Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices *"

Transcript

1 H διαστασιοποίηση βιοµηχανικών συσσωρευτών µολύβδου και η επιλογή τους από πίνακες των κατασκευαστών. Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices * Πρόλογος: Η επιλογή και διαστασιοποίηση των βιοµηχανικής χρήσης συσσωρευτών µολύβδου γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια. Ιδιαίτερες και συγκεκριµένες παράµετροι πρέπει να λαβαίνονται υπ όψιν σε µορφή συντελεστών πριν από την τελική επιλογή της χωρητικότητας των συσσωρευτών. Για τον ακριβή υπολογισµό καλό θα είναι οι πίνακες του συντελεστή K καθώς και του θερµοκρασιακού συντελεστή να δίνονται από τον κατασκευαστή των συσσωρευτών που επιλέγονται. - Παράγοντες / Παράµετροι 1) Συντελεστής Κ, (δίνεται και ως C k ) (Πίνακας 2). Ο λόγος της ονοµαστικής χωρητικότητας προς την ένταση του ρεύµατος σε Aµπέρ, (Α), που µπορεί να τροφοδοτήσει µία πηγή στον απαιτούµενο χρόνο t. 2) Θερµοκρασιακός Συντελεστής, (δίνεται και ως C TC ).(Πίνακας 3), Ο λόγος της ονοµαστικής χωρητικότητας προς την χωρητικότητα που αποδίδει ο συσσωρευτής στον ίδιο χρόνο αλλά σε µε θερµοκρασία t C. 3) Συντελεστής γήρανσης, (δίνεται και ως C ΑF ). Υπό κανονικές συνθήκες είναι 1,25 (= 1,0/0,8) δεχόµενοι µε το 80% την εναποµένουσα χωρητικότητα στο τέλος ζωής του συσσωρευτή. 4) Συντελεστής Σφάλµατος σχεδιασµού, (δίνεται και ως C DM ). Υπολογίζουµε συνήθως επιπλέον ένα 10% της προκύπτουσας από υπολογισµούς χωρητικότητας για ασφάλεια σε ενδεχόµενα σφάλµατα ή λάθη στους υπολογισµούς / δεδοµένα του φορτίου συντελεστής αυτός µπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. 5) Συντελεστής πιθανής υπερφόρτωσης ή µελλοντικής επέκτασης, (δίνεται και ως C OL ), Εφεδρική χωρητικότητα που µπορεί να απαιτηθεί µελλοντικά και είναι γνωστή, π.χ. να υποστηρίξει επιπλέον φορτία που τυχόν θα υπάρξουν. Συνήθως ορίζεται σαν 10% επιπλέον. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα επιλογής ανάλογα τις απαιτήσεις του χρήστη / εφαρµογής. A) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Τα τηλεπικοινωνιακά φορτία απαιτούν σταθερό συνεχές ρεύµα για να λειτουργήσουν. Η διαδικασία υπολογισµού του κατάλληλου συσσωρευτή για εφαρµογές συνεχούς ρεύµατος αναλύεται παρακάτω. - Ένα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ.. 1) Ρεύµα φορτίου 15Α 2) ιάρκεια λειτουργίας από συσσωρευτές 5 ώρες 3) Τάση συστήµατος 48 V 4) Χαµηλότερη τάση στοιχείου συσ/τή 1,75V (συνήθως 42,00Vdc) 5) Ελάχιστη Θερµοκρασία λειτουργίας 25 ο C - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Βήµα 1: Υπολογισµός αριθµού των συσσωρευτών / συσσωρευτών 12V ή 6V Αριθµός συσσωρευτών 12V = Τάση συστήµατος / ονοµαστική τάση µπαταρίας (=12V) 48 / 12 = 4 µπαταρίες 12V Αριθµός συσσωρευτών 6V = Τάση συστήµατος / ονοµαστική τάση µπαταρίας (=6V) 48 / 6 = 8 µπαταρίες 6V Βήµα 2 : Επιλογή του συντελεστή Κ. BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 1/8

2 Επιλέγουµε τον συντελεστή Κ από τον πίνακα 2. Για τις 5 ώρες (300 λεπτά) εκφόρτιση έως το ελάχιστο δυναµικό στοιχείου 1,75Vpc (ανά στοιχείο / per cell) (C K ) έχουµε συντελεστή Κ=5,76 Βήµα 3 : Υπολογισµός σε αµπερώρια (=χωρητικότητα) Απαιτούµενη χωρητικότητα = Ρεύµα φορτίου [Α] x Συντελεστής Κ, 15 x 5,76 = 86,4 Ah Βήµα 4 : Απαιτήσεις θερµοκρασιακού συντελεστή. (C TC ) Θερµοκρασιακός συντελεστής για 25 C είναι 1,0 Χωρητικότητα που απαιτείται για αυτή την θερµοκρασία TC )= 86,4 x 1,0 = 86,4 Αh Βήµα 5 : Απαιτήσεις συντελεστής γήρανσης (C AF ) 86,4 x 1,25 = 108 Αh Βήµα 6 : Επιλογή συσσωρευτή: Επιλέγουµε συσσωρευτή που έχει χωρητικότητα όσο πιο κοντά στην υπολογισµένη αλλά ποτέ µικρότερη. Για να επιλέξουµε οι συνθήκες είναι: Θερµοκρασία 25 o C, Πέρας εκφόρτισης 1,75Vpc και ο χρόνος εκφόρτισης 10 ώρες, από αναγωγή µε τον συντελεστή K. - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράδειγµα οι συντελεστές υπερφόρτωσης και Σφάλµατος σχεδιασµού δεν έχουν υπολογιστεί µιας και δεν µας δόθηκαν. B) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΩΣ UPS. - Τα φορτία που σχετίζονται µε UPS απαιτούν συνεχές ρεύµα για να λειτουργήσουν σε κατάσταση διακοπής του δικτύου τροφοδοσίας τους. Η διαδικασία υπολογισµού της κατάλληλης συστοιχίας για αυτές τις εφαρµογές αναλύεται παρακάτω µε ένα παράδειγµα. 1) Απαιτούµενη ισχύ 2ΚVΑ 2) Συντελεστής ισχύος φορτίου 0,8 (δεν χρειάζεται εφόσον η ισχύς δίνεται σε KW) 3) Μέγιστη τάση συστοιχίας / λειτουργίας µετατροπέα 130Vdc 4) Αντίστοιχα ελάχιστη τάση 90Vdc 5) Απόδοση µετατροπέα συνεχούς σε εναλλασσόµενο, DC/AC 85% 6) Ελάχιστη τάση στοιχείου συσσωρευτή (10.5V στους 12V// 5.25V στους 6V συσ/τες) 1,75V 7) Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας 25 C 8) Χρόνος λειτουργίας / αυτονοµία UPS 30 λεπτά 9) Συντελεστής γήρανσης 1,25 10) Συντελεστής σφάλµατος σχεδιασµού 10% 11) Συντελεστής επιπλέον ισχύος / υπερφόρτωσης 10% 12) Τάση φόρτισης (προτεινόµενη) 108V - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Βήµα 1: Υπολογισµός της ισχύς εξόδου του UPS (W UPS ): W UPS = KVA x Συντελεστής ισχύος = 2 x 0,8 =1,6 ΚW (Σε περίπτωση που δίνεται η ισχύς σε KW το βήµα 1 παραλείπεται) Βήµα 2 : Υπολογισµός απαιτούµενης ισχύος της συστοιχίας συσ/των: W bty =[ισχύς εξόδου UPS (Watts) / απόδοση του ανορθωτή]=1600 / 0,85 =1882,4W Βήµα 3 : Υπολογισµός του αριθµού, των συσσωρευτών : Ελάχιστος αριθµός που απαιτείται = Ελάχιστη τάση / Ελάχιστη τάση εκφόρτισης = 90 / 10,5V = 8,57 συσσωρευτές Μέγιστος αριθµός που απαιτείται = Μέγιστη τάση / Τάση συντηρητικής φόρτισης = 130 / 13,5 = 9,63 συσσωρευτές BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 2/8

3 Επιλογή αριθµού συσσωρευτών : 9 Βήµα 4 : Υπολογισµός της ισχύος που απαιτείται από κάθε συσσωρευτή: W BLOC = Συνολική ισχύς / αριθµός συσσωρευτών = 1882,4 / 9 = 209,2 Watts Βήµα 5 : Εφαρµογή του θερµοκρασιακού συντελεστή: Τιµή θερµοκρασιακού συντελεστή στους 25 C = 1,0 Απαιτούµενη ισχύς σε Watt = 209,2 x 1,0 = 209,2 W Βήµα 6 : Εφαρµογή συντελεστής γήρανσης C AF Απαιτούµενη ισχύς σε Watt = 209,2 x 1,25 = 261,5 W Βήµα 7 : Εφαρµογή συντελεστή σφάλµατος σχεδιασµού Απαιτούµενη ισχύς σε Watt = 261,5 x 1,1 = 287,65 W Βήµα 7 : Εφαρµογή συντελεστή υπερφόρτωσης Απαιτούµενη ισχύς σε Watt = 287,65 x 1,1 = 316,42 W Βήµα 8 : Επιλογή µπαταρίας Από τα είδη των συσσωρευτών επιλέγουµε εκείνο που αποδίδει τουλάχιστο την απαιτούµενη ισχύ 316,42W, για την διάρκεια, 30min, και εάν εκφορτιστεί η τάση τέλους εκφόρτισης θα είναι πάνω από την ελάχιστη τάση 1,75Vpceod όπως δίνονται παραπάνω. Η θερµοκρασία αναφέρεται στους 25 o C. Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φορτία των συσσωρευτών που σχετίζονται µε εφαρµογές ηλιακών φωτοβολταΐκών έχουν απαιτήσεις ισχύος, συνεχούς τροφοδοσίας συνεχούς τάσης για µεγάλους χρόνους λειτουργίας, χωρίς τροφοδοσία από δίκτυο, ώστε να καλύπτουν φορτία κατά την διάρκεια «σκοτεινών» ηµερών. - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1) Τάση συστήµατος 12 Volts 2) Ισχύς φορτίου 10 Watts 3) Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας 25 C 4) Αριθµός µη φωτεινών ηµερών (αυτονοµία) 4 ηµέρες 5) Λειτουργία : Συνεχόµενη (24 ώρες το 24ωρο) - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Βήµα 1: Υπολογισµός ρεύµατος Τιµή ρεύµατος = Ισχύς φορτίου (Watt) / ονοµαστική τάση συστήµατος = 10W / 12V = 0.83A Βήµα 2: Αναφορά του συντελεστή Κ, Με την βοήθεια του Πίνακα 2 καθορίζουµε τον συντελεστή Κ για 96 ώρες (4 ηµέρες x 24 ώρες = 96 ώρες) και 1,75V ελάχιστη τάση στοιχείου. Βρίσκουµε την τιµή του Κ = 87,3 Βήµα 3: Υπολογισµός της απαιτούµενης χωρητικότητας : Απαιτούµενη χωρητικότητα = Τιµή ρεύµατος x Συντ. Κ = 0,83 x 87,3 = 72,46 Ah Βήµα 4 : Εφαρµογή του θερµοκρασιακού συντελεστή. Τιµή θερµοκρασιακού συντελεστή στους 25 C = 1,0 Απαιτούµενη χωρητικότητα = 72,46 x 1,0 = 72,46 Αh Βήµα 6 : Εφαρµογή συντελεστής γήρανσης C AF : BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 3/8

4 Απαιτούµενη χωρητικότητα = 72,46 x 1,25 = 90,58 Ah Βήµα 7 : Εφαρµογή Συντελεστής λάθους σχεδίασης : Απαιτούµενη χωρητικότητα = 90,58 x 1,1 = 99,64 Αh Βήµα 7 : Εφαρµογή συντελεστή υπερφόρτωσης : Απαιτούµενη χωρητικότητα = 99,64 x 1,1 = 109,6 Ah Βήµα 8 : Επιλογή µπαταρίας Επιλέγουµε τον συσσωρευτή µε χωρητικότητα >109,6 Ah για εκφόρτιση 10h στους 25 ο C και 1,75Vpc τάση πέρατος εκφόρτισης. ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. - ιαφορετικά φορτία συνεχούς ρεύµατος που τροφοδοτούνται από συσσωρευτές µπορούν να ταξινοµηθούν όπως παρακάτω: 1) Συνεχόµενα φορτία 2) Μη συνεχόµενα φορτία ( περιόδου >1 λεπτό) 3) Μη συνεχόµενα στιγµιαία φορτία ( περιόδου <1 λεπτό) - Η επιτροπή ΙΕΕΕ µε την προδιαγραφή της ΙΕΕΕ δίνει την διαδικασία υπολογισµού και επιλογής του συσσωρευτή για εφαρµογές µεταβατικού φορτίου και σύµφωνα µε συγκεκριµένη περιοδικότητα. - Ο γενικευµένος τρόπος αυτός µπορεί να απεικονιστεί όπως παρακάτω. ΣΧΕ ΙΟ 1 - Η µέγιστη χωρητικότητα (F smax ) που υπολογίζεται µπορεί να εκφραστεί από την ακόλουθη γενική εξίσωση: BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 4/8

5 F = max S= N Fs S= 1 Όπου Είναι το τµήµα της περιόδου που αναλύεται. Το Sx περιέχει και όλες τις προηγούµενες S περιόδους. (π.χ. το τµήµα S5 περιέχει τις περιόδους από S1 µέχρι S5). Στο σχέδιο 1 φαίνεται η γραφική παράσταση του τµήµατος. N Είναι ο αριθµός των διαφορετικών περιόδων που απαρτίζουν το σύνολο της περιόδου µε µεταβατικό φορτίο. P Είναι η περίοδος που αναλύεται. A p Είναι το απαιτούµενο ρεύµα σε Amperes για την περίοδο P T Είναι ο χρόνος σε πρώτα λεπτά από την αρχή της περιόδου P µέχρι το τέλος του τµήµατος S. M Είναι ο χρόνος κάθε περιόδου σε πρώτα λεπτά. - Αν το ρεύµα για την περίοδο P+1 είναι µεγαλύτερο από το ρεύµα της περιόδου P, το τµήµα S = P + 1 θα απαιτήσει µεγαλύτερη χωρητικότητα από το τµήµα S = P. Συνεπώς οι υπολογισµοί για το τµήµα S = P µπορούν να παραληφθούν. - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - Επιλογή µιας συστοιχίας για το ακόλουθο προφίλ φορτίου στο σχέδιο 2. ίνονται η τάση 12V, η θερµοκρασία λειτουργίας των 25 C και θα ληφθεί περιθώριο λάθους σχεδίασης ποσοστού 10%. ΣΧΕ ΙΟ 2 Όνοµα φορτίου Τιµή φορτίου [Ampere] Χρόνος σε λεπτά [min{] Φορτίο Α1 55 0,185 Φορτίο Α Φορτίο Α Φορτίο Α BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 5/8

6 Σηµειώσεις: 1. Αν µια αρχική περίοδος έχει διάρκεια µικρότερη από 1 λεπτό, λαµβάνεται υπ οψιν σαν διάρκειας τουλάχιστον ενός λεπτού. 2. Σε όποιο τµήµα Ν το ρεύµα της Ν + 1 περιόδου είναι υψηλότερο από το ρεύµα περιόδου Ν, τότε το τµήµα Ν µπορεί να παραληφθεί, αφού το επόµενο τµήµα Ν + 1 θα είναι µεγαλύτερου µεγέθους. 3. Αριθµός συσσωρευτών = Συνολική τάση συστήµατος / ονοµαστική τάση συσσωρευτή. - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Βήµα 1: Σηµειώνουµε τις τιµές του φορτίου Α και της περιόδου Μ στις στήλες 2 & 4. Βήµα 2: Σηµειώνουµε τις αλλαγές στα φορτία σαν την διαφορά µεταξύ του παρόντος φορτίου και του προηγούµενου µε τον χαρακτηρισµό (θετικό η αρνητικό) στην στήλη 3. Βήµα 3: Σηµειώνουµε την διάρκεια Τ για κάθε περίοδο από την αρχή (Τ=0) έως το τέλος κάθε τµήµατος στην στήλη 5. Βήµα 4: Βρίσκουµε και σηµειώνουµε την τιµή του συντελεστή Κ, για κάθε διάρκεια Τ, στην στήλη 6. Αναφορά στον πίνακα 2 για τους συντελεστές Κ. Βήµα 5: Η χωρητικότητα για κάθε περίοδο Τ υπολογίζεται µε το γινόµενο των στηλών 3 και 6, το οποίο σηµειώνεται στην στήλη 7 µε τον χαρακτηρισµό (θετικό ή αρνητικό) Βήµα 6: Το άθροισµα των χωρητικοτήτων για όλες τις περιόδους σε κάθε τµήµα λαµβάνεται ως µέγεθος του τµήµατος. Βήµα 7: Η µέγιστη τιµή όλων των τµηµάτων σηµειώνονται όπως παραπάνω συν την τιµή στο τυχαίο τµήµα φορτίων, αν κάποιο λαµβάνεται ως µη διορθωµένο µέγεθος. Βήµα 8: Συνυπολογίζουµε τον θερµοκρασιακό συντελεστή (C TC ). Βήµα 9: Συνυπολογίζουµε τον συντελεστή γήρανσης (C AF ). Βήµα 10: Συνυπολογίζουµε τον συντελεστή περιθωρίου σχεδίασης (C DM ). - ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1) No Περιόδου (2) Φορτία [Amps] (3) Αλλαγή φορτίων [Amps] (4) ιάρκεια Περιόδου [mins] (5) Χρόνος λήξης τµήµατος (mins) (6) Συντε- Λεστής Κ Πίνακα (7) Χωρητικότητα Περιόδου 3*6 [Αh] Τµήµα 1 Πρώτη περίοδος µόνο αν Α2 >Α1, συνέχεια στο τµήµα 2 1 Α1 = 55 Α1-0=55 Μ1=1 Τ=Μ1=1=0,2 0,147 8,09 Σύνολο τµήµατος 1 Τµήµα 2 Πρώτες δύο περίοδοι µόνο αν Α3>Α2, συνέχεια στο τµήµα 3 1 Α1 = Α1-0 = Μ1 = Τ = Μ1 + Μ2 = 2 Α2 = Α2-Α1 = Μ2 = Τ = Μ2 = Σύνολο τµήµατος 2 Τµήµα 3 Πρώτες τρεις περίοδοι µόνο αν Α4>Α3, συνέχεια στο τµήµα 4. 1 Α1 = Α1-0 = Μ1 = Τ = Μ1 + Μ2 2 Α2 = Α2-Α1 = Μ2 = Τ = Μ2 + Μ3 3 Α3 = Α3-Α2 = Μ3 = Τ = Μ3 = Σύνολο τµήµατος 3 Τµήµα 4 Πρώτες τέσσερις περίοδοι µόνο αν Α3>Α4, συνέχεια στο τµήµα 5. 1 Α1 =55 Α1-0 = 55 Μ1 = 1 Τ=Μ1+Μ2+Μ3+Μ4=120min 2, Α2 = 35 Α2-Α1 = -20 Μ2 = 59 Τ=Μ2 + Μ3 + M4=119min 2, Α3 = 42 Α3-Α2 = 7 Μ3 = 55 Τ = Μ3 + Μ4 = 64 min 1,467 10,27 BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 6/8

7 4 Α4 = 50 Α4-Α3 = 8 Μ4 = 5 T = M4 = 5 min 0,234 1,872 Σύνολο τµήµατος 4 103,14 Συνυπολογισµός του θερµοκρασιακού συντελεστή (C TC ). Απαιτούµενη χωρητικότητα = 103,14 x 1,0 = 103,14 Συνυπολογισµός του συντελεστή αντίδρασης (C AF ). Απαιτούµενη χωρητικότητα = 103,14 x 1,25 = 128,93 Συνυπολογισµός του συντελεστή γήρανσης (C DM ). Απαιτούµενη χωρητικότητα = 128,93 x 1,1 = 141,82 Αh Ακολουθεί η επιλογή συσσωρευτή: Zητάµε από πίνακες συσσωρευτών τουλάχιστον τα 141,82Αh σε θερµοκρασία 25 o C, τάση πέρατος 1,75Vpc και χρόνο εκφόρτισης 10 ώρες, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Specification for electric storage batteries and battery plants, VDE-0510/DIN-57510/ Instructions for use and maintenance of SGF batterie blocks, TUDOR-SONNAK AG. Norway. 3. Drysafe series batteries, General leaflet, HAGEN GmbH, Germany. 4. ΙΕΕΕ standard Battery Dimensioning procedure. 5. Dryfit technology, Gel type Battery technology, Product specifications Εxide Sonnenschein GmbH, Germany. * Ο Bασίλης Μπακόλιας και ο Πέτρος Σερέτης εργάζονται στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης της PowerServices, υποστηρίζοντας συστήµατα UPS και ανορθωτικά συγκροτήµατα της Powerware της Efore plc. BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 7/8

8 BATLEX 003 Battery choice ARTICLE 8/8

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Τι περιλαμβάνει το κιτ...3 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ...4 Ο inverter...5 Πως συνδέεται ο inverter στους συσσωρευτές...6 Οι συσσωρευτές...7 Γενικές πληροφορίες για τους συσσωρευτές...7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED)

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED) Γενικά για τους Συσσωρευτές µολύβδου κλειστού τύπου ή Συσ/τές Ρυθµιστικής Βαλβίδας, Valve Regulated Lead Acid Batteries

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη για προστασία από προβλήµατα διακοπών και διαφόρων µεταβατικών φαινόµενων στα ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ Οι συσσωρευτές είναι η εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας, δηλαδή τα UPS. Είναι η καρδιά τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώλης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;*

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Ο κόσµος έχει γίνει πλέον πλήρως ηλεκτρονικός και ψηφιακός. Κάθε ηλεκτρικό - ηλεκτρονικό µηχάνηµα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, (Η/Υ),

Διαβάστε περισσότερα

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο):

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο): Οδηγός χρήσης Συσσωρευτής 12V. Πρόκειται για ανθεκτικό συσσωρευτή, κατάλληλο και για βαθιές εκφορτίσεις. Είναι κλειστού τύπου, που σημαίνει πως δεν απαιτεί συντήρηση, προσθήκη υγρών κ.λπ. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Gold Star STARVERT ih- Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iH

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων εργαστηριακά µε τη χρήση ηλιακού προσοµοιώτη

ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων εργαστηριακά µε τη χρήση ηλιακού προσοµοιώτη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης RESERVE POWER Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης Περιεχόμενα 1 Σκοπός και Σημάνσεις Ασφάλειας 2 2 Ταυτοποίηση Στοιχείου 3 3 Αποσυσκευασία 3 4 Αποθήκευση 3 5 Οδηγίες Εγκατάστασης 4 6 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι http://ape.chania.teicrete.gr, e-mail: gboyrd@tee.gr Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός της βέλτιστης ισχύος αντιστροφέων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων

Κατάλογος περιεχομένων 1 2 Κατάλογος περιεχομένων Εισαγωγή...5 Η δομή του εγχειριδίου...7 Τα βασικά που πρέπει να ξέρεις για τα φωτοβολταϊκά...9 Watt, Volt, Ampere: Ισχύς, Τάση, Ένταση...9 Προσοχή στο πάχος των καλωδίων...10

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Ε. Βρεττός, Α. Τσικαλάκης και Σ. Παπαθανασίου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ι. Μ. Προυσαλίδης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ ρ Ι. Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ ρ E. Στυβακτάκης, ΕΣΜΗΕ ΑΕ ρ Φ. Κανέλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία : 14 04 1994

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία : 14 04 1994 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834 Ημερομηνία : 14 04 1994 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 1.) Παρουσίαση. 4 2.) Σκοπός και γενικοί όροι...4 3.) Αρχή λειτουργίας.....5 4.) Ορισμός....6 4.1) Όροι σύστασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτόνομο Αυτοκινούμενο Φωτοβολταϊκό Σύστημα «ΦΑΕΘΩΝ» Solar Tracker Autonomous Vehicle «PHAETHON» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα