µιλος ΕΤΕπ κθεση δραστηριοτ των 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µιλος ΕΤΕπ κθεση δραστηριοτ των 2002"

Transcript

1 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2002

2 Bασικά µεγέ η του Oµίλου ETEπ (σε εκατοµ. ευρώ) Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδ σεων ραστηρι τητα το 2002 Yπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Eυρωπαϊκή Ένωση Xώρες υποψήφιες προς ένταξη Xώρες εταίροι Eγκρι είσες χρηµατοδοτήσεις Eυρωπαϊκή Ένωση Xώρες υποψήφιες προς ένταξη Xώρες εταίροι Eκταµιευ έντα δάνεια Aπ π ρους της Tράπεζας Aπ δηµοσιονοµικο ς π ρους Aντλη έντες π ροι (µετά τις πράξεις ανταλλαγής) Σε κοινοτικά νοµίσµατα Σε µη κοινοτικά νοµίσµατα Kατάσταση της Yπ λοιπο ανείων απ π ρους της Tράπεζας Xορηγη εισών εγγυήσεων Xορηγήσεων απ δηµοσιονοµικο ς π ρους Mακροπρ εσµου, µεσοπρ εσµου και βραχυπρ εσµου δανεισµο Ίδια κεφάλαια Σ νολο ενεργητικο Kα αρά αποτελέσµατα χρήσης Aναληφ έν κεφάλαιο εκ του οποίου καταβεβληµένο Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων ραστηρι τητα το 2002 Yπογραφείσες συµβάσεις Eπιχειρηµατικά κεφάλαια (36 εταιρείες) Eγγυήσεις (32 πράξεις) Kατάσταση της Xαρτοφυλάκιο πράξεων Eπιχειρηµατικά κεφάλαια (184 εταιρείες) Eγγυήσεις (109 πράξεις) Aναληφ έν κεφάλαιο εκ του οποίου καταβεβληµένο Kα αρά αποτελέσµατα χρήσης Aπο εµατικά και προβλέψεις

3 Περιεχ µενα Σελ. Mήνυµα του Προέδρου Πλαίσιο δράσης και επισκ πηση του 2002 Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα H δραστηρι τητα του Oµίλου ETEπ κατά το 2002 Συµβολή στην ισ ρροπη ανάπτυξη της Ένωσης «Πρωτοβουλία Kαινοτοµία 2000» Προστασία του περιβάλλοντος Προετοιµασία των µελλοντικών κρατών µελών της Ένωσης H νέα ευρωµεσογειακή χρηµατοδοτική εταιρική σχέση Συνεργασία µε τις λοιπές χώρες εταίρους O µιλος ETEπ στο πλευρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Xρηµατοδ τηση των διευρωπαϊκών δικτ ων Ένας κορυφαίος ενδιάµεσος χρηµατοπιστωτικ ς οργανισµ ς ραστηρι τητα στις κεφαλαιαγορές H ETEπ στις αγορές της κεντρικής Eυρώπης Συνεργασία µε την τραπεζική κοιν τητα Eσωτερική λειτουργία του Oµίλου ETEπ Eταίρος των κοινοτικών εσµικών οργάνων σε επαφή µε την κοινωνία των πολιτών ιοικητική διάρ ρωση της ETEπ ιευ νουσα Eπιτροπή της ETEπ ιάρ ρωση των υπηρεσιών ιάρ ρωση της διοίκησης και των υπηρεσιών του ETAE Eσωτερική λειτουργία του Oµίλου ETEπ Συνοπτικ ς ισολογισµ ς του Oµίλου ETEπ Aποτελέσµατα χρήσης και διαχείριση κινδ νων H ETEπ προετοιµάζει την επέκτασή της Eπενδυτικά σχέδια επιλέξιµα για χρηµατοδ τηση απ τον µιλο ETEπ ιευ νσεις του Oµίλου ETEπ 55 56

4 Mήνυµα του Προέδρου Tο 2002, ο µιλος ETEπ εργάστηκε δυναµικά για την υποστήριξη των οικονοµικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων της Eυρωπαϊκής Ένωσης σε πολυάρι µους τοµείς. H δραστηρι τητα αυτή, η οποία µεταφράστηκε σε χορηγήσεις συνολικο ψους σχεδ ν 40 δισεκατοµµυρίων ευρώ και δανεισµ 38 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αντικατοπτρίζει τους κατευ υντήριους άξονες που κα ορίστηκαν απ τα διαδοχικά Eυρωπαϊκά Συµβο λια και το Συµβο λιο των ιοικητών µας, και οι οποίοι εµπεριέχονται στο πολυετές «Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα» της Tράπεζας. Έχοντας υπ ψη αυτ το στρατηγικ υπ βα ρο, το οποίο κα ιστά την ETEπ µία δηµ σια τράπεζα που λειτουργεί µε βάση πολιτικές (policy driven public bank), οι ιοικητές µας αποφάσισαν την α ξηση του αναληφ έντος κεφαλαίου της Tράπεζας απ 100 σε 150 δισεκατοµµ ρια ευρώ απ 1ης Iανουαρίου H α ξηση αυτή, η οποία πραγµατοποιή ηκε µέσω της µετατροπής των απο εµατικών µας σε καταβεβληµένο κεφάλαιο - και, συνεπώς, χωρίς επιβάρυνση των δηµ σιων οικονοµικών της Ένωσης ή των κρατών µελών - συνεπάγεται την α ξηση του ορίου που έτει το καταστατικ της Tράπεζας για τις χορηγήσεις της, σε 375 δισεκατοµµ ρια. Eνισχυµένη απ την ανανέωση της υποστήριξης των µετ χων της, ηtρά- πεζα έχει πλέον τα απαραίτητα µέσα για να συνεχίσει τις δραστηρι τητές της και, ιδίως, για να διευκολ νει την ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών, που α προσχωρήσουν στην Ένωση την άνοιξη του Πράγµατι, η ιστορική απ φαση του Συµβουλίου της Kοπεγχάγης α έχει κα οριστικές συνέπειες, τ σο για τα εσµικά ργανα σο και για τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως σον αφορά την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγ η µεταξ των κρατών µελών. H ETEπ είναι έτοιµη να συνεισφέρει λες τις δυνάµεις της για να βοη ήσει την Ένωση να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Προς το σκοπ αυτ, α συµµετάσχει ενεργά στις αναλ σεις που διεξάγει η Eπιτροπή σχετικά µε τις πολιτικές συνοχής µετά τη διε ρυνση και στις εργασίες σχετικά µε τα µελλοντικά διευρωπαϊκά δίκτυα. H Tράπεζα έχει επίσης κα ήκον να συµβάλει ώστε να αναπτυχ ο ν, στην Eυρώπη, η κοινωνία των πληροφοριών και µία οικονοµία βασιζ µενη στη γνώση, σ µφωνα µε τη στρατηγική που κα ορίστηκε απ το Eυρωπαϊκ Συµβο λιο στη Λισσαβώνα, το Mάρτιο Eκτιµώντας τι το 2010 αποτελεί ορίζοντα συµβατ µε τους στ χους που έ εσε το Eυρωπαϊκ Συµβο λιο της Bαρκελώνης το Mάρτιο 2002, η Tράπεζα έσπισε τη νέα «Πρωτοβουλία Kαινοτοµία 2010». Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής υιο ετείται µία σφαιρική προσέγγιση, η οποία λαµβάνει υπ ψη τις σχέσεις µεταξ της δηµιουργίας γνώσεων και της αγοράς και καλ πτει λα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής καινοτοµίας: απ την εκπαίδευση έως την έρευνα και ανάπτυξη και τη µετατροπή της σε α ξηση της παραγωγικ τητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας. Tην περίοδο , ένα νέο χρηµατοδοτικ πακέτο ενδεικτικο ψους 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ α διατε εί για την επίτευξη των στ χων που κα ορίστηκαν απ τα Eυρωπαϊκά Συµβο λια της Λισσαβώνας και της Bαρκελώνης, ιδίως στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης και των εφαρµογών του για τη δηµιουργία και τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφ ρησης και επικοινωνίας. H προστασία και αναβά µιση του περιβάλλοντος παραµένουν πρωταρχική προτεραι τητα σε λους τους τοµείς δραστηρι τητας της Tράπεζας. Eκτ ς απ τη χρηµατοδ τηση περιβαλλο- OMIΛOΣ ETEπ σελ. 4

5 ντικών επενδ σεων - οι οποίες, το 2002, αντιπροσώπευαν περισσ τερο απ το 40% των συνολικών χορηγήσεων υπερβαίνοντας κατά πολ το στ χο του 25-33% που είχαµε έσει - η Tράπεζα συµβάλλει ενεργά στην εφαρµογή των πολιτικών της Eυρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος, και ιδίως αυτών που αφορο ν τον περιορισµ των εκποµπών αερίου που προκαλο ν το φαιν µενο ερµοκηπίου, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την πρωτοβουλία της Ένωσης στον τοµέα του νερο, η οποία εσπίστηκε το 2002 κατά την παγκ σµια σ νοδο κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Eκτ ς Eυρωπαϊκής Ένωσης, η Tράπεζα α εξακολου ήσει να παρέχει την υποστήριξή της στις τρεις χώρες που είναι ακ µη υποψήφιες προς ένταξη, στο πλαίσιο της ενισχυµένης συνεργασίας που αποφασίστηκε απ το Συµβο λιο για την επιτάχυνση της ένταξής τους. σον αφορά τη λεκάνη της Mεσογείου, ο νέος Mηχανισµ ς για τις Eπενδ σεις και την Eταιρική Σχέση Eυρώπης-Mεσογείου («FEMIP») εσπίστηκε επίσηµα το φ ιν πωρο του 2002, σε συνέχεια των συµπερασµάτων του Eυρωπαϊκο Συµβουλίου της Bαρκελώνης. Tο µέσο αυτ έχει κυρίως στ χο να βοη ήσει τις χώρες εταίρους της Ένωσης να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονοµικο και κοινωνικο εκσυγχρονισµο τους και της περιφερειακής ολοκλήρωσής τους, εν ψει της δηµιουργίας τελωνειακής ένωσης, που προβλέπεται για το Έµφαση α δο εί κυρίως στην ανάπτυξη του ιδιωτικο τοµέα, στα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας και στις επενδ σεις στους τοµείς της υγείας και της παιδείας. Παράλληλα, οι χώρες εταίροι έχουν ενεργ συµµετοχή στο FEMIP, µέσω µίας νεοσυστα είσας Eπιτροπής οικονοµικο συντονισµο και διαλ γου. Στις χώρες AKE (Aφρική, Kαραϊβική, Eιρηνικ ς) η Tράπεζα προετοίµασε δυναµικά, µε την αρωγή των κρατών µελών, της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και των ιδίων των χωρών AKE, τη δηµιουργία της Eπενδυτικής ιευκ λυνσης, ψους 2,2 δισεκατοµ- µυρίων ευρώ, η οποία εσπίστηκε απ τη Συµφωνία της Kοτονο. Σε συνδυασµ µε τα δάνεια ψους 1,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία προβλέπει να χορηγήσει η Tράπεζα απ ιδίους π ρους της κατά την ερχ µενη πενταετία, ο ανακυκλο µενος αυτ ς χρηµατοδοτικ ς µηχανισµ ς α συµβάλει στην επίτευξη του καίριου στ χου που είναι η καταπολέµηση της φτώχειας στις χώρες αυτές, κυρίως µέσω της στήριξης των ιδιωτικών επενδ σεων µικρο µεγέ ους και των επενδ σεων στους τοµείς της υγείας και της παιδείας. H µέριµνα για επιχειρηµατική αποτελεσµατικ τητα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και υπευ υν τητας, ώστε ο οργανισµ ς µας να προσεγγίζει τους ευρωπαίους πολίτες, που είναι οι τελικοί ωφελο µενοι απ τις δραστηρι τητές µας. Για το λ γο αυτ, το 2002 η ETEπ εµβά υνε τον πολιτικ διάλογ της µε το Eυρωπαϊκ Kοινοβο λιο και µε την Oικονοµική και Kοινωνική Eπιτροπή της Ένωσης. Eπιπλέον, κα ρισε µία νέα πολιτική πληροφ ρησης και πρ σβασης του κοινο στα έγγραφά της, σ µφωνα µε την πιο προηγµένη σχετική κοινοτική νοµο εσία. Tέλος, η Tράπεζα συνέχισε το διάλογ της µε την κοινωνία των πολιτών, ιδίως µέσω των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Eίναι γνωστ τι ο µιλος ETEπ χρηµατοδοτεί τις δραστηρι τητές του µέσω της προσφυγής του στις κεφαλαιαγορές σε παγκ σµιο επίπεδο. H ποι τητα των µετ χων και του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της ETEπ, κα ώς και η ισορροπία µεταξ σ νεσης και καινοτοµίας που χαρακτηρίζει τη δανειοδοτική και δανειοληπτική της πολιτική, της επιτρέπουν να αποτελεί δανειολήπτη αναφοράς σχεδ ν ισ τιµο µε το ηµ σιο και να βα µολογείται οµ φωνα µε «AAA» σε λες τις κεφαλαιαγορές της Eυρωπαϊκής Ένωσης, της Aµερικής και της Aσίας. Philippe Maystadt Πρ εδρος του Oµίλου ETEπ σελ. 5 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

6 Πλαίσιο δράσης και επισκ πηση του 2002 H ETEπ, σ µφωνα µε το καταστατικ της και τις εντολές που της ανατί ενται απ τα Eυρωπαϊκά Συµβο λια, χρηµατοδοτεί επενδ σεις που ανταποκρίνονται στις οικονο- µικές και κοινωνικές προτεραι τητες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. H ETEπ αποτελεί δηµ σια Tράπεζα και συνεργάζεται στενά µε τα άλλα εσµικά ργανα της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Kατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η ETEπ ακολου εί δ ο βασικές αρχές : τη µεγιστοποίηση της προστι έµενης αξίας των χρηµατοδοτήσεών της και τη διαφάνεια. Eιδικ τερα, οι χρηµατοδοτικές της αποφάσεις βασίζονται σε σαφή κριτήρια, τα οποία αφορο ν κυρίως τη συµβολή κά ε χρηµατοδοτικής πράξης στην επίτευξη των στ χων της Ένωσης, την ποι τητα και ευρωστία του εκάστοτε χρη- µατοδοτο µενου επενδυτικο σχεδίου, και το ιδιαίτερο χρηµατοδοτικ ενδιαφέρον που παρουσιάζει η προσφυγή στους π ρους της ETEπ. Στο πλαίσιο αυτ, η ETEπ εξακολο ησε το 2002 να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες σ µφωνα µε τους κατευ υντήριους άξονες που είχαν κα οριστεί απ το Συµβο λιο των ιοικητών της και τα διαδοχικά Eυρωπαϊκά Συµβο λια : συνέχιση της υποστήριξης στην οικονοµική ανάπτυξη και την ένταξη των µελλοντικών κρατών µελών (Eλσίνκι, εκέµβριος 1999, Bαρκελώνη, Mάρτιος 2002, και Kοπεγχάγη, εκέµβριος 2002). µακροπρ εσµη ανάπτυξη µίας καινοτ µου ευρωπαϊκής οικονοµίας που α βασίζεται στη γνώση (Λισσαβώνα, Mάρτιος 2000, Στοκχ λµη, Mάρτιος 2001, και Σεβίλλη, Iο νιος 2002). στήριξη των επενδ σεων στους τοµείς που προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχ ληση (Γάνδη, Oκτώβριος 2001). ανα έρµανση της χρηµατοδοτικής εταιρικής σχέσης µε τις µεσογειακές χώρες εταίρους (Mηχανισµ ς FEMIP) (Bαρκελώνη, Mάρτιος 2002, και Σεβίλλη, Iο νιος έσπιση της νέας «Eπενδυτικής ιευκ λυνσης» µε σκοπ τη διευκ λυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικο τοµέα στις χώρες AKE, σ µφωνα µε τους στ χους της Συµφωνίας της Kοτονο, η οποία αναµένεται να τε εί σε ισχ το 2003 (Laeken, εκέµβριος 2001). Oι στρατηγικοί προσανατολισµοί της Tράπεζας επικροτή ηκαν απ το Συµβο λιο των ιοικητών της, το οποίο αποφάσισε α ξηση του κεφαλαίου απ 100 σε 150 δισεκατοµµ ρια ευρώ. H α ξηση αυτή χρηµατοδοτείται µε χρήση των απο εµατικών της Tράπεζας και, συνεπώς, χωρίς να χρειάζεται προσφυγή σε δηµοσιονοµικο ς π ρους των κρατών µελών. Aπ την 1 η Iανουαρίου 2003, το ριο που έτει το καταστατικ της Tράπεζας για τις χορηγήσεις της αυξάνεται σε 375 δισεκατοµµ ρια ευρώ, ποσ που αναµένεται να καλ ψει την α ξηση της δραστηρι τητας της Tράπεζας απ ιδίους π ρους της για τουλάχιστον µία πενταετία. OMIΛOΣ ETEπ σελ. 6

7 H δραστηρι τητα σε αρι µο ς ( 1 ) Oι χρηµατοδοτικές συµβάσεις που υπέγραψε η ETEπ το 2002 ανήλ αν συνολικά σε 39,6 δισεκατοµµ ρια, έναντι 36,8 δισεκατοµµυρίων το H α ξηση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τη έληση της Tράπεζας να υποστηρίξει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις πολιτικές παροχής βοή ειας και συνεργασίας που εφαρµ ζει η Eυρωπαϊκή Ένωση µε τρίτες χώρες. Oι χρηµατοδοτήσεις κατανεµή ηκαν ως εξής: - 33,4 δισεκατοµµ ρια στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκής Ένωσης, - 3,6 δισεκατοµµ ρια στα µελλοντικά κράτη µέλη της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης, την K προ και τη Mάλτα, - 1,6 δισεκατοµµ ριο στις µεσογειακές χώρες εταίρους, εκατοµµ ρια στα Bαλκάνια, εκατοµµ ρια στις χώρες της Aφρικής, της Kαραϊβικής και του Eιρηνικο, και στις υπερπ ντιες χώρες και εδάφη, - 50 εκατοµµ ρια στη N τια Aφρική, εκατοµµ ρια στις χώρες της Aσίας και της Λατινικής Aµερικής. Oι εκταµιε σεις δανείων ανήλ αν σε 35,2 δισεκατοµµ ρια. Tο 60% των εκταµιε σεων πραγµατοποιή ηκε σε ευρώ. Oι υπηρεσίες της ETEπ εξέτασαν περίπου 340 επενδυτικά σχέδια και οι χρη- µατοδοτήσεις που εγκρί ηκαν ανέρχονται σε 52,8 δισεκατοµµ ρια. O δανεισµ ς της Tράπεζας ανήλ ε σε 38 δισεκατοµµ ρια µετά τις πράξεις ανταλλαγής και πραγµατοποιή ηκε µέσω 219 εκδ σεων οµολογιακών δανείων σε 14 νοµίσµατα. Oι αντλη έντες π ροι µετά τις πράξεις ανταλλαγής ήταν εκφρασµένοι κατά 59% σε ευρώ, 21,7% σε δολάρια HΠA και 16,4% σε λίρες στερλίνες. Στις 31 εκεµβρίου 2002, το υπ λοιπο χορηγη έντων δανείων απ ιδίους π ρους και εγγυήσεων ανερχ ταν σε 234 δισεκατοµµ ρια. Tο συνολικ υπ λοιπο δανεισµο ανερχ ταν σε 181,2 δισεκατοµµ ρια και το σ νολο ενεργητικο σε 220,7 δισεκατοµµ ρια. σον αφορά το Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων (ETAE) ( 2 ), εξακολο ησε να υποστηρίζει τις δραστηρι τητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αποκτώντας συµµετοχές σε εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (συνολικά σχεδ ν 470 εκατοµµ ρια) και χορηγώντας εγγυήσεις (περίπου 1,23 δισεκατοµµ ριο). Eκταµιε σεις, υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις και εγκρι είσες χρηµατοδοτήσεις απ την ETEπ ( ) (δισεκατ. ευρώ) Eκταµιε σεις Yπογραφές Eγκρίσεις ( 1 ) λα τα ποσά που περιέχονται στην παρο σα έκ εση είναι εκφρασµένα σε ευρώ, εκτ ς εάν υπάρχει αντί ετη ένδειξη. ( 2 ) Συµπληρωµατικές πληροφορίες περιέχονται στην Eτήσια Έκ εση του ETAE, που δηµοσιε εται στον ιστοχώρο του Tαµείου στο ιαδίκτυο (www.eif.org). λα τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δραστηρι τητα της Tράπεζας κατά το έτος 2002 και κατά την περίοδο , κα ώς και ο κατάλογος των επενδυτικών σχεδίων που χρηµατοδοτή ηκαν απ τον µιλο ETEπ κατά τη διάρκεια του έτους, περιέχονται στο CD που εσωκλείεται στο παρ ν φυλλάδιο, κα ώς και στον ιστοχώρο της ETEπ στο ιαδίκτυο: www. eib.org, στο τµήµα «Publications». σελ. 7 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

8 Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα Tο ετήσιο Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα της Tράπεζας (EΠT), το οποίο καταρτίστηκε για πρώτη φορά κατ πιν πρωτοβουλίας του Συµβουλίου των ιοικητών τον Iο νιο του 1998, αποτελεί στρατηγικ έγγραφο, που εγκρίνεται απ το ιοικητικ Συµβο λιο, µε σκοπ τον κα ορισµ της γενικής µεσοπρ εσµης (3 έτη) πολιτικής της Tράπεζας και των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της, µε βάση τους στ χους που ορίζει το Συµβο λιο των ιοικητών της. Bασικής σηµασίας για τις εργασίες των υπηρεσιών της Tράπεζας, το Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα καλ πτει περίοδο τριών ετών, αλλά οι στρατηγικές κατευ νσεις µπορο ν να αναπροσαρµ ζονται κατά τη διάρκεια αυτής της περι δου, ώστε να λαµβάνονται υπ ψη οι νέες εντολές που ανατί ενται στην Tράπεζα και οι µεταβολές του οικονοµικο περιβάλλοντος. Tο Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα αποτέλεσε τη βάση για την έκ εση που υπέβαλε το ιοικητικ Συµβο λιο στο Συµβο λιο των ιοικητών, σχετικά µε την πρ σφατη πρ οδο των δραστηριοτήτων της Tράπεζας και την πι ανή µελλοντική εξέλιξή τους, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την απ φαση α ξησης του κεφαλαίου της ETEπ απ 1 ης Iανουαρίου Tο Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα , το οποίο εγκρί ηκε απ το ιοικητικ Συµβο λιο το εκέµβριο 2002, είναι το πρώτο που βασίζεται στο στρατηγικ πλαίσιο που κα ρισε το Συµβο λιο των ιοικητών τον Iο νιο Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτο, η Tράπεζα εξακολου εί να δίνει προτεραι τητα στις χρηµατοδοτήσεις που ανταποκρίνονται στους ακ λου ους στ χους: περιφερειακή ανάπτυξη και οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην EE (κ ρια προτεραι- τητα της Tράπεζας). εφαρµογή της Πρωτοβουλίας «Kαινοτοµία 2000» (i2i). προστασία και αναβά µιση του περιβάλλοντος. προετοιµασία των χωρών που είναι υποψήφιες προς ένταξη. υποστήριξη των πολιτικών παροχής αναπτυξιακής βοή ειας και συνεργασίας που εφαρµ ζει η EE µε χώρες εταίρους της. Παράλληλα µε αυτές τις κ ριες προτεραι τητες, το Eπιχειρησιακ Πρ γραµµα προβλέπει σαφώς τη συνέχιση της υποστήριξης του Oµίλου προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και άλλα έργα υποδοµής, και τις επενδ σεις στους τοµείς παιδείας και της υγείας. Στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής της δραστηρι τητας η Tράπεζα εξακολου εί επίσης να ανταποκρίνεται σε απρ βλεπτα γεγον τα, πως π.χ. τις πληµµ ρες που έπληξαν τµήµατα της κεντρικής Eυρώπης και τη ν τια Γαλλία στα µέσα του 2002 και τη ρ πανση των ακτών στη βορειοδυτική Iσπανία. Tο Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων (ETAE) α εξακολου ήσει να συγκεντρώνει τη δραστηρι τητά του στην υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω της παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων και εγγυήσεων διαµέσου εξειδικευµένων ενδιάµεσων χρηµατοδοτικών φορέων. Eπιπλέον, το ETAE σκοπε ει να αναπτ ξει νέα χρηµατοδοτικά µέσα και να διευρ νει τις δραστηρι τητες που αναπτ σσει βάσει εντολών, ώστε να παράσχει ακ µα µεγαλ τερη υποστήριξη στις MME. OMIΛOΣ ETEπ σελ. 8

9 Παράλληλα µε την έγκριση του Eπιχειρησιακο Προγράµµατος , το ιοικητικ Συµβο λιο ενέκρινε µία συνολική εξουσιοδ τηση δανεισµο για το 2003, µέχρι ποσο 42 δισεκατοµµυρίων, που είναι το ποσ το οποίο απαιτείται, µε συνετές εκτιµήσεις, για την κάλυψη των ανώτατων προβλεπ µενων δανειοληπτικών αναγκών. Eάν χρειαστεί, είναι δυνατ ν να ζητη εί αναπροσαρµογή του ποσο αυτο. Xάρτης Στρατηγικής και Balanced Scorecard Tο σ στηµα Strategy Map και Balanced Scorecard που υιο έτησε η Tράπεζα το 2001, ενίσχυσε τη συνολική λειτουργία προγραµµατισµο της. Tο 2002, οι κατευ υντήριοι άξονες προγραµµατισµο και ο προϋπολογισµ ς της Tράπεζας για το 2003 προετοιµάστηκαν µαζί, σε ενιαία διαδικασία, γεγον ς που επέτρεψε να εντοπιστο ν απ νωρίς οι νέοι τοµείς προτεραι τητας, στους οποίους πρέπει να διατε ο ν επιπρ σ ετοι π ροι το ερχ µενο έτος, κα ώς και οι υφιστάµενες βασικές δραστηρι τητες που έχουν επίσης ανάγκη απ συµπληρωµατικο ς π ρους. Mε τον τρ πο αυτ εντοπίστηκαν οι ακ λου ες κ ριες προτεραι τητες : προετοιµασία για την ένταξη νέων χωρών/διε ρυνση της EE. εφαρµογή του µηχανισµο FEMIP για τη Mεσ γειο. εφαρµογή της Eπενδυτικής ιευκ λυνσης για τις χώρες AKE και τις YXE. Tο ιοικητικ Συµβο λιο της ETEπ σελ. 9 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

10 H δραστηρι τητα του Oµίλου κατά το 2002

11 Συµβολή στην ισ ρροπη ανάπτυξη της Ένωσης H προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Ένωσης είναι η πρωταρχική αποστολή που ανατέ ηκε στην Tράπεζα, αρχικά απ τη Συν ήκη της Pώµης και στη συνέχεια απ τη Συν ήκη του Άµστερνταµ (Iο νιος 1997) και αποτελεί τον κυρι τερο στ χο προτεραι- τητας του Eπιχειρησιακο Προγράµµατος της ETEπ. H Tράπεζα συνεργάζεται στενά µε την Eπιτροπή, κυρίως συµπληρώνοντας τις επιχορηγήσεις που χορηγο νται απ τον κοινοτικ προϋπολογισµ, ώστε να µεγιστοποιείται η αποτελεσµατικ τητα των µέσων παρέµβασης των δ ο οργάνων. Στο πλαίσιο αυτ αξίζει να υπογραµµιστο ν οι συγχρηµατοδοτήσεις, απ την Tράπεζα και την Eπιτροπή, περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων που υπάγονται στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης Tο 2002 τέτοιου είδους παρεµβάσεις έγιναν στην Iταλία (Πο λια και Aιµιλία-Pωµανία) και στην Iσπανία (Aνδαλουσία, Kαντάβρια, Aστο ρια). Προσανατολίζοντας επιλεκτικά τις ενισχ σεις της προς τους τοµείς και τις περιοχές που τις έχουν περισσ τερο ανάγκη, η Tράπεζα εξακολο ησε τα τελευταία χρ νια να δια έτει σηµαντικ µέρος των χορηγήσεών της για την προώ ηση της ανάπτυξης των λιγ τερο ευνοηµένων περιοχών, συµφιλιώνοντας µε επιτυχία τη δράση αυτή µε το γενικ της στ χο για συγκράτηση του ρυ µο α ξησης των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων στο εσωτερικ της Ένωσης. Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ένωση Aτοµικά δάνεια : 66 δισεκατοµµ ρια Στ χος 1 Στ χος 2 Πολυπεριφερειακά δάνεια Aτοµικά δάνεια ψους 12,5 δισεκατοµµυρίων για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ένωση Kατά τη διάρκεια του 2002 η ETEπ χορήγησε ατοµικά δάνεια συνολικο ψους 12,5 δισεκατοµµυρίων για επενδ σεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη περιοχών, οι οποίες υστερο ν απ οικονοµική άποψη ή αντιµετωπίζουν διαρ ρωτικά προβλήµατα (περιοχές των Στ χων 1 και 2). Eιδικ τερα, στις περιοχές του Στ χου 1 χορηγή ηκαν ατοµικά δάνεια συνολικο ψους 6,5 δισεκατοµµυρίων. K ριοι αποδέκτες ήταν τα ανατολικά Länder της Γερµανίας (1,9 δισεκατοµµ ριο), οι «χώρες της συνοχής» (Iσπανία, Πορτογαλία, Iρλανδία και Eλλάδα - 5,6 δισεκατοµµ ρια) και το ιταλικ Mετζοτζι ρνο (392 εκατοµµ ρια). Παράλληλα µε αυτή την άµεση υποστήριξη της ανάπτυξης των λιγ τερο προηγµένων οικονοµικά περιοχών, η Tράπεζα συµµετέσχε στη χρηµατοδ τηση ορισµένων έργων, που συµβάλλουν εν µέρει ή έµµεσα στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών, αλλά υπάγονται σε άλλους τοµείς. Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται, παραδείγµατος χάρη, η αγορά τηλεπικοινωνιακών δορυφ ρων στην Iσπανία, οι οποίοι καλ πτουν το σ νολο της χώρας, η ευρωπαϊκή γραµµή τρένων υψηλής ταχ τητας LGV-Est στη Γαλλία, η οποία εξυπηρετεί στο πέρασµά της την Kαµπανία και τη Λορένη, και ο εκσυγχρονισµ ς σιδηροδροµικο υλικο στην Iταλία, του οποίου περισσ τερο απ το 1/3 προορίζεται για τις γραµµές του Mετζοτζι ρνο. ράση σε πολλο ς τοµείς στις περιοχές του Στ χου 1 Oι µεταφορές ήταν ο κ ριος τοµέας που υποστηρίχ ηκε στις περιοχές του Στ χου 1, που απορρ φησε περισσ τερο απ το 30% των χρηµατοδοτήσεων. Tα έργα που χρηµατοδοτή ηκαν συµβάλλουν στον περιορισµ των προβληµάτων που συνδέονται µε τη γεωγραφική αποµ νωση, και στη βελτίωση των δικτ ων εξυπηρέτησης, διευκολ νοντας έτσι την προσέγγιση των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια ή υστερο ν διαρ ρωτικά. σελ. 11 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

12 Περισσ τερο απ το 18% των χρηµατοδοτήσεων αφορο σε αστικά έργα υποδοµής, ενώ τα δάνεια στους τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών αντιπροσώπευαν το 15%. Tέλος, σχεδ ν το 7% των χρηµατοδοτήσεων κατευ ν ηκε στους τοµείς της παιδείας και της υγείας, αντικατοπτρίζοντας τη έληση της Tράπεζας να αναπτ ξει, στις υστερο σες αυτές περιοχές, υπηρεσίες παιδείας και υγείας επιπέδου ανάλογου µε εκείνο των πιο προηγµένων περιοχών και να προαγάγει έτσι την ίση πρ σβαση των κατοίκων της Ένωσης στις πλέον προηγµένες παιδαγωγικές τεχνικές και συν ήκες υγειονοµικής περί αλψης. O αντίκτυπος των συνολικών δανείων H ETEπ, µέσω των συνολικών δανείων, δηλαδή γραµµών πιστώσεων που ανοίγει σε τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρ µατα, υποστηρίζει τις µικρο- µεσαίες επιχειρήσεις, τα µικρά έργα υποδοµής τοπικής κλίµακας και τις περιβαλλοντικές επενδ σεις µικρο µεγέ ους. Tο γεγον ς τι τα συνολικά δάνεια εξυπηρετο ν πολλαπλο ς στ χους, δεν πρέπει να αποκρ βει τη συµβολή τους στο στ χο της περιφερειακής ανάπτυξης. Tο 2002, εκτιµάται τι οι πιστώσεις που χορηγή ηκαν απ συνολικά δάνεια στις λιγ τερο ευνοηµένες περιοχές της Ένωσης ανήλ αν σε περίπου 7,3 δισεκατοµµ ρια, εκ των οποίων το ήµισυ αφορο σε περιοχές του Στ χου 1. Στο πλαίσιο αυτ, η ETEπ εξακολο ησε να εφαρµ ζει πολιτική διαφοροποίησης των τραπεζικών ιδρυµάτων που ενεργο ν ως ενδιάµεσοι φορείς, επιλέγοντας εταίρους µε ισχυρή παρουσία σε περιφερειακ επίπεδο, κυρίως στην Iταλία, το Hνωµένο Bασίλειο, την Aυστρία και την ανατολική Γερµανία. Eνσωµάτωση των υποψήφιων χωρών στην EE H ETEπ, επι υµώντας να συµβάλει ήδη απ τώρα στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων µεταξ των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και της Eυρωπαϊκής Ένωσης, α ξησε σηµαντικά τις χρηµατοδοτήσεις της στις χώρες που πρ κειται να ενταχ ο ν στην Ένωση, εφαρµ ζοντας σε αυτές τα ίδια κριτήρια, µε εκείνα που εφαρµ ζει στο εσωτερικ της Ένωσης, για την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων σ µφωνα µε τους στ χους της. Tο 2002, η Tράπεζα χορήγησε στις εν λ γω χώρες ατοµικά δάνεια συνολικο ψους 3,1 δισεκατοµµυρίων, εκ των οποίων το 28,7% κατευ ν ηκε στην Πολωνία, το 27,3% στην Tσεχική ηµοκρατία, το 12,6% στην Oυγγαρία και το 11,3% στη Pουµανία. Oι κ ριοι τοµείς που ενισχ ηκαν ήταν οι µεταφορές (53%), τα αστικά και τα σ ν ετα έργα υποδοµής (21%) και ο ενεργειακ ς τοµέας (9%), ενώ σηµαντική α ξηση σηµειώνουν οι χρηµατοδοτήσεις στους τοµείς της παιδείας και της υγείας (230 εκατοµµ ρια, έναντι 75 εκατοµµυρίων το 2001). Eπιπλέον, περίπου 500 εκατοµµ ρια χορηγή ηκαν υπ µορφή συνολικών δανείων για τη χρηµατοδ τηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και µικρών έργων υποδοµής τοπικής κλίµακας. Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ένωση Kατανοµή των ατοµικών δανείων κατά τοµέα (2002) (σε εκατοµ. ευρώ) Σ νολο Ποσ % Eνέργεια Eπικοινωνίες ιαχείριση υδάτων και διάφορα Πολεοδοµικά έργα Bιοµηχανία, γεωργία Παιδεία, υγεία Λοιπές υπηρεσίες Σ νολο ατοµικών δανείων Συνολικά δάνεια OMIΛOΣ ETEπ σελ. 12

13 Xρηµατοδ τηση επενδ σεων και δηµιουργία απασχ λησης Έργα υποδοµής Aπασχ ληση κατά την περίοδο κατασκευής: Tα έργα υποδοµής και οι άλλες επενδ σεις παγίου κεφαλαίου δηµιουργο ν α ξηση της ζήτησης για εργατικ δυναµικ κατά την περίοδο κατασκευής τους. Mε βάση µοντέλα εισροών-εκροών υπολογίζεται τι κά ε δισεκατοµµ ριο ευρώ που δαπανάται για κατασκευές και εξοπλισµ, έχει άµεσο αντίκτυπο στην απασχ ληση, της τάξης των αν ρωποετών, απλώς και µ νο µέσω της α ξησης της ζήτησης για εργατικ δυναµικ. Σε αυτή τη βάση, οι ετήσιες χορηγήσεις της Tράπεζας για έργα υποδοµής - οι οποίες ανήλ αν κατά µέσον ρο σε 19 δισεκατοµµ ρια ευρώ τα τελευταία πέντε έτη - συµβάλλουν στη δηµιουργία περίπου έσεων απασχ λησης ετησίως κατά τη φάση κατασκευής. O αντίκτυπος µπορεί να είναι ακ µη µεγαλ τερος, εάν ληφ εί υπ ψη το γεγον ς τι τα έργα που υποστηρίζει η ETEπ χρηµατοδοτο νται και απ άλλες πηγές και τι η δηµιουργία έσεων απασχ λησης απ επενδ σεις τείνει να είναι σηµαντικ τερη στις λιγ τερο ανεπτυγµένες περιοχές, στις οποίες η ETEπ εστιάζει τις προσπά ειές της. Aπασχ ληση κατά τη φάση λειτουργίας: Eκτ ς απ την α ξηση της ζήτησης για απασχ ληση, που δηµιουργο ν οι επενδ σεις, η πιο µακροπρ εσµη σχέση µεταξ των δ ο εξαρτάται απ τον κεφαλαιουχικ εξοπλισµ και το λ γο κεφαλαίου προς απασχ ληση. Eάν η α ξηση των επενδ σεων συνεπάγεται την α ξηση του κεφαλαιουχικο εξοπλισµο, πρέπει επίσης να συνεπάγεται µ νιµη α ξηση της απασχ λησης. Kατά µία γενική εκτίµηση, κά ε επένδυση 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ σε κεφαλαιουχικ εξοπλισµ δηµιουργεί περίπου έως έσεις απασχ λησης. Eπειδή, µως, η οικονοµία βασίζεται λο και περισσ τερο στην ένταση κεφαλαίου, η απασχ ληση που αντιστοιχεί στο επιπλέον κεφάλαιο είναι ίσως χαµηλ τερη απ το µέγε ος αυτ. Ωστ σο, µία πρ σ ετη ετική επίδραση στην απασχ ληση µπορεί να προέλ ει απ το γεγον ς τι τα δηµ σια έργα υποδοµής έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα µέσω του αντίκτυπο τους στις ιδιωτικές επενδ σεις. Eπενδ σεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων Oι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME) είναι αυτές που δηµιουργο ν τις περισσ τερες νέες έσεις απασχ λησης στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Ωστ σο, ορισµένα εµπειρικά στοιχεία δείχνουν τι η ανάπτυξη των MME περιορίζεται για χρηµατοδοτικο ς λ γους. H επέµβαση του ηµοσίου αποσκοπεί στην άρση αυτών των περιορισµών. H ETEπ συµβάλλει στη χρηµατοδ τηση των MME µε δ ο διαφορετικο ς τρ πους: O πρώτος συνίσταται στην παροχή χρηµατοδοτήσεων µέσω συνολικών δανείων µε τη µεσολάβηση ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών φορέων. Tο 2002 η ETEπ χορήγησε περισσ τερα απ 6,2 δισεκατοµµ ρια ευρώ υπ µορφή συνολικών δανείων για τη χρηµατοδ τηση MME. Mε βάση την παραδοχή τι ο λ γος απασχ λησης προς κεφαλαιουχικ εξοπλισµ στο µεταποιητικ τοµέα είναι της τάξης των έσεων απασχ λησης ανά επενδυ µενο δισεκατοµµ ριο ευρώ, και τι οι χρηµατοδοτήσεις µέσω συνολικών δανείων αντιστοιχο ν, κατά µέσον ρο, στο 45-50% των εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων των επενδ σεων MME, συνάγεται τι οι συνολικές επενδ σεις MME που συγχρηµατοδοτή ηκαν απ συνολικά δάνεια της ETEπ το 2002, συνέβαλαν στη στα εροποίηση ή δηµιουργία µεταξ και µ νιµων έσεων απασχ λησης. Tο δε τερο µέσο µε το οποίο ο µιλος ETEπ υποστηρίζει τις MME, είναι η παροχή ιδίων κεφαλαίων και εγγυήσεων. Tο έργο αυτ επιτελεί το Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων (ETAE). Στο τέλος της χρήσης 2002, το ETAE είχε σωρευµένες επενδ σεις ψους 2,5 δισεκατοµµυρίων σε 184 εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, συµβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση ιδίων κεφαλαίων συνολικο ψους περίπου 10 δισεκατοµµυρίων για MME στην Eυρώπη. Eπιπλέον, άλλα 4,5 δισεκατοµµ ρια ευρώ διατέ ηκαν για εγγυήσεις χαρτοφυλακίων δανείων τραπεζών προς MME, συµβάλλοντας στην ενίσχυση περίπου MME. Aυτή η συµµετοχή στους κινδ νους επιτρέπει την υπερπήδηση των περιορισµών που έτουν οι τράπεζες στις πιστώσεις και κα ιστά δυνατή τη χορήγηση χρηµατοδοτήσεων σε καινοτ µους επιχειρήσεις. Ωστ σο, ο αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων µε επιχειρηµατικά κεφάλαια και εγγυήσεις στην απασχ ληση δεν είναι δυνατ ν να εκτιµη εί ορ ά παρά µ νο αφο αξιολογη εί η πορεία του συν λου των επενδ σεων που έχουν πραγµατοποιη εί. σελ. 13 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

14 «Πρωτοβουλία Kαινοτοµία 2000» O µιλος ETEπ έσπισε την «Πρωτοβουλία Kαινοτοµία 2000» (Innovation 2000 Initiative - «i2i») για να στηρίξει τη «Στρατηγική της Λισσαβώνας», την οποία κα ρισε το Eυρωπαϊκ Συµβο λιο το Mάρτιο 2000 µε στ χο την προαγωγή µιας «ευρωπαϊκής οικονοµίας βασιζ µενης στη γνώση και την καινοτο- µία». H πρωτοβουλία «i2i» αφορά πέντε οικονοµικο ς τοµείς και τα µέσα που κινητοποιεί είναι: µακροπρ εσµα ή µεσοπρ εσµα δάνεια της ETEπ (ενδεχοµένως δάνεια µε καταµερισµ κινδ νων ή διαρ ρωµένα δάνεια), και συµµετοχές του Eυρωπαϊκο Tαµείου Eπενδ σεων σε εταιρείες επενδ σεων, που παρέχουν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις ίδια κεφάλαια υπ µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Έρευνα και ανάπτυξη Tο 2002, η ETEπ χορήγησε 2,1 δισεκατοµµ ρια για 15 σχέδια έρευνας και ανάπτυξης σε 6 χώρες της Ένωσης και για ένα πανευρωπαϊκ έργο διε νο ς συνεργασίας, που πραγµατοποιείται εν µέρει στην Eλβετία: τον επιταχυντή σωµατιδίων του CERN, στη Γενε η. Oι περισσ τερες απ τις επενδ σεις που χρηµατοδοτή ηκαν πραγµατοποιο νται απ τον ιδιωτικ τοµέα και αφορο ν τους τοµείς του ηλεκτρονικο υλικο, της µεταλλουργίας, της οπτικής, της βιοτεχνολογίας, της αεροναυπηγικής και των τηλεπικοινωνιών. Mε τα δάνεια αυτά, οι χρηµατοδοτήσεις που έχει χορηγήσει η ETEπ για έρευνα και ανάπτυξη απ το 2000, ανέρχονται συνολικά σε 3,9 δισεκατοµµ ρια ευρώ. Παράλληλα, το Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων εξακολου εί, µε την επενδυτική πολιτική του, να δίνει προτεραι τητα στη χρηµατοδ τηση εταιρειών παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων που δρουν στα επ µενα µετά την έρευνα και ανάπτυξη στάδια. Στο πλαίσιο αυτ, το ETAE συνο- µολ γησε το 2002 µια πράξη µε το «Eυρωπαϊκ Eργαστήριο Mοριακής Bιολογίας», που έχει την έδρα του στη Xαϊδελβέργη. Oι επενδ σεις του ETAE στους τοµείς των βιοεπιστηµών ανταποκρίνονται πλήρως στις επιδιώξεις του Συµβουλίου «Aνταγωνισµ ς», το οποίο, το Nοέµβριο 2002, υπογράµµισε την ανάγκη ενίσχυσης των χρηµατοδοτήσεων στον τοµέα της βιοτεχνολογίας στην Eυρώπη. Tο Nοέµβριο 2002, µε την ευκαιρία της έναρξης του 6 ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Aπασχ ληση, η ETEπ και η Eπιτροπή ενίσχυσαν τη µεταξ τους συνεργασία µε σκοπ να προω ήσουν την α ξηση των επενδ σεων σε έρευνα και ανάπτυξη στην Eυρωπαϊκή Ένωση έως το 3% του κοινοτικο AEΠ στον ορίζοντα 2010, σ µφωνα µε το στ χο που έ εσε το Eυρωπαϊκ Συµβο λιο της Bαρκελώνης (Mάρτιος 2002). Aνάπτυξη των MME και επιχειρηµατικ πνε µα Tο Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων (ETAE) επένδυσε περισσ τερα απ 472 εκατοµµ ρια σε 36 εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (EKEΣ). Mε τις επενδ σεις αυτές, το συνολικ χαρτοφυλάκιο του Tαµείου υπερβαίνει συνολικά τα 2,5 δισεκατοµµ ρια και περιλαµβάνει 184 EKEΣ. H δραστηρι τητα αυτή επέτρεψε την επένδυση κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµ- µετοχών συνολικο ψους σχεδ ν 10 δισεκατοµµυρίων, σε περισσ τερες απ µικροµεσαίες επιχειρήσεις. H υποστήριξη περιφερειακών EKEΣ και µίας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε πολλές απ τις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην EE, εξακολο ησε να απορροφά σηµαντικ µέρος της δραστηρι τητας του ETAE. Συνολικά, το Tαµείο επένδυσε στις υπ ένταξη χώρες 75 εκατοµµ ρια. Aξίζει επίσης να υπογραµµισ εί η απ κτηση συµ- µετοχών σε 8 πανευρωπαϊκές EKEΣ που δραστηριοποιο νται σε περισσ τερες της µιας χώρες συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Παρά τη σαφώς πτωτική πορεία της αγοράς, το ETAE επέτυχε να διατηρήσει σε σηµαντικ ψος τις δραστηρι τητες του στον τοµέα των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, οι οποίες αντιπροσωπε ουν το 20% του συν λου του τοµέα στην Eυρώπη. ίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας Tο 2002, η ETEπ χορήγησε για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας δάνεια συνολι- OMIΛOΣ ETEπ σελ. 14

15 κο ψους 366 εκατοµµυρίων στο Bέλγιο, την Iσπανία, την Eλλάδα και τη Σλοβενία. Tα επενδυτικά σχέδια που χρηµατοδοτή ηκαν αφορο σαν ειδικ τερα τη µεταβίβαση δεδο- µένων µέσω οπτικών ινών (Bέλγιο, Iσπανία), την κινητή τηλεφωνία σε υστερο σες περιοχές (Eλλάδα, Σλοβενία) και ένα ισπανικ δορυφ ρο. Eµπλουτισµ ς του αν ρώπινου κεφαλαίου Tο 2002, η ETEπ χορήγησε 987 εκατοµµ ρια για τη χρηµατοδ τηση 11 επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα της παιδείας και 2 σχεδίων στον τοµέα της υγείας στην ανατολική Γερ- µανία, την Aυστρία, την Iσπανία, τη Φινλανδία και 4 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Oυγγαρία, Tσεχική ηµοκρατία, K προ και Tουρκία). Oι χρηµατοδοτήσεις αφορο σαν έργα υποδοµής για την ανώτερη και τριτοβά µια εκπαίδευση και ένα πρ γραµµα εκσυγχρονισµο και τεχνολογικο εξοπλισµο των νοσοκοµείων της Στ ριας και της Άνω Aυστρίας. Belfast Tα έργα αυτά, τα οποία πραγµατοποιο νται σε ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης, διευκολ νουν την πρ σβαση των τοπικών πλη υσµών στις πιο προηγµένες εκπαιδευτικές πρακτικές και µε δους υγειονοµικής περί αλψης. ιάδοση της καινοτοµίας : Πρωτοβουλία «i2i» για τον οπτικοακουστικ τοµέα Tο 2002, η ETEπ χορήγησε συνολικά 146 εκατοµµ ρια για το νέο τηλεοπτικ κέντρο του καναλιο ARTE (παραγωγή, ψηφιοποίηση και µετάδοση) στο Στρασβο ργο, για τη συµπαραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων απ το Edinburgh Oslo København BBC-Worldwide κα ώς και για τη χρηµατοδ τηση της παραγωγής ταινιών και της ανακαίνισης κινηµατογραφικών αι ουσών απ δ ο ενδιάµεσους φορείς, ειδικευµένους στον οπτικοακουστικ τοµέα, στην Iσπανία (ICF) και στην Iταλία (BNL-Audiovisual). Mε τα δάνεια αυτά, οι χρηµατοδοτήσεις που έχει υπογράψει η ETEπ στον οπτικοακουστικ τοµέα ανήλ αν συνολικά σε 394 εκατοµµ ρια στις 31 εκεµβρίου Eξάλλου, το Eυρωπαϊκ Tαµείο Eπενδ σεων (ETAE) επένδυσε περίπου 66 εκατοµµ ρια σε 4 πανευρωπαϊκές εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (EKEΣ) στη Γαλλία και την Iσπανία, οι οποίες ειδικε ονται στην Stockholm Tallinn Riga Helsinki Vilnuis Minsk St Petersburg Moskva Cork Dublin Amsterdam Hamburg Berlin Warszawa London Bruxelles Luxembourg Frankfurt Praha Kiyev Xορηγήσεις της ETEπ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «i2i» ( ) E&A Paris Lyon Milano München Bratislava Wien Budapest Ljubljana Zagreb Sarajevo Belgrade Kishinev Bucuresti Odessa Tεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας Παιδεία Porto Madrid Barcelona Roma Niksic ^ Skopje Tiranë Sofia Istanbul Ankara Lisboa Yγεία Oπτικοακουστικ ς τοµέας Islas Canarias Συνολικά δάνεια Athinai Nicosia σελ. 15 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

16 ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του οπτικοακουστικο τοµέα. Mε τις πράξεις αυτές, το ETAE έχει αποκτήσει, απ την έναρξη της Πρωτοβουλίας «i2i», συµµετοχές συνολικο ψους 119 εκατοµµυρίων σε 10 EKEΣ του οπτικοακουστικο τοµέα. Πρωτοβουλία Kαινοτοµία 2000 («i2i»): Oρίζοντας 2010 Στο τέλος του 2002, ο µιλος ETEπ είχε ουσιαστικά επιτ χει τους στ χους που του είχε έσει το Eυρωπαϊκ Συµβο λιο της Λισσαβώνας: µέσα σε 2,5 έτη ο µιλος ενέκρινε περίπου 300 χρηµατοδοτήσεις, των οποίων το συνολικ ψος προσεγγίζει τα 17 δισεκατοµµ ρια (14,4 δισεκατοµµ ρια για την ETEπ + 2,5 δισεκατοµµ ρια για το ETAE) και οι οποίες αφορο ν λες τις χώρες µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης και δέκα υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Oι δανειοδοτικές συµβάσεις που έχουν υπογραφεί ανέρχονται συνολικά σε 10,8 δισεκατοµµ ρια (εκ των οποίων περισσ τερα απ 3,6 δισεκατοµµ ρια υπεγράφησαν το 2002) και οι συµµετοχές που έχει αποκτήσει το ETAE υπερβαίνουν τα 2,5 δισεκατοµµ ρια (εκ των οποίων τα 471,5 εκατοµµ ρια το 2002). Aν και στα µέσα του 2003 λήγει η τριετής περίοδος ισχ ος του προγράµµατος, πως είχε κα οριστεί αρχικά απ το ιοικητικ Συµβο λιο της Tράπεζας, ο στ χος που είχε τε εί απ τη «Στρατηγική της Λισσαβώνας» χι παραµένει επίκαιρος, αλλά επαναβεβαιώ ηκε απ τα Eυρωπαϊκά Συµβο λια της Στοκχ λµης (Mάρτιος 2001) και της Bαρκελώνης (Mάρτιος 2002). Ως εκ το του, η χρηµατοδ τηση της καινοτοµίας α παραµείνει βασική προτεραι τητα της Tράπεζας µέχρι τον ορίζοντα Tα αποτελέσµατα της δραστηρι τητας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «i2i» αποδεικν ουν τι η ETEπ επέτυχε να ανταποκρι εί σε µία πραγµατική οικονοµική ζήτηση προσφέροντας ευρ φάσµα χρηµατοδοτικών προϊ ντων. Στο πλαίσιο αυτ, ο µιλος έδωσε προτεραι τητα σε επενδ σεις που επιτρέπουν τη µεταφορά τεχνογνωσίας στις λιγ τερο ανεπτυγµένες περιοχές και αποδεικν ουν την προστι έµενη αξία της δράσης του: Περιφερειακή ανάπτυξη: 66% των χρηµατοδοτήσεων αφορο ν επενδ σεις που ευνοο ν την πρ σβαση των λιγ τερο ανεπτυγµένων περιοχών στις προηγµένες τεχνολογίες. Πρ κειται κυρίως για επενδ σεις στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και των τεχνολογικών δικτ ων. Kαινοτ µο περιεχ µενο : απ το 2000, το καινοτ µο περιεχ µενο των χρηµατοδοτο µενων επενδ σεων αυξή ηκε σηµαντικά. Tο 59% των δανείων που χορηγή ηκαν το 2002, αφορο σαν επενδ σεις σε έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως στους τοµείς των βιοεπιστηµών. Oι επενδ σεις που χρηµατοδοτή ηκαν στον τοµέα της παιδείας (26% των χορηγήσεων το 2002) έχουν σηµαντικά καινοτ µα χαρακτηριστικά, είτε δι τι χρησιµοποιο ν τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ηλεκτρονική µά ηση) είτε δι τι εφαρµ ζουν τα αποτελέσµατα βασικής έρευνας (πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία). Oι επενδ σεις που εµπεριέχουν τη χρήση δικτ ων τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας (10% των χορηγήσεων το 2002) επελέγησαν είτε λ γω της σηµαντικής συµβολής τους στην περιφερειακή ανάπτυξη είτε λ γω της συµβολής τους στη διάδοση της καινοτοµίας (ψηφιακές τεχνολογίες εφαρµοζ µενες στην παραγωγή ή τη διανοµή οπτικοακουστικών δηµιουργιών). Kατανοµή κατά τοµέα : η κατανοµή στους βασικο ς τοµείς της Πρωτοβουλίας «i2i» γνώρισε επίσης εξέλιξη: ενώ το 2000 τα επενδυτικά σχέδια που εξετάζονταν για χρηµατοδ τηση αφορο σαν κυρίως τις τηλεπικοινωνίες (59% το 2000), η κατανοµή κατά τοµέα των επενδ σεων που είχαν εγκρι εί στο τέλος του 2002 ήταν, σε φ ίνουσα σειρά, η ακ λου η: παιδεία/ηλεκτρονική µά ηση (43%), έρευνα και ανάπτυξη (39%), τεχνολογικά δίκτυα (10%) και διάδοση της καινοτοµίας/οπτικοακουστικ ς τοµέας (8%). OMIΛOΣ ETEπ σελ. 16

17 Προστασία του περιβάλλοντος H προστασία και αναβά µιση του περιβάλλοντος περιλαµβάνονται µεταξ των κ ριων προτεραιοτήτων της ETEπ. Πράγµατι, η Tράπεζα έχει έσει ως στ χο να δια έτει για τα έργα προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος µεταξ του 1/4 και του 1/3 των ατοµικών δανείων που χορηγεί στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκής Ένωσης και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Tα µεγέ η του 2002 υπερέβησαν το στ χο αυτ, δεδοµένου τι το εν λ γω ποσοστ ανήλ ε στο 44% στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκής Ένωσης και στο 41% στις υπ ένταξη χώρες. Ως δηµ σια τράπεζα στην υπηρεσία της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η ETEπ φιλοδοξεί επίσης να προάγει τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης εφαρµ ζοντας νέες στρατηγικές, που συµβάλλουν στην εκπλήρωση των δεσµε σεων τις οποίες έχει αναλάβει η EE σε διε νές επίπεδο, ήτοι: τον περιορισµ των εκποµπών αερίων που προκαλο ν το φαιν µενο ερµοκηπίου, την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τη συνεισφορά της Ένωσης σε πρωτοβουλίες που εσπίστηκαν για τον τοµέα του νερο κατά την παγκ σµια σ νοδο κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Περιβάλλον και ποι τητα ζωής Aτοµικά δάνεια : 32 δισεκατοµµ ρια Φυσικ περιβάλλον Περιβάλλον και υγεία Aστικ περιβάλλον Περιφερειακ και παγκ σµιο περιβάλλον Συνεργασία µε την Eπιτροπή Tο Mάιο 2002, η ETEπ και η Eπιτροπή υπέγραψαν µνηµ νιο συµφωνίας µε σκοπ να ενισχ σουν την αποτελεσµατικ τητα των παρεµβάσεών τους, ώστε να διευκολ νουν την υλοποίηση των δεσµε σεων που έχει αναλάβει η Eυρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα του περιβάλλοντος. H ETEπ υποστηρίζει την πολιτική της Ένωσης σον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές, κυρίως χορηγώντας δάνεια για έργα που προάγουν την ορ ολογική χρήση της ενέργειας - π.χ. συνδυασµένη παραγωγή ερµ τητας και ηλεκτρικο ρε µατος, ενίσχυση της αποτελεσµατικ τητας της βιοµηχανίας, προώ ηση των δηµ σιων µεταφορών - ήτη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Eπιπλέον, η Tράπεζα συµµετέχει στην Πρωτοβουλία της Ένωσης «Zωογ νο νερ» επι υµώντας να συµβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στ χων των Hνωµένων E νών για τη νέα χιλιετία, σον αφορά τους τοµείς της δρευσης και της αποχέτευσης, που υπογραµµίστηκαν κατά τη σ νοδο κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Tέλος, η ETEπ και η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή συγχρηµατοδοτο ν σχέδια στις υπ ένταξη χώρες, στις µεσογειακές χώρες εταίρους και στις χώρες AKE. Oι συνεργίες µεταξ των δανείων της ETEπ και των µη επιστρεπτέων ενισχ σεων που χορηγεί η Eπιτροπή, είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την επίτευξη υψηλής επενδυτικής δραστηρι τητας και την ορ ολογική µεταφορά τεχνογνωσίας σε έµατα περιβάλλοντος. Eπιπλέον, η Tράπεζα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στην Eπιτροπή για την αξιολ γηση επενδυτικών σχεδίων που χρηµατοδοτο νται µε π ρους απ τον προϋπολογισµ της Eυρωπαϊκής Ένωσης µέσω του Tαµείου Συνοχής και του ιαρ ρωτικο Προενταξιακο Mέσου (ISPA). σελ. 17 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

18 2002: Pεκ ρ δραστηρι τητας Tο 2002, τα ατοµικά δάνεια που χορήγησε η ETEπ για περιβαλλοντικές επενδ σεις στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκής Ένωσης ανήλ αν σε 9,3 δισεκατοµµ ρια (α ξηση κατά 56% έναντι του 2001). Eπιπλέον, η Tράπεζα χορήγησε 1,8 δισεκατοµµ ριο µέσω συνολικών δανείων για τη χρηµατοδ τηση περιβαλλοντικών επενδ σεων πραγµατοποιο µενων απ µικροµεσαίες επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σηµαντικ µέρος των χρηµατοδοτήσεων αφορο σε τις αστικές δηµ σιες µεταφορές (2,5 δισεκατοµµ ρια) και τον τοµέα του νερο (1,4 δισεκατοµµ ριο). Στον τοµέα του νερο, οι χρηµατοδοτήσεις της Tράπεζας συνέβαλαν κα οριστικά στη συµµ ρφωση πολλών απ τα κράτη µέλη προς τις περιβαλλοντικές οδηγίες της Ένωσης, που αποτελο ν το βασικ κινητήριο µοχλ για τις επενδ σεις στον τοµέα αυτ. Στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα ατοµικά δάνεια για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλ αν σε 1,3 δισεκατοµµ ριο και αφορο σαν κυρίως τους ακ λου ους τοµείς : έργα ανασυγκρ τησης (460 εκατοµµ ρια) µετά τις πληµµ ρες που έπληξαν την Πολωνία, την Tσεχική ηµοκρατία και τη Σλοβακία το A γουστο 2002, τα οποία αποτέλεσαν πεδίο προτεραι τητας για την Tράπεζα έργα στον τοµέα του αστικο περιβάλλοντος (συµπεριλαµβανοµένων έργων στους τοµείς των δηµ σιων µεταφορών, της Περιβάλλον και ποι τητα ζωής στην Ένωση Aτοµικά δάνεια το 2002 Φυσικ περιβάλλον Περιβάλλον και υγεία Aστικ περιβάλλον Περιφερειακ και παγκ σµιο περιβάλλον Σ νολο ατοµικών δανείων (σε εκατοµ. ευρώ) Σ νολο * * επειδή ορισµένα έργα ανταποκρίνονται σε περισσ τερους του εν ς στ χους, τα επιµέρους ποσά δεν είναι α ροίσιµα µεταξ τους. αναβά µισης αστικών περιοχών και της κοινωνικής στέγασης), τα οποία απορρ φησαν επίσης σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις (311 εκατοµµ ρια) έργα στους τοµείς της δρευσης και της αποχέτευσης (165 εκατοµµ ρια) διαχείριση αποβλήτων και προστασία του εδάφους (138 εκατοµµ ρια) εξοικον µηση ενέργειας και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών (110 εκατοµµ ρια). Στα ερχ µενα χρ νια η ETEπ α εξακολου ήσει να βοη ά τις υπ ένταξη χώρες να υιο ετήσουν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ένωσης, χορηγώντας σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις για το σκοπ αυτ. Έκ εση για το περιβάλλον Tο Φεβρουάριο 2003 η ETEπ δηµοσίευσε την πρώτη της έκ εση για το περιβάλλον, στην οποία περιγράφονται τα µέσα που δια έτει η Tράπεζα σε αυτ τον στ χο προτεραι τητας, η στρατηγική της απέναντι στα οικολογικά προβλήµατα και οι πρ σφατες χρηµατοδοτικές της δραστηρι τητες υπέρ του φυσικο και αστικο περιβάλλοντος. Environmental Report H έκ εση αυτή α χρησιµε σει ως αναφορά για επ µενες εκδ σεις. Θα αποτελέσει επίσης τη βάση διαλ γου, σχετικά µε τα οικολογικά έµατα, µεταξ της ETEπ και των φορέων που ενδιαφέρονται για τις δραστηρι τητές της. H έκ εση περιέχεται στον ιστοχώρο της Tράπεζας : OMIΛOΣ ETEπ σελ. 18

19 Προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος στις τρίτες χώρες Mεριµνώντας για την αξιοποίηση των συνεργιών µεταξ των διαφ ρων δια έσιµων πηγών χρηµατοδ τησης, η ETEπ συντονίζει τη δράση της στις τρίτες χώρες χι µ νο µε την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, αλλά και µε τους πολυµερείς και διµερείς χρηµατοδοτικο ς οργανισµο ς κα ώς και µε την τραπεζική κοιν τητα και τον επιχειρηµατικ κ σµο, συµµετέχοντας στη χρηµατοδ τηση πολυάρι µων επενδ σεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Στα δυτικά Bαλκάνια η ETEπ συµµετέχει στις προσπά ειες ανασυγκρ τησης µετά τον π λεµο. Ήδη διευρ νει το πεδίο των χρηµατοδοτήσεών της που αφορο ν έργα υποδο- µής, ώστε να συµπεριλάβει τα έργα που έχουν σχέση µε το νερ και άλλους περιβαλλοντικο ς τοµείς, πως π.χ. την προστασία της λεκάνης του ο ναβη και τη διαχείριση λυµάτων στις µεγάλες π λεις. H Tράπεζα συντονίζει επί του παρ ντος µία πολ σηµαντική µελέτη για την οικολογική διαχείριση της Aδριατικής Θάλασσας και συµµετέχει επίσης στις εργασίες της «Eπιχειρησιακής Oµάδας για το ο ναβη και τη Mα ρη Θάλασσα», η οποία δηµιουργή ηκε απ την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. Στις χώρες της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης οι περιβαλλοντικές χρηµατοδοτήσεις ανήλ αν σε συνολικ ψος 95 εκατοµ- µυρίων και αφορο σαν έργα αποχέτευσης σε 7 π λεις του Mαρ κου, επενδ σεις για τον περιορισµ της βιοµηχανικής ρ πανσης στην Tυνησία και έργα ανασυγκρ τησης µετά τις πληµµ ρες στην ευρ τερη περιοχή Aλγερίου. O τοµέας του περιβάλλοντος αποτελεί µία απ τις προτεραι τητες του «Mηχανισµο για τις Eπενδ σεις και την Eταιρική Σχέση Eυρώπης-Mεσογείου» (FEMIP), ο οποίος εσπίστηκε τον Oκτώβριο 2002 για την προώ ηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της πολιτικής στα ερ τητας στην περιοχή. Mεταξ των µέσων που α χρησιµοποιη ο ν για την προαγωγή του στ χου αυτο, περιλαµβάνονται επιδοτήσεις επιτοκίου κατά 3% χρηµατοδοτο µενες απ τον προϋπολογισµ της Ένωσης και απ το Πρ γραµµα τεχνικής βοή ειας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Mεσ γειο (Πρ γραµµα METAP), το οποίο συµβάλλει στον εντοπισµ και το σχεδιασµ περιβαλλοντικών επενδ σεων. Στις χώρες AKE η Tράπεζα χορήγησε συνολικά 35 εκατοµµ ρια, για δίκτυα διαχείρισης των υδάτων στην Tζαµάικα και στο Mαυρίκιο. Για την προαγωγή των επενδ σεων αυτο του είδους τα δάνεια της ETEπ χαίρουν επιδοτήσεων επιτοκίου, που χρηµατοδοτο νται απ π ρους του προϋπολογισµο των κρατών µελών της EE. H Eπενδυτική ιευκ λυνση που προβλέπεται στο πλαίσιο της Συµφωνίας της Kοτονο, α προσφέρει στην ETEπ νέες δυνατ τητες να συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως για την επίτευξη των στ χων που έχουν τε εί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Zωογ νο νερ». Στη Pωσία η ETEπ χρηµατοδοτεί δ ο έργα στους τοµείς της δρευσης και της αποχέτευσης, στις περιοχές της Πετρο πολης και του Kαλίνιγκραντ, στο πλαίσιο µίας ειδικής εντολής χορήγησης δανείων ψους 100 εκατοµµυρίων, που της ανέ εσε το Συµβο λιο των ιοικητών της στη συνέχεια του Eυρωπαϊκο Συµβουλίου της Στοκχ λµης (Mάρτιος 2001). Bάσει της «Eταιρικής σχέσης για το περιβάλλον στο πλαίσιο της B ρειας διάστασης», η ETEπ και η Pωσική Oµοσπονδία υπέγραψαν το εκέµβριο 2002 συµφωνίαπλαίσιο σχετικά µε την εφαρµογή και το κανονιστικ πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων της Tράπεζας. σελ. 19 EKΘEΣH PAΣTHPIOTHTΩN 2002

20 Προετοιµασία των µελλοντικών κρατών µελών της Ένωσης Aπ το 1990, η ETEπ έχει χορηγήσει στις υπ ένταξη χώρες δάνεια συνολικο ψους άνω των 20 δισεκατοµµυρίων: 19,7 δισεκατοµµ ρια στις χώρες της Kεντρικής Eυρώπης και 786 εκατοµµ ρια στην K προ και στη Mάλτα. Mε χορηγήσεις ψους 3,6 δισεκατοµµυρίων το 2002 (σηµαντική α ξηση έναντι των 2,7 δισεκατοµµυρίων του 2001) η Tράπεζα παραµένει η κυρι τερη εξωτερική πηγή χρηµατοδοτήσεων στις µελλοντικές χώρες µέλη. H Tράπεζα δίνει προτεραι τητα στα επενδυτικά σχέδια που επιτρέπουν στις χώρες αυτές να προσαρµοστο ν στις πολιτικές και τις προδιαγραφές που ισχ ουν στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Oι δραστηρι τητες της ETEπ στις εν λ γω χώρες εντάσσονται στο πλαίσιο: µιας χρηµατοδοτικής εντολής, η οποία συνδυάζεται µε ειδικο ς µηχανισµο ς εγγυήσεων συνδεδεµένων µε τον κοινοτικ προϋπολογισµ και η οποία επιτρέπει στην Tράπεζα να χορηγήσει χρη- µατοδοτήσεις µέχρι συνολικο ψους 8,68 δισεκατοµµυρίων κατά την περίοδο του τριετο ς Προενταξιακο Mηχανισµο ( ), ο οποίος έχει προικοδοτη εί µε συνολικ ποσ 8,5 δισεκατοµµυρίων. O µηχανισµ ς αυτ ς λειτουργεί µε πρωτοβουλία και µε κίνδυνο της ETEπ και δεν καλ πτεται απ κοινοτική εγγ ηση. Aπ το 2002, η Tράπεζα εφαρµ ζει στις δανειοδοτικές της πράξεις στις υπ ένταξη χώρες τους ίδιους στ χους, τα ίδια κριτήρια αξιολ γησης των επενδυτικών σχεδίων και τις ίδιες πολιτικές διαχείρισης των κινδ νων, που εφαρµ ζει στα σηµερινά κράτη µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Xώρες υποψήφιες προς ένταξη : 12 δισεκατοµµ ρια (σε εκατοµ. ευρώ) Bελτίωση του περιβάλλοντος Tα µελλοντικά κράτη µέλη χρειάζεται να καταβάλουν έντονες επενδυτικές προσπά ειες για να συµµορφω ο ν προς τις κοινοτικές προδιαγραφές σον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. H Tράπεζα στηρίζει αυτές τις προσπά ειες µε τις χρηµατοδοτήσεις που χορηγεί, τ σο για έργα αστικών και περιφερειακών µεταφορών, που συµβάλλουν στον περιορισµ της ατµοσφαιρικής ρ πανσης και στη βελτίωση της ποι τητας ζωής, σο και για διαρκώς αυξαν µενο αρι µ δικτ ων διαχείρισης των υδάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα. Tο 2002, οι χρηµατοδοτήσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τ σο του φυσικο σο και του αστικο, ανήλ αν συνολικά σε 1,3 δισεκατοµµ ριο, ποσ που αντιπροσώπευε το 36% των χορηγήσεων της ETEπ στις χώρες αυτές. Oι συγχρηµατοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς των µεταφορών και του περιβάλλοντος µε δάνεια της ETEπ και επιχορηγήσεις της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής (στο πλαίσιο του προγράµµατος ISPA) αυξάνονται µε ταχ ρυ µ. Aλληλεγγ η µε τις περιοχές που επλήγησαν απ πληµµ ρες H ETEπ, αντιδρώντας µε ταχ τητα, οργάνωσε ήδη απ τον A γουστο 2002 ένα δάνειο-πλαίσιο ψους 1 δισεκατοµµυρίου για την αποκατάσταση των τροµακτικών ζηµιών που προκάλεσαν οι πληµµ ρες στη λεκάνη του Έλβα στην ανατολική Γερµανία, την Tσεχική ηµοκρατία και την Aυστρία. Στο πλαίσιο αυτ, το 2002 χορηγή ηκε έκτακτη βοή εια ψους 400 εκατοµµυρίων στην Tσεχική ηµοκρατία. H Tράπεζα είναι έτοιµη να χρηµατοδοτήσει και άλλα έργα ανοικοδ µησης κα ώς και έργα για την πρ ληψη των πληµµυρών. υναµική και ποικιλ τροπη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων H ETEπ ενίσχυσε και διαφοροποίησε τη χρηµατοδοτική της δραστηρι τητα υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (MME), προκειµένου να στηρίξει τις προ δους που επιτελο ν οι τράπεζες εταίροι της σον αφορά τη χρηµατοδ τηση των MME µικρ τερου µεγέ ους. Για το λ γο OMIΛOΣ ETEπ σελ. 20

Yπογραφε σες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 36 033 31 800

Yπογραφε σες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 36 033 31 800 Ο µιλος ETEπ κατά το έτος 2000 Bασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 2000 1999 Yπογραφε σες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 36 033 31 800 Eυρωπαϊκή Ένωση 30 644 27 765 Xώρες υποψήφιες προς ένταξη 2 948 2 373 (εκ

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING E L χ FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS GRECE PIECES : FINANCING DATES VERSIONS LINGUISTIQUES

Διαβάστε περισσότερα

2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221

2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221 M PO II fiáô Î È appleôïèùèî ÙË EE ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 E P I E X O M E N A 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô 2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 KEΦAΛAIO 2 ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 Oπ M ƒπ πoà B ø πo OÀ ÂÚ ÏË Ë Hπαρο σα μελέτη έχει ως στ χο τη διερε νηση των τρ πων με τους οποίους τα παιδιά προσχολικής και σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη 2 ΤΕΥΧΟΣ 31 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 ράσεις ΚΕΕ 08_Master Nomoshedia & theseis KEEE a:layout 1 28/Ìáñ/2014 54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ομιλητής: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Προξενείο Κένυας στην Ελλάδα εκ µέρους Προξενείο 3ΙΟΤΕΧΝΙΚάΟ k ί1ι'1ελίίτi-ί ένυας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα