου τόκου γίνεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών της τοκοφόρου περιόδου επί έτους 365 ημερών ή 366 ημερών σε περίπτωση δίσεκτου έτους. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει το δικαίωμα παρέμβασης στην αγορά για συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή/ για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

6 6 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Επιπρόσθετοι Όροι Τα χρεόγραφα αυτά υπόκεινται στις πρόνοιες των περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμων του 1968 μέχρι 2003, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση τους Νόμους αυτούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται των αντίστοιχων Ειδικών Ορων Έκδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν αντίγραφα των Νόμων Κανονισμών στα Γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 14. Τα χρεόγραφα αυτά αποτελούν εγκεκριμένες επενδύσεις για Ταμεία Επιτρόπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Επιτρόπων (Trustee) Νόμου (Κεφ 193). 15 Αντίγραφα τόσο των Γενικών Όρων Έκδοσης όσο των Ειδικών Όρων Έκδοσης καθώς, επίσης, έντυπα για υποβολή προσφορών διατίθενται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα πιστωτικά ιδρύματα τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία Αριθμός 5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2,00% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ2010 ΛΗΞΗΣ 2012" ΜΕΧΡΙ Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους 1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με την παρούσα Ανακοίνωση προσφέρει, εκ μέρους για λογαριασμό της Κυβέρνησης, με δημοπρασία την πώληση μέχρι ,00% Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως με ημερομηνία έκδοσης τη 15 Ιανουαρίου 2010 ημερομηνία λήξης τη 15 Ιανουαρίου Η δημοπρασία της πιο πάνω Σειράς θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου Οι προσφορές υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα πιστωτικά ιδρύματα τις εγκεκριμένες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία. Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου διενεργείται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 των Γενικών Όρων Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από τις 11 Ιανουαρίου 2010 πρέπει να φθάσουν οτην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 της παρούσας Ανακοίνωσης το αργγ τερο μέχρι την 9.00 π.μ. της 13 Ιανουαρίου Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οδός Κέννεντυ αρ. 80, Λευκωσία, σε σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν τις λέξεις "Προσφορές για 2,00,% Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Πρώτη Σειρά 2010 Λήξης 2012*. Προσφορές που αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου πρέπει να φθάσουν στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι την ώρα που καθορίζεται πιο πάνω διαφορετικά θεωρούνται ως μη ληφθείσες η Κεντρική Τράπεζα δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για τη μη έγρη λήψη τους Προσφορές εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για Ιδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τραπεζική επιταγή, μπορούν να υποβληθούν με τηλεομοιότυπο (σρ ) στο ειδικό έντυπο.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 6 ΕΝΤΑΛΜΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΟΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962, ΑΡΘΡΟΝ 5(1) Προς τον Λιευθυντήν Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων απαντάς τους Φοροεισπράκτορας Εγω, ο Χαρίλαος Σταυράκης, Υπουργός Οικονομικών, δια του παρόντος απαιτώ παρ' υμών διατάττω υμάς όπως χωρησητε εις την είσπραξιν των εν τοις κατωτέρω αναφερομένων φορών, οιτινες κατέστησαν πληρωτέοι απαιτητοί ή δυνατόν να καταστώσι τοιούτοι μεταγενεστέρως διαρκούντος του έτους του λήγοντος την 31 ην Δεκεμβρίου 2010 παρά πάντων των υπόχρεων εις την καταβολήν τούτων προσώπων, όπως εν περιπτώσει μη πληρωμής, λάβητε τοιαύτα άλλα μέτρα, δυνάμει των διατάξεων του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εναντίον των τοιούτων προσώπων οία ήθελον καταστή αναγκαία διά την είσπραξιν των ποσών ων η πληρωμή κατέστη υπερήμερος. Πάντα τα ποσά τα βεβαιωθέντα ή επιβληθέντα δυνάμει των διατάξεων (1} Του άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, (2) του άρθρου 90 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, Κεφ. 166, (3) του άρθρου 11 του περί Χωριτικών Υποχρεώσεων Νόμου, Κεφ. 246, (4) των άρθρων του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 319 των άρθρων 35, 36 80(2) του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962, αρ. 67 του 1962, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ 1 αρ. 71 του 1968, 3 του 1976, 13 του 1985, του 1986, 323 του 1987, 66(1) του 1994, 6(1) 78(1) του 1996, 17(1) του (1) του 2000, (5) των άρθρων του περί Υδατοπρομηθείας Δημοτικών Αλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350, (6) των άρθρων 13, 23, 24, 25, των περί Βεβαιώσεως Εισπράξεως Φόρων Νόμων του (αρ του 1978, 41 του 1979, 164 του 1987, 159 του 1988, 196 του 1989, rou 1991, 86(1) του (1) του 1995, 80(1) 153(1) του 1999, 122(1) του 2002, 146(1) 214(1) του 2004, 106(1) 135(1) του 2005, 72(1) TOU (1) του 2009, (7) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου υπ' αριθμόν 89 του 1962, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 73 του (1) του 2002, (8) του άρθρου 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, αρ. 1 του 1971, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό του Νόμου υπ 1 αρ. 24 του 1972, (9) των άρθρων 3 5 του περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμου υπ' αρ. 34 του 1978, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπο των Νόμων υπ 1 αρ. 29 του 1979, 12 του 1980, 13 του 1981, 12 του 1982, 13 του 1983, 31 του 1984, 23 του 1985, 32 του 1986, 44 του του 1988, 40 του 1989, του 1990, (10) του άρθρου 34(8) των περί Ενοποιήσεως Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων αρ. 24 του 1969, 52 του του 1973, 18 του 1983, 44 του του 1986, (11) του άρθρου 15 του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου υπ' αρ. 24 του 1980 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ του 1980, 25 του 1981, 10 του 1984, 33 του 1987, 239 του 1991,72(1) του 1994, 120(1) του (1) του 2004, (12) του άρθρου 21 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νώμου υπ' αρ. 52 του 1980, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 135 του 1990, 70(1) του 1994, 80( ) του 1997, 48(1) 79(1) του 1999, 119(1) του (1) του 2008, (13) του άρθρου 3 του περί Φορολογίας Υπηρεσιών Νόμου υπ" αρ. 11 του 1984, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό του Νόμου υπ" αρ. 77(1) του (14) του άρθρου 3 του περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμου υπ' αρ. 5 του 1985 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 7, 92, του 1986, του του του 1989, 39 του 1990, 30(1) 60(1) του 1993, 93(1) του (1) του 1996, 76(1) 109(1) του 1998, 78(1) 151(1) του 1999, 9(1), 38(1) 168(1) του 2000, 157(1) του (1) 94(1) του 2002, (15) του άρθρου 4 του περί Χαρτοσήμων Νομού υπ' αρ. 19 του 1963 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 21 του 1967, 36 του του του 1971, 38 του 1972, 79 του 1977, 29 του του 1984, 160 του 1991, 60(1) του 1992, 68(1) του 1994, 1(1) του 1995, 9([) του 1998, 121(1) 222(1) του 2002, 179(1) 209(1) του (1) 152(!) του 2007, (16) του άρθρου 4 του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου υπ" αρ. 78(1) του (17) του άρθρου 3 του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου υπ' αρ. 117(1) του 2002, ως ούτος έχει τροποποιηθεί υπό των Νόμων υπ' αρ. 223(1) του 2002, 188(1) του 2003, 178(1) του (1), 44(1), 75(1) 111 (Ι) του 2009, (18) των άρθρων 6 8 του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους Άλλα Μέτρα Νόμου, 197(1) του Την 8ην Ιανουαρίου 2010 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, Υπουργός Οικονομικών.

8 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 7 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΧΩΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Το Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών δημοσιεύεται οπό το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου Χωρομετρίας, βάσει του Νόμου που προνοεί για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ν.67{1)/2005). Οι πιο κάτω είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών για περίοδο που ισχύει μέχρι τις : Α/Α Αριθμός Μητρώου Όνομα Αρμόδιου Χωρομέτρη Νίκος Κ. Ρούσος Χρίστος Ζ. Ζήνωνος Ανδρέας Ν. Σωκράτους Χρίστος Κ. Χατζηγιάνκου Πανικός Χ. Παπαδόπουλος Πανικός Μ. Καβσζης Ιωάννης Α. Ιακωβίδης Κώστας Ν. Ταλιώτης Νικόλαος Α. Αρσένης Γιάννος Ε. Κασουλίδης Νίκος Α. Μιχαήλ Ελίκκος Α. Ηλία Παναγιώτης Π. Μενοίκου Κυριάκος Π. Πανανιώτου Χριστίνα Π. Παπαδοπούλου Αντώνης Κ. Αντωνίου Χριστίνα Μ. Προδρόμου Παναγιώτης Σ. Γεωργίου Μάριος Π. Λαδιάς Ευαγόρας Δ. Οδυσσέως Δημήτρης Γ. Γεωργίου Γιαννάκης Γ. Βερέης Νικόλας Ι. Δημητρίου ΧριστάκηςΑ. Χριστοφίδης Ευφημία Γ. Ψαλτά Μιχαλάκης Ο. Μιχαήλ Νίκος Α, Συμεού Γιάννης Γ. Χατςηοικονόμου Τομάζος Θ. Μαρίνος Φίλιππος Α. Σέπος Γιώργος Π. Βρωμοβρυσιώτης Φροίξος Μ. Στσυρινίδης Παντελής Π. Σολιάτης Ανδρέας Α. Παπαχριστοδούλου Κίκης Φ. Φιλίππου Στάθης Σ. Περικλέους Ιωάννης Δ. Γκσγκτζας Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Παναγιώτης Ν. Γελαδάκης Νίκος Μ. Ζαννεττής Πανικός Α. Θρασυβούλου Λοϊζος Α. Καζαμίας Παντελής Ν. Φινάπουλος ΦΜιπττος Σ. Μυλωνάς Μιχάλης Κ. Παρασκευαϊδης Ανδρέας Α. Πετρόπουλος Χριστάδουλος Ν. Μάρκου Ζαννέτος Ν. Τοφαλλής Κώστας Π. Πανανιώτου Ιεζεκιήλ Α. Ιεζεκιήλ Στράτος Α. Στυλιανίδης Δημήτριος Γ. Μακρυγιάννης Γεώργιος Ι. Όθωνος Ανδρέας Μ. Ανδρέου Βρυώνης Κ. Βρυωνίδης Αντώνης Α. Τόκας Βραχίμης Ν. Αρτυματάς Ευτύχιος Κ. Ρουσιάς Χριστό δούλος Σ. Ζερβός Κωνσταντίνος Δ. Μπακάλης S Μάγδα Σ. Ορφσνίδσυ Άθως Α. Αγαπίου Πέτρος Κ. Παπασάββας Αντρόνικος Η. Αντρονίκου Αγησίλαος Σ. Αγησιλάου Αριστόδημος Σ. Αναστασιάδης Αρίστη Β. Λουκά Μιράντα Γ. Αντωνιάδου Αλέξανδρος Ι Νίττης Μιχάλης Χ. Σαββίδης Μαριλένα Α. Θεοδώρου Ερμόλαος Α. Δούλιας Μάριος Τ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Σ. Τέμενος Παναγιώτα Ε. Κάσπη Νεκτάριος Π. Κυριάκου Γιώργος Α. Μούχλης Ανδρέας Ν. Ανδρέου Ελένη Ε. Μιλτιάδους ao Βασούλα Σ. Βάσου Δημήτρης Κ. Μάσιας Χρίστος Τ. Σαββίδης

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 9 Αριθμός 8 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΣΟΔΑ: Φόροι Άδειες Τέλη Διώματα Εσοδα Υδατοπρομήθειας Ανάκτηση Εξόδων Διώματα Παροχής Υπηρεσιών Ενοίκια Τόκοι Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις Διάφορα Εσοδα Χορηγίες ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ημ Λ. Κ. Λ.Κ Β Β ΕΞΟΔΑ: Μισθοί Ημερομίσθια Συντάξεις Φιλοδωρήματα Αντιμισθία Επιδόματα Δημάρχου Εξοδα για Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων Εξοδα Καθαριότητας Έξοδα Υδατοπρο μη θειας Ηλεκτροφωτισμός Συντήρηση Βελτίωση Δημοτικών Υποστατικών Συντήρηση Οδών, Φώτων Τροχ. Εργων Κοιν. Ωφελ. Δευτερεύοντα έργα υποδομής Γήπεδα Αθλοπαιδιές Εξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών Εξοδα Πολιτιστικών Άλλων Εκδηλώσεων Διοικητικά Έξοδα Εξοδα Παραλίας Άλλα Έξοδα Λειτουργία Οχημάτων, Μηχανημάτων Εργαλείων... Τόκοι Αποσβέσεις Μειώσεις - Διαγραφές ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Μείον: Ελλειμμα Ταμείου Συντάξεων που αφορά προηγούμενα έτη (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ Β ( ) ( ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Χρεώστες Ταμειακά Διαθέσιμα Σημ Λ.Κ Λ.Κ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Πιοτωτές Οφειλόμενα Εξοδα Καταθέσεις Δημοτών Δόσεις δανείων καθυστερημένες δόσεις πληρωτέες εντός 12 μηνών Παρατραβήγματα Τράπεζας ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ( ) ( )

10 10 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Σημ ΛΚ ΛΚ (203 3Β8) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Δημοτικός Ταμίας ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ. Δήμαρχος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓ ΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( ) ( ) ( ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( ) ( ) ( ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ Β Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ελλειμμα)/Πλεόνασμα Ετους Αναπροσαρμογές για Αποσβέσεις Τόκους Εισπρακτέους Τάκους Πληρωτέους Ελλειμμα / Πλεόνασμα απο εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης του υπόλοιπου των μακροπροθέσμων χρεωστών (Μείωση)/Αύξηση υποχρέωσης στο ταμείο συντάξεων & φιλοδωρημ Με Ιωση/ (Αύξηση) στους Χρεώστες Μείωση/ Αύξηση στους Πιστωτές οφειλόμενα έξοδα (Με Ιωση)/ Αύξηση στις Καταθέσεις Δημοτών Αύξηση στους Μακροπρόθεσμους χρεώστες Ροη μετρητών για εργασίες Τόκοι πληρωθεντες 2006 ΛΚ (2 115) (96 000) ( ) (24 127) ( ) ( ) ( ) 2005 ΛΚ ( ) (153) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροη μετρητών για εργασίες ( ) ( Β) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Χορηγία για έργα ανάπτυξης Τόκοι εισπραχθέντες ( ) ( ) Καθαρή ροη μετρητών απο επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( )

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ! ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν.- ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωμή δανείων Κρατική Χορηγία 2006 ΛΚ 1.349,175 ( ) ( ) 2005 Λ.Κ (184,613) (68.917) Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μειωση)/αύξηαη σε μετρητά * ταυτόσημες αξίες ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (22.786) ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕ! ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (Συμπεριλαμβάνει πσρατραβήγματα τράπεζας κατά την ). 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Α. ΒΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι Λογαριασμοί έχουν ετοιμαστεί με βάοη την αρχή του ιστορικού κόστους με τροποποίηση ώστε να περιλαμβάνουν την επανεκτίμηση ορισμένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού όπως εξηγείται πιο κάτω. Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (α) Γη Κτίρια Η γη τα κτίρια παρουσιάζονται σύμφωνα με την εκτίμηση που έγινε το 2003 βάσει της αρχής της συγκριτικής μεθόδου εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή με ημερομηνία ισχύος το Απόσβεση γίνεται μόνο για τα κτίρια, με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3% λαμβάνοντας υπόψην την αναμενόμενη διάρκεια της χρησιμότητας τους. (β) Οχήματα, Μηχανήματα Εργαλεία Τα οχήματα που αγοράστηκαν πριν το 2000 τα μηχανήματα εργαλεία που αγοράστηκαν πριν το 1995 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Όλα τα άλλα παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Απόσβεση γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια χρησιμότητας τους ως ακολούθως: Οχήματα Λ Μοτομοδήλατα 20% Μηχανήματα 10% Εργαλεία 33 1/3% Εργαλεία κόστους κάτω των ΛΚ100 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται (γ) Επιπλα Γραφειακός Εξοπλισμός, Τα έπιπλα ο γραφειακός εξοπλισμός που αγοράστηκαν πριν το 1995 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Όλα τα άλλα παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Επιπλα Εξοπλισμός Γραφείου κάτω των ΛΚ100 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται. Όλα τα άλλα αποσβένονται με τη μέθοδο της σταβερής απόσβεσης με ποσοστό 10% αφού λήφθηκε υπόψη η αναμενόμενη διάρκεια χρησιμότητας τους. (δ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που αγοράστηκαν πριν από το 2000 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Οι υπόλοιποι παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Απόσβεση γίνεται με τη μέθοδο της σταδερης απόσβεσης με ποσοστό 20%. (ε) Λογισμικά Προγράμματα: (στ) (ζ) (η) Τα Λογισμικά Προγράμματα με ετήσιο συνολικό κόστος κάτω των ΛΚ1000 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται. Τα προγράμματα άνω των ΛΚ1000 αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 33 1/3%, Κύρια Έργα Υποδομής: Κύρια έργα υποδομής θεωρούνται τα νέα μακρόζωα έργα ανάπτυξης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα κύρια πολεοδομικά έργα. Ορισμένα έργα χρηματοδοτούνται απά την κυβέρνηση. Η συνεισφορά του Δήμου κεφαλαιοποιείται διαγράφεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3%. Εργα Τέχνης: Τα έργα τέχνης αποτελούνται από ζωγραφικούς πίνακες. Τα έργα τέχνης που υπήρχαν μέχρι την παρουσιάζονται με την τιμή εκτίμησης που έγινε το 2003 Τα έργα τέχνης Γιου αγοράζονται από την φαίνονται σε τιμή κόστους Δε γίνεται πρόνοια για αποσβέσεις. Βιβλία Οι δαπάνες για την αγορά βιβλίων κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται στο έτος που διενεργούνται. Η ετήσια κρατική συνεισφορά για τον εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης παρουσιάζεται ως έσοδο

12 12 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Τα πρόστιμα παρουσιάζονται ως έσοδα του έτους στο οποίο εισπράττονται χωρίς να γίνεται πρόνοια για ποσά που οφείλονται. Δ ΔΑΝΕΙΑ Υποχρεώσεις που δεν είναι πληρωτέες μέσα σ' ένα χρόνο από την ημερομηνία του Ισολογισμού, κατατάσσονται σαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση κατατάσσονται σαν τρέχουσες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση κατατάσσονται σαν τρέχουσες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. 2. ΦΟΡΟΙ: Δημοτικό τέλος Επαγγελματικός Φόρος Φάρος Διανυκτέρευσης Λ.Κ Λ. Κ ( ΑΔΕΙΕΣ: Άδειες οικοδομής Πολεοδομικές εγκρίσεις Αδειες λειτουργίας Αδειες Ποτού Άδειες σκύλλων Διαφημιστικές πινακίδες Άδειες καπνού Αδειες τοποθέτησης θαλασσίων ειδών Κολυμβιτικές δεξαμενές Άδειες πετρελαιοειδών ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετακίνηση σκυβάλλων Πολιτικοί γάμοι Αντίγραφα πιστοποιητικών γάμων Διώματα από καλορινές εκδηλώσεις Δικαίωμα έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού Πιστοποιητικό τελικής εγκρίσεως, ΕΣΟΔΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Τέλη παροχής ή κατανάλωσης ύδατος Διώματα για εγκαταστάσεις επιδιορθώσεις Διώματα εγκατάστασης υδρομετρητών Κεφαλαιουχική δαπάνη υδατοπρομήθειας Δικ. για επίβλεψη - Τοποθέτηση σωλήνων Πώληση νερού σε άλλες αρχές Β Β Β ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Εκσκαφές από ΑΗΚ Εκσκαφές από ΑΤΗΚ Εισπράξεις για Φανούς Οδικού Φωτισμού., Καθάρισμα Οικοπέδων Εισπράξεις Νομικών Εξόδων Εισπράξεις από Ζημιές (ΑΗΚ) Επιδιορθώσεις δρόμων πεζοδρομίων., Εισπράξεις για διάφορες ζημιές Εισπράξεις από εκδρομές συνταξιούχων Διάφορες εκδρομές Χορηγία από Πολεοδομία (Κυμματοθραύστ) Β Β.892

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8η.ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χώρος Στάθμευσης {από παρκόμετρα).. Χώρος Στάθμευσης Ενοίκια γηπέδου Ενοίκια πολιτιστικού κέντρου Λ.Κ Λ.Κ ΕΝΟΙΚΙΑ: Ενοίκια κρεοπωλείου ΤΟΚΟΙ: Τόκοι καταθέσεων ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΠΡΟΣΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Πρόστιμα τροχαίας Πρόστιμα Δικαστηρίου Εξώδικα (Τροχονόμοι) Εισπράξεις για έξοδα επίδοσης άλλα Πρόστιμα νερού Τόκοι από Διανυκτερεύσεις Προσεπιβαρύνσεις χρεωστών Διώματα για καθυστερήσεις εξώδικων Β.Β2Β Β ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ: Μεταφορά Καταθέσεων Διάφορες Εισπράξεις Διώματα από ΣΑΛΑ Επιστροφές ΦΠΑ Επιδόματα Ασθενείας Εισπράξεις από Ασφάλειες Προσωπικού Επιστροφή Χρημάτων Τοπιοτέχνηση χώρου πρασίνου Υπερπληρωυ.ή διάφορων Φορολογιών... Πλειστηριασμός Οχημάτων Διαφήμιση στο περιοδικό ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κυβερνητική Επιχορήγηση. Διώματα φθαρτών ειδών Πολεοδομικές Αδειες Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ειδική Χορηγία για ΦΠΑ Επαγγελματική Αδεια Επιχορήγηση από Ε.Ε ,

14 14 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΙΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200&-ουν 14 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΟΙΑ Γραφειακό Προσωπικό Υπερωρίες Γραφειακού προσωπικού Ειδικοί Αστυνομικοί Υπερωρίες Ειδικών Αστυνομικών Προσωπικό Περισυλλογής Σκυβαλων Υπέρ Προσωπικού Περισυλλογής Σκυβαλλων Προσωπικό Γενικής Καθαριότητας Υπερωρίες Προσωπικού Γενικής Καθαριότητας Εκτακτο Προσωπικό Προσωπικό Τεχνικών Υπηρεσιών Υπερωρίες Προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών Προσωπικό Πάρκων καν Χωρώ 1 * ΠρααΙνων Υπερωρίες Προσωπ Πάρκων Χωρών Πρασ Προσωπικό Παραλίας Υπερωρίες Προσωπικού Παραλίας Οδοιπορικά Διανυκτερεύσεις Στολές Υπάλληλων Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Προνοίας Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφάλεια Προσωπικού Ταμείο Ευημερίας Επίδομα Αναδρομικά Ε Ε ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αντιμισθία Δήμαρχου Εξοδα Παραστάσεως Δήμαρχου ΕΙΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αποζημίωση Δημοτικών Συμβουλών Εξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβουλών ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟτΗΤΑΣ Καθαρισμός δρόμων Δημοσίων χωρών Εξοδα μετακίνησης σκυβαλων Εξοδα για υγειονομικούς σκοπούς Εξοδα για καθάρισμα οικοπέδων Χώρος Λυμάτων Σκυβαλων Αγορά Επιδιόρθωση Σκυβαλλοδοχείων Β ΕΞΟΔΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΟΕΙΑΣ Κατανάλωση Ηλ Ρεύματος Υδραντλιών Συντήρηση Βελτίωση Δικτύου Υδατο προ μη θειας Αγορά Υδρομετρητων λοιπών Εξαρτημάτων Αξιοποίηση Γεώτρησης 86/ Β ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Φωτισμός 05ων Υποστατικών Εγκατάσταση Φανών Οδικού Φωτισμού Συντήρηση Οδικού Φωτισμού Επέκταση Βελτίωση Ηλεκτρικού Δικτύου Διάφορα Έξοδα (Αγορές) Διακοσμητικές Κολώνες Οδ Φωτισμού 8Β

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ Συντήρηση Βελτίωση Υ Υποστατικών 21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ. ΦΩΤΩΝ ΤΡΟΧ Α ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝ ΩΦΕΛ Συντήρηση Επιδιόρθωση Υφ Οδών Κατασκευή Πεζοδρομίων Κατασκευή Διαβάσεων Πεζών Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις Κατασκ & Συντήρηση Πινακίδων ft Σημ Τροχαίας Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Εξοδα για Αναστήλωση Αγιας Χριστινης Συντήρηση Αρχαίου Τάφου Τοχοι Αντιστηριξης Κατασκευή Οχετών Λειτουργία Φώτων Τροχαίας Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας Μελέτη για Κατασκευή Οδικού Δικτύου ΛΚ ΛΚ Β ΒΒ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Διαμόρφωση Χωρών Πρασίνου Συντήρηση Χωρών πράα Πάρκων & ΠλατεΙων Αγορά Υπηρεσιών Χώροι Στάθμευσης Εξωτερικά Ιατρεία ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΑΟΛΟΠΑΙΔΙΕΣ Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Βελτιώσεις Γηπέδων Κατανάλωση Ηλ Ρεύματος Δημοτ Σταδίου Βελτιωτικά Εργα στο Υφ Γήπεδο στη Γ/Γεια ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγαθοεργά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Παιδοκομικος ΣταΒμος ΣΚΕ Μονάδα Διάσωσης Λουσμένων Εισφορά, για ανέγερση Προφήτη Ηλία Εισφορές σε Αθλητικά Σωματεία Εξοδα για Κοινωνικούς άλλους σκοπούς ΕΙΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Επιτροπή Κοινωνικής προνοίας Επιτροπή Περιβάλλοντος Υγείας Επιτροπή Αθλητισμού Νεολαίας Τουριστικοί Περίπατοι Εκδρομές Συνταξιούχων Διάφορες Εκδρομές 26 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ασφάλεια Ακίνητης Περιουσίας Χαρτικά Ταχυδρομικά Εκτυπωτικά Ελεγκτικά Διώματα Δικαστικά Δικηγορικά Εξοδα Τηλεφωνικά Τέλη Δημοσιεύσεις Ενοίκια Συνειαφορά στην Ενωση Δήμων Εξοδα Φιλοξενίας Εξοδα Δημοσίων Σχέσεων Εφημερίδες περιοδικά Εξοδα Μηχανογράφησης Τεχνικός Σύμβουλος Μηχανογράφησης Σύμβουλος Τοπιοτεχνησης Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ασύρματοι Επικοινωνίες Επιδ Επίπλων Γραφειακού Εξοπλισμού Επιδιόρθωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη ΙστοσελΙδα Δήμου Ενημερωτικό Εντυπο (Περιοδικό) Ηλεκτρικό Ρεύμα Γραφείων Β Β Θ Β Β

16 16 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν Λ.Κ Λ.Κ. 27 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΛ1ΑΣ: Καθαριότητα, Κατασκευές ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ: Εξοδα ειδικά Εγκρινομ. (Μη προβλεπ. Δαπάνες) Εξοδα Πολιτικών Γάμων Β31 Πληρωμή Ασφαλειών Προσωπικού Πληρωμές μη ταξιν. άλλως πως Αδέσποτοι Σκύλλοι Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση Δημοτική Χορωδία Επιδιόρθωση Διαφόρων Ζημιών Αγορά Διάφορων Υλικών Μικροεργαλείων Επιστροφή Χρημάτων Πρόγραμμα Blue Water Αποχετευτικά τέλη Φύλακας Αγροτικών Περιοχών Αγορά Παρκόμετρων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Επιδιόρθωση οχημάτων Επιδιόρθωση Μηχανημάτων Εργαλείων Καύσιμα Οχημάτων Μηχανημάτων Ασφάλεια Οχημάτων Αγορά Εξαρτημάτων Σορώθρου Επιδιόρθωση Παρκόμετρων ΤΟΚΟΙ Τόκοι Διώματα Παρατραβήγματος Τόκοι Διώματα Δανείων Άλλες Χρεώσεις Διώματα Τόκοι Φόρου Εισοδήματος ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Αποσβέσεις ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαγραφή Σκυβάλλων Διαγραφές Επαγγελματικού Φόρου Αδειες Λειτουργίας Αδειες Σκύλλου Διαγραφές Κτηματικού Φόρου Β Μειώσεις Χρεώσεων για Καθ. Οικοπέδων 360 Μειώσεις Αδειών Ποτού Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ: Οι υπάλληλοι του Δήμου διούνται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, σύνταξη ή/ φιλοδώρημα όταν αψυπηρετούν. Οι κανονισμοί προνοούν όπως ο Δήμος εισφέρει κάθε χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων Φιλοδωρημάτων από το οποίο θα καταβάλλονται τα πιο πάνω ωφελήματα Επιπρόσθετα οι κανονισμοί προνοούν την καταβολή σύνταξης στη χήρα ορφανά σε περίπτωση θανάτου μονίμων υπαλλήλων ή συνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό οι μόνιμοι Υπάλληλοι εισφέρουν στο Ταμείο Συντάξεων Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που έγινε το έτος 2004 με ημερομηνία εκτίμησης ο Δήμος οφείλει στο Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων ποσά ύψους ,00 λόγω ελλειμματικών εισφορών. Η μελέτη πρότεινε υπαλλακτικούς τρόπους για την χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος το Δημοτικό Συμβούλιο στις αποφάσισε την εξόφληση του σε 15 χρόνια με ετήσια δόση Ο Δήμος έχει αναγνωρίσει την πιο πάνω οφειλή σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 παρ. 155(a). Εναντι της πιο πάνω οφειλής ο Δήμος από το έτος 2005 εμβάζει ποοό ύψους Ε ετησίως στο Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8Γ ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. 34. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1996 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για εξαγορά χώρων στάθμευσης, τα ποσά που προκύπτουν από τη διαχείριση της λειτουργίας χώρων/ οικοδομών δημόσιας στάθμευσης, καθώς κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις για σκοπούς δημιουργίας χώρων δημόσιας στάθμευσης. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς, ανέγερσης διαχείρισης κατάλληλων χώρων ή/ οικοδομών για δημόσια στάθμευση. 35. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Το Ταμείο Εξαγοράς Ανοικτών Δημόσιων Χώρων ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1997 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτά κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά ανοικτών δημόσιων χώρων, καθώς οι πόροι που προκύπτουν από τη διαχείριση της λειτουργίας διευκολύνσεων που τυχόν να υπάρχουν σε τέτοιους χώρους. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς ή/ απαλλοτρίωσης κατάλληλων χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι ή/ για τη διαμόρψωση/τοπιοτέχνηση όσων χώρων αποκτηθούν με ταυς πόρους του Ειδικού Ταμείου Λ.Κ Λ.Κ. 36. ΧΡΕΩΣΤΕΣ: Επαγγελματικής Αδειας Μετακίνησης Σκυβάλλων Αδειας Λειτουργίας Τέλους Υδατοπρομήθειας ΣΑΛΑ Αδειας Ποτού Δημοτικού Τέλους Κοινοτικής Υπηρεσίας ( ) Φόρου Ενοικίου ( ) Άδειας Σκύλλου Β.033 Για Ταμείο Συντάξεων 10.7Β Χρεώστες για φόρο εισοδήματος Χρεώστες για καθάρισμα οικοπέδων Δήμος Αγίου Αθανασίου για Εξ Ιατρεία Χρεώστες για Οδό Πάτμου Χρεώστες για βελτίωση Σπύρου Κυπριανού Χρεώστες Ενοικίων 180 Κυπριακή Δημοκρατία ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ Κυπριακή Δημοκρατία Δόσεις εντός ενός έτους ( ) ( ) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Γενικός Λογαριασμός Άλλοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί Έργων Λογαριασμοί Δανείων Δημοτικό Ταμείο Ταμείο Αποκοπών Υπόλοιπο Ειδικού Ταμείου Καταθέσεων (ΝτεποζΙτων) ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γενικός Λογαριασμός ~ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΤΗΚ ΦΠΑ Θ87 ΣΑΛΑ Αλλοι Πιστωτές Εμπορικοί Πιστωτές Πιστωτές Μισθοδοσίας Β

18 18 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-ουν Λ.Κ Λ Κ. 41. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ Καταθέσεις για ζημιές Καταθέσεις για υ δ ατο προμήθεια ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: Δάνεια από Δανειστικούς Επιτρόπους Δάνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Δάνεια από Εμπορικές Τράπεζες Β Μείον; Δόσεις Δανείων Πληρωτέες εντός 12 μηνών Καθυστερημένες Δόσεις ( ) ( ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Ποσά τα οποία χορηγούνται στο Δήμο από την Κυβέρνηση για την επιχορήγηση Κεφαλαιουχικών δαπανών αφαιρούνται από την αξία αγοράς ή την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανάλογα με το ύψος των εργασιών που εκτελούνται μέσα στο χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του. Το Αποθεματικό Κυβερνητικής Χορηγίας περιλαμβάνει ποσά που εισπράχθηκαν για έργα για τα οποία οι ανάλογες δαπάνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα. 44. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης Ταμείο Εξαγοράς Ανοικτών Δημόσιων Χώρων

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (συνεχεία) 45 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: ΚΟΣΤΟΣ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Χορηγίες Μεταφορά/ Καθαρό Στοιχεία Πάγιου Υπόλοιπο Προσθήκες Μεταφορά Υπόλοιπο μέχρι Χορηγίες/ Διάθεση Κόστος Ποσοστό Υπόλοιπο Αποσβέσ. Υπόλοιπο Υπόλοιπο Υπόλοιπο Ενεργητικού Έτους Διάθεση Ετους Χορηγιών του Δήμου Απόσβεσ Ετους Γη % Κτίρια % Κύρια Έργα Υποδομής % Χώροι Πρασίνου % Εργα υπό εκτέλεση % Οχήματα Μοτοποδήλατα % Μηχανήματα % Εργαλεία % Επιπλα Εξοπλισμός Γραφείου % Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές % Λογισμικό ,3% Βιβλία % Πίνακες Ζωγραφικής % S m Μ Ξ Ι m θ m > Η Μ CO.3 -Ο Ο -< > 32 Ο -ί Ν! Ο

20 20 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Εχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Γερμασόγειας στις σελίδες 4 μέχρι 23 που αποτελούνται από τον Ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το λογαριασμό εσόδων εξόδων, την κατάσταση αλλαγών στο συσσωρευμένο κεφάλαιο την κατάσταση ταμειακής ροής για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, περίληψη των σημανπκων λογιστικών αρχών άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία δίη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου Η ευβύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία τη δίη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου Εχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις όπως προγραμματίζω διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη παραλείψεις. Ενας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά άλλες γνωστοποιήσεις σης οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίοη του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία τη δίη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή δίη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Γερμασόγειας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 της χρηματοοικονομικής επίδοσης της ταμειακής ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου. Γ. Παπακυριακού, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2008.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Προβλεπόμενος Ισολογισμός 1 Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2 Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή 3 Σημειώσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4726 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 4747 Αριθμός 5774 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα