ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 5709 /A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, σε εφαρμογή του άρθρου 6, παρ.2 της υπ αριθμ. ΓΠ 400 (ΦΕΚ 2390 Β ) απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», προτίθεται να προβεί στην επιλογή Ειδικού Εμπειρογνώμονα για το έργο της Διενέργειας των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT στα πλαίσια των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του Κανονισμού με αρ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και τη διάχυσή τους» για τα έτη Για το λόγο αυτό ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την κάλυψη του έργου της Διενέργειας των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών για τα έτη Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρικές και ατομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ.γπ-400/ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ»,άρθρο 6, παρ Επιλογή αναδόχου Η επιλογή του αναδόχου, όπου στο εξής ονομάζεται «εμπειρογνώμων», θα γίνει, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται: α) Έκθεση με την αναλυτική και αξιόπιστη περιγραφή των μεθόδων και του τρόπου διενέργειας των εργασιών υλοποίησης του έργου, β) Περιγραφή και σύνθεση της ομάδας έργου, με την οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητά της για την εκπόνηση του έργου, με βάση 1

2 την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά της σε παρασχεθέντα έργα καθώς και αναφορά των τυπικών προσόντων των υπευθύνων διεξαγωγής του έργου, Η απουσία των ανωτέρω (α και β) στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν λόγω απόρριψης αυτής. 3. Προσόντα του αναδόχου: Ο ανάδοχος, εταιρική ή ατομική επιχείρηση και ειδικότερα οι υπεύθυνοι των ερευνών και οι συνεργάτες τους, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν τα εξής προσόντα επί ποινή απορρίψεως : α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικού ( Πολιτικού, Μηχανολόγου),από ελληνικό Πανεπιστήμιο-Πολυτεχνείο ή αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (5ετούς εκπαίδευσης), με εξειδίκευση στον κλάδο των κατασκευών και του επαγγελματικού εξοπλισμού, που είναι το αντικείμενο των ερευνών. β) Άριστη γνώση της Αγγλικής, που θα αποδεικνύεται με την κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου επιπέδου C2 (Proficiency) ή του Κρατικού πτυχίου Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή σπουδές πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αναγνωρισμένο από το Δικατσά Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου- Πολυτεχνείου. γ) Να είναι γνώστες μηχανογραφικών σχεδιαστικών εφαρμογών (Autocad και συναφή εργαλεία) που θα αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών ή την μελετητική τους εμπειρία. δ) Να έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και στον τομέα μηχανολογικών μελετών. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε έργα συναφή με το αντικείμενο των ερευνών. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Επιπλέον απαιτείται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε ένα από τους υπεύθυνους διεξαγωγής του έργου και τους συνεργάτες τους. 4. Απαραίτητα δικαιολογητικά Ο ανάδοχος για την απόδειξη όλων των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων των υπευθύνων του έργου και των συνεργατών τους, της εμπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων τους, θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5. Υποχρεώσεις αναδόχου Ο εμπειρογνώμων οφείλει να τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα του έργου, όπως τίθενται στην περιγραφή του έργου. 2

3 Ο εμπειρογνώμων οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει τις εκθέσεις διενέργειας των ερευνών, όπως απαιτούνται στην περιγραφή του έργου, στις οποίες δύναται να υποβάλει τις προτάσεις του για βελτίωση ή ανανέωση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των ερευνών. Επειδή θα υπάρχουν απαιτήσεις για διερεύνηση ερωτημάτων και συναντήσεις σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο εμπειρογνώμων θα πρέπει να είναι γενικά διαθέσιμος όποτε του ζητηθεί, και θα πρέπει ακόμη να ορίσει έναν συνεργάτη του, γνώστη του αντικειμένου, της πορείας της έρευνας και των εκάστοτε εκκρεμοτήτων, ο οποίος θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή αδυνατεί να απασχοληθεί, όταν του ζητηθεί, σε περιπτώσεις εκτάκτων θεμάτων που ανακύπτουν. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εντάσσεται και η συμμετοχή του στη συνάντηση της υποομάδας εργασίας με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελλάδος, τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες στον τομέα των κατασκευών και εκπροσώπους της Eurostat, στη χώρα που κατά το πρόγραμμα διοργανώνει τη σύσκεψη, για το έτος 2014 στην Κύπρο. Για τη διενέργεια των ερευνών, εκτιμάται ότι ο εμπειρογνώμων θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία από: 4 πηγές, τουλάχιστον, για τα είδη του εξοπλισμού στη φάση της κύριας έρευνας, 4 πηγές, τουλάχιστον, για όλα τα είδη της έρευνας κατασκευών, Πίνακες με τις κατηγορίες των εν λόγω πηγών από τις οποίες εκτιμά ότι θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για το έργο οφείλει να τους διαθέτει στην ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια του έργου. Οι επαφές για την απόκτηση των πληροφοριών γίνονται με απευθείας συνάντηση, με αλληλογραφία (επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με άντληση αξιόπιστων στοιχείων από το διαδίκτυο. Ο εμπειρογνώμων και οι συνεργάτες του οφείλουν να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που συλλέγουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Νόμο 3832/10, «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα- Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», άρθρο 8 για το Στατιστικό Απόρρητο, καθώς και σύμφωνα με την «αρχή 5» περί «στατιστικού απορρήτου» που διέπει τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και προς το σκοπό αυτό θα υπογράψουν σχετική δήλωση. 6. Οι προδιαγραφές του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί με τίτλο «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ » 7. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 8. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα θα καταβληθεί ως ακολούθως : 3

4

5 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΑ ΕΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2013

6 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έργο: Διενέργεια των ερευνών κεφαλαιουχικών αγαθών για λογαριασμό της EUROSTAT στα πλαίσια των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του Κανονισμού με αρ / 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και τη διάχυσή τους, και συγκεκριμένα: 1. Έρευνα ειδών εξοπλισμού 2. Έρευνα στον τομέα των κατασκευών Κόστος: Ευρώ Χρόνος Υλοποίησης: Έτη 2013,2014 Τόπος διενέργειας : Περιφέρεια Πρωτευούσης Σύντομη περιγραφή των εργασιών/ερευνών Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργειας των ερευνών τιμών στα είδη εξοπλισμού και στον τομέα κατασκευών, Συλλογή, έλεγχος, επεξεργασία των στοιχείων τιμών όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στις εν λόγω έρευνες και περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω, καθώς και άλλων στοιχείων, όπως τεχνικών προδιαγραφών, αντιπροσωπευτικότητας και συγκρισιμότητας του κάθε είδους, μέσων αντιπροσωπευτικών τιμών στην επικράτεια κ.ά. Υποβολή των στοιχείων τιμών και λοιπών στοιχείων των ανωτέρω ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ, έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων, της ορθότητας των τιμών σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα,έλεγχος των προτεινόμενων ως αντιπροσωπευτικών ειδών καθώς και έλεγχος των πηγών συλλογής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για τις ανάγκες της κάθε έρευνας, από την ΕΛΣΤΑΤ. Διαβίβαση των στοιχείων στη Eurostat από την ΕΛΣΤΑΤ, Υποβολή των σχετικών εκθέσεων για τη διενέργεια των ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ, Ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά δίδονται από τη Eurostat, μετά τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση και σύγκριση των στοιχείων τιμών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αιτιολογημένες αναθεωρήσεις τιμών και λοιπών στοιχείων σε όσα είδη κρίνεται αναγκαίο, ενεργή συμμετοχή σε όλες τις σχετικές συζητήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν, Επικύρωση των ανωτέρω τιμών και λοιπών στοιχείων, μετά τους απαραίτητους ελέγχους σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ υποβολή αυτών στη Eurostat μέσω της ΕΛΣΤΑΤ, Υποβολή των τελικών εκθέσεων στη Eurostat,μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, Συμμετοχή σε συσκέψεις, της υπό-ομάδος χωρών (Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας) για την από κοινού εξέταση /σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας τιμών του τομέα κατασκευών, Συμμετοχή σε συναντήσεις και συσκέψεις με στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων ή ερωτημάτων, σχετικών με τις έρευνες, που ανακύπτουν από πλευράς Eurostat, ή της ΕΛΣΤΑΤ.

7 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Λεπτομερής περιγραφή και τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ερευνών 1. Ερευνα ειδών εξοπλισμού, έτους Περιεχόμενο Η ακριβής μεθοδολογία και περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας δίδεται από τη Eurostat για τον προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της έρευνας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των τιμών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται. Το έργο της έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθείται περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD, Methodological manual on purchasing power parities) (παράρτημα 1), στις Σημειώσεις για την έρευνα εξοπλισμού (Eurostat, Capital Goods Surveys, Equipment Goods Survey: Briefing Notes, επισυνάπτεται ως παράρτημα 2), καθώς και στις γραπτές σχετικές οδηγίες, αναφορές, διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και προτάσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat, για την έρευνα. Στην έρευνα συμμετέχουν 37 χώρες της Ευρώπης. Η έρευνα αναφέρεται σε συγκεκριμένα προϊόντα για επαγγελματικό εξοπλισμό (μηχανήματα, συσκευές, μεταλλικές κατασκευές, επαγγελματικά οχήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λογισμικό κ.ά.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίδονται από τη EUROSTAT, και περιλαμβάνει κατασκευαστή και τύπο, τεχνικές προδιαγραφές, εξαρτήματα και άλλα στοιχεία, όπου απαιτείται, για τα οποία ζητείται : - χαρακτηριστική μέση τιμή στην ελληνική αγορά - τεχνικές προδιαγραφές (συμφωνία με τις πρότυπες ή ενδεχόμενες αποκλίσεις) - εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην τιμή - αντιπροσωπευτικότητα στην Ελληνική αγορά - λεπτομέρειες που διαμορφώνουν την τιμή (συναρμολόγηση, εγγύηση, μεταφορά κλπ). Η λίστα των ειδών προς έρευνα περιλαμβάνει (τα στοιχεία αναφέρονται στην έρευνα 2011): προϊόντα, με 1 έως 6 ή και περισσότερα είδη (παραλλαγές) ανά προϊόν, είδη (διακεκριμένοι τύποι εξοπλισμού), κατανεμημένα σε 17 βασικές θέσεις (πίνακας 1) Όλα τα προϊόντα εμφανίζονται στον πίνακα 2 Όλη η αλληλογραφία με τη Eurostat, και τις άλλες χώρες γίνεται στην αγγλική. Όλες οι προδιαγραφές και οι οδηγίες είναι στην αγγλική.

8 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Φάσεις εργασιών 1. Κύρια έρευνα (survey) Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (βλ. πίνακα 4) ανά είδος για 85 τουλάχιστον προϊόντα (σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα του 2011). Τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν: - Τον κατασκευαστή και το μοντέλο - Τις τεχνικές προδιαγραφές αναλυτικά - Τους συντελεστές που διαμορφώνουν την τιμή - Την τιμή μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ), για την ποσότητα που προδιαγράφεται - Αν το είδος είναι αντιπροσωπευτικό (representative) στην ελληνική αγορά - Αν το προτεινόμενο είδος είναι ακριβώς το προδιαγραφόμενο (identical) ή είναι άλλο ισοδύναμο (equivalent) - Πρόσθετες σημειώσεις, διευκρινίσεις, παρατηρήσεις και προδιαγραφές επί πλέον κύριων χαρακτηριστικών, αν και όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Eurostat απαιτείται να συγκεντρώνονται πληροφορίες, και να συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα, για περισσότερα από 85 προϊόντα και να συμπληρώνονται τιμές και παρατηρήσεις για περισσότερα από 150 είδη. Η τιμή μονάδος που ζητείται πρέπει να είναι χαρακτηριστική της ελληνικής αγοράς και να αναφέρεται στα μέσα του έτους. Για υπολογισμό της τιμής κάθε είδους απαιτείται η συλλογή τουλάχιστον 2 (ή και περισσότερων) τιμών από διαφορετικές πηγές ή από διαφορετικές προσφορές ή εμπορικές πράξεις, ελέγχεται η αξιοπιστία τους προκειμένου να επιλεγεί μία τιμή που θεωρείται χαρακτηριστική για την ελληνική αγορά. Με βάση την τιμή αυτή γίνεται αναγωγή για προσδιορισμό της μέσης τιμής στην ελληνική επικράτεια, στα μέσα του έτους και με συναλλαγματικές ισοτιμίες των μέσων του έτους. Η τιμή που υπολογίζεται με αυτήν την αναγωγή εισάγεται στο σύστημα ως προσφερόμενη χαρακτηριστική τιμή της ελληνικής αγοράς. Η ΕΛΣΤΑΤ πριν τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη Eurostat ελέγχει τα στοιχεία για την πληρότητά τους, το πλήθος των συλλεχθεισών τιμών, το είδος και το πλήθος των πηγών που αντλήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες για τα είδη και συγκρίνει τα συλλεγέντα στοιχεία με τα αντίστοιχα της προηγούμενης έρευνας. Η συμπλήρωση των στοιχείων τιμών γίνεται σε ειδικό αρχείο της Eurostat από τον εμπειρογνώμονα και αποστέλλεται στη Eurostat, από την ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι τις 31 Αυγούστου Σύνταξη αναλυτικής έκθεσης (Εquipment goods price survey report, part I), με βάση συγκεκριμένο θεματολόγιο και ερωτηματολόγιο για όλες τις φάσεις του έργου από την προετοιμασία έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η αναλυτική έκθεση γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013,παράλληλα με τα αποστελλόμενα στοιχεία.

9 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αναθεωρήσεις / Επικύρωση Ο επανέλεγχος των τιμών, μετά την διαβίβαση τους στη Eurostat και οι πιθανές αναθεωρήσεις διεξάγονται σε 3 φάσεις (I, II, και III),και 1 πρόσθετη τελική. Στις φάσεις αυτές μελετώνται σχολαστικά τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας (με βάση ειδικούς πίνακες της Eurostat), και συγκεκριμένα - τα δεδομένα για τα είδη εκείνα που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές από τις άλλες χώρες, - οι μεταβολές τιμής από την αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα, - οι δείκτες κατά βασική θέση (basic heading) και ο γενικός δείκτης της χώρας, - οι αποκλίσεις των δεικτών αυτών από τους αντίστοιχους των άλλων χωρών και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γίνεται ανάλυση και σχολιασμός των έως την τρέχουσα φάση - αποτελεσμάτων και δίνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην τελική φάση γίνεται επί πλέον επικύρωση των στοιχείων τιμών που έχουν δοθεί. 4. Συμπλήρωση αναλυτικής έκθεσης (Εquipment goods price survey report,part II), με τις τελευταίες φάσεις του έργου (αναθεωρήσεις) και γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Η τελική αναλυτική έκθεση γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 31 Μαΐου 2014 Επί πλέον, και παράλληλα με τις φάσεις του έργου 1 έως 4: 5. Σύνταξη ή αναθεώρηση ειδικής απογραφικής έκθεσης (inventory report), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ (εφόσον απαιτείται). Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται από τον εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. 6. Ειδικά θέματα Διερεύνηση και λεπτομερής τεκμηριωμένη ανάλυση ειδικών σημαντικών προβλημάτων που ανακύπτουν ή τίθενται κατά την πορεία του έργου (από Eurostat, άλλες χώρες, ή την ΕΛΣΤΑΤ). 7. Συμμετοχή σε συναντήσεις α. με εκπροσώπους της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, β. στην ΕΛΣΤΑΤ για συνεννοήσεις, παράδοση της έρευνας και αποστολή της έρευνας και των εκθέσεων στη Eurostat και για ειδικά θέματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

10 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έρευνα κεφαλαιουχικών αγαθών για κατασκευές (construction) για τα έτη 2013 και Περιεχόμενο Η ακριβής μεθοδολογία και περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας δίδεται από τη Eurostat για τον προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της έρευνας και για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των τιμών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για όλες τις κατηγορίες έργων. Το έργο της έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθείται περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD Methodological manual on purchasing power parities) (παράρτημα 1), στις Οδηγίες για τιμές κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού (Pricing Guidelines for Construction and Civil Engineering Projects, Eurostat 2012, επισυνάπτεται ως παράρτημα 3), καθώς και στις πρόσθετες γραπτές οδηγίες, αναφορές και προτάσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat για την έρευνα. Τα έργα συνολικά είναι 7 (βλ. πίνακα 5), με 1 έως 3 παραλλαγές στο κάθε έργο, και συγκεκριμένα - 3 σχετικά με κατοικίες (μονοκατοικία, διαμέρισμα, μεζονέτα), - 2 επαγγελματικοί χώροι (κτήριο εργοστασίου και κτήριο γραφείων), - 2 έργα πολιτικού μηχανικού (δρόμος και γέφυρα), Το κάθε έργο περιλαμβάνει 9 κεφάλαια με ειδικές εργασίες της ίδιας κατηγορίας (χωματουργικά, θεμελίωση, τσιμέντα, τοιχοποιία, επικαλύψεις επιφανειών, ξυλουργικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ.), και το κάθε κεφάλαιο πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή για τις κύριες από πλευράς κόστους ειδικές εργασίες (items) και διευκρινιστικά σχέδια λεπτομερειών (βλ. πίνακες 6, 7 και 8). Συνολικά περιλαμβάνονται προδιαγραφές και ποσότητες για πολύ περισσότερα είδη εργασιών (μερικές εργασίες είναι όμοιες σε διαφορετικά έργα, έχουν δηλαδή κοινή περιγραφή και όμοιες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά διαφορετικές, κατά τεκμήριο, τιμές μονάδος, λόγω των ιδαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε εργασίας στο έργο, όπως συνολικό μέγεθος, θέση έργου, απόσταση απόρριψης υλικών εκσκαφών, κανονισμοί, μέτρα ασφαλείας, διοίκηση έργου κ.ά.π.). Η διενέργεια της έρευνας για το έτος για το έτος 2013 προβλέπει την συλλογή τιμών για όλες τις ειδικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε 3 μόνο έργα και για ορισμένες επιλεγμένες και προκαθορισμένες από τη EUROSTAT ειδικές εργασίες για τα 4 υπόλοιπα έργα. Η διενέργεια της έρευνας για το έτος 2014 προβλέπει την συλλογή τιμών για όλες τις ειδικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε 4 μόνο έργα και για ορισμένες επιλεγμένες και προκαθορισμένες από τη EUROSTAT ειδικές εργασίες για τα 3 υπόλοιπα έργα. Όλη η αλληλογραφία με τη Eurostat, γίνεται στην αγγλική. Όλες οι προδιαγραφές και οι οδηγίες είναι στην αγγλική.

11 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Φάσεις εργασιών 1. Προετοιμασία της έρευνας (pre-survey),για τα έτη 2013 και 2014 Κατά την φάση αυτή απαιτείται η αξιολόγηση των ειδικών εργασιών ανά ερευνώμενο έργο όπως παρέχεται από τη Eurostat και όπου κριθεί απαραίτητο προτείνονται τροποποιήσεις ή προσθήκες των τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών των ειδών. Ειδικότερα απαιτείται: o ανασκόπηση όλων των θεμάτων και των σημείων που προκάλεσαν προβληματισμούς ή αποκλίσεις στην προηγούμενη έρευνα, o σχολαστική διερεύνηση των ειδικών εργασιών ανά έργο που προτείνονται, ανάλυση της τεχνικής περιγραφής τους, προτάσεις για ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις των τεχνικών προδιαγραφών και άλλων χαρακτηριστικών τους (κανονισμών, ποσοτήτων ανά εργασία, προδιαγραφής υλικών κλπ) και επιβεβαίωση, όπου κρίνεται σκόπιμο, στο ερώτημα αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι χαρακτηριστικές στην ελληνική αγορά, και αν η τεχνική τους περιγραφή είναι πλήρης και ακολουθείται κατά τεκμήριο από τους κατασκευαστές. o προτάσεις, μετατροπές προδιαγραφών και συμπληρώσεις ειδών (με προτεινόμενες πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και αναφορά στα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια του έργου - βλ. πίνακα 6, ή και προτάσεις που συνοδεύονται με νέα σχέδια), με σκοπό την προσέγγιση προδιαγραφής ειδών που θα είναι αντιπροσωπευτικά της κατασκευαστικής πρακτικής της χώρας και ταυτόχρονα συγκρίσιμα για όλες ή όσον δυνατόν περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα. o συμμετοχή σε συζήτηση και απαντήσεις σε σχετικές προτάσεις και ερωτήσεις της Εurostat ή άλλων χωρών. o Σχολιασμός και συμπεράσματα από την ολοκλήρωση του έργου της προηγούμενης έρευνας και μελέτη των γενικών κατευθυντήριων οδηγιών για τη νέα έρευνα. Σε όλες τις φάσεις της έρευνας ακολουθείται η γενική περιγραφή και μεθοδολογία για τη διεκπεραίωσή του έργου, όπως λεπτομερώς περιγράφονται: - στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat (Eurostat OECD Methodological manual on purchasing power parities, ιδιαίτερα το κεφάλαιο 11: Construction), - στις αποφάσεις που ελήφθησαν στην σχετική σύσκεψη της Ο.Ε. της Eurostat για τις Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, (στο Λουξεμβούργο) - στις επιπλέον οδηγίες, επεξηγήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις που αποστέλλονται από τη Eurostat. 2. Κύρια έρευνα (survey),έτους 2013 Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (βλ. πίνακες 5 και 6) ανά ειδική εργασία. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν: - Την τιμή μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ) κάθε ειδικής εργασίας, για την ποσότητα που προδιαγράφεται. Η τιμή κατά εργασία περιλαμβάνει αναλογικά τα εργατικά, τα υλικά και τα γενικά και τα αρχικά έξοδα του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της Eurostat (βλ. πίνακα 9).

12 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Το κόστος, σε ποσοστό του συνολικού κόστους του κάθε έργου, των αμοιβών των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων για μελέτες, επιβλέψεις και λοιπές εργασίες για όλες τις φάσεις (προκαταρκτικές, υλοποίησης και παράδοσης) του έργου, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της Eurostat (βλ. πίνακα 10). - Αν το έργο είναι αντιπροσωπευτικό (representative) στην ελληνική αγορά. - Τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές ή την προσαρμογή των προδιαγραφών τους στις ελληνικές συνθήκες, - Πρόσθετες σημειώσεις, διευκρινίσεις και παρατηρήσεις ανά εργασία, αν και όπου απαιτείται. Για το έτος 2013 απαιτείται η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων και των στοιχείων τιμών όλων των ειδών (ειδικών εργασιών) στις ακόλουθες κατηγορίες έργων κατασκευών: Μονοκατοικία Εργοστάσιο Γέφυρα και συλλογή των στοιχείων τιμών ορισμένων βασικών ειδών (ειδικών εργασιών) ( key items ) των ακόλουθων κατηγοριών έργων κατασκευών: Μεζονέτα Διαμέρισμα Γραφείο Κατασκευή δρόμων από άσφαλτο Η υποβολή των στοιχείων της έρευνας στην ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Για το έτος 2014 απαιτείται η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων και των στοιχείων τιμών όλων των ειδών (ειδικών εργασιών) στις ακόλουθες κατηγορίες έργων κατασκευών: Μεζονέτα Διαμέρισμα Γραφείο Κατασκευή δρόμων από άσφαλτο και συλλογή των στοιχείων τιμών ορισμένων βασικών ειδών (ειδικών εργασιών) ( key items ) των ακόλουθων κατηγοριών έργων κατασκευών: Μονοκατοικία Εργοστάσιο Γέφυρα Η υποβολή των στοιχείων της έρευνας στην ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου Η ΕΛΣΤΑΤ, πριν τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη Eurostat ελέγχει τα στοιχεία τιμών για την πληρότητα τους, για το είδος και τον αριθμό των πηγών που αντλήθηκαν οι πληροφορίες για όλα τα έργα και συγκρίνει τα συλλεγέντα στοιχεία με τα αντίστοιχα της προηγούμενης έρευνας. Η συμπλήρωση των στοιχείων τιμών γίνεται στο ειδικό αρχείο της Eurostat (MSExcel) από τον εμπειρογνώμονα και προωθούνται στη Eurostat από την ΕΛΣΤΑΤ.

13 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Σύνταξη αναλυτικής έκθεσης (Construction price survey report,part I ) με βάση συγκεκριμένο θεματολόγιο και ερωτηματολόγιο που δίδεται από τη Eurostat για όλες τις φάσεις διεξαγωγής της έρευνας. Η αναλυτική έκθεση, για κάθε έτος διενέργειας της έρευνας, γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 αντίστοιχα για κάθε έτος. 4. Αναθεωρήσεις Ο επανέλεγχος των τιμών, μετά την διαβίβαση τους στη Eurostat και οι αναθεωρήσεις διεξάγονται σε 3 φάσεις (I, II, και III),και 1 πρόσθετη τελική. Στις φάσεις αυτές μελετώνται σχολαστικά τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας (με βάση τους ειδικούς πίνακες της Eurostat), και συγκεκριμένα: - τα δεδομένα για τα είδη εκείνα που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανά ειδική εργασία και έργο από τις άλλες χώρες, - οι μεταβολές τιμών από την αντίστοιχη έρευνα του προηγουμένου έτους, - οι δείκτες κατά εργασία, κεφάλαιο, αμοιβές μηχανικών και έργο, καθώς και ο γενικός δείκτης επιπέδου τιμών της χώρας, - οι αποκλίσεις των δεικτών αυτών από τους αντίστοιχους των άλλων χωρών και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και γίνεται σχολιασμός των έως την τρέχουσα φάση - αποτελεσμάτων. Δίνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην τελική φάση γίνεται επί πλέον επικύρωση των στοιχείων που έχουν δοθεί. 5. Συμπλήρωση της αναλυτικής έκθεσης (Construction survey report, part II), με τις τελευταίες φάσεις του έργου (αναθεωρήσεις) και γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Η αναλυτική έκθεση, για κάθε έτος διενέργειας της έρευνας, γίνεται από τον εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το πρότυπο της Eurostat, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, και αποστέλλεται στη Eurostat, αντίστοιχα για κάθε έτος, μέχρι τις 31 Μαΐου 2014 και 31 Δεκεμβρίου Επί πλέον, και παράλληλα με τις φάσεις του έργου 1 έως 5: 6. Σύνταξη ή αναθεώρηση ειδικής απογραφικής έκθεσης (inventory report), (εφόσον απαιτείται). σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται από τον εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. 7. Ειδικά θέματα Διερεύνηση και λεπτομερής τεκμηριωμένη ανάλυση ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν ή τίθενται κατά την πορεία του έργου (από Eurostat, άλλες χώρες, ή την ΕΛΣΤΑΤ). 8. Συμμετοχή σε συναντήσεις α. με εκπροσώπους της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ

14 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ β. της υπο-ομάδας εργασίας με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελλάδος, τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες στον τομέα των κατασκευών και εκπροσώπους της Eurostat, στη χώρα που κατά το πρόγραμμα διοργανώνει τη σύσκεψη (για το έτος 2014 στην Κύπρο), γ. στην ΕΛΣΤΑΤ για συνεννοήσεις, και ειδικά θέματα Στο παράρτημα 4 παρέχονται πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του θέματος των Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων, για τις ανάγκες υπολογισμού των οποίων διενεργούνται και οι έρευνες για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Ειδικότερα, περιέχονται γενικές πληροφορίες για τις Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ), ορισμοί των εννοιών που συνδέονται με τις έρευνες ΙΑΔ, τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των δεδομένων των ερευνών και την επικύρωση των αποτελεσμάτων τους καθώς και οι βασικές θέσεις των ειδών του τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών.

15 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Έρευνες κεφαλαιουχικών αγαθών Ι. για εξοπλισμό (equipment) II. για κατασκευές (construction) Πίνακες Πίνακας 1 Πίνακας αριθμού προϊόντων και ειδών κατά κεφάλαιο Πίνακας 2 Έρευνα για τον εξοπλισμό: Συνοπτική κατάσταση ειδών (2011) Πίνακας 3 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7 Πίνακας 8 Πίνακας 9 Δείγμα εντύπου προετοιμασίας της έρευνας (pre-survey) για τον εξοπλισμό Δείγμα εντύπου της έρευνας (survey) για τον εξοπλισμό Έργα έρευνας κατασκευών Δείγμα εντύπου προετοιμασίας της έρευνας (pre-survey) και της έρευνας (survey) για τις κατασκευές Δείγμα σχεδίου που συνοδεύει τα έντυπα της για τις κατασκευές Δείγμα σχεδίου έργου για τις κατασκευές Αρχικά και γενικά έξοδα για τις κατασκευές Πίνακας 10 Εργασίες που περιλαμβάνονται στις αμοιβές μηχανικών για τις κατασκευές Παραρτήματα Παράρτημα 1 Eurostat OECD Εγχειρίδιο μεθοδολογίας στις ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων Κεφάλαιο 10: EQUIPMENT GOODS Κεφάλαιο 11: CONSTRUCTION PROJECTS Παράρτημα 2 Οδηγίες για την έρευνα εξοπλισμού (2011) Παράρτημα 3 Οδηγίες για τιμές κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού Παράρτημα 4 Έννοιες - Γλωσσάριο Πίνακας 1 Πίνακας αριθμού προϊόντων και ειδών κατά βασική θέση (ΒΗ)

16 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Table 1: Equipment Goods Survey 2011: Summary analysis of the product/item list BH No. and description Total no. of: Products Items BH I: Fabricated Metal products BH II: Engines, turbines etc BH III: Other general purpose machinery BH IV: Agricultural equipment 9 31 BH V: Machine tools BH VI: Mining and construction equipment 9 26 BH VII: Food, beverage machinery etc BH VIII: Machinery for textiles etc BH IX: Other special purpose machinery etc BH X: Office machinery BH XI: Computers and IT equipment BH XII: Electrical machinery BH XIII: Radio, TV and comms. equipment BH XIV: Optical, medical equipment etc BH XV: Other manufactured goods BH XVI: Vehicles BH XVII: Software TOTAL

17 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 EQUIPMENT GOODS SURVEY 2011: SUMMARY RESULTS LIST Item Product/ Item no. Description I. Fabricated metal products, except machinery and equipment ( ) Extruded al. section: anodised Extruded al. section: non-anodised Packaged steam boiler Single skinned horizontal cylindrical storage tank Double skinned underground horiz. cylindrical storage tank Tank for wine: small Tank for wine: large Cylindrical cooling tank for milk Radiator for central heating applications Cylindrical oil drum Shopping trolley Stainless steel beer keg Steam generator Soldering iron Engineering tool set Automotive tool set Hacksaw Electric rolling-up doors II. Engines and turbines, pumps and compressors ( ) Portable screw compressor Piston (compressor (reciprocating) Submersible water pump Water pump 37 x Industrial petrol engine Marine outboard engine Diesel engine (general purpose) Portable pump Commercial fan III. Other general purpose machinery ( ) Semi-automatic strapping machine Diesel fork lift truck Hand pallet truck Dry powder fire extinguisher Foam fire extinguisher Digital computing scale Pedestrian sweeper Electric hoist Air-conditioning equipment Self-propelled scissor lift Two post car jack Electric fork lift truck

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα