Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό"

Transcript

1

2 Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ασχοληθήκαμε με το Εκπαιδευτικό Θέατρο. Κατά τη διάρκεια του δράματος συνδυάσαμε τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Εικαστικών και των Αγγλικών. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δράμα διότι βοηθάει τους μαθητές να υιοθετήσουν μέσα από έντονο συμβολισμό, θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα (στα παιδιά των μειονοτήτων, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες) και το ρατσισμό. Within the subject of Art,we dealt with Educational Theatre. During the drama lessons, we combined the subjects of Language, Mathematics, Art and English. We chose the specific educational drama as it helps pupils to adopt a positive attitude to differentiation (children from minorities or with special abilities) and racism

3 Για την επίτευξη των στόχων μας αξιοποιήσαμε συνδυαστικά τις τρεις μεγάλες παιδαγωγικές θεωρίες: 1) τα Έξι σκεπτόμενα καπέλα του De Bono, 2) τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και 3)τον Έντεχνο Συλλογισμό (τα οποία διδαχτήκαμε συμμετέχοντας στο αντίστοιχο διαδικτυακό μάθημα της ΔΔΕ Δράμας «Learning by six thinking hats ) In order to achieve our aims, we utilized the three pedagogical theories: 1. Learning by six thinking hats 2. Learning by design 3. Artful thinking (which we were taught by participating in the relative online subject of Secondary Education Office in Drama Learning by six thinking hats

4 Α. Χαρακτηριστικά Χρόνος υλοποίησης: 12 διδακτικές ώρες 6 διδακτικά δίωρα. Διάστημα εφαρμογής: Παρασκευή 11 Ιανουαρίου Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα A. Features Implementation time:12 school lessons Implementation period: Friday 11 th January-Friday 15 th February 2013 Technical equipment: a computer, a camera and a camcorder.

5 Για την εισαγωγή των μαθητών στην θεωρία των έξι σκεπτόμενων καπέλων του De Bono, επιλέξαμε μια δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά θα έπρεπε να εργαστούν χρησιμοποιώντας μόνο ένα καπέλο: Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και η δασκάλα τους παρουσιάζει ένα ουδέτερο καπέλο. Το καθένα ξεχωριστά φορά το καπέλο, φαντάζεται κάποιο επάγγελμα και το κάνει αναπαράσταση στους συμμαθητές του. Έπειτα δίνονται στα παιδιά λέξεις από τη θεωρία των έξι σκεπτόμενων καπέλων και καλούνται να τις χωρίσουν σε τρεις ομάδες : ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, με σκοπό την εισαγωγή τους στη θεωρία καθώς και τη σύνδεση αυτής με τη νεοελληνική γλώσσα. To introduce the theory of the six thinking hats to our pupils, we chose an activity in which the pupils had to work, using only one hat: The pupils sit in a circle and the teacher shows a neutral hat. Each one of them wears the hat, imagines of a job and acts it out to their classmates. Then, the pupils are given words of the theory of six thinking hats, which have to share in three groups: verbs, nouns and adjectives so as to familiarize themselves with the theory and relate it to the modern Greek language.

6 Στόχοι: 1. ανάπτυξη της ικανότητας του αυτοσχεδιασμού. 2. καλλιέργεια φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης. 3. εξοικείωση μαθητών με τη χρήση του καπέλου και εισαγωγή αυτών στη θεωρία των έξι σκεπτόμενων καπέλων του De Bono. Aims: 1)development of ability to improvise 2)use of imagination and creative expression 3)familiarization with the use of the hat and introduction of pupils to the theory of Six learning hats.

7 Παρουσίαση στους μαθητές της θεωρίας των έξι σκεπτόμενων καπέλων του De Bono. Ταυτότητα του De Bono. Σημασία της θεωρίας του σε καθημερινά εκπαιδευτικά προβλήματα. Σημασία των χρωμάτων των έξι καπέλων. Presentation of the theory of the six thinking hats of De Bono to pupils. De Bono s identity The importance of his theory in everyday educational problems. The meaning of the colours of the six hats.

8 Παρουσιάζουμε στους μαθητές δύο διαφορετικά προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν με τη χρήση της θεωρίας των έξι καπέλων σκέψης. Τραυματισμός ενός μαθητή στο διάλειμμα. Βρίσκω ένα τραυματισμένο και εγκαταλελειμμένο ζώο. We present two different problems to pupils which ask them to solve using the theory of the six thinking hats. -Injury of a pupil during the break. -Finding of an injured and abandoned animal.

9 Στη συνέχεια, οι τρεις τάξεις έρχονται σε επαφή στον ίδιο χώρο και υλοποιείται το εκπαιδευτικό θέατρο. Περιγραφή δράματος: Ο Έλμερ είναι ένας ελέφαντας διαφορετικός από τους άλλους. Δεν είναι μονόχρωμος αλλά αντίθετα είναι πολύχρωμος, παρδαλός και παράξενος. Το πρόβλημα είναι ότι ήθελε να γίνει σαν όλους τους άλλους ελέφαντες. Οι μαθητές εργάζονται στην εταιρεία των σπουδαίων βοηθών, όπου βοηθούν όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Προσπαθούν να βοηθήσουν τον Έλμερ και την οικογένειά του να ξεπεράσουν το «πρόβλημα». After that, the pupils of the three classes come to the same room and educational theatre takes place. DESCRIPTION OF DRAMA: ELMER is an elephant, which does not look like the others. He is not self coloured, but colourful and looks strange. The problem is, that it wanted to be like all the other elephants. The pupils work in the company of important helpers and help anyone facing a problem. They try to help Elmer and its family get over the problem.

10 ΣΤΟΧΟΙ: Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και του ρατσισμού. Να αναπτύξουν την ικανότητα προφορικής επικοινωνίας (ομιλίας- ακρόασης : Περιγραφή, εξήγηση, ερμηνεία, επιχειρηματολογία, βελτίωση και εμπλουτισμός προφορικού λόγου) Να καλλιεργήσουν την αισθητική έκφραση και τη θεατρική παιδεία, να αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης συμβολικών μέσων έκφρασης. Να αναπτυχθούν προσωπικά και κοινωνικά: ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας μέσα σε κλίμα συναισθηματικής αποδοχής, ασφάλειας και αυτοεπιβεβαίωσης. Να βελτιωθούν στην ανάγνωση και τη γραφή μέσα από το ημερολόγιο του Έλμερ και τη τεχνική «ρόλος στον τοίχο». AIMS: -Make pupils realize the meaning of differentiation and racism. -Make them develop ability of spoken language (speakinglistening:description,explanation,interpretation,argumentation,development of spoken language) -Make them grow artistic quality and develop the ability to use symbolic means of expression. -Make them more mature personally and socially: learn to co operate and feel acceptable, secure and self-reliant. -Make them better at reading and writing skills through Elmer s diary and the technique role on the wall.

11 Η δομή του εκπαιδευτικού θεάτρου σε συνδυασμό με τις τρεις θεωρίες μάθησης. 1. Γίνεται εισαγωγή στο δράμα με τη βοήθεια του μπλε καπέλου. Οι μαθητές μπαίνουν στο ρόλο των Σπουδαίων Βοηθών με σκοπό να καθοριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δημιουργούν το χώρο εργασίας τους με όλα τα απαραίτητα αντικείμενα και αναπαριστούν ότι εργάζονται. The structure of the educational theatre in combination with the three theories of learning. The play starts with the blue hat. Pupils are the important helpers who define the specific problem. They create their working place with the necessary equipment and work.

12 2. Στο γραφείο των σπουδαίων βοηθών φτάνει ένα γράμμα από τη μητέρα ελεφαντίνα η οποία ζητά τη βοήθεια των σπουδαίων βοηθών Λευκό και κόκκινο καπέλο. They receive a letter from the mother elephant who asks for their help. White and Red hats.

13 3. Γίνεται συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τους ελέφαντες (χαρακτηριστικά, χρώμα, μέγεθος, περιοχές που ζουν). Οι γνώσεις μας ενισχύονται από επιπλέον βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου και άλλα που φέρνουν τα παιδιά. ΜμΣ, Βιώνοντας το γνωστό/ Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Λευκό καπέλο Meanwhile, there is a discussion among teachers and pupils concerning elephants(traits, colour, size,natural habitat).we learn more by the books in the library in our school, as well as, the books pupils bring to school from home. Six thinking hats-white hat.

14 4. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο μητέρας ελεφαντίνας εισέρχεται στην αίθουσα και τα παιδιά και με τη τεχνική «ανακριτικής καρέκλας» ακολουθούν ερωτοαποκρίσεις σχετικές με το πρόβλημα. Η μητέρα είναι λυπημένη με αυτό που βιώνει ο γιος της και η οικογένειά της. Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Κόκκινο καπέλο The teacher takes the role of the mother elephant, gets into the classroom with the pupils and through the technique of asking and responding refers to the problem. She is very sad with what happens in the family. Six thinking hats: Red hat.

15 5. Οι μαθητές δημιουργούν το περίγραμμα του Έλμερ και στο εσωτερικό γράφουν όσα έμαθαν από τη μητέρα για το διαφορετικό ελεφαντάκι. Διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας. The pupils draw the figure of Elmer writing inside what they have known by its mother. Reference to the Greek Language subject.

16 6. οι μαθητές αποφασίζουν να έρθουν σε επαφή με τον πατέρα ελέφαντα και επαναλαμβάνεται η τεχνική της «ανακριτικής καρέκλας». Ο πατέρας ελέφαντας είναι υπερήφανος για τη διαφορετικότητα και τις ικανότητες του γιου του. Τα παιδιά ανατρέχουν στο περίγραμμα του Έλμερ και συμπληρώνουν εξωτερικά τις απόψεις του πατέρα ελέφαντα. Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Λευκό και κόκκινο καπέλο. The pupils decide to come into contact with Elmer s father using the asking and responding technique again. Father elephant is proud of its son s abilities and the fact that it is different from other elephants. The pupils go back to Elmer s figure writing outside what father elephant has told them. Six thinking hats: White and Red hats.

17 7. Οι μαθητές ομαδικά συνεργάζονται για να αποτυπώσουν στο χαρτί τα συναισθήματα του πατέρα ελέφαντα, της μητέρας ελεφαντίνας, των άλλων ζώων του δάσους καθώς και του ίδιου του Έλμερ. ΜμΣ: Αναλύoντας κριτικά, Έξι σκεπτόμενα καπέλα: κόκκινο καπέλο. The pupils work as a team to depict on the paper the feelings of the father, the mother, the other animals as well as Elmer s. Learning by design: analyzing critically. Six thinking hats: red hat.

18 8. Η ομάδα των Σπουδαίων βοηθών λαμβάνει ένα ακόμα γράμμα από τη μητέρα του Έλμερ στο οποίο περιέχεται μια σελίδα από το ημερολόγιο του Έλμερ όπου φαίνεται η απόφασή του να αλλάξει χρώμα βάφοντας το σώμα του με βατόμουρα. Έξι σκεπτόμενα ακαπέλα: Λευκό καπέλο. The important helpers receive a new letter from Elmer s mother with a page of Elmer s diary where he writes about his decision to change his colour by painting his body with blackberries. Six thinking hats: White hat.

19 9. Με την «τεχνική των παγωμένων εικόνων» και της «ανίχνευσης σκέψεων» οι μαθητές αναπαριστούν εικόνες πριν και μετά τη μεταμόρφωση του Έλμερ. ΜμΣ: Αναλύοντας λειτουργικά. Through the techniques of frozen pictures and thought etection, pupils present pictures before and after Elmer s metamorphosis. Learning by design: Functional analysis

20 10. Ανασκόπηση Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε με τους μαθητές το φαινόμενο του ρατσισμού και τη έννοια της διαφορετικότητας. Γίνεται επέκταση της συζήτησης σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη σημασία αυτών σε κάθε άνθρωπο. ΜμΣ: νοηματοδοτώντας-αναλύοντας με ορολογία (διαφορετικότητα-ρατσισμός). Review We talk with pupils about racism and being different. We elaborate on different traits and their importance to each person. Learning by design: Analysis based on terms

21 11. Συνάντηση με τον Έλμερ. Οι μαθητές καλούνται να συμβουλέψουν τον Έλμερ και να του εξηγήσουν την σπουδαιότητα της διαφορετικότητάς του. ΜμΣ: νοηματοδοτώντας-αναλύοντας με θεωρία (διαφορετικότηταρατσισμός). Meeting Elmer The pupils are invited to advise Elmer and explain him the importance of his being different. Learning by design: analysis based on theory.

22 12. Αναλύουμε, ζωγραφίζουμε, μετατρέπουμε σε αφίσα, δημιουργούμε ποιήματα, τραγουδάμε και χορεύουμε το τραγούδι «αν όλα τα παιδιά της γης» σε στίχους Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μίμη Πλέσσα. We analyse, paint, make posters, write poems, sing and dance: if all the children on Earth.Lyrics by G. Ritsos and music composed by M. Plessas.

23

24 Επεξεργασία κειμένου «Δώσε την αγάπη» της Αγγελικής Βαρελά από το ανθολόγιο της Α Δημοτικού, με αφορμή και την επίσκεψη της ίδιας της συγγραφέα στο σχολείο μας. Το κείμενο αυτό διαπραγματεύεται τον ρατσισμό. Το κάθε παιδί αποτυπώνει μια εικόνα ή τη σκέψη του σε περίγραμμα μήλου και συνθέτουν τη «μηλιά της αγάπης». Word processing of the text Give Love by Angeliki Varela from the book of A class, as she was invited to our school. This text deals with racism. Every child makes a painting or writes their thoughts on an outline of an apple which hang up on a tree, called, the apple tree of love.

25 Ασχολούμαστε με σημαντικές αρχαίες φυλές και εντάσσουμε τη δραστηριότητα στα πλαίσια της νεοελληνικής γλώσσας Στ δημοτικού στην ενότητα 6 «η ζωή σε άλλους τόπους». Κάθε ομάδα βρίσκει πληροφορίες από εγκυκλοπαίδεια και από το διαδίκτυο σχετικά με την προέλευσή τους, την ενδυμασία τους, την κατοικία τους, τα ήθη και έθιμά τους και τη διατροφή τους. Έπειτα, παρουσιάζει στις άλλες ομάδες τις πληροφορίες και κάνει αναπαράσταση της φυλής. Δημιουργούμε την αφίσα σημαντικών αρχαίων φυλών με εικόνες και πληροφορίες. We deal with important ancient tribes within the subject of language in the sixth class. Each group finds information from encyclopedias or on the internet concerning their homes, clothing, customs and traditions, as well as their nutrition habits. Then, each team presents the information to the other teams and represents the tribe. Finally, we make a poster of the important ancient tribes with pictures and information.

26 Ζητάμε από τους μαθητές να φέρουν φωτογραφίες παιδιών από όλο τον κόσμο από εφημερίδες και περιοδικά. Τις συγκεντρώνουμε και δημιουργούμε ένα κολάζ εικόνων, σκέψεων και ποιημάτων. We ask pupils to bring photos of children all over the world from newspapers and magazines. We collect them all and make a composition of pictures, thoughts and poems.

27

28 Βιβλιογραφία-Πηγές A)Learning by six thinking hats Bono (de),e. (2007). How to have creative ideas. ed.vermilion Bono (de),e. (1985). De Bono s thinking course. ed. BBC Bono (de),e. (2000). Six Thinking Hats. ed. Penguin B)Learning by design Kalantzis, Mary and Bill Cope, The Learning by Design Guide, Common Ground, Melbourne, Kalantzis, Mary and Bill Cope, Designs for Learning, e-learning, Vol.1, No.1, 2004, pp Kalantzis, Mary, 2006, Changing Subjectivities, New Learning, Pedagogies: An International Journal, Vol. 1, No.1, pp Τριανταφυλλοπούλου, Κ. Ελένη, Ε., Το εκπαιδευτικό θέτρο στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό Μακ Κι, Ν. Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας, εκδόσεις Πατάκη, 2006 Γ) Artful thinking Barahal, S. L. (2008). Thinking about thinking: Preservice teachers strengthen their thinking artfully. The Phi Delta Kappan, 90(4), pp Retrieved from Ritchhart, R. (2011). Making thinking visible. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Ritchhart, Ron and Perkins, Dave. (2008). Making thinking visible. Educational Leadership, 65(5), Project Zero & Artful Thinking:

29 ΤΕΛΟΣ!!! THE END!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!! THANK YOU SO MUCH!!!!

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Guneri Icoglu** Barry Kitson Joseph Michael Linsner David Lloyd Scott Lobdell Peter Milligan John Romita Jr. Jean

Guneri Icoglu** Barry Kitson Joseph Michael Linsner David Lloyd Scott Lobdell Peter Milligan John Romita Jr. Jean 1 ΧΡΟΝΙΑ Paige Braddock Mark Buckingham Mike Carey D Israeli Gary Groth Kyle Hotz* Guneri Icoglu** Barry Kitson Joseph Michael Linsner David Lloyd Scott Lobdell Peter Milligan John Romita Jr. Jean Schulz

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα