ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT"

Transcript

1 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/ 0,75 Kw 1,2 HP/ 0,9 Kw 1,7 HP/ 1,25 Kw 2 HP/ 1,46 Kw ÁΝΑΦΛΕΞΗ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,72 lt 0,75 lt 1,2 lt 1,2 lt ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÂΑΡΟΣ 6,2 Kg 7 Kg 8 Kg 8,2 Kg ÔÉÌÇ 165,00 180,00 215,00 245,00 ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÕÍ : Çìéáõôüìáôç êåöáëþ ìåóéíýæáò ìå ðëü ôïò êïðþò 40 cm Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò i 255 x 1,4 mm Äï åßï áíüìéîçò êáõ óß ìïõ-ëá äéïý ÉìÜíôá áíüñôçóçò 4 óçìåßùí ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôþñçóçò ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá κεφαλές µεσινέζας, δίσκους κοπής και µεσινέζες âëέπε óåëίδες ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ που αφορούν τον ΚΩ ΙΚΟ της επόµενης σελίδας ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÓÊÁÐÔÉÊÏ ÁQTT-03 4 óåéñýò ìá áéñéþí 200 mm Πλάτος εργασίας mm. ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ABE-03 Ôá ýôçôá áýñá 240 Km/h ¼ãêïò áýñá 8 m 3. ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 62 cm ÊáôÜëëçëï ãéá ñþóç ìå ôá åîáñôþìáôá AHF-03 êáé APR-03 (ðñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 4m). ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 135,00 ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 62,00 ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 39,00 182

2 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ RYOBI RBC-30 SÂÔ (µε µίζα) RBC-40 SB & RBC-52 SB RBC-430 SBS Óõìâáôü ìå ôá åîáñôþìáôá Expand-it 1 κινητήρας για 6 διαφορετικές εργασίες Με µίζα Iσχυρά 40cc -- 52cc Τετράχρονο RBC-30 SESA Πολύπλευρες δυνατότητες Åêêßíçóç ìå ìßæá Ìå 4 ñïíï êéíçôþñá Reel-Easy TM ÊáñìðõñáôÝñ Quik-Fire ãéá åýêïëç åêêßíçóç. Easy-Fit TM Easy-Fit TM Pro Cut II TM ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RBC-30 SBT RBC-40 S RBC-52 S RBC-430 SBS RBC-30 SESA ÊΥΒΙΣΜΟΣ 30 cm 3 40 cm 3 52 cm 3 30 cm 3 30 cm 3 ÉΣΧΥΣ 1 HP 1,7 HP 1,9 HP 1 HP 1 HP ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ÌΕΣΙΝΕΖΑ / ΙΣΚΟΣ 460 mm / 200 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 460 mm / 200 mm 460 mm / 200 mm ΜΕΣΙΝΕΖΑ i2,4 mm / i2,7 mm i2,7 mm i2,7 mm i2,4 mm / i2,7 mm i2,4 mm / i2,7 mm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,40 lt. 1,2 lt. 1,2 lt. 0,37 lt. 0,415 lt. ÂΑΡΟΣ 7,4 Kg 7,7 Kg 7,7 Kg 7,4 Kg 6 Kg TIMH 365,00 345,00 375,00 375,00 270,00 ÐåñéëáìâÜíουν: 65412: 2 êåöáëýò ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò 10 ìåóéíýæåò γéá êåöáëþ Pro Cut II TM 6 ì. ìåóéíýæá ãéá êåöáëþ Reel-Easy TM Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò Ìðáôáñßá 12 Volt ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò ËÜäé 2 ñïíïõ êéíçôþñá & 65414: KåöáëÞ ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò 65409: 2 êåöáëýò ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò 10 ìåóéíýæåò ãéá êåöáëþ Pro Cut II TM 6 ìýôñá ìåóéíýæá ãéá êåöáëþ Reel-Easy TM Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò 2 êåöáëýò ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò ËÜäé 2 ñïíïõ êéíçôþñá ÅÎÁÑÔÇÌÁ ØÁ ËÉ ÄÉ ÌÐÏÑ ÍÔÏÕ ÑÁÓ AHF-03 ÌÞêïò ëüìáò 450 mm Áðüóôáóç äoíôéþí 15 mm. ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÁËÕÓÏÐÑÉÏÍÏ APR-04 ÌÞêïò ëüìáò 254 mm. Óõíïëéêü ìþêïò 150 cm Áõôüìáôç ëßðáíóç áëõóßäáò. Reel-Easy TM ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 105,00 ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 180,00 Pro Cut II TM 183

3 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ KRAFT KGT 2530 KGT 3045 Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò 98 Ýùò 122 cm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KGT 2530 KGT 3045 ΙΣΧΥΣ 300 Watt 450 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 mm 300 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ R.P.M R.P.M. ÌΕΣΙΝΕΖΑ i1,2 / 1,4 mm i1,4 / 1,6 mm ÂΑΡΟΣ 2 Kg 2,8 Kg TIMH 32,00 46,00 ÐåñéëáìâÜíïõí: Κεφαλή µεσινέζας HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ KRAFT υνατό µοτέρ 1000 Watt. Με διαιρούµενο άξονα KEB 1001 Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη µεταφορά ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KEB 1000 ÉΣΧΥΣ 1000 Watt ÔΑΧΥΤΗΤΑ 8000 R.P.M. ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 380 mm ÌΕ ΙΣΚΟ 230 mm ÂΑΡΟΣ 5 Kg TIMH 120,00 ÐåñéëáìâÜíει: Κεφαλή µεσινέζας Ôρίöôεñï äßóêï i230 mm 184

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΘΑMΝΟΚΟΠΤΙΚΑ RYOBI ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ RLT-3025 F RLT-4025 RLT-5030 S Με περιστρεφόµενη κεφαλή για κοπή κάθετα 90. Σπαστό Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Εργονοµική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισµό Εργονοµική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισµό ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RLT-3025 F RLT-4025 RLT-5030 S ÉΣΧΥΣ 300 Watt 400 Watt 500 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 mm 250 mm 300 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ R.P.M R.P.M. - ÌΕΣΙΝΕΖΑ i1,2 mm i1,5 mm i1,5 mm ÂΑΡΟΣ 1,9 Kg 2,3 Kg 3,1 Kg TIMH 49,00 63,00 102,00 ÐåñéëáìâÜíει: Κεφαλή µεσινέζας ÐåñéëáìâÜíει: Κεφαλή µεσινέζας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RLT-6038 EX ÉΣΧΥΣ 600 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 380 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ 7500 R.P.M. ÌΕΣΙΝΕΖΑ i1,5 mm ÂΑΡΟΣ 4,3 Kg TIMH 129,00 RLT-6038 EX Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη µεταφορά ÐåñéëáìâÜíει: Kå öá ëþ ìåóéíýæáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RBC-1000 EX ÉΣΧΥΣ 1000 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ME ΜΕΣΙΝΕΖΑ / ΙΣΚΟ 380/200 mm ÔΑΧΥΤΗΤΑ ME ΙΣΚΟ / ΜΕΣΙΝΕΖΑ 8500/7000 R.P.M. ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ÌΕΣΙΝΕΖΑ i200 x 25,4 mm i2,0 mm ÂΑΡΟΣ 4,8 Kg TIMH 245,00 RBC-1000 EX ÐåñéëáìâÜíει: Κεφαλή µεσινέζας Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò ÉìÜíôá áíüñôçóçò υνατό µοτέρ 1000 Watt. Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη µεταφορά 185

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ KRAFT υνατό µοτέρ 1000 Watt. Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη µεταφορά. Πñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 3,5 ìýôñá. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. Ïëéêü ÌÞêïò 2090 mm ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò Χειρολαβή Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò EPS-1000 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ EPS 1000 ÉΣΧΥΣ 1000 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20 cm ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 3/8 ÂΑΡΟΣ 5,5 Kg TIMH 120,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ RYOBI Éó õñü êïíôáñïðñßïíï 720 Watt. Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 4 ìýôñá. Åñãïíïìéêüò ó åäéáóìüò ìå êëßóç êåöáëþò 15. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. Ïëéêü ÌÞêïò 2700 mm ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò RPP-720 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RPP-720 ÉΣΧΥΣ 720 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20 cm ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 15 m/sec ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 3/8 ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 2000 mm Ýùò 2700 mm ÂΑΡΟΣ 3,9 Kg TIMH 185,00 186

6 BENZIΝΟKINHTO KONTAΡΟΠΡΙΟΝΟ KRAFT Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á ëõ óß äá OREGON. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Äõ íá ôü ôç ôá ìå ôá ôñï ðþò óå øá ëß äé ìðïñ íôïý ñáò (âë. ðñï áé ñå ôé êü å îï ðëé óìü). KPC 26 Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm Êé íç ôþ ñáò KRAFT 25,4 cm 3 ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙ Α 3/8 x1,1 mm ÂΑΡΟΣ 5,9 Kg TIMH 230,00 ÐÑÏ ÁÉ ÑÅ ÔÉ ÊÏÓ Å ÎÏ ÐËÉ ÓÌÏÓ ØÁ ËÉ ÄÉ ÌÐÏÑ ÍÔÏÕ ÑÁÓ ÌÅ ÓÐÁÓÔÇ ÊÅÖÁËÇ ÃÉÁ ÊÏ ÍÔÁ ÑÏ ÐÑÉ Ï ÍÏ KPC 26 ÊÙ ÄÉÊOÓ o ÌÞ êïò Ëåðßäáò 56 cm É êá íü ôç ôá ÊïðÞò 8 mm ÂÜñïò 1,9 Kg 90 o TIMH 160,00 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT Ðïëõìç Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ ôçò KRAFT. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Åýêïëï óôç ìåôáöïñü áêüìá êáé ìå É. Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðþò óå èáìíïêïðôéêü, êïíôáñïðñßïíï, øáëßäé ìðïñíôïýñáò. Κυβισµος: 25,4 cm³, Ισχύς: 1,2 ΗΡ, Ντεπόζιτο: 0,70 lt, Βάρος: 5,9 Kg ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ÌÞêïò ëåðßäáò: 56 cm Iêáíüôçôá êïðþò: 8 mm ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 240,00 ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 210,00 Για δύο λειτουργίες κονταροπρίονο ψαλίδι µπορντούρας ΜΕ ΥΟ (2) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για τρεις λειτουργίες θαµνοκοπτικό κονταροπρίονο ψαλίδι µπορντούρας ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÌÞ êïò ËÜ ìáò: 26 cm Á ëõ óß äá: 3/8 x1,1 mm ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 320,00 ÊÙ ÄÉÊOÓ ΤΙΜΗ 440,00 187

7 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ KRAFT ECO Για ελαφριά χρήση. i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , ,50 PRO Επαγγελµατική σειρά. 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση µε την σειρά ECO. PRO SILENT Ελικοειδής (στριφτή). Χαµηλού θορύβου. Για επαγγελµατική χρήση. i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29,40 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30,00 D-TWIST Τετράγωνη ελικοειδής. Με ενισχυµένο πυρήνα. Χαµηλού θορύβου. Για επαγγελµατική χρήση και µεγάλη απόδοση κοπής. ALU Τετράγωνη αλουµινίου. Ενισχυµένη µε αλουµίνιο για ακόµη µεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής. i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , gr 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 33, (450gr) 33, (1,35kg) 33,20 i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31,50 D-CUT Τετράγωνη µε ενισχυµένο πυρήνα. Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Ανθεκτική, µεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 Σε τεµάχια των 42 cm. i ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH x 0,42 m 3, x 0,42 m 3,00 188

8 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ KRAFT UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟ ΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαµνοκοπτικά µεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 5,80 UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση µε µεσινέζα χωρίς άνοιγµα) Κατάλληλο για όλα τα θαµνοκοπτικά Για µεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 9,50 UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟ ΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαµνοκοπτικά µεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7,90 UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (µε µεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήµατα και µεγαλύτερη αντοχή) Κατάλληλο για όλα τα θαµνοκοπτικά Για µεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 11,60 ΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ KRAFT ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 1,6 3, ,4 1,8 3,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 3,0 4, ,4 3,0 5,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 3,0 6,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 3,0 6, ,4 3,0 7,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 1,4 5,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 1,6 6,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 1,8 6,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH (mm) (mm) (mm) ,4 1,5 7,00 189

9 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò äß ñï íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. ΣΕΙΡΑ KCS KCS 5245 KCS 4645 KCS 4040 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCS 4040 KCS 4645 KCS 5245 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 40 cm 45 cm 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 39,8 cm 3 45,6 cm 3 50,2 cm 3 ÉΣΧΥΣ 2,3 HP 2,9 HP 3,1 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,41 lt 0,52 lt 0,52 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑ ΙΟΥ 0,24 lt 0,26 lt 0,26 lt Á ΛΥΣΙ Α 3/8 x1,3 mm 0,325 x1,5 mm 0,325 x1,5 mm ÂΑΡΟΣ 4,3 Kg 4,8 Kg 5 Kg ÔÉÌÇ 175,00 205,00 225,00 ΣΕΙΡΑ ΝCS NCS 5045 NCS 4545 NCS 4040 Báëâßäá áðïóõìðßåóçò ãéá åýêïëç åêêßíçóç Báëâßäá áðïóõìðßåóçò ãéá åýêïëç åêêßíçóç ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 4040 NCS 4545 NCS 5045 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 40 cm 45 cm 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 40,1 cm 3 45 cm 3 49,3 cm 3 ÉΣΧΥΣ 2 HP 2,4 HP 3 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,39 lt 0,55 lt 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑ ΙΟΥ 0.21 lt 0,26 lt 0,26 lt Á ΛΥΣΙ Α 3/8 x1,3 mm 0,325 x1,5 mm 0,325 x1,5 mm ÂΑΡΟΣ 4,6 Kg 5,5 Kg 5,8 Kg ÔÉÌÇ 195,00 230,00 255,00 190

10 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ RYOBI RCS-3535 B ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RCS-3535 A ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 35 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 35 cm³ É ΣΧΥΣ 2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,34 lt ÄΟΧΕΙΟ ΛΑ ΙΟΥ 0,2 lt ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 3/8 ÂΑΡΟΣ 5,3 Kg ÔÉÌÇ 215,00 ÔÝíôùìá áëõóßäáò ùñßò ñþóç åñãáëåßùí HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KCS Watt ËÜìá 40 cm KCS Watt ËÜìá 45 cm ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCS 1640 KCS 2045 ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 40 cm 45 cm É ΣΧΥΣ 1600 Watt 2000 Watt ÂΑΡΟΣ 4,9 Kg 5 Kg TIMH 95,00 110,00 ÔÝíôùìá ëõóßäáò ωñίς ñþóç åñãáëåßùí. ÖñÝíï áëõóßäáò #0,15 sec. RCS-1835 RCS-2040 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RCS-1835 RCS-2040 ÉΣΧΥΣ 1800 Watt 2000 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 35 cm 40 cm ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 3/8 3/8 ÂΑΡΟΣ 5 Kg 5,1 Kg ÔÉÌÇ 125,00 160,00 Éó õñά êáé áðïôåëåóìáôéêά ìïôýñ. ÔÝíôùìá áëõóßäáò ùñßò ñþóç åñãáëåßùí. ÕøçëÞ ôá ýôçôá áëõóßäáò ãéá ãñþãïñç êïðþ. Áõôüìáôï öñýíï áëõóßäáò ìåôü áðü êëþôóçìá ôïõ ðñéïíéïý. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. 191

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KT 300 EL KT 311 EL KT 414 EL ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤ 300 EL KT 311 EL KT 414 EL ΙΣΧΥΣ 750 Watt 1050 Watt 1360 Watt ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 cm 30 cm 40 cm ΤΡΟΧΟΙ - ύο ύο ΒΑΡΟΣ 9 Kg 10,7 Kg 13,2 Kg ΤΙΜΗ 105,00 140,00 180,00 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KT 400Z KT 500Z ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤ 400 Z KT 500 Z ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 4,5 HP 5,5 HP ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εµπρός 1 εµπρός ΜΕΤΑ ΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 38 cm 55 cm ΛΑΒΗ Ρυθµιζόµενη Ρυθµιζόµενη ΤΡΟΧΟΙ ύο ύο ΒΑΡΟΣ 29 kg 43 kg ΤΙΜΗ 380,00 490,00 192

12 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KT 811Z µε ιµάντα K 810 ΝG µε κιβώτιο ταχυτήτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤ 811 Ζ Κ 810 NG ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 6,5 HP 6,5 HP ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εµπρός 2 εµπρός 1 όπισθεν 1 όπισθεν ΜΕΤΑ ΟΣΗ ιαιρούµενη ταµπακιέρα Ταµπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 55 / 85 cm 80 cm* ΛΑΒΗ Ρυθµιζόµενη Ρυθµιζόµενη ΤΡΟΧΟΙ Ένας Ένας ΒΑΡΟΣ 60 kg 88 kg ΤΙΜΗ 570,00 695,00 Με φίλτρο λαδιού Με κιβώτιο ταχυτήτων * υνατότητα επέκτασης του πλάτους εργασίας στα 110 cm µε προσθήκη extra σειράς µαχαιριών (ζεύγος) ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 48,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ KRAFT KD 1000G & KD 1100G Κινητήρας Πετρελαίου Συνοδεύεται µε σετ µαχαιριών ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚD 1000 G ΚD 1100 G ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6,5 HP 10 HP ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εµπρός 2 εµπρός 1 όπισθεν 1 όπισθεν ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm cm ΛΑΒΗ Ρυθµιζόµενη Ρυθµιζόµενη ΒΑΡΟΣ 128 kg 138 kg ΤΙΜΗ 1.480, ,00 193

13 TΡΙΒΕΛΑ KRAFT ÔñéâÝëá ìå éó õñü êéíçôþñá óå ðñïóéôþ ôéìþ. Åõêïëßá óôç ñþóç êáèþò ñåéüæåôáé ìüíï Ýíáò åéñéóôþò. ΑΡΙ ΕΣ KED 521 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KED 521 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 1,2 lt ÂΑΡΟΣ 8,6 Kg ÔÉÌÇ 335,00 * * ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá. ΓΙΑ KED 521 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ÁÑÉÄÁ i100x760mm 81, ÁÑÉÄÁ i150x760mm 81, ÁÑÉÄÁ i200x914mm 81,00 ΓΙΑ KED 520 (Προηγούµενο µοντέλο) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ÁÑÉÄÁ i100x760mm 81, ÁÑÉÄÁ i150x760mm 81, ÁÑÉÄÁ i200x914mm 81,00 ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KRAFT ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò ó åäéáóìýíï ìå ôýôïéï ôñüðï Ýôóé þóôå íá ðñïóöýñåé áóöüëåéá êáé åõêïëßá êáôü ôç ñþóç. Συγκεκριµένα, ôá Ýñéá ôïõ ñþóôç èá ðñýðåé íá âñßóêïíôáé óôï øáëßäé ìðïñíôïýñáò ãéá íá ìðïñýóåé íá åêôåëýóåé ìéá êïðþ. ÅñãïíïìéêÞ περιστρεφόµενη åéñïëáâþ, ãéá ñþóç ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï Ýñéá. ÖñÝíï ëüìáò 0,5 sec. ÊÇÔ 2560 D ÊÇÔ 6168 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KHT 6168 ÉΣΧΥΣ 680 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΟΝΤΙΩΝ 24 mm ÂΑΡΟΣ 4,2 Kg ÔÉÌÇ 68,00 Με περιστρεφόµενη λαβή ÔÕÐOÓ KHT 2560 D ÊΥΒΙΣΜΟΣ 24,5 cm³ ΙΣΧΥΣ 1,2 HP ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 60 cm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,33 lt ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 28 mm ΒΑΡΟΣ 5,5 Kg ÔÉÌÇ 185,00 +/- 90 o Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò ôçò åéñïëáâþò +/-90 ï ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ ΟΙ ARTPLAST Κάδοι από µαλακό πλαστικό, ελαστικοί. ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΟΓΚΟΣ (lt) ΤΙΜΗ FB/A 15 3, FB1/A 24 5, FB2/A 43 8,20 15 lt FB/A 24 lt FB1/A 43 lt FB2/A KA ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚRAFT KCC 80 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 25,00 Παίρνει τις κοινές σακούλεςσκουπιδιών της αγοράς. 80 lt 194

14 ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΠΟΡΝTΟΥΡΑΣ RYOBI Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. ÁíôéïëéóèçôéêÝò ëáâýò ãéá áóöáëþ ñþóç. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Tα µοντέλα RHT-500R & RHT-600R έχουν περιστρεφόµενη λαβή. +/- 90 o RHT-500 R RHT-600 R ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RHT-500R RHT-600 R ÉΣΧΥΣ 500 Watt 600 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 55 cm 55 cm IKANOTHTA ΚΟΠΗΣ 24 mm 27 mm ÂΑΡΟΣ 3,4 Kg 4,35 Kg ÔÉÌÇ 125,00 160,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ RPT-4045 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RPT-4045 ÉΣΧΥΣ 400 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 45 cm ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 18 mm ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ cm ÂΑΡΟΣ 4,1 Kg TIMH 180,00 ÓðáóôÞ êåöáëþ 135 ï Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 28 mm ÊáñìðõñáôÝñ Quik-Fire ãéá åýêïëç åêêßíçóç. RHT-2660 DA ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RHT-2660 DA ÊΥΒΙΣΜΟΣ 26 cm 3 ÉΣΧΥΣ 0,9 HP ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 60 cm ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 28 mm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,3 lt. ÂΑΡΟΣ 5,3 Kg ÔÉÌÇ 315,00 195

15 ΨΑΛΙ ΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΥ 8805 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 12, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 13,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑ ΟΥ Τύπου αµόνι Τύπου αµόνι 887 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 26, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 29, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 27, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 27,00 ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ 805 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 13, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 5,90 ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ. ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 5, / gr 6 8,20 196

16 ΨΑΛΙ ΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ - ΧΛΟΗΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙ Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ T ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ. ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 12, Τ / gr 6 35,00 ΨΑΛΙ Ι ΚΟΡΜΩΝ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Τύπου αµόνι ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙ Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Ïëéêü ÌÞêïò mm 933T ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ Τ / gr 6 49, ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 89,00 ΠΡΙΟΝΙ ΨΑΛΙ Ι - ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ S0016/30 Με θήκη µεταφοράς ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό ΤΕΜ S0016/ , ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ÔÉÌÇ ολικό / λάµας ΤΕΜ / gr 6 34,00 ΨΑΛΙ ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η συσκευασία περιλαµβάνει 6 ψαλίδια από κάθε τύπο. ΨΑΛΙ ΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Η συσκευασία περιλαµβάνει 6 ψαλίδια από κάθε τύπο Τ/5 225S Τ/7 225I S 511Τ/8 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 84,00 ο κωδικός και η τιµή αφορούν την συσκευασία ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ολικό / λάµας 511Τ/5 135 / 50 40gr 6 511Τ/7 175 / 80 70gr 6 511Τ/8 210 / gr ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 108,00 ο κωδικός και η τιµή αφορούν την συσκευασία ÔÕÐOÓ ΜΗΚΟΣ mm ΒΑΡΟΣ TEM./ΣYΣK. ολικό / λάµας 225S 145 / 37 95gr 6 225I S 145 / 37 95gr / 40 60gr 6 197

17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ KBL 1800 KBL 2500 Ôçëåóêïðéêüò óùëþíáò ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KBL 1800 KBL 2500 ÉΣΧΥΣ 1800 Watt 2500 Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 12 m 3 /min 14 m 3 /min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 270 Km/h Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 40 lt 40 lt ΒΑΡΟΣ 5,3 Kg 5,2 Kg ÔÉÌÇ 68,00 98,00 ÌåôáâëÞôç ôá ýôçôá R.P.M. ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ RYOBI RSH-2400 R RSH-2455 HG ÊïðÞ Ìå ÃñáíÜæéá Áõôüìáôç ôñïöïäïóßá ãéá ôç êïðþ ùñßò ôçí åðýìâáóç ôïõ ñþóôç. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RSH-2400 R RSH-2455 ÉΣΧΥΣ 2400 Watt 2400 Watt ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 4500 R.P.M. 55 R.P.M. ÐΑΧΟΣ ΚΛΑ ΙΟΥ max. 40 mm 40 mm ÂΑΡΟΣ 13 Kg 25 Kg ÔÉÌÇ 250,00 410,00 198

18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ RYOBI Ëõ íßá Ýíäåéîçò ðáñï Þò ñåýìáôïò. TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWER MULCHING * TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWER MULCHING * Ôçëåóêïðéêüò óùëþíáò RBV-2800 S RBV-3000VP ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RBV-2800 S RBV-3000 VP ÉΣΧΥΣ 1900 Watt 1900 Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 14 m 3 /min 14 m 3 /min (max) ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 320 Km/h 320 Km/h (max) ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt 45 lt ÂΑΡΟΣ 5,5 Kg 5,5 Kg ÔÉÌÇ 140,00 175,00 * Μοναδική τεχνολογία POWER MULCHING. Για προστασία του ανεµιστήρα από µικρές πέτρες και κλαδιά. Για µεγαλύτερη δύναµη τεµαχισµού κατά την αναρρόφηση. BENZINOKINHTOΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ AΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ RYOBI KOMΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST Óýóôçìá åýêïëçò êáé Üìåóçò åêêßíçóçò RBL-30 MVA ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ RBL-30 MVA ÉΣΧΥΣ 750 Watt (1HP) ÊΥΒΙΣΜΟΣ 30 cm 3 ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 13 m 3 /min (max) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 250 Km/h (max) ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 40 lt ÂΑΡΟΣ 7,5 Kg ÔÉÌÇ 315,00 BC380 Koµποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ. 380 L. ÊÙÄÉÊOÓ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ) ΤΙΜΗ x800x820 65,00 199

19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ KRAFT KLM 3010 KLM 3211 KLM 4015 KLM 3310 KLM 4216 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KLM 3010 KLM 3310 KLM 3211 KLM 4015 KLM 4216 ÉΣΧΥΣ 900 W 1000 W 1100 W 1500 W 1600 W ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 30 cm 33 cm 32 cm 40 cm 42 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,5-5,5 cm 3-7 cm 2,5-5,5 cm 2,5-7 cm 2,5-7,5 cm ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3 (áíü ôñï ü) 3 (áíü ôñï ü) 3 (áíü ôñï ü) 5 (áíü ôñï ü) 6 (êåíôñéêü) ΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 30 lt 26 lt 30 lt 50 lt 40 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÂΑΡΟΣ 10 Kg 7,5 Kg 11 Kg 18 Kg 12,5 Kg ÔÉÌÇ 84,00 88,00 94,00 142,00 152,00 200

20 BENZINOKINHTEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ KRAFT KLM 4040 P ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KLM 4040 P KΙΝΗΤΗΡΑΣ 4,0 HP ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 40 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,5-7 cm ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 5 (áíü ôñï ü) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 50 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï ÂΑΡΟΣ 21 Kg ÔÉÌÇ 228,00 Óáóß áðü ðïëõðñïðõëýíéï Ñýèìéóç ýøïõò êïðþò ìå 4 åîùôåñéêïýò ìï ëïýò KLM 5050 P ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KLM 5050 P KΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,0 HP ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 3-8 cm ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 10 (êåíôñéêü)) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 60 lt ÓΑΣΙ ÁôóÜëé ÂΑΡΟΣ 31 Kg ÔÉÌÇ 336,00 Óáóß áðü áôóüëé Ñýèìéóç ýøïõò êïðþò ìå êåíôñéêü ìï ëü ÌåãÜëïé ôñï ïß KLM 5060 PSP ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KLM 5060 PSP KΙΝΗΤΗΡΑΣ 6,0 HP ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 3-8 cm ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 10 (êåíôñéêü)) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 60 lt ÓΑΣΙ ÁôóÜëé ÂΑΡΟΣ 33 Kg ÔÉÌÇ 410,00 Óáóß áðü áôóüëé Ñýèìéóç ýøïõò êïðþò ìå êåíôñéêü ìï ëü ÌåãÜëïé ôñï ïß Êßíçóç óôïõò ðßóù ôñï ïýò 201

21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ BRITECH BT 30E BT 36E BT 38E BT 46ER ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ BT 30E BT 36E BT 38E BT 46ER ÉΣΧΥΣ 1000 Watt 1200 Watt 1500 Watt 1600 Watt ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 30 cm 36 cm 38 cm 44 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,5-5,5 cm 2,5-5,5 cm 2,5-5,5 cm 2,5-8 cm ÈΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 33 lt 40 lt 35 lt 60 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÐïëõðñïðõëÝíéï ÁôóÜëé ÂΑΡΟΣ 13 Kg 15 Kg 16 Kg 23,5 Kg ÔÉÌÇ 89,00 119,00 135,00 235,00 SG 46 R-3,5HP Óáóß áðü áôóüëé // BENZINOKINHTEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ SG 48 R-4,5HP SG 51 R-5,5HP Óáóß áðü áôóüëé SG 51 R/SP-5,5HP Óáóß áðü áôóüëé BT 50 ALL/SP-C-5,5HP Óáóß áëïõìéíßïõ Êßíçóç óôïõò ðßóù ôñï ïýò ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SG 46 R-3,5HP SG 48 R-4,5HP SG 51 R-5,5HP SG 51 R/SP-5,5HP BT 50 ALL/SP-C-5,5HP ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SG 3,5 HP SG 4,5 HP SG 5,5 HP SG 5,5 HP SG 5,5 HP ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 44 cm 47 cm 51 cm 51 cm 50 cm ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,5-8 cm 2,5-8 cm 2,5-8 cm 2,5-8 cm 2,5-9 cm ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 5 (áíá ôñï ü) 5 (áíá ôñï ü) 5 (áíá ôñï ü) 5 (áíά ôñï ü) 8 (áíά ôñï ü) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΥ 60 lt 60 lt 60 lt 60 lt 70 lt ÓΑΣΙ ÁôóÜëé ÁôóÜëé ÁôóÜëé ÁôóÜëé Aëïõìßíéï ÔΡΟΧΟΙ i175 mm i175 mm åìðñüò i200 mm i200 mm i200 mm i200 mm ðßóù ÂΑΡΟΣ 26,5 Kg 27,5 Kg 30 Kg 32 Kg 41 Kg ÊΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ýùò 800 m² Ýùò 1500 m² Ýùò 1500 m² Ýùò 2000 m² Ýùò 2000 m² ÔÉÌÇ 280,00 315,00 355,00 450,00 640,00 202

22 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ KRAFT KP 20 & KP 30 Áυτόµατου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KP 20 KP 30 ÉÓ ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 5,5 6,5 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 3 x 3 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 225,00 245,00 K 50 Plus & K 80 Plus Áυτόµατου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ Ê 50 Plus Ê 80 Plus ÉÓ ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 6,5 6,5 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 3 x 3 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 240,00 260,00 K 55 FE Plus Υψηλού µανοµετρικού - κατάλληλη και για πυρόσβεση Áυτόµατου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ Ê 55 FE Plus ÉÓ ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 7,0 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 2,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1,5 x 1,5 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 55 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 12 ÂÁÑÏÓ (Kg) 25 ÔÉÌÇ 380,00 K 100 FE Plus Υψηλού µανοµετρικού - κατάλληλη και για πυρόσβεση Áυτόµατου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ Ê 100 FE Plus ÉÓ ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 13 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 6,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ Ç max.(m 3 /h) 30 ÂÁÑÏÓ (Kg) 58 ÔÉÌÇ 650,00 203

23 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ SGP 20/800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/800 ÉÓ ÕÓ 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ÔÉÌÇ 145,00 KSP-100L/24 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KSP-100L/24 ÉÓ ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3600 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 45m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,5 bar ÔÉÌÇ 165,00 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/800X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/800X ÉÓ ÕÓ 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar TIMH 188,00 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/1000X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/1000X ÉÓ ÕÓ 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4,4 bar ÔÉÌÇ 198,00 204

24 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SGP 800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 800 ÉÓ ÕÓ 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ÔÉÌÇ 82,00 KSP-100 L / KSP-150 L / KSP-200 A ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KSP-100 L KSP-150 L KSP-200 A ÉÓ ÕÓ 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 5000 lt/h 5000 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max.) 55m (max.) 41m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ /2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /4 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) 9 m (max.) 8 m (max.) ÔÉÌÇ 118,00 195,00 215,00 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. INOX INOX ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ / INOX SGP 800X SGP 1000X SGP 1200X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 800X SGP 1000X SGP 1200 ÉÓ ÕÓ 1,1 HP 1,5 HP 2,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h 3500 lt/h 3800 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) 44m (max) 50m (max) ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO 1,2 m 1,2 m 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar 4,4 bar 5 bar ÔÉÌÇ 89,00 102,00 110,00 KSP-100 I ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KSP-100 I ÉÓ ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 48m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) ÔÉÌÇ 120,00 Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. 205

25 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ KPF-50 & KPF-100 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KPF-50 KPF-100 ÉÓ ÕÓ 0,5 HP 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 2500 lt/h 3000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max.) 70m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) 8 m (max.) ÔÉÌÇ 51,00 90,00 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ KCF-100 / KCF-150 / KCF-200 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCF-100 KCF-150 KCF-200 ÉÓ ÕÓ 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 5400 lt/h 7200 lt/h 9600 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 35m (max.) 41m (max.) 48m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/4 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) ÔÉÌÇ 110,00 165,00 198,00 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 2 ΣΤΑ ΙΩΝ KDC-150 KDC-200 KDC-300 KDC-300T Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KDC-150 KDC-200 KDC-300 KDC-300T ÉÓ ÕÓ 1,5 HP 2,0 HP 3,0 HP 3,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 400V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 6000 lt/h 9600 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 52m (max.) 60m (max.) 68m (max.) 68m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /2 1 1/2 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) ÔÉÌÇ 160,00 225,00 290,00 298,00 206

26 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ KCH-100 / KCH-150 / KCH-150T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KCH-100 KCH-150 KCH-150T ÉÓ ÕÓ 1,0 HP 1,5 HP 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 400V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 21m (max.) 20m (max.) 20m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/2 2 2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1/2 2 2 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) ÔÉÌÇ 130,00 163,00 163,00 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 150 I KMC 200 I KMC 300 I KMC 300 IT Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. Áíïîåßäùôåò öôåñùôýò. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) ÐÁÑÏ Ç Q ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) ÐÁÑÏ Ç Q ÐÁÑÏ Ç Q (m 3 /h) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÓ ÕÓ (HP) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ ÖÔÅÑÙÔÅÓ ÐÁÑÏ Ç Q (lit/min) ÔÉÌÇ KMC 150 I 1,5 230/50 1 x KMC 200 I 2,0 230/50 1 1/4x1 1/ KMC 300 I 3,0 230/50 1 1/2x1 1/ KMC 300 IT 3,0 400/50 1 1/2x1 1/2 3 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) ,00 232,00 302,00 298,00 207

27 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΟΧΕΙΑ KRAFT ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟ ΙΑ 24 lt ΠΙΕΣΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ÔÉÌÇ max. D H KTO lt 8 bar mm 461 mm 26,00 Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ΣΦΑΙΡΙΚΟ 24 lt ΠΙΕΣΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ÔÉÌÇ max. D H KTS lt 8 bar mm 350 mm 26,00 Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 20 lt 24 lt 50 lt 60 lt 80 lt 100 lt Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΜΙΟ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ max. D H L ÔÉÌÇ KTΗ lt 8 bar mm 290 mm 406 mm 26, KTΗ lt 8 bar mm 290 mm 461 mm 28, KTΗ lt 8 bar mm 375 mm 549 mm 70, KTΗ lt 8 bar mm 480 mm 481 mm 86, KTΗ lt 8 bar mm 480 mm 605 mm 108, KTΗ lt 8 bar mm 480 mm 693 mm 135,00 ΚΑΘΕΤΑ 50 lt 60 lt 80 lt 100 lt Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΜΙΟ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ max. D H ÔÉÌÇ KTV lt 8 bar mm 620 mm 70, KTV lt 8 bar mm 625 mm 86, KTV lt 8 bar mm 758 mm 108, KTV lt 8 bar mm 880 mm 135,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιεστικά δοχεία έχουν αρχική πίεση εργοστασίου 1,5 bar. 208

28 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιεστικά δοχεία έχουν αρχική πίεση εργοστασίου 1,5 bar. ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΟΧΕΙΑ KRAFT - ΙΝΟΧ ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟ ΙΑ / ΙΝΟΧ 24 lt Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ΠΙΕΣΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ÔÉÌÇ max. D H KTO-24 I 24 lt 8 bar mm 460 mm 86,00 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / ΙΝΟΧ 20 lt 24 lt 50 lt 100 lt Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΜΙΟ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ max. D H L ÔÉÌÇ KTΗ-20 I 20 lt 8 bar mm 290 mm 406 mm 92, KTΗ-24 I 24 lt 8 bar mm 290 mm 461 mm 103, KTΗ-50 I 50 lt 8 bar mm 375 mm 549 mm 184, KTΗ-100 I 100 lt 8 bar mm 480 mm 693 mm 335,00 ΚΑΘΕΤΑ / ΙΝΟΧ 50 lt 80 lt 100 lt Μεµβράνη δοχείων EPDM µε δυνατότητα αντικατάστασης. Θερµοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΟΜΙΟ max. D H ÔÉÌÇ KTV-50 Ι 50 lt 8 bar mm 620 mm 184, KTV-80 Ι 80 lt 8 bar mm 758 mm 282, KTV-100 Ι 100 lt 8 bar mm 830 mm 335,00 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΕΙΩΝ Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 19 lt lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7,00 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 50 lt. & 60 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 22,00 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 80 lt. & 100 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 30,00 209

29 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ο πιεσοστάτης ξεκινά και σταµατά την αντλία νερού ώστε η πίεση του δικτύου να εξισώνεται µε την πίεση που έχουµε θέσει στον πιεσοστάτη. Εκτός του πιεσοστάτη απαιτείται πιεστικό δοχείο, βαλβίδα αντεπιστροφής και άλλα εξαρτήµατα. IT WD ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ IT WD ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρυθµιζόµενη) 30-50psi (2-3,5 bar) 30-50psi (2-3,5 bar) ΤΑΣΗ 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12 A 16 A ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 C 55 C ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 20 IP 54 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 1/4 (Αρσ. - Θηλ.) 1/4 (Αρσ. - Θηλ.) ΤΙΜΗ 5,40 6,50 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ελέγχει την πίεση του δικτύου και ξεκινά την αντλία όταν ο ελεγκτής διαπιστώνει πτώση πίεσης (όταν ανοίγει η βρύση) και σταµατά την αντλία όταν η πίεση επανέρχεται στην επιθυµητή πίεση (αφού κλείσει η βρύση). Αντικαθιστά το παραδοσιακό σύστηµα ελέγχου πίεσης που αποτελείται από πιεσοστάτη, πιεστικό δοχείο κ.λ.π. Επιπλέον, ελέγχει την παροχή νερού και σταµατά την αντλία όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας νερού. ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ BR-15 WL-11 ΤΑΣΗ 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,0 bar - 3,5 bar 1,2 bar / 1,5 bar / 2,2 bar ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60 C 60 C ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65 IP 65 ΤΙΜΗ 32,00 34,00 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ Äéáêüðôåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò áíôëßáς, ðñïóôáôåýïíôüò ôçν áðü ôç ëåéôïõñãßá ôçò åí êåíþ, óå ðåñßðôùóç Ýëëåéøçò íåñïý. HYWK 0402 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÉÅÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ 0,6-6 bar ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ 1,2 m ΤΙΜΗ 16,30 210

30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Μ1 xf1, 50cm 7, Μ1 xf1, 60cm 8, Μ1 xf1, 70cm 8, Μ1 xf1, 80cm 9,20 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ΚΑΛΩ ΙΟ 2m 9, ΚΑΛΩ ΙΟ 5m 14,80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Μ1 xf1, 45cm 7, Μ1 xf1, 60cm 8, Μ1 xf1, 70cm 9, Μ1 xf1, 80cm 10,00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ x 8m 20,50 ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ:1 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ: 1 ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 8 m Βαλβίδα Αντεπιστροφής (Ποτήρι) ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 5,40 ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 3 ΕΞΟ ΩΝ ΚΟΝΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 4,80 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 1Lt ΠΛΗΡΕΣ Σπείρωµα εισόδου-εξόδου:1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ιαστάσεις: 15x13x18,5 cm ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 13,00 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 3,20 ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 5 ΕΞΟ ΩΝ ΜΑΚΡΥ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 7,40 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 2Lt ΠΛΗΡΕΣ Σπείρωµα εισόδου-εξόδου:1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ιαστάσεις: 15x13x28,5 cm ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 17,50 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 6,30 ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ F1 x F1 ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 8,20 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ /4, i 50, 0-6 bar 3,60 ÊOËËÁ M 2000 ãéá óðåéñþìáôá ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ml M2000 7, ml M ,00 Σηµείωση: Για µεγαλύτερη γκάµα σε κόλλες και αναλυτικότερη περιγραφή βλέπε σελίδες ÓÖÁÉÑÉÊÏÓ ÊÑÏÕÍÏÓ BALL VALVE È.È. STD ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ /2 3, /4 5, , /4 13, /2 22,50 Σηµείωση: Για περισσότερους κρουνούς βλέπε σελίδα

31 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ Υ ΑΤΑ Για βενζινοκίνητες αντλίες, βλ. σελ. 203 SP 400 SP 550 SP 750 SP 250 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 250 SP 400 SP 550 SP 750 ÉÓ ÕÓ 0,35 HP 0,55 HP 0,75 HP 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 4200 lt/h 7000 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 6m (max) 8m (max) 8,5m (max) 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/ /4-1 1/ /4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) 5 mm (max) 5 mm (max) TÉÌÇ 52,00 60,00 69,00 76,00 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ Υ ΑΤΑ SPD 550 SPD 750 SPD 900 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 550 SPD 750 SPD 900 ÉÓ ÕÓ 0,75 HP 1,0 HP 1,3 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 9500 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7m (max) 8m (max) 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 35 mm (max) 35 mm (max) ÔÉÌÇ 69,00 76,00 84,00 212

32 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ Υ ΑΤΑ / ΙΝΟΧ Για βενζινοκίνητες αντλίες, βλ. σελ. 203 SP 400 X SP 550 X SP 750 X SP 900 X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 400 X SP 550 X SP 750 X SP 900 X ÉÓ ÕÓ 0,55 HP 0,75 HP 1,0 HP 1,3 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 7000 lt/h 8500 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 6,5m (max) 7,5m (max) 8,5m (max) 9m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/ / / /4 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) 5 mm (max) 5 mm (max) ÔÉÌÇ 83,00 90,00 98,00 106,00 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ Υ ΑΤΑ / ΙΝΟΧ SPD 550X SPD 750X SPD 900X SPD 1100X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 550 X SPD 750 X SPD 900 X SPD 1100 X ÉÓ ÕÓ 0,75 HP 1,0 HP 1,3 HP 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 9500 lt/h lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7m (max) 8m (max) 9m (max) 11m (max) ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/ /4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 35 mm (max) 35 mm (max) 35 mm (max) ÔÉÌÇ 99,00 106,00 112,00 120,00 213

33 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙ ΙΝΗΣΗ (VORTEX) KVS-75 KVS-100 Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. Áíïîåßäùôç öôåñùôþ ìå óýóôçìá ðåñéäßíçóçò VORTEX. Aíïîåßäùôïò Üîïíáò. Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 10mm. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 8m. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35 ο C. ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) KVS-75 KVS-100 ÐÁÑÏ Ç Q ÐÁÑÏ Ç Q (m 3 /h) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÓ ÕÓ (HP) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ YΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm) ÐÁÑÏ Ç Q (lit/min) ÔÉÌÇ KVS-75 0,75 230/ KVS-100 1,0 230/ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) 10 9,7 9,1 8,4 7,5 5,8 3,8 11,7 11,4 10, ,6 5,8 3,7 210,00 225,00 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ KSS-100 KSS-200 KSS-200T Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. ÖôåñùôÞ áðü õôïóßäçñï. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m. Èåñìïêñáóßá íåñïý 40 ο C (max.). ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) KSS-100 KSS-200 KSS-200 Τ ÐÁÑÏ Ç Q ÐÁÑÏ Ç Q (m 3 /h) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÓ ÕÓ (HP) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ YΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm) ÐÁÑÏ Ç Q (lit/min) ÔÉÌÇ KSS-100 1,0 230/ KSS-200 2,0 230/ KSS-200T 2,0 400/ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) 14 13, ,5 9,2 7,5 5, , ,2 11 8, , ,2 11 8,2 230,00 260,00 255,00 214

34 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (INOX) Υποβρύχια αντλία µε κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυµάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώµα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος µε ευκολία τεµαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εµποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερµοκρασία λυµάτων 40 ο C. KSC ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSC / 50 2 / (50mm) ,5 275,00 TIMH Υποβρύχια αντλία µε κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυµάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώµα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος µε ευκολία τεµαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εµποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερµοκρασία λυµάτων 40 ο C. KSC ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) ΒΑΡΟΣ (Kg) KSC / 50 3 / (75mm) ,00 TIMH 215

35 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4 ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãüäéá Þ äåîáìåíýò, ãéá ïéêéáêþ êáé åðáããåëìáôéêþ ñþóç. ÅëÜ éóôç äéüìåôñïò ðçãáäéïý 4. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35 ï C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 100 m. Ç êáôáóêåýç ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôü ÍÅÌÁ, Ý åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóüëé,öôåñùôýò êáé äéá ùñéóôéêü áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. 4KWP-100/10 4KWP-150/14 4KWP-200/18 4KWP-200/18T 4KWP-300/25 4KWP-300/25T 4KWP-400/32T ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) ÐÁÑÏ Ç Q 96 mm ÐÁÑÏ Ç Q (m 3 /h) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÓ ÕÓ (HP) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ ÕØÏÓ ÁÍÔËÉÁÓ (mm) 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 ÐÁÑÏ Ç Q (lit/min) ÔÉÌÇ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) KWP-100/10 1,0 230/50 1 1/ KWP-150/14 1,5 230/50 1 1/ KWP-200/18 2,0 230/50 1 1/ KWP-200/18T 2,0 400/50 1 1/ KWP-300/25 3,0 230/50 1 1/ KWP-300/25T 3,0 400/50 1 1/ KWP-400/32T 4,0 400/50 1 1/ ,00 290,00 330,00 325,00 410,00 395,00 495,00 4KWP-300/14T 4KWP-400/18T 4KWP-550/23T ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m) 96 mm ÐÁÑÏ Ç Q ÐÁÑÏ Ç Q (m 3 /h) ÊÙÄ. ÔÕÐÏÓ ÉÓ ÕÓ (HP) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ ÕØÏÓ ÁÍÔËÉÁÓ (mm) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12 ÐÁÑÏ Ç Q (lit/min) ÔÉÌÇ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) KWP-300/14T 3,0 400/ KWP-400/18T 4,0 400/ KWP-550/23T 5,5 400/ ,00 435,00 585,00 ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉΝÁΚÅÓ ÕÐÏÂÑÕ ÉÙÍ ÁÍÔËÉÙÍ 4 1,0-1,5-2,0 HP / 230V 3,0 HP / 230V 2,0-3,0-4,0-5,5 HP / 400V ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ,0 HP / 230 Volt 30, ,5 HP / 230 Volt 33, ,0 HP / 230 Volt 45, ,0 HP / 230 Volt 50, ,0 HP / 400 Volt 50, ,0 HP / 400 Volt 50, ,0 HP / 400 Volt 50, ,5 HP / 400 Volt 50,00 216

36 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑ ΙΩΝ SP 800X-3AV ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 800X-3AV ΙΣΧΥΣ 1,10HP ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΠΑΡΟΧΗ (max.) 5500lt/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 30m ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ 8m ΣΤΟΜΙΟ 1~~ 1/4 ΚΑΛΩ ΙΟ 10m ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ 0,5mm ÔÉÌÇ 130,00 Mανοµετρικό (m) Παροχή lt/h Ìå êáëþäéï 20 m. êáé ðßíáêá ÏÍ/OFF DWP 900 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ DWP 900 ÉÓ ÕÓ 1,2 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 3100 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 54 m (max) BÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 15 m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 20 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 2 mm (max) ÔÉÌÇ 255, (m) Mανοµετρικό Παροχή (lt/h) ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ÏÉ ÁÍÔËÉÅÓ ÓÕÍÏÄÅÕÏÍÔÁÉ ÌÅ 4 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ ÊÁÉ ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÖÉËÔÑÏ BIOCELL FP 38 FP 50 FP 50X (ÉÍÏ ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ FP 38 FP 50 FP 50X ÉÓ ÕÓ 38 Watt 50 Watt 50 Watt ÔÁÓÇ 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max) 1500 lt/h 2000 lt/h 1750 lt/h ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max) 2 m 2,5 m 2,3 m ÌÅÃÉÓÔÇ ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 3 m 3 m 3 m ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ 1/2 1/2 1/2 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ 10 m 10 m 10 m ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÍÅÑÏÕ (max) 35 O C 35 O C 35 O C ÂÁÑÏÓ 1,7 Kg 2 Kg 2,3 Kg ΤΙΜΗ 37,00 40,00 48,00 30,5 cm 35,5 cm 217

37 ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη µεταφορά και αποθήκευση τροφίµων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους και παρέχουν µεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προ όντων του αγροτικού συνέχεια ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt 300 mm 380 mm 3/8 64, lt 300 mm 530 mm 3/8 71, lt 370 mm 600 mm 3/8 76, lt 450 mm 600 mm 3/8 106, lt 450 mm 760 mm 3/8 118,00 AΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΧΕΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΟΧΕΙΑ ΥΨΟΣ ÔÉÌÇ έως mm 18, έως mm 19, έως mm 23, έως mm 23, έως mm 24, έως mm 36, έως mm 59,00 ÊÙÄÉÊOÓ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ /8 5, /2 6, /4 12,00 218

38 ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ ΟΧΕΙΑ - ΕΞΑΜΕΝΕΣ ONDULATO τοµέα. Στα δοχεία µε βιδωτό καπάκι το βίδωµα του καπακιού (µε τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και οµαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιµα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήµα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίµων. ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt 370 mm 500 mm 1/2 90, lt 370 mm 750 mm 1/2 107, lt 420 mm 750 mm 1/2 118, lt 510 mm 750 mm 1/2 142, lt 510 mm 1000 mm 1/2 168, lt 620 mm 750 mm 1/2 175, lt 620 mm 1000 mm 3/4 206, lt 725 mm 1250 mm 3/4 315,00 ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ /75 lt 26, lt 26, /200 lt 35, lt 45, /500 lt 75,00 ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ /200 lt 135, /300 lt 160, /500 lt 186,00 219

39 ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙ ΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙ ΕΣ ΚΟΛΛΑΣ Κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της HACCP. Κατάλληλα για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίµων, γύρω από την παραγωγή, προετοιµασία, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, διακίνηση, πώληση στον καταναλωτή. Κατάλληλα για εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, µπαρ, delicatessens, κρεοπωλεία, µανάβικα, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες τροφίµων, κ.τ.λ. Με λάµπες UV-A ακτινοβολίας για την προσέλκυση των εντόµων. OΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΟ-BUTTERFLY 700 MO-FLY 701 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΜΟ-BUTTERFLY 700 ÉÓ ÕÓ 40 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΛΑΜΠΕΣ 2x15 W ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 112 x 435 x 400 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 55 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ Ι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ 150 x 380 mm ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΣΗΣ m ÊÁËÙÄÉO 1,5 m ΒΑΡΟΣ 2,5 kg TIMH 145,00 H συσκευασία περιέχει 4 κολλητικά χαρτιά ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΜΟ-FLY 701 ÉÓ ÕÓ 40 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΛΑΜΠΕΣ 2x15 W ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 400 x 120 x 155 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 55 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ Ι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ 150 x 380 mm ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΣΗΣ m ÊÁËÙÄÉO 1,5 m ΒΑΡΟΣ 2,2 kg TIMH 130,00 H συσκευασία περιέχει 4 κολλητικά χαρτιά ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙ Α ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Χρησιµοποιεί συνδυασµό λάµπας UV-Α ακτινοβολίας για την προσέλκυση των εντόµων και ανεµιστήρα που τα απορροφά και τα παγιδεύει σε ένα συρτάρι. Είναι αποτελεσµατικότατο ακόµη και για µεγαλύτερα έντοµα. Αθόρυβο στη λειτουργία, χωρίς οσµές και χωρίς να φαίνονται τα παγιδευµένα έντοµα. INSECTIVORO 368G ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ INSECTIVORO 368G ÉÓ ÕÓ ΤΑΣΗ 55 Watt 230V/50Hz ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 245 x 220 x 340 TAXYTHTA (R.P.M.) 900 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΣΗΣ ΙI 150 x 380 mm m ΒΑΡΟΣ 2,4 kg TIMH 85,00 220

40 ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙ ΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ GEKO 7216 Οικονοµική σειρά ηλεκτρικών εντοµοπαγίδων που χρησιµοποιούν την ακτινοβολία UV-A που εκπέµπονται από κατάλληλες λάµπες για να προσελκύσουν τα έντοµα τα οποία στη συνέχεια εξουδετερώνονται µόλις έρθουν σε επαφή µε τα ηλεκτροφόρα πλέγµατα. Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. FLY 7220 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ GEKO 7216 FLY 7220 ΤΑΣΗ V/50Hz V/50Hz ÉÓ ÕÓ ΛΑΜΠΑΣ 2x8 Watt UV-A 2x20 Watt UV-A TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 2500 V 2500 V ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΣΗΣ 7-8 m m ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 355 x 140 x x 140 x 310 ΒΑΡΟΣ 2,7 kg 4,0 kg TIMH 60,00 80,00 CRI CRI 308E (µεγάλο µέγεθος) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ CRI-CRI H επαγγελµατική σειρά CRI-CRI περιλαµβάνει 3 τύπους (µεγέθη) και είναι η πιο διαδεδοµένη σειρά, µε τις περισσότερες πωλήσεις και 25 χρόνια παράδοση στο χώρο. Η µεγάλη ακτίνα δράσης εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον χωρίς έντοµα γρήγορα και αποτελεσµατικά. Είναι ιδανικά για επαγγελµατικούς χώρους, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Kατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας τεχνοπολυµερές υλικό για µέγιστη αποδοτικότητα, λειτουργικότητα και απόλυτη ασφάλεια. Προστατευµένο πλήρως από την υγρασία και τη σκόνη, αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες, είναι αυτοσβεόµενο µε προστασία σε βραχυκυκλώµατα. Το πλέγµα της υψηλής τάσης είναι από γαλβανιζέ ατσάλι, αυτοκαθαριζόµενο ενώ το εξωτερικό πλέγµα προστασίας είναι κατάλληλα βαµµένο για να αντέχει τόσο στην ακτινοβολία όσο και στις καιρικές συνθήκες. CRI CRI 309 (µεσαίο µέγεθος) CRI CRI 300N (µικρό µέγεθος) ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ CRI CRI 308E CRI CRI 309 CRI CRI 300N ÉÓ ÕÓ 95 Watt 45 Watt 11 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 5000 V 5000 V 1500 V ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 685 x 200 x x 155 x x 165 x 330 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IPX4 IPX3 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΙI II II ΑΚΤΙΝΑ ΡΑΣΗΣ m m 3-5 m ΒΑΡΟΣ 8,6 kg 4,2 kg 1,1 kg TIMH 185,00 115,00 50,00 221

41 ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy) Γενικής χρήσης 4 στρώσεων ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI KΩ ΙΚΟΣ i ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ /2 15m 7, /2 25m 11, /2 50m 23, /8 15m 9, /8 25m 15, /8 50m 31, /4 25m 25, /4 50m 49, m 43, m 87,00 5 στρώσεων Ειδικό πλέγµα antitorsion για να µην συστρέφεται και τσακίζει Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες SPRING (ασύστροφος) KΩ ΙΚΟΣ i ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ /2 15m 12, /2 25m 21, /2 50m 42, /8 15m 15, /8 25m 26, /8 50m 52, /4 25m 41, /4 50m 82, m 64, m 128,50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 39,00 Συσκευασία σε blister Με ρυθµιζόµενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού. Ψηφιακή ένδειξη ώρας. υνατότητα ρύθµισης διάρκειας ποτίσµατος µε 16 προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (από 1 έως 180 λεπτά). υνατότητα ρύθµισης του κάθε πότε θέλουµε να ποτίσουµε (10 επιλογές). Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,70 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Με 7 προκαθορισµένους τρόπους εκτόξευσης νερού. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2,10 Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3, ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΙΜΗ ,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé ÊÙÄÉÊÏÓ Ö.Ð.Á. ΤΙΜΗ ,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter EBARA Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter Ανοξείδωτα ίδυµα Πιεστικά Συγκροτήµατα ΡΟΗ PUMPS, µε αντλίες της σειράς 3Μ κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Κατάλληλα για

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ CS-280 TES 26.9cc 25cm 3/8LP.050/40E 13.300rpm 2.9Kg ECHO004 CS-352ES 34cc 40cm 3/8LP.050/57E 12.700rpm 4Kg ECHO001 CS-361 WES 35.8cc 40cm 3/8LP.050/57E 14.000rpm 3.8Kg ECHO002

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ CS-280 TES 26.9cc 25cm 3/8LP.050/40E 13.300rpm 2.9Kg ΤΙΜΗ 390,00 ECHO004 CS-352ES 34cc 40cm 3/8LP.050/57E 12.700rpm 4Kg ΤΙΜΗ 400,00 SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης:35 Αριθμός έργου:0 Έτος:2016 Χρήση ετών: Προμήθεια με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3 / 8 ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗ : 1500 L/h ΕΞΩΤ. ΙΑΣΤ.(mm): 165x165x120 ΒΑΡΟΣ : 2,5 Kg 1 / 2 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 9.298,80 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, O8 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21254 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας εργαλείων πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 7. ΚΗΠΟΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η εταιρία AL-KO KOBER SE ιδρύθηκε το 1931. Σήμερα με σύνολο 51 θυγατρικών και περίπου 4200 υπαλλήλους, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής στην τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S - 16 185.00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝA ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MT 2000E - 16 Ισχύς: 2000 w Μήκος λάμας: 41 cm /16 *Βάρος: 4,4 kg ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 4.938,45 ευρώ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 08 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 703 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 21252 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 δουλειά! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: 36 χρόνια συνέπειας δίπλα στον επαγγελματία & τον ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές 200,00 350,00 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ BΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 699,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 129,99 199,99 200,00 59,99 Σχιστήρι ξύλων ποδιού Hecht6 Χειροκίνητος σπαστήρας µε αναδευτήρα 64,99 οµβρίων Μakita PF0300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

746T. MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια. + στην τιμή. Άνοιξη/καλοκαίρι. Ισχύς 2.5 HP. 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής

746T. MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια. + στην τιμή. Άνοιξη/καλοκαίρι. Ισχύς 2.5 HP. 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής Άνοιξη/καλοκαίρι 2016 746T Ισχύς 2.5 HP 399 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής + στην τιμή περιλαμβάνεται ιμάντας αξίας 37 και κεφαλή αξίας 16,5 MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια 32 489 Θαμνοκοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2017 ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ Γρύλος μεσαίου μεγέθους 2Τ Mε τροχούς από νάιλον για αθόρυβη κύλιση. Πεντάλ ποδιού για λειτουργία γρήγορης ανύψωσης. Κωδ. αρ. 0715 54 100 Ελάχιστο ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ

Διαβάστε περισσότερα

Jet Pump ( ανοξείδωτη ανοξείδωτη φτερωτή)

Jet Pump ( ανοξείδωτη ανοξείδωτη φτερωτή) Περιφερειακές αντλίες ( ανοξείδωτος άξονα - ορειχάλκινη φτερωτή ) Mon: 230V İNC HP 0.3 1.2 1.8 2.4 2.7 euro VP 45 1" 0.5 42mt 29mt 15mt 10mt 5mt 120 VP 75 1" 0.8 65mt 52mt 30mt 18mt 10mt 175 VP 100 1"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) BAR εξαρτημάτων Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας με διακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α.Μ : 8.0/28-03-2016 ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥÆΙΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑ 9600 ΣΕΙΡΑ Σώμα : ABS Σχάρα : Aνοξείδωτη AISI 304 Εξοδος : Ø50

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥÆΙΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑ 9600 ΣΕΙΡΑ Σώμα : ABS Σχάρα : Aνοξείδωτη AISI 304 Εξοδος : Ø50 ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥÆΙΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑ 9600 Σώμα : ABS Σχάρα : Aνοξείδωτη AISI 304 Εξοδος : Ø50 Με κόφτρα για τις οσμές Χωρίς σχέδιο Με σχέδιο ΚΑΝΑΛΙ ΝΤΟΥÆΙΕΡΑΣ Χωρίς σχέδιο ΚΑΝΑΛΙ ΝΤΟΥÆΙΕΡΑΣ Με σχέδιο 70-9603/S 33cm

Διαβάστε περισσότερα

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού Σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ για επαγγελματική χρήση με χωρητικότητα κάδου 55 l, για όλες τις εφαρμογές στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στον καθαρισμό κτιρίων. 1 Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΝΕO Σύστημα ομαλής εκκίνησης Soft Start. Προστασία υπερφόρτωσης. Λαβές με ξεκούραστη αντιολισθητική επένδυση, Softgrip. Νέα μεταλλική δαγκάνα, ειδικά σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200 Μεσαία κατηγορία - δυνατός σύμμαχός ενάντια στη βρωμιά. Μέγιστη ισχύς έως 1400W και με πολλά νέα χαρακτηριστικά η μεσαία κατηγορία προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Καμπύλη H/m 8 7 6 Wilo-HiDrainlift 3 Στοιχεία κινητήρα Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος P 1 0,4 kw 5 4 Ονομαστικό ρεύμα I N 1,7 A 3 2 1

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Premium Full Control Home T150

K 3 Premium Full Control Home T150 Με το πλυστικό μηχάνημα Κ3 Full Control, το οποίο διαθέτει και ανέμη λάστιχου, θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Η ρύθμιση πίεσης προσαρμόζεται στην κάνη ψεκασμού και προβάλλεται στην ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Για τον κήπο... πρώτο πράμα!

Για τον κήπο... πρώτο πράμα! ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 Για τον κήπο... πρώτο πράμα! ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! 16 Lt NS1600 35 17 62cc - 3HP PB6200 379 199 ΚΗΠΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΨΕΚΑΣΜΟΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Θαμνοκοπτικά PB2500 147 99 PB5200

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Full Control Home T150

K 3 Full Control Home T150 Μέγιστος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια - χάρη στη κάνη ψεκασμού με ρύθμιση πίεσης και ένδειξη στην κάνη. Επιπλέον, το K3 Full Control είναι εξοπλισμένο με δυο τροχούς, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 6m, κάνη dirt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2015 ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη Κοιτάζοντας τον χρόνο πίσω, όλα ξεκίνησαν από τρία άτομα: Frederick Stanley, Duncan Black, και

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, ,

K 4 Silent. K 4 Silent, , Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ,00 ,00. Φθινόπωρο - Χειμώνας. Φθινόπωρο - Χειμώνας PF0800

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ,00 ,00. Φθινόπωρο - Χειμώνας. Φθινόπωρο - Χειμώνας PF0800 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινόπωρο - Χειμώνας 216 216 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινόπωρο - Χειμώνας Αντλίες Ομβρίων Υδάτων (για σωματίδια μεγέθους έως 5mm) με επαγωγικό μοτέρ και βάθος βύθισης έως 5m ιδανικές για το άδειασμα πλημμυρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντλίες επιφανείας UMBRA POMPE...3 Υποβρύχιες αντλίες φρεάτων ACUATEC 5...4 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, ,

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, , Χάρη στο κιτ αυτοκινήτου με το ακροφύσιο αφρού, την περιστρεφόμενη βούρτσα και το σαπούνι αυτοκινήτου, το Κ4 Compact Car είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βρώμικων αυτοκινήτων. Το ιδιαίτερα αποδοτικό υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιµα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειµένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.05 14:49:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 15/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 11777 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Κουκάκη Μαρία Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία 1 Ευκινησία 3 Αποθήκευση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικού & Αναλωσίμων Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης Τηλ.: 2813409613 E-mail : diaxirisi@heraklion.gr Ηράκλειο 26 / 02

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Full Control Car & Home T 150

K 3 Full Control Car & Home T 150 Πλυστικό μηχάνημα Kärcher K3 Full Control Car & Home: Μέγιστος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια - χάρη στη κάνη ψεκασμού με ρύθμιση πίεσης και ένδειξη στην κάνη. Για μέγιστο έλεγχο και ιδανική πίεση σε κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ψύξη MHXANEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ...275-286 BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS...287-293 EΙΔΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ... 294-295 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ... 295 ΨΥΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ... 296 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα