ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αζήλα, Αξ. Πξση: 3557/159/ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΧΡΟΜΙΘΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΓΙΔΚ), ΓΗΜΟΙΧΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΥΟΛΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΆΡΣΙΗ (ΓΔΚ), ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2015β & ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2016α. Τν Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ), ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ ησλ Γεκνζίσλ ΙΔΚ θαη ησλ Γεκνζίσλ ΣΔΚ πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ θαη ηελ θαηαβνιή ηεο σξηαίαο απνδεκίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεη θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, κνξηνδφηεζε αλά θξηηήξην πξφζιεςεο (Κ1/10217/ , K1/10219/ θαη Κ1/10236/ απνθάζεηο αλάζεζεο, Κ1/160984/ απφθαζε κνξηνδφηεζεο). Σην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Υπνέξγνπ, κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 3557/159/ απφθαζε ηνπ Γ.Σ, ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ Φεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2015β θαη Δαξηλνχ Δμακήλνπ 2016α. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο, ζα παξάζρνπλ αξρηθή θαηάξηηζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη κηθηψλ), γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΓΙΔΚ θαη ζηηο ΓΣΔΚ θαη νη νπνίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηα θαηά ηφπνπο Γεκφζηα ΙΔΚ-ΣΔΚ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΒΜΝΓ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη ηδηψηεο θαζψο θαη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ έρνπλ ηα λφκηκα ηππηθά πξνζφληα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 14 θαη 15 ηνπ λ. 4186/2013/Α 193. Οη πηζηνπνηεκέλνη θαη εγγεγξακκέλνη εθπαηδεπηέο ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα παληόο άιινπ.

2 Από ηνπο πίλαθεο εμαηξνύληαη εθείλνη νη ζπληαμηνύρνη νη νπνίνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία. (ζα εληαρζνύλ ζηνπο πίλαθεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 10 ηνπ Ν θαη ηνπ αξ. 16 Ν.3863/2010 θαη ηεο / εγθπθιίνπ ηνπ ΓΛΚ). Οη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (κφληκνη, κεηαηαγκέλνη, απνζπαζκέλνη θιπ) ησλ ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ δελ δχλαληαη λα έρνπλ δηδαθηηθέο ψξεο ζηα ΓΙΔΚ θαη ζηηο ΓΣΔΚ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 10, ηει. εδαθ. ηνπ λ. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4264/2014 (Α 118). ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα θαηαηίζεληαη ζην πιεζηέζηεξν κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ΓΙΔΚ θαη ΓΔΚ, ην νπνίν νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα δειώζνπλ, επηιέγνληάο ην κέζα από ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ. Τα δηθαηνινγεηηθά δε ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/ Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ: α) Τεο εκεδαπήο (βαζηθφ πηπρίν αληίζηνηρν κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ πξνθεξχζζεηαη, κεηαπηπρηαθφο θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζέκαηνο ζπλαθνχο πξνο ην αληηθείκελν, παηδαγσγηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ΑΣΔΤΔΜ/ΣΔΛΔΤΔ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ, δίπισκα Ι.Δ.Κ, πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Τερληθνχ-Δθπαηδεπηηθνχ Λπθείνπ ή Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο). β) Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ είηε i. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (πρ. Οδεγίεο 89/48/Δ.Ο.Κ, 92/51/Δ.Ο.Κ, 99/42/Δ.Κ, Τνκεαθέο Οδεγίεο θιπ). Σηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, αληί ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο είλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο απφ ην αξκφδην Σπιινγηθφ Όξγαλν ή ηελ αξκφδηα επηηξνπή (π.ρ. Σ.Α.Δ.Ι, Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Κ, Σπκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θ.α.) ή αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο Αλαγλψξηζεο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αξκφδηα Αξρή (Υπνπξγείν, Ννκαξρία θιπ) είηε ii. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙ.ΚΑΤ.ΣΑ λπλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ηνλ πξψελ Ο.Δ.Δ.Κ θαη ηνλ πξψελ Δ.Ο.Π.Π, λπλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία. Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α λπλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ, ηνλ Δ.Ο.Π.Π ή απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηζχλαςε αληηγξάθσλ (Βάζεη Ν. 4250/2014) ησλ βαζηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ

3 επηζήκσο κεηαθξαζκέλσλ (Απφ Υπ. Δμ., πξεζβείεο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, δηθεγφξνπο θαη κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ). 4. Απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απαηηείηαη είηε α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο είηε β) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 5. Οη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ είηε α) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο είηε β) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. 6. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ, Ο.Τ.Α πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, Ν.Π.Ι.Γ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 14, ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, ή θνξείο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν. 2527/1907) πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 31 ηνπ Ν. 3528/2007 πεξί άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή. Η Δπηινγή ησλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηε κε αξηζκ. πξση. Κ1/160984/ Απφθαζε Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΓΙΔΚ θαη ΓΔΚ Α. ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΤΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ςυνυπολογιηόμενα ακροιςτικά) Δηλϊνονται από τουσ υποψηφίουσ μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά ςχετικά με το αντικείμενο τησ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΣΕΙ Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 1.1.α.2 Πτυχίο Ανϊτερησ Κρατικήσ χολήσ (Ωδείο, Δραματικήσ Σζχνησ κλπ) (προςμετράται και υπολογίηεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων) 1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιασ (Σ.Ε. & Δ.Ε.) (Υπολογίηεται όπου προβλζπεται από το προςοντολόγιο ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και όταν δεν υπάρχει ςχετικό πτυχίο. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ δεν ςυνυπολογίηεται ςτθ μοριοδότθςθ του υποψθφίου)

4 Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προςμετράται ο ανϊτεροσ τίτλοσ 1.1.β Μεταπτυχιακό ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 1.1.γ Διδακτορικό ςχετικό με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 5 8 Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα 1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ α Μεταπτυχιακό ςτην Εκπαίδευςη Ενηλίκων β Διδακτορικό ςτην Εκπαίδευςη Ενηλίκων 8 Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα Β. ΕΜΠΕΙΡΟΣΕΧΝΕ με επαγγελματική εμπειρία τριϊν τουλάχιςτον ετϊν 1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ εκπαίδευςθσ) (Δεν μοριοδοτοφνται επιμορφϊςεισ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν, κακϊσ και Ημερίδεσ, Διθμερίδεσ, Συνζδρια κλπ) 1.3.α το διδακτικό αντικείμενο των προκηρυςςόμενων θζςεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 1.3.β ε θζματα ςχετικά με το θεςμό τησ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 1.3.γ τισ αρχζσ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων (επιμόρφωςη εκτόσ θεμάτων κατάρτιςησ) (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) Οι εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ ςημειϊνουν με Χ το πεδίο αυτό ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε ΙΕΚ και ΕΚ ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά 150 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 8) 2.2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε δομζσ τησ τυπικήσ Εκπαίδευςησ *Αναγωγή για μη μόνιμο προςωπικό ςφμφωνα με την υπ.αριθμ Τ.Α ΓΠ/ (Φ.Ε.Κ τ. Β / )] Παρεχόμενη Εκπαίδευςη ή Κατάρτιςη ςε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευςη, με μζγιςτο αριθμό τα 8 μόρια για το ςφνολο των δομϊν τυπικήσ εκπαίδευςησ. (Στθ διδακτικι εμπειρία δεν προςμετράται χρόνοσ άδειασ άνευ αποδοχϊν, εκπαιδευτικισ άδειασ ι απόςπαςθσ ςε κζςθ με διοικθτικά κακικοντα. Εξαιροφνται όςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του Ν. 4186/2013 ) α ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά ζτοσ)

5 2.2.β ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά ζτοσ) 2.2.γ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ (0.5 μόριο ανά ζτοσ για Α/κμια Εκπ/ςθ, εκτόσ Ειδικοτιτων Εκπαιδευτϊν ςχετικϊν με τθν Ειδικότθτα Προςχολικισ Αγωγισ και ΑμεΑ, όπου 1 μόριο ανά ζτοσ) 2.3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε άλλα προγράμματα Μη Συπικήσ Εκπαίδευςησ-Γενικήσ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων και Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ, εκτόσ ΙΕΚ (1 μόριο ανά 200 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 6) 6 3. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10 Εργαςιακή εμπειρία ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά ζτοσ με ανϊτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτθτα τα αποδεικτικά ςτοιχεία όπωσ: ςυμβάςεισ, αποδείξεισ ι τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου απαςχόλθςθ. Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ δεν ςυνυπολογίηεται θ εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι εκπαίδευςθ κακώσ ζχει ιδθ μοριοδοτθκεί ωσ διδακτικι εμπειρία. Για τουσ εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ μοριοδοτείται θ εργαςιακι εμπειρία πζραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτοφμενο) 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ η ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ α Καλή γνϊςη (επίπεδο Β2) β Πολφ καλή γνϊςη (επίπεδο C1) 1,5 4.1.γ Άριςτη Γνϊςη (επίπεδο C2) η ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ α Καλή γνϊςη (επίπεδο Β2) 0,5 4.2.β Πολφ καλή γνϊςη (επίπεδο C1) 0, γ Άριςτη Γνϊςη (επίπεδο C2) 1 Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξζνων γλωςςϊν δεν μοριοδοτοφνται για τη γλϊςςα που διδάςκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010) 4.3. ΓΝΩΕΙ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ) Πιςτοποιημζνη επιμόρφωςη ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου 1 του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ή πιςτοποιητικά γνϊςησ Η/Τ ςφμφωνα με ΑΕΠ 3

6 Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι (άρκρο 19, παρ. ςτ, του ν.4327/2015) Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (Πτυχιοφχοι και Εμπειροτζχνεσ) 1.ΑΝΕΡΓΙΑ Από 0-6 μινεσ, 4 μόρια Από 6-12 μινεσ, 8 μόρια Από μινεσ, 12 μόρια Από μινεσ, 16 μόρια Από 24 μινεσ και πάνω, 20 μόρια 20 2.ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ τουσ υποψηφίουσ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικά προςτίθενται μόρια ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου τησ βαθμολογίασ που θα ςυγκεντρϊςουν ωσ εξήσ: Γονείσ τρίτεκνων οικογενειϊν 10% Μζλη πολφτεκνων οικογενειϊν (γονείσ και τζκνα) 10% Μζλη μονογονεϊκϊν οικογενειϊν (γονζασ και τζκνα) 10% ΑΜΕΑ (Γονείσ και ο ίδιοσ) 10% *Σηα δηθαηνινγεηηθά επηκφξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν επηκνξθσηηθφο θνξέαο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο), ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο απνθιεηζηηθά ζε ώξεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηκφξθσζε δελ κνξηνδνηείηαη. Ωξεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηκφξθσζεο. Δπηκφξθσζε παξερφκελε απφ εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ή εμακεληαία καζήκαηα ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Δ.Α.Π, Παλεπηζηήκηα, ΑΣΠΑΙΤΔ, Γηδαζθαιεία) θαη ηα νπνία είλαη πξναπαηηνχκελα γηα εμνκνίσζε, εμεηδίθεπζε, απφθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γε γίλεηαη απνδεθηή ε επηβεβαίσζε σξώλ επηκόξθσζεο κε Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Τπνςεθίνπ, ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππνςεθίσλ. *Γηα ηα δηθαηνινγεηηθφ ππφ ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο 4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.2.α, 4.3.β, 4.2.γ, ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΣΔΠ. Απνδεηθηηθφ αλεξγίαο Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ (21/10/2015 4/11/2015). Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. Απνδεηθηηθφ πνιπηεθλίαο ηξηηεθλίαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο Μνξηνδνηνχληαη νη γνλείο ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, νη γνλείο θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θαη νη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η πνιπηεθλία /ηξηηεθλία/ κνλνγνλετθνηεηα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ δήκνπ,πνπ πεξηέρεη φια ηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ε πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηεξεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Σ.Π.Δ).Τν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο αιινδαπήο,φηαλ πξφθεηηαη γηα ιηγφηεξα ησλ 4 ηέθλσλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Α.Σ.Π.Δ. ΑκΔΑ Απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ππέρεη ζέζε Υπεχζπλεο Γήισζεο. Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε-

7 δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ.4 Ν. 1599/1986). Τα κφξηα ζα ππνινγηζηνχλ απηόκαηα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, κε βάζε ηελ αίηεζε/ δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ. Θα αθνινπζήζεη αληηπαξαβνιή (δηνηθεηηθή επαιήζεπζε) ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κε ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε αιιά δελ ηεθκεξηώλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη δελ ζα κνξηνδνηεζνύλ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα ζε όια ηα ΓΙΔΚ θαη ηηο ΓΔΚ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ επηιέγνπλ. ΔΠΙΛΟΓΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ- ΑΝΑΘΔΔΙ Σε πεξίπησζε ίζεο κνξηνδόηεζεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηψλ ζπγθξίλνληαη θαη ζπλεθηηκψληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, αλά αμηνινγηθφ πίλαθα θαη αλά εηδηθφηεηα, ηα εμήο: α) αλεξγία β) βαζκφο πηπρίνπ γ) ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ή πξψελ ΟΔΔΚ γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ δεχηεξνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα. Αηηήζεηο ΜΗ ΥΔΣΙΚΧΝ ΣΙΣΛΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, απνξξίπηνληαη. Αλψηαην φξην δηδαθηηθψλ σξψλ αλά εθπαηδεπηή ελειίθσλ νξίδνληαη νη είθνζη (20) δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά. Όηαλ ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη ηε δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ή έρεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην, επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, Ν.Π.Ι.Γ (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, άξζξν 31 ηνπ λ. 3528/2007 θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο) ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλψηαην φξην δηδαθηηθψλ σξψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. Απηέο νη δηδαθηηθέο ψξεο κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ, λα απμάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ππάξρεη, κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΙΔΚ, δπζθνιία εμεχξεζεο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εχξεζεο εθπαηδεπηηθψλ μέλεο γιψζζαο, ζηα καζήκαηα «Ξέλεο Γιψζζαο» κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε δεχηεξε αλάζεζε θάηνρνη πηπρίνπ Γ2, εηδηθή νξνινγία ζην Γ & Γ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην (φηαλ πξφθεηηαη γηα ην κάζεκα «Αγγιηθά») ή άιιεο γιψζζαο, κε αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π, φηαλ ππάξρεη απφιπηε ζπλάθεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην κάζεκα. Τν κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ εηδηθή νξνινγία κπνξνχλ λα ην δηδάμνπλ νη θάηνρνη πηπρίνπ Γ2 δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο κε πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ζηελ εηδηθή νξνινγία. Δάλ ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηα νπνία ηεθκεξησκέλα δελ δχλαληαη λα δηεμαρζνχλ ζε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά κφλν ζε εμσηεξηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα, φπνπ απαηηείηαη λα παξίζηαηαη ππεχζπλνο-επηβιέπσλ εθπαηδεπηήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, απηφο πξνεγείηαη ησλ ππφινηπσλ ππνςεθίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, αλεμάξηεηα αλ εληάζζνληαη ζηνλ πξψην ή ζην δεχηεξν πίλαθα. (Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ).

8 Οη ππνςήθηνη ζα θαηαηαγνχλ ζε δχν (2) αμηνινγηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο (ζε πηζηνπνηεκέλνπο θαη εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπηέο ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ) αλά ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κνξηνδφηεζεο. Οη αμηνινγηθνί πίλαθεο ζα είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε, κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνδνρήο αηηήζεσλ. Βάζεη ησλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ησλ αλαγθψλ ζε δηδαθηηθέο ψξεο, ην ΓΙΔΚ ή ε ΓΣΔΚ ζα πξνβεί ζε επηινγή θαη θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηψλ αλά εηδηθφηεηα θαη αλά κάζεκα. Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ θαη θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Υπνδηεπζπληή ηνπ ΓΙΔΚ ή ηεο ΓΣΔΚ θαη έλα κέινο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ. Οη πίλαθεο αλαζέζεσλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζε εθπαηδεπηέο απφ ηα ΓΙΔΚ θαη ηηο ΓΣΔΚ ζα εγθξηζνχλ απφ ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ. θαη ζα απνζηαινχλ ζην ΙΝΔΓΙΒΙΜ, ην νπνίν ζα ζπλάςεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ σξηαίαο αληηκηζζίαο. ΔΝΣΑΔΙ Τπρφλ ελζηάζεηο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ πίλαθα ζπλνιηθά, ή θαηά ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνεγνύληαη ηνπ εληζηάκελνπ, απνξξίπηνληαη. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηάζηαζεο Α4, ζηε δηεχζπλζε Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, Αραξλώλ 417 & Κνθθηλάθε, Αζήλα, (2νο Όξνθνο Κεληξηθή Γξακκαηεία), ππόςε ηεο, νξηζζείζαο γηα ηε δηαδηθαζία, Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη Σάββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ελζηάζεσλ κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ, σο ηειηθή εκεξνκελία ιήςεο ινγίδεηαη από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ή ηελ έλζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο, νη ελζηάζεηο ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο. Δληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Ιεξαξρηθή Πξνζθπγή θαηά ηεο Απφθαζεο ηνπ Γ.Σ., πνπ επηθπξψλεη ην Πξαθηηθφ Δλζηάζεσλ θαη ηνπο Οξηζηηθνχο Πίλαθεο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ιεξαξρηθήο Πξνζθπγήο κε Παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αμίαο 100,00 (εθαηφ) επξψ. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ιεξαξρηθψλ Πξνζθπγψλ είλαη Σάββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ

9 αξγία. Ιεξαξρηθέο Πξνζθπγέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. Μεηά ηελ επηινγή ηνπο νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο νθείινπλ: Να ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ηνπο αλαηέζεθαλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο, ε σξηαία αληηκηζζία θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Να ζπκπιεξψζνπλ Υπεχζπλε Γήισζε Αηνκηθψλ Σηνηρείσλ, πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ ην Ι.Δ.Κ. Να ππνβάινπλ Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 α) γηα ην εάλ εξγάδνληαη ζε θνξέα ηνπ ζηελφηεξνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε πνηνλ β) γηα ηηο ζπλνιηθέο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη γ) φηη νη ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα εθ ηνπ Ν. 1326/83 (άξζξα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 θαη 4024/2011 αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα θαηά κήλα. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο απαηηνύληαη όζα δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη από ηηο αληίζηνηρεο θείκελεο δηαηάμεηο, όπσο απηέο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ήηνη : 1. Γηα ηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηέο, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ΙΚΑ, ε πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 31 ηνπ Νόκνπ 4186/2013. Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο δίλνληαη από ηελ εγθύθιην κε ΑΡ.6.ηνπ ΙΚΑ κε ΑΓΑ : ΒΙΦΞ4691ΧΓ Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη: T.Π.Τ (Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ), θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, εθόζνλ ην πιεξσηέν πνζό ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 (άξζξν 26 Ν.1882/1990, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Τ.Α Οηθνλνκηθώλ / /0016/1999, όπσο ηζρύνπλ) θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από ην ΙΚΑ εθόζνλ ην πιεξσηέν πνζό ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 (άξζξν 2 παξ. 5 Ν.2556/1997 θαη 8 παξ. 5 Α.Ν 1846/1951, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Τ.Α Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Φ/21/116/2000, όπσο ηζρύνπλ). Με ηελ έθδνζε ΣΠΤ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απνδεθηνί θσδηθνί δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ( πρ. Τπεξεζίεο θαζεγεηή, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θηι) 3. Γεκόζηνη ππάιιεινη (δεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ θαη επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο) ή ηδησηηθνί ππάιιεινη (κε 25 εκέξεο εξγαζίαο κεληαίσο ζε άιιν εξγνδόηε ), εθόζνλ δελ αζθνύλ άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ακείβνληαη κε Σ.Λ.Τ (Σηκνιόγην Λήςεο Τπεξεζηώλ, πξώελ ΑΔΓ).Σν Σ.Λ.Τ ππόθεηηαη ζηελ θξάηεζε ΑΚΑΓΔ 5% Δγθύθιηνο 6/14/01/2014 ηνπ ΙΚΑ. 4. Όζνη κηζζσηνί είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΣΜΔΓΔ ή ζην ΣΑΤ αζθαιίδνληαη αληίζηνηρα κε ηα παθέηα αζθάιηζεο 131 ΙΚΑ κε απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΜΔΓΔ θαη 129 ΙΚΑ κε απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΑΤ.

10 Η Παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη απφ ηε ζειίδα ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ ζην ζχλδεζκν πξνθεξύμεηο θαη ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε Σην δηθηπαθφ ηφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη νδεγφο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο. Αηηήζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη κε ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, κε ή κε fax, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Πξνζεζκία ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ: απφ 21/10/2015 ώξα έσο 04/11/2015 ώξα (εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ). Η θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ καδί κε ηελ εθηππσκέλε ππνγεγξακκέλε αίηεζε, ζα γίλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απηνπξνζψπσο ζηελ έδξα ησλ θαηά ηφπνπο ΓΙΔΚ θαη ΓΣΔΚ, ζηα νπνία εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ σο επηινγή (ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα επηιέγνληαη ηα ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ ηα νπνία ελδηαθέξνπλ ηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ ζην νπνίν ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά), απφ 04/11/2015 έσο 06/11/2015 θαη θαηά ηηο ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα θαηά ηφπνπο ΓΙΔΚ- ΓΣΔΚ. Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνλ Γ/ληε ηνπ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ, ηνλ Υπνδηεπζπληή θαη έλα κέινο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί ππνδηεπζπληήο, ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ άιινλ απνζπαζκέλν, γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν, ππάιιειν ηνπ ΓΙΔΚ-ΓΣΔΚ. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ζηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, ζα δίλνληαη ζηα ηειέθσλα: , , ( εξγάζηκεο εκέξεο) Η Πξόεδξνο Γ/ΙΝΔΓΙΒΙΜ Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44 Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Παλεπηζηεκίνπ 44 ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ. 25 ε Απξηιίνπ 2013 ΚΟΠΟ είςοδοσ ςτην Περιφζρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 9-08-016

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ -1- ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ 17 Ινπι. 14 Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Γεληθά Ζ ρνιή Ππξνβνιηθνύ (ΠΒ), κε έδξα ηε Ν. Πέξακν Αηηηθήο, γηα ηελ θάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (ΜΔ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6781 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ : Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Σ.Κ. : 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Σει. : 213 2004 501 E-mail : tm.dioikisis@agiaparaskevi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα