Reverse Index of Names in Volume VB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Reverse Index of Names in Volume VB"

Transcript

1 Reverse Index of Names in Volume VB Βα Αβα Κιλαβα Αββα Ιµβα α Αδα αδα Σαδα Εδα Λήδα Ειδα Λέπιδα Ξενοτιδα Μελισινδα Τινδα Σεκο νδα Ρ δα Πασιθέα Ηγησιθέα Τιµησιθέα Πεισιθέα ωσιθέα Αξιοθέα Φιλοθέα Τιµοθέα Μηνοθέα ωροθέα Κλέα Ηνεα Οξεα Ηχιεσεα Χρυσέα Κ ρvα ΘίσÒα Γάζα ουζα Μάλθα Ουανθα Μάρθα Ια Γαΐα Νικαία Αθηναία Ωραία Εκαταία Αραβία Βαιβία Σωσιβία Ο ιβία Βαρβία Ζωβία Πελαγία Καλλιλογία Ε λογία ηµιουργία Γεωργία Ιαπυγία α Ασκληπιαδία Αρκαδία Αλλιδία Κνιδία Ματιδία Νυµφιδία Ροδία Ε οδία Σβαρδια Ισβαρδια Σvαρδια Κλαυδία Ε δία Λυδία Εια Γεια Αργεία Α γεία Ηδε α Νικοµήδεια Αλήθεια Πασιαλήθεια Συνήθεια Πάνθεια Υγίεια Λαδίκεια Σελε κεια Γλυκε α Θάλεια Αριστοτέλεια Αφέλεια Βασίλεια Ηράκλεια Παντάκλεια Μενέκλεια Αρτεµίκλεια Χαρίκλεια Αγησίκλεια Σωσίκλεια Αµφίκλεια Ροδ κλεια Θε κλεια Αγαθ κλεια ι κλεια Νικ κλεια Αθαν κλεια Ιερ κλεια Αριστ κλεια Ε κλεια Πολ κλεια Αχίλλεια Αγαθοπ λεια ηϊδάµεια Λαοδάµεια Επιφάνεια Συγγένεια Πριµιγένεια ιογένεια Ερµογένεια Μουσογένεια Ε γένεια Βουγένεια Καισάρεια Ε χάρεια Αλεξάνδρεια Κριταγ ρεια Γαλάτεια Κράτεια Μενεκράτεια Καλλικράτεια Αναξικράτεια Επικράτεια Αγασικράτεια Νικασικράτεια Πασικράτεια Ονησικράτεια Ισικράτεια Σωσικράτεια Νικοκράτεια αµοκράτεια Ερατοκράτεια Αριστοκράτεια Στράτεια Φιλαδέλφεια Αντι χεια Σεβαζία Ακυληΐα Ποµπηΐα Ποππηΐα Ε σταθία Κορινθία Παραµυθία Πυθία Κια Εκδικία Μικία Προσδοκία Μαρκία Γλαυκία Λυκία Μινυκία Λουκία Εχvαλία Κυδµαλια Θεσσαλία Ιταλία Σικελία Θαργηλία Κορνηλία Α ρηλία Α λία Φονδιλία Καικιλία Λουκιλία Α µιλία Οµιλία Οστιλία Σερουιλία Φιλία Οφελλία Αχιλλία Βαθυλλία Ρουλλία Ανατολία Ιουλία Αµια Σαµία Ανθεµία Ε φηµία Αµµια Ο κονοµία Ε νοµία Κοσµία Επιθυµία Ε θυµία Πεδανία Μανία Μανια Νανια Ο ηρανία Ο ρανία Αγνία Ε γενία Κοµενία Ε θηνία Φουσινία Ε τεκνία Ναννια Λικιννία Σισιννία Ατιννία Αντιγονία Χρυσογονία Μυγδονία Μακεδονία Αρµονία Πολυχρονία Ιουνία Σιδωνία Ιωνία Απολλωνία Κοµωνία Απωνία Αντωνία Μαντωνία Αξία Πραξία Ε πραξία Ε ταξία Μελίβοια Κλε βοια Ε πλοια Αγνοια Οµ νοια Πρ νοια Ε νοια Ε ποΐα Ναροια Πία Παπια Σεραπία Ε πρεπία Ολυµπία Φιλιππία Επικαρπία Ε καρπία Αλυπία Καλανδαρία Μακαρία Ιλαρία Μαρία Ιανουαρία Ζαχαρία Ανδρία Μαιανδρία Σφοδρία Κυθερία Πιερία Ο αλερία Ε αµερία Ιµερία Αστερία Ε ετηρία Σωτηρία Ε καιρία Εµπειρία Παρηγορία Ε πορία Ιστορία Αρρία αµατρία ηµητρία Κυρία Ασία Αθανασία Ασπασία Αναστασία Μιλησία Γνησία Παρρησία Αφροδισία Φορδισία Αρτιµεισία Αρτεµισία Αρτιµισία Θεοδοσία

2 Θυσία 445 Αντιπάτρα Θυσία Χρεολυσία ιονυσία Πλουσία Εξουσία Αρουσία Ιγνατία Υπατία Τατια Λυτατία Νικαινετία οµιτία Τερεντία Φλωρεντία Κοϊντία Λεοντία Α γυπτία Τερτία Ανθεστία Βεττία Κοσσουτία Γαουΐα Φλαουΐα Οκταουΐα Ναιουΐα Λιουΐα Αφια Συντροφία Σοφία Φιλοσοφία Απφια Αφφια Ε τυχία Κα Περδίκα Λαυδίκα Βερενίκα Καρικά Ακκα Μίκκα Λουκκα Φιλίσκα Μενίσκα Πρίσκα Γλα κα Λ κα Λα Θάλα Οαλα Ποαλα Ειδασσαλα Σινζαδλα Σεισαδλα Αριστ κιλα Σατορν λα Μ ριλα Φίλα Θεοφίλα Μηνοφίλα Μινοφίλα Ηροφίλα Πατροφίλα Ζωΐλα Θέκλα Πρ κλα Κουσουκλα Λαλλα Βέλλα Μάρκελλα Γέµελλα Σεκο νδιλλα Κοµ διλλα Αττίκιλλα Πρ κιλλα Πρίσκιλλα Λο κιλλα Αµιλλα Πρίµιλλα Φίρµιλλα Κάνιλλα Κνιλλα Νε νιλλα Φιλώνιλλα Ματρώνιλλα Τ ρπιλλα Ο άριλλα Κ ριλλα Βάσιλλα Π σιλλα Βάσσιλλα ρο σιλλα Κουαδράτιλλα ρυάντιλλα Ο αλέντιλλα Ποτέντιλλα Αδράστιλλα Πλα τιλλα Γάουϊλλα Φλάουϊλλα Λαίουϊλλα Ρο φιλλα Υψιλλα Ι λλα Ανθυλλα Αινυλλα Ιο λλα Τέρτυλλα Π λλα Μυρµλα Πα λα αµ λα ηµ λα ο λα αµοφ λα Μαµα Φρ αγµα Επίτευγµα Φρ νηµα Αγάπηµα ώρηµα Ζωvαλείµα Ζωβαλίµα Ζοvαλίµα Ζωvαλίµα Μικλιµα Μάξιµα Πρ µα Σίµα Ασιµα Ονασίµα Εχετίµα Θεοτίµα ιοτίµα Αµµα Μαµµα Ταµµα Μοµµα Μονοµµα Πλαδαρµα Καιδαρµα Σεµριδαρµα Τευιδαρµα Τυιδαρµα Πινναρµα Ερινναρµα Αρποαρµα Ουιδερµα Ορµά Εκατων µα Να Ανα Μανδάνα Μαρθάνα Ρωµανά Νανα Μάγνα Παρθένα Νενα Καλλιξένα ωριξένα Ροδοξένα Πιστοξένα Κιπαρενα Αθην Ε ρήνα Σεπτ να Λέαινα Γνάθαινα Παπιαινα Κυρίαινα Λαΐνα Μέλαινα Φίλαινα Σίµαινα Σ ραινα Τρ φαινα Σαβ να Μαζοβινα Λογγ να Ρηγ να Σεκουνδ να Μεαλείνα Κορvαλείνα Κοπερείνα Ε ρείνα Χορείνα Καικίνα Μεαλίνα Κορvαλίνα Μιαλίνα Καιλίνα Φιλίνα Μαρκελλ να Κυριλλ να Πωλλ να Παυλ να Ακυλ να Καπετωλ να Αρτιµίνα Φιρµ να οµν να Αντων να έσποινα Ολυµπ να Αγριππ να Κρισπ να Μαρ να Τιβερ να Νιγερ να Κοπερίνα Μακρ να Χορίνα Κυρ να Συρίνα Φλωρ να Χρυσίνα Αβασκαντ να Ο αλεντ να Φροντ να Κελεστ να Χρηστ να Φηστ να Φαυστ να Πλουτ να Πλωτ να Φωτίνα Ρουφ να µνα Αννα Ναννα Οαυεννα Ερβιννα Αδιννα Ηδιννα Ειννα Γλ κιννα Μέλιννα Φίλιννα Μίννα Πέριννα Παρυιννα Νοννα Ορσοννα Επιγ να Αντιγ να Οσονα Ματέρνα Μορνα Σµ ρνα αυνα Ε φροσ να Ματρώνα Επυαξα ξα Οα Ιδακλοα Βρακασανοα Ονηνοα Οσονοα Παπα Μειν πα Μιν πα Vαρν πα Πορσ πα Μυρτ πα Φιλίππα Κρίσπα Εαρα Ιλάρα Κιπαρα Αραρα Χαρά Τισευσεµβρα Ερµισενβρα Αλεξάνδρα Σωσάνδρα Ε άνδρα Ελευθέρα Γλυκέρα Ηµέρα Αβροτέρα Περιστερά Φιλωτέρα Τρυφέρα Λαµπαδήρα Αστατηρα Ο ρα Σεου ρα Νέαιρα Φιλοπάτειρα Τελέστειρα Σώτειρα Κενδεβορα Κλεαγ ρα Αναγ ρα Αρισταγ ρα Μειναδ ρα Μιναδ ρα Αρτιµιδ ρα Αρχαιοκ ρα Καρποφ ρα Π ρρα Πάτρα Σωσιπάτρα Αντιπάτρα

3 Θεοπάτρα 446 Πυθιανή Θεοπάτρα Κλεοπάτρα Φιλοπάτρα αµοπάτρα Θιµοπάτρα Ε πάτρα Κλευπάτρα Σωπάτρα Ινιτρα Κ ρα Λαµ ρα Σκιο ρα Ζωπ ρα Σατ ρα Γλαφ ρα Πορφ ρα Α σχρα Αθαναδώρα Μειναδώρα Μιναδώρα ιvιδώρα Αρτεµιδώρα Αρτιµιδώρα Ισιδώρα Ε σιδώρα Θεοδώρα ιοδώρα Ηλιοδώρα Απολλοδώρα Τιµοδώρα Ερµοδώρα Ζηνοδώρα Μηνοδώρα Σεραποδώρα Μητροδώρα ιονυσοδώρα Λητοδώρα Θευδώρα Φλ ρα Οπώρα Σπιγασα Ορνειδασα Ερπιδασα Μασα Μεριµαυασα Ερµαδεσα Αριδεσα Λέσα Αγάθεισα Εωρατισα Ασσα Βάσσα Χαρίασσα Ανασσα Ηγεάνασσα Κλεάνασσα Αγαθάνασσα Καλλιάνασσα Επιάνασσα Ιφιάνασσα Ε φράνασσα Ουανασσα Ιερώνασσα Ουαναουασσα Πιλατυασσα Ερµαδεσσα Χαρίεσσα Τοµλεσσα Μεννησσα Μέλισσα Βασίλισσα Ιο λισσα Παρµένισσα Κοµήτισσα Μεριµαοσσα Ν σα Σώζουσα Ανθο σα Νικο σα Αρέσκουσα Συµφιλο σα Θάλλουσα Μο σα Επιτυγχάνουσα Ε φραίνουσα Πρέπουσα Καθηµέρουσα Συµφέρουσα Χαίρουσα Χρ σα Ειδαµωσα Γενερ σα Συνερ σα Τρυφ σα Αµάτα ων τα Κοατα Αγεστράτα Καλλιστράτα Σωστράτα Αβερδαρσατα Τατα Ε φραινέτα Αρισταινέτα Νικαρέτα Θεοδωρήτα Επικτήτα Κυ τα Επαφροδίτα Ε κλείτα Ανίτα Κ γνιτα Ενιτα Χαρίτα Σάνκτα Κοΐντα ιοδ τα Απολλοδ τα Ρεκέπτα Κο αρτα Κέρτα Κάστα Αλαστα Αρµαστα Αρτειαρµαστα Ερµαστα Μοδέστα Τηρµορονηστα Ερµαιστα Φιλίστα Καλλίστα Πίστα Αρίστα Ε χαρίστα Θεοκτίστα Μ στα Α γουστα Αττα Μέλιττα Πώλλιττα Ιο λιττα Ελµιδαυα Χναυα Παυα Ουαυα Κουαυα Ουαουα Ν µφα Απφα Ρο φα Μάχα Αλκιµάχα ιχα Ψουµψα Ιακώβ αυίδ ανάη Κρανάη Μονιδαβη Εροιδαβη Αρσεσιδαβη Ερουιδαβη Φοίβη Αρίσβη Τουβη Γη Συναλλάγη Σέλγη Εκλ γη Α γη Αγώγη Σµαράγδη Ηρακλείδη Χρωτίδη Σπ νδη Ρ δη Τιµορ δη Μνησιθέη Χοζη Αγάθη Πασαγάθη Αρχαγάθη Μέθη Ο νάνθη Χρυσάνθη Εστιαίη αναίη Εκαταίη Ζωβίη Ε νοµίη Ασπασίη Αρτεµισίη Ιθάκη Κυριακή Εφηβική Λαδίκη Λυσιδίκη Λαοδίκη Νικοδίκη Αριστοδίκη Λαυδίκη Ε ρυδίκη Παρθική Αλική Μίκη Γαµική Νοµική Κωµική Νίκη Αρµανικη Παρθενική Βερενίκη Καλλινίκη Αλεξινίκη Ελπινίκη Πασινίκη Κλεονίκη Αγαθονίκη Πυθονίκη Αξιονίκη αµονίκη ηµονίκη Αβρονίκη Βερονίκη Στρατονίκη Αριστονίκη Βερνίκη Ε νίκη Πολυνίκη Θρασυνίκη Ιωνική Ναυκληρική Εµπορική Κλειδοφορική Σαπρίκη Ιατρική Ασιατική Αρχιερατική Τιµητική Ε φραντική Βουλευτική Ζωτική Γραφική Τυχική Μίκκη Μιραουησκη Μενίσκη Γλα κη Κάλη Απάλη Αλπάλη Μυρτάλη Αγέλη Σεµέλη Σθενέλη Οµίλη Φίλη Παµφίλη Θεοφίλη Ηροφίλη Πατροφίλη Παντάκλη Κιλλη Μεταβ λη Ι λη Ανατολή Υλη Αρβ λη Νικοβο λη Θεοδο λη αµοφ λη Μαµη Νιεναµη Απάµη Οινδεµη Πασεµη Επιστήµη Μονίµη Φρονίµη Καρπίµη Οβρίµη Σίµη Ονησίµη Χρησίµη Ζωσίµη Χαριτίµη Τροφίµη Αµµη Μαµµη Μεµµη Πρωτον µη ιδ µη Γνώµη Ρώµη Πιθάνη Γαϊανή Αριστολαϊανή Ανδροβιανή Στρατηγιανή ιοµηδιανή Μειδιανή Τυδιανή Κλωδιανή Ποµπηϊανή Πυθιανή

4 Μαικιανή 447 Μεγιστάν Μαικιανή Νικιανή Μαρκιανή Λουκιανή Μωκιανή Α λιανή Ακυλιανή Ιουλιανή Ινγαµιανή αµιανή Τρεβηµιανή Οβριµιανή Αµµιανή Εµβροµιανή Ερµιανή Φιρµιανή Φανιανή Α νιανή Καλλινιανή Καλπουρνιανή Νωνιανή Κονωνιανή Καπιτωνιανή Αντωνιανή Παπιανή Ο λπιανή Αππιανή Καλλιππιανή Μενιππιανή Αγριππιανή Μαριανή Αδριανή Ο ηριανή Σεουηριανή Αρριανή ηµητριανή ιοδωριανή Αθηνοδωριανή Εραγατιανή Κουαδρατιανή Τατιανή Νικητιανή Μιρασητιανή Μενοιτιανή Χαριτιανή Περιτιανή Τιτιανή Κληµεντιανή Νουντιανή Χαρτιανή Βωτιανή Κιλλαραµωτιανή Φλαουϊανή Συντροφιανή Απφιανή Ε µαχιανή Πανταυχιανή Ε τυχιανή Γερελλανή Κιλλανή Νανη Κυννάνη Ρωξάνη Αρσαυσανη Στεφάνη Ουψανη Αριάδνη Τοαδνη Ενη Ελένη Μελποµένη υµένη Κλυµένη Φιλουµένη Αγαπωµένη Ερωµένη Μενεξένη Καφενη Ε θήνη Γαλήνη Αγχαρηνή Ε ρήνη Μελιταίνη Φαίνη Ροδίνη Ναρδίνη Ορεινή Μαρθίνη Μαρκίνη Λυκίνη Αλίνη Φιλίνη Κλεοβουλίνη Νοννινη Εαρίνη Παρινη Τιβερίνη Μητερίνη Μαλαβαθρίνη Χοιρίνη Μυρίνη Ερασίνη Μυρσίνη Γαµβατίνη Μελιτίνη Χαριτίνη Μελτίνη Μοσχίνη Σέµνη Αννη Ναννη Μίννη Νοννη Καλλιγ νη Επιγ νη Στησιγ νη Ισιγ νη Αντιγ νη Θεογ νη Χρυσογ νη Ζωγ νη Ι νη Ερµι νη Παραµ νη Αγεµ νη Ηγεµ νη Σωφρ νη Ιασ νη Αλκυ νη Σµ ρνη Μνηµοσ νη Χαρµοσ νη Ε φροσ νη άφνη Τέχνη ιώνη Χλ η Καλλιν η Πραξιν η Αρσιν η Αµφιν η Νικον η Φιλον η Ερµον η Αριστον η Ιδαροη Καλλιβρ η Καλλιρρ η Αγάπη Παπη Ροδ πη Ι πη Α θι πη Καλλι πη Προκ πη Παρθεν πη Κυδίππη Καλλίππη Μενίππη Παγκάρπη Μερπη Ε τέρπη Κλεαγ ρη Αρισταγ ρη Αγαθαν ρη Τερψιχ ρη Κλεοπάτρη Αντιδώρη Μητροδώρη Αση Ερµαδαση Πενδιδαση Σενβρειδαση Καλλιδαση Ερπιδαση Σεµβριδαση Μερινδαση Πεδναιαση Μλιδαναση Αροερακναση Αρινναση Πτευναση Ποαση Ουαµβαισσαση Παυαση Νίση Χρ ση Ιατη Προδεκάτη Ελάτη Απάτη Μενεστράτη Κλεοστράτη Νικοστράτη αµοστράτη ηµοστράτη Σωστράτη Τατη Φιλτάτη Επιστάτη Γαέτη Τελέτη Γαµέτη Νικαινέτη Φιλαινέτη ηµαινέτη Πανταινέτη Αρισταινέτη Συνέτη Αρέτη Φιλαρέτη ηµαρέτη Νικησαρέτη Αµφαρέτη Τυχαρέτη Ποθητή Νικήτη Φιλήτη Κλήτη Ανεγκλήτη Εγγεννήτη Αρήτη Αφροδίτη Μελίτη Χαρίτη Αγορακρίτη ηµοκρίτη Μηνοκρίτη Τίτη Στάκτη Αταλάντη Ισιδ τη Θεοδ τη Ασκληπιοδ τη Απολλοδ τη Ζηνοδ τη Αθηνοδ τη Μηνοδ τη Θευδ τη Βι τη Πισσλοτη Γράπτη Θρέπτη Θεοπέµπτη Γλ πτη Σπάρτη Σεβαστή Παγκάστη Αγοράστη Χρήστη Μεγίστη Ηδίστη Πλείστη Φιλίστη Καλλίστη Θεµίστη Πίστη Αρίστη Αγαρίστη Ε χαρίστη Κρατίστη Τετρηκοστή Αττη Ιππολ τη Γράφη Τρ φη Λυσιµάχη Μαννίχη Μητρίχη Μελιστίχη Υπερ χη Αρχη Αριστάρχη ηµαριστάρχη Πλουτάρχη Τ χη Αγαθητ χη Καλλιτ χη Α ξιτ χη Ελπιτ χη Συντ χη Λαµπροτ χη Ε τ χη Ψ χη Παραψυχή Κ µψη Ζώη Φρο γι Κοµδι Βονβει Μει Κεµει Νιµατει Ροδώι Αθηνώι ωρώι Ιαήλ Μιχαήλ ανιήλ Σαµουήλ Σαο λ Αβραάµ Ιµαν υµάν Μεγιστάν

5 Ρουβήν 448 Ζηνίων Ρουβήν Ελλην Ωλήν Λιµήν Ποιµήν Φιλοποίµην Λυσήν Αττέλιν Βενιαµίν Αµµιν Ε κ νιν Πελώνιν Παπιν Νικάριν ηµάριν ιονυσάριν Μουσάριν Νουσάριν Ζωσάριν Ερωτάριν Χωτάριν Τυχάριν Ελευθέριν Τρυφέριν Χρ σιν Ματιν Φιληµάτιν Τατιν Χαρίτιν Λε ντιν Ιστιν Ερώτιν Αφφιν Επερώχιν Σαµβον Λάϊον Παλλάδιον Προσ διον Νάρδιον Θε διον Μ διον Ερµισειον Λυκαίθιον Π θιον Τιµ κιον ρκιον Παρδάλιον Μαµαλιον Παράλιον Βασίλιον ιαβο λιον Μιον Μαµιον Αρτέµιον Αµµιον Καταθ µιον Στεφάνιον Παρθένιον Αθήνιον Νάννιον Φιλίννιον Γοργ νιον Παασσονιον άφνιον Θαυβάριον Ηδάριον Ροδάριον Ζωδάριον Νικάριον Ζηνάριον Μουσάριον Χρυσάριον Ζωσάριον Ταταριον Χωτάριον Τυχάριον Ελευθέριον Τρυφέριον Πορφ ριον Τατασιον Βρήσιον Ισιον Αρτεµίσιον Χρ σιον Σαµβάτιον Φιληµάτιον Αρµάτιον Αράτιον Τατιον Μενέτιον Μελίτιον Φιλίτιον Χαρίτιον Λε ντιον Καλλίστιον Αρίστιον Λαδ τιον Φιλώτιον Ερώτιον Φώτιον Αφιον Αλφιον Απφιον Αφφιον Μ σχιον Ησ χιον Σωσίοικον Ωρικ ν Φιλ καλον Μαµαλον Αρτεµον Σ µον Λιγυριαν ν Μαρον Ονησιφ ρον Σ µφορον Λίγυρον Α σχρον Ισ χρυσον Πολ χρυσον Αφθ νητον Αµάραντον Μ ρτον Ε χάριστον άων Λυκάων Ράων Χρυσάων Ικετάων Βάβων Στράβων Κάρβων Το ρβων Μολυβών Αγων Πελάγων Σταγών Πλαγγών Φλέγων Γ ργων Π ργων Κελάδων Μακεδών Μέδων Αλκιµέδων Λαοµέδων Θεοµέδων ιοµέδων Ιπποµέδων Ωροµέδων Α τοµέδων Ε µέδων Λεωµέδων Σαρπηδών Φαίδων Μαγίδων ιδων Κλείδων Φείδων Μυρµιδών Σίδων Σανδων Σπένδων Π δων Ρ δων Κέρδων Κ δων Καλ δων Κώδων Λαβέων Θέων Λέων Μεγαλέων Παρδαλέων Πανταλέων Μενελέων Αντιλέων Φιλέων Κλέων Ηρακλέων Λυκολέων ηµολέων Ερµολέων Παντολέων Πρωτολέων Κογχολέων Κουλεων Αρτεµέων Αλκµέων Συµεών Νέων Κρέων Τελεκρέων Αναξικρέων Υψικρέων ιοκρέων Φιλοκρέων αµοκρέων Τιµοκρέων Ερµοκρέων Αριστοκρέων Ε κρέων Αµαζών Κωµάζων Παίζων Τριζων Σώζων Αγάθων Γνάθων Α θων Πείθων Πίθων Βρίθων Ε έλθων Μ θων Ιπποθ ν Β σθων Ε θων Π θων Ιων Α ων Ηβαίων Εστιαίων Μαίων αµαίων Αθηναίων Παίων Ηραίων Ταιων Ε αίων Βίων Κανναβίων Σαβίων Φοιβίων Κορυµβίων Χορηγίων Πυργίων ίων Ε καδίων Κελαδίων Ερµαδίων Εµπεδίων Πανδίων Κονδίων Σεκουνδίων Θευδίων Σαβαζίων Αγαθίων Προµαθίων Σοραθίων Βοηθίων Πυθίων Οµφακίων Σφηκίων Μικίων Νικίων Κροκίων Μαρκίων Κερκίων Φωκίων Μεγαλίων Σιµαλίων Κεφαλίων Οµφαλίων Αµπελίων Ωφελίων Θαργηλίων Φιλίων Παµφιλίων Θεοφιλίων Ηρακλίων Αγαθοκλίων Ιεροκλίων Γαλλίων Θαλλίων Ε θαλλίων Καλλίων Απελλίων Κιλλίων Πτολλίων Σκυλλίων Πωλλίων Στρογγυλίων Κορδυλίων Ε βουλίων Φυλίων Βωλίων Αρτεµίων Ε φηµίων Πριµίων Ονησιµίων Χρησιµίων Ζωσιµίων Φορµίων Κοσµίων Ρουµίων Αθανίων Ακανίων Μελανίων Ελλανίων Στεφανίων Παρθενίων Παρµενίων Ξενίων Ζηνίων

6 Αθηνίων 449 Βάτων Αθηνίων Μηνίων Ε ρηνίων Στρηνίων Κερκινίων Κυµινίων Σαννίων Μιννίων Μυννίων Σµυρνίων αφνίων Αναξίων Vανναξίων Πραξίων Αλεξίων Απίων Καπίων Παπιων Σαραπίων Σεραπίων Επίων Λεπίων Σκιπίων Παππιων Καρπίων Κανθαρίων Καρίων Κλαρίων Μαρίων αµαρίων Παπαριων Μουσαρίων Χαρίων Παγχαρίων Μανδριων Μενανδρίων Αλεξανδρίων Αερίων Ελευθερίων Αστερίων Θηρίων Σφαιρίων Παπιρίων Σµικρίων Ε πορίων Ρητορίων Νικηφορίων Ε φορίων Κοπρίων Σωπατρίων Ταυρίων Κυρίων Ζωπυρίων Σατυρίων Πορφυρίων Ισχυρίων Επαφρίων Α σχρίων Ωρίων ωρίων Αρτεµιδωρίων Εργασίων Εχvασίων Νικασίων Πασίων Εχφασίων Τιµησίων Μνησίων Ονησίων Στησίων Ισίων Α σίων Μολοσσίων Λυσίων Πλουσίων Μουσίων Χρυσίων Βατίων Παλατίων Γραµµατίων Ενατίων Αππατιων Ε κρατίων Ακτατιων Αετίων Ε ετίων Ανικητίων Φιλητίων Ε γειτίων Κλειτίων Χαριτίων Ε βοτίων Συρτιων Αδραστίων Χρηστίων Ηφαιστίων Φιλιστίων Αριστίων Αττιων Πολυτίων Πλουτίων Ερωτίων Πρωτίων Σωτίων Φωτίων Θυΐων Αφιων Αµφίων Απφιων Μορφίων Μοσχίων Ε τυχίων Λάκων Θεσσαλάκων Ανάκων ράκων Ηράκων Ελικών Βαλλίκων Απελλίκων Κιλλίκων Μίκων Νίκων Ζηνίκων Αθηνίκων Ιππίκων Βρίκων Ιστίκων Αλκων Αρέσκων Κα κων Γλα κων Λε κων Λ κων Γλ κων Μ κων αµάλων Μέλων Θευµέλων Χείλων Μίλων Σίλων Φίλων Συµφίλων Κάλλων Βέλλων Ανατέλλων Ε µ λλων Β λων Κ λων Μ λων Σ λων Μοτολων Οπλων Κορβο λων Π λων Κοτ λων Μ χλων άµων Ταλαµών Τελαµών Σάµων Ποτάµων Ηγέµων Πολέµων Βρέµων Ανατέµων Αρτέµων Αγήµων Ηγήµων ήµων Ε δήµων Φιλήµων Μνήµων Ιεροµνήµων Νοήµων Χαιρήµων Ε ρήµων Κτήµων Ε κτήµων Ε σχήµων Ε δαίµων Κίµων Σίµων Τίµων Σαλµων Αµµων Κ µων Βρ µων ρ µων Στ µων Αρµων Χάρµων Ερµων ιδ µων Νε µων Κ µων Ον µων ρ µων Σ µων Α χµων Κανθανων Α ξάνων Επιτυγχάνων Αγνων Σθένων Μένων Παραµένων Επιµένων Υποµένων Παρµένων Ξένων Τένων Χένων Ζήνων Υγιαίνων είνων Επαµείνων Μέµνων Αγαµέµνων Εκατοµνων Κ νων Θαρσ νων Τέχνων Αλέξων Α ξων Ασκλάπων Πρέπων Κάλπων Λάµπων Καππων Παππων Ιππων Σκ ρπων ο πων Μάρων Πάρων Ταρων Χάρων Αβρων Θίβρων Θ µβρων Αγρων Χίδρων Ανδρων Μάνδρων Ιέρων Συµφέρων Αγαθοφέρων Ηρων Θήρων Συγχαίρων Μάκρων Κ πρων Π ρρων Λάτρων Πάτρων Πέτρων Μήτρων Κολοτρων Γάστρων Μ ρων Κουρων Π ρων Σφ ρων Μενέφρων Αλκίφρων Καλλίφρων Επίφρων Αρίφρων Τιµασίφρων Τελεσίφρων Σωσίφρων Λε φρων Νε φρων Νικ φρων Λυκ φρων Φιλ φρων Ε φρων Ε θ φρων Σώφρων Βάσων άσων Ιάσων Νάσων Θράσων Στάσων Ακέσων Τελέσων Κρέσων Ονήσων Κτήσων Α σων Θείσων Θεµίσων Πίσων Λεπίσων Γρίσων Βλ σων Φ ρσων Ακασσων Συναλλάσσων Λ σων Σώσων Βάτων

7 Ε βάτων 450 Αναξιππίδας Ε βάτων Κάτων Εκάτων Πλάτων Εράτων Κράτων Στράτων Χαίτων Βίτων Θεογείτων Πυθογείτων ιογείτων Ηρογείτων Θευγείτων Κλείτων Μελίτων Πολίτων Καπίτων Χαρίτων Κρίτων Τρίτων Φρ ντων Β των Κοτων Βρ των Προκ πτων Μ ρτων Εράστων Αρίστων Μ των Γνώτων Σώτων Κυθροκ ων Μ ων Βρ ων Καλλιβρ ων Αµβρ ων Αµφικτ ων Αγεφ ν Μελιφ ν Καλλιφ ν Μελλιφ ν Ξίφων Αναξιφ ν Επιφ ν ωριφ ν Ονασιφ ν Πασιφ ν Κτησιφ ν Αντιφ ν Ν µφων Αγλαοφ ν Λεοφ ν Αγρεοφ ν Αγαθοφ ν ιοφ ν Νικοφ ν ηµοφ ν Τιµοφ ν Χαρµοφ ν Ξενοφ ν Μηνοφ ν Ιεροφ ν Ηροφ ν Μητροφ ν Συντρ φων Κλειτοφ ν Α τοφ ν Αριστοφ ν Α τοφ ν Θευφ ν Τρ φων Ε ρυφ ν Θρασυφ ν Μάχων Αρχων Πολυπέρχων Τ χων Ε τ χων Ο αξ Σκ λαξ Κυδ ναξ Λεάναξ Κλεάναξ Αρχεάναξ Αγαθ ναξ Καλλιάναξ Πραξιάναξ Πρηξιάναξ Ηπιάναξ Στασιάναξ Ηγησιάναξ Τιµησιάναξ Ερµησιάναξ Αµφιάναξ Φιλ ναξ Τιµ ναξ Αγορ ναξ Αστυάναξ ναξ Λε ναξ Πυθ ναξ Τιµ ναξ Ερµ ναξ Ιππ ναξ Μανδρ ναξ Στρατ ναξ Θεµιστ ναξ Υψ ναξ Π ρπαξ Ιέραξ Σαµ θραξ Κ ραξ Στ ραξ Θώραξ Μ ρµηξ Ιέρηξ Ελιξ Φ λιξ Φο νιξ Καππάδοξ Σαρδ νυξ Γουξ Καλοκ ρυξ Φρ ξ Αντυξ Σηο Αγαθο Μοσκίιο Εχvασίο Φιλ καισαρ Νυταρ Νίγερ Μάκερ Κέλερ Ασπερ Αφερ Πο λχερ Πάνθηρ Αστήρ Σωτήρ Νικάνορ Χρυσάωρ Μαΐωρ Μέµωρ Θεάνωρ Αγαθάνωρ Βιάνωρ Μειάνωρ Αντιάνωρ Νικάνωρ Ε φράνωρ Χρυσάνωρ Αριστάνωρ Ε άνωρ Αγήνωρ Ζηνωρ Αλεξήνωρ Ελπήνωρ Υπερήνωρ αµασήνωρ Αντήνωρ Νικάτωρ Πλάτωρ Ονάτωρ Φιλοπάτωρ Φράτωρ Ε γενέτωρ Αγήτωρ Ηγήτωρ Φιλοµήτωρ Ε µήτωρ Ονήτωρ Φιλοκτήτωρ Εκτωρ Ο ίκτωρ Κράντωρ Μέντωρ Αµ ντωρ Κάστωρ Θέστωρ Ακέστωρ Πανακέστωρ Λεωκέστωρ Τελέστωρ Νέστωρ Μενέστωρ Αρέστωρ Μήστωρ Πολυµήστωρ Μνήστωρ Συνίστωρ Βας Αβας Λαβας Κιλαβας Αββας ιvβ ς Κενδηβας Αβιβας Κολβας Οβας Βοβ ς Αρπιδοβας Πριδοβας Κολδοβας Ουροδοβας Πριανοβας Ορενοβας Ζβηνοβας Ονηνοβας Ορηνοβας Κοδισοβας Ναρβας Νεσβας Κολλυβ ς Κινδανυβας Ουβας Βουβ ς Μουβας Ανουβ ς Ορυβας Οσυβας Οσσυβας Μάγας Ερµατουγγας Εγας Μέγας Τριγας Πετινγας ιογ ς Ερµογ ς Υργας Ιουγας Κουγας Ζωγ ς ας Αδας Κιβαδας Κλεάδας Καρνεάδας Αργιάδας Ηλιάδας Ο λιάδας Σιµιάδας Ασκλαπιάδας Παπιαδας Ολυµπιάδας Λεοντιάδας Λευντιάδας Αριστιάδας Καδας Νικάδας Πυλάδας Χαρµάδας Ερµαδας Τασσκανάδας Τηνάδας Λυκινάδας Κτασαδας Τρουσαδας Αρητάδας Ποντάδας Μωταδας Σωτάδας Πεδδ ς Κεδας Ισεµεδας Νικολαΐδας Στιφολαΐδας Γοργίδας Τιµακλείδας Ηρακλείδας Θεοκλείδας Τιµοκλείδας Αριστοκλείδας Ε κλείδας Αριστείδας Κιγκίδας Κιλικίδας Νικίδας Επινικίδας Πολυνικίδας Λυκίδας Φιλίδας Ο λλίδας Βραχυλλίδας Ε βουλίδας Μίδας Επιτιµίδας Επιγενίδας Εµµενίδας Κλεοµενίδας Θεοξενίδας Προξενίδας Ε ρηνίδας Κνιδας Λεονίδας Λεωνίδας Φιλωνίδας Απολλωνίδας Αριστωνίδας Ελπιδ ς Τριοπίδας Αναξιππίδας

8 Κλεισιππίδας 451 Μιστριας Κλεισιππίδας Αρχιππίδας Κλεανδρίδας Νικανδρίδας Αναξανδρίδας Ιππανδρίδας Τελεσανδρίδας Λυσανδρίδας Ε ανδρίδας Ερίδας Σωτηρίδας ιοσκορίδας Θεστορίδας Βουριδ ς ιοσκουρίδας Θευδωρίδας Βρασίδας Πρασίδας Επιθερσίδας Παναρατίδας Ερατίδας Κρατίδας Φιλοκρατίδας Ιπποκρατίδας Ε κρατίδας Σωκρατίδας Οροφατίδας Προιτίδας Φιλτίδας Ε φραντίδας Λεοντίδας Θαλιµβροτίδας Φιλοµβροτίδας Φιλιστίδας Χαριστίδας Πολυστίδας Νουιδας Τιµαχίδας Αντιοχίδας Αγαθαρχίδας Βουλαρχίδας Ηρωΐδας Πελδ ς Ερµανδας Σανδας Κενδας Πεδατενδας Ουενδας Ρουενδας Ινδας Αραβινδας Μονινδας Τρακονδας Τροκονδας Ταρκονδας Ρονδας Τρεκωνδας Καλώνδας Βερλωνδας Ρωνδας Αβρώνδας Θεοδ ς Φιλοδ ς Ροδ ς Αφροδ ς Αρδας Λαρδ ς Αναρδας Αχέρδας Θευδ ς Ιο δας Τρεκουδας Κεννατουδας Τυδ ς Ηγέας Παιδέας Κενδεας Υvρακενδεας Αρδεας Ανθέας Πυθέας Σηκέας Νικέας Πυρκεας Λυκέας Τελέας Σιλέας Φιλέας Κλέας Ε κλέας Αλλεας Καλλέας Απελλέας Μυλλέας Με ς αµέας Μαµεας ηµέας Τιµέας Ερµέας Μενέας Σενεας Ζηνέας Α νέας Μεννέας Μεννε ς Πεµπέας Καρπέας Ιαρέας Μαρεας Χαρέας Υβρέας Ανδρέας Κερεας Φηρέας Χαιρέας Μοιρέας Ιατρέας Ταυρέας Ε φρέας Βωρέας Μνασέας Θρασέας Μνησέας Πεισέας Τεισέας Οσεας Ταρσέας Ωσσεας Κρατέας Στρατέας Αστέας Φιλιστέας Αριστέας Γνωτέας Πρωτέας Σωτέας Αρχέας Παιάvας Α vας Κεδιvας Κεδειvας ΜαγασιÛvας ΠαιάÒας ΘιÒ ς ΦιβρÒας ΣβαλυÒας ΠυναµυÒας ΚουÒας ΚουδραµουÒας Τρεσαµο Òας Επιµο Òας Ζας αζας Τρικοναζας Τροκοναζας Ροιζας Ξανδαροιζας Αρµαρωνζας Μορωζας Αγαθ ς Ανθας Μαρθάς Βερθας Μυθ ς Στρουθ ς Ιάς Α ας Ερµαίας Κεραιας Ησαΐας Βίας Κιλλαβιας Κβιας Ιαµβίας Ταρκυµβιας Ανβιας Τροκονβιας Αγίας Ηγίας Εργίας Γοργίας Τανουργιας Ταυγιας ίας ι ς Μειδίας Φειδίας Μιδίας Κενδιας Ροδιάς Σvαρδιας Ισvαρδιας Κυδίας Ειας ηµείας Ερµείας Α νείας Αριστείας Αγαθίας Αρκαθίας Μαθιας Πειθίας Ανθίας Ξανθίας Πυθίας Πυθιάς Κιας Ορτακιας Νικίας Νικιάς Γλαυκίας αλιάς Εχvαλι ς Ηλιάς Ηλίας ηλιάς Φιλίας Καλλίας Ταλλιας Πολλίας Πολίας Καυλιας Ο λίας Αµιας Ταµίας Ορεµίας Σανδηµιας Αρετηµιάς Κυδαιµιας Αλκιµιάς Σιµίας Τιµίας Αµµιας Ερµίας Ερµιάς Ερµι ς Θαυµίας Παυσανίας Λυσανίας Φανίας Ξενίας Ζηνιάς Μηνιάς Ισµηνίας Ε ρηνίας Α νίας Φαινίας εινίας Κλεινίας Αµεινίας Νινιας Κνιας Ορυµνιας Ιωαννίας Μιννίας Γονιάς Μουρνιας Καυνίας Σιλεωνίας Πραξίας Αλεξίας Θρηνοιας Απιας Ασκλαπιάς Κουλαπιας Αρµαπιας Σαρµαπιας Ερµαπιας υρµαπιας Λυρµαπιας Παπιας Σαραπιάς Σεραπιάς Μορραπιας Σαπιας Αρισαπιας Αρσαπιας Οσσαπιας ελεπιας Ασκληπιάς Κυδρηπιας Ολυµπιάς Παππιας Ιππίας Αρπιας Ερπιας Θεσπιάς Ζαχαρίας Χαβρίας Φαιδρίας Ανδρίας Ο αλεριάς Τεριας ΕÒρίας Σωτηριάς Φηρι ς Φειρι ς Μοιρίας Τευκρι ς Λαµπρίας Κυπρίας Πυρρίας ηµητριάς Μιστριας

9 Ισχυρίας 452 Πιλλακοας Ισχυρίας Ασιάς Κασίας Κασιάς αµασίας Μνασίας Πασίας Θρασίας Στασίας Τελεσίας Ηγησίας Κτησίας Ισίας Ισιάς Ισιας Ε σιας Τλεισίας Πεισίας Τεισίας Λυσίας ιονυσιάς Σωσίας Βατιάς Τατιας Τετιας Βιτιάς Κριτίας Αντίας Βοτίας Περτιας Σορτιας Πλειστίας Φιλιστιάς Αριστίας Αττιας Ε τίας ιµυιας Ολαφιας Χρυσαφι ς Αµφίας Σκοµφίας Απφιας Αφφιας Vεχι ς Αρχίας Κουψίας Μάκας Τερµακας Μουακας Εκας Τερµεκας Σενεκ ς Σφηκ ς Καικας Βαθυδίκας Αννίκας Σουνικας Μεσσικ ς Κοσσικας Φακκ ς Περδίκκας Προσδοκ ς Οβροκας Κατ κας Αρκάς Οβορκας Ε ορκάς Ρασκας Πε κας Λουκ ς Φωκ ς Λας Καλβαλας Σαδαλας Σεδαλας Παρδαλ ς Λαλας Μαλάλας Κονδµαλας Εδεοµαλας Πασπαλ ς Σαλας Ερµασαλας Ταλας Κεφαλ ς Βλας Ιδβελας Υαρκελας Μέλας Μελ ς Πελ ς Απελ ς Αρχέλας Οπραγηλας Ζιηλας Πηλ ς Κτιβιλας Περβιλας Χειλ ς Κιλ ς Λιλας Τρεµιλας Τερµιλας Φαινίλας Αναξίλας εξίλας Χαρίλας Βασιλ ς αµασίλας Αρκεσίλας Ματιλας Φιλ ς Κλας Ηρακλ ς Ασκλ ς Αµ κλας Αλλας Μιρβαλλας Οαλλας Οσαλλας Σεροταλλας Ελλάς Πελλ ς Απελλ ς Ματρωνιλλάς Αχιλλ ς Αζαρβολλας Μαρβολλας Ι λλας Οξολλας Απολλ ς Μαρολλας Σ λλας Κβωλλας Πωλλάς Μαρβολας Αινγολας Νικ λας Μολας Νονολας Ουαξολας Κριτ λας Σκάπλας Ποπλ ς Βερλας Υλας Βαυλας Παυλάς Βαβυλ ς Ακ λας αµ λας ηµυλ ς ουλ ς Νεουλας Κουλας Γαρ λας Κρυλας Κορ λας Κιχλ ς Ποτιωλας Μας άµας αµ ς Ιδαµας Καλλιδάµας Λεοδάµας Ο κοδάµας ηµοδάµας Τιµοδάµας Ε θυδάµας Πολυδάµας Αστυδάµας Λεωδάµας Ηριαµας Ακάµας Σαλαµας Μαµας ραµ ς Κεραµ ς Σισαµας Οσσαµας ελταµας Πτολέµας Πέµας Τρεµ ς Αρτεµ ς ηµ ς Ιαζηµας Αρτειµας Ζωβαλιµ ς Κρολιµας Μίµας Σιµ ς Χρησιµ ς Ζωσιµ ς Τιµ ς Αρτιµας Τροφιµ ς Χίµας Πάλµας Αµµας Μαµµας Σησαµµας Ιµµας Ρικοµµας Τροκοµµας Μοµµας ασυµµας Οασυµµας Οσσυµµας Τροκονµας Πιγοµας οµας Νεοµ ς ιοµ ς Νικοµ ς Μοκοµας Ποκοµας Τιλοµας Ιαζαρµας Τροκοζαρµας Ρωζαρµας Πιγεσαρµας Ερµας Ερµ ς Λορµας Καλλ ρµας Υθεσµας Ε σµας Κοσµ ς µας Μαρδουµας Νουµας Θανουµας Τρουµας αψυµας ωµας Θωµ ς Νας Ανας Αρταβανας Ερµαδανας Vανας Μελαν ς Φιλαν ς Νανας Οανας Φαν ς Στεφαν ς Σιγνας Ενας Ασµεν ς Νενας Ξεν ς Ζην ς Αθην ς Μην ς Ινας Λαΐνας Γοµαινας Αρβινας Γουκεινας Καµιν ς Οπινας Κοσινας Αττίνας Κνας αµν ς Εκατοµνας Αννας Ερµαδαννας Σανν ς Οφαννας Ερµαδεννας Αρβιννας Σιρβιννας Κικινν ς Μινν ς Ιµιννας ι ννας Λεον ς Ουαρνας Λυχν ς Ε σεβων ς Θεων ς Λεων ς ιvων ς Ζων ς ιων ς Κωνας Απολλων ς Κοδρωνας Οσσωνας Αναξ ς Πραξ ς Σάξας Ουαξας Αλεξ ς Ιρδαουεξας Πιξας Φιλοξ ς Καρξας Ερµανδοας Θ ας Πιλλακοας

10 Αλοας 453 Κιδραµυας Αλοας Σιλλοας Μοας Πορδαµοας Κολαµοας Σελµαµοας Ποναµοας Ουαξαµοας Οπραµοας Κρισαµοας Ισσαµοας Κουαριµοας εριµοας Αρµοας Ερµοας Ερµανοας Οσανοας Σεµνοας Ονοας Οσονοας Σουγγοροας Ουροας Πας Παπας Σεραπ ς Οκτυρεπας Ασκληπ ς Αντιπ ς Μολπ ς Σκ πας Αππας Παππας Αγρίππας ορµισπας Παρισπας Ε π ς Μωπας Πωπας Αρας Εµβάρας Ινδοβαρας Ονοβαρας Κοδαρας Τεµιάρας Καρ ς Μαρας Ιαµαρας Ουαµαρας Κενδηµαρας Ριµαρας ριµάρας Ουβερναρας Ζωνάρας απαρας Λαπαρας Κιπαρας Φιράρας Τρεσάρας Κερτάρας Αρουαρας Βρας Κυλαβρας Ουvραβρας Ιµβρας Συµβρας Σονβρας Ιδαγρας Ερπιγρας Σιγαδρας Πιδρας Αλεξανδρ ς Βερας Μοτονδοβερας Σερ ς Πατερ ς Οροφατέρας Σερφατέρας Ωρφατέρας Ορουφατέρας Ωρωφατέρας Ηρας Ηρ ς Οσταηρας Ξανδοβηρας Ινδοβηρας Σαριδηρας Ορτυγοθήρας Μίθρας Ε ρας Μιρας Επιτιµίρας Μοιρ ς Στατίρας Οροφατίρας Κακρας Αρποκρ ς Σωκρ ς Εινρας Ορας Ιθαγ ρας Ανθαγ ρας Ορθαγ ρας Πυθαγ ρας ιαγ ρας Νικαγ ρας Βουλαγ ρας αµαγ ρας ηµαγ ρας Τιµαγ ρας Ερµαγ ρας Αθαναγ ρας Αθηναγ ρας Μηναγ ρας Κλειναγ ρας Αναξαγ ρας Πραξαγ ρας Αλεξαγ ρας Μολπαγ ρας Ιππαγ ρας Ανδραγ ρας Ηραγ ρας Ιατραγ ρας Ε φραγ ρας Αγησαγ ρας Ηγησαγ ρας Ισαγ ρας Θαρσαγ ρας Θερσαγ ρας Πραταγ ρας Κλειταγ ρας Κριταγ ρας Αρισταγ ρας Πλουταγ ρας Πρωταγ ρας Ε αγ ρας Αρχαγ ρας Μυληκορ ς Κολιαµορας Κινδυοπρας Ρωνδβερρας Ρωνδοβερρας Κορρ ς Πατρ ς Μητρ ς ηµητρ ς Κυρ ς Ταουρ ς Ναρουρας Καπυρ ς Επαφρ ς Ε φρ ς Πελώρας Ασας Πεδβαασας Σολλασας Μασας Τιλµασας Πλοασας απασας Σασας Αυσασας Εριυασας Νεµεσ ς Εφεσ ς Αγησ ς Ονησ ς Κτησ ς Ισ ς Πηδισας Κοδισας Αφροδισ ς Κενδηµιρεµισας Τοµισας Οσας Κονδοσας Ποσ ς Ασσας Ερµασσας Ουασσας Ταυσας Ελευσ ς Λυσ ς ιονυσ ς Κουσας Χρυσ ς ωσ ς Ζωσ ς Ρώσας Σωσ ς Τας Ατας Ερµαδατας Αβραδάτας Αρµιδατας Ερµιάτας Εκατ ς Νατας Ονάτας Ασατας Ουvρασατας Τατας Ατατας Μαχάτας Γέτας Ακετας Αλκέτας Ολετας Νικήτας Φιλήτας Κοµητ ς Πορδασητας Ορβαλασητας Οβρασητας Τβερασητας Μιρασητας Ουπρασητας Μωσητας Φιλεθίτας Μολιτας Πολίτας Ε πολίτας Μανιτας Νανιτας Μενίτας Μενοίτας Αγροίτας Καπιτ ς Περίτας Παρασίτας Αρχίτας Ερµακτας Ικτας Τεδικτας Επικτ ς Αντ ς Μελάντας Πλάντας Παντάς Ε φραντ ς Χρυσάντας Μέντας Λεοντ ς Αροντας Αµ ντας Βοτ ς Κοτ ς Ερµακοτας Τβαραµοτας Α γυπτ ς Ερµαορτας Ερµαδορτας Ερµανδορτας Ερµασορτας Κυρτ ς Ερµαστας Παράστας Ψάστας Ραεστας Ορέστας Ηφαιστ ς Μεγιστ ς Παργιστας Φιλίστας Υβρίστας Φαυστάς Μεγασ στας Αττας Κεττας Τεττας Πιττας Ποσιττ ς Τιττας Κλεµ τας Μεν τας Πιν τας ιονυτ ς Βουτ ς Πλουτ ς Μουτας Βαλαµουτας Οβραµουτας Ουραµουτας Ερδιµουτας Αρσιµουτας Τουτας Θαρσ τας Ατυτας Αρχ τας Σαώτας Νασιώτας Φιλώτας Μωτας Ραµωτας Οπραµωτας Πωτας Πρωτ ς Ε ρώτας Σωτ ς Ενεβαυας Παρπενναυας Μοταστραυας Κενδηβυας Κιλλυας Πυναµυας Κιδραµυας

11 Κυδραµυας 454 Μενάλκης Κυδραµυας Ουvραµυας Πιγεσαµυας Σεριµυας Ουας Ουβρανγουας Κουας Μουας Ποναµουας Κυδραµουας Κουδραµουας Οπραµουας Εχιµο ας Vεχιµο ας Νανουας Επουας Σουσουας Ιωσο ας ρ ας Βοτρ ας Μαρσ ας Ελέφας Νυµφ ς Συντροφ ς Λίχας Βακχ ς Αρχ ς Μοσχ ς Επιτ χας Ε τυχ ς Βαγώας Βαλαµωας Ιερώας ÚεÛας appleλυòιûας ΑθιµεÒς ΟρυµνεÒς Μαης Κραης Κενδεβης Ε σέβης Ε σέβης Κεδδηβης Κεδηβης Κενδηβης Κενθηβης Οξαλιβης Οξολιβης Κοµβης Ρονδοβης Μανδροβης Τεδισβης Κυατβης Μολυβ ς Ρυβης Κωβης Ε άγης Μονγης Θεογ ς Γυγης Λαϊάδης Αλκιβιάδης Ανθιάδης Ε θιάδης Ηλιάδης ηλιάδης Καλλιάδης Ο λιάδης Ιουλιάδης Σαµιάδης Σιµιάδης Τιµιάδης Ξεινιάδης Ο νιάδης Πραξιάδης Σεραπιάδης Ασκληπιάδης Ολυµπιάδης Καρπιάδης Ιµβριάδης Πασιάδης Λυσιάδης Μιλτιάδης Παντιάδης Λεοντιάδης Αστιάδης Πλουτιάδης Νικάδης Λάδης Πυλάδης ηµάδης Αθηνάδης Σωσάδης Χαιρητάδης Σωτάδης Αγυάδης Αγαµήδης Παλαµήδης Αλκιµήδης Καλλιµήδης Χαριµήδης Αντιµήδης Αρχιµήδης Λαοµήδης Κλεοµήδης Νεοµήδης ιοµήδης Νικοµήδης Λυκοµήδης Φιλοµήδης Αριστοµήδης Α τοµήδης Ε µήδης Γανυµήδης Θρασυµήδης Αστυµήδης Αρχαΐδης Πανθείδης Πηλείδης Βασιλείδης Ηρακλείδης Θεοκλείδης ηµοκλείδης Ιπποκλείδης Ιεροκλείδης Ε κλείδης Θουκλείδης Αχιλλείδης Ανδρείδης Ποσείδης Αριστείδης Λαφείδης Θευφείδης Ε ηθίδης Μορµυθίδης Φαρακίδης Θρακίδης Μυρµηκίδης Φοινικίδης Ανδρονικίδης Αλκίδης Ε παλίδης Φιλίδης Απελλίδης Ερπυλλίδης ερκυλίδης Θευκυλίδης Φωκυλίδης Βουλίδης Ε βουλίδης Θρασυβουλίδης Βακχυλίδης Α σχυλίδης Φηµίδης Σιµίδης Θεοτιµίδης Τολµίδης Ε νοµίδης Χαρµίδης Θεαγενίδης Θεογενίδης Ε γενίδης Λεωσθενίδης Επιµενίδης Παρµενίδης Ε ξενίδης Αρρενίδης Μηνίδης Μονίδης Κρονίδης Ιασονίδης Λεωνίδης Αλκµεωνίδης Βιωνίδης Μοιωνίδης Χιωνίδης Φιλωνίδης Απολλωνίδης Σηµωνίδης Σιµωνίδης Ανδρωνίδης Θηρωνίδης Οτρωνιδης Θρασωνίδης Ακεσωνίδης Στρατωνίδης Μυωνίδης Λητοΐδης Ε ριπίδης Ε ελπίδης Πελοπίδης Αλκιππίδης Φιλιππίδης Καλλιππίδης Ε καρπίδης Θεαρίδης Νεβρίδης Μελαγγρίδης Κλεανδρίδης Μενανδρίδης Αναξανδρίδης Ε ανδρίδης Ηγησανδρίδης Ε ανδρίδης Ιππαγορίδης Ηραγορίδης Μεντορίδης Καστορίδης Παστορίδης Ακεστορίδης Αρεστορίδης Ταυρίδης Σµινδυρίδης ιοσκουρίδης Σατυρίδης Αντιδωρίδης Θεοδωρίδης ιοδωρίδης Ιµβρασιδης Πισίδης ιονυσίδης Παγκρατίδης Ε κρατίδης Στρατίδης Σωστρατίδης Χαρητίδης Μανδρωνακτίδης Α αντίδης Ε φραντίδης Λεοντίδης ρακοντίδης Γεροντίδης Κρεωντίδης Φωντίδης Θεοδοτίδης Φιλιστίδης Συµµαχίδης Φυλαρχίδης ηµαρχίδης Τιµαρχίδης Ξεναρχίδης Ε αρχίδης Τιµουχίδης Ε τυχίδης Ηρωΐδης Σανδης Σαρουανδης Μοκενδης Ινδης Σίνδης Κονδης Κουνδης Παγώνδης Ερδης Κερδης Αψε δης Λακ δης Φερεκ δης Επικ δης Πο δης Κβωδης Ζώvης Αρταβάζης Θης Αθης Επαγάθης Βαργαθης Ε πάθης Πολυγήθης Θεοπείθης ιοπείθης ηµοπείθης Ε πείθης Κλευπείθης Κλεάνθης Πολιάνθης Τιµάνθης Ε άνθης Ε άνθης Τιµοθ ς ωροθ ς Μενεσθ ς Υθης Σε θης Σκ θης Πυθ ς ώθης Ιης Ρωνδβιης ίης Κυδαλιης Ποίης Αρίης Υσσωιης Ακης Α άκης Κυριακής Φαρνάκης ράκης Μορασακης Αρσάκης Καρτακης Πολυνείκης Κυζικ ς Μενάλκης

12 Ε άλκης 455 Νενης Ε άλκης Πολυάλκης Πυρκης Κρήσκης Πολυδε κης Ουωκης Λης Θαλ ς Α θάλης Αντιθάλης Πανθάλης Πυβιαλης Μ ιάλης Μειάλης Κάλης Ναλης Σαλης Ο άλης Αγέλης Μέλης Αρτιµέλης Τέλης Καλλιτέλης Πραξιτέλης Εργοτέλης Αµοτέλης ηµοτέλης Τιµοτέλης Αγροτέλης Ανδροτέλης Ακροτέλης Αριστοτέλης Ε τέλης Θευτέλης Αστυτέλης Σωτέλης Τήλης Σµίλης Φίλης Μεγακλ ς Μειακλ ς Τιµακλ ς Ονοµακλ ς Ηρακλ ς Παντακλ ς Παγκλ ς Τηλεκλ ς Μενεκλ ς Φερεκλ ς αϊκλ ς Κυδικλ ς Καλλικλ ς Αναξικλ ς Επικλ ς Χαρικλ ς Περικλ ς ωρικλ ς Αγασικλ ς Ιασικλ ς Νικασικλ ς Πασικλ ς Ερασικλ ς Στασικλ ς Αγησικλ ς Ονησικλ ς Κρατησικλ ς Κτησικλ ς Τεισικλ ς Θερσικλ ς Ναυσικλ ς Λυσικλ ς ιονυσικλ ς Σωσικλ ς Αντικλ ς Ιφικλ ς Αµφικλ ς Αρχικλ ς Τερψικλ ς Υψικλ ς Εργοκλ ς Ροδοκλ ς Κυδοκλ ς Θεοκλ ς Νεοκλ ς Ετεοκλ ς Αγαθοκλ ς Ανθοκλ ς Πυθοκλ ς ικαιοκλ ς ιοκλ ς Νικοκλ ς Μεγαλοκλ ς Φιλοκλ ς Απολλοκλ ς αµοκλ ς ηµοκλ ς Τιµοκλ ς ροµοκλ ς Ερµοκλ ς Παρθενοκλ ς Ξενοκλ ς Αθηνοκλ ς Φαινοκλ ς Αµεινοκλ ς Ιπποκλ ς Ιαροκλ ς Ανδροκλ ς Ιεροκλ ς Προκλ ς Λαµπροκλ ς Ιατροκλ ς Πατροκλ ς Ιητροκλ ς ιονυσοκλ ς Εκατοκλ ς Στρατοκλ ς Α τοκλ ς Ηφαιστοκλ ς Θεµιστοκλ ς Πιστοκλ ς Αριστοκλ ς Α τοκλ ς Σοφοκλ ς Ασκλ ς Ε κλ ς Θευκλ ς Πολυκλ ς Ε ρυκλ ς Θρασυκλ ς Σωκλ ς Μεγάλλης Μέλλης Πελλ ς Απελλ ς Τελλ ς Κίλλης Απολλ ς Ενγολης Κολης Μολης Σεδεπλης Οπλης Κανδαυλης Αρβ λης Γ λης Μυλης Φ λης Σεσωλης Τρυωλης αµ ς Μαµης Σαµ ς Αρσάµης ατάµης Αρτεµ ς Κλήµης Αρτειµης Τιµ ς Αρτιµης Κ µης Αβροκ µης Παρµ ς Χάρµης Χαρµ ς Ερµ ς Νης Ιορδάνης Αριοβαρζάνης Μαρθάνης Τατιανής Μανης ερσωµανης Νανης Κανανης Φάνης Φαν ς Λαφάνης Στεφανής Καλλιφάνης Ζηνιφάνης εξιφάνης Επιφάνης Πασιφάνης Σωσιφάνης Αντιφάνης Εµφάνης Θεοφάνης Αγαθοφάνης ιοφάνης Τηλοφάνης Απολλοφάνης Τιµοφάνης Χαρµοφάνης Ζηνοφάνης Μηνοφάνης Χαροφάνης Ιεροφάνης Μητροφάνης ιονυσοφάνης Ερατοφάνης Αριστοφάνης Ε φάνης Σωφάνης Βουχάνης Θεαγένης Τιµαγένης Ερµαγένης Μοιραγένης Καλλιγένης Πριµιγένης Ποιγένης Επιγένης Περιγένης ωριγένης Νικασιγένης Ονασιγένης Ερµησιγένης Α νησιγένης Ισιγένης Α σιγένης Σωσιγένης Αντιγένης Αρχιγένης Σανδογένης Ροδογένης Θεογένης Κλεογένης ιογένης Φιλογένης Αλλογένης αµογένης Τιµογένης Ερµογένης Φανογένης Αθηνογένης Μηνογένης Ιππογένης Μανδρογένης Ιερογένης Ηρογένης Καιρογένης ιονυσογένης Ερµητογένης Φιλτογένης Λεοντογένης Αριστογένης Πλουτογένης Πρωτογένης Ε γένης Θευγένης Κωµωγένης Σωγένης Λασθένης Κλεισθένης Καλλισθένης Επισθένης Σωσισθένης Αντισθένης Γοργοσθένης Κυδοσθένης Κλεοσθένης Νικοσθένης Φιλοσθένης αµοσθένης ηµοσθένης Τιµοσθένης Ιπποσθένης Ανδροσθένης Ταυροσθένης Ερατοσθένης Ε σθένης Ε ρυσθένης Λεωσθένης Σωσθένης Μένης Πυλαµένης Θηραµένης Πυραµένης αϊµένης Πυλαιµένης Κυδιµένης ηϊµένης Αναξιµένης Πραξιµένης Επιµένης Χαριµένης Χαιριµένης Στασιµένης Σωσιµένης Αντιµένης Παµµένης Κλεοµένης Ξενοµένης εινοµένης Ανδροµένης Λεοντοµένης ρακοντοµένης Αριστοµένης Α τοµένης Πρωτοµένης Ορχοµένης Ε µένης Κλευµένης ορυµένης Νενης

13 Ζην ς 456 Αβαις Ζην ς Σεληνης Μήνης Αλινης Νινης Κρίνης Θεοκρίνης Θευκρίνης Κρητίνης Λεπτίνης ελφίνης Α σχίνης Κνης Ενεκνης Αριεράµνης Λιµν ς Τυµνης Σωµνης Ιωάννης Ιωαννής Ιννης Μικίννης Φιλινν ς Μοννης Νεµον ς Ολοφέρνης Γισνης Βο νης Ζερκουνης Τουνης Κατουνης Μωνης Τρογοµωνης Ουεξης Οξης Ξέρξης Λυξης Ουωξης Κοης Σαµο ς Μαπης Νάπης Παπης Ε πρέπης Ε έπης Μολπ ς Χαριλάµπης Σκ πης Αρης Βιάρης Νικάρης Ξενάρης Καµισαρης Χάρης Λαχάρης Παγχάρης Επιχάρης Αντιχάρης Εργοχάρης Θεοχάρης Κλεοχάρης ιοχάρης ηµοχάρης Τιµοχάρης Μηνοχάρης Ε χάρης Πολυχάρης Σωχάρης Ιµβρης Ινβρης Κιδουβρης Λεάγρης Πιγρης Ερπιγρης Κυδρ ς Θεοκ δρης Ερης Ουβρανγερης Κερης Υπέρης Τήρης Μιθρ ς Πυθαγ ρης ιαγ ρης Σηµαγ ρης Τιµαγ ρης Αθηναγ ρης Ξειναγ ρης Αναξαγ ρης Ε αγ ρης Μολπαγ ρης Μανδραγ ρης Ιητραγ ρης Στησαγ ρης Θαρσαγ ρης Λυσαγ ρης Θεµισταγ ρης Πισταγ ρης Αρισταγ ρης Πρωταγ ρης Ε αγ ρης Αρχαγ ρης Θηλυµίτρης Αµφιτρής Κιν ρης Ουρης Π ρης Ασης Περασης Σασης Τασης Μουασης Ποσ ς Ναρσ ς Λαταρσης Θερσ ς Ε θέρσης Αρχιπέρσης Μανασσ ς Τρυσσης Λυσ ς Τρυσης Χρ σης Ιωσ ς Μωσ ς Της Ατης Μεγαβάτης Πυριβάτης Ε βάτης Καργατης Γαδάτης Μιθραδάτης Μονγδατης ειδατης Μιθριδάτης Ταρκονδατης Μιθροδάτης Οροντοδάτης Φλαµµεάτης Αιατης ιδυµιάτης Γαλάτης Ερβλατης Πνατης Ατραπάτης Αρταπάτης Σινιπατης Αρτοπάτης Κράτης Λακράτης Βουλακράτης Παγκράτης Μενεκράτης Εχεκράτης Αρχεκράτης ηϊκράτης Καλλικράτης Αναξικράτης εξικράτης Επικράτης Χειρικράτης Αγασικράτης Ιασικράτης Τιµασικράτης Πασικράτης Στασικράτης Αγησικράτης Ονησικράτης Πεισικράτης Τεισικράτης Ναυσικράτης Λυσικράτης Σωσικράτης Αντικράτης Ιφικράτης Κυδοκράτης Ε κράτης Κλεοκράτης ιοκράτης Νικοκράτης Φιλοκράτης Ελλοκράτης αµοκράτης ηµοκράτης Τιµοκράτης Χαρµοκράτης Ερµοκράτης Φανοκράτης Ξενοκράτης Αθηνοκράτης Ιπποκράτης Αρποκράτης Θηροκράτης Χειροκράτης Ισοκράτης Πλειστοκράτης Πιστοκράτης Αριστοκράτης Α τοκράτης Πρωτοκράτης Ναυκράτης Λιβυκράτης Ε κράτης Κλευκράτης Πολυκράτης Αστυκράτης Λεωκράτης Σωκράτης Ε φράτης Τατης Μωατης Μοαγετης Αρχηγέτης Ζηνικέτης Πονοσυλετης Οσετης Τετης Ο ιήτης Ο ήτης Νικήτης Κοµήτης Προφήτης Μαρδαΐτης Ελαΐτης Πετραΐτης Ναξείτης Μελλίτης Πολίτης Οπλίτης Γαυλίτης Μενίτης ιοίτης αµοίτης Μενοίτης Μουτνοιτης Παροίτης Χαρίτης Αγορακρίτης Πολυκρίτης Κτίτης Θεοδέκτης Φιλτ ς ιαφάντης Ορέντης Ορ ντης Βελλεροφ ντης Κρεσφ ντης Αµ ντης Βοτ ς Κοτης Οβριµοτης Π της Μανδροπ της Αρτης Λαέρτης Νηµέρτης Κιλλορτης Μαστης Νάστης Σιζαβοραστης Γαλέστης Ταλέστης Ορέστης Επιλογίστης Θεµιστ ς Μ στης Κωστης Αττης Σαδυαττης Να της Παιδε της Βο της Μουτης Λαβώτης Καλαβώτης Ηρακλεώτης Νησιώτης Κωτης Φιλώτης Κωλώτης Κυης Πισκυης Εκαµυης Παναµυης Εξαµυης Πιλαουης Κλουης Τουης Σαµβακτυης Πακτυης ιοτρέφης Νικοστέφης Λάχης Αρχης Αλαβάρχης Συριάρχης ιε χης ιο χης Φαρνο χης Επιτ χης Ε τ χης Ωης Κώης Αβαις

14 Γάϊς 457 Ναννηλις Γάϊς Θαΐς Καις ικα ς Λαΐς Αβαλαις Αγλαΐς Αγελαΐς Πενελαις Αρχελαΐς Ηλαις Νικολαΐς Σθενολαΐς Αριστολαΐς Πτολεµαΐς Αρµαις Ερµαΐς Ερµα ς Ρωµαΐς Πτωµαις Ναΐς αναΐς Τάναϊς Ζηναΐς Αθήναις Αθηναΐς Λήναις Ληναΐς Ε ρηνα ς Κρηναΐς Ηλι παις Ιµβραις Ηραΐς Κραις Κοπρα ς Αρσασαις Μουσα ς Χρυσαΐς Ταις Εκατα ς Κοταις Βαβις Μασσαραβις Οεβις Μετεβις Σοροβις Σουρβις Αγις Κυνήγις Κυνηγίς Στρατηγίς Παρπολινγις Κουνγις Γεργις Σέργις Γ ργις Γοργίς Τανουργις Γεώργις Ε γίς Βαδις Ερµανδαδις Ερµενδαδις Ε καδις Τεδικοµαδις Κροαδις Αππαδις Σπαδις Καρταδις Ερµακαρταδις Οινεδις Ιανδηδις Μοοαβιδις Νενικαµιδις Ελπίδις Σιδις Κολαλδις Κυλαλδις Θυαλδις Κοµδις Μαρανδις Σανδις Κενδις Μενδις Λαβρενδίς Ινδίς Λαβραϊνδίς Σεβινακινδις Αλινδίς Τροκονδις Λαβραυνδίς Κουνδις Ζερµουνδις Αβερουνδις Σερποδις Ερδις Ηρδις Ιρδις Κλα δις Τρεκουδις Κασαιωδις Κεβαιγαεις Οσαεις Ταβεις Σαββεις Ιανγβεις Τρεβεις Χαλβεις Ιανβεις Κονβεις Μουβεις Γεις Ουρανγεις Ινγεις Κρεγδεις Κενδεις Ινδεις Τροκονδεις Ινονδεις Θευδεΐς Κουδεις Κεδαvεις Vαvεις appleαvεις Ουvραγvεις Κεδαιvεις ίvεις Κρίvεις Πιαλvεις Ζώvεις ΩÒεις Αγάθεις Στάθεις Πο θεις Λιεις Πακεις Ουακεις Μεκεις Κικεις Κο κεις Μεγάλεις Μεάλεις Μιάλεις Μαλεις Ηλεις Φίλεις Τουκολεις Μεις Αµεις αµεις Οσαµεις Νεις Κανεις Μανεις Κετωµανεις Νανεις Οτανεις Οψαγένεις vιγένεις ιvιγένεις Επιγένεις Τιµωγένεις Μένεις Επειγήνεις οòολεινεις Νινεις Κνεις Πελ νεις Vάρνεις Πελδώνεις Πελώνεις Πηλώνεις Πελλώνεις απεις Μαπεις Νάπεις Παπεις Λιπεις Ε τ πεις Αρεις Αλαρεις Μαρεις Ουαρεις Επιχαρεις Κο πρεις Καρρεις αµάτρεις Τακιδασεις Ασπάσεις Πιδαρσασεις Τρέσεις Φορδίσεις Φορδείσεις Κρίσεις Κοσεις Παυσεις ιvον σεις ιvονο σεις Ερµοκράτεις Τατεις Τετεις Ποττεις Οβρανγουεις Μαφεις Αφαφεις Τρυφεΐς Vέχεις appleάσvεχεις Πραµωεις ÚαρÛεις Vαναvις Ταvις Κεδαιvις Κηδαιvις ίvις Ε δίvις Ζ vις Ζώvις appleαòις ΕÒις ΙλÒις ΑπελάÒρυÒις Θει ÒρυÒις Απελα ρυòις Ιεραζις Ζηζις Ρωζις Νηις Οξηις Νηρηΐς Βρισηΐς Χρυσηΐς Σαµβαθίς Ε ήθις Βαβαιθίς Σαβαιθίς ωσίθις Ε ελθίς Ανθίς ηµανθίς Αβρανθίς Ε ανθίς Μαρθίς Ατθίς Πλάτθις Πίτθις Παραµ θις Π θις Αθηναιΐς Λιµνα ις Σαδρα ις Ηραιΐς Αντα ις Ακίς Ισαάκις Α ακις Κακίς Ακάκις Θεοδωράκις Πιθηκίς Κικίς Σιρίκις Μαυρίκις Ταρσίκις Αλκις Γλαυκίς Αµµουκις Κορβαλίς Μεγάλις Λεαλις Μεάλις Κερεάλις Κορvαλίς Θαλίς Γιαλις Α γιαλίς Μιάλις Ονιαλις Κυρι λις Γουκαλις Μαλις Τοαλις Λιβερ λις Κυραλίς Ο ιτ λις Καρταλις Σορταλις Ατταλίς Κουαλις Μουαλις Ερµακτυβελις ευκτυβελις Αγαθαγγελίς Οβραογελις Οβραωγελις Μελίς Αµπελίς Ηλις Κεσινδηλις Πισινδηλις Ληλις Μηλίς Αρτεµηλις Σανηλις Ναννηλις

15 Αρσηλις 458 Πτηνις Αρσηλις Καβαιλις Τονιαιλις Κδοταιλις Κουαιλις Ερµεκτιβιλις Ινγιλις Κιλις Α µίλις Κοπριλις Βασιλίς Αρσίλις Φίλις Φιλίς Φιλις Ζωϊλίς Μεακλ ς Μιακλ ς Υψικλίς Ξενοκλίς Στρατοκλ ς Κασβαλλις Ονιαλλις Κάλλις Μάλλις Κοναλλίς Τοαλλις Μυραλλίς Ταλλις Θυαλλις Τουαλλις Βρυαλλις Νελλις Νανελλις Σελλις Οφέλλις Πισινδηλλις Βιλλις Κιλλις Πιλλις Κυριλλίς Σίλλις Τιλλις Ολλις Λολλις Μ λλις Π λλις Ταρκυλλις Φυλλίς Κασβωλλις Ιβανωλλις Κοστωλλις Πακτυωλλις Εγγολις Αιγγολις Ενγολις Αινγολις Κολις Μολις Αρχέπολις Καλλίπολις Αναξίπολις Αγησίπολις Μνησίπολις Στησίπολις Θερσίπολις Σωσίπολις Αρχίπολις Ε πολις Θε πολις Νε πολις Νεv πολις Αγαθ πολις Νικ πολις Φιλ πολις αµ πολις Αθµ πολις Τιµ πολις Ξερµ πολις Κλην πολις Κυδρ πολις Κουδρ πολις Χρυσ πολις Αριστ πολις Ε πολις Κλε πολις Κουδρώπολις Σώπολις Ανατ λις Τοτολις Στολίς Π πλις Μινκεβαυλις Αιγυλις Αριστοβουλίς Ιο λις Κουλις Τουλις Ματουλις Συµαδιπυλις Σταφ λις Α σχυλίς Πιγωλις Αριδωλις Μις Αβραάµις Ινγαµις µις Λυγδαµις Ε δαµις Λυδαµις Σανδαζαµις Ερµαµιαµις Αριαµις Σολαµις Μαµις Σερµηναµις Σµαιναµις Κιναµις Ροµναµις Ρωµναµις ναµις Ουπαµις Ουβραµις Πιγραµις Κοζαπιγραµις Σεµίραµις Οραµις Αινεασαµις Τρεβεµις Τριβεµις Ρωνδερβεµις Τερβεµις εµις Αδεµις Πελδεµις Σαδαζεµις Καλλίθεµις Αναξίθεµις Επίθεµις Στασίθεµις Αµφίθεµις ι θεµις Ελλ θεµις Απολλ θεµις αµ θεµις Τιµ θεµις Ξεν θεµις Ζην θεµις Ανδρ θεµις Ιατρ θεµις Αριστ θεµις Ερµαδαπιεµις Τελεµις Γελλεµις Τληπολεµίς Σεδπλεµις Σεδεπλεµις Ασεδεπλεµις Αλβανεµις Ονεµις Ερµαδονεµις Μονεµις Ορνεµις Περπεννυνεµις Τροκοµβιγρεµις Ταρκυµβιγρεµις Ρωµβιγρεµις Ρωβιγρεµις Αρτεµις Τρεβηµις Τρηβηµις Αρχεδηµίς Χαριδηµίς Ενδηµίς Ινδηµις Ε δηµίς Κολαληµις Κροµαληµις Παναβληµις Κυτβεληµις Σιδυληµις Κοτοβαρηµις Κοδραρηµις ουηµις Τεµβαιµις Ιµβιαιµις Αλαιµις Ερβλαιµις Ιδλαιµις Ιµβραιµις Οσαιµις Οσσαιµις Τευσσαιµις Σαυσαιµις Σορταιµις Τριβιµις Ερµανδιµις Ερµανδειµις Ερµαδαπειµις Αρσαδαπειµις Ερµοδαπειµις Ουιδεπειµις Ουδεπειµις Ορνεπειµις ερειµις ευειµις Σπλιµις Σολαµιµις Αρµαδαπιµις Ερµαδαπιµις Μαναπιµις ελεπιµις Ζωσιµίς Αµµις Παµµις Εµµις Βρέµµις Μιµµις Ουοµµις Ε νοµις Ε νοµίς Οδοτ µις Ενδυοµις Πάρµις Χάρµις Κωαρµις Ερµίς Νεναορµις Μ ρµις Μοορµις Οριδηυµις Παρµυµις Κλεωνυµίς Ζοτυµις Θωµις Πιρωµις Πασωµις Βανις Αλγανις Ροδανίς Ορδανις Θιανις Κιανίς Κανις Τροκονγιλανις Μανις Νανις Ερµανανις Οτονοιερανις Μιρανις Συσανις Τανις Τέτανις Τιτανίς Κοτανις Στανις Πρ τανις Ουαουανις Στεφανίς Επιφάνις Θεογνίς vιγένις ιvιγένις Καλλιγενίς Επιγένις Περιγενίς Θεογενίς ιογενίς Ο κογενίς Φιλογενίς Ερµογενίς Αριστογενίς Ε γένις Ελιδενις Μονινδενις Παρθενίς Ελενίς Ελενις Ποιµένις Κλεοµενίς Ε µενίς Νενις Πασιτενενις Φιλοξενίς Μωβρενις Καδαδηνις Ληνίς Σιληνίς Μ νις ιµήνις Νυµήνις Νουµήνις Νουµηνίς Νηνις Τεδενηνις Πιδενηνις Ερπιδενηνις Ερµενηνις Επενηνις Περπενηνις Τεδινηνις Τετρηνίς Κουσηνις Πτηνις

16 Αινις 459 Ναρασις Αινις Πλαθαινίς Φιλαινίς Μαίνις Πλαταινίς Κνινις Αντων νις Σίνις Ενενκνις Αννις Ταµαννις Ναννις Παννις Τ ραννις Τυραννίς Ιωαννίς Εννις Μέννις Νεννις Ερέννις Μιρεννις Ερµενηννις Μίννις Μιννίς Μιννις Νιννις Ατίννις Κοννις Μοννις Ταρκυννις Ουννις Αντιγονίς Μακεδ νις Πεδ νις Σαρπηδονίς Κενδονις Αµαζονίς Χίονις Κονις Τροκονις Πελ νις Απελ νις Μονις Μιδαµονις Ηγεµονίς Ερπιδεµονις Σεµονις Χαιρηµονίς Τεδιµονις Πιµονις Λεοφρονίς Σωφρονίς Πολυχρ νις Ιασονίς Αλκυονίς Vάρνις Σvαρνις Κ βερνις Φερνίς Ε νίς Ιουνις Ελουνις Ρουνις Κβαιερουνις Παρασρουνις Οπαρασρουνις Οπαραστρουνις άφνις αφνίς Πεδώνις Ποσειδώνις Πελδώνις Θεωνίς Λεωνίς Κλεωνίς Νεωνίς Αλκµειωνίς Ταρκιωνις Πανιωνίς Κωνις Γλαυκωνίς Γλυκωνίς Ελωνις Πελώνις Πηλώνις Φιλωνίς Πελλώνις Απολλώνις Απολλωνίς Απολώνις Αρτεµωνίς Α χµωνίς Ζηνωνίς Κονωνίς Ερδαρωνις Αγρωνίς Ιερωνίς Θηρωνίς Θρασωνίς Πισωνίς Πλατωνίς Στρατωνίς Κοιτωνίς Κριτωνίς Αντώνις Αριστωνίς Τρυφωνίς Μαξις Χηραξις Πρ ξις Ε πραξις Βρυαξις Πρ σδεξις Αλεξις Ζε ξις Επίτευξις Ανάψυξις Κουλδοις Κοις Κλοις Μοις Ερµαπις Παπις Ασκληπίς Ελπις Ελπίς Καλελπίς Ε ελπίς Μ λπις Λάµπις Ολυµπις Οπις Πανοπίς Θεοπροπίς Ερπίς Χρ σασπις Κυτπις Αρις αντιδαρις Τυνδαρίς Τεδιαρις Μακάρις Ασκαρις Μογγιλαρις Μονγιλαρις Κιλαρις Μαρις Χίµαρις Μονγωµαρις Ναρις Νεναρις Βισιναρις Ζωναρίς Τηδιωνάρις Οαρις Ιαοαρις Τροκοαρις Πάρις Κάππαρις Ξουσαρις Αργεντάρις Ταρκυαρις Ουαρις Εονουαρις Χάρις Επιχαρις Επίχαρις Στασίχαρις Αντίχαρις Πανχαρις Νε χαρις Νεv χαρις αµοχαρις αµ χαρις ηµ χαρις Ξεν χαρις Νεβρίς Υβρις Μωγγιδρις Μάνδρις Μενανδρίς Αλεξανδρίς Σωσανδρίς Ε ανδρίς Σφ δρις Κουδρις Σφο δρις Πωδρις Συναβερις Ερµανδοβερις Ερµανδυβερις Ξανδυβερις Περπενδυβερις Ουιγερις Οβραουγερις Οπραουγερις Σαραλουγερις Πιερίς ουκερις Ο αλέρις Αγαθαµερίς Αγαθηµερίς Ε ηµερίς Ρωζρυµερις Μονγωµερις Κουπέρις Ποραµορσερις Κραρνορσερις Πεδετερις Αστερίς Σαγγοτβηρις Κυθηρίς Σουµανηρις Στ ρις Σωτηρίς Κασυηρις Σφαιρίς Μο ρις Πάγκρις Τοκρις Χρυσαορίς Κενεβορις Καδοβορις Ερµατοβορις Θαναγορίς Γρηγ ρις ορις Αρτιµιδορίς Ερµατοεορις Κλαµορις Ε πατορίς Ηγητορίς Νικηφορίς Κ πρις Κορρις Μ τρις αµάτρις Μ τρις ηµήτρις Τα ρις Κινδαβυρις Αργυρίς Φιλοκ ρις Μ ρις Πάµµυρις Μερκο ρις Κλαµουρις Απατο ρις Μαρτυρίς Πορφυρίς ωρίς Αρτιµιδωρίς Θεοδωρίς Πυθοδωρίς Ηλιοδωρίς Μητροδωρίς Κωρις Καντώρις Αχωρις Σοχώρις Παράβασις Ουαβασις Ουαββασις Αλβασις Σαλβασις Αρυµβασις Αρυνβασις Σωσοβασις Αρβασις Κολαρβασις Τροκοαρβασις Ουαναουαρβασις Πειγασις Πιγασις Ινγασις Κλεαργασις ασις Πιδασις Τανδασις Τριενδασις Ορκωνδασις Τινζασις Κβεδιασις Μελανδιασις Κάσις Μανδαλασις Αδλασις Γελάσις ροβιλασις Ιλλασις Κβαρωλασις Τερβεµασις Ερµανδιµασις Ερµανδειµασις Συµµασις Ε ρµασις Μουµασις ινασις Ρωνδινασις Γυµνάσις Ονασίς Κεβεδιοασις Π σις Ασπάσις Ναρασις

17 Ταρασις 460 Γουργος Ταρασις Ιµβρασις Οβρασις Σ γκρασις Πικρασις Κονδορασις Ιουρασις Κιλωρασις Σασις Αρσασις Καλιδαρσασις Καλλιδαρσασις Ερπιδαρσασις Τεδιαρσασις Πιδερσασις Οετασις Οητασις Κοτασις Παρτασις Αναστάσις Τοµνωτασις Κυδρωτασις Οβραηρωτασις Ερµαυασις Βλευασις Αθυασις Ουασις Επιουασις Ολουασις Κιδαµουασις Οπραµουασις Ιουρουασις Τυχάσις Ουαβαβσις Θερβεσις Ερβιγεσις Ορπειγεσις Μενδεσις Λαγvεσις Κυπαλιεσις Πιεσις Λυκεσις Λουκεσις Κιλεσις Μολεσις Νέµεσις Ιµεσις Ρωνδινεσις Ερυµνεσις Συεννεσις Σ νεσις Τρέσις Αρβησις Σαγησις Σεµενδησις Λησις Ιδυβλησις Ιυβλησις Κλ σις Μολησις Νησις Ρωνησις Α ξησις Επα ξησις Ρ σις Καστρήσις Κασησις Κτ σις Επίκτησις Αφροδίσις Vορδίσις Φορδίσις Αφορδίσις Πελκισις Μολλισις Αρλισις Μισις Αρτεµίσις Αρρισις Υσσισις Θεοδ σις Π σις ροσίς Ιµβαρσις Θερσίς Περσίς Κβονδιασσις Θαλασσίς Σαµασσις Κελδνασσις Ιµβρασσις Νωτρασσις Οασσασσις Ορτασσις Ακταυασσις Αρθυασσις Πανυασσις Αρυασσις Σαρυασσις Βρυασσις Αρτυασσις Τενδεσσις Αρβησσις Κεταµβισσις Αρλισσις Αρισσις Αρρισσις Νοσσίς Υσσις Μλααυσις Ανάπαυσις Πινταυσις Λ σις Λυσίς Τρεβελυσις ιvοιν σις ιvον σις ιον σις Μουσίς Μαµουσις ιvονο σις Χρυσίς Οπραµωσις Ουπραµωσις Τβερηµωσις Ρωσις Αρωσις Σαµβατίς Σανδατις Νενδατις Οδάτις Παναθιατις Ακάτις Πλάτις Γενδαυλατις Ματις Αρινδαµατις Πορειµατις Ποριµατις Πυριµατις Πορασιµατις Αρµατις Κορµατις Νανατις Ναυκρατίς Σωκρατίς Ηροστρατίς Τατις Βρουατις Τουατις Θέτις Κορµετις Επαινετίς Ρωσηγητις Ρωσγητις Λουκρ τις Εξαιτίς Ηρακλειτίς Φιλιτίς οµίτις Τιτις Ακτίς Φιλτίς Πουλυδαµαντίς Ε φραντίς Τερέντις Λέοντις Λεοντίς ρακοντίς Γερ ντις Φροντίς Ιεροφωντίς ορτις Μυρτίς Μαµαστις Αφάστις Κρεσαουεστις Αλκηστις Φιλιστίς Πίστις Βαττίς Ελποαττις Στράττις Ταττις Λουττις Πουττις Ερωτίς Χωτίς Ουαουις Ινδουις Πελλα ρυις Συις Ε πάφις Γραφίς Ε γράφις έλφις ελφίς αχις Αµάχις Τηλεµάχις Τηλεµαχίς Λυσιµαχίς Νικοµαχίς Οράχις Vέχις Βακχίς Αντιοχίς Ερµολοχίς Ε στ χις Νεαρχίς Λυκιαρχίς Ξεναρχίς Πλεισταρχίς Ε αρχίς Παννυχίς Ε τυχίς Κοµψίς Θρυψις Ζωΐς Λητωΐς ÚαρÛις Αγλαος Αγέλαος Μενέλαος Πελαος Πρεπέλαος Εχέλαος Αρχέλαος Φειδίλαος Κυδίλαος Χαρίλαος Περίλαος Αρκεσίλαος Μετεσίλαος Αγησίλαος Ηγησίλαος Ονησίλαος Αντίλαος Ι λαος Νικ λαος Φιλ λαος Τιµ λαος Ερµ λαος Κοσµ λαος Κριν λαος Κλειτ λαος Κριτ λαος Αριστ λαος Ισχ λαος Οραµαος ανα ς Κρανα ς Παος Αρταος Σταος Αντίφαος Γράβος Συεσκυρεβος Ιδεγηβος Εφηβος Φιλέφηβος Ναιβος ειβος Αρζιβος Κ ροιβος Φο βος Καλλίφοιβος Ε τριβος Αλβος Βάλβος Σιλβος Ηρ φιλβος Βαµβος Ιαµβος Κ ρυµβος Θριανβος Κ λοβος Τουνοβος Τιλλοροβος Πρ βος Τουβος Ιάκωβος Λ γος Μάγος Πάγος Αρπαγος Κράγος Κ ρραγος Μέλαγγος Γ γγος Λ γγος Στράτηγος Λ χηγος Αρχηγος Παραυδιγος Σπαρευδιγος Σαυριγος Σενυριγος Λ γος Φιλ λογος Μάργος Σ νεργος Γ ργος Φιλ στοργος Γουργος

18 Κυδο ργος 461 Φοντήϊος Κυδο ργος Λυκο ργος Γέωργος Φιλογέωργος Γυγος Ιδαγυγος Λεώζυγος Αρωγος Παγαδος Κάδος Κέλαδος Κλάδος Γραδος Σµάραγδος Κάνδιδος Πλάκιδος Λέπιδος Πολ ϊδος Υσσαλδος Ιµβαρηλδος Κτουβολδος Πεδωλδος Κολωλδος Υσσωλδος Παραυσσωλδος Καρυσωλδος Βλάνδος Σανδος Κιληνδος Ινδ ς Εινδος Κινδος Σπ νδος Μ νδος Σεκο νδος Ιουκο νδος Μο νδος Επάνοδος Σ νοδος Πρ σοδος Ε πρ σοδος Ε οδος Νάρδος Πάρδος Κοδερδος Μίκυδος Λυδ ς Αµοιβε ς Ποσίδεος Μουζεος Λευκάθεος Ε ξίθεος Μνασίθεος Ηγησίθεος Μνησίθεος εισίθεος Πεισίθεος οσίθεος ωσίθεος Σωσίθεος Μαντίθεος Αξι θεος Φιλ θεος Τιµ θεος Αγρ θεος ωρ θεος Π θεος Πεδιε ς Γάλεος Στασυλλε ς Φυλε ς Νέος Πολυδωνε ς Μολπε ς Κουρεος Εντε ς Λεοντε ς έξιvος Αρίβαζος Ροιζος Αγαθος ηµάγαθος Πανάγαθος Ε ξάγαθος Επάγαθος Ανδράγαθος Φεράγαθος Παντάγαθος Αριστάγαθος Αρχάγαθος Λάµαθος Ζ θος Β ηθος Τίµαιθος Ανθος Ερίανθος Μέλανθος Φίλανθος Ξάνθος Πάνθος Χρ σανθος Υάκινθος Πέρινθος Κ ρινθος Π θος Κυβισθος Μίκυθος Ορνίµυθος Μεριµυθος Ξο θος Βέβαιος Θηβα ος Σουβαιος Γάϊος Αργα ος Βαργαιος άϊος Αδα ος Κλαδα ος Αδδα ος Ιδα ος Μιδα ος Σανδαιος Κινδαιος Σπουδα ος Μαζα ος Αρδια ος Αρια ος Εστια ος Ιστια ος ικα ος Νίκαιος Αλκα ος Λάϊος Θαλλέλαιος Φίλαιος Απελλα ος Πολλα ος Μάϊος Πολεµα ος Πτολεµα ος ηµα ος Υποβολιµα ος Τίµαιος Ε δεµµα ος Ερµα ος Ε µαιος Κωµα ος Ρωµα ος Ανα ος Αθάναιος Κοσαναιος Γνα ος Υµενα ος Αθήναιος Φιλαθήναιος Λήναιος Ε ρηνα ος Λιµνα ος Σαννα ος Γεννα ος Μινναιος αφνα ος ξαιος Κοαιος Παπαιος Αντιπα ος Ροδοπα ος Παρθενοπα ος Ποππα ος Μαρα ος Σεµβραιος Αγρα ος Φερα ος Ηρα ος Θήραιος Μισραιος Μοσραιος Κατρα ος Μιστραιος Ε φρα ος Σαιος Νησαιος Ισα ος Νισα ος Πισα ος Χερσα ος Ιεσσα ος Μουσα ος Εκατα ος Ναταιος Αρετα ος Τεκτα ος Αντα ος Τυρτα ος Καστα ος Αριστα ος Κυαιος Φα ος Απφαιος Αχαι ς Λεχα ος Αρχα ος Βίος Μαλαβιος Αβλάβιος Ανάβιος Ε σέβιος Κενδαιβιος Αναξίβιος Α ξίβιος Μνησίβιος Α ξησίβιος Κτησίβιος Λυσίβιος Σωσίβιος Ο ίβιος Ολβιος Λ βιος Ζην βιος Αθην βιος Ανδρ βιος Μητρ βιος Αριστ βιος Φ βιος Ορβιος Λέσβιος Τβιος Ε βιος Αρζ βιος Πολ βιος Ε ρ βιος Ζώβιος Ερώβιος Πελάγιος Στρατήγιος Επιστρατήγιος Ε λ γιος Σέργιος Γεώργιος Φρ γιος ος Αδιος Ε κάδιος Αρκάδιος Παλλάδιος Τεδικοµαδιος Γεννάδιος Λαµπάδιος Τάδιος Τήδιος Ο ήδιος Κουβίδιος Ναγίδιος Πωλίδιος Επίδιος Ελπίδιος Πικρίδιος Κωρίδιος Ματίδιος Αντίδιος Λεοντίδιος Σπάνδιος Σανδιος Βλενδιος Σίνδιος Σπ νδιος Ορτουνδιος Οδιος Κ διος Αρµ διος Ενν διος Συν διος Ρ διος Κονκ ρδιος Κλα διος Συκυδιος Βο διος Αβειος Τιβειος Αργε ος Επιτάδειος Μήδειος Θε ος Π θειος Εστίειος Βασίλειος Ηράκλειος Ερο λειος Τιµει ς Κάρνειος Αρειος αρε ος Ορειος Χορει ς Σειος Οσειος Σεβάστειος Εστειος Σπερχει ς Φλακκήϊος Λουνηιος Ποµπήϊος Σήϊος Φοντήϊος

19 Σαβάθιος 462 Νικάσιος Σαβάθιος Ε σαββάθιος Σαµβάθιος Ε στάθιος Βοήθιος Ε ήθιος Τιµαίθιος Ε πείθιος Μελάνθιος Γένθιος Σµίνθιος Κορίνθιος Λαµ νθιος Παραµ θιος Ισαάκιος Καρµιδάκιος Ακάκιος Ιωαννάκιος Ιεράκιος Λεοντάκιος έκιος Ο ρβίκιος Εκδίκιος Σιµπλίκιος Μανίκιος Φιλονίκιος Προυνίκιος Σουλπίκιος Σαπρίκιος Πατρίκιος Συµβατίκιος Σχολαστίκιος Κερεκ κκιος Αβέλκιος Βοκιος Θεοδ κιος Α τάρκιος Λε κιος Λ κιος Λο κιος Γενο κιος Αλιος αιδάλιος Κερεάλιος Ε θάλιος Ε λάλιος αµάλιος Αππάλιος Παράλιος Σπατάλιος Ο ιτάλιος Μουαλιος Αµπέλιος Ηλιος Θαργήλιος Ταργήλιος Φιδήλιος Κορνήλιος Α ρήλιος Γενέθλιος Α λιος Λαίλιος Ο εργίλιος Φονδίλιος Οτακίλιος Καικίλιος Λιλιος Α µίλιος Μανίλιος Μαρίλιος Σίλιος Σεξτίλιος Ρουτίλιος Σερουίλιος Φίλιος Μάλλιος Τρεβέλλιος Ποπέλλιος Οφέλλιος Βιλλιος Σιβιλλιος Αχίλλιος Βαβ λλιος Τελπυλλιος Εγγολιος Ενγολιος Αδ λιος Ανατ λιος Αχ λιος Οξυχ λιος Π πλιος Πραΰλιος Φαβο λιος Ιο λιος Α µο λιος Αρο λιος Π λιος Τρεφ λιος Αβραάµιος Λάµιος Ε λάµιος Μαµιος Σάµιος Ποτάµιος Ινδεµιος Ανθέµιος Ανέµιος Κασσεµιος Αρτέµιος Ε φήµιος Κβαιµιος Ανθίµιος Ε τ λµιος Κασσεµµιος Ν µιος Φιλον µιος Ε ν µιος Βρ µιος Εµβροµιος Βαδρ µιος Ε δρ µιος Εράσµιος Καταθ µιος Ε θ µιος Μονο µιος Σεπτο µιος Ποστο µιος Λιβάνιος Ιορδάνιος Μαρθάνιος Λεντιδιάνιος Μάνιος Ο µάνιος Νανιος Τρυπάνιος Γράνιος Τυράνιος Παυσάνιος Λυσάνιος Μοντάνιος Κυάνιος Στεφάνιος Επιφάνιος Περιγένιος Ε γένιος Θευγένιος Παρθένιος Ελένιος Αρµένιος Ο κουµένιος Ξένιος Α χένιος Τροιζήνιος Αθήνιος Κερκήνιος Μήνιος Επταµήνιος Νεοµήνιος Νευµήνιος Νουµήνιος Ερµενηνιος Α νιος Ποταίνιος Σισίνιος Κοσσίνιος Ελευσίνιος Λήµνιος Αννιος Ερέννιος Λικίννιος Νίννιος Σισίννιος Ατίννιος Επιγ νιος Γοργ νιος Μακεδ νιος Κληδ νιος Μαρδ νιος Αµαζ νιος Εµµ νιος Α θαρ νιος Κρ νιος Καταφρ νιος Θεοφρ νιος Ε φρ νιος Σωφρ νιος Πολυχρ νιος Καλπο ρνιος Μεταγείτνιος Κα νιος Ιο νιος Γορτ νιος Ποσειδώνιος Ποσειδεώνιος Συµεώνιος Παιώνιος Απολλώνιος Τελαµώνιος Αµµώνιος Νώνιος Βονώνιος Ποµπώνιος Πετρώνιος Μουσώνιος Αντώνιος Αξιος έξιος ιωδέξιος Ε δ ξιος Π ος Παπιος Ε πρέπιος Ηπιος Ασκληπι ς Πρινκίπιος Ιωσίπιος Ε µ λπιος Ο λπιος Ολ µπιος Ροδ πιος Καλλι πιος Προκ πιος Π πιος Ε τρ πιος Ιππιος Οππιος Κάρπιος Θέσπιος Αλ πιος Αριος Σιδάριος Μακάριος Καλικάριος Ιλάριος Σαικλάριος Μάριος Ρωσδρυµαριος Απολλινάριος Καισάριος Βελισάριος Νεκτάριος Ιανουάριος Παγχάριος Αγριος Ε άγριος Ανδριος Μαιάνδριος Λαβέριος Φοιβέριος Τιβέριος Ελευθέριος Ιέριος Πιέριος Ο αλέριος Νεµέριος Ηµέριος Καληµέριος Ιµέριος Κιµµέριος Νουµέριος Καρτέριος Αστέριος Απονήριος Ανθεστήριος Σωτήριος Ορθριος Εγκαίριος Οριος Επιδα ριος Χρυσα ριος Σκιγγοριος Παρηγ ριος Γρηγ ριος Μ ριος Σπ ριος Καστ ριος Φωσφ ριος Αρριος αµάτριος Κέτριος ηµήτριος Καΰστριος Επιδα ριος Σα ριος Στα ριος Αργ ριος Μαργαδυριος Κ ριος Φιλοκ ριος Κονδο ριος Μερκο ριος Αρο ριος Απατο ριος Βουτο ριος Σ ριος Ασσ ριος Σατ ριος Μαρτ ριος Πορφ ριος ώριος Λώριος Φλώριος Θάσιος Κάσιος Νικάσιος

20 Ισοκάσιος 463 Γλα κος Ισοκάσιος Λάσιος Γελάσιος Τιµάσιος Θαυµάσιος Αθανάσιος Γυµνάσιος Ασπάσιος Ταρασιος Ιµβρασιος Κράσιος Παρράσιος Εορτάσιος Αναστάσιος Τυχάσιος Ικέσιος Συνέσιος Αρέσιος Προηρέσιος Εφέσιος Υβλήσιος Μιλήσιος Ε κλήσιος Νεβρήσιος Κορήσιος Ορτήσιος Αφροδίσιος Αρτεµίσιος Χαρίσιος Ακρίσιος Θεοδ σιος Θευδ σιος Συρηκ σιος Αµβρ σιος Πέρσιος Θαλάσσιος Παρνάσσιος Σ σσιος Θε σιος Ν σιος Αν σιος ιον σιος Πλο σιος Σχινο σιος Αρο σιος Αραρο σιος Ο ρβώσιος ώσιος Ορθώσιος Σαββάτιος Σαµβάτιος Ε σαµβάτιος Μογοδατιος Εκάτιος Εψεµάτιος ωρηµάτιος Μουνάτιος Υπάτιος Παγκράτιος Στράτιος Λοσατιος Τάτιος Αέτιος Πολυέτιος Σαρητιος Κοσητιος Σατητιος Παναίτιος Μελίτιος οµίτιος Μενοίτιος Κρίτιος Ακτιος Ατάκτιος Αβάντιος Αµάντιος Κωνστάντιος Α ξέντιος Τερέντιος Λε ντιος ρακ ντιος Π ντιος Γερ ντιος Κ ντιος Σεροτιος Α γ πτιος Τέρτιος Σιβ ρτιος Κο ρτιος Ανθέστιος Σέστιος Ε έστιος Ηφαίστιος Α βο τιος Λουλλουτιος Σαµουτιος Κοσσο τιος Μακωτιος Φώτιος Ε ιος Φλάουϊος Οκτάουϊος Πακο ϊος Κάλουϊος Σάλουϊος Σίλουϊος Φο λουϊος Νο ϊος Αντιγράφιος Ε γράφιος Χρυσάφιος Ε στέφιος Αλφιος Ν µφιος Αµάχιος Προµάχιος Νουνέχιος Υπερέχιος Βάκχιος Ε στ χιος Μ σχιος Ησ χιος Τ χιος Ε τ χιος Βερραβλωιος Ιδακος Ινδακος Α ακ ς Λυκιακ ς Θαλιακ ς Κυπριακ ς Κυριακ ς Κοµυριακ ς Φ λακος Μακος Μεµακος Σίµακος Μαµµακος Φάρµακος Πακος Θέκος Πελδηκος Πίθηκος Πυριαϊκ ς Κάϊκος Αλαικος Ναϊκ ς Σαµαβραϊκ ς Πάταικος Ο ρβικ ς Στρατηγικ ς Λογικ ς Λάδικος Εγδικος Κλείδικος Σ νδικος Φιλ δικος αµ δικος Τιµ δικος Ερµ δικος Φαν δικος Ξεν δικος Μανδρ δικος Ηρ δικος Ισ δικος Αριστ δικος Ε δικος Ηθικ ς Ιταλικ ς Βαρβηλικος Βασιλικ ς Γαλλικ ς Ανατολικ ς Γαιτυλικ ς Μ κος Γαµικ ς Νοµικ ς Σµ κος Κοσµικ ς Κωµικ ς Ν κος Ελλάνικος Πρυτανικ ς Μηχανικ ς Εχένικος Σκηνικ ς Ε ρηνικ ς Καλλίνικος Επίνικος Πεισίνικος Ναυσίνικος Σωσίνικος Αντίνικος Πάννικος Θε νικος Κλε νικος Ετε νικος Αγαθ νικος Πυθ νικος ι νικος Πυθι νικος Ισι νικος Λωϊ νικος ιακονικ ς Φιλ νικος αµ νικος ηµ νικος Ερµ νικος Ξεν νικος Ιππ νικος Ανδρ νικος Ιερ νικος Θηρ νικος Θρονικ ς Χορ νικος Στρατ νικος Αριστ νικος Ε νικος Πολ νικος Προ νικος Θρασ νικος αφνικ ς Ιωνικ ς Σώνικος Ρο κος Ολυµπικ ς Φιλιππικ ς Καρικ ς Παναµαρικ ς Ανδρικ ς Ναυκληρικ ς Εµπειρικ ς Εµπορικ ς Ρητορικ ς Στεφανηφορικ ς Ιατρικ ς Αρχιατρικ ς Κ ρικος Ο ρικος Αβερσικος Μουσικ ς Ασιατικ ς Σπαρτιατικ ς Ιερατικ ς Αρχιερατικ ς Νικητικ ς Τιµητικ ς Α ξητικ ς ιδακτικ ς Ε φραντικ ς Ποντικ ς Αστικ ς Παρρησιαστικ ς Μυστικ ς Αττικ ς Ζωτικ ς Βιωτικ ς Στρατιωτικ ς Γραφικ ς Νυµφικ ς Βακχικ ς Λυκιαρχικ ς Ιππαρχικ ς Τυχικ ς Φλάκκος Μίκκος Ε αλκος Οξι χολκος Ιο νκος Γλα κος Λάδοκος Καλλίδοκος ηµ δοκος Κ κος Κρ κος Αµάτοκος Μ ρκος Λο περκος Ασκ ς Σασκος Αρεσκος Τετησκος Ερµαΐσκος Ηραΐσκος ίσκος Καρνεΐσκος Λυκίσκος Φιλίσκος Μισκος Λαµίσκος Θεµίσκος Φαιδιµίσκος Μενίσκος Παρµενίσκος Τυραννίσκος Σωφρονίσκος Βοΐσκος Πρίσκος Ταυρίσκος Λεοντίσκος Μυΐσκος Πακτυϊσκος Φο σκος Βα κος Γλα κος

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης.

Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης. A Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης. Αγησίλαος => άγω + λαός Aγλαία => αγλαός =φωτεινός,λαµπερός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ 1. Αύλος Φικτώριος του Γάϊου. Χρονολογείται στις αρχές του 1 ου αιώνα π. Χ. (σ 473 ΑΕΜΘ 17, 2003) 2. άνωρ Αναξιοδότο[υ] Πελλ[αίος] Νοέµβριος 117 π.χ. (σ70,αρ.2,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012 ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 21-58 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 39-32 ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρ Ι Α ΠΝΕΩΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014. Προς. ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014. Προς. ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014 Προς ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Το Τουρνουά Χριστουγέννων παίδων θα διεξαχθεί στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, 26-30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝ ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΛΑΡΙΣΑ 01-03 Μαρ 2013. 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΟΙ. 2/3/2013 Απογ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝ ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΛΑΡΙΣΑ 01-03 Μαρ 2013. 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΟΙ. 2/3/2013 Απογ. 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 117797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 Α.Ο. Ω. ΑΝ Ρ 00:259 110177 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΟΣΦΠ ΑΝ Ρ 00:267 122308 ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 00:294 67661 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6.500 ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ- ΔΟΣ ΚΟΡΙΝ- ΘΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΜΙΔΕΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας

Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας 142 Carmen Astrologicum (Β ) Epitheta planetarum in Z f. 30; iam a F. Cumont in CCAG 2; 81-82 (fr. 2b Stegemann) edita. Quae stellulis notantur

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα