Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές"

Transcript

1 Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει από την ανάµιξη του νερού ψύξης και του ατµού απάγεται από τον πυθµένα του ψυκτήρα είτε µε φυγοκεντρική αντλία είτε µε βαροµετρικό πόδι, που είναι κάθετος σωλήνας ύψους περίπου 10. m. Η κορυφή του σωλήνα είναι συνδεδεµένη µε το σύστηµα δηµιουργίας κενού. Το κάτω της άκρο είναι εµβαπτισµένο σε µικρή δεξαµενή νερού. Η διαφορά στο υδροστατικό ύψος µεταξύ της στάθµης του νερού στον σωλήνα και στην δεξαµενή αντιστοιχεί πάντοτε στην διαφορά πίεσης µεταξύ της υπάρχουσας ελαττωµένης πίεσης στον συµπυκνωτή και αυτής του εξωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα. Με αυτόν τον τρόπο το νερό απάγεται χωρίς να σπάσει το κενό. Για την απαγωγή του αέρα από τον συµπυκνωτή χρησιµοποιούνται κυρίως οι εκχυτήρες ατµού (τσιφάρια) και σπανιότερα φυγοκεντρικές αντλίες κενού. Ένα µονοβάθµιο τσιφάρι δηµιουργεί κενό περίπου 6.5 cm Hg, ένα διβάθµιο περίπου 7.5 cm Hg και ένα τριβάθµιο πλησιάζει τα 76 cm Hg. Ο όρος µονοβάθµιο αντιστοιχεί στην ύπαρξη ενός µόνο εκχυτήρα, ενώ, κατ ανάλογο τρόπο, από τους όρους διβάθµιο και τριβάθµιο απορρέει η πληροφορία ότι υπάρχουν αντιστοίχως δυο και τρεις εκχυτήρες συνδεδεµένοι σε σειρά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα συστήµατα δηµιουργίας κενού προορίζονται για την απαγωγή των µη συµπυκνούµενων αερίων από το σύστηµα, χωρίς να είναι υπεύθυνα ωστόσο για την διατήρηση του βρασµού του υγρού στην επιθυµητή θερµοκρασία, καθώς ο βρασµός εξαρτάται από τον ψυκτήρα. Η απόδοση ενός ψυκτήρα είναι συνάρτηση της παροχής και της θερµοκρασίας του νερού ψύξης. Όταν η θερµοκρασία του είναι υψηλή, π.χ. 0 0 C, και η παροχή µικρή, το νερό δεν προλαβαίνει να ψύξει τον παραγόµενο ατµό, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας στον συµπυκνωτή και την ελάττωση της απόδοσής του. Για τον διαχωρισµό του υγρού που συµπυκνώνεται από τον σχηµατιζόµενο ατµό, χρησιµοποιούνται οι διαχωριστές. Αυτοί µπορεί να είναι είτε απλές µεταλλικές πλάκες (ανακλαστήρες) είτε φυγοκεντρικοί διαχωριστές, κυλινδρικού σχήµατος ή ανεστραµµένου κώνου. Το µίγµα υγρού και ατµού εισέρχεται εφαπτοµενικά στον θάλαµο του διαχωριστή, όπου υπό την επίδραση της φυγόκεντρης δύναµης το υγρό κατευθυνόµενο προς το τοίχωµα χάνει την κινητική του ενέργεια και πέφτει στην βάση του διαχωριστή, ενώ ο ατµός εξέρχεται από την κορυφή. ΕΞ.7 Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Στους συµπυκνωτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως είχε θεωρηθεί ότι το σύνολο του παραγόµενου ατµού κατά την συµπύκνωση ενός υγρού οδηγείται στον ψυκτήρα, όπου συµπυκνώνεται κατά την ανάµιξη του µε νερό ψύξης. Αν υποθέσουµε ότι η θερµοκρασία συµπύκνωσης του προϊόντος είναι C, τότε ο παραγόµενος ατµός (υδρατµός) θα µεταφέρει θερµότητα ίση µε 58 kj/kg, που ισοδυναµεί µε την λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης. Σε περίπτωση απώλειας του συγκεκριµένου ποσού θερµότητας, η εκµετάλλευση της ενέργειας από το σύστηµα θα είναι πολύ χαµηλή. Ο ατµός αυτός δύναται να χρησιµοποιηθεί ως θερµαντικό µέσο ενός δεύτερου παρόµοιου συµπυκνωτή που όµως λειτουργεί υπό χαµηλότερη πίεση, έτσι ώστε το υπό συµπύκνωση υγρό να µπορεί να βράσει χρησιµοποιώντας την λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του παραγόµενου ατµού από τον πρώτο συµπυκνωτή. Αυτή είναι η βασική ιδέα στην οποία οφείλεται η ανάπτυξη των συστηµάτων πολυβάθµιων συµπυκνωτών, που ξεκίνησε από τον Rillieux το 180. Ας θεωρήσουµε σύστηµα τριών συµπυκνωτών συνδεδεµένων όπως φαίνεται στο σχήµα ΕΞ-9, στους οποίους οι πιέσεις και οι θερµοκρασίες είναι P 1, P, P και Τ 1, Τ, Τ αντίστοιχα σε κάθε µονάδα. Οι συνδέσεις έχουν γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο παραγόµενος ατµός από τον ένα συµπυκνωτή (βαθµίδα) να χρησιµοποιείται ως θερµαντικό µέσο για τον επόµενο. Από την πρώτη βαθµίδα προς την τελευταία η πίεση ελαττώνεται βαθµιαία, µε άµεση συνέπεια το υγρό στο τελευταίο στάδιο να βράζει σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία. Το υγρό τροφοδοσίας στο πρώτο στάδιο (βαθµίδα Ι) συµπυκνώνεται εν µέρει και κατόπιν εισέρχεται στο δεύτερο στάδιο (βαθµίδα ΙΙ), όπου η συµπύκνωση συνεχίζεται και τέλος στο τρίτο στάδιο (βαθµίδα ΙΙΙ), στο 1

2 οποίο επέρχεται η ολοκλήρωση της συµπύκνωσης, µε το συµπυκνωµένο προϊόν να εξέρχεται από το σύστηµα. Υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας οι ταχύτητες ροής και οι ρυθµοί συµπύκνωσης είναι τέτοιοι που αποτρέπεται τόσο η συσσώρευση, όσο και η ελάττωση του διαλύτη ή της διαλυµένης ουσίας σε κάποιο από τα στάδια. Η θερµοκρασία, η συγκέντρωση, η ταχύτητα ροής του υγρού Σχήµα ΕΞ-9. Τριβάθµιος συµπυκνωτής τροφοδοσίας, οι πιέσεις του ατµού και η στάθµη του υγρού αποτελούν καθορισµένες παραµέτρους, εποµένως συνάγεται ότι οι συγκεντρώσεις σε καθένα από τα στάδια, όπως επίσης οι ταχύτητες ροής, οι πιέσεις και οι θερµοκρασίες, διατηρούνται σταθερές από την λειτουργία της ίδιας της διεργασίας. Η συγκέντρωση του τελικού προϊόντος µεταβάλλεται µόνο αν τροποποιηθεί η παροχή στην τροφοδοσία. Η θερµότητα που µεταδίδεται ανά ώρα διαµέσου της θερµαινόµενης επιφάνειας στο πρώτο στάδιο της συµπύκνωσης δίνεται από την επόµενη σχέση: q 1 U1A1 T1 = (ΕΞ.5) Έστω ότι όλο αυτό το ποσό της θερµότητας χρησιµοποιείται ως λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του παραγόµενου ατµού, που απάγεται από τον πρώτο συµπυκνωτή. Η θερµοκρασία του συµπυκνωθέντος ατµού θέρµανσης που απάγεται από την έξοδο είναι πολύ κοντά στην θερµοκρασία Τ 1 του παραγόµενου ατµού στο στάδιο Ι. Υπό συνθήκες σταθερής λειτουργίας το συνολικό ποσό θερµότητας που καταναλώθηκε στην παραγωγή ατµού στο στάδιο Ι θα πρέπει να αποδοθεί, όταν ο ατµός αυτός συµπυκνωθεί στο στάδιο ΙΙ. Το ποσό της θερµότητας που µεταδίδεται στο δεύτερο στάδιο ισούται µε: q U A T = (ΕΞ.6) Επειδή τα q 1 και q είναι σχεδόν ίσα, προκύπτει η παρακάτω ισότητα: U 1A1 T1 = U A T (ΕΞ.7) 14

3 Χρησιµοποιώντας τον ίδιο συλλογισµό για το τρίτο στάδιο, λαµβάνονται τα εξής: U 1A1 T1 = U A T = UA T (ΕΞ.8) Από την σχέση αυτή εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι διαφορές θερµοκρασιών σε ένα πολυβάθµιο σύστηµα συµπυκνωτών είναι αντιστρόφως ανάλογες των συντελεστών µετάδοσης θερµότητας. Η παραπάνω ανάλυση είναι απλουστευµένη διότι έγιναν οι εξής παραδοχές: Η αισθητή θερµότητα που απαιτείται για την θέρµανση του υγρού τροφοδοσίας από την αρχική θερµοκρασία του στην θερµοκρασία Τ 1 στο πρώτο στάδιο του συµπυκνωτή έχει αγνοηθεί. Το υγρό περνώντας από το στάδιο Ι στο ΙΙ µεταφέρει στον συµπυκνωτή ΙΙ αισθητή θερµότητα, η οποία συµµετέχει εν µέρει στην εξάτµιση που λαµβάνει χώρα στο στάδιο ΙΙ. Το ίδιο ισχύει και για το στάδιο ΙΙΙ ως προς το στάδιο ΙΙ. ΕΞ.7.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης που απαιτείται για την εξάτµιση 1 kg νερού στο στάδιο Ι είναι περίπου ίση µε την εκλυόµενη θερµότητα κατά την συµπύκνωση 1 kg ατµού στην θερµοκρασία Τ. Άρα, 1 kg ατµού που εισάγεται στο στάδιο Ι εξατµίζει 1 kg νερού στο στάδιο αυτό. Κατόπιν, 1 kg ατµού από το στάδιο Ι οδηγεί στην εξάτµιση 1 kg νερού από το στάδιο ΙΙ, κ.ο.κ. Σε ένα σύστηµα Ν σταδίων, 1 kg ατµού που εισάγεται στο στάδιο Ι προκαλεί την εξάτµιση συνολικά Ν kg υγρού. Αυτό, αν και παρουσιάζεται πολύ απλοποιηµένο, είναι ενδεικτικό του µεγάλου πλεονεκτήµατος των πολυβάθµιων συστηµάτων, που δεν είναι άλλο από την καλύτερη εκµετάλλευση του ατµού θέρµανσης, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αυξηµένη εξατµιστική ικανότητα αυτών σε σύγκριση µε συµπυκνωτή ενός µόνο σταδίου. Η οικονοµία στην ενέργεια ενός συστήµατος αυξάνεται συναρτήσει του αριθµού των σταδίων που περιλαµβάνει. Το νερό που εξατµίζεται σε κάθε στάδιο είναι ανάλογο του q, επειδή η λανθάνουσα θερµότητας εξάτµισης παραµένει πρακτικά σταθερή. Η ολική χωρητικότητα σε ένα τριβάθµιο σύστηµα είναι: q 1 q1 + q + q = U1A1 T1 + U A T + U A T = (ΕΞ.9) ή θεωρώντας µια µέση τιµή του συντελεστή U m : q = U m T + T + T ) A (ΕΞ.10) 1 ( 1 εφόσον η επιφάνεια σε κάθε στάδιο είναι η ίδια. Αν έχουµε έναν µονοβάθµιο συµπυκνωτή που λειτουργεί µε διαφορά θερµοκρασίας Σ Τ και συντελεστή µετάδοσης θερµότητας U m, αυτός θα παρουσιάζει την ίδια χωρητικότητα µε τον προαναφερθέντα τριβάθµιο συµπυκνωτή. Το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι η χωρητικότητα ενός πολυβάθµιου συστήµατος ταυτίζεται µε εκείνη ενός µονοβάθµιου συµπυκνωτή που λειτουργεί µε την ίδια ολική διαφορά θερµοκρασίας, έχοντας επιφάνεια Α ίση µε την αντίστοιχη ενός εκ των σταδίων του συστήµατος. Η αξία ενός πολυβάθµιου συστήµατος έγκειται στο ότι αξιοποιεί καλύτερα την παρεχόµενη ενέργεια, γεγονός που προϋποθέτει ωστόσο πολύ µεγαλύτερο κόστος επένδυσης από το αντίστοιχο απαιτούµενο για έναν απλό συµπυκνωτή. ΕΞ.8 Υπολογισµοί Κατανάλωσης Ατµού και Νερού στους Συµπυκνωτές Για τους υπολογισµούς κατανάλωσης ατµού και νερού χρησιµοποιούνται τα ισοζύγια µάζας και 15

4 ενέργειας, όπως και η εξίσωση της χωρητικότητας ενός συµπυκνωτή. Ως παραδείγµατα θα αναφερθούν συµπυκνωτές εως και τριών σταδίων, θεωρώντας ότι το προς συµπύκνωση υγρό είναι χυµός τοµάτας. ΕΞ.8.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ Στον συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10α) εισάγονται G kg χυµού ανά ώρα µε διαλυτά στερεά x, που έχει θερµοκρασία Τ και ειδική θερµότητα C (). Συγχρόνως εξέρχονται G c kg/h προϊόντος µε διαλυτά στερεά x c σε θερµοκρασία Τ c και µε ειδική θερµότητα C (c). Κατά την φάση της συµπύκνωσης, η παραγωγή του ατµού είναι V 1 kg/h, ο οποίος απάγονται από τον συµπυκνωτή σε θερµοκρασία βρασµού T 1 και ενθαλπία Η 1 kcal/kg. Κατά προσέγγιση µπορεί να θεωρηθεί ότι η Τ c είναι ίση µε Τ 1. Σχήµα ΕΞ-10. (α) Μονοβάθµιο σύστηµα, (β) ιβάθµιο σύστηµα (Τ 1 > Τ ) και (γ) Τριβάθµιο σύστηµα (Τ 1 > Τ > Τ ) Η απαιτούµενη για την συµπύκνωση θερµότητα προέρχεται από τον κορεσµένο ατµό (V kg/h) που εισάγεται στον εναλλάκτη θερµότητας σε θερµοκρασία T και µε ενθαλπία Η kcal/kg. Συγχρόνως, V kg/h συµπυκνώµατος ατµού εξέρχονται από τον εναλλάκτη στην ίδια θερµοκρασία Τ µε τον ατµό µε C N 1 kcal/kg 0C (για το νερό). Αγνοώντας την θερµότητα που 16

5 χάνεται στο περιβάλλον και λαµβάνοντας ως θερµοκρασία αναφοράς τους 0 0 C, το προκύπτον ισοζύγιο ενέργειας είναι: G C T 0) + V H = V C ( T 0) + V H + G C ( T 0) (ΕΞ.11) ( ) ( N 1 1 c ( c) c Η ειδική θερµότητα του υγρού µπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση από την σχέση: C = 0.5x + 0.x x (ΕΞ.1) g t u όπου x g, x t και x u είναι αντίστοιχα το κλάσµα των λιπαρών ουσιών, των ολικών στερεών και της υγρασίας του διαλύµατος, ο προσδιορισµός της ειδικής θερµότητας του οποίου αποτελεί στόχο προς επίτευξη. Στην περίπτωση του τοµατοχυµού το x g είναι 0. Μια τελευταία προσέγγιση συνίσταται στο να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο παρεχόµενος ατµός είναι κατ ουσία υπέρθερµος ατµός και όχι κορεσµένος. Υποθέτοντας ότι το V 1 δίνεται από την εξίσωση: και ότι ισχύει: x = V1 G 1 (ΕΞ.1) xc G c = G (ΕΞ.14) V 1 δύναται να υπολογιστεί η απαραίτητη κατανάλωση του ατµού για την συµπύκνωση του χυµού. Είναι επίσης δυνατόν να προσδιοριστεί η κατανάλωση του νερού ψύξης που απαιτείται, προκειµένου να επιτευχθεί η συµπύκνωση του παραγόµενου ατµού. Αν Τ και Τ 4 είναι αντιστοίχως οι θερµοκρασίες του νερού ψύξης και του θερµού νερού που προκύπτει από την ανάµιξη του νερού ψύξης και των υδρατµών, τότε ισχύει η ακόλουθη µαθηµατική έκφραση: G w V1 ( H1 CNT4 ) = (ΕΞ.15) T T 4 ΕΞ.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ) Στο δεύτερο στάδιο (Σχήµα ΕΞ-10β) εισάγονται G kg/h τοµατοχυµού προς συµπύκνωση, σε θερµοκρασία Τ και περιέχοντας x διαλυτά στερεά. Ο χυµός συµπυκνώνεται στην θερµοκρασία Τ προς παραγωγή V kg/h ατµού µε ολικό ποσό θερµότητας H kcal/kg, που συµπυκνώνεται στον ψυκτήρα µε νερό ψύξης θερµοκρασίας Τ 4. Ο εν µέρει συµπυκνωθείς χυµός (G kg/h µε διαλυτά στερεά και θερµοκρασία Τ ) εγκαταλείπει το δεύτερο στάδιο και εισέρχεται στο πρώτο στάδιο. Εκεί η συµπύκνωση ολοκληρώνεται σε θερµοκρασία Τ 1, που είναι υψηλότερη από την Τ, και ο παραγόµενος ατµός V 1, ολικής θερµότητας Η 1, χρησιµοποιείται ως θερµαντικό µέσο του δευτέρου σταδίου εισαγόµενος στον εναλλάκτη θερµότητας του δευτέρου συµπυκνωτή. Το τελικό προϊόν, που έχει συµπυκνωθεί στον επιθυµητό βαθµό, εξάγεται από το πρώτο στάδιο (G c kg/h µε διαλυτά στερεά x c ) σε θερµοκρασία Τ 1. Η θέρµανση του πρώτου σταδίου γίνεται µε κορεσµένο ατµό V kg/h µε ολική θερµότητα Η kcal/kg σε θερµοκρασία Τ, ο οποίος µετά την εναλλαγή της θερµότητας εξάγεται ως συµπύκνωµα V kg/h στην ίδια θερµοκρασία. Κατ ανάλογο τρόπο από το δεύτερο στάδιο εξάγονται V 1 kg/h συµπυκνώµατα στην θερµοκρασία Τ 1. Για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης του ατµού είναι απαραίτητο να καταστρωθούν τα ισοζύγια ενέργειας των δύο σταδίων (για θερµοκρασία αναφοράς 0 0 C και C N 1 kcal/kg 0C): 1 ο : GC () T + VH = V1H 1 + VT + GcC( c) T1 (ΕΞ.16) 17

6 ο : G C( ) T + V1H 1 = VH + V1T 1 + GC() T (ΕΞ.17) και τα ισοζύγια µάζας (ολικό και µερικό ισοζύγιο για στερεά αντίστοιχα): x V 1 + V = G 1 G V x = G X x & ( ) (ΕΞ.18) c ΕΞ.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ) Ο τριβάθµιος συµπυκνωτής (Σχήµα ΕΞ-10γ) είναι παρόµοιος µε τον διβάθµιο, µε την διαφορά ότι διαθέτει ένα επιπλέον στάδιο. Οι συµπυκνώσεις του χυµού στις εξόδους από το τρίτο και το δεύτερο στάδιο είναι αντίστοιχα εκφρασµένες σε διαλυτά στερεά x και x και οι αντίστοιχες ειδικές θερµότητες είναι C () και C (). Τα ισοζύγια ενέργειας των τριών σταδίων είναι αντίστοιχα (για θερµοκρασία αναφοράς 0 0 C και C N 1 kcal/kg 0C) 1 ο : GC () T + V4H 4 = V1H 1 + V4T4 + GcC( c) T1 (ΕΞ.19) ο : GC () T + V1H 1 = VH + V1T 1 GC () T (ΕΞ.0) + ο : G C ( ) T + VH = VH + VT GC () T (ΕΞ.1) + και τα αντίστοιχα ισοζύγια µάζας φαίνονται παρακάτω: x Ολικό ισοζύγιο για το σύνολο του συµπυκνωτή: + + = V1 V V G 1 (ΕΞ.) xc Ολικά ισοζύγια για κάθε στάδιο: G = G V & G = G V V & G = G V V V (ΕΞ.) c 1 Μερικά ισοζύγια για τα στερεά: G x x = G G (ΕΞ.4) x & G = x Γενικά, όσο περισσότερα στάδια περιλαµβάνονται σε ένα σύστηµα, τόσο καλύτερη είναι και η οικονοµία του ατµού. Από την άλλη µεριά όµως, αυξάνεται το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συστήµατος αυξανοµένου του αριθµού των σταδίων. Το κόστος των Ν σταδίων είναι περίπου Ν φορές πολλαπλάσιο του κόστος ενός µονοβάθµιου συµπυκνωτή, µε αποτέλεσµα την ταχύτατη αύξηση του συνολικού κόστους µε την αύξηση των σταδίων. Για να υπολογιστεί ο άριστος αριθµός σταδίων θα πρέπει να αντισταθµιστεί το µειωµένο λειτουργικό κόστος µε το αυξανόµενο κόστος αγοράς. Συνήθως δεν χρησιµοποιούνται συµπυκνωτές που περιλαµβάνουν περισσότερα των πέντε ή έξι σταδίων. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας ΕΞ-1) παρέχει την σχέση που συνδέει το ατµό που καταναλώνεται και το ολικό λειτουργικό κόστος σε συνάρτηση µε τον αριθµό των σταδίων ενός συµπυκνωτή. ΕΞ.9 Μέθοδοι Τροφοδοσίας Πολυβάθµιων Συµπυκνωτών Η συνήθης µέθοδος τροφοδοσίας ενός πολυβάθµιου συµπυκνωτή περιλαµβάνει την άντληση του αραιού υγρού µέσα στο πρώτο στάδιο και την κατευθυνόµενη κίνησή του στα υπόλοιπα στάδια µε την σειρά. Η µέθοδος αυτή καλείται οµορροή (Σχήµα ΕΞ-11α). Η συµπύκνωση του 18

7 υγρού αυξάνεται από το πρώτο στάδιο προς το τελευταίο. Η διαδροµή που ακολουθείται από το ρευστό σε αυτήν την µέθοδο είναι η απλούστερη δυνατή. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η χρήση δυο αντλιών, εκ των οποίων η µια είναι επιφορτισµένη µε την άντληση του αραιού υγρού στο πρώτο στάδιο και η έτερη φέρνει σε πέρας την άντληση του παχύρρευστου προϊόντος από το τελευταίο στάδιο. Η µεταφορά του υγρού από στάδιο σε στάδιο γίνεται χωρίς αντλία, διότι η ροή είναι προς τη διεύθυνση της µειωµένης πίεσης και το µόνο που απαιτείται είναι η παρεµβολή βανών ελέγχου. Πίνακας ΕΞ-1 Αριθµός σταδίων Κατανάλωση ατµού (kg ατµού / kg εξατµιζόµενου νερού) Ολικό λειτουργικό κόστος αναφορικά µε µονοβάθµιο συµπυκνωτή Μια άλλη πολύ κοινή µέθοδος είναι εκείνη της αντιρροής (Σχήµα ΕΞ-11β), κατά την οποία το αραιό υγρό εισάγεται στο τελευταίο στάδιο και κατόπιν αντλείται στα διαδοχικά στάδια µέχρι το πρώτο. Η µέθοδος αυτή απαιτεί την ύπαρξη µιας αντλίας ανάµεσα σε δύο διαδοχικά στάδια, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά εκείνης που απαιτείται για την εξαγωγή του παχύρρευστου προϊόντος, διότι η διεύθυνση της ροής είναι από την χαµηλότερη πίεση προς την υψηλότερη. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι παρέχει καλύτερη απόδοση από ό,τι η προηγούµενη µέθοδος όταν το προϊόν είναι παχύρρευστο και, επίσης, µεγαλύτερη οικονοµία από ενεργειακής απόψεως όταν το υγρό τροφοδοσίας είναι κρύο. Στους συµπυκνωτές που χρησιµοποιούνται για κρυστάλλωση, από τους οποίους εξάγεται το µίγµα κρυστάλλων και το µητρικό υγρό, η τροφοδοσία γίνεται σε κάθε έναν συµπυκνωτή χωριστά, εξ ου και η µέθοδος αυτή ονοµάζεται παράλληλη ροή (Σχήµα ΕΞ-11γ). Στην παράλληλη τροφοδοσία δεν υπάρχει µεταφορά υγρού από το ένα στάδιο στο άλλο. Τέλος, µια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται σπανιότερα είναι εκείνη της µικτής ροής (Σχήµα ΕΞ-11δ), στην οποία το αραιό υγρό εισάγεται σε ένα ενδιάµεσο στάδιο, ρέει κατόπιν κατ αντιρροή µέχρι το τελευταίο στάδιο και από εκεί µεταφέρεται µε αντλία πίσω στο πρώτο στάδιο για την τελική συµπύκνωση. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι αφενός µεν η παράλειψη ορισµένων εκ των αντλιών, η παρουσία των οποίων κρίνεται απαραίτητη στην προηγούµενη µέθοδο, αφετέρου δε η δυνατότητα πραγµατοποίησης της τελικής συµπύκνωσης σε υψηλότερη θερµοκρασία. ΕΞ.10 Συµπύκνωση µε Επανασυµπίεση Ατµού Η ενέργεια του ατµού που παράγεται κατά τον βρασµό ενός υγρού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξάτµιση περισσότερου νερού, αρκεί να υπάρχει µια ικανή διαφορά θερµοκρασίας για την εξασφάλιση της µετάδοσης θερµότητας προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Σε έναν πολυβάθµιο συµπυκνωτή αυτή η διαφορά θερµοκρασίας δηµιουργείται µε την βαθµιαία ελάττωση του σηµείου βρασµού του διαλύµατος σε µια σειρά συµπυκνωτών, χρησιµοποιώντας ελαττωµένες απόλυτες πιέσεις. Ωστόσο αυτή η επιθυµητή κινούσα δύναµη µπορεί να ληφθεί εναλλακτικά, αυξάνοντας απλώς την πίεση (αυξάνεται η θερµοκρασία συµπύκνωσης του ατµού) µε µηχανική ή θερµική επανασυµπίεση. Ο συµπιεσµένος ατµός συµπυκνώνεται στον εναλλάκτη του συµπυκνωτή από τον οποίο προέρχεται. 19

8 ΕΞ.10.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΙΕΣΗ Η αρχή λειτουργίας της µηχανικής επανασυµπίεσης του ατµού παρουσιάζεται στο σχήµα ΕΞ- 1. Ψυχρό υγρό τροφοδοσίας προθερµαίνεται σχεδόν µέχρι του σηµείου βρασµού του κατά την εναλλαγή θερµότητας µε θερµό παχύρρευστο προϊόν και αντλείται µέσω ενός εναλλάκτη, όπως σε έναν συµβατικό συµπυκνωτή εξαναγκασµένης κυκλοφορίας. Ο παραγόµενος όµως ατµός δεν συµπυκνώνεται, αλλά αντιθέτως συµπιέζεται σε υψηλότερη πίεση µε την βοήθεια ενός συµπιεστή και µετατρέπεται σε ατµό, ο οποίος επανεισάγεται στον εναλλάκτη. Σχήµα ΕΞ-11. Τρόποι ροής του προς συµπύκνωση υγρού(α) Οµορροή, (β) Αντιρροή, (γ) Παράλληλη ροή και (δ) Μικτή ροή 0

9 Επειδή η θερµοκρασία κορεσµού του συµπιεσµένου ατµού είναι υψηλότερη του σηµείου ζέσεως του υγρού τροφοδοσίας, η θερµότητα ρέει από τον ατµό στο διάλυµα δηµιουργώντας περισσότερο ατµό. Μια µικρή συµπληρωµατική ποσότητα ζωντανού ατµού από εξωτερική πηγή είναι απαραίτητη. Η βέλτιστη διαφορά θερµοκρασίας για ένα τυπικό σύστηµα είναι περίπου C. Η αξιοποίηση της ενέργειας είναι εφικτή σε ικανοποιητικό ποσοστό και η επιτυγχανόµενη οικονοµία είναι αντίστοιχη αυτής ενός συµπυκνωτή των σταδίων. Η πιο σηµαντική εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου είναι η παραγωγή αποσταγµένου ύδατος. ΕΞ.10. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΙΕΣΗ Στην παραλλαγή αυτής της µεθόδου, η συµπίεση του παραγόµενου ατµού γίνεται µε ζωντανό ατµό υψηλής πίεσης σε εκχυτήρα ατµού (Σχήµα ΕΞ-1), γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας ατµού από την απαιτούµενη για τον βρασµό του υγρού τροφοδοσίας, οπότε η σχηµατιζόµενη περίσσεια απάγεται. εδοµένου ότι τα τσιφάρια µπορούν να θέσουν σε κίνηση µεγάλους όγκους παραγόµενου ατµού χαµηλής πυκνότητας, η χρήση τους προτιµάται σε συµπυκνωτές που λειτουργούν υπό κενό αντί των µηχανικών συµπιεστών. Από σύγκριση των συµπιεστών µε τα τσιφάρια προκύπτει ότι τα τελευταία είναι φθηνότερα και ευκόλως συντηρούµενα. Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα της θερµικής επανασυµπίεσης συνοδεύονται ωστόσο από σειρά µειονεκτηµάτων, κυριότερο εκ των οποίων είναι η χαµηλή µηχανική απόδοση των τσιφαριών και η έλλειψη ευελιξίας του συστήµατος στις επιφερόµενες µεταβολές των συνθηκών λειτουργίας του. Σχήµα ΕΞ-1. Μηχανική επανασυµπίεση Σχήµα ΕΞ-1. Θερµική επανασυµπίεση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα ΕΞ-1: Να υπολογιστεί η κατανάλωση κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία C, όπως προκύπτει από τους θερµοδυναµικούς πίνακες για τον ατµό) που απαιτείται για την συµπύκνωση σε µονοβάθµιο συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10α) kg/h τοµατοχυµού µε 5% διαλυτά στερεά σε τελικό προϊόν περιεκτικότητας 8% σε διαλυτά στερεά. Ο συµπυκνωτής λειτουργεί υπό κενό 61 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 60 0 C), η θερµοκρασία του εισαγόµενου χυµού είναι 40 0 C και είναι γνωστή η ενθαλπία εξάτµισης Η 1. Ένα επιπρόσθετο ζητούµενο του παρόντος προβλήµατος είναι ο υπολογισµός της απαιτούµενης κατανάλωσης του νερού ψύξης για την συµπύκνωση του παραγόµενου 1

10 ατµού V 1, θεωρώντας ότι το νερό ψύξης και το θερµό νερό έχουν θερµοκρασίες 16 0 C και 8 0 C αντίστοιχα. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.11), (ΕΞ.1), (ΕΞ.1) και (ΕΞ.14) έχουµε: C () = 0.965, C (c) = 0.804, V 1 = kg νερού / h που πρόκειται να εξατµιστεί, V = 907 kg ατµού θέρµανσης. Από την εξίσωση (ΕΞ.15) βρίσκεται ότι η κατανάλωση του νερού ψύξης ισούται µε G w = 1805 kg. Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν οι λόγοι κατανάλωσης: 907 = 1.1kg ατµού για την εξάτµιση 1 kg νερού = 6.5 kg νερού ψύξης για 1 kg νερού που εξατµίστηκε. 814 Παράδειγµα ΕΞ-: Σε διβάθµιο συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10β) συµπυκνώνονται kg/h τοµατοχυµού µε 5% διαλυτά στερεά, η θερµοκρασία του οποίου προτού εισαχθεί στον δεύτερο συµπυκνωτή είναι 40 0 C. Το σύστηµα των συµπυκνωτών λειτουργεί υπό κενό και οι συνθήκες στο πρώτο στάδιο είναι κενό 61 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 60 0 C) και στο δεύτερο κενό 69 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 45 0 C). Να βρεθεί η κατανάλωση του νερού ψύξης, θεωρώντας ότι το νερό ψύξης και το θερµό νερό έχουν θερµοκρασίες 16 0 C και 8 0 C αντίστοιχα. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.17), (ΕΞ.18) και (ΕΞ.19) προκύπτει ότι η ποσότητα του πρωτογενούς ατµού που θερµαίνει το πρώτο στάδιο είναι 4580 kg/h (κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm ). Ο παραγόµενος ατµός στο πρώτο στάδιο είναι 418 kg/h και στο δεύτερο 401 kg/h. Το ποσοστό των διαλυτών στερεών µετά το δεύτερο στάδιο είναι 8.4% και το τελικό προϊόν έχει ποσοστό διαλυτών στερεών 8%. Εφόσον ο ψυκτήρας λειτουργεί µε τις ίδιες συνθήκες όπως και στο προηγούµενο παράδειγµα, η κατανάλωση του νερού ψύξης θα είναι: G w V = ( H T5 ) = kg/h T T 5 4 Οι ειδικές καταναλώσεις τόσο του ατµού, όσο και του νερού ψύξης υπολογίζονται όπως φαίνεται παρακάτω: 4580 = kg ατµού / kg εξατµιζόµενου νερού ( ) = 1.89 kg νερού ψύξης / kg εξατµιζόµενου νερού 814

11 Παράδειγµα ΕΞ-: Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα ΕΞ- και υποθέτοντας ότι τα τρία στάδια (Σχήµα ΕΞ-10γ) λειτουργούν υπό κενό 46, 59 και 69 cm Hg αντιστοίχως (αντιστοιχεί σε θερµοκρασίες 75, 6 και 44 0 C), να υπολογιστεί η απαιτούµενη κατανάλωση ατµού και νερού, όπως επίσης και οι σχετικές καταναλώσεις αυτών. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.19) (ΕΞ.4) προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: V 1 = 979 kg παραγόµενου ατµού στο πρώτο στάδιο που χρησιµοποιούνται για την θέρµανση του δεύτερου σταδίου, V = 654 kg παραγόµενου ατµού στο δεύτερο στάδιο που χρησιµοποιούνται για την θέρµανση του τρίτου σταδίου, V = 581 kg παραγόµενου ατµού στο τρίτο στάδιο που συµπυκνώνονται στον ψυκτήρα, V 4 = 160 kg κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm. Οι µερικοί βαθµοί συµπύκνωσης που επιτυγχάνονται στο τρίτο και δεύτερο στάδιο αντίστοιχα είναι 6.7 και 10.5%. Για συνθήκες παρόµοιες µε αυτές των προηγούµενων παραδειγµάτων, το νερό ψύξης που απαιτείται είναι: G w V ( H T6 ) = = kg/h T T 6 5 Εποµένως οι σχετικές καταναλώσεις ατµού και νερού ψύξης στον τριβάθµιο συµπυκνωτή είναι: 160 = 0.85 kg ατµού ανά kg νερού που εξατµίζεται, ( ) = 8. kg νερού ψύξης ανά kg εξατµιζόµενου νερού. 814

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 η Εργαστηριακή Άσκηση ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ Επιμέλεια: Χρήστος Ι. Παπαδόπουλος Φεβρουάριος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ταξινόµηση Συστηµάτων. Τα κριτήρια ταξινόµησης των ψυκτικών µονάδων απορρόφησης Η 2 Ο LiBr είναι ο τρόπος θέρµανσης της κύριας ατµογεννήτριας και το αν η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Service Βιομηχανίας

Κινητό Service Βιομηχανίας Κινητό Service Βιομηχανίας Γράφει ο Δημήτριος Γκούσκος Ψυκτικός Διευθύνων σύμβουλος Cool Dynamic Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η εξεύρεση λύσεων έξυπνων και δύσκολων σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ (1859). Η

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ (1859). Η Κ.Α. Μπαλαράς ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, /ντης Ερευνών costas@meteo.noa.gr Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) 1995-2009 www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα