ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015"

Transcript

1 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο 31/12/2014 θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή. Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ θαζώο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή. ΘΕΜΑ 2 ν : Επηθύξσζε ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο 1/1/2014 έσο 31/12/2014. Πξνηείλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο ΘΕΜΑ 3 ν : Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο Πξνηείλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα κελ δνζνύλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηα θέξδε ρξήζεσο ΘΕΜΑ 4 ν : Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01/ /12/2014. Πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ Ο θ. Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ ρξήζε 1/1/ /12/2014. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε δίλνληαη νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο θαη εγθξίλεηαη νκόθσλα. ΘΕΜΑ 5 ν : Εθινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Ειεγθηή γηα ηε ρξήζε 2015.

2 Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη έλα (1) Σαθηηθό θαη έλα (1) Αλαπιεξσκαηηθό Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη λα εγθξίλεη ηηο ακνηβέο ηνπο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή ησλ αλσηέξσ νξθσηώλ ειεγθηώλ από ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία.ο.λ. A.E. ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ, δηεύζπλζε Φσθ. Νέγξε 3 Αζήλα θαη κε Αξ. Μ.ΟΔΛ 125. ΘΕΜΑ 6 ν : Έγθξηζε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Πξνηείλεηαη όπσο εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ε ππνγξαθείζα κέζα ζην 2014 ζύκβαζε κε ηνλ θ. Παζράιε Κηηζηθόπνπιν ν νπνίνο πξνζειήθζε σο ππάιιεινο γξαθείνπ κε κηθηό κεληαίν κηζζό 780,00 επξώ. ΘΕΜΑ 7 ν : Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε 0,38 επξώ θαη ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,38 επξώ ζε 0,30 επξώ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Γεδνκέλνπ όηη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη ζηα 0,30 επξώ πνπ είλαη θαη ην θαηώηαην όξην βάζεη ηνπ Ν. 2190/1920 ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζηα 0,38 επξώ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην. Πεξαηηέξσ εηζεγείηαη ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ , κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,08 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξώ δηαηξνύκελν ζε Αλώλπκεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξώ ε θάζε κία. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο, β) Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Α ξ ζ ξ ν 5 Εηαηξηθό Κεθάιαην. 1.-α) Σν αξρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ήηαλ δξρ. νγδόληα εθαηνκκύξηα ( ) δηαηξνύκελν ζε νθηώ ρηιηάδεο (8.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ε θάζε κία δέθα ρηιηάδεο (10.000) δξρ. θαη θαηαβιήζεθε ζε είδνο θαηά εβδνκήληα επηά εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο πελήληα πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηεο πελήληα ( ) δξρ. (θαζαξά πεξηνπζία ηεο ΔΛΒΔ Δ.Π.Δ.) θαη

3 κεηξεηά θαηά δύν εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πελήληα δξρ. ( ).(Φ.Δ.Κ. 2503/ θύιιν ηνπ Σεύρνπο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.). β) Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ ην παξαπάλσ θεθάιαην απμήζεθε θαηά δύν εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ (200) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξρ. ε θάζε κία κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ γεπέδσλ θαη θηηζκάησλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.2665/88 απόθαζεο Τπ. Οηθνλνκηθώλ. (Φ.Δ.Κ. 293/ ηέπρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.). γ) Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην πνζό ησλ δέθα νθηώ εθαηνκκπξίσλ ( ) δξρ. κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξρ. ε θάζε κία (ΦΔΚ. 656/ ηεύρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.). δ) Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηελ ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε θαηά εμήληα επηά εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο αθελόο κελ κε θαηάζεζε δξαρκώλ εθαηόλ ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθόζηεο ηξηάληα κία ( ) θαη αθεηέξνπ κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο εμήληα έμη εθαηνκκύξηα νθηαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο επηαθόζηεο εβδνκήληα ελλέα ( ) δξαρκέο, ε νπνία πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ γεπέδσλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/92, από ηελ ππεξαμία ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. Δ.2665/88 απόθαζε Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηηο δηαθνξέο εθηηκήζεσο ζύκθσλα κε ην Ν.1297/72, κε έθδνζε έμη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ (6.700) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδεο (10.000) δξρ. ε θάζε κία. (Φ.Δ.Κ. 380/ ηεύρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.) ε) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηελ ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε θαηά νθηώ εθαηνκκύξηα ( ) δξρ. κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε νθηαθνζίσλ (800) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξρ. ε θάζε κία. ζη) H Eθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πάξζεθε ζηηο απνθάζηζε ηα εμήο: * Tελ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από δέθα ρηιηάδεο δξρ. (10.000) ζε εθαηό δξρ. (100) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ κεηνρώλ κε ηελ έθδνζε ελόο εθαηνκκπξίνπ επηαθνζίσλ πελήληα ( ) λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηό (100) δξρ. ε θάζε κία. * Σελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ. * Σελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ηξηάληα πέληε εθαηνκκύξηα ( ) κε ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηό (100) δξρ. θαη ηηκή δηάζεζεο ρηιίσλ εθαηόλ πελήληα (1.150) δξρ. ε θάζε κία. Η δηαθνξά από ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ ππέξ ην άξηην ηξηαθόζηα εμήληα επηά εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο

4 ρηιηάδεο ( ) δξρ. ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «εηδηθό απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην». Οη παξαπάλσ ηξηαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο ( ) λέεο κεηνρέο απνθαζίζζεθε όπσο δηαηεζνύλ ζην επελδπηηθό θνηλό κε δεκόζηα εγγξαθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 350/85 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν.1914/90 θαη ηελ απόθαζε ΤΠΔΘΟ 119/ΔΚ/50454/ * Σελ κεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ζε αλώλπκεο. * Οη παιαηνί κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο παξαηηήζεθαλ ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο επί ηεο αύμεζεο θεθαιαίνπ κέζσ Γεκόζηαο Δγγξαθήο γηα λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε δηαζπνξά. Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ, αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ δξρ. δηαθόζηα δέθα εθαηνκκύξηα ( ) δξρ. θαη δηαηξείηαη ζε δύν εθαηνκκύξηα εθαηό ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηό (100) δξρ. ε θάζε κία. δ) Mε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26/6/1997 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ δξρ. κε έθδνζε θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 130 δξρ. ε θάζε κία θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηώλ κεηνρώλ από 100 δξρ. ζε 130 δξρ. Η σο άλσ αύμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θεθαιαηνπνίεζε α) ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην δξρ θαη β) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ ππνινίπνπ θεξδώλ δξρ , ήηνη ζπλνιηθό πνζό αύμεζεο δξρ. ε) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/7/1998 κεηώλεηαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ παιαηώλ κεηνρώλ από 130 δξρ. ζε 100 δξρ. ε θάζε κία. Με ηελ ίδηα σο άλσ απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απμάλεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά ην πνζό ησλ δξρ. κε έθδνζε λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 100 δξρ. ε θάζε κία. Η σο άλσ αύμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε από ηελ απνξξόθεζε ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο «LORD INTERNATIONAL ABEE» πνζνύ δξρ θαη κε θεθαιαηνπνίεζε ππνινίπνπ θεξδώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ πνζνύ δξρ ζ) Με απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/12/1998 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο (γεπέδσλ, θηηξίσλ) θαη επηηαγή ηνπ Ν. 2065/92 πνζνύ δξρ Η θεθαιαηνπνίεζε ζα γίλεη κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 100 δξρ. ζε 110 δξρ. ε θάζε κία. η) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/3/1999 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά ην πνζό ησλ δξαρκώλ κε έθδνζε λέσλ αλσλύκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 110 δξρ. θαη ηηκή δηάζεζεο 600 δξρ. ε θάζε κία, νη

5 νπνίεο ζα είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ. Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά από ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ κεηνρώλ, εθ δξρ ζα κεηαθεξζεί ζε απνζεκαηηθό, «εμ εθδόζεσο κεηνρώλ ππέξ ην άξηην». θ) Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2001 απνθάζηζε ηελ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε επξώ κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από (110) δξρ. ζε (112,4475) ή (0,33) επξώ κε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην Ν. 2065/92 θαηά ην πνζό ησλ ηξηάληα δύν εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ νγδόληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε ( ) δξρ. Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ ελόο δηο ηεηξαθνζίσλ νγδόληα επηά εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νγδόληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε ( ) δξαρκώλ ή ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα ( ) επξώ θαη δηαηξνύκελν ζε δέθα ηξία εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηόλ δώδεθα θαη ηέζζεξα ηέζζεξα εβδνκήληα πέληε (112,4475) δξρ. ή κεδέλ θαη ηξηάληα ηξία (0,33) επξώ ε θάζε κία. ι) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2003 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο α) κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο (γεπέδσλ, θηηξίσλ) θαη επηηαγήλ ηνπ Ν. 2065/92 πνζνύ επξώ ,99 θαη β) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ επξώ ,01 ήηνη ζπλνιηθό πνζό αύμεζεο επξώ. Η θεθαιαηνπνίεζε ζα γίλεη κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,33 επξώ ζε 0,35 επξώ ε θάζε κία. κ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Ινπλίνπ 2011 απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,03 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,35 επξώ ζε ν,32 επξώ. λ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 Ινπλίνπ 2012 απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,02 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,32 επξώ ζε 0,30 επξώ. μ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Ινπλίνπ 2013 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ επξώ κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε 0,32 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,02

6 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,32 επξώ ζε 0,30 επξώ. ν) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Ινπλίνπ 2014 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ επξώ κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε 0,33 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,03 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,33 επξώ ζε 0,30 επξώ. π) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ινπλίνπ 2015 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ επξώ κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε 0,38 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,08 επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,38 επξώ ζε 0,30 επξώ. Έηζη ζήκεξα ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ εμήληα ελλέα ρηιηάδσλ ( ) επξώ θαη δηαηξείηαη ζε δέθα ηξία εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο κεδέλ θαη ηξηάληα (0,30) επξώ ε θάζε κία. ΘΕΜΑ 8 ν : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζερή πεληαεηία. Πξνηείλνληαη δε ηα θάησζη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 1. Σειέκαρνο Κηηζηθόπνπινο ηνπ Παζράιε, εθηειεζηηθό κέινο 2. Ronald Barkshire ηνπ Henry, εθηειεζηηθό κέινο 3. Παζράιεο Κηηζηθόπνπινο ηνπ Σειέκαρνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο 4. Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο 5. Άγγεινο Σζαηζνύιεο ηνπ ππξίδσλα, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 6. Αζαλαζία Παπαγάθε ηνπ Γεσξγίνπ, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 7. Διέλε ακαξά ηνπ Δκκαλνπήι, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ΘΕΜΑ 9 ν : Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.

7 Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνβαίλεη ζε δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο γηα ζέκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ελεκεξώλεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.

8

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 ΗΝΗ Δ. ΣΑΡΕΖΘΟΑΛΗΩΡΝ - ΑΙΔΟΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΛΑΒΝ Α.Δ. ΔΡΖΠΗΝ ΓΔΙΡΗΝ ΣΟΖΠΖΠ 2006 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 5/204/14.11.2000 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα