ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91» και του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» και τέθηκε σε ισχύ. 2. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κ.ά. διατάξεις». 3. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α 34), «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 6 του ν. 1440/1984 (Α 70). «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 4. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α 280). «Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 5. Του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/ ) Κεφ.Γ. «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 29, παράγραφοι 9, 10, 11, 12, και 13 του ν. 3147/2003 (Α 135) περί «Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, σύστασης Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας και άλλων διατάξεων». 1

2 6. Του άρθρου 23 του ν. 3147/2003 (Α 135) περί «Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων» όπως τροποποιείται και ισχύει. 7. Του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, (L 189) «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ)2092/91». 8. Του Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμο0υ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» (L 250). 9. Του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης Απριλίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (L 191). 10. Του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες». 11. Του άρθρου 2 της αριθ / (ΦΕΚ 1300/Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας». 12. Του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει σήμερα. 13. Της παρ.2.β, άρθρο 17, Νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 14. Της υπ αριθμ (ΦΕΚ 2401/Β/ ) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη», Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, του Καν.(ΕΚ)889/08 της Επιτροπής και του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 2

3 Άρθρο 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: 1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 2. Για προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που δεν καλύπτονται από κανόνες παραγωγής στα πλαίσια του Καν. 834/07, μέχρις ότου θεσπιστούν κανόνες, εφαρμόζεται η παρούσα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εφεξής στην παρούσα καλούμενο χάριν συντομίας ΥΑΑ&Τ, εθνικοί κανόνες για αυτά ή ελλείψη αυτών έχουν αναγνωρισθεί ή έχουν γίνει αποδεκτά ιδιωτικά πρότυπα ή πρότυπα άλλων Κρατών Μελών, εφόσον οι κανόνες και τα πρότυπα συνάδουν με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. 3.Για δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από κανόνες, εφαρμόζεται η παρούσα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εθνικοί κανόνες για αυτές ή έχουν αναγνωρισθεί ή έχουν γίνει αποδεκτά ιδιωτικά πρότυπα ή πρότυπα άλλων Κρατών Μελών, εφόσον οι κανόνες και τα πρότυπα συνάδουν με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Οι επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη οι οποίες δεν παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν ή εισάγουν προϊόντα που συνδέονται με τα σημεία πώλησης, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. 4. Υποχρεωτικά για κάθε επιχειρηματία ο οποίος παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, εισάγει από Τρίτη χώρα ή διανέμει τα προϊόντα που ορίζονται στην παραγ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου με σκοπό τη μεταγενέστερη διάθεσή τους στην αγορά ή όποιος διαθέτει στο εμπόριο παρόμοια προϊόντα. Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Με την παρούσα συγκροτείται σύστημα ελέγχου στο οποίο υπόκεινται οι «επιχειρηματίες» που εφαρμόζουν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το παρόν σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές και φορείς ελέγχου: 2. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως «αρμόδια αρχή» κατά την έννοια των Κανονισμών 834/07 του Συμβουλίου και 889/08 της Επιτροπής για το συντονισμό των αρχών και των φορέων ελέγχου που καθορίζονται με την παρούσα και την οργάνωση και εποπτεία του συστήματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καν. 882/04 και του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/07. 3

4 3. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), ορίζεται ως Επιβλέπουσα αρχή ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 2 εδάφιο ιε του Καν.(ΕΚ)834/07 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Καν.(ΕΚ) 834/07. 4.Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ορίζονται ως αρμόδιες αρχές: α) για να παραλαμβάνουν τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 28 του Καν. (ΕΚ)834/07 και της παρ.2 του άρθρου 10 της παρούσας και β) για να εκδίδουν τις άδειες χρήσης μη βιολογικών σπόρων σε εφαρμογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 756/Β/ ). 5. Τα Τελωνεία καθώς και οι Αρχές Ποιοτικού και Κτηνιατρικού Ελέγχου ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της αποστολής όταν πραγματοποιείται εισαγωγή από τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καν. 1235/08 και το άρθρο 15 της παρούσας. 6. Ως φορείς ελέγχου δύναται να ορίζονται ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 882/2004 και το άρθρο 27 του Καν.(ΕΚ)834/07. Οι ΟΕ&Π εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας. Άρθρο 4 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α.Α.&Τ. 1. Ασκεί την εποπτεία του Συστήματος Ελέγχου, πραγματοποιώντας εποπτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, για τη διαπίστωση της αποτελεσματικής, αντικειμενικής και αξιόπιστης λειτουργίας του. Είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 30 και του άρθρου 35 και 36 του Καν.(ΕΚ) 834/07 της παρ. 2 του άρθρου 48 του Καν.(ΕΕ)889/2008 και συμμετέχει στην επιτροπή του άρθρου 37 του Καν.(ΕΚ)834/07. Με απόφαση του Υπουργού Α.Α. & Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την διενέργεια των εποπτικών ελέγχων από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ. 2. Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ για την έγκριση ή ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων ελέγχου ή την άρση της έγκρισης των ΟΕ&Π βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.1.2 του άρθρου 7 της παρούσας. 3. Εγκρίνει αιτήματα επιχειρηματιών για μείωση ή επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του υπεύθυνου για τον έλεγχό των επιχειρηματιών ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή του άρθρου 36 και 37 του Καν.(ΕΚ)889/ Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στους κανόνες παραγωγής, παρασκευής, σήμανσης, ελέγχου, πιστοποίησης, αποθήκευσης, συντήρησης και εμπορίας, για τα προϊόντα του άρθρου 2, παρ. 2, της παρούσας. Επίσης, δύναται να εισηγείται στον Υπουργό 4

5 ΑΑ&Τ τα της αναγνωρίσεως και αποδοχής των ιδιωτικών προτύπων στα εν λόγω προϊόντα. 5. Τηρεί μητρώο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) προϊόντων βιολογικής γεωργίας και χορηγεί έναν κωδικό αριθμό σε κάθε ένα εξ αυτών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/07 και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 6. Συντάσσει τον ενιαίο τύπο της σύμβασης που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας, την οποία συνάπτει ο επιχειρηματίας με τον ΟΕ&Π. Ο τύπος της σύμβασης αυτής είναι ενιαίος ως προς τα ελάχιστα σημεία που διασφαλίζουν την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 1235/08 όπως κάθε φορά ισχύουν. 7. Εκπονεί ενιαίο αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης, για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, το οποίο χορηγούν όλοι οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης στους «επιχειρηματίες» με τους οποίους έχουν συμβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσας. Υπόδειγμα του εγγράφου αυτού αναφέρεται στο Παράρτημα V της παρούσας. 8. Εκπονεί το έντυπο γνωστοποίησης της έναρξης δραστηριότητας των «επιχειρηματιών» σε εφαρμογή του άρθρου 28, παρ. 1, στοιχείο α του Καν. (ΕΚ)834/07. Υπόδειγμα του εντύπου γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Το έντυπο αυτό διατίθεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 9. Αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας των κανόνων βιολογικής παραγωγής, παρασκευής και ελέγχου, του άρθρου 15 της παρούσας, που εφαρμόζονται από τον ΟΕ&Π στην τρίτη χώρα. 10. Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας χορηγεί ειδική άδεια εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, προερχομένων από Τρίτες Χώρες, εις εφαρμογή του άρθρου 40 του Καν.(ΕΚ)834/07 και του άρθρου 19 του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής και με τις διαδικασίες του άρθρου 15 της παρούσας. 11. Παραπέμπει στις Επιτροπές του άρθρου 16 της παρούσας, κάθε περίπτωση παρατυπίας ή/και παράβασης που διαπιστώνεται από εποπτικούς ελέγχους ή/και μετά από καταγγελίες τρίτων, για την οποία κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 17 της παρούσας. Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων(ΕΠ&Π) και τη Πρωτοβάθμια Επιτροπή ΕΠ&Π των ΟΕ&Π του άρθρου 16 της παρούσας και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εν λόγω Επιτροπών στους ενδιαφερόμενους. 12. Γνωστοποιεί τα στοιχεία που αφορούν παρατυπίες ή παραβάσεις που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος σε εφαρμογή του άρθρου 30 παρ.2 του Καν.(ΕΚ)834/ Όσον αφορά τη βιολογική εκτροφή ζώων και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης εισηγείται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες στον Υπουργό ΑΑ&Τ με σκοπό την έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 31 και 42 του Καν.889/08. 5

6 14. Εγκρίνει ή/και εισηγείται κατά περίπτωση στον Υπουργό ΑΑ&Τ για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του επιχειρηματία, για τις παρεκκλίσεις στις περιπτώσεις του άρθρου 18 παρ.1, του άρθρου 39, του άρθρου 40 παρ. 1 εδάφιο α σημείο v και του άρθρου 42 εδάφιο α και β, του Kανονισμού (ΕΚ) 889/ Χορηγεί προσωρινή έγκριση σε αιτήματα επιχειρηματιών για τη χρήση μη βιολογικών γεωργικών συστατικών για την παρασκευή μεταποιημένων τροφίμων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2 σημείο γ του Καν.(ΕΚ)834/ Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και χορηγεί τις εγκρίσεις ως «αρμόδια αρχή», που απορρέουν από τις διατάξεις των Κανονισμών 834/07 και 889/08. Για τις αρμοδιότητες οι οποίες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.4 μεταβιβάζονται με την παρούσα σε άλλες αρχές ή φορείς ελέγχου, εξακολουθεί να διατηρεί την εποπτεία τους. Άρθρο 5 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) 1. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. βάσει του άρθρου 27, παρ. 4, σημείο α του Καν.(ΕΚ)834/07 συντάσσει και υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη, μετά από αξιολόγηση, στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, για την έγκριση της ανάθεσης καθηκόντων ελέγχου, ή άρση της έγκρισης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή της παρ.2 και της παρ.3 εδάφιο α του άρθρου 7, λαμβάνοντας υπ όψη και τις παρ. 5, 8 και 9. του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/07 και σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας. 2. Στα πλαίσια της επίβλεψης και της επιθεώρησης για την τήρηση της σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήματος Ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2637/1998, διενεργεί: α) τακτικούς ελέγχους στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή των παρ. 4, 5 και 9 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/07. β) τακτικούς ελέγχους ή/και τυχαίες επισκέψεις ελέγχου, κυρίως αιφνιδιαστικές ή/και δειγματοληπτικούς ελέγχους και λαμβάνει δείγματα για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον Καν.(ΕΚ)889/08 ουσιών : ι) Στους «επιχειρηματίες» που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση και που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, παρασκευή, διάθεση στην αγορά και διανομή, αποθήκευση, και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας καθώς και στους εξαγωγείς της παρ. 1 του άρθρου 28 του Καν. 834/07. ιι) Στους χώρους εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας καθώς και σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής πώλησης. Οι έλεγχοι αφορούν στη σωστή χρήση των ενδείξεων, των σημάτων, των όρων η και λογοτύπων που 6

7 αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και στη λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση ή μη επιτρεπόμενων από τον Καν.(ΕΚ)889/08 ουσιών. ιιι) Σε εγκαταστάσεις επιχειρηματιών που δεν έχουν ενταχθεί στο παρόν σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, όταν κατά τους ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις συντήρησης ή αποθήκευσης, διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, σημάτων ή λογοτύπων κατά παράβαση του άρθρου 13 της παρούσας και των κανόνων επισήμανσης βιολογικών προϊόντων των κοινοτικών Κανονισμών 834/07 και 889/ Μετά το πέρας των ελέγχων της παρ. 2,β του παρόντος άρθρου, συντάσσεται πρακτικό ελέγχου το οποίο συνυπογράφει και ο επιχειρηματίας. Όταν κατά τους ανωτέρω διενεργούμενους ελέγχους τεκμηριωμένα φέρει ευθύνη ο επιχειρηματίας για παρατυπίες ή παραβάσεις, ο ΟΠΕΓΕΠ υποβάλλει το ως άνω πρακτικό ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων του άρθρου 16 της παρούσας για την επιβολή κυρώσεων. 4. Μετά το πέρας των ελέγχων του ΟΠΕΓΕΠ στον ΟΕ&Π, συντάσσεται επιτόπου πρακτικό ελέγχου το οποίο συνυπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΕ&Π. Σε περίπτωση που ο ΟΠΕΓΕΠ διαπιστώνει: α. μη ικανοποιητική τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και μέτρων ελέγχου του Καν. 834/07 και 889/08 καθώς και της παρούσας, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 του μέρους Β του άρθρου 17 της παρούσας. β. επαναλαμβανόμενη μη τήρηση των απαιτήσεων του Καν. 834/07 και 889/08 καθώς και της παρούσας, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του μέρους Β του άρθρου 17 της παρούσας. 5. Τηρεί μητρώο των «επιχειρηματιών» του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και φροντίζει ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει στη διάθεσή του ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών, κατ εφαρμογή της παραγ.5 του άρθρου 28 του Καν.(ΕΚ)834/07. Ο τύπος του μητρώου των ενταγμένων επιχειρηματιών, τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 6. Διαβιβάζει στην Εποπτεύουσα Αρχή μέχρι: α) τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το μητρώο των «επιχειρηματιών» της παραγ. 5 του παρόντος άρθρου β) τις 31 Μαρτίου κάθε έτους σχετική έκθεση για τον έλεγχο που ασκήθηκε: σε κάθε εγκεκριμένο ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας κατά το προηγούμενο έτος, στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, με τους ΟΕ&Π στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 6 ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΕ&Π) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι ΟΕ&Π είναι ανεξάρτητοι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι εγκρίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ)882/04 και του άρθρου 27 παρ.5 και 6 του Καν.(ΕΚ)834/07 και της παρούσας, στους οποίους η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας ως αρμόδια αρχή αναθέτει ορισμένα καθήκοντα ελέγχου και πιστοποίησης των επιχειρηματιών που εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007. Άρθρο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΕ&Π 1. Προκειμένου ιδιωτικός φορέας να εγκριθεί για να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα ως ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ΟΠΕΓΕΠ η οποία να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Την απόδειξη καταβολής υπέρ του ΟΠΕΓΕΠ του κόστους αξιολόγησης της εν λόγω αίτησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του ΟΠΕΓΕΠ. β) Την δήλωση της έδρας του Οργανισμού, καθώς και τυχόν περιφερειακών παραρτημάτων του. γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του καθώς και της επίσημης νόμιμης εκπροσώπησης του. δ) Παρουσίαση του ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει (βιογραφικά σημειώματα κ.λ.π.). Το οργανόγραμμα λειτουργίας, με αναφορές στα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις καθώς και των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον Οργανισμό. ε) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού του. στ) Περιγραφή της εργαστηριακής του υποδομής για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ή όταν δε διαθέτει δική του υποδομή, αποδείξεις για τη συνεργασία του με διαπιστευμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπόμενων αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις του κανονισμού και της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. 8

9 ζ) Το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλει στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση που διαπιστώνουν αποκλίσεις, παρατυπίες και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. η) Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με συνημμένο το Πεδίο διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το φορέα Διαπίστευσης για το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ή τον οδηγό 65 ISO σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 εδάφιο γ του Καν.(ΕΚ)834/07. θ) Αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Οργανισμού (MANUAL), αντίγραφο του Κανονισμού Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης με τα σχετικά υποδείγματα εντύπων, στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομερείς περιγραφές για την εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και των μέτρων ασφαλείας που ο Οργανισμός επιβάλλει στους συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/07 και 889/08 όπως κάθε φορά ισχύουν και της παρούσας. 2. Ο ΟΠΕΓΕΠ αξιολογεί τα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήματος Ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτός εκπονεί κατ εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 2637/1998 όπως αυτός ισχύει, και σε εφαρμογή του άρθρου 5 παραγ. 1 εδάφιο α της παρούσης, υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη προς τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας. Η Δ/νση Βιολογικής γεωργίας, μετά από εξέταση του φακέλου, εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 εδάφιο β και παρ. 5 του Καν.(ΕΚ)834/07στον Υπουργό ΑΑ&Τ την έκδοση απόφασης για έγκριση δραστηριότητας του οργανισμού ως φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ή απόρριψη του αιτήματός του. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έγκριση δραστηριότητας του ΟΕ&Π είναι διάρκειας αορίστου χρόνου. 3. Η ανάκληση της ανάθεσης γίνεται είτε εφόσον ο ΟΕ&Π δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του παρόντος άρθρου της παρούσας, είτε αν γίνει άρση της διαπίστευσής του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ45011 ή τον οδηγό 65 ISO, είτε ως κυρωτικό μέτρο για μη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την Αρμόδια Αρχή κατά τον Καν.(ΕΚ)834/07 και τις σοβαρές παραλείψεις ή παραβάσεις της λοιπής κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. Η έγκριση της δραστηριότητας του ΟΕ&Π ανακαλείται: (α) είτε μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π προς την Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων των ΟΕ&Π του αρθρου 16 παρ.3 της παρούσας. (β) είτε μετά από εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής γεωργίας προς την Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων των ΟΕ&Π του άρθρου 16 παρ.3 της παρούσας. 4. Οι ΟΕ&Π που εγκρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, τους αποδίδεται κωδικός αριθμός και εγγράφονται στο επίσημο Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, είναι ισότιμες και αμοιβαία αναγνωρίσιμες. 9

10 5. Στην περίπτωση άρσης της έγκρισης σύμφωνα με τον εδάφιο δ, της παρ. 9 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/07 ή παύσης της δραστηριότητας ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι επιχειρηματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις με τον εν λόγω ΟΕ&Π επιλέγουν έναν από τους υπόλοιπους εγκεκριμένους Οργανισμούς για την ένταξή τους στο σύστημα ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρείς ημερολογιακούς μήνες, οι εν λόγω επιχειρηματίες δύνανται να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο ΟΕ&Π στον οποίο έγινε άρση της έγκρισης ή έπαψε την δραστηριότητά του, υποχρεούται να παραδώσει άμεσα, και πριν την παρέλευση ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία ανάκλησης της δραστηριότητάς του, στην αρχή επίβλεψης επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των τηρουμένων αρχείων των επιχειρήσεων που είχαν συμβληθεί μαζί του. 6) Για την έγκριση επέκτασης ή περιορισμού των υπηρεσιών και διεργασιών του πεδίου δραστηριότητας ενός εγκεκριμένου ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και συμπληρωματικά δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Άρθρο 8 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΠΟ ΟΕ&Π 1. Ο εγκεκριμένος ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου της παρούσας, πραγματοποιεί ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καν.(ΕΚ)834/07 του Συμβουλίου και τον Τίτλο ΙV του Καν.(ΕΚ)889/08 της Επιτροπής όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, στις μονάδες παραγωγής, διάθεσης στην αγορά, παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες, με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση. Οι έλεγχοι αυτοί ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 2. Αρχικός έλεγχος: διενεργείται το αργότερο εντός διαστήματος 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η υπογραφή της οποίας γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και του συνόλου των δικαιολογητικών του επιχειρηματία προς τον ΟΕ&Π, προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό επαληθεύονται τα μέτρα και οι δεσμεύσεις της δήλωσης που κατέθεσε ο «επιχειρηματίας» προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση εις διπλούν η οποία προσυπογράφεται από τον επιχειρηματία στον οποίο και παραμένει το ένα αντίγραφο. 3. Επισκέψεις ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν. 834/07 και του άρθρου 65 του Καν.(ΕΚ)889/08: α) Ετήσιος φυσικός έλεγχος: πραγματοποιείται πλήρης επιτόπιος έλεγχος για την επαλήθευση των συγκεκριμένων μέτρων και δεσμεύσεων που έχουν αποδεχθεί οι συμβαλλόμενοι με τον ΟΕ&Π «επιχειρηματίες» κατά την διαδικασία της παραγ.1 του παρόντος άρθρου, σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν. 834/07 του άρθρου 65 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ)889/08 και κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 11 του Καν.(ΕΚ) 882/07 και για την τήρηση των υποχρεώσεων εν γένει των εν λόγω κανονισμών και της παρούσας όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για καλλιεργούμενα είδη εντός της 10

11 καλλιεργητικής περιόδου, εφόσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής εντός της παραγωγικής περιόδου και εφόσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής εντός της παρασκευαστικής περιόδου. Τουλάχιστον δύο επισκέψεις ελέγχου ετησίως διενεργούντα στις περιπτώσεις του άρθρου 95 παρ.3 του Καν.(ΕΚ)889/08 για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου β) Δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση: Γίνονται με βάση το καταρτισθέν από τους ΟΕ&Π πρόγραμμα δειγματοληψιών, για την εργαστηριακή ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής & ζωικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των συμβεβλημένων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες των καταναλωτών. Η διενέργεια των δειγματοληψιών και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων γίνεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καν.(ΕΚ)882/04. γ) Τυχαίες επισκέψεις ελέγχου, κυρίως αιφνιδιαστικές, γίνονται από τους ΟΕ&Π σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 65 του Καν.(ΕΚ)889/08 και δίνουν έμφαση σε ελέγχους επιχειρηματιών που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος σοβαρές παρεκκλίσεις, παρατυπίες ή και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. 4. Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται με τη σύνταξη εις διπλούν πρακτικού ελέγχου η/και πρακτικού δειγματοληψίας. Στο πρακτικό ελέγχου καταγράφονται με σαφήνεια, τα αποτελέσματα του ελέγχου και αιτιολογημένα οι τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις. Ο ελεγχόμενος πρέπει να συνυπογράφει τα παραπάνω έγγραφα και να λαμβάνει επιτόπου το ένα εκ των δύο αντιγράφων, τα οποία θα διατηρεί στον ατομικό του φάκελο του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας. 5. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων του παρόντος άρθρου, ο ΟΕ&Π επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις, τις οποίες κοινοποιεί στον ΟΠΕΓΕΠ και κατά περίπτωση εισηγείται στην Επιβλέπουσα Αρχή Ελέγχου για την εφαρμογή του μέρους Α του άρθρου 17 της παρούσας. Άρθρο 9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΕ&Π 1. Εκδίδουν αποδεικτικό έγγραφο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΙΙ του Καν.(ΕΚ)889/08, μετά από αίτηση του επιχειρηματία βάσει των ελέγχων του άρθρου 8 της παρούσας, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ)834/07 και του Καν.(ΕΚ)889/08. Η βεβαίωση παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων και η ισχύ της δεν θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. 11

12 2 Εκδίδουν το επίσημο έγγραφο Πιστοποίησης της παρ. 8, του άρθρου 4 της παρούσας, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος V της παρούσας, εφόσον διαπιστώσουν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν, ότι οι επιχειρηματίες τηρούν τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ)834/07 και του Καν.(ΕΚ)889/08 καθώς και τις διατάξεις της παρούσης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Με το εν λόγω έγγραφο Πιστοποίησης παρέχεται γραπτή διαβεβαίωση ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και 889/08, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και της παρούσας. Το έγγραφο Πιστοποίησης που αναφέρεται ανωτέρω εκδίδεται ως ακολούθως: α) Για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια διατήρησής του και δεν θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων, την περίοδο συγκομιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησής τους καθώς και την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφονται με την κοινή και επιστημονική τους ονομασία και πρέπει να γίνεται αναφορά στην ποικιλία τους. β) Για τα ζώντα ζώα και για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης η διάρκεια ισχύος είναι μέχρι ένα έτος. Εφόσον πρόκειται για γάλα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. γ) Για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ταυτοποιεί με ακρίβεια το συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής του περιόδου και με διάρκεια ισχύος έως και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος δ) Για πρώτες ύλες ζωοτροφών, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου διατήρησής του ή οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων καθώς και την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη παραγωγική περίοδο. Το είδος των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία των ζωοτροφών βάσει του άρθρου 14 της παρούσας. ε) Για σύνθετες ζωοτροφές, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι όση η ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης, όπου απαιτείται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία των ζωοτροφών, ενώ όταν δεν απαιτείται, όση η διάρκεια της περιόδου διατήρησής του. Το είδος των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία των ζωοτροφών βάσει του άρθρου 14 της παρούσας. 3. Τηρούν ατομικό φάκελο ανά ελεγχόμενο επιχειρηματία ο οποίος είναι διαθέσιμος στην Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή και τον παραδίδουν σε αυτήν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.1, στο άρθρο 5 παρ. 1 β και στο άρθρο 7 παρ. 5 της παρούσας, καθώς και στο άρθρο 26 παρ. 5 σημείο γ και το άρθρο 40 παρ. 1 εδάφιο α σημεία ιιι και ιv του Καν.889/08. Ο εν λόγω φάκελος θα περιέχει τουλάχιστον ένα αντίγραφο της σύμβασης, τα πρακτικά δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί και τα αποτελέσματά τους, το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής, τα εκδοθέντα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις & πιστοποιητικά) αίτηση-δήλωση ένταξης του επιχειρηματία, έντυπο γνωστοποίησης, τα πρακτικά και τις εκθέσεις 12

13 ελέγχου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τις αποφάσεις συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν αλληλογραφία με τον επιχειρηματία. 4. Διαβιβάζουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.14 του Καν.(ΕΚ)834/07, τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος: α) μέχρι 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους, κατάλογο των επιχειρηματιών που είχαν υπαχθεί στο σύστημα ελέγχου, στον οποίο εκτός από ονοματεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις κατά καλλιεργούμενο είδος, ο αριθμός κατά είδος εκτρεφόμενων ζώων και το είδος και η κατηγορία προϊόντος κατά δραστηριότητα. β) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους συνοπτική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγχους στους επιχειρηματίες. γ) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων (είδος, έκταση, ποσότητες, περιοχή) και δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και των στοιχείων της παρ. 2 ως ορίζονται στην παρούσα, ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π υποβάλλει στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας σχετική αιτιολογημένη εισήγηση για την παραπομπή του εν λόγω ΟΕ&Π στην Επιτροπή του άρθρου 26 παραγ. 3 της παρούσας. 5. Αποστέλλουν στην Επιβλέπουσα Αρχή και ταυτόχρονα κοινοποιούν στην Εποπτεύουσα Αρχή: (α) κάθε μήνα το πρόγραμμα των προγραμματισμένων ελέγχων του επομένου μήνα και (β) κάθε τρίμηνο τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν το τελευταίο τρίμηνο όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 5, εδάφιο δ του Καν.(ΕΚ)834/07. γ) Κάθε μήνα κατάλογο των εκδοθέντων πιστοποιητικών καθώς και όσων ανακλήθηκαν. 6. Οι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας υποχρεούνται να συνεργάζονται ανταλλάσσοντας τις απαραίτητες πληροφορίες με παράλληλη ενημέρωση της Εποπτεύουσας και Επιβλέπουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν.(ΕΚ)834/07. Σε περίπτωση επιλογής από τον επιχειρηματία διαφορετικού ΟΕ&Π υπευθύνου για τον έλεγχό του, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας. 7. Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προβαίνουν σε καταγγελία της σύμβασης εφόσον τεκμηριώνεται η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των ελεγχόμενων από αυτούς επιχειρηματιών, σύμφωνα με τους όρους που απορρέουν από την μεταξύ τους υπογραφείσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί σε άλλον Οργανισμό πριν την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης. Παράλληλα κινείται η διαδικασία απόσυρσης των σχετικών ενδείξεων από τα πιστοποιημένα προϊόντα του εν λόγω επιχειρηματία σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας. Συγχρόνως με ευθύνη του ΟΕ&Π ενημερώνονται όλοι οι φορείς και οι αρχές ελέγχου της παρούσας. 13

14 8. Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π καταθέτουν αιτιολογημένη γνώμη στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας για έγκριση του σχεδίου μετατροπής και των μέτρων ελέγχου στις περιπτώσεις των εκμεταλλεύσεων με παράλληλη παραγωγή του άρθρου 40 του Καν.(ΕΚ)889/ Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π αποδέχονται αίτημα των επιχειρηματιών για χρήση μη βιολογικού αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού όταν τα ακόλουθα στοιχεία κατατίθενται από τον επιχειρηματία στον ΟΕ&Π όπου είναι εγγεγραμμένος, έγκαιρα πριν τη φύτευση του συγκεκριμένου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού για κάθε καλλιεργητική περίοδο: α. τεκμηριωμένα μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε ο επιχειρηματίας δεν είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη ποικιλία στις ποσότητες που επιθυμεί ο ίδιος και β. διαθέτει βεβαίωση από τον προμηθευτή του ότι το εν λόγω υλικό δεν είναι γενετικά τροποποιημένο Άρθρο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου που θεσπίζεται με την παρούσα και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και προφύλαξης του Καν.(ΕΚ)834/07 και Καν.(ΕΚ)889/08 καθώς και την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας, οφείλει: 1. Να καταθέσει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης Αίτηση Δήλωση η οποία περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 63, παρ. 1 του Καν.(ΕΚ)889/08 και κατά περίπτωση την περιγραφή και τα μέτρα που ορίζονται στα Κεφάλαια 2 μέχρι και 7 του Καν.(ΕΚ)889/08 αντίστοιχα για κάθε τύπο εκμετάλλευσης και δραστηριότητας. β) επιπλέον δέσμευση του επιχειρηματία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, παρ.2 του Καν.(ΕΚ)889/08. Κάθε αλλαγή στην περιγραφή ή στα συγκεκριμένα μέτρα που αναγράφονται στην εν λόγω δήλωση, σύμφωνα με το άρθρου 64 του Καν.(ΕΚ)889/08, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και όχι αργότερα των 10 εργασίμων ημερών, στον ΟΕ&Π και στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της επιχείρησης η οποία εν συνεχεία ενημερώνει την Επιβλέπουσα Αρχή. Κάθε επιχειρηματίας συνάπτει σύμβαση ελέγχου με ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. 2. Να γνωστοποιεί την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με τον ΟΕ&Π, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της προαναφερόμενης σύμβασης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της 14

15 εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής του. Σε εφαρμογή του άρθρου 63, παρ.3 του Καν.(ΕΚ)889/08, για την γνωστοποίηση χρησιμοποιείται το έντυπο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 της παρούσας, το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό και τοπογραφικό σκαρίφημα των αγροτεμαχίων, των εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνωστοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στον ΟΕ&Π με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομ/κής Αυτ/σης υποχρεούται να αποστέλλει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ονομαστική κατάσταση των επιχειρηματιών που έχουν καταθέσει έντυπο γνωστοποίησης στην Επιβλέπουσα Αρχή. Άρθρο 11 Επιπλέον των προαναφερόμενων δεσμεύσεων του άρθρου 10 της παρούσας, κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οφείλει: 1. Να τηρεί φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα στοιχεία του άρθρου 66 του Καν.(ΕΚ)889/08 και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί: τα αναφερόμενα στοιχεία του Τίτλου IV του Καν.(ΕΚ)889/08, τη σύμβαση με τον ΟΕ&Π που είναι σε ισχύ, τα πρακτικά ελέγχου, τις εκθέσεις ελέγχου, τις αποφάσεις συμμόρφωσης και τις αποφάσεις τυχόν επιβολής κυρώσεων. Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Τα εν λόγω στοιχεία, κατά τους ελέγχους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, υπογράφονται από τους διενεργούντες έλεγχο, είτε ο έλεγχος γίνεται στο πλαίσιο του Συστήματος Ελέγχου από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης είτε ο έλεγχος αφορά επίβλεψη από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε εποπτεία από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.&.Τ. 2. Να καταθέτει στον Οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης: α) όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο, ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, για το οποίο κάθε φορά που τροποποιείται εφαρμόζεται το άρθρο 64 του Καν.(ΕΚ)889/08. β) όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο άρθρο 74 του Καν.(ΕΚ)889/08. Στο σχέδιο διαχείρισης της μονάδας βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής του άρθρου 74, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 76, 77 και 78 του Καν.(ΕΚ)889/08. Το σχέδιο διαχείρισης της μονάδας κτηνοτροφικής παραγωγής κατατίθεται με την αρχική αίτηση και κάθε φορά που τροποποιείται εφαρμόζεται το άρθρο 64 του Καν.(ΕΚ)889/08. γ) όσον αφορά την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας, λεπτομερές πρόγραμμα παρασκευής, ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών. 3. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, στους εντεταλμένους ελεγκτές των αρμόδιων αρχών και φορέων ελέγχου της παρούσας, σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Καν.(ΕΚ)889/08. Επιτρέπει την λήψη δειγμάτων κατά το άρθρο 8 της παρούσας 15

16 και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα. 4. Συνυπογράφει το πρακτικό ελέγχου με τον διενεργούντα τον έλεγχο και έχει το δικαίωμα να καταγράψει τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων του ελεγκτή καθώς και για τον τρόπο δειγματοληψίας. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την αντίστοιχη κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 της παρούσας απόφασης. 5. Οι ενταγμένοι επιχειρηματίες σε περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμορφώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας: α) να αποδέχονται τις διορθωτικές ενέργειες και την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση. β) να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων τους και να εξασφαλίζουν ότι αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήματα, λογότυποι κ.λ.π. των άρθρων 13, 14 και 15 της παρούσας απόφασης. γ) να αποστέλλουν εντός το αργότερο 5 ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής απόσυρσης γραπτή δέσμευση προς την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά με την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης. Άρθρο 12 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» ΑΠΟ ΟΕ&Π 1. Ένας Επιχειρηματίας, ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση, δύναται να αποχωρήσει από τον ΟΕ&Π με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος αυτής. Στην περίπτωση αποχώρησης ο επιχειρηματίας οφείλει: α) να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση που έχει συνάψει με τον ΟΕ&Π από τον οποίο αποχωρεί β) να ενημερώσει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας. γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης σύμβασης Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να μεταγραφεί σε άλλον ΟΕ&Π οφείλει επιπλέον των ανωτέρω α, β, και γ ενεργειών, να υποβάλλει αίτηση ένταξής του στο νέο ΟΕ&Π, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/07 και 889/08 όπως κάθε φορά ισχύουν και στην παρούσα απόφαση και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και επίβλεψης καθώς και τον φορέα ελέγχου από τον οποίο αποχωρεί για το όνομα του νέου ΟΕ&Π στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί. Ο επιχειρηματίας που κάνει αίτηση ένταξης στο νέο ΟΕ&Π υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΕ&Π με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση έως τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής του σε άλλον ΟΕ&Π με την υπογραφή της νέας σύμβασης. 16

17 2. Καταγγελία της σύμβασης από τον επιχειρηματία δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν ο επιχειρηματίας έχει ειδοποιηθεί γραπτώς για επικείμενη επιθεώρηση από τον ΟΕ&Π πριν την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασής του β) Όταν ο επιχειρηματίας έχει παραπεμφθεί στην πειθαρχική επιτροπή του ΟΕ&Π και δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Ο ΟΕ&Π οφείλει να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία επιβολής της κύρωσης εντός 15 ημερών. γ) Κατά τη διάρκεια και πριν την αξιολόγηση και κοινοποίηση στον επιχειρηματία των ευρημάτων της επιθεώρησης της επιχείρησης από τον ΟΕ&Π, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες. δ) Όταν υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, χημικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων 3. Ο ΟΕ&Π στον οποίο ο «επιχειρηματίας» υποβάλλει αίτημα ένταξης, οφείλει να ζητά εγγράφως αντίγραφα των στοιχείων της παρ.4 του παρόντος άρθρου του τηρούμενου ατομικού φακέλου από τον ΟΕ&Π στον οποίο ήταν υποκείμενος ελέγχου ο αιτών επιχειρηματίας. 4. Ο ΟΕ&Π από τον οποίο αποχωρεί ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αποστέλλει τα αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων από τον ατομικό φάκελο του αποχωρούντος επιχειρηματία για την τελευταία πενταετία: - τα αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχου, -των αποφάσεων συμμόρφωσης - τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων του αιτούντα επιχειρηματία, - τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 29 του Καν.(ΕΚ)834/07, - τη σύμβαση με τον ΟΕ&Π και - συνοπτική έκθεση του εν λόγω ΟΕ&Π αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηματία. 5. Βασική προϋπόθεση αποδοχής του αιτήματος ένταξης από το νέο ΟΕ&Π είναι: α) να έχει λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου β) Στις περιπτώσεις που υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λογοτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης ή/ και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας, εντάσσεται στον ΟΕ&Π που αιτείται φέροντας τις κυρώσεις που του έχουν 17

18 επιβληθεί οι οποίες δεν παραγράφονται. Ο νέος ΟΕ&Π επιβλέπει την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων. 6. Με την ανωτέρω ακολουθούμενη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάρρηκτη συνέχεια του ελέγχου και της πιστοποίησης της επιχείρησης που έχει ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, η επιστροφή των εγγράφων πιστοποίησης στον πρότερο οργανισμό, ο οποίος τα έχει εκδώσει, πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του επιχειρηματία στον οργανισμό που έχει αποδεχθεί το αίτημα εγγραφής του. 7. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η λήξη της ισχύος των εγγράφων πιστοποίησης του πρότερου ΟΕ&Π για κάθε βιολογικό προϊόν έχει ως εξής: α) για νωπά βιολογικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής και για χύμα βιολογικές ζωοτροφές εκδίδεται νέο έγγραφο πιστοποίησης από τον νέο ΟΕ&Π μετά την ημερομηνία υπογραφής της νέας σύμβασης. β) για προσυσκευασμένα μεταποιημένα ή μη, βιολογικά προϊόντα ισχύει το έγγραφο πιστοποίησης του πρότερου οργανισμού μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες που αναγράφονται στα πιστοποιητικά. γ) για συσκευασμένες ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής το έγγραφο του πρότερου ΟΕ&Π συνοδεύει το προϊόν μέχρι την κατανάλωσή του 8. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής και κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, ο επιχειρηματίας, βάσει των παραστατικών εγγράφων πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) υπολογίζει και καταγράφει στο έγγραφο πιστοποίησης του πρότερου οργανισμού τις συγκεκριμένες παρτίδες και ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά. Στη συνέχεια υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως τη στιγμή που υπογράφει τη σύμβαση με τον νέο ΟΕ&Π και πραγματοποιείται ο αρχικός έλεγχος. Κατόπιν το έγγραφο πιστοποίησης, συμπληρωμένο στο συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία που προαναφέραμε (πωληθείσες ποσότητες, αδιάθετα αποθέματα) επιστρέφεται στον ΟΕ&Π που το έχει εκδώσει, εξαιρουμένων των προσυσκευασμένων τροφίμων και συσκευασμένων ζωοτροφών. 9. Εάν υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα προς μεταποίηση και τυποποίηση έως και την ημέρα ολοκλήρωσης της μεταγραφής, αυτά αποτελούν ευθύνη και αντικείμενο ελέγχου του νέου ΟΕ&Π για να χορηγήσει πιστοποιητικό. 10. Στην περίπτωση που καταγραφούν αδιάθετα αποθέματα προσυσκευασμένων τροφίμων και συσκευασμένων ζωοτροφών, αυτά θα διατεθούν στην αγορά με βάση το πιστοποιητικό του αρχικού οργανισμού. 11. Σε περιπτώσεις που εγκεκριμένος ΟΕ&Π δεν αποστέλλει τον ατομικό φάκελο του επιχειρηματία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος του νέου ΟΕ&Π και εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παρούσας, αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 31 του Καν.(EK)834/07 και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρου 27 της παρούσας απόφασης. 12. Ο Εγκεκριμένος ΟΕ&Π που προβαίνει σε αποδοχή αιτήματος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, υπόκειται σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας απόφασης. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 13 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής: 1. Είναι δυνατή η χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και της παρ.1 του άρθρου 25 του Καν.(ΕΚ)834/ Δύναται να αναγράφεται η ένδειξη «βιολογικό προϊόν» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 του Καν.(ΕΚ)834/07 σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των γεωργικής προέλευσης συστατικών του είναι βιολογικό. 3. Αναγράφεται η ένδειξη «προϊόν υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του Καν.(ΕΚ)889/08 σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος. 4. α) Για τα μεταποιημένα τρόφιμα αναγράφονται ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους στον κατάλογο των συστατικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρ.4β και 4γ του άρθρου 23 του Καν.(ΕΚ)834/07. Η ένδειξη του συνολικού ποσοστού των βιολογικών συστατικών «Χ% των συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής παραγωγής» πρέπει να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών. β) Για τις ζωοτροφές εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 61 του Καν.889/07 της Επιτροπής και τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, όπως ισχύουν και τροποποιούνται κάθε φορά. 5. Οι ενδείξεις της χώρας όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν αναγράφονται απαραίτητα στα προϊόντα που φέρουν το κοινοτικό λογότυπο σύμφωνα με το στοιχείο γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Καν.(ΕΚ)834/ Αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός έγκρισης ή και το σήμα του ΟΕ&Π στον έλεγχο του οποίου υπάγεται ο επιχειρηματίας που παράγει ή/και παρασκευάζει τα εν λόγω προϊόντα και τηρεί τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και 889/08 και της παρούσας απόφασης. 7. Για λόγους προστασίας των ενδείξεων εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 23, παρ. 2 του Καν.(ΕΚ)834/07. 19

20 Άρθρο 14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 13. Ειδικότερα για την επισήμανση των ζωοτροφών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 59, 60, 61 του καν. (ΕΚ) αρ. 889/08 καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική και εθνική νομοθεσία των ζωοτροφών όπως τροποποιείται και ισχύει. Άρθρο 15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων όσον αφορά την επισήμανση ή τη διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης καθώς και της σχετικής κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που αφορά τις εισαγωγές, τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας δύνανται να εισαχθούν και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι Κανονισμοί (ΕΚ). 834/2007 του Συμβουλίου,. 889/2008 και. 1235/2008 της Επιτροπής. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. 834/2007 πραγματοποιείται ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 του Καν. 1235/ Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2, του Καν.(ΕΚ)834/2007, εισάγονται προϊόντα που προέρχονται από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής μετά από αναγνώριση της ισοδυναμίας των συστημάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων της Τρίτης χώρας από την Επιτροπή. Τα προϊόντα αυτά, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου - σύμφωνα με το άρθρο 13 του ιδίου κανονισμού -που εκδίδεται από την αρχή ή τον φορέα ελέγχου της Τρίτης Χώρας που έχει λάβει την ισοδυναμία κατ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Επιτροπής της ΕΕ. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του Καν.834/07 είναι δυνατόν να εισάγονται προϊόντα που προέρχονται από Τρίτες Χώρες οι οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του Καν. 1235/2008 όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 2 του ιδίου κανονισμού. 4. Παρατείνεται η δυνατότητα των κρατών μελών να παραχωρούν στους εισαγωγείς την άδεια να θέσουν στην αγορά της Κοινότητας προϊόντα σύμφωνα με τα μεταβατικά μέτρα του άρθρου 40 του Κανονισμού αριθ. 834/2007 και του άρθρου 19 του Καν. 1235/2008. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγωγέας πρέπει να λάβει ειδική άδεια εισαγωγής αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπ.ΑΑ&Τ. Η άδεια αυτή εκδίδεται εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αποδειχθεί η ισοδυναμία των κανόνων παραγωγής, παρασκευής, 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.09.18 11:24:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15523 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα νονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα