Με βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο, τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται σε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο, τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται σε:"

Transcript

1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Η θερμοκρασία της Γής αυξάνεται με το βάθος και το γεγονός αυτό προκαλεί μία ροή θερμότητας προς την επιφάνεια της (η μέση ροή γεωθερμικής θερμότητας στον ηπειρωτικό φλοιό της Γής είναι 60 mw/m 2 και η μέση βαθμίδα θερμοκρασίας 30 o C/km). Η μεταφορά αυτή της θερμότητας γίνεται κυρίως με αγωγή, μέσω των πετρωμάτων του εξωτερικού φλοιού και σε λίγες περιπτώσεις μέσω της κυκλοφορίας υπογείων υδάτων ή ακόμη και μάγματος. Το μέσο πάχος του εξωτερικού φλοιού είναι 30 km (μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 70 km στις ηπείρους και ελαττώνεται έως και τα 6 km στον πυθμένα των ωκεανών). Η θερμοκρασία στα όρια του εξωτερικού φλοιού είναι της τάξης των 1000 o C. Ο εξωτερικός αυτός φλοιός είναι στερεός με μέση πυκνότητα 2700 kg/m3, ειδική θερμότητα 1 kj/kg/ o C και θερμική αγωγιμότητα 2 W/m/ o C. Στα γεωθερμικά πεδία οικονομικού ενδιαφέροντος ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας είναι σημαντικά υψηλότερος του μέσου (10 20 W/m 2 ) και συνοδεύεται από υψηλότερες βαθμίδες θεοκρασίας, ενώ σε πολλά από αυτά είναι τεχνικά δυνατή η απόληψη θερμότητας με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους των φυσικών. Οι γεωθερμικές αυτές πηγές ή πόροι ενδιαφέροντος διακρίνονται σε: Υδροθερμικές πηγές, που περιλαμβάνουν φυσικά υπόγεια θερμά νερά, τα οποία διαφεύγουν (φυσικά ή μέσω γεώτρησης) προς την επιφάνεια και τα οποία αναπληρώνονται με φυσικό τρόπο. Το 90 % των νερών αυτών είναι μετεωρικά (από τη βροχή ή το χιόνι) ενώ το υπόλοιπο 10 % είναι είτε μαγματικής προέλευσης είτε εγκλωβισμένο θαλασσινό νερό από παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. Το παγιδευμένο θαλασσινό νερό δεν ανανεώνεται και βρίσκεται υπό υψηλή πίεση συνήθως μαζί με ορυκτούς υδρογονάνθρακες (κυρίως φυσικό αέριο ειδικά τα συστήματα αυτά ονομάζονται και γεωπεπιεσμένα). Στις πηγές αυτές οι κυκλοφορία του νερού είναι φυσική και μεταφέρει θερμότητα προς την επιφάνεια με συναγωγή (λόγω κίνησης του νερού). Οι υδροθερμικές πηγές διακρίνονται σε αυτές που περιέχουν ατμό (ονομάζονται και ξηρού ατμού), οι οποίες συναντώνται σε βάθη έως 1500 m και η θερμοκρασία του ατμού μπορεί να φθάνει ακόμα και τους 250 o C και σε αυτές που περιέχουν κυρίως ή εξολοκλήρου θερμό νερό. Οι τελευταίες συναντώνται σε βάθη έως 3 km και διακρίνονται σε υψηλής θερμοκρασίας (έως και 150 o C), μέσης θερμοκρασίας ( o C και υπό πίεση) και χαμηλής θερμοκρασίας (< 90 o C υπό μικρή πίεση). Τα μη διαπερατά κοιτάσματα εγκλωβισμένου θαλασσινού νερού έχουν θερμοκρασίες o C και συναντώνται σε βάθη 1 3 km και υπεδάφη με μεγάλο πορώδες. Αβαθή γεωθερμία, η οποία δεν βρίσκει διέξοδο προς την επιφάνεια και μπορεί να αντληθεί με γεωτρήσεις. Η θερμοκρασίας τους είναι μικρότερη των 40 o C. Η αβαθής γεωθερμία ενδέχεται να αφορά γεωθερμικά ρευστά σε μικρό βάθος και υπό χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται όμως επίσης να είναι και ξηρή. Γεωθερμία ξηρών βράχων, η οποία αφορά θερμά πετρώματα σε βάθη 3 10 km, χωρίς την παρουσία γεωθερμικών ρευστών και η άντληση της θερμότητας γίνεται με την τροφοδοσία νερού μέσω γεωτρήσεων, το οποίο νερό ανακτάται θερμότερο μέσω των ίδιων ή άλλων γεωτρήσεων. Τα πετρώματα αυτά είναι μη διαπερατά από το νερό (και για αυτό είναι ξηρά) και οι σχετικές γεωτρήσεις είναι δίδυμες με την πρώτη να επιχειρεί και τη διάρρηξη ή την αποσάθρωση των βράχων μέσω της άσκησης υψηλών πιέσεων ή τη δημιουργία έκρηξης. Η δεύτερη γεώτρηση είναι λίγο πιο ρηχή από την πρώτη και απαντλεί το ρευστό που η πρώτη διοχετεύει στο θρυμματισμένο βράχο. Αυτού του τύπου η γεωθερμία διακρίνεται σε υψηλής θερμοκρασίας ( > 250 ο C) και χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας ( < 150 ο C). Μαγματική γεωθερμία, στην οποία γίνεται απόληψη θερμότητας από διεισδύσεις μάγματος στο φλοιό με κατάλληλες γεωτρήσεις κοντά στη διείσδυση μάγματος και σε βάθος λίγων χιλιομέτρων. Η θερμοκρασία τους φθάνει ακόμα και τους 500 o C. Με βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο, τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται σε: 1

2 Υψηλής ενθαλπίας, στα οποία η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 150 ο C και βρίσκονται συνήθως σε σεισμογενείς περιοχές κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Ενδείκνυνται για ηλεκτροπαραγωγή ή συμπαραγωγή. Μέσης ενθαλπίας με θερμοκρασίες ο C. Χαμηλής ενθαλπίας με θερμοκρασίες o C. Ομαλής ενθαλπίας σε περιοχές συνήθους θερμικής ροής και θερμοκρασιακής βαθμίδας και θερμοκρασίες o C. 1. Απόληψη ή παραγωγή γεωθερμικών ρευστών 1 Η θερμότητα του γεωθερμικού πόρου λαμβάνεται με γεωτρήσεις μέσω των οποίων τα γεωθερμικά ρευστά φθάνουν θερμά στην επιφάνεια. Η ροή διαμέσω αυτών των γεωτρήσεων μπορεί να είναι αυθόρμητη (εξαιτίας της πίεσης που επικρατεί στον γεωθερμικό ταμιευτήρα ή να προκαλείται με άντληση. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται άντληση ακόμη και σε περιπτώσεις αυθόρμητης ροής προκειμένου να αυξηθεί η παροχή της. Συνήθως η άντληση γεωθερμικών ρευστών συνοδεύεται με την υπο πίεση παροχή ρευστών στον ταμιευτήρα για την αναπλήρωση του γεωθερμικού ρευστού και την υποβοήθηση της άντλησης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή γεωθερμικού ρευστού είναι ανάλογη της διαφοράς πίεσης ΔΡ που επικρατεί μεταξύ του γεωθερμικού ταμιευτήρα και της θέσης απάντλησης του ρευστού (κεφαλή της γεώτρησης). Αυτό συμβαίνει είτε η παροχή των γεωθερμικών ρευστών είναι αυθόρμητη είτε υποβοηθείται με την παροχή συμπιεσμένου ρευστού στο ταμιευτήρα. Έτσι, ελαττώνοντας την πίεση στην κεφαλή της γεώτρησης (αυξάνοντας τη ΔΡ) η παροχή γεωθερμικού ρευστού αυξάνεται. Επίσης, για σταθερή διαφορά πίεσης μεταξύ του ταμιευτήρα και της κεφαλής η παροχή γεωθερμικού ρευστού ελαττώνεται αργά με το χρόνο. Έτσι, για να διατηρηθεί σταθερή η παροχή γεωθερμικού ρευστού από τον ταμιευτήρα η διαφορά πίεσης θα πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος που λειτουργεί η γεώτρηση. Οι αλληλεξάρτηση παροχής-δρ-χρόνου, για υγρά γεωθερμικά ρευστά, περιγράφεται από την Εξίσωση: =, 1. όπου: ΔΡ η διαφορά πίεσης μεταξύ ταμιευτήρα και κεφαλής της γεώτρησης [Pa] Q η ογκομετρική παροχή γεωθερμικού ρευστού [m3/s] μ το ιξώδες του γεωθερμικού ρευστού [kg/m/s] k η διαπερατότητα του ταμιευτήρα [m3/m = m2] h το πάχος του ταμιευτήρα [m] t ο χρόνος άντλησης [s] φ το πορώδες του διαπερατού πετρώματος του ταμιευτήρα σ η συμπιεστότητα των ρευστών του ταμιευτήρα και r η ακτίνα της γεώτρησης Ειδικότερα τα μεγέθη k x h και φ x σ x h ονομάζονται μεταδοτικότητα και αποθηκευτικότητα του ταμιευτήρα. Για διφασικά γεωθερμικά ρευστά, η ροή μάζας υπολογίζεται με σχετική ακρίβεια από τη συσχέτιση:, =0, Πηγές Ενέργειας. Συμβατικές και Ανανεώσιμες Ι. Ι. Γελεγένης, Π. Ι. Αξαόπουλος, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα

3 όπου: G η ροή μάζας διφασικού γεωθερμικού ρευστού [kg/m 2 /s] H η ειδική ενθαλπία του διφασικού γεωθερμικού ρευστού [kj/kg] και Ρ η διαφορά πίεσης μεταξύ του ταμιευτήρα και της κεφαλής της γεώτρησης [bar] Η τελευταία συσχέτιση υπολογίζει την εξάρτηση της ροής διφασικών γεωθερμικών μιγμάτων από την πίεση εξόδου της γεώτρησης, με απόκλιση της τάξης του 3 %, αν είναι γνωστή η ειδική τους ενθαλπία. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Απόληψη γεωθερμικού νερού Σε γεώτρηση ακτίνας 10 cm από γεωθερμικό ταμιευτήρα νερού θερμοκρασίας 80 o C καταγράφηκε η πτώση πίεσης με το χρόνο για τις 48 πρώτες ώρες άντλησης με ρυθμό 65 m 3 /h: h bar 22,5 23,5 24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 Να υπολογιστούν η μεταδοτικότητα και η αποθηκευτικότητα του ταμιευτήρα και ο ρυθμός άντλησης για τον οποίο η πτώση πίεσης να μην υπερβεί 30 bar για τα επόμενα 10 έτη. Το ιξώδες του νερού στους 80 ο C είναι 0, kg/m*s. Η Εξίσωση 1 γράφεται ως εξής: ΔΡ=, ln + ln t Δηλαδή η ΔΡ είναι γραμμική συνάρτηση του lnt με κλίση: Κ= Q μ 4 π k h m s kg m s kg m Nt m = m m s = =Pa m και τεταγμένη επί της αρχής: Α= Q μ 4 π k h 2,246 k ln [Pa] φ μ σ r Από το Νόμο των Ελαχίστων Τετραγώνων υπολογίζεται η κλίση Κ και η τεταγμένη επί της αρχής Α της ευθείας ΔΡ lnt: t, sec Xi (lnt) Yi (ΔΡ) Χi*Yi Xi ,189 22,5 184,246 67, ,882 23,5 208,723 78, ,287 24,1 223,824 86, ,980 25,1 250,509 99, ,674 26,1 278, , ,367 27,1 308, , ,060 28,1 338, ,441 Άθροισμα 70, , , ,374 Κ = [Ν * Σ(Xi*Yi) Σ(Χi) * Σ(Yi)] / [N * Σ(Xi 2 ) Σ(Xi) * Σ(Xi)] = = (7 * 1792,804 70,439 *176,5) / (7 * 720,374 70,439 * 70,439) = 3

4 = 117,236 / 81,031 = 1,447 bar = 1, Pa A = [Σ(Yi) * Σ(Χi 2 ) Σ(Xi) * Σ(Xi*Yi)] / [N * Σ(Xi 2 ) Σ(Xi) * Σ(Xi)] = = (176,5 * 720,374 70,439 * 1792,804) / (7 * 720,374 70,439 * 70,439) = = 863,624 / 81,031 = 10,657 bar = 10, Pa Οπότε: =144700,, και: = k h=3, ,246 k = ln φ μ σ r 2,246 k h 2,246 3, ,365=ln φ σ h μ r e, = φ σ h 0, , ,546= 2, φ σ h φ σ h =1, m/pa Ο ζητούμενος ρυθμός άντλησης υπολογίζεται από την ίδια σχέση με δεδομένες τη μεταδοτικότητα και αποθηκευτικότητα του ταμιευτήρα και για τη δεδομένη πτώση πίεσης (30 bar = Pa) σε χρόνο 10 έτη (10 * 365 * 24 * 3600 = sec): ΔΡ= Q μ 4 π k h 2,246 k h t ln φ σ h μ r = Q 0, π 3, ln 2,246 3, , , , =Q ,934 Q= 0,0139 m s =50 m h 2. Εφαρμογές θέρμανσης Οι χρήσεις της γεωθερμίας για θέρμανση καθορίζονται από τη θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού και τις θερμικές ανάγκες στη γύρω περιοχή. Όσον άφορα στις πιθανές εφαρμογές αυτές με φθίνουσα θερμοκρασία είναι: Ξήρανση ανόργανων Ξήρανση τροφίμων και φυτικών υλών Οικιακή θέρμανση Θερμοκήπια Θέρμανση κτηνοτροφικών μονάδων Θέρμανση κολυμβητηρίων και ιχθυοκαλλιεργειών ο C ο C ο C ο C < 60 ο C ο C 4

5 Στις εφαρμογές αυτές τα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να χρησιμοποιούνται απευθείας ή να θερμαίνουν εναλλάκτη με ξεχωριστό κύκλωμα καθαρού νερού, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφέρει τη θερμότητα στην κάθε εφαρμογή. Η δεύτερη αυτή λύση προτιμάται γιατί τα γεωθερμικά ρευστά είναι διαβρωτικά και περιέχουν συνήθως υψηλές συγκεντρώσεις σε άλατα. Οι χρήσεις της γεωθερμίας για θέρμανση είναι συνήθως εποχικές γιατί η θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών δεν επαρκεί πάντα για βιομηχανικές θερμικές εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό εν τούτοις δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα γιατί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ, η γεωθερμία μπορεί να παράγει θερμότητα παρακολουθώντας τη ζήτηση της. Συχνά επίσης, στην περιοχή ενός γεωθερμικού πεδίου υπό εκμετάλλευση η χρήση της παραγόμενης θερμότητας γίνεται σε σειρά καλύπτοντας διαδοχικά διαφορετικές τοπικές ανάγκες με φθίνουσα θερμοκρασιακή απαίτηση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Γεωθερμική θέρμανση Το γεωθερμικό ρευστό του Παραδείγματος 2 χρησιμοποιείται διαδοχικά σε δίκτυο τηλεθέρμανσης, για τη θέρμανση θερμοκηπίων και για τη θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών. Στις τρεις αυτές εφαρμογές η θερμοκρασία του νερού του δευτερεύοντος κυκλώματος των σχετικών εναλλακτών πρέπει να είναι 60 o C στην πρώτη, 40 o C στη δεύτερη και 30 o C στην τρίτη. Θεωρώντας ότι το γεωθερμικό ρευστό θα πρέπει να αφήνει τον εναλλάκτη του κάθε συστήματος σε θερμοκρασία 5 ο C υψηλότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασιακή απαίτηση και ότι οι απαιτήσεις θέρμανσης διαρκούν έξι μόνο μήνες το χρόνο, να υπολογιστεί η διαθέσιμη γεωθερμική θερμότητα για κάθε σύστημα και η αντίστοιχη εξοικονόμηση πετρελαίου. Δίνεται η θερμοχωρητικότητα του νερού 4,2 kj/kg/ o C και θερμογόνο δύναμη πετρελαίου 36 MJ/lt. Ο γεωθερμικός πόρος του Παραδείγματος 1 παράγει 50 m 3 /h νερό θερμοκρασίας 80 ο C, οπότε η διαθέσιμη θερμότητα στη διάρκεια 6 μηνών που λειτουργεί η γεώτρηση είναι: Qt = 50 * 1000 * 4,2 * (80 25) * 24 * 30 * 6 = MJ = MWh Από τον εναλλάκτη της πρώτης εφαρμογής το γεωθερμικό ρευστό εξέρχεται στους 65 o C, οπότε η διαθέσιμη θερμότητα για την πρώτη εφαρμογή είναι: Qdh = 50 * 1000 * 4,2 * (80 65) * 24 * 30 * 6 = MJ = MWh Για την παροχή του παραπάνω ποσού θερμότητας από πετρέλαιο (θερμογόνο δύναμη: kj/lt = 10 kwh/lt απαιτούνται: / 10 = lt πετρελαίου Από τον εναλλάκτη της δεύτερης εφαρμογής το γεωθερμικό ρευστό εξέρχεται στους 45 o C, οπότε η διαθέσιμη θερμότητα για την πρώτη εφαρμογή είναι: Qdh = 50 * 1000 * 4,2 * (65 45) * 24 * 30 * 6 = MJ = MWh Για την παροχή του παραπάνω ποσού θερμότητας από πετρέλαιο απαιτούνται: / 10 = lt πετρελαίου Από τον εναλλάκτη της τρίτης εφαρμογής το γεωθερμικό ρευστό εξέρχεται στους 35 o C, οπότε η διαθέσιμη θερμότητα για την πρώτη εφαρμογή είναι: Qdh = 50 * 1000 * 4,2 * (45 35) * 24 * 30 * 6 = MJ = MWh 5

6 Για την παροχή του παραπάνω ποσού θερμότητας από πετρέλαιο απαιτούνται: / 10 = lt πετρελαίου Η συνολική απόδοση του συστήματος διαδοχικής θέρμανσης είναι: ( )/13680 = 83 % 3. Γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή Για να ενδείκνυται ένα γεωθερμικό πεδίο για ηλεκτροπαραγωγή θα πρέπει να είναι υψηλής ενθαλπίας (θερμοκρασία γεωθερμικού ρευστού πάνω από 150 o C) αν και η χρήση των δυαδικών συστημάτων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια επιτρέπει την οικονομικά βιώσιμη ηλεκτροπαραγωγή ακόμα και για πηγές χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασία της τάξης των 80 o C). Για την γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή και ανάλογα με τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα των γεωθερμικών ρευστών σε σταθερά αέρια (κυρίως CO 2 αλλά ενώσεις του θείου κ.α.) χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές στην βάση των οποίων βρίσκεται ο θερμικός κύκλος τους ατμοστροβίλου (κύκλος Rankine). Έτσι τα συστήματα γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να διακριθούν στα εξής: 1. Για πεδία υψηλής ενθαλπίας και ξηρού (υπέρθερμου) ατμού ο γεωθερμικός ατμός, στην πίεση της κεφαλής της γεώτρησης, εκτονώνεται άμεσα στο στρόβιλο του κύκλου Rankine. Αν ο ατμός δεν περιέχει μεγάλο κλάσμα σταθερών αερίων, τότε μετά το στρόβιλο ακολουθεί συμπυκνωτής του ατμού που παραμένει μετά το στρόβιλο, ο οποίος συμπυκνωτής λειτουργεί σε υποπίεση και αυξάνει την απόδοση του ατμοστροβίλου. Το συμπύκνωμα (νερό) από τον συμπυκνωτή είτε χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης είτε επανεκχέεται στον ταμιευτήρα, υπό πίεση, είτε απορρίπτεται, αν πληρεί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αν ο ατμός περιέχει σημαντικό ποσοστό σταθερών αερίων (πάνω από 20 %) τότε μετά το στρόβιλο είτε διαφεύγει στο περιβάλλον (σε ατμοσφαιρική πίεση, γεγονός που ελαττώνει την απόδοση του στροβίλου, όμως η δημιουργία υποπίεσης μετά το στρόβιλο, παρουσία σταθερών αερίων είναι πολύ ενεργοβόρα και δεν συμφέρει ούτε ενεργειακά ούτε οικονομικά), είτε συμπιέζεται εκ νέου και επανεκχέεται στον ταμιευτήρα. 2. Για πεδία υψηλής ενθαλπίας και υγρού ατμού (μίγμα κορεσμένου ατμού και νερού) μετά την κεφαλή της γεώτρησης και στην ίδια πίεση παρεμβάλλεται ένας διαχωριστής, ο οποίος οδηγεί το κλάσμα ατμού του ρευστού στο στρόβιλο και το κλάσμα υγρού σε περεταίρω χρήσεις θέρμανσης ή για επανέκχυση στον ταμιευτήρα. Και στην περίπτωση αυτή αν ο ατμός δεν περιέχει μεγάλο κλάσμα σταθερών αερίων, τότε μετά το στρόβιλο ακολουθεί συμπυκνωτής που αυξάνει την απόδοση του ατμοστροβίλου, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός συμπυκνωτής και τόσο το συμπύκνωμα όσο και τα σταθερά αέρια χρησιμοποιούνται όπως στην πρώτη περίπτωση. Στην περίπτωση που η υγρή φάση από τον πρώτο διαχωριστή έχει υψηλή θερμοκρασία τότε μπορεί να οδηγηθεί σε δεύτερο διαχωριστή χαμηλότερης πίεσης (η ελάττωση της πίεσης εξατμίζει ένα μέρος της) και από το διαχωριστή αυτό οι ατμοί οδηγούνται σε δεύτερο στρόβιλο, για τη συμπληρωματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Για πεδία μέσης ή ακόμα και χαμηλής ενθαλπίας το γεωθερμικό ρευστό (που στην περίπτωση αυτή είναι συνήθως υγρό με μικρό ποσοστό σταθερών αερίων) οδηγείται σε εναλλάκτη θερμότητας όπου εξατμίζει υγρό χαμηλότερου σημείου ζέσης (ψυκτικό, ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο κ.α.) οι ατμοί του οποίου τροφοδοτούνται στο στρόβιλο, στη συνέχεια υγροποιούνται υπό χαμηλή πίεση, συμπιέζονται σε αντλία και οδηγούνται ξανά στον εναλλάκτη για επαναληφθεί ο κλειστός κύκλος του ψυκτικού. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις που είναι και οι πλέον αποδοτικές, η αύξηση της πίεσης στην κεφαλή της γεώτρησης αυξάνει την απόδοση του ατμοστροβίλου, ελαττώνει όμως την παροχή γεωθερμικού 6

7 ρευστού και κατά συνέπεια την παροχή θερμότητας στον στρόβιλο. Η ελάττωση αυτή ελαττώνει την ηλεκτροπαραγωγή του στροβίλου. Γενικά θα πρέπει να τονισθεί ότι οι μονάδες γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής έχουν συνήθως πολύ χαμηλότερο συντελεστή απόδοσης από τις εφαρμογές ατμοστροβίλων με ορυκτά καύσιμα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή Η θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα είναι 300 ο C και περιέχει κορεσμένο νερό. Για την γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή από τον ταμιευτήρα αυτό χρησιμοποιείται ατμοστρόβιλος με συμπυκνωτή που λειτουργεί στα 0,1 bar. Αν η ακτίνα της γεώτρησης είναι 15 cm, να υπολογιστεί η ηλεκτρική ισχύ και η απόδοση της ηλεκτροπαραγωγής αν η κεφαλή της γεώτρησης και ο διαχωριστής λειτουργούν στα 5, 10, 15 και 20 bar. Η ειδική ενθαλπία του γεωθερμικού ρευστού είναι 1344 kj/kg (θεωρείται κορεσμένο υγρό στη θερμοκρασία του ταμιευτήρα). Για τη συγκεκριμένη διατομή γεωτρήσεων και για τις παραπάνω πιέσεις υπολογίζεται η ογκομετρική παροχή γεωθερμικού ρευστού (δυαδικού μίγματος κορεσμένου νερού και ατμού), από την Εξίσωση 2. P, bar G, kg/m 2 /s Q, tn/h Από τους θερμοδυναμικούς πίνακες βρίσκουμε τις ειδικές ενθαλπίες και εντροπίες κορεσμένου νερού και ατμού στις συνθήκες του διαχωριστή: ενθαλπία εντροπία ατμός νερό ατμός kj/kg kj/kg kj/kg/k 10 bar 2778,1 762,81 6, bar 2799,5 908,79 6, bar 2804,2 1008,42 6, bar 2801,4 1087,31 6,0701 Θεωρώντας ότι το δυαδικό γεωθερμικό ρευστό δεν ανταλλάσει ενέργεια κατά την άνοδο του από τη γεώτρηση, η συνολική του ενθαλπία στο διαχωριστή θα συνεχίσει να είναι 1344 kj/kg και αν x το ποσοστό του ατμού στο διαχωριστή τότε αυτό θα είναι: 10 bar 1344 = 2778,1*x + 762,81*(1 x) x = 581,19 /2015,29 = 0, bar 1344 = 2799,5*x + 908,79*(1 x) x = 435,21 /1890,71 = 0, bar 1344 = 2804,2*x ,42*(1 x) x = 335,58 /1795,78 = 0, bar 1344 = 2801,4*x ,31*(1 x) x = 256,69 /1714,09 = 0,150 και η ποσότητα ατμού που θα διοχετεύεται στο στρόβιλο θα είναι: 10 bar 0,288 * 43 = 12,4 tn/h με ενθαλπία 12,4 * 1000 * 2778,1 / 3600 = 9,56 ΜJ/s 20 bar 0,230 * 38 = 8,7 tn/h με ενθαλπία 8,7 * 1000 * 2799,5 / 3600 = 6,80 ΜJ/s 30 bar 0,187 * 35 = 6,5 tn/h με ενθαλπία 6,5 * 1000 * 2804,2 / 3600 = 5,09 ΜJ/s 40 bar 0,150 * 33 = 4,9 tn/h με ενθαλπία 4,9 * 1000 * 2801,4 / 3600 = 3,84 ΜJ/s Στην έξοδο του στροβίλου και πίεση 0,1 bar η εντροπία κορεσμένου νερού και ατμού είναι αντίστοιχα 0,6493 και 8,1502 kj/kg/s και η ενθαλπία κορεσμένου νερού και ατμού είναι 191,83 και 2584,7 kj/kg. Αν η λειτουργία του στροβίλου θεωρηθεί ισεντροπική: 7

8 10 bar 6,5865 = 8,1502 * x + 0,6493 *(1 x) x = 5,937 /7,5009 = 0, bar 6,3409 = 8,1502 * x + 0,6493 *(1 x) x = 5,692 /7,5009 = 0, bar 6,1869 = 8,1502 * x + 0,6493 *(1 x) x = 5,538 /7,5009 = 0, bar 6,0701 = 8,1502 * x + 0,6493 *(1 x) x = 5,421 /7,5009 = 0,723 και η θερμότητα που φθάνει στον συμπυκνωτή θα είναι: 10 bar 12,4 *(1000/ 3600) *(0,792* 2584,7 + 0,208 * 191,83) = 7,18 ΜJ/s 20 bar 8,7 *(1000/ 3600) *(0,758 * 2584,7 + 0,241 * 191,83) = 4,88 ΜJ/s 30 bar 6,5 *(1000/ 3600) *(0,738 * 2584,7 + 0,262 * 191,83) = 3,56 ΜJ/s 40 bar 4,9 *(1000/ 3600) *(0,723 * 2584,7 + 0,277 * 191,83) = 2,54 ΜJ/s Οπότε η ισχύς του ατμοστροβίλου είναι: 10 bar 0,8 *(9,56 7,18) = 2,38 MW 20 bar 0,8 *(6,80 4,88) = 1,92 MW 30 bar 0,8 *(5,09 3,56) = 1,54 MW 40 bar 0,8 *(3,84 2,54) = 1,21 MW και η απόδοση της γεωθερμικής διάταξης είναι: 10 bar 2,38 /(1344* 43 * 1000 / 3600) = 14,8 % 20 bar 1,92 /(1344* 38 * 1000 / 3600) = 13,5 % 30 bar 1,54 /(1344* 35 * 1000 / 3600) = 11,8 % 40 bar 1,21 /(1344* 33 * 1000 / 3600) = 9,8 % 8

9 ΑΣΚΗΣΗ Η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης σε πόλη Α χιλιάδων κατοίκων ανέρχεται σε Β τόνους, στο διάστημα Οκτωβρίου Μαρτίου. Γεωθερμική γεώτρηση νερού 90 ο C και ακτίνας 25 cm για την οποία έχουν ληφθεί τα παρακάτω αποτελέσματα πτώσης πίεσης: ώρες bar υπό παροχή Γ m3/h, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των παραπάνω θερμικών αναγκών μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης. Αν το νερό του δικτύου τηλεθέρμανσης πρέπει να έχει θερμοκρασία 60 o C και το νερό της γεώτρησης να εξέρχεται από την εγκατάσταση των εναλλακτών σε θερμοκρασία 5 ο C υψηλότερη, να υπολογιστεί η διάρκεια ζωής της γεώτρησης εάν αυτή μπορεί να λειτουργεί σε μέγιστη ΔΡ ίση με 50 bar. Δίνονται: ιξώδες νερού στους 90 ο C 0, kg/m/s και θερμογόνο δύναμη πετρελαίου 42 MJ/kg. Α Β Γ 1η Παπανικολάου Κοκκίνης Χατζόπουλος η Παζούρου Βελάλη Έλληνα η Κρανιώτης Λεργιός Δημητράκης η Παληάς Γκαδανόπουλος Ασιμής η Στάμος Αγιασμένος Κόκκινος η Λυμπέρης Παρασκευάς η Βογιατζή Χλιβίνου Οικονόμου η Καρδάκη Πλέσια η Παναγόπουλος Σαχινίδης η Καδεμίδου Σαμακόβλη η Κιατίπης Σιταράς Kabongo η Δημότα Καζαντζίδης η Χατζόγλου Τσικαμπάκας Νικάκης η Χρόνη Αθανασίου η Ιωαννάκη Σιμοπούλου Αθανασίου η Συμεωνίδης Μπούσης Κοσμαδάκη η Ευσταθοπούλου Ματζώρου η Τσαλικίδου Χαραλάμπους η Μηλιώτη Αναστασίου η Πογαρίδου Ζέρβα η Κεβρεκίδης Γαλανόπουλος Μελισσάρης η Πέτας Ζήσκος η Κουφούδης Μίχας Μεγρέμης η Καραβασίλη Βαγγέλη η Σαρρίδου η Καραγιάννης

10 10

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας/Τομέας Γεωλογίας Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας Α.Π.Θ. Μαρία Παπαχρήστου, MSc Γεωλόγος Α.Π.Θ. Περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης

Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης Γεωθερµία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης Η γεωθερµική ενέργεια Γεωθερµία Με τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά*

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά* ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα Του ρ. Ιωάννη Παππά* Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στροφή προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι σπουδαστές : Ο επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα