Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές"

Transcript

1 Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει από την ανάµιξη του νερού ψύξης και του ατµού απάγεται από τον πυθµένα του ψυκτήρα είτε µε φυγοκεντρική αντλία είτε µε βαροµετρικό πόδι, που είναι κάθετος σωλήνας ύψους περίπου 10. m. Η κορυφή του σωλήνα είναι συνδεδεµένη µε το σύστηµα δηµιουργίας κενού. Το κάτω της άκρο είναι εµβαπτισµένο σε µικρή δεξαµενή νερού. Η διαφορά στο υδροστατικό ύψος µεταξύ της στάθµης του νερού στον σωλήνα και στην δεξαµενή αντιστοιχεί πάντοτε στην διαφορά πίεσης µεταξύ της υπάρχουσας ελαττωµένης πίεσης στον συµπυκνωτή και αυτής του εξωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα. Με αυτόν τον τρόπο το νερό απάγεται χωρίς να σπάσει το κενό. Για την απαγωγή του αέρα από τον συµπυκνωτή χρησιµοποιούνται κυρίως οι εκχυτήρες ατµού (τσιφάρια) και σπανιότερα φυγοκεντρικές αντλίες κενού. Ένα µονοβάθµιο τσιφάρι δηµιουργεί κενό περίπου 6.5 cm Hg, ένα διβάθµιο περίπου 7.5 cm Hg και ένα τριβάθµιο πλησιάζει τα 76 cm Hg. Ο όρος µονοβάθµιο αντιστοιχεί στην ύπαρξη ενός µόνο εκχυτήρα, ενώ, κατ ανάλογο τρόπο, από τους όρους διβάθµιο και τριβάθµιο απορρέει η πληροφορία ότι υπάρχουν αντιστοίχως δυο και τρεις εκχυτήρες συνδεδεµένοι σε σειρά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα συστήµατα δηµιουργίας κενού προορίζονται για την απαγωγή των µη συµπυκνούµενων αερίων από το σύστηµα, χωρίς να είναι υπεύθυνα ωστόσο για την διατήρηση του βρασµού του υγρού στην επιθυµητή θερµοκρασία, καθώς ο βρασµός εξαρτάται από τον ψυκτήρα. Η απόδοση ενός ψυκτήρα είναι συνάρτηση της παροχής και της θερµοκρασίας του νερού ψύξης. Όταν η θερµοκρασία του είναι υψηλή, π.χ. 0 0 C, και η παροχή µικρή, το νερό δεν προλαβαίνει να ψύξει τον παραγόµενο ατµό, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας στον συµπυκνωτή και την ελάττωση της απόδοσής του. Για τον διαχωρισµό του υγρού που συµπυκνώνεται από τον σχηµατιζόµενο ατµό, χρησιµοποιούνται οι διαχωριστές. Αυτοί µπορεί να είναι είτε απλές µεταλλικές πλάκες (ανακλαστήρες) είτε φυγοκεντρικοί διαχωριστές, κυλινδρικού σχήµατος ή ανεστραµµένου κώνου. Το µίγµα υγρού και ατµού εισέρχεται εφαπτοµενικά στον θάλαµο του διαχωριστή, όπου υπό την επίδραση της φυγόκεντρης δύναµης το υγρό κατευθυνόµενο προς το τοίχωµα χάνει την κινητική του ενέργεια και πέφτει στην βάση του διαχωριστή, ενώ ο ατµός εξέρχεται από την κορυφή. ΕΞ.7 Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Στους συµπυκνωτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως είχε θεωρηθεί ότι το σύνολο του παραγόµενου ατµού κατά την συµπύκνωση ενός υγρού οδηγείται στον ψυκτήρα, όπου συµπυκνώνεται κατά την ανάµιξη του µε νερό ψύξης. Αν υποθέσουµε ότι η θερµοκρασία συµπύκνωσης του προϊόντος είναι C, τότε ο παραγόµενος ατµός (υδρατµός) θα µεταφέρει θερµότητα ίση µε 58 kj/kg, που ισοδυναµεί µε την λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης. Σε περίπτωση απώλειας του συγκεκριµένου ποσού θερµότητας, η εκµετάλλευση της ενέργειας από το σύστηµα θα είναι πολύ χαµηλή. Ο ατµός αυτός δύναται να χρησιµοποιηθεί ως θερµαντικό µέσο ενός δεύτερου παρόµοιου συµπυκνωτή που όµως λειτουργεί υπό χαµηλότερη πίεση, έτσι ώστε το υπό συµπύκνωση υγρό να µπορεί να βράσει χρησιµοποιώντας την λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του παραγόµενου ατµού από τον πρώτο συµπυκνωτή. Αυτή είναι η βασική ιδέα στην οποία οφείλεται η ανάπτυξη των συστηµάτων πολυβάθµιων συµπυκνωτών, που ξεκίνησε από τον Rillieux το 180. Ας θεωρήσουµε σύστηµα τριών συµπυκνωτών συνδεδεµένων όπως φαίνεται στο σχήµα ΕΞ-9, στους οποίους οι πιέσεις και οι θερµοκρασίες είναι P 1, P, P και Τ 1, Τ, Τ αντίστοιχα σε κάθε µονάδα. Οι συνδέσεις έχουν γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο παραγόµενος ατµός από τον ένα συµπυκνωτή (βαθµίδα) να χρησιµοποιείται ως θερµαντικό µέσο για τον επόµενο. Από την πρώτη βαθµίδα προς την τελευταία η πίεση ελαττώνεται βαθµιαία, µε άµεση συνέπεια το υγρό στο τελευταίο στάδιο να βράζει σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία. Το υγρό τροφοδοσίας στο πρώτο στάδιο (βαθµίδα Ι) συµπυκνώνεται εν µέρει και κατόπιν εισέρχεται στο δεύτερο στάδιο (βαθµίδα ΙΙ), όπου η συµπύκνωση συνεχίζεται και τέλος στο τρίτο στάδιο (βαθµίδα ΙΙΙ), στο 1

2 οποίο επέρχεται η ολοκλήρωση της συµπύκνωσης, µε το συµπυκνωµένο προϊόν να εξέρχεται από το σύστηµα. Υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας οι ταχύτητες ροής και οι ρυθµοί συµπύκνωσης είναι τέτοιοι που αποτρέπεται τόσο η συσσώρευση, όσο και η ελάττωση του διαλύτη ή της διαλυµένης ουσίας σε κάποιο από τα στάδια. Η θερµοκρασία, η συγκέντρωση, η ταχύτητα ροής του υγρού Σχήµα ΕΞ-9. Τριβάθµιος συµπυκνωτής τροφοδοσίας, οι πιέσεις του ατµού και η στάθµη του υγρού αποτελούν καθορισµένες παραµέτρους, εποµένως συνάγεται ότι οι συγκεντρώσεις σε καθένα από τα στάδια, όπως επίσης οι ταχύτητες ροής, οι πιέσεις και οι θερµοκρασίες, διατηρούνται σταθερές από την λειτουργία της ίδιας της διεργασίας. Η συγκέντρωση του τελικού προϊόντος µεταβάλλεται µόνο αν τροποποιηθεί η παροχή στην τροφοδοσία. Η θερµότητα που µεταδίδεται ανά ώρα διαµέσου της θερµαινόµενης επιφάνειας στο πρώτο στάδιο της συµπύκνωσης δίνεται από την επόµενη σχέση: q 1 U1A1 T1 = (ΕΞ.5) Έστω ότι όλο αυτό το ποσό της θερµότητας χρησιµοποιείται ως λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του παραγόµενου ατµού, που απάγεται από τον πρώτο συµπυκνωτή. Η θερµοκρασία του συµπυκνωθέντος ατµού θέρµανσης που απάγεται από την έξοδο είναι πολύ κοντά στην θερµοκρασία Τ 1 του παραγόµενου ατµού στο στάδιο Ι. Υπό συνθήκες σταθερής λειτουργίας το συνολικό ποσό θερµότητας που καταναλώθηκε στην παραγωγή ατµού στο στάδιο Ι θα πρέπει να αποδοθεί, όταν ο ατµός αυτός συµπυκνωθεί στο στάδιο ΙΙ. Το ποσό της θερµότητας που µεταδίδεται στο δεύτερο στάδιο ισούται µε: q U A T = (ΕΞ.6) Επειδή τα q 1 και q είναι σχεδόν ίσα, προκύπτει η παρακάτω ισότητα: U 1A1 T1 = U A T (ΕΞ.7) 14

3 Χρησιµοποιώντας τον ίδιο συλλογισµό για το τρίτο στάδιο, λαµβάνονται τα εξής: U 1A1 T1 = U A T = UA T (ΕΞ.8) Από την σχέση αυτή εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι διαφορές θερµοκρασιών σε ένα πολυβάθµιο σύστηµα συµπυκνωτών είναι αντιστρόφως ανάλογες των συντελεστών µετάδοσης θερµότητας. Η παραπάνω ανάλυση είναι απλουστευµένη διότι έγιναν οι εξής παραδοχές: Η αισθητή θερµότητα που απαιτείται για την θέρµανση του υγρού τροφοδοσίας από την αρχική θερµοκρασία του στην θερµοκρασία Τ 1 στο πρώτο στάδιο του συµπυκνωτή έχει αγνοηθεί. Το υγρό περνώντας από το στάδιο Ι στο ΙΙ µεταφέρει στον συµπυκνωτή ΙΙ αισθητή θερµότητα, η οποία συµµετέχει εν µέρει στην εξάτµιση που λαµβάνει χώρα στο στάδιο ΙΙ. Το ίδιο ισχύει και για το στάδιο ΙΙΙ ως προς το στάδιο ΙΙ. ΕΞ.7.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης που απαιτείται για την εξάτµιση 1 kg νερού στο στάδιο Ι είναι περίπου ίση µε την εκλυόµενη θερµότητα κατά την συµπύκνωση 1 kg ατµού στην θερµοκρασία Τ. Άρα, 1 kg ατµού που εισάγεται στο στάδιο Ι εξατµίζει 1 kg νερού στο στάδιο αυτό. Κατόπιν, 1 kg ατµού από το στάδιο Ι οδηγεί στην εξάτµιση 1 kg νερού από το στάδιο ΙΙ, κ.ο.κ. Σε ένα σύστηµα Ν σταδίων, 1 kg ατµού που εισάγεται στο στάδιο Ι προκαλεί την εξάτµιση συνολικά Ν kg υγρού. Αυτό, αν και παρουσιάζεται πολύ απλοποιηµένο, είναι ενδεικτικό του µεγάλου πλεονεκτήµατος των πολυβάθµιων συστηµάτων, που δεν είναι άλλο από την καλύτερη εκµετάλλευση του ατµού θέρµανσης, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αυξηµένη εξατµιστική ικανότητα αυτών σε σύγκριση µε συµπυκνωτή ενός µόνο σταδίου. Η οικονοµία στην ενέργεια ενός συστήµατος αυξάνεται συναρτήσει του αριθµού των σταδίων που περιλαµβάνει. Το νερό που εξατµίζεται σε κάθε στάδιο είναι ανάλογο του q, επειδή η λανθάνουσα θερµότητας εξάτµισης παραµένει πρακτικά σταθερή. Η ολική χωρητικότητα σε ένα τριβάθµιο σύστηµα είναι: q 1 q1 + q + q = U1A1 T1 + U A T + U A T = (ΕΞ.9) ή θεωρώντας µια µέση τιµή του συντελεστή U m : q = U m T + T + T ) A (ΕΞ.10) 1 ( 1 εφόσον η επιφάνεια σε κάθε στάδιο είναι η ίδια. Αν έχουµε έναν µονοβάθµιο συµπυκνωτή που λειτουργεί µε διαφορά θερµοκρασίας Σ Τ και συντελεστή µετάδοσης θερµότητας U m, αυτός θα παρουσιάζει την ίδια χωρητικότητα µε τον προαναφερθέντα τριβάθµιο συµπυκνωτή. Το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι η χωρητικότητα ενός πολυβάθµιου συστήµατος ταυτίζεται µε εκείνη ενός µονοβάθµιου συµπυκνωτή που λειτουργεί µε την ίδια ολική διαφορά θερµοκρασίας, έχοντας επιφάνεια Α ίση µε την αντίστοιχη ενός εκ των σταδίων του συστήµατος. Η αξία ενός πολυβάθµιου συστήµατος έγκειται στο ότι αξιοποιεί καλύτερα την παρεχόµενη ενέργεια, γεγονός που προϋποθέτει ωστόσο πολύ µεγαλύτερο κόστος επένδυσης από το αντίστοιχο απαιτούµενο για έναν απλό συµπυκνωτή. ΕΞ.8 Υπολογισµοί Κατανάλωσης Ατµού και Νερού στους Συµπυκνωτές Για τους υπολογισµούς κατανάλωσης ατµού και νερού χρησιµοποιούνται τα ισοζύγια µάζας και 15

4 ενέργειας, όπως και η εξίσωση της χωρητικότητας ενός συµπυκνωτή. Ως παραδείγµατα θα αναφερθούν συµπυκνωτές εως και τριών σταδίων, θεωρώντας ότι το προς συµπύκνωση υγρό είναι χυµός τοµάτας. ΕΞ.8.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ Στον συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10α) εισάγονται G kg χυµού ανά ώρα µε διαλυτά στερεά x, που έχει θερµοκρασία Τ και ειδική θερµότητα C (). Συγχρόνως εξέρχονται G c kg/h προϊόντος µε διαλυτά στερεά x c σε θερµοκρασία Τ c και µε ειδική θερµότητα C (c). Κατά την φάση της συµπύκνωσης, η παραγωγή του ατµού είναι V 1 kg/h, ο οποίος απάγονται από τον συµπυκνωτή σε θερµοκρασία βρασµού T 1 και ενθαλπία Η 1 kcal/kg. Κατά προσέγγιση µπορεί να θεωρηθεί ότι η Τ c είναι ίση µε Τ 1. Σχήµα ΕΞ-10. (α) Μονοβάθµιο σύστηµα, (β) ιβάθµιο σύστηµα (Τ 1 > Τ ) και (γ) Τριβάθµιο σύστηµα (Τ 1 > Τ > Τ ) Η απαιτούµενη για την συµπύκνωση θερµότητα προέρχεται από τον κορεσµένο ατµό (V kg/h) που εισάγεται στον εναλλάκτη θερµότητας σε θερµοκρασία T και µε ενθαλπία Η kcal/kg. Συγχρόνως, V kg/h συµπυκνώµατος ατµού εξέρχονται από τον εναλλάκτη στην ίδια θερµοκρασία Τ µε τον ατµό µε C N 1 kcal/kg 0C (για το νερό). Αγνοώντας την θερµότητα που 16

5 χάνεται στο περιβάλλον και λαµβάνοντας ως θερµοκρασία αναφοράς τους 0 0 C, το προκύπτον ισοζύγιο ενέργειας είναι: G C T 0) + V H = V C ( T 0) + V H + G C ( T 0) (ΕΞ.11) ( ) ( N 1 1 c ( c) c Η ειδική θερµότητα του υγρού µπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση από την σχέση: C = 0.5x + 0.x x (ΕΞ.1) g t u όπου x g, x t και x u είναι αντίστοιχα το κλάσµα των λιπαρών ουσιών, των ολικών στερεών και της υγρασίας του διαλύµατος, ο προσδιορισµός της ειδικής θερµότητας του οποίου αποτελεί στόχο προς επίτευξη. Στην περίπτωση του τοµατοχυµού το x g είναι 0. Μια τελευταία προσέγγιση συνίσταται στο να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο παρεχόµενος ατµός είναι κατ ουσία υπέρθερµος ατµός και όχι κορεσµένος. Υποθέτοντας ότι το V 1 δίνεται από την εξίσωση: και ότι ισχύει: x = V1 G 1 (ΕΞ.1) xc G c = G (ΕΞ.14) V 1 δύναται να υπολογιστεί η απαραίτητη κατανάλωση του ατµού για την συµπύκνωση του χυµού. Είναι επίσης δυνατόν να προσδιοριστεί η κατανάλωση του νερού ψύξης που απαιτείται, προκειµένου να επιτευχθεί η συµπύκνωση του παραγόµενου ατµού. Αν Τ και Τ 4 είναι αντιστοίχως οι θερµοκρασίες του νερού ψύξης και του θερµού νερού που προκύπτει από την ανάµιξη του νερού ψύξης και των υδρατµών, τότε ισχύει η ακόλουθη µαθηµατική έκφραση: G w V1 ( H1 CNT4 ) = (ΕΞ.15) T T 4 ΕΞ.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ) Στο δεύτερο στάδιο (Σχήµα ΕΞ-10β) εισάγονται G kg/h τοµατοχυµού προς συµπύκνωση, σε θερµοκρασία Τ και περιέχοντας x διαλυτά στερεά. Ο χυµός συµπυκνώνεται στην θερµοκρασία Τ προς παραγωγή V kg/h ατµού µε ολικό ποσό θερµότητας H kcal/kg, που συµπυκνώνεται στον ψυκτήρα µε νερό ψύξης θερµοκρασίας Τ 4. Ο εν µέρει συµπυκνωθείς χυµός (G kg/h µε διαλυτά στερεά και θερµοκρασία Τ ) εγκαταλείπει το δεύτερο στάδιο και εισέρχεται στο πρώτο στάδιο. Εκεί η συµπύκνωση ολοκληρώνεται σε θερµοκρασία Τ 1, που είναι υψηλότερη από την Τ, και ο παραγόµενος ατµός V 1, ολικής θερµότητας Η 1, χρησιµοποιείται ως θερµαντικό µέσο του δευτέρου σταδίου εισαγόµενος στον εναλλάκτη θερµότητας του δευτέρου συµπυκνωτή. Το τελικό προϊόν, που έχει συµπυκνωθεί στον επιθυµητό βαθµό, εξάγεται από το πρώτο στάδιο (G c kg/h µε διαλυτά στερεά x c ) σε θερµοκρασία Τ 1. Η θέρµανση του πρώτου σταδίου γίνεται µε κορεσµένο ατµό V kg/h µε ολική θερµότητα Η kcal/kg σε θερµοκρασία Τ, ο οποίος µετά την εναλλαγή της θερµότητας εξάγεται ως συµπύκνωµα V kg/h στην ίδια θερµοκρασία. Κατ ανάλογο τρόπο από το δεύτερο στάδιο εξάγονται V 1 kg/h συµπυκνώµατα στην θερµοκρασία Τ 1. Για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης του ατµού είναι απαραίτητο να καταστρωθούν τα ισοζύγια ενέργειας των δύο σταδίων (για θερµοκρασία αναφοράς 0 0 C και C N 1 kcal/kg 0C): 1 ο : GC () T + VH = V1H 1 + VT + GcC( c) T1 (ΕΞ.16) 17

6 ο : G C( ) T + V1H 1 = VH + V1T 1 + GC() T (ΕΞ.17) και τα ισοζύγια µάζας (ολικό και µερικό ισοζύγιο για στερεά αντίστοιχα): x V 1 + V = G 1 G V x = G X x & ( ) (ΕΞ.18) c ΕΞ.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ) Ο τριβάθµιος συµπυκνωτής (Σχήµα ΕΞ-10γ) είναι παρόµοιος µε τον διβάθµιο, µε την διαφορά ότι διαθέτει ένα επιπλέον στάδιο. Οι συµπυκνώσεις του χυµού στις εξόδους από το τρίτο και το δεύτερο στάδιο είναι αντίστοιχα εκφρασµένες σε διαλυτά στερεά x και x και οι αντίστοιχες ειδικές θερµότητες είναι C () και C (). Τα ισοζύγια ενέργειας των τριών σταδίων είναι αντίστοιχα (για θερµοκρασία αναφοράς 0 0 C και C N 1 kcal/kg 0C) 1 ο : GC () T + V4H 4 = V1H 1 + V4T4 + GcC( c) T1 (ΕΞ.19) ο : GC () T + V1H 1 = VH + V1T 1 GC () T (ΕΞ.0) + ο : G C ( ) T + VH = VH + VT GC () T (ΕΞ.1) + και τα αντίστοιχα ισοζύγια µάζας φαίνονται παρακάτω: x Ολικό ισοζύγιο για το σύνολο του συµπυκνωτή: + + = V1 V V G 1 (ΕΞ.) xc Ολικά ισοζύγια για κάθε στάδιο: G = G V & G = G V V & G = G V V V (ΕΞ.) c 1 Μερικά ισοζύγια για τα στερεά: G x x = G G (ΕΞ.4) x & G = x Γενικά, όσο περισσότερα στάδια περιλαµβάνονται σε ένα σύστηµα, τόσο καλύτερη είναι και η οικονοµία του ατµού. Από την άλλη µεριά όµως, αυξάνεται το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συστήµατος αυξανοµένου του αριθµού των σταδίων. Το κόστος των Ν σταδίων είναι περίπου Ν φορές πολλαπλάσιο του κόστος ενός µονοβάθµιου συµπυκνωτή, µε αποτέλεσµα την ταχύτατη αύξηση του συνολικού κόστους µε την αύξηση των σταδίων. Για να υπολογιστεί ο άριστος αριθµός σταδίων θα πρέπει να αντισταθµιστεί το µειωµένο λειτουργικό κόστος µε το αυξανόµενο κόστος αγοράς. Συνήθως δεν χρησιµοποιούνται συµπυκνωτές που περιλαµβάνουν περισσότερα των πέντε ή έξι σταδίων. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας ΕΞ-1) παρέχει την σχέση που συνδέει το ατµό που καταναλώνεται και το ολικό λειτουργικό κόστος σε συνάρτηση µε τον αριθµό των σταδίων ενός συµπυκνωτή. ΕΞ.9 Μέθοδοι Τροφοδοσίας Πολυβάθµιων Συµπυκνωτών Η συνήθης µέθοδος τροφοδοσίας ενός πολυβάθµιου συµπυκνωτή περιλαµβάνει την άντληση του αραιού υγρού µέσα στο πρώτο στάδιο και την κατευθυνόµενη κίνησή του στα υπόλοιπα στάδια µε την σειρά. Η µέθοδος αυτή καλείται οµορροή (Σχήµα ΕΞ-11α). Η συµπύκνωση του 18

7 υγρού αυξάνεται από το πρώτο στάδιο προς το τελευταίο. Η διαδροµή που ακολουθείται από το ρευστό σε αυτήν την µέθοδο είναι η απλούστερη δυνατή. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η χρήση δυο αντλιών, εκ των οποίων η µια είναι επιφορτισµένη µε την άντληση του αραιού υγρού στο πρώτο στάδιο και η έτερη φέρνει σε πέρας την άντληση του παχύρρευστου προϊόντος από το τελευταίο στάδιο. Η µεταφορά του υγρού από στάδιο σε στάδιο γίνεται χωρίς αντλία, διότι η ροή είναι προς τη διεύθυνση της µειωµένης πίεσης και το µόνο που απαιτείται είναι η παρεµβολή βανών ελέγχου. Πίνακας ΕΞ-1 Αριθµός σταδίων Κατανάλωση ατµού (kg ατµού / kg εξατµιζόµενου νερού) Ολικό λειτουργικό κόστος αναφορικά µε µονοβάθµιο συµπυκνωτή Μια άλλη πολύ κοινή µέθοδος είναι εκείνη της αντιρροής (Σχήµα ΕΞ-11β), κατά την οποία το αραιό υγρό εισάγεται στο τελευταίο στάδιο και κατόπιν αντλείται στα διαδοχικά στάδια µέχρι το πρώτο. Η µέθοδος αυτή απαιτεί την ύπαρξη µιας αντλίας ανάµεσα σε δύο διαδοχικά στάδια, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά εκείνης που απαιτείται για την εξαγωγή του παχύρρευστου προϊόντος, διότι η διεύθυνση της ροής είναι από την χαµηλότερη πίεση προς την υψηλότερη. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι παρέχει καλύτερη απόδοση από ό,τι η προηγούµενη µέθοδος όταν το προϊόν είναι παχύρρευστο και, επίσης, µεγαλύτερη οικονοµία από ενεργειακής απόψεως όταν το υγρό τροφοδοσίας είναι κρύο. Στους συµπυκνωτές που χρησιµοποιούνται για κρυστάλλωση, από τους οποίους εξάγεται το µίγµα κρυστάλλων και το µητρικό υγρό, η τροφοδοσία γίνεται σε κάθε έναν συµπυκνωτή χωριστά, εξ ου και η µέθοδος αυτή ονοµάζεται παράλληλη ροή (Σχήµα ΕΞ-11γ). Στην παράλληλη τροφοδοσία δεν υπάρχει µεταφορά υγρού από το ένα στάδιο στο άλλο. Τέλος, µια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται σπανιότερα είναι εκείνη της µικτής ροής (Σχήµα ΕΞ-11δ), στην οποία το αραιό υγρό εισάγεται σε ένα ενδιάµεσο στάδιο, ρέει κατόπιν κατ αντιρροή µέχρι το τελευταίο στάδιο και από εκεί µεταφέρεται µε αντλία πίσω στο πρώτο στάδιο για την τελική συµπύκνωση. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι αφενός µεν η παράλειψη ορισµένων εκ των αντλιών, η παρουσία των οποίων κρίνεται απαραίτητη στην προηγούµενη µέθοδο, αφετέρου δε η δυνατότητα πραγµατοποίησης της τελικής συµπύκνωσης σε υψηλότερη θερµοκρασία. ΕΞ.10 Συµπύκνωση µε Επανασυµπίεση Ατµού Η ενέργεια του ατµού που παράγεται κατά τον βρασµό ενός υγρού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξάτµιση περισσότερου νερού, αρκεί να υπάρχει µια ικανή διαφορά θερµοκρασίας για την εξασφάλιση της µετάδοσης θερµότητας προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Σε έναν πολυβάθµιο συµπυκνωτή αυτή η διαφορά θερµοκρασίας δηµιουργείται µε την βαθµιαία ελάττωση του σηµείου βρασµού του διαλύµατος σε µια σειρά συµπυκνωτών, χρησιµοποιώντας ελαττωµένες απόλυτες πιέσεις. Ωστόσο αυτή η επιθυµητή κινούσα δύναµη µπορεί να ληφθεί εναλλακτικά, αυξάνοντας απλώς την πίεση (αυξάνεται η θερµοκρασία συµπύκνωσης του ατµού) µε µηχανική ή θερµική επανασυµπίεση. Ο συµπιεσµένος ατµός συµπυκνώνεται στον εναλλάκτη του συµπυκνωτή από τον οποίο προέρχεται. 19

8 ΕΞ.10.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΙΕΣΗ Η αρχή λειτουργίας της µηχανικής επανασυµπίεσης του ατµού παρουσιάζεται στο σχήµα ΕΞ- 1. Ψυχρό υγρό τροφοδοσίας προθερµαίνεται σχεδόν µέχρι του σηµείου βρασµού του κατά την εναλλαγή θερµότητας µε θερµό παχύρρευστο προϊόν και αντλείται µέσω ενός εναλλάκτη, όπως σε έναν συµβατικό συµπυκνωτή εξαναγκασµένης κυκλοφορίας. Ο παραγόµενος όµως ατµός δεν συµπυκνώνεται, αλλά αντιθέτως συµπιέζεται σε υψηλότερη πίεση µε την βοήθεια ενός συµπιεστή και µετατρέπεται σε ατµό, ο οποίος επανεισάγεται στον εναλλάκτη. Σχήµα ΕΞ-11. Τρόποι ροής του προς συµπύκνωση υγρού(α) Οµορροή, (β) Αντιρροή, (γ) Παράλληλη ροή και (δ) Μικτή ροή 0

9 Επειδή η θερµοκρασία κορεσµού του συµπιεσµένου ατµού είναι υψηλότερη του σηµείου ζέσεως του υγρού τροφοδοσίας, η θερµότητα ρέει από τον ατµό στο διάλυµα δηµιουργώντας περισσότερο ατµό. Μια µικρή συµπληρωµατική ποσότητα ζωντανού ατµού από εξωτερική πηγή είναι απαραίτητη. Η βέλτιστη διαφορά θερµοκρασίας για ένα τυπικό σύστηµα είναι περίπου C. Η αξιοποίηση της ενέργειας είναι εφικτή σε ικανοποιητικό ποσοστό και η επιτυγχανόµενη οικονοµία είναι αντίστοιχη αυτής ενός συµπυκνωτή των σταδίων. Η πιο σηµαντική εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου είναι η παραγωγή αποσταγµένου ύδατος. ΕΞ.10. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΙΕΣΗ Στην παραλλαγή αυτής της µεθόδου, η συµπίεση του παραγόµενου ατµού γίνεται µε ζωντανό ατµό υψηλής πίεσης σε εκχυτήρα ατµού (Σχήµα ΕΞ-1), γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας ατµού από την απαιτούµενη για τον βρασµό του υγρού τροφοδοσίας, οπότε η σχηµατιζόµενη περίσσεια απάγεται. εδοµένου ότι τα τσιφάρια µπορούν να θέσουν σε κίνηση µεγάλους όγκους παραγόµενου ατµού χαµηλής πυκνότητας, η χρήση τους προτιµάται σε συµπυκνωτές που λειτουργούν υπό κενό αντί των µηχανικών συµπιεστών. Από σύγκριση των συµπιεστών µε τα τσιφάρια προκύπτει ότι τα τελευταία είναι φθηνότερα και ευκόλως συντηρούµενα. Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα της θερµικής επανασυµπίεσης συνοδεύονται ωστόσο από σειρά µειονεκτηµάτων, κυριότερο εκ των οποίων είναι η χαµηλή µηχανική απόδοση των τσιφαριών και η έλλειψη ευελιξίας του συστήµατος στις επιφερόµενες µεταβολές των συνθηκών λειτουργίας του. Σχήµα ΕΞ-1. Μηχανική επανασυµπίεση Σχήµα ΕΞ-1. Θερµική επανασυµπίεση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα ΕΞ-1: Να υπολογιστεί η κατανάλωση κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία C, όπως προκύπτει από τους θερµοδυναµικούς πίνακες για τον ατµό) που απαιτείται για την συµπύκνωση σε µονοβάθµιο συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10α) kg/h τοµατοχυµού µε 5% διαλυτά στερεά σε τελικό προϊόν περιεκτικότητας 8% σε διαλυτά στερεά. Ο συµπυκνωτής λειτουργεί υπό κενό 61 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 60 0 C), η θερµοκρασία του εισαγόµενου χυµού είναι 40 0 C και είναι γνωστή η ενθαλπία εξάτµισης Η 1. Ένα επιπρόσθετο ζητούµενο του παρόντος προβλήµατος είναι ο υπολογισµός της απαιτούµενης κατανάλωσης του νερού ψύξης για την συµπύκνωση του παραγόµενου 1

10 ατµού V 1, θεωρώντας ότι το νερό ψύξης και το θερµό νερό έχουν θερµοκρασίες 16 0 C και 8 0 C αντίστοιχα. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.11), (ΕΞ.1), (ΕΞ.1) και (ΕΞ.14) έχουµε: C () = 0.965, C (c) = 0.804, V 1 = kg νερού / h που πρόκειται να εξατµιστεί, V = 907 kg ατµού θέρµανσης. Από την εξίσωση (ΕΞ.15) βρίσκεται ότι η κατανάλωση του νερού ψύξης ισούται µε G w = 1805 kg. Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν οι λόγοι κατανάλωσης: 907 = 1.1kg ατµού για την εξάτµιση 1 kg νερού = 6.5 kg νερού ψύξης για 1 kg νερού που εξατµίστηκε. 814 Παράδειγµα ΕΞ-: Σε διβάθµιο συµπυκνωτή (Σχήµα ΕΞ-10β) συµπυκνώνονται kg/h τοµατοχυµού µε 5% διαλυτά στερεά, η θερµοκρασία του οποίου προτού εισαχθεί στον δεύτερο συµπυκνωτή είναι 40 0 C. Το σύστηµα των συµπυκνωτών λειτουργεί υπό κενό και οι συνθήκες στο πρώτο στάδιο είναι κενό 61 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 60 0 C) και στο δεύτερο κενό 69 cm Hg (αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 45 0 C). Να βρεθεί η κατανάλωση του νερού ψύξης, θεωρώντας ότι το νερό ψύξης και το θερµό νερό έχουν θερµοκρασίες 16 0 C και 8 0 C αντίστοιχα. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.17), (ΕΞ.18) και (ΕΞ.19) προκύπτει ότι η ποσότητα του πρωτογενούς ατµού που θερµαίνει το πρώτο στάδιο είναι 4580 kg/h (κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm ). Ο παραγόµενος ατµός στο πρώτο στάδιο είναι 418 kg/h και στο δεύτερο 401 kg/h. Το ποσοστό των διαλυτών στερεών µετά το δεύτερο στάδιο είναι 8.4% και το τελικό προϊόν έχει ποσοστό διαλυτών στερεών 8%. Εφόσον ο ψυκτήρας λειτουργεί µε τις ίδιες συνθήκες όπως και στο προηγούµενο παράδειγµα, η κατανάλωση του νερού ψύξης θα είναι: G w V = ( H T5 ) = kg/h T T 5 4 Οι ειδικές καταναλώσεις τόσο του ατµού, όσο και του νερού ψύξης υπολογίζονται όπως φαίνεται παρακάτω: 4580 = kg ατµού / kg εξατµιζόµενου νερού ( ) = 1.89 kg νερού ψύξης / kg εξατµιζόµενου νερού 814

11 Παράδειγµα ΕΞ-: Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα ΕΞ- και υποθέτοντας ότι τα τρία στάδια (Σχήµα ΕΞ-10γ) λειτουργούν υπό κενό 46, 59 και 69 cm Hg αντιστοίχως (αντιστοιχεί σε θερµοκρασίες 75, 6 και 44 0 C), να υπολογιστεί η απαιτούµενη κατανάλωση ατµού και νερού, όπως επίσης και οι σχετικές καταναλώσεις αυτών. Λύση: Από τις σχέσεις (ΕΞ.19) (ΕΞ.4) προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: V 1 = 979 kg παραγόµενου ατµού στο πρώτο στάδιο που χρησιµοποιούνται για την θέρµανση του δεύτερου σταδίου, V = 654 kg παραγόµενου ατµού στο δεύτερο στάδιο που χρησιµοποιούνται για την θέρµανση του τρίτου σταδίου, V = 581 kg παραγόµενου ατµού στο τρίτο στάδιο που συµπυκνώνονται στον ψυκτήρα, V 4 = 160 kg κορεσµένου ατµού πίεσης 1.5 kg/cm. Οι µερικοί βαθµοί συµπύκνωσης που επιτυγχάνονται στο τρίτο και δεύτερο στάδιο αντίστοιχα είναι 6.7 και 10.5%. Για συνθήκες παρόµοιες µε αυτές των προηγούµενων παραδειγµάτων, το νερό ψύξης που απαιτείται είναι: G w V ( H T6 ) = = kg/h T T 6 5 Εποµένως οι σχετικές καταναλώσεις ατµού και νερού ψύξης στον τριβάθµιο συµπυκνωτή είναι: 160 = 0.85 kg ατµού ανά kg νερού που εξατµίζεται, ( ) = 8. kg νερού ψύξης ανά kg εξατµιζόµενου νερού. 814

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation) ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 312 1 Βρασμός και συμπύκνωση (boiing and condenion Όταν η θερμοκρασία ενός υγρού (σε συγκεκριμένη πίεση αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στα ισοζύγια χρησιµοποιείται συχνά ο όρος σύστηµα, που αναφέρεται σε οτιδήποτε µπορεί να περιορισθεί µε την χρήση ορίων (γραµµών).

Στα ισοζύγια χρησιµοποιείται συχνά ο όρος σύστηµα, που αναφέρεται σε οτιδήποτε µπορεί να περιορισθεί µε την χρήση ορίων (γραµµών). 1. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. Ισοζύγια µάζας Η εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων της βιοµηχανίας τροφίµων είναι γνωστή σαν προσδιορισµός των ισοζυγίων µάζας. Ένα αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 CO 3 ) µε τη θεωρητική απαίτηση σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο 2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο H + SCl 2 Cl + HCl + S 2 C 9 H 8 2 (148.2) (119.0) C 9 H 7 Cl (166.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 η Εργαστηριακή Άσκηση ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ Επιμέλεια: Χρήστος Ι. Παπαδόπουλος Φεβρουάριος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου.

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό λειτουργούν με μηχανές που ονομάζονται μηχανές εξωτερικής καύσης, δεδομένου ότι το ρευστό φορέας ενέργειας δεν συμμετέχει στην χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) 6 ο Km Χαριλάου - Θέρµης Τ.Θ. Box

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας

Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας Μαυροματίδης Γεώργιος, Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ. Τύποι συμπυκνωτών. h horiz = 0,725 H vert 0,943 L 1/ 4

7. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ. Τύποι συμπυκνωτών. h horiz = 0,725 H vert 0,943 L 1/ 4 7. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ Τύποι συμπυκνωτών Συμπυκνωτές απαντώνται σε ευρεία κλίμακα εφαρμογών. Στη χημική βιομηχανία συμπυκνώνουν (και συχνά υποψύχουν) το προϊόν κορυφής αποστακτικών στηλών. Επίσης, συμπυκνώνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Ωκεάνια Θερμική Ενέργεια II Ενέργεια από την διαφορά θερμοκρασίας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα