Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld"

Transcript

1 Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ Μ069

2 Ποιες είναι οι ωφέλειες που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο όσον αφορά τη διεθνή κεφαλαιαγορά; Η διεθνής κεφαλαιαγορά ορίζεται ως η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των κατοίκων διαφόρων χωρών μέσω ενός διεθνούς δικτύου χρηματοοικονομικών κέντρων. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανταλλάσσονται είναι τραπεζικές καταθέσεις σε διάφορα νομίσματα, μετοχές και ομόλογα κ.ά.. Αν και υπάρχει μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα τη σύγχρονη εποχή, σχετικά με το πόσο παραγωγικές ή κερδοσκοπικές είναι αυτές οι ανταλλαγές, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι με τα κέρδη που αποκομίζουν οι συντελεστές τους, βελτιώνουν την οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών, ενισχύοντας την ενεργό ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα. Το διεθνές εμπόριο εκτός από τις ωφέλειες που συνεπάγεται για τις συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά στην παραγωγή και διακίνηση των αγαθών και των υπηρεσιών (ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας χώρας ανάλογα με τον τομέα στον οποίο είναι πιο αποτελεσματική, διαχρονικό εμπόριο) διευκολύνει επίσης και τις συναλλαγές στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Γενικά, οι αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων βασίζονται στην εγγενή τάση των ατόμων να αποφεύγουν τον κίνδυνο. Τα άτομα αξιολογούν ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων όχι μόνο με βάση την αναμενόμενη απόδοσή του, αλλά και με βάση τον κίνδυνο που ενσωματώνει αυτή η απόδοση. Έτσι αποφεύγουν να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία ίσως προσφέρουν μεγάλη απόδοση, αλλά συνεπάγονται και μεγάλους κινδύνους. Το διεθνές εμπόριο περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίζει στους κατοίκους μιας χώρας τη δυνατότητα να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών τους, επεκτείνοντάς το σε διάφορες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο διανέμουν το χρηματικό ποσό που διαθέτουν για την αγορά περιουσιακών

3 στοιχείων σε τίτλους χρέους και μετοχικούς τίτλους κρατών, επιχειρήσεων, τραπεζών σε διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο μεγιστοποιώντας τα οφέλη και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της επένδυσής τους. Η μειωμένη απόδοση ενός μεριδίου του χαρτοφυλακίου τους πολύ λίγο μπορεί να επηρεάσει τη συνολική του απόδοση, ενώ η απρόσμενα μεγάλη απόδοση ενός άλλου μεριδίου έστω περιορισμένου - είναι σαφώς επιθυμητή. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες της διεθνούς αγοράς κεφαλαίων; Οι κυριότεροι παράγοντες της διεθνούς κεφαλαιαγοράς είναι οι ακόλουθοι: 1. Οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση των διεθνών πληρωμών και άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η έκδοση μετοχών και ομολόγων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές φορές οι τράπεζες αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε τομείς που δεν τους επιτρέπεται στη χώρα τους, αναπτύσσοντας αυτό που ονομάζουμε διεθνή τραπεζική δραστηριότητα. 2. Οι εταιρείες, οι οποίες σήμερα κυρίως μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους από εγχώριες και ξένες πηγές κεφαλαίων και για το λόγο αυτόν αναγκάζονται να πουλήσουν μετοχές ή να δανειστούν. 3. Μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, καθώς και τράπεζες επενδύσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τράπεζες επενδύσεων, οι οποίες ειδικεύονται στη διάθεση των μετοχών και ομολόγων επιχειρήσεων και κρατών. 4. Κεντρικές τράπεζες και κυβερνητικοί φορείς (π.χ. πολλές κυβερνήσεις και κυβερνητικοί οργανισμοί δανείζονται από πιστωτικά ιδρύματα αναπτυγμένων κρατών όταν αντιμετωπίζουν αυξημένα ελλείμματα και χρέη).

4 Ποιος είναι ο ρόλος της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας στη σύγχρονη κεφαλαιαγορά και ποιοι είναι οι λόγοι αύξησής της; Μετά τη δεκαετία του 70 παρατηρούμε μια αλματώδη αύξηση των συναλλαγών στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Ο όγκος των συναλλαγών στη διεθνή κεφαλαιαγορά έχει αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς από το ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η διεθνής λειτουργία των τραπεζών, που αποτελούν βασικό παράγοντα της διεθνούς κεφαλαιαγοράς, ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη και διευκόλυνση αυτών των συναλλαγών. Οι τράπεζες ανέπτυξαν εξωχώριες τραπεζικές δραστηριότητες (μέσω ιδρύσεων πρακτορείων στο εξωτερικό, θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων). Οι λόγοι για τους οποίους αυξήθηκε η διεθνής λειτουργία των τραπεζών είναι βασικά τρεις: 1. Η αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Για παράδειγμα οι εισαγωγείς αμερικανικών προϊόντων είχαν αυξημένες ανάγκες σε δολάρια, τις οποίες έσπευσαν να ικανοποιήσουν τράπεζες που εγκαταστάθηκαν στις χώρες τους και οι οποίες πρόσφεραν φθηνότερες συναλλαγές. 2. Οι χώρες προκειμένου να ελέγξουν την εγχώρια προσφορά χρήματος και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη αστάθεια την τιμή του νομίσματός τους και ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους, έθεσαν περιοριστικές ρυθμίσεις στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των τραπεζών που εδράζουν στη χώρα τους (π.χ. με τη μεταφορά υποχρεωτικών διαθεσίμων στην κεντρική τράπεζα) με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μεταφέρουν τις λειτουργίες τους στο εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις τραπεζικές δραστηριότητες τέθηκαν για παράδειγμα από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 60, καθώς λόγω των εξόδων

5 που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αναγκάστηκαν να θέσουν ένα ανώτερο όριο στα επιτόκια καταθέσεων που προσέφεραν οι αμερικανικές τράπεζες προκαλώντας έτσι την ίδρυση υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, όπου με υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων προσέλκυσαν περισσότερες καταθέσεις. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι οι χώρες ασκούν μια ασύμμετρη στάση απέναντι στο εγχώριο νόμισμα και στα ξένα νομίσματα, διευκολύνοντας έτσι την εγκατάσταση στην επικράτειά τους τραπεζικών καταστημάτων με διεθνή δραστηριότητα. 3. Πολιτικοί παράγοντες. Το ψυχροπολεμικό κλίμα δημιουργούσε αβεβαιότητα στη Σοβιετική Ένωση σχετικά με τον τόπο κατάθεσης των δολαρίων που εισέπραττε από την πώληση χρυσού και πρώτων υλών. Η ίδρυση ευρωτραπεζών έδωσε λύση στο πρόβλημά της, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν ήταν υποχρεωμένη να καταθέτει τα δολάρια σε τράπεζες των ΗΠΑ αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο δέσμευσης των καταθέσεών της. Το ίδιο συνέβη αργότερα και με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από τις αυξημένες καταθέσεις σε ευρωνομίσματα; Δύο είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις που ενδεχομένως προκαλούνται από τις αυξημένες καταθέσεις σε ευρωνομίσματα: 1. Παγκόσμιος πληθωρισμός. Επειδή ο πληθωρισμός συνδέεται με το ρυθμό αύξησης προσφοράς του χρήματος (άθροισμα νομισματικής κυκλοφορίας και καταθέσεων όψεως), οι κεντρικές τράπεζες σε περιόδους αυξημένων καταθέσεων σε ευρωνομίσματα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τις συνέπειες και τις ενδεχόμενες πιέσεις που μπορούν να προκαλέσουν στα επίπεδα τιμών των χωρών. Οι καταθέσεις σε ευρωνομίσματα μπορεί μεν να αφορούν διατραπεζικές καταθέσεις, αλλά αποτελούν επίσης χρήμα με την ευρεία έννοια του όρου, το οποίο διακινείται από θυγατρικές ή υποκαταστήματα εγχώριων τραπεζών, που δεν υποχρεούνται να

6 αποδίδουν μέρος του χρήματος που διακινούν στις κεντρικές τράπεζες της χώρας τους ως υποχρεωτικά διαθέσιμα. Η παγκόσμια συνεργασία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων ίσως να έδινε μια λύση στο πρόβλημα, όμως είναι πρακτικά και πολιτικά πολύ δύσκολη. Ο κίνδυνος του παγκόσμιου πληθωρισμού αν και είναι υπαρκτός δεν θα πρέπει να μεγαλοποιείται. 2. Περιορισμένος νομισματικός έλεγχος. Οι ευρωτράπεζες δεν έχουν την υποχρέωση που έχουν οι εγχώριες τράπεζες, να καταβάλλουν δηλαδή ένα ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων στην κεντρική τράπεζα. Τα ποσοστά υποχρεωτικών διαθεσίμων ωστόσο προσδιορίζουν το μέγεθος των πολλαπλασιαστών χρήματος που επηρεάζουν τα νομισματικά μεγέθη και κατ επέκταση τη νομισματική βάσης της χώρας, με αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να μην μπορούν να ασκήσουν έλεγχο στα νομισματικά μεγέθη και την προσφορά του χρήματος, τουλάχιστον βραχυχρόνια. Γενικά, το σύστημα των ευρωνομισμάτων μειώνει το κόστος των διεθνών ανταλλαγών περιουσιακών στοιχείων και ενθαρρύνει τις αλλαγές χαρτοφυλακίων. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται μακροοικονομικές ανησυχίες για τις κυβερνήσεις, οι καταναλωτές όμως απολαμβάνουν χαμηλότερο κόστος στις συναλλαγές τους με όλες τις θετικές συνέπειες που αυτό επιφέρει στην οικονομία.

7 Γλωσσάρι Τίτλοι χρέους: τους τίτλους χρέους συνιστούν τα ομόλογα και οι τραπεζικές καταθέσεις. Ο εκδότης αυτών των τίτλων θα πρέπει να καταβάλλει ένα σταθερό ποσό, δηλαδή το άθροισμα του αρχικού ποσού και των τόκων, ανεξάρτητα από την οικονομική συγκυρία. Η πραγματική όμως χρηματική τους απόδοση εξαρτάται από το εθνικό επίπεδο τιμών και τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μετοχικοί τίτλοι: είναι οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των κερδών μιας επιχείρησης. Η απόδοση των μετοχών εξαρτάται από την οικονομική συγκυρία. Eυρωνομίσματα: οι εξωχώριες καταθέσεις διαφόρων νομισμάτων. Ευρωδολλάρια: οι καταθέσεις δολαρίων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευρωτράπεζες: οι τράπεζες που δέχονται καταθέσεις ευρωνομισμάτων και ευρωδολλαρίων. Νομισματική βάση: τη νομισματική βάση (Η) συνιστά το άθροισμα των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία (C ) με τα υποχρεωτικά διαθέσιμα των τραπεζών (RE), δηλαδή Η=C+RE. Πολλαπλασιαστής χρήματος: o πολλαπλασιαστής χρήματος μας δείχνει πόσες φορές θα μεταβληθεί η προσφορά του χρήματος αν μεταβληθεί η νομισματική βάση.

8 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Από το διεθνές εμπόριο προκύπτουν: α. Οφέλη για τις χώρες, διότι οι παραγωγικές τους δραστηριότητες συγκεντρώνονται εκεί που είναι πιο αποτελεσματικές. β. Οφέλη για μια χώρα, διότι εισάγοντας πρώτες ύλες ή εξειδικευμένο εξοπλισμό, δύναται να πραγματοποιήσει ένα μελλοντικό επενδυτικό σχέδιο (διαχρονικό εμπόριο). γ. Οφέλη όσον αφορά τις διεθνείς ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων, διότι εξασφαλίζει τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου των συναλλασσομένων. δ. Όλα τα παραπάνω. 2. Οι συναλλασσόμενοι ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία με κριτήριο: α. Την αναμενόμενη απόδοση που θα προκύψει. β. Τον κίνδυνο που ενέχει αυτή η ανταλλαγή. γ. Τα α και β. δ. Συναισθηματικές προτιμήσεις. 3. Η βασική λειτουργία της διεθνούς κεφαλαιαγοράς είναι: α. Ο περιορισμός της κερδοσκοπίας. β. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εκείνων που εμπλέκονται σε ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων. γ. Τα α και β. δ. Ο περιορισμός του πληθωρισμού.

9 4. Παράγοντες της διεθνούς κεφαλαιαγοράς είναι: α. Εταιρείες. β. Εμπορικές τράπεζες και μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. γ. Κεντρικές τράπεζες και κυβερνητικά ιδρύματα. δ. Όλα τα παραπάνω. 5. Η ραγδαία αύξηση της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας οφείλεται: α. Στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, στην προσπάθεια να αποφύγουν οι εγχώριες τράπεζες τα χρηματοοικονομικά εμπόδια που θέτουν οι κυβερνήσεις και σε πολιτικούς λόγους. β. Στη ραγδαία αύξηση του διεθνούς εμπορίου. γ. Στις ρυθμίσεις που επιβάλλει η Παγκόσμια Τράπεζα. δ. Σε κανένα από τα παραπάνω. 6. Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθιστά τις ανταλλαγές ευρωνομισμάτων ελκυστικές για τις τράπεζες και τους πελάτες τους είναι: α. Το ανώτατο όριο επιτοκίων. β. Η καλύτερη διοικητική λειτουργία των ευρωτραπεζών. γ. Η απαλλαγή από το ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων που πρέπει να καταβάλλουν οι ευρωτράπεζες στην κεντρική τράπεζα, που έχει ως συνέπεια τη μείωση του κόστους συναλλαγών. δ. Η αυξημένη συναλλαγματική αξία των νομισμάτων της Ευρώπης.

10 7. Οι αυξημένες καταθέσεις σε ευρωδολλάρια μπορεί να οδηγήσουν: α. Σε καλπάζοντα διεθνή πληρωρισμό. β. Σε στασιμοπληθωρισμό. γ. Στα α και β. δ. Σε περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις. 8. Το σύστημα των ευρωνομισμάτων: α. Προκαλεί σημαντική μακροοικονομική αστάθεια. β. Αν και μπορεί να προκαλέσει κάποια περιορισμένη μακροοικονομική αστάθεια, διευκολύνει τις διεθνείς ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων και μειώνει το κόστος τους. γ. Βοήθησε στην καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. δ. Κανένα από τα παραπάνω.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ. Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα

Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ. Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα Το 1994, το ΕΝΙ έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία μόνο πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να εκδίδουν κάρτες προπληρωμής πολλαπλών χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Δρ. Π. ΖΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2008 1 Εισαγωγή Η κεφαλαιαγορά στα Ρωμαϊκά χρόνια Το ρωμαϊκό οικονομικό σύστημα του 2 ου αιώνα, την περίοδο της Δημοκρατίας είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα