Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή μέπνη ζήμενα 14 Γ. ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΕ ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ Γ.1. Ζζπύμοζα μνγακωηηθή δηάνζνωζε 15 Γ.2Πμ οθηζηάμεκμ ζήμενα πνμζωπηθό 25 Γ. 3. Ννμζηαηεοόμεκεξ πενημπέξ- Ννμζηαζία ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ 39 Γ.4 Δνάζεηξ πονμπνμζηαζίαξ 42 Γ.5. νεμαημδόηεζε Δαζηθώκ οπενεζηώκ 44 Γ.6 Δηαπηζηώζεηξ - Ννμβιήμαηα ιεηημονγίαξ 47 Γ.7. Ρπάνπμκηα πμνίζμαηα - εθζέζεηξ 48 Δ. ΙΓΘΜΔΜΘΜΓΖΑ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΕΟ Δ.1. Ωξ πνμξ ηεκ πωνηθή ανμμδηόηεηα ηωκ οπενεζηώκ 50 Δ.2. Ωξ πνμξ ηηξ μειέηεξ θαη ηα δαζμηεπκηθά ένγα 51 Δ.3. Ωξ πνμξ ηηξ οπενεζίεξ Δαζμπνμζηαζίαξ 52 Δ.4. Ωξ πνμξ ηηξ οπενεζίεξ αγνμηηθήξ αζθάιεηαξ 54 Δ.5. Ωξ πνμξ ηεκ παναγωγηθή δηαδηθαζία 55 Δ.6. Ωξ πνμξ ηηξ πνμζθενόμεκεξ δημηθεηηθέξ οπενεζίεξ 69 Γ. ΑΝΜΣΓΖΟ ΓΙΝΘΓΗΜΙΓΚΩΚ ΦΜΞΓΩΚ ΗΑΖ ΓΠΑΖΞΩΚ Γ.1. Ν.Γ.Δ.Δ.Ρ. 74 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 1

3 Οει. Γ.2. Μ.Δ.Γ.Δ. 80 Γ.3 Ν. Μ. Δ. Δ.Ρ. 81 Γ 4. ΓΓΩΠ.Γ.Γ 81 Γ.5 Ναγθόζμημ Παμείμ Φύζεξ WWF ΕΛΛΑΣ 81 Γ.6 Οωμαηείμ Ριμηόμωκ (Δνάμα) 82 Γ.7 Έκωζε Δαζμθηεμόκωκ Γιιάδμξ 82 Γ.8 Ηοκεγεηηθή Μμμζπμκδία Γιιάδαξ 83 Δ. ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΜΖΓΖΩΚ-ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ Δ.1 Ιεζμδμιμγία πνμζέγγηζεξ 84 Δ.1.1 Απμηειέζμαηα 90 Δ 1 α. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Ηνήηεξ 90 Δ 1 β. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Αηγαίμο 92 Δ 1 γ. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Επείνμο-Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ 95 Δ 1 δ. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Αηηηθήξ 100 Δ 1 ε. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Θεζζαιίαξ-Οηενεάξ Γιιάδαξ 105 Δ 1 ζη. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Νειμπμκκήζμο-Δοηηθήξ 113 Γιιάδαξ & Ζμκίωκ Κήζωκ Δ 1 δ. Δαζηθέξ Ρπενεζίεξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Ιαθεδμκίαξ-Θνάθεξ 121 Δ.2. Οογθεκηνωηηθά Απμηειέζμαηα 128 Δ.3. Ννμηεηκόμεκμ μνγακόγναμμα 129 Δ.4. Ννμηεηκόμεκε Ηαηακμμή 133 Δ.5. Δηεύνοκζε Ανμμδημηήηωκ Δαζηθήξ Ρπενεζίαξ 139 Δ 6. Ηαηακμμή Ννμζωπηθμύ 139 Δ 7. Δαζηθό Ννμζωπηθό 142 Δ 8. Ξόιμξ ηεξ Γηδηθήξ Γναμμαηεία Δαζώκ ημο ΡΝΓΗΑ 143 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 2

4 Οει. Δ.9 Δηαπηζηώζεηξ 144 Ε. ΝΞΜΠΑΟΓΖΟ 147 ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ 151 Γοπανηζημύμε, όιμοξ όζμοξ ζοκέβαιιακ ζηεκ μιμθιήνωζε ημο πανόκημξ πμνίζμαημξ θαη εηδηθόηενα: Γοπανηζημύμε ημ πνμζωπηθό ηωκ Δαζηθώκ οπενεζηώκ ηεξ ώναξ γηα ηεκ άμεζε ακηαπόθνηζε ζηεκ ζομπιήνωζε ημο Γνωηεμαημιμγίμο. Έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ακήθεη ζημοξ Δαζμιόγμοξ πμο οπενεημύκ ζημ Γναθείμ ημο Γηδηθμύ Γναμμαηέα Δαζώκ, θα Ακαζηαζία Ηημύζε θαη θμ Αζακάζημ Αγγειόπμοιμ, πμο επελενγάζηεθακ ηα ζημηπεία ηωκ ενωηεμαημιμγίωκ θαη δηαμόνθωζακ ημοξ πίκαθεξ, ηα δηαγνάμμαηα θαη ημ θείμεκμ ημο πμνίζμαημξ. Γπίζεξ ζημκ Δαζμιόγμ θμ Γθμοκημύθα Γοάγγειμ ηεξ Γηδηθήξ Γναμμαηείαξ Δαζώκ, γηα ηεκ ζομβμιή ημο ζηε ζύκηαλε ηεξ εηζαγωγήξ ημο πμνίζμαημξ. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 3

5 Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Α.1. Γηάγξακκα πεξηερνκέλσλ Ζ παξνχζα έθζεζε πφξηζκα απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ ηέζζεξα ζεκαηηθά ηκήκαηα (θεθάιαηα) : ην πξψην ηκήκα επηρεηξείηαη θαηαξρήλ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ζήκεξα λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ηζρχνπζαο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο, θαηαιήγνληαο επ απηήο ζε δηαπηζηψζεηο θαη ζε αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ παξαηίζεληαη ηα κέρξη ζήκεξα ππάξρνληα ζρεηηθά πνξίζκαηα θαη εθζέζεηο απφ άιινπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο θαη επηηξνπέο. ην δεχηεξν ηκήκα ηίζεηαη πξσηίζησο ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ζέηνληαο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηελ θιίκαθα βαξχηεηαο θαη ζπλεπεία απηήο ηειηθήο απεηθφληζεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ δνκψλ. ην ηξίην ηκήκα παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά νη πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ είηε πξνθνξηθψο είηε εγγξάθσο κε ηε κνξθή ππνκλεκάησλ, νη δηάθνξνη θνξείο, νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ θιήζεθαλ ελψπηνλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα αθνχ παξαηίζεληαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ επί ηεο νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζήο ηνπο. Σέινο γηα θάζε επίπεδν νξγαλσηηθήο δνκήο θαη αλάινγα κε απηφ, ηίζεληαη ν ηξαηεγηθφο θνπφο, ε Απνζηνιή θαη νη Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πθηζηάκελεο απηψλ δνκέο, έσο ην επίπεδν ηνπ Γξαθείνπ. Α.2. πγθξφηεζε θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ζ ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε ππαγσγή ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο ζε απηφ, σο κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πνιηηηθέο επηινγέο, έδεημε φρη κφλν ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηα δάζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη άκεζα θαη Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 3

6 απνηειεζκαηηθά ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη θπξίσο ηελ εληαία δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ Υεξζαίσλ Οηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο. Ζ αλάγθε άζθεζεο απφ ην ίδην ην Κξάηνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δαζηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αγξνηηθήο αζθάιεηαο, νδήγεζαλ ζηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ην ίδην, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη ησλ ελ γέλεη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζπλεπψο λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη λα ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Ζ παξαδνρή απηή νδήγεζε ζην λα ππαρζνχλ δηνηθεηηθά νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (Κξαηηθέο Τπεξεζίεο) θαη φρη ζηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε, ελψ νη αξκνδηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εθείλεο, πνπ ζεσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο ηνπ Κξάηνπο θαη κε ην «ζρέδην Καιιηθξάηεο», παξέκεηλαλ θαη αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ θξαηηθέο αξρέο. Όκσο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, αλαγλσξίζηεθε ε επηηαθηηθή αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ νξγαληθψλ κνλάδσλ. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα επηά (7) ΠΓ ησλ νξγαληζκψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, ηνπ έηνπο 2010, πνπ εθδφζεθαλ ζε επηηαγή ηνπ λφκνπ 3852/10 (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»), δειαδή ηα 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α ), 135/2010 (ΦΔΚ 228 Α ), 138/2010 (ΦΔΚ 231 Α ), 141/2010 (ΦΔΚ 234 Α ), 136/2010 (ΦΔΚ 229 Α ), 143/2010 (ΦΔΚ 236 Α ) θαη 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α ) θαη ηα νπνία εκθαλίδνπλ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο αδπλακίεο πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ζηειέρσζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ επηθαιχςεσλ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ νξγαληθψλ δνκψλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Όια απηά ηα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο αλαγλσξίζηεθαλ έγθαηξα ηφζν απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο φζν θαη απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Έηζη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. παίξλνληαο ηελ πξσηνβνπιία ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ηνπο νηθείνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, άξρηζε λα εμεηάδεη ηνλ ηξφπν βειηίσζεο θαη δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηελ αξ. πξ. αξ. πξση /165/ απφθαζε ηνπ ηφηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θνπ Καιαθάηε, ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο απνηεινχκελε απφ: α. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θν Αγγειάθα Δκκαλνπήι, σο Πξφεδξν. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 4

7 β. Σνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γαζψλ Τ.Π.Δ.Κ.Α., θν Ακνξγηαληψηε Γεψξγην, σο Μέινο. γ. Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΤΠΔΚΑ, θν Γεκφπνπιν Κσλ/λν, σο Μέινο. δ. Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γξ. Φξαγθηζθάθε Νηθήηα, σο Μέινο. ε. Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γξ. Οηθνλφκνπ Θεφδσξν, σο Μέινο. Ωο έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηέζεθε ε ππνβνιή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο, πνπ ζα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ απηνχ ηελ , κε δπλαηφηεηα κηθξήο παξάηαζεο απηήο. Δπηπιένλ νξίζηεθε φηη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο ζα ιάβεη ππφςε ηεο : 1. Σελ απφ Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2012 έθζεζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο, ε νπνία ζπζηήζεθε δπλάκεη ηεο αξ. πξση / απφθαζεο ηνπ ηφηε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ε νπνία απεζηάιε ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο κε ην ππ αξ. πξση / έγγξαθν ηεο ηφηε Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 2. Σελ απφ Ηνχλην 2013 έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Αμηνιφγεζεο δνκψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 3. Σελ απφ Φεβξνπάξην 2013 έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Αμηνιφγεζεο δνκψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 4. Κάζε άιιν ζηνηρείν, έθζεζε ή πφξηζκα πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο. Ζ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο, απφ ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο , έζεζε σο βαζηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα ηε ζθαηξηθή θαη επξεία, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πξναπαηηνχκελα, αληηκεηψπηζε ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηακνξθψζεη πιήξε εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηπρφλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έηζη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπο, απέζηεηιε ζε φιεο ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο κέζσ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, ψζηε λα απνηππσζεί θάζε πηπρή ηνπ ζεζκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Παξάιιεια ζπκθσλήζεθε φηη νη φπνηεο απνθάζεηο ιεθζνχλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, λα Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 5

8 είλαη απνηέιεζκα επξείαο δηαβνχιεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο παλεπηζηεκηαθνί, ζπλδηθαιηζηηθνί, επαγγεικαηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί θνξείο θαη νξγαλψζεηο. Β. ΓΔΝΗΚΑ Β.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ζπζηάζεθε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (έηνο 1833), ζην νπνίν πξνζδηνξίζηεθε σο αξκνδηφηεηα "ε εθ ησλ Δζληθώλ δαζώλ σθέιεηα, ε ππεξάζπηζηο απηώλ ελαληίσλ ησλ ελδερνκέλσλ παξαλνκηώλ θαη ε απειεπζέξσζηο ησλ από επηβιαβείο δνπιείεο". Σφζν ε δηαηχπσζε ηεο αξκνδηφηεηαο, φζν θαη ην ίδην ην γεγνλφο ηεο ππαγσγήο ησλ δαζψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, καξηπξνχλ φηη ν λνκνζέηεο ηεο επνρήο εθείλεο ζεσξνχζε φηη ε κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή εθ ησλ δαζψλ σθέιεηα, είλαη ην πνζφ πνπ ζα εηζξέεη ζην δεκφζην ηακείν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ πφξνπ. Σξία έηε αξγφηεξα, δειαδή ην 1836, ηδξχεηαη ε Γαζηθή Τπεξεζία κε Γηάηαγκα "περί διοργανιζμού ηων Γαζονομείων" θαη νη Γηεπζπληηθέο ζέζεηο θαιχθζεθαλ απφ Βαπαξνχο, ελψ νη ινηπέο ζέζεηο απφ έιιελεο πνιίηεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ζεζπίζηεθαλ ηα πξψηα δαζνδηνηθεηηθά κέηξα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ απαγφξεπζε ηεο ξεηίλεπζεο ησλ εζληθψλ δαζψλ, ζηε ξχζκηζε ηεο βνζθήο εληφο ησλ δαζψλ θαη έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνγξαθήο ηεο δεκφζηαο δαζηθήο ηδηνθηεζίαο, φκσο δελ απέδσζαλ ηίπνηα ην ζεηηθφ. Σν έηνο 1843 γίλεηαη ε πξψηε αλαδηνξγάλσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ κε ην δηάηαγκα "Πεξί ζρεκαηηζκνχ θαη δηαηξέζεσο ησλ Γαζνλνκείσλ ηνπ Κξάηνπο", θαη νξίδεηαη φηη νη Γαζνλφκνη ζα πξνέξρνληαη απφ απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ, ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα απνιχζεθαλ φινη νη Βαπαξνί. Ζ δεχηεξε αλαδηνξγάλσζε ηνπο γίλεηαη κε ην λ.υηγ/1877 θαη είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ εζληθή δαζνπνλία. Σφηε νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο δηαιχζεθαλ θαη ην έξγν ηνπο ην αλέιαβε ε Υσξνθπιαθή. Σν έηνο 1893 κε ην λφκν ΒΡΞΒ επηρεηξείηαη λέα αλαδηνξγάλσζε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ δεκηνπξγία γηα πξψηε θνξά θεληξηθήο ππεξεζίαο (Σκήκα Γαζψλ ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ) θαη πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία εηδηθνχ Γαζηθνχ ψκαηνο, κε 20 Γαζάξρεο θαη 350 Γαζνθχιαθεο (εθ ησλ νπνίσλ νη 50 πεξίπνπ ζα ήηαλ αξρηθχιαθεο). Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απηνχ ηνπ λνκνζεηήκαηνο, είλαη ε πξφβιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο Γαζνιφγσλ ζηηο ζέζεηο Γαζαξρψλ, ελψ φπνπ δελ ππήξραλ Γαζνιφγνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ αμησκαηηθνί ηεο ρσξνθπιαθήο. Σν έηνο 1917 ηδξχζεθε ην Τπ. Γεσξγίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη 3 Σκήκαηα, ην έηνο 1919 κε ην λ.1687 ζεζπίδνληαη ζέζεηο 20 Δπηζεσξεηψλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 6

9 Γαζψλ, 100 Γαζαξρψλ, 50 Γαζνλφκσλ θαη Γαζνθπιάθσλ, ελψ δχν έηε αξγφηεξα κε ην λ. 2637/21, ζηε Γαζηθή Τπεξεζία δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ απφ ηε ρσξνθπιαθή θαη ηνπο εθφξνπο. Οπζηαζηηθή νξγάλσζε έηπραλ νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο κε ην λ. 3077/1924, γλσζηφ σο πξψηνο Γαζηθφο Κψδηθαο. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, ε ρψξα δηαηξέζεθε ζε 14 Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Δπηζεσξήζεηο πνπ απαξηίδνληαλ απφ 55 Γαζαξρεία θαη 65 Γαζνλνκεία. Απηή ε δηάξζξσζε παξέκεηλε θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ηνπ γλσζηνχ θψδηθα 4173/29, πνπ πεξηέιαβε φια ηα δαζηθά αληηθείκελα, θαη εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ην απφ 6/9/1931 Π.Γ. "Πεξί Γαζηθήο Γηνηθήζεσο", πνπ απνηειεί ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ (*) (*) Με ην δηάηαγκα απηό ζπζηήλνληαη 13 Γαζηθέο Δπηζεσξήζεηο, 15 Γαζαξρεία Α ηάμεο, 27 Γαζαξρεία Β ηάμεο, 45 Γαζαξρεία Γ ηάμεο θαη 36 Γαζνλνκεία επίζεο πξνζδηνξίζηεθε ε έδξα, ε πεξηθέξεηα, ε ζηειέρσζε, ηα θαζήθνληα θαη ε ππεξεζηαθή ηεξαξρία όινπ ηνπ δαζηθνύ πξνζσπηθνύ. Παξάιιεια, κε ην ίδην δηάηαγκα, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο πνιιώλ βηβιίσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα βηβιία ηζηνξηθνύ ηδηνθηεζίαο ηνπ θάζε δάζνπο, εζόδσλ θαη εμόδσλ, πινηνκηώλ, δαζηθώλ αλνκεκάησλ, παξαρσξήζεσλ, εθρεξζώζεσλ, ζηαηηζηηθήο ππξθαγηώλ, απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ, θιπ). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ : - Σν έηνο 1946, ην Ν.Γ.55/46, κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ ζην Τπ. Γεσξγίαο θαη ζεζπίδεηαη ν βαζκφο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, πνπ θαηαξγήζεθε ην 1956 (άξζξν 1 Ν.Γ.3571) γηα λα αλαζπζηαζεί αξγφηεξα - Σν έηνο 1955, κε ην Β.Γ , ην νπνίν πξφζζεζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηξεηο αθφκε ππεξεζηαθέο κνλάδεο, - Σν έηνο 1959, ην Β.Γ.13-9/ , κε ην νπνίν ηδξχνληαη νη ππεξεζίεο δαζνηερληθψλ έξγσλ. - Σν έηνο 1961, πνπ δεκνζηεχεηαη, κε ην Β.Γ.4/1961, σο λέν νξγαλσηηθφ ζρήκα ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ. Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Γεληθή Γ/λζε δαζψλ απαξηίδεηαη απφ 5 Γηεπζχλζεηο, ηελ ππεξεζία Γεληθήο Δπηζεψξεζεο Γαζψλ θαη ηελ ππεξεζία Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δθαξκνγψλ, ελψ νη πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο έρνπλ 16 Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ, 9 Δπηζεσξήζεηο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, 77 Γαζαξρεία θαη 40 Γαζνλνκεία. Οη Τπεξεζίεο απηέο ζηειερψλνληαλ απφ 276 Γαζνιφγνπο, 470 Γαζνθφκνπο θαη 280 Γαζνθχιαθεο. - Tν έηνο 1966, ην Β.Γ.810/1966, κε ην νπνίν θαηαξγνχληαη νη Γαζηθέο Δπηζεσξήζεηο (αιιά παξακέλνπλ νη Δπηζεσξεηέο) θαη ηδξχνληαη 13 πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ, θαηαξγνχληαη ηα 40 Γαζνλνκεία, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Γαζαξρείσλ αλέξρεηαη ζε 180 θαη θαηαξγνχληαη νη ππεξεζίεο δαζνηερληθψλ έξγσλ. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 7

10 - Σν έηνο 1970, επηρεηξείηαη λέα αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο κε ηελ Λ7/ απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη επηά Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ σο ππεξεζίεο δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ, ππαγφκελεο ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο δηνηθεηέο πνπ έθεξαλ ηνλ ηίηιν πθππνπξγνχ, 23 Γηεπζχλζεηο Γαζψλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ κεηά Γαζαξρείσλ, 7 Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο δαζαξρεία, 22 λνκνδαζαξρεία, 54 δαζαξρεία θαη 238 δαζνλνκεία ππαγφκελα ζηηο λνκαξρηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. Λίγν αξγφηεξα νη λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο πθίζηαληαη, κε ηελ αηπρέζηαηε Λ9 απφθαζε, θνηλή νξγάλσζε, κε ηε δεκηνπξγία κηαο ππεξεζίαο Γεσξγίαο θαηά λνκφ, θάησ απφ ηελ νπνία εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο δαζψλ, γεσξγίαο θαη θηεληαηξηθήο. Με απηφ ην ζρήκα βξίζθεη ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ε κεηαπνιίηεπζε αιιά ακέζσο κεηά θαηαξγείηαη ε Λ9 θαη ην 1977 εθδίδεηαη ην Π.Γ. 433/1977 κε ην νπνίν επηρεηξείηαη λέα νξγάλσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: - Ζ θεληξηθή ππεξεζία σο Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο απαξηίδεηαη απφ 9 Γηεπζχλζεηο, 31 Σκήκαηα θαη έλα γξαθείν θαη απφ ηε Γεληθή Δπηζεψξεζε Γαζψλ κε 3 Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο. - Οη δηαλνκαξρηαθέο ππεξεζίεο απαξηίδνληαη απφ επηά (7) Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ, κε 3 Σκήκαηα θαη 2 γξαθεία ε θάζε κηα, θαη κε 15 ζπλνιηθά Δπνπηείεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ. - Οη λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο απαξηίδνληαη απφ 33 Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κε 85 Γαζαξρεία θαη απφ 22 Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία, ελψ ζπγθξνηνχληαη θαη δχν Γ/ζεηο Αλαδαζψζεσλ, αλά κία ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζ/θεο. Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Π.Γ. θαη φπσο αλαδηνξγαλψζεθε κε ην Π.Γ. 1213/1981 ζε φηη αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, ηζρχνπλ θαη ζήκεξα. Σέινο ην έηνο 1991, κε ην Π.Γ. 46/1991 αλαζπζηάζεθε ε Γεληθή Γ/λζε κε 7 Γ/λζεηο θαη 34 Σκήκαηα, ηνλ ίδην ρξφλν κε ην Π.Γ. 352/91 ζπζηήζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ζηελ νπνία ππήρζε ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ κε 6 Γηεπζχλζεηο, ελψ ην 1993 δεκνζηεχηεθε ην Π.Γ. 242/93 πνπ θηινδφμεζε λα ηδξχζεη ην «Γαζηθφ ψκα», αιιά ζηελ νπζία δελ έθαλε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα θαηαηάμεη φιν ην πισξηθφ πξνζσπηθφ ζε δχν θαηεγνξίεο, εθείλεο ησλ Γαζνθπιάθσλ Α θαη Β. Με ην Ν. 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α'/ ) "Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" ηδξχζεθαλ νη Κξαηηθέο Πεξηθέξεηεο, κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε νη αξκνδηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ έδξα ησλ Πεξηθεξεηψλ ηδξχζεθαλ νη Γεληθέο Γ/λζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη νη Γ/λζεηο Γαζψλ Πεξηθέξεηαο κε ηα αθφινπζα ηκήκαηα: Σκήκα ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ Σκήκα Γαζηθφ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 8

11 Με ηε ςήθηζε ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (ΦΔΚ 87/Α/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 280, κεηαθέξζεθε ε αξκνδηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο, ζηηο επηά (7) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. Με ηελ έθδνζε ησλ Π.Γ. 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α ), 135/2010 (ΦΔΚ 228 Α ), 138/2010 (ΦΔΚ 231 Α ), 141/2010 (ΦΔΚ 234 Α ), 136/2010 (ΦΔΚ 229 Α ), 143/2010 (ΦΔΚ 236 Α ) θαη 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α ) ηδξχζεθαλ: o Ζ Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ έδξα ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη o Ζ Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: o Σκήκα Δπηζεψξεζεο, o Σκήκα ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο, o Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ, Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ. o Σκήκα Γαζηθφ, Γξαθείν Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ o Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ. Με ηα αλσηέξσ Π.Γ. έγηλε θαη ε δηάξζξσζε ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ ησλ Π. Δ., ελψ ηα Γαζαξρεία, Γαζνλνκεία θαη Γαζνθπιάθεηα παξέκεηλαλ σο έρεη ζχκθσλα κε ην Ν. 1213/1981 εθηφο απφ ην Γαζαξρείν Λίκλεο πνπ ε δηάξζξσζή ηνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.138/2010. Απφ άπνςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπο, είλαη, ε θαηάξγεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Δπηζεσξήζεσλ ηνπ Π.Γ.4/1961 απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηηο δηαλνκαξρηαθέο Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ, δειαδή ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπο πνπ έθαλε ηε Γαζηθή Γηνίθεζε ραιαξφηεξε, άθεζε αλέιεγθηεο, αθαζνδήγεηεο θαη αβνήζεηεο ζην έξγν ηνπο ηηο εθηειεζηηθέο λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο, πνιιαπιαζίαζε ηελ επζπλνθνβία ησλ ππαιιήισλ, αχμεζε ην έξγν ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο νπνίεο πιένλ απεπζχλνληαλ νη εθηειεζηηθέο ππεξεζίεο, γηα θάζε ζέκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο αηηία αιιά θαη απνηέιεζκα. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζήκεξα ε Γαζηθή Γηνίθεζε, ηδηαίηεξα κεηά ην έηνο 1997, φπνπ θαη νη θχξηεο ππεξεζίεο εθαξκνγήο ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο (Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία) εληάρζεθαλ ζηηο ηφηε Κξαηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη απνθφπεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ε νπνία παξέκεηλε ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, εκθαλίδνληαη ζνβαξά δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο (ιφγσ κείσζεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζε απηέο πξνζσπηθνχ ή αλνξζνινγηθήο θαηαλνκήο ηνπ), φπσο θαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ηα νπνία, παξά ην φηη έρνπλ δηαπηζησζεί, δελ επηιχζεθαλ νχηε κεηά ην λφκν 3852/2010 (ρέδην Καιιηθξάηεο) πνπ ζπλέρηζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ (Γαζηθψλ) δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ην ίδην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 9

12 Απφ ην έηνο 2010 κε ην Π.Γ 189/2010 (ΦΔΚ 221 Α ) κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ε Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, κε ηηο έμη (6) ζεκαηηθέο Γ/λζεηο θαη ηε κία Τπνδηεχζπλζε Πξνζηαζίαο, πνπ ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηφηε ΤΠ.Α.Α.Σ. Δίλαη βέβαην φηη ε Γαζηθή Τπεξεζία είηε ζε Κεληξηθφ επίπεδν (ζρεδηαζκφο θαη δηακφξθσζε πνιηηηθήο), είηε ζε απνθεληξσκέλν επίπεδν (πινπνίεζε πνιηηηθήο) πξνζηαηεχεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ Γαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ είλαη ζε πνζνζηφ 75% δεκφζηνο (θνηλφο) πφξνο θαη ζπλεπψο, ε παξνπζία ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Οη παξαδνρέο απηέο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηηο αζθνχκελεο απφ ην Κξάηνο αξκνδηφηεηεο, νδήγεζαλ (θαη νδεγνχλ) ζηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ην ίδην ην θξάηνο, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζπλεπψο λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο θξαηηθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Β.2. Ννκηθφ πιαίζην Ζ Γαζηθή λνκνζεζία, ζήκεξα, απνηειείηαη απφ πιήζνο λφκσλ, δηαηαγκάησλ, γλσκνδνηήζεσλ ΝΚ, λνκνινγία ηδ θαη δηθαζηεξίσλ, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο, δεκηνπξγψληαο έλα αθάληαζην θπθεψλα πνπ θέξλεη ζε απφγλσζε ηνπο ρεηξηζηέο ησλ δαζηθψλ ζεκάησλ θαη ηνπο πνιίηεο ζε νξγή πνπ αηζζάλνληαη αλαζθαιείο θαη δελ εκπηζηεχνληαη ηελ πνιηηεία. Ο φγθνο ηεο ηζρχνπζαο δαζηθήο λνκνζεζίαο μεπεξλά ηα 150 λνκνζεηήκαηα (λφκνη θαη δηαηάγκαηα) θαη ηηο ΤΑ θαη ΚΤΑ θαη εγθπθιίνπο. ε απηέο, ην έξγν ηεο θσδηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ηδ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΝΚ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο ζε ππνπξγηθφ επίπεδν. Παξάιιεια, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζην δαζηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ φγθνπ λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ηα χδαηα θαη ηε γεσξγία. Καη ηέινο, ε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ζα απνηειέζεη δηαθξηηφ ηκήκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δαζηθή λνκνζεζίαο ζε εληαίν θαη ζχγρξνλν θείκελν θαη ε δηαζθάιηζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο άκεζεο θαη ηαρείαο πξφζβαζεο ζε απηφ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, λνκηθνχο αιιά θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην λα παξνπζηάδεηαη κε απιφ θαη εχιεπην ηξφπν ζην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, εκπιεθφκελνη εζληθνί θαη θνηλνηηθνί θνξείο). Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 10

13 Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ην πνιχπιεπξν αληηθείκελν ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηα παξαθάησ : Β.2.1. ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2001) Άξζξν 24 **1. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ζ ζχληαμε δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, εθηφο αλ πξνέρεη γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε, πνπ ηελ επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Άξζξν Οη λφκνη πνπ εθδφζεθαλ έσο ηελ θαη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1952, ζεσξνχληαη φηη δελ είλαη αληίζεηνη πξνο ην παξφλ χληαγκα θαη δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 2. Δπηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 17, ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη δηάιπζε αγξνιεςηψλ θαη άιισλ εδαθηθψλ βαξψλ πνπ πθίζηαληαη αθφκε, ε εμαγνξά απφ εκθπηεπηέο ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο εκθπηεπηηθψλ θηεκάησλ, θαζψο θαη ε θαηάξγεζε θαη ξχζκηζε ηδηφξξπζκσλ εκπξάγκαησλ ζρέζεσλ. 3. Γεκφζηα ή ηδησηηθά δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή θαηαζηξέθνληαη απφ ππξθαγηά ή πνπ κε άιιν ηξφπν απνςηιψζεθαλ ή απνςηιψλνληαη δελ απνβάιινπλ γηα ην ιφγν απηφ ην ραξαθηήξα πνπ είραλ πξηλ θαηαζηξαθνχλ, θεξχζζνληαη ππνρξεσηηθά αλαδαζσηέεο θαη απνθιείεηαη λα δηαηεζνχλ γηα άιιν πξννξηζκφ. 4. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ επηηξέπεηαη κφλν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 17, γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, δηαηεξείηαη πάλησο ε κνξθή ηνπο ακεηάβιεηε σο δαζηθή. Β.2.2. ΔΗΓΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ 7 Α ), «Γαζηθφο Κψδηθαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν.Γ. 248/1976 (ΦΔΚ 6 Α ), «Πεξί θχιινπ θαηαγξαθήο, Μεηξψνπ Ηδηνθηεζίαο θαη νξηνζεζίαο ησλ Γαζηθψλ εθηάζεσλ θιπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 11

14 Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α ), «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α ), «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 1734/1987 (ΦΔΚ 189 Α ), «Βνζθφηνπνη θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θιπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 1845/1989 (ΦΔΚ 102 Α ), «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α ), «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 2055/1992 (ΦΔΚ 105 Α'), «Κχξσζε χκβαζεο δηεζλνχο εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζζνχλ κε ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ απηήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 2612/1998 (ΦΔΚ 112 Α ), «Αλάζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 2664/1998 (ΦΔΚ 275 Α ), «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 2732/1999 (ΦΔΚ 154 Α ), «Ρχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 2941/2001 (ΦΔΚ 201 Α ), γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303 Α ), «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ θιπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3889/2010 (ΦΔΚ 182 Α ), «Υξεκαηνδφηεζε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3938/2011 (ΦΔΚ 61 Α ), «Σύζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Απζαηξεζίαο ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 21, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 4061/2012 (ΦΔΚ 66 Α ), «Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αθηλήησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θιπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 4164/2013 (ΦΔΚ 156 Α ), «πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Β.2.3. ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΟΗ ΝΟΜΟΗ Ν. 2685/1999 (ΦΔΚ 35 Α ) «Κάιπςε δαπαλώλ κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ εληόο θαη εθηόο επηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 12

15 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο.», αξζξ. 9 «Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ», κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 27 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α ), θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 45 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α ), θαη πιένλ ηζρχεη. Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α ), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 4 θαη 10 φπσο απηά ηζρχνπλ. Ν. 3585/2007 (ΦΔΚ 148 Α ), «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α ), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138 Α ) «Γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α ), «Πεηζαξρηθό Γίθαην Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α ) «Έγθξηζε Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο » παξ.ε.3), άξζξν 2 (απαξίζκεζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ). Β.2.4. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π.Γ. 1213/1981 (ΦΔΚ 300 Α ), «Πεξί αλαδηνξγαλώζεσο ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Π.Γ. 46/1991 (ΦΔΚ 25 Α ), «πκπιήξσζε δηαηάμεσλ θιπ), Π.Γ. 242/1993 (ΦΔΚ 107 Α ), «χζηαζε Γαζηθνχ ψκαηνο», Π.Γ. 187/2000 (ΦΔΚ 186 Α ), «Γηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο, εμνπιηζκφο θαη ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη ησλ Σκεκάησλ Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκψλ», Π.Γ. 135/2010 (ΦΔΚ 228 Α ), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο», Π.Γ. 136/2010 (ΦΔΚ 229/Α), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο», Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231 Α ), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο», Π.Γ. 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α ), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ», Π.Γ. 141/2010 (ΦΔΚ 234 Α ), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», Π.Γ. 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α ), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 13

16 Μαθεδνλίαο - Θξάθεο», Π.Γ. 143/2010 (ΦΔΚ 236/Α), «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ». Β.3. Ζ δαζηθή πνιηηηθή κέρξη ζήκεξα Ζ δαζηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε ρψξα καο κέρξη ζήκεξα είρε ζαλ βαζηθνχο άμνλεο ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δαζηθά πξντφληα κε ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ δαζφβησλ θαη παξαδαζφβησλ πιεζπζκψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ησλ ππνδνκψλ απφ ηα έληνλα ρεηκαξξηθά θαηλφκελα, ηελ πξνζηαζία θαη ηδηαίηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη Δζληθνί Γξπκνί, ηα αηζζεηηθά δάζε, θηι, ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηέινο ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ πνιχπινθνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηα δεηήκαηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ δαζψλ ζηε ρψξα καο. Οη παξαπάλσ ζηφρνη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαζνπνλίαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή επηηεχρζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σέζεθε ζε εθκεηάιιεπζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ ηεο ρψξαο καο, δηαλνίρηεθε πινπζηφηαην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν, απμήζεθε ε παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ, πνπ βνήζεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνηερληψλ θαη βηνκεραληψλ θαηεξγαζίαο μχινπ, έγηλαλ ζεκαληηθέο επεκβάζεηο κε θξάγκαηα θαη αλαδαζσηηθά έξγα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρεηκαξξηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο θαη αλαδαζψζεθαλ ζεκαληηθά δαζηθά εδάθε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έδσζαλ ζεκαληηθή απαζρφιεζε ζηνλ παξαδαζφβην πιεζπζκφ, ελίζρπζαλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, κείσζαλ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ μχινπ θαη αλαθνχθηζαλ έηζη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Αμηφινγεο ππνδνκέο έγηλαλ επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο, φπσο δξφκνη αληηππξηθέο δψλεο, ππξνθπιάθηα, πδαηνδεμακελέο, θηι θαη απνθηήζεθε αμηφινγνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο φπσο ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε θαη ειηθφπηεξα. Ζ νξζνινγηθή θαη ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ παξακέλεη αθφκε δεηνχκελν. Γελ αληηκεησπίζηεθε φκσο ζην ζχλνιφ ηνπ ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δαζνπξνζηαζίαο, ζε φηη αθνξά ηηο θαηαπαηήζεηο θαη ηηο παξάλνκεο επεκβάζεηο ζηα δάζε θαη ζηηο ελ γέλεη δαζηθέο εθηάζεηο. εκαληηθέο δαζηθέο εθηάζεηο άιιαμαλ κνξθή, εθρεξζψζεθαλ θαη νηθνδνκήζεθαλ. Άιιεο επίζεο εθρεξζψζεθαλ γηα αλάπηπμε ή επέθηαζε γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ έιιεηςε δαζηθψλ ραξηψλ, εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ θαη δαζνινγίνπ βνήζεζε ηελ θαηάζηαζε απηή. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 14

17 Γ. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Γ.1. Ηζρχνπζα νξγαλσηηθή δηάξζξσζε Με ην Π.Γ 189/2010 (ΦΔΚ 221 Α ), ε αξκνδηφηεηα ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο, ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη ράξαμεο απηήο, κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Με ηελ αξηζκ /2010 (ΦΔΚ 855 Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζπζηάζεθε ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ, ζηελ νπνία ππάρζεθε ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμε θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ & Φ.Π., κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ηεο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα Σν έξγν ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. κέζσ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ, πεξηιακβάλεη ηδίσο, ηε δηακφξθσζε ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο, ηε ζχληαμε πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ δαζηθήο αλάπηπμεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηελ νξγάλσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ρψξαο κε ηελ Δ.Δ., ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Οη ζηφρνη απηήο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο, είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αλάπηπμε ησλ δαζψλ, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο θαη ε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο αεηθνξηθή δηαρείξηζε ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηηο άιιεο πέξαλ ηεο μπινπαξαγσγήο πξνζθνξέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ δαζψλ θαη θπξίσο λα αλαδεηρηεί ν αδηακθηζβήηεηνο θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ξφινο ησλ δαζψλ. ε απνθεληξσκέλν επίπεδν, ε αξκνδηφηεηα ηεο άζθεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο, κεηαθέξζεθε ζηηο επηά (7) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο, ζε επηηαγή ηνπ λφκνπ 3852/10 (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»). Απνηέιεζκα απηήο ηεο ππαγσγήο, ήηαλ ε έθδνζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α ), 135/2010 (ΦΔΚ 228 Α ), 138/2010 (ΦΔΚ 231 Α ), 141/2010 (ΦΔΚ 234 Α ), 136/2010 (ΦΔΚ 229 Α ), 143/2010 (ΦΔΚ 236 Α ) θαη 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α ). Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρσξηθή έθηαζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο, επνκέλσο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο. Έηζη ζπζηάζεθε ζε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κία (1) Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο αθνινχζσο (ζε φηη αθνξά ηηο Γαζηθέο ππεξεζίεο) : Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ, κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ επηά (7), Γηεπζχλζεηο Αλαδαζψζεσλ, κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Αηηηθήο θαη Μαθεδνλίαο Θξάθεο, επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ ηξεηο (3), Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 15

18 Γηεπζχλζεηο Γαζψλ άλεπ Γαζαξρείσλ, κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο (πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο), επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ είθνζη ηξεηο (23), Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κεηά Γαζαξρείσλ, κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο (πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο), επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ ηξηάληα κία (31), Γαζαξρεία (επηπέδνπ Γηεχζπλζεο), κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα απηή ησλ Δπαξρείσλ, επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ νγδφληα (80). Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ην Π.Γ. 135/10 ζπζηάζεθε ην Γαζαξρείν Τκεηηνχ, πνπ φκσο νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα ζηειερψζεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη (επνκέλσο ζχλνιν ππεξεζηψλ 81). Γαζνλνκεία (επηπέδνπ γξαθείσλ) θαη Γαζνθπιάθεηα, σο πεξαηηέξσ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα δηαρεηξηζηηθά θαη μπινπαξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο (ιφγσ ηνπ νξεηλνχ αλάγιπθνπ ή ηεο λεζηψηηθεο θπζηνγλσκίαο) θαη ινηπά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη πθηζηάκελεο ζήκεξα δαζηθέο ππεξεζίεο απεηθνλίδνληαη ζηε δηαθάλεηα Νν 1. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, αθξηβψο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Π.Γ., έρνπλ σο εμήο : 1. Ζ Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ έρεη ηδίσο αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ δαζηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ χιελ αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. πγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα : α) Σκήκα Δπηζεψξεζεο, β) Σκήκα ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο, γ) Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ, δ) Σκήκα Γαζηθφ, ε) Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ. 2. Ζ Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ έρεη ηδίσο αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε αλαδαζψζεηο εληφο ηεο ρσξηθήο ηεο έθηαζεο, νθείιεη δε, λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ χιελ αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. πγθξνηείηαη, απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: α) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ, β) Σκήκα Δθηέιεζεο Έξγσλ, γ) Σκήκα Γαζηθψλ Φπησξίσλ θαη πνξνζπιινγήο, δ) Σκήκα Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ. 3. Ζ Γηεχζπλζε Γαζψλ αλά λνκφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηε δαζηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηελ εθηέιεζε δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηηο δαζηθέο ραξηνγξαθήζεηο θαη ηδηνθηεζηαθά ζέκαηα ηνπ λνκνχ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ χιελ αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ αζθεί επηπιένλ θαζήθνληα ζπληνληζηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Γαζαξρείσλ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ. Παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηα Γαζαξρεία γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 16

19 ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη νθείιεη λα ππνβάιεη Έθζεζε, αλά ηξίκελν, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε Γαζαξρείνπ μερσξηζηά. 4. Σα Γαζαξρεία ιεηηνπξγνχλ σο δηεχζπλζε θαη απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ηα θάησζη ηκήκαηα κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΑΧΝ 1. Σε δηνίθεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, 2. Σε δαζνπνιηηηθή επηηήξεζε ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ 3. Θέκαηα δαζηθήο εθπαηδεχζεσο, ελεκεξψζεσο θαη δαζηθψλ εθαξκνγψλ. ΣΜΖΜΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1. Σελ εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. 2. Σελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη κειεηψλ αλαπηχμεσο ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο 3. Σν ρεηξηζκφ παληφο ζέκαηνο ζπλαθνχο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ. 4. Ζ κέξηκλα δηα ηελ πξνκήζεηα, ιεηηνπξγία, θχιαμε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αλαγθαίνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ. ΣΜΖΜΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ 1.Σελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη παληφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 2.Σελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε ζρεδίνπ δξάζεσο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 3.Σελ Δηζήγεζε γηα ηελ θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ, 4.Σν ρεηξηζκφ ζεκάησλ δαζηθήο ηδηνθηεζίαο, δαζνινγίνπ, απνηεξκαηηζκνχ, αιιαγήο ρξήζεσο θαη κηζζψζεσο δαζηθψλ εθηάζεσλ. 5. Σν ραξαθηεξηζκφ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ 6. Σελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ησλ δαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη 7. Σν ρεηξηζκφ ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηελ δίσμε ησλ παξαβαηψλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ελ γέλεη θαη ε κέξηκλα ηεο εθδηθάζεσο απηψλ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΖΡΑ, ΗΥΘΤΟΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ: Σν ρεηξηζκφ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζήξα, ηρζπνπνλία νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, Διεγρνκέλσλ Κπλεγεηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Δζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη νξεηλφ ηνπξηζκφ. 5. Γαζνλνκεία : ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δαζνλνκείσλ ππάγνληαη, ε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ε επίβιεςε θαη επηκέηξεζε ησλ εθηεινχκελσλ ζηελ πεξηνρή επζχλε ηνπο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, ε πξνζηαζία ησλ ζεξακάησλ θαη ησλ αιηεπκάησλ ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, ε βεβαίσζε ησλ δαζηθψλ παξαβάζεσλ, ε θαηάζρεζε ησλ παξαλφκσο απνιακβαλνκέλσλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο, ε παξαθνινχζεζε θαη Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 17

20 χλνιν ν έιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο πινηνκηθψλ εξγαζηψλ, ε δαζνπνιηηηθή επηηήξεζε ησλ κε δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ε ζχληαμε δηθνγξαθηψλ γηα δαζηθέο παξαβάζεηο ε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, ε έθδνζε αδεηψλ ζήξαο, ε παξαιαβή δαζηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ε δίσμε ησλ παξαβαηψλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ε άζθεζε ηεο απηνθψξνπ δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Δ. Γαζνθπιάθεηα : ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γαζνθπιαθείσλ ππάγνληαη ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ν έιεγρνο ησλ ελεξγνχκελσλ πάζεο θχζεσο πινηνκηψλ, ε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ε ππνβνιή πξσηνθφιισλ κελχζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ, ε θαηάζρεζε αδέζπνησλ θαη παξάλνκα απνιακβαλνκέλσλ θαη κεηαθεξνκέλσλ δαζηθψλ ελ γέλεη πξντφλησλ, ζεξακάησλ, αιηεπκάησλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξγάλσλ, κέζσλ, δψσλ θαη ινηπψλ πεηζηεξίσλ εθπνίεζε ησλ θαηαζρφκελσλ ζεξακάησλ θαη αιηεπκάησλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εθηεινπκέλσλ πάζεο θχζεσο δαζηθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. Ζ παξαπάλσ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη νη δεκηνπξγνχκελεο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλσηέξσλ δνκψλ, απεηθνλίδνληαη παξαθάησ: Γ.1.α. Οξγαλνγξάκκαηα θαη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα Π.Γ./ 2010 Οξγαλνγξάκκαηα ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 142/2010 (ΦΔΚ 235 Α ), 135/2010 (ΦΔΚ 228 Α ), 138/2010 (ΦΔΚ 231 Α ), 141/2010 (ΦΔΚ 234 Α ), 136/2010 (ΦΔΚ 229 Α ), 143/2010 (ΦΔΚ 236 Α ) θαη 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α ), παξαηίζεληαη παξαθάησ θαζψο νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν θαη αλα Α/Γηνίθεζε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Νν Γ1α. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο Κξήηεο Θεζαιιίαο - ηεξ. Διιάδαο Πει/λήζνπ Γ.Διιάδαο.& Ηνλίνπ Ζπείξνπ - Γπη. Μαθ/λίαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Αηγαίνπ Κιάδνο Αξηζκφο νξγαληθψλ ζέζεσλ ζχκθσλα κε ηα Π.Γ/2010 ΠΔ Γεσηερληθψλ ΣΔ Σερλ. Γεσπ. Γαζνπ ΓΔ Γεσηερληθψλ ΤΔ Γαζ/θσλ ΠΔ Γηνηθ. Οηθνλνκηθνχ ΠΔ Βηνιφγσλ ΣΔ Γηνηθ. Λνγ/θνχ ΣΔ Δξγνδεγψλ ΓΔ Γηνηθ.Γξακ ΓΔ Γνκηθψλ Έξγσλ ΓΔ Σερληθψλ χλνιν Πίλαθαο Νν Γ1α. Οξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 18

21 Με ην άξζξν 33 παξ. 1 ηνπ λ.4024/11 έγηλε απηνδίθαηε θαηάξγεζε φισλ ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ζήκεξα νη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο είλαη φπσο εκθαλίδνληαη ζην θεθάιαην Γ.2. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 19

22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΑΩΝ Γσδεθαλεζνπ) (πιελ ηεο Γ/ΝΖ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σκήκα Δπηζεψξεζεο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ Σκήκα Αλαδαζκνχ θαη Δπνηθηζκνχ Σκήκα ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ Σκήκα Δθηέιεζεο Έξγσλ Σκήκα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Αιηείαο Σκήκα Γαζηθφ Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ Σκήκα Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ Σκήκα Γαζηθψλ ραξηνγξαθήζεσλ ηεο Α.Γ. Γξαθείν Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ Γξαθείν Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ Γξαθείν πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γ.Καηεγφξνπ Γξαθείν Γηεζλψλ ζπκβάζεσλ Γαζνλνκεία Γξαθείν δηεζλψλ πκβάζεσλ Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 20

23 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΑΩΝ ΡΟΓΟΠΖ ΠΗΔΡΗΑ- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΟΩΝ ΓΑΑΡΥΔΗΑ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΓΑΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σκήκα Δπηζεψξεζεο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Μειεηψλ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ & Μειεηψλ Γαζνλνκεηα Σκήκα Αλαδαζκνχ θαη Δπνηθηζκνχ Σκήκα ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ Σκήκα Δθηέιεζεο Έξγσλ Σκήκα Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ Γαζνθπιάθεηα Σκήκα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Αιηείαο Σκήκα Γαζηθφ Σκήκα Γαζηθψλ Φπησξίσλ θαη πνξνζπιινγήο Σκήκα Γαζηθψλ Βηνκεραληψλ (Πηεξία) Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ Σκήκα Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ Σκήκα Γαζηθψλ ραξηνγξαθήζεσλ ηεο Α.Γ. Γξαθείν Γηνηθεηηθφ ινγηζηηθφ Σκήκα Γηνηθεηηθφ ινγηζηηθφ Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο θαη Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο αλαςπρήο Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ Γξαθείν Γξαθείν δηνηθεηηθφ - ινγηζηηθφ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 21

24 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ

25 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 23

26 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 24

27 Γράφημα με την κατανομή των οργανικών θζςεων ανά δαςική μονάδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΣΣΙΚΗ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 25

28 Γ2 Σν πθηζηάκελν ζήκεξα πξνζσπηθφ Ζ πθηζηάκελε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηα νηθεία Π.Γ. ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηελ επίδξαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011θαζψο θαη απφ ηνλ Ν. 3839/11 φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ ηεο ηέσο αγξνθπιαθήο πνπ κεηαθέξζεθε ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο. Ζ θαηαλνκή απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηπραία θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε ππεξεζηαθήο δαζηθήο κνλάδαο. Ωο αλαγθαίεο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζνξίζηεθαλ νη ζέζεηο ησλ ππεξεηνχλησλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππαιιήισλ ζηηο κνλάδεο απηέο. Αλ απηφ ζπλδπαζηεί κε ηελ ππνζηειέρσζε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ ηζρχ ησλ αλσηέξσ δηαηαγκάησλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππήξμε ηπραία κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αγξνθπιαθήο πνπ κεηαθέξζεθε ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, ππήξμε εμίζνπ ηπραία, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3839/11, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ θαηνηθία ηνπο δαζηθή κνλάδα. Ζ πιήξεο αληζνθαηαλνκή ηνπ δαζηθνχ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αληηπαξαβάιιεηαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά εηδηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα θάζε δαζηθήο ππεξεζίαο αλά απνθεληξσκέλε δηνίθεζεο. Ζ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, είλαη αλαγθαία, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη ζα πεξηιεθζεί ζηηο πξνηάζεηο ηνπ παξφληνο πνξίζκαηνο. Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο πλνιηθφ Πξνζσπηθφ Γαζνιφγνη Γαζνπφλνη Γαζνθχιαθεο Άιιεο Δηδηθφηεηεο Γηνηθεηηθνί Έθηαζε ζε ha ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ ,335, ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ Πίλαθαο Νν Γ.7 Αλάιπζε πξνζσπηθνύ ζε εηδηθόηεηεο θαη έθηαζε επζύλεο αλα Α/Γηνίθεζε 1,862, ,960, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2,912, ΑΣΣΗΚΖ , ΑΗΓΑΗΟΤ , ΚΡΖΣΖ , χλνιν ,198, Γίλεηαη εκθαλέο φηη ζε φιεο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο παξνπζηάδεηαη έιιεηςε επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεη εμ απηψλ ην πξνζσπηθφ θχιαμεο είλαη κεγάιν. Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ απαηηεί, εθηέιεζε πνηθίισλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. Απνηειεί δε πληαγκαηηθή επηηαγή ε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, νηθνηχπσλ, εηδψλ ηνπ δστθνχ θαη θπηηθνχ βαζηιείνπ, ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ αγξνηηθνχ πιένλ πεξηβάιινληνο, ζε φια ηα λεζηά, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ή φρη κνλίκσλ θαηνίθσλ ή επηζθεπηψλ. Ζ παξνπζία ππαιιήισλ ζε φια ή ηνπιάρηζηνλ ζηα πεξηζζφηεξα λεζηά, θάηη πνπ ζήκεξα δελ πθίζηαηαη, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Με ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη θαηαλεκεκέλν θπξίσο ζηελ έδξα ησλ λνκψλ θαη ζηα κεγάια λεζηά θαη ην νπνίν δελ επαξθεί, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμππεξεηεζνχλ νη παξαπάλσ ζθνπνί. Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο δελ θαιχπηνπλ ην θελφ θαη δελ είλαη πνηέ εχθνιεο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, έιιεηςε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αξαηέο ζπγθνηλσλίεο, κεγάιν θφζηνο κεηάβαζεο θαη δηακνλήο-δηαηξνθήο, ζπαηάιε ρξφλνπ, εξγαζία ππαιιήισλ εθηφο σξαξίνπ

29 Αξηζκφο ππεξεηνχλησλ Δθηαζε ζε ha Αξηζκόο ππεξηνύληωλ Έθηαζε ζε ha πνπ δελ πιεξψλεηαη, θαζπζηέξεζε επηζηξνθήο εμφδσλ ζηνπο ππαιιήινπο πάλσ απφ 6 κήλεο θ.ιπ.), παξά ηνπ φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ, θπξίσο γηα απηνςίεο (γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη γλσκνδνηήζεηο γηα έξγα, ππνδνκήο, αλάπηπμεο, επελδχζεσλ, εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ. θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο νηθνδνκηθήο εξγαζίαο) ρέζε ππεξεηνύληνο πξνζωπηθνύ θαη έθηαζεο ζηελ επηθξάηεηα ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΗΑ - ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ- ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ Γαζνιφγνη Γαζνπνλνη Γαζνθπιαθεο δηνηθεηηθνη Αιιεο Δηδηθφηεηεο Δθηαζε ζε ha ΑΣΣΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , A/Γηνηθήζεηο Στέζη σπηρεηούνηος προζωπικού και έκηαζης ζηα Δαζαρτεία ηης Α/Δ Θεζζαλίας-Σηερεάς Ελλάδας διοικηηικοι Αλλες Ειδικόηηηες Δαζοθσλακες Δαζοπονοι Δαζολόγοι έκηαζη (εκηάρια) Λαξίζεο Αγηάο Διαζζφλαο Βφινπ Αικπξνχ θνπέινπ Σξηθάισλ Καιακπάθαο* Καξδίηζαο Μνπδαθίνπ Λακίαο Αηαιάληεο πεξρεηάδαο Καξπελεζίνπ Φνπξλά Ακθίζζεο Ληδσξηθίνπ Θεβψλ Λεηβαδηάο Υαιθίδαο Λίκλεο Αιηβεξίνπ Ηζηηαίαο Δαζαρτεία Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 27

30 Αριθμός σπηρεηούνηων Έκηαζη ζε ha Αξηζκφο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ Έκηαζη ζε ha Στέζη σπηρεηούνηος προζωπικού και έκηαζης ζηην Α/Δ Μακεδονίας Θράκης διοικηηικοι 70 5 Αλλες Ειδικόηηηες Δαζοθσλακες Δαζοπονοι Δαζολόγοι έκηαζη (εκηάρια) Αιεμ/πνιεο νπθιίνπ Γηδπκνηείρνπ Ν.Ρνδφπεο Ξάλζεο ηαπξνχπνιεο Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ Καβάιαο Θάζνπ Θεζ/λίθεο ηαπξνχ Λαγθαδά εξξψλ ηδ/θάζηξνπ Νηγξίηαο Πνιπγχξνπ Καζζάλδξαο Αξλαίαο Κηιθίο Γνπκέληζαο Δδεζζαο Αξηδαίαο Νάνπζαο Βέξνηαο Γ/Γ Πηεξίαο Γαζαπσεία-Γ/νζη ανες Γαζαπσείος 70 Στέζη σπηρεηούνηος προζωπικού και έκηαζης ζηην Α/Δ Πελοποννήζοσ-Δσηικής Ελλάδας & Ιονίων νήζων Γ.Γ Κεξθχξαο Γ.Γ Λεπθάδαο Γ.Γ Κεθαιιελίαο Γ.Γ Εαθχλζνπ Γ.Γ Αξγνιίδαο Παηξψλ Αηγίνπ Καιαβξχησλ Μεζνινγγίνπ Ναππάθηνπ Αγξηλίνπ Ακθηινρίαο Πχξγνπ Δαζικές σπηρεζίες Ακαιηάδαο Οιπκπίαο Σξηπφιεσο Βπηίλαο Κπλνπξίαο Κνξίλζνπ Ξπινθάζηξνπ Καιακάηαο Κππαξηζζίαο πάξηεο Γπζείνπ Μνιάσλ Δαζολόγοι Δαζοπον οι Δαζοθσλακες Αλλες Ειδικόηηηες διοικηηικοι έκηαζη (εκηάρια) Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 28

31 Αριθμός σπηρεηούνηων προζωπικού Έκηαζη ζε ha Στέζη σπηρεηούνηος προζωπικού και έκηαζης ζηην Α/Δ Κρήηης 70 Δαζολόγοι Δαζοπονοι Δαζοθσλακες 300, Αλλες Ειδικόηηηες διοικηηικοι έκηαζη (εκηάρια) , , , , Ν.Ηρακλείοσ Ν.Ρεθύμνοσ Ν.Χανίων Ν.Λαζιθίοσ Δαζικές σπηρεζίες 50,000 0 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 29

32 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ δαζηθψλ ππεξεζίσλ ζε ηκήκαηα αλα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 30

33 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ-ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝ ΟΛΙ ΚΟ ΠΡΟ ΩΠ ΙΚΟ Δπηζε ψξεζ εο ρεδηαζ κνχ Γαζηθήο Αλάπηπ μεο Γαζη θφ Πξνγ ξακκ αηηζκ νχ θαη Μειεη ψλ Πξνζηα ζίαο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γαζη θψλ Υαξη νγξα θήζε σλ Πξνγξακ καηηζκνχ Μειεηψλ & Γαζνηερλ ηθψλ Έξγσλ Πξνζηαζ ίαο Γηνίθεζε ο & Γηαρείξη ζεο Γαζψλ & Γεκ. Καηεγφξ νπ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ θαη δεκνζί νπ Καηεγφ ξνπ Γαζνπξ νζηαζία ο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Πξνζηα ζίαο Γαζψλ & Γεκνζί νπ Καηεγφ ξνπ Γηνηθεηη θφ- Λνγηζηη θφ χλν ιν Σκεκ άησλ Γηνηθεηη θφ- Λνγηζηη θφ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψλ πκβάζε σλ Θήξαο, Ηρζπνπν λίαο &Γαζ. Αλαςπρ ήο χλνιν Γξαθεί σλ Γ/λζε Γαζώλ Κνδάλεο Κνδάλεο Σζνηπιίνπ Ν.Καζηνξηάο Ν.Γξεβελψλ Γ/λζε Γαζ.Ιωαλλίλωλ Ησαλλίλσλ Κνλίηζεο Μεηζφβνπ Ν.Φιψξηλαο Ν.Αξηαο Ν.Θεζπξσηίαο Ν.Πξεβέδεο Γ/λζε πλη. & 5 2 Δπηζ. 12 ΤΝΟΛΟ

34 Σκήκαηα ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΘΡΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝΟΛΙ ΚΟ ΠΡΟΩ ΠΙΚΟ Δπηζεψ ξεζεο ρεδηαζκν χ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Γαζηθφ Πξνγξ ακκαηη ζκνχ θαη Μειεηψ λ Πξνζηα ζίαο θαη Γηαρείξ ηζεο Γαζψλ Γαζηθψλ Υαξηνγξα θήζεσλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζ εο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξν π Γαζνπ ξνζηα ζίαο Δθηέι εζεο Γαζν ηερληθ ψλ Έξγσ λ Γαζηθψ λ Φπησξί σλ θαη πνξν ζπιινγ ήο Γαζη θψλ Βηνκε ραληψ λ Γηνηθ εηηθφ- Λνγηζ ηηθφ χλνιν ηκεκάη σλ Πξνζ ηαζία ο Γαζ ψλ θαη Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γην ηθε ηηθ φ- Λν γηζ ηηθ φ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψ λ πκβάζ εσλ Θήξαο, Ηρζπνπ νλίαο &Γαζ. Αλαςπ ρήο χλνιν Γξαθεί σλ Γ/λζε Γαζώλ Έβξνπ Αιεμ/πνιεο νπθιίνπ Γηδπκνηείρνπ Ν.Ρνδόπεο Γ/λζεΑλαδαζ. 4 0 Ρνδφπεο 8 Γ/λζε Γαζ. 3 1 Ξάλζεο 6 Ξάλζεο ηαπξνχπνιεο Γ/λζε Γαζ. 3 1 Γξάκαο 8 Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ Γ/λζε Γαζ. 3 1 Καβάιαο 10 Καβάιαο Θάζνπ Γ/λζε 3 1 Γαζ.Θεζ/λίθεο 19 Θεζ/λίθεο ηαπξνχ Λαγθαδά Γ/λζε Αλαδ. Κελη. Μαθεδνλίαο πλερίδεηαη Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 32

35 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΘΡΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΗ-ΓΑΑΡΥΔΗΑ ΤΝ ΟΛΗΚ Ο ΠΡΟ ΩΠΗ ΚΟ Δπηζεψ ξεζεο ρεδηαζκν χ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Γαζηθφ Πξνγξ ακκαηη ζκνχ θαη Μειεηψ λ Πξνζηα ζίαοθαη Γηαρείξ ηζεο Γαζψλ Γαζηθψλ Υαξηνγξα θήζεσλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζ εο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξν π Γαζνπ ξνζηα ζίαο Δθηέι εζεο Γαζν ηερληθ ψλ Έξγσ λ Γαζηθψ λ Φπησξί σλ θαη πνξν ζπιινγ ήο Γαζη θψλ Βηνκε ραληψ λ Γηνηθ εηηθφ- Λνγηζ ηηθφ χλνιν ηκεκάη σλ Πξνζ ηαζία ο Γαζ ψλ θαη Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γην ηθε ηηθ φ- Λν γηζ ηηθ φ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψ λ πκβάζ εσλ Θήξαο, Ηρζπνπ νλίαο &Γαζ. Αλαςπ ρήο χλνιν Γξαθεί σλ Γ/λζε Γαζψλ εξξψλ εξξψλ ηδ/θάζηξνπ Νηγξίηαο Γ/λζε Γαζ. 3 1 Υαιθηδηθήο 12 Πνιπγχξνπ Καζζάλδξαο Αξλαίαο Γ/λζε Γαζψλ Κηιθίο Κηιθίο Γνπκέληζαο Γ/λζε Γαζψλ Πέιιαο Δδεζζαο Αξηδαίαο Γ/λζε Γαζψλ 3 1 Ζκαζίαο 5 Νάνπζαο Βέξνηαο Ν.Πηεξίαο Γ/λζε πλη. & Δπηζ ΤΝΟΛΟ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 33

36 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ A/Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ-ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝΟΛΗ ΚΟ ΠΡΟΩ ΠΗΚΟ Δπηζεψ ξεζεο ρεδηαζ κνχ Γαζηθή ο Αλάπηπ μεο Γαζη θφ Πξνγξακκ αηηζκνχ θαη Μειεηψλ Πξνζηα ζίαοθαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γαζηθψ λ Υαξηνγ ξαθήζε σλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζ εο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξν π Γαζν πξνζ ηαζία ο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Γαζηθψ λ Φπησξί σλ θαη πνξνζ πιινγήο Γηνηθεηη θφ- Λνγηζηη θφ χλν ιν Σκεκ άησλ Γηνηθεηηθφ- Λνγηζηηθφ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψλ πκβάζ εσλ Θήξαο, Ηρζπνπ νλίαο &Γαζ. Αλαςπ ρήο χλνιν Γξαθείσ λ Γ/λζε Γαζώλ Πεηξαηά Πεηξαηά Πφξνπ Γ/λζε Γαζ. Γπη. 3 1 Αηηηθήο 11 Αηγάιεσ Μεγάξσλ Γ/λζε Γαζ. Αλαη. 3 1 Αηηηθήο 17 Πεληέιεο Πάξλεζαο Καπαλδξηηίνπ Λαπξίνπ Γ/λζε Αλαδ.Αηηηθήο Γ/λζε ΓαζώλΑζελώλ Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο ΤΝΟΛΟ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 34

37 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΗ ΣΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α/Δ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ-ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝΟΛΗ ΚΟ ΠΡΟΩ ΠΗΚΟ Δπηζεψ ξεζεο ρεδηαζκν χ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Γαζηθφ Πξνγξακ καηηζκνχ θαη Μειεηψλ Γαζηθψλ Υαξηνγξαθ ήζεσλ Πξνγξακκα ηηζκνχ, Μειεηψλ & Γαζνηερληθ ψλ Έξγσλ Πξνζηαζί αο, Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζε ο Γαζψλ & Γεκ.Καηεγ φξνπ Ν.Λέζβνπ Ν.Υίνπ Ν.άκνπ Ν.Κπθιάδσλ Ν.Γσδεθαλήζνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζε ο Γαζψλ Γαζνπ ξνζηαζ ίαο Δθηέιε ζεο Γαζνη ερληθψ λ Έξγσλ Γηνηθε ηηθφ- Λνγηζ ηηθφ χλνιν Σκεκάησλ Πξνζηα ζίαο Γαζψλ θαη Γεκνζί νπ Καηεγφ ξνπ Γηνηθεηηθφ -Λνγηζηηθφ Γηεζ λψλ πκβ άζε σλ Θήξαο, Ηρζπνπνλί αο &Γαζ. Αλαςπρή ο χλνιν Γξαθείσ λ Γ/λζε πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/Γ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ-ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚ Ο Δπηζεψξεζεο ρεδηαζκνχ Γαζηθήο Αλάπηπμεο Γαζηθφ Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Μειεηψλ & Γαζνηερληθψλ Έξγσλ Πξνζηαζίαο, Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Γαζψλ & Γεκ.Καηεγφξνπ Ν.Ζξαθιείνπ Ν.Ρεζχκλνπ Ν.Υαλίσλ Ν.Λαζηζίνπ Γ/λζε πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζνπξνζη αζίαο χλνιν Σκεκάησλ Γαζηθψλ Δξεπλψλ Γηνηθεηηθφ- Λνγηζηηθφ Γηεζλψ λ πκβά ζεσλ Θήξαο, Ηρζπνπνλί αο &Γαζ. Αλαςπρήο ΤΝΟΛΟ χλνιν Γξαθείσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 35

38 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/Γ ΠΔΛ/ΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛ. & ΗΟΝΗΩΝ ΓΗΑΡΘ ΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝ ΟΛΗΚ Ο ΠΡΟ ΩΠΗ ΚΟ Δπηζε ψξεζ εο ρεδηαζ κνχ Γαζηθή ο Αλάπηπ μεο Γαζ ηθφ Πξνγξακ καηηζκνχ θαη Μειεηψλ Πξνζηα ζίαοθαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γαζη θψλ Υαξη νγξα θήζε σλ Πξνγξακκα ηηζκνχ, Μειεηψλ & Γαζνηερληθ ψλ Έξγσλ Πξνζηα ζίαο, Γηνίθεζ εο & Γηαρείξη ζεο Γαζψλ & Γεκ.Καη εγφξνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξνπ Ν.Κεξθχξαο Ν.Λεπθάδαο Ν.Κεθαιιελίαο Ν.Εαθχλζνπ Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Αραίαο 8 Παηξψλ Αηγίνπ Καιαβξχησλ Γ/λζε Γαζ. 3 1 Αηηωι/λίαο 11 Μεζνινγγίνπ Ναππάθηνπ Αγξηλίνπ Ακθηινρίαο Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Ζιείαο 8 Πχξγνπ Ακαιηάδαο Οιπκπίαο πλερίδεηαη Γαζν πξνζ ηαζία ο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Σκήκ α Γηνηθ εηηθφ- Λνγη ζηηθφ χλνι ν Σκεκά ησλ Γηνηθεηηθ φ- Λνγηζηηθ φ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψλ πκβάζ εσλ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο &Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Γξαθείσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 36

39 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/Γ ΠΔΛ/ΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛ. & ΗΟΝΗΩΝ ΓΗΑΡΘ ΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝΟΛΗ ΚΟ ΠΡΟΩ ΠΗΚΟ Γ/λζε Γαζώλ Αξθαδίαο 9 Δπηζε ψξεζ εο ρεδηαζ κνχ Γαζηθή ο Αλάπηπ μεο Γαζ ηθφ Πξνγξακ καηηζκνχ θαη Μειεηψλ Πξνζηα ζίαο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γαζη θψλ Υαξη νγξα θήζε σλ Πξνγξακκα ηηζκνχ, Μειεηψλ & Γαζνηερληθ ψλ Έξγσλ Πξνζηα ζίαο, Γηνίθεζ εο & Γηαρείξη ζεο Γαζψλ & Γεκ. Καηεγφ ξνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξνπ Γαζν πξνζ ηαζία ο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Σκήκ α Γηνηθ εηηθφ- Λνγη ζηηθφ χλνι ν Σκεκά ησλ Γηνηθεηηθ φ- Λνγηζηηθ φ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλψλ πκβάζ εσλ 3 1 Σξηπφιεσο Βπηίλαο Κπλνπξίαο Γ/λζε Γαζ. 3 1 Κνξηλζίαο 7 Κνξίλζνπ Ξπινθάζηξνπ Ν.Αξγνιίδαο Γ/λζε Γαζ. 3 1 Μεζζελίαο 14 Καιακάηαο Κππαξηζζίαο Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Λαθωλίαο 10 πάξηεο Γπζείνπ Μνιάσλ Γ/λζε πλη. & 5 2 Δπηζ. 14 ΤΝΟΛΟ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο &Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Γξαθείσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 37

40 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/Γ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΡΘ ΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝ ΟΛΙ ΚΟ ΠΡΟ ΩΠ ΙΚΟ Δπηζε ψξεζ εο ρεδηαζ κνχ Γαζηθήο Αλάπηπ μεο Γαζηθφ Πξνγξακ καηηζκνχ θαη Μειεηψλ Πξνζηαζί αο θαη Γηαρείξηζ εο Γαζψλ Γαζηθψ λ Υαξηνγ ξαθήζε σλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξνπ Γαζνπ ξνζηα ζίαο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Γαζηθψ λ Βηνκερα ληψλ Πξνζ ηαζία ο Γαζψ λ& Γεκν ζίνπ Καηεγ φξνπ Γηνηθ εηηθφ - Λνγη ζηηθφ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο &Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Σκεκάησλ Γηνηθε ηηθφ- Λνγηζ ηηθφ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλ ψλ πκβ άζεσ λ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο &Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Γξαθείσλ Γ/λζε Γαζώλ Λάξηζαο Λαξίζεο Αγηάο Διαζζφλαο Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Μαγλεζίαο 11 Βφινπ Αικπξνχ θνπέινπ Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Σξηθάιωλ 11 Σξηθάισλ Καιακπάθαο* Γ/λζε 3 1 Γαζ.Καξδίηζαο 10 Καξδίηζαο Μνπδαθίνπ Γ/λζε Γαζ. 3 1 Φζηώηηδαο 22 Λακίαο Αηαιάληεο πεξρεηάδαο πλερίδεηαη Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 38

41 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΩΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α/Γ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΡΘ ΡΩΖ ΣΩΝ Γ/ΝΔΩΝ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ -Γ/ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΓΑΑΡΥΔΗΩΝ-Γ/ΝΔΩΝ ΑΝΑΓΑΩΔΩΝ (χκθσλα κε ηα Π.Γ.) Σκήκαηα Γξαθεία Γ/ΝΔΙ- ΓΑΑΡΥΔΙΑ ΤΝ ΟΛΙ ΚΟ ΠΡΟ ΩΠ ΙΚΟ Δπηζε ψξεζ εο ρεδηαζ κνχ Γαζηθήο Αλάπηπ μεο Γαζηθφ Πξνγξακ καηηζκνχ θαη Μειεηψλ Πξνζηαζί αο θαη Γηαρείξηζ εο Γαζψλ Γαζηθψ λ Υαξηνγ ξαθήζε σλ Γηνίθεζ εο θαη Γηαρείξη ζεο Γαζψλ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη δεκνζίνπ Καηεγφξνπ Γαζνπ ξνζηα ζίαο Δθηέιεζ εο Γαζνηε ρληθψλ Έξγσλ Γαζηθψ λ Βηνκερα ληψλ Πξνζ ηαζία ο Γαζψ λ& Γεκν ζίνπ Καηεγ φξνπ Γηνηθ εηηθφ - Λνγη ζηηθφ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο & Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Σκεκάησλ Γηνηθε ηηθφ- Λνγηζ ηηθφ Γεκν ζίνπ Καηε γφξν π Γηεζλ ψλ πκβ άζεσ λ Θήξα ο, Ηρζπν πνλία ο &Γαζ. Αλας πρήο χλνιν Γξαθείσλ Γ/λζε Γαζ. Δπξπηαλίαο Καξπελεζίνπ Φνπξλά Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Φωθίδαο 6 Ακθίζζεο Ληδσξηθίνπ Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Βνηωηίαο 7 Θεβψλ Λεηβαδηάο Γ/λζε Γαζώλ 3 1 Δπβνίαο 11 Υαιθίδαο Λίκλεο Αιηβεξίνπ Ηζηηαίαο Γ/λζε πλη. & 5 ρ 2 Δπηζ. 17 ΤΝΟΛΟ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 39

42 Γ3. Χο πξνο ηηο Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο- Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο Σν Natura 2000 απνηειεί έλα επξσπατθφ δίθηπν πεξηνρψλ (Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο - Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο θαη Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο), ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε θνηλνχο επξσπατθνχο θαλφλεο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα δηαρείξηζεο, λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε θαη ε ζεκαληηθή φριεζε θαη λα εθαξκφδεηαη ε δένπζα εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, ζρεδίσλ, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. ρέδην Νν Γ3. Καηαλνκή ζηελ Διιάδα ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ αλα Γαζηθή ππεξεζία (πεγε Geodata.gov.g)r Πίλαθαο Νν Γ3α. Γαζηθέο ππεξεζίεο φπσο ζπζρεηίδνληαη κε ην ρέδην Γ3 A/A Γαζαξρείν Γ/λζε Γαζψλ A/A Γαζαξρείν Γ/λζε Γαζψλ 1 ΑΓΗΑ Γ.Γ. ΛΑΡΗΑ 55 ΚΤΠΑΡΗΗΑ Γ.Γ. ΜΔΖΝΗΑ 2 ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ Γ.Γ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 56 ΛΑΓΚΑΓΑ Γ.Γ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

43 3 ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 57 ΛΑΜΗΑ Γ.Γ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ 4 ΑΘΖΝΩΝ Γ.Γ. Γ.Γ. ΑΘΖΝΩΝ 58 ΛΑΡΗΖ Γ.Γ. ΛΑΡΗΑ 5 ΑΗΓΑΛΔΩ Γ.Γ. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 59 ΛΑΗΘΗΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΛΑΗΘΗΟΤ 6 ΑΗΓΗΟΤ Γ.Γ. ΑΥΑΗΑ 60 ΛΑΤΡΗΟΤ Γ.Γ. ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 7 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γ.Γ. ΔΒΡΟΤ 61 ΛΔΒΑΓΔΗΑ Γ.Γ. ΒΟΗΩΣΗΑ 8 ΑΛΜΤΡΟΤ Γ.Γ. ΜΑΓΝΖΗΑ 62 ΛΔΒΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΛΔΒΟΤ 9 ΑΜΑΛΗΑΓΑ Γ.Γ. ΖΛΔΗΑ 63 ΛΔΤΚΑΓΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΛΔΤΚΑΓΑ 10 ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 64 ΛΗΓΟΡΗΚΗΟΤ Γ.Γ. ΦΩΚΗΓΑ 11 ΑΜΦΗΑ Γ.Γ. ΦΩΚΗΓΑ 65 ΛΗΜΝΖ Γ.Γ. ΔΤΒΟΗΑ 12 ΑΡΓΟΛΗΓΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 66 ΜΔΓΑΡΩΝ Γ.Γ. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 13 ΑΡΗΓΑΗΑ Γ.Γ. ΠΔΛΛΑ 67 ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 14 ΑΡΝΑΗΑ Γ.Γ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 68 ΜΔΣΟΒΟΤ Γ.Γ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 15 ΑΡΣΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΑΡΣΑ 69 ΜΟΛΑΩΝ Γ.Γ. ΛΑΚΩΝΗΑ 16 ΑΣΑΛΑΝΣΖ Γ.Γ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ 70 ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ Γ.Γ. ΚΑΡΓΗΣΑ 17 ΒΔΡΟΗΑ Γ.Γ. ΖΜΑΘΗΑ 71 ΝΑΟΤΑ Γ.Γ. ΖΜΑΘΗΑ 18 ΒΟΛΟΤ Γ.Γ. ΜΑΓΝΖΗΑ 72 ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 19 ΒΤΣΗΝΑ Γ.Γ. ΑΡΚΑΓΗΑ 73 ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ Γ.Γ. ΓΡΑΜΑ 20 ΓΟΤΜΔΝΗΑ Γ.Γ. ΚΗΛΚΗ 74 ΝΗΓΡΗΣΑ Γ.Γ. ΔΡΡΩΝ 21 ΓΡΔΒΔΝΩΝ Γ.Γ. Γ.Γ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 75 ΞΑΝΘΖ Γ.Γ. ΞΑΝΘΖ 22 ΓΤΘΔΗΟΤ Γ.Γ. ΛΑΚΩΝΗΑ 76 ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ Γ.Γ. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 23 ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ Γ.Γ. ΔΒΡΟΤ 77 ΟΛΤΜΠΗΑ Γ.Γ. ΖΛΔΗΑ 24 ΓΡΑΜΑ Γ.Γ. ΓΡΑΜΑ 78 ΠΑΡΝΖΘΑ Γ.Γ. ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 25 ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 79 ΠΑΣΡΩΝ Γ.Γ. ΑΥΑΗΑ 26 ΔΓΔΑ Γ.Γ. ΠΔΛΛΑ 80 ΠΔΗΡΑΗΩ Γ.Γ. ΠΔΗΡΑΗΩ 27 ΔΛΑΟΝΑ Γ.Γ. ΛΑΡΗΑ 81 ΠΔΝΣΔΛΖ Γ.Γ. ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 28 ΕΑΚΤΝΘΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 82 ΠΗΔΡΗΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΠΗΔΡΗΑ 29 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 83 ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ Γ.Γ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 30 ΘΑΟΤ Γ.Γ. ΚΑΒΑΛΑ 84 ΠΟΡΟΤ Γ.Γ. ΠΔΗΡΑΗΩ 31 ΘΔΠΡΩΣΗΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΘΔΠΡΩΣΗΑ 85 ΠΡΔΒΔΕΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΠΡΔΒΔΕΑ 32 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ.Γ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 86 ΠΤΡΓΟΤ Γ.Γ. ΖΛΔΗΑ 33 ΘΖΒΩΝ Γ.Γ. ΒΟΗΩΣΗΑ 87 ΡΔΘΤΜΝΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 34 ΗΣΗΑΗΑ Γ.Γ. ΔΤΒΟΗΑ 88 ΡΟΓΟΠΖ Γ.Γ. Γ.Γ. ΡΟΓΟΠΖ 35 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ.Γ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 89 ΑΜΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΑΜΟΤ 36 ΚΑΒΑΛΑ Γ.Γ. ΚΑΒΑΛΑ 90 ΔΡΡΩΝ Γ.Γ. ΔΡΡΩΝ 37 ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ Γ.Γ. ΑΥΑΗΑ 91 ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ Γ.Γ. ΔΡΡΩΝ 38 ΚΑΛΑΜΑΣΑ Γ.Γ. ΜΔΖΝΗΑ 92 ΚΟΠΔΛΟΤ Γ.Γ. ΜΑΓΝΖΗΑ 39 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Γ.Γ. ΣΡΗΚΑΛΩΝ 93 ΟΤΦΛΗΟΤ Γ.Γ. ΔΒΡΟΤ 40 ΚΑΠΑΝΓΡΗΣΗΟΤ Γ.Γ. ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 94 ΠΑΡΣΖ Γ.Γ. ΛΑΚΩΝΗΑ 41 ΚΑΡΓΗΣΑ Γ.Γ. ΚΑΡΓΗΣΑ 95 ΠΔΡΥΔΗΑΓΑ Γ.Γ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ 42 ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Γ.Γ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 96 ΣΑΤΡΟΤ Γ.Γ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 43 ΚΑΑΝΓΡΑ Γ.Γ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 102 ΦΛΩΡΗΝΑ ΠΡΔΠΑ Γ.Γ. ΦΛΩΡΗΝΑ ΠΡΔ 44 ΚΑΣΟΡΗΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΚΑΣΟΡΗΑ 103 ΦΟΤΡΝΑ Γ.Γ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 45 ΚΔΡΚΤΡΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΚΔΡΚΤΡΑ 104 ΥΑΛΚΗΓΑ Γ.Γ. ΔΤΒΟΗΑ 46 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 105 ΥΑΝΗΩΝ Γ.Γ Γ.Γ. ΥΑΝΗΩΝ 47 ΚΗΛΚΗ Γ.Γ. ΚΗΛΚΗ 106 ΥΗΟΤ Γ.Γ. Γ.Γ. ΥΗΟΤ 48 ΚΗΛΚΗ ΛΗΜΝΖ Γ.Γ ΚΗΛΚΗ ΛΗΜΝΖ 97 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Γ.Γ. ΞΑΝΘΖ 49 ΚΟΕΑΝΖ Γ.Γ. ΚΟΕΑΝΖ 98 ΣΡΗΚΑΛΩΝ Γ.Γ. ΣΡΗΚΑΛΩΝ 50 ΚΟΝΗΣΑ Γ.Γ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 99 ΣΡΗΠΟΛΖ Γ.Γ. ΑΡΚΑΓΗΑ 51 ΚΟΡΗΝΘΟΤ Γ.Γ. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 100 ΣΟΣΤΛΗΟΤ Γ.Γ. ΚΟΕΑΝΖ 52 ΚΤΚΛΑΓΩΝ Γ.Γ. Γ.Γ. ΚΤΚΛΑΓΩΝ 101 ΦΛΩΡΗΝΑ Γ.Γ. Γ.Γ. ΦΛΩΡΗΝΑ 53 ΚΤΜΖ Γ.Γ. ΔΤΒΟΗΑ 54 ΚΤΝΟΤΡΗΑ Γ.Γ. ΑΡΚΑΓΗΑ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 41

44 Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. ήκεξα ην ειιεληθφ δίθηπν Natura 2000 πεξηιακβάλεη 419 πεξηνρέο: 241 ΣΚ - ΔΕΓ θαη202 ΕΔΠ, ελψ 24 πεξηνρέο είλαη ηαπηφρξνλα ΣΚ θαη ΕΔΠ. Ζ έθηαζε ησλ ΣΚ αλέξρεηαη ζε ha πνπ θαιχπηνπλ 16,3% ηεο Διιεληθήο ρέξζνπ θαη 5,7% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. Ή έθηαζή ησλ ΕΔΠ αλέξρεηαη ζε ha θαη θαιχπηνπλ 21,1% ηεο ρέξζνπ θαη 1,4% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. πλνιηθά, ε έθηαζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε ha θαη θαιχπηεη 27,2% ηεο ρέξζνπ θαη 6,1% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. Ζ έθηαζε ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ Natura 2000 αληηζηνηρεί ζην 4,5% ηεο έθηαζεο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ, θέξλνληαο ηελ Διιάδα ζηε δέθαηε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα 27 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο κέζνο φξνο θάιπςεο εζληθνχ εδάθνπο ρέξζνπ ηεο Δπξψπεο είλαη 17,5%, νπφηε ε Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηελ έθηε ζέζε κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλκειψλ, κεηά ηε ινβελία, ηε Βνπιγαξία, ηε ινβαθία, ηελ Κχπξν θαη ηελ Ηζπαλία. Σκήκα ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία. Σκήκα ηνπ δηθηχνπ, πεξίπνπ ην 25% ηεο έθηαζήο ηνπ, είλαη ραξαθηεξηζκέλν ζχκθσλα κε ην λφκν 1650/1986 φπσο ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3937/2011. Σα δχν απηά ηκήκαηα έρνπλ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αιιεινεπηθάιπςεο. Με ην λφκν 3937/2011, 239 ΣΚ ραξαθηεξίζηεθαλ ήδε σο ΔΕΓ. Οη πξψηεο ειιεληθέο ΕΔΠ, νη νπνίεο ήηαλ απνθιεηζηηθά δαζηθέο εθηάζεηο, ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Σν 1989 ζπκπιεξψζεθε ν θαηάινγνο ησλ ΕΔΠ κε ηνπο πγξνηφπνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο. Σν 1992, κε ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο ησλ νηθνηφπσλ, ε Διιάδα έπξεπε λα αλαγλσξίζεη θαη λα δειψζεη ΣΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ, αιιά θαη λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηηο ΕΔΠ ηεο νξληζνπαλίδαο, ηηο νπνίεο είρε ήδε δειψζεη. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελσλ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (λ. 1650/86, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην λ. 3937/2011), πξναπαηηείηαη: α) γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη δξαζηεξηνηήησλ κηαο πεξηνρήο σο Απνιχηνπ Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη Δζληθνχ Πάξθνπ ε έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο «Δπηηξνπήο Φχζε 2000» θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε εθαξκνγή εηδηθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο (Δ.Π.Μ.). Ζ αλάζεζε ηεο ζχληαμεο Δ.Π.Μ. θαη ε ηειηθή έγθξηζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. β) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ, ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ δφκεζεο, ρξήζεσλ γεο θαη δξαζηεξηνηήησλ κηαο πεξηνρήο σο Πεξηθεξεηαθνχ Πάξθνπ, ε έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο «Δπηηξνπήο Φχζε 2000» θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε βάζε εηδηθή έθζεζε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νηθνινγηθή ζεκαζία θαη ηηο πξνζηαηεπηέεο αμίεο ηεο. Δηδηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο σο πεξηθεξεηαθψλ πάξθσλ, ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Δηδηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ σο πεξηθεξεηαθά πάξθα ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ Νήζσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. γ) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο Καηαθπγίνπ Άγξηαο Εσήο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε βάζε εηδηθή έθζεζε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νηθνινγηθή ή άιιε θπζηθή αμία ηεο πεξηνρήο. δ) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο Πξνζηαηεπφκελνπ Σνπίνπ ή σο Πξνζηαηεπφκελνπ Φπζηθνχ ρεκαηηζκνχ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 42

45 κε βάζε εηδηθή έθζεζε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νηθνινγηθή ή άιιε θπζηθή αμία ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ θαη γλψκε ηνπ αηξεηνχ Πεξηθεξεηάξρε. Σηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη Φνξείο Γηαρείξηζεο ή πθηζηάκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ΝΠΓΓ ή θνξείο πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο (λ 2742/99). Δπίζεο θαηαξηίδνληαη πεληαεηή ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Με ηα ζρέδηα απηά πξνζδηνξίδνληαη, ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, πνπ ηίζεληαη ζηα λνκνζεηήκαηα θήξπμεο, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο ζπλνδεχνληαη απφ πξνγξάκκαηα δξάζεο. χκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (λ. 4014/11), ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιφγεζεο. Σφζν ζηηο δαζηθνχ ραξαθηήξα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (ρέδην Νν Γ2), νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, φζν θαη ζηηο άιιεο ρεξζαίνπ ραξαθηήξα αληίζηνηρεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηνπ πγξνβηφηνπνπο φζνλ αθνξά ηε ζήξα, ε πξνζηαζία γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ην νπνίν έρεη θαη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα (πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη). Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο ππάγνληαη Δζληθνί Γξπκνί θαη άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, δηαρεηξίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ζπάληα νηθνζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία πνπ μεπεξλνχλ ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διιάδαο θαη απνηεινχλ παγθφζκηα θιεξνλνκηά (Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ, Φαξάγγη ακαξηάο θιπ.). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη δαζηθέο ππεξεζίεο λα εληζρχνληαη κε επηπιένλ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε απηά ηα ελδηαηηήκαηα. Γ.4 Γξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο Ζ αξκνδηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ αλήθεη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο. ηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο πξφιεςεο πεξηιακβάλνληαη ε δηάλνημε θαη ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ε δηάλνημε αληηππξηθψλ δσλψλ, ε θαηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ θαη δηθηχσλ πδξνιεςίαο, νη παξφδηνη θαζαξηζκνί δαζψλ, ε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ψζηε απηά λα είλαη πην αλζεθηηθά ζηηο ππξθαγηέο θαζψο θαη ε δηελέξγεηα πεξηπνιηψλ ηνπ δαζηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληηππξηθνχ αγψλα. Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο, ην 1998, ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην ππξνζβεζηηθφ ζψκα, νη δαπάλεο γηα απηήλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ (Γηαγξ. Νν Γ. 4) απφ 120εθαη. ζε 400εθ. θαη πιένλ, ρσξίο λα έρνπκε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ θαηφκελσλ θάζε ρξφλν εθηάζεσλ αληί λα κεησζεί απμήζεθε. Απφ ζηξ. θαηά ηελ πεξίνδν (13 ρξφληα) ζε ζηξ. ηελ πεξίνδν (13 ρξφληα), ππήξμε κία αχμεζε θαηά 6% πεξίπνπ. Σν γεγνλφο απηφ, πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ζνβαξά, λα αλαιπζνχλ ηα αίηηα θαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ζπλεηζθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 43

46 Γηάγξακκα Νν Γ.4. Γηαρξνληθό θόζηνο δαζνππξόζβεζεο (πεγή Γξ. Γ. Ξαλζόπνπινο) Γηάγξακκα Νν Γ.4α. Καηγόκελε έθηαζε θαηά ηελ πεξίνδν (πεγή Γξ. Γ. Ξαλζόπνπινο) Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 44

47 Γ.5. Υξεκαηνδφηεζε Γαζηθψλ ππεξεζηψλ Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηα νξεηλά πδξνλνκηθά έξγα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέρξη ην 2010 είρε θζίλνπζα πνξεία (Γηαγξ. Νν Γ.5). 45,000,000 ΔΠΗΣΔΤΥΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ,000,000 35,000,000 30,000,000 Όξηα Πιεξσκψλ Πξαγκαηνπνηεζείζεο Γαπάλεο Πνιπσλπκηθή (Πξαγκαηνπνηεζείζεο Γαπάλεο) Πνιπσλπκηθή (Όξηα Πιεξσκψλ) 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ΔΣΖ Γηάγξακκα Νν Γ.5. Μείσζε ησλ δαπαλώλ (πεγή Γ/λζε αλάπηπμεο Γαζηθώλ πόξσλ) Μεηά ην 2010, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αι. Μπαιηαηδήο, ε πνξεία απηή αληηζηξάθεθε θαη δφζεθαλ ζεκαληηθέο πηζηψζεηο ζηνλ δαζηθφ ηνκέα φπσο απηέ εκθαλίδνληαη παξαθάησ: Πξάζηλν Σακείν Απφ ην πξάζηλν Σακείν γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 ρνξεγήζεθαλ επξψ θαηά κέζν φξν, γηα ην δαζηθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ θπξίσο έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Ο Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηα έηε 2010 έσο 2014 θπκαίλεηαη ζηα επξψ θαη αθνξά θπξίσο θαχζηκα ππεξσξίεο, ζπληεξήζεηο κεραλεκάησλ θιπ. Γεκφζηεο Δπελδχζεηο Σα έηε ήηαλ επξψ θαηά κέζν φξν θαη αθνξά θπξίσο έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Πξφγξακκα Μπαιηαηδήο Απφ ην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» ζα δηαηεζνχλ ζπλνιηθά πφξνη γηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφιεςεο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, γηα νξεηλά αληηδηαβξσηηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θακέλσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ηε δηάλνημε θαη βειηίσζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ησλ ππφ εθκεηάιιεπζε δαζψλ. Σν Πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα : Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 45

48 ην Μέηξν 125Β Β «Γηάλνημε θαη Βειηίσζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ησλ ππφ εθκεηάιιεπζε δαζψλ» έρνπλ εληαρζεί 29 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα 25 έξγα. ην Μέηξν 226 δξάζε 1 «Βειηίσζε ζπλζεθψλ Πξφιεςεο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο απφ ηηο ππξθαγηέο» έρνπλ εληαρζεί 55 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επξψ. ην Μέηξν 225 Γξάζε 2 «Οξεηλά αληηπιεκκπξηθά θαη αληηδηαβξσηηθά έξγα» έρνπλ εληαρζεί 28 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,46 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα 16 έξγα. ην Μέηξν 226 Γξάζε 3 «Έξγα αλαδάζσζεο-νξεηλά αληηπιεκκπξηθά θαη αληηδηαβξσηηθά έξγα απνθαηάζηαζεο θακέλσλ εθηάζεσλ» έρνπλ εληαρζεί 27 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,45 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα 16 έξγα. Γ.5.α Πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ Με έγθαηξε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θπξίσο φζνλ αθνξά ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ην νπνίν ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (έθδνζε ΑΔ) νινθιεξψλεηαη κεηά ην Α εμάκελν ηνπ έηνπο. Γηα ηηο πηζηψζεηο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηακίεπζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Δπεηδή νη Α/Γ δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο Σακείν κε απνηέιεζκα νη πηζηψζεηο απηέο λα απνζηέιινληαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία ησλ Πεξηθεξεηψλ ηα νπνία παξαθξαηνχλ ην 2% ησλ πηζηψζεσλ θαη ηα ππφινηπα δηαζέηνπλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαηά ην πξφγξακκά ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εθηακηεπηνχλ ηα ρξήκαηα γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπο φπσο πιεξσκή θαπζίκσλ, πιεξσκή ππεξσξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, αγνξά αληαιιαθηηθψλ θιπ. Γ. 5.β Τιηθνηερληθή ππνδνκή Οη Δαζηθέο ππεξεζίεο αλ θαη απνζηειερσκέλεο ζήκεξα, είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πινπνίεζε ελόο ζνβαξόηαηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη πνηθίια αληηθείκελα, όπσο ηε δηαρείξηζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο σο θπζηθνύ πόξνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ όηη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Δεκόζηαο πεξηνπζίαο, αθνύ ηα δάζε, νη δαζηθέο θαη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο είλαη θαηά ηεθκήξην δεκόζηεο εθηάζεηο, πνπ ιόγσ έιιεηςεο εζληθνύ θηεκαηνινγίνπ δελ είλαη θαηαγεγξακκέλεο πνπζελά, παξά κόλν ζε ζρεηηθνύο θαθέινπο ησλ αξρείσλ ησλ θαηά ηόπνπο δαζηθώλ ππεξεζηώλ. Επηπιένλ από ην 2011 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αγξνθπιαθήο νη δαζηθέο ππεξεζίεο αλέιαβαλ θαη ηελ αγξνηηθή αζθάιεηα ηεο ρώξαο. Σπλνιηθά, νη αξκνδηόηεηεο ησλ Δαζηθώλ Υπεξεζηώλ επεθηείλνληαη ζην 95% ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρώξαο, θαη γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θαζήθνληα ηνπο, απαηηείηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπο κε ηαπηόρξνλε πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ηνπο θαζώο θαη ηε πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηερληθώλ κέζσλ θαη ππνδνκώλ πνπ δηαζέηνπλ. Όζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, νη δαζηθέο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ 443 κόληκα θηήξηα ζε πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ζηεγάδνληαη, 248 ιπόκελα νηθήκαηα, 110 νηθήκαηα ησλ δαζηθώλ ρσξηώλ, 39 θπηώξηα εθ ησλ νπνίσλ 6 από απηά δηαζέηνπλ κόληκα θηίξηα, 7 θηήξηα ζε εθηξνθεία ζεξακάησλ. Επίζεο ππάξρνπλ δύν θξαηηθέο δαζηθέο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο μύινπ νη νπνίεο βξίζθνληαη ε κία ζηελ Καιακπάθα θαη ε άιιε ζην Ληηόρσξν. Ο κεραλνθίλεηνο εμνπιηζκόο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεη 1 αζζελνθόξν, 3 βπηηνθόξα, 356 δίθπθια, 337 επηβαηηθά νρήκαηα (ηύπνπ Jeep θαη ζπκβαηηθά), 34 εκηθνξηεγά, 37 ιεσθνξεία, 83 θνξηεγά θαη 1 ξπκνπιθό. Η πιεηνλόηεηα ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ δηαζέηεη ζύγρξνλα κέζα ηειεπηζθόπεζεο, όπσο GPS, θαηάιιειν ινγηζκηθό (ArcGis, Autocad) γηα ηελ αζθαιή θαη αθξηβή ραξηνγξάθεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπο. Επίζεο ηα Δαζαξρεία πνπ παξάγνπλ δαζηθά Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 46

49 πξντόληα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό (ξειαζθόπην, παρύκεηξα, ζθύξεο θιπ.) γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. Γ.6 Γηαπηζηψζεηο - Πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο Γ.6.α. ε φηη αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο δνκέο Σν πθηζηάκελν πιαίζην δαζνπνιηηηθήο επηηήξεζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ηεο αγξνηηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ έρεη ζαλ θχξην αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δεκφζησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζε απηά (φπσο θαη ζηα ηδησηηθά), ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο φπσο επίζεο θαη ηελ αγξνηηθή αζθάιεηα. Σν ηεξάζηην απηφ αληηθείκελν απφ άπνςε έθηαζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θζάλεη πεξίπνπ ζην 95% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Ζ βνχιεζε φκσο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα απνηειέζεη ε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν φισλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο παξνπζίαζε πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ Π.Γ ησλ Α/Γηνηθήζεσλ ιφγσ ηεο νξηδφληηαο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ζ αλσηέξσ Γηεχζπλζε κέρξη ζήκεξα δελ ιεηηνχξγεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο σο ειεγθηηθφο κεραληζκφο κε απνηέιεζκα ζηελ πξάμε λα κελ πθίζηαηαη θαζφινπ εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο ζεσξεηηθά ειεγρφκελεο ππεξεζίεο. Καηά αλάινγν ηξφπν θαη αθξηβψο ιφγσ ηεο νξηδφληηαο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη ηεο πθηζηάκελεο δηαηχπσζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά ακθηζβεηήζεσλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θαη ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ, δει. ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ λνκψλ θαη ησλ Γαζαξρείσλ. πγθεθξηκέλα απηέο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ησλ ραξαθηεξηζκψλ ησλ δαζψλ θαη ησλ ελ γέλεη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηελ θήξπμε ησλ αλαδαζσηέσλ ή ηελ άξζε ηνπο, ηελ έθδνζε θξίζηκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, ηνλ έιεγρν ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, ηηο κειέηεο θαη ηα έξγα. Παξάιιεια ε έληνλε θαηά ηα ηειεπηαία έηε, πίεζε γηα νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη άιισλ εθηάζεσλ, έρεη αλαγάγεη σο θπξίαξρε απνζηνιή θαη αξκνδηφηεηα, ζε πνιιά Γαζαξρεία θαη Γηεπζχλζεηο Γαζψλ, ηελ έθδνζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε αζηπλνκηθνχ ηχπνπ κέηξα. Σαπηφρξνλα φκσο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ βαζηθνί παξάκεηξνη ηεο απνζηνιήο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο φπσο απηή ζρεδηάδεηαη απφ ην ΤΠΔΚΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζχληαμε κειεηψλ θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο απφ δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ επηηξεπηψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ν έιεγρνο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ θαη αζθπθηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ (θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ αληαπφθξηζε άιισλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ), ε πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο, ε αδηάιεηπηνο παξνπζία ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηφζν γηα ηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα φζν θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε δηεθδηθεηηθέο αγσγέο, είηε ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ είηε ζε κεκνλσκέλεο απαηηήζεηο θαη παξάιιεια ε ζχληαμε θσηνεξκελεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ν έιεγρνο ηεο άζθεζεο ζήξαο, ε ζηήξημε κε έθδνζε ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ νξεηλνχ δαζφβηνπ θαη παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ θαη ε παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο απηψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα ζπιινγηθά φξγαλα θαη επηηξνπέο θιπ. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 47

50 Σα ηειεπηαία έηε ππνβαζκίζηεθε ν παξαγσγηθφο ραξαθηήξαο ησλ δαζψλ κε απνηέιεζκα ηελ εκθαλή κείσζε εζφδσλ απφ ηα δεκφζηα δάζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαλφλσλ επηζηεκνληθήο δηαρείξηζεο, ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο ησλ θαξπψζεσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιέο πθηζηάκελεο δνκέο ππνζηεξηθηηθήο θχζεσο, σο θαηάινηπα ηεο πξνγελέζηεξεο θάζεηεο νξγάλσζεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην ηφηε Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Σκήκαηα Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αξθεηέο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, δειαδή έρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη παξάιιεια απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο δνκέο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Σέινο θαη ζε φηη αθνξά ηα Γαζνλνκεία, σο ε εγγχηεξε ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή θνξέα, δνκεκέλε κνλάδα, πθίζηαηαη ζήκεξα έλαο κεγάινο αξηζκφο απηψλ πνπ είηε δελ ιεηηνπξγνχλ θαζφινπ είηε ππνιεηηνπξγνχλ, γηα ιφγνπο θαη αηηίεο πνπ δελ αλάγνληαη κφλν ζηελ έιιεηςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, αιιά ζηελ αιιαγή ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επέβαιιαλ ηε ζχζηαζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απηή αλαηξέρεη ζε βάζνο ρξφλνπ. Γ.6.β. ε φηη αθνξά ηε ζηειέρσζή ηνπο ήκεξα νη πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο είλαη εληαγκέλεο δηνηθεηηθά ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη δαζνπνιηηηθήο ζπλνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γαζηθνχ Σνκέα, αθνχ γηα κελ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα κέζα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αξκφδην είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ελψ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζρεδηάδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή θαη θαζνξίδεη ηνπο ηηζέκελνπο απφ ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή, γηα ηα δάζε θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δαζνπνιηηηθνχο ζηφρνπο. Σαπηφρξνλα ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη επηπιένλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ. ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο ππεξεηνχλ ζήκεξα, θαηά θαλφλα, ππάιιεινη κε εηδηθφηεηεο ΠΔ Γεσηερληθψλ/Γαζνιφγσλ, ΠΔ Γηνηθεηηθψλ Οηθνλνκηθψλ, ΣΔ Γαζνπφλσλ, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ - Γξακκαηέσλ, ΓΔ Γαζνθπιάθσλ, ΓΔ Σερληθψλ, ΓΔ Οδεγψλ, ΤΔ Γαζνθπιάθσλ θαη ΤΔ Δξγαηψλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν εμαηηίαο ηεο απνπζίαο εληαίνπ ειέγρνπ ηεο ζηειέρσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, εηδηθνηήησλ θαη θιάδσλ, παξνπζηάζηεθαλ αλνκνηνγελψο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεξάζηηα θελά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηλφκελα ππνιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ηε ζηειέρσζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο αλά δηνηθεηηθφ επίπεδν, ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα επηά (7) Π.Γ. ησλ νξγαληζκψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, έηνπο 2010, πνπ εθδφζεθαλ ζε επηηαγή ηνπ λφκνπ 3852/10 (Καιιηθξάηεο). Απηά έδσζαλ ην βάξνο ηεο ζηειέρσζεο ζηηο «αλψηεξεο» δηνηθεηηθά ππεξεζίεο (Γηεπζχλζεηο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ Γηεπζχλζεηο Γαζψλ) θαη φρη ζηηο ππεξεζίεο «πξψηεο γξακκήο» (Γαζαξρεία), νη νπνίεο θαινχληαη θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζνπλ φια ηα αληηθείκελα πεδίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο βεβηαζκέλεο θαηαλνκήο, απνηεινχλ ηα Γαζαξρεία Αηηηθήο, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη αλά νξγαληθή κνλάδα απφ κία (1) ζέζε ΠΔ Γεσηερληθψλ Γαζνιφγσλ θαη δχν (2) Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 48

51 ζέζεηο ΣΔ Γαζνπφλσλ, ελψ ζηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ αληίζηνηρα δέθα (10) θαη πέληε (5) ζέζεηο αληίζηνηρα. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κε ην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ 3938/2011 (ΦΔΚ 61 Α ) πνπ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηεο Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο ζηε Γαζηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ ηα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Γαζηθφ Κψδηθα θαη ηε δαζηθή λνκνζεζία, κεηαθέξζεθαλ θαη αζθνχληαη απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2γ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3585/2007 πνπ αθνξνχλ δηαηεξεζείζεο αξκνδηφηεηεο, φπσο ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ, ζηα αγξνηηθά θηήκαηα, ζηα αξδεπηηθά χδαηα θαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο. Γειαδή ε αξκνδηφηεηα αγξνηηθήο αζθάιεηαο αζθείηαη πιένλ απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Όκσο ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ήξζε απφ ηελ πξψελ Αγξνθπιαθή, δελ έγηλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε βάζε ην κέγεζνο ή ηε θχζε ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα ππνδνρήο απηνχ ή ην κέγεζνο ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αλνξζνινγηθήο θαηαλνκήο είλαη ζήκεξα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ζπγθέληξσζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. Μάιηζηα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε εληειψο δηάθνξα θαζήθνληα. Γ.7. Τπάξρνληα πνξίζκαηα εθζέζεηο Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζρεδηαζκνχ, δηακφξθσζεο θαη ειέγρνπ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, άλνημαλ εδψ θαη αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ (νξγαλφγξακκα) ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Οη θξίζηκνη παξάκεηξνη γηα κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε είλαη αθξηβψο φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα ην κέγεζνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία απαηηεί πην ζχγρξνλε πνιηηηθή γηα ηα δάζε, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηαθψλ δνκψλ πνπ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζα δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα πξνζηαηέςνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, πινπνηψληαο ζχγρξνλνπο πεξηβαιινληηθνχο-δαζνπνιηηηθνχο ζθνπνχο ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα θπζηθά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα. ήκεξα ζε φηη αθνξά ηελ επηρεηξνχκελε πξφηαζε αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ Σνκέα Γαζψλ, πθίζηαληαη : 1. Ζ έθζεζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο, ε νπνία ζπζηήζεθε δπλάκεη ηεο αξ. πξση / απφθαζεο ηνπ ηφηε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ε νπνία απεζηάιε ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο κε ην ππ αξ. πξση / έγγξαθν ηεο ηφηε Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 2. Ζ απφ Ηνχλην 2013 έθζεζε αμηνιφγεζεο δνκψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 3. Ζ απφ Φεβξνπάξην 2013 έθζεζε αμηνιφγεζεο δνκψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 4. Ζ αξηζκ. 383/Α/2013 Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Έξεπλαο ηνπ.δ.δ.γ.γ., πνπ αλαθέξεηαη ζηα Γαζαξρεία θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία ηεο ρψξαο. 5. Σν απφ Ννέκβξην 1993 πφξηζκα ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηα δάζε. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 49

52 6. Σν απφ Μάξηην 1998 πφξηζκα ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε: α. Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ β. Σελ Eζληθή Aπνγξαθή ησλ δαζψλ γ. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ησλ εηψλ δ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζήκεξα ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο θαηά θιάδν θαη ππεξεζηαθή κνλάδα ε. Σηο αλακελφκελεο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ ηα επφκελα δχν κε ηξία ρξφληα ζη. Σηο δηαηεζείζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πηζηψζεηο ζην δαζηθφ ηνκέα δ. Σα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ εθηεινχλ θη επηβιέπνπλ νη δαζηθέο ππεξεζίεο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 50

53 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Ζ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση /165/ απφθαζε ηνπ ηφηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θνπ. Καιαθάηε, απφ ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο , έζεζε σο βαζηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα ηε ζθαηξηθή θαη επξεία, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πξναπαηηνχκελα, αληηκεηψπηζε ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηακνξθψζεη κία ζαθή εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηπρφλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έηζη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ηελ δηεηία , απέζηεηιε ζε φιεο ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο κέζσ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα εξγαζίεο πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα πηλαθνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκηθφ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ πέληε πίλαθεο πνπ νπζηαζηηθά θάιππηαλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα Η, ζπλνπηηθά δε, νη πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ. Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηειάκβαλε 19 εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειεηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εγθξηζέληα ηερληθά δειηία πνπ ζπληάρζεθαλ, επίζεο αθνξνχζε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο φπσο θιαδεχζεηοθαζαξηζκνί δαζψλ, ηα εθηειεζζέληα έξγα φπσο αλαδαζψζεηο, δηαλνίμεηο θαη βειηηψζεηο δαζηθψλ δξφκσλ, θαηαζθεπή ρψξσλ αλαςπρήο, αληηδηαβξσηηθά έξγα, αξηζκφ θπηψλ πνπ παξάρζεθαλ γηα ηηο αλαδαζψζεηο θαη αξηζκφ ζεξακάησλ θαη ηρζπδίσλ πνπ παξάρζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε δαζηθή ππεξεζία. Ο δεχηεξνο πίλαθαο πεξηειάκβαλε 38 εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ φπνπ ζπλνπηηθά δεηήζεθε λα αλαθεξζνχλ ν αξηζκφο ησλ δαζηθψλ αλνκεκάησλ ηα ζηξέκκαηα πνπ αθνξνχλ απηά, ν αξηζκφο ησλ Πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ, νη γλσκνδνηήζεηο, νη αληηθξνχζεηο ζε δηθαζηήξηα, νη εηζεγήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ θιπ. Ο ηξίηνο πίλαθαο πεξηειάκβαλε 13 εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δεκνζίσλ θαη κε δεκνζίσλ δαζψλ φπνπ ζπλνπηηθά δεηήζεθε λα αλαθεξζνχλ ε παξαγσγή μπιείαο αλά ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο, ε δηάζεζε θαπζφμπισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο, νη άδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ (ζχληαμε-έγθξηζε), νη πίλαθεο πινηνκίαο θαη ν αξηζκφο ησλ άδεησλ πινηνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ. Ο ηέηαξηνο πίλαθαο πεξηειάκβαλε 5 εξσηήζεηο, αθνξνχζαλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη δαζηθέο ππεξεζίεο. Σέινο ν πέκπηνο πίλαθαο αθνξά ηα έζνδα ησλ δαζαξρείσλ αλά πεγή εζφδνπ. Οη πίλαθεο ζπκπιεξψζεθαλ απφ φιεο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο εληφο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2014 θαη απεζηάιεζαλ ζηνλ πξφεδξν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, απφ φπνπ θαη δηαβηβάζηεθαλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη έγηλε ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ Δπηπιένλ δεηήζεθε απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα καο γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ αλα εηδηθφηεηα, ην νπνίν ζα ζπληαμηνδνηεζεί εληφο ηεο ηξηεηίαο , ζπλεπψο ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξψλ πφξηζκα είλαη νη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ην Μάξηην ηνπ Γ.1. Χο πξνο ηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Ζ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο θάζε δαζηθήο κνλάδαο (Γ/λζε Γαζψλ, Γαζαξρεία, Γαζνλνκεία, Γαθνζπιάθεηα) θαζνξίδεηαη ζήκεξα απφ ην Π.Γ. 1213/1981. Κξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή απηή, ήηαλ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ δαζψλ, νη θίλδπλνη πνπ ηα απεηινχζαλ, ε νηθηζηηθή πίεζε, ε αλεμέιεγθηε βνζθή, ν αξηζκφο ησλ δαζηθψλ παξαβάζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηνπ έληνλνπ ρεηκαξξηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ε πξνζπειαζηκφηεηα θάζε πεξηνρήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 51

54 Σν νξγαλσηηθφ ζρέδην ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηηο ρσξηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ιεηηνχξγεζε ζσζηά, φζν δηάζηεκα νη ππεξεζίεο απηέο ήηαλ επαξθψο ζηειερσκέλεο. Ζ ζπλερήο, κεηά ηνλ Ν. 998/79, αλάζεζε λέσλ θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ρσξίο αιιαγή ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο, φπσο έθδνζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ, ζηειέρσζε επηηξνπψλ επίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ, θεξχμεσο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ, έθδνζε απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο θαη επηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ γηα απζαίξεηα ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, ε θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, νη δειψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ζην εζληθφ θηεκαηνιφγην, ε νξγάλσζε πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ε κεηαθνξά ηεο αγξνηηθήο αζθάιεηαο ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαδηαθή απνζηειέρσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, είρε σο απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ππεξεζίεο απηέο λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ έγθαηξα ζε φιεο απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Γ.2. Χο πξνο ηηο κειέηεο θαη ηα δαζνηερληθά έξγα Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, γηα ηα έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο θαίλνληαη αλά Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζην παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο Νν Γ2 Έξγα θαη εξγαζίεο δαζηθώλ ππεξεζηώλ Γξαζηεξηφηεηεο έηνπο 2012 Μειέηεο έξγσλ & εξγαζηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ ΠΔΛΟΠΟΝΝ ΖΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΖΩΝ ΑΓΑΙΟΤ ΖΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙ Α-ΘΡΑΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΣΣΙΚΖ ύλνιν 50,00 17,00 45,00 72,00 147,00 24,00 42,00 397,00 Μειέηεο έξγσλ & εξγαζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ Μήθνο Γαζηθψλ νδψλ θαη αληηππξηθψλ δσλψλ πνπ δηαλνίρηεθαλ (ρικ) Μήθνο Γαζηθψλ νδψλ θαη αληηππξηθψλ δσλψλ πνπ ζπληεξεζήθαλ θαη βειηηψζεθαλ (ρικ) Δκβαδφλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ θαζαξηζηήθαλ, θιαδεχηεθαλ(ζηξκ) Έξγα Γαζνηερληθήο Γηεπζέηεζεο Υεηκάξξσλ (ζηξ.) Λεπθνθαιιηέξγεηα-Σαρπαπμή αξηζκνο θπηψλ Αξηζκφο θπηψλ Γεκνζίσλ Γαζηθψλ Φπησξίσλ πνπ παξάρζεθαλ Αξηζκφο θπηψλ Γεκνζίσλ Γαζηθψλ Φπησξίσλ πνπ Γηαηέζεθαλ Καηαζθεπή ρψξσλ Γαζηθήο Αλαςπρήο θαη αλαθαίληζε παιαηψλ Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 52,00 4,00 50,00 84,00 188,00 24,00 37,00 439,00 5,00 3,20 7,25 11,00 161,04 13,00 200, ,00 567, , , ,95 68,52 538, , ,00 96, ,60 670, ,49 10, , ,53 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2,00 3,00 29,00 3,00 5,00 4,00 46,00 14,00 1,00 9,00 14,00 25,00 6,50 3,00 72,50 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 52

55 Γξαζηεξηφηεηεο έηνπο 2012 Έξγα Αλαδαζψζεσλ (ζηξκ) Αληηδηαβξσηηθά έξγα(ζηξκ) Αξηζκφο ζεξακάησλ εθηξνθείνπ πνπ παξάρζεθαλ Αξηζκφο ζεξακάησλ εθηξνθείνπ πνπ δηαηέζεθαλ Αξηζκφο πηελψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ Αξηζκφο ηρζπδίσλ πνπ παξαρζεθαλ Αξηζκφο ηρζπδίσλ πνπ δηαηέζεθαλ Σερληθά δειηία πνπ ππνβιήζεθαλ Λνηπέο πεξηπηψζεηο (ππξνθπιάθεηα, Γεμακελέο θιπ) ΠΔΛΟΠΟΝΝ ΖΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΖΩΝ ΑΓΑΙΟΤ ΖΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙ Α-ΘΡΑΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΣΣΙΚΖ ύλνιν 1.210,00 588,00 867,00 916, , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 675, , , , , , , , , ,00 15,00 4,00 17,00 31,00 48,00 1,00 9,00 125,00 29,00 24,00 137, ,00 1, ,00 Γ.3. Χο πξνο ηηο ππεξεζίεο Γαζνπξνζηαζίαο Σν αληηθείκελν ηεο δαζνπξνζηαζίαο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 1845/89, θαη ζπκπιεξψλεηαη εκθαηηθά απφ δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα (Ν.Γ 86/1969), ην Ν.998/79 θαη ην Ν.3208/2003, πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζία δαζηθψλ ππαιιήισλ εληφο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ αζηπλφκεπζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ θπξίσο ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο παξάλνκεο πξάμεηο (ιαζξνζεξία, θαηαπαηήζεηο, ιαζξνυινηνκίεο θιπ) είλαη αλαγθαία γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ δαζνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. Ζ δαζηθή εξγαζία, είηε ππφ ην πξίζκα ηεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δαζηθψλ πφξσλ είηε ππφ ζηελφηεξνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο αιιά πξψηηζηα θαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πξνυπνζέηεη ηελ άξηηα νξγάλσζε δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο δαζνπνλίαο ησλ πνιιαπιψλ ζθνπψλ. ε φηη αθνξά ηε δαζνπξνζηαζία νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γαζηθή Γηνίθεζε θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην άξζξν 36 ηνπ λφκνπ 1845/89 θαη είλαη νη εμήο: α. Ζ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ, ησλ δαζηθψλ βνζθνηφπσλ, ησλ σο αλαδαζσηέσλ ραξαθηεξηδφκελσλ εδαθψλ, ησλ αιζψλ θαη πάξθσλ αλαςπρήο, ησλ εζληθψλ δξπκψλ θαη αηζζεηηθψλ δαζψλ, ησλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ππαγφκελσλ ζπάλησλ θπηψλ ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη κλεκείσλ ηεο δαζηθήο θχζεο απφ θάζε θίλδπλν απφ ηνλ νπνίν απεηινχληαη θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ππξθαγηέο, ηελ φμηλε βξνρή, ηελ παξάλνκε πινηνκία, εθξίδσζε, εθρέξζσζε θαη βφζθεζε θαζψο θαη ηελ παξάλνκε θαηάιεςε, νηθνπεδνπνίεζε, πεξίθξαμε θαη αλέγεξζε θάζε κφληκνπ ή πξφρεηξνπ θηίζκαηνο ή παξαπήγκαηνο. β. Ζ πξνζηαζία ηεο παλίδαο θαη ησλ βηνηφπσλ, ε επνπηεία γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξί Θήξαο θαλφλσλ, ε θχιαμε θαη ε άζθεζε ειέγρνπ ζηηο ειεγρφκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο, ε θχιαμε ησλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 53

56 θαηαθπγίσλ θαη ησλ εθηξνθείσλ ζεξακάησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ νξεηλψλ ηρζπνηξφθσλ ξεπκάησλ θαη ε άζθεζε ειέγρνπ ηεο αιηείαο ζε απηά. γ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εληφκσλ θαη κπθήησλ θαζψο θαη θάζε αβηνηηθήο αηηίαο πνπ πξνζβάιιεη θαη επεξεάδεη ηα δάζε, ηηο ηερλεηέο δαζηθέο θπηείεο θαη γεληθφηεξα ηε δαζηθή βιάζηεζε. δ. Ζ θχιαμε ησλ δεκνζίσλ δαζηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δαζηθψλ θπησξίσλ, ησλ έξγσλ δαζηθήο νδνπνηίαο θαη δαζηθψλ κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηεπζεηήζεσο ιεθαλψλ απνξξνήο ρείκαξξσλ θαη βειηηψζεσο νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, ησλ επηθαλεηψλ ζηηο νπνίεο ελεξγνχληαη δαζηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα θάζε έξγνπ δαζηθήο αλάπηπμεο θαη εμππεξέηεζεο. ε. Ζ άζθεζε ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε ησλ θάζε είδνπο δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή παξαλνκηψλ θαηά ηηο πεξί κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ δηαηάμεηο. ζη. Ζ πεξίθξαμε δαζψλ, δαζηθψλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, ε ηνπνζέηεζε νξνζήκσλ θαη ξπζκηζηηθψλ ππνκλεζηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ θαη ε θχιαμε απηψλ απφ παξάλνκεο κεηαηνπίζεηο θαη θζνξέο. δ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ κειεηψλ αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε άζθεζε ειέγρνπ γηα ηελ απνηξνπή δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηα δάζε απφ ηε ιεηηνπξγία κεηαιιεπηηθψλ, ιαηνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Πίλαθαο Νν Γ3 Γξαζηεξηόηεηεο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Γξαζηεξηφηεηεο έηνπο 2012 ΠΔΛΟΠΟΝΝ ΖΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΖΩΝ ΑΓΑΙΟΤ ΖΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΚΔΓ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΖ Κξήηε Αηηηθή ύλνιν Πξσηφθνιια κελχζεσλ γηα Γαζηθά αλνκήκαηα Έθζεζε γηα αλαγλψξηζε ηδησηηθψλ δαζψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (.Η.Γ.) χληαμε-αληίθξνπζε γηα ππνζέζεηο ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ,.Σ.Δ Πξνζθπγέο ζηελ Πξσηνβάζκηα ΔΔΓΑ Πξνζθπγέο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ΔΔΓΑ Δηζεγήζεηο γηα πξνζθπγέο ζην ΣΔ Απνθάζεηο Πξσηνβάζκηαο ΔΔΓΑ Απνθάζεηο Γεπηεξνβάζκηαο ΔΔΓΑ Αλάξηεζε Γαζηθψλ Υαξηψλ Αλακφξθσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη- CITES Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 54

57 Γ.4. Ως προς τις σπηρεσίες αγροτικής ασυάλειας Με ηα αξζξ. 21 θαη 25 ηνπ Ν. 3938/2011 θαηαξγείηαη ε Διιεληθή Αγξνθπιαθή θαη νη ππεξεζίεο ηεο ζε φιε ηε Υψξα. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ Αγξνλνκηθή Αθαδεκία κεηαηάζζεηαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη θαηαηάζζεηαη ζε θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο δαζηθψλ θαη ινηπψλ ππαιιήισλ, αζθψληαο εθ εμήο ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο. Παξά ηελ θαηάξγεζε ηφζν ηεο Διιεληθή Αγξνθπιαθήο, φζν θαη ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο (Ν. 3585/2007), θάπνηεο αξκνδηφηεηεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη κεηαθέξνληαη γηα ηελ άζθεζή ηνπο απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, ελψ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη νη ζρεηηθέο κε ηα αγξνηηθά αδηθήκαηα πνηληθέο θαη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο (παξ. 3 αξζξ. 25 Ν. 3938/2011). Πίλαθαο Νν Γ4. Αγξνηηθά αλνκήκαηα θαη ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ- ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΑΓΑΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΣΣΗΚΖ χλνιν Πξσηφθνιια κελχζεσλ γηα Αγξνηηθά αλνκήκαηα Δμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί ζε αγξνηηθά αδηθήκαηα ύλνιν αλα Α/Γ Πνζνζηφ 32% 2% 7% 22% 20% 15% 2% 100% Οη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2γ αξζξ. 3 Ν. 3585/2007 θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ εθηίκεζε αγξνδεκηψλ, ζηελ έθδνζε αγξνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, δίσμε παξαβαηψλ θαη ζηελ αζηπλφκεπζε ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε πινηφκεζε, εθρέξζσζε θ.α. Κάζε πξνιεπηηθή ή θαηαζηαιηηθή ελέξγεηα πνπ εθδειψλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή θαη ζηε βεβαίσζε, ησλ αγξνηηθψλ αδηθεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ. Όπνπ ε Τπεξεζία έρεη ηελ αξκνδηφηεηα επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο θαη έγγξαθα δηθνγξαθίαο. Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο πιεκκειεκάησλ ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Δηζαγγειηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Π.Γ. Οη πξνζπάζεηεο επίιπζεο αζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ αγξνηηθά θηήκαηα αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο. Καηά θχξην ιφγν παξάπνλα ζε ππνζέζεηο αγξνηηθψλ αθηλήησλ θαζψο θαη παξεκβάζεσλ ζε φξηα νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ ή θαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ αζηηθέο δηαθνξέο. Δπίζεο ηέηνηεο δηαθνξέο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ θζνξψλ θαη παξάιιεια ε απνδεκίσζε. Ζ έγθαηξε θαηαγξαθή ηεο βιάβεο, ε πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο θαη ε επαλαθνξά ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αμίσζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ απφ ηελ θαηά ηφπνλ αξκφδηα Τπεξεζία. Ζ ακεζφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε ζθαηξηθή ακθίπιεπξε ελεκέξσζε ζε θάζε πεξίπησζε, ζεκειηψλνπλ ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ δηαθνξψλ. Όπνπ ε ακεζφηεηα γίλεηαη κε απηνςία ζην ρψξν ηεο δηαθνξάο, ζε απηή πξέπνλ είλαη λα παξίζηαληαη έκπεηξνο ππάιιεινο θαη νη ελδηαθεξφκελνη ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο. Ζ εμάληιεζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα εμψδηθε θαη ακνηβαία απνδεθηή ιχζε, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε (άξζξν 3 παξ. 1β ηνπ Ν. 3585/2007). Ζ πιήξεο θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ απηνςία θαη ε νπνηαδήπνηε ηππηθή (π.ρ. ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ) ή άηππε (πξνθνξηθή) ζπκθσλία θαηαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 55

58 Γηάγξακκα Νν Γ4α. Τξόπνο επίιπζεο αγξνηηθώλ αλνκεκάησλ χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Νν Γ4 θαίλεηαη φηη ζηελ Α/Α Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ γίλνληαη ηα πεξηζζφηεξα αγξνηηθά αλνκήκαηα (32%) ζην ζχλνιν ησλ αγξνηηθψλ αλνκεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί γίλνληαη ζηελ Α/Γ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο ζε πνζνζηφ 79% (Γηάγξακκα Νν Γ4α) Με ηνλ ηξφπν απηφ, εληζρχζεθε ην πισξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ αθνχ πιένλ νη ηέσο αγξνθχιαθεο θαη νη παιαηνί δαζνθχιαθεο εθηεινχλ ηφζν ηα θαζήθνληά ηεο αγξνηηθήο αζθάιεηαο φζν θαη ηα αληίζηνηρα ηεο δαζνπξνζηαζίαο. Οη δαζηθέο, φκσο, ππεξεζίεο αλέιαβαλ κία επηπιένλ αξκνδηφηεηα, ε νπνία ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ απαηηεί κεγάιε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απμεκέλεο δαπάλεο γηα κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ χπαηζξν. Ο αξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ αλνκεκάησλ θαη ησλ ζπκβηβαζκψλ είλαη ζεκαληηθφο. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηέσο αγξνθπιαθήο ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ έγηλε νξζνινγηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αιιά ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ Ν. 3839/11, πνπ πξνέβιεπε φηη, ην πξνζσπηθφ απηφ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ θαηνηθία ηνπ ππεξεζία. Γ.5 Χο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Δθκεηάιιεπζε-Έζνδα) Ννκνζεηηθά ε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ ξπζκίδεηαη κε ηα άξζξα ηνπ ΝΓ 86/1969 θαη ην ΠΓ 963/1979 "Πεξί εθπνηήζεσο δηα δεκνπξαζίαο ησλ, εθ ηεο δη απεπζείαο ππφ ηνπ Κξάηνπο εθκεηαιιεχζεσο ησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ, παξαγνκέλσλ δαζηθψλ πξντφλησλ". εκαληηθέο ξπζκίζεηο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ έγηλαλ κε ην Ν. 1541/1985 "Πεξί ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ δαζψλ" θαη ην Π.Γ. 126/1986, πνπ εθδφζεθε θαη εθαξκνγή ηνπ, κε ην νπνίν παξαρσξείηαη ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο (Γ..) ρσξίο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 56

59 κίζζσκα ε εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ δαζηθή λνκνζεζία Ν.Γ. 86/1969 πεξηέρεη ξπζκίζεηο, θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή μχινπ αιιά θαη γηα άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ δάζνπο, φπσο: δαθλφθπιια, άλζε θηιιχξαο, θψλνη Πεχθεο, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, παξαγσγή κειηνχ, Θήξα θαη ξεηίλε. Οη εξγαζίεο Γηαρείξηζεο απαηηνχλ πνιχσξεο εξγαζίεο ππαίζξνπ, επαλαιακβαλφκελεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλάινγα θαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο) νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ξνή εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, αιιά επηβάιινληαη γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζεθαιιηέξγεηα ησλ δαζψλ. πγθεθξηκέλα γηα θάζε πινηνκία, πξέπεη λα γίλεη, εγθαηάζηαζε πινηφκσλ, επίβιεςε πινηνκίαο, θαηακέηξεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ (εμέιημε) θαη ηειηθή επηζεψξεζε ηεο Τινηνκίαο ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη πηζαλέο κελχζεηο ζηνπο πινηνκνχληεο γηα κε θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ απνηειεί ζεκειηψδε δαζνπνληθή αμίσζε θαη εθθξάδεη ηελ, βάζεη ζρεδίνπ, θαζνιηθή νηθνλνκηθή θαη ηερληθή νξγάλσζε ηεο δαζνπνλίαο, ζην πιαίζην ησλ αεηθνξηθψλ αμηψζεσλ, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη δαζνπνληθνί (δαζννηθνλνκηθνΐ) ζθνπνί. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ππφ δηαρείξηζε δαζψλ ηεο ρψξαο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 86/69 θαη ηνπ απφ Π.Γ. Σα δεκφζηα δάζε εθκεηαιιεχνληαη: 1. Με απηεπηζηαζία απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ Ν.Γ. 86/69. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην Γεκφζην αλαζέηεη ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη απνθνπή ηελ παξαγσγή ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ελ ζπλερεία δηαζέηεη ηα πξντφληα ζην εκπφξην. 2. Με παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2169/93 θαη ηνπ Π.Γ. 126/86. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δαζηθνί πλεηαηξηζκνί παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα κφλνη ηνπο, θαηαβάιινληαο πνζνζηά επί ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ππέξ ηνπ Κ.Σ.Γ.Κ & Γαζψλ θαη Ο,Σ.Α. 3. Με κίζζσζε ηνπ ιήκκαηνο απ επζείαο ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 134 ηνπ Ν.Γ. 86/69 ή θαηφπηλ δεκνπξαζίαο ζε ελδηαθεξνκέλνπο κηζζσηέο (άξζ. 120 Ν.Γ. 86/69, άξζ ηνπ Π,Γ ) Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ν κηζζσηήο πινηφκνο παξάγεη θαη δηαζέηεη ηα πξντφληα κφλνο ηνπ, θαηαβάιινληαο ππέξ ηνπ Κ.Σ.Γ.Κ & Γαζψλ ην κίζζσκα πνπ ζπκθσλήζεθε ή επηηεχρζεθε ζηε δεκνπξαζία. Ζ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ δαζψλ αλήθεη ζηε ΔΓΓ, ελψ ησλ κε δεκνζίσλ ζηνπο εθάζηνηε θνξείο. Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δεθαεηνχο ηζρχνο, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ησλ δεκνζίσλ δαζψλ εθπνλνχληαη είηε απφ δαζνιφγνπο ησλ δαζαξρείσλ είηε απφ ηδηψηεο δαζνιφγνπο θαηφπηλ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελψ ησλ κε δεκνζίσλ απφ δαζνιφγνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία. Ζ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηεο μπιείαο πνπ παξάγεηαη απφ ηα δεκφζηα δάζε κε ην ζχζηεκα ηεο απηεπηζηαζίαο, γίλεηαη απφ ηα δαζαξρεία κε δεκνπξαζία ή κε εηδηθέο απεπζείαο ζπκθσλίεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε θάιπςε δεκφζησλ αλαγθψλ. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε δηάζεζε γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. ηελ πεξίπησζε ησλ κε δεκνζίσλ δαζψλ ε παξαγφκελε μπιεία δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά απφ ηνπο θνξείο ηεο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ γίλεηαη κε ηα εμήο ζπζηήκαηα: Γηα ηελ πεξίνδν ε εθκεηάιιεπζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ (παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ) έγηλε θαηά 43% κε ην ζχζηεκα ηεο απηεπηζηαζίαο, 15% κε κίζζσζε θαη 42% κε παξαρψξεζε ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ελσ ηελ δηεηία ε παξαγσγή απφ ηα δεκφζηα δάζε έγηλε θαηά 66,05% κε παξαρψξεζε ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο (Π.Γ. 126/1986), ην 21,62% κε κίζζσζε ιήκκαηνο θαη κε ΚΔΓ ην 11,16% φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηαγξ. Νν2 θαη ηνλ Πηλ. Νν 4. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 57

60 Σα κε δεκφζηα δάζε απνηεινχλ ην 36% πεξίπνπ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ. Απφ άπνςε ζχλζεζεο θαη παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηα δάζε απηά δελ πζηεξνχλ θαζφινπ έλαληη απηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη αληηζέησο πάξα πνιιά ππεξηεξνχλ. Σα κε δεκφζηα δάζε, θάζε ηδηαίηεξεο ηδηνθηεζηαθήο κνξθήο, εθκεηαιιεχνληαη είηε απ επζείαο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, είηε απφ κηζζσηέο (Δηθ. 2). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην θξάηνο αζθεί κέζσ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο δαζνπνιηηηθή θαη δαζνηερληθή επηηήξεζε θαη επνπηεία, πνπ είλαη θαηνρπξσκέλεο απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία. ηε κε δεκφζηα δαζνπνλία ε Γαζηθή Τπεξεζία εγθξίλεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, δηελεξγεί ηηο πξνζεκάλζεηο, παξαθνινπζεί ηηο πινηνκίεο, ειέγρεη θαη νγθνκεηξεί ηελ μπιεία, εθδίδεη άδεηεο κεηαθνξάο, πξνκεζεχεη ηνπο ηδηψηεο δαζνθηήκνλεο κε θπηεπηηθφ πιηθφ θαη αζθεί θάζε είδνπο πξνζηαζία ζηα δάζε θαη επηρνξεγεί ηνπο δαζνθηήκνλεο (Πεγή Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Αεηθνξηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Γαζψλ ηεο Διιάδαο, 2000). Γ.5.α Θεξακαηηθφο πινχηνο Ξερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο ηεο ΔΓΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο (Κ..Δ.). Ζ αεηθνξία ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πινχηνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ νξζνινγηθή άζθεζε ηεο Θήξαο θαηά ρψξν, ρξφλν θαη ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεξακάησλ. Σα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ν εηήζηνο θαζνξηζκφο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ, νη απαγνξεχζεηο θπλεγίνπ ζπαλίσλ απεηινπκέλσλ εηδψλ, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ζεξεχζηκσλ δψσλ θαη πηελψλ αλά έμνδν, ε ίδξπζε θαηαθπγίσλ ζεξακάησλ, ειεγρφκελσλ θπλεγεηηθψλ πεξηνρψλ θαη εθηξνθείσλ ζεξακάησλ θαζψο θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ πεξηνρψλ κε ελδεκηθά ζεξάκαηα. Ζ Κ..Δ. απνηειείηαη απφ 7 Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη 237 Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ θαη ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη, ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηεία, ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη γεληθφηεξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα έζνδα ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο, δηαηίζεληαη θαηά ην ήκηζπ γηα θηινζεξακαηηθνχο ζθνπνχο Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 58

61 Γ.5.β Υξεκαηνδνηηθά φξγαλα / Πιαίζην νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Σα έζνδα απφ ηε πψιεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πεξηέξρνληαη ζην Πξάζηλν Σακείν, κε ζθνπφ λα επελδπζνχλ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο δαζνπνλίαο. Σα έζνδα πνπ παξήρζεζαλ ην 1996 (Πεγή Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Αεηθνξηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Γαζψλ ηεο Διιάδαο, 2000) απφ ηα δεκφζηα δάζε κέζσ ηεο δηάζεζεο ηεο ζηξνγγχιεο μπιείαο θαη ησλ θαπζφμπισλ κε ηα ηξία ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο, αλήιζαλ ζε 8 δηο δξρ. ( ,39 ), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ απφ ηα δεκφζηα δάζε αλήιζε ζε ,72. Σα έζνδα γηα ην 1996 απφ ηελ έθδνζε αδεηψλ Θήξαο αλήιζαλ ην 1996 ζε 2,4 δηο δξαρκέο ( ,52 ), ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ησλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε αδεηψλ Θήξαο αλήιζε ζε ,35 Πηλαθαο Νν Γ5.β Μέζνο όξνο εζόδσλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ αλά Α/Γ Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο Μέζνο όξνο ηωλ εηήζηωλ ζπλνιηθώλ εζόδωλ ηωλ εηώλ λ ζύλνιν μπιείαο ζε m 3 δηάζεζε θαπζόμπιωλ ρθκ Άδειες θήρας ποσ εκδόθηκαν (τοπικές, περ/κες, γενικές) Έζνδα από άδεηεο ζήξαο ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 6,578, , , , ,041, ΘΔΑΛΗΑ-ΣΔΡΔΑ 4,252, , , , ,648, ΑΣΣΗΚΖ 463, , , , ΖΠΔΗΡΟ-ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2,196, , , , , ΑΗΓΑΗΟΤ 561, , , , , ΚΡΖΣΖ , , , , ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ- ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ &ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 1,173, , , , , χλνιν 16,101, ,323, , , ,939, Γηάγξακκα Νν Γ5.βα. Καηαλνκή εζόδσλ αλα Α/Γηνίθεζε Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 38,17% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, αθνινπζεί ε Α/Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο κε 24,68% θαη ε Α/Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 12,75%, ε Κξήηε κε 11,64%, ε Α/Γ Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ κε 6,81%, ηνπ Αηγαίνπ κε 3,26% θαη ηέινο ηεο Αηηηθήο κε 2,69%. Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 59

62 Γ. 5.γ Παξαγσγηθφ Γπλακηθφ χκθσλα κε ηελ Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ, ε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ ηα δάζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη Ha ή 57,2% ηεο πεξηνρήο πνπ απνγξάθεθε θαη 49,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Απφ απηά, ηα δάζε (βηνκεραληθά δάζε) πνπ παξάγνπλ μπιψδε πξντφληα θαιχπηνπλ έθηαζε Ha, ελψ ηα ζακλψδε δάζε, ησλ νπνίσλ ε θχξηα ρξήζε είλαη ε βνζθή, ε παξαγσγή θαπζνμχισλ θαη ε πξνζηαζία ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ απ ηε δηάβξσζε θαη θαιχπηνπλ Ha. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ ηζηάκελσλ δαζηθψλ δέλδξσλ γηα φιε ηελ ρψξα αλέξρεηαη ζε θπβηθά κέηξα, απφ ην νπνίν ην 51% πεξίπνπ δηαρεηξίδεηαη απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Γηαγξ. Νν 4) Γηάγξακκα Νν Γ.5.γ. Καηαλνκή ηαηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο αλα Α/Γηνίθεζε Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ κάθε Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ ζηον ζςνολικό όγκο ηος ιζηάμενος ξςλαποθέμαηορ ηηρ σώπαρ 16.78% 32.94% 28.63% 15.66% 1.23% 4.24% 0.52% ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΑΣΣΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΡΖΣΖ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 60

63 Γηάγξακκα Νν Γ5.γα. Γηαρξνληθή παξαγσγή μύινπ (πεγή Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθώλ Πόξσλ) Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο Νν Γ5.γ α πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 1. Ζ παξαγσγή μπιείαο βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε κε κηθξέο θαη έηνο δηαθπκάλζεηο. 2. Ζ ηάζε κείσζεο ζπλερίζηεθε κε εληνλφηεξν ξπζκφ κεηά ην Ζ παξαγφκελε μπιεία απφ ηα Διιεληθά δάζε αληηπξνζψπεπζε ην 50 έσο 60% ηεο παξαγσγήο ηνπ Ζ παξαρζείζα μπιεία ην 2011 αληηζηνηρνχζε κφιηο ζην 53,6% ηεο παξαγσγήο ηνπ 1988 θαη κηθξφηεξε θαηά 22% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εηψλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 61

64 Πηλ. Δ5.1 Παξαγσγή μπιείαο αλά Α/Δ Σξφπνη εθκεηάιιεπζεο δαζψλ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΑΛΙΑ- ΣΕΡΕΑ ΑΣΣΙΚΗ Αποκεντρωμένεσ Διοικήςεισ ΗΠΕΙΡΟ-ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ &ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Γενικό ύνολο Με ΚΕΔ (αξζ.137 ΝΔ 86/69) 42, , , , , , Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΔ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΔ 86/69) 104, , , , , , , , Με ην ΠΔ 126/86 347, , , , , ζύλνιν από δεκόζηα δάζε 498, , , , , , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΗΜΟΘΑ ΔΑΗ ΚΜ 140, , , , , Πηλ. Δ5.2 Πεγέο εζόδσλ αλα Α/Δ Πηγζς εσόδων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CITES ζπλνιν 638, , , , , ,267, ΜΑΚΕΔΟΝΙ Α ΘΡΑΚΗ ΘΕΑΛΙΑ- ΣΕΡΕΑ ΑΣΣΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ-ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ &ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Γενικό ύνολο 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Πξνγξάκκαηα κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ E.U Γεκνπξαζίεο Πξνηφλησλ ΚΔΓ Γηαζέζεηο Καπζνμχισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο Μηζζψκαηα Απφ ΑΓ (ΠΓ 126/86) Γαζηθφο θφξνο Άδεηεο ζήξαο Λνηπέο Πεξηπηψζεηο ύλνιν , ,85 0,00 0,00 0, , , , , ,55 0, ,97 0,00 0, , , , ,07 82, ,32 0, , , , , ,93 0, ,79 0,00 0, , , , ,25 0, ,75 0,00 0, , ,69 6, ,93 0, ,41 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 62

65 Πηλ. Δ5.3 Επηπιένλ ζηνηρεία δηαρείξηζεο αλά Α/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΑΛΙΑ- ΣΕΡΕΑ ΑΣΣΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ- ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ &ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Γενικό ύνολο ξεηηλε θηια ,053, ,053, μπιάλζξαθεο ζε θηια , , Δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ Δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ εγθξίζεθαλ Πίηλαθεο πινηνκίαο πνπ ζπληάρζεθαλ Πίηλαθεο πινηνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ Άδεηεο πινηνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ 4, , , , , , , Αηηήζεηο γηα έγθξηζε αδεηώλ πινηνκίαο αγξνθηεκαηα Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Παξαγσγή θαιισπηζηηθώλ δαζηθώλ εηδώλ Υινπνίεζε Επξσπατθώλ Πξνγξάκκαησλ Δάζσζεο Γεσξγηθώλ Γαηώλ 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 63

66 Πηλ. Δ5.4 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Πεινπνλλήζνπ αλα Δαζαξρείν ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΝΟΜΟ Γ/λζεηο Γαζώλ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν m 3 Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ- ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ Κεξθχξαο Κεξθχξαο Λεπθάδαο Λεπθάδαο Κεθ/λίαο Κεθαιιελίαο Εαθχλζνπ Εαθχλζνπ Αραίαο Αηηψι/λίαο Ζιείαο Αξθαδίαο Κνξηλζίαο Γ/λζε Γαζψλ Αραίαο Γ/λζε Γαζψλ Αηησι/λίαο Γ/λζε Γαζψλ Ζιείαο Γ/λζε Γαζψλ Αξθαδίαο Γ/λζε Γαζψλ Κνξηλζίαο Παηξψλ 0.00 Αηγίνπ , Καιαβξχησλ Μεζνινγγίνπ 2, , , Ναππάθηνπ , , , Αγξηλίνπ Ακθηινρίαο 2, , , , Πχξγνπ , Ακαιηάδαο , , , Οιπκπίαο , , , , Σξηπφιεσο Βπηίλαο Κπλνπξίαο Κνξίλζνπ Ξπινθάζηξνπ , , , , , , , Αξγνιίδαο Αξγνιίδαο , Μεζζελίαο Λαθσλίαο Γ/λζε Γαζψλ Μεζζελίαο Γ/λζε Γαζψλ Λαθσλίαο Καιακάηαο , , Κππαξηζζίαο πάξηεο , , , , Γπζείνπ , Μνιάσλ ύλνιν 5, , , , , , , Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 64

67 Πηλ. Δ5.5 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Αηγαίνπ αλα Δ/λζε Δαζώλ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΝΟΜΟ Γ/λζεηο Γαζώλ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν m 3 Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ (ηνπηθέο, πεξ/θεο, γεληθέο) Λέζβνπ Λέζβνπ , , , , ΑΗΓΑΗΟΤ Υίνπ Υίνπ , , άκνπ άκνπ , Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ , Γσδ/λήζνπ Γσδεθαλήζνπ , , ύλνιν , , , , Πηλ. Δ5.6 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Κξήηεο αλα Δ/λζε Δαζώλ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΝΟΜΟ Γ/λζεηο Γαζώλ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν m 3 Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ , ΚΡΖΣΖ Ρεζχκλνπ Ρεζχκλνπ , , Υαλίσλ Υαλίσλ , Λαζηζίνπ Λαζηζίνπ χλνιν , , Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 65

68 Πηλ. Δ5.7 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Ηπείξνπ-Δπη. Μαθεδνλίαο αλα Δαζαξρείν ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ Γ/λζεηο Γαζώλ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ (ηνπηθέο, πεξ/θεο, γεληθέο) Φιψξηλαο Φιψξηλαο , , Γ/λζε Κνδάλεο Γαζψλ Κνδάλεο , , , Κνδάλεο Σζνηπιίνπ , , Καζηνξηάο Καζηνξηάο , , , Γξεβελψλ Γξεβελψλ , , , Ησαλλίλσλ Γ/λζε Γαζψλ Ησαλλίλσλ Ησαλλίλσλ , , , Κνλίηζεο , , , , Μεηζφβνπ , , Άξηαο Αξηαο , , Θεζπξσηίαο Θεζπξσηίαο , , Πξεβέδεο Πξεβέδεο , , χλνιν 24, , , , , , , *Η ρνξήγεζε έγηλε ύζηεξα από ηελ έγθξηζε αηηήζεσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 66

69 Πηλ. Δ5.8 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Ειιάδαο αλα Δαζαξρείν ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΝΟΜΟ Λάξηζαο Μαγλεζίαο Σξηθάισλ Καξδίηζαο Φζηψηηδαο Δπξ/λίαο Φσθίδαο Βνησηίαο Δπβνίαο Γ/λζεηο Γαζώλ Γ/λζε Γαζψλ Λάξηζαο Γ/λζε Γαζψλ Μαγλεζίαο Γ/λζε Γαζψλ Σξηθάισλ Γ/λζε Γαζψλ Καξδίηζαο Γ/λζε Γαζψλ Φζηψηηδαο Γ/λζε Γαζψλ Δπξπηαλίαο Γ/λζε Γαζψλ Φσθίδαο Γ/λζε Γαζψλ Βνησηίαο Γ/λζε Γαζψλ Δπβνίαο ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν m 3 Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ Λαξίζεο 6, , , , , , , Αγηάο , , , , Διαζζφλαο , , , Βφινπ , , , Αικπξνχ , , θνπέινπ Σξηθάισλ , , , Καιακπάθαο* 1, , , , , , Καξδίηζαο , , , , , Μνπδαθίνπ , , , Λακίαο , , , Αηαιάληεο , , πεξρεηάδαο , , Καξπελεζίνπ , , , Φνπξλά , , , Ακθίζζεο , , , Ληδσξηθίνπ , , , , Θεβψλ , Λεηβαδηάο , , Υαιθίδαο , , , , Λίκλεο , , Αιηβεξίνπ , Ηζηηαίαο , , , ύλνιν 8, , , , , , , , *Η ρνξήγεζε έγηλε ύζηεξα από ηελ έγθξηζε αηηήζεσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 67

70 Πηλ. Δ5.9 Μέζε παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ ηεο Α/Δ Αηηηθήο αλα Δ/λζε Δαζώλ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΝΟΜΟ Γ/λζεηο Γαζώλ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΜ χλνιν m 3 Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ ΑΣΣΗΚΖ Πεηξαηά Γπη. Αηηηθήο Αλαη.Αηηηθήο Γ/λζε Γαζψλ Πεηξαηά Γ/λζε Γαζψλ Γπη. Αηηηθήο Γ/λζε Γαζψλ Αλαη. Αηηηθήο Πεηξαηά Πφξνπ Αηγάιεσ Μεγάξσλ Πεληέιεο Πάξλεζαο Καπαλδξηηίνπ Λαπξίνπ , , , , Αζελψλ Αζελψλ , ύλνιν , , *Η ρνξήγεζε έγηλε ύζηεξα από ηελ έγθξηζε 581 αηηήζεσλ Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 68

71 Πηλ. Δ5.10 Παξαγσγή μύινπ θαη έθδνζεο αδεηώλ ζήξαο ησλ εηώλ 2013 ηεο Α/Δ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ ΝΟΜΟ Δβξνπ Γ/λζεηο Γαζώλ Γ/λζε Γαζψλ Έβξνπ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ή Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ Αιεμ/πνιεο Με ΚΔΓ (αξζ.137 ΝΓ 86/69) Με Μίζζσζε Λήκκαηνο (αξζ.134 ΝΓ 86/69) ΚΜ Με Μίζζσζε δηα δεκνπξαζίαο (αξζ. 120 ΝΓ 86/69) Με ην ΠΓ 126/86 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΑΖ m 3 ηνηρεία απφ ηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο ηεο ΔΓΓ γηα ην έηνο 2012 m 3 73, νπθιίνπ 11, Γηδπκνηείρνπ 71, Ρνδφπεο Ρνδφπεο 23, Ξάλζεο Γξάκαο Καβάιαο Θεζ/λίθε εξξψλ Υαιθηδηθήο Κηιθίο Πέιιαο Ζκαζίαο Γ/λζε Γαζψλ Ξάλζεο Γ/λζε Γαζψλ Γξάκαο Γ/λζε Γαζψλ Καβάιαο Γ/λζε Γαζψλ Θεζ/λίθεο Γ/λζε Γαζψλ εξξψλ Γ/λζε Γαζψλ Υαιθηδηθήο Γ/λζε Γαζψλ Κηιθίο Γ/λζε Γαζψλ Πέιιαο Γ/λζε Γαζψλ Ζκαζίαο Ξάλζεο 13, ηαπξνχπνιεο 6, Γξάκαο 76, Νεπξνθνπίνπ 33, Καβάιαο 10, Θάζνπ 0.00 Θεζ/λίθεο 5, ηαπξνχ 17, Λαγθαδά 7, εξξψλ 42, , , , , , ηδ/θάζηξνπ 32, Νηγξίηαο 26, Πνιπγχξνπ 51, Καζζάλδξαο 0.00 Αξλαίαο 1, Κηιθίο 14, Γνπκέληζαο 28, Δδεζζαο 92, Αξηδαίαο 9, Νάνπζαο 3, Βέξνηαο 3, Πηεξίαο Πηεξίαο 13, Δηάζεζε θαπζόμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ΧΚΜ Αδεηεο ζήξαο πνπ εθδφζεθαλ (ηνπηθέο, πεξ/θεο, γεληθέο) 166, , χλνιν 42, , , , , , , , Νόνηζμα Γπηηνμπήξ Page 69

72 Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Νν Γ5.2 πξνθχπηεη φηη, γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην 68% ησλ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ην 16% απφ ηηο άδεηεο ζήξαο θαη ην ππφινηπν 16% απφ ηηο άιιεο πεγέο. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: 40,7%, 38,8% θαη 20,5%. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπη. Μαθεδνλίαο, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: 73,5%, 19,1% θαη 7,4%. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο & Ηνλίσλ λήζσλ είλαη: 22%, 56% θαη 22%. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο ηα έζνδα πξνέξρνληαη θαηά 90,5% απφ ηηο άδεηεο ζήξαο θαη 9,5% απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ είλαη: 50,2% απφ ηηο άδεηεο ζήξαο θαη 49,8% απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο ηα έζνδα πξνέξρνληαη θαηά 56% (απφ ην Φαξάγγη ηεο ακαξηάο, 23%απφ ηηο άδεηεο ζήξαο, 16% απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη ην 5% απφ πξνγξάκκαηα κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ Γ.6 Χο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο Οη δαζηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ έλα πιήζνο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, θνξείο θαη άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο απηέο είλαη νη βεβαηψζεηο κνξθήο έθηαζεο, κε ηηο νπνίεο βεβαηψλεηαη ν δαζηθφο ή κε ραξαθηήξαο κηαο έθηαζεο. Οη βεβαηψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα ζεηξά πξάμεσλ, φπσο ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη νη κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη ρνξεγνχληαη κεηά απφ έθδνζε πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ησλ εθηάζεσλ απηψλ πνπ είλαη ελδηθνθαλήο δηαδηθαζία θαη αξθεηά ρξνλνβφξα, ηδίσο φηαλ αζθεζνχλ αληηξξήζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Ν. 998/79 σο πξνζσξηλή δηαδηθαζία κέρξη λα θαηαξηηζηεί δαζνιφγην, ην νπνίν φκσο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ζα ζηακαηήζεη ε έθδνζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη νη πνιίηεο ζα έρνπλ πιένλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πεξί ηνπ δαζηθνχ ή κε ραξαθηήξα κηαο έθηαζεο. Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ηειεζηδηθίαο ησλ πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ, ελψ ζε πνιιέο δαζηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελφ ηνπο, ελ ηνχηνηο νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη, ηαιαηπσξνχλ ηνπο πνιίηεο. εκαληηθέο, επίζεο, δηνηθεηηθέο πξάμεηο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχλ νη γλσκνδνηήζεηο γηα ηηο λφκηκεο επεκβάζεηο επί δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεσλ, ε έθδνζε πξάμεσλ πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ φπσο ε θήξπμε σο αλαδαζσηέσλ φηαλ θαηαζηξέθεηαη ε βιάζηεζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη απνθάζεηο θαηεδάθηζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ε έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο επί θαηαιήςεσλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, νη πνηληθέο δηψμεηο ησλ παξαβαηψλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ αθαταο γηα κεηαβηβάζεηο ηδησηηθψλ δαζψλ θιπ. Αλάινγε κε ηνλ φγθν ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ζηειέρσζε ησλ θαηά ηφπνπο δαζηθψλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεκεξηλή ζηειέρσζή ηνπο δελ ζπκβαίλεη. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 72

73 Πίλαθαο Νν Γ6. Γηνηθεηηθέο πξάμεηο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ αλα Α/Γηνίθεζε Γξαζηεξηφηεηεο έηνπο 2012 Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ Δηζεγήζεηο γηα θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ Απνθάζεηο γηα θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ ΟΤ-ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΖΩΝ ΑΓΑΙΟ Τ ΖΠΔΙΡΟ Τ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓ ΟΝΙΑ Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΖ Κξή ηε Αηηηθή ύλνιν Πξνηάζεηο γηα Άξζε αλαδάζσζεο Πξσηφθνιια Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο Πξνηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο απζαίξεησλ θηηζκάησλ Απνθάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο απζαίξεησλ θηηζκάησλ Δηζεγήζεηο αδεηψλ επέκβαζεο γηα έξγα ΑΠΔ Δγθξίζεηο αδεηψλ επέκβαζεο γηα έξγα ΑΠΔ Γλσκνδνηήζεηο γηα ΜΠΔ Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ξαδηνη/θέο θεξαίεο Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ξαδηνη/θέο θεξαίεο Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ιαηνκεία Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ΥΤΣΑ Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα έξγα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο γηα έξγα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο ινηπψλ πεξηπηψζεσλ Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο ινηπψλ πεξηπηψζεσλ Δηζεγήζεηο γηα παξαρσξήζεηο δαζηθψλ εθηάζεσλ Δηζεγήζεηο γηα εθρεξζψζεηο δαζψλ, δαζ. Δθηάζεσλ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 73

74 Δ. ΑΠΟΦΔΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΧΝ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε θαηφπηλ ηεο ππ αξηζκ /165/ Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ππέβαιιαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, νη εθπξφζσπνη ησλ παξαθάησ Φνξέσλ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπο σο εμήο: Δ1. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΧΖ ΓΑΟΛΟΓΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ (ΠΔΓΓΤ) (Πξφεδξνο θ. Μπφθαξεο Νίθνο θαη Αληηπξφεδξνο θ. Γθνπληνχθαο Δπάγγεινο) Α. ε επίπεδν Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Ζ ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ νπνία ζα ππαρζνχλ θάζεηα νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (Γηνηθεηηθή Τπαγσγή ηνπο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) ηελ αλσηέξσ Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ πξνηείλεηαη λα εληαρζεί θαη ε Γ/λζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαζψο θαη ηα Ηδξχκαηα Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Β. ε επίπεδν Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ (Γηαηεξνχληαη νη 7 Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ζε απηέο δεκηνπξγείηαη ππεξεζία κε 1 απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο. Ζ Γεληθή Γ/λζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). ηηο Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ππάγνληαη: Γ/λζεηο Αλαδαζψζεσλ θαη Έξγσλ Οξεηλήο Τδξνλνκίαο (πξνηείλεηαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ Γνκψλ). Δπηζεψξεζε Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ (κεηψλνληαη ζε ηξία ηα ππνθείκελα ηκήκαηα σο εμήο: - Σκήκα Δπηζεψξεζεο Γαζνπξνζηαζίαο - Σκήκα Δπηζεψξεζεο Έξγσλ - Σκήκα Δπηζεψξεζεο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο Γ/λζεηο Γαζψλ Ννκψλ (54 κνλάδεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο). ηηο Γ/λζεηο Γαζψλ Ννκψλ ππφθεηληαη ηα Γαζαξρεία (80 κνλάδεο) ζηα νπνία δηαηεξνχληαη νη δνκέο θαη ππνβαζκίδνληαη ζε επίπεδν ππνδηεχζπλζεο. ηηο Γ/λζεηο Ννκψλ κεηά Γαζαξρείσλ (31 Τπεξεζίεο) κε ππνθείκελα Σκήκαηα: -Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ -Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (ζην Σκήκα απηφ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο) Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 74

75 -Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ (Δηδηθφηεξα ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Αζελψλ Αξθαδίαο, Αραΐαο Φζηψηηδαο, Λαξίζεο ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη ηεξεάο Διιάδαο αληίζηνηρα. ) ηηο Γ/λζεηο Ννκψλ άλεπ Γαζαξρείσλ Ρνδφπεο, Πηεξίαο, Φιψξηλαο, Καζηνξηάο, Γξεβελψλ, Άξηαο θαη Γσδεθαλήζνπ (7 κεγάια Ννκνδαζαξρεία) κε ππνθείκελα Σκήκαηα: -Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Μειεηψλ θαη Έξγσλ -Σκήκα Γηαρείξηζεο Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γαζηθψλ πεξηνρψλ. -Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, -Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο (ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γαζηθψλ πεξηνρψλ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ησλ Ννκψλ Ρνδφπεο θαη Καζηνξηάο ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηδίσο ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ηνπο λνκνχο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα. ην ηκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία: α) Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, β) Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ γ) Σα Γαζνλνκεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο,) ηηο Γ/λζεηο Ννκψλ άλεπ Γαζαξρείσλ Αξγνιίδαο, Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Κπθιάδσλ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ. Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο θαη Αζελψλ (*)(16 κηθξά λνκνδαζαξρεία) κε ππνθείκελα Σκήκαηα: -Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ -Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο -Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ [ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ Κέξθπξαο, Λέζβνπ θαη Ζξαθιείνπ, ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπο λνκνχο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 75

76 ην Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπζηήλνληαη α)γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο β) Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ. γ) Σα Γαζνλνκεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπίζεο ζην Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γαζηθψλ Δξεπλψλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ε εμππεξέηεζε εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο ησλ Ηδξπκάησλ Γαζηθψλ Δξεπλψλ θαη ε ππνβνήζεζε γεληθά ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. (*)Ζ Γ/λζε Γαζψλ Αζελψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθήο αμηνιφγεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λενζπζηαζέλ κε ην Γαζαξρείν Τκεηηνχ, ην νπνίν νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα έρεη ιεηηνπξγήζεη] ηα Γαζαξρεία (επίπεδν ππνδηεχζπλζεο) κε ππνθείκελα Σκήκαηα - Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο (ην Σκήκα απηφ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ ) - Σκήκα Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (ην Σκήκα απηφ ζπζηήλνληαη Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο θαη Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο). - Σκήκα Μειεηψλ θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ. ηα Γαζνλνκεία. - Σα αλελεξγά Γαζνλνκεία θαηαξγνχληαη (κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη νη πεξηνρέο επζχλεο ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαη αλάκεζα ζηα παξακέλνληα ελ ιεηηνπξγία. - Σα Γαζνθπιαθεία παξακέλνπλ σο πεξηνρέο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ησλ Γαζνθπιάθσλ, ππάγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα Γαζνλνκεία θαη ειέγρνληαη απφ απηά. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 76

77 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ (αξκόδηνο γηα ηα Δάζε ) ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΣΟΜΕΙ ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΣΟΜΕΙ ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΣΟΜΕΙ Γεληθή Γξακκαηεία Δαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Γεληθή Δηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Δαζώλ -Υδάηηλνη πόξνη - Φσξνηαμία, Αξκνδηφηεηεο & Αγξνπεξηβάιινληνο - Κιηκαηηθή αιιαγή θαη Πνηόηεηα Αέξα - Γηαρείξηζε απνβιήησλ - Οξηδόληηα Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (πεξηβαιινληηθή - Πνιενδνκία θαη νηθηζηηθή πνιηηηθή - Κεληξηθή Υπεξεζία Καηεδάθηζεο Απζαηξέησλ Δλεξγεηαθήο πνιηηηθήο αδεηνδόηεζε, πεξηβαιινληηθή πιεξνθόξεζε, νηθνλνκηθά εξγαιεία θ.ιπ) Κεληξηθέο Γ/λζεηο Γαζψλ α) Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γαζηθήο Πνιηηηθήο β) Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο γ) Γηεχζπλζε Γαζηθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ δ) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο * Σημείωζη: Σηελ (α) Γ/λζε δύλαληαη λα ππαρζνύλ θαη ηα δύν Ηλζηηηνύηα Γαζηθώλ Δξεπλώλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο πνπ ζήκεξα ππνιεηηνπξγνύλ. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 77

78 B. ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ (ΓΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ) Γεληθέο Δ/λζεηο Δαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ ημείωςη : Διατηροφνται οι 7 Γενικζσ Δ/νςεισ Δαςών και Αγροτικών Τποθζςεων και ςε αυτζσ δημιουργείται υπηρεςία με 1 αυτοτελζσ τμήμα Τποςτήριξησ. Η Γ/Δ ζχει την ευθφνη για τον ςυντονιςμό των Δαςικών Τπηρεςιών ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ. Δ/λζεηο Αλαδαζώζεωλ θαη έξγωλ νξεηλήο πδξνλνκίαο ( * ) ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Μεηώλνληαη ζε ηξία ηα ππνθείκελα ηκήκαηα Δ/λζεηο Δαζώλ Ννκώλ (54 κνλάδεο επηπέδνπ Δηεύζπλζεο) Δηαηεξνύληαη νη δνκέο απηέο θαη μεθαζαξίδνπλ νη αξκνδηόηεηέο ηνπο από ηηο ππνθείκελεο κνλάδεο * Πξνηείλεηαη ε επαλαμηνιόγεζε ηωλ πθηζηάκελωλ Δνκώλ 1. Σμήμα Επιθεώρηςησ Δαςοπροςταςίασ 2. Σμήμα Επιθεώρηςησ Ζργων 3. Σμήμα Επιθεώρηςησ Διοικητικήσ λειτουργίασ (Καζνξίδεηαη ν αξηζκόο ηωλ ηκεκάηωλ ) Δαζαξρεία (80 κνλάδεο) Δηαηεξνύληαη νη δνκέο θαη ππνβαζκίδνληαη ζε επίπεδν Τπνδηεύζπλζεο Καζνξίδεηαη ν αξηζκόο ηωλ ηκεκάηωλ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ Δ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΧΝ Γ/ΝΔΧΝ ΓΑΧΝ ΜΔΣΑ ΓΑΑΡΥΔΗΧΝ Α. Γ/ΝΔΗ ΓΑΧΝ ΜΔΣΑ ΓΑΑΡΥΔΗΧΝ Γηα ηνπο λνκνχο Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο, εξξψλ, Θεζζαινλίθεο, Ξάλζεο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Ζκαζίαο θαη Πέιιαο, Ησαλλίλσλ, Κνδάλεο Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Λαθσλίαο, Κνξηλζίαο, Ζιείαο, Αξθαδίαο, Μεζζελίαο Λαξίζεο, Καξδίηζαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 78

79 Σξηθάισλ Μαγλεζίαο Δπβνίαο, Φζηψηηδαο Φσθίδαο, Βνησηίαο Δπξπηαλίαο ε Γηεχζπλζε Γαζψλ δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: Α.1) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ. Α.2) Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ην αλσηέξσ Σκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Α.3) Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ,. * Δηδηθφηεξα ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Γηαρείξηζεο, Μειεηψλ θαη Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Αζελψλ Αξθαδίαο, Αραΐαο Φζηψηηδαο, Λαξίζεο ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη ηεξεάο Διιάδαο αληίζηνηρα. Β. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ Γ/ΝΔΧΝ ΓΑΧΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΗΧΝ (ΜΔΓΑΛΑ ΝΟΜΟΓΑΑΡΥΔΗΑ) Β) Γηα ηνπο λνκνχο Ρνδφπεο, Πηεξίαο, Φιψξηλαο, Καζηνξηάο, Γξεβελψλ, Άξηαο θαη Γσδεθαλήζνπ ε Γηεχζπλζε Γαζψλ δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: Β.1 ) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, κειεηψλ θαη έξγσλ * Ζ Γηεχζπλζε Γαζψλ Πηεξίαο απαξηίδεηαη επηπιένλ θαη απφ Γξαθείν Γαζηθψλ Βηνκεραληψλ, ην νπνίν ππάγεηαη ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Μειεηψλ θαη έξγσλ θαη έρεη αξκνδηφηεηα γηα θάζε ζρεηηθφ ζέκα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Β.2 ) Σκήκα Γηαρείξηζεο Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γαζηθψλ Πεξηνρψλ * ην αλσηέξσ Σκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο, ** ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γαζηθψλ Πεξηνρψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ ησλ Ννκψλ Ρνδφπεο θαη Καζηνξηάο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 79

80 ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηδίσο ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ηνπο λνκνχο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα Β.3 ) Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, Β.4) Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ην αλσηέξσ Σκήκα ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία: α) Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, β) Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ γ) Σα Γαζνλνκεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, Γ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ Γ/ΝΔΧΝ ΓΑΧΝ ΑΝΔΤ ΓΑΑΡΥΔΗΧΝ (ΜΗΚΡΑ ΝΟΜΟΓΑΑΡΥΔΗΑ) Γηα ηνπ λνκνχο Αξγνιίδαο, Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Κπθιάδσλ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ. Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο θαη Αζελψλ (*) ε Γηεχζπλζε Γαζψλ δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: Γ.1) Σκήκα Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, κειεηψλ θαη έξγσλ ην αλσηέξσ Σκήκα ζπζηήλεηαη ην αθφινπζν γξαθείν: - Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο - Δηδηθφηεξα ζην ηκήκα Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, κειεηψλ θαη έξγσλ ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ Κέξθπξαο, Λέζβνπ θαη Ζξαθιείνπ, ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ απηήλ αδεηψλ, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπο λνκνχο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Γ.2) Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ην αλσηέξσ Σκήκα ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία: 1. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, 2. Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ. 3. Σα Γαζνλνκεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο 4. ην Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Ρεζχκλνπ ζπζηήλεηαη θαη Γξαθείν Γαζηθψλ Δξεπλψλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 80

81 εκπίπηεη ε εμππεξέηεζε εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο ησλ Ηδξπκάησλ Γαζηθψλ Δξεπλψλ θαη ε ππνβνήζεζε γεληθά ηνπ έξγνπ ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο Γ.3) Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, * Ζ Γ/λζε Γαζψλ Αζελψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθήο αμηνιφγεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λενζπζηαζέλ κε ην Γαζαξρείν Τκεηηνχ, ην νπνίν νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα έρεη ιεηηνπξγήζεη. ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ Δ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΓΑΑΡΥΔΗΧΝ Α. Ζ δηαξζξσζε ησλ Γαζαξρείσλ ζε ηκήκαηα γίλεηαη σο αθνινχζσο : α) Σκήκα Γαζνπξνζηαζίαο θαη Αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο ην Σκήκα απηφ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ β) Σκήκα Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ην Σκήκα απηφ ζπζηήλνληαη : βα) Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Ηρζπνπνλίαο θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο,, ββ) Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, γ) Σκήκα Μειεηψλ θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ. ΓΑΟΝΟΜΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΜΟΝΑΓΔ 1. Σα αλελεξγά Γαζνλνκεία θαηαξγνχληαη (κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη νη πεξηνρέο επζχλεο ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαη αλάκεζα ζηα παξακέλνληα ελ ιεηηνπξγία. 2. Σα Γαζνθπιαθεία παξακέλνπλ σο πεξηνρέο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ησλ Γαζνθπιάθσλ, ππάγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα Γαζνλνκεία θαη ειέγρνληαη απφ απηά. 3. ηειέρσζε Γαζνθπιαθείσλ : ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο κέζεο έθηαζεο πνπ επνπηεχεηαη αλά Γαζνθχιαθα θαη θαηά νξγαληθή κνλάδα (Γαζαξρείν ή Γ/λζε Γαζψλ). Γειαδή ν αξηζκφο ησλ αλαινγνχλησλ Γαζνθπιάθσλ ζηελ έθηαζε ηνπ Γαζαξρείνπ, θαηαλέκεηαη ζηα Γαζνθπιάθεηα πνπ ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 81

82 φρη σο νξγαληθέο κνλάδεο, αιιά σο πεξηνρέο επζχλεο θαη νη δαζνθχιαθεο ππάγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα Γαζνλνκεία πνπ παξακέλνπλ σο γξαθεία. 4. ηειέρσζε Γαζνλνκείσλ : ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) δαζνπφλνο θαη νη αλαινγνχληεο κε ηηο επνπηεπφκελεο πεξηνρέο (Γαζνθπιάθεηα) Γαζνθχιαθεο (σξάξην πξσί - απφγεπκα ζηελ έδξα ηνπ Γαζνλνκείνπ). 5. ηέγαζε Γαζνλνκείσλ ζε θηίξηα ηδηφθηεηα ή παξαρσξεκέλα 6. Διάρηζηνο εμνπιηζκφο Γαζνλνκείσλ (κ.ν): έλα (1) φρεκα κία κνηνζηθιέηα. Δ2. ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΓΑΟΠΟΝΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ (ΟΓΔΓ (θ. Γεξάζεο Απφζηνινο-Πξφεδξνο, θ. Ράηζηθαο Αληηπξφεδξνο, θ. Κακπνχξνγινπ Γξακ/ηέαο), Αλαβάζκηζε ησλ Γαζνλνκείσλ ζε επίπεδν απηνηειψλ πνιπδχλακσλ ηκεκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θιάδσλ ησλ Γαζηθψλ ππαιιήισλ. Σα Γαζνλνκεία λα απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο δαζηθέο κνλάδεο κε δηθή ηνπο έδξα, ρσξηθή επζχλε θαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Σα Γαζνλνκεία λα πξνΐζηαληαη ησλ Γαζνθπιαθείσλ (γξαθεία). Σα δαζνθπιάθεηα Τπαγσγή ησλ Γαζνθπιαθείσλ (γξαθείσλ) ζηα Γαζνλνκεία. Έδξα ησλ Γαζνθπιάθσλ ε έδξα ηνπ Γαζνλνκείνπ Θεζκνζέηεζε ζηηο Γ/λζεηο Γαζψλ ηκήκα λνκηθήο ππνζηήξημεο Κάζεηε δηάξζξσζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. Δ. 3. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΓΑΟΦΤΛΑΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ (Πξφεδξνο θ. Παπαδηάο, θ. Φιψηζηνο ) ην ΤΠΔΚΑ λα ζπζηαζεί Τθππνπξγείν Γαζψλ ή Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ &Φ.Π. ην Τθππνπξγείν Γαζψλ ή Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ &Φ.Π. λα ππάγεηαη ε Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φ.Π. (θάζεηε δηάξζξσζε) Ζ Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φ.Π. λα δηαξζξψλεηαη ηεξαξρηθά απφ ηηο Γ/λζεηο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. Οη επηά (7) Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα ζπγρσλεπζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο επηά Γ/λζεηο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ νη νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε Γεληθέο Γ/λζεηο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ. Γ/λζεηο Γαζψλ Ννκψλ Γαζαξρεία (ππνκνλάδεο ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ Ννκψλ) Τπνθείκελα Σκήκαηα ησλ Γαζαξρείσλ: -Σκήκα Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ & εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ (ην Σκήκα απηφ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Κηλήζεσο) -Σκήκα Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Γαζψλ (ην Σκήκα απηφ ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ) -Σκήκα Θεξακαηνπνλίαο Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 82

83 Γαζνλνκεία (λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο) ηα Γαζνλνκεία ζπζηήλεηαη Γξαθείν Γαζνθχιαμεο Γαζνθπιαθεία (Έρνπλ έδξα ηα Γαζνλνκεία) (ζην Γξαθείν CITES ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Γαζψλ & Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ησλ επηά Γ/λζεσλ πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ζπζηήλνληαη επηά (7) Γαζνθπιάθεηα) Δ 4. ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ (ΓΔΧΣ.Δ.Δ) (πξφεδξνο θ. Μάκαιεο θαη αληηπξφεδξνο θ. Μπέζεο) Κάζε Γαζαξρείν λνκνχ έρεη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν επνκέλσο φρη κφλν δελ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο αιιά πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα αλαβαζκηζζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο δνκέο απηέο ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη. Οη εθπξφζσπνη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πξνηείλνπλ: Να δηαηεξεζνχλ ηα Γαζαξρεία Να γίλεη αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ Κάζεηε δηάξζξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ (ζχλδεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο) Δ5. Παγκόσμιο Σαμείο Φύσης WWF ΕΛΛΑ (θ. Ληαξίθνο) Ο εθπξφζσπνο ηνπ WWF ΔΛΛΑ πξνηείλεη ε Γαζηθή Τπεξεζία πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί θαη εθφζνλ είλαη κηα Τπεξεζία κε ππνδνκή, λα έρεη εθηφο ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πεξηνρέο NATURA), ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Να ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεδηαζκφ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη λα ζπλεξγαζζεί καδί ηεο ζην θνκκάηη απηφ ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαζφζνλ νη δαζηθνί γλσξίδνπλ θαιά ην αληηθείκελν πνπ είλαη ην δάζνο. Σέινο πξφζζεζε φηη κία Γαζηθή Τπεξεζία κε δηεπξπκέλν αληηθείκελν εθηφο απφ ην θνκκάηη ηεο δαζνπξνζηαζίαο ζα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα κε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ζέκα ησλ πφξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο. Δ 6. ΧΜΑΣΔΗΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ επνπηείαο θαη αξκνδηφηεηαο Γαζαξρείνπ Γξάκαο (θ. Παπαδφπνπινο Παληειήο) Ζ επηηπρήο ιεηηνπξγία ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ επί ζεηξά εηψλ θαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζσκαηείν πινηφκσλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηφζν ηελ χπαξμε ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ φζν θαη ησλ Γαζαξρείσλ. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο απηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο κε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζε θάζε Γαζαξρείν θαη ηελ Γ/λζε Γαζψλ, αιιά πάληα ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαηάθεξαλ έσο ηψξα λα πεηχρνπλ ηελ κέγηζηε νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαζψο θαη ηελ ζσζηή αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. Δπνκέλσο, ην σκαηείν Τινηφκσλ επνπηείαο θαη αξκνδηφηεηαο Γαζαξρείνπ Γξάκαο πξνηείλεη λα παξακείλεη ε δηάξζξσζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο σο έρεη δειαδή απηφλνκε Γ/λζε Γαζψλ θαη απηφλνκα Γαζαξρεία λνκνχ Γξάκαο γηαηί νπνηαδήπνηε θαηάξγεζε ησλ παξαπάλσ Τπεξεζηψλ ζα θέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ θιάδν ησλ πινηφκσλ. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 83

84 Δ 7. ΔΝΧΖ ΓΑΟΚΣΖΜΟΝΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (θ. Οηθνλφκνπ Θεφδσξνο) ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: Σα ηδησηηθά Γάζε είλαη (σο αξηζκφο) θαη θαιχπηνπλ ζηξέκκαηα. ηφρνη ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο είλαη: Ο εμνξζνινγηζκφο θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ Ζ ελζάξξπλζε θαη εκπνξηθφηεηα ηεο παξαγσγήο Ζ πξνζηαζία απφ θαηαπαηήζεηο θαη ππξθαγηέο, Ζ πξνζηαζία απφ ιαζξνβνζθή θαη ππεξβφζθεζε Σν ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηηο ιαζξνυινηνκίεο πνπ βξίζθνληαη ζε έμαξζε. Ο αζέκηηνο- παξάλνκνο αληαγσληζκφο κε ηα εηζαγφκελα δαζηθά πξντφληα. Πξνηείλεηαη: Να ελδπλακσζεί ε Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηαηί έρεη ζνβαξφ ξφιν α)ζην ζπληνληζκφ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ρψξαο, β) ζηηο ζρέζεηο απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη γ) ζηε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά Τπνπξγεία. Οη επηά (7) Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα γίλνπλ Γεληθέο Δπηζεσξήζεηο (φπσο ην παιηφ ζχζηεκα). Να ελδπλακσζνχλ ζε πξνζσπηθφ ηα Γαζαξρεία θαη ηα Γαζνλνκεία θαη λα απνδπλακσζνχλ νη Γ/λζεηο Γαζψλ ησλ Ννκψλ. Να επαλέιζεη ν ζεζκφο ησλ ηδησηηθψλ δαζνθπιάθσλ νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαλ απφ ηνπο δαζνθηήκνλεο θαη είραλ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζηθνχο ππαιιήινπο. Δ 8. ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ (πξφεδξνο θ. Παπαδφδεκαο Νίθνο) αθνχ έιαβε ην ιφγν ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: Σν αληηθείκελν ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γαζαξρείνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Υξεηάδεηαη εμνξζνινγηζκφο ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Σα Γαζαξρεία δελ πξέπεη λα απνπζηάδνπλ απφ ηελ χπαηζξν δει. λα κελ κεησζνχλ γηαηί ην δαζαξρείν αζρνιείηαη κε πνιινχο ηνκείο, ελ αληηζέζεη πξέπεη λα επαλδξσζνχλ. Οη δαζνθχιαθεο πξέπεη λα απμεζνχλ θαη λα έρνπλ παξνπζία ζηελ χπαηζξν. Οη Γ/λζεηο Γαζψλ ησλ Ννκψλ είλαη έλα θεληξηθφ ζεκείν ζπιινγήο, ζπγθέληξσζεο, αμηνιφγεζεο θαη δξάζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηνπο. Δλψ νη Γ/λζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γαζαξρείσλ, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ θαζφηη ην δαζηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη θνληά ζην πεδίν δξάζεο. Σν αλάγιπθν ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο, ε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα είλαη ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ δηαζπνξά θαη φρη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ Γαζαξρείσλ. Οη ζεξνθχιαθεο ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ έρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δαζνθπιάθσλ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ κε φιν ην πξνζσπηθφ ησλ δαζαξρείσλ φπσο ζπλεξγαζία κε φια ηα επίπεδα ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο ηα Γαζαξρεία πξέπεη λα παξακείλνπλ θαη κάιηζηα λα ζηειερσζνχλ επαξθψο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δαζνθπιάθσλ θαη ησλ ζεξνθπιάθσλ είλαη εμαηξεηηθή. Θεζκηθά νη ζεξνθχιαθεο έρνπλ πνιιέο αξκνδηφηεηεο, πξέπεη φκσο λα αλαθέξνληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 84

85 Ε. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Απνηχπσζε Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ Ε.1. Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο Όπσο θαη πξνεγνχκελα ζην θεθ. Β αλαθέξζεθε φηη, ε δαζηθή ππεξεζία απνηειεί κία απφ ηηο παιαηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ζήκεξα, εθηέιεζε θαη εθηειεί ζεκαληηθφηαην έξγν ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ζήκεξα, θαζνξίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη εθηείλνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ σο θπζηθνχ αλαλεψζηκνπ πφξνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηα απεηινχλ, φπσο εθρεξζψζεηο, παξάλνκε δφκεζε, ππξθαγηέο, αζζέλεηεο θιπ, ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο δαζηθνί δξφκνη, έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, νξεηλά αληηδηαβξσηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα, έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο, γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηηξεπφκελσλ ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία έξγσλ θαη ππνδνκψλ ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, φπσο εζληθή θαη επαξρηαθή νδνπνηία, έξγα ΑΠΔ. Σα αλαγθαία έξγα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, φπσο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θιπ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο δαζνινγίνπ θαη θηεκαηνινγίνπ ζηε Υψξα καο, νη δαζηθέο ππεξεζίεο έρνπλ αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. πκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαη θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν δειψλνπλ ηηο θαηά ηεθκήξην δεκφζηεο δαζηθνχ θαη ρνξηνιηβαδηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, ππνζηεξίδνληαο, επηπιένλ, ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. Λφγσ έιιεηςεο δαζνινγίνπ, εθδίδνπλ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ κνξθήο εθηάζεσλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ πνιηηψλ, θνξέσλ ή ππεξεζηψλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ νξηζηηθή ηειεζηδηθία ησλ πξάμεσλ απηψλ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, έρνπλ ηελ επνπηεία ηεο άζθεζεο ηεο ζήξαο ζηε Υψξα καο, ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Κεθάιαην Γ.3), θαζψο θαη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο καο πνπ αθνξνχλ ην δαζηθφ ηνκέα. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο απνηππψζεθαλ ζην εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα Η) πνπ ζπλέηαμαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη απέζηεηιαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο γηα ζπκπιήξσζε. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 85

86 Ζ επηηξνπή, παξά ηα πνιχ ζηελά πεξηζψξηα ρξφλνπ πνπ δηέζεηε, επεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Οη ελελήληα κία (91) εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νκαδνπνηήζεθαλ ηηο αθφινπζεο δψδεθα (11) θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζπκπιεξψζεθαλ κε άιιεο ηξείο θαηεγνξίεο απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ. Οη δεθαηέζζεξεηο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο: 1. Καηεγνξία: «Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ ν αξηζκφο των Πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ πνπ έρνπλ εθδνζεί φπσο θαη ε έθδνζε βεβαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ 2. Καηεγνξία: «Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: χληαμε-αληίθξνπζε γηα ππνζέζεηο ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ,.Σ.Δ. Δηζεγήζεηο γηα πξνζθπγέο ζην ΣΔ. Πξναλαθξίζεηο θαηφπηλ εληνιήο Δηζαγγειέα. Δθδίθαζε ππνζέζεσλ ζηα Πηαηζκαηνδηθεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ Γαζαξρείσλ. Λνηπή αιιεινγξαθία Γεκνζίνπ θαηεγφξνπ. Τπνβνιή ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ αθνξνχλ αηηήζεηο δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ ζηα δηθαζηήξηα αιιά θαη ζην θηεκαηνιφγην. Έλζηαζε ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Ν. 2308/1995 γηα ηηο δαζηθέο & ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. Έγθξηζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο. Παξάζηαζε σο Γεκφζηνο Καηήγνξνο Αγξνηηθψλ Πηαηζκάησλ θαη εμέηαζή ηνπο. Παξάζηαζε σο Γεκφζηνο Καηήγνξνο Γαζηθψλ Πηαηζκάησλ θαη εμέηαζή ηνπο. Δθδίθαζε ππνζέζεσλ δεκφζηνπ θαηήγνξνπ Γηαβηβάζεηο απφςεσλ πξνο Ν..Κ. 3. Καηεγνξία: «Έγγξαθα γηα Δ.Δ.Γ.Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο)» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Πξνζθπγέο ζηελ Πξσηνβάζκηα ΔΔΓΑ. Πξνζθπγέο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ΔΔΓΑ. Απνθάζεηο Πξσηνβάζκηαο ΔΔΓΑ. Απνθάζεηο Γεπηεξνβάζκηαο ΔΔΓΑ 4. Καηεγνξία: «Αλνκήκαηα» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Πξσηφθνιια Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο. Πξσηφθνιια κελχζεσλ γηα Γαζηθά αλνκήκαηα. Πξσηφθνιια κελχζεσλ γηα Αγξνηηθά αλνκήκαηα. Δμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί ζε αγξνηηθά αδηθήκαηα 5. Καηεγνξία: «Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο. Δηζεγήζεηο γηα θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ. Απνθάζεηο γηα θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ. Πξνηάζεηο γηα Άξζε αλαδάζσζεο. Πξνηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο απζαίξεησλ θηηζκάησλ. Απνθάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο απζαίξεησλ θηηζκάησλ. Δηζεγήζεηο γηα αλαγλψξηζε αιζπιιίσλ. Παξαρσξήζεηο δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έθζεζε γηα αλαγλψξηζε ηδησηηθψλ δαζψλδαζηθψλ εθηάζεσλ (.Η.Γ.). Δηζεγήζεηο γηα εθρεξζψζεηο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ρπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ζήξαο, βνζθήο, πινηνκίαο, κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ θ.ι.π. Βεβαηψζεηο πεξί κε πξνβνιήο δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο επί απαιινηξησκέλσλ εθηάζεσλ. πκπιήξσζε Γειηίσλ ππξθαγηάο. Ρπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ζήξαο, βνζθήο, πινηνκίαο, κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ θ.ι.π. Βεβαηψζεηο πξνβνιήο ή κε δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ. Απνζηνιή ζηαηηζηηθψλ ( ππξθαγηψλ, αλαδαζσηέσλ θ.ι.π.) Λνηπέο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 86

87 απαληήζεηο ζε Τπεξεζίεο θαη πνιίηεο. Υνξήγεζε Γειηίσλ Μεηαθνξάο. Απφξξηςε αηηεκάησλ πινηνκίαο a. «Άδεηεο Θήξαο» ηελ ππνθαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ ζήξαο (ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη γεληθέο) πνπ εθδφζεθαλ 6. Καηεγνξία: «Γλσκνδνηήζεηο» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Δηζεγήζεηο αδεηψλ επέκβαζεο γηα έξγα ΑΠΔ. Δγθξίζεηο αδεηψλ επέκβαζεο γηα έξγα ΑΠΔ. Γλσκνδνηήζεηο γηα ΜΠΔ. Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ξαδηνηειενπηηθέο θεξαίεο. Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ξαδηνηειενπηηθέο θεξαίεο. Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ιαηνκεία. Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο γηα ιαηνκεία. Δηζεγήζεηο γηα Δπεκβάζεηο γηα δηάλνημε δξφκσλ κηθξνχ κήθνπο. Απνθάζεηο γηα Δπεκβάζεηο γηα δηάλνημε δξφκσλ κηθξνχ κήθνπο. Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα Υ.Τ.Σ.Α. Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο γηα έξγα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο. Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο γηα έξγα χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Δηζεγήζεηο γηα επεκβάζεηο ινηπψλ πεξηπηψζεσλ. Απνθάζεηο γηα επεκβάζεηο ινηπψλ πεξηπηψζεσλ. Δηζεγήζεηο γηα παξαρσξήζεηο δαζηθψλ εθηάζεσλ (γηα θαζηαλνπεξίβνια, λεθξνηαθεία, ηεξνχο λανχο, δεκνηηθά θαηαζηήκαηα, ζθαγεία, ζρνιεία, ρηνλνδξνκηθά θέληξα θιπ.) 7. Καηεγνξία: «Αξηζκφο κειεηψλ» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Ο αξηζκφο ησλ κειεηψλ έξγσλ & εξγαζηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ θαζψο θαη ν αξηζκφο κειεηψλ έξγσλ & εξγαζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ 8. Καηεγνξία: «Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη - CITES» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ CITES Ζ δηελέξγεηα θπηνυγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ. Ζ έθδνζε θπηνυγεηνλνκηθψλ δηαβαηεξίσλ. Οη επηζθνπήζεηο ησλ Φπηνυγεηνλνκηθψλ Διεγθηψλ 9. Καηεγνξία: «Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ: Άδεηεο πινηνκίαο εληφο αγξνθηήκαηνο, Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ, Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ εγθξίζεθαλ. Πίλαθεο πινηνκίαο πνπ ζπληάρζεθαλ, Πίλαθεο πινηνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ. Άδεηεο πινηνκίαο πνπ εγθξίζεθαλ 10. Καηεγνξία: «Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεθε ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ δαζψλ a. Καηεγνξία: «Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ζε Υθκ» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεηε ην ζχλνιν ησλ δηαηεζέλησλ θαπζφμπισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 11. Καηεγνξία: «Έζνδα» ηελ θαηεγνξία απηή πεξηειήθζεζαλ ηα έζνδα: απφ Πξνγξάκκαηα κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ E.Δ, Γεκνπξαζίεο Πξντφλησλ ΚΔΓ, Γηαζέζεηο Καπζνμχισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο, Μηζζψκαηα απφ ΑΓ (ΠΓ 126/86), Άδεηεο ζήξαο θαη Λνηπέο Πεξηπηψζεηο Γηα λα γίλεη κία θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ έρεη θάζε δαζηθή ππεξεζία, θαη γηα λα εκθαληζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο πην Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 87

88 αληηπξνζσπεπηηθά ε εηθφλα ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ελζσκαηψζεθαλ θαη νη παξαθάησ παξάκεηξνη-δείθηεο. 12. Καηεγνξία: «Ηζηάκελν μπιαπφζεκα» Απφ ηελ πξψηε απνγξαθή ησλ δαζψλ ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ ηζηάκελσλ δαζηθψλ δέλδξσλ, δειαδή ην μπιψδεο θεθάιαην γηα θάζε δαζαξρείν, ψζηε λα θαλεί ην δπλακηθφ θάζε ππεξεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 13. Καηεγνξία: «Έθηαζε αξκνδηφηεηαο» Έλαο θαζνξηζηηθφο δείθηεο είλαη θαη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε δαζηθή ππεξεζία, νπνίνο ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ζηειέρσζε θάζε ππεξεζίαο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί απηφ λα είλαη θαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην, δηφηη δαζαξρεία κε κηθξή έθηαζε αξκνδηφηεηαο κπνξεί λα έρνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ιφγνπ ράξε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα πξνζηαζία ζε παξαιηαθά δάζε άξα λα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θχιαμεο. 14. Καηεγνξία: Έξγα ζην Πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο», πνπ έρεη αλαιάβεη ή ειέγρεη θάζε δαζηθή ππεξεζία, είλαη έλαο δείθηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απφδνζεο θάζε δαζηθήο ππεξεζίαο δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηβξαβεχνληαη νη ππεξεζίεο πνπ εθηεινχλ έξγα αλ θαη νη κειέηεο πνπ είραλ εθπνλήζεη γηα ηα παξαπάλσ έξγα δελ απνηππψλνληαη πνπζελά αθνχ είραλ ζπληαρζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. Μέζνδνο αμηνιφγεζεο Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θχξησλ αληηθεηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, απνθαζίζηεθε ε αμηνιφγεζε λα γίλεη ρσξηζηά γηα θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. - ην πιαίζην απηφ, αζξνίζηεθαλ ηα δεδνκέλα θάζε θαηεγνξίαο αλά Γαζαξρείν ή Γ/λζε Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία θαη ππνινγίζηεθε ην ζχλνιν ηεο θάζε θαηεγνξίαο γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαγσγή % γηα θάζε δαζηθή κνλάδα επί ηνπ ζπλφινπ απηνχ - ην επφκελν ζηάδην αζξνίζηεθαλ ηα πνζνζηά φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλά δαζηθή κνλάδα θαη πξνέθπςε ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζνζηφ. - Σα πνζνζηά απηά σο απφιπηνη αξηζκνί πιένλ, αζξνίζηεθαλ θαη εμήρζε ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο γηα θάζε δαζηθή κνλάδα - Γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο νη αλσηέξσ ζηαζκηθνί κέζνη φξνη πνιιαπιαζηάζηεθαλ επί 10 - ηε ζπλέρεηα γηα ηηο Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία πξνζηέζεθαλ επηπιένλ 50 κφξηα ζην ηειηθφ βαζκφ απφδνζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη πξνέθπςε ν ηειηθφο ηνπο βαζκφο απφδνζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ κε Γαζαξρεία πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ κνξίσλ ησλ Γαζαξρείσλ ζηα νπνία πξνΐζηαληαη θαη πξνζηέζεθαλ επηπιένλ 50 κφξηα ζην ηειηθφ βαζκφ απφδνζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη πξνέθπςε ν ηειηθφο ηνπο βαζκφο. ην Γαζαξρείν Καιακπάθαο πξνζηέζεθαλ επηπιένλ 25 κφξηα ζην ηειηθφ ηνπ βαζκφ απφδνζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ εξγνζηάζηνπ μπιείαο ηεο Καιακπάθαο. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Γαζηθψλ κνλάδσλ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 88

89 Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο δαζηθψλ κνλάδσλ, απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή απηέο λα θαηαηαγνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο ηηο Α, Β, θαη Γ βάζεη ηνπ έξγνπ ηνπο σο εμήο: Μεηαμχ ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθξίζεθαλ απφ ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο αθαηξέζεθε ν κηθξφηεξνο βαζκφο απφδνζεο θαη δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν Συντελεστής Αλλαγής Κατηγορίας = max (μορ ίων ) min (μορ ίων ) 3 Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 89

90 Ε 1.1 Απνηειέζκαηα Ε 1α. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο α/α Γξαζηεξηόηεηα Δ.Δ. Ηρακλείου Δ.Δ. Ρζθυμνου Δ.Δ Χανίων Δ.Δ Λαςιθίου ΤΝΟΛΟ 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο 2 Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Άδεηεο Θήξαο 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ 8 Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites 9 10 Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) 708,00 444,00 954,00 302, ,00 29% 18% 40% 13% 100% 856,00 450,00 366,00 814, ,00 34% 18% 15% 33% 100% 282,00 217,00 387,00 422, ,00 22% 17% 30% 32% 100% 1.880,00 294,00 229, , ,00 46% 7% 6% 41% 100% 66,00 148,00 642,00 77,00 933,00 7% 16% 69% 8% 100% 8.653, ,00 375, , ,00 49% 14% 2% 35% 100% 165,00 129,00 53,00 121,00 468,00 35% 28% 11% 26% 100% 39,00 6,00 35,00 14,00 94,00 41% 6% 37% 15% 100% 254,00 50,00 0,00 0,00 304,00 84% 16% 0% 0% 100% 442,00 599,00 0,00 381, ,00 31% 42% 0% 27% 100% Παξαγσγή μπισδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ Φαξάγγη ακαξηάο 11 Έζνδα 0, , ,00 200, ,00 0% 62% 36% 3% 100% , , , , ,94 11% 5% 66% 18% 100% 12 Ηζηάκελνο μπιψδεο φγθνο ζε m ,00 12% 7% 52% 29% 100% 13 Έθηαζε ζε ha 14 Πξφγξακκα «Μπαιηαηδήο» , , , , ,00 32% 18% 28% 22% 100% , , ,00 56% 0% 44% 0% 100% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 490% 273% 392% 301% Απφιπην λνχκεξν ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 33,65% 18,75% 26,92% 20,67% 100% Απφιπην λνχκεξν (1Χ10) 336,5 187,5 269,2 206,7 Γαζηθνί ράξηεο (+50) Σειηθά κφξηα 386,50 237,50 319,20 256,70 min κνξίσλ = 237,5 max κνξίσλ = 386,5 Αξηζκφο αιιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= 49,7 Πίλαθαο Νν.Ζ1α. πγθεληξσηηθά ζηνηρεία Α/Δ Κξήηεο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 90

91 Α Β Γ Γξάθεκα Ζ1α Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Κξήηεο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 91

92 Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα Νν Ε1α φιεο νη δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο θαηαηάζζνληαη ζηε Βαζκίδα Α. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ζξαθιείνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο κε 386,5 κφξηα, χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Νν Ε1α ν βαζκφο απηφο νθείιεηαη ζηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 84,5 % ηνπ ζπλφινπ ηεο ηεο Α/Γηνίθεζεο Κξήηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη κε πξνυπνινγηζκφ , πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 56% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε Κξήηεο. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έρεη θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε επζχλεο. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε έξρεηαη ε Γ/λζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ κε 319,2 κφξηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Νν Ζ1α είρε ηηο πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε πνζνζηφ 69% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο θαη έξρεηαη πξψηε ζηα έζνδα κε πνζνζηφ 66% ιφγσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Φαξαγγηνχ ηεο ακαξηάο. Οη άιιεο δχν Γ/λζεηο Γαζψλ δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ε Γ/λζε Γαζψλ Λαζηζίνπ ελψ έρεη ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ 37 άηνκα (αλ θαη νη Γαζνιφγνη θαη ζηηο δχν δ/λζεηο είλαη 5). Τπεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Γ/λζε Γαζψλ Ρεζχκλνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ ηζηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο ζε πνζνζηφ 29% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Α/Γηνίθεζεο θαη ηεο κεγαιχηεξεο έθηαζεο επζχλεο ζε πνζνζηφ 22% αληίζηνηρα. Ε 1 β. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ α/α Γξαζηεξηόηεηα Γ.Γ. ΓΩΓ/ΝΖΟΤ Γ.Γ. ΚΤΚΛΑΓΩΝ Γ.Γ. ΛΔΒΟΤ Γ.Γ. ΑΜΟΤ Γ.Γ. ΥΙΟΤ ΤΝΟΛΟ 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο % 45% 21% 6% 2% 100% a Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) Αλνκήκαηα Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο Θήξα Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) % 40% 22% 0% 12% 100% % 31% 24% 21% 1% 100% % 18% 23% 8% 21% 100% % 12% 14% 22% 32% 100% % 32% 18% 10% 16% 100% % 58% 5% 8% 14% 100% % 18% 41% 18% 12% 100% % 3% 63% 23% 3% 100% % 11% 0% 5% 75% 100% Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ % 0% 3% 4% 61% 100% 11 Έθαζηε ζε ha Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 92

93 α/α Γξαζηεξηόηεηα 12 Ηζηάκελνο μπιψδεο φγθνο ζε m 3 30% 28% 23% 9% 10% 100% Γ.Γ. ΓΩΓ/ΝΖΟΤ Γ.Γ. ΚΤΚΛΑΓΩΝ Γ.Γ. ΛΔΒΟΤ Γ.Γ. ΑΜΟΤ Γ.Γ. ΥΙΟΤ ΤΝΟΛΟ % 0% 30% 21% 7% 100% Δζνδα , , , , , , % 17% 13% 34% 5% 100% Μπαιηαηδήο 0,00 0, ,97 0,00 0, , % 0% 100% 0% 0% 100% Αζξνηζκα πνζνζηψλ 337% 313% 401% 187% 271% Απφιπην λνχκεξν ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 22,3% 20,7% 26,6% 12,4% 18,0% 100% Απφιπην λνχκεξν (1X10) Γαζηθνί ράξηεο (+50) Σειηθά Μφξηα min Μνξίσλ= 174 max Μνξίσλ= 316 Αξηζκφο αιιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= 47 Πίλαθαο Νν.Ζ1β. πγθεληξσηηθά ζηνηρεία Α/Δ Αηγαίνπ Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα Νν Ε1β φιεο νη δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ θαηαηάζζνληαη ζηε Βαζκίδα Α. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ννκνχ Λέζβνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο κε 316 κφξηα, θαη αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Νν Ε1β: Έρεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ ιφγσ ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ( πξνυπνινγηζκνχ ,97 ), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε Αηγαίνπ. ηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites ζπγθεληξψλεη ην 63% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε έξρεηαη ε Γ/λζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ κε 273 κφξηα. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Νν2: Έρεη ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε επζχλεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 30%.ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν ηζηάκελν μπιαπφζεκα εδψ, αληηπξνζσπεχεη ην 41% ηνπ ζπλφινπ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Οη δχν Γ/λζεηο Γαζψλ Κπθιάδσλ θαη Υίνπ δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Γ/λζε δαζψλ Κπθιάδσλ έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Υίνπ έρεη ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ 22 άηνκα (νη Γαζνιφγνη είλαη 2) θαη ππεξηεξεί απφ φιεο ηηο Γ/λζεηο ζηε θαηεγνξία Γηαρείξηζε κε πνζνζηφ 75%, φπσο θαη ζηε δηάζεζε θαπζφμπισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο κε πνζνζηφ 61%. Σέινο ε Γ/λζε Γαζψλ Ννκνχ άκνπ είλαη ε ππεξεζία κε ην ρακειφηεξα κφξηα 174 κε κφλε θαηεγνξία πνπ ππεξηεξεί έλαληη ησλ άιισλ Γ/λζεσλ είλαη ηα έζνδα κε πνζνζηφ 34% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 93

94 Α Β Γ Γξάθεκα ΝνΖ1β Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Αηγαίνπ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 94

95 Ε 1 γ. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α/Α ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ Ιωαλλίλωλ Κνλίηζεο Μεηζόβνπ Κνδάλεο Σζνηπιίνπ Γ.Γ. Αξηαο 1 Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεσλ 2 Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Άδεηεο ζήξαο 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ 8 9 Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη & CITES Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Γ.Γ Θεζπξωηίαο Γ.Γ. Πξεβέδεο Γ.Γ. Φιώξηλαο Γ.Γ. Καζηνξηάο % 1% 4% 2% 7% 4% 30% 8% 18% 6% 10% % 0% 0% 3% 0% 4% 4% 8% 1% 61% 1% % 0% 0% 2% 0% 18% 21% 14% 18% 0% 18% % 8% 5% 11% 5% 6% 14% 8% 11% 8% 7% % 1% 1% 21% 3% 3% 5% 2% 3% 40% 2% % 3% 1% 11% 3% 17% 10% 10% 5% 7% 6% % 1% 1% 33% 3% 9% 9% 2% 17% 7% 14% % 22% 14% 4% 6% 14% 6% 6% 4% 2% 4% % 0% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 77% 0% % 3% 11% 1% 8% 1% 2% 22% 23% 11% 14% Γ.Γ. Γξεβελώλ ύλνιν % % % % % % % % % % Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 95

96 Α/Α ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ Ιωαλλίλωλ Κνλίηζεο Μεηζόβνπ Κνδάλεο Σζνηπιίνπ Γ.Γ. Αξηαο Γ.Γ Θεζπξωηίαο Γ.Γ. Πξεβέδεο Γ.Γ. Φιώξηλαο Γ.Γ. Καζηνξηάο Γ.Γ. Γξεβελώλ ύλνιν 10 Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Έζνδα 17, , , , , , , , , % 3% 15% 7% 8% 1% 0% 0% 16% 29% 15% 3, , , , , , , , , , % 5% 2% 4% 4% 0% 2% 3% 22% 18% 38% 107, , , , , , , , , , % 2% 2% 10% 9% 5% 3% 3% 14% 35% 11% ,32 100% ,17 100% ,75 100% 12 Ηζηάκελν Ξπιαπφζεκα ζε m 3 13 Έθηαζε ζε ha 14 Μπαιηαηδήο Άζξνηζκα πνζνζηψλ 1 Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο Απφιπηνο αξηζκφο κνξίσλ (1Υ10) 1,478,312 3,994,078 4,288,000 1,132, ,708 1,098, ,706 97,893 2,343,851 2,294,524 4,267,358 7% 18% 20% 5% 1% 5% 3% 0% 11% 10% 19% 320, , , , , , , , , , , % 5% 4% 13% 5% 9% 8% 6% 10% 9% 12% 121, ,375, , ,045, ,155, ,724, % 8% 0% 0% 3% 28% 0% 6% 0% 0% 54% 167% 79% 80% 127% 66% 121% 118% 99% 174% 244% 226% % 5.26% 5.33% 8.46% 4.40% 8.06% 7.86% 6.60% 11.59% 16.26% 15.06% Γαζηθνί ράξηεο (+50) Σειηθά κφξηα min απφιπηνπ αξηζκφο κνξίσλ= 44 max απφιπηνπ αξηζκνχ κνξίσλ= πληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= % 100% ,87 100% % % Πίλαθαο Νν Ζ1γ Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Ηπείξνπ-Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 96

97 Βαζκνινγία Βαζκνινγία Γαζαξρείωλ θαη Γ/λζεωλ Γαζώλ αλεπ Γαζαξρείωλ ηεο Α/Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α Βαζκνινγία Γαζαξρείσλ Βαζκνινγία Ννκνδαζαξρείσλ πλνιηθφ Πξνζσπηθφ Γαζνιφγνη Γαζνπνλνη Γαζνθπιαθεο Β Γ Α 0.0 Ησαλλίλσλ Κνλίηζεο Μεηζφβνπ Κνδάλεο Σ ζνηπιίνπ Γ.Γ. Γ.Γ. Γ.Γ. Αξηαο Γ.Γ Γ.Γ. Γ.Γ. Καζηνξηάο Γξεβελψλ Θεζπξσηίαο Πξεβέδεο Φιψξηλαο Γαζηθέο ππεξεζίεο Γξάθεκα Νν.Ζ1γ Καηάηαμε Δαζηθώλ κνλάδσλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Ηπείξνπ-Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 97

98 Α. Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα Νν.Ε1γ φιεο νη Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηαηάζζνληαη ζηε Βαζκίδα Α. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ννκνχ Καζηνξηάο ζπγθέληξσζε 212,6 κφξηα (Γξάθεκα Νν Ε1γ). χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Νν Ζ1γ νη θαηεγνξίεο πνπ είρε ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites κε πνζνζηφ 77% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ γξαθείνπ Γηεζλψλ πκβάζεσλ, 29% ζηελ παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ, επίζεο ζηελ θαηεγνξία έζνδα ην πνζνζηφ ηεο αληηπξνζσπεχεη ην 35% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ην 40%. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Γξεβελψλ ζπγθέληξσζε 200,6 κφξηα ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πξνυπνινγηζκφ ,94 ήηνη ην 54% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ (23%) ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο ζηελ θαηεγνξία Γηαρείξηζε. Οη δχν Γ/λζεηο Γαζψλ Άξηαο θαη Θεζπξσηίαο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Θεζπξσηίαο ζπγθέληξσζε 128,6 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30%) ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο, ελψ ε Γ/λζε Γαζψλ Άξηαο ζπγθέληξσζε 130,6 κφξηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ηα ζπγθέληξσζε απφ ηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» πξνυπνινγηζκνχ ,12 ήηνη ην 28% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε. Σέινο, ε Γ/λζε Γαζψλ Πξεβέδεο κε ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ ζηελ Α/Γηνίθεζε ζπγθέληξσζε 116 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ην έρεη ζηελ θαηεγνξία Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο θιπ.). Οη Γ/λζεηο Γαζψλ Άξηα θαη Πξεβέδεο έρνπλ επηπιένλ ηελ επζχλε πξνζηαζίαο ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ. Β. Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππάξρνπλ πέληε Γαζαξρεία, ηξία απφ απηά βξίζθνληαη ζην λνκφ Ησαλλίλσλ θαη δχν ζηνλ λνκφ Κνδάλεο. Σν Γαζαξρείν Ησαλλίλσλ θαη ην Γαζαξρείν Κνδάλεο θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α, ελψ ηα Γαζαξρεία Μεηζφβνπ, Κνλίηζεο θαη Σζνηπιίνπ ζηελ θαηεγνξία Β. Σα ηέζζεξα απηά Γαζαξρεία δηαρεηξίδνληαη ην 51% ηνπ ηζηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο ηεο Α/Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην Γαζαξρείν Μεηζφβνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην 40% πεξίπνπ απφ απηφ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Νν Ε1γ ην Γαζαξρείν. Κνδάλεο είρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία γλσκνδνηήζεηο, ελψ ην Γαζαξρείν Ησαλλίλσλ ζε ζρεδφλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο είρε θαιά πνζνζηά. Σέινο ην Γαζαξρείν Μεηζφβνπ έρεη ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ κε 9 άηνκα (δαζνιφγνη 4) αιιά ηαπηφρξνλα έρεη ην πεξηζζφηεξν ηζηάκελν μπιαπφζεκα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γ. Γ/λζεηο Γαζψλ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εδξεχνπλ δχν Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ζηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ θαη Κνδάλεο, νη δηεπζχλζεηο απηέο θαηαηάρηεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α κε κφξηα 267 θαη 179 αληίζηνηρα θαη κε ζπληειεζηή αιιαγήο θαηεγνξίαο 29,3 (Γξάθεκα Νν Ε1γα). Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 98

99 Γξάθεκα Νν.Ζ1γα Καηάηαμε ησλ Δ/ζεσλ Δαζώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Ηπείξνπ-Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 99

100 Ε 1 δ. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο α/α Γξαζηεξηόηεηα Γ.Γ. ΑΘΖΝΩΝ Πεηξαηά Πφξνπ Αηγάιεσ Μεγάξσλ Πάξλεζαο Πεληέιεο Καπαλδξηηίνπ Λαπξίνπ ΤΝΟΛΟ 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο 2 Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Θήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη- CITES Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ζε ΥΚΜ ,04% 6,24% 2,12% 4,28% 6,81% 15,50% 17,42% 36,15% 11,42% 100% % 27% 1% 1% 0% 9% 28% 9% 14% 100% % 0% 0% 0% 0% 0% 89% 0% 6% 100% % 10% 10% 14% 15% 10% 19% 10% 11% 100% % 1% 9% 10% 4% 15% 11% 5% 9% 100% % 20% 2% 13% 5% 22% 14% 0% 6% 100% ,4% 3,0% 1,8% 18,3% 4,6% 7,0% 16,1% 3,8% 45,1% 100,0% % 9% 13% 4% 17% 26% 4% 13% 0% 100% % 57% 0% 8% 7% 20% 0% 0% 5% 100% ,35 0% 14% 0% 2% 5% 26% 26% 18% 9% 100% Έζνδα , , , , , , ,00 0, , Ηζηάκελνο μπιψδεο φγθνο ζε m 3 25% 18% 1% 14% 2% 21% 14% 0% 5% 100% 0, , % 10% 0% 11% 10% 39% 13% 13% 3% 100% 0,00 Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 100

101 α/α Γξαζηεξηόηεηα Γ.Γ. ΑΘΖΝΩΝ Πεηξαηά Πόξνπ Αηγάιεω Μεγάξωλ Πάξλεζαο Πεληέιεο Καπαλδξηηίνπ Λαπξίνπ ΤΝΟΛΟ 13 Έθηαζε ζε ha 8.000, , , , , , , , , % 16% 10% 13% 10% 8% 16% 16% 9% 100% 14 Μπαιηαηδήο 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,36 0% 0% 1% 12% 12% 71% 4% 0% 0% 100% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 116,2% 191,3% 50,9% 124,5% 97,1% 290,2% 271,5% 124,8% 133,3% Απφιπηνο αξηζκφο 116,2 191,3 50,9 124,5 97,1 290,2 271,5 124,8 133,3 1399,8 1 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 8,30% 13,67% 3,64% 8,89% 6,94% 20,73% 19,40% 8,92% 9,52% 100,00% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) ,7 36,4 88,7 69,4 207, ,2 95,2 Γαζηθνί ράξηεο (+50) Σειηθά κφξηα ,7 36,4 88,7 69,4 207, ,2 95,2 min απφιπηνπ αξηζκφο κνξίσλ= 36,4 max απφιπηνπ αξηζκνχ κνξίσλ= 207,3 πληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= 57 Πίλαθαο Νν Ζ1δ Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Αηηηθήο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 101

102 Α Β Γ Γξάθεκα Νν.Ζ1δ Καηάηαμε Δαζηθώλ κνλάδσλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Αηηηθήο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 102

103 Α. Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γξάθεκα Νν.Ε1δ ε Γ/λζε Γαζψλ Αζελψλ παξακέλεη ρσξίο Γαζαξρείν αθνχ ην δαζαξρείν Τκεηηνχ πνπ πξνβιέθζεθε κε ηνλ Καιιηθξάηε δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ. Ζ Γ/λζε απηή θαηαηάζζεηαη ζηε Βαζκίδα Α. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πίλαθα Ε1δ έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο (25%), ζηα έζνδα ηεο Α/Γηνίθεζεο, θπξίσο απφ ηηο άδεηεο ζήξαο πνπ εθδίδεη. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δ/λζεο απηήο είλαη φηη ελψ έρεη ηε κηθξφηεξε ρσξηθή αξκνδηφηεηα, κφιηο ην 2%, απφ φιεο ηηο δαζηθέο κνλάδεο ηεο Αηηηθήο θαηέρεη εληνχηνηο έλα αμηνπξφζεθην πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ θηάλεη ζην 11% επί ηνπ ζπλφινπ. Αλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Α ιφγσ φκσο ησλ πεξηνξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξέπεη λα θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία Β. Β. Γαζαξρεία ηελ Α/Γηνίθεζε Αηηηθήο εδξεχνπλ 8 Γαζαξρεία, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα Πάξλεζαο, Πεληέιεο, Καπαλδξηηίνπ θαη Λαπξίνπ, ππάγνληαη ζηε Γ/λζε Γαζψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηά ησλ Γαζαξρείσλ Πάξλεζαο θαη Λαπξίνπ εκπίπηνπλ νη Δζληθνί Γξπκνί ηεο Πάξλεζαο θαη νπλίνπ, αληίζηνηρα. Όζν αθνξά ηα άιια Γαζαξρεία, ησλ Μεγάξσλ θαη Αηγάιεσ ππάγνληαη ζηε Γ/λζε Γαζψλ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηα άιια δχν Γαζαξρεία ζηελ Γ/λζε Γαζψλ Πεηξαηά κε έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη ηνλ Πφξν Αληίζηνηρα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθ. Νν.Ε1δ ηα Γαζαξρεία ηεο Πάξλεζαο, ηεο Πεληέιεο θαη ηνπ Πεηξαηά θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α. Σν Γαζαξρείν Πάξλεζαο ζπγθέληξσζε 207,3 κφξηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπγθεληξψζεθαλ ιφγσ ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πξνυπνινγηζκφ ,64 ήηνη ην 71%, αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε Αηηηθήο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Αλαδαζψζεσλ Αηηηθήο. Έιαβε επίζεο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 26% θαη 21% ζηηο θαηεγνξίεο Γηαρείξηζε θαη Αξηζκφο κειεηψλ ζηελ Α/Γηνίθεζε. Σν Γαζαξρείν Πεληέιεο ζπγθέληξσζε 194 κφξηα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 89,9% λα ην ζπγθεληξψλεη ζηελ θαηεγνξία Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. Έρεη επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 28% κεηαμχ ησλ δαζηθψλ κνλάδσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο ζηελ θαηεγνξία Γηθαζηήξηα. Σν Γαζαξρείν Πεηξαηά ζπγθέληξσζε 136,7 πήξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57% κεηαμχ ησλ δαζηθψλ κνλάδσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο ζηελ θαηεγνξία Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο θιπ) θαη ην δεχηεξν ζε κέγεζνο πνζνζηφ 27% ζηελ θαηεγνξία Γηθαζηήξηα. εκεηψλεηαη φηη ην Γαζαξρείν Πεηξαηά έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Νήζσλ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ. Σα Γαζαξρεία Αηγάιεσ, Μεγάξσλ, Καπαλδξηηίνπ θαη Λαπξίνπ ζπγθέληξσζαλ (87,7), (69,4), (89,2) θαη (95,2) κφξηα αληίζηνηρα θαη θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Β. Σα Γαζαξρεία Αηγάιεσ, Μεγάξσλ έρνπλ αλαιάβεη ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» ην θαζέλα απφ 12% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ηελ Α/Γηνίθεζε Αηηηθήο ζηνλ νπνίν δελ ιήθζεθε ππφςε ν πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ηελ Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ Αηηηθήο. Σν Γαζαξρείν Καπαλδξηηίνπ ζηελ θαηεγνξία (Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο) ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 36,15% ελψ ην Γαζαξρείν Λαπξίνπ ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 45,1% ζηελ θαηεγνξία Γλσκνδνηήζεηο, πνπ είλαη ηα κεγαιχηεξα ζηελ Α/Γηνίθεζε Σέινο, ην Γαζαξρείν Πφξνπ ζπγθέληξσζε 36,4 κφξηα θαη θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία Γ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 13%, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα Νν.Ε1δ, ην ζπγθέληξσζε ζηελ θαηεγνξία Αξηζκφο κειεηψλ θαη έρεη αλαιάβεη έλα έξγν ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πξνυπνινγηζκφ ,65. Γ. Γ/λζεηο Γαζψλ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο εδξεχνπλ ηξείο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κε Γαζαξρεία. Ζ Γ/λζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ε νπνία θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία Α κε 635,7 κφξηα θαη έρεη έδξα ην Γήκν ηεο Αγ. Παξαζθεπήο, ε Γ/λζε δαζψλ Γ. Αηηηθήο κε 208,1 κφξηα θαη έδξα ηνλ Γήκν Αηγάιεσ θαη ε Γ/λζε Γαζψλ Πεηξαηά κε 223,1 κφξηα θαη έδξα ηνλ δήκν Πεηξαηά. Ο ζπληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο ήηαλ 142,5 (Γξάθεκα Νν Ε1δα). Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 103

104 Μφξηα Αξηζκφο Τπαιιήισλ Ζ κεγάιε δηαθνξά ζηε βαζκνινγία κεηαμχ ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ ηεο Γ. Αηηηθήο θαη Πεηξαηά ζε ζρέζε κε ηελ Γ/λζε Γαζψλ Αλ. Αηηηθήο νθείιεηαη, ζηνλ δηπιάζην αξηζκφ Γαζαξρείσλ πνπ επνπηεχεη ηα νπνία επηπιένλ ζπγθεληξψλνπλ θαη πςειέο βαζκνινγίεο. Δπεηδή φκσο νη Γ/λζεηο απηέο έρνπλ επσκηζηεί ην βάξνο ηνπ ειέγρνπ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, πνπ είλαη έξγν πξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν γηα ηελ Αηηηθή, ζα πξέπεη λα θαηαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία Α. Βαζκνινγία Γ/λζεωλ Γαζώλ Α/Γηνίθεζεο Αηηηθήο Β 142 Γ 0 Μνξηα πλνιηθφ Πξνζσπηθφ Γαζνιφγνη Γαζνπνλνη Γαζνθπιαθεο Γ.Γ. ΠΔΗΡΑΗΑ Γ.Γ. ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Γ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ Γ/λζεηο Γαζώλ Γξάθεκα Νν.Ζ1δα Καηάηαμε ησλ Δ/ζεσλ Δαζώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Αηηηθήο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 104

105 Ε 1 ε. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο α/α Γξαζηεξηόηεηα Λαξίζεο Αγηάο Διαζζόλαο Βόινπ Αικπξνύ θνπέινπ 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο 2 Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Θήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ 8 Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites 9 Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) 10 Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Έζνδα 12 Ηζηάκελν μχιν ζε m 3 13 Έθηαζε 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 1.26% 3.28% 9.07% 2.73% 4.43% 1, % 1% 3% 3% 1% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% % 3% 4% 7% 2% 0% % 0.4% 1% 1% 1% 0.1% 6, ,794 5, % 1% 4% 11% 1% 1% % 2% 3% 5% 2% 1% % 2% 6% 1% 1% 2% 2, , % 0.02% 0.07% 5.49% 1.15% 0.00% 44,262 9, ,000 1, % 3% 0% 35% 0.4% 0% 10, , , , % 3% 10% 0% 2% 0% 514, , , , , , % 3.1% 7.9% 4.5% 1.7% 0.3% 502, , , ,373 1% 0% 0% 1% 2% 1% 323,900 54, , ,988 65,973 27,709 11% 2% 5% 6% 2% 1% 378, % 2% 0% 0% 0% 0% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 165% 24% 47% 90% 20% 11% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 11.01% 1.60% 3.14% 6.00% 1.33% 0.73% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Κξαηηθή Βηνκεραλία Ξχινπ Καιακπάθαο Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 105

106 Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο Γξαζηεξηόηεηα Σξηθάιωλ Καιακπάθαο Καξδίηζαο Μνπδαθίνπ Λακίαο Αηαιάληεο πεξρεηάδαο Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) Αλνκήκαηα Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο Θήξα Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη- CITES Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ Έζνδα Ηζηάκελν μχιν ζε m 3 Έθηαζε Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 3.54% 5.65% 1.22% 6.26% 3.77% 0.87% % 2% 2% 0% 2% 2% 5% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 5% 6% 3% 8% 6% 3% , % 3% 4% 0% 12% 3% 1% 6, , , % 1% 5% 1% 7% 1% 2% % 2% 16% 7% 9% 4% 2% % 12% 3% 11% 4% 4% 4% 2, ,733 1, % 0.23% 0.07% 1.43% 0.00% 26.94% 8.96% 13,095 49,602 51,129 2,933 6, ,438 4% 13% 14% 1% 2% 0% 4% , , , , , , % 4% 2% 4% 5% 5% 2% 274, , , , , , , % 11.7% 9.7% 1.5% 5.7% 6.2% 3.4% 3,382,000 5,640,000 1,257,284 1,389,000 1,136, ,195 3,594,743 9% 15% 3% 4% 3% 1% 10% 173, , ,178 60, ,583 95, ,407 6% 6% 7% 2% 8% 3% 4% 6,236, , , ,177, , ,003, % 3% 1% 6% 0% 2% 5% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 124% 80% 78% 43% 72% 69% 55% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 8.27% 5.34% 5.20% 2.87% 4.80% 4.60% 3.67% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Κξαηηθή Βηνκεραλία Ξχινπ Καιακπάθαο (+25) Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 106

107 α/α ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο Καξπελεζίνπ Φνπξλά Άκθηζζαο Ληδνξηθίνπ Θεβώλ Λεηβαδηάο 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο 2 Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Θήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ 8 Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites 9 Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) 10 Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Έζνδα 12 Ηζηάκελν μχιν ζε m 3 13 Έθηαζε 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 0.20% 1.64% 2.21% 7.45% 6.44% % 1% 3% 1% 23% 5% % 0% 0% 0% 0% 0% % 1% 5% 2% 5% 6% ,856 1% 1% 1% 0.2% 1% 18% 1, , ,947 2% 1% 2% 2% 2% 4% % 1% 2% 2% 14% 4% % 1% 3% 1% 4% 5% 2, % 1.85% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 12,529 10,597 3,560 3, % 3% 1% 1% 0% 0% 19, , , , , , % 2% 5% 3% 3% 7% 94, , , , , , % 5.9% 4.7% 0.8% 1.3% 2.1% 5,833,000 2,773,000 4,099,073 2,612, ,787 16% 7% 11% 7% 2% 0% 152,060 35, ,000 72, , ,180 5% 1% 5% 2% 5% 5% 2,490, ,083, , % 0% 0% 0% 16% 5% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 116% 26% 43% 25% 83% 67% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 7.74% 1.73% 2.87% 1.67% 5.54% 4.47% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Κξαηηθή Βηνκεραλία Ξχινπ Καιακπάθαο Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 107

108 α/α ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Υαιθίδαο Λίκλεο Αιηβεξίνπ Ιζηηαίαο ύλνιν 1 Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο 2 Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Θήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ 8 Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη-cites 9 Γηαρείξηζε (άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) 10 Παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζε θκ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Έζνδα 12 Ηζηάκελν μχιν ζε m 3 13 Έθηαζε 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" , % 1.09% 8.30% 3.10% % , % 1% 6% 1% 100% % 0% 15% 1% 100% , % 2% 7% 6% 100% 5, , , % 0.3% 11% 1% 100% 6, ,970 1,832 50, % 2% 6% 4% 100% , % 1% 5% 2% 100% % 7% 1% 1% 100% 3, ,368 21, % 0.03% 0.02% 6.43% % 6,425 9, , % 3% 0% 0% 100% 19, , , , % 3% 0% 7% 100% 121, , , , ,216, % 1.5% 3.4% 0.8% 100% 1,260, , ,613 37,338, % 2% 0% 1% 100% 141,566 57, ,664 48,117 2,960,060 5% 2% 6% 2% 100% 640, ,499, ,576, % 13% 0% 0% 100% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 120% 37% 69% 35% Απφιπηνο αξηζκφο ,499 1 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 8.01% 2.47% 4.60% 2.33% 100% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Κξαηηθή Βηνκεραλία Ξχινπ Καιακπάθαο Σειηθά κφξηα min απφιπηνπ αξηζκφο κνξίσλ= 7.3 max απφιπηνπ αξηζκνχ κνξίσλ= πληειεζηήο αιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= 34.3 Πίλαθαο Νν Ζ1ε. Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Ειιάδαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 108

109 Α B Γ Γξάθεκα Νν.Ζ1εα Καηάηαμε ησλ Δ/ζεσλ Δαζώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Ειιάδαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 109

110 Α. Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία Ζ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο δελ έρεη Γ/λζε Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία. Β. Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο εδξεχνπλ 23 Γαζαξρεία. Σα πέληε απφ απηά, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, Καιακπάθαο, Καξπελεζίνπ θαη Υαιθίδαο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α. Σα δαζαξρεία Βφινπ, Καξδίηζαο, Μνπδαθίνπ, Λακίαο, Αηαιάληεο, πεξρεηάδαο, Θεβψλ, Λεηβαδηάο θαη Αιηβεξίνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β θαη ηα ππφινηπα 9 δειαδή ηα Γαζαξρεία Αγηάο, Διαζζφλαο, Αικπξνχ, θνπέινπ, Φνπξλά, Ακθίζζεο, Ληδνξηθίνπ, Λίκλεο θαη Ηζηηαίαο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ (Γξάθεκα. Νν.Ε1ε). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Νν.Ζ1ε, ην Γαζαξρείν Λάξηζαο ζπγθέληξσζε 110,1 κφξηα θαη ηα πεξηζζφηεξα πνζνζηά πνπ πήξε ήηαλ ζηηο θαηεγνξίεο Έγγξαθα γηα ΔΔΓΑ ( 36%) θαη ζηηο ππνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα (34%). Δπίζεο έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ δαζηθψλ κνλάδσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο ζηηο θαηεγνξίεο Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ κε 11,89% θαη έζνδα κε 12,2%. Σν Γαζαξρείν Σξηθάισλ ζπγθέληξσζε 82,7 κφξηα θαη ππεξηεξεί κεηαμχ ησλ δαζηθψλ κνλάδσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο ζηηο θαηεγνξίεο Αξηζκφο κειεηψλ κε 15% θαη ζηα έξγα πνπ ειέγρεη ή εθηειεί ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ (πνζνζηφ 32%). Σν Γαζαξρείν Υαιθίδαο ζπγθέληξσζε 80,1 κφξηα κε θαιχηεξε θαηεγνξία ηηο Γηνηθεηηθέο πξάμεηο κε πνζνζηφ 32%. Σν Γαζαξρείν Καξπελεζίνπ ζπγθέληξσζε 77,4 κφξηα κε θαιχηεξε θαηεγνξία Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α κε πνζνζηφ 29%, φπσο θαη ζηε θαηεγνξία Γηάζεζε θαπζνμπισλ κε πνζνζηφ 14%. Σν Γαζαξρείν Καιακπάθαο δηαρεηξίδεηαη ην 15% απφ ην ηζηάκελν μπιαπφζεκα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί ηελ Κξαηηθή Βηνκεραλία Ξχινπ. Σν Γαζαξρείν Βφινπ ζπγθέληξσζε 60 κφξηα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35% λα ην ζπγθεληξψλεη ζηελ θαηεγνξία Παξαγσγή Ξπισδψλ πξντφλησλ πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε απνθιεηζηηθά απφ παξαγσγή κε δεκφζησλ δαζψλ Σν Γαζαξρείν Θεβψλ ζπγθέληξσζε 55,4 κφξηα έξρεηαη δεχηεξν κέζα ζηελ Α/Γηνίθεζε ζηελ θαηεγνξία «Αι. Μπαιηαηδήο» κε 16% δειαδή έξγα πξνυπνινγηζκνχ , φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα έρεη πνζνζηφ 23%. Σν Γαζ. Καξδίηζαο ζπγθέληξσζε 52 κφξηα κε παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ζην 14% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σα Γαζαξρεία Λακίαο, Αηαιάληεο, πεξρεηάδαο, Λεηβαδηάο θαη Αιηβεξίνπ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγία ηνπο, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 36,7 έσο 48 κφξηα. εκεηψλεηαη φηη ην Γαζαξρείν πεξρεηάδαο έρεη πνζνζηφ 10% ( m 3 ) ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα ζην ζχλνιν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Απφ ηα ππφινηπα Γαζαξρεία πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Γ. Σα Γαζαξρείν Ληδνξηθίνπ θαη Φνπξλά (ην Γαζαξρείν κε ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ) έρνπλ ην θάζε έλα, πνζνζηφ ηζηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο πεξίπνπ ζην 7%. Σα Γαζαξρεία ηνπ λνκνχ Φσθίδαο δειαδή Ληδνξηθίνπ θαη Άκθηζζαο θαηαηηάζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ κε 16,7 θαη 28,7 κφξηα αληίζηνηρα. Σα Γαζαξρεία Φνπξλά θαη Άκθηζζαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ θαη πνιχηηκνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ (ειαηνδάζε) πξνηείλεηαη λα θαηαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία Β. Σν Γαζαξρείν Λίκλεο είλαη ην ηξίην Γαζαξρείν ζηελ Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ζηελ θαηεγνξία έξγα πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο» κε 13%, κε έξγα πξνυπνινγηζκνχ ,93 πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 13 % ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Βξίζθεηαη ζην φξην ησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ Β θαη Γ. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε κεγάιν Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 110

111 δαζηθφ αληηθείκελν (εθηεηακέλα πεπθνδάζε) κε ζεκαληηθή παξαγσγή ξεηίλεο, κε ελεξγνχο ζπλεηαηξηζκνχο ξεηηλεξγαηψλ θαη δαζεξγαηψλ πξνηείλεηαη ε θαηάηαμή ηνπ ζηε Β θαηεγνξία. Γ. Γ/λζεηο Γαζψλ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο εδξεχνπλ ελλέα Γηεπζχλζεηο Γαζψλ νη νπνίεο θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α θαη ε βαζκνινγία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 224,1 έσο 95,4. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Δπβνίαο είρε ηα πςειφηεξα κφξηα, ελψ ε Γ/λζε Γαζψλ Φσθίδαο ηα ιηγφηεξα. Οη πεξηζζφηεξνη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη είλαη ζηε Γ/λζε Γαζψλ Φζηψηηδαο, ε νπνία ζπγθέληξσζε 180,7 κφξηα. Ο ζπληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο ήηαλ 42,9 (Γξάθεκα Νν Ε1εβ). Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 111

112 Α Β Γ Γξάθεκα Νν.Ζ1εβ Καηάηαμε ησλ Δ/ζεσλ Δαζώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Ειιάδαο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 112

113 Ε 1 ζη. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ Νήζσλ Α/ Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε ΠΔΛ/ΝΖΟΤ-ΓΤΣΙΚΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΙΟΝΙΟΤ Παηξψλ Αηγίνπ Καιαβξχησλ Ακθηινρίαο Μεζνινγγίνπ Ναππάθηνπ Αγξηλίνπ 1 Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ 2 Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα % 5% 1% 2% 2% 3% 2% ,1% 1,2% 0,5% 0,7% 6,9% 2,0% 2,4% 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5a ζήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη &CITES Γηαρείξηζε (Άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Δζνδα 12 Ηζηάκελν μπιαπφζεκα ζε m 3 13 Έθηαζε ζε ha 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 0% 0% 0% 0% 1% 9% % 3% 7% 4% 4% 1% 3% % 1% 0% 4% 2% 2% 3% % 4% 3% 2% 4% 2% 0% % 2% 1% 4% 1% 3% 9% % 2% 3% 2% 4% 3% 6% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 750,00 0, , , ,18 0,00 0% 1% 0% 14% 7% 9% 0% 6526, % 0% 0% 6% 5% 0% 0% , , , ,55 0% 2% 0% 20% 5% 3% 0% % 4% 6% 6% 3% 7% 6% % 2% 7% 8% 3% 3% 4% , , ,49 4% 0% 0% 0% 3% 15% 2% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 98,8% 28,4% 28,4% 72,6% 51,5% 54,6% 45,9% Απφιπηνο αξηζκφο 98,80 28,40 28,40 72,60 51,50 54,60 45,90 1 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 6,59% 1,89% 1,89% 4,84% 3,43% 3,64% 3,06% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) 65,9 18,9 18,9 48,4 34,6 36,4 30,6 Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα 65,9 18,9 18,9 48,4 34,6 36,4 30,6 ζπλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 113

114 Α/Α Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ΠΔΛ/ΝΖΟΤ-ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΗΟΝΗΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Γ.Γ Κεξθχξαο Γ.Γ Λεπθάδαο Γ.Γ Κεθαιιελίαο Γ.Γ Εαθχλζνπ Γ.Γ. Αξγνιίδαο 1 Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ 2 Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα % 3% 4% 7% 4% ,4% 1,2% 6,8% 9,2% 5,8% 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5a ζήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη &CITES Γηαρείξηζε (Άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Δζνδα 12 Ηζηάκελν μπιαπφζεκα ζε m 3 13 Έθηαζε ζε ha 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 19% 0% 14% 0% % 2% 1% 1% 4% % 14% 0% 0% 13% % 1% 0% 5% 10% % 1% 3% 5% 8% % 2% 3% 5% 2% % 0% 0% 24% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 5% 3% , , , ,75 4% 1% 1% 0% 7% % 0% 3% 0% 0% % 1% 3% 1% 7% ,00 0% 0% 0% 1% 0% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 47,3% 44,3% 26,4% 78,8% 63,6% Απφιπηνο αξηζκφο 47,30 44,30 26,40 78,80 63,60 1 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 3,15% 2,95% 1,76% 5,25% 4,24% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) 31,5 29,5 17,6 52,5 42,4 Γαζηθνί Υάξηεο (+50) Σειηθά κφξηα 81,5 79,5 67,6 102,5 92,4 ζπλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 114

115 Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε ΠΔΛ/ΝΖΟΤ-ΓΤΣΙΚΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΙΟΝΙΟΤ Πχξγνπ Ακαιηάδαο Οιπκπίαο Σξηπφιεσο Βπηίλαο Άζηξνπο 1 Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ 2 Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα % 5% 1% 3% 2% 4% ,4% 3,3% 1,3% 0,4% 0,1% 2,0% 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5a ζήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο 7 Αξηζκφο Μειεηψλ Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη &CITES Γηαρείξηζε (Άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Δζνδα 12 Ηζηάκελν μπιαπφζεκα ζε m 3 13 Έθηαζε ζε ha 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 3% 12% 0% 0% 18% % 22% 12% 0% 0% 1% % 2% 6% 2% 4% 1% % 5% 4% 5% 2% 4% % 1% 3% 10% 1% 5% % 6% 3% 4% 4% 5% % 0% 1% 7% 2% 7% 2.457, , % 4% 7% 1% 17% 1% % 13% 5% 7% 0% 0% , , , , ,97 2% 2% 1% 4% 4% 3% % 0% 2% 10% 15% 0% , , ,00 3% 3% 3% 7% 5% 3% , ,67 22% 14% 6% 0% 0% 1% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 59,3% 84,1% 66,8% 60,7% 57,5% 55,0% Απφιπηνο αξηζκφο 59,30 84,10 66,80 60,70 57,50 55,00 1 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 3,95% 5,61% 4,45% 4,05% 3,83% 3,67% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) 39,5 56,1 44,5 40,5 38,3 36,7 Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα 39,5 56,1 44,5 40,5 38,3 36,7 ζπλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 115

116 Α/Α 1 ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ 2 Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5a ζήξα 6 Γλσκνδνηήζεηο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε ΠΔΛ/ΝΖΟΤ-ΓΤΣΙΚΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΙΟΝΙΟΤ Κνξίλζνπ Ξπινθάζηξνπ Καιακάηαο Κππαξηζζίαο Γπζείνπ πάξηεο Μνιάσλ χλνιν % 2% 19% 5% 2% 3% 3% 100% ,9% 0,1% 13,0% 0,0% 2,0% 5,1% 1,4% 100% % 9% 0% 0% 0% 0% 0% 100% % 3% 5% 4% 2% 6% 1% 100% % 0% 11% 13% 1% 5% 3% 100% % 2% 12% 4% 3% 0% 2% 100% % 2% 5% 2% 2% 3% 3% 100% Αξηζκφο Μειεηψλ 7% 3% 3% 1% 0% 6% 0% 100% Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη 8 &CITES Γηαρείξηζε (Άδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Δζνδα 12 Ηζηάκελν μπιαπφζεκα ζε m 3 13 Έθηαζε ζε ha 14 Πξφγξακκα "Αι. Μπαιηαηδήο" % 7% 5% 3% 5% 1% 0% 100% 2608, , , % 5% 9% 0% 0% 26% 0% 100% , % 12% 2% 0% 2% 5% 0% 100% , , , , % 2% 17% 6% 0% 0% 3% 100% , % 6% 10% 1% 0% 9% 0% 100% % 2% 7% 3% 2% 5% 4% 100% , , , % 6% 11% 9% 0% 5% 0% 100% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 113,5% 61,1% 128,4% 51,9% 21,7% 78,4% 21,2% Απφιπηνο αξηζκφο 113,50 61,10 128,40 51,90 21,70 78,40 21, ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 7,57% 4,07% 8,56% 3,46% 1,45% 5,23% 1,41% 100% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) 75,7 40,7 85,6 34,6 14,5 52,3 14,1 Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα 75,7 40,7 85,6 34,6 14,5 52,3 14,1 min απφιπηνπ αξηζκφο κνξίσλ=14,1 max απφιπηνπ αξηζκνχ κνξίσλ=85,6 πληειεζηήο αιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= Πίλαθαο Νν Ζ1ζη. Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίσλ λήζσλ 23,8 Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 116

117 Α Β Γ Γξάθεκα Νν Ζ1ζη. Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίσλ λήζσλ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 117

118 Α. Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ ππάξρνπλ 5 Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α (Γξάθεκα Νν Ε1ζη) πνπ εδξεχνπλ ζηνπο Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Κεξθχξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ θαη Αξγνιίδαο. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Εαθχλζνπ ζπγθέληξσζε 102,5 κφξηα θαη έξρεηαη πξψηε ζηελ θαηάηαμε. Σα πεξηζζφηεξα κφξηα ζπγθέληξσζε ζηηο θαηεγνξίεο Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη Βεβαηψζεηο κε πνζνζηφ 7%, ζηηο ππνζέζεηο ζηα Γηθαζηήξηα 9,2%, ζηηο άδεηεο πινηνκίαο 24%, ζηα έγγξαθα γηα ΔΔΓΑ 14%. Δπίζεο έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη έλα έξγν ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πξνυπνινγηζκφ Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Γ/λζε Γαζψλ Εαθχλζνπ έρεη θαη ην ιηγφηεξν πξνζσπηθφ (17 άηνκα), ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία ηεο Α/δηνίθεζεο. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε ήξζε ε Γ/λζε Γαζψλ Αξγνιίδαο κε 92,4 κφξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πήξε ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Γηνηθεηηθέο πξάμεηο κε 13%, έρεη εθδψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο άδεηεο ζήξαο κε πνζνζηφ 10% θαη γλσκνδνηήζεηο κε πνζνζηφ 8% κεηαμχ ησλ Γ/λζεσλ ρσξίο Γαζαξρεία. Οη Γ/λζεηο Γαζψλ Κεξθχξαο θαη Λεπθάδαο ζπγθέληξσζαλ 81,5 κφξηα 79,5 κφξηα αληίζηνηρα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία έγγξαθα γηα ΔΔΓΑ (14%) θαη (19%) αληίζηνηρα. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Κεθαιιελίαο ζπγθέληξσζε 67,6 κφξηα θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ήηαλ 6,8% ζηελ θαηεγνξία Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα. Β. Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ ππάγνληαη 20 Γαζαξρεία, ηα έμη απφ απηά,παηξψλ, Ακθηινρίαο, Ακαιηάδαο, Κνξίλζνπ, Καιακάηαο θαη πάξηεο, θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α, ηα δέθα απφ απηά Μεζνινγγίνπ, Ναππάθηνπ, Αγξηλίνπ, Πχξγνπ, Οιπκπίαο, Κππαξηζζίαο, Σξηπφιεσο, Βπηίλαο, Άζηξνπο θαη Ξπινθάζηξνπ, θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β, θαη ηα ππφινηπα ηέζζεξα,αηγίνπ, Καιαβξχησλ, Γπζείνπ θαη Μνιάσλ ζηελ θαηεγνξία Γ (Γξάθεκα. Νν.Ε1ζη). Γαζαρχεία καηηγορίας Α Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Νν.Ε1ζη, ην Γαζαξρείν Καιακάηαο είλαη πξψην ζηελ βαζκνινγία κε 85,6 κφξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ ζηηο θαηεγνξίεο Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ κε 19%, ζηα έζνδα ηεο Α/Γηνίθεζεο κε 17% θαη ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα κε 10%. Διέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,55 ήηνη ην 11% ηνπ πξνχπνινγηκνχ ησλ έξγσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Κνξίλζνπ ζπγθέληξσζε 75,7 κφξηα θαη έξρεηαη δεχηεξν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 24,9% ζηελ θαηεγνξία Τπνζέζεηο ζε Γηθαζηήξηα θαη ζηηο γλσκνδνηήζεηο κε πνζνζηφ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Παηξψλ ζπγθέληξσζε 65,9 κφξηα θαη ήξζε ηξίην ζηελ βαζκνινγία κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 38% ζηελ θαηεγνξία Γηαρείξηζε, άδεηεο πινηνκίαο. Σν Γαζαξρείν Ακαιηάδαο ζπγθέληξσζε 56,1 κφξηα κε ην κεγαιχηεξφ ηνπ πνζνζηφ λα είλαη ζηελ θαηεγνξία αλνκήκαηα κε πνζνζηφ 22% θαη ζηα έξγα ζην πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» ζε πνζνζηφ 14% ηεο Α/Γηνίθεζεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,25 θαη ζηελ δηάζεζε θαπζνμχισλ αηνκηθψλ αλαγθψλ 13%, ε θαηαλνκή απηή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληηζηνηρεί ζε θαηεγνξία Β αληί γηα Α. Σν Γαζαξρείν πάξηεο ζπγθέληξσζε 52,3 κφξηα ην κεγαιχηεξφ ηνπ πνζνζηφ λα είλαη ζηελ θαηεγνξία παξαγσγή Ξπισδψλ πξντφλησλ κε 26%. Σν Γαζαξρείν Ακθηινρίαο ζπγθέληξσζε 48,4 κφξηα θαη είλαη νξηαθά ζηελ Α θαηεγνξία, κε ην κεγαιχηεξφ ηνπ πνζνζηφ λα είλαη 20% ζηελ θαηεγνξία έζνδα, 14% ζηελ παξαγσγή Ξπισδψλ πξντφλησλ θαη 6% ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 118

119 Γαζαρχεία καηηγορίας Β Σν Γαζαξρείν Ξπινθάζηξνπ ζπγθέληξσζε 40,7 κφξηα, δηαζέηεη δε, ηζηάκελν μπιαπφζεκα m 3 θαη ε παξαγσγή ηνπ αλέξρεηαη ζην 5% ηεο Α/Γηνίθεζεο, ελψ ην κεγαιχηεξφ ηνπ πνζνζηφ είλαη ζηελ θαηεγνξία δηαρείξηζε κειέηεο κε πνζνζηφ 7%, επίζεο ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 6% ζηελ Α/Γηνίθεζε. Σν Γαζαξρείν Οιπκπίαο ζπγθέληξσζε 44,5 κφξηα θαη ζηηο θαηεγνξίεο αλνκήκαηα θαη Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α ζπγθέληξσζε 12% απφ θάζε θαηεγνξία. Σα Γαζαξρεία Σξηπφιεσο θαη Βπηίλαο δηαζέηνπλ ην 10% θαη 15% ηνπ ηζηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο ηεο Α/Γηνίθεζεο θαη έρνπλ ζπγθεληξψζεη 40,5 θαη 38,3 κφξηα αληίζηνηρα. Σν Γαζαξρείν Βπηίλαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ θαη πνιχηηκνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ (ειαηνδάζε) θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο πξνηείλεηαη λα θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία Α. Σν Γαζαξρείν Σξίπνιεο ζπγθέληξσζε επίζεο 10% ζηελ θαηεγνξία Γλσκνδνηήζεηο, 7% ζηηο άδεηεο θαπζνμχισλ θαη 7% ζηα έζνδα. Σν Γαζαξρείν Πχξγνπ ζπγθέληξσζε 39,5 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 22% λα θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία έξγα «Αι. Μπαιηαηδήο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Καη 5% ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Σν Γαζαξρείν Άζηξνπο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία έγγξαθα γηα Δ.Δ.Γ.Α κε πνζνζηφ 14% θαη ζπγθεληξψλεη 36,7 κφξηα. Σν Γαζαξρείν Ναππάθηνπ ζπγθέληξσζε 36,4 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 15% λα θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία έξγα «Αι. Μπαιηαηδήο». 9,5% ζηελ παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ θαη 7% ζην ηζηάκελν μπιαπφζεκα. Σν Γαζαξρείν Κππαξηζζίαο ζπγθεληξψλεη 34,6 κφξηα κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 13% ζηελ θαηεγνξία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 9% ζηελ Α/Γηνίθεζε. Σν Γαζαξρείν Μεζνινγγίνπ επίζεο, ζπγθεληξψλεη 34,6 κφξηα κε ηζνζηάζκηζε πεξίπνπ ζηηο θαηεγνξίεο παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ 7%, δηθαζηήξηα 6,9%, δηάζεζε θαπζνμχισλ 5%, έζνδα 5% θαη ζήξα 4%. Σν Γαζαξρείν Αγξηλίνπ είλαη ε δαζηθή κνλάδα πνπ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ζηελ Α/δηνίθεζε (ζπλνιηθφο αξηζκφο 61) θαη ζπγθεληξψλεη 30,6 κφξηα θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 9% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ζηα έγγξαθα γηα ΔΔΓΑ, ην 9% ζηελ θαηεγνξία γλσκνδνηήζεηο θαη δηαρεηξίδεηαη ην 6% ηνπ ηζηάκελνπ μπιαπνζέκαηνο ηεο Α/Γηνίθεζεο. Γαζαρχεία καηηγορίας Γ Σα Γαζαξρεία Αηγίνπ θαη Καιαβξχησλ ζπγθέληξσζαλ 18,9 κφξηα αληίζηνηρα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Γαζαξρείν Αηγίνπ ήηαλ ζηηο θαηεγνξίεο Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ κε 5%, ελψ γηα ην Γαζαξρείν Καιαβξχησλ δηαζέηεη ηζηάκελν μπιαπφζεκα m 3, ήηνη πνζνζηφ 6% ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σα Γαζαξρεία Γπζείνπ θαη Μνιάσλ ζπγθέληξσζαλ 14,5 θαη 14,1 κφξηα αληίζηνηρα. Σν κελ Γαζαξρείν Γπζείνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πήξε ήηαλ ζηελ θαηεγνξία άδεηεο πινηνκίαο 5%, ελψ ην Γαζαξρείν Μνιάσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πήξε ήηαλ ζηελ θαηεγνξία έθηαζε κε 4%. Γ. Γ/λζεηο Γαζψλ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ εδξεχνπλ επηά Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κε Γαζαξρεία νη νπνίεο θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α θαη ε βαζκνινγία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 200 έσο 130,9. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Αηησιναθαξλαλίαο είρε ηα πςειφηεξα κφξηα (200), αθνινπζεί ε δ/λζε δαζψλ Ζιείαο κε 190,επεηαη ε Γ/λζε δαζψλ Μεζζελίαο κε 170, νη Γ/λζεηο Γαζψλ Αξθαδίαο θαη Κνξηλζίαο κε 165 θαη 166, αληίζηνηρα θαη ηέινο ε Γ/λζε Γαζψλ πάξηεο κε 140.Οη πεξηζζφηεξνη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη είλαη ζηε Γ/λζε Γαζψλ Μεζζελίαο, ε νπνία ζπγθέληξσζε 170,2 κφξηα. Ο ζπληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο ήηαλ 23,03 (Γξάθεκα Νν Ε1ζηα). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ λήζσλ, πνπ πξέπεη λα ζρνιηαζηεί, είλαη φηη ππάξρνπλ επηά Γαζαξρεία, δειαδή ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ Γαζαξρείσλ, φπνπ ππεξεηεί έλαο Γαζνιφγνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γαζαξρεία πάξηεο (Α θαηεγνξία), Κππαξηζζίαο, Βπηίλαο, Σξηπφιεσο (Β θαηεγνξίαο) θαη ζηα Γαζαξρεία Μνιάσλ, Αηγίνπ θαη Γπζείνπ (Γ Καηεγνξίαο). Απηή ε δηαπίζησζε εκθαλίδεη κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν ηελ αλάγθε άκεζεο ελίζρπζεο απηψλ ησλ κνλάδσλ ζε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ψζηε νη πξνζθεξφκελεο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 119

120 ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο λα βειηησζνχλ θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνπνηεζεί φιν ην παξαγσγηθφ ηνπο δπλακηθφ, ψζηε λα έρεη ηα κέγηζηα νθέιε ε ηνπηθή θνηλσλία. Α Β Γ Γξάθεκα Νν Ζ1ζηα. Καηάηαμε ησλ Δ/λζεσλ Δαζώλ ησλ λνκώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίσλ λήζσλ Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 120

121 Ε 1 δ. Γαζηθέο Τπεξεζίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο α/α 1 2 Καηεγνξίεο Γξαζηεξηνηήηωλ Βεβαηψζεηο θαη Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα θαη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Αιεμ/πνιεο νπθιίνπ Γηδπκνηείρνπ Ξάλζεο ηαπξνύπνιεο Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ % 1% 1% 12% 0% 3% 2% % 2% 2% 1% 3% 9% 3% 3 Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) 4 Αλνκήκαηα 5 Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 5α Αδεηεο ζήξαο 6 Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ (πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ) Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη & CITES Γηαρείξηζε (αδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο θαη πηλαθεο πινηνκίαο θιπ) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ 11 Δζνδα 12 Ηζηακελν μπιαπφζεκα ζε m 3 13 Δθηαζε 14 Μπαιηαηδήο % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0.8% 1.1% 3% 0.2% 3% 1.3% % 4.7% 0.4% 1.8% 0.4% 1.8% 4.8% % 1.4% 6.3% 0.0% 6.1% 0.0% 6.2% % 1.3% 1.3% 2.2% 0.1% 15.5% 8.0% % 5.3% 4.0% 5.3% 2.0% 6.0% 3.3% % 24.4% 0.9% 8.8% 2.2% 0.5% 11.8% % 4.0% 1.0% 3.5% 0.7% 4.0% 0.8% 23,501 41,426 9,831 18,787 6,612 96,228 28, % 6.5% 1.6% 3.0% 1.0% 15.2% 4.5% 3, , , , , % 3.4% 0.0% 0.0% 1.4% 5.6% 19.8% 226, , , , , ,230, , % 3.0% 2.5% 4.4% 1.0% 21.7% 7.1% 2,335,748 1,128, ,644 2,765,808 1,056,687 8,422,393 2,183, % 2.6% 1.5% 6.4% 2.5% 19.6% 5.1% 1,400, ,134 2,020,000 1,450, ,000 2,678, , % 2.9% 7.0% 5.0% 1.1% 9.3% 2.4% 2,257, ,186, ,428, ,137, , , % 0.0% 2.9% 5.9% 2.8% 1.9% 1.6% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 73.9% 63.6% 33.7% 61.8% 24.0% 116.3% 81.8% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 4.62% 3.98% 2.11% 3.86% 1.50% 7.27% 5.11% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 121

122 α/α 1 Καηεγνξίεο Γξαζηεξηνηήηωλ Βεβαηψζεηο θαη Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Καβάιαο Θάζνπ Θεζ/λίθεο ηαπξνύ Λαγθαδά εξξώλ ηδ/θάζηξνπ % 2% 8% 1% 6% 3% 1% α Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα θαη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) Αλνκήκαηα Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο Αδεηεο ζήξαο Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ (πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ) Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη & CITES Γηαρείξηζε (αδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο θαη πηλαθεο πινηνκίαο θιπ) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ Δζνδα Ηζηακελν μπιαπφζεκα ζε m 3 Δθηαζε Μπαιηαηδήο % 2% 4% 1% 28% 2% 0.23% % 0% 0% 4% 10% 30% 0% % 2% 5% 4% 12% 2% 4% % 0.4% 0.9% 2.7% 2.4% 1.6% 2.4% % 7.8% 16.3% 1.2% 4.9% 5.9% 3.4% % 2.1% 7.4% 1.5% 1.5% 4.3% 4.9% % 4.0% 13.2% 0.7% 2.0% 7.3% 1.3% % 0.5% 4.3% 7.4% 2.7% 0.1% 0.8% % 0.6% 10.2% 3.7% 1.1% 11.4% 2.7% 9,712 10,342 19,195 18,162 42, % 0.0% 1.6% 3.0% 2.9% 6.8% 0.0% 2, , , , % 0.0% 0.5% 6.2% 1.8% 0.0% 1.3% 231, , , , , , , % 0.1% 5.8% 1.5% 2.4% 7.5% 2.8% 1,453,141 2,128, , ,554,300 1,115,471 1,807, % 5.0% 0.4% 0.0% 3.6% 2.6% 4.2% 1,719, ,262 1,671, ,000 1,209,200 1,863,655 1,250, % 1.3% 5.8% 2.1% 4.2% 6.5% 4.3% 5,146, , ,817, ,780, ,456, ,640, % 1.4% 9.3% 6.8% 6.0% 0.0% 4.0% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 68.7% 29.2% 94.1% 47.7% 92.2% 90.7% 38.0% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 4.29% 1.83% 5.88% 2.98% 5.76% 5.67% 2.38% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 122

123 α/α 1 Καηεγνξίεο Γξαζηεξηνηήηωλ Βεβαηψζεηο θαη Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Νηγξίηαο Πνιπγύξνπ Καζζάλδξαο Αξλαίαο Κηιθίο Γνπκέληζαο % 6% 9% 8% 3% 2% α Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα θαη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) Αλνκήκαηα Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο Αδεηεο ζήξαο Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ (πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ) Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη & CITES Γηαρείξηζε (αδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο θαη πηλαθεο πινηνκίαο θιπ) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ Δζνδα Ηζηακελν μπιαπφζεκα ζε m 3 Δθηαζε Μπαιηαηδήο % 3% 1% 1% 2% 1.48% % 0% 0% 0% 0% 2% % 3% 2% 3% 4% 4% % 3.5% 0.2% 6.6% 1.0% 5.2% % 5.8% 1.3% 2.3% 4.1% 1.9% % 5.1% 1.0% 2.7% 2.8% 0.6% % 5.3% 0.7% 6.6% 1.3% 1.3% % 0.4% 5.1% 0.7% 0.2% 2.5% % 10.1% 11.3% 1.2% 3.6% 1.8% 17,021 4, ,943 19,388 41, % 0.7% 0.0% 6.9% 3.1% 6.6% 3, , , , , % 1.2% 0.0% 16.4% 1.9% 11.9% 97, , , , , , % 2.0% 1.8% 4.4% 6.0% 2.4% 0 1,342, ,483 1,694, ,468 2,077, % 3.1% 0.8% 3.9% 0.3% 4.8% 687,153 1,850, , ,200 1,912, , % 6.4% 1.2% 2.6% 6.6% 2.2% 1,820, ,842, ,191, ,454, % 16.6% 2.9% 0.0% 0.0% 3.5% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 27.3% 72.4% 38.8% 65.6% 40.5% 54.3% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 1.71% 4.53% 2.43% 4.10% 2.53% 3.39% Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Γαζηθνί Υάξηεο Σειηθά κφξηα πλερίδεηαη Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 123

124 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο α/α Καηεγνξίεο Γξαζηεξηνηήηωλ Δδεζζαο Αξηδαίαο Νάνπζαο Βέξνηαο Γ.Γ. ΡΟΓΟΠΖ Γ.Γ. ΠΙΔΡΙΑ ύλνιν 1 Βεβαηψζεηο θαη Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ ,846 5% 1% 2% 6% 5% 7% 100% α Τπνζέζεηο ζε δηθαζηήξηα θαη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. (δηαβηβαζηηθά, απνθάζεηο) Αλνκήκαηα Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο Αδεηεο ζήξαο Γλσκνδνηήζεηο Αξηζκφο Μειεηψλ (πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ) Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη & CITES Γηαρείξηζε (αδεηεο πινηνκίαο, κειέηεο θαη πηλαθεο πινηνκίαο θιπ) Παξαγσγή μπισδσλ πξντφλησλ Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ΥΚΜ Δζνδα Ηζηακελν μπιαπφζεκα ζε m 3 Δθηαζε Μπαιηαηδήο ,161 3% 0.28% 1% 2% 10% 2% 100% % 0% 0% 0% 8% 42% 100% ,175 4% 4% 0.47% 5% 5% 6% 100% , % 2.7% 2.7% 5.6% 37.5% 5.4% 100% , % 2.7% 1.2% 4.3% 2.3% 2.3% 100% % 1.3% 2.5% 1.8% 3.9% 4.5% 100% % 0.7% 0.7% 0.7% 7.9% 6.0% 100% , % 0.7% 0.7% 0.2% 11.8% 5.0% 100% , % 4.8% 3.8% 1.5% 0.0% 4.8% 100% 26,589 57,476 46,565 50, , % 9.1% 7.4% 8.0% 0.0% 0.0% 100% 2, , , , % 1.5% 0.0% 0.0% 2.4% 17.1% 100% 158, , , , , ,676, % 4.5% 1.9% 3.9% 100% 843,897 3,058, , ,785 2,213,071 3,028,000 42,964, % 7.1% 1.7% 1.7% 5.2% 7.0% 100% 1,518, , ,000 1,230, , ,390 28,874, % 3.4% 1.6% 4.3% 0.9% 0.5% 100% 592, ,550, ,833, ,102, % 0.0% 0.0% 1.4% 6.2% 4.5% 100% Άζξνηζκα πνζνζηψλ 46.9% 43.8% 27.4% 46.0% 106.0% 115.3% Απφιπηνο αξηζκφο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 2.93% 2.74% 1.71% 2.88% 6.63% 7.21% % Απφιπηνο αξηζκφο (1Υ10) Γαζηθνί Υάξηεο (+50) Γαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο (+25) Σειηθά κφξηα min απφιπηνπ αξηζκφο κνξίσλ= 15 max απφιπηνπ αξηζκνχ κνξίσλ= 72.7 πληειεζηήο αιαγήο θαηεγνξίαο (max-min)/3= 19.2 Πίλαθαο Νν Ζ1δ. Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 124

125 Α B Γ Γξάθεκα Νν Ζ1δ. Καηάηαμε ησλ Δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 125

126 Α. Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ππάξρνπλ δχν Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α (Γξάθεκα Νν Ε1δ) είλαη νη Γ/λζεηο δαζψλ Πηεξίαο θαη Ρνδφπεο πνπ εδξεχνπλ ζηνπο Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Πηεξίαο θαη Ρνδφπεο. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Πηεξίαο ζπγθέληξσζε 122,1 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ήηαλ ζηηο θαηεγνξία έγγξαθα γηα Δ.Δ.Γ.Α κε πνζνζηφ 42%, ην πνζνζηφ ηεο ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα ήηαλ 7% θαη ην πνζνζηφ ηεο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο» είλαη 4,5% κε έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,53. ηελ αξκνδηφηεηά ηεο βξίζθεηαη θαη ν Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ρνδφπεο ζπγθέληξσζε 122,1 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ήηαλ ζηηο θαηεγνξία δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε πνζνζηφ 37,5%, ην πνζνζηφ ηεο ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα ήηαλ 5,2% θαη ζηνλ έιεγρν θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο» 6,2% κε έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Β. Γαζαξρεία ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ππάγνληαη 24 Γαζαξρεία, ηα δψδεθα απφ απηά (Αιεμαλδξνχπνιεο, νπθιίνπ, Ξάλζεο, Γξάκαο, Νεπξνθνπίνπ, Θεζζαινλίθεο, Λαγθαδά, εξξψλ, Πνιχγπξνπ, Αξλαίαο, Καβάιαο θαη Αξηδαίαο) θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α, ηα νθηψ απφ απηά (Γηδπκνηείρνπ, ηαπξνχ, ηδεξνθάζηξνπ, Καζζάλδξαο, Κηιθίο, Γνπκέληζζαο, Έδεζζαο θαη Βέξνηαο) θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β, θαη ηα ππφινηπα ηέζζεξα (ηαπξνχπνιεο, Θάζνπ, Νηγξίηαο θαη Νάνπζαο) ζηελ θαηεγνξία Γ (Γξάθεκα. Νν.Ε1δ). Γαζαρχεία καηηγορίας Α Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Νν.Ζ1δ, ην Γαζαξρείν Γξάκαο είλαη πξψην κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία (72,7 κφξηα), κε ζηελ θαηεγνξία ησλ εζφδσλ λα αληηπξνζσπεχεη ην 21,7% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Α/Γηνίθεζεο, ε θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα λα απνηειεί ην 19,6% πνπ (8,422,393 m 3 μπιψδεο φγθνο), ε θαηεγνξία Γλσκνδνηήζεηο ην 15,5% θαη ε παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ην 15,2%. Σν Γαζαξρείν Θεζ/ληθεο ζπγθέληξσζε 58,8 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Άδεηεο ζήξαο κε 16,3%, ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ ην πνζνζηφ ηνπ είλαη 8%, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο» ( ,94 ) ήηνη ην 9,3% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σα ίδηα πεξίπνπ κφξηα κε ηελ Θεζ/λίθε ζπγθεληξψλνπλ ηα δαζαξρεία Λαγθαδά θαη εξξψλ, 57,6 θαη 56,7 αληίζηνηρα. Σα Αξηδαίαο θαη Νεπξνθνπίνπ έρνπλ ηα ίδηα πεξίπνπ κφξηα 52,4 θαη 51,6 αληίζηνηρα. Σέινο ηα κφξηα ησλ ππφινηπσλ δαζαξρείσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θπκαίλνληαη απφ 34 έσο 46 κφξηα. Σν Γαζαξρείν Λαγθαδά ζπγθέληξσζε 57,6 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ ζελ θαηεγνξία Αλνκήκαηα κε 12%, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αι. Μπαιηαηδήο» ην 9,3% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν εξξψλ ζπγθέληξσζε 57,6 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 30%, ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Έγγξαθα γηα Δ. Δ. Γ. Α. Σν Γαζαξρείν Αξηδαίαο, ζπγθέληξσζε 57,6 κφξηα, ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα ην πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 7,1% πνπ αληηπξνζσπεχεη m 3 μπιψδε φγθν θαη ζηελ παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ην πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 9,1%. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Γαζαξρείν απηφ πξνζηέζεθαλ 25 κφξηα επηπιένλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Σν Γαζαξρείν Νεπξνθνπίνπ ζπγθέληξσζε 51,1 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 19,8% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Γηάζεζε θαπζνμχισλ, φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη κε πνζνζηφ 11,8%. Σν Γαζαξρείν Αιεμαλδξνχπνιεο ζπγθέληξσζε 46,2 κφξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 14% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία αλνκήκαηα, ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα ην πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 5,4% θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 5,5% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Πνιπγχξνπ ζπγθέληξσζε 45,3 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 16,6% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 126

127 Αξλαίαο ζπγθέληξσζε 41 κφξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 16,4% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Γηάζεζε θαπζφμπισλ θαη ζηελ παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ην πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 6,9%. Σν Γαζαξρείν νπθιίνπ ζπγθέληξσζε 39,8 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 24,4% ζηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη. ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ βξίζθεηαη θαη ην Δζληθφ Πάξθν ηνπ Γάζνπο ηεο Γαδηάο. Σν Γαζαξρείν Ξάλζεο ζπγθέληξσζε 38,6 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 12% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 5,9% ζηελ Α/Γηνίθεζε. Γαζαρχεία καηηγορίας Β Σν Γαζαξρείν Γνπκέληζζαο ζπγθέληξσζε 33,9 κφξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 11,9% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Γηάζεζε θαπζνμχισλ θαη ζηελ παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ ην πνζνζηφ ηνπ ήηαλ 6,6% θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 3,5% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν ηαπξνχ ζπγθέληξσζε 29,8 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 7,4% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 6,8% ζην ζχλνιν ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Έδεζζαο ζπγθέληξσζε 29,3 κφξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 5,4% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία άδεηεο ζήξαο θαη ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ, επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ 5,3%, νθείιεηαη ζηελ έθηαζε αξκνδηφηεηάο ηνπ. Σν Γαζαξρείν Κηιθίο ζπγθέληξσζε 25,3 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Έζνδα αληηπξνζσπεχνληαο ην 6% ζηα έζνδα ηεο Α/Γηνίθεζεο. Σν Γαζαξρείν Καζζάλδξαο ζπγθέληξσζε 25,3 κφξηα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 9% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ. Διέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 2,9% ζηελ Α/Γηνίθεζε Σν Γαζαξρείν ηδεξνθάζηξνπ, ζπγθέληξσζε 25,3 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 4,9% ήηαλ ζελ θαηεγνξία Γλσκνδνηήζεηο θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 4% ζηελ Α/Γηνίθεζε επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ 4%, νθείιεηαη ζηελ έθηαζε αξκνδηφηεηάο ηνπ. Σν Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ, ζπγθέληξσζε 21,1 κφξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 6,3% είλαη ζηελ θαηεγνξία Άδεηεο ζήξαο, ζηνλ αξηζκφ κειεηψλ κε πνζνζηφ 4%. Διέγρεη θαη εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 2,9% ζηελ Α/Γηνίθεζε. εκαληηθφ επίζεο πνζνζηφ (7%) νθείιεηαη ζηελ έθηαζε αξκνδηφηεηάο ηνπ.. Γαζαρχεία καηηγορίας Γ Σν Γαζαξρείν Θάζνπ ζπγθέληξσζε 18,3 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 7,8% ζηελ θαηεγνξία άδεηεο ζήξαο, δεχηεξν θαηά ζεηξά πνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία ηζηάκελν μπιαπφζεκα. Σα Γαζαξρεία Νηγξίηαο θαη Νάνπζαο ζπγθέληξσζαλ 17,1 κφξηα αληίζηνηρα. Σν Γαζαξρείν Νηγξίηαο πήξε 4,4% ζηηο θαηεγνξίεο Γηάζεζε θαπζφμπισλ θαη έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο», ελψ γηα ην Γαζαξρείν Νάνπζαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 7,4% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία παξαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ. Σν Γαζαξρείν ηαπξνχπνιεο ζπγθέληξσζε 15 κφξηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 6,1% ήηαλ ζηελ θαηεγνξία άδεηεο ζήξαο θαη ειέγρεη ή εθηειεί έξγα ζην «Αι. Μπαιηαηδήο» κε πνζνζηφ 2,8% ζηελ Α/Γηνίθεζε. Γ. Γ/λζεηο Γαζψλ ηελ Απνθεληξσκέλε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο εδξεχνπλ νη αθφινπζεο επηά Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κε Γαζαξρεία Έβξνπ, Ξάλζεο, Γξάκαο, Καβάιαο Θεζλίθεο, εξξψλ, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο Πέιιαο θαη Ζκαζίαο, νη νπνίεο θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α θαη ε βαζκνινγία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 196,2 έσο 95,9. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Θεζζαινλίθεο ερεη ηα πςειφηεξα κφξηα (196,2), αθνινπζνχλ ε Γ/λζε Γαζψλ Γξάκαο κε 173,8, ε Γ/λζε δαζψλ Υαιθηδηθήο κε 160, ε Γ/λζε δαζψλ Έβξνπ κε 157,1, ε Γ/λζε δαζψλ εξξσλ κε 147,6, ε Γ/λζε δαζψλ Πέιιαο κε 131,7 θαη νη ππφινηπεο απφ 95,2 έσο 95,2 κφξηα ε Γ/λζε Γαζψλ Ζκαζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη είλαη ζηε Γ/λζε Γαζψλ Θεζζαινλίθεο. Ο ζπληειεζηήο αιιαγήο θαηεγνξίαο ήηαλ 33,4 (Γξάθεκα Νν Ε1δα). Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 127

128 Α Β Γ Γξάθεκα Νν Ζ1δα. Καηάηαμε ησλ Δ/λζεσλ Δαζώλ ησλ λνκώλ ηεο Α/Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Ε2. πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα ε φιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο νη Γ/λζεηο Γαζψλ κε Γαζαξρεία θαζψο θαη νη Γ/λζεηο Γαζψλ ρσξίο Γαζαξρεία θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία Α. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ε θαηάηαμή ηνπο δελ πξνέθπςε απφ ηε κνξηνδφηεζή ηνπο (Γ/λζε Γαζψλ Πεηξαηά θαη Γπηηθήο Αηηηθήο) αιιά απφ εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο εμεγνχληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα Νν Ζ2, ζηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο φια ηα Γαζαξρεία θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β. Σα πεξηζζφηεξα Γαζαξρεία πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ βξίζθνληαη ζηελ Α/Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 52% ησλ δαζαξρείσλ φιεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. πλνιηθά ζε φιε ηελ ρψξα ην 34% (27 Γαζαξρεία) ησλ Γαζαξρείσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α, ην 43% (34 Γαζαξρεία) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Β θαη ηέινο ην 24% (19 Γαζαξρεία) θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ. Δθφζνλ ν ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο ηα Γαζαξρεία Β θαη Γ θαηεγνξίαο κε κεγάιν δπλακηθφ μπιαπνζέκαηνο δχλαηαη, κε αλαγθαία ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα θαηαηαγνχλ ζηελ Α ή Β θαηεγνξία αληίζηνηρα. Πφξηζκα Δπηηξνπήο Page 128

129 Γξάθεκα Νν Ε2. Αξηζκφο Γαζαξρείσλ αλα θαηεγνξία θαηάηαμεο Ε.3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηφζν κεγάιν εχξνο θαη ζεκαληηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, ειήθζεζαλ ππφςε νη αλάγθεο ηνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, κε ηαπηφρξνλε πξνβνιή ηνπο ζην κέιινλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαζνξίζηεθαλ νη θνπνί θαη νη ηφρνη ηεο Γαζνπνλίαο, πνπ επηζπκνχκε θαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο κέζα. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ην παξαγφκελν έξγν ζε ζπλάξηεζε κε ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ, ηελ έθηαζε ηεο ρσξηθήο ηνπο επζχλεο, ηηο ινηπέο παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Α, Β θαη Γ) πξνηείλνπκε ην αθφινπζα νξγαλνγξάκκαηηα (ρήκαηα Ε3β) Γηαηεξείηαη ε βαζηθή δνκή ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ, ηηο Γ/λζεηο Γαζψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ (πξψελ λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ), ηα δαζαξρεία θα&eta