Reverse Index of Names in Volume VB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Reverse Index of Names in Volume VB"

Transcript

1 Reverse Index of Names in Volume VB Βα Αβα Κιλαβα Αββα Ιµβα α Αδα αδα Σαδα Εδα Λήδα Ειδα Λέπιδα Ξενοτιδα Μελισινδα Τινδα Σεκο νδα Ρ δα Πασιθέα Ηγησιθέα Τιµησιθέα Πεισιθέα ωσιθέα Αξιοθέα Φιλοθέα Τιµοθέα Μηνοθέα ωροθέα Κλέα Ηνεα Οξεα Ηχιεσεα Χρυσέα Κ ρvα ΘίσÒα Γάζα ουζα Μάλθα Ουανθα Μάρθα Ια Γαΐα Νικαία Αθηναία Ωραία Εκαταία Αραβία Βαιβία Σωσιβία Ο ιβία Βαρβία Ζωβία Πελαγία Καλλιλογία Ε λογία ηµιουργία Γεωργία Ιαπυγία α Ασκληπιαδία Αρκαδία Αλλιδία Κνιδία Ματιδία Νυµφιδία Ροδία Ε οδία Σβαρδια Ισβαρδια Σvαρδια Κλαυδία Ε δία Λυδία Εια Γεια Αργεία Α γεία Ηδε α Νικοµήδεια Αλήθεια Πασιαλήθεια Συνήθεια Πάνθεια Υγίεια Λαδίκεια Σελε κεια Γλυκε α Θάλεια Αριστοτέλεια Αφέλεια Βασίλεια Ηράκλεια Παντάκλεια Μενέκλεια Αρτεµίκλεια Χαρίκλεια Αγησίκλεια Σωσίκλεια Αµφίκλεια Ροδ κλεια Θε κλεια Αγαθ κλεια ι κλεια Νικ κλεια Αθαν κλεια Ιερ κλεια Αριστ κλεια Ε κλεια Πολ κλεια Αχίλλεια Αγαθοπ λεια ηϊδάµεια Λαοδάµεια Επιφάνεια Συγγένεια Πριµιγένεια ιογένεια Ερµογένεια Μουσογένεια Ε γένεια Βουγένεια Καισάρεια Ε χάρεια Αλεξάνδρεια Κριταγ ρεια Γαλάτεια Κράτεια Μενεκράτεια Καλλικράτεια Αναξικράτεια Επικράτεια Αγασικράτεια Νικασικράτεια Πασικράτεια Ονησικράτεια Ισικράτεια Σωσικράτεια Νικοκράτεια αµοκράτεια Ερατοκράτεια Αριστοκράτεια Στράτεια Φιλαδέλφεια Αντι χεια Σεβαζία Ακυληΐα Ποµπηΐα Ποππηΐα Ε σταθία Κορινθία Παραµυθία Πυθία Κια Εκδικία Μικία Προσδοκία Μαρκία Γλαυκία Λυκία Μινυκία Λουκία Εχvαλία Κυδµαλια Θεσσαλία Ιταλία Σικελία Θαργηλία Κορνηλία Α ρηλία Α λία Φονδιλία Καικιλία Λουκιλία Α µιλία Οµιλία Οστιλία Σερουιλία Φιλία Οφελλία Αχιλλία Βαθυλλία Ρουλλία Ανατολία Ιουλία Αµια Σαµία Ανθεµία Ε φηµία Αµµια Ο κονοµία Ε νοµία Κοσµία Επιθυµία Ε θυµία Πεδανία Μανία Μανια Νανια Ο ηρανία Ο ρανία Αγνία Ε γενία Κοµενία Ε θηνία Φουσινία Ε τεκνία Ναννια Λικιννία Σισιννία Ατιννία Αντιγονία Χρυσογονία Μυγδονία Μακεδονία Αρµονία Πολυχρονία Ιουνία Σιδωνία Ιωνία Απολλωνία Κοµωνία Απωνία Αντωνία Μαντωνία Αξία Πραξία Ε πραξία Ε ταξία Μελίβοια Κλε βοια Ε πλοια Αγνοια Οµ νοια Πρ νοια Ε νοια Ε ποΐα Ναροια Πία Παπια Σεραπία Ε πρεπία Ολυµπία Φιλιππία Επικαρπία Ε καρπία Αλυπία Καλανδαρία Μακαρία Ιλαρία Μαρία Ιανουαρία Ζαχαρία Ανδρία Μαιανδρία Σφοδρία Κυθερία Πιερία Ο αλερία Ε αµερία Ιµερία Αστερία Ε ετηρία Σωτηρία Ε καιρία Εµπειρία Παρηγορία Ε πορία Ιστορία Αρρία αµατρία ηµητρία Κυρία Ασία Αθανασία Ασπασία Αναστασία Μιλησία Γνησία Παρρησία Αφροδισία Φορδισία Αρτιµεισία Αρτεµισία Αρτιµισία Θεοδοσία

2 Θυσία 445 Αντιπάτρα Θυσία Χρεολυσία ιονυσία Πλουσία Εξουσία Αρουσία Ιγνατία Υπατία Τατια Λυτατία Νικαινετία οµιτία Τερεντία Φλωρεντία Κοϊντία Λεοντία Α γυπτία Τερτία Ανθεστία Βεττία Κοσσουτία Γαουΐα Φλαουΐα Οκταουΐα Ναιουΐα Λιουΐα Αφια Συντροφία Σοφία Φιλοσοφία Απφια Αφφια Ε τυχία Κα Περδίκα Λαυδίκα Βερενίκα Καρικά Ακκα Μίκκα Λουκκα Φιλίσκα Μενίσκα Πρίσκα Γλα κα Λ κα Λα Θάλα Οαλα Ποαλα Ειδασσαλα Σινζαδλα Σεισαδλα Αριστ κιλα Σατορν λα Μ ριλα Φίλα Θεοφίλα Μηνοφίλα Μινοφίλα Ηροφίλα Πατροφίλα Ζωΐλα Θέκλα Πρ κλα Κουσουκλα Λαλλα Βέλλα Μάρκελλα Γέµελλα Σεκο νδιλλα Κοµ διλλα Αττίκιλλα Πρ κιλλα Πρίσκιλλα Λο κιλλα Αµιλλα Πρίµιλλα Φίρµιλλα Κάνιλλα Κνιλλα Νε νιλλα Φιλώνιλλα Ματρώνιλλα Τ ρπιλλα Ο άριλλα Κ ριλλα Βάσιλλα Π σιλλα Βάσσιλλα ρο σιλλα Κουαδράτιλλα ρυάντιλλα Ο αλέντιλλα Ποτέντιλλα Αδράστιλλα Πλα τιλλα Γάουϊλλα Φλάουϊλλα Λαίουϊλλα Ρο φιλλα Υψιλλα Ι λλα Ανθυλλα Αινυλλα Ιο λλα Τέρτυλλα Π λλα Μυρµλα Πα λα αµ λα ηµ λα ο λα αµοφ λα Μαµα Φρ αγµα Επίτευγµα Φρ νηµα Αγάπηµα ώρηµα Ζωvαλείµα Ζωβαλίµα Ζοvαλίµα Ζωvαλίµα Μικλιµα Μάξιµα Πρ µα Σίµα Ασιµα Ονασίµα Εχετίµα Θεοτίµα ιοτίµα Αµµα Μαµµα Ταµµα Μοµµα Μονοµµα Πλαδαρµα Καιδαρµα Σεµριδαρµα Τευιδαρµα Τυιδαρµα Πινναρµα Ερινναρµα Αρποαρµα Ουιδερµα Ορµά Εκατων µα Να Ανα Μανδάνα Μαρθάνα Ρωµανά Νανα Μάγνα Παρθένα Νενα Καλλιξένα ωριξένα Ροδοξένα Πιστοξένα Κιπαρενα Αθην Ε ρήνα Σεπτ να Λέαινα Γνάθαινα Παπιαινα Κυρίαινα Λαΐνα Μέλαινα Φίλαινα Σίµαινα Σ ραινα Τρ φαινα Σαβ να Μαζοβινα Λογγ να Ρηγ να Σεκουνδ να Μεαλείνα Κορvαλείνα Κοπερείνα Ε ρείνα Χορείνα Καικίνα Μεαλίνα Κορvαλίνα Μιαλίνα Καιλίνα Φιλίνα Μαρκελλ να Κυριλλ να Πωλλ να Παυλ να Ακυλ να Καπετωλ να Αρτιµίνα Φιρµ να οµν να Αντων να έσποινα Ολυµπ να Αγριππ να Κρισπ να Μαρ να Τιβερ να Νιγερ να Κοπερίνα Μακρ να Χορίνα Κυρ να Συρίνα Φλωρ να Χρυσίνα Αβασκαντ να Ο αλεντ να Φροντ να Κελεστ να Χρηστ να Φηστ να Φαυστ να Πλουτ να Πλωτ να Φωτίνα Ρουφ να µνα Αννα Ναννα Οαυεννα Ερβιννα Αδιννα Ηδιννα Ειννα Γλ κιννα Μέλιννα Φίλιννα Μίννα Πέριννα Παρυιννα Νοννα Ορσοννα Επιγ να Αντιγ να Οσονα Ματέρνα Μορνα Σµ ρνα αυνα Ε φροσ να Ματρώνα Επυαξα ξα Οα Ιδακλοα Βρακασανοα Ονηνοα Οσονοα Παπα Μειν πα Μιν πα Vαρν πα Πορσ πα Μυρτ πα Φιλίππα Κρίσπα Εαρα Ιλάρα Κιπαρα Αραρα Χαρά Τισευσεµβρα Ερµισενβρα Αλεξάνδρα Σωσάνδρα Ε άνδρα Ελευθέρα Γλυκέρα Ηµέρα Αβροτέρα Περιστερά Φιλωτέρα Τρυφέρα Λαµπαδήρα Αστατηρα Ο ρα Σεου ρα Νέαιρα Φιλοπάτειρα Τελέστειρα Σώτειρα Κενδεβορα Κλεαγ ρα Αναγ ρα Αρισταγ ρα Μειναδ ρα Μιναδ ρα Αρτιµιδ ρα Αρχαιοκ ρα Καρποφ ρα Π ρρα Πάτρα Σωσιπάτρα Αντιπάτρα

3 Θεοπάτρα 446 Πυθιανή Θεοπάτρα Κλεοπάτρα Φιλοπάτρα αµοπάτρα Θιµοπάτρα Ε πάτρα Κλευπάτρα Σωπάτρα Ινιτρα Κ ρα Λαµ ρα Σκιο ρα Ζωπ ρα Σατ ρα Γλαφ ρα Πορφ ρα Α σχρα Αθαναδώρα Μειναδώρα Μιναδώρα ιvιδώρα Αρτεµιδώρα Αρτιµιδώρα Ισιδώρα Ε σιδώρα Θεοδώρα ιοδώρα Ηλιοδώρα Απολλοδώρα Τιµοδώρα Ερµοδώρα Ζηνοδώρα Μηνοδώρα Σεραποδώρα Μητροδώρα ιονυσοδώρα Λητοδώρα Θευδώρα Φλ ρα Οπώρα Σπιγασα Ορνειδασα Ερπιδασα Μασα Μεριµαυασα Ερµαδεσα Αριδεσα Λέσα Αγάθεισα Εωρατισα Ασσα Βάσσα Χαρίασσα Ανασσα Ηγεάνασσα Κλεάνασσα Αγαθάνασσα Καλλιάνασσα Επιάνασσα Ιφιάνασσα Ε φράνασσα Ουανασσα Ιερώνασσα Ουαναουασσα Πιλατυασσα Ερµαδεσσα Χαρίεσσα Τοµλεσσα Μεννησσα Μέλισσα Βασίλισσα Ιο λισσα Παρµένισσα Κοµήτισσα Μεριµαοσσα Ν σα Σώζουσα Ανθο σα Νικο σα Αρέσκουσα Συµφιλο σα Θάλλουσα Μο σα Επιτυγχάνουσα Ε φραίνουσα Πρέπουσα Καθηµέρουσα Συµφέρουσα Χαίρουσα Χρ σα Ειδαµωσα Γενερ σα Συνερ σα Τρυφ σα Αµάτα ων τα Κοατα Αγεστράτα Καλλιστράτα Σωστράτα Αβερδαρσατα Τατα Ε φραινέτα Αρισταινέτα Νικαρέτα Θεοδωρήτα Επικτήτα Κυ τα Επαφροδίτα Ε κλείτα Ανίτα Κ γνιτα Ενιτα Χαρίτα Σάνκτα Κοΐντα ιοδ τα Απολλοδ τα Ρεκέπτα Κο αρτα Κέρτα Κάστα Αλαστα Αρµαστα Αρτειαρµαστα Ερµαστα Μοδέστα Τηρµορονηστα Ερµαιστα Φιλίστα Καλλίστα Πίστα Αρίστα Ε χαρίστα Θεοκτίστα Μ στα Α γουστα Αττα Μέλιττα Πώλλιττα Ιο λιττα Ελµιδαυα Χναυα Παυα Ουαυα Κουαυα Ουαουα Ν µφα Απφα Ρο φα Μάχα Αλκιµάχα ιχα Ψουµψα Ιακώβ αυίδ ανάη Κρανάη Μονιδαβη Εροιδαβη Αρσεσιδαβη Ερουιδαβη Φοίβη Αρίσβη Τουβη Γη Συναλλάγη Σέλγη Εκλ γη Α γη Αγώγη Σµαράγδη Ηρακλείδη Χρωτίδη Σπ νδη Ρ δη Τιµορ δη Μνησιθέη Χοζη Αγάθη Πασαγάθη Αρχαγάθη Μέθη Ο νάνθη Χρυσάνθη Εστιαίη αναίη Εκαταίη Ζωβίη Ε νοµίη Ασπασίη Αρτεµισίη Ιθάκη Κυριακή Εφηβική Λαδίκη Λυσιδίκη Λαοδίκη Νικοδίκη Αριστοδίκη Λαυδίκη Ε ρυδίκη Παρθική Αλική Μίκη Γαµική Νοµική Κωµική Νίκη Αρµανικη Παρθενική Βερενίκη Καλλινίκη Αλεξινίκη Ελπινίκη Πασινίκη Κλεονίκη Αγαθονίκη Πυθονίκη Αξιονίκη αµονίκη ηµονίκη Αβρονίκη Βερονίκη Στρατονίκη Αριστονίκη Βερνίκη Ε νίκη Πολυνίκη Θρασυνίκη Ιωνική Ναυκληρική Εµπορική Κλειδοφορική Σαπρίκη Ιατρική Ασιατική Αρχιερατική Τιµητική Ε φραντική Βουλευτική Ζωτική Γραφική Τυχική Μίκκη Μιραουησκη Μενίσκη Γλα κη Κάλη Απάλη Αλπάλη Μυρτάλη Αγέλη Σεµέλη Σθενέλη Οµίλη Φίλη Παµφίλη Θεοφίλη Ηροφίλη Πατροφίλη Παντάκλη Κιλλη Μεταβ λη Ι λη Ανατολή Υλη Αρβ λη Νικοβο λη Θεοδο λη αµοφ λη Μαµη Νιεναµη Απάµη Οινδεµη Πασεµη Επιστήµη Μονίµη Φρονίµη Καρπίµη Οβρίµη Σίµη Ονησίµη Χρησίµη Ζωσίµη Χαριτίµη Τροφίµη Αµµη Μαµµη Μεµµη Πρωτον µη ιδ µη Γνώµη Ρώµη Πιθάνη Γαϊανή Αριστολαϊανή Ανδροβιανή Στρατηγιανή ιοµηδιανή Μειδιανή Τυδιανή Κλωδιανή Ποµπηϊανή Πυθιανή

4 Μαικιανή 447 Μεγιστάν Μαικιανή Νικιανή Μαρκιανή Λουκιανή Μωκιανή Α λιανή Ακυλιανή Ιουλιανή Ινγαµιανή αµιανή Τρεβηµιανή Οβριµιανή Αµµιανή Εµβροµιανή Ερµιανή Φιρµιανή Φανιανή Α νιανή Καλλινιανή Καλπουρνιανή Νωνιανή Κονωνιανή Καπιτωνιανή Αντωνιανή Παπιανή Ο λπιανή Αππιανή Καλλιππιανή Μενιππιανή Αγριππιανή Μαριανή Αδριανή Ο ηριανή Σεουηριανή Αρριανή ηµητριανή ιοδωριανή Αθηνοδωριανή Εραγατιανή Κουαδρατιανή Τατιανή Νικητιανή Μιρασητιανή Μενοιτιανή Χαριτιανή Περιτιανή Τιτιανή Κληµεντιανή Νουντιανή Χαρτιανή Βωτιανή Κιλλαραµωτιανή Φλαουϊανή Συντροφιανή Απφιανή Ε µαχιανή Πανταυχιανή Ε τυχιανή Γερελλανή Κιλλανή Νανη Κυννάνη Ρωξάνη Αρσαυσανη Στεφάνη Ουψανη Αριάδνη Τοαδνη Ενη Ελένη Μελποµένη υµένη Κλυµένη Φιλουµένη Αγαπωµένη Ερωµένη Μενεξένη Καφενη Ε θήνη Γαλήνη Αγχαρηνή Ε ρήνη Μελιταίνη Φαίνη Ροδίνη Ναρδίνη Ορεινή Μαρθίνη Μαρκίνη Λυκίνη Αλίνη Φιλίνη Κλεοβουλίνη Νοννινη Εαρίνη Παρινη Τιβερίνη Μητερίνη Μαλαβαθρίνη Χοιρίνη Μυρίνη Ερασίνη Μυρσίνη Γαµβατίνη Μελιτίνη Χαριτίνη Μελτίνη Μοσχίνη Σέµνη Αννη Ναννη Μίννη Νοννη Καλλιγ νη Επιγ νη Στησιγ νη Ισιγ νη Αντιγ νη Θεογ νη Χρυσογ νη Ζωγ νη Ι νη Ερµι νη Παραµ νη Αγεµ νη Ηγεµ νη Σωφρ νη Ιασ νη Αλκυ νη Σµ ρνη Μνηµοσ νη Χαρµοσ νη Ε φροσ νη άφνη Τέχνη ιώνη Χλ η Καλλιν η Πραξιν η Αρσιν η Αµφιν η Νικον η Φιλον η Ερµον η Αριστον η Ιδαροη Καλλιβρ η Καλλιρρ η Αγάπη Παπη Ροδ πη Ι πη Α θι πη Καλλι πη Προκ πη Παρθεν πη Κυδίππη Καλλίππη Μενίππη Παγκάρπη Μερπη Ε τέρπη Κλεαγ ρη Αρισταγ ρη Αγαθαν ρη Τερψιχ ρη Κλεοπάτρη Αντιδώρη Μητροδώρη Αση Ερµαδαση Πενδιδαση Σενβρειδαση Καλλιδαση Ερπιδαση Σεµβριδαση Μερινδαση Πεδναιαση Μλιδαναση Αροερακναση Αρινναση Πτευναση Ποαση Ουαµβαισσαση Παυαση Νίση Χρ ση Ιατη Προδεκάτη Ελάτη Απάτη Μενεστράτη Κλεοστράτη Νικοστράτη αµοστράτη ηµοστράτη Σωστράτη Τατη Φιλτάτη Επιστάτη Γαέτη Τελέτη Γαµέτη Νικαινέτη Φιλαινέτη ηµαινέτη Πανταινέτη Αρισταινέτη Συνέτη Αρέτη Φιλαρέτη ηµαρέτη Νικησαρέτη Αµφαρέτη Τυχαρέτη Ποθητή Νικήτη Φιλήτη Κλήτη Ανεγκλήτη Εγγεννήτη Αρήτη Αφροδίτη Μελίτη Χαρίτη Αγορακρίτη ηµοκρίτη Μηνοκρίτη Τίτη Στάκτη Αταλάντη Ισιδ τη Θεοδ τη Ασκληπιοδ τη Απολλοδ τη Ζηνοδ τη Αθηνοδ τη Μηνοδ τη Θευδ τη Βι τη Πισσλοτη Γράπτη Θρέπτη Θεοπέµπτη Γλ πτη Σπάρτη Σεβαστή Παγκάστη Αγοράστη Χρήστη Μεγίστη Ηδίστη Πλείστη Φιλίστη Καλλίστη Θεµίστη Πίστη Αρίστη Αγαρίστη Ε χαρίστη Κρατίστη Τετρηκοστή Αττη Ιππολ τη Γράφη Τρ φη Λυσιµάχη Μαννίχη Μητρίχη Μελιστίχη Υπερ χη Αρχη Αριστάρχη ηµαριστάρχη Πλουτάρχη Τ χη Αγαθητ χη Καλλιτ χη Α ξιτ χη Ελπιτ χη Συντ χη Λαµπροτ χη Ε τ χη Ψ χη Παραψυχή Κ µψη Ζώη Φρο γι Κοµδι Βονβει Μει Κεµει Νιµατει Ροδώι Αθηνώι ωρώι Ιαήλ Μιχαήλ ανιήλ Σαµουήλ Σαο λ Αβραάµ Ιµαν υµάν Μεγιστάν

5 Ρουβήν 448 Ζηνίων Ρουβήν Ελλην Ωλήν Λιµήν Ποιµήν Φιλοποίµην Λυσήν Αττέλιν Βενιαµίν Αµµιν Ε κ νιν Πελώνιν Παπιν Νικάριν ηµάριν ιονυσάριν Μουσάριν Νουσάριν Ζωσάριν Ερωτάριν Χωτάριν Τυχάριν Ελευθέριν Τρυφέριν Χρ σιν Ματιν Φιληµάτιν Τατιν Χαρίτιν Λε ντιν Ιστιν Ερώτιν Αφφιν Επερώχιν Σαµβον Λάϊον Παλλάδιον Προσ διον Νάρδιον Θε διον Μ διον Ερµισειον Λυκαίθιον Π θιον Τιµ κιον ρκιον Παρδάλιον Μαµαλιον Παράλιον Βασίλιον ιαβο λιον Μιον Μαµιον Αρτέµιον Αµµιον Καταθ µιον Στεφάνιον Παρθένιον Αθήνιον Νάννιον Φιλίννιον Γοργ νιον Παασσονιον άφνιον Θαυβάριον Ηδάριον Ροδάριον Ζωδάριον Νικάριον Ζηνάριον Μουσάριον Χρυσάριον Ζωσάριον Ταταριον Χωτάριον Τυχάριον Ελευθέριον Τρυφέριον Πορφ ριον Τατασιον Βρήσιον Ισιον Αρτεµίσιον Χρ σιον Σαµβάτιον Φιληµάτιον Αρµάτιον Αράτιον Τατιον Μενέτιον Μελίτιον Φιλίτιον Χαρίτιον Λε ντιον Καλλίστιον Αρίστιον Λαδ τιον Φιλώτιον Ερώτιον Φώτιον Αφιον Αλφιον Απφιον Αφφιον Μ σχιον Ησ χιον Σωσίοικον Ωρικ ν Φιλ καλον Μαµαλον Αρτεµον Σ µον Λιγυριαν ν Μαρον Ονησιφ ρον Σ µφορον Λίγυρον Α σχρον Ισ χρυσον Πολ χρυσον Αφθ νητον Αµάραντον Μ ρτον Ε χάριστον άων Λυκάων Ράων Χρυσάων Ικετάων Βάβων Στράβων Κάρβων Το ρβων Μολυβών Αγων Πελάγων Σταγών Πλαγγών Φλέγων Γ ργων Π ργων Κελάδων Μακεδών Μέδων Αλκιµέδων Λαοµέδων Θεοµέδων ιοµέδων Ιπποµέδων Ωροµέδων Α τοµέδων Ε µέδων Λεωµέδων Σαρπηδών Φαίδων Μαγίδων ιδων Κλείδων Φείδων Μυρµιδών Σίδων Σανδων Σπένδων Π δων Ρ δων Κέρδων Κ δων Καλ δων Κώδων Λαβέων Θέων Λέων Μεγαλέων Παρδαλέων Πανταλέων Μενελέων Αντιλέων Φιλέων Κλέων Ηρακλέων Λυκολέων ηµολέων Ερµολέων Παντολέων Πρωτολέων Κογχολέων Κουλεων Αρτεµέων Αλκµέων Συµεών Νέων Κρέων Τελεκρέων Αναξικρέων Υψικρέων ιοκρέων Φιλοκρέων αµοκρέων Τιµοκρέων Ερµοκρέων Αριστοκρέων Ε κρέων Αµαζών Κωµάζων Παίζων Τριζων Σώζων Αγάθων Γνάθων Α θων Πείθων Πίθων Βρίθων Ε έλθων Μ θων Ιπποθ ν Β σθων Ε θων Π θων Ιων Α ων Ηβαίων Εστιαίων Μαίων αµαίων Αθηναίων Παίων Ηραίων Ταιων Ε αίων Βίων Κανναβίων Σαβίων Φοιβίων Κορυµβίων Χορηγίων Πυργίων ίων Ε καδίων Κελαδίων Ερµαδίων Εµπεδίων Πανδίων Κονδίων Σεκουνδίων Θευδίων Σαβαζίων Αγαθίων Προµαθίων Σοραθίων Βοηθίων Πυθίων Οµφακίων Σφηκίων Μικίων Νικίων Κροκίων Μαρκίων Κερκίων Φωκίων Μεγαλίων Σιµαλίων Κεφαλίων Οµφαλίων Αµπελίων Ωφελίων Θαργηλίων Φιλίων Παµφιλίων Θεοφιλίων Ηρακλίων Αγαθοκλίων Ιεροκλίων Γαλλίων Θαλλίων Ε θαλλίων Καλλίων Απελλίων Κιλλίων Πτολλίων Σκυλλίων Πωλλίων Στρογγυλίων Κορδυλίων Ε βουλίων Φυλίων Βωλίων Αρτεµίων Ε φηµίων Πριµίων Ονησιµίων Χρησιµίων Ζωσιµίων Φορµίων Κοσµίων Ρουµίων Αθανίων Ακανίων Μελανίων Ελλανίων Στεφανίων Παρθενίων Παρµενίων Ξενίων Ζηνίων

6 Αθηνίων 449 Βάτων Αθηνίων Μηνίων Ε ρηνίων Στρηνίων Κερκινίων Κυµινίων Σαννίων Μιννίων Μυννίων Σµυρνίων αφνίων Αναξίων Vανναξίων Πραξίων Αλεξίων Απίων Καπίων Παπιων Σαραπίων Σεραπίων Επίων Λεπίων Σκιπίων Παππιων Καρπίων Κανθαρίων Καρίων Κλαρίων Μαρίων αµαρίων Παπαριων Μουσαρίων Χαρίων Παγχαρίων Μανδριων Μενανδρίων Αλεξανδρίων Αερίων Ελευθερίων Αστερίων Θηρίων Σφαιρίων Παπιρίων Σµικρίων Ε πορίων Ρητορίων Νικηφορίων Ε φορίων Κοπρίων Σωπατρίων Ταυρίων Κυρίων Ζωπυρίων Σατυρίων Πορφυρίων Ισχυρίων Επαφρίων Α σχρίων Ωρίων ωρίων Αρτεµιδωρίων Εργασίων Εχvασίων Νικασίων Πασίων Εχφασίων Τιµησίων Μνησίων Ονησίων Στησίων Ισίων Α σίων Μολοσσίων Λυσίων Πλουσίων Μουσίων Χρυσίων Βατίων Παλατίων Γραµµατίων Ενατίων Αππατιων Ε κρατίων Ακτατιων Αετίων Ε ετίων Ανικητίων Φιλητίων Ε γειτίων Κλειτίων Χαριτίων Ε βοτίων Συρτιων Αδραστίων Χρηστίων Ηφαιστίων Φιλιστίων Αριστίων Αττιων Πολυτίων Πλουτίων Ερωτίων Πρωτίων Σωτίων Φωτίων Θυΐων Αφιων Αµφίων Απφιων Μορφίων Μοσχίων Ε τυχίων Λάκων Θεσσαλάκων Ανάκων ράκων Ηράκων Ελικών Βαλλίκων Απελλίκων Κιλλίκων Μίκων Νίκων Ζηνίκων Αθηνίκων Ιππίκων Βρίκων Ιστίκων Αλκων Αρέσκων Κα κων Γλα κων Λε κων Λ κων Γλ κων Μ κων αµάλων Μέλων Θευµέλων Χείλων Μίλων Σίλων Φίλων Συµφίλων Κάλλων Βέλλων Ανατέλλων Ε µ λλων Β λων Κ λων Μ λων Σ λων Μοτολων Οπλων Κορβο λων Π λων Κοτ λων Μ χλων άµων Ταλαµών Τελαµών Σάµων Ποτάµων Ηγέµων Πολέµων Βρέµων Ανατέµων Αρτέµων Αγήµων Ηγήµων ήµων Ε δήµων Φιλήµων Μνήµων Ιεροµνήµων Νοήµων Χαιρήµων Ε ρήµων Κτήµων Ε κτήµων Ε σχήµων Ε δαίµων Κίµων Σίµων Τίµων Σαλµων Αµµων Κ µων Βρ µων ρ µων Στ µων Αρµων Χάρµων Ερµων ιδ µων Νε µων Κ µων Ον µων ρ µων Σ µων Α χµων Κανθανων Α ξάνων Επιτυγχάνων Αγνων Σθένων Μένων Παραµένων Επιµένων Υποµένων Παρµένων Ξένων Τένων Χένων Ζήνων Υγιαίνων είνων Επαµείνων Μέµνων Αγαµέµνων Εκατοµνων Κ νων Θαρσ νων Τέχνων Αλέξων Α ξων Ασκλάπων Πρέπων Κάλπων Λάµπων Καππων Παππων Ιππων Σκ ρπων ο πων Μάρων Πάρων Ταρων Χάρων Αβρων Θίβρων Θ µβρων Αγρων Χίδρων Ανδρων Μάνδρων Ιέρων Συµφέρων Αγαθοφέρων Ηρων Θήρων Συγχαίρων Μάκρων Κ πρων Π ρρων Λάτρων Πάτρων Πέτρων Μήτρων Κολοτρων Γάστρων Μ ρων Κουρων Π ρων Σφ ρων Μενέφρων Αλκίφρων Καλλίφρων Επίφρων Αρίφρων Τιµασίφρων Τελεσίφρων Σωσίφρων Λε φρων Νε φρων Νικ φρων Λυκ φρων Φιλ φρων Ε φρων Ε θ φρων Σώφρων Βάσων άσων Ιάσων Νάσων Θράσων Στάσων Ακέσων Τελέσων Κρέσων Ονήσων Κτήσων Α σων Θείσων Θεµίσων Πίσων Λεπίσων Γρίσων Βλ σων Φ ρσων Ακασσων Συναλλάσσων Λ σων Σώσων Βάτων

7 Ε βάτων 450 Αναξιππίδας Ε βάτων Κάτων Εκάτων Πλάτων Εράτων Κράτων Στράτων Χαίτων Βίτων Θεογείτων Πυθογείτων ιογείτων Ηρογείτων Θευγείτων Κλείτων Μελίτων Πολίτων Καπίτων Χαρίτων Κρίτων Τρίτων Φρ ντων Β των Κοτων Βρ των Προκ πτων Μ ρτων Εράστων Αρίστων Μ των Γνώτων Σώτων Κυθροκ ων Μ ων Βρ ων Καλλιβρ ων Αµβρ ων Αµφικτ ων Αγεφ ν Μελιφ ν Καλλιφ ν Μελλιφ ν Ξίφων Αναξιφ ν Επιφ ν ωριφ ν Ονασιφ ν Πασιφ ν Κτησιφ ν Αντιφ ν Ν µφων Αγλαοφ ν Λεοφ ν Αγρεοφ ν Αγαθοφ ν ιοφ ν Νικοφ ν ηµοφ ν Τιµοφ ν Χαρµοφ ν Ξενοφ ν Μηνοφ ν Ιεροφ ν Ηροφ ν Μητροφ ν Συντρ φων Κλειτοφ ν Α τοφ ν Αριστοφ ν Α τοφ ν Θευφ ν Τρ φων Ε ρυφ ν Θρασυφ ν Μάχων Αρχων Πολυπέρχων Τ χων Ε τ χων Ο αξ Σκ λαξ Κυδ ναξ Λεάναξ Κλεάναξ Αρχεάναξ Αγαθ ναξ Καλλιάναξ Πραξιάναξ Πρηξιάναξ Ηπιάναξ Στασιάναξ Ηγησιάναξ Τιµησιάναξ Ερµησιάναξ Αµφιάναξ Φιλ ναξ Τιµ ναξ Αγορ ναξ Αστυάναξ ναξ Λε ναξ Πυθ ναξ Τιµ ναξ Ερµ ναξ Ιππ ναξ Μανδρ ναξ Στρατ ναξ Θεµιστ ναξ Υψ ναξ Π ρπαξ Ιέραξ Σαµ θραξ Κ ραξ Στ ραξ Θώραξ Μ ρµηξ Ιέρηξ Ελιξ Φ λιξ Φο νιξ Καππάδοξ Σαρδ νυξ Γουξ Καλοκ ρυξ Φρ ξ Αντυξ Σηο Αγαθο Μοσκίιο Εχvασίο Φιλ καισαρ Νυταρ Νίγερ Μάκερ Κέλερ Ασπερ Αφερ Πο λχερ Πάνθηρ Αστήρ Σωτήρ Νικάνορ Χρυσάωρ Μαΐωρ Μέµωρ Θεάνωρ Αγαθάνωρ Βιάνωρ Μειάνωρ Αντιάνωρ Νικάνωρ Ε φράνωρ Χρυσάνωρ Αριστάνωρ Ε άνωρ Αγήνωρ Ζηνωρ Αλεξήνωρ Ελπήνωρ Υπερήνωρ αµασήνωρ Αντήνωρ Νικάτωρ Πλάτωρ Ονάτωρ Φιλοπάτωρ Φράτωρ Ε γενέτωρ Αγήτωρ Ηγήτωρ Φιλοµήτωρ Ε µήτωρ Ονήτωρ Φιλοκτήτωρ Εκτωρ Ο ίκτωρ Κράντωρ Μέντωρ Αµ ντωρ Κάστωρ Θέστωρ Ακέστωρ Πανακέστωρ Λεωκέστωρ Τελέστωρ Νέστωρ Μενέστωρ Αρέστωρ Μήστωρ Πολυµήστωρ Μνήστωρ Συνίστωρ Βας Αβας Λαβας Κιλαβας Αββας ιvβ ς Κενδηβας Αβιβας Κολβας Οβας Βοβ ς Αρπιδοβας Πριδοβας Κολδοβας Ουροδοβας Πριανοβας Ορενοβας Ζβηνοβας Ονηνοβας Ορηνοβας Κοδισοβας Ναρβας Νεσβας Κολλυβ ς Κινδανυβας Ουβας Βουβ ς Μουβας Ανουβ ς Ορυβας Οσυβας Οσσυβας Μάγας Ερµατουγγας Εγας Μέγας Τριγας Πετινγας ιογ ς Ερµογ ς Υργας Ιουγας Κουγας Ζωγ ς ας Αδας Κιβαδας Κλεάδας Καρνεάδας Αργιάδας Ηλιάδας Ο λιάδας Σιµιάδας Ασκλαπιάδας Παπιαδας Ολυµπιάδας Λεοντιάδας Λευντιάδας Αριστιάδας Καδας Νικάδας Πυλάδας Χαρµάδας Ερµαδας Τασσκανάδας Τηνάδας Λυκινάδας Κτασαδας Τρουσαδας Αρητάδας Ποντάδας Μωταδας Σωτάδας Πεδδ ς Κεδας Ισεµεδας Νικολαΐδας Στιφολαΐδας Γοργίδας Τιµακλείδας Ηρακλείδας Θεοκλείδας Τιµοκλείδας Αριστοκλείδας Ε κλείδας Αριστείδας Κιγκίδας Κιλικίδας Νικίδας Επινικίδας Πολυνικίδας Λυκίδας Φιλίδας Ο λλίδας Βραχυλλίδας Ε βουλίδας Μίδας Επιτιµίδας Επιγενίδας Εµµενίδας Κλεοµενίδας Θεοξενίδας Προξενίδας Ε ρηνίδας Κνιδας Λεονίδας Λεωνίδας Φιλωνίδας Απολλωνίδας Αριστωνίδας Ελπιδ ς Τριοπίδας Αναξιππίδας

8 Κλεισιππίδας 451 Μιστριας Κλεισιππίδας Αρχιππίδας Κλεανδρίδας Νικανδρίδας Αναξανδρίδας Ιππανδρίδας Τελεσανδρίδας Λυσανδρίδας Ε ανδρίδας Ερίδας Σωτηρίδας ιοσκορίδας Θεστορίδας Βουριδ ς ιοσκουρίδας Θευδωρίδας Βρασίδας Πρασίδας Επιθερσίδας Παναρατίδας Ερατίδας Κρατίδας Φιλοκρατίδας Ιπποκρατίδας Ε κρατίδας Σωκρατίδας Οροφατίδας Προιτίδας Φιλτίδας Ε φραντίδας Λεοντίδας Θαλιµβροτίδας Φιλοµβροτίδας Φιλιστίδας Χαριστίδας Πολυστίδας Νουιδας Τιµαχίδας Αντιοχίδας Αγαθαρχίδας Βουλαρχίδας Ηρωΐδας Πελδ ς Ερµανδας Σανδας Κενδας Πεδατενδας Ουενδας Ρουενδας Ινδας Αραβινδας Μονινδας Τρακονδας Τροκονδας Ταρκονδας Ρονδας Τρεκωνδας Καλώνδας Βερλωνδας Ρωνδας Αβρώνδας Θεοδ ς Φιλοδ ς Ροδ ς Αφροδ ς Αρδας Λαρδ ς Αναρδας Αχέρδας Θευδ ς Ιο δας Τρεκουδας Κεννατουδας Τυδ ς Ηγέας Παιδέας Κενδεας Υvρακενδεας Αρδεας Ανθέας Πυθέας Σηκέας Νικέας Πυρκεας Λυκέας Τελέας Σιλέας Φιλέας Κλέας Ε κλέας Αλλεας Καλλέας Απελλέας Μυλλέας Με ς αµέας Μαµεας ηµέας Τιµέας Ερµέας Μενέας Σενεας Ζηνέας Α νέας Μεννέας Μεννε ς Πεµπέας Καρπέας Ιαρέας Μαρεας Χαρέας Υβρέας Ανδρέας Κερεας Φηρέας Χαιρέας Μοιρέας Ιατρέας Ταυρέας Ε φρέας Βωρέας Μνασέας Θρασέας Μνησέας Πεισέας Τεισέας Οσεας Ταρσέας Ωσσεας Κρατέας Στρατέας Αστέας Φιλιστέας Αριστέας Γνωτέας Πρωτέας Σωτέας Αρχέας Παιάvας Α vας Κεδιvας Κεδειvας ΜαγασιÛvας ΠαιάÒας ΘιÒ ς ΦιβρÒας ΣβαλυÒας ΠυναµυÒας ΚουÒας ΚουδραµουÒας Τρεσαµο Òας Επιµο Òας Ζας αζας Τρικοναζας Τροκοναζας Ροιζας Ξανδαροιζας Αρµαρωνζας Μορωζας Αγαθ ς Ανθας Μαρθάς Βερθας Μυθ ς Στρουθ ς Ιάς Α ας Ερµαίας Κεραιας Ησαΐας Βίας Κιλλαβιας Κβιας Ιαµβίας Ταρκυµβιας Ανβιας Τροκονβιας Αγίας Ηγίας Εργίας Γοργίας Τανουργιας Ταυγιας ίας ι ς Μειδίας Φειδίας Μιδίας Κενδιας Ροδιάς Σvαρδιας Ισvαρδιας Κυδίας Ειας ηµείας Ερµείας Α νείας Αριστείας Αγαθίας Αρκαθίας Μαθιας Πειθίας Ανθίας Ξανθίας Πυθίας Πυθιάς Κιας Ορτακιας Νικίας Νικιάς Γλαυκίας αλιάς Εχvαλι ς Ηλιάς Ηλίας ηλιάς Φιλίας Καλλίας Ταλλιας Πολλίας Πολίας Καυλιας Ο λίας Αµιας Ταµίας Ορεµίας Σανδηµιας Αρετηµιάς Κυδαιµιας Αλκιµιάς Σιµίας Τιµίας Αµµιας Ερµίας Ερµιάς Ερµι ς Θαυµίας Παυσανίας Λυσανίας Φανίας Ξενίας Ζηνιάς Μηνιάς Ισµηνίας Ε ρηνίας Α νίας Φαινίας εινίας Κλεινίας Αµεινίας Νινιας Κνιας Ορυµνιας Ιωαννίας Μιννίας Γονιάς Μουρνιας Καυνίας Σιλεωνίας Πραξίας Αλεξίας Θρηνοιας Απιας Ασκλαπιάς Κουλαπιας Αρµαπιας Σαρµαπιας Ερµαπιας υρµαπιας Λυρµαπιας Παπιας Σαραπιάς Σεραπιάς Μορραπιας Σαπιας Αρισαπιας Αρσαπιας Οσσαπιας ελεπιας Ασκληπιάς Κυδρηπιας Ολυµπιάς Παππιας Ιππίας Αρπιας Ερπιας Θεσπιάς Ζαχαρίας Χαβρίας Φαιδρίας Ανδρίας Ο αλεριάς Τεριας ΕÒρίας Σωτηριάς Φηρι ς Φειρι ς Μοιρίας Τευκρι ς Λαµπρίας Κυπρίας Πυρρίας ηµητριάς Μιστριας

9 Ισχυρίας 452 Πιλλακοας Ισχυρίας Ασιάς Κασίας Κασιάς αµασίας Μνασίας Πασίας Θρασίας Στασίας Τελεσίας Ηγησίας Κτησίας Ισίας Ισιάς Ισιας Ε σιας Τλεισίας Πεισίας Τεισίας Λυσίας ιονυσιάς Σωσίας Βατιάς Τατιας Τετιας Βιτιάς Κριτίας Αντίας Βοτίας Περτιας Σορτιας Πλειστίας Φιλιστιάς Αριστίας Αττιας Ε τίας ιµυιας Ολαφιας Χρυσαφι ς Αµφίας Σκοµφίας Απφιας Αφφιας Vεχι ς Αρχίας Κουψίας Μάκας Τερµακας Μουακας Εκας Τερµεκας Σενεκ ς Σφηκ ς Καικας Βαθυδίκας Αννίκας Σουνικας Μεσσικ ς Κοσσικας Φακκ ς Περδίκκας Προσδοκ ς Οβροκας Κατ κας Αρκάς Οβορκας Ε ορκάς Ρασκας Πε κας Λουκ ς Φωκ ς Λας Καλβαλας Σαδαλας Σεδαλας Παρδαλ ς Λαλας Μαλάλας Κονδµαλας Εδεοµαλας Πασπαλ ς Σαλας Ερµασαλας Ταλας Κεφαλ ς Βλας Ιδβελας Υαρκελας Μέλας Μελ ς Πελ ς Απελ ς Αρχέλας Οπραγηλας Ζιηλας Πηλ ς Κτιβιλας Περβιλας Χειλ ς Κιλ ς Λιλας Τρεµιλας Τερµιλας Φαινίλας Αναξίλας εξίλας Χαρίλας Βασιλ ς αµασίλας Αρκεσίλας Ματιλας Φιλ ς Κλας Ηρακλ ς Ασκλ ς Αµ κλας Αλλας Μιρβαλλας Οαλλας Οσαλλας Σεροταλλας Ελλάς Πελλ ς Απελλ ς Ματρωνιλλάς Αχιλλ ς Αζαρβολλας Μαρβολλας Ι λλας Οξολλας Απολλ ς Μαρολλας Σ λλας Κβωλλας Πωλλάς Μαρβολας Αινγολας Νικ λας Μολας Νονολας Ουαξολας Κριτ λας Σκάπλας Ποπλ ς Βερλας Υλας Βαυλας Παυλάς Βαβυλ ς Ακ λας αµ λας ηµυλ ς ουλ ς Νεουλας Κουλας Γαρ λας Κρυλας Κορ λας Κιχλ ς Ποτιωλας Μας άµας αµ ς Ιδαµας Καλλιδάµας Λεοδάµας Ο κοδάµας ηµοδάµας Τιµοδάµας Ε θυδάµας Πολυδάµας Αστυδάµας Λεωδάµας Ηριαµας Ακάµας Σαλαµας Μαµας ραµ ς Κεραµ ς Σισαµας Οσσαµας ελταµας Πτολέµας Πέµας Τρεµ ς Αρτεµ ς ηµ ς Ιαζηµας Αρτειµας Ζωβαλιµ ς Κρολιµας Μίµας Σιµ ς Χρησιµ ς Ζωσιµ ς Τιµ ς Αρτιµας Τροφιµ ς Χίµας Πάλµας Αµµας Μαµµας Σησαµµας Ιµµας Ρικοµµας Τροκοµµας Μοµµας ασυµµας Οασυµµας Οσσυµµας Τροκονµας Πιγοµας οµας Νεοµ ς ιοµ ς Νικοµ ς Μοκοµας Ποκοµας Τιλοµας Ιαζαρµας Τροκοζαρµας Ρωζαρµας Πιγεσαρµας Ερµας Ερµ ς Λορµας Καλλ ρµας Υθεσµας Ε σµας Κοσµ ς µας Μαρδουµας Νουµας Θανουµας Τρουµας αψυµας ωµας Θωµ ς Νας Ανας Αρταβανας Ερµαδανας Vανας Μελαν ς Φιλαν ς Νανας Οανας Φαν ς Στεφαν ς Σιγνας Ενας Ασµεν ς Νενας Ξεν ς Ζην ς Αθην ς Μην ς Ινας Λαΐνας Γοµαινας Αρβινας Γουκεινας Καµιν ς Οπινας Κοσινας Αττίνας Κνας αµν ς Εκατοµνας Αννας Ερµαδαννας Σανν ς Οφαννας Ερµαδεννας Αρβιννας Σιρβιννας Κικινν ς Μινν ς Ιµιννας ι ννας Λεον ς Ουαρνας Λυχν ς Ε σεβων ς Θεων ς Λεων ς ιvων ς Ζων ς ιων ς Κωνας Απολλων ς Κοδρωνας Οσσωνας Αναξ ς Πραξ ς Σάξας Ουαξας Αλεξ ς Ιρδαουεξας Πιξας Φιλοξ ς Καρξας Ερµανδοας Θ ας Πιλλακοας

10 Αλοας 453 Κιδραµυας Αλοας Σιλλοας Μοας Πορδαµοας Κολαµοας Σελµαµοας Ποναµοας Ουαξαµοας Οπραµοας Κρισαµοας Ισσαµοας Κουαριµοας εριµοας Αρµοας Ερµοας Ερµανοας Οσανοας Σεµνοας Ονοας Οσονοας Σουγγοροας Ουροας Πας Παπας Σεραπ ς Οκτυρεπας Ασκληπ ς Αντιπ ς Μολπ ς Σκ πας Αππας Παππας Αγρίππας ορµισπας Παρισπας Ε π ς Μωπας Πωπας Αρας Εµβάρας Ινδοβαρας Ονοβαρας Κοδαρας Τεµιάρας Καρ ς Μαρας Ιαµαρας Ουαµαρας Κενδηµαρας Ριµαρας ριµάρας Ουβερναρας Ζωνάρας απαρας Λαπαρας Κιπαρας Φιράρας Τρεσάρας Κερτάρας Αρουαρας Βρας Κυλαβρας Ουvραβρας Ιµβρας Συµβρας Σονβρας Ιδαγρας Ερπιγρας Σιγαδρας Πιδρας Αλεξανδρ ς Βερας Μοτονδοβερας Σερ ς Πατερ ς Οροφατέρας Σερφατέρας Ωρφατέρας Ορουφατέρας Ωρωφατέρας Ηρας Ηρ ς Οσταηρας Ξανδοβηρας Ινδοβηρας Σαριδηρας Ορτυγοθήρας Μίθρας Ε ρας Μιρας Επιτιµίρας Μοιρ ς Στατίρας Οροφατίρας Κακρας Αρποκρ ς Σωκρ ς Εινρας Ορας Ιθαγ ρας Ανθαγ ρας Ορθαγ ρας Πυθαγ ρας ιαγ ρας Νικαγ ρας Βουλαγ ρας αµαγ ρας ηµαγ ρας Τιµαγ ρας Ερµαγ ρας Αθαναγ ρας Αθηναγ ρας Μηναγ ρας Κλειναγ ρας Αναξαγ ρας Πραξαγ ρας Αλεξαγ ρας Μολπαγ ρας Ιππαγ ρας Ανδραγ ρας Ηραγ ρας Ιατραγ ρας Ε φραγ ρας Αγησαγ ρας Ηγησαγ ρας Ισαγ ρας Θαρσαγ ρας Θερσαγ ρας Πραταγ ρας Κλειταγ ρας Κριταγ ρας Αρισταγ ρας Πλουταγ ρας Πρωταγ ρας Ε αγ ρας Αρχαγ ρας Μυληκορ ς Κολιαµορας Κινδυοπρας Ρωνδβερρας Ρωνδοβερρας Κορρ ς Πατρ ς Μητρ ς ηµητρ ς Κυρ ς Ταουρ ς Ναρουρας Καπυρ ς Επαφρ ς Ε φρ ς Πελώρας Ασας Πεδβαασας Σολλασας Μασας Τιλµασας Πλοασας απασας Σασας Αυσασας Εριυασας Νεµεσ ς Εφεσ ς Αγησ ς Ονησ ς Κτησ ς Ισ ς Πηδισας Κοδισας Αφροδισ ς Κενδηµιρεµισας Τοµισας Οσας Κονδοσας Ποσ ς Ασσας Ερµασσας Ουασσας Ταυσας Ελευσ ς Λυσ ς ιονυσ ς Κουσας Χρυσ ς ωσ ς Ζωσ ς Ρώσας Σωσ ς Τας Ατας Ερµαδατας Αβραδάτας Αρµιδατας Ερµιάτας Εκατ ς Νατας Ονάτας Ασατας Ουvρασατας Τατας Ατατας Μαχάτας Γέτας Ακετας Αλκέτας Ολετας Νικήτας Φιλήτας Κοµητ ς Πορδασητας Ορβαλασητας Οβρασητας Τβερασητας Μιρασητας Ουπρασητας Μωσητας Φιλεθίτας Μολιτας Πολίτας Ε πολίτας Μανιτας Νανιτας Μενίτας Μενοίτας Αγροίτας Καπιτ ς Περίτας Παρασίτας Αρχίτας Ερµακτας Ικτας Τεδικτας Επικτ ς Αντ ς Μελάντας Πλάντας Παντάς Ε φραντ ς Χρυσάντας Μέντας Λεοντ ς Αροντας Αµ ντας Βοτ ς Κοτ ς Ερµακοτας Τβαραµοτας Α γυπτ ς Ερµαορτας Ερµαδορτας Ερµανδορτας Ερµασορτας Κυρτ ς Ερµαστας Παράστας Ψάστας Ραεστας Ορέστας Ηφαιστ ς Μεγιστ ς Παργιστας Φιλίστας Υβρίστας Φαυστάς Μεγασ στας Αττας Κεττας Τεττας Πιττας Ποσιττ ς Τιττας Κλεµ τας Μεν τας Πιν τας ιονυτ ς Βουτ ς Πλουτ ς Μουτας Βαλαµουτας Οβραµουτας Ουραµουτας Ερδιµουτας Αρσιµουτας Τουτας Θαρσ τας Ατυτας Αρχ τας Σαώτας Νασιώτας Φιλώτας Μωτας Ραµωτας Οπραµωτας Πωτας Πρωτ ς Ε ρώτας Σωτ ς Ενεβαυας Παρπενναυας Μοταστραυας Κενδηβυας Κιλλυας Πυναµυας Κιδραµυας

11 Κυδραµυας 454 Μενάλκης Κυδραµυας Ουvραµυας Πιγεσαµυας Σεριµυας Ουας Ουβρανγουας Κουας Μουας Ποναµουας Κυδραµουας Κουδραµουας Οπραµουας Εχιµο ας Vεχιµο ας Νανουας Επουας Σουσουας Ιωσο ας ρ ας Βοτρ ας Μαρσ ας Ελέφας Νυµφ ς Συντροφ ς Λίχας Βακχ ς Αρχ ς Μοσχ ς Επιτ χας Ε τυχ ς Βαγώας Βαλαµωας Ιερώας ÚεÛας appleλυòιûας ΑθιµεÒς ΟρυµνεÒς Μαης Κραης Κενδεβης Ε σέβης Ε σέβης Κεδδηβης Κεδηβης Κενδηβης Κενθηβης Οξαλιβης Οξολιβης Κοµβης Ρονδοβης Μανδροβης Τεδισβης Κυατβης Μολυβ ς Ρυβης Κωβης Ε άγης Μονγης Θεογ ς Γυγης Λαϊάδης Αλκιβιάδης Ανθιάδης Ε θιάδης Ηλιάδης ηλιάδης Καλλιάδης Ο λιάδης Ιουλιάδης Σαµιάδης Σιµιάδης Τιµιάδης Ξεινιάδης Ο νιάδης Πραξιάδης Σεραπιάδης Ασκληπιάδης Ολυµπιάδης Καρπιάδης Ιµβριάδης Πασιάδης Λυσιάδης Μιλτιάδης Παντιάδης Λεοντιάδης Αστιάδης Πλουτιάδης Νικάδης Λάδης Πυλάδης ηµάδης Αθηνάδης Σωσάδης Χαιρητάδης Σωτάδης Αγυάδης Αγαµήδης Παλαµήδης Αλκιµήδης Καλλιµήδης Χαριµήδης Αντιµήδης Αρχιµήδης Λαοµήδης Κλεοµήδης Νεοµήδης ιοµήδης Νικοµήδης Λυκοµήδης Φιλοµήδης Αριστοµήδης Α τοµήδης Ε µήδης Γανυµήδης Θρασυµήδης Αστυµήδης Αρχαΐδης Πανθείδης Πηλείδης Βασιλείδης Ηρακλείδης Θεοκλείδης ηµοκλείδης Ιπποκλείδης Ιεροκλείδης Ε κλείδης Θουκλείδης Αχιλλείδης Ανδρείδης Ποσείδης Αριστείδης Λαφείδης Θευφείδης Ε ηθίδης Μορµυθίδης Φαρακίδης Θρακίδης Μυρµηκίδης Φοινικίδης Ανδρονικίδης Αλκίδης Ε παλίδης Φιλίδης Απελλίδης Ερπυλλίδης ερκυλίδης Θευκυλίδης Φωκυλίδης Βουλίδης Ε βουλίδης Θρασυβουλίδης Βακχυλίδης Α σχυλίδης Φηµίδης Σιµίδης Θεοτιµίδης Τολµίδης Ε νοµίδης Χαρµίδης Θεαγενίδης Θεογενίδης Ε γενίδης Λεωσθενίδης Επιµενίδης Παρµενίδης Ε ξενίδης Αρρενίδης Μηνίδης Μονίδης Κρονίδης Ιασονίδης Λεωνίδης Αλκµεωνίδης Βιωνίδης Μοιωνίδης Χιωνίδης Φιλωνίδης Απολλωνίδης Σηµωνίδης Σιµωνίδης Ανδρωνίδης Θηρωνίδης Οτρωνιδης Θρασωνίδης Ακεσωνίδης Στρατωνίδης Μυωνίδης Λητοΐδης Ε ριπίδης Ε ελπίδης Πελοπίδης Αλκιππίδης Φιλιππίδης Καλλιππίδης Ε καρπίδης Θεαρίδης Νεβρίδης Μελαγγρίδης Κλεανδρίδης Μενανδρίδης Αναξανδρίδης Ε ανδρίδης Ηγησανδρίδης Ε ανδρίδης Ιππαγορίδης Ηραγορίδης Μεντορίδης Καστορίδης Παστορίδης Ακεστορίδης Αρεστορίδης Ταυρίδης Σµινδυρίδης ιοσκουρίδης Σατυρίδης Αντιδωρίδης Θεοδωρίδης ιοδωρίδης Ιµβρασιδης Πισίδης ιονυσίδης Παγκρατίδης Ε κρατίδης Στρατίδης Σωστρατίδης Χαρητίδης Μανδρωνακτίδης Α αντίδης Ε φραντίδης Λεοντίδης ρακοντίδης Γεροντίδης Κρεωντίδης Φωντίδης Θεοδοτίδης Φιλιστίδης Συµµαχίδης Φυλαρχίδης ηµαρχίδης Τιµαρχίδης Ξεναρχίδης Ε αρχίδης Τιµουχίδης Ε τυχίδης Ηρωΐδης Σανδης Σαρουανδης Μοκενδης Ινδης Σίνδης Κονδης Κουνδης Παγώνδης Ερδης Κερδης Αψε δης Λακ δης Φερεκ δης Επικ δης Πο δης Κβωδης Ζώvης Αρταβάζης Θης Αθης Επαγάθης Βαργαθης Ε πάθης Πολυγήθης Θεοπείθης ιοπείθης ηµοπείθης Ε πείθης Κλευπείθης Κλεάνθης Πολιάνθης Τιµάνθης Ε άνθης Ε άνθης Τιµοθ ς ωροθ ς Μενεσθ ς Υθης Σε θης Σκ θης Πυθ ς ώθης Ιης Ρωνδβιης ίης Κυδαλιης Ποίης Αρίης Υσσωιης Ακης Α άκης Κυριακής Φαρνάκης ράκης Μορασακης Αρσάκης Καρτακης Πολυνείκης Κυζικ ς Μενάλκης

12 Ε άλκης 455 Νενης Ε άλκης Πολυάλκης Πυρκης Κρήσκης Πολυδε κης Ουωκης Λης Θαλ ς Α θάλης Αντιθάλης Πανθάλης Πυβιαλης Μ ιάλης Μειάλης Κάλης Ναλης Σαλης Ο άλης Αγέλης Μέλης Αρτιµέλης Τέλης Καλλιτέλης Πραξιτέλης Εργοτέλης Αµοτέλης ηµοτέλης Τιµοτέλης Αγροτέλης Ανδροτέλης Ακροτέλης Αριστοτέλης Ε τέλης Θευτέλης Αστυτέλης Σωτέλης Τήλης Σµίλης Φίλης Μεγακλ ς Μειακλ ς Τιµακλ ς Ονοµακλ ς Ηρακλ ς Παντακλ ς Παγκλ ς Τηλεκλ ς Μενεκλ ς Φερεκλ ς αϊκλ ς Κυδικλ ς Καλλικλ ς Αναξικλ ς Επικλ ς Χαρικλ ς Περικλ ς ωρικλ ς Αγασικλ ς Ιασικλ ς Νικασικλ ς Πασικλ ς Ερασικλ ς Στασικλ ς Αγησικλ ς Ονησικλ ς Κρατησικλ ς Κτησικλ ς Τεισικλ ς Θερσικλ ς Ναυσικλ ς Λυσικλ ς ιονυσικλ ς Σωσικλ ς Αντικλ ς Ιφικλ ς Αµφικλ ς Αρχικλ ς Τερψικλ ς Υψικλ ς Εργοκλ ς Ροδοκλ ς Κυδοκλ ς Θεοκλ ς Νεοκλ ς Ετεοκλ ς Αγαθοκλ ς Ανθοκλ ς Πυθοκλ ς ικαιοκλ ς ιοκλ ς Νικοκλ ς Μεγαλοκλ ς Φιλοκλ ς Απολλοκλ ς αµοκλ ς ηµοκλ ς Τιµοκλ ς ροµοκλ ς Ερµοκλ ς Παρθενοκλ ς Ξενοκλ ς Αθηνοκλ ς Φαινοκλ ς Αµεινοκλ ς Ιπποκλ ς Ιαροκλ ς Ανδροκλ ς Ιεροκλ ς Προκλ ς Λαµπροκλ ς Ιατροκλ ς Πατροκλ ς Ιητροκλ ς ιονυσοκλ ς Εκατοκλ ς Στρατοκλ ς Α τοκλ ς Ηφαιστοκλ ς Θεµιστοκλ ς Πιστοκλ ς Αριστοκλ ς Α τοκλ ς Σοφοκλ ς Ασκλ ς Ε κλ ς Θευκλ ς Πολυκλ ς Ε ρυκλ ς Θρασυκλ ς Σωκλ ς Μεγάλλης Μέλλης Πελλ ς Απελλ ς Τελλ ς Κίλλης Απολλ ς Ενγολης Κολης Μολης Σεδεπλης Οπλης Κανδαυλης Αρβ λης Γ λης Μυλης Φ λης Σεσωλης Τρυωλης αµ ς Μαµης Σαµ ς Αρσάµης ατάµης Αρτεµ ς Κλήµης Αρτειµης Τιµ ς Αρτιµης Κ µης Αβροκ µης Παρµ ς Χάρµης Χαρµ ς Ερµ ς Νης Ιορδάνης Αριοβαρζάνης Μαρθάνης Τατιανής Μανης ερσωµανης Νανης Κανανης Φάνης Φαν ς Λαφάνης Στεφανής Καλλιφάνης Ζηνιφάνης εξιφάνης Επιφάνης Πασιφάνης Σωσιφάνης Αντιφάνης Εµφάνης Θεοφάνης Αγαθοφάνης ιοφάνης Τηλοφάνης Απολλοφάνης Τιµοφάνης Χαρµοφάνης Ζηνοφάνης Μηνοφάνης Χαροφάνης Ιεροφάνης Μητροφάνης ιονυσοφάνης Ερατοφάνης Αριστοφάνης Ε φάνης Σωφάνης Βουχάνης Θεαγένης Τιµαγένης Ερµαγένης Μοιραγένης Καλλιγένης Πριµιγένης Ποιγένης Επιγένης Περιγένης ωριγένης Νικασιγένης Ονασιγένης Ερµησιγένης Α νησιγένης Ισιγένης Α σιγένης Σωσιγένης Αντιγένης Αρχιγένης Σανδογένης Ροδογένης Θεογένης Κλεογένης ιογένης Φιλογένης Αλλογένης αµογένης Τιµογένης Ερµογένης Φανογένης Αθηνογένης Μηνογένης Ιππογένης Μανδρογένης Ιερογένης Ηρογένης Καιρογένης ιονυσογένης Ερµητογένης Φιλτογένης Λεοντογένης Αριστογένης Πλουτογένης Πρωτογένης Ε γένης Θευγένης Κωµωγένης Σωγένης Λασθένης Κλεισθένης Καλλισθένης Επισθένης Σωσισθένης Αντισθένης Γοργοσθένης Κυδοσθένης Κλεοσθένης Νικοσθένης Φιλοσθένης αµοσθένης ηµοσθένης Τιµοσθένης Ιπποσθένης Ανδροσθένης Ταυροσθένης Ερατοσθένης Ε σθένης Ε ρυσθένης Λεωσθένης Σωσθένης Μένης Πυλαµένης Θηραµένης Πυραµένης αϊµένης Πυλαιµένης Κυδιµένης ηϊµένης Αναξιµένης Πραξιµένης Επιµένης Χαριµένης Χαιριµένης Στασιµένης Σωσιµένης Αντιµένης Παµµένης Κλεοµένης Ξενοµένης εινοµένης Ανδροµένης Λεοντοµένης ρακοντοµένης Αριστοµένης Α τοµένης Πρωτοµένης Ορχοµένης Ε µένης Κλευµένης ορυµένης Νενης

13 Ζην ς 456 Αβαις Ζην ς Σεληνης Μήνης Αλινης Νινης Κρίνης Θεοκρίνης Θευκρίνης Κρητίνης Λεπτίνης ελφίνης Α σχίνης Κνης Ενεκνης Αριεράµνης Λιµν ς Τυµνης Σωµνης Ιωάννης Ιωαννής Ιννης Μικίννης Φιλινν ς Μοννης Νεµον ς Ολοφέρνης Γισνης Βο νης Ζερκουνης Τουνης Κατουνης Μωνης Τρογοµωνης Ουεξης Οξης Ξέρξης Λυξης Ουωξης Κοης Σαµο ς Μαπης Νάπης Παπης Ε πρέπης Ε έπης Μολπ ς Χαριλάµπης Σκ πης Αρης Βιάρης Νικάρης Ξενάρης Καµισαρης Χάρης Λαχάρης Παγχάρης Επιχάρης Αντιχάρης Εργοχάρης Θεοχάρης Κλεοχάρης ιοχάρης ηµοχάρης Τιµοχάρης Μηνοχάρης Ε χάρης Πολυχάρης Σωχάρης Ιµβρης Ινβρης Κιδουβρης Λεάγρης Πιγρης Ερπιγρης Κυδρ ς Θεοκ δρης Ερης Ουβρανγερης Κερης Υπέρης Τήρης Μιθρ ς Πυθαγ ρης ιαγ ρης Σηµαγ ρης Τιµαγ ρης Αθηναγ ρης Ξειναγ ρης Αναξαγ ρης Ε αγ ρης Μολπαγ ρης Μανδραγ ρης Ιητραγ ρης Στησαγ ρης Θαρσαγ ρης Λυσαγ ρης Θεµισταγ ρης Πισταγ ρης Αρισταγ ρης Πρωταγ ρης Ε αγ ρης Αρχαγ ρης Θηλυµίτρης Αµφιτρής Κιν ρης Ουρης Π ρης Ασης Περασης Σασης Τασης Μουασης Ποσ ς Ναρσ ς Λαταρσης Θερσ ς Ε θέρσης Αρχιπέρσης Μανασσ ς Τρυσσης Λυσ ς Τρυσης Χρ σης Ιωσ ς Μωσ ς Της Ατης Μεγαβάτης Πυριβάτης Ε βάτης Καργατης Γαδάτης Μιθραδάτης Μονγδατης ειδατης Μιθριδάτης Ταρκονδατης Μιθροδάτης Οροντοδάτης Φλαµµεάτης Αιατης ιδυµιάτης Γαλάτης Ερβλατης Πνατης Ατραπάτης Αρταπάτης Σινιπατης Αρτοπάτης Κράτης Λακράτης Βουλακράτης Παγκράτης Μενεκράτης Εχεκράτης Αρχεκράτης ηϊκράτης Καλλικράτης Αναξικράτης εξικράτης Επικράτης Χειρικράτης Αγασικράτης Ιασικράτης Τιµασικράτης Πασικράτης Στασικράτης Αγησικράτης Ονησικράτης Πεισικράτης Τεισικράτης Ναυσικράτης Λυσικράτης Σωσικράτης Αντικράτης Ιφικράτης Κυδοκράτης Ε κράτης Κλεοκράτης ιοκράτης Νικοκράτης Φιλοκράτης Ελλοκράτης αµοκράτης ηµοκράτης Τιµοκράτης Χαρµοκράτης Ερµοκράτης Φανοκράτης Ξενοκράτης Αθηνοκράτης Ιπποκράτης Αρποκράτης Θηροκράτης Χειροκράτης Ισοκράτης Πλειστοκράτης Πιστοκράτης Αριστοκράτης Α τοκράτης Πρωτοκράτης Ναυκράτης Λιβυκράτης Ε κράτης Κλευκράτης Πολυκράτης Αστυκράτης Λεωκράτης Σωκράτης Ε φράτης Τατης Μωατης Μοαγετης Αρχηγέτης Ζηνικέτης Πονοσυλετης Οσετης Τετης Ο ιήτης Ο ήτης Νικήτης Κοµήτης Προφήτης Μαρδαΐτης Ελαΐτης Πετραΐτης Ναξείτης Μελλίτης Πολίτης Οπλίτης Γαυλίτης Μενίτης ιοίτης αµοίτης Μενοίτης Μουτνοιτης Παροίτης Χαρίτης Αγορακρίτης Πολυκρίτης Κτίτης Θεοδέκτης Φιλτ ς ιαφάντης Ορέντης Ορ ντης Βελλεροφ ντης Κρεσφ ντης Αµ ντης Βοτ ς Κοτης Οβριµοτης Π της Μανδροπ της Αρτης Λαέρτης Νηµέρτης Κιλλορτης Μαστης Νάστης Σιζαβοραστης Γαλέστης Ταλέστης Ορέστης Επιλογίστης Θεµιστ ς Μ στης Κωστης Αττης Σαδυαττης Να της Παιδε της Βο της Μουτης Λαβώτης Καλαβώτης Ηρακλεώτης Νησιώτης Κωτης Φιλώτης Κωλώτης Κυης Πισκυης Εκαµυης Παναµυης Εξαµυης Πιλαουης Κλουης Τουης Σαµβακτυης Πακτυης ιοτρέφης Νικοστέφης Λάχης Αρχης Αλαβάρχης Συριάρχης ιε χης ιο χης Φαρνο χης Επιτ χης Ε τ χης Ωης Κώης Αβαις

14 Γάϊς 457 Ναννηλις Γάϊς Θαΐς Καις ικα ς Λαΐς Αβαλαις Αγλαΐς Αγελαΐς Πενελαις Αρχελαΐς Ηλαις Νικολαΐς Σθενολαΐς Αριστολαΐς Πτολεµαΐς Αρµαις Ερµαΐς Ερµα ς Ρωµαΐς Πτωµαις Ναΐς αναΐς Τάναϊς Ζηναΐς Αθήναις Αθηναΐς Λήναις Ληναΐς Ε ρηνα ς Κρηναΐς Ηλι παις Ιµβραις Ηραΐς Κραις Κοπρα ς Αρσασαις Μουσα ς Χρυσαΐς Ταις Εκατα ς Κοταις Βαβις Μασσαραβις Οεβις Μετεβις Σοροβις Σουρβις Αγις Κυνήγις Κυνηγίς Στρατηγίς Παρπολινγις Κουνγις Γεργις Σέργις Γ ργις Γοργίς Τανουργις Γεώργις Ε γίς Βαδις Ερµανδαδις Ερµενδαδις Ε καδις Τεδικοµαδις Κροαδις Αππαδις Σπαδις Καρταδις Ερµακαρταδις Οινεδις Ιανδηδις Μοοαβιδις Νενικαµιδις Ελπίδις Σιδις Κολαλδις Κυλαλδις Θυαλδις Κοµδις Μαρανδις Σανδις Κενδις Μενδις Λαβρενδίς Ινδίς Λαβραϊνδίς Σεβινακινδις Αλινδίς Τροκονδις Λαβραυνδίς Κουνδις Ζερµουνδις Αβερουνδις Σερποδις Ερδις Ηρδις Ιρδις Κλα δις Τρεκουδις Κασαιωδις Κεβαιγαεις Οσαεις Ταβεις Σαββεις Ιανγβεις Τρεβεις Χαλβεις Ιανβεις Κονβεις Μουβεις Γεις Ουρανγεις Ινγεις Κρεγδεις Κενδεις Ινδεις Τροκονδεις Ινονδεις Θευδεΐς Κουδεις Κεδαvεις Vαvεις appleαvεις Ουvραγvεις Κεδαιvεις ίvεις Κρίvεις Πιαλvεις Ζώvεις ΩÒεις Αγάθεις Στάθεις Πο θεις Λιεις Πακεις Ουακεις Μεκεις Κικεις Κο κεις Μεγάλεις Μεάλεις Μιάλεις Μαλεις Ηλεις Φίλεις Τουκολεις Μεις Αµεις αµεις Οσαµεις Νεις Κανεις Μανεις Κετωµανεις Νανεις Οτανεις Οψαγένεις vιγένεις ιvιγένεις Επιγένεις Τιµωγένεις Μένεις Επειγήνεις οòολεινεις Νινεις Κνεις Πελ νεις Vάρνεις Πελδώνεις Πελώνεις Πηλώνεις Πελλώνεις απεις Μαπεις Νάπεις Παπεις Λιπεις Ε τ πεις Αρεις Αλαρεις Μαρεις Ουαρεις Επιχαρεις Κο πρεις Καρρεις αµάτρεις Τακιδασεις Ασπάσεις Πιδαρσασεις Τρέσεις Φορδίσεις Φορδείσεις Κρίσεις Κοσεις Παυσεις ιvον σεις ιvονο σεις Ερµοκράτεις Τατεις Τετεις Ποττεις Οβρανγουεις Μαφεις Αφαφεις Τρυφεΐς Vέχεις appleάσvεχεις Πραµωεις ÚαρÛεις Vαναvις Ταvις Κεδαιvις Κηδαιvις ίvις Ε δίvις Ζ vις Ζώvις appleαòις ΕÒις ΙλÒις ΑπελάÒρυÒις Θει ÒρυÒις Απελα ρυòις Ιεραζις Ζηζις Ρωζις Νηις Οξηις Νηρηΐς Βρισηΐς Χρυσηΐς Σαµβαθίς Ε ήθις Βαβαιθίς Σαβαιθίς ωσίθις Ε ελθίς Ανθίς ηµανθίς Αβρανθίς Ε ανθίς Μαρθίς Ατθίς Πλάτθις Πίτθις Παραµ θις Π θις Αθηναιΐς Λιµνα ις Σαδρα ις Ηραιΐς Αντα ις Ακίς Ισαάκις Α ακις Κακίς Ακάκις Θεοδωράκις Πιθηκίς Κικίς Σιρίκις Μαυρίκις Ταρσίκις Αλκις Γλαυκίς Αµµουκις Κορβαλίς Μεγάλις Λεαλις Μεάλις Κερεάλις Κορvαλίς Θαλίς Γιαλις Α γιαλίς Μιάλις Ονιαλις Κυρι λις Γουκαλις Μαλις Τοαλις Λιβερ λις Κυραλίς Ο ιτ λις Καρταλις Σορταλις Ατταλίς Κουαλις Μουαλις Ερµακτυβελις ευκτυβελις Αγαθαγγελίς Οβραογελις Οβραωγελις Μελίς Αµπελίς Ηλις Κεσινδηλις Πισινδηλις Ληλις Μηλίς Αρτεµηλις Σανηλις Ναννηλις

15 Αρσηλις 458 Πτηνις Αρσηλις Καβαιλις Τονιαιλις Κδοταιλις Κουαιλις Ερµεκτιβιλις Ινγιλις Κιλις Α µίλις Κοπριλις Βασιλίς Αρσίλις Φίλις Φιλίς Φιλις Ζωϊλίς Μεακλ ς Μιακλ ς Υψικλίς Ξενοκλίς Στρατοκλ ς Κασβαλλις Ονιαλλις Κάλλις Μάλλις Κοναλλίς Τοαλλις Μυραλλίς Ταλλις Θυαλλις Τουαλλις Βρυαλλις Νελλις Νανελλις Σελλις Οφέλλις Πισινδηλλις Βιλλις Κιλλις Πιλλις Κυριλλίς Σίλλις Τιλλις Ολλις Λολλις Μ λλις Π λλις Ταρκυλλις Φυλλίς Κασβωλλις Ιβανωλλις Κοστωλλις Πακτυωλλις Εγγολις Αιγγολις Ενγολις Αινγολις Κολις Μολις Αρχέπολις Καλλίπολις Αναξίπολις Αγησίπολις Μνησίπολις Στησίπολις Θερσίπολις Σωσίπολις Αρχίπολις Ε πολις Θε πολις Νε πολις Νεv πολις Αγαθ πολις Νικ πολις Φιλ πολις αµ πολις Αθµ πολις Τιµ πολις Ξερµ πολις Κλην πολις Κυδρ πολις Κουδρ πολις Χρυσ πολις Αριστ πολις Ε πολις Κλε πολις Κουδρώπολις Σώπολις Ανατ λις Τοτολις Στολίς Π πλις Μινκεβαυλις Αιγυλις Αριστοβουλίς Ιο λις Κουλις Τουλις Ματουλις Συµαδιπυλις Σταφ λις Α σχυλίς Πιγωλις Αριδωλις Μις Αβραάµις Ινγαµις µις Λυγδαµις Ε δαµις Λυδαµις Σανδαζαµις Ερµαµιαµις Αριαµις Σολαµις Μαµις Σερµηναµις Σµαιναµις Κιναµις Ροµναµις Ρωµναµις ναµις Ουπαµις Ουβραµις Πιγραµις Κοζαπιγραµις Σεµίραµις Οραµις Αινεασαµις Τρεβεµις Τριβεµις Ρωνδερβεµις Τερβεµις εµις Αδεµις Πελδεµις Σαδαζεµις Καλλίθεµις Αναξίθεµις Επίθεµις Στασίθεµις Αµφίθεµις ι θεµις Ελλ θεµις Απολλ θεµις αµ θεµις Τιµ θεµις Ξεν θεµις Ζην θεµις Ανδρ θεµις Ιατρ θεµις Αριστ θεµις Ερµαδαπιεµις Τελεµις Γελλεµις Τληπολεµίς Σεδπλεµις Σεδεπλεµις Ασεδεπλεµις Αλβανεµις Ονεµις Ερµαδονεµις Μονεµις Ορνεµις Περπεννυνεµις Τροκοµβιγρεµις Ταρκυµβιγρεµις Ρωµβιγρεµις Ρωβιγρεµις Αρτεµις Τρεβηµις Τρηβηµις Αρχεδηµίς Χαριδηµίς Ενδηµίς Ινδηµις Ε δηµίς Κολαληµις Κροµαληµις Παναβληµις Κυτβεληµις Σιδυληµις Κοτοβαρηµις Κοδραρηµις ουηµις Τεµβαιµις Ιµβιαιµις Αλαιµις Ερβλαιµις Ιδλαιµις Ιµβραιµις Οσαιµις Οσσαιµις Τευσσαιµις Σαυσαιµις Σορταιµις Τριβιµις Ερµανδιµις Ερµανδειµις Ερµαδαπειµις Αρσαδαπειµις Ερµοδαπειµις Ουιδεπειµις Ουδεπειµις Ορνεπειµις ερειµις ευειµις Σπλιµις Σολαµιµις Αρµαδαπιµις Ερµαδαπιµις Μαναπιµις ελεπιµις Ζωσιµίς Αµµις Παµµις Εµµις Βρέµµις Μιµµις Ουοµµις Ε νοµις Ε νοµίς Οδοτ µις Ενδυοµις Πάρµις Χάρµις Κωαρµις Ερµίς Νεναορµις Μ ρµις Μοορµις Οριδηυµις Παρµυµις Κλεωνυµίς Ζοτυµις Θωµις Πιρωµις Πασωµις Βανις Αλγανις Ροδανίς Ορδανις Θιανις Κιανίς Κανις Τροκονγιλανις Μανις Νανις Ερµανανις Οτονοιερανις Μιρανις Συσανις Τανις Τέτανις Τιτανίς Κοτανις Στανις Πρ τανις Ουαουανις Στεφανίς Επιφάνις Θεογνίς vιγένις ιvιγένις Καλλιγενίς Επιγένις Περιγενίς Θεογενίς ιογενίς Ο κογενίς Φιλογενίς Ερµογενίς Αριστογενίς Ε γένις Ελιδενις Μονινδενις Παρθενίς Ελενίς Ελενις Ποιµένις Κλεοµενίς Ε µενίς Νενις Πασιτενενις Φιλοξενίς Μωβρενις Καδαδηνις Ληνίς Σιληνίς Μ νις ιµήνις Νυµήνις Νουµήνις Νουµηνίς Νηνις Τεδενηνις Πιδενηνις Ερπιδενηνις Ερµενηνις Επενηνις Περπενηνις Τεδινηνις Τετρηνίς Κουσηνις Πτηνις

16 Αινις 459 Ναρασις Αινις Πλαθαινίς Φιλαινίς Μαίνις Πλαταινίς Κνινις Αντων νις Σίνις Ενενκνις Αννις Ταµαννις Ναννις Παννις Τ ραννις Τυραννίς Ιωαννίς Εννις Μέννις Νεννις Ερέννις Μιρεννις Ερµενηννις Μίννις Μιννίς Μιννις Νιννις Ατίννις Κοννις Μοννις Ταρκυννις Ουννις Αντιγονίς Μακεδ νις Πεδ νις Σαρπηδονίς Κενδονις Αµαζονίς Χίονις Κονις Τροκονις Πελ νις Απελ νις Μονις Μιδαµονις Ηγεµονίς Ερπιδεµονις Σεµονις Χαιρηµονίς Τεδιµονις Πιµονις Λεοφρονίς Σωφρονίς Πολυχρ νις Ιασονίς Αλκυονίς Vάρνις Σvαρνις Κ βερνις Φερνίς Ε νίς Ιουνις Ελουνις Ρουνις Κβαιερουνις Παρασρουνις Οπαρασρουνις Οπαραστρουνις άφνις αφνίς Πεδώνις Ποσειδώνις Πελδώνις Θεωνίς Λεωνίς Κλεωνίς Νεωνίς Αλκµειωνίς Ταρκιωνις Πανιωνίς Κωνις Γλαυκωνίς Γλυκωνίς Ελωνις Πελώνις Πηλώνις Φιλωνίς Πελλώνις Απολλώνις Απολλωνίς Απολώνις Αρτεµωνίς Α χµωνίς Ζηνωνίς Κονωνίς Ερδαρωνις Αγρωνίς Ιερωνίς Θηρωνίς Θρασωνίς Πισωνίς Πλατωνίς Στρατωνίς Κοιτωνίς Κριτωνίς Αντώνις Αριστωνίς Τρυφωνίς Μαξις Χηραξις Πρ ξις Ε πραξις Βρυαξις Πρ σδεξις Αλεξις Ζε ξις Επίτευξις Ανάψυξις Κουλδοις Κοις Κλοις Μοις Ερµαπις Παπις Ασκληπίς Ελπις Ελπίς Καλελπίς Ε ελπίς Μ λπις Λάµπις Ολυµπις Οπις Πανοπίς Θεοπροπίς Ερπίς Χρ σασπις Κυτπις Αρις αντιδαρις Τυνδαρίς Τεδιαρις Μακάρις Ασκαρις Μογγιλαρις Μονγιλαρις Κιλαρις Μαρις Χίµαρις Μονγωµαρις Ναρις Νεναρις Βισιναρις Ζωναρίς Τηδιωνάρις Οαρις Ιαοαρις Τροκοαρις Πάρις Κάππαρις Ξουσαρις Αργεντάρις Ταρκυαρις Ουαρις Εονουαρις Χάρις Επιχαρις Επίχαρις Στασίχαρις Αντίχαρις Πανχαρις Νε χαρις Νεv χαρις αµοχαρις αµ χαρις ηµ χαρις Ξεν χαρις Νεβρίς Υβρις Μωγγιδρις Μάνδρις Μενανδρίς Αλεξανδρίς Σωσανδρίς Ε ανδρίς Σφ δρις Κουδρις Σφο δρις Πωδρις Συναβερις Ερµανδοβερις Ερµανδυβερις Ξανδυβερις Περπενδυβερις Ουιγερις Οβραουγερις Οπραουγερις Σαραλουγερις Πιερίς ουκερις Ο αλέρις Αγαθαµερίς Αγαθηµερίς Ε ηµερίς Ρωζρυµερις Μονγωµερις Κουπέρις Ποραµορσερις Κραρνορσερις Πεδετερις Αστερίς Σαγγοτβηρις Κυθηρίς Σουµανηρις Στ ρις Σωτηρίς Κασυηρις Σφαιρίς Μο ρις Πάγκρις Τοκρις Χρυσαορίς Κενεβορις Καδοβορις Ερµατοβορις Θαναγορίς Γρηγ ρις ορις Αρτιµιδορίς Ερµατοεορις Κλαµορις Ε πατορίς Ηγητορίς Νικηφορίς Κ πρις Κορρις Μ τρις αµάτρις Μ τρις ηµήτρις Τα ρις Κινδαβυρις Αργυρίς Φιλοκ ρις Μ ρις Πάµµυρις Μερκο ρις Κλαµουρις Απατο ρις Μαρτυρίς Πορφυρίς ωρίς Αρτιµιδωρίς Θεοδωρίς Πυθοδωρίς Ηλιοδωρίς Μητροδωρίς Κωρις Καντώρις Αχωρις Σοχώρις Παράβασις Ουαβασις Ουαββασις Αλβασις Σαλβασις Αρυµβασις Αρυνβασις Σωσοβασις Αρβασις Κολαρβασις Τροκοαρβασις Ουαναουαρβασις Πειγασις Πιγασις Ινγασις Κλεαργασις ασις Πιδασις Τανδασις Τριενδασις Ορκωνδασις Τινζασις Κβεδιασις Μελανδιασις Κάσις Μανδαλασις Αδλασις Γελάσις ροβιλασις Ιλλασις Κβαρωλασις Τερβεµασις Ερµανδιµασις Ερµανδειµασις Συµµασις Ε ρµασις Μουµασις ινασις Ρωνδινασις Γυµνάσις Ονασίς Κεβεδιοασις Π σις Ασπάσις Ναρασις

17 Ταρασις 460 Γουργος Ταρασις Ιµβρασις Οβρασις Σ γκρασις Πικρασις Κονδορασις Ιουρασις Κιλωρασις Σασις Αρσασις Καλιδαρσασις Καλλιδαρσασις Ερπιδαρσασις Τεδιαρσασις Πιδερσασις Οετασις Οητασις Κοτασις Παρτασις Αναστάσις Τοµνωτασις Κυδρωτασις Οβραηρωτασις Ερµαυασις Βλευασις Αθυασις Ουασις Επιουασις Ολουασις Κιδαµουασις Οπραµουασις Ιουρουασις Τυχάσις Ουαβαβσις Θερβεσις Ερβιγεσις Ορπειγεσις Μενδεσις Λαγvεσις Κυπαλιεσις Πιεσις Λυκεσις Λουκεσις Κιλεσις Μολεσις Νέµεσις Ιµεσις Ρωνδινεσις Ερυµνεσις Συεννεσις Σ νεσις Τρέσις Αρβησις Σαγησις Σεµενδησις Λησις Ιδυβλησις Ιυβλησις Κλ σις Μολησις Νησις Ρωνησις Α ξησις Επα ξησις Ρ σις Καστρήσις Κασησις Κτ σις Επίκτησις Αφροδίσις Vορδίσις Φορδίσις Αφορδίσις Πελκισις Μολλισις Αρλισις Μισις Αρτεµίσις Αρρισις Υσσισις Θεοδ σις Π σις ροσίς Ιµβαρσις Θερσίς Περσίς Κβονδιασσις Θαλασσίς Σαµασσις Κελδνασσις Ιµβρασσις Νωτρασσις Οασσασσις Ορτασσις Ακταυασσις Αρθυασσις Πανυασσις Αρυασσις Σαρυασσις Βρυασσις Αρτυασσις Τενδεσσις Αρβησσις Κεταµβισσις Αρλισσις Αρισσις Αρρισσις Νοσσίς Υσσις Μλααυσις Ανάπαυσις Πινταυσις Λ σις Λυσίς Τρεβελυσις ιvοιν σις ιvον σις ιον σις Μουσίς Μαµουσις ιvονο σις Χρυσίς Οπραµωσις Ουπραµωσις Τβερηµωσις Ρωσις Αρωσις Σαµβατίς Σανδατις Νενδατις Οδάτις Παναθιατις Ακάτις Πλάτις Γενδαυλατις Ματις Αρινδαµατις Πορειµατις Ποριµατις Πυριµατις Πορασιµατις Αρµατις Κορµατις Νανατις Ναυκρατίς Σωκρατίς Ηροστρατίς Τατις Βρουατις Τουατις Θέτις Κορµετις Επαινετίς Ρωσηγητις Ρωσγητις Λουκρ τις Εξαιτίς Ηρακλειτίς Φιλιτίς οµίτις Τιτις Ακτίς Φιλτίς Πουλυδαµαντίς Ε φραντίς Τερέντις Λέοντις Λεοντίς ρακοντίς Γερ ντις Φροντίς Ιεροφωντίς ορτις Μυρτίς Μαµαστις Αφάστις Κρεσαουεστις Αλκηστις Φιλιστίς Πίστις Βαττίς Ελποαττις Στράττις Ταττις Λουττις Πουττις Ερωτίς Χωτίς Ουαουις Ινδουις Πελλα ρυις Συις Ε πάφις Γραφίς Ε γράφις έλφις ελφίς αχις Αµάχις Τηλεµάχις Τηλεµαχίς Λυσιµαχίς Νικοµαχίς Οράχις Vέχις Βακχίς Αντιοχίς Ερµολοχίς Ε στ χις Νεαρχίς Λυκιαρχίς Ξεναρχίς Πλεισταρχίς Ε αρχίς Παννυχίς Ε τυχίς Κοµψίς Θρυψις Ζωΐς Λητωΐς ÚαρÛις Αγλαος Αγέλαος Μενέλαος Πελαος Πρεπέλαος Εχέλαος Αρχέλαος Φειδίλαος Κυδίλαος Χαρίλαος Περίλαος Αρκεσίλαος Μετεσίλαος Αγησίλαος Ηγησίλαος Ονησίλαος Αντίλαος Ι λαος Νικ λαος Φιλ λαος Τιµ λαος Ερµ λαος Κοσµ λαος Κριν λαος Κλειτ λαος Κριτ λαος Αριστ λαος Ισχ λαος Οραµαος ανα ς Κρανα ς Παος Αρταος Σταος Αντίφαος Γράβος Συεσκυρεβος Ιδεγηβος Εφηβος Φιλέφηβος Ναιβος ειβος Αρζιβος Κ ροιβος Φο βος Καλλίφοιβος Ε τριβος Αλβος Βάλβος Σιλβος Ηρ φιλβος Βαµβος Ιαµβος Κ ρυµβος Θριανβος Κ λοβος Τουνοβος Τιλλοροβος Πρ βος Τουβος Ιάκωβος Λ γος Μάγος Πάγος Αρπαγος Κράγος Κ ρραγος Μέλαγγος Γ γγος Λ γγος Στράτηγος Λ χηγος Αρχηγος Παραυδιγος Σπαρευδιγος Σαυριγος Σενυριγος Λ γος Φιλ λογος Μάργος Σ νεργος Γ ργος Φιλ στοργος Γουργος

18 Κυδο ργος 461 Φοντήϊος Κυδο ργος Λυκο ργος Γέωργος Φιλογέωργος Γυγος Ιδαγυγος Λεώζυγος Αρωγος Παγαδος Κάδος Κέλαδος Κλάδος Γραδος Σµάραγδος Κάνδιδος Πλάκιδος Λέπιδος Πολ ϊδος Υσσαλδος Ιµβαρηλδος Κτουβολδος Πεδωλδος Κολωλδος Υσσωλδος Παραυσσωλδος Καρυσωλδος Βλάνδος Σανδος Κιληνδος Ινδ ς Εινδος Κινδος Σπ νδος Μ νδος Σεκο νδος Ιουκο νδος Μο νδος Επάνοδος Σ νοδος Πρ σοδος Ε πρ σοδος Ε οδος Νάρδος Πάρδος Κοδερδος Μίκυδος Λυδ ς Αµοιβε ς Ποσίδεος Μουζεος Λευκάθεος Ε ξίθεος Μνασίθεος Ηγησίθεος Μνησίθεος εισίθεος Πεισίθεος οσίθεος ωσίθεος Σωσίθεος Μαντίθεος Αξι θεος Φιλ θεος Τιµ θεος Αγρ θεος ωρ θεος Π θεος Πεδιε ς Γάλεος Στασυλλε ς Φυλε ς Νέος Πολυδωνε ς Μολπε ς Κουρεος Εντε ς Λεοντε ς έξιvος Αρίβαζος Ροιζος Αγαθος ηµάγαθος Πανάγαθος Ε ξάγαθος Επάγαθος Ανδράγαθος Φεράγαθος Παντάγαθος Αριστάγαθος Αρχάγαθος Λάµαθος Ζ θος Β ηθος Τίµαιθος Ανθος Ερίανθος Μέλανθος Φίλανθος Ξάνθος Πάνθος Χρ σανθος Υάκινθος Πέρινθος Κ ρινθος Π θος Κυβισθος Μίκυθος Ορνίµυθος Μεριµυθος Ξο θος Βέβαιος Θηβα ος Σουβαιος Γάϊος Αργα ος Βαργαιος άϊος Αδα ος Κλαδα ος Αδδα ος Ιδα ος Μιδα ος Σανδαιος Κινδαιος Σπουδα ος Μαζα ος Αρδια ος Αρια ος Εστια ος Ιστια ος ικα ος Νίκαιος Αλκα ος Λάϊος Θαλλέλαιος Φίλαιος Απελλα ος Πολλα ος Μάϊος Πολεµα ος Πτολεµα ος ηµα ος Υποβολιµα ος Τίµαιος Ε δεµµα ος Ερµα ος Ε µαιος Κωµα ος Ρωµα ος Ανα ος Αθάναιος Κοσαναιος Γνα ος Υµενα ος Αθήναιος Φιλαθήναιος Λήναιος Ε ρηνα ος Λιµνα ος Σαννα ος Γεννα ος Μινναιος αφνα ος ξαιος Κοαιος Παπαιος Αντιπα ος Ροδοπα ος Παρθενοπα ος Ποππα ος Μαρα ος Σεµβραιος Αγρα ος Φερα ος Ηρα ος Θήραιος Μισραιος Μοσραιος Κατρα ος Μιστραιος Ε φρα ος Σαιος Νησαιος Ισα ος Νισα ος Πισα ος Χερσα ος Ιεσσα ος Μουσα ος Εκατα ος Ναταιος Αρετα ος Τεκτα ος Αντα ος Τυρτα ος Καστα ος Αριστα ος Κυαιος Φα ος Απφαιος Αχαι ς Λεχα ος Αρχα ος Βίος Μαλαβιος Αβλάβιος Ανάβιος Ε σέβιος Κενδαιβιος Αναξίβιος Α ξίβιος Μνησίβιος Α ξησίβιος Κτησίβιος Λυσίβιος Σωσίβιος Ο ίβιος Ολβιος Λ βιος Ζην βιος Αθην βιος Ανδρ βιος Μητρ βιος Αριστ βιος Φ βιος Ορβιος Λέσβιος Τβιος Ε βιος Αρζ βιος Πολ βιος Ε ρ βιος Ζώβιος Ερώβιος Πελάγιος Στρατήγιος Επιστρατήγιος Ε λ γιος Σέργιος Γεώργιος Φρ γιος ος Αδιος Ε κάδιος Αρκάδιος Παλλάδιος Τεδικοµαδιος Γεννάδιος Λαµπάδιος Τάδιος Τήδιος Ο ήδιος Κουβίδιος Ναγίδιος Πωλίδιος Επίδιος Ελπίδιος Πικρίδιος Κωρίδιος Ματίδιος Αντίδιος Λεοντίδιος Σπάνδιος Σανδιος Βλενδιος Σίνδιος Σπ νδιος Ορτουνδιος Οδιος Κ διος Αρµ διος Ενν διος Συν διος Ρ διος Κονκ ρδιος Κλα διος Συκυδιος Βο διος Αβειος Τιβειος Αργε ος Επιτάδειος Μήδειος Θε ος Π θειος Εστίειος Βασίλειος Ηράκλειος Ερο λειος Τιµει ς Κάρνειος Αρειος αρε ος Ορειος Χορει ς Σειος Οσειος Σεβάστειος Εστειος Σπερχει ς Φλακκήϊος Λουνηιος Ποµπήϊος Σήϊος Φοντήϊος

19 Σαβάθιος 462 Νικάσιος Σαβάθιος Ε σαββάθιος Σαµβάθιος Ε στάθιος Βοήθιος Ε ήθιος Τιµαίθιος Ε πείθιος Μελάνθιος Γένθιος Σµίνθιος Κορίνθιος Λαµ νθιος Παραµ θιος Ισαάκιος Καρµιδάκιος Ακάκιος Ιωαννάκιος Ιεράκιος Λεοντάκιος έκιος Ο ρβίκιος Εκδίκιος Σιµπλίκιος Μανίκιος Φιλονίκιος Προυνίκιος Σουλπίκιος Σαπρίκιος Πατρίκιος Συµβατίκιος Σχολαστίκιος Κερεκ κκιος Αβέλκιος Βοκιος Θεοδ κιος Α τάρκιος Λε κιος Λ κιος Λο κιος Γενο κιος Αλιος αιδάλιος Κερεάλιος Ε θάλιος Ε λάλιος αµάλιος Αππάλιος Παράλιος Σπατάλιος Ο ιτάλιος Μουαλιος Αµπέλιος Ηλιος Θαργήλιος Ταργήλιος Φιδήλιος Κορνήλιος Α ρήλιος Γενέθλιος Α λιος Λαίλιος Ο εργίλιος Φονδίλιος Οτακίλιος Καικίλιος Λιλιος Α µίλιος Μανίλιος Μαρίλιος Σίλιος Σεξτίλιος Ρουτίλιος Σερουίλιος Φίλιος Μάλλιος Τρεβέλλιος Ποπέλλιος Οφέλλιος Βιλλιος Σιβιλλιος Αχίλλιος Βαβ λλιος Τελπυλλιος Εγγολιος Ενγολιος Αδ λιος Ανατ λιος Αχ λιος Οξυχ λιος Π πλιος Πραΰλιος Φαβο λιος Ιο λιος Α µο λιος Αρο λιος Π λιος Τρεφ λιος Αβραάµιος Λάµιος Ε λάµιος Μαµιος Σάµιος Ποτάµιος Ινδεµιος Ανθέµιος Ανέµιος Κασσεµιος Αρτέµιος Ε φήµιος Κβαιµιος Ανθίµιος Ε τ λµιος Κασσεµµιος Ν µιος Φιλον µιος Ε ν µιος Βρ µιος Εµβροµιος Βαδρ µιος Ε δρ µιος Εράσµιος Καταθ µιος Ε θ µιος Μονο µιος Σεπτο µιος Ποστο µιος Λιβάνιος Ιορδάνιος Μαρθάνιος Λεντιδιάνιος Μάνιος Ο µάνιος Νανιος Τρυπάνιος Γράνιος Τυράνιος Παυσάνιος Λυσάνιος Μοντάνιος Κυάνιος Στεφάνιος Επιφάνιος Περιγένιος Ε γένιος Θευγένιος Παρθένιος Ελένιος Αρµένιος Ο κουµένιος Ξένιος Α χένιος Τροιζήνιος Αθήνιος Κερκήνιος Μήνιος Επταµήνιος Νεοµήνιος Νευµήνιος Νουµήνιος Ερµενηνιος Α νιος Ποταίνιος Σισίνιος Κοσσίνιος Ελευσίνιος Λήµνιος Αννιος Ερέννιος Λικίννιος Νίννιος Σισίννιος Ατίννιος Επιγ νιος Γοργ νιος Μακεδ νιος Κληδ νιος Μαρδ νιος Αµαζ νιος Εµµ νιος Α θαρ νιος Κρ νιος Καταφρ νιος Θεοφρ νιος Ε φρ νιος Σωφρ νιος Πολυχρ νιος Καλπο ρνιος Μεταγείτνιος Κα νιος Ιο νιος Γορτ νιος Ποσειδώνιος Ποσειδεώνιος Συµεώνιος Παιώνιος Απολλώνιος Τελαµώνιος Αµµώνιος Νώνιος Βονώνιος Ποµπώνιος Πετρώνιος Μουσώνιος Αντώνιος Αξιος έξιος ιωδέξιος Ε δ ξιος Π ος Παπιος Ε πρέπιος Ηπιος Ασκληπι ς Πρινκίπιος Ιωσίπιος Ε µ λπιος Ο λπιος Ολ µπιος Ροδ πιος Καλλι πιος Προκ πιος Π πιος Ε τρ πιος Ιππιος Οππιος Κάρπιος Θέσπιος Αλ πιος Αριος Σιδάριος Μακάριος Καλικάριος Ιλάριος Σαικλάριος Μάριος Ρωσδρυµαριος Απολλινάριος Καισάριος Βελισάριος Νεκτάριος Ιανουάριος Παγχάριος Αγριος Ε άγριος Ανδριος Μαιάνδριος Λαβέριος Φοιβέριος Τιβέριος Ελευθέριος Ιέριος Πιέριος Ο αλέριος Νεµέριος Ηµέριος Καληµέριος Ιµέριος Κιµµέριος Νουµέριος Καρτέριος Αστέριος Απονήριος Ανθεστήριος Σωτήριος Ορθριος Εγκαίριος Οριος Επιδα ριος Χρυσα ριος Σκιγγοριος Παρηγ ριος Γρηγ ριος Μ ριος Σπ ριος Καστ ριος Φωσφ ριος Αρριος αµάτριος Κέτριος ηµήτριος Καΰστριος Επιδα ριος Σα ριος Στα ριος Αργ ριος Μαργαδυριος Κ ριος Φιλοκ ριος Κονδο ριος Μερκο ριος Αρο ριος Απατο ριος Βουτο ριος Σ ριος Ασσ ριος Σατ ριος Μαρτ ριος Πορφ ριος ώριος Λώριος Φλώριος Θάσιος Κάσιος Νικάσιος

20 Ισοκάσιος 463 Γλα κος Ισοκάσιος Λάσιος Γελάσιος Τιµάσιος Θαυµάσιος Αθανάσιος Γυµνάσιος Ασπάσιος Ταρασιος Ιµβρασιος Κράσιος Παρράσιος Εορτάσιος Αναστάσιος Τυχάσιος Ικέσιος Συνέσιος Αρέσιος Προηρέσιος Εφέσιος Υβλήσιος Μιλήσιος Ε κλήσιος Νεβρήσιος Κορήσιος Ορτήσιος Αφροδίσιος Αρτεµίσιος Χαρίσιος Ακρίσιος Θεοδ σιος Θευδ σιος Συρηκ σιος Αµβρ σιος Πέρσιος Θαλάσσιος Παρνάσσιος Σ σσιος Θε σιος Ν σιος Αν σιος ιον σιος Πλο σιος Σχινο σιος Αρο σιος Αραρο σιος Ο ρβώσιος ώσιος Ορθώσιος Σαββάτιος Σαµβάτιος Ε σαµβάτιος Μογοδατιος Εκάτιος Εψεµάτιος ωρηµάτιος Μουνάτιος Υπάτιος Παγκράτιος Στράτιος Λοσατιος Τάτιος Αέτιος Πολυέτιος Σαρητιος Κοσητιος Σατητιος Παναίτιος Μελίτιος οµίτιος Μενοίτιος Κρίτιος Ακτιος Ατάκτιος Αβάντιος Αµάντιος Κωνστάντιος Α ξέντιος Τερέντιος Λε ντιος ρακ ντιος Π ντιος Γερ ντιος Κ ντιος Σεροτιος Α γ πτιος Τέρτιος Σιβ ρτιος Κο ρτιος Ανθέστιος Σέστιος Ε έστιος Ηφαίστιος Α βο τιος Λουλλουτιος Σαµουτιος Κοσσο τιος Μακωτιος Φώτιος Ε ιος Φλάουϊος Οκτάουϊος Πακο ϊος Κάλουϊος Σάλουϊος Σίλουϊος Φο λουϊος Νο ϊος Αντιγράφιος Ε γράφιος Χρυσάφιος Ε στέφιος Αλφιος Ν µφιος Αµάχιος Προµάχιος Νουνέχιος Υπερέχιος Βάκχιος Ε στ χιος Μ σχιος Ησ χιος Τ χιος Ε τ χιος Βερραβλωιος Ιδακος Ινδακος Α ακ ς Λυκιακ ς Θαλιακ ς Κυπριακ ς Κυριακ ς Κοµυριακ ς Φ λακος Μακος Μεµακος Σίµακος Μαµµακος Φάρµακος Πακος Θέκος Πελδηκος Πίθηκος Πυριαϊκ ς Κάϊκος Αλαικος Ναϊκ ς Σαµαβραϊκ ς Πάταικος Ο ρβικ ς Στρατηγικ ς Λογικ ς Λάδικος Εγδικος Κλείδικος Σ νδικος Φιλ δικος αµ δικος Τιµ δικος Ερµ δικος Φαν δικος Ξεν δικος Μανδρ δικος Ηρ δικος Ισ δικος Αριστ δικος Ε δικος Ηθικ ς Ιταλικ ς Βαρβηλικος Βασιλικ ς Γαλλικ ς Ανατολικ ς Γαιτυλικ ς Μ κος Γαµικ ς Νοµικ ς Σµ κος Κοσµικ ς Κωµικ ς Ν κος Ελλάνικος Πρυτανικ ς Μηχανικ ς Εχένικος Σκηνικ ς Ε ρηνικ ς Καλλίνικος Επίνικος Πεισίνικος Ναυσίνικος Σωσίνικος Αντίνικος Πάννικος Θε νικος Κλε νικος Ετε νικος Αγαθ νικος Πυθ νικος ι νικος Πυθι νικος Ισι νικος Λωϊ νικος ιακονικ ς Φιλ νικος αµ νικος ηµ νικος Ερµ νικος Ξεν νικος Ιππ νικος Ανδρ νικος Ιερ νικος Θηρ νικος Θρονικ ς Χορ νικος Στρατ νικος Αριστ νικος Ε νικος Πολ νικος Προ νικος Θρασ νικος αφνικ ς Ιωνικ ς Σώνικος Ρο κος Ολυµπικ ς Φιλιππικ ς Καρικ ς Παναµαρικ ς Ανδρικ ς Ναυκληρικ ς Εµπειρικ ς Εµπορικ ς Ρητορικ ς Στεφανηφορικ ς Ιατρικ ς Αρχιατρικ ς Κ ρικος Ο ρικος Αβερσικος Μουσικ ς Ασιατικ ς Σπαρτιατικ ς Ιερατικ ς Αρχιερατικ ς Νικητικ ς Τιµητικ ς Α ξητικ ς ιδακτικ ς Ε φραντικ ς Ποντικ ς Αστικ ς Παρρησιαστικ ς Μυστικ ς Αττικ ς Ζωτικ ς Βιωτικ ς Στρατιωτικ ς Γραφικ ς Νυµφικ ς Βακχικ ς Λυκιαρχικ ς Ιππαρχικ ς Τυχικ ς Φλάκκος Μίκκος Ε αλκος Οξι χολκος Ιο νκος Γλα κος Λάδοκος Καλλίδοκος ηµ δοκος Κ κος Κρ κος Αµάτοκος Μ ρκος Λο περκος Ασκ ς Σασκος Αρεσκος Τετησκος Ερµαΐσκος Ηραΐσκος ίσκος Καρνεΐσκος Λυκίσκος Φιλίσκος Μισκος Λαµίσκος Θεµίσκος Φαιδιµίσκος Μενίσκος Παρµενίσκος Τυραννίσκος Σωφρονίσκος Βοΐσκος Πρίσκος Ταυρίσκος Λεοντίσκος Μυΐσκος Πακτυϊσκος Φο σκος Βα κος Γλα κος

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης.

Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης. A Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης. Αγησίλαος => άγω + λαός Aγλαία => αγλαός =φωτεινός,λαµπερός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ 1. Αύλος Φικτώριος του Γάϊου. Χρονολογείται στις αρχές του 1 ου αιώνα π. Χ. (σ 473 ΑΕΜΘ 17, 2003) 2. άνωρ Αναξιοδότο[υ] Πελλ[αίος] Νοέµβριος 117 π.χ. (σ70,αρ.2,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΝΤΑ / ΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΧΡΟΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΚΩ ΙΚ ΘΕΗ : 101 34 ΜΑΚΡΗ ΩΤΗΡΙ 17 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑ ΛΑΜΠ ΑΓΑΠΙ ΑΚ994991 Οχι Οχι 1 17 0 0 0 0 0 15,00 0 800 0 0 0 0 0 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 134404 ΛΙΒΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΟΖΑΚ ΝΕΑΝ 00:36.49 9 2 127678

Διαβάστε περισσότερα

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση 1 of 6 29/3/2015 6:43 µµ Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση Ναυταθλητικός Όµιλος Αλεξανδρούπολης Results are final as of 18:03 on March 29, 2015 Overall Sailed: 12, Discards: 2, To

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ & ΑΘΗΝΑΣ 3 2 ΓΗΠΕ Α ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ & ΑΘΗΝΑΣ 3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΑΞΟΥ 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 009 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο 45 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 46 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 47 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 48 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 49 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 50 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 8 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα