ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 5709 /A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, σε εφαρμογή του άρθρου 6, παρ.2 της υπ αριθμ. ΓΠ 400 (ΦΕΚ 2390 Β ) απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», προτίθεται να προβεί στην επιλογή Ειδικού Εμπειρογνώμονα για το έργο της Διενέργειας των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT στα πλαίσια των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του Κανονισμού με αρ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και τη διάχυσή τους» για τα έτη Για το λόγο αυτό ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την κάλυψη του έργου της Διενέργειας των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών για τα έτη Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρικές και ατομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ.γπ-400/ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ»,άρθρο 6, παρ Επιλογή αναδόχου Η επιλογή του αναδόχου, όπου στο εξής ονομάζεται «εμπειρογνώμων», θα γίνει, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται: α) Έκθεση με την αναλυτική και αξιόπιστη περιγραφή των μεθόδων και του τρόπου διενέργειας των εργασιών υλοποίησης του έργου, β) Περιγραφή και σύνθεση της ομάδας έργου, με την οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητά της για την εκπόνηση του έργου, με βάση 1

2 την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά της σε παρασχεθέντα έργα καθώς και αναφορά των τυπικών προσόντων των υπευθύνων διεξαγωγής του έργου, Η απουσία των ανωτέρω (α και β) στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν λόγω απόρριψης αυτής. 3. Προσόντα του αναδόχου: Ο ανάδοχος, εταιρική ή ατομική επιχείρηση και ειδικότερα οι υπεύθυνοι των ερευνών και οι συνεργάτες τους, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν τα εξής προσόντα επί ποινή απορρίψεως : α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικού ( Πολιτικού, Μηχανολόγου),από ελληνικό Πανεπιστήμιο-Πολυτεχνείο ή αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (5ετούς εκπαίδευσης), με εξειδίκευση στον κλάδο των κατασκευών και του επαγγελματικού εξοπλισμού, που είναι το αντικείμενο των ερευνών. β) Άριστη γνώση της Αγγλικής, που θα αποδεικνύεται με την κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου επιπέδου C2 (Proficiency) ή του Κρατικού πτυχίου Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή σπουδές πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αναγνωρισμένο από το Δικατσά Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου- Πολυτεχνείου. γ) Να είναι γνώστες μηχανογραφικών σχεδιαστικών εφαρμογών (Autocad και συναφή εργαλεία) που θα αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών ή την μελετητική τους εμπειρία. δ) Να έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και στον τομέα μηχανολογικών μελετών. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε έργα συναφή με το αντικείμενο των ερευνών. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Επιπλέον απαιτείται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε ένα από τους υπεύθυνους διεξαγωγής του έργου και τους συνεργάτες τους. 4. Απαραίτητα δικαιολογητικά Ο ανάδοχος για την απόδειξη όλων των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων των υπευθύνων του έργου και των συνεργατών τους, της εμπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων τους, θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5. Υποχρεώσεις αναδόχου Ο εμπειρογνώμων οφείλει να τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα του έργου, όπως τίθενται στην περιγραφή του έργου. 2

3 Ο εμπειρογνώμων οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει τις εκθέσεις διενέργειας των ερευνών, όπως απαιτούνται στην περιγραφή του έργου, στις οποίες δύναται να υποβάλει τις προτάσεις του για βελτίωση ή ανανέωση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των ερευνών. Επειδή θα υπάρχουν απαιτήσεις για διερεύνηση ερωτημάτων και συναντήσεις σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο εμπειρογνώμων θα πρέπει να είναι γενικά διαθέσιμος όποτε του ζητηθεί, και θα πρέπει ακόμη να ορίσει έναν συνεργάτη του, γνώστη του αντικειμένου, της πορείας της έρευνας και των εκάστοτε εκκρεμοτήτων, ο οποίος θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή αδυνατεί να απασχοληθεί, όταν του ζητηθεί, σε περιπτώσεις εκτάκτων θεμάτων που ανακύπτουν. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εντάσσεται και η συμμετοχή του στη συνάντηση της υποομάδας εργασίας με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελλάδος, τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες στον τομέα των κατασκευών και εκπροσώπους της Eurostat, στη χώρα που κατά το πρόγραμμα διοργανώνει τη σύσκεψη, για το έτος 2014 στην Κύπρο. Για τη διενέργεια των ερευνών, εκτιμάται ότι ο εμπειρογνώμων θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία από: 4 πηγές, τουλάχιστον, για τα είδη του εξοπλισμού στη φάση της κύριας έρευνας, 4 πηγές, τουλάχιστον, για όλα τα είδη της έρευνας κατασκευών, Πίνακες με τις κατηγορίες των εν λόγω πηγών από τις οποίες εκτιμά ότι θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για το έργο οφείλει να τους διαθέτει στην ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια του έργου. Οι επαφές για την απόκτηση των πληροφοριών γίνονται με απευθείας συνάντηση, με αλληλογραφία (επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με άντληση αξιόπιστων στοιχείων από το διαδίκτυο. Ο εμπειρογνώμων και οι συνεργάτες του οφείλουν να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που συλλέγουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Νόμο 3832/10, «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα- Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», άρθρο 8 για το Στατιστικό Απόρρητο, καθώς και σύμφωνα με την «αρχή 5» περί «στατιστικού απορρήτου» που διέπει τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και προς το σκοπό αυτό θα υπογράψουν σχετική δήλωση. 6. Οι προδιαγραφές του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί με τίτλο «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ » 7. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 8. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα θα καταβληθεί ως ακολούθως : 3

4

5 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΑ ΕΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2013

6 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έργο: Διενέργεια των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών για λογαριασμό της EUROSTAT στα πλαίσια των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του Κανονισμού με αρ / 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και τη διάχυσή τους, και συγκεκριμένα: 1. Έρευνα ειδών εξοπλισμού 2. Έρευνα στον τομέα των κατασκευών Κόστος: Ευρώ Χρόνος Υλοποίησης: Έτη 2013,2014 Τόπος διενέργειας : Περιφέρεια Πρωτευούσης Σύντομη περιγραφή των εργασιών/ερευνών Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργειας των ερευνών τιμών στα είδη εξοπλισμού και στον τομέα κατασκευών, Συλλογή, έλεγχος, επεξεργασία των στοιχείων τιμών όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στις εν λόγω έρευνες και περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω, καθώς και άλλων στοιχείων, όπως τεχνικών προδιαγραφών, αντιπροσωπευτικότητας και συγκρισιμότητας του κάθε είδους, μέσων αντιπροσωπευτικών τιμών στην επικράτεια κ.ά. Υποβολή των στοιχείων τιμών και λοιπών στοιχείων των ανωτέρω ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ, έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων, της ορθότητας των τιμών σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα,έλεγχος των προτεινόμενων ως αντιπροσωπευτικών ειδών καθώς και έλεγχος των πηγών συλλογής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για τις ανάγκες της κάθε έρευνας, από την ΕΛΣΤΑΤ. Διαβίβαση των στοιχείων στη Eurostat από την ΕΛΣΤΑΤ, Υποβολή των σχετικών εκθέσεων για τη διενέργεια των ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ, Ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά δίδονται από τη Eurostat, μετά τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση και σύγκριση των στοιχείων τιμών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αιτιολογημένες αναθεωρήσεις τιμών και λοιπών στοιχείων σε όσα είδη κρίνεται αναγκαίο, ενεργή συμμετοχή σε όλες τις σχετικές συζητήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν, Επικύρωση των ανωτέρω τιμών και λοιπών στοιχείων, μετά τους απαραίτητους ελέγχους σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ υποβολή αυτών στη Eurostat μέσω της ΕΛΣΤΑΤ, Υποβολή των τελικών εκθέσεων στη Eurostat,μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, Συμμετοχή σε συσκέψεις, της υπό-ομάδος χωρών (Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας) για την από κοινού εξέταση /σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας τιμών του τομέα κατασκευών, Συμμετοχή σε συναντήσεις και συσκέψεις με στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων ή ερωτημάτων, σχετικών με τις έρευνες, που ανακύπτουν από πλευράς Eurostat, ή της ΕΛΣΤΑΤ.

7 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Λεπτομερής περιγραφή και τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ερευνών 1. Ερευνα ειδών εξοπλισμού, έτους Περιεχόμενο Η ακριβής μεθοδολογία και περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας δίδεται από τη Eurostat για τον προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της έρευνας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των τιμών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται. Το έργο της έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθείται περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD, Methodological manual on purchasing power parities) (παράρτημα 1), στις Σημειώσεις για την έρευνα εξοπλισμού (Eurostat, Capital Goods Surveys, Equipment Goods Survey: Briefing Notes, επισυνάπτεται ως παράρτημα 2), καθώς και στις γραπτές σχετικές οδηγίες, αναφορές, διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και προτάσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat, για την έρευνα. Στην έρευνα συμμετέχουν 37 χώρες της Ευρώπης. Η έρευνα αναφέρεται σε συγκεκριμένα προϊόντα για επαγγελματικό εξοπλισμό (μηχανήματα, συσκευές, μεταλλικές κατασκευές, επαγγελματικά οχήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λογισμικό κ.ά.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίδονται από τη EUROSTAT, και περιλαμβάνει κατασκευαστή και τύπο, τεχνικές προδιαγραφές, εξαρτήματα και άλλα στοιχεία, όπου απαιτείται, για τα οποία ζητείται : - χαρακτηριστική μέση τιμή στην ελληνική αγορά - τεχνικές προδιαγραφές (συμφωνία με τις πρότυπες ή ενδεχόμενες αποκλίσεις) - εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην τιμή - αντιπροσωπευτικότητα στην Ελληνική αγορά - λεπτομέρειες που διαμορφώνουν την τιμή (συναρμολόγηση, εγγύηση, μεταφορά κλπ). Η λίστα των ειδών προς έρευνα περιλαμβάνει (τα στοιχεία αναφέρονται στην έρευνα 2011): προϊόντα, με 1 έως 6 ή και περισσότερα είδη (παραλλαγές) ανά προϊόν, είδη (διακεκριμένοι τύποι εξοπλισμού), κατανεμημένα σε 17 βασικές θέσεις (πίνακας 1) Όλα τα προϊόντα εμφανίζονται στον πίνακα 2 Όλη η αλληλογραφία με τη Eurostat, και τις άλλες χώρες γίνεται στην αγγλική. Όλες οι προδιαγραφές και οι οδηγίες είναι στην αγγλική.

8 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Φάσεις εργασιών 1. Κύρια έρευνα (survey) Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (βλ. πίνακα 4) ανά είδος για 85 τουλάχιστον προϊόντα (σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα του 2011). Τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν: - Τον κατασκευαστή και το μοντέλο - Τις τεχνικές προδιαγραφές αναλυτικά - Τους συντελεστές που διαμορφώνουν την τιμή - Την τιμή μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ), για την ποσότητα που προδιαγράφεται - Αν το είδος είναι αντιπροσωπευτικό (representative) στην ελληνική αγορά - Αν το προτεινόμενο είδος είναι ακριβώς το προδιαγραφόμενο (identical) ή είναι άλλο ισοδύναμο (equivalent) - Πρόσθετες σημειώσεις, διευκρινίσεις, παρατηρήσεις και προδιαγραφές επί πλέον κύριων χαρακτηριστικών, αν και όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Eurostat απαιτείται να συγκεντρώνονται πληροφορίες, και να συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα, για περισσότερα από 85 προϊόντα και να συμπληρώνονται τιμές και παρατηρήσεις για περισσότερα από 150 είδη. Η τιμή μονάδος που ζητείται πρέπει να είναι χαρακτηριστική της ελληνικής αγοράς και να αναφέρεται στα μέσα του έτους. Για υπολογισμό της τιμής κάθε είδους απαιτείται η συλλογή τουλάχιστον 2 (ή και περισσότερων) τιμών από διαφορετικές πηγές ή από διαφορετικές προσφορές ή εμπορικές πράξεις, ελέγχεται η αξιοπιστία τους προκειμένου να επιλεγεί μία τιμή που θεωρείται χαρακτηριστική για την ελληνική αγορά. Με βάση την τιμή αυτή γίνεται αναγωγή για προσδιορισμό της μέσης τιμής στην ελληνική επικράτεια, στα μέσα του έτους και με συναλλαγματικές ισοτιμίες των μέσων του έτους. Η τιμή που υπολογίζεται με αυτήν την αναγωγή εισάγεται στο σύστημα ως προσφερόμενη χαρακτηριστική τιμή της ελληνικής αγοράς. Η ΕΛΣΤΑΤ πριν τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη Eurostat ελέγχει τα στοιχεία για την πληρότητά τους, το πλήθος των συλλεχθεισών τιμών, το είδος και το πλήθος των πηγών που αντλήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες για τα είδη και συγκρίνει τα συλλεγέντα στοιχεία με τα αντίστοιχα της προηγούμενης έρευνας. Η συμπλήρωση των στοιχείων τιμών γίνεται σε ειδικό αρχείο της Eurostat από τον εμπειρογνώμονα και αποστέλλεται στη Eurostat, από την ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι τις 31 Αυγούστου Σύνταξη αναλυτικής έκθεσης (Εquipment goods price survey report, part I), με βάση συγκεκριμένο θεματολόγιο και ερωτηματολόγιο για όλες τις φάσεις του έργου από την προετοιμασία έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η αναλυτική έκθεση γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013,παράλληλα με τα αποστελλόμενα στοιχεία.

9 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αναθεωρήσεις / Επικύρωση Ο επανέλεγχος των τιμών, μετά την διαβίβαση τους στη Eurostat και οι πιθανές αναθεωρήσεις διεξάγονται σε 3 φάσεις (I, II, και III),και 1 πρόσθετη τελική. Στις φάσεις αυτές μελετώνται σχολαστικά τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας (με βάση ειδικούς πίνακες της Eurostat), και συγκεκριμένα - τα δεδομένα για τα είδη εκείνα που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές από τις άλλες χώρες, - οι μεταβολές τιμής από την αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα, - οι δείκτες κατά βασική θέση (basic heading) και ο γενικός δείκτης της χώρας, - οι αποκλίσεις των δεικτών αυτών από τους αντίστοιχους των άλλων χωρών και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γίνεται ανάλυση και σχολιασμός των έως την τρέχουσα φάση - αποτελεσμάτων και δίνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην τελική φάση γίνεται επί πλέον επικύρωση των στοιχείων τιμών που έχουν δοθεί. 4. Συμπλήρωση αναλυτικής έκθεσης (Εquipment goods price survey report,part II), με τις τελευταίες φάσεις του έργου (αναθεωρήσεις) και γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Η τελική αναλυτική έκθεση γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 31 Μαΐου 2014 Επί πλέον, και παράλληλα με τις φάσεις του έργου 1 έως 4: 5. Σύνταξη ή αναθεώρηση ειδικής απογραφικής έκθεσης (inventory report), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ (εφόσον απαιτείται). Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται από τον εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. 6. Ειδικά θέματα Διερεύνηση και λεπτομερής τεκμηριωμένη ανάλυση ειδικών σημαντικών προβλημάτων που ανακύπτουν ή τίθενται κατά την πορεία του έργου (από Eurostat, άλλες χώρες, ή την ΕΛΣΤΑΤ). 7. Συμμετοχή σε συναντήσεις α. με εκπροσώπους της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, β. στην ΕΛΣΤΑΤ για συνεννοήσεις, παράδοση της έρευνας και αποστολή της έρευνας και των εκθέσεων στη Eurostat και για ειδικά θέματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

10 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έρευνα κεφαλαιουχικών αγαθών για κατασκευές (construction) για τα έτη 2013 και Περιεχόμενο Η ακριβής μεθοδολογία και περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας δίδεται από τη Eurostat για τον προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της έρευνας και για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των τιμών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για όλες τις κατηγορίες έργων. Το έργο της έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθείται περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD Methodological manual on purchasing power parities) (παράρτημα 1), στις Οδηγίες για τιμές κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού (Pricing Guidelines for Construction and Civil Engineering Projects, Eurostat 2012, επισυνάπτεται ως παράρτημα 3), καθώς και στις πρόσθετες γραπτές οδηγίες, αναφορές και προτάσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat για την έρευνα. Τα έργα συνολικά είναι 7 (βλ. πίνακα 5), με 1 έως 3 παραλλαγές στο κάθε έργο, και συγκεκριμένα - 3 σχετικά με κατοικίες (μονοκατοικία, διαμέρισμα, μεζονέτα), - 2 επαγγελματικοί χώροι (κτήριο εργοστασίου και κτήριο γραφείων), - 2 έργα πολιτικού μηχανικού (δρόμος και γέφυρα), Το κάθε έργο περιλαμβάνει 9 κεφάλαια με ειδικές εργασίες της ίδιας κατηγορίας (χωματουργικά, θεμελίωση, τσιμέντα, τοιχοποιία, επικαλύψεις επιφανειών, ξυλουργικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ.), και το κάθε κεφάλαιο πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή για τις κύριες από πλευράς κόστους ειδικές εργασίες (items) και διευκρινιστικά σχέδια λεπτομερειών (βλ. πίνακες 6, 7 και 8). Συνολικά περιλαμβάνονται προδιαγραφές και ποσότητες για πολύ περισσότερα είδη εργασιών (μερικές εργασίες είναι όμοιες σε διαφορετικά έργα, έχουν δηλαδή κοινή περιγραφή και όμοιες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά διαφορετικές, κατά τεκμήριο, τιμές μονάδος, λόγω των ιδαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε εργασίας στο έργο, όπως συνολικό μέγεθος, θέση έργου, απόσταση απόρριψης υλικών εκσκαφών, κανονισμοί, μέτρα ασφαλείας, διοίκηση έργου κ.ά.π.). Η διενέργεια της έρευνας για το έτος για το έτος 2013 προβλέπει την συλλογή τιμών για όλες τις ειδικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε 3 μόνο έργα και για ορισμένες επιλεγμένες και προκαθορισμένες από τη EUROSTAT ειδικές εργασίες για τα 4 υπόλοιπα έργα. Η διενέργεια της έρευνας για το έτος 2014 προβλέπει την συλλογή τιμών για όλες τις ειδικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε 4 μόνο έργα και για ορισμένες επιλεγμένες και προκαθορισμένες από τη EUROSTAT ειδικές εργασίες για τα 3 υπόλοιπα έργα. Όλη η αλληλογραφία με τη Eurostat, γίνεται στην αγγλική. Όλες οι προδιαγραφές και οι οδηγίες είναι στην αγγλική.

11 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Φάσεις εργασιών 1. Προετοιμασία της έρευνας (pre-survey),για τα έτη 2013 και 2014 Κατά την φάση αυτή απαιτείται η αξιολόγηση των ειδικών εργασιών ανά ερευνώμενο έργο όπως παρέχεται από τη Eurostat και όπου κριθεί απαραίτητο προτείνονται τροποποιήσεις ή προσθήκες των τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών των ειδών. Ειδικότερα απαιτείται: o ανασκόπηση όλων των θεμάτων και των σημείων που προκάλεσαν προβληματισμούς ή αποκλίσεις στην προηγούμενη έρευνα, o σχολαστική διερεύνηση των ειδικών εργασιών ανά έργο που προτείνονται, ανάλυση της τεχνικής περιγραφής τους, προτάσεις για ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις των τεχνικών προδιαγραφών και άλλων χαρακτηριστικών τους (κανονισμών, ποσοτήτων ανά εργασία, προδιαγραφής υλικών κλπ) και επιβεβαίωση, όπου κρίνεται σκόπιμο, στο ερώτημα αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι χαρακτηριστικές στην ελληνική αγορά, και αν η τεχνική τους περιγραφή είναι πλήρης και ακολουθείται κατά τεκμήριο από τους κατασκευαστές. o προτάσεις, μετατροπές προδιαγραφών και συμπληρώσεις ειδών (με προτεινόμενες πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και αναφορά στα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια του έργου - βλ. πίνακα 6, ή και προτάσεις που συνοδεύονται με νέα σχέδια), με σκοπό την προσέγγιση προδιαγραφής ειδών που θα είναι αντιπροσωπευτικά της κατασκευαστικής πρακτικής της χώρας και ταυτόχρονα συγκρίσιμα για όλες ή όσον δυνατόν περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα. o συμμετοχή σε συζήτηση και απαντήσεις σε σχετικές προτάσεις και ερωτήσεις της Εurostat ή άλλων χωρών. o Σχολιασμός και συμπεράσματα από την ολοκλήρωση του έργου της προηγούμενης έρευνας και μελέτη των γενικών κατευθυντήριων οδηγιών για τη νέα έρευνα. Σε όλες τις φάσεις της έρευνας ακολουθείται η γενική περιγραφή και μεθοδολογία για τη διεκπεραίωσή του έργου, όπως λεπτομερώς περιγράφονται: - στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD Methodological manual on purchasing power parities, ιδιαίτερα το κεφάλαιο 11: Construction), - στις αποφάσεις που ελήφθησαν στην σχετική σύσκεψη της Ο.Ε. της Eurostat για τις Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, (στο Λουξεμβούργο) - στις επιπλέον οδηγίες, επεξηγήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat. 2. Κύρια έρευνα (survey),έτους 2013 Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (βλ. πίνακες 5 και 6) ανά ειδική εργασία. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν: - Την τιμή μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ) κάθε ειδικής εργασίας, για την ποσότητα που προδιαγράφεται. Η τιμή κατά εργασία περιλαμβάνει αναλογικά τα εργατικά, τα υλικά και τα γενικά και τα αρχικά έξοδα του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της Eurostat (βλ. πίνακα 9).

12 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Το κόστος, σε ποσοστό του συνολικού κόστους του κάθε έργου, των αμοιβών των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων για μελέτες, επιβλέψεις και λοιπές εργασίες για όλες τις φάσεις (προκαταρκτικές, υλοποίησης και παράδοσης) του έργου, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της Eurostat (βλ. πίνακα 10). - Αν το έργο είναι αντιπροσωπευτικό (representative) στην ελληνική αγορά. - Τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές ή την προσαρμογή των προδιαγραφών τους στις ελληνικές συνθήκες, - Πρόσθετες σημειώσεις, διευκρινίσεις και παρατηρήσεις ανά εργασία, αν και όπου απαιτείται. Για το έτος 2013 απαιτείται η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων και των στοιχείων τιμών όλων των ειδών (ειδικών εργασιών) στις ακόλουθες κατηγορίες έργων κατασκευών: Μονοκατοικία Εργοστάσιο Γέφυρα και συλλογή των στοιχείων τιμών ορισμένων βασικών ειδών (ειδικών εργασιών) ( key items ) των ακόλουθων κατηγοριών έργων κατασκευών: Μεζονέτα Διαμέρισμα Γραφείο Κατασκευή δρόμων από άσφαλτο Η υποβολή των στοιχείων της έρευνας στην ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Για το έτος 2014 απαιτείται η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων και των στοιχείων τιμών όλων των ειδών (ειδικών εργασιών) στις ακόλουθες κατηγορίες έργων κατασκευών: Μεζονέτα Διαμέρισμα Γραφείο Κατασκευή δρόμων από άσφαλτο και συλλογή των στοιχείων τιμών ορισμένων βασικών ειδών (ειδικών εργασιών) ( key items ) των ακόλουθων κατηγοριών έργων κατασκευών: Μονοκατοικία Εργοστάσιο Γέφυρα Η υποβολή των στοιχείων της έρευνας στην ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου Η ΕΛΣΤΑΤ, πριν τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη Eurostat ελέγχει τα στοιχεία τιμών για την πληρότητα τους, για το είδος και τον αριθμό των πηγών που αντλήθηκαν οι πληροφορίες για όλα τα έργα και συγκρίνει τα συλλεγέντα στοιχεία με τα αντίστοιχα της προηγούμενης έρευνας. Η συμπλήρωση των στοιχείων τιμών γίνεται στο ειδικό αρχείο της Eurostat (MSExcel) από τον εμπειρογνώμονα και προωθούνται στη Eurostat από την ΕΛΣΤΑΤ.

13 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Σύνταξη αναλυτικής έκθεσης (Construction price survey report,part I ) με βάση συγκεκριμένο θεματολόγιο και ερωτηματολόγιο που δίδεται από τη Eurostat για όλες τις φάσεις διεξαγωγής της έρευνας. Η αναλυτική έκθεση, για κάθε έτος διενέργειας της έρευνας, γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 αντίστοιχα για κάθε έτος. 4. Αναθεωρήσεις Ο επανέλεγχος των τιμών, μετά την διαβίβαση τους στη Eurostat και οι αναθεωρήσεις διεξάγονται σε 3 φάσεις (I, II, και III),και 1 πρόσθετη τελική. Στις φάσεις αυτές μελετώνται σχολαστικά τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας (με βάση τους ειδικούς πίνακες της Eurostat), και συγκεκριμένα: - τα δεδομένα για τα είδη εκείνα που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανά ειδική εργασία και έργο από τις άλλες χώρες, - οι μεταβολές τιμών από την αντίστοιχη έρευνα του προηγουμένου έτους, - οι δείκτες κατά εργασία, κεφάλαιο, αμοιβές μηχανικών και έργο, καθώς και ο γενικός δείκτης επιπέδου τιμών της χώρας, - οι αποκλίσεις των δεικτών αυτών από τους αντίστοιχους των άλλων χωρών και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και γίνεται σχολιασμός των έως την τρέχουσα φάση - αποτελεσμάτων. Δίνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην τελική φάση γίνεται επί πλέον επικύρωση των στοιχείων που έχουν δοθεί. 5. Συμπλήρωση της αναλυτικής έκθεσης (Construction survey report, part II), με τις τελευταίες φάσεις του έργου (αναθεωρήσεις) και γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Η αναλυτική έκθεση, για κάθε έτος διενέργειας της έρευνας, γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, αντίστοιχα για κάθε έτος, μέχρι τις 31 Μαΐου 2014 και 31 Δεκεμβρίου Επί πλέον, και παράλληλα με τις φάσεις του έργου 1 έως 5: 6. Σύνταξη ή αναθεώρηση ειδικής απογραφικής έκθεσης (inventory report), (εφόσον απαιτείται). σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται από τον εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. 7. Ειδικά θέματα Διερεύνηση και λεπτομερής τεκμηριωμένη ανάλυση ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν ή τίθενται κατά την πορεία του έργου (από Eurostat, άλλες χώρες, ή την ΕΛΣΤΑΤ). 8. Συμμετοχή σε συναντήσεις α. με εκπροσώπους της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ

14 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ β. της υπο-ομάδας εργασίας με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελλάδος, τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες στον τομέα των κατασκευών και εκπροσώπους της Eurostat, στη χώρα που κατά το πρόγραμμα διοργανώνει τη σύσκεψη (για το έτος 2014 στην Κύπρο), γ. στην ΕΛΣΤΑΤ για συνεννοήσεις, και ειδικά θέματα Στο παράρτημα 4 παρέχονται πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του θέματος των Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων, για τις ανάγκες υπολογισμού των οποίων διενεργούνται και οι έρευνες για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Ειδικότερα, περιέχονται γενικές πληροφορίες για τις Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ), ορισμοί των εννοιών που συνδέονται με τις έρευνες ΙΑΔ, τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των δεδομένων των ερευνών και την επικύρωση των αποτελεσμάτων τους καθώς και οι βασικές θέσεις των ειδών του τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών.

15 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έρευνες κεφαλαιουχικών αγαθών Ι. για εξοπλισμό (equipment) II. για κατασκευές (construction) Πίνακες Πίνακας 1 Πίνακας αριθμού προϊόντων και ειδών κατά κεφάλαιο Πίνακας 2 Έρευνα για τον εξοπλισμό: Συνοπτική κατάσταση ειδών (2011) Πίνακας 3 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7 Πίνακας 8 Πίνακας 9 Δείγμα εντύπου προετοιμασίας της έρευνας (pre-survey) για τον εξοπλισμό Δείγμα εντύπου της έρευνας (survey) για τον εξοπλισμό Έργα έρευνας κατασκευών Δείγμα εντύπου προετοιμασίας της έρευνας (pre-survey) και της έρευνας (survey) για τις κατασκευές Δείγμα σχεδίου που συνοδεύει τα έντυπα της για τις κατασκευές Δείγμα σχεδίου έργου για τις κατασκευές Αρχικά και γενικά έξοδα για τις κατασκευές Πίνακας 10 Εργασίες που περιλαμβάνονται στις αμοιβές μηχανικών για τις κατασκευές Παραρτήματα Παράρτημα 1 Eurostat OECD Εγχειρίδιο μεθοδολογίας στις ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων Κεφάλαιο 10: EQUIPMENT GOODS Κεφάλαιο 11: CONSTRUCTION PROJECTS Παράρτημα 2 Οδηγίες για την έρευνα εξοπλισμού (2011) Παράρτημα 3 Οδηγίες για τιμές κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού Παράρτημα 4 Έννοιες - Γλωσσάριο Πίνακας 1 Πίνακας αριθμού προϊόντων και ειδών κατά βασική θέση (ΒΗ)

16 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Table 1: Equipment Goods Survey 2011: Summary analysis of the product/item list BH No. and description Total no. of: Products Items BH I: Fabricated Metal products BH II: Engines, turbines etc BH III: Other general purpose machinery BH IV: Agricultural equipment 9 31 BH V: Machine tools BH VI: Mining and construction equipment 9 26 BH VII: Food, beverage machinery etc BH VIII: Machinery for textiles etc BH IX: Other special purpose machinery etc BH X: Office machinery BH XI: Computers and IT equipment BH XII: Electrical machinery BH XIII: Radio, TV and comms. equipment BH XIV: Optical, medical equipment etc BH XV: Other manufactured goods BH XVI: Vehicles BH XVII: Software TOTAL

17 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 EQUIPMENT GOODS SURVEY 2011: SUMMARY RESULTS LIST Item Product/ Item no. Description I. Fabricated metal products, except machinery and equipment ( ) Extruded al. section: anodised Extruded al. section: non-anodised Packaged steam boiler Single skinned horizontal cylindrical storage tank Double skinned underground horiz. cylindrical storage tank Tank for wine: small Tank for wine: large Cylindrical cooling tank for milk Radiator for central heating applications Cylindrical oil drum Shopping trolley Stainless steel beer keg Steam generator Soldering iron Engineering tool set Automotive tool set Hacksaw Electric rolling-up doors II. Engines and turbines, pumps and compressors ( ) Portable screw compressor Piston (compressor (reciprocating) Submersible water pump Water pump 37 x Industrial petrol engine Marine outboard engine Diesel engine (general purpose) Portable pump Commercial fan III. Other general purpose machinery ( ) Semi-automatic strapping machine Diesel fork lift truck Hand pallet truck Dry powder fire extinguisher Foam fire extinguisher Digital computing scale Pedestrian sweeper Electric hoist Air-conditioning equipment Self-propelled scissor lift Two post car jack Electric fork lift truck

18 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Electric hoisting winch Mechanical steel lifting jack Road sweeper Rough terrain mobile crane IV. Agricultural and forestry machinery ( ) Fertilizer broadcaster Round baler Self-propelled combine harvester Milking unit Diesel tractor: small Diesel tractor: large Grassland mower Trimmer Backpack leaf blower V. Machine tools ( ) Single spindle lathe Pillar drill Eccentric press Hydraulic press brake Electronic orbital sander Plunging router DC welding equipment TIG welder Electric combi-hammer Diamond wall saw Cordless drill Heavy duty cordless combi Power saw CNC Lathe Plasma arc cutting equipment Power grinder VI. Machinery for metallurgy, mining, quarrying and construction ( ) Wheeled loader and excavator Tracked tractor (crawler dozer) Tower crane Skid steer loader Tandem vibrating roller Vibrating plate Trenchless drill Compact track loader Mini-excavator VII. Machinery for food, beverages and tobacco processing ( ) Warm whole milk separator Spiral dough mixer Bread oven Mincing machine Meat cutter Cooking oven Pizza oven Juicer for fruits and vegetables Open fryer Bread cutter

19 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Fork mixer Coffee maker Dish washing machine Ice making machine VIII. Machinery for textile, apparel and leather production ( ) Single thread chainstitch button sewing machine Electronic lockstitch bartacker Single-thread, chainstitch button sewing machine Sewing and scalloping machine Industrial high speed seamer Flatbed interlock stitch machine Automatic lockstitch pocket welt sewer Centrifugal washer/extractor: large Centrifugal washer/extractor: small Industrial dryer Industrial drying ironer Dry cleaning machine Hydro-extractor Industrial ironer Textile labelling machine IX. Other special purpose machinery ( ) Injection moulding machine Blow moulder Panel saw Compact platesetter Two colour offset litho press Adhesive binder for books Tumble dryer Solar panel (collector) Spherical oil tank, plastic Portable X-ray unit Pin pad Key cutting machine Paper folding machine Shrink wrapping machine X. Office machinery ( ) Calculator Calculator with printer Horizontal bar code scanner Digital photocopier b/w Digital photo copier colour Banknote counter Coin counter Electronic cash register Bar code printer Paper shredder Guillotine for cutting paper Lobby cash dispenser Through the wall, walk-up cash dispenser Microfilm scanner Hand held bar code scanner XI. Computers and other information processing equipment ( )

20 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Desktop computer / HP Desktop computer / Dell/Apple Laptop computer / Toshiba/Dell/HP/Lenovo Laptop computer / Lenovo/Apple Laser printer: black and white Laser printer: colour Scanner Server Mobile hard drive Handheld computer Desktop monitor XII. Electrical machinery and apparatus ( ) Diesel generating set for continuous use Diesel generating set for stand-by use Three phase electric motor (aluminium frame) Three phase ground mounted transformer Battery charger and engine starter Low tension circuit breaker A C Starter Softstart Moving head light Portable generator XIII. Radio, television and communications equipment and apparatus ( ) Fax machine without telephone handset Portable walky - talky radio Security camera (indoor) Professional digital colour camera Security equipment system Video conference unit LCD display Plasma display Public address system Professional DVD video player Professional mixer Pocket digital memo Professional dictation machine XIV. Medical, precision and optical instruments, watches and clocks ( ) Analogue/digital combi oscilloscope Digital oscilloscope Scope meter, handheld, colour Blood pressure monitor for professional use Portable electrocardiograph Electrocardiograph for hospitals AC dental X-ray unit Radar for large fishing vessel GPS/WAAS colour LCD GPS plotter Electronic digital theodolite Electronic total station Handheld GPS for GIS and mapping Single lens 35 mm reflex camera Professional digital camera

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Applications Water distribution

Applications Water distribution 1 FH Series Centrifugal electric pumps according to EN 733 (ex DIN 24255). Electric pumps with pump casing in cast iron designed to pump clean, chemically non-aggressive water and liquids. Available versions:

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

MARKET INTRODUCTION System integration

MARKET INTRODUCTION System integration MARKET INTRODUCTION System integration Air to Water Split System Inverter Driven Nomιnal Capacities : 5-6,5-9 - 11,5 kwth Max LWT= 60 C & Min OAT = -15 C COP>= 4.1 Air to Water Monoblock Inverter Driven

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt 763.576.32 SPEC-168 D763.422.2211 COOLING SEALED ENCLOSURE COOLING AIR CONDITIONERS Sealed Enclosure Cooling Air Conditioners SPECTRACOOL SLIM FIT INDOOR S6 1/17 BTU/Hr. 3/5 Watt S1 34/5 BTU/Hr. 1/15 Watt

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT UK Government ICT Strategy 2011 The Government intends to use agile in information and communications technology (ICT) procurement and delivery

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 936/A2-549 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Φωκίων Τάνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET Gas properties, flowrate and conditions 1 Gas name Air RECIPRCATING CMPRESSR CALCULATIN SHEET WITH INTERCLER ( Sheet : 1. f 4.) Item or symbol Quantity Unit Item or symbol Quantity Unit 2 Suction pressure,

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα