BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21"

Transcript

1 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. AKKUJEN JA VALOLAITTEI- DEN TESTAUSLAITE 5 Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle! BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 Spara den här anvisningen för senare frågor och överlämna den tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person! BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre. EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 Φυλάξτε αυτή την οδηγία για ερωτήσεις που θα προκύψουν αργότερα και σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής δώστε την επίσης σε αυτούς που θα την αποκτήσουν! BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

2 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER KH 4103 Intended Use The appliance is intended for checking the charge of a 12 volt battery. In addition, the charging function of a generator can also be tested. The appliance is not meant for commercial use. Package contents Battery and Alternator Tester KH quick-connect terminal clamps, permanently mounted (1 red, 1 black) Operating instructions Safety instructions Danger! Avoid danger to life and limbs caused by improper use! Do not operate the appliance with a damaged cable. The measurement cable must be placed so that they cannot be caught by rotating parts within the engine compartment. CAUTION! Damaged measurement cables create a life-threatening risk of electric shock. Dispose of the device when the measurement cables have become damaged. The measurement cables are not intended to be repaired. Danger of explosion and fire! Make certain that explosive or combustible substances, such as petrol or solvent, cannot be ignited during use of the appliance! Ignition sources (e.g. open light, burning cigars, cigarettes or electric sparks) must be kept away from the starter batteries. Danger of chemical burns! Protect your eyes and skin against chemical burns caused by acid (sulphuric acid) upon contact with the battery! Do not look directly at the connected battery and use the following: - 1 -

3 acid-resistant safety glasses, clothing and gloves! If your eyes or skin come into contact with sulphuric acid, rinse the affected part of the body with plenty of clear running water and seek immediate medical assistance! Avoid an electric short-circuit when connecting the appliance to the battery. Connect the positive pole terminal clamp only to the positive pole of the battery. Connect the negative pole terminal clamp only to the negative pole of the battery. Connect the terminal clamps (" " and "+") only to the insulated area! Attention! Avoid damage caused by improper use! Only use the appliance with the included original parts! Protect the contact surfaces of the battery Connection First connect the red quick-connect terminal clamp to the positive pole (+) of the battery. Then connect the black quick-connect terminal clamp to the negative pole (-) of the battery. i The appliance can be fastened to the vehicle chassis during the measurement using the magnetic strip on the back of the appliance. Testing a battery and generator Battery test / start capacity If only the 11.5 volt LED lights up, the charge of the battery is weak. The battery must be recharged. If the 12 volt LED also lights up, the battery is half charged. Recharging of the battery is recommended. If the 12.6 volt LED also lights up, the battery is fully charged and capable of starting. Important: Before charging, learn about how to maintain the battery by reading its operating instructions! - 2 -

4 Generator test Connect the appliance to the battery as described above under "Connection". Start the engine and switch on all consumers (headlights, radio, rear window heating, etc.). For newer vehicles, briefly increase the engine speed up to 2500 rpm. If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the generator or the voltage regulator is in good condition. If the 15.5 volt LED lights up, the generator or voltage regulator is defective. In this case, contact your automotive mechanic. Cleaning Danger of electric shock Always disconnect the appliance from the battery before cleaning it. Under no circumstances may the appliance be immersed in water or held under running water during cleaning. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth. No aggressive cleaning agents may be used. Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre

5 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-4 -

6 AKKUJEN JA VALOLAITTEIDEN TESTAUSLAITE KH 4103 Käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu 12 voltin akun lataustilan tarkastamiseen. Lisäksi voidaan myös tarkastaa laturin lataustoiminto. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Toimituslaajuus Akkujen ja valolaitteiden KH pikakontakti-napakenkää, valmiiksi asennettuna (1 punainen, 1 musta) Käyttöohje Turvallisuusohjeet Vaara! Vältä asiattoman käytön aiheuttamaa hengenvaaraa ja loukkaantumisvaaraa! Älä käytä laitetta, jos laitteen johto on vaurioitunut Mittausjohto on vedettävä niin, ettei se pääse tarttumaan moottoritilassa pyöriviin osiin. Varo! Vaurioitunut mittausjohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Hävitä laite, jos mittausjohto on vaurioitunut. Mittausjohtoja ei ole tarkoitettu korjattavaksi. Räjähdys- ja tulipalon vaara! Varmistu, etteivät räjähtävät tai palavat aineet, kuten esim. bensiini tai liuotinaineet, pääse syttymään laitetta käytettäessä! Syttymislähteet (esim. avotuli, palavat sikarit, savukkeet tai sähkökipinät) on pidettävä poissa käynnistysakun lähettyviltä. Syöpymisvaara! Suojaa silmäsi ja ihosi hapon (rikkihapon) aiheuttamalta syöpymiseltä ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä katso suoraan liitettyyn akkuun ja käytä: haponkestäviä suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakäsineitä! Jos rikkihappoa on päässyt silmiin tai iholle, huuhtele kyseinen alue runsaalla juoksevalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin! - 5 -

7 Vältä sähköistä oikosulkua liittäessäsi laitetta akkuun. Liitä plusnavan napakenkä ainoastaan akun plusnapaan. Liitä miinusnavan napakenkä ainoastaan akun miinus-napaan! Tartu napakenkiin (" " ja "+") ainoastaan eristetystä alueesta! Huomio! Vältä asiattoman käytön aiheuttamia aineellisia vahinkoja! Käytä laitetta ainoastaan mukana tulevien alkuperäisosien kanssa! Suojaa akun kontaktipintoja. Liittäminen Liitä ensin punainen pikakontakti-napakenkä akun plusnapaan (+). Liitä sitten musta pikakontakti-napakenkä akun miinusnapaan (-). i Laitteen taustapuolella sijaitsevan magneettinauhan avulla laite voidaan kiinnittää ajoneuvon runkoon mittauksen ajaksi. Akun ja laturin testaus Akkutesti / käynnistyskyky Jos ainoastaan 11,5 voltin LED palaa, akun lata ustila on heikko. Akkua on ladattava lisää. Jos lisäksi palaa 12 voltin LED, akku on ladattu puolilleen. Suosittelemme akun lataamista. Jos lisäksi palaa 12,6 voltin LED, akku on ladattu täysin ja käynnistyskykyinen. Huomio: Ota ennen latausta selvää akun huollosta akun käyttöohjeesta! Laturitesti Liitä laite akkuun kohdassa "Liittäminen" kuvatulla tavalla. Käynnistä moottori ja kytke kaikki käyttölaitteet (valonheittimet, radio, takalasinlämmitin jne.) päälle

8 Nosta uusissa ajoneuvoissa moottorin kierroslukua lyhyeksi aikaa arvoon /min. Jos 13,2-14,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on kunnossa. Jos 15,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on epäkunnossa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä autokorjaamoosi. Puhdistus Sähköiskun vaara! Irrota aina liitäntä akkuun ennen laitteen puhdistamista. Laitetta ei saa puhdistettaessa missään tapauksessa kastaa veteen tai pitää juoksevan veden alla. Puhdista laite ulkopinnalta kevyesti kostutetulla liinalla. Voimakkaita puhdistusaineita ei saa käyttää. Hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin 2002/96/EC kanssa. Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen

9 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-8 -

10 BATTERI- OCH GENERATORTESTARE KH 4103 Föreskriven användning Den här apparaten ska användas för att kontrollera laddningsnivån i ett 12V batteri. Den kan också användas för att testa generatorns laddningsfunktion. Apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Leveransens omfattning Batteri- och generatortestare KH snabbkopplingsklämmor, färdigmonterade (1 röd, 1 svart) Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Fara! Undvik risken för livsfarliga och andra skador som orsakas av att apparaten använts på fel sätt! Använd inte apparaten om kabeln är skadad. Mätkablarna ska läggas så att de inte kan fastna i rörliga delar i motorrummet. Varning! Skadade mätkablar kan ge livsfarliga elchocker. Kassera apparaten om mätkablarna är skadade. Mätkablarna ska inte repareras. Risk för brand och explosion! Försäkra dig om att inga explosiva eller brännbara ämnen, som t ex bensin eller lösningsmedel, riskerar att antändas när apparaten används! Brandkällor (t ex öppna lågor, brinnande cigarrer, cigaretter eller elektriska gnistor) ska hållas på avstånd från startbatterier

11 Risk för frätskador! Skydda ögon och hud från frätande syra (svavelsyra) när du befinner dig i närheten av batteriet! Titta inte direkt på ett anslutet batteri och ta på dig syrafasta skyddsglasögon, syrafasta skyddshandskar samt syrafast klädsel! Om svavelsyran kommer i kontakt med ögon eller hud ska man spola av det utsatta stället i rikligt med klart, rinnande vatten och omedelbart uppsöka läkare! Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du kopplar apparaten till batteriet. Anslut endast den positiva polklämman (+) till batteriets pluspol. Anslut endast den negativa polklämman (-) till batteriets minuspol! Fatta endast tag i anslutningsklämmornas ( och + ) isolering! Akta! Undvik materialskador på grund av felaktig användning! Använd endast apparaten tillsammans med de originaldelar som medföljer! Skydda batteriets kontaktytor! Anslutning Koppla först den röda anslutningsklämman till batteriets pluspol (+). Koppla sedan den svarta anslutningsklämman till batteriets minuspol (-). i Vid mätning kan apparaten fästas på fordonets kaross med magnetremsan. Testa batteri och generator Batteritest/Startkapacitet Om bara 11,5V-indikatorn lyser är batteriets laddningsnivå för låg. Då måste batteriet laddas upp. Om 12V-indikatorn också lyser är batteriet laddat till hälften. Det bästa är att ladda upp batteriet ordentligt. Om 12,6V-indikatorn också lyser betyder det att batteriet är fullt uppladdat och kan starta

12 Akta: Innan du laddar ett batteri ska du ta reda på hur det ska underhållas i batteriets bruksanvisning! Generatortest Koppla apparaten till batteriet så som beskrivs i avsnitt "Anslutning". Starta motorn och sätt på alla elförbrukare (vindrutetorkare, radio, värme på bakrutan, etc.). Om fordonet är nytt ökar du motorns varvtal till 2500 U/min en kort stund. Om 13,2V/14,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn fungerar som den ska. Om 15,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn är defekt. Kontakta i så fall en bilverkstad. Rengöring Risk för elchock! Koppla alltid bort apparaten från batteriet innan du rengör den. Apparaten får absolut inte doppas ner i vatten eller sköljas av med rinnande vatten. Torka bara av apparaten utvändigt med en något fuktig trasa. Du får inte använda några starka rengöringsmedel. Kassering Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna. Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2002/96/EC. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om kasserade apparater av den här typen eller till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten

13 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-12 -

14 BATTERI- OG LYSMASKINETESTER KH 4103 Anvendelsesformål Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Medfølger ved køb Batteri- og lysmaskinetester KH hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret (1 rød, 1 sort) Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Fare! Undgå livsfare og fare for personskade på grund af forkert brug! Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget. Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan komme i berøring med roterende dele i motorrummet. Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager lisvfare på grund af elektrisk stød. Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadigede. Målekablerne kan ikke repareres. Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at eksplosive eller brændbare stoffer, som f.eks. benzin eller opløsningsmidler, ikke kan blive antændt i forbindelse med anvendelsen af apparatet! Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes på afstand af startbatteriet. Fare for ætsning! Beskyt øjne og hud mod ætsning på grund af syre (svovlsyre) ved kontakt med batteriet! Ret ikke blikket direkte mod det tilsluttede batteri, og brug syrefaste beskyttelsesbriller, -tøj og -handsker! Hvis øjne eller hud er kommet i kontakt med svovlsyren, skal du skylle den pågældende kropsdel med rigeligt, rindende, klart vand, og straks søge læge!

15 Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med tilslutning af apparatet til batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens pluspol til pluspolen på batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens minuspol til minuspolen på batteriet! Tag kun fat i tilslutningsklemmerne ( og + ) på det isolerede stykke! Obs! Undgå materielle skader på grund af ukorrekt brug! Anvend kun apparatet med de medfølgende originaldele! Afskærm batteriets kontaktflader Tilslutning Slut først den røde hurtigkontakt-tilslutningsklemme til pluspolen (+) på batteriet. Slut derefter den sorte hurtigkontakt-tilslutningsklemme til minuspolen (+) på batteriet. i Apparatet kan under målingen fastgøres på køretøjets karosseri ved hjælp af magnetstrimlerne på bagsiden af apparatet. Test af batteri og dynamo Batteritest / startevne Når kun 11,5 volts LED'en lyser, er batteriets ladetilstand svag. Batteriet skal efterlades. Når 12 volts LED'en derudover lyser, er batteriet halvt opladet. Det anbefales, at batteriet efterlades. Når 12,6 volts LED'en også lyser, er batteriet fuldt opladet og startdygtigt. Obs: Informér dig inden opladningen om vedligeholdelsen af batteriet i betjeningsvejledningen til dette!

16 Dynamotest Slut apparatet til batteriet som beskrevet under Til-slutning. Start motoren, og tænd for alle modtagere (lygter, radio, bagrudeopvarmning etc.). Sæt ved nyere køretøjer kortvarigt motorens omdrejningstal op på 2500 o/min. Når 13,2 til 14,5 volts LED'en lyser, er dynamoen hhv. spændingsregulatoren i orden. Hvis 15,5 volts LED'en lyser er dynamoen hhv. spændingsregulatoren defekt. Ret i dette tilfælde henvendelse til dit autoværksted. Rengøring Fare for elektrisk stød! Afbryd altid forbindelsen til batteriet, inden du rengør apparatet. Du må aldrig komme lampen ned i vand eller holde den ind under rindende vand under rengøringen. Rengør apparatet udvendigt med en let fugtet klud. Der må ikke anvendes skarpe rengøringsmidler. Bortskaffelse Kom under ingen omstændigheder afspilleren i det normale husholdningsaffald. Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EC. Bortskaf afspilleren hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl

17 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM Id-nr.: KH /09-V1-16 -

18 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ KH 4103 Σκοπός χρήσης Η συσκευή εξυπηρετεί στον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης μιας μπαταρίας 12 Volt. Συμπληρωματικά μπορεί να ελεγχθεί και η λειτουργία φόρτισης της γεννήτριας. Η συσκευή δεν προορίζεται για την επαγγελματική χρήση. Σύνολο αποστολής Συσκευή ελέγχου μπαταριών και γεννητριών KH ακροδέκτες σύνδεσης γρήγορης επαφής, έτοιμοι μονταρισμένοι (1 κόκκινος, 1 μαύρος) Οδηγίες χρήσης Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος! Αποφεύγετε κίνδυνο ζωής και τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση! Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο. Οι γραμμές των καλωδίων μέτρησης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην πιάνονται από περιστρεφόμενα τμήματα στο χώρο μοτέρ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φθαρμένα καλώδια σημαίνουν κίνδυνο ζωής από ηλεκτροπληξία. Απομακρύνετε τη συσκευή όταν τα καλώδια μέτρησης είναι κατεστραμμένα. Τα καλώδια μέτρησης δεν προβλέπονται για μια επισκευή. Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς! Εξασφαλίζετε ότι εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες όπως π.χ. βενζίνη ή διαλυτικά μέσα δεν μπορούν να αναφλεχτούν κατά τη χρήση της συσκευής! Ο πηγές ανάφλεξης (π.χ. ανοιχτό φως, αναμμένα πούρα, τσιγάρα ή ηλεκτρικούς σπινθήρες) πρέπει να βρίσκονται μακριά από μπαταρίες εκκινητήρων. Κίνδυνος εγκαύματος! Προστατεύετε τα μάτια και το δέρμα σας από έγκαυμα μέσω οξέων (θειικό οξύ) κατά την επαφή με τη μπαταρία! Μην κοιτάτε απευθείας στη συνδεδεμένη μπαταρία και χρησιμοποιείτε:

19 προστατευτικά γυαλιά, ρουχισμό και γάντια με αντοχή στα οξέα! Όταν τα μάτια ή η επιδερμίδα έχουν έρθει σε επαφή με θειικό οξύ, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο του σώματος με πολύ ρέον, καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ένα γιατρό! Αποφεύγετε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα κατά τη σύνδεση της συσκευής στην μπαταρία. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του θετικού πόλου αποκλειστικά στον θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του αρνητικού πόλου αποκλειστικά στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας! Πιάνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης (ψ και ψ+ ) αποκλειστικά στο μονωμένο πεδίο! Προσοχή! Αποφεύγετε εμπράγματες βλάβες από ακατάλληλη χρήση! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα απεσταλμένα γνήσια εξαρτήματα! Προστατεύετε τις επιφάνειες επαφής της μπαταρίας Σύνδεση Συνδέετε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας. Συνδέετε μετά τον μαύρο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας i Με την μαγνητική λωρίδα στην πίσω πλευρά της συσκευής μπορεί η συσκευή να σταθεροποιηθεί στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Έλεγχος μπαταρίας και γεννήτριας Έλεγχος μπαταρίας / Δυνατότητα εκκίνησης Εάν ανάβει μόνο το LED 11,5 Volt, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι αδύναμη. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί. Εάν ανάβει συμπληρωματικά το LED 12 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί κατά το ήμισυ. Προτείνεται να επαναφορτίσετε τη μπαταρία

20 Εάν ανάβει και το LED 12,6 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχει δυνατότητα εκκίνησης. Προσοχή: Πριν από τη φόρτιση πληροφορηθείτε για τη συντήρηση της μπαταρίας βάση του εγχειριδίου χειρισμού! Έλεγχος γεννήτριας Συνδέστε τη συσκευή στη μπαταρία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Σύνδεση". Εκκινήστε το μοτέρ και ενεργοποιείστε όλους τους καταναλωτές (προβολείς, ραδιόφωνο, θέρμανση πίσω τζαμιού κλπ.). Σε νεότερα οχήματα αυξάνετε για λίγο τον αριθμό στροφών κινητήρα έως 2500 U/min. Εάν ανάβει το LED 13,2 Volt έως 14,5 Volt η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι εντάξει. Εάν ανάβει το LED 15,5 Volt, τότε η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι ελαττωματικός. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το συνεργείο του οχήματος σας. Καθαρισμός Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα από τη μπαταρία. Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό ή να την κρατάτε κάτω από ρέον νερό. Καθαρίζετε τη συσκευή εξωτερικά με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επιθετικά καθαριστικά μέσα

21 Απομάκρυνση Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC. Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. Εισαγωγέας KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-20 -

22 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER KH 4103 Verwendungszweck Das Gerät dient zur Überprüfung des Ladezustandes einer 12 Volt Batterie. Zusätzlich kann auch die Ladefunktion der Lichtmaschine getestet werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Lieferumfang Batterie- und Lichtmaschinentester KH Schnellkontakt-Anschlussklemmen, fertig montiert (1 rot, 1 schwarz) Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise Gefahr! Vermeiden Sie Lebens- und Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel. Die Messkabel sind so zu legen, dass diese nicht von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können. Vorsicht! Beschädigte Messkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Messkabel beschädigt sind. Die Messkabel sind nicht für eine Reparatur vorgesehen. Explosions- und Brandgefahr! Stellen Sie sicher, dass explosive oder brennbare Stoffe z.b. Benzin oder Lösungsmittel beim Gebrauch des Gerätes nicht entzündet werden können! Zündquellen (z.b. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken) sind den Starterbatterien fernzuhalten. Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Augen und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwefelsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden Sie den Blick nicht direkt auf die angeschlossene Batterie und verwenden Sie: säurefeste Schutzbrille,

23 -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen oder Haut mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten sind, spülen Sie die betroffene Körperregion mit viel fließendem, klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen Sie die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich an den Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die Minuspol- Anschlussklemme ausschließlich an den Minuspol der Batterie an! Fassen Sie die Anschlussklemmen ( und + ) ausschließlich am isolierten Bereich an! Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch! Verwenden das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen! Schützen Sie die Kontaktflächen der Batterie Anschließen Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-Anschlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an. Schließen Sie dann die schwarze Schnellkontakt- Anschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an. i Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite kann das Gerät während der Messung an der Fahrzeugkarosserie befestigt werden. Batterie und Lichtmaschine testen Batterie-Test / Startfähigkeit Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgeladen werden. Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie zur Hälfte geladen. Es empfiehlt sich die Batterie nachzuladen. Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll geladen und startfähig

24 Achtung: Informieren Sie sich vor dem Laden über die Wartung der Batterie anhand deren Bedienungsanleitung! Lichtmaschinen-Test Schließen Sie das Gerät, wie unter Anschließen beschrieben, an die Batterie an. Starten Sie den Motor und schalten Sie alle Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheibenheizung, etc.) ein. Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die Motordrehzahl bis auf 2500 U/min. Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung. Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung. Reinigen Gefahr eines elektrischen Schlags! Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten. Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Es dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung

25 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID-Nr.: KH /09-V1-24 -

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

AKKULATURI Käyttö- ja turvallisuusohjeet. BAT TERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. BAT TERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger

AKKULATURI Käyttö- ja turvallisuusohjeet. BAT TERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. BAT TERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger BAT TERY CHARGER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102626 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KFZ-BATTERIELADEGERÄT

IAN 102626 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KFZ-BATTERIELADEGERÄT CAR BATTERY CHARGER CAR BATTERY CHARGER Translation of original operation manual ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας KFZ-BATTERIELADEGERÄT Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας KFZ-BATTERIELADEGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113043 CAR BATTERY CHARGER ULG 3.8 B1 CAR BATTERY CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙAΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KFZ-BATTERIELADEGERÄT. Operating instructions

IAN 113043 CAR BATTERY CHARGER ULG 3.8 B1 CAR BATTERY CHARGER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙAΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KFZ-BATTERIELADEGERÄT. Operating instructions CAR BATTERY CHARGER ULG 3.8 B1 CAR BATTERY CHARGER Operating instructions ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙAΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Οδηүίες χρήσης KFZ-BATTERIELADEGERÄT Bedienungsanleitung IAN 113043 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet T4X SE BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes AKUN LATAUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet BATTERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar BATTERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368 IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER Operating instructions ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung IAN 73368 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 106438 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141 User manual 1 ENGLISH 6 DANSK 19 DEUTSCH 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46 ESPAÑOL 60 SUOMI 74 QS6161, QS6141 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

D GB FIN K-OS 240 E. Art.-Nr.: 603.010.490

D GB FIN K-OS 240 E. Art.-Nr.: 603.010.490 Originalbetriebsanleitung Schwingschleifer Translation of the original instructions Orbital Sander Translation of the original instructions Värähtelevä tasohiomakone Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

IAN 110045 CORDLESS RATCHET PAR 10.8 A1 CORDLESS RATCHET ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-RATSCHE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 110045 CORDLESS RATCHET PAR 10.8 A1 CORDLESS RATCHET ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-RATSCHE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας CORDLESS RATCHET CORDLESS RATCHET Translation of original operation manual ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-RATSCHE Originalbetriebsanleitung IAN 110045 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SCREWDRIVER PAS 7.2 A1

CORDLESS SCREWDRIVER PAS 7.2 A1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 7.2 A1 CORDLESS SCREWDRIVER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation RECHARGEABLE TORCH GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015 1 1 7 A 2 B 3 4 5 6 8 9 10 English 6 Dansk 19 Deutsch 32 Ελληνικα 46 Suomi 62 Norsk 76 Svenska 89 113 125 HS8020, HS8015 6 English Important Read this user manual carefully before you use the appliance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DREIECKSCHLEIFER PAINT SPRay gun Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106808 IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR IN-EAR-KOPFHÖRER. Operating instructions.

IAN 106808 IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR IN-EAR-KOPFHÖRER. Operating instructions. IN-EAR HEADPHONES SKAK 120 A1 IN-EAR HEADPHONES Operating instructions ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR Οδηүίες χρήσης IN-EAR-KOPFHÖRER Bedienungsanleitung IAN 106808 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc English...1 Ελληνικά...9 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc English Always read this user manual before using the device for the first time and

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN. Bedienungsanleitung IAN 102540

STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN. Bedienungsanleitung IAN 102540 STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON Operating instructions ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN Bedienungsanleitung IAN 102540 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα