ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Δνημεπωηικό Γεληίο E-News Letter Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Παπαζκεςή 17/2/2012 Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ ζηην Απμενία. Ζ παξαγσγή θνληάθ ζηελ Αξκελία απμήζεθε 21,5% ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010, θηάλνληαο ηα 15,341.5 ρηιηάδεο ιίηξα, ζύκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αξκελίαο. Οη βαζηθέο αγνξέο πσιήζεσλ ηνπ αξκεληθνύ θνληάθ είλαη ε Ρσζία θαη νη ρώξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηώλ. Παξάιιεια παξαγσγή νίλσλ απμήζεθε 6,3% ζε 6,177.7 ρηιηάδεο ιίηξα. Δλώ ήδε ε παξαγσγή ζακπάληαο, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, απμήζεθε θαηά 0,8% ζε 632,1 ρηιηάδεο ιίηξα. Ζ Βόηθα θαη ηα ιηθέξ αληίζεηα θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο παξαγσγήο 23,1% ζηα 9,157.6 ρηιηάδεο ιίηξα. Ζ παξαγσγή κπύξαο επίζεο κεηώζεθε θάησ από 4% ζε 14,744.3 ρηι. ιίηξα ηελ ίδηα πεξίνδν. εκεηώλεηαη όηη ε Αξκελία ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ εμαγσγή ηνπ θνληάθ ην 2015 ζε $ $ 180 εθαη. θαη $ $ 300 εθ. ην 2020 έλαληη $ 95,2 εθαη. πνπ ήηαλ ην 2010, ζύκθσλα κε ην ζηξαηεγηθό ζρέδην ηνπ εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο παξαγσγήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ απηνύ, ην κεξίδην ησλ εμαγσγώλ θνληάθ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο, πξόθεηηαη λα κεησζεί ζε 70% ην 2015 θαη ζε 65% ην 2020, έλαληη 80% πνπ ήηαλ ην Ζ ππνθαηάζηαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσγηθώλ ζηόρσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη πξνο ηελ θηλεδηθή αγνξά, γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα απμεζνύλ νη πξνσζνύκελεο πνζόηεηεο θνληάθ ζε 5% -7% ην 2015 θαη ζην 8% - 10% ην ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ Ρωζο-απμενικέρ διμεπείρ οικονομικέρ ζσέζειρ Ππόγπαμμα αναβάθμιζηρ οικονομικού πεπιβάλλονηορ Μεηαππςθμίζειρ ζηον κλάδο λιανεμποπίος ζηην Απμενία σελ. 1 σελ.2 σελ. 4 σελ. 5

2 σελ. 2 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ρωζο-Απμενικέρ ζςνομιλίερ για διμεπείρ οικονομικέρ ζσέζειρ. Τςειόβαζκνη Ρώζνη αμησκαηνύρνη ππνζρέζεθαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάθακςε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Αξκελία θαη επαλαβεβαίσζαλ ηελ ππνζηήξημε ηεο Μόζραο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ ζηελ Αξκελία θαηά ηε δηάξθεηα ρσξηζηώλ επηζθέςεώλ ηνπο ζην Δξεβάλ, ηελ Σξίηε 7 Φεβξνπαξίνπ. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ρσζίαο Viktor Zubkov ραξαθηήξηζε σο πνιύ παξαγσγηθέο ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνλ Αξκέλην Πξσζππνπξγό Tigran Sargsyan, νη νπνίεο επηθεληξώζεθαλ ζηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθόηεξα ζηε βνήζεηα γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα πνπ επηζήκσο έρεη δεηήζεη ε Αξκελία. "Έρνπκε ζπκθσλήζεη ζρεηηθά κε ηηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο καο πνπ αθνξνύλ ηε γεσξγία ζε πξώηε θάζε," δήισζε ν θ. Sargsyan ζε θνηλή ζπλέληεπμε Σύπνπ κεηά ηηο ζπλνκηιίεο. "Υξεηαδόκαζηε ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα από ηνπο ξώζνπο εηαίξνπο καο ζηνπο ηνκείο ησλ βννεηδώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπόξσλ, αιιά θαη ηελ παξνρή γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ." Ζ ζπλάληεζε ράξαμε ζεκαληηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ Ρσζν-Αξκεληθή ζπλεξγαζία ηόληζε ν Ρώζνο Αληηπξόεδξνο. ηελ Αξκελία ήδε άξρηζαλ λα εηζάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο πςειήο πνηόηεηαο ζπόξσλ ζηηεξώλ από ηε Ρσζία από ηα ηέιε ηνπ 2010, σο κέξνο ελόο ζρεδίνπ ηεο θπβέξλεζεο λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ εγρώξηα παξαγσγή ζηηαξηνύ. Πεξίπνπ 150 αγξόηεο θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ζπόξνπο ην 2011 θαη αλακέλεηαη όηη θέηνο ζα πξνκεζεπηνύλ δηπιάζηνη. Οη θ.θ. Sargsyan θαη Zubkov αλέθεξαλ όηη ε νκάδα εξγαζίαο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ δπν ρσξώλ ζα ζπλαληεζεί ζηε Μόζρα κέζα ζηνλ επόκελν κήλα, γηα λα ζπκπιεξώζεη θαη λα εμεηδηθεύζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο ζπκθσλίεο ηνπο. ύκθσλα κε ηνλ Ρώζν Αληηπξόεδξν, κηα από απηέο ηηο ζπκθσλίεο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο ηεο αξκεληθήο επηρείξεζεο Rosagroleasing ζηελ Ρσζία πνπ ζα παξέρεη (σο δηακεζνιαβνύζα νηθνλνκηθή κνλάδα) ηξαθηέξ θαη άιινλ εμνπιηζκό πξνο ηνπο αξκέληνπο αγξόηεο. ζςν. ζελ. 3

3 Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 σελ. 3 ζςν. από ζελ. 2 Αλέθεξε επίζεο όηη κηα θνξπθαία ξσζηθή ηξάπεδα, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ρξεκαηνδόηεζεο αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πξόθεηηαη λα αλνίμεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Αξκελία θαη λα αξρίζεη λα ρνξεγεί δάλεηα ζηνπο ληόπηνπο γεσξγνύο θαη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. Ο θ. Zubkov ραηξέηηζε επίζεο ηελ αύμεζε 16% ηνπ όγθνπ ηνπ ξσζν-αξκεληθνύ ε- κπνξίνπ πνπ ππεξέβε ην 1 δηο. δνι. ην Αιιά είπε όηη νη δύν θπβεξλήζεηο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα απμήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κεηαμύ ηνπο. ηελ ξσζηθή αληηπξνζσπεία ζπκκεηείρε θαη ν Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ θ. Igor Levitin, ν νπνίνο ζπλ-πξνεδξεύεη ζε κηα ξσζν-αξκεληθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, καδί κε ηνλ Αξκέλην Πξσζππνπξγό. Οη δύν άλδξεο επηζθέθζεθαλ επίζεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ξσζηθήο ηδηνθηεζίαο εξεπλεηηθνύ ηλζηηηνύηνπ ζην Δξεβάλ, ην νπνίν ζύληνκα ζα κεηαηξαπεί ζε αθνξνιόγεηε δώλε ησλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο. Ο θ. Levitin δήισζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο όηη ε ξσζν-αξκεληθή θνηλνπξαμία ζα ν- ινθιεξώζεη ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνύ παξαδείζνπ κέζα ζηνπο επόκελνπο έμη κήλεο. Ζ επίζθεςε ηνπ Ρώζνπ Αληηπξνέδξνπ ζπλέπεζε κε ηελ επίζθεςε θαη ηνπ θ. Sergei Kirienko, επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosastom. Ο θ. Kirienko ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξόεδξν Serge Sargysian, αθνύ είρε ήδε επηζθεθηεί ηνλ επίκαρν γεξαζκέλν ππξεληθό ζηαζκό παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην Metsamor θαη παξάιιεια ηελ επηζεώξεζε ηνπ παξαθείκελν ρώξνπ όπνπ ε αξκεληθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα θαηαζθεπάζεη ηα επόκελα ρξόληα έλα λέν ππξεληθό εξγνζηάζην. Ο Αξκέληνο Πξόεδξνο δήισζε όηη ζπδεηήζεθε εθηελώο ε αλάπηπμε ηνπ αξκεληθνύ ππξεληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ξσζηθό θαη νη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο ππξεληθήο κνλάδαο. Ο θ. Kirienko αλαθέξζεθε ζηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο επαηλώληαο παξάιιεια ηελ θπβέξλεζε ηνπ Δξεβάλ γηα ηελ "αλνηθηή" ζρέζε ηεο κε ην Γηεζλή Οξγαληζκό Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σόληζε όηη απηή είλαη κηα πνιύ ζσζηή πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ην επηρεηξεζηαθό ζρέδην αζθάιεηαο ηόζν ηεο ππάξρνπζαο κνλάδνο, όζν θαη ηεο κέιινπζαο. Ο Αξκέληνο Πξόεδξνο ζπδήηεζε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζην θηιόδνμν ζρέδην κε ηνλ πξόεδξν Dmitri Medvedev θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ηνπ ζηε Ρσζία ηνλ Οθηώβξην ζςν. ζελ. 4.

4 σελ. 4 ΠΡΔΒΔΙΑ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ππεζβεία Επεβάν Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Υποθέζεων 6, Demirchian str. 0002, Yerevan Σηλέθωνο : (+37410) , , fax : (+37410) Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη παραηερήζεης ζας. ζςν. από ζελ. 3 Ο Ρώζνο Πξόεδξνο είρε εθθξάζεη ηελ ειπίδα όηη νη δύν πιεπξέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππό ην βέιηηζην ζύζηεκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ. Ο θ. Kirienko αλαλέσζε ην ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό ηεο Ρσζίαο ζην ζπκθσλεζέλ αξρηθό ζρέδην θαη όηη ε ε Μόζρα εμαθνινπζεί λα ζεσξεί ην έξγν σο πνιιά ππνζρόκελν ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε ηνπ Ν. Καπθάζνπ. Ζ Rosatom είλαη έηνηκε λα επελδύζεη έσο θαη ην ήκηζπ ησλ θαη 'εθηίκεζε $ 4.5 δηζεθαηνκκύξηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Metsamor κε έλα πην ζύγρξνλν θαη αζθαιή ππξεληθό ζηαζκό. εκεηώλεηαη όηη ν ίδηνο ν Πξόεδξνο ηεο Γαιιίαο Nikola Sarkozy, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεώο ηνπ ζην Δξεβάλ ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, αλαθνίλσζε όηη θαη ε Γαιιία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ, ρσξίο αθόκα λα ππάξρεη εηδηθόηεξε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα πινπνηεζεί απηή ε δέζκεπζε. Διεθνήρ Χπημαηοδόηηζη για αναβάθμιζη ηος επενδςηικού πεπιβάλλονηορ. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Tigran Davtyan αλαθνίλσζε ηελ Σεηάξηε 8 Φεβξνπαξίνπ όηη ζπλππέγξαςε ζπκθσλία κε ηνλ Γηεζλή Υξεκαηνδνηηθό Οξγαληζκόο (IFC) θαη ηνλ Πεξηθεξεηαθό Δπηθεθαιήο ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηνλ Καύθαζν Thomas Lubeck ζπκθσλία ζην Δξεβάλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ επελδύζεσλ. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ε Αξκελία ζα ιάβεη 1,9 εθ. δνι. ηερληθή ππνζηήξημε. Οη βειηηώζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο: ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ηεο πξνώζεζεο ησλ εμαγσγώλ, ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ εηζαγσγώλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά, θαζώο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο ππνπξγόο είπε όηη ε δηεύζπλζε ειέγρνπ αζθαιείαο ηνπ αξκεληθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ην ηκήκα επνπηείαο ηεο αγνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο έρεη ήδε, κε πξνεγνύκελν πξόγξακκα ηνπ IFC, ππνζηεί ζεκειηώδεηο αιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ηεο δνκήο, ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ.

5 σελ. 5 Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Μεηαππςθμίζειρ ζηον κλάδο λιανεμποπίος ζηην Απμενία Ζ πξνώζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ θιάδν νξγάλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, πνπ άξρηζε ην 2011, θπξίσο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνθαηαζηεκάησλ πνπ είραλ ην 90% ηεο αγνξάο επί ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο, ζπλερίδεηαη θαη ην Δθηηκάηαη όηη ήδε ην 75% ησλ κηθξνθαηαζηεκάησλ ήδε έρεη θαηαζέζεη ηηο άδεηέο ηνπ θαη έρεη εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην θξάηνο, πνπ α- πνζθνπνύλ ζηελ δηακόξθσζε λένπ ηνπίνπ ζηελ αγνξά ιηαληθήο, δειαδή ζηελ επέθηαζε ηνπ αικαησδώο αλαπηπζζόκελνπ ζεζκνύ ησλ ζνύπεξ κάξθεη. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαθνίλσζε ηελ Γεπηέξα όηη ζα δηακνξθώζεη ζεζκηθό πιαίζην αλαθνξηθά ηόζν κε ηελ αδεηνδόηεζε γηα έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζνύπεξ κάξθεη, όζν θαη ηελ ρσξνηαμία ησλ λέσλ κνλάδσλ ιηαληθήο πώιεζεο. ύκθσλα κε ην ζρέδην πνπ πξνσζείηαη ηα ζνύπεξ κάξθεη ζα δηαρσξηζηνύλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηνπο. Έηζη εθείλα πνπ ζα έρνπλ επηθάλεηα κεγαιύηεξε ησλ 600 ηεηξ. κέηξσλ, ζα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ, εθείλα πνπ ζα έρνπλ η.κ. ζα ζεσξνύληαη κεζαία θαη όζα έρνπλ θάησ ησλ 300 η.κ. ζα ζπλαπνηεινύλ ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ ρώξσλ ιηαλεκπνξίνπ. Ζ αδεηνδόηεζε ζα γίλεηαη ζε ρώξνπο πνπ ζα έρεη νξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα πιεζπζκηαθά θαη ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ησλ αζηηθώλ θαη ινηπώλ πεξηνρώλ ηεο Αξκελίαο. Εήηεκα πνπ πξνθαιεί ήδε αληηδξάζεηο είλαη ν ηξόπνο ρνξήγεζεο αδεηώλ, θαζώο ε πξνηεηλόκελε θαηαξρήλ δηαδηθαζία πξνθήξπμήο ηνπο κε αλνηρηό δηαγσληζκό, ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο. Αθεηέξνπ ήδε κεγάινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζηελ Αξκελία θηλνύληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε θαη εμαγνξά εθηάζεσλ ζε αζηηθά θέληξα πνπ εθηηκνύλ όηη ζα εληαρζνύλ ζηνπο πξνο αδεηνδόηεζε ρώξνπο ή πξνζβιέπνπλ όηη ζα ηνπο δηαζθαιίζνπλ κε δηάθνξεο ελέξγεηεο ιόκπηγθ πξνο ηα θπβεξλεηηθά θιηκάθηα. εκεηώλεηαη όηη ήδε ζηελ αγνξά ηεο Αξκελίαο ηα ζνύπεξ κάξθεη θαηέρνπλ θαη δηαθηλνύλ ην 60% ησλ ηξνθίκσλ θαη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ ιηαλεκπνξίνπ. Δθηηκάηαη όηη ν πνζνζηό δηαθίλεζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κέζσ ησλ ρώξσλ ησλ ζνύπεξ κάξθεη ζα αλέιζεη εληόο ηνπ 2012 ζε 80%, γεγνλόο πνπ πξνδηαγξάθεη πεξαηηέξσ αλαηξνπέο ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηε ζπλακθόηεξε πξνβνιή θαη αλαδηακόξθσζε ησλ θαηαλαισηηθώλ επηινγώλ ησλ πνιηηώλ.

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημεπωηικό Δεληίο E-News Letter Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 Παπαζκεςή 27/1/2012 Επιπηώζειρ ζηην Απμενία από ενδεσόμενο πολεμικήρ εμπλοκήρ Ιπάν. Η επίζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα