ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αζήλα, Αξ. Πξση: 3557/159/ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΧΡΟΜΙΘΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΓΙΔΚ), ΓΗΜΟΙΧΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΥΟΛΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΆΡΣΙΗ (ΓΔΚ), ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2015β & ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2016α. Τν Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ), ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ ησλ Γεκνζίσλ ΙΔΚ θαη ησλ Γεκνζίσλ ΣΔΚ πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ θαη ηελ θαηαβνιή ηεο σξηαίαο απνδεκίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεη θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, κνξηνδφηεζε αλά θξηηήξην πξφζιεςεο (Κ1/10217/ , K1/10219/ θαη Κ1/10236/ απνθάζεηο αλάζεζεο, Κ1/160984/ απφθαζε κνξηνδφηεζεο). Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Υπνέξγνπ, κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 3557/159/ απφθαζε ηνπ Γ.Σ, ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ Φεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2015β θαη Δαξηλνχ Δμακήλνπ 2016α. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο, ζα παξάζρνπλ αξρηθή θαηάξηηζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη κηθηψλ), γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΓΙΔΚ θαη ζηηο ΓΣΔΚ θαη νη νπνίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηα θαηά ηφπνπο Γεκφζηα ΙΔΚ-ΣΔΚ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΒΜΝΓ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη ηδηψηεο θαζψο θαη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ έρνπλ ηα λφκηκα ηππηθά πξνζφληα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 14 θαη 15 ηνπ λ. 4186/2013/Α 193. Οη πηζηνπνηεκέλνη θαη εγγεγξακκέλνη εθπαηδεπηέο ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα παληόο άιινπ.

2 Από ηνπο πίλαθεο εμαηξνύληαη εθείλνη νη ζπληαμηνύρνη νη νπνίνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία. (ζα εληαρζνύλ ζηνπο πίλαθεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 10 ηνπ Ν θαη ηνπ αξ. 16 Ν.3863/2010 θαη ηεο / εγθπθιίνπ ηνπ ΓΛΚ). Οη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (κφληκνη, κεηαηαγκέλνη, απνζπαζκέλνη θιπ) ησλ ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ δελ δχλαληαη λα έρνπλ δηδαθηηθέο ψξεο ζηα ΓΙΔΚ θαη ζηηο ΓΣΔΚ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 10, ηει. εδαθ. ηνπ λ. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4264/2014 (Α 118). ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα θαηαηίζεληαη ζην πιεζηέζηεξν κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ΓΙΔΚ θαη ΓΔΚ, ην νπνίν νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα δειώζνπλ, επηιέγνληάο ην κέζα από ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ. Τα δηθαηνινγεηηθά δε ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/ Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ: α) Τεο εκεδαπήο (βαζηθφ πηπρίν αληίζηνηρν κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ πξνθεξχζζεηαη, κεηαπηπρηαθφο θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζέκαηνο ζπλαθνχο πξνο ην αληηθείκελν, παηδαγσγηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ΑΣΔΤΔΜ/ΣΔΛΔΤΔ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ, δίπισκα Ι.Δ.Κ, πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Τερληθνχ-Δθπαηδεπηηθνχ Λπθείνπ ή Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο). β) Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ είηε i. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (πρ. Οδεγίεο 89/48/Δ.Ο.Κ, 92/51/Δ.Ο.Κ, 99/42/Δ.Κ, Τνκεαθέο Οδεγίεο θιπ). Σηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, αληί ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο είλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο απφ ην αξκφδην Σπιινγηθφ Όξγαλν ή ηελ αξκφδηα επηηξνπή (π.ρ. Σ.Α.Δ.Ι, Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Κ, Σπκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θ.α.) ή αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο Αλαγλψξηζεο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αξκφδηα Αξρή (Υπνπξγείν, Ννκαξρία θιπ) είηε ii. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙ.ΚΑΤ.ΣΑ λπλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ηνλ πξψελ Ο.Δ.Δ.Κ θαη ηνλ πξψελ Δ.Ο.Π.Π, λπλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία. Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α λπλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ, ηνλ Δ.Ο.Π.Π ή απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηζχλαςε αληηγξάθσλ (Βάζεη Ν. 4250/2014) ησλ βαζηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ

3 επηζήκσο κεηαθξαζκέλσλ (Απφ Υπ. Δμ., πξεζβείεο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, δηθεγφξνπο θαη κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ). 4. Απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απαηηείηαη είηε α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο είηε β) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 5. Οη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ είηε α) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο είηε β) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. 6. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ, Ο.Τ.Α πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, Ν.Π.Ι.Γ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 14, ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, ή θνξείο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν. 2527/1907) πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 31 ηνπ Ν. 3528/2007 πεξί άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή. Η Δπηινγή ησλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηε κε αξηζκ. πξση. Κ1/160984/ Απφθαζε Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΓΙΔΚ θαη ΓΔΚ Α. ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΤΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ςυνυπολογιηόμενα ακροιςτικά) Δηλϊνονται από τουσ υποψηφίουσ μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά ςχετικά με το αντικείμενο τησ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΣΕΙ Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 1.1.α.2 Πτυχίο Ανϊτερησ Κρατικήσ χολήσ (Ωδείο, Δραματικήσ Σζχνησ κλπ) (προςμετράται και υπολογίηεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων) 1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιασ (Σ.Ε. & Δ.Ε.) (Υπολογίηεται όπου προβλζπεται από το προςοντολόγιο ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και όταν δεν υπάρχει ςχετικό πτυχίο. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ δεν ςυνυπολογίηεται ςτθ μοριοδότθςθ του υποψθφίου)

4 Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προςμετράται ο ανϊτεροσ τίτλοσ 1.1.β Μεταπτυχιακό ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 1.1.γ Διδακτορικό ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 5 8 Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα 1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ α Μεταπτυχιακό ςτην Εκπαίδευςη Ενηλίκων β Διδακτορικό ςτην Εκπαίδευςη Ενηλίκων 8 Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα Β. ΕΜΠΕΙΡΟΣΕΧΝΕ με επαγγελματική εμπειρία τριϊν τουλάχιςτον ετϊν 1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ εκπαίδευςθσ) (Δεν μοριοδοτοφνται επιμορφϊςεισ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν, κακϊσ και Ημερίδεσ, Διθμερίδεσ, Συνζδρια κλπ) 1.3.α το διδακτικό αντικείμενο των προκηρυςςόμενων θζςεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 1.3.β ε θζματα ςχετικά με το θεςμό τησ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 1.3.γ τισ αρχζσ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων (επιμόρφωςη εκτόσ θεμάτων κατάρτιςησ) (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) Οι εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ ςημειϊνουν με Χ το πεδίο αυτό ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε ΙΕΚ και ΕΚ ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά 150 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 8) 2.2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε δομζσ τησ τυπικήσ Εκπαίδευςησ *Αναγωγή για μη μόνιμο προςωπικό ςφμφωνα με την υπ.αριθμ Τ.Α ΓΠ/ (Φ.Ε.Κ τ. Β / )] Παρεχόμενη Εκπαίδευςη ή Κατάρτιςη ςε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευςη, με μζγιςτο αριθμό τα 8 μόρια για το ςφνολο των δομϊν τυπικήσ εκπαίδευςησ. (Στθ διδακτικι εμπειρία δεν προςμετράται χρόνοσ άδειασ άνευ αποδοχϊν, εκπαιδευτικισ άδειασ ι απόςπαςθσ ςε κζςθ με διοικθτικά κακικοντα. Εξαιροφνται όςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του Ν. 4186/2013 ) α ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά ζτοσ)

5 2.2.β ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά ζτοσ) 2.2.γ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ (0.5 μόριο ανά ζτοσ για Α/κμια Εκπ/ςθ, εκτόσ Ειδικοτιτων Εκπαιδευτϊν ςχετικϊν με τθν Ειδικότθτα Προςχολικισ Αγωγισ και ΑμεΑ, όπου 1 μόριο ανά ζτοσ) 2.3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε άλλα προγράμματα Μη Συπικήσ Εκπαίδευςησ-Γενικήσ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων και Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ, εκτόσ ΙΕΚ (1 μόριο ανά 200 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 6) 6 3. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10 Εργαςιακή εμπειρία ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά ζτοσ με ανϊτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτθτα τα αποδεικτικά ςτοιχεία όπωσ: ςυμβάςεισ, αποδείξεισ ι τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου απαςχόλθςθ. Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ δεν ςυνυπολογίηεται θ εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι εκπαίδευςθ κακώσ ζχει ιδθ μοριοδοτθκεί ωσ διδακτικι εμπειρία. Για τουσ εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ μοριοδοτείται θ εργαςιακι εμπειρία πζραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτοφμενο) 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ η ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ α Καλή γνϊςη (επίπεδο Β2) β Πολφ καλή γνϊςη (επίπεδο C1) 1,5 4.1.γ Άριςτη Γνϊςη (επίπεδο C2) η ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ α Καλή γνϊςη (επίπεδο Β2) 0,5 4.2.β Πολφ καλή γνϊςη (επίπεδο C1) 0, γ Άριςτη Γνϊςη (επίπεδο C2) 1 Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξζνων γλωςςϊν δεν μοριοδοτοφνται για τη γλϊςςα που διδάςκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010) 4.3. ΓΝΩΕΙ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ) Πιςτοποιημζνη επιμόρφωςη ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου 1 του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ή πιςτοποιητικά γνϊςησ Η/Τ ςφμφωνα με ΑΕΠ 3

6 Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι (άρκρο 19, παρ. ςτ, του ν.4327/2015) Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (Πτυχιοφχοι και Εμπειροτζχνεσ) 1.ΑΝΕΡΓΙΑ Από 0-6 μινεσ, 4 μόρια Από 6-12 μινεσ, 8 μόρια Από μινεσ, 12 μόρια Από μινεσ, 16 μόρια Από 24 μινεσ και πάνω, 20 μόρια 20 2.ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ τουσ υποψηφίουσ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικά προςτίθενται μόρια ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου τησ βαθμολογίασ που θα ςυγκεντρϊςουν ωσ εξήσ: Γονείσ τρίτεκνων οικογενειϊν 10% Μζλη πολφτεκνων οικογενειϊν (γονείσ και τζκνα) 10% Μζλη μονογονεϊκϊν οικογενειϊν (γονζασ και τζκνα) 10% ΑΜΕΑ (Γονείσ και ο ίδιοσ) 10% *Σηα δηθαηνινγεηηθά επηκφξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν επηκνξθσηηθφο θνξέαο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο), ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο απνθιεηζηηθά ζε ώξεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηκφξθσζε δελ κνξηνδνηείηαη. Ωξεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηκφξθσζεο. Δπηκφξθσζε παξερφκελε απφ εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ή εμακεληαία καζήκαηα ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Δ.Α.Π, Παλεπηζηήκηα, ΑΣΠΑΙΤΔ, Γηδαζθαιεία) θαη ηα νπνία είλαη πξναπαηηνχκελα γηα εμνκνίσζε, εμεηδίθεπζε, απφθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γε γίλεηαη απνδεθηή ε επηβεβαίσζε σξώλ επηκόξθσζεο κε Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Τπνςεθίνπ, ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππνςεθίσλ. *Γηα ηα δηθαηνινγεηηθφ ππφ ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο 4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.2.α, 4.3.β, 4.2.γ, ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΣΔΠ. Απνδεηθηηθφ αλεξγίαο Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ (21/10/2015 4/11/2015). Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. Απνδεηθηηθφ πνιπηεθλίαο ηξηηεθλίαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο Μνξηνδνηνχληαη νη γνλείο ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, νη γνλείο θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θαη νη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η πνιπηεθλία /ηξηηεθλία/ κνλνγνλετθνηεηα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ δήκνπ,πνπ πεξηέρεη φια ηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ε πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηεξεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Σ.Π.Δ).Τν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο αιινδαπήο,φηαλ πξφθεηηαη γηα ιηγφηεξα ησλ 4 ηέθλσλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Α.Σ.Π.Δ. ΑκΔΑ Απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ππέρεη ζέζε Υπεχζπλεο Γήισζεο. Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε-

7 δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ.4 Ν. 1599/1986). Τα κφξηα ζα ππνινγηζηνχλ απηόκαηα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, κε βάζε ηελ αίηεζε/ δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ. Θα αθνινπζήζεη αληηπαξαβνιή (δηνηθεηηθή επαιήζεπζε) ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κε ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε αιιά δελ ηεθκεξηώλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη δελ ζα κνξηνδνηεζνύλ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα ζε όια ηα ΓΙΔΚ θαη ηηο ΓΔΚ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ επηιέγνπλ. ΔΠΙΛΟΓΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ- ΑΝΑΘΔΔΙ Σε πεξίπησζε ίζεο κνξηνδόηεζεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηψλ ζπγθξίλνληαη θαη ζπλεθηηκψληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, αλά αμηνινγηθφ πίλαθα θαη αλά εηδηθφηεηα, ηα εμήο: α) αλεξγία β) βαζκφο πηπρίνπ γ) ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ή πξψελ ΟΔΔΚ γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ δεχηεξνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα. Αηηήζεηο ΜΗ ΥΔΣΙΚΧΝ ΣΙΣΛΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, απνξξίπηνληαη. Αλψηαην φξην δηδαθηηθψλ σξψλ αλά εθπαηδεπηή ελειίθσλ νξίδνληαη νη είθνζη (20) δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά. Όηαλ ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη ηε δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ή έρεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην, επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, Ν.Π.Ι.Γ (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, άξζξν 31 ηνπ λ. 3528/2007 θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο) ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλψηαην φξην δηδαθηηθψλ σξψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. Απηέο νη δηδαθηηθέο ψξεο κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ, λα απμάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ππάξρεη, κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΙΔΚ, δπζθνιία εμεχξεζεο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εχξεζεο εθπαηδεπηηθψλ μέλεο γιψζζαο, ζηα καζήκαηα «Ξέλεο Γιψζζαο» κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε δεχηεξε αλάζεζε θάηνρνη πηπρίνπ Γ2, εηδηθή νξνινγία ζην Γ & Γ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην (φηαλ πξφθεηηαη γηα ην κάζεκα «Αγγιηθά») ή άιιεο γιψζζαο, κε αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, φηαλ ππάξρεη απφιπηε ζπλάθεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην κάζεκα. Τν κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ εηδηθή νξνινγία κπνξνχλ λα ην δηδάμνπλ νη θάηνρνη πηπρίνπ Γ2 δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο κε πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ζηελ εηδηθή νξνινγία. Δάλ ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηα νπνία ηεθκεξησκέλα δελ δχλαληαη λα δηεμαρζνχλ ζε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά κφλν ζε εμσηεξηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα, φπνπ απαηηείηαη λα παξίζηαηαη ππεχζπλνο-επηβιέπσλ εθπαηδεπηήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, απηφο πξνεγείηαη ησλ ππφινηπσλ ππνςεθίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, αλεμάξηεηα αλ εληάζζνληαη ζηνλ πξψην ή ζην δεχηεξν πίλαθα. (Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ).

8 Οη ππνςήθηνη ζα θαηαηαγνχλ ζε δχν (2) αμηνινγηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο (ζε πηζηνπνηεκέλνπο θαη εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπηέο ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ) αλά ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κνξηνδφηεζεο. Οη αμηνινγηθνί πίλαθεο ζα είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε, κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνδνρήο αηηήζεσλ. Βάζεη ησλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ησλ αλαγθψλ ζε δηδαθηηθέο ψξεο, ην ΓΙΔΚ ή ε ΓΣΔΚ ζα πξνβεί ζε επηινγή θαη θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηψλ αλά εηδηθφηεηα θαη αλά κάζεκα. Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ θαη θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Υπνδηεπζπληή ηνπ ΓΙΔΚ ή ηεο ΓΣΔΚ θαη έλα κέινο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ. Οη πίλαθεο αλαζέζεσλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζε εθπαηδεπηέο απφ ηα ΓΙΔΚ θαη ηηο ΓΣΔΚ ζα εγθξηζνχλ απφ ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ. θαη ζα απνζηαινχλ ζην ΙΝΔΓΙΒΙΜ, ην νπνίν ζα ζπλάςεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ σξηαίαο αληηκηζζίαο. ΔΝΣΑΔΙ Τπρφλ ελζηάζεηο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ πίλαθα ζπλνιηθά, ή θαηά ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνεγνύληαη ηνπ εληζηάκελνπ, απνξξίπηνληαη. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηάζηαζεο Α4, ζηε δηεχζπλζε Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, Αραξλώλ 417 & Κνθθηλάθε, Αζήλα, (2νο Όξνθνο Κεληξηθή Γξακκαηεία), ππόςε ηεο, νξηζζείζαο γηα ηε δηαδηθαζία, Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη Σάββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ελζηάζεσλ κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ, σο ηειηθή εκεξνκελία ιήςεο ινγίδεηαη από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ή ηελ έλζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο, νη ελζηάζεηο ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο. Δληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Ιεξαξρηθή Πξνζθπγή θαηά ηεο Απφθαζεο ηνπ Γ.Σ., πνπ επηθπξψλεη ην Πξαθηηθφ Δλζηάζεσλ θαη ηνπο Οξηζηηθνχο Πίλαθεο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ιεξαξρηθήο Πξνζθπγήο κε Παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αμίαο 100,00 (εθαηφ) επξψ. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ιεξαξρηθψλ Πξνζθπγψλ είλαη Σάββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ

9 αξγία. Ιεξαξρηθέο Πξνζθπγέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. Μεηά ηελ επηινγή ηνπο νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο νθείινπλ: Να ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ηνπο αλαηέζεθαλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο, ε σξηαία αληηκηζζία θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Να ζπκπιεξψζνπλ Υπεχζπλε Γήισζε Αηνκηθψλ Σηνηρείσλ, πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ ην Ι.Δ.Κ. Να ππνβάινπλ Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 α) γηα ην εάλ εξγάδνληαη ζε θνξέα ηνπ ζηελφηεξνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε πνηνλ β) γηα ηηο ζπλνιηθέο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη γ) φηη νη ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα εθ ηνπ Ν. 1326/83 (άξζξα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 θαη 4024/2011 αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα θαηά κήλα. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο απαηηνύληαη όζα δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη από ηηο αληίζηνηρεο θείκελεο δηαηάμεηο, όπσο απηέο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ήηνη : 1. Γηα ηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηέο, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ΙΚΑ, ε πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 31 ηνπ Νόκνπ 4186/2013. Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο δίλνληαη από ηελ εγθύθιην κε ΑΡ.6.ηνπ ΙΚΑ κε ΑΓΑ : ΒΙΦΞ4691ΧΓ Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη: T.Π.Τ (Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ), θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, εθόζνλ ην πιεξσηέν πνζό ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 (άξζξν 26 Ν.1882/1990, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Τ.Α Οηθνλνκηθώλ / /0016/1999, όπσο ηζρύνπλ) θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από ην ΙΚΑ εθόζνλ ην πιεξσηέν πνζό ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 (άξζξν 2 παξ. 5 Ν.2556/1997 θαη 8 παξ. 5 Α.Ν 1846/1951, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Τ.Α Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Φ/21/116/2000, όπσο ηζρύνπλ). Με ηελ έθδνζε ΣΠΤ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απνδεθηνί θσδηθνί δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ( πρ. Τπεξεζίεο θαζεγεηή, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θηι) 3. Γεκόζηνη ππάιιεινη (δεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ θαη επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο) ή ηδησηηθνί ππάιιεινη (κε 25 εκέξεο εξγαζίαο κεληαίσο ζε άιιν εξγνδόηε ), εθόζνλ δελ αζθνύλ άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ακείβνληαη κε Σ.Λ.Τ (Σηκνιόγην Λήςεο Τπεξεζηώλ, πξώελ ΑΔΓ).Σν Σ.Λ.Τ ππόθεηηαη ζηελ θξάηεζε ΑΚΑΓΔ 5% Δγθύθιηνο 6/14/01/2014 ηνπ ΙΚΑ. 4. Όζνη κηζζσηνί είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΣΜΔΓΔ ή ζην ΣΑΤ αζθαιίδνληαη αληίζηνηρα κε ηα παθέηα αζθάιηζεο 131 ΙΚΑ κε απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΜΔΓΔ θαη 129 ΙΚΑ κε απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΑΤ.

10 Η Παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη απφ ηε ζειίδα ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ ζην ζχλδεζκν πξνθεξύμεηο θαη ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε Σην δηθηπαθφ ηφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη νδεγφο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο. Αηηήζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη κε ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, κε ή κε fax, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Πξνζεζκία ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ: απφ 21/10/2015 ώξα έσο 04/11/2015 ώξα (εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ). Η θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ καδί κε ηελ εθηππσκέλε ππνγεγξακκέλε αίηεζε, ζα γίλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απηνπξνζψπσο ζηελ έδξα ησλ θαηά ηφπνπο ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ, ζηα νπνία εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ σο επηινγή (ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα επηιέγνληαη ηα ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ ηα νπνία ελδηαθέξνπλ ηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ ζην νπνίν ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά), απφ 04/11/2015 έσο 06/11/2015 θαη θαηά ηηο ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα θαηά ηφπνπο ΓΙΔΚ- ΓΣΔΚ. Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνλ Γ/ληε ηνπ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ, ηνλ Υπνδηεπζπληή θαη έλα κέινο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί ππνδηεπζπληήο, ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ άιινλ απνζπαζκέλν, γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν, ππάιιειν ηνπ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ζηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, ζα δίλνληαη ζηα ηειέθσλα: , , ( εξγάζηκεο εκέξεο) Η Πξόεδξνο Γ/ΙΝΔΓΙΒΙΜ Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα