BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21"

Transcript

1 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. AKKUJEN JA VALOLAITTEI- DEN TESTAUSLAITE 5 Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle! BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 Spara den här anvisningen för senare frågor och överlämna den tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person! BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre. EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 Φυλάξτε αυτή την οδηγία για ερωτήσεις που θα προκύψουν αργότερα και σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής δώστε την επίσης σε αυτούς που θα την αποκτήσουν! BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

2 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER KH 4103 Intended Use The appliance is intended for checking the charge of a 12 volt battery. In addition, the charging function of a generator can also be tested. The appliance is not meant for commercial use. Package contents Battery and Alternator Tester KH quick-connect terminal clamps, permanently mounted (1 red, 1 black) Operating instructions Safety instructions Danger! Avoid danger to life and limbs caused by improper use! Do not operate the appliance with a damaged cable. The measurement cable must be placed so that they cannot be caught by rotating parts within the engine compartment. CAUTION! Damaged measurement cables create a life-threatening risk of electric shock. Dispose of the device when the measurement cables have become damaged. The measurement cables are not intended to be repaired. Danger of explosion and fire! Make certain that explosive or combustible substances, such as petrol or solvent, cannot be ignited during use of the appliance! Ignition sources (e.g. open light, burning cigars, cigarettes or electric sparks) must be kept away from the starter batteries. Danger of chemical burns! Protect your eyes and skin against chemical burns caused by acid (sulphuric acid) upon contact with the battery! Do not look directly at the connected battery and use the following: - 1 -

3 acid-resistant safety glasses, clothing and gloves! If your eyes or skin come into contact with sulphuric acid, rinse the affected part of the body with plenty of clear running water and seek immediate medical assistance! Avoid an electric short-circuit when connecting the appliance to the battery. Connect the positive pole terminal clamp only to the positive pole of the battery. Connect the negative pole terminal clamp only to the negative pole of the battery. Connect the terminal clamps (" " and "+") only to the insulated area! Attention! Avoid damage caused by improper use! Only use the appliance with the included original parts! Protect the contact surfaces of the battery Connection First connect the red quick-connect terminal clamp to the positive pole (+) of the battery. Then connect the black quick-connect terminal clamp to the negative pole (-) of the battery. i The appliance can be fastened to the vehicle chassis during the measurement using the magnetic strip on the back of the appliance. Testing a battery and generator Battery test / start capacity If only the 11.5 volt LED lights up, the charge of the battery is weak. The battery must be recharged. If the 12 volt LED also lights up, the battery is half charged. Recharging of the battery is recommended. If the 12.6 volt LED also lights up, the battery is fully charged and capable of starting. Important: Before charging, learn about how to maintain the battery by reading its operating instructions! - 2 -

4 Generator test Connect the appliance to the battery as described above under "Connection". Start the engine and switch on all consumers (headlights, radio, rear window heating, etc.). For newer vehicles, briefly increase the engine speed up to 2500 rpm. If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the generator or the voltage regulator is in good condition. If the 15.5 volt LED lights up, the generator or voltage regulator is defective. In this case, contact your automotive mechanic. Cleaning Danger of electric shock Always disconnect the appliance from the battery before cleaning it. Under no circumstances may the appliance be immersed in water or held under running water during cleaning. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth. No aggressive cleaning agents may be used. Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre

5 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-4 -

6 AKKUJEN JA VALOLAITTEIDEN TESTAUSLAITE KH 4103 Käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu 12 voltin akun lataustilan tarkastamiseen. Lisäksi voidaan myös tarkastaa laturin lataustoiminto. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Toimituslaajuus Akkujen ja valolaitteiden KH pikakontakti-napakenkää, valmiiksi asennettuna (1 punainen, 1 musta) Käyttöohje Turvallisuusohjeet Vaara! Vältä asiattoman käytön aiheuttamaa hengenvaaraa ja loukkaantumisvaaraa! Älä käytä laitetta, jos laitteen johto on vaurioitunut Mittausjohto on vedettävä niin, ettei se pääse tarttumaan moottoritilassa pyöriviin osiin. Varo! Vaurioitunut mittausjohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Hävitä laite, jos mittausjohto on vaurioitunut. Mittausjohtoja ei ole tarkoitettu korjattavaksi. Räjähdys- ja tulipalon vaara! Varmistu, etteivät räjähtävät tai palavat aineet, kuten esim. bensiini tai liuotinaineet, pääse syttymään laitetta käytettäessä! Syttymislähteet (esim. avotuli, palavat sikarit, savukkeet tai sähkökipinät) on pidettävä poissa käynnistysakun lähettyviltä. Syöpymisvaara! Suojaa silmäsi ja ihosi hapon (rikkihapon) aiheuttamalta syöpymiseltä ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä katso suoraan liitettyyn akkuun ja käytä: haponkestäviä suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakäsineitä! Jos rikkihappoa on päässyt silmiin tai iholle, huuhtele kyseinen alue runsaalla juoksevalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin! - 5 -

7 Vältä sähköistä oikosulkua liittäessäsi laitetta akkuun. Liitä plusnavan napakenkä ainoastaan akun plusnapaan. Liitä miinusnavan napakenkä ainoastaan akun miinus-napaan! Tartu napakenkiin (" " ja "+") ainoastaan eristetystä alueesta! Huomio! Vältä asiattoman käytön aiheuttamia aineellisia vahinkoja! Käytä laitetta ainoastaan mukana tulevien alkuperäisosien kanssa! Suojaa akun kontaktipintoja. Liittäminen Liitä ensin punainen pikakontakti-napakenkä akun plusnapaan (+). Liitä sitten musta pikakontakti-napakenkä akun miinusnapaan (-). i Laitteen taustapuolella sijaitsevan magneettinauhan avulla laite voidaan kiinnittää ajoneuvon runkoon mittauksen ajaksi. Akun ja laturin testaus Akkutesti / käynnistyskyky Jos ainoastaan 11,5 voltin LED palaa, akun lata ustila on heikko. Akkua on ladattava lisää. Jos lisäksi palaa 12 voltin LED, akku on ladattu puolilleen. Suosittelemme akun lataamista. Jos lisäksi palaa 12,6 voltin LED, akku on ladattu täysin ja käynnistyskykyinen. Huomio: Ota ennen latausta selvää akun huollosta akun käyttöohjeesta! Laturitesti Liitä laite akkuun kohdassa "Liittäminen" kuvatulla tavalla. Käynnistä moottori ja kytke kaikki käyttölaitteet (valonheittimet, radio, takalasinlämmitin jne.) päälle

8 Nosta uusissa ajoneuvoissa moottorin kierroslukua lyhyeksi aikaa arvoon /min. Jos 13,2-14,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on kunnossa. Jos 15,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on epäkunnossa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä autokorjaamoosi. Puhdistus Sähköiskun vaara! Irrota aina liitäntä akkuun ennen laitteen puhdistamista. Laitetta ei saa puhdistettaessa missään tapauksessa kastaa veteen tai pitää juoksevan veden alla. Puhdista laite ulkopinnalta kevyesti kostutetulla liinalla. Voimakkaita puhdistusaineita ei saa käyttää. Hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin 2002/96/EC kanssa. Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen

9 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-8 -

10 BATTERI- OCH GENERATORTESTARE KH 4103 Föreskriven användning Den här apparaten ska användas för att kontrollera laddningsnivån i ett 12V batteri. Den kan också användas för att testa generatorns laddningsfunktion. Apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Leveransens omfattning Batteri- och generatortestare KH snabbkopplingsklämmor, färdigmonterade (1 röd, 1 svart) Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Fara! Undvik risken för livsfarliga och andra skador som orsakas av att apparaten använts på fel sätt! Använd inte apparaten om kabeln är skadad. Mätkablarna ska läggas så att de inte kan fastna i rörliga delar i motorrummet. Varning! Skadade mätkablar kan ge livsfarliga elchocker. Kassera apparaten om mätkablarna är skadade. Mätkablarna ska inte repareras. Risk för brand och explosion! Försäkra dig om att inga explosiva eller brännbara ämnen, som t ex bensin eller lösningsmedel, riskerar att antändas när apparaten används! Brandkällor (t ex öppna lågor, brinnande cigarrer, cigaretter eller elektriska gnistor) ska hållas på avstånd från startbatterier

11 Risk för frätskador! Skydda ögon och hud från frätande syra (svavelsyra) när du befinner dig i närheten av batteriet! Titta inte direkt på ett anslutet batteri och ta på dig syrafasta skyddsglasögon, syrafasta skyddshandskar samt syrafast klädsel! Om svavelsyran kommer i kontakt med ögon eller hud ska man spola av det utsatta stället i rikligt med klart, rinnande vatten och omedelbart uppsöka läkare! Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du kopplar apparaten till batteriet. Anslut endast den positiva polklämman (+) till batteriets pluspol. Anslut endast den negativa polklämman (-) till batteriets minuspol! Fatta endast tag i anslutningsklämmornas ( och + ) isolering! Akta! Undvik materialskador på grund av felaktig användning! Använd endast apparaten tillsammans med de originaldelar som medföljer! Skydda batteriets kontaktytor! Anslutning Koppla först den röda anslutningsklämman till batteriets pluspol (+). Koppla sedan den svarta anslutningsklämman till batteriets minuspol (-). i Vid mätning kan apparaten fästas på fordonets kaross med magnetremsan. Testa batteri och generator Batteritest/Startkapacitet Om bara 11,5V-indikatorn lyser är batteriets laddningsnivå för låg. Då måste batteriet laddas upp. Om 12V-indikatorn också lyser är batteriet laddat till hälften. Det bästa är att ladda upp batteriet ordentligt. Om 12,6V-indikatorn också lyser betyder det att batteriet är fullt uppladdat och kan starta

12 Akta: Innan du laddar ett batteri ska du ta reda på hur det ska underhållas i batteriets bruksanvisning! Generatortest Koppla apparaten till batteriet så som beskrivs i avsnitt "Anslutning". Starta motorn och sätt på alla elförbrukare (vindrutetorkare, radio, värme på bakrutan, etc.). Om fordonet är nytt ökar du motorns varvtal till 2500 U/min en kort stund. Om 13,2V/14,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn fungerar som den ska. Om 15,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn är defekt. Kontakta i så fall en bilverkstad. Rengöring Risk för elchock! Koppla alltid bort apparaten från batteriet innan du rengör den. Apparaten får absolut inte doppas ner i vatten eller sköljas av med rinnande vatten. Torka bara av apparaten utvändigt med en något fuktig trasa. Du får inte använda några starka rengöringsmedel. Kassering Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna. Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2002/96/EC. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om kasserade apparater av den här typen eller till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten

13 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-12 -

14 BATTERI- OG LYSMASKINETESTER KH 4103 Anvendelsesformål Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Medfølger ved køb Batteri- og lysmaskinetester KH hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret (1 rød, 1 sort) Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Fare! Undgå livsfare og fare for personskade på grund af forkert brug! Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget. Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan komme i berøring med roterende dele i motorrummet. Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager lisvfare på grund af elektrisk stød. Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadigede. Målekablerne kan ikke repareres. Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at eksplosive eller brændbare stoffer, som f.eks. benzin eller opløsningsmidler, ikke kan blive antændt i forbindelse med anvendelsen af apparatet! Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes på afstand af startbatteriet. Fare for ætsning! Beskyt øjne og hud mod ætsning på grund af syre (svovlsyre) ved kontakt med batteriet! Ret ikke blikket direkte mod det tilsluttede batteri, og brug syrefaste beskyttelsesbriller, -tøj og -handsker! Hvis øjne eller hud er kommet i kontakt med svovlsyren, skal du skylle den pågældende kropsdel med rigeligt, rindende, klart vand, og straks søge læge!

15 Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med tilslutning af apparatet til batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens pluspol til pluspolen på batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens minuspol til minuspolen på batteriet! Tag kun fat i tilslutningsklemmerne ( og + ) på det isolerede stykke! Obs! Undgå materielle skader på grund af ukorrekt brug! Anvend kun apparatet med de medfølgende originaldele! Afskærm batteriets kontaktflader Tilslutning Slut først den røde hurtigkontakt-tilslutningsklemme til pluspolen (+) på batteriet. Slut derefter den sorte hurtigkontakt-tilslutningsklemme til minuspolen (+) på batteriet. i Apparatet kan under målingen fastgøres på køretøjets karosseri ved hjælp af magnetstrimlerne på bagsiden af apparatet. Test af batteri og dynamo Batteritest / startevne Når kun 11,5 volts LED'en lyser, er batteriets ladetilstand svag. Batteriet skal efterlades. Når 12 volts LED'en derudover lyser, er batteriet halvt opladet. Det anbefales, at batteriet efterlades. Når 12,6 volts LED'en også lyser, er batteriet fuldt opladet og startdygtigt. Obs: Informér dig inden opladningen om vedligeholdelsen af batteriet i betjeningsvejledningen til dette!

16 Dynamotest Slut apparatet til batteriet som beskrevet under Til-slutning. Start motoren, og tænd for alle modtagere (lygter, radio, bagrudeopvarmning etc.). Sæt ved nyere køretøjer kortvarigt motorens omdrejningstal op på 2500 o/min. Når 13,2 til 14,5 volts LED'en lyser, er dynamoen hhv. spændingsregulatoren i orden. Hvis 15,5 volts LED'en lyser er dynamoen hhv. spændingsregulatoren defekt. Ret i dette tilfælde henvendelse til dit autoværksted. Rengøring Fare for elektrisk stød! Afbryd altid forbindelsen til batteriet, inden du rengør apparatet. Du må aldrig komme lampen ned i vand eller holde den ind under rindende vand under rengøringen. Rengør apparatet udvendigt med en let fugtet klud. Der må ikke anvendes skarpe rengøringsmidler. Bortskaffelse Kom under ingen omstændigheder afspilleren i det normale husholdningsaffald. Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EC. Bortskaf afspilleren hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl

17 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM Id-nr.: KH /09-V1-16 -

18 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ KH 4103 Σκοπός χρήσης Η συσκευή εξυπηρετεί στον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης μιας μπαταρίας 12 Volt. Συμπληρωματικά μπορεί να ελεγχθεί και η λειτουργία φόρτισης της γεννήτριας. Η συσκευή δεν προορίζεται για την επαγγελματική χρήση. Σύνολο αποστολής Συσκευή ελέγχου μπαταριών και γεννητριών KH ακροδέκτες σύνδεσης γρήγορης επαφής, έτοιμοι μονταρισμένοι (1 κόκκινος, 1 μαύρος) Οδηγίες χρήσης Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος! Αποφεύγετε κίνδυνο ζωής και τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση! Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο. Οι γραμμές των καλωδίων μέτρησης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην πιάνονται από περιστρεφόμενα τμήματα στο χώρο μοτέρ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φθαρμένα καλώδια σημαίνουν κίνδυνο ζωής από ηλεκτροπληξία. Απομακρύνετε τη συσκευή όταν τα καλώδια μέτρησης είναι κατεστραμμένα. Τα καλώδια μέτρησης δεν προβλέπονται για μια επισκευή. Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς! Εξασφαλίζετε ότι εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες όπως π.χ. βενζίνη ή διαλυτικά μέσα δεν μπορούν να αναφλεχτούν κατά τη χρήση της συσκευής! Ο πηγές ανάφλεξης (π.χ. ανοιχτό φως, αναμμένα πούρα, τσιγάρα ή ηλεκτρικούς σπινθήρες) πρέπει να βρίσκονται μακριά από μπαταρίες εκκινητήρων. Κίνδυνος εγκαύματος! Προστατεύετε τα μάτια και το δέρμα σας από έγκαυμα μέσω οξέων (θειικό οξύ) κατά την επαφή με τη μπαταρία! Μην κοιτάτε απευθείας στη συνδεδεμένη μπαταρία και χρησιμοποιείτε:

19 προστατευτικά γυαλιά, ρουχισμό και γάντια με αντοχή στα οξέα! Όταν τα μάτια ή η επιδερμίδα έχουν έρθει σε επαφή με θειικό οξύ, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο του σώματος με πολύ ρέον, καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ένα γιατρό! Αποφεύγετε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα κατά τη σύνδεση της συσκευής στην μπαταρία. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του θετικού πόλου αποκλειστικά στον θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του αρνητικού πόλου αποκλειστικά στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας! Πιάνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης (ψ και ψ+ ) αποκλειστικά στο μονωμένο πεδίο! Προσοχή! Αποφεύγετε εμπράγματες βλάβες από ακατάλληλη χρήση! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα απεσταλμένα γνήσια εξαρτήματα! Προστατεύετε τις επιφάνειες επαφής της μπαταρίας Σύνδεση Συνδέετε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας. Συνδέετε μετά τον μαύρο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας i Με την μαγνητική λωρίδα στην πίσω πλευρά της συσκευής μπορεί η συσκευή να σταθεροποιηθεί στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Έλεγχος μπαταρίας και γεννήτριας Έλεγχος μπαταρίας / Δυνατότητα εκκίνησης Εάν ανάβει μόνο το LED 11,5 Volt, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι αδύναμη. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί. Εάν ανάβει συμπληρωματικά το LED 12 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί κατά το ήμισυ. Προτείνεται να επαναφορτίσετε τη μπαταρία

20 Εάν ανάβει και το LED 12,6 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχει δυνατότητα εκκίνησης. Προσοχή: Πριν από τη φόρτιση πληροφορηθείτε για τη συντήρηση της μπαταρίας βάση του εγχειριδίου χειρισμού! Έλεγχος γεννήτριας Συνδέστε τη συσκευή στη μπαταρία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Σύνδεση". Εκκινήστε το μοτέρ και ενεργοποιείστε όλους τους καταναλωτές (προβολείς, ραδιόφωνο, θέρμανση πίσω τζαμιού κλπ.). Σε νεότερα οχήματα αυξάνετε για λίγο τον αριθμό στροφών κινητήρα έως 2500 U/min. Εάν ανάβει το LED 13,2 Volt έως 14,5 Volt η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι εντάξει. Εάν ανάβει το LED 15,5 Volt, τότε η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι ελαττωματικός. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το συνεργείο του οχήματος σας. Καθαρισμός Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα από τη μπαταρία. Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό ή να την κρατάτε κάτω από ρέον νερό. Καθαρίζετε τη συσκευή εξωτερικά με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επιθετικά καθαριστικά μέσα

21 Απομάκρυνση Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC. Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. Εισαγωγέας KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-20 -

22 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER KH 4103 Verwendungszweck Das Gerät dient zur Überprüfung des Ladezustandes einer 12 Volt Batterie. Zusätzlich kann auch die Ladefunktion der Lichtmaschine getestet werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Lieferumfang Batterie- und Lichtmaschinentester KH Schnellkontakt-Anschlussklemmen, fertig montiert (1 rot, 1 schwarz) Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise Gefahr! Vermeiden Sie Lebens- und Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel. Die Messkabel sind so zu legen, dass diese nicht von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können. Vorsicht! Beschädigte Messkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Messkabel beschädigt sind. Die Messkabel sind nicht für eine Reparatur vorgesehen. Explosions- und Brandgefahr! Stellen Sie sicher, dass explosive oder brennbare Stoffe z.b. Benzin oder Lösungsmittel beim Gebrauch des Gerätes nicht entzündet werden können! Zündquellen (z.b. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken) sind den Starterbatterien fernzuhalten. Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Augen und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwefelsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden Sie den Blick nicht direkt auf die angeschlossene Batterie und verwenden Sie: säurefeste Schutzbrille,

23 -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen oder Haut mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten sind, spülen Sie die betroffene Körperregion mit viel fließendem, klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen Sie die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich an den Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die Minuspol- Anschlussklemme ausschließlich an den Minuspol der Batterie an! Fassen Sie die Anschlussklemmen ( und + ) ausschließlich am isolierten Bereich an! Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch! Verwenden das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen! Schützen Sie die Kontaktflächen der Batterie Anschließen Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-Anschlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an. Schließen Sie dann die schwarze Schnellkontakt- Anschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an. i Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite kann das Gerät während der Messung an der Fahrzeugkarosserie befestigt werden. Batterie und Lichtmaschine testen Batterie-Test / Startfähigkeit Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgeladen werden. Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie zur Hälfte geladen. Es empfiehlt sich die Batterie nachzuladen. Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll geladen und startfähig

24 Achtung: Informieren Sie sich vor dem Laden über die Wartung der Batterie anhand deren Bedienungsanleitung! Lichtmaschinen-Test Schließen Sie das Gerät, wie unter Anschließen beschrieben, an die Batterie an. Starten Sie den Motor und schalten Sie alle Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheibenheizung, etc.) ein. Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die Motordrehzahl bis auf 2500 U/min. Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung. Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung. Reinigen Gefahr eines elektrischen Schlags! Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten. Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Es dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung

25 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID-Nr.: KH /09-V1-24 -

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας KFZ-BATTERIELADEGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 106438 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100054 JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ PENDELHUBSTICHSÄGE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 100054 JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ PENDELHUBSTICHSÄGE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 100054 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα