ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010"

Transcript

1 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ ακαξηάο

2 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Αρμοδιόηηηες Φορέων Διατείριζης Οη θνξείο δηαρείξηζεο, σο φξγαλα άζθεζεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηνλ Λ. 1650/1986, ν νπνίνο πξνέβιεςε ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχνληαη εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θνληά ζηα πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπο (άξζξν 21 παξ. 2 πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Λ. 2742/1999). Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ζεζκνζέηεζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο δηαπλέεηαη απφ ηελ παλεπξσπατθή ηάζε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ, κε επξεία αληηπξνζψπεπζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 1. Οη ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 2742/1999 πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 1 Ηηαιηθφο λφκνο 394/91 πεξί πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, κε πεξηγξαθή ζηελ νπζία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλάινγνπ κε ην ειιεληθφ, θαη αθνξνχζε ην Δζληθφ Πάξθν ηνπ Σζηιέλην ζηελ Λφηηα Ηηαιία θαη ηνλ αληίζηνηρν θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ 1

3 Θαηάξηηζε θαη επζχλε εθαξκνγήο θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΠ Θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 1650/86 θαη ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πιινγή, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσζεο πλεξγαζία κε ΤΠΔΘΑ, ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ΑΔΗ, ΚΘΟ, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ. Παξνρή γλσκνδνηήζεσλ πξηλ απφ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιν ζέκα γηα ην νπνίν ζηηείηαι ε γλψκε ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο Δπηθνπξία δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηνλ έιεγρν ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ φξσλ Θαηάξηηζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ, εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έξγσλ ππνδνκήο, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Δθπφλεζε εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ Δλεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πιεζπζκνχ Πξνψζεζε, ππνζηήξημε, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, έθδνζε αδεηψλ μελάγεζεο θαη ρνξήγεζε αδεηψλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερληθψλ δνθηκψλ αλαιχζεσλ Υνξήγεζε ζήκαηνο πνηφηεηαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ΠΠ Γηαρείξηζε δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ παξαρσξνχληαη πξνο ην θνξέα ή κηζζψλνληαη απφ απηφλ Αναλσηική παροσζίαζη αρμοδιοηήηων Οη θαλνληζκνί δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΠ είλαη νπζηαζηηθά, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ελφο εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. Οη θαλνληζκνί απηνί απνηεινχληαη απφ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε επηηξεπφκελεο ρξήζεηο, δξάζεηο, έξγα θ.ιπ. αιιά θαη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. απαγνξεχεηαη ε θνπή θαη ζπιινγή απηνρζφλσλ θαη ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο). Θαηά ηελ έλλνηα απηή, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο, δχλαηαη λα έρνπλ θαζήθνληα αζηπλνκηθήο κνξθήο, παξά ην φηη είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνζψπσλ κε αληίζηνηρε 2

4 κνξθή πνπ αζθνχλ «αζηπλνκηθά» θαζήθνληα είλαη νη θπλεγεηηθέο νκνζπνλδίεο, νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θέξνπλ δηαθξηηηθά θ.ιπ. Οη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο απηή ηε ζηηγκή, βέβαηα, δελ έρνπλ αξκνδηφηεηεο αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ, κπνξνχλ φκσο λα πξνρσξνχλ ζε απιέο αλαθνξέο δηαπηζησκέλσλ παξαβάζεσλ 2. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο (επηθαηξνπνίεζε παιαηφηεξσλ ή εμνινθιήξνπ λέα ζρέδηα) απνηεινχζαλ κέρξη ζήκεξα μερσξηζηά ππνέξγα (ππεξεζίεο εθηφο ηερληθψλ κειεηψλ) εληαγκέλα ζην Γ ΘΠ απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Οξηζκέλα απφ απηά πινπνηήζεθαλ επηηπρψο θαη άιια απνηεινχλ έξγα γέθπξεο ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ). Δπηηπρία γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ελέξγεηα θαηαμίσζεο θαη, ελδερνκέλσο, ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπο, ζα απνηειέζεη ε ζχληαμε ησλ επφκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ απηνχο εμνινθιήξνπ, ρσξίο ηελ αλάζεζε ηνπο ζε αλαδφρνπο κειεηεηέο. Ζ αξκνδηφηεηα ησλ θνξέσλ ζην πεδίν ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζηελ λνκηθή θαη πιηθή εθαξκνγή ηνπο αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο, ε νπνία ζεκεησηένλ νθείιεη λα ιακβάλεη θαη δεκνζηφηεηα. Ο Λ. 2742/1999 νξίδεη σο μερσξηζηή αξκνδηφηεηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (monitoring) γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, δίλνληαο έηζη ηελ δένπζα βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηελ θάζε ΠΠ. Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε «γξακκή» απνηειεί θαη απαίηεζε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ακαξηάο γηα παξάδεηγκα, έρεη εθδεισζεί θαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ Γηπιψκαηνο Α Θαηεγνξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο monitoring θαη θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο είλαη εμάιινπ ζπκπιένληεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη αξθεηνί Φνξείο Γηαρείξηζεο πινπνηνχλ κε κεγάιε επηηπρία πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ελ γέλεη πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο θνξείο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα επηβεβιεκέλε πιένλ, δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηελψλ νηθνλνκηθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ηίζεληαη κέρξη ζηηγκήο απφ ηελ Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ε θηλεηνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ (Α.Δ.Η., 2 χκθσλα φκσο κε ην Π.Δ. 237/92 ηνπ ηδ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ φζνπο εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ θάηη πνπ φκσο απεδείρζε ελ ηέιεη αληηζπληαγκαηηθφ κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηδ 3

5 εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.) κε ακνηβαία νθέιε είλαη ελδερνκέλσο, κηα θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα θηλεζνχλ φινη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη εδξαησζεί, ράξηλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πιιφγνπ «Διιεληθή Φχζε» κε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πξέπεη λα ζπλερηζηεί, επηθνπξψληαο κε θάζε κέζν ην έξγν ησλ δηαθφξσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θπξίσο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, φπνπ ζα βξεζνχλ θαη αξθεηνί ζπκπαξαζηάηεο ζην έξγν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. Ωο πξνο ην δήηεκα ησλ γλσκνδνηήζεσλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Δίλαη απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε ησλ φξσλ πξνζηαζίαο θαη ραξαθηεξηζκνχ φισλ ησλ Π.Π. κε Π.Γ. ψζηε λα θαηνρπξσζνχλ θαη λνκηθά νη Φνξείο Γηαρείξηζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπο. Δμάιινπ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ λφκν πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: «Κε ην παξαπάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ γεληθνί φξνη, απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε δφκεζε θαη ζηελ θαηάηκεζε αθηλήησλ, θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ εθηέιεζε έξγσλ. Κε ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ» (Άξζξν 21 Λ. 1650/1986). Ο ραξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ κε Θ.Τ.Α. ζηεξείηαη ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε έλα Π.Γ., αιιά ππεξηεξεί σο πξνο ηνλ ρξφλν έθδνζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην Π.Γ. είλαη απηφ κε ην νπνίν νθείιεη λα γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ ή ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 1650/1986. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Πακβψηηδαο φπνπ ην ηδ (ηδ 3595/2007) αθχξσζε ηελ ζρεηηθή ΘΤΑ κεηά απφ πξνζθπγή δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ αθχξσζε ηεο Θ.Τ.Α απφ ην ηδ βαζίζηεθε αθξηβψο ζην ζθεπηηθφ φηη ε ξχζκηζε ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο φθεηιε λα γίλεη κε Π.Γ. θαη φρη Θ.Τ.Α., δεκηνπξγψληαο έηζη λνκνινγία ε νπνία κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ απαίηεζε αιιά θαη αλαγθαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ κε Π.Γ., αθνινπζψληαο αθξηβψο ην λφκν. Ζ γλσκνδφηεζε σο έλλνηα δελ έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Γελ ππάξρεη ξεηή δηάηαμε πνπ λα αλαθέξεη ηελ ππνρξέσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ λα ιάβνπλ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο σο πξνο ηελ πινπνίεζε θάπνηνπ έξγνπ 4

6 δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο ΠΠ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα δεηήζνπλ ηε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 3. Ζ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ελφο Φνξέα Γηαρείξηζεο δελ ζπκπίπηεη θαη αλάγθε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ Natura Γηα παξάδεηγκα, ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Φ.Γ. ακαξηάο είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, ε νπνία είλαη επίζεο κηθξφηεξε ηεο πεξηνρήο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ππφ δηαβνχιεπζε ΔΠΚ. Θαηά ζπλέπεηα, ε πινπνίεζε ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπίπηεη κελ ζε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα κελ εκπεξηέρεηαη ζηελ πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Λ. 3044/2002, κε απνηέιεζκα, αθφκε θαη αλ ππήξρε δεζκεπηηθφηεηα σο πξνο ηελ ιήςε γλσκνδφηεζεο, απηή λα κελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα έξγν πνπ πινπνηείηαη εθηφο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο. Κε άιια ιφγηα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί θαη ρσξηθά ην ηξίπηπρν «Υσξηθή αξκνδηφηεηα Φνξέα Γηαρείξηζεο Υαξαθηεξηζκφο ΠΠ βάζε λ.1650/1986 Natura 2000 θαη λα επαλεμεηαζηεί πιήξσο ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Λ. 3044/ Ο ξφινο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηνλ έιεγρν ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ φξσλ είλαη μεθάζαξνο θαη κνξθνπνηείηαη κφλν ζε επηθνπξηθφ 3 Τθίζηαηαη φκσο απφ ην 2008 ν λφκνο 3698/2008 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζηνλ νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θηελνπηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζπκκεηέρεη ζηηο επηηξνπέο ζηαπιηζκνχ (πνπ γλσκνδνηνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ) θαη εθπξφζσπνο ηνπ νηθείνπ θνξέα δηαρείξηζεο 4 Άξζξν 6 ηεο ΘΤΑ 33318/3028/1998 («Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο») «Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ Δηδηθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο θαη ηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία θαη ελδεδεηγκέλα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο:..γ) ζηελ δπλαηφηεηα ζχζηαζεο εηδηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 1650/1986 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 5

7 επίπεδν. Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπάλσ, κπνξνχκε κε ππνζέζνπκε φηη ν ραξαθηήξαο απηφο δελ είλαη κφλν επηθνπξηθφο αιιά θαη ζπληνληζηηθφο. ηελ παξνχζα θάζε, κε ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο λα κελ έρνπλ θάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ Ιεηηνπξγίαο θαη Τπεξεζηψλ ηνπο, ν επηθνπξηθφο ξφινο πνπ πξνζδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην λνκηθφ πιαίζην είλαη απφιπηα ξεαιηζηηθφο θαη δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ απηή ηε δηάζηαζε. Ώζεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ραξαθηήξα απηνχ πξέπεη λα είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ψζηε θαη πάιη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα πνπ ζα εδξαηψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ζε νπζηαζηηθφ πιένλ επίπεδν. Ζ εθπφλεζε εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο γλσξίδνπλ κε κεγάιν βαζκφ επηηπρίαο. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο, θπξίσο ζε εζληθφ επίπεδν, ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη θπξίσο ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ επηθνπξία άιισλ αξρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε ΠΠ θαη πνπ αζρνινχληαη κε εθπφλεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα δηάζηαζε πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί. Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ (θαη φρη κφλν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο) κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζην πεξηβαιινληηθφ γίγλεζζαη θαη ζα εδξαηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ ζπλνξεχνπλ ή βξίζθνληαη εληφο ησλ ΠΠ δηαηεξνχλ ζηάζε θαρππνςίαο απέλαληη ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαζφηη ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο άιιε κηα «δεκφζηα» ππεξεζία πνπ ήξζε ζηνλ ηφπν ηνπο λα ηνπο επηβάιιεη κέηξα θαη απαγνξεχζεηο. Δίλαη θαζήθνλ ησλ Φνξέσλ λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα απηφ θαη λα απνθηήζνπλ ηελ εχλνηα θαη ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ρσξίο ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή ε επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε καθξνπξφζεζκν ζηάδην πινπνίεζεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ εθάζηνηε Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ ζα δξάζεη πξνζζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ζηεξενπνίεζεο ηεο ζέζεσο ηνπ θαζφηη θαη ε δήηεζε γλσκνδνηήζεσλ ζα πεξάζεη απφ ηελ ζθαίξα ηνπ ελδερφκελνπ ζηελ δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη αλαγθαίνπ. Ζ ρνξήγεζε ζεκάησλ πνηφηεηαο θαη ε αλαπηπμηαθή γξακκή πνπ κπνξεί λα ηνλίζεη έλαο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζε ηνπηθή θιίκαθα είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη λα εμεηάδεηαη ζε φζνπο Φνξείο δελ έρεη αλαπηπρζεί θαλ. Ζ δηαρείξηζε δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ παξαρσξνχληαη πξνο ην Φνξέα είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί κνλνκεξψο θαζφηη, ηνπιάρηζηνλ ζην πεδίν ηεο παξαρψξεζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ ππάξρνπλ λνκηθέο ζπγθξνχζεηο κε ηε δαζηθή λνκνζεζία αιιά θαη ζπγθξνχζεηο αξκνδηνηήησλ κε ηε δαζηθή ππεξεζία. Αλάινγα δεηήκαηα ελδερνκέλσο λα πθίζηαληαη γηα ηελ παξαρψξεζε άιισλ ηχπσλ εθηάζεσλ. 6

8 Σσμπεράζμαηα προηάζεις Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε βξαρχ-καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη πξνηάζεηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θνξείο δηαρείξηζεο, αθφκε θαη σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αζθνχλ δεκφζηα ππεξεζία ππφ ηελ ιεηηνπξγηθή έλλνηα, θαζφηη θάζε επέκβαζε ζε πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα πνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε σο ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο. Δληνχηνηο φκσο, νη λνκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ηδίσο απηέο πνπ ζπληζηνχλ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 5. πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα παξαθάησ: Δλεξγνπνίεζε πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζε φζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο δελ γίλεηαη ήδε. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα δψζνπλ θαη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ηεο επφκελεο 5εηίαο αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππνβάζξνπ πινπνίεζεο ρεδίσλ Γηαρείξηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ Φνξείο. Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο κε ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΚΘΟ θ.ιπ. Θεζκνζέηεζε ησλ φξσλ πξνζηαζίαο θαη ραξαθηεξηζκνχ φισλ ησλ Π.Π. κε Π.Γ. Ρεηή εθαξκνγή ησλ Π.Γ. γηα ζσζηή δηαρείξηζε. Δλζσκάησζε ζε φια ηα Π.Γ. ηνπ φξνπ ππνρξεσηηθήο γλσκνδφηεζεο ησλ Φ.Γ. επί ησλ πξνθαηαξθηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ εθηηκήζεσλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα έλζηαζεο απφ ηνπο Φ.Γ. γηα αλαζηνιή ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΘΑ. Δπαλεμέηαζε ησλ νξίσλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 5 π.ρ. έθδνζε δαζηθψλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ ξχζκηζε ηνπ θπλεγηνχ πξνζηαζία δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε πξσηφθνιια δηνηθεηηθήο απνβνιήο επηβνιή πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ έγθξηζε επεκβάζεσλ ζε δάζε απφθαζε γηα δαζηθφ ή κε ραξαθηήξα εθηάζεσλ εληφο εζληθνχ δξπκνχ αλαδαζψζεηο άζθεζε θαζεθφλησλ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ 7

9 Δλζσκάησζε ζε φια ηα Π.Γ. ηεο ππνρξέσζεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο λα δεηνχλ απφ φιεο ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο φισλ ησλ δσλψλ, λέσλ Κ.Π.Δ. γηα έθδνζε λέσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. Απνγξαθή θέξνπζαο ηθαλφηεηαο αλά δξαζηεξηφηεηα. Δλίζρπζε ηεο ζέζεσο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. πλεξγαζία κε παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ράξαμε αλαπηπμηαθήο γξακκήο. ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο είλαη κελ πξφζσπα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα αιιά φρη θαη κε θεξδνζθνπηθνχ 6. Ο απνγαιαθηηζκφο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή ππνζηήξημε ζα πξνζδψζεη άιιε δηάζηαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηβάιιεηαη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ψζηε λα θαηνρπξσζεί θαη ζεζκηθά ε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. 6 Κάιηζηα, ν Λ. 2742/1999 πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ θάζε Φνξέα 8

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα