Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:..."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (7 µονάδες) 1. Οι υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας αποτελούν: α. στοιχείο του ενεργητικού για την Κεντρική Τράπεζα β. στοιχείο του ενεργητικού για τις τράπεζες γ. στοιχείο του παθητικού για τις τράπεζες δ. στοιχείο της κατηγορίας «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων» 2. Αυξήσεις των επιτοκίων επηρεάζουν τις τράπεζες ως εξής: α. µειώνουν την αξία του ενεργητικού και αυξάνουν την αξία του παθητικού β. αυξάνουν την αξία του ενεργητικού και µειώνουν την αξία του παθητικού γ. αυξάνουν την αξία του ενεργητικού και του παθητικού δ. µειώνουν την αξία του ενεργητικού και του παθητικού 3. Όταν η ληκτότητα του παθητικού µιας τράπεζας είναι µικρότερη από αυτή του ενεργητικού: α. η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο της επαναχρηµατοδότησης β. η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο της επανεπένδυσης γ. η κερδοφορία της τράπεζας αυξάνεται όταν τα επιτόκια αυξάνονται δ. (α) και (γ) είναι σωστά 4. Ο κίνδυνος επαναχρηµατοδότησης αναφέρεται στον κίνδυνο που διατρέχει µια τράπεζα να: α. επαναδανειστεί µε κόστος µεγαλύτερο από το κόστος των ιδίων της β. επαναδανειστεί µε κόστος που είναι µεγαλύτερο από την απόδοση των ιδίων της γ. επαναδανειστεί µε κόστος µεγαλύτερο από την απόδοση των επενδύσεων της δ. µην µπορεί να επαναχρηµατοδοτεί νέες επενδύσεις 5. Όταν το παθητικό µιας τράπεζας έχει µεγαλύτερη ληκτότητα από ότι το ενεργητικό της: α. η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο της επαναχρηµατοδότησης β. η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο της επανεπένδυσης γ. η αξία της µειώνεται καθώς αυξάνονται τα επιτόκια

2 6. Ο δείκτης «εκµετάλλευση του ενεργητικού» δείχνει την ικανότητα της διοίκησης: α. να ελέγχει τα έξοδα β. να χρησιµοποιεί ξένα κεφάλαια αποτελεσµατικά γ. να χρησιµοποιεί το σωστό βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης δ. να χρησιµοποιεί το ενεργητικό αποτελεσµατικά για την πραγµατοποίηση εσόδων 7. Ο δείκτης «εκµετάλλευση του ενεργητικού» για τις Ελληνικές τράπεζας κατά την περίοδο δείχνει ότι οι τράπεζες: α. έγιναν καλύτερες στην εκµετάλλευση του ενεργητικού β. έγιναν χειρότερες στην εκµετάλλευση του ενεργητικού γ. παρουσιάζονται χωρίς καµία µεταβολή στον συγκεκριµένο δείκτη δ. παρουσιάζονται να είναι καλύτερες µόνο για τα έτη 1997 και Ο δείκτης που δείχνει την ικανότητα µιας τράπεζας να ελέγχει τα έξοδα της είναι ο δείκτης: α. περιθωρίου κέρδους β. απόδοσης ιδίων γ. απόδοσης ενεργητικού δ. εκµετάλλευσης του ενεργητικού 9. Η αύξηση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης επηρεάζει: α. αρνητικά την απόδοση του ενεργητικού β. αρνητικά την απόδοση των ιδίων γ. θετικά την απόδοση του ενεργητικού δ την απόδοση του ενεργητικού και των ιδίων αλλά χωρίς περισσότερες πληροφορίες δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εάν η επίδραση είναι θετική ή αρνητική 10. Ο λόγος (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις / απαιτήσεις κατά πελατών) είναι ένας δείκτης που χρησιµοποιείται για την µέτρηση: α. της φερεγγυότητας ενός τραπεζικού ιδρύµατος β. της ρευστότητας ενός τραπεζικού ιδρύµατος γ. παραγωγικότητας ενός τραπεζικού ιδρύµατος δ. του πιστωτικού κινδύνου ενός τραπεζικού ιδρύµατος 11. Εάν ο δείκτης (απαιτήσεις κατά πελατών / σύνολο ενεργητικού) είναι 0,45 για δύο τράπεζες, τότε µπορούµε να πούµε ότι: α. οι δυο τράπεζες έχουν την ίδια φερεγγυότητα β. οι δύο τράπεζες έχουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο γ. οι δύο τράπεζες χορηγούν τις ίδιες µορφές δανείων. κανένα από τα παραπάνω 12. Η συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητα των τραπεζών ορίζεται ως ο λόγος: α. καθαρά κέρδη προς σύνολο απασχολουµένων β. έσοδα εκµετάλλευσης προς το σύνολο του ενεργητικού

3 γ. λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα δ. καθαρά κέρδη προς λειτουργικά έσοδα 13. Η αύξηση της ρευστότητας για ένα τραπεζικό ίδρυµα συνεπάγεται α. µείωση του πιστωτικού κινδύνου β. αύξηση της κερδοφορίας γ. αύξηση των χορηγήσεων δ. µείωση των χορηγήσεων ε. µείωση της κερδοφορίας 14. Εάν η απαιτούµενη ρευστότητα µιας τράπεζας προέρχεται µόνο από την πλευρά του ενεργητικού τότε: α. το µέγεθος της τράπεζας αυξάνεται β. το µέγεθος της τράπεζας µειώνεται γ. το µέγεθος της τράπεζας παραµένει αµετάβλητο δ. το (α) και το (β) µπορούν να συµβούν κάτω από διαφορετικό σενάρια 15. Γενικά η απαιτούµενη ρευστότητα πρέπει να προέρχεται από α. βραχυπρόθεσµες πηγές όταν τα επιτόκια αναµένονται να αυξηθούν β. βραχυπρόθεσµες πηγές όταν τα επιτόκια αναµένονται να µειωθούν γ. µακροπρόθεσµες πηγές όταν τα επιτόκια αναµένονται να µειωθούν δ. την πλευρά του παθητικού 16. Εάν η ληκτότητα του ενεργητικού είναι µικρότερη από την ληκτότητα του παθητικού τότε: α. η καθαρή θέση θα αυξηθεί εάν τα επιτόκια αυξηθούν β. η καθαρή θέση θα µειωθεί εάν τα επιτόκια αυξηθούν γ. η καθαρή θέση θα αυξηθεί εάν τα επιτόκια µειωθούν 17. 'Οταν η ληκτότητα του ενεργητικού είναι ίση µε την ληκτότητα του παθητικού και η αξία του ενεργητικού που επηρεάζεται από τις µεταβολές των επιτοκίων είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία του παθητικού τότε: α. η καθαρή θέση µειώνεται καθώς τα επιτόκια αυξάνονται β. η καθαρή θέση αυξάνεται καθώς τα επιτόκια αυξάνονται γ. η καθαρή θέση µειώνεται καθώς τα επιτόκια µειώνονται 18. Η σχέση µεταξύ α. διάρκειας και ληκτότητας είναι αρνητική β. διάρκειας και ληκτότητας είναι θετική γ. διάρκειας και απόδοσης είναι αρνητική 19. Έστω η ονοµαστική αξία ενός οµολόγου είναι ευρώ, πωλείται στην ονοµαστική του αξία και φέρει απόδοση στη λήξη 8,05%. Εάν η απόδοση του

4 οµολόγου µειωθεί κατά 30 µονάδες βάσης και η διάρκεια του είναι 5 χρόνια, τότε η νέα του τιµή είναι: α β γ δ Εάν δεχθούµε ότι γενικά για τις τράπεζες, η διάρκεια του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από την διάρκεια του παθητικού, τότε: α. µια µείωση των επιτοκίων θα αυξάνει την κερδοφορία β. µια µείωση των επιτοκίων θα µειώνει την κερδοφορία γ. µια αύξηση των επιτοκίων θα αυξάνει την κερδοφορία δ. µια αύξηση των επιτοκίων θα αυξάνει την καθαρή θέση 21. Έστω ότι η καθαρή θέση µιας τράπεζας µειώνεται όταν τα επιτόκια αυξάνονται. Σε αυτή την περίπτωση εάν η τράπεζα επιθυµεί να αποµονώσει την καθαρή θέση από την αύξηση των επιτοκίων θα πρέπει: α. να αυξήσει τη διάρκεια του παθητικού β. να µειώσει τη διάρκεια του παθητικού γ. να µειώσει τη µόχλευση δ. να αυξήσει τη διάρκεια του ενεργητικού 22. Έστω ότι το ενεργητικό µιας τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ µε µέση διάρκεια 5 έτη, οι καταθέσεις ανέρχονται σε ευρώ µε µέση διάρκεια 5 έτη. Τέλος, η καθαρή θέση είναι ευρώ. Εάν τα επιτόκια µειωθούν η καθαρή θέση θα α. αυξηθεί β. µειωθεί γ. παραµείνει αµετάβλητη δ. µειωθεί κατά 1,75% 23. Εάν αναµένεται µείωση των επιτοκίων, η κατάλληλη διαχείριση του χάσµατος της διάρκειας είναι: α. η προώθηση βραχυπροθέσµων δανείων β. η αγορά βραχυπροθέσµων οµολόγων γ. η προώθηση µακροπροθέσµων καταθέσεων δ. η προώθηση βραχυπροθέσµων καταθέσεων 24. Το υπόδειγµα της διάρκειας: α. επιτρέπει τον ακριβή υπολογισµό της µεταβολής της τιµής ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος δεδοµένης µιας µεταβολής των επιτοκίων β. περιγράφει µια γραµµική σχέση µεταξύ της µεταβολής των επιτοκίων και της τιµής των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων γ. είναι χειρότερο από το υπόδειγµα της ληκτότητας δ. µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί στην πράξη 25. Η έννοια της κυρτότητας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τον επενδυτή:

5 α. όταν τα επιτόκια αναµένονται να αυξηθούν β. όταν τα επιτόκια αναµένονται να µειωθούν γ. όταν η µεταβολή των επιτοκίων αναµένεται να είναι µικρή δ. όταν η µεταβολή των επιτοκίων αναµένεται να είναι µεγάλη 26. Ο επενδυτής οµολόγων που θέλει να µειώσει τον κίνδυνο των επιτοκίων, θα επιλέξει: α. οµόλογα µε µικρή κυρτότητα β. µακροπρόθεσµα οµόλογα γ. οµόλογα µε µεγάλη κυρτότητα δ. οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο 27. Όταν το άνοιγµα µιας τράπεζας είναι θετικό και τα επιτόκια αυξάνονται: α. η κερδοφορία µειώνεται β. η κερδοφορία αυξάνεται γ. η καθαρή θέση µειώνεται δ. η καθαρή θέση αυξάνεται 28. Εάν µια τράπεζα αναµένει µείωση των επιτοκίων και θέλει να επωφεληθεί αυτής της µείωσης πρέπει να: α. αυξήσει το ενεργητικό µε κυµαινόµενο επιτόκιο β. µειώσει το ενεργητικό µε κυµαινόµενο επιτόκιο γ. αυξήσει το παθητικό µε κυµαινόµενο επιτόκιο Η διάρκεια του ενεργητικού και του παθητικού µιας τράπεζας είναι 5 και 2,5 έτη αντίστοιχα. Το µέσο επιτόκιο του ενεργητικού είναι 7% και του παθητικού είναι 5%. Το ενεργητικό ανέρχεται σε και το παθητικό σε Έστω τώρα ότι το επιτόκιο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 30 µονάδες βάσης ενώ το επιτόκιο του παθητικού αυξάνεται κατά 10 µονάδες βάσης. Σύµφωνα µε τα παραπάνω απαντήστε τις ερωτήσεις 29, 30, α Το ενεργητικό της τράπεζας θα αυξηθεί κατά β. Το ενεργητικό της τράπεζας θα µειωθεί κατά γ. Το ενεργητικό της τράπεζας θα αυξηθεί κατά δ. Το ενεργητικό της τράπεζας θα µειωθεί κατά α. Το παθητικό της τράπεζας θα αυξηθεί κατά β. Το παθητικό της τράπεζας θα αυξηθεί κατά γ. Το παθητικό της τράπεζας θα µειωθεί κατά δ. Το παθητικό της τράπεζας θα µειωθεί κατά Η καθαρή θέση της τράπεζας µετά την αύξηση των επιτοκίων είναι: α , β , (γ) , δ Έστω ένα τραπεζικό ίδρυµα έχει τα εξής στοιχεία

6 EKE = 400 εκατ. ΠΚΕ = 600 εκατ. ΕΣΕ = 600 εκατ. ΠΣΕ = 400 εκατ. ΪΕΚΕ = 6% ΠΚΕ = 2% ί ΕΙΕ =8% ΠΣΕ=4% Η τράπεζα κάνει µια ανταλλαγή επιτοκίων όπου συµφωνεί να πληρώνει σταθερό επιτόκιο 6,5% και να πληρώνεται το εκάστοτε κυµαινόµενο. Κατά πόσο θα µεταβληθεί η κερδοφορία µετά την ανταλλαγή επιτοκίων εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά 50 µονάδες βάσης; Α , Β , Γ.' + Ι , Όταν τα χάσµα της διάρκειας µια τράπεζας είναι θετικό α. Ο κίνδυνος για την τράπεζα προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων β. Ο κίνδυνος για την τράπεζα προέρχεται από την µείωση τον επιτοκίων γ. Για την αντιστάθµιση του κινδύνου η τράπεζα πρέπει να αγοράσει Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) δ. Η διάρκεια του παθητικού είναι µεγαλύτερη από τη διάρκεια του ενεργητικού 34. Όταν το άνοιγµα µιας τράπεζας είναι αρνητικό: Α. και επιθυµεί να κάνει αντιστάθµιση κινδύνου µέσω ανταλλαγής επιτοκίων θα πρέπει να πληρώνει κυµαινόµενο επιτόκιο και να πληρώνεται σταθερό β. και επιθυµεί να κάνει αντιστάθµιση κινδύνου µέσω ανταλλαγής επιτοκίων θα πρέπει να πληρώνει σταθερό επιτόκιο και να πληρώνεται κυµαινόµενο γ. η κερδοφορία µειώνεται όταν τα επιτόκια µειώνονται δ. η κερδοφορία αυξάνεται όταν τα επιτόκια αυξάνονται 35. Το µικρό ποσοστό πάγιων τραπεζικών στοιχείων συνεπάγεται για τις τράπεζες α. µεγάλο βαθµό λειτουργικής µόχλευσης και µείωση της απόδοσης β. µεγάλο βαθµό λειτουργικής µόχλευσης και αύξησης της απόδοσης γ. µικρό βαθµό λειτουργικής µόχλευσης και αύξησης της απόδοσης δ. µικρό βαθµό λειτουργικής µόχλευσης και µείωση της απόδοσης 36. Το µεγάλο ποσοστό ενεργητικού σε σχέση µε το µετοχικό κεφάλαιο για τα τραπεζικά ιδρύµατα συνεπάγεται: α. µεγάλο βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και µείωση της απόδοσης των ιδίων β. µεγάλο βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και αύξησης της απόδοσης των ιδίων γ. µικρό βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και αύξησης της απόδοσης των ιδίων δ. µικρό βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και µείωση της απόδοσης των ιδίων

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑ (µια µονάδα) Έστω το άνοιγµα µια τράπεζας είναι αρνητικό αξίας , µε ληκτότητα έξι µηνών. εδοµένου αυτού του ανοίγµατος η τράπεζα χρησιµοποιεί συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί οµολόγων για την αντιστάθµιση του κινδύνου. Η ονοµαστική αξία του κάθε συµβολαίου είναι µε ληκτότητα έξι µηνών. Έστω τώρα ότι τα επιτόκια στην τρέχουσα αγορά αυξάνονται κατά 40 µονάδες βάσης ενώ στην αγορά ΣΜΕ κατά 50 µονάδες βάσης. Το αρχικό επιτόκιο και στις δύο αγορές ήταν 6%. Α. Ποια θα είναι η µεταβολή της κερδοφορίας πριν από την αντιστάθµιση; (µ. 0,2) Β. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει η τράπεζα µε τα ΣΜΕ; Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα σε αυτή την αγορά; (Σηµείωση: πρέπει να δείξετε όλες τις πράξεις). Υπάρχει τέλεια αντιστάθµιση ή όχι; (µ. 0,8).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002 Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Η C-BNK έχει τον κάτωθι ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες (εκατ. ευρώ): Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μ Μετρητά στο ταμείο 0 Καταθέσεις 200 Στεγαστικά δάνεια 500 Δάνεια διατραπεζικής 200 Επιχειρηματικά δάνεια 400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα