ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή που υπεβλήθη για τη µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης υπό ΜΗΝΟΥ ΑΚΗ ΧΡΥΣΗ Χανιά, 2010

2 Copyright 2010, Χρυσή Μηνουδάκη

3 Η διατριβή της Μηνουδάκης Χρυσής του Λεωνίδα, εγκρίνεται από τους κ.κ.: Καθηγ. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγ. Γρηγουρούδης Ευάγγελος, Επικ. Καθηγ. ούµπος Μιχαήλ.

4 Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους που συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της. Ευχαριστώ πολύ τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ζοπουνίδη Κωνσταντίνο, για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση που µου παρείχε. Ακόµα, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον Επίκουρο Καθηγητή Μιχάλη ούµπο και τον Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη για τις πολύτιµες γνώσεις και τη βοήθεια που µου παρείχαν. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον κ. Ατσαλάκη Γιώργο για την καθοδήγησή του, και τις χρήσιµες υποδείξεις του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διατριβής καθώς επίσης ευχαριστώ τους γονείς µου, για την ηθική και την υλική τους υποστήριξη τους.

5 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 8 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Έννοια του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Ιστορική αναδρομή Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου Τραπεζικό σύστημα Ειδή τραπεζικών κινδύνων Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος χώρας Λειτουργικός κίνδυνος Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος Επιτοκίων Κίνδυνος μόχλευσης Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Νομικός κίνδυνος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Πολυπλοκότητα των τραπεζικών κινδύνων Η Συμφωνία της Βασιλείας Η Βασιλεία Ι Μειονεκτήματα της Βασιλείας Ι Στόχοι της Βασιλείας ΙΙ... 27

6 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Βασιλείας ΙΙ Οι τρεις πυλώνες της Βασιλείας II Πυλώνας 1: Κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνας 2 Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης Πυλώνας 3 Πειθαρχία της Αγοράς Η Κομητεία της Βασιλείας και η επιστασία των Τραπεζών Νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και Βασιλεία II Κεφαλαιακή Επάρκεια και το νέο Πλαίσιο Εποπτείας των Τραπεζών Συστήματα Διαχείρισης κινδύνου στις Τράπεζες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Επισκόπηση τραπεζικών κινδύνων ΕΠΙΛΟΓΟΣ...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 6

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ο ταχέως µεταβαλλόµενος και αυξανόµενος ανταγωνισµός τόσο σε κοινωνικό, όσο και στον πολιτικό και τεχνολογικό χώρο, έχει αναγκάσει τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα να µεταβάλλουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιούνται. Τα τραπεζικά ιδρύµατα εστιάζουν την προσοχή τους σε πιο εξειδικευµένες αγορές και υπηρεσίες, εισάγουν υψηλό βαθµό τεχνογνωσίας και γενικότερα ωθούνται να αποκτήσουν µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στις απελευθερωµένες και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών επιταχύνθηκε µε την καθιέρωση του κοινού νοµίσµατος, του ευρώ, καθώς επίσης δηµιουργήθηκε και η ανάγκη διεύρυνσης των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων, ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε επικείµενες επιθετικές αγορές. Τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν ως άµεσες προτεραιότητες την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τον έλεγχο του κόστους, την αύξηση των κεφαλαιοποιήσεων άρα και την αύξηση της κερδοφορίας τους, την οργανική ανάπτυξη στο εσωτερικό, την περιφερειακή τους ανάπτυξη, καθώς και την αύξηση της συµµετοχής τους σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στην προσπάθεια τους αυτή τα τραπεζικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν ένα ευρύ φάσµα κινδύνων. Για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων υψηλής ποιότητας για την µέτρηση και διαχείριση των κινδύνων. Το αυξηµένο ενδιαφέρον για την µέτρηση και διαχείριση του οφείλεται στις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις της ασυνέπειας η οποία σχετίζεται µε την βιωσιµότητα και κατ επέκταση στην κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον κίνδυνο χώρας, τον κίνδυνο διακανονισµού πληρωµών καθώς και τον κίνδυνο συναλλάγµατος αλλά και τον πιστωτικό κίνδυνο. Στόχος της παρούσας συνθετικής µεταπτυχιακής διατριβής είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των τραπεζικών κινδύνων. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια προσδιορισµού της έννοιας του κινδύνου, της έννοιας της διαχείρισης του κινδύνου και ανάλυσης των κατηγοριών των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συµβολή του συµφώνου της Βασιλείας Ι και ΙΙ, τους τρεις πυλώνες που διαθέτει και τις αναφορές της για την διαχείριση των κινδύνων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την καταγραφή των µοντέλων αντιµετώπισης των κυριότερων τραπεζικών κινδύνων. Τέλος, στον επίλογο παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 7

8 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 1.1 Έννοια του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Η διαχείριση της έννοιας του κινδύνου σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της αβεβαιότητας. Όµως, και η έννοια της αβεβαιότητας συνδέεται µε την έννοια της µεταβλητότητας και της αστάθειας. Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικές πράξεις µεταβάλλονται ή ότι υπάρχει αστάθεια για ότι αφορά τις τιµές. Η εξέλιξη ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν είναι γνωστή εξ αρχής, µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Γενικότερα, η έννοια του κινδύνου συνδέεται µε την προοπτική του κέρδους και όχι µόνο µε την έννοια της απώλειας. Σε όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων υπάρχει το ενδεχόµενο για γεγονότα και συνέπειες που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside). Αρκετοί συγγραφείς συνδέουν την έννοια του κινδύνου καθαρά µε την έννοια της αβεβαιότητας δηλ. µε την λογική ότι δεν είναι γνωστό εξ αρχής αν θα υπάρχει κέρδος ή ζηµιά. Η εκτίµηση του κινδύνου αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικασία στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό διαφαίνεται, καθώς, σε όλες τις οικονοµικές συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζουν κίνδυνο, γεγονός που καθιστά αναγκαίο την κατάλληλη διαχείριση αυτού του κινδύνου ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητοι κραδασµοί στη λειτουργία της επιχείρησης του οργανισµού, γενικότερα της οικονοµίας. Ιδιαίτερα, στη σύγχρονη οικονοµία, η διαχείριση του κινδύνου θεωρείται µια διαδικασία σπουδαία για την ανάπτυξη και στήριξη των οικονοµιών, των τραπεζών αλλά και γενικότερα για τις επιχειρήσεις. Η ιαχείριση Κινδύνου, εδραιώνεται ολοένα και πιο πολύ, σε ότι έχει σχέση µε αµφότερες τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές του κινδύνου. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και οι λειτουργίες του µπορεί να είναι αποτέλεσµα παραγόντων τόσο των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών του παραγόντων. Η Wikipedia ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως «στρατηγικές διαδικασίες για να περιοριστεί ο κίνδυνος», ενώ σύµφωνα µε τον Vaughan E. J. et al. (1997) ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως επιστηµονική προσέγγιση στην εξέταση των κινδύνων για την πρόγνωση των πιθανών τυχαίων απωλειών και το σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών που ελαχιστοποιούν την απώλεια. Γενικά, οι στρατηγικές που υιοθετούνται περιλαµβάνουν τη µεταφορά του κινδύνου για ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος, την αποφυγή του κινδύνου, τη µείωση του αρνητικού αποτελέσµατος του κινδύνου, και την αποδοχή µερικών ή όλων των συνεπειών ενός ιδιαίτερου κινδύνου. Ο Pezier J. Et al. (2003) υποστηρίζει ότι σε έναν αβέβαιο κόσµο, οι σωστές αποφάσεις δεν φέρνουν καλές εκβάσεις και άρα η καλή διαχείριση δεν είναι συνώνυµη µε την σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 8

9 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Ο Vaughan E. J. et al. (1997) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι ολόκληρη η ιστορία των ανθρώπινων ειδών είναι µια αέναη έκθεση στον κίνδυνο. Η διαχείριση κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης της στρατηγικής κάθε οργανισµού. Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν µεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριoτητές τους, µε στόχο την δηµιουργία οφέλους σε κάθε δραστηριότητα σε κάθε χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισµός αυτών των κινδύνων. Στόχος της διαχείρισης είναι να προσθέσει τη µέγιστη αξία σε όλες τις διεργασίας του οργανισµού, να κατατάσσει την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τον οργανισµό, να αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και να µειώνει, την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισµού. Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα πρέπει να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες του οργανισµού. Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθορίζοντας υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισµού, µε κάθε διοικητικό στέλεχος και εργαζόµενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του κινδύνου ως µέρος της περιγραφής της εργασίας του. Υποστηρίζει την ευθύνη, την µέτρηση επίδοσης και την ανταµοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. 1.2 Ιστορική αναδροµή Η έννοια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και ο τρόπος αντιµετώπισης των συνεπειών του ξεκινάει περίπου το π. Χ. στην Ινδία και συνεχίζεται στην ελληνορωµαϊκή εποχή, τον δωδέκατο αιώνα κατά τη διάρκεια εορτών στην Αγγλία και Γαλλία, τον δέκατο έβδοµο αιώνα στην Ιαπωνία µε τις συναλλαγές ρυζιού και στην Ολλανδία µε τις συναλλαγές που αφορούσαν τις τουλίπες. Τέλος, το 1848 στο Σικάγο των ΗΠΑ αρχίζει πλέον η οργανωµένη αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στις συναλλαγές των δηµητριακών και δηµιουργείται το Συµβούλιο Εµπορίου της πόλης του Σικάγο, το οποίο δηµιουργεί το The Forward Contracting. Η έννοια του περιθωρίου δηµιουργείται από την έννοια της ασφαλείας. Στη συνέχεια, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών δηµιουργεί την έννοια του clearing house. Παράλληλα µε το Σικάγο, παρόµοιες συναλλαγές αντιµετώπισης των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από τη διακίνηση βαµβακιού δηµιουργούνται όµως και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9

10 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Το 1922 ξεκινάει η επίσηµη θεσµοθέτηση των συναλλαγών, οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη οργανωµένη αγορά των συναλλαγών αυτών, η οποία ονοµάζεται «Αγορά Συµβολαίων» Οι συναλλαγές αυτές συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν σε άλλα γεωργικά προϊόντα όπως ο καφές, η πλατίνα, το ασήµι και άλλα. Το 1974 δηµιουργήθηκε η επίσηµα η Επιτροπή Εµπορίας των Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εµπορευµάτων (The Commodity Futures Trading Commission). Η Επιτροπή αυτή είχε σκοπό τη νοµική και θεσµική δόµηση των συναλλαγών οι οποίες απορρέουν από τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Στη δεκαετία του 1970, ο όγκος των συναλλαγών έφτασε σε πολύ µεγάλα ύψη. Το γεγονός αυτό ήταν η αφορµή στο να αλλάξουν ριζικά πλέον οι συναλλαγές αυτές και να δηµιουργηθούν οργανωµένα πλέον χρηµατιστήρια στα κράτη και για διάφορα προϊόντα. 1.3 Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 συνοδεύτηκε από ένα µεγάλο αριθµό αρκετά εντυπωσιακό, χρηµατοοικονοµικών απωλειών εξαιτίας ανεπαρκών διαδικασιών και διεργασιών της διαχείρισης κινδύνου. Οι αποτυχίες της διαχείρισης κινδύνου στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής έχει να κάνει κυρίως µε ανεπάρκειες εποπτείας. Η διαχείριση κινδύνου κατά κύριο λόγο αφορά την εποπτεία και στον έλεγχο των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών σχετικά µε τα παράγωγα και τα άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, παρόλο που η έννοια της διαχείρισης αναφέρεται στην ορθή αποτίµηση των παράγωγων προϊόντων. Στην απλή γλώσσα η έννοια του κινδύνου εκφράζει την «έκθεση στην αντιξοότητα» καθώς επίσης είναι συνυφασµένος µε την έννοια της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Αυτό παρατηρήθηκε όταν η έννοια του κινδύνου εκφράστηκε µε µονοδιάστατη µορφή καθώς σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επικεντρώθηκε στο στοιχείο της σωστής τιµολόγησης και αγνοήθηκαν άλλοι παράµετροι. Άρα, ο κίνδυνος δεν είναι µια µονοδιάστατη έννοια, είναι µια έννοια που ποικίλει ανάλογα µε το τρόπο που χρησιµοποιείται. Γενικότερα, ο κίνδυνος είναι µια έννοια που δηλώνει ακριβείς πιθανότητες συγκεκριµένων ενδεχοµένων. Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και που συνεχίζεται µέχρι σήµερα, έχει συνέπειες που ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια µιας περιοχής και επεκτείνεται σε µεγαλύτερα ακολουθώντας το φαινόµενο του ντόµινου. Οι διαδικασίες του επιµερισµού και της µεταφοράς κινδύνου αλλά και η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων καθιστούν επιτακτική την κατανόηση των κινδύνων και έπειτα την αποτελεσµατική διαχείριση τους. Η έννοια του κινδύνου δεν έχει κατ ανάγκη αρνητική υπόσταση, αντιθέτως µπορεί να αποτελέσει θετικό στοιχείο ως ευκαιρία κατανόησης των κινδύνων για την καλύτερη αντιµετώπιση τους. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 10

11 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Στις µέρες µας, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων παρέχει ένα εκλογικευµένο σύστηµα λήψης αποφάσεων το οποίο διακρίνεται αρχικά µε την αναγνώριση των πολύπλοκων κινδύνων, στη συνέχεια τη µέτρηση τους και τέλος παρέχει το βαθµό του κινδύνου που είµαστε διατεθειµένοι να αναλάβουµε. Άρα, µπορούµε να πούµε ότι η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί ένα εκλογικευµένο πλαίσιο διαχείρισης της αβεβαιότητας, στο οποίο παρατίθενται όλα τα πιθανά αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις, και επίσης λαµβάνονται οι αποφάσεις στηριζόµενοι σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, η διαχείριση κινδύνου λειτουργεί προληπτικά και αναφέρεται στην χρήση σωστής και επίκαιρης πληροφόρησης για την λήψη αποφάσεων, παραµένει ως µια διαδικασία που προσπαθεί να εντοπίσει τους διάφορους κινδύνους. Οι οικονοµικές µονάδες γενικά είναι εκτεθειµένες σε τρία είδη κινδύνων: Επιχειρηµατικούς κινδύνους, Στρατηγικούς κινδύνους Χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που αναλαµβάνονται από µια εταιρεία στην προσπάθεια της να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να αυξήσει την αξία των µετοχών της. Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι προέρχονται από την αγορά µέσα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και περιλαµβάνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, το σχεδιασµό και την προώθηση των προϊόντων, Στρατηγικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που σχετίζονται µε θεµελιώδεις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε µακροοικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόµη δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν. ιάφορα είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και οι κατηγορίες τους αναφέρονται στην Εικόνα 1.1 (Ζαπράνης Α. 2009). ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 11

12 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Εικόνα 1.1 ιάφορα είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και οι κατηγορίες τους Οι Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τις δυνητικές απώλειες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι διακυµάνσεις σε µεταβλητές (π.χ. επιτόκια) δηµιουργούν σηµαντικούς κινδύνους για τις περισσότερες εταιρείες. Η έκθεση στους διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους µπορεί να βελτιστοποιηθεί γεγονός το οποίο βοηθάει τις εταιρείες να επικεντρώνονται στη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Αντίθετα, οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενεργητική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι επιβάλλεται να µετρούν τους διάφορους κινδύνους µε ακρίβεια ώστε να µπορούν να τους ελέγχουν. Η κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι πλέον θεµελιώδους σηµασίας για την επιβίωση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: Κίνδυνος της αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας, λειτουργικοί κίνδυνοι και νοµικοί κίνδυνοι. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 12

13 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων 1.4 Τραπεζικό σύστηµα Σύµφωνα µε ερευνητές, πρόγονοι του χρήµατος είναι τα νοµισµατοκοπεία, οι υπουργοί θησαυροφυλακίων ή οι υπουργοί οικονοµικών καθώς και οι τράπεζες. Οι τράπεζες ή χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί λειτουργούν ως µεσολαβητές µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων επιτελώντας λειτουργίες όπως προσφορές επικερδούς τοποθέτησης αδιάθετων κεφαλαίων, προσωρινών ή µη προσωρινών, καθώς και συλλογή και συγκέντρωση των πλεονασµατικών κεφαλαίων και χρησιµοποίηση τους για την ικανοποίηση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτικών αναγκών. Ο ρόλος των τραπεζών είναι κυρίως διαµεσολαβητικός µεταξύ των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν υπερβάλλουσα ρευστότητα και εκείνων που έχουν ανάγκη ρευστότητας, µε σκοπό τη µείωση του κόστους αναζήτησης και απόκτησης πληροφοριών για την φερεγγυότητα των αντισυµβαλλόµενων. Οι τράπεζες ωστόσο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε εµπορικές και τις κεντρικές. Μια τράπεζα χαρακτηρίζεται ως εµπορική όταν δέχεται κάθε είδους καταθέσεις και προβαίνει σε παντός είδους χορηγήσεις και σε λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδος. Η άλλη κατηγορία τραπεζών, η Κεντρική τράπεζα χαρακτηρίζεται αυτή που δηµιουργείται από το κράτος, ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στις εµπορικές τράπεζες και επιτελεί για τις εµπορικές τράπεζες το σηµαντικό ρόλο του δανειστή της τελευταίας προσφυγής. Όµως, η νοµισµατική κυκλοφορία καθορίζεται και ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας. Οι εµπορικές τράπεζες βέβαια είναι οι συντελεστές της προσφοράς χρήµατος, το οποίο αποτελείται από τις καταθέσεις όψεως. Κύριες εργασίες αυτών των τραπεζών είναι η αποδοχή των καταθέσεων και η χορήγηση πιστώσεων. Οι εµπορικές τράπεζες δανείζονται κεφάλαια από το κοινό δηλαδή από τους καταθέτες, και για αυτό η κατάθεση αποτελεί για την τράπεζα υποχρέωση και εµφανίζεται στον ισολογισµό στην πλευρά του παθητικού. Η λήψη πρόσθετων µέτρων διασφάλισης των καταθέσεων οδηγεί σε περαιτέρω µείωση του κινδύνου να βρεθεί µια τράπεζα σε θέση αδυναµίας καταβολής των καταθέσεων των πελατών της. Όταν η τράπεζα χρησιµοποιεί τις καταθέσεις της για να παράσχει κάποιο δάνειο, τότε αυξάνει την προσφορά του χρήµατος. Όταν το δάνειο οδηγηθεί σε νέα κατάθεση στο τραπεζικό σύστηµα, επέρχεται περαιτέρω αύξηση της προσφοράς του χρήµατος, µε αποτέλεσµα η συνολική προσφορά χρήµατος να αυξάνεται κατά πολύ παραπάνω από το ποσό του αρχικού δανείου. Το τραπεζικό σύστηµα έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να αυξάνει αλλά και να µειώνει την συνολική ποσότητα του χρήµατος. Η µείωση επέρχεται όταν πραγµατοποιείται µια ανάληψη, όµως το χρήµα είναι όµως λογιστικό η πλασµατικό στοιχείο. Η πλασµατικότητα αυτής της δηµιουργίας αυτής του χρήµατος συνδέεται άµεσα µε τον πλούτο, πραγµατικό η φυσικό, δηλαδή κτίρια, εµπορεύµατα, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως µετοχές, οµόλογα δάνεια. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 13

14 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Οι εµπορικές τράπεζες παγκοσµίως λειτουργούν όπως και όλες οι επιχειρήσεις. Σκοπός τους είναι η µεγιστοποίηση των κερδών τους, η µεγιστοποίηση της αξίας των µετοχών τους και η αύξηση των µεριδίων της αγοράς. Οι δραστηριότητες αυτές ωστόσο κινούνται σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο σύνθετων κινδύνων και όχι µόνο η εποπτική δράση αλλά και ο εντοπισµός των ενδεχόµενων κινδύνων είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τον έντονο διεθνή τραπεζικό ανταγωνισµό και την αύξηση των πτωχεύσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων των Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1970 είχε οδηγήσει σε µείωση των κεφαλαίων των διεθνών τραπεζών σύµφωνα µε τους κεντρικούς τραπεζίτες των κρατών της οµάδας των G10. Το 1974 η οµάδα αυτή, προχώρησε στην σύσταση της Επιτροπής της Βασιλείας (Αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο) για την τραπεζική εποπτεία. Αργότερα το 1988 η σύσταση αυτή στέφθηκε από παγκόσµια επιτυχία γιατί έγινε το παγκόσµιο πρότυπο της τραπεζικής εποπτείας σε περισσότερες από εκατό χώρες. Κύριος άξονας της δραστηριότητας ήταν η εξασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος µέσα από το πρίσµα της ανταγωνιστικής ισότητας των διεθνών τραπεζών, την ανταγωνιστική ισότητα µεταξύ των διεθνών τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων, την εποπτεία διεθνών σύνθετων χρηµατοπιστωτικών οµίλων καθώς και τη προώθηση της εφαρµογής του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας σε ευρύτερα διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, σηµαντικά ζητήµατα απασχολούν τα θέµατα που ασχολούνται µε την διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, στους οποίους κινδύνους εκτίθενται οι εµπορικές τράπεζες κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. Το 1988 ο θεσµός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έγινε γνωστός ως Σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια το οποίο έθετε ένα ελάχιστο επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων που απαιτείται να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε συνάρτηση µε τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Αργότερα, ο θεσµός αυτός επεκτάθηκε και σε άλλα είδη τραπεζικού κινδύνου ύστερα από περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε πιστωτικά ιδρύµατα (πχ Τράπεζα Herstatt το 1974, Τράπεζα BCCI 1991). 1.5 Ειδή τραπεζικών κινδύνων Οι κυριότεροι τραπεζικοί κίνδυνοι είναι οι εξής: 1. Κίνδυνος ρευστότητας 2. Κίνδυνος χώρας. 3. Λειτουργικός κίνδυνος 4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 5. Κίνδυνος επιτοκίων 6. Πιστωτικός κίνδυνος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 14

15 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων 7. Κίνδυνος µόχλευσης 8. Κίνδυνος αγοράς 9. Νοµικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Ρευστότητα σε µια τράπεζα είναι η ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Μια πιθανή αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων της οδηγεί στην αποκαλούµενη «τεχνική ρευστότητα» που θα υποχρέωνε µια τράπεζα σε αναγκαστική ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της σε τιµές κατώτερες της τιµής κτήσης τους ή της κανονικής τιµής αγοράς. Η τραπεζική ρευστότητα επιτελεί σηµαντικές λειτουργίες όπως το να ενηµερώνει την αγορά για το ότι η τράπεζα είναι ασφαλής και ικανή να τηρήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις τις. και καθώς επίσης να επιτρέπει να την κανονική λειτουργία της τράπεζας ως προς την εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων για την αποφυγή πώλησης µη κερδοφόρων στοιχείων του ενεργητικού και τον περιορισµό του δανεισµού από την Κεντρική Τράπεζα. Ο κίνδυνος προκύπτει από το ενδεχόµενο εµφάνισης τραπεζικού πανικού και γενικότερα εµφάνισης µαζικής ανάληψης από τους καταθέτες που πιθανόν να δηµιουργηθεί πρόβληµα στην ικανότητα των τραπεζών να καλύψουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι είδος συστηµικού κινδύνου και κατά συνέπεια, αντιµετωπίζεται µόνο µε συνδυασµένες ενέργειες σε διατραπεζικό επίπεδο, δηλαδή, µε συνεργασία όλων των τραπεζών. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την εγγύηση των καταθέσεων. Ο θεσµός αυτός παρέχει ασφαλιστική προστασία στους πελάτες- καταθέτες των εµπορικών τραπεζών, όταν η τράπεζα περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής. Η διαβεβαίωση που δίνεται στους καταθέτες για την επιστροφή των κεφαλαίων τους, περιορίζει τον κίνδυνο µαζικών αναλήψεων ακόµα και όταν η τράπεζα βρίσκεται σε κίνδυνο εµφάνισης αδυναµίας πληρωµών. Επίσης, ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε ριζικά και µε το θεσµό που είναι γνωστός στην οικονοµική θεωρία ως το απαιτούµενο ποσοστό καταθέσεων σε µορφή ρευστών διαθέσιµων. Με βάση τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά ρευστά των διαθέσιµων σε λογαριασµούς αποθεµατικών στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική εποπτεία τον Φεβρουάριο του 2000 καθιέρωσε 14 βασικές αρχές διαχείρισης της τραπεζικής ρευστότητας για όλα τα κράτη µέλη της λαµβάνοντας υπόψη όλες τις τραπεζικές ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 15

16 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων εξελίξεις και ειδικά το γεγονός ότι οι τράπεζες στηρίζουν όλο και λιγότερο την ρευστότητα τους στις καταθέσεις. Τόσο η επιτροπή Βασιλείας όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύουν στον περιορισµό του κινδύνου ρευστότητας χρησιµοποιώντας το µέτρο των πάγιων διευκολύνσεων που αποσκοπεί στην παροχή ρευστότητας και στην απορρόφηση της ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά. Οι εµπορικές τράπεζες προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο ρευστότητας φροντίζουν για την χρονική διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις. ηλ. Αν οι καταθέσεις που δέχονται οι τράπεζες έχουν κυρίως βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα όπως είναι οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και οι καταθέσεις όψεως, οι τράπεζες φροντίζουν ώστε και οι χορηγήσεις να έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, όπως είναι τα κεφάλαια κίνησης Κίνδυνος χώρας Ο κίνδυνος χώρας συνδέεται µε τραπεζικές επενδύσεις σε χώρες άλλες από αυτή στην οποία έχει την έδρα της η τράπεζα. Η συγκεκριµένη µορφή κινδύνου επίσης συνδέεται µε τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι κίνδυνος πολιτικής παρέµβασης της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής της ξένης τράπεζας στον τρόπο λειτουργίας της. Οι πολιτικές αυτές παρεµβάσεις µπορούν να οδηγήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις ή ακόµα και σε κρατικοποιήσεις τραπεζών και να επηρεάσουν σηµαντικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, η αυτή η µορφή κινδύνου συνδέει το κίνδυνο όπου µια χώρα να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι σε µια αλλοδαπή τράπεζα. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες ταξινοµήσεις του κινδύνου χώρας: Κοινωνικό-πολιτικός κίνδυνος και οικονοµικό-χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος ιαφοροποίηση του κινδύνου χώρας ανάλογα µε τους οικονοµικούς κινδύνους Μακροοικονοµικός και Μικροοικονοµικός κίνδυνος Ο µακροοικονοµικός κίνδυνος συνδέεται µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση σε µια δεδοµένη στιγµή που µπορεί να λάβει την µορφή τν κρατικοποιήσεων, της αναδιάρθρωσης του δανεισµού, την ακύρωση συνεργασίας ή την επέµβαση σε επίπεδο νοµίσµατος. Ο µικροοικονοµικός κίνδυνος συνδέεται µε τον κίνδυνο που απορρέει από την συνεργασία µε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό οργανισµό ή µε ένα συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 16

17 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Στις µέρες µας, οι εµπορικές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, όταν θέλουν να εκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε άλλες χώρες, λαµβάνουν υπόψη τους τις αξιολογήσεις από τους Χρηµατοοικονοµικούς οίκους όπως είναι η Moody s και η Standard & Poor s Λειτουργικός κίνδυνος Στο πλαίσιο του υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνεται από την Επιτροπή της Βασιλείας, ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά άµεσες ή έµµεσες απώλειες ως αποτέλεσµα προβληµατικών εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς ή εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων. Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσονται: Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλµάτων Ποινές λόγω µη συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα εποπτικά και νοµοθετικά πλαίσια Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών Προβληµατική λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων Περιπτώσεις εξαπάτησης από το προσωπικό της τράπεζας ή από εξωτερικούς παράγοντες Οι µέθοδοι µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου που έχουν εξεταστεί από τη ε Επιτροπή Της Βασιλείας είναι: Η µέθοδος του Βασικού είκτη Η τυποποιηµένη µέθοδος Η µέθοδος της Εσωτερικής Μέτρησης Η ανάγκη µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου προέκυψε τόσο από την εµφάνιση περιπτώσεων τραπεζικών πτωχεύσεων όσο και από την αύξηση της συνθετότητας και του εύρους των τραπεζικών εργασιών Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η συγκεκριµένη µορφή κινδύνου συνδέεται µε τις µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Εφόσον οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ευµετάβλητες, η κάθε τράπεζα ανάλογα µε τις δραστηριότητες ανάλογα µε τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει στο κάθε νόµισµα αντιµετωπίζει πάντα κίνδυνο και µάλιστα σηµαντικό ιδιαίτερα αν δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο µειώθηκε σηµαντικά µετά την εισαγωγή του ευρώ, µε αποτέλεσµα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 17

18 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του κινδύνου µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών να µειωθούν. Οι εµπορικές τράπεζες δραστηριοποιούµενες σε αγορές συναλλάγµατος αναλαµβάνουν κίνδυνο που σχετίζεται µε τις µεταβολές της ισοτιµίας του κάθε νοµίσµατος όσο και µε το χρόνο λήξης της κάθε υποχρέωσης ή απαίτησης τους από το κάθε νόµισµα. Οι τρόποι αντιµετώπισης του λειτουργικού κινδύνου που πρέπει να έχει το κάθε τραπεζικό σύστηµα είναι: Αξιόπιστα πληροφορικά συστήµατα Κατάλληλη εκπαίδευση του εµπλεκόµενου προσωπικού ιασπορά και διαφοροποίηση του κινδύνου ανά νόµισµα Η µεγάλη αύξηση του εγχώριων και διεθνών συναλλαγών επηρέασε αυξητικά τους κινδύνους στα εγχώρια και διεθνή συστήµατα πληρωµών. Tο πρόβληµα έγινε γνωστό µε την κατάρρευση της γερµανικής τράπεζας Herstatt όπου δηµιουργήθηκε πρόβληµα στο σύστηµα διακανονισµού. Στο σύστηµα διακανονισµού έχουν µεγάλη σηµασία η διαφορά της ώρας που αυτή διακανονίζεται στην κάθε κεντρική τράπεζα, το οποίο εκτίθεται σε όλα τα είδη τραπεζικών κινδύνων. Τα συστήµατα διακανονισµού πληρωµών διακρίνονται σε δύο είδη: Συστήµατα συµψηφισµού Συστήµατα διακανονισµού σε συνεχή χρόνο. ιακρίνονται επίσης, σε Συστήµατα µεγάλων και µικρών αξιών Συστήµατα εγχώρια Συστήµατα διεθνή Συστήµατα συµψηφισµού Συστήµατα µονονοµισµατικού διακανονισµού Συστήµατα πολυνοµισµατικού διακανονισµού Όµως, µε την καθιέρωση του Ευρώ, οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες χρησιµοποιούν το σύστηµα TARGET (Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) για διεκπεπαιρέωση συναλλαγών µεγάλης αξίας Κίνδυνος Επιτοκίων Ο κίνδυνος Επιτοκίου συνδέεται µε όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποδίδουν τόκους. Μια µεταβολή των επιτοκίων θα έχει επίδραση στη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 18

19 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων απόδοση και στην αξία όλων των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποφέρουν τόκους. Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων συνδέθηκε µε συστήµατα διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. Με την έννοια των επιτοκίων γίνεται αναφορά σε πολλά διαφορετικά επιτόκια: επιτόκια καταθέσεων 1. επιτόκιο κατάθεσης ταµιευτηρίου 2. επιτόκιο κατάθεσης όψεως 3. επιτόκιο προθεσµιακής κατάθεσης τα επιτόκια χορηγήσεων 1. επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης 2. επιτόκιο µακροπρόθεσµου δανείου 3. επιτόκιο στεγαστικών δανείων Και τα επιτόκια οµολόγων. Ο κίνδυνος επιτοκίων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες κινδύνου Στον κίνδυνο εισοδήµατος: Είναι ο κίνδυνος όπου αντιµετωπίζει η τράπεζα όταν είναι να µειωθούν τα έσοδα της τράπεζας από τόκους, που αντιµετωπίζεται µε την µέθοδο η οποία στηρίζεται στα ανοίγµατα στις περιόδους ανατιµολόγησης µεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Στον κίνδυνο επένδυσης δηλαδή στον κίνδυνο να µειωθεί η αξία των στοιχείων παθητικού της τράπεζας, σε τιµές αγοράς που αντιµετωπίζεται µε τη µέθοδο η οποία βασίζεται στο δείκτη διάρκειας. Η είσοδος του ευρώ βοήθησε στην µείωση του κινδύνου επιτοκίων στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα Κίνδυνος µόχλευσης Ο κίνδυνος µόχλευσης των τραπεζών αφορά τον βαθµό χρήσης ξένων δανειακών κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. Η εµπιστοσύνη των ατόµων προς το τραπεζικό συστήµατα και η σταθερότητα που αυτό παρουσιάζει έχει ως αποτέλεσµα, οι τράπεζες να έχουν υψηλότερα όρια µόχλευσης και άντλησης ξένων κεφαλαίων σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις. Η εµπειρία από την κατάρρευση ξένων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών προκάλεσε αναταράξεις στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ανέδειξε πόσο δυσχερής µπορεί να αποβεί η στρατηγική υψηλής µόχλευσης. Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται επίσης µε την αδυναµία ανάκτησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις µε υψηλή µόχλευση. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 19

20 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Ο όρος πίστωση σηµαίνει συνδέεται µε τη άµεση ή έµµεση συναλλαγή ανάµεσα σε ένα δανειστή πιστωτή και σε ένα δανειζόµενο οφειλέτη. Ο δανειστής εµπιστεύεται τον δανειζόµενο ότι θα επιστρέψει το χρηµατικό ποσό µέσα σε µια καθορισµένη περίοδο µε ορισµένους προκαθορισµένους όρους. Πιστωτικός κίνδυνος για µια τράπεζα είναι η πιθανότητα να καταστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού της µη ανακτήσιµο λόγω αδυναµίας του οφειλέτη ή να υπάρξει καθυστέρηση αποπληρωµής ενός δανείου. Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αφορά την εξέταση των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, ώστε να ληφθούν οι άριστες δυνατές αποφάσεις µέσω των οποίων θα επέρχεται εξισορρόπηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου µε τα πιθανό κέρδη από την χορήγηση ενός δανείου ή γενικότερα µιας πιστοδότησης. Η πιστοδότηση είναι µια τραπεζική εργασία που αποτυπώνεται στην πλευρά του ενεργητικού στον ισολογισµό µιας τράπεζας. Είναι µια µορφή αξιοποίησης των χρηµατικών διαθέσιµων που αποκτούνται κυρίως από τις καταθέσεις. Μέσα στα πλαίσια των κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, χρησιµοποιούνται τρεις προσεγγίσεις υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standard Approach) Η Θεµελιώδους Προσέγγιση (Foundation Approach) Η Εξελιγµένη ή Προχωρηµένης (Advanced Approach) Όλοι οι µέθοδοι έχουν σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων µοντέλων αξιολόγησης (credit scoring models) και πολυκριτήριων πτωχευτικών µοντέλων, στον καθορισµό του ποσοστού ευστοχίας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας, αστοχία συµβαίνει όταν ο πιστούχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις, όταν σε σχέση µε συγκεκριµένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη ή ρύθµιση οφειλών, όταν ο πιστούχος έχει καθυστερηµένες οφειλές ή όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως. Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει ένα ευρύ φάσµα τεχνικών µείωσης ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να περιορίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του συγκεκριµένου κινδύνου αφ ενός λαµβάνοντας εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις ενέχυρα ή αντισταθµιστικές θέσεις και αφ ετέρου συναλλάσσοντας εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II) Χ. Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΗΕπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2006 TPAΠEZIKO AΦIEPΩMA: Tο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙ) ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική καινοτοµία του νέου πλαισίου είναι η αναγνώριση τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ εκέµβριος 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα