Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο."

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ εξσηθή πξνζπάζεηα ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ηεο Ναπηηθήο καο εηαηξείαο πέξαζαλ πνιιά θαη δεκηνπξγηθά ρξόληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θύξνπ. Ο θηλεηήξηνο κνριόο απηήο ήηαλ ( θαη ζα είλαη ) ε αγνξά ηνπ πξώηνπ πινίνπ από ηελ Ναπηηθή εηαηξεία. Ο ελαγθαιηζκόο ηεο εηαηξείαο από ηνλ Γήκν θύξνπ είρε ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, Έηζη ζήκεξα κε ηελ επηρεηξνύκελε Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξέπεη θαηά ηελ γλώκε καο λα δηνξζώζνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο από ηελ κέρξη ηώξα ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Ζ πνην ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπλέπεηα είλαη όηη ν ελαγθαιηζκόο ηεο Δηαηξείαο από ηνλ Γήκν νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελόο θιεηζηνύ ζπκπιέγκαηνο εμνπζίαο. Λίγνη άλζξσπνη ηεο θύξνπ ΓΝΩΡΊΕΟΤΝ ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ εηαηξεία, ε γξαθεηνθξαηία ζαλ λννηξνπία θαη πξαθηηθή έθζαζε ζήκεξα ζην απνθνξύθσκα ηεο θαη απηό ζα θαλεί ( είκαζηε ζίγνπξνη ) θαη από ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ. Ζ εκκνλή ηνπο λα αξλνύληαη ην απηνλόεην πνπ πξνηείλακε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θύξνπ δειαδή, όιεο ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε λα ηηο επεμεξγαδόηαλ νκάδα θπξηαλώλ Γηθεγόξσλ θαη λα έθεξλε ε δηνίθεζε ζηελ ζπλέιεπζε έλα θείκελν κε επεμεξγαζκέλεο όιεο ηηο πξνηάζεηο, απνδεηθλύεη Γπζηπρώο όηη ην θιεηζηό ζύκπιεγκα ηεο εμνπζίαο όπσο πξναλαθέξακε θαιά θξαηεί. Ζ απάληεζε ζηα πξναλαθεξόκελα,αγαπεηνί κέηνρνη βξίζθεηαη πξαγκαηηθά ζηηο πξνηάζεηο καο πνπ αθνινπζνύλ, νη νπνίεο βέβαηα κπνξεί θαη λα βειηησζνύλ από ηνλ ζπγθεξαζκό θαη άιισλ πξνηάζεσλ. Έλα άιιν αξλεηηθό θαηλόκελν πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην εμήο : Μία νκάδα κεηόρσλ επηζπκνύλ λα παξακέλεη ην θιεηζηό ζύκπιεγκα κεηαμύ Γήκνπ θαη εηαηξείαο άιια ππνβάινπλ πξνηάζεηο ( ζπλερώο ζε όιεο ηηο ζπλειεύζεηο ) κε ηηο νπνίεο ζα επηρεηξεζεί λα ειεγρζεί ν Γήκνο γηα ηελ ηπρόλ θάζε θνξά θαθή άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη λα δνζεί πεξηζζόηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ εηαηξεία, ρσξίο λα αλαθέξνπλ κέρξη ζήκεξα έζησ θαη έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο επηηπρίαο. Αληίζεηα ε εκπεηξία ηεο Διιάδνο έρεη πάξα πνιιά αξλεηηθά παξαδείγκαηα,όπσο π.ρ. ε ΓΑΝΔ, θαη άιιεο κηθξόηεξεο εηαηξείαο π.ρ ησλ πνξάδσλ. Ζ απάληεζε ζηνπο αγαπεηνύο καο ζπκπνιίηεο θαη κεηόρνπο είλαη όηη ν Νόκνο 959/1979 πθίζηαηαη θαη κπνξνύλ θαηά ην παξάδεηγκα ηεο ίδξπζεο ηεο θύξνπ Ναπηηθήο εηαηξείαο., λα δεκηνπξγήζνπλ άιιε εηαηξεία εθ ηνπ κεδελόο όπσο έθαλαλ νη ΗΓΡΤΣΈ ηεο ΝΔ ΛΑΗΚΖ ΒΑΖ. Σνπο πξνηείλνπκε λα αθήζνπλ ηελ εηαηξεία ηεο θύξνπ λα επηηειέζεη θαη αύξην ην βαζηθό ηεο ζθνπό πνπ είλαη : ε απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ησλ θπξηαλώλ θαηνίθσλ ζε πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη θπξίσο Αλάπηπμεο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

2 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ << ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΑΗΚΖ ΒΑΖ >> ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία,δηάξθεηα, ζθνπόο Άξζξν 1: Αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο. Γηα ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ ζπλίζηαηαη λαπηηθή εηαηξεία ππό ηελ επσλπκία << ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΑΗΚΖ ΒΑΖ>>. Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ αιινδαπή,ε εηαηξεία δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηεο ζε αγγιηθή κεηάθξαζε σο εμήο : << SKYROS GRASSROOTS SHIPPING COMPANY >>. Αξζξν 2: Αληηθαζίζηαηαη, σο εμεο. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο θύξνπ,ηεο λήζνπ θύξνπ. Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο πινπνηώληαο απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ,δύλαηαη λα ηδξύζεη γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα. Αξζξν 3: Αληηθαζίζηαηαη, σο εμεο. Απνθιεηζηηθόο ζθνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε θπξηόηεηα θαη εθκεηάιιεπζε εκπνξηθνύ πινίνπ ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθώλ ηεο λήζνπ θύξνπ, αιιά θαη ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο λαπηηθέο εηαηξείεο ηνπ Νόκνπ 959/1979,ζα είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο( ηαθηηθήο ή θαη έθηαθηεο). Αξζξν 4: Παξακέλεη σο έρεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δηαηξηθό θεθάιαην, κεηνρέο, κέηνρνη. Αξζξν 5: Παξακέλεη σο έρεη Αξζξν 6: Παξακέλεη σο έρεη, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 7 ε νπνία θαη Καηαξγείηαη. ( αναθέρεηαι ζηην δσναηόηηηα ποσ ζήμερα έτοσν θσζικά και νομικά Αλλοδαπά πρόζωπα να αποκηούν μεηοτές ηης εηαιρείας μέτρι 10% ηοσ μεηοτικού ηης κεθαλαίοσ.) Αξζξν 7: Ζ παξάγξαθνο α παξακέλεη σο έρεη. Οη παξάγξαθνη β, γ & δ σο έρνπλ ζήκεξα θαηαξγνύληαη. Πξνζηίζεληαη νη εμήο : β) Ζ δηακνξθσζείζα κέρξη ζήκεξα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ θύξνπ ζην πνζνζηό 26,79 %, θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Δύβνηαο ζην πνζνζηό 6,25%, ζα παξακέλεη ζηαζεξή ζαλ πνζνζηό επί ηνηο % έλαληη ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ. γ) Κάζε κέηνρνο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηελ παξάγξαθν β ηνπ παξόληνο άξζξνπ ξεηώο αλαθεξνκέλσλ, έρεη δηθαίσκα πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο 2%,επη ηνπ εθάζηνηε εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. Αξζξν 8 :Οη παξάγξαθνη & 6 παξακέλνπλ σο έρνπλ. ηελ παξάγξαθν 5 ε ηειεπηαία πξόηαζε αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: << ην ηπρόλ αθάιππην ππόινηπν από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, αλ είλαη κηθξό κέγεζνο, λα δηαηίζεηαη ειεύζεξα από ην δηνηθεηηθό πκβνύιην, ελώ αλ είλαη ζνβαξήο ηάμεο κέγεζνο ην δηνηθεηηθό πκβνύιην λα θαηαθεύγεη ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ώζηε λα απνθαζηζζεί ε ζπκθέξνπζα ιύζε γηα ηελ εηαηξεία.

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Έιεγρνο, δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, θαη Διεγθηηθό πκβνύιην. Αξζξν 9: Παξακέλεη σο έρεη. Αξζξν 10: Παξακέλεη σο έρεη. Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ γηα ην ειεγθηηθό ζπκβνύιην. << Σν ειεγθηηθό ζπκβνύιην ην νπνίν εθιέγεηαη από ηελ κεηνςεθία ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο κε δηάξθεηα ζεηείαο 2 έηε όπσο θαη ηνπ Γ.., αζθεί δηαρεηξηζηηθό νηθνλνκηθό έιεγρν, πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Γειαδή εάλ ε θάζε δαπάλε ή έζνδν ηεο εηαηξείαο ζπλνδεύεηαη από παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ ηζεθαξηζηεί, εάλ ππάξρεη δηαθαλήο δηαδηθαζία σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πάζεο θύζεσο πξνκεζεπηώλ ηεο εηαηξείαο, έλα ππνβάιινληαη αλαιπηηθέο πξνζθνξέο σο πξνο ην αληηθείκελν πνπ αθνξνύλ, εάλ επηιέγεηαη ε πην ζπκθέξνπζα πξνκήζεηα ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα, εάλ πξνηηκνύληαη ηνπηθνί πξνκεζεπηέο κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο, εάλ νη πξάμεηο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επηβεβαηώλνληαη από λνκόηππεο απνθάζεηο απηνύ, εάλ ε παξνπζίαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζπλνδεύεηαη θαη από ην δηθό ηνπ πόξηζκα >>. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Γηνηθεηηθό πκβνύιην Αξζξν 11: Οη παξάγξαθνη 1,2, 3 & 6 παξακέλνπλ σο έρνπλ. Ζ πθηζηάκελε παξάγξαθνο 4 θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμεο: << Κελσζείζεο ζέζεσο ζπκβνύινπ έλεθα παξαηηήζεσο,ζαλάηνπ, ή εμ νπνηνπδήπνηε ιόγνπ εθπηώζεσο απηή θαηαιακβάλεηαη από ηνλ πξώην θιπ ζηε ζεηξά επηιαρόληα ζύκβνπιν πνπ εμειέγεη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν εμαληιεζεί ε ιίζηα ησλ επηιαρόλησλ ζπκβνύισλ θαη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζην ζώκα ηνπ Γ.. πέξαλ ησλ ηξηώλ (3),ηόηε γίλεηαη πξνζθπγή ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα εθινγή λένπ θαη 9κεινύο πκβνπιίνπ.>> Αξζξν 12: Οη παξάγξαθνη 2,3 & 4 παξακέλνπλ σο έρνπλ. Ζ παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο. << Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηελ πξώηε,κεηά ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ε νπνία εμέιεμε ηα κέιε ηνπ, ζπλεδξίαζε ηνπ εθιέγεη εθ ησλ κειώλ ηνπ, ηνλ πξόεδξν, ηνλ αληηπξόεδξν, ηνλ γξακκαηέα θαη ηελ ηξηκειή εθηειεζηηθή επηηξνπή. Πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 5 κε ην εμήο θείκελν.<< νη όπνηεο απνθάζεηο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηεο ηξηκεινύο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο δηελεξγνύληαη ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ην δηνηθεηηθό πκβνύιην.>> Πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 6 κε ην εμήο θείκελν.<< Ζ ζύλζεζε ηεο ηξηκεινύο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο δύλαηαη λα αιιάδεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθό ζέκα ηελ εθινγή λέαο επηηξνπήο.>> Πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 7 κε ην εμήο θείκελν.<< Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλώλεη δεκνζίσο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο γηα θάζε ιεηηνπξγία ηεο,αιιά θαη όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ θαη λα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηε εηαηξείαο ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε κία, αιιά θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξνέβεη ζηελ θάζε πξόζιεςε. Αξζξν 13: Ζ παξάγξαθνο 2 παξακέλεη σο έρεη. Ζ παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο.<< ην δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη κόλνλ. ε πεξίπησζε εηδηθνύ ζέκαηνο πνπ απνθάζηζε ε Γεληθή πλέιεπζε,δύλαηαη ην Γ,. λα ζπλεδξηάδεη έθηαθηα ζε άιινλ ηόπν εθηόο έδξαο θαη εληόο ηεο Διιάδνο.>> Αξζξν 14: Οη παξάγξαθνη 1 & 2 παξακέλνπλ σο έρνπλ. Ζ παξάγξαθνο 3 θαηαξγείηαη.

4 Αξζξν 15: Οη παξάγξαθνη 1 & 2 παξακέλνπλ σο έρνπλ. Ζ παξάγξαθνο 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμεο.<< Ζ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ γίλεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ,. αθνύ θαζαξνγξαθνύλ θαη αλαγλσζηνύλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, νπόηε θαη ιακβάλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο απόθαζεο.>> Ζ παξάγξαθνο 4 αληηθαζίζηαηαη σο εμεο. << Ακνηβή κειώλ ηνπ Γ.. ΝΟΔΗΣΑΗ κόλνλ ζηελ πεξίπησζε ύπαξμεο θεξδώλ. Γηα ηα κέιε ηνπ Γ,, ηεο εηαηξείαο πνπ δηακέλνπλ εθηόο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο,απηή δύλαηαη λα θαιύπηεη ηα εηζηηήξηα ηνπ πινίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξίαζε θαη κόλνλ. Δπη όισλ απηώλ ησλ ζεκάησλ αξκόδηα γηα απόθαζε είλαη κόλνλ ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο.>>. Ζ παξάγξαθνο 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμεο.<< Ζ ερεκύζεηα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο απνηεινύλ ππνρξέσζε.δπίζεο ππνρξέσζε απνηειεί θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο άπνςεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζεσξεί νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο όηη πηζαλόλ λα βιάπηεη ηα θαιώο λννύκελα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο.>> Αξζξν 16: Οη παξάγξαθνη 1 & 2 παξακέλνπλ σο έρνπλ. Οη παξάγξαθνη 3, 4, 5, & 6 Καηαξγνύληαη. Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 3 σο εμήο.<< Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη αδηαιείπησο ρώξν ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΎ πκβνπιίνπ ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ. Δπίζεο νθείιεη λα παξέρεη όια ηα ζηνηρεία ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο,θαζώο θαη όηη παξαζηαηηθό ή απόθαζε ζπλάδεη θαη βνεζάεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. >> ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ Αξζξν 17: Ζ παξάγξαθνο 1 παξακέλεη σο έρεη. Ζ παξάγξαθνο 2 εκπινπηίδεηαη κε επη πιένλ δπν ζέκαηα γηα ηελ αξκνδηόηεηά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα απνθαζίδεη, ήηνη έλα γηα ηελ εθινγή ηνπ Διεγθηηθνύ πκβνπιίνπ από ηξία κέιε κεηόρνπο πξνεξρόκελα από ηελ κεηνςεθία ησλ παξόλησλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ έρεη ζέκα εθινγήο λέσλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο., θαη ην δεύηεξν ηελ αλάθιεζε κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξζξν 18: Οη παξάγξαθνη 1, 2 & 3 παξακέλνπλ σο έρνπλ Αξζξν 19: Οη παξάγξαθνη 1, 2 παξακέλνπλ σο έρνπλ Αξζξν 20: Σν άξζξν απηό επαλαδηαηππώλεηαη σο εμήο. << Κάζε κέηνρνο δηθαηνύηαη λα κεηάζρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε,αλ έρεη θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ, πξν ηεο ζπλέιεπζεο ζε θάπνηα Σξάπεδα θαη πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή απόδεημε, ή πξνζθνκίζεη ηηο κεηνρέο ζηε ζπλέιεπζε,ή θαη εμνπζηνδνηήζεη λνκόηππα θάπνηνλ άιιν κέηνρν.>>. Αξζξν 21: Οη παξάγξαθνη 1, 2,3 & 4 παξακέλνπλ σο έρνπλ Αξζξν 22: Σν άξζξν απηό παξακέλεη σο έρεη θαη πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο, ε νπία έρεη σο εμεο.<< ηελ γεληθή ζπλέιεπζε παξίζηαληαη,ηνπνζεηνύληαη θαη απνινγνύληαη γηα ην έξγν ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηνπ Διεγθηηθνύ πκβνπιίνπ. >> Αξζξν 23: Οη παξάγξαθνη 1, 2,3 & 4 παξακέλνπλ σο έρνπλ Αξζξν 24: Οη παξάγξαθνη 1, 2 παξακέλνπλ σο έρνπλ Αξζξν 25: Οη παξάγξαθνη 1, 2, & 3 παξακέλνπλ σο έρνπλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ Λνγηζηηθή θαηάζηαζε, δηάζεζε θεξδώλ,έιεγρνο. Αξζξν 26: Παξακέλεη σο έρεη. Αξζξν 27: Ζ παξάγξαθνο 1 παξακέλεη σο έρεη. Ζ πθηζηακέλε παξάγξαθνο 2 θαηαξγείηαη, θαη αληηθαζίζηαηαη κε άιιε σο εμήο.

5 << ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ην 3κειέο Διεγθηηθό πκβνύιην παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ γηα ηελ πξνεγνύκελε νηθνλνκηθή ρξήζε. Δάλ ε εηζήγεζή ηνπ πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ, ηόηε αλαθνηλώλεη ζηε ζπλέιεπζε όηη ζα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθό γηα ην ζθνπό απηό. >>. Αξζξν 28: Σν πθηζηάκελν άξζξν 28 ζε κηα παξάγξαθν, επαλαδηαηππώλεηαη θαη κεηαθέξεηαη αηόθην ην θείκελν ηνπ Νόκνπ 959/1979 όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Νν.37 απηνύ. Ήηνη.<< ηα θαζαξά θέξδε δηαηίζεληαη κεη απόθαζηλ ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο,ειεπζέξσο, άλεπ ππνρξεώζεσο πξνο δηαλνκή κεξίζκαηνο ή ζρεκαηηζκόλ απνζεκαηηθνύ, εθηόο εάλ άιισο ε εηαηξηθή ζύκβαζηο νξίδεη.>>. Πξνζζήθε λέαο παξαγξάθνπ 2 κε ην εμήο θείκελν.<< Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ βαζηθνύ ραξαθηήξα ηεο εηαηξείαο ήηνη απηόλ ηεο Λατθήο Βάζεο,απνθαζίδεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο από ηα θέξδε ηεο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο απηνύ δύλαηαη κε απνθάζεηο λα θαηεπζύλεη ηελ δξάζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, έηζη ώζηε ε απήρεζε ηεο εηαηξείαο κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο λα ελδπλακώλεηαη, αιιά θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θύξνπ.>> Αξζξν 29: Παξακέλεη σο έρεη. Αξζξν 30: Σν άξζξν επαλαδηαηππώλεηαη σο έρεη ζε κηα παξάγξαθν ήηνη. << Ζ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη, εάλ απηά δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί από αλεμάξηεην ειεγθηή θαη δελ ζπλνδεύνληαη από ηελ έθζεζε απηνύ επη ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο. Ο ειεγθηήο πξνζιακβάλεηαη από ην ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ,κεηά από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη ειεγθηέο επζύλνληαη έλαληη ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηόρσλ γηα θάζε πηαίζκα. >> ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Λύζε θαη εθθαζάξηζε Σα α άξζξα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, 31,32,33 & 34 παξακέλνπλ σο έρνπλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ Σειηθέο δηαηάμεηο Σα α άξζξα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, 35,36 & 37 παξακέλνπλ σο έρνπλ.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα