ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ Σκιτζή Κ. 1, Γούλα Μ. 1,*, Πολυχρονοπούλου Eλ. 2, Χαλαράκης Eλ. 2 1 Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη 2 Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, ερβενακίων 24, 18545, Πειραιάς KEYWORDS: ιλύς, ιπτάµενη τέφρα, σταθεροποίηση, βαρέα µέταλλα, εκπλυσιµότητα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος διάθεσης των µεγάλων ποσοτήτων ιλύων, που προκύπτουν από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων στην Ελλάδα, αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα. Τόσο το µικροβιακό φορτίο, όσο και η ύπαρξη συγκεντρώσεων βαρέων µετάλλων όπως Cu, Cd, Ni, Zn, Pb, Cr, Hg στις ιλύες, επιτάσουν την εύρεση µιας µεθόδου σταθεροποίησής τους, κυρίως ως προς τους δύο αυτούς ρυπογόνους παράγοντες. Στην παρούσα εργασία µελετάται η σταθεροποίηση ενεργού ιλύος µέσω της χρήσης ιπτάµενης τέφρας, και κυρίως η εύρεση της βέλτιστης αναλογίας συµµετοχής των δύο αυτών υλικών στην παρασκευή µειγµάτων µε σκοπό την ορθά περιβαλλοντική και ασφαλή διάθεσή τους. Skitzi Κ. 1, Goula Μ. 1,*, Polychronopoulou H. 2, Chalarakis E. 2 1 Department of Pollution Control Technologies, Technological Education Institute of West Macedonia, Kila, Kozani, Greece 2 Environmental Protection Engineering S.A., Research and Development Dpt., 24 Dervenakion str., 18545, Piraeus ABSTRACT Last years the disposal form of large quantities of sewage sludge, resulting from Waste Water Treatment Plants in Greece, constitutes an important problem. Both microbial charge and the existence of heavy metals as Cu, Cd, Ni, Zn, Pb, Cr, Hg in sewage sludges, impose a stabilisation method establishment, mainly for these two pollutant factors. In the present work the stabilisation of the activated sewage sludge by using fly ash is studied and mainly the determination of the optimum mixing ratio of these two materials, aiming at their environmentally safe disposal. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια ραγδαία αύξηση του αριθµού των Κέντρων Επεξεργασίας Λυµάτων, εξέλιξη που θα έχει και συνέχεια λόγω και της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1991/271/ΕΚ). Κατά τη λειτουργία των µονάδων αυτών και µετά από το στάδιο της νιτροποίησης - απονιτροποίησης, τα απαλλαγµένα από το διαλυµένο ρυπαντικό φορτίο λύµατα οδηγούνται στις δεξαµενές καθίζησης, όπου συντελείται η τελευταία υποβοηθητική διεργασία της βιολογικής επεξεργασίας. Εκεί δίδεται ο απαραίτητος χρόνος στα αιωρούµενα σωµατίδια και τους µικροοργανισµούς (ενεργός ιλύς) να συσσωµατωθούν και να καθιζάνουν στον πυθµένα των δεξαµενών, ώστε από την επιφάνειά τους να υπερχειλίσουν τα απαλλαγµένα φορτίων λύµατα. Στην συνέχεια οι προκύπτουσες ποσότητες ενεργού ιλύος, αφού αφυδατωθούν, αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες εγκαταστάσεις για αρκετά µεγάλα όµως χρονικά διαστήµατα εξαιτίας της έλλειψης οργανωµένων εναλλακτικών τρόπων διάθεσης (π.χ. σε εγκαταστάσεις ξήρανσης-αποτέφρωσης, λιπασµατοποίησης) µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σηµαντικά πρόβληµα αποθήκευσης των νέων και συνεχώς αυξανόµενων ποσοτήτων που παράγονται, γεγονός που εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Το πρόβληµα βέβαια της διάθεσης της ιλύος απασχολεί όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Ελλάδα που η µόνη µέχρι στιγµής διέξοδος είναι η υγειονοµική της ταφή (η λιπασµατοποίηση ως τρόπος διάθεσης κατέχει ένα πολύ µικρό ποσοστό σε σχέση µε τις παραγόµενες ποσότητες ιλύος και λαµβάνει χώρα σε ένα µόνο κέντρο επεξεργασίας λυµάτων της χώρας) φαίνεται να έχει πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις [1]. Η σταθεροποίηση της ενεργού ιλύος µε την χρήση διαφόρων προσθέτων και η περαιτέρω χρήσης της έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης αρκετών ερευνητικών οµάδων [2],[3],[4],[5],[6]. Ένα είδος πρόσθετου υλικού µε κατάλληλες ποζολανικές ιδιότητες θα µπορούσε να είναι και η ιπτάµενη τέφρα (Ι.Τ.), που προκύπτει σε ποσότητες που ξεπερνούν τα 9 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο, από την καύση του λιγνίτη στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των περιοχών Πτολεµαϊδας και Μεγαλόπολης. Μάλιστα, ως αιωρούµενο υλικό που διαχέεται στον ατµοσφαιρικό αέρα και υποβαθµίζει σηµαντικά το έδαφος γύρω από τη ζώνη ηλεκτροπαραγωγής η ιπτάµενη τέφρα έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της τεχνολογίας για την εναλλακτική χρήσης της. Αν ληφθεί υπόψη και η αναγκαιότητα για διαρκώς αυξανόµενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια, τόνοι ιπτάµενης τέφρας παραµένουν αναζητώντας έναν ακόµη τρόπο αξιοποίησης εκτός από την χρησιµοποίηση της σε υλικά σκυροδέµατος. Το συγκεκριµένο υλικό, κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία δειγµάτων ιλύος βιολογικού καθαρισµού, ιδιαίτερα υψηλής περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα, σε αναλογίες που ξεκίναγαν από (τέφρα:ιλύς) 1:1 και έφταναν το 1:9 [7],[8]. Τα συγκεκριµένα µείγµατα (που προέκυψαν έπειτα από αναµιξη για χρονικό διάστηµα από 8 έως 72 ώρες) υποβλήθηκαν σε δοκιµές εκπλυσιµότητας οι οποίες έδωσαν πολύ καλά αποτελέσµατα, ενώ η αύξηση της τιµής του ph στο 12 (λόγω της αλκαλικότητας της τέφρας) κατά την ανάµιξη απέδειξε ότι ήταν το σηµαντικό αίτιο δραστικής µείωσης του µικροβιακού ρυπαντικού φορτίου της ιλύος, σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 99% [9]. Επίσης η εφαρµογή της ιπτάµενης τέφρας σε λάσπες βιολογικών καθαρισµών επιβεβαιώνεται και από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Πολιτειών (EPA) σε µελέτη που εκπόνησε σχετικά µε τη χρήση και τους τρόπους διάθεσης της ιλύος [10]. Έτσι, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν αφενός, στην διερεύνηση της χρησιµοποίησης του συγκεκριµένου υλικού ως πρόσθετο µε στόχο την σταθεροποίηση ιλύος από δείγµατα που ελήφθησαν από τρεις διαφορετικά κέντρα επεξεργασίας λυµάτων της χώρας, αφετέρου στην 2

3 προσπάθεια απορρόφησης σηµαντικών ποσοτήτων ιπτάµενης τέφρας µέσω µιας ενδεχόµενης εναλλακτικής χρήσης της. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια σειρά φυσικοχηµικών αναλύσεων των δύο υλικών (ιπτάµενης τέφρας και ιλύος), και στην συνέχεια ελέγχθηκαν βασικές παράµετροι των µειγµάτων των δύο υλικών, σε διαφορετικές αναλογίες. Στόχος ήταν η εύρεση των ιδανικών αναλογιών µείξης, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, η σταθεροποίηση δηλαδή της ιλύος. 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχικά διεξήχθησαν φυσικοχηµικές αναλύσεις τόσο για τα δείγµατα των ιλύων, όσο και για το δείγµα της Ιπτάµενης τέφρας. Ακολούθησε η παρασκευή των µειγµάτων ενεργού ιλύος από τρία διαφορετικά Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων (Κ.Ε.Λ.) της χώρας που εφεξής θα χαρακτηρίζονται ως ιλύες ΚΕΛ.Α, ΚΕΛ.Β, ΚΕΛ.Γ, και ιπτάµενης τέφρας (µε ανάµιξη που διήρκησε 1 ώρα) σε αναλογία 1:1, 1:2, 1:3. Στα µείγµατα µετρήθηκε το ph τους ανά ηµέρα και για διάρκεια 5 ηµερών και υποβλήθηκαν σε δοκιµή εκπλυσιµότητας Αναλυτικές Μέθοδοι και Συσκευές. Η διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων έλαβε χώρα µέσω συγκεκριµένων µεθόδων. Έτσι, η µέτρηση της υγρασίας έγινε κατά ASTM D 95, του στερεού υπολείµµατος κατά APHA 2540 B, της θερµογόνου δύναµης κατά ASTM D5468 και του ph κατά APHA 4500-H. Ο προσδιορισµός των µετάλλων πλην του Hg έγινε κατά EPA (µε µεθόδους προκατεργασίας κατά EPA 3015 και κατά EPA 3051), ενώ ο προσδιορισµός του Hg έγινε µε τη µέθοδο Cold Vapor Atomic Absorption Technic (µε µεθόδους προκατεργασίας κατά EPA και EPA 245.5). Επίσης οι δοκιµές εκπλυσιµότητας έγιναν κατά DIN S4. Για τη διεξαγωγή των αναλύσεων χρησιµοποιήθηκε φούρνος αποτέφρωσης µάρκας NABERT THERM, Bomb calorimeter µάρκας IKA-WERKE και µοντέλου C-5000, Φωτόµετρο Schimadzu UVmini 1240, ph-meter µάρκας METROHM 731. Επίσης ο προσδιορισµός των µετάλλων πλην του Hg έγινε µε συσκευή ΙCP Leeman Profile, ενώ του Hg µε συσκευή Leeman Hydra AA. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, η ανάλυση των µετάλλων και τα αποτελέσµατα των δοκιµών εκπλυσιµότητας των ιλύων από τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων παρέχονται στους πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν. Πίνακας 1. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά ιλύων από τα τρία Κ.Ε.Λ. Παράµετροι ΚΕΛ.Α ΚΕΛ.Β ΚΕΛ.Γ Στερεό Υπόλειµµα DS (%) 28,08 20,37 23,2 Θερµογόνος ύναµη (Kcal/Kg) ph (διάλυµα 10%) Ειδική Βαρύτητα 1,078 0,954 1,022 3

4 Πίνακας 2. Ανάλυση Μετάλλων δειγµάτων ιλύων από τα τρία Κ.Ε.Λ. ΚΕΛ.Α ΚΕΛ.Β ΚΕΛ.Γ Zn , Cd Μη ανιχνεύσιµο Μη ανιχνεύσιµο 2,62 Cu , Pb , Ni , Cr , Hg 1.6 0,23 0,15 Πίνακας 3. Αποτελέσµατα δοκιµής εκπλυσιµότητας για τα δείγµατα ιλύων από τα τρία Κ.Ε.Λ. ΚΕΛ.Α ΚΕΛ.Β ΚΕΛ.Γ Zn 27,90 163,20 40,53 Cd Μη ανιχνεύσιµο Μη ανιχνεύσιµο 0,48 Cu 4,43 11,70 17,24 Pb 2,81 3,41 32,11 Ni 6,21 16,84 19,14 Cr 8,72 30,36 27,34 Hg 0,10 0,02 0,01 Τα αποτελέσµατα του πίνακα 3 δίνονται σε µονάδες mg/kg Dry Solids ώστε να είναι εύκολα συγκρίσηµες οι ποσότητες των µετάλλων που εκπλύνονται σε σχέση µε τις αρχικές που υπήρχαν µέσα στα δείγµατα των ιλύων. Αντίστοιχα η χηµική ανάλυση της ιπτάµενης τέφρας που χρησιµοποιήθηκε δίνεται στον πίνακα 4. Πίνακας 4. Χηµική ανάλυση ιπτάµενης τέφρας. Συστατικά Ιπτάµενη τέφρα Ποσότητες (%) ιαθέσιµο ασβέστιο 4,88 Ελεύθερο ασβέστιο 2,11 Υγρασία 0,23 Απώλεια Πύρωσης 4,17 SO4= (σταθµικά) 4,45 Ειδικό βάρος 2,401 SiO 2 37,24 Al 2 O 3 17,62 Fe 2 O 3 7,58 CaO 24,80 MgO 3,45 4

5 Όλα τα µείγµατα που παρασκευάστηκαν υποβλήθηκαν σε δοκιµή εκπλυσιµότητας κατά DIN38414-S4,τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Πίνακας 5. Αποτελέσµατα δοκιµών εκπλυσιµότητας µειγµάτων ιλύων-ι.τ. ΚΕΛ.Α ΚΕΛ.Β ΚΕΛ.Γ 1:1 1:2 1:3 1:1 1:2 1:3 1:1 1:2 1:3 Zn 2,05 1,91 1,88 5,64 4,93 4,95 9,36 8,27 7,18 Cd Μ/Α Μ/Α Μ/Α Μ/Α Μ/Α Μ/Α 0,12 0,07 0,07 Cu 1,12 1,14 1,05 1,35 1,31 1,28 3,4 3,4 2,85 Pb 0,93 0,86 0,72 6,34 6,03 6,12 9,65 7,26 7,24 Ni 1,32 1,22 1,24 1,93 1,90 1,77 6,04 5,75 5,17 Cr 2,74 2,58 2,39 9,15 8,84 8,67 9,4 8,89 7,52 Hg 0,02 Μ/Α Μ/Α Μ/Α Μ/Α Μ/Α 0,01 Μ/Α Μ/Α Από τα αποτελέσµατα των δοκιµών εκπλυσιµότητας των µειγµάτων του Πίνακα 5 σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3 φαίνεται ξεκάθαρα η επίδραση της Ι.Τ. στη δέσµευση των βαρέων µετάλλων της ιλύος. Είναι χαρακτηριστική η µείωση στην εκπλυσιµότητα του Zn σε ποσοστά που ξεπερνούν το 76,9% για τα µείγµατα όλων των αναλογιών και όλων των δειγµάτων ιλύων. Αυτό βέβαια που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι η αύξηση της ποσότητας της Ι.Τ.δεν επιφέρει και αναλογικά αποτελέσµατα µείωσης της εκπλυσιµότητας των βαρέων µετάλλων. Έτσι ενώ για την περίπτωση του Cu στο µείγµα 1:1 ΚΕΛ.Α-Ι.Τ. η µείωση της εκπλυσιµότητας είναι της τάξης του 74.71% για την αναλογία 1:3 που η ποσότητα της Ι.Τ. είναι τριπλάσια η µείωση είναι ελάχιστα µεγαλύτερη 76.29%. Παρόµοια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι και τα αποτελέσµατα για τα υπόλοιπα µέταλλα γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αναλογία του 1:1 είναι η βέλτιστη δυνατή για την πρακτική εφαρµογή µιας τέτοιας µεθόδου σταθεροποίησης, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση µιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων που είναι αποµακρυσµένη από τις περιοχές των θερµοηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που παράγουν την ιπτάµενη τέφρα. Η αναλογία αυτή λοιπόν είναι η βέλτιστη λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα που επιτυγχάνει ως προς τη σταθεροποίηση της ιλύος αλλά και τα οικονοµικά, µια που έχει µικρότερα κόστη µεταφοράς, εγκαταστάσεων και επεξεργασίας. Ακολούθως, προκειµένου να διαπιστωθεί, τόσο η τιµή του ph, όσο και η µεταβολή του σε σχέση µε το χρόνο, όλων των µειγµάτων ιλύος-ι.τ., µετρήθηκε για χρονικό διαστηµα 5 ηµερών η συγκεκριµένη παράµετρος σε όλα τα µείγµατα που παρασκευάστηκαν. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων παρούσιάζονται στα σχήµατα 1,2 και 3 που ακολουθούν. 5

6 Μεταβολή ph σε σχέση µε το χρόνο για όλες τις αναλογίες µειγµάτων ΚΕΛ.Α: Ι.Τ. ph 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10, Ηµέρες 1:1 1:2 1:3 Σχήµα 1. Μεταβολή του ph σε σχέση µε το χρόνο για τα µείγµατα ιλύος ΚΕΛ.Α.: Ι.Τ. Μεταβολή ph σε σχέση µε το χρόνο για όλες τις αναλογίες µειγµάτων ΚΕΛ.Β : Ι.Τ. ph 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10, Ηµέρες 1:1 1:2 1:3 Σχήµα 2. Μεταβολή του ph σε σχέση µε το χρόνο για τα µείγµατα ιλύος ΚΕΛ.Β.: Ι.Τ. Μεταβολή ph σε σχέση µε το χρόνο για όλες τις αναλογίες µειγµάτων ΚΕΛ.Γ : Ι.Τ. ph 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10, Ηµέρες 1:1 1:2 1:3 Σχήµα 3. Μεταβολή του ph σε σχέση µε το χρόνο για τα µείγµατα ιλύος ΚΕΛ.Γ.: Ι.Τ. 6

7 Από τα σχήµατα είναι φανερό ότι τα µείγµατα διατήρησαν την τιµή του ph πάνω από το 12 για τουλάχιστον 2 ηµέρες, ενώ µετά από 5 ηµέρες όλα τα µείγµατα είχαν τιµή ph πάνω από 11,8. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Προστασίας Περιβάλλοντος της Αµερικής (E.P.A), η προσθήκη ασβέστου (είτε µε τη µορφή CaO, είτε ως Ca(OH) 2 ) σε λάσπη που προκύπτει από κέντρα επεξεργασίας λυµάτων, σε επαρκή ποσότητα ώστε να αυξηθεί το ph στην τιµή 12 και η διατήρηση της τιµής αυτής για τουλάχιστον δύο ώρες µειώνει δραστικά τους παθογόνους µικροοργανισµούς, καθιστώντας τη λάσπη σταθεροποιηµένη ως προς αυτό το ρυπαντικό παράγοντα. Επίσης σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε εργασία ελλήνων επιστηµόνων που πρόσθεσαν κατάλληλες ποσότητες CaO και Ca(OH) 2 σε λάσπη από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυττάλειας επιτυγχάνοντας µεγάλη µείωση στο µικροβιακό της φορτίο, µέσω της αύξησης της τιµής του ph στο 12 για τουλάχιστον 2 ώρες [11]. Η προσθήκη λοιπόν της Ι.Τ. επιτυγχάνει, µέσω της εκµετάλλευσης του µεγάλου ποσοστού της σε CaO, την αύξηση του ph των µειγµάτων στην τιµή 12 για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κατ επέκταση την µείωση του µικροβιακού φορτίου των ιλύων. Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, η Ι.Τ. αποδεικνύεται ως ένα αξιόλογο υλικό επεξεργασίας για τη σταθεροποίηση της ιλύος που προκύπτει από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων της χώρας. Έχοντας διπλή αντιρρυπαντική δράση, που εξασφαλίζει τη µείωση του µικροβιακού φορτίου και την ταυτόχρονη αναστολή, σε ένα µεγάλο ποσοστό, της εκπλυσιµότητας των βαρέων µετάλλων της ιλύος, σε συνδυασµό µε το χαµηλό της κόστος, η Ι.Τ θα µπορούσε να αποτελέσει ένα βέλτιστο µέσο σταθεροποίησης. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. P.Aubain, A.Gazzo, J.L.Moux, E.Mugier, H.Brunet, B.Landrea, Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge, European Commission, DG Environment-B/2, Grile, V. and Petkovsek, A. Stabilization of boron-containing mineral sludge with various solidification, Waste Management & Research (1997) 15, Su D.C. and Wong, J.W.C. The growth of corn seedlings in alkaline coal fly ash stabilized sewage sludge, Water, Air, and Soil Pollution 133: 1-13, Parkrian, P., Leong, S.T. Laortanakul, P. Juntaramitre J., An environmental sound method for disposal of both ash and sludge wastes by mixing with soil: a case study of Bangkok plain, Environmental Monitoring and Assessment 74: 24-43, Γ.Χριστούλας, Α..Ανδρεαδάκης, Α.Κουζέλη-Κατσίρη, Ε.Αφτιάς,.Μάµαης, ιαχείριση της παραγόµενης ιλύος κατά τη λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας, Heleco 99, Τόµος Ι., σ.σ.63-71, Θεσσαλονίκη L.H.Barnard,B.D.Bone,C.D.Hills, Guidance on the Use of Stabilisation/ Solidification for the Treatment of Contaminated Materials, R&D Technical Report P5-064/TR, CASST, Environment Agency of UK, Guitonas A., Hatzinikolaou N., Riziotis C., The use of fly ash as conditioner for dewatering of biological sludges in drying beds, Toxicol Environ. Chem., 31-32, (1991) 8. Μαrthur A., Khare S., Rupainwar D., Removal of heavy metals from main sewerwater of Varanasi city by adsorption on fly ash and blast furnace slag, J. Ind. Pollut. Control, 5(2),52-7 (1989) 9. Wang S., Viraraghavan T., Wastewater Sludge Conditioning by fly ash, Waste Management, Vol 17, No.7, pp ,

8 10. Biosolids Generation, Use, and Disposal in The United States, EPA503-R , Sept Τσίµας Σ., Βελονάκης Ε., Λεοντζάκος Μ., Συµβολή της Ασβέστου στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων. Η περίπτωση του κέντρου ελέγχου λυµάτων Ψυττάλειας. Τεχν.Χρον., ΤΕΕ, V, τευχ.1-2,

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαµαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ Κατσιώτη Μ., Λιότση Ε., Μπούρα Π., Κατσίρη Α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο KEY WORDS (ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ): Sewage sludge,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ηµήτριος Πάνιας και Ιωάννα Π. Γιαννοπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Μεταλλουργίας, 15780 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότερα, η διεργασία έψησης του κλίνκερ προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Νίκος Κάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός Υγιειονολόγος Περίληψη Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ Καδδά Ι. 1, Ταρτάρας Μ. 1, Σκλαρή Σ. 1,2*, Σαµαράς Π. 1 1 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Ως Μέσο Προσδιορισµού Των Απαιτούµενων Επενδύσεων: Η Περίπτωση Της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Ως Μέσο Προσδιορισµού Των Απαιτούµενων Επενδύσεων: Η Περίπτωση Της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Ως Μέσο Προσδιορισµού Των Απαιτούµενων Επενδύσεων: Η Περίπτωση Της Περιφέρειας Θεσσαλίας Σοφία Μπακοπούλου 1, Αθανάσιος Κούγκολος 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Βίκτωρ Ε. Στιβανάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα Π. Σαµαράς 1,2, Ε. Καλογήρου 2,3, Α. Καραγιαννίδης 2,4, Ν. Θέµελης 2,3, Σ. Καλλιώρα 2 1 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα

«Σταθεροποίηση-στερεοποίηση τέφρας νοσοκομειακών αποβλήτων σε γεωπολυμερή»

«Σταθεροποίηση-στερεοποίηση τέφρας νοσοκομειακών αποβλήτων σε γεωπολυμερή» Μεταπτυχιακή εργασία «Σταθεροποίηση-στερεοποίηση τέφρας νοσοκομειακών αποβλήτων σε γεωπολυμερή» ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγητής Γιδαράκος Ευάγγελος (Επιβλέπων) Καθηγητής Προβιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα