αο ππνβάιιω πξνο έγθξηζε ην ρέδην ηνπ «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αο ππνβάιιω πξνο έγθξηζε ην ρέδην ηνπ «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας»."

Transcript

1 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» Έτος Ιδρύσεως 1890 Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών & Βραβείο Ινστιτούτου Robert Schuman Φιλαρμονικής αρ.23, Τ.Κ , ΚΕΡΚΥΡΑ Tηλ/fax.: & Αρ. Πρωη. 102 Κέρκσρα 29 Ασγούζηοσ 2014 Προς ηον κ. Πρόεδρο & ηα λοιπά Μέλη ηοσ Δ. Σ. Μεηά ηηο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ Σερληθνύ Σκήκαηνο ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο Δηαηξίαο ζην αλαθαηληζκέλν ηδηόθηεην θηήξην, ηεο νδνύ Φηιαξκνληθήο αξ. 23, ζεωξώ αλαγθαία όζν πνηέ, ηελ ύπαξμε «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας». Με ηνλ Καλνληζκό, ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβώο νη ζρέζεηο θαη νη αξκνδηόηεηεο όιωλ όζωλ εκπιέθνληαη ζηε ζύλζεζε ηεο Φηιαξκνληθήο, αιιά θαη ε δνκή, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηωλ ρνιώλ θαη ηωλ Γξαθείωλ ηεο Δηαηξίαο. Με ηελ έγθξηζή ηνπ, ε Φηιαξκνληθή ζα απνθηά γηα πξώηε θνξά ζηελ ππεξαηωλόβηα ηζηνξία ηεο «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας». αο ππνβάιιω πξνο έγθξηζε ην ρέδην ηνπ «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας». Με ηηκή Γεξάζηκνο Γ. Μνπξκνύξεο Δπηκειεηήο ηωλ ρνιώλ

2 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ROBERT SCHUMMAN Φιλαρμονικής 23, 49100, Κέρκυρα Τηλ. / fax. : & Γ Ι Γ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ Τ Ο Σ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: ΗΩΑΝΝΖ ΣΡΗΒΤΕΑ Ανηιπρόεδρος: ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Γραμμαηέας: ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΟΖ Ταμίας: ΦΗΛΗΠΠΟ ΣΗΡΗΓΓΑΚΖ Δλεγκηής: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΩΝΑΚΖ -ΣΩΜΟΤ Δπιμεληηής: ΓΔΡΑΗΜΟ ΜΟΤΡΜΟΤΡΖ Οικονόμος: ΠΤΡΗΓΩΝ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Καλλιηετνικός Γ/νηής Αρτιμοσζικός ΩΚΡΑΣΖ ΑΝΘΖ Υπαρτιμοσζικοί ΠΤΡΗΓΩΝ ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΩΝ ΡΟΤΒΑ

3 Ζ Φ. Δ. «ΜΑΝΣΕΑΡΟ» (ΦΔΜ) (ύντομο ιστορικό) Η πρώτη εμφάνιση του Μουσικού ώματος πραγματοποιήθηκε στην Λιτανεία του Αγίου πυρίδωνος, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου (Πρωτοκύριακο) του Σο έργο της σημαντικό και πολλές φορές πρωτοποριακό. Ιδρύει σχολή φωνητικής (1950), συμφωνική ορχήστρα (1952), εντάσσει στο Μουσικό ώμα γυναίκες μουσικούς (1954), δημιουργεί μαθητική μπάντα (Μπαντίνα) (1974) και τμήμα μαζορετών (1982). Έχει εμφανιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1896), τελετές έναρξης αθλητικών αγώνων Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας (1982,1986, 1991), σε ευρωπαϊκά Υεστιβάλ Υιλαρμονικών (1982,1985,1996,2013). Έχει δώσει συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, στα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών & Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Λυρική κηνή. Σέλος συμμετέχει αδιαλείπτως από την ίδρυσή της, σε όλες τις Θρησκευτικές και Εθνικές. Για την προσφορά της στον πολιτισμό και για το τεράστιο παιδαγωγικό της έργο, βραβεύτηκε από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (1987) και από το Ινστιτούτο ROBERT SCHUMMAN (2005). Από το 2013, σε συνεργασία με τον όμιλο ΑΝΣΕΝΝΑ, προβάλλει παραστάσεις όπερας, από την METROPOLITAN OPERA της Νέας Τόρκης και μπαλέτου από το COVENΣ GARDEN του Λονδίνου. Από την ίδρυσή της η Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», προσφέρει δωρεάν μουσική παιδεία, δημιουργεί πολιτισμό, διαπλάθει χαρακτήρες και συμβάλλει στην επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των νέων. ΥΟΛΔ και ΣΑΞΔΗ ήμερα στην Υ. Ε. «ΜΑΝΣΖΑΡΟ» λειτουργούν οι παρακάτω σχολές: - Προθεωρίας για παιδιά από 5-7 χρόνων. - Θεωρίας (Α τάξης, Β τάξης, Γ τάξης). - ολφέζ - Κλαρινέτου, oboe, κουαρτίνου. - αξοφώνου. - Σρομπέτας. - Ευφώνιου Αλτικόρνου. - Κόρνου. - Σρομπονιού. - Σούμπας. - Κρουστών. - Παιδική χορωδία (από επτέμβριο 2013). - Σμήμα ενηλίκων (από επτέμβριο 2013)

4 ΜΟΤΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ Από το 2014 ιδρύθηκαν και λειτουργούν, νέα μουσικά σχήματα, με σκοπό την αρτιότερη εκπαίδευση των μαθητών και πληρέστερη προετοιμασία των μουσικών της Εταιρίας. υνολικά λειτουργούν τα ακόλουθα μουσικά σχήματα: Μαθητικές συναυλίες (υπεύθυνος ο υπαρχ/κός κ. πύρος Ρουβάς) Παιδική χορωδία (υπεύθυνη η κ. Μαρία Μπούα) Σύνολο κρουστών (υπεύθυνος ο κ. Μάριος Μουζακίτης) Χορωδία κλαρινέτων (υπεύθυνος ο κ. Ηλίας Βασιλάτος) Σύνολο Σαξοφώνων (υπεύθυνος ο κ. Σάσος Εκουτσίδης) Brass Ensemble (υπεύθυνος ο κ. Αλέξης Αρταβάνης) Piccolo μπαντίνα (υπεύθυνος ο υπαρχ/κός κ. πύρος Μαυρόπουλος) (*) Σύνολο βαθέων χαλκίνων (υπεύθυνος ο υπαρχ/κός κ. πύρος Ρουβάς) Μπαντίνα (υπεύθυνος ο υπαρχ/κός κ. πύρος Μαυρόπουλος) (*) Brass Band (υπεύθυνος ο αρχ/κός κ. ωκράτης Άνθης) Μπάντα (υπεύθυνος ο αρχ/κός κ. ωκράτης Άνθης) (*) ε συνεργασία με τον υπαρχιμουσικό κ. πύρο Ρουβά Σο Μουσικό ώμα, σε πλήρη σύνθεση, αποτελείται σήμερα από 300 μουσικούς. ΚΣΖΡΗΟ Αρχοντικό της οικογένειας «Θεοτόκη τ Αγίου» - λόγω γειτνίασης με τον Ναό του Αγίου πυρίδωνος - χρονολογείται από τις αρχές του 18 ου αιώνα. ε αυτό γεννήθηκε ο Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Νικηφόρος Θεοτόκης. Σον Ιούνιο του 1913 εκμισθώνεται από την Υιλαρμονική «Μάντζαρος», η οποία αφού πραγματοποίησε τις ελάχιστες δυνατές (λόγω οικονομικών δυσχερειών) επεμβάσεις αποκατάστασής του, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1913, την λειτουργία των σχολών της. ταδιακά μέσα στη δεκαετία , το κτήριο, πλην του ισογείου, περνάει στην ιδιοκτησία της Εταιρίας. Σο 1991 γίνεται η πρώτη βασική ανακαίνιση του, κατά την οποία αντιμετωπίζονται βασικά λειτουργικά και στατικά προβλήματα του κτηρίου, χωρίς όμως να δημιουργούνται οι υποδομές εκείνες, που θα εξασφάλιζαν την άνετη, σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία της Υιλαρμονικής. Σο 2007 ξεκίνησε η δεύτερη προσπάθεια ανακαίνισης του κτηρίου. Σο 2010 εντάσσεται στο ΕΠΑ , με προϋπολογισμό ,00 Σο 2013 η Υ. Ε. «ΜΑΝΣΖΑΡΟ», παραλαμβάνει, ένα πλήρως ανακαινισμένο, ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο κτήριο, που καλύπτει σε μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες λειτουργίας του ιστορικού ιδρύματος.

5 ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΖΡΗΟΤ Σο κτήριο της Φιλαρμονικής Εταιρίας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» (Φ.Ε.Μ.) λειτουργεί : 1. Χειμερινό ωράριο ( Από 1 η Οκτωβρίου έως και 31 η Μαΐου) Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-13:00 & 16:00 20:00. & άββατο: 10:00-13:00 2. Θερινό Ωράριο (Από 1 η Ιουνίου έως 30 η επτεμβρίου) Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 14:00 & 18:00 20:00 & άββατο: 10:00-13:00 τις ώρες αυτές γίνονται: ο καθαρισμός και η απαιτούμενη συντήρηση του κτηρίου δοκιμές μουσικών συνόλων μαθήματα θεωρίας και οργάνων μελέτη μαθητών / τριών επισκέψεις γονέων & κηδεμόνων Πέρα του συγκεκριμένου ωραρίου, πραγματοποιούνται οι δοκιμές του Μουσικού ώματος, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού υμβουλίου και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι δοκιμές των μουσικών συνόλων, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, που υποβάλλουν προς έγκριση στο Δ. Σ., οι υπεύθυνοι των συνόλων. Καμία δραστηριότητα εκτός των χρονικών ορίων λειτουργίας του κτηρίου, ΔΕΝ επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση του Επιμελητή των Σχολών και τη φυσική παρουσία του Επιστάτη. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΣΟΤ Σο διδακτικό έτος διαρκεί από 1 η Οκτωβρίου έως 31 η Μαΐου. Σον Ιούνιο, Ιούλιο και επτέμβριο, συνεχίζεται μόνο η μελέτη και διδασκαλία οργάνων. Σα μαθήματα διακόπτονται τον Αύγουστο μήνα. ΔΞΔΣΑΔΗ Οι προαγωγικές και ετήσιες εξετάσεις, γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Διοικητικό υμβούλιο.

6 ΑΡΓΗΔ Ζκέξεο αξγίαο ζεωξνύληαη εθείλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα δεκόζηα ζρνιεία, θαζώο θαη θάζε άιιε,πνπ νξίδεηαη εθηάθηωο από το Διοικητικό υμβούλιο της Υ. Ε. Μ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 28 η Οκτωβρίου 17 η Νοεμβρίου 11 η, 12 η & 13 η Δεκεμβρίου (Εορτή Αγίου πυρίδωνος) Περίοδος από 22 Δεκεμβρίου 7 Ιανουαρίου 30 η Ιανουαρίου (Σριών Ιεραρχών) Καθαρά Δευτέρα 25 η Μαρτίου Περίοδος ΠΑΦΑ 21 η Μαΐου ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΚΗΜΩΝ Μπάντα: Σρίτη Παρασκευή (20:30 22:30) (1) Μπαντίνα: Δευτέρα Σετάρτη (19:00 20:30) Piccolo Μπαντίνα: άββατο (11:30 13:00) Μουσικά Σύνολα: Οι μέρες και οι ώρες των δοκιμών, καθορίζονται από τον υπεύθυνο του κάθε συνόλου, ο οποίος καταρτίζει μηνιαίο πρόγραμμα δοκιμών (για το κάθε σύνολο). Σο πρόγραμμα αυτό, θα υποβάλλεται στο Διοικητικό υμβούλιο, για έγκριση, πριν την ανάρτηση και κοινοποίησή του. (2) Επίσημες εμφανίσεις του Μουσικού Σώματος: Πριν από κάθε επίσημη εμφάνιση (λιτανείες, παρελάσεις ή κάτι έκτακτο), το μουσικό σώμα με προετοιμασία και ευθύνη του Αρχιμουσικού (δοκιμές και επιλογή κομματιών), θα κάνει τουλάχιστον τρεις δοκιμές, με τη συμμετοχή όλων των μουσικών, που θα μετέχουν στην εκδήλωση. (3) (1) Σε περίοδο προετοιμασίας για συναυλία, θα γίνονται τρεις πρόβες την εβδομάδα. (2) Δεν θα πραγματοποιείται δοκιμή, χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου προγράμματος από το Δ. Σ. (3) Μουσικός χωρίς δοκιμή ή με λιγότερες των τριών, συμμετέχει με ευθύνη του Αρχιμουσικού ή του εκάστοτε επικεφαλής, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της άριστης εμφάνισης και ακούσματος του Μουσικού Σώματος. ΠΑΡΟΤΗΟΛΟΓΗΟ ΣΗ ΓΟΚΗΜΔ ΣΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ε εμφανή θέση, έξω από την αίθουσα δοκιμών, θα υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των μουσικών, με αλφαβητική σειρά. Κάθε μουσικός ανεξαρτήτως ηλικίας θα πρέπει να υπογράφει σε θέση, δίπλα από το ονοματεπώνυμό του, δηλώνοντας έτσι τη συμμετοχή του. Από τον αριθμό των συμμετοχών κάθε μουσικού σε δοκιμές και υπηρεσίες του Μουσικού ώματος, θα καθορίζεται ο αριθμός των μεριδίων του και εν συνεχεία η προαγωγή του.

7 ΜΟΤΗΚΟ & ΗΣΟΡΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΣΖ Φ. Δ. Μ. Σο μουσικό αρχείο, περιλαμβάνει το ρεπερτόριο, που αποδίδεται από το Μουσικό ώμα σε θρησκευτικές - εθνικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Αποτελεί τμήμα της ιστορίας της Υ.Ε.Μ. και προσφορά σύμφωνα με το καταστατικό όσων διετέλεσαν αρχιμουσικοί των σχολών της και όσων προσέφεραν το προσωπικό τους αρχείο στη Υιλαρμονική. Είναι διαθέσιμο προς χρήση στην καλλιτεχνική ηγεσία, μετά από έγκριση του Δ.. και αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο. Σο ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία και πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων από το 1889 μέχρι σήμερα, ανέκδοτα, πρωτότυπα και χειρόγραφα μουσικά έργα καθώς και άλλα ιστορικής αξίας κειμήλια και έγγραφα. Σόσο το μουσικό όσο και το ιστορικό αρχείο, βρίσκονται σε χώρο του ανακαινισμένου κτηρίου της Υιλαρμονικής, που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό. Τπεύθυνος της χρήσης, φύλαξης και ενημέρωσης των αρχείων, έχει οριστεί από το Διοικητικό υμβούλιο ο κ. Γεράσιμος Μαρτίνης, Μουσικολόγος. ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ - ΑΡΥΗΜΟΤΗΚΟ Τπεύθυνος για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε όλες τις τάξεις και τις σχολές της Υιλαρμονικής (επιλογή μαθημάτων, τρόπος διδασκαλίας, εξετάσεις και προαγωγή μαθητών, δόκιμοι μουσικοί, λειτουργία μουσικών συνόλων κ.λ.π.) Ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Τπαρχιμουσικών και είναι υπεύθυνος για την αγαστή συνεργασία τους, προς όφελος και πρόοδο της Υιλαρμονικής. Τπεύθυνος για την επιλογή των δασκάλων. Τπεύθυνος τήρησης του ωραρίου λειτουργίας των σχολών καθώς ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των δασκάλων. υντάσσει ετήσια έκθεση, σχετικά με την πορεία και την εύρυθμη λειτουργία, του Μουσικού ώματος και των σχολών της Υ.Ε.Μ. αντίστοιχα, με την οποία θα ενημερώνει το Διοικητικό υμβούλιο. Η έκθεση θα συντάσσεται κατά προτίμηση μετά τις ετήσιες εξετάσεις (τέλος Μαΐου) ή πριν την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς (αρχές Οκτωβρίου). Μέσω αυτής, κάνει απολογισμό της διδακτικής χρονιάς που πέρασε και καταθέτει προτάσεις παρεμβάσεις για βελτίωση, όπου κρίνει αναγκαίο. Σίθεται επικεφαλής του Μουσικού ώματος, σε όλες τις επίσημες εμφανίσεις του, (λιτανείες, παρελάσεις, εκδηλώσεις Πάσχα, Πρωτοχρονιά κλπ.), μόνος ή μαζί με έναν εκ των Τπαρχιμουσικών ή με τον επίτιμο αρχιμουσικό κ. Νίκο Υαρούγγια ή άλλο σχήμα, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση και ενημέρωση του Διοικητικού υμβουλίου.

8 ΤΠΑΡΥΗΜΟΤΗΚΟΗ Βοηθούν τον Αρχιμουσικό στο έργο του Αντικαθιστούν τον Αρχιμουσικό, όταν αυτός απουσιάζει για προσωπικούς ή άλλους λόγους υνοδεύουν ως επικεφαλής το Μουσικό ώμα, μαζί με τον Αρχιμουσικό ή μόνοι τους, αν ο τελευταίος κωλύεται. Τπεύθυνος για την καλλιτεχνική και οργανωτική δομή της piccolo Μπαντίνας και της Μπαντίνας, ορίζεται ο υπαρχιμουσικός κ. πύρος Μαυρόπουλος σε συνεργασία με τον κ. πύρο Ρουβά. Τπεύθυνος για την καλλιτεχνική και οργανωτική δομή των Μουσικών υνόλων, ορίζεται ο υπαρχιμουσικός κ. πύρος Ρουβάς. Τπεύθυνος για τον έλεγχο των παρουσιολογίων των μαθητών και για την ανά μήνα υποβολή ενημέρωσης, για τον αριθμό των απουσιών, ορίζεται ο κ. πύρος Ρουβάς ΓΑΚΑΛΟΗ Σηρούν με συνέπεια το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας. Γράφουν και υπογράφουν, σε κατάσταση που διατηρείται στο γραφείο του αρχιμουσικού, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους. ε περίπτωση, που για προσωπικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί ένας δάσκαλος, να εκτελέσει τα καθήκοντά του, για μία ή περισσότερες μέρες, ενημερώνει εγκαίρως τον αρχιμουσικό, ο οποίος φροντίζει να τον αντικαταστήσει. Υπεύθυνοι, για τα εκπαιδευτικά όργανα της Φιλαρμονικής. Τα καταγράφουν, ελέγχουν την λειτουργική τους κατάσταση και ενημερώνουν τον Επιστάτη, ποια από αυτά χρειάζονται επισκευή ή συντήρηση. Συνυπεύθυνοι μαζί με τον επιστάτη για τη θέση, τη χρήση και την κατάσταση τού κάθε οργάνου, ανά πάσα στιγμή. Διατηρούν παρουσιολόγιο, στο οποίο θα καταγράφονται οι παρουσίες και οι απουσίες του κάθε μαθητή. Μαθητής που αποχωρεί από το μάθημα, πριν την ολοκλήρωση της ώρας διδασκαλίας μελέτης, χρεώνεται με απουσία. Οι κατάλογοι των παρουσιών απουσιών, θα παραδίδονται στον Καλλιτεχνικό Δ/ντη - Αρχιμουσικό, για τα περαιτέρω. υμμετέχουν στις συναυλίες και τις επίσημες εμφανίσεις του Μουσικού ώματος. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΣΑΣΖ Ο Επιστάτης ΔΕΝ ασχολείται με τη διδασκαλία μαθητών. Βρίσκεται στα γραφεία της Υ.Ε.Μ., μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων και προετοιμάζει τις αίθουσες διδασκαλίας (άνοιγμα παραθύρων, λειτουργία κλιματισμού κ.λ.π.) Τπεύθυνος για το άνοιγμα, το κλείσιμο και τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του, εντός των χρονικών ορίων λειτουργίας του. Τπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή φύλαξη των οργάνων, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο των οργάνων του Μουσικού ώματος.

9 Ενημερώνει τον Επιμελητή των χολών, για την ανάγκη και το κόστος επισκευής οργάνων. Διατηρεί καθαρό και σε τάξη το χώρο των αποδυτηρίων και το εσωτερικό των ντουλαπών. Ο χώρος των αποδυτηρίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την προετοιμασία των μουσικών. Δεν φυλάσσονται εκεί μουσικά όργανα, παπούτσια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα των μουσικών και δεν χρησιμοποιείται ποτέ ως αποθηκευτικός χώρος ή χώρος διδασκαλίας και μελέτης. Όταν δεν χρησιμοποιείται για την ένδυση ή απόδυση των μουσικών, θα παραμένει κλειδωμένος. Καλύπτει ανάγκες του Διοικητικού υμβουλίου. Τπεύθυνος για την ευπρεπή λειτουργία όλων των χώρων του κτηρίου και την ασφάλεια των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτούς και αποτελούν κινητή περιουσία της Εταιρίας. Υροντίζει ώστε είκοσι λεπτά μετά την έναρξη των δοκιμών της μπάντας, η είσοδος του κτηρίου να κλείνει, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος στο κτήριο, σε άγνωστα άτομα, που από περιέργεια συνήθως κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα εντός αυτού. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΟΤΗΚΟΤ «Από την ίδρυσή της η Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», προσφέρει δωρεάν μουσική παιδεία, δημιουργεί πολιτισμό, διαπλάθει χαρακτήρες και συμβάλλει στην επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των νέων.» ε αντάλλαγμα όλων αυτών και έχοντας ΜΟΝΟ ηθική υποχρέωση προς τη Υιλαρμονική, ο μουσικός πρέπει να: υμμετέχει στις εμφανίσεις του Μουσικού ώματος (εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, επετείους, συναυλίες κ.ά, ). έβεται και προσέχει τους χώρους του κτηρίου. έβεται και προσέχει την κινητή περιουσία της Εταιρίας (όργανα, στολές, κράνη και κάθε είδους εξοπλισμό του κτηρίου). Λειτουργεί με ομαδικό - κοινωνικό πνεύμα. υμμετέχει σε εμφανίσεις - εκδηλώσεις άλλων φιλαρμονικών, εφόσον: 1. Ζητηθεί ονομαστικά, με έγγραφο αίτημα του Διοικητικού υμβουλίου της αιτούσας Υιλαρμονικής προς το Δ.. της Υ.Ε.Μ., στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος του αιτήματος. 2. Τπάρχει θετική και σύμφωνη απάντηση του Διοικητικού υμβουλίου και του Αρχιμουσικού της Υ.Ε.Μ., στο υποβληθέν αίτημα. 3. Ειδικά για συμμετοχή μουσικών της Υ.Ε.Μ., σε συναυλία άλλης Υιλαρμονικής, πέραν των παραπάνω, η αιτούσα Υιλαρμονική υποχρεώνεται να αναφέρει τα ονόματα των μουσικών, καθώς και τα μουσικά τους όργανα, σε ευχαριστήρια επιστολή προς το Δ.. της Υ. Ε. Μ., στο πρόγραμμα τής συναυλίας της.

10 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ «ΝΔΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ», ΠΛΔΟΝ ΑΤΣΩΝ ΣΟΤ «ΜΟΤΗΚΟΤ». Ο μαθητής θα εισέρχεται δοκιμαστικά για ένα (1) χρόνο, στο Μουσικό ώμα και θα ονομάζεται «δόκιμος». Μετά τον πρώτο χρόνο, θα δίνει εξετάσεις και αν επιτύχει, θα ονομάζεται «μουσικός». Για τέσσερα (4) χρόνια, ο «νέος μουσικός», υποχρεούται να συμμετέχει στις πρόβες και τις εκδηλώσεις της Μπαντίνας, παράλληλα με της Μπάντας. Ο «νέος μουσικός», για δύο (2) χρόνια υποχρεούται να παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα και τα μαθήματα του οργάνου του. Η συμμετοχή των νέων μουσικών στις συναυλίες της Μπάντας, θα επιτυγχάνεται μετά από εισήγηση του Τπαρχιμουσικού Δ/ντού της Μπαντίνας. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ε κάθε ώρα διδασκαλίας (θεωρητικών και οργάνων) θα τηρείται παρουσιολόγιο. Οι μαθητές εξετάζονται με συχνά τεστ κάθε μήνα (θεωρητικά μαθήματα) Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα του οργάνου τους, τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα Οι μαθητές μετά από εισήγηση του δασκάλου τους, υποχρεούνται να συμμετέχουν στις πρόβες και τις εκδηλώσεις της piccolo Μπαντίνας Όργανα: εξάσκηση στη βασική τεχνική των οργάνων, κλίμακες, τεχνικές ευλυγισίας, τεχνικές για τα δάκτυλα και ασκήσεις εκφραστικότητας. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΑΘΖΣΩΝ Οι μαθητές οφείλουν: Να παρακολουθούν ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματά τους (θεωρητικά και όργανο). Να φροντίζουν και να σέβονται τους χώρους και τα μουσικά όργανα της Υιλαρμονικής. Να ειδοποιούν τον υπεύθυνο δάσκαλο του μαθήματος (θεωρίας ή οργάνου) για τυχόν απουσία τους. Να διαβάζουν τις ανακοινώσεις, που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, δίπλα από την αίθουσα της θεωρίας. Αν κάποιος μαθητής διακόψει τα μαθήματά του κατά τη διάρκεια του έτους, διαγράφεται από το μητρώο μαθητών της Υ.Ε.Μ. Η συμμετοχή μαθητών της Υ. Ε. Μ., σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, έξω από τη Υιλαρμονική, επιτρέπεται μετά από έγκριση του Αρχιμουσικού και ενημέρωση του Επιμελητή. Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθητές και διδάσκοντες Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν τις συναυλίες της Υ.Ε.Μ. και να συμμετέχουν στις μαθητικές συναυλίες. Έτσι αποκτούν πείρα και πολλαπλές γνώσεις. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια εντός των χώρων της Φιλαρμονικής. Να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας της Φιλαρμονικής, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όλη την καλλιτεχνική ηγεσία (Αρχιμουσικό, Υπαρχιμουσικούς και Δασκάλους)

11 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΟΤΗΚΩΝ Να φροντίζουν και να σέβονται τους χώρους και τα μουσικά όργανα της Υιλαρμονικής. Να ειδοποιούν τον επιστάτη ή τον υπεύθυνο υπαρχιμουσικό ή τον αρχιμουσικό για τυχόν απουσία τους. Να διαβάζουν τις ανακοινώσεις, που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, δίπλα από την αίθουσα της θεωρίας. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ το κάπνισμα, το φαγητό, τα αναψυκτικά και οι καφέδες, σε όλους τους χώρους του κτηρίου. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να αφήνετε προσωπικά αντικείμενα, μουσικά όργανα, παπούτσια και κάλτσες, στα ντουλάπια των αποδυτηρίων. ΟΣΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ (ΧΤΞΗ ΘΕΡΜΑΝΗ) ΟΛΑ ΣΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ (ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΑ. Βέλτιστη λειτουργία κλιματισμού: για θέρμανση: 19 ο C και για ψύξη 23 ο C Να συμπεριφέρονται με ευγένεια εντός των χώρων της Φιλαρμονικής. Να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας της Φιλαρμονικής, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όλη την καλλιτεχνική ηγεσία (Αρχιμουσικό, Υπαρχιμουσικούς και Δασκάλους) Να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και σοβαρότητα όταν φορούν τη στολή της Φιλαρμονικής. ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ Φ.Δ.Μ. Ανακοινώσεις ή Δελτία τύπου, που αναφέρονται σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις ή άλλες πρωτοβουλίες της Υ. Ε. Μ., θα συντάσσονται και θα δημοσιοποιούνται από το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρίας Απαγορεύεται η με οποιανδήποτε μορφή δημοσιοποίηση ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου (έντυπη μορφή διαδίκτυο Μ.Μ.Ε), σχετικών με δραστηριότητες ή πεπραγμένα της Εταιρίας, χωρίς ενημέρωση του Αρχιμουσικού και έγκριση του Διοικητικού υμβουλίου. Οι επίσημες ανακοινώσεις, θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δνση: και στην επίσημη σελίδα της Εταιρίας στο facebook : Υ. Ε. ΜΑΝΣΖΑΡΟ ΔΣΖΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ: ΜΑΘΖΣΗΚΔ & ΜΟΤΗΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ. Οκτώβριος: Piccolo μπαντίνα στον Αγιασμό (ΦΕΜ) Νοέμβριος: Μουσικά ύνολα και Μπαντίνα (Ι. Α.) Δεκέμβριος: Μαθητική υναυλία (ΦΕΜ) Φεβρουάριος: Μαθητική συναυλία (ΦΕΜ) Μάρτιος: Μπαντίνα (Δ. Θ.) Απρίλιος: Μαθητική υναυλία (ΦΕΜ) Μάιος: Μαθητική υναυλία (ΦΕΜ) Ιούνιος: Μαθητική υναυλία (ΦΕΜ) Αύγουστος: Μπαντίνα ΦΕΜ: Αίθουσα Εκδηλώσεων ή δοκιμών της Υιλαρμονικής Ι. Α. : Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας Δ. Θ. : Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

12 ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Υ. Ε. «ΜΑΝΣΖΑΡΟ», εγκρίθηκε στο σύνολό του, στη συνεδρίαση του Διοικητικού υμβουλίου, της 28 ης Αυγούστου 2014, μετά από εισήγηση τού Επιμελητή των χολών κ. Γεράσιμου Μουρμούρη. Σίθεται σε ισχύ από το νέο διδακτικό έτος , που αρχίζει την 1 η Οκτωβρίου Πρόεδρος: ΗΩΑΝΝΖ ΣΡΗΒΤΕΑ Ανηιπρόεδρος: ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Γραμμαηέας: ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΟΖ Ταμίας: ΦΗΛΗΠΠΟ ΣΗΡΗΓΓΑΚΖ To ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δλεγκηής: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΩΝΑΚΖ -ΣΩΜΟΤ Δπιμεληηής: ΓΔΡΑΗΜΟ ΜΟΤΡΜΟΤΡΖ Οικονόμος: ΠΤΡΗΓΩΝ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άργος Ορεστικό, Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Άφιξη στο σχολείο... 3 3. Αναχώρηση από το σχολείο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα