ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης"

Transcript

1 Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2 ΓΕΩΑΦΡΟΣ ΕPS Bιοµηχανικό προϊόν µορφής ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου πρίσµατος. Εντάσσεται στα γεωσυνθετικά υλικά. Αποτελείται από θερµικά συγκολληµένες πολυεδρικές κυψέλες διογκωµένου πολυστυρένιου.

3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρώτη ύλη: ιογκώσιµα σφαιρίδια πολυστυρένιου Παροχή ατµού και θέρµανση πρώτο στάδιο διόγκωσης (pre-puff) Tοποθέτηση σε ατσάλινη µήτρα και παροχή ατµού τελική διόγκωση, συγκόλληση σφαιριδίων, διαµόρφωση πρίσµατος

4 ΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ιαστάσεις: Μήκος =2.0 έως 4.0 m Πλάτος = 1.0 έως 2.0 m Υψος = 0.5 m Πυκνότητα: 10 kg/m 3 έως 40 kg/m 3

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ εκαετίες '50, '60 : Θερµοµονωτικές στρώσεις για την αντιµετώπιση της εισχώρησης του παγετού στο υπέδαφος. εκαετία '70 έως σήµερα : Κατασκευή ελαφρών επιχωµάτων, διερεύνηση κατασκευής συµπιεστών παρεµβληµάτων και αποσβεστήρων ταλαντώσεων.

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Το χαµηλό βάρος και η ιδιαίτερη µηχανική του συµπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS µια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωµάτων πάνω σε µαλακά / συµπιεστά εδάφη. Ο γεωαφρός EPS ζυγίζει από 0.5% έως 2.5% του βάρους των συµβατικών επιχωµάτων και κατά την εφαρµογή ελαχιστοποιούνται οι εργασίες βελτίωσης του φυσικού εδάφους. Ελαχιστοποιούνται προβλήµατα καθιζήσεων. Μειώνεται του κόστους συντήρησης του έργου.

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ Επιχώµατα οδοποιίας (µεγαλύτερος αριθµός εφαρµογών). Μεταβατικά επιχώµατα γεφυρών. Επιχώµατα αποκατάστασης / βελτίωσης ευστάθειας πρανών. Ελαφρά επιχώµατα πάνω από υπόγειες κατασκευές. Ελαφρά επιχώµατα για διαµόρφωση τοπίων.

8 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής. εν απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες βελτίωσης του συµπιεστού φυσικού εδάφους (π.χ. επίχωµα προφόρτισης, στερεοποίηση). Μείωση του χρόνου κατασκευής. Μείωση του κόστους συντήρησης κατά τη λειτουργία του έργου.

9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής. Αµελητέες καθιζήσεις του συµπιεστού υπεδάφους. Ικανότητα διαµόρφωσης κατακόρυφων παρειών. ραστική µείωση οριζόντιων φορτίων στο ακρόβαθρο της γέφυρας.

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ Μείωση της δρώσας µάζας ολίσθησης. υνατότητα κατασκευής κατακόρυφου µετώπου. Αύξηση του συντελεστή ασφάλειας. Ταχεία αποκατάσταση οδών σε περιοχές κατολισθήσεων.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σηµαντική αποµείωση της επιφόρτισης σε υπόγειες κατασκευές. υνατότητα ανύψωσης της στάθµης εδάφους χωρίς επιβάρυνση της υπάρχουσας κατασκευής.

12 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ιαµόρφωση όγκου µε µικρή επιφόρτιση των υποκείµενων εδαφών ή κατασκευών. Ευελιξία στο σχεδιασµό. Προστασία σηράγγων από καταπτώσεις βράχων.

13 ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ Παρεµβολή πλάκας γεωαφρού EPS µεταξύ εδάφους και κατασκευής επιτρέπει την οριζόντια παραµόρφωση του εδάφους και τη µείωση των φορτίων που ασκούνται από το έδαφος στην κατασκευή. Κατά τη διάρκεια σεισµικής φόρτισης ο γεωαφρός EPS λειτουργεί και σαν αποσβεστήρας ταλαντώσεων. Οικονοµία στο σχεδιασµό της κατασκευής αντιστήριξης.

14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. ιαπολιτειακή οδός Ι15, Salt Lake City, Utah, USA To πρόβληµα: Υπερβολικά συµπιεστό υπέδαφος, ύπαρξη ευαίσθητων υπόγειων αγωγών ύδρευσης, αερίου και τηλεπικοινωνιών, σφικτό χρονοδιάγραµµα. Η λύση: Κατασκευή επιχωµάτων µε γεωαφρό EPS. Αποτέλεσµα: Ελαχιστοποίηση καθιζήσεων, τήρηση χρονοδιαγράµµατος. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: m 3 Yψος επιχώµατος: 8.3 m (H max ) Kατακόρυφα πρανή Τύπος EPS: 20 kg/m 3

15 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. Mεταβατικό επίχωµα γέφυρας, Hjelmungen, Norway To πρόβληµα: Υπερβολικά συµπιεστό υπέδαφος, σηµαντικές καθιζήσεις των µεταβατικών επιχωµάτων, εγκάρσια εξώθηση υπεδάφους και προβλήµατα δυσλειτουργίας των ακροβάθρων. Η λύση: Αντικατάσταση επιχωµάτων πρόσβασης και ακροβάθρων µε γεωαφρό EPS. Τεχνικά χαρακτηριστικά Αποτέλεσµα: Ελαχιστοποίηση Ογκος EPS: 2500 m 3 συνολικών και διαφορικών Yψος επιχώµατος: 5.0 m (H max ) καθιζήσεων, αποκατάσταση Τύποι EPS: 20, 25, 35 kg/m λειτουργικότητας της γέφυρας. 3

16 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3. Αποκατάσταση ολισθαίνοντος πρανούς, Schoharie, NY, USA To πρόβληµα: Συνεχής (ερπυστική) ολίσθηση πρανούς οδοποιίας, αναποτελεσµατικότητα συµβατικών γεωτεχνικών µεθόδων. Η λύση: Αντικατάσταση εδαφικού επιχώµατος µε γεωαφρό EPS. Αποτέλεσµα: Μείωση του βάρους της κατασκευής, αύξηση του συντελεστή ασφάλειας, αποκατάσταση οδού. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2800 m 3 Τύπος EPS: 20 kg/m 3

17 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4. Ανύψωση στάθµης εδάφους, Dusseldorf, Germany To πρόβληµα: Ανύψωση στάθµης εδάφους κατά 5.0 m και κατασκευή οδού πάνω από υπόγειο τερµατικό σταθµό µετρό. Η λύση: Κατασκευή επιχώµατος µε γεωαφρό EPS. Αποτέλεσµα: Μικρή επιφόρτιση υπόγειας κατασκευής, διασφάλιση υπάρχουσας κατασκευής χωρίς πρόσθετα µέτρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2165 m 3 Yψος επιχώµατος: 5.5 m Tύποι EPS: 15, 20 kg/m 3

18 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5. Ανάπλαση τοπίου, Ηamburg, Germany To πρόβληµα: ιαµόρφωση τοπίου πάνω από σήραγγα αυτοκινητόδροµου. Η λύση: Κατασκευή επιχώµατος µε γεωαφρό EPS, εδαφική επικάλυψη, δενδροφύτευση. Αποτέλεσµα: Μικρή επιφόρτιση υπόκειµενης κατασκευής, βελτίωση της αισθητικής του χώρου. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2100 m 3 Yψος επιχώµατος: 6.0 m Τύπος EPS: 15 kg/m 3

19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Στράγγιση: Οι γεωαφροί EPS είναι ελαφρύτεροι από το νερό και συστήνεται η κατασκευή στραγγιστηρίων (χονδρόκοκκα αδρανή) στη βάση και στις παρειές του επιχώµατος.

20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Επικάλυψη: Συστήνεται η κατασκευή πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος στη στέψη του επιχώµατος για την κατανοµή των κινητών φορτίων στη µάζα του επιχώµατος.

21 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Πρόληψη διάβρωσης: Συστήνεται η επικάλυψη των ελεύθερων επιφανειών των γεωαφρών EPS µε κατάλληλες γεωµεµβράνες ώστε να προλαµβάνεται η επαφή µε πετρελαϊκά προϊόντα (λάδια, βενζίνες, κτλ.).

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS Μηχανική συµπεριφορά σε θλίψη: Απαραίτητη η γνώση των παραµέτρων συµπεριφοράς σε ανεµπόδιστη και τριαξονική θλίψη για την κατάλληλη επιλογή τύπου γεωαφρού EPS και τον υπολογισµό των αρχικών παραµορφώσεων. Ερπυσµός: Πρόβλεψη της εξέλιξης των παραµορφώσεων στο χρονο λειτουργίας της κατασκευής. Αλληλεπίδραση µε άλλα υλικά: Αντιστάσεις ολίσθησης στις επιφάνειες επαφής µεταξύ πρισµάτων γεωαφρού EPS και υλικών µε τα οποία έρχονται σε επαφή (γεωαφρός EPS, έδαφος, σκυρόδεµα, γεωσυνθετικά).

23 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ 1. οκιµές Ανεµπόδιστης Θλίψης Ανεµπόδιστη θλίψη Κύβοι a=50 mm r=10%/min EPS35 Ορθή τάση, σ (kpa) EPS30 EPS25 EPS20 EPS15 50 EPS Αξονική παραµόρφωση, ε a (%) Από δοκιµές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών.

24 Ανεµπόδιστη Θλίψη

25 Ανεµπόδιστη Θλίψη

26 Ανεµπόδιστη Θλίψη

27 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ 2. οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης 100 Εκτροπική τάση, σ 1 (kpa) EPS20 σ 3 =0 kpa ρ=19,75 kg/m 3 σ 3 =10 kpa ρ=20,21 kg/m 3 σ 3 =15 kpa ρ=19,53 kg/m 3 σ 3 =25 kpa ρ=18,99 kg/m 3 σ 3 =50 kpa ρ=20,83 kg/m 3 Ογκ. παραµόρφωση, ε V (%) Αξονική παραµόρφωση, ε a (%) Από δοκιµές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών.

28 0 0 E dev / E i σ c10,dev / σ c10 σ y,dev / σ y EPS15 EPS20 EPS25 EPS30 EPS35 Μέτρο Ελαστικότητας, Ε i σ 3 / σ c10 Όριο ιαρροής, σ y Αντοχή σε Θλίψη, σ c10 Για ορθές τάσεις µικρότερες του ορίου ελαστικής συµπεριφοράς (0.6% ως 0.8% παραµόρφωση) τα αποτελέσµατα δοκιµών ανεµπόδιστης θλίψης είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικά της συµπεριφοράς του υλικού στο πεδίο

29 Ολόγος Poisson έχει θετική τιµή για φορτίσεις εντός της περιοχής ελαστικής συµπεριφοράς 0,5 0,4 Λόγος Poisson, v 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Εύρος Ορίων Ελαστικής Παραµόρφωσης EPS15 EPS20 EPS25 EPS30 EPS35 Λόγος Poisson, v 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Αξονική Παραµόρφωση, ε is (%) -1,0 0,0 0,

30 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ 3. οκιµές Ερπυσµού Συνολική αξονική παραµόρφωση, ε t (%) EPS20 Ερπυσµός WLF Method σ=15.8 kpa σ=31.6 kpa σ=47.4 kpa Χρόνος, t (έτη) Από δοκιµές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών.

31 Εφαρµογη Της Αρχης Της Επαλληλιας Χρονου - Θερµοκρασιας

32 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ tot o c t t ε σ σ = 30% σ σ 10 c 0.50% ε tot c tot σ σ ε = (t=0) E i tot o i t t E ε σ =

33 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ 4. οκιµές ιατµητικής Αντίστασης ιατµητική τάση, τ (kpa) Χυτό επί-τόπου EPS15, c a = 29.0 kpa EPS20, c a = 48.5 kpa EPS30, c a = 72.0 kpa Ορθή τάση, σ (kpa) Προκατασκευασµένο EPS15, δ=33 ο EPS20, δ=34.5 ο EPS30, δ=36 ο Από δοκιµές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών.

34 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 140 ιατµητική τάση, τ (kpa) EPS15, δ=39 ο EPS20, δ=40 ο EPS25, δ=35 ο EPS30, δ=40 ο EPS35, δ=37 ο MO, δ=38.5 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

35 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ιατµητική τάση, τ (kpa) Γεωύφασµα µε µηχανική εµπλοκή των ινών ΓΥ1, δ=33 ο ιατµητική τάση, τ (kpa) Γεωυφάσµατα µε θερµική συγκόλληση των ινών ΓΥ2, δ=25.5 ο ΓΥ3, δ=23.5 ο ιατµητική τάση, τ (kpa) Υφασµένα γεωυφάσµατα Ορθή τάση, σ (kpa) ΓΥ4, δ=21 ο ΓΥ5, δ=32 ο

36 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ιατµητική τάση, τ (kpa) ΓΜ1, δ=15 ο ΓΜ2, δ=38.5 ο ΓΜ3, δ=31.5 ο Γεωµεµβράνες HDPE ιατµητική τάση, τ (kpa) Γεωµεµβράνη ΡP ΓΜ4, δ=25.5 ο ιατµητική τάση, τ (kpa) Γεωµεµβράνη PVC ΓΜ5, δ=33 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

37 ιατµητική τάση, τ (kpa) ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS - Ε ΑΦΗ EPS30-Αµµος, δ=37.5 ο EPS15-Αµµος, δ=37.5 ο EPS20-Αµµος, δ=37.5 ο EPS20-Χαλίκι, δ=50.5 ο EPS20-Αργιλος, δ=22.5 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

38 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Η µηχανική συµπεριφορά των γεωαφρών EPS καθορίζεται από τη συµπιεστότητα των δοµικών τους µονάδων (κυψέλες). 2. Ανοµοιοµορφίες στο σχήµα και το µέγεθος των κυψελών έχουν δυσµενείς επιπτώσεις. 3. Οι γεωαφροί EPS που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν ποιοτικά την ίδια µηχανική συµπεριφορά. 4. Ελαστική περιοχή: ε=0.8% ή σ=0.4 σ c10 (ταχεία φόρτιση) 5. Ερπυσµός: Γραµµική ιξωδοελαστικότητα µέχρι ε tot,i =0.5% ή σ=0.3σ c10

39 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 1. Εκθετική συσχέτιση των παραµέτρων µηχανικής συµπεριφοράς µε την πυκνότητα των γεωαφρών EPS. 2. Οριο διαρροής, σ y και αντοχή σε θλίψη, σ c10, εξαρτώνται µόνο από την πυκνότητα του γεωαφρού EPS. 3. Αρχικό µέτρο ελαστικότητας, Ε i = f (ρ ΕPS, V, h/d, σ 3 ) 4. Πρακτικά: Ε i,500 =E i,d100h200 =2E i,50

40 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 5. Μείωση του φαινόµενου µέτρου ελαστικότητας, Ε dev, µε αύξηση της περιβάλλουσας τάσης, σ Λόγος Poisson, ν=0.04 (ελαστική περιοχή) ν<0 (τριαξονική φόρτιση) 7. Ιξωδοελαστικά γραµµική απόκριση των γεωαφρών EPS για ε tot, i <0.5%. ε tot (t=50 yrs) = 2 ε tot,i

41 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Tύπου τριβής. Σκυρόδεµα "χυτό επί τόπου" : Υψηλή συνάφεια (ca 0.4 σc10) Φαινόµενη γωνία τριβής, δ, EPS - EPS 38.5o Επαφή γεωαφρών EPS µε "λεία" υλικά : Χαµηλή αντίσταση (δ<< 38.5o) Επαφή γεωαφρών EPS µε χονδρόκοκκα εδάφη, τραχιές γεωµεµβράνες : Ικανοποιητική έως υψηλή αντίσταση (δ 38.5o)

42 Οι γεωαφροί EPS προσφέρουν στο σχεδιασµό µεγάλης ποικιλίας κατασκευών εναλλακτικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από: Τεχνική αρτιότητα Ασφάλεια Οικονοµικότητα κατασκευής συντήρησης Βελτιστοποίηση χρόνου κόστους Οι απαραίτητες µεγάλες ποσότητες υλικού παράγονται από Ελληνικές Εταιρίες, µέλη του Συνδέσµου Παραγωγών Προϊόντων ιογκωµένου Πολυστυρένιου σε τεχνολογικά σύγχρονες εγκαταστάσεις.

43 Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Νερατζιωτίσσης ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ Τηλ: Fax: Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ Υπεύθυνος: Καθηγητής.Κ. Ατµατζίδης Τηλ: Fax: Φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από: Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Hans Tepper, Stybenex, The Netherlands Steven Bartlett, University of Utah, USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Κατάλογος Προϊόντων EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Η εταιρεία Η Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒEΕ αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εταιρείες παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 2.1 ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΑ...11 2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ...14 2.3 ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΑ...15 2.4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΨΝ...18 2.4.1.1 Μη υφασμένα....19 2.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 09/12/2010 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Advanced Geotechnical and Civil Engineer Products and Services 2 Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής παρουσίας στο χώρο της βιομηχανίας, η Keystone Retaining

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ A.T.E.I. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ», ΜΠ-439 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ- ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ» Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα