ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου Αριθμός 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010 1. Αριθμός 1"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4405 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου Αριθμός 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης μεταξύ των Εταιρειών Hogan & Hartson LLP Lovells LLP Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Hogan & Hartson LLP Lovells LLP, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι συναψαν γραπτή συμφωνία βάσει της οποίας θα συγχωνευθούν Ο δικηγορικός οίκος Hogan & Hartson LLP είναι ετερόρρυθμη εταιρεία δραστηριοποιείται σε ποαλούς τομείς της νομικής με περίπου 1300 δικηγόρους σε εικοσι-επτα γραφεία παγκοσμίως. Η εν Λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπορικό ρυθμιστικό δίο συνεργάζεται με πελάτες από τον επιχειρηματικό κυβερνητικό τομέα Η εταιρεία Hogan & Hartson LLP παρέχει νομικές συμβουλές σε πελάτες σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία, κυβερνητικοί ρυθμιστικοί νόμοι, εταιρικό δίο, νόμοι περί χρηματοδότησης φορολογίας αγώγιμα διώματα Ο δικηγορικός οίκος Hogan & Hartson LLP δεν έχει γραφεία στην Κύπρο άλλα παρέχει συμβουλές σε πελάτες οι οποίοι διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο ή έχουν φυσική παρουσία ατην Κύπρο, μέσω διάφορων γραφείων που βρίσκονται είτε στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες η στη Ρωσία Ο δικηγορικός οίκος Lovells LLP είναι επίσης διεθνής ομόρρυθμη εταιρεία με περίπου 2,000 δικηγόρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε είκοσι οκτώ γραφεία στην Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή Ηνωμένες Πολιτείες Η εν λόγω εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές σε όλους τους κύριους τομείς της νομικής, ενεργώντας τακτικά σε πολύπλοκες συναλλαγές εμπορικές διαφορές που αφορούν πολλές διοδοσίες Ο δικηγορικός οίκος Lovells LLP δεν έχει γραφεία στην Κύπρο άλλα παρέχει συμβουλές σε πελάτες που βρίσκονται στην Κύπρο, μέσω διάφορων γραφείων που βρίσκονται στην Ευρώπη Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000

2 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 2 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών CIC Information Technology Lid Demades Bros Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CIC Information Technology Ltd Demades Bros Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι σύναψαν γραπτή συμφωνία βάαει της οποίας η εταιρεία CIC Information Technology Ltd που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Cyprus Import Corporation Ltd θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Demades Bros Ltd. Η εταιρεία CIC Information Technology Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εταιρεία Cyprus Import Corporation Ltd κατέχει την αντιπροσωπεία στην Κύπρο ψα την εισαγωγή νούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες Mercedes Benz, Mitsubishi Fuso Smart. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία βιομηχανικών εργαλείων, Η εταιρεία Demades Bros Ltd κατέχει την αντιπροσωπεία στην Κύπρο για την εισαγωγή νούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες Fiai, Alfa Romeo Lancia, Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ,00% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 2010 ΛΗΞΗΣ2012 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οτις 8 Ιανουαρίου Καταβολή Τόκου: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται στις 15 Ιανουαρίου Αποπληρωμή: Τα χρεόγραφα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία στις 15 Ιανουαρίου Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8Γ ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οι εκδόσεις γίνονται σύμφωνα με τους περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμους του 1968 μέχρι 2003 τους σχετικούς κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι παρόντες Γενικοί Όροι Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας ισχύουν από την διαβάζονται μαζί με τους αντίστοιχους Ειδικούς Ορους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας. Στους παρόντες Γενικούς Ορους Εκδοσης, οι ακόλουθοι όροι έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται πιο κάτω- «εργάσιμη ημέρα» σημαίνει ημέρα κατά την οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοικτά για το διακανονισμό συναλλαγών «σύστημα πληρωμών TARGET2» σημαίνει το διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίου διακανονισμού σε συνεχή χρόνο, όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26^ Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) ΕΚΤ/2007/2 «TARGET2-CY» σημαίνει τη συνιστώσα του TARGET2 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 1. Έκδοση Σειράς: Η έκδοση Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας υλοποιείται με τη μέθοδο της δημοπρασίας. Για κάθε σειρά δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετική Ανακοίνωση. 2. Υποβολή Αξιολόγηση Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται τόσο από φυσικά όσο από νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Ανακοινώσεων. Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυμούν την από κοινού συζευκτικώς ή διαζεακτικώς κατοχή χρεογράφων, υπογράφονται από όλους τους από κοινού κατόχους. Προσφορές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που επιθυμούν την από κοινού διαζευκτικώς κατοχή χρεογράφων, δεν γίνονται δεκτές ούτε λαμβάνονται υπόψη εάν στους προσφοροδότες περιλαμβάνονται ανήλικοι Προσφορές υποβάλλονται είτε ως ανταγωνιστικές προσφορές είτε ως μη-ανταγωνιστικές προσφορές. Ανταγωντσπκές προσφορές είναι σι προσφορές που σημαίνονται από τον προσφοροδότη ως «ανταγωνιστικές προσφορές» στις οποίες ο προσφοροδότης καθορίζει την τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος να αγοράσει τα χρεόγραφα. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά με βάση την τιμή της προσφοράς γίνονται δεκτές είτε πλήρως είτε εν μέρει, μόνον οι προσφορές στις οποίες η τιμή που καθορίζεται είναι ίση ή ψηλότερη της τιμής που κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδεκτή γι' αυτό το σκοπό. Οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται. Μη-ανταγωνιστικές προσφορές είναι οι προσφορές που υποβάλλονται από τον προσφοροδότη ειδικά σημειωμένες γι' αυτό το σκοπό ως «μη-ανταγωνιστικές προσφορές» στις οποίες ο προσφοροδότης δεν καθορίζει την τιμή την οποία είναι πρόθυμος να καταβάλει για αγορά των χρεογράφων. Με την υποβολή μη-ανταγωνιστικής προσφοράς, ο προσφοροδότης δηλώνει την πρόθεση του να αγοράσει χρεόγραφα στη μέση τιμή που καθορίζεται σταθμικά για όλες τις προσφορές που έχουν υποβληθεί ως ανταγωνιστικές έχουν γίνει αποδεκτές Κάθε αίτηση δύναται να είναι στη βάση είτε ανταγωνιστικής είτε μη-ανταγωνιστικής προσφοράς, αλλά όχι με τους δύο τρόπους. Κάθε αιτητής δύναται να υποβάλει πέραν της μίας αίτησης για την ίδια έκδοση. Δηλαδή, κάθε αιτητής διούται να υποβάλλει μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές προσφορές ταυτόχρονα μόνο μία μη-ανταγωνιστική προσφορά εφόσον δεν αναμιγνύει τους δΰο τύπους προσφοράς πάνω στην ίδια αίτηση Κάθε προσφοροδότης πρέπει να καθορίσει την ονομαστική αξία των χρεογράφων για τα οποία υποβάλλει προσφορά Οι προσφορές υποβάλλονται για ελάχιστο ποσό πέραν τούτου για πολλαπλάσια των 100. Οι προσφοροδότες δεσμεύονται με τις προσφορές που υποβάλλουν ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ μέχρι τη Λήψη της νενομισμένης απόφασης για την κατανομή των χρεογράφων στους προσφοροδότες ότι αποδέχονται την αγορά των χρεογράφων ως η ανωτέρω κατανομή είτε στην τιμή της προσφοράς τους (για ανταγωνιστικές προσφορές) είτε στη μέση σταθμική τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.1. (για μη-ανταγωνιστικές προσφορές) Προσφοροδότες που υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές πρέπει να δηλώνουν επίσης την τιμή για κάθε 6100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων στην οποία επιθυμούν να αγοράσουν χρεόγραφα. Η τιμή πρέπει να καθορίζεται στο πλησιέστερο σεντ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλη τιμή ανάγονται με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο σεντ. Ανταγωνιστικές προσφορές στις οποίες δεν δηλώνεται η τιμή για κάθε 100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων αγνοούνται οι αιτήσεις θεωρούνται ως άκυρες μη ληφθείσες Προσφορές υποβάλλονται μόνο για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα τις εγκεκριμένες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, οι οποίες μπορούν να διαβιβάσουν προσφορές εκ μέρους για λογαριασμό των πελατών τους Αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους, πρέπει να έχουν συμπληρωμένη στο ενδεδειγμένο έντυπο υποβολής προσφοράς, εντολή προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση του λογαριασμού Ελάχιστων Αποθεματικών κατά την έκδοση των χρεογράφων, στην τιμή αγοράς των χρεογράφων, όπως αυτή τελικά διαμορφώνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα με το είδος της προσφοράς (ανταγωνιστική ή μη-ανταγωνιοτική) που έχουν υποβάλει.

4 4 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν διατηρούν λογαριασμό Ελάχιστων Αποθεματικών οτην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, πρέπει να διενεργήσουν ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας στο TARGET2. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να φροντίζουν ώστε το χρηματικό ποσό για την αγορά των χρεογράφων να υπάρχει, την ημέρα έκδοσης των χρεογράφων, στο λογαριασμό που δήλωσαν στο έντυπο υποβολής προσφοράς. Εναλλακτικά, το ποσό για αγορά χρεογράφων για ίδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους μπορεί να καταβάλλεται με επιταγή εκδομένη σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με ξεχωριστή επιταγή. 2.Θ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, μπορούν να συνοδεύονται από τραπεζική επιταγή ή να έχουν συμπληρωμένη εντολή προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη χρέωση λογαριασμού την ημέρα έκδοσης των χρεογράφων Αιτήσεις που υποβάλλονται απ'ευθεΐας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πρέπει να συνοδεύονται από τραπεζικές επιταγές Για όσους υπόβαλαν μη-ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές, αν η μη-ανταγωνιστική τιμή είναι χαμηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον προσφοροδότη για κάθε 6100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων, επιστρέφεται το υπόλοιπο του ποσού που καταβλήθηκε Αν η μη-ανταγωνιστική τιμή είναι ψηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε από τον προσφοροδότη για κάθε 100 ονομαστικής αξίας χρεογράφων, αιτητές των οποίων οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές γίνονται αποδεκτές πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ της μη-ανταγωνιστικής τιμής του ποσού που καταβλήθηκε Για προσφορές που υποβάλλονται με καταβολή του ποσού με επιταγή δεν γίνονται αποδεκτές γίνεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού Σε περίπτωση επιστροφής ποσού με επιταγή, η επιταγή ταχυδρομείται στη δηλωθείσα διεύθυνση του προσφοροδότη χωρίς ευθύνη εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τυχόν απώλεια της επιταγής Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν καταβάλλει τόκους ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή κεφαλαίου για την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης της προσφοράς της ημερομηνίας έκδοσης των χρεογράφων ή, σε περίπτωση που η προσφορά δεν γίνεται δεχτή, της επιστροφής στον προσφοροδότη του ποσού που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα οποιουδήποτε προσφοροδότη για τα χρεόγραφα η οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο ο προσφοροδότης ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Σε περίπτωση μη παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που ζητούνται από την Κεντρική Τοάπεζα της Κύπρου ή αν δεν δοθούν έγρα ή αν δεν θεωρούνται, κατά την απόλυτη κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ικανοποιητικά, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απορρίψει την προσφορά ή να ακυρώσει π ν πώληση των χρεογράφων στον προσφοροδότη να πάρει οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ενέργεια Η ακύρωση οποιασδήποτε πώλησης χρεογράφων για οποιοδήποτε λόγο δεν επηρεάζει την καθορισθείσα μηανταγωνιστική τιμή για τη συγκεκριμένη έκδοση Την ημέρα που λήγουν οι προσφορές ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών αποστέλλεται σχετική γνωστοποίηση στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές γίνονται δεχτές για όλο το ποσό ή μέρος αυτού. Γνωστοποίηση, επίσης, αποστέλλεται στα πρόσωπα των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεχτές επιστρέφονται, ανάλογα με την περίπτωση, ποσά τα οποία καταβάλλουν μαζί με τις προσφορές τους. Η γνωστοποίηση γίνεται το συντομότερο δυνατό με τηλεομοιότυπο ή, αν δεν υπάρχει, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί με δημόσια Ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη συνολική ονομαστική αζ\α των χρεογράφων για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, τη συνολική ονομαστική αξ\α των χρεογράφων για τα οποία γίνονται αποδεχτές προσφορές, την κατώτατη ανώτατη τιμή οι οποίες γίνονται δεχτές για την πώληση χρεογράφων τη μέση σταθμική τιμή στην οποία γίνονται οι πωλήσεις χρεογράφων για αιτητές που υποβάλλουν μη-ανταγωνιστικές προσφορές. Οι Ανακοινώσεις προωθούνται για 6 η μοοίε υ ση/παρουσία ση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές είτε για ολόκληρο το ποσό της προσφοράς είτε για μέρος του η απόφαση της Τράπεζας είναι τελεσίδικη. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί την ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά να καθορίσει το συνολικό ποσό των χρεογράφων τα οποία εκδίδονται κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. 3. Τιμή Έκδοσης: Η τιμή έκδοσης για κάθε αιτητή διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους που καθυρίζονται στην Ανακοίνωση για την προσφορά των χρεογράφων με δημοπρασία. 4. Καταβολή Τόκου: (α) Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στην ημερομηνία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης: Νοείται ότι σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης, διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, (β) Αναφορικά με χρεόγραφα που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνομα ενός κατόχου ισχύουν οι εξής όροι: (ί) Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου γίνεται με ένταλμα που ταχυδρομείται στη διεύθυνση του κατόχου που είναι καταχωρισμένη ατο Μητρώο Κατόχων, πλην όπου σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του κατόχου προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο τόκος εμβάζεται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που ο κάτοχος υποδεικνύει. Το ενημερωτικό δελτίο κατάθεσης αποστέλλεται στη διεύθυνση του κατόχου που είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Κατόχων.

5 (π) (ίιί) ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αποστολή του εντάλματος πληρωμής τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Ο κάτοχος μπορεί, εάν επιθυμεί, να ορίσει αντιπρόσωπο στο όνομα διεύθυνση του οποίου καταβάλλεται αποστέλλεται ο τόκος. Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο: Η ταχυδρόμηση εντάλματος πληρωμής του τόκου στον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπο του, ή πίστωση λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την παράγραφο 4(β){ί) 4{β)(ϋ) ισοδυναμεί με απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο απαλλάσσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. (γ) Αναφορικά με χρεόγραφα που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Κατόχων στο όνομα από κοινού κατόχων ισχύουν οι εξής όροι: (ί) (ϋ) (iii) (ίν) Οδηγίες κατόχων: Σε περίπτωση όπου το χρεόγραφο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα από κοινού συζευκτικώς κατόχων, οι οδηγίες των κατόχων αναφορικά με την καταβολή του τόκου πρέπει να υπογράφονται από όλους τους κατόχους, ενώ όπου το χρεόγραφο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα από κοινού διαζευκτικώς κατόχων οδηγίες μπορούν να δίδονται από οποιονδήποτε κάτοχο οι οποίες όμως δεσμεύουν όλους τους κατόχους. Τρόπος καταβολής του τόκου: Η καταβολή του τόκου γίνεται με ένταλμα πληρωτέο στο άνομα όλων των από κοινού κατόχων στη μορφή που είναι εγγεγραμμένα τα χρεόγραφα, εκτός όπου ισχύουν άλλες οδηγίες, ταχυδρομείται, όμως, στη διεύθυνση του κατόχου το όνομα του οποίου φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων, πλην όπου σύμφωνα με γραπτές οδηγίες πρας την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο τόκος εμβάζεται σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, που οι κάτοχοι υποδεικνύουν. Το ενημερωτικό δελτίο κατάθεσης αποστέλλεται στον κάτοχο το όνομα του οποίου φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων εκτός όπου ισχύουν άλλες οδηγίες. Αποστολή του εντάλματος πληρωμής τόκου σε αντιπρόσωπο κατόχου: Οι από κοινού κάτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να ορίσουν ανππρόσωπο στο όνομα τη διεύθυνση του οποίου καταβάλλεται αποστέλλεται ο τόκος. Απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο: Η ταχυδρόμηση εντάλματος πληρωμής του τόκου στο διούχο ή τον αντιπρόσωπο του, ή η πίστωση λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4(γ)(ϋ) 4{γ)(ίϋ) ισοδυναμεί με απόδειξη είσπραξης του τόκου από το διούχο απαλλάσσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρωμή. 5. Εντεταλμένοι Εκδότες: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 6. Σκοπός της Εκδοσης: Το προϊόν της έκδοσης των χρεογράφων καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για να διατεθεί για σκοπούς αναπτύξεως. 7. Εγγραφή Μεταβίβαση: (α) Τα χρεόγραφα καταχωρίζονται στο όνομα των διούχων σε Μητρώο που τηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή άλλο κεντρικό αποθετήριο που καθορίζεται από κοινού μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. (β) Μεταβίβαση των χρεογράφων μπορεί να γίνεται για ποσό 100 ή πολλαπλάσιο του. β. Φορολογική Μεταχείριση: (α) Ο τόκος που κερδίζεται από φυσικά πρόσωπα απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος χωρίς περιορισμό: (β) Ο τόκος που κερδίζεται από νομικά πρόσωπα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. (γ) Ο τόκος που κερδίζεται υπόκειται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (δ) Το πλεόνασμα από τη διάθεση χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου απαλλάσσεται από φορολογία. Νοείται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης νομοθεσίας σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος ισχύουν οι εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις. 9. Απαλλαγή από Τέλη: Συμφωνίες για την αγορά, πώληση μεταβίβαση των χρεογράφων δεν χρειάζονται χαρτοσήμανση. 10. Αποπληρωμή: Τα χρεόγραφα αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους, εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί είτε λόγω εξαγοράς είτε μετά από συμφωνία με τους κατόχους. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ημέρα αποπληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η αποπληρωμή, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Έκδοσης, διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 11. Εξασφάλιση: Τα χρεόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κεφάλαιο ο τόκος για τα χρεόγραφα επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας έχουν την Ιδια σειρά προτεραιότητας όπως τα λοιπά δάνεια της Κυβέρνησης. 12. Εισαγωγή Διαπραγμάτευση: Τα χρεόγραφα εισάγονται με αττόψααΐ] του Υπουργού Οικονομικών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/ σε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε τιμές που καθορίζονται από την προσφορά τη ζήτηση. Αγορές πωλήσεις μπορούν να γίνονται για πολλαπλάσια των 100. Η επιμέτρηση των ημερών για τον υπολογισμό του δεδουλευμένου τόκου γίνεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών της τοκοφόρου περιόδου επί έτους 365 ημερών ή 366 ημερών σε περίπτωση δίσεκτου έτους. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει το δικαίωμα παρέμβασης στην αγορά για συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή/ για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

6 6 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Επιπρόσθετοι Όροι Τα χρεόγραφα αυτά υπόκεινται στις πρόνοιες των περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμων του 1968 μέχρι 2003, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση τους Νόμους αυτούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται των αντίστοιχων Ειδικών Ορων Έκδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν αντίγραφα των Νόμων Κανονισμών στα Γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 14. Τα χρεόγραφα αυτά αποτελούν εγκεκριμένες επενδύσεις για Ταμεία Επιτρόπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Επιτρόπων (Trustee) Νόμου (Κεφ 193). 15 Αντίγραφα τόσο των Γενικών Όρων Έκδοσης όσο των Ειδικών Όρων Έκδοσης καθώς, επίσης, έντυπα για υποβολή προσφορών διατίθενται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα πιστωτικά ιδρύματα τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία Αριθμός 5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2,00% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ2010 ΛΗΞΗΣ 2012" ΜΕΧΡΙ Ο τόκος καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους 1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με την παρούσα Ανακοίνωση προσφέρει, εκ μέρους για λογαριασμό της Κυβέρνησης, με δημοπρασία την πώληση μέχρι ,00% Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως με ημερομηνία έκδοσης τη 15 Ιανουαρίου 2010 ημερομηνία λήξης τη 15 Ιανουαρίου Η δημοπρασία της πιο πάνω Σειράς θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου Οι προσφορές υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα πιστωτικά ιδρύματα τις εγκεκριμένες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία. Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου διενεργείται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 των Γενικών Όρων Έκδοσης Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως διετούς διάρκειας. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από τις 11 Ιανουαρίου 2010 πρέπει να φθάσουν οτην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 της παρούσας Ανακοίνωσης το αργγ τερο μέχρι την 9.00 π.μ. της 13 Ιανουαρίου Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οδός Κέννεντυ αρ. 80, Λευκωσία, σε σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν τις λέξεις "Προσφορές για 2,00,% Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Πρώτη Σειρά 2010 Λήξης 2012*. Προσφορές που αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου πρέπει να φθάσουν στην Κεντρική Τράπεζα μέχρι την ώρα που καθορίζεται πιο πάνω διαφορετικά θεωρούνται ως μη ληφθείσες η Κεντρική Τράπεζα δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για τη μη έγρη λήψη τους Προσφορές εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για Ιδιο λογαριασμό ή για πελάτες τους, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τραπεζική επιταγή, μπορούν να υποβληθούν με τηλεομοιότυπο (σρ ) στο ειδικό έντυπο.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 6 ΕΝΤΑΛΜΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΟΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962, ΑΡΘΡΟΝ 5(1) Προς τον Λιευθυντήν Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων απαντάς τους Φοροεισπράκτορας Εγω, ο Χαρίλαος Σταυράκης, Υπουργός Οικονομικών, δια του παρόντος απαιτώ παρ' υμών διατάττω υμάς όπως χωρησητε εις την είσπραξιν των εν τοις κατωτέρω αναφερομένων φορών, οιτινες κατέστησαν πληρωτέοι απαιτητοί ή δυνατόν να καταστώσι τοιούτοι μεταγενεστέρως διαρκούντος του έτους του λήγοντος την 31 ην Δεκεμβρίου 2010 παρά πάντων των υπόχρεων εις την καταβολήν τούτων προσώπων, όπως εν περιπτώσει μη πληρωμής, λάβητε τοιαύτα άλλα μέτρα, δυνάμει των διατάξεων του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εναντίον των τοιούτων προσώπων οία ήθελον καταστή αναγκαία διά την είσπραξιν των ποσών ων η πληρωμή κατέστη υπερήμερος. Πάντα τα ποσά τα βεβαιωθέντα ή επιβληθέντα δυνάμει των διατάξεων (1} Του άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, (2) του άρθρου 90 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, Κεφ. 166, (3) του άρθρου 11 του περί Χωριτικών Υποχρεώσεων Νόμου, Κεφ. 246, (4) των άρθρων του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 319 των άρθρων 35, 36 80(2) του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962, αρ. 67 του 1962, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ 1 αρ. 71 του 1968, 3 του 1976, 13 του 1985, του 1986, 323 του 1987, 66(1) του 1994, 6(1) 78(1) του 1996, 17(1) του (1) του 2000, (5) των άρθρων του περί Υδατοπρομηθείας Δημοτικών Αλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350, (6) των άρθρων 13, 23, 24, 25, των περί Βεβαιώσεως Εισπράξεως Φόρων Νόμων του (αρ του 1978, 41 του 1979, 164 του 1987, 159 του 1988, 196 του 1989, rou 1991, 86(1) του (1) του 1995, 80(1) 153(1) του 1999, 122(1) του 2002, 146(1) 214(1) του 2004, 106(1) 135(1) του 2005, 72(1) TOU (1) του 2009, (7) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου υπ' αριθμόν 89 του 1962, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 73 του (1) του 2002, (8) του άρθρου 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, αρ. 1 του 1971, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό του Νόμου υπ 1 αρ. 24 του 1972, (9) των άρθρων 3 5 του περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμου υπ' αρ. 34 του 1978, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπο των Νόμων υπ 1 αρ. 29 του 1979, 12 του 1980, 13 του 1981, 12 του 1982, 13 του 1983, 31 του 1984, 23 του 1985, 32 του 1986, 44 του του 1988, 40 του 1989, του 1990, (10) του άρθρου 34(8) των περί Ενοποιήσεως Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων αρ. 24 του 1969, 52 του του 1973, 18 του 1983, 44 του του 1986, (11) του άρθρου 15 του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου υπ' αρ. 24 του 1980 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ του 1980, 25 του 1981, 10 του 1984, 33 του 1987, 239 του 1991,72(1) του 1994, 120(1) του (1) του 2004, (12) του άρθρου 21 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νώμου υπ' αρ. 52 του 1980, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 135 του 1990, 70(1) του 1994, 80( ) του 1997, 48(1) 79(1) του 1999, 119(1) του (1) του 2008, (13) του άρθρου 3 του περί Φορολογίας Υπηρεσιών Νόμου υπ" αρ. 11 του 1984, ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό του Νόμου υπ" αρ. 77(1) του (14) του άρθρου 3 του περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμου υπ' αρ. 5 του 1985 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 7, 92, του 1986, του του του 1989, 39 του 1990, 30(1) 60(1) του 1993, 93(1) του (1) του 1996, 76(1) 109(1) του 1998, 78(1) 151(1) του 1999, 9(1), 38(1) 168(1) του 2000, 157(1) του (1) 94(1) του 2002, (15) του άρθρου 4 του περί Χαρτοσήμων Νομού υπ' αρ. 19 του 1963 ως ούτος έχει τροποποιηθή υπό των Νόμων υπ' αρ. 21 του 1967, 36 του του του 1971, 38 του 1972, 79 του 1977, 29 του του 1984, 160 του 1991, 60(1) του 1992, 68(1) του 1994, 1(1) του 1995, 9([) του 1998, 121(1) 222(1) του 2002, 179(1) 209(1) του (1) 152(!) του 2007, (16) του άρθρου 4 του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου υπ" αρ. 78(1) του (17) του άρθρου 3 του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου υπ' αρ. 117(1) του 2002, ως ούτος έχει τροποποιηθεί υπό των Νόμων υπ' αρ. 223(1) του 2002, 188(1) του 2003, 178(1) του (1), 44(1), 75(1) 111 (Ι) του 2009, (18) των άρθρων 6 8 του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους Άλλα Μέτρα Νόμου, 197(1) του Την 8ην Ιανουαρίου 2010 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, Υπουργός Οικονομικών.

8 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 7 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΧΩΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Το Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών δημοσιεύεται οπό το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου Χωρομετρίας, βάσει του Νόμου που προνοεί για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ν.67{1)/2005). Οι πιο κάτω είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών για περίοδο που ισχύει μέχρι τις : Α/Α Αριθμός Μητρώου Όνομα Αρμόδιου Χωρομέτρη Νίκος Κ. Ρούσος Χρίστος Ζ. Ζήνωνος Ανδρέας Ν. Σωκράτους Χρίστος Κ. Χατζηγιάνκου Πανικός Χ. Παπαδόπουλος Πανικός Μ. Καβσζης Ιωάννης Α. Ιακωβίδης Κώστας Ν. Ταλιώτης Νικόλαος Α. Αρσένης Γιάννος Ε. Κασουλίδης Νίκος Α. Μιχαήλ Ελίκκος Α. Ηλία Παναγιώτης Π. Μενοίκου Κυριάκος Π. Πανανιώτου Χριστίνα Π. Παπαδοπούλου Αντώνης Κ. Αντωνίου Χριστίνα Μ. Προδρόμου Παναγιώτης Σ. Γεωργίου Μάριος Π. Λαδιάς Ευαγόρας Δ. Οδυσσέως Δημήτρης Γ. Γεωργίου Γιαννάκης Γ. Βερέης Νικόλας Ι. Δημητρίου ΧριστάκηςΑ. Χριστοφίδης Ευφημία Γ. Ψαλτά Μιχαλάκης Ο. Μιχαήλ Νίκος Α, Συμεού Γιάννης Γ. Χατςηοικονόμου Τομάζος Θ. Μαρίνος Φίλιππος Α. Σέπος Γιώργος Π. Βρωμοβρυσιώτης Φροίξος Μ. Στσυρινίδης Παντελής Π. Σολιάτης Ανδρέας Α. Παπαχριστοδούλου Κίκης Φ. Φιλίππου Στάθης Σ. Περικλέους Ιωάννης Δ. Γκσγκτζας Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Παναγιώτης Ν. Γελαδάκης Νίκος Μ. Ζαννεττής Πανικός Α. Θρασυβούλου Λοϊζος Α. Καζαμίας Παντελής Ν. Φινάπουλος ΦΜιπττος Σ. Μυλωνάς Μιχάλης Κ. Παρασκευαϊδης Ανδρέας Α. Πετρόπουλος Χριστάδουλος Ν. Μάρκου Ζαννέτος Ν. Τοφαλλής Κώστας Π. Πανανιώτου Ιεζεκιήλ Α. Ιεζεκιήλ Στράτος Α. Στυλιανίδης Δημήτριος Γ. Μακρυγιάννης Γεώργιος Ι. Όθωνος Ανδρέας Μ. Ανδρέου Βρυώνης Κ. Βρυωνίδης Αντώνης Α. Τόκας Βραχίμης Ν. Αρτυματάς Ευτύχιος Κ. Ρουσιάς Χριστό δούλος Σ. Ζερβός Κωνσταντίνος Δ. Μπακάλης S Μάγδα Σ. Ορφσνίδσυ Άθως Α. Αγαπίου Πέτρος Κ. Παπασάββας Αντρόνικος Η. Αντρονίκου Αγησίλαος Σ. Αγησιλάου Αριστόδημος Σ. Αναστασιάδης Αρίστη Β. Λουκά Μιράντα Γ. Αντωνιάδου Αλέξανδρος Ι Νίττης Μιχάλης Χ. Σαββίδης Μαριλένα Α. Θεοδώρου Ερμόλαος Α. Δούλιας Μάριος Τ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Σ. Τέμενος Παναγιώτα Ε. Κάσπη Νεκτάριος Π. Κυριάκου Γιώργος Α. Μούχλης Ανδρέας Ν. Ανδρέου Ελένη Ε. Μιλτιάδους ao Βασούλα Σ. Βάσου Δημήτρης Κ. Μάσιας Χρίστος Τ. Σαββίδης

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 9 Αριθμός 8 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΣΟΔΑ: Φόροι Άδειες Τέλη Διώματα Εσοδα Υδατοπρομήθειας Ανάκτηση Εξόδων Διώματα Παροχής Υπηρεσιών Ενοίκια Τόκοι Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις Διάφορα Εσοδα Χορηγίες ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ημ Λ. Κ. Λ.Κ Β Β ΕΞΟΔΑ: Μισθοί Ημερομίσθια Συντάξεις Φιλοδωρήματα Αντιμισθία Επιδόματα Δημάρχου Εξοδα για Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων Εξοδα Καθαριότητας Έξοδα Υδατοπρο μη θειας Ηλεκτροφωτισμός Συντήρηση Βελτίωση Δημοτικών Υποστατικών Συντήρηση Οδών, Φώτων Τροχ. Εργων Κοιν. Ωφελ. Δευτερεύοντα έργα υποδομής Γήπεδα Αθλοπαιδιές Εξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών Εξοδα Πολιτιστικών Άλλων Εκδηλώσεων Διοικητικά Έξοδα Εξοδα Παραλίας Άλλα Έξοδα Λειτουργία Οχημάτων, Μηχανημάτων Εργαλείων... Τόκοι Αποσβέσεις Μειώσεις - Διαγραφές ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Μείον: Ελλειμμα Ταμείου Συντάξεων που αφορά προηγούμενα έτη (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ Β ( ) ( ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Χρεώστες Ταμειακά Διαθέσιμα Σημ Λ.Κ Λ.Κ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Πιοτωτές Οφειλόμενα Εξοδα Καταθέσεις Δημοτών Δόσεις δανείων καθυστερημένες δόσεις πληρωτέες εντός 12 μηνών Παρατραβήγματα Τράπεζας ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ( ) ( )

10 10 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Σημ ΛΚ ΛΚ (203 3Β8) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Δημοτικός Ταμίας ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ. Δήμαρχος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓ ΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( ) ( ) ( ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( ) ( ) ( ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ Β Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ελλειμμα)/Πλεόνασμα Ετους Αναπροσαρμογές για Αποσβέσεις Τόκους Εισπρακτέους Τάκους Πληρωτέους Ελλειμμα / Πλεόνασμα απο εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης του υπόλοιπου των μακροπροθέσμων χρεωστών (Μείωση)/Αύξηση υποχρέωσης στο ταμείο συντάξεων & φιλοδωρημ Με Ιωση/ (Αύξηση) στους Χρεώστες Μείωση/ Αύξηση στους Πιστωτές οφειλόμενα έξοδα (Με Ιωση)/ Αύξηση στις Καταθέσεις Δημοτών Αύξηση στους Μακροπρόθεσμους χρεώστες Ροη μετρητών για εργασίες Τόκοι πληρωθεντες 2006 ΛΚ (2 115) (96 000) ( ) (24 127) ( ) ( ) ( ) 2005 ΛΚ ( ) (153) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροη μετρητών για εργασίες ( ) ( Β) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Χορηγία για έργα ανάπτυξης Τόκοι εισπραχθέντες ( ) ( ) Καθαρή ροη μετρητών απο επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( )

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ! ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν.- ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωμή δανείων Κρατική Χορηγία 2006 ΛΚ 1.349,175 ( ) ( ) 2005 Λ.Κ (184,613) (68.917) Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μειωση)/αύξηαη σε μετρητά * ταυτόσημες αξίες ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (22.786) ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕ! ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (Συμπεριλαμβάνει πσρατραβήγματα τράπεζας κατά την ). 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Α. ΒΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι Λογαριασμοί έχουν ετοιμαστεί με βάοη την αρχή του ιστορικού κόστους με τροποποίηση ώστε να περιλαμβάνουν την επανεκτίμηση ορισμένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού όπως εξηγείται πιο κάτω. Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (α) Γη Κτίρια Η γη τα κτίρια παρουσιάζονται σύμφωνα με την εκτίμηση που έγινε το 2003 βάσει της αρχής της συγκριτικής μεθόδου εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή με ημερομηνία ισχύος το Απόσβεση γίνεται μόνο για τα κτίρια, με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3% λαμβάνοντας υπόψην την αναμενόμενη διάρκεια της χρησιμότητας τους. (β) Οχήματα, Μηχανήματα Εργαλεία Τα οχήματα που αγοράστηκαν πριν το 2000 τα μηχανήματα εργαλεία που αγοράστηκαν πριν το 1995 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Όλα τα άλλα παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Απόσβεση γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια χρησιμότητας τους ως ακολούθως: Οχήματα Λ Μοτομοδήλατα 20% Μηχανήματα 10% Εργαλεία 33 1/3% Εργαλεία κόστους κάτω των ΛΚ100 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται (γ) Επιπλα Γραφειακός Εξοπλισμός, Τα έπιπλα ο γραφειακός εξοπλισμός που αγοράστηκαν πριν το 1995 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Όλα τα άλλα παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Επιπλα Εξοπλισμός Γραφείου κάτω των ΛΚ100 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται. Όλα τα άλλα αποσβένονται με τη μέθοδο της σταβερής απόσβεσης με ποσοστό 10% αφού λήφθηκε υπόψη η αναμενόμενη διάρκεια χρησιμότητας τους. (δ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που αγοράστηκαν πριν από το 2000 δεν παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Οι υπόλοιποι παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Απόσβεση γίνεται με τη μέθοδο της σταδερης απόσβεσης με ποσοστό 20%. (ε) Λογισμικά Προγράμματα: (στ) (ζ) (η) Τα Λογισμικά Προγράμματα με ετήσιο συνολικό κόστος κάτω των ΛΚ1000 αποσβένονται στο έτος που αγοράζονται. Τα προγράμματα άνω των ΛΚ1000 αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 33 1/3%, Κύρια Έργα Υποδομής: Κύρια έργα υποδομής θεωρούνται τα νέα μακρόζωα έργα ανάπτυξης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα κύρια πολεοδομικά έργα. Ορισμένα έργα χρηματοδοτούνται απά την κυβέρνηση. Η συνεισφορά του Δήμου κεφαλαιοποιείται διαγράφεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3%. Εργα Τέχνης: Τα έργα τέχνης αποτελούνται από ζωγραφικούς πίνακες. Τα έργα τέχνης που υπήρχαν μέχρι την παρουσιάζονται με την τιμή εκτίμησης που έγινε το 2003 Τα έργα τέχνης Γιου αγοράζονται από την φαίνονται σε τιμή κόστους Δε γίνεται πρόνοια για αποσβέσεις. Βιβλία Οι δαπάνες για την αγορά βιβλίων κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται στο έτος που διενεργούνται. Η ετήσια κρατική συνεισφορά για τον εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης παρουσιάζεται ως έσοδο

12 12 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Τα πρόστιμα παρουσιάζονται ως έσοδα του έτους στο οποίο εισπράττονται χωρίς να γίνεται πρόνοια για ποσά που οφείλονται. Δ ΔΑΝΕΙΑ Υποχρεώσεις που δεν είναι πληρωτέες μέσα σ' ένα χρόνο από την ημερομηνία του Ισολογισμού, κατατάσσονται σαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση κατατάσσονται σαν τρέχουσες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση κατατάσσονται σαν τρέχουσες υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. 2. ΦΟΡΟΙ: Δημοτικό τέλος Επαγγελματικός Φόρος Φάρος Διανυκτέρευσης Λ.Κ Λ. Κ ( ΑΔΕΙΕΣ: Άδειες οικοδομής Πολεοδομικές εγκρίσεις Αδειες λειτουργίας Αδειες Ποτού Άδειες σκύλλων Διαφημιστικές πινακίδες Άδειες καπνού Αδειες τοποθέτησης θαλασσίων ειδών Κολυμβιτικές δεξαμενές Άδειες πετρελαιοειδών ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετακίνηση σκυβάλλων Πολιτικοί γάμοι Αντίγραφα πιστοποιητικών γάμων Διώματα από καλορινές εκδηλώσεις Δικαίωμα έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού Πιστοποιητικό τελικής εγκρίσεως, ΕΣΟΔΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Τέλη παροχής ή κατανάλωσης ύδατος Διώματα για εγκαταστάσεις επιδιορθώσεις Διώματα εγκατάστασης υδρομετρητών Κεφαλαιουχική δαπάνη υδατοπρομήθειας Δικ. για επίβλεψη - Τοποθέτηση σωλήνων Πώληση νερού σε άλλες αρχές Β Β Β ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Εκσκαφές από ΑΗΚ Εκσκαφές από ΑΤΗΚ Εισπράξεις για Φανούς Οδικού Φωτισμού., Καθάρισμα Οικοπέδων Εισπράξεις Νομικών Εξόδων Εισπράξεις από Ζημιές (ΑΗΚ) Επιδιορθώσεις δρόμων πεζοδρομίων., Εισπράξεις για διάφορες ζημιές Εισπράξεις από εκδρομές συνταξιούχων Διάφορες εκδρομές Χορηγία από Πολεοδομία (Κυμματοθραύστ) Β Β.892

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8η.ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χώρος Στάθμευσης {από παρκόμετρα).. Χώρος Στάθμευσης Ενοίκια γηπέδου Ενοίκια πολιτιστικού κέντρου Λ.Κ Λ.Κ ΕΝΟΙΚΙΑ: Ενοίκια κρεοπωλείου ΤΟΚΟΙ: Τόκοι καταθέσεων ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΠΡΟΣΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Πρόστιμα τροχαίας Πρόστιμα Δικαστηρίου Εξώδικα (Τροχονόμοι) Εισπράξεις για έξοδα επίδοσης άλλα Πρόστιμα νερού Τόκοι από Διανυκτερεύσεις Προσεπιβαρύνσεις χρεωστών Διώματα για καθυστερήσεις εξώδικων Β.Β2Β Β ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ: Μεταφορά Καταθέσεων Διάφορες Εισπράξεις Διώματα από ΣΑΛΑ Επιστροφές ΦΠΑ Επιδόματα Ασθενείας Εισπράξεις από Ασφάλειες Προσωπικού Επιστροφή Χρημάτων Τοπιοτέχνηση χώρου πρασίνου Υπερπληρωυ.ή διάφορων Φορολογιών... Πλειστηριασμός Οχημάτων Διαφήμιση στο περιοδικό ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κυβερνητική Επιχορήγηση. Διώματα φθαρτών ειδών Πολεοδομικές Αδειες Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ειδική Χορηγία για ΦΠΑ Επαγγελματική Αδεια Επιχορήγηση από Ε.Ε ,

14 14 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΙΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200&-ουν 14 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΟΙΑ Γραφειακό Προσωπικό Υπερωρίες Γραφειακού προσωπικού Ειδικοί Αστυνομικοί Υπερωρίες Ειδικών Αστυνομικών Προσωπικό Περισυλλογής Σκυβαλων Υπέρ Προσωπικού Περισυλλογής Σκυβαλλων Προσωπικό Γενικής Καθαριότητας Υπερωρίες Προσωπικού Γενικής Καθαριότητας Εκτακτο Προσωπικό Προσωπικό Τεχνικών Υπηρεσιών Υπερωρίες Προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών Προσωπικό Πάρκων καν Χωρώ 1 * ΠρααΙνων Υπερωρίες Προσωπ Πάρκων Χωρών Πρασ Προσωπικό Παραλίας Υπερωρίες Προσωπικού Παραλίας Οδοιπορικά Διανυκτερεύσεις Στολές Υπάλληλων Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Προνοίας Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφάλεια Προσωπικού Ταμείο Ευημερίας Επίδομα Αναδρομικά Ε Ε ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αντιμισθία Δήμαρχου Εξοδα Παραστάσεως Δήμαρχου ΕΙΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αποζημίωση Δημοτικών Συμβουλών Εξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβουλών ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟτΗΤΑΣ Καθαρισμός δρόμων Δημοσίων χωρών Εξοδα μετακίνησης σκυβαλων Εξοδα για υγειονομικούς σκοπούς Εξοδα για καθάρισμα οικοπέδων Χώρος Λυμάτων Σκυβαλων Αγορά Επιδιόρθωση Σκυβαλλοδοχείων Β ΕΞΟΔΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΟΕΙΑΣ Κατανάλωση Ηλ Ρεύματος Υδραντλιών Συντήρηση Βελτίωση Δικτύου Υδατο προ μη θειας Αγορά Υδρομετρητων λοιπών Εξαρτημάτων Αξιοποίηση Γεώτρησης 86/ Β ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Φωτισμός 05ων Υποστατικών Εγκατάσταση Φανών Οδικού Φωτισμού Συντήρηση Οδικού Φωτισμού Επέκταση Βελτίωση Ηλεκτρικού Δικτύου Διάφορα Έξοδα (Αγορές) Διακοσμητικές Κολώνες Οδ Φωτισμού 8Β

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ Συντήρηση Βελτίωση Υ Υποστατικών 21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ. ΦΩΤΩΝ ΤΡΟΧ Α ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝ ΩΦΕΛ Συντήρηση Επιδιόρθωση Υφ Οδών Κατασκευή Πεζοδρομίων Κατασκευή Διαβάσεων Πεζών Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις Κατασκ & Συντήρηση Πινακίδων ft Σημ Τροχαίας Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Εξοδα για Αναστήλωση Αγιας Χριστινης Συντήρηση Αρχαίου Τάφου Τοχοι Αντιστηριξης Κατασκευή Οχετών Λειτουργία Φώτων Τροχαίας Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας Μελέτη για Κατασκευή Οδικού Δικτύου ΛΚ ΛΚ Β ΒΒ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Διαμόρφωση Χωρών Πρασίνου Συντήρηση Χωρών πράα Πάρκων & ΠλατεΙων Αγορά Υπηρεσιών Χώροι Στάθμευσης Εξωτερικά Ιατρεία ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΑΟΛΟΠΑΙΔΙΕΣ Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Βελτιώσεις Γηπέδων Κατανάλωση Ηλ Ρεύματος Δημοτ Σταδίου Βελτιωτικά Εργα στο Υφ Γήπεδο στη Γ/Γεια ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγαθοεργά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Παιδοκομικος ΣταΒμος ΣΚΕ Μονάδα Διάσωσης Λουσμένων Εισφορά, για ανέγερση Προφήτη Ηλία Εισφορές σε Αθλητικά Σωματεία Εξοδα για Κοινωνικούς άλλους σκοπούς ΕΙΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Επιτροπή Κοινωνικής προνοίας Επιτροπή Περιβάλλοντος Υγείας Επιτροπή Αθλητισμού Νεολαίας Τουριστικοί Περίπατοι Εκδρομές Συνταξιούχων Διάφορες Εκδρομές 26 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ασφάλεια Ακίνητης Περιουσίας Χαρτικά Ταχυδρομικά Εκτυπωτικά Ελεγκτικά Διώματα Δικαστικά Δικηγορικά Εξοδα Τηλεφωνικά Τέλη Δημοσιεύσεις Ενοίκια Συνειαφορά στην Ενωση Δήμων Εξοδα Φιλοξενίας Εξοδα Δημοσίων Σχέσεων Εφημερίδες περιοδικά Εξοδα Μηχανογράφησης Τεχνικός Σύμβουλος Μηχανογράφησης Σύμβουλος Τοπιοτεχνησης Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ασύρματοι Επικοινωνίες Επιδ Επίπλων Γραφειακού Εξοπλισμού Επιδιόρθωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη ΙστοσελΙδα Δήμου Ενημερωτικό Εντυπο (Περιοδικό) Ηλεκτρικό Ρεύμα Γραφείων Β Β Θ Β Β

16 16 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν Λ.Κ Λ.Κ. 27 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΛ1ΑΣ: Καθαριότητα, Κατασκευές ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ: Εξοδα ειδικά Εγκρινομ. (Μη προβλεπ. Δαπάνες) Εξοδα Πολιτικών Γάμων Β31 Πληρωμή Ασφαλειών Προσωπικού Πληρωμές μη ταξιν. άλλως πως Αδέσποτοι Σκύλλοι Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση Δημοτική Χορωδία Επιδιόρθωση Διαφόρων Ζημιών Αγορά Διάφορων Υλικών Μικροεργαλείων Επιστροφή Χρημάτων Πρόγραμμα Blue Water Αποχετευτικά τέλη Φύλακας Αγροτικών Περιοχών Αγορά Παρκόμετρων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Επιδιόρθωση οχημάτων Επιδιόρθωση Μηχανημάτων Εργαλείων Καύσιμα Οχημάτων Μηχανημάτων Ασφάλεια Οχημάτων Αγορά Εξαρτημάτων Σορώθρου Επιδιόρθωση Παρκόμετρων ΤΟΚΟΙ Τόκοι Διώματα Παρατραβήγματος Τόκοι Διώματα Δανείων Άλλες Χρεώσεις Διώματα Τόκοι Φόρου Εισοδήματος ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Αποσβέσεις ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαγραφή Σκυβάλλων Διαγραφές Επαγγελματικού Φόρου Αδειες Λειτουργίας Αδειες Σκύλλου Διαγραφές Κτηματικού Φόρου Β Μειώσεις Χρεώσεων για Καθ. Οικοπέδων 360 Μειώσεις Αδειών Ποτού Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ: Οι υπάλληλοι του Δήμου διούνται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, σύνταξη ή/ φιλοδώρημα όταν αψυπηρετούν. Οι κανονισμοί προνοούν όπως ο Δήμος εισφέρει κάθε χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων Φιλοδωρημάτων από το οποίο θα καταβάλλονται τα πιο πάνω ωφελήματα Επιπρόσθετα οι κανονισμοί προνοούν την καταβολή σύνταξης στη χήρα ορφανά σε περίπτωση θανάτου μονίμων υπαλλήλων ή συνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό οι μόνιμοι Υπάλληλοι εισφέρουν στο Ταμείο Συντάξεων Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που έγινε το έτος 2004 με ημερομηνία εκτίμησης ο Δήμος οφείλει στο Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων ποσά ύψους ,00 λόγω ελλειμματικών εισφορών. Η μελέτη πρότεινε υπαλλακτικούς τρόπους για την χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος το Δημοτικό Συμβούλιο στις αποφάσισε την εξόφληση του σε 15 χρόνια με ετήσια δόση Ο Δήμος έχει αναγνωρίσει την πιο πάνω οφειλή σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 παρ. 155(a). Εναντι της πιο πάνω οφειλής ο Δήμος από το έτος 2005 εμβάζει ποοό ύψους Ε ετησίως στο Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8Γ ς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συν. 34. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1996 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για εξαγορά χώρων στάθμευσης, τα ποσά που προκύπτουν από τη διαχείριση της λειτουργίας χώρων/ οικοδομών δημόσιας στάθμευσης, καθώς κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις για σκοπούς δημιουργίας χώρων δημόσιας στάθμευσης. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς, ανέγερσης διαχείρισης κατάλληλων χώρων ή/ οικοδομών για δημόσια στάθμευση. 35. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Το Ταμείο Εξαγοράς Ανοικτών Δημόσιων Χώρων ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1997 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτά κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά ανοικτών δημόσιων χώρων, καθώς οι πόροι που προκύπτουν από τη διαχείριση της λειτουργίας διευκολύνσεων που τυχόν να υπάρχουν σε τέτοιους χώρους. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς ή/ απαλλοτρίωσης κατάλληλων χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι ή/ για τη διαμόρψωση/τοπιοτέχνηση όσων χώρων αποκτηθούν με ταυς πόρους του Ειδικού Ταμείου Λ.Κ Λ.Κ. 36. ΧΡΕΩΣΤΕΣ: Επαγγελματικής Αδειας Μετακίνησης Σκυβάλλων Αδειας Λειτουργίας Τέλους Υδατοπρομήθειας ΣΑΛΑ Αδειας Ποτού Δημοτικού Τέλους Κοινοτικής Υπηρεσίας ( ) Φόρου Ενοικίου ( ) Άδειας Σκύλλου Β.033 Για Ταμείο Συντάξεων 10.7Β Χρεώστες για φόρο εισοδήματος Χρεώστες για καθάρισμα οικοπέδων Δήμος Αγίου Αθανασίου για Εξ Ιατρεία Χρεώστες για Οδό Πάτμου Χρεώστες για βελτίωση Σπύρου Κυπριανού Χρεώστες Ενοικίων 180 Κυπριακή Δημοκρατία ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ Κυπριακή Δημοκρατία Δόσεις εντός ενός έτους ( ) ( ) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Γενικός Λογαριασμός Άλλοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί Έργων Λογαριασμοί Δανείων Δημοτικό Ταμείο Ταμείο Αποκοπών Υπόλοιπο Ειδικού Ταμείου Καταθέσεων (ΝτεποζΙτων) ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γενικός Λογαριασμός ~ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΤΗΚ ΦΠΑ Θ87 ΣΑΛΑ Αλλοι Πιστωτές Εμπορικοί Πιστωτές Πιστωτές Μισθοδοσίας Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 1427 Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! 1999-2000 Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4726 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 4747 Αριθμός 5774 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4535 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 4139 Αριθμός 4808 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------- Σελίδα Σύνθεση και Αξιωματούχοι του Συμβουλίου 1 Έκθεση Συμβουλίου 2-6 Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΟΡΑΜΑ υπερηφάνεια στην υπηρεσία μας, εμπνέοντας εμπιστοσύνη για το μέλλον ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 Aριθμός 2159 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 _ (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012... 5 4.1.1 Προσωπικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Financial Statements ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα