BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21"

Transcript

1 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. AKKUJEN JA VALOLAITTEI- DEN TESTAUSLAITE 5 Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle! BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 Spara den här anvisningen för senare frågor och överlämna den tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person! BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre. EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 Φυλάξτε αυτή την οδηγία για ερωτήσεις που θα προκύψουν αργότερα και σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής δώστε την επίσης σε αυτούς που θα την αποκτήσουν! BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

2 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER KH 4103 Intended Use The appliance is intended for checking the charge of a 12 volt battery. In addition, the charging function of a generator can also be tested. The appliance is not meant for commercial use. Package contents Battery and Alternator Tester KH quick-connect terminal clamps, permanently mounted (1 red, 1 black) Operating instructions Safety instructions Danger! Avoid danger to life and limbs caused by improper use! Do not operate the appliance with a damaged cable. The measurement cable must be placed so that they cannot be caught by rotating parts within the engine compartment. CAUTION! Damaged measurement cables create a life-threatening risk of electric shock. Dispose of the device when the measurement cables have become damaged. The measurement cables are not intended to be repaired. Danger of explosion and fire! Make certain that explosive or combustible substances, such as petrol or solvent, cannot be ignited during use of the appliance! Ignition sources (e.g. open light, burning cigars, cigarettes or electric sparks) must be kept away from the starter batteries. Danger of chemical burns! Protect your eyes and skin against chemical burns caused by acid (sulphuric acid) upon contact with the battery! Do not look directly at the connected battery and use the following: - 1 -

3 acid-resistant safety glasses, clothing and gloves! If your eyes or skin come into contact with sulphuric acid, rinse the affected part of the body with plenty of clear running water and seek immediate medical assistance! Avoid an electric short-circuit when connecting the appliance to the battery. Connect the positive pole terminal clamp only to the positive pole of the battery. Connect the negative pole terminal clamp only to the negative pole of the battery. Connect the terminal clamps (" " and "+") only to the insulated area! Attention! Avoid damage caused by improper use! Only use the appliance with the included original parts! Protect the contact surfaces of the battery Connection First connect the red quick-connect terminal clamp to the positive pole (+) of the battery. Then connect the black quick-connect terminal clamp to the negative pole (-) of the battery. i The appliance can be fastened to the vehicle chassis during the measurement using the magnetic strip on the back of the appliance. Testing a battery and generator Battery test / start capacity If only the 11.5 volt LED lights up, the charge of the battery is weak. The battery must be recharged. If the 12 volt LED also lights up, the battery is half charged. Recharging of the battery is recommended. If the 12.6 volt LED also lights up, the battery is fully charged and capable of starting. Important: Before charging, learn about how to maintain the battery by reading its operating instructions! - 2 -

4 Generator test Connect the appliance to the battery as described above under "Connection". Start the engine and switch on all consumers (headlights, radio, rear window heating, etc.). For newer vehicles, briefly increase the engine speed up to 2500 rpm. If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the generator or the voltage regulator is in good condition. If the 15.5 volt LED lights up, the generator or voltage regulator is defective. In this case, contact your automotive mechanic. Cleaning Danger of electric shock Always disconnect the appliance from the battery before cleaning it. Under no circumstances may the appliance be immersed in water or held under running water during cleaning. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth. No aggressive cleaning agents may be used. Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre

5 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-4 -

6 AKKUJEN JA VALOLAITTEIDEN TESTAUSLAITE KH 4103 Käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu 12 voltin akun lataustilan tarkastamiseen. Lisäksi voidaan myös tarkastaa laturin lataustoiminto. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Toimituslaajuus Akkujen ja valolaitteiden KH pikakontakti-napakenkää, valmiiksi asennettuna (1 punainen, 1 musta) Käyttöohje Turvallisuusohjeet Vaara! Vältä asiattoman käytön aiheuttamaa hengenvaaraa ja loukkaantumisvaaraa! Älä käytä laitetta, jos laitteen johto on vaurioitunut Mittausjohto on vedettävä niin, ettei se pääse tarttumaan moottoritilassa pyöriviin osiin. Varo! Vaurioitunut mittausjohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Hävitä laite, jos mittausjohto on vaurioitunut. Mittausjohtoja ei ole tarkoitettu korjattavaksi. Räjähdys- ja tulipalon vaara! Varmistu, etteivät räjähtävät tai palavat aineet, kuten esim. bensiini tai liuotinaineet, pääse syttymään laitetta käytettäessä! Syttymislähteet (esim. avotuli, palavat sikarit, savukkeet tai sähkökipinät) on pidettävä poissa käynnistysakun lähettyviltä. Syöpymisvaara! Suojaa silmäsi ja ihosi hapon (rikkihapon) aiheuttamalta syöpymiseltä ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä katso suoraan liitettyyn akkuun ja käytä: haponkestäviä suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakäsineitä! Jos rikkihappoa on päässyt silmiin tai iholle, huuhtele kyseinen alue runsaalla juoksevalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin! - 5 -

7 Vältä sähköistä oikosulkua liittäessäsi laitetta akkuun. Liitä plusnavan napakenkä ainoastaan akun plusnapaan. Liitä miinusnavan napakenkä ainoastaan akun miinus-napaan! Tartu napakenkiin (" " ja "+") ainoastaan eristetystä alueesta! Huomio! Vältä asiattoman käytön aiheuttamia aineellisia vahinkoja! Käytä laitetta ainoastaan mukana tulevien alkuperäisosien kanssa! Suojaa akun kontaktipintoja. Liittäminen Liitä ensin punainen pikakontakti-napakenkä akun plusnapaan (+). Liitä sitten musta pikakontakti-napakenkä akun miinusnapaan (-). i Laitteen taustapuolella sijaitsevan magneettinauhan avulla laite voidaan kiinnittää ajoneuvon runkoon mittauksen ajaksi. Akun ja laturin testaus Akkutesti / käynnistyskyky Jos ainoastaan 11,5 voltin LED palaa, akun lata ustila on heikko. Akkua on ladattava lisää. Jos lisäksi palaa 12 voltin LED, akku on ladattu puolilleen. Suosittelemme akun lataamista. Jos lisäksi palaa 12,6 voltin LED, akku on ladattu täysin ja käynnistyskykyinen. Huomio: Ota ennen latausta selvää akun huollosta akun käyttöohjeesta! Laturitesti Liitä laite akkuun kohdassa "Liittäminen" kuvatulla tavalla. Käynnistä moottori ja kytke kaikki käyttölaitteet (valonheittimet, radio, takalasinlämmitin jne.) päälle

8 Nosta uusissa ajoneuvoissa moottorin kierroslukua lyhyeksi aikaa arvoon /min. Jos 13,2-14,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on kunnossa. Jos 15,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on epäkunnossa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä autokorjaamoosi. Puhdistus Sähköiskun vaara! Irrota aina liitäntä akkuun ennen laitteen puhdistamista. Laitetta ei saa puhdistettaessa missään tapauksessa kastaa veteen tai pitää juoksevan veden alla. Puhdista laite ulkopinnalta kevyesti kostutetulla liinalla. Voimakkaita puhdistusaineita ei saa käyttää. Hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin 2002/96/EC kanssa. Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen

9 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-8 -

10 BATTERI- OCH GENERATORTESTARE KH 4103 Föreskriven användning Den här apparaten ska användas för att kontrollera laddningsnivån i ett 12V batteri. Den kan också användas för att testa generatorns laddningsfunktion. Apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Leveransens omfattning Batteri- och generatortestare KH snabbkopplingsklämmor, färdigmonterade (1 röd, 1 svart) Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Fara! Undvik risken för livsfarliga och andra skador som orsakas av att apparaten använts på fel sätt! Använd inte apparaten om kabeln är skadad. Mätkablarna ska läggas så att de inte kan fastna i rörliga delar i motorrummet. Varning! Skadade mätkablar kan ge livsfarliga elchocker. Kassera apparaten om mätkablarna är skadade. Mätkablarna ska inte repareras. Risk för brand och explosion! Försäkra dig om att inga explosiva eller brännbara ämnen, som t ex bensin eller lösningsmedel, riskerar att antändas när apparaten används! Brandkällor (t ex öppna lågor, brinnande cigarrer, cigaretter eller elektriska gnistor) ska hållas på avstånd från startbatterier

11 Risk för frätskador! Skydda ögon och hud från frätande syra (svavelsyra) när du befinner dig i närheten av batteriet! Titta inte direkt på ett anslutet batteri och ta på dig syrafasta skyddsglasögon, syrafasta skyddshandskar samt syrafast klädsel! Om svavelsyran kommer i kontakt med ögon eller hud ska man spola av det utsatta stället i rikligt med klart, rinnande vatten och omedelbart uppsöka läkare! Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du kopplar apparaten till batteriet. Anslut endast den positiva polklämman (+) till batteriets pluspol. Anslut endast den negativa polklämman (-) till batteriets minuspol! Fatta endast tag i anslutningsklämmornas ( och + ) isolering! Akta! Undvik materialskador på grund av felaktig användning! Använd endast apparaten tillsammans med de originaldelar som medföljer! Skydda batteriets kontaktytor! Anslutning Koppla först den röda anslutningsklämman till batteriets pluspol (+). Koppla sedan den svarta anslutningsklämman till batteriets minuspol (-). i Vid mätning kan apparaten fästas på fordonets kaross med magnetremsan. Testa batteri och generator Batteritest/Startkapacitet Om bara 11,5V-indikatorn lyser är batteriets laddningsnivå för låg. Då måste batteriet laddas upp. Om 12V-indikatorn också lyser är batteriet laddat till hälften. Det bästa är att ladda upp batteriet ordentligt. Om 12,6V-indikatorn också lyser betyder det att batteriet är fullt uppladdat och kan starta

12 Akta: Innan du laddar ett batteri ska du ta reda på hur det ska underhållas i batteriets bruksanvisning! Generatortest Koppla apparaten till batteriet så som beskrivs i avsnitt "Anslutning". Starta motorn och sätt på alla elförbrukare (vindrutetorkare, radio, värme på bakrutan, etc.). Om fordonet är nytt ökar du motorns varvtal till 2500 U/min en kort stund. Om 13,2V/14,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn fungerar som den ska. Om 15,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn är defekt. Kontakta i så fall en bilverkstad. Rengöring Risk för elchock! Koppla alltid bort apparaten från batteriet innan du rengör den. Apparaten får absolut inte doppas ner i vatten eller sköljas av med rinnande vatten. Torka bara av apparaten utvändigt med en något fuktig trasa. Du får inte använda några starka rengöringsmedel. Kassering Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna. Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2002/96/EC. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om kasserade apparater av den här typen eller till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten

13 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-12 -

14 BATTERI- OG LYSMASKINETESTER KH 4103 Anvendelsesformål Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Medfølger ved køb Batteri- og lysmaskinetester KH hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret (1 rød, 1 sort) Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Fare! Undgå livsfare og fare for personskade på grund af forkert brug! Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget. Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan komme i berøring med roterende dele i motorrummet. Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager lisvfare på grund af elektrisk stød. Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadigede. Målekablerne kan ikke repareres. Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at eksplosive eller brændbare stoffer, som f.eks. benzin eller opløsningsmidler, ikke kan blive antændt i forbindelse med anvendelsen af apparatet! Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes på afstand af startbatteriet. Fare for ætsning! Beskyt øjne og hud mod ætsning på grund af syre (svovlsyre) ved kontakt med batteriet! Ret ikke blikket direkte mod det tilsluttede batteri, og brug syrefaste beskyttelsesbriller, -tøj og -handsker! Hvis øjne eller hud er kommet i kontakt med svovlsyren, skal du skylle den pågældende kropsdel med rigeligt, rindende, klart vand, og straks søge læge!

15 Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med tilslutning af apparatet til batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens pluspol til pluspolen på batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens minuspol til minuspolen på batteriet! Tag kun fat i tilslutningsklemmerne ( og + ) på det isolerede stykke! Obs! Undgå materielle skader på grund af ukorrekt brug! Anvend kun apparatet med de medfølgende originaldele! Afskærm batteriets kontaktflader Tilslutning Slut først den røde hurtigkontakt-tilslutningsklemme til pluspolen (+) på batteriet. Slut derefter den sorte hurtigkontakt-tilslutningsklemme til minuspolen (+) på batteriet. i Apparatet kan under målingen fastgøres på køretøjets karosseri ved hjælp af magnetstrimlerne på bagsiden af apparatet. Test af batteri og dynamo Batteritest / startevne Når kun 11,5 volts LED'en lyser, er batteriets ladetilstand svag. Batteriet skal efterlades. Når 12 volts LED'en derudover lyser, er batteriet halvt opladet. Det anbefales, at batteriet efterlades. Når 12,6 volts LED'en også lyser, er batteriet fuldt opladet og startdygtigt. Obs: Informér dig inden opladningen om vedligeholdelsen af batteriet i betjeningsvejledningen til dette!

16 Dynamotest Slut apparatet til batteriet som beskrevet under Til-slutning. Start motoren, og tænd for alle modtagere (lygter, radio, bagrudeopvarmning etc.). Sæt ved nyere køretøjer kortvarigt motorens omdrejningstal op på 2500 o/min. Når 13,2 til 14,5 volts LED'en lyser, er dynamoen hhv. spændingsregulatoren i orden. Hvis 15,5 volts LED'en lyser er dynamoen hhv. spændingsregulatoren defekt. Ret i dette tilfælde henvendelse til dit autoværksted. Rengøring Fare for elektrisk stød! Afbryd altid forbindelsen til batteriet, inden du rengør apparatet. Du må aldrig komme lampen ned i vand eller holde den ind under rindende vand under rengøringen. Rengør apparatet udvendigt med en let fugtet klud. Der må ikke anvendes skarpe rengøringsmidler. Bortskaffelse Kom under ingen omstændigheder afspilleren i det normale husholdningsaffald. Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EC. Bortskaf afspilleren hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl

17 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM Id-nr.: KH /09-V1-16 -

18 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ KH 4103 Σκοπός χρήσης Η συσκευή εξυπηρετεί στον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης μιας μπαταρίας 12 Volt. Συμπληρωματικά μπορεί να ελεγχθεί και η λειτουργία φόρτισης της γεννήτριας. Η συσκευή δεν προορίζεται για την επαγγελματική χρήση. Σύνολο αποστολής Συσκευή ελέγχου μπαταριών και γεννητριών KH ακροδέκτες σύνδεσης γρήγορης επαφής, έτοιμοι μονταρισμένοι (1 κόκκινος, 1 μαύρος) Οδηγίες χρήσης Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος! Αποφεύγετε κίνδυνο ζωής και τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση! Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο. Οι γραμμές των καλωδίων μέτρησης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην πιάνονται από περιστρεφόμενα τμήματα στο χώρο μοτέρ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φθαρμένα καλώδια σημαίνουν κίνδυνο ζωής από ηλεκτροπληξία. Απομακρύνετε τη συσκευή όταν τα καλώδια μέτρησης είναι κατεστραμμένα. Τα καλώδια μέτρησης δεν προβλέπονται για μια επισκευή. Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς! Εξασφαλίζετε ότι εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες όπως π.χ. βενζίνη ή διαλυτικά μέσα δεν μπορούν να αναφλεχτούν κατά τη χρήση της συσκευής! Ο πηγές ανάφλεξης (π.χ. ανοιχτό φως, αναμμένα πούρα, τσιγάρα ή ηλεκτρικούς σπινθήρες) πρέπει να βρίσκονται μακριά από μπαταρίες εκκινητήρων. Κίνδυνος εγκαύματος! Προστατεύετε τα μάτια και το δέρμα σας από έγκαυμα μέσω οξέων (θειικό οξύ) κατά την επαφή με τη μπαταρία! Μην κοιτάτε απευθείας στη συνδεδεμένη μπαταρία και χρησιμοποιείτε:

19 προστατευτικά γυαλιά, ρουχισμό και γάντια με αντοχή στα οξέα! Όταν τα μάτια ή η επιδερμίδα έχουν έρθει σε επαφή με θειικό οξύ, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο του σώματος με πολύ ρέον, καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ένα γιατρό! Αποφεύγετε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα κατά τη σύνδεση της συσκευής στην μπαταρία. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του θετικού πόλου αποκλειστικά στον θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέετε τον ακροδέκτη σύνδεσης του αρνητικού πόλου αποκλειστικά στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας! Πιάνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης (ψ και ψ+ ) αποκλειστικά στο μονωμένο πεδίο! Προσοχή! Αποφεύγετε εμπράγματες βλάβες από ακατάλληλη χρήση! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα απεσταλμένα γνήσια εξαρτήματα! Προστατεύετε τις επιφάνειες επαφής της μπαταρίας Σύνδεση Συνδέετε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας. Συνδέετε μετά τον μαύρο ακροδέκτη σύνδεσης γρήγορης επαφής στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας i Με την μαγνητική λωρίδα στην πίσω πλευρά της συσκευής μπορεί η συσκευή να σταθεροποιηθεί στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Έλεγχος μπαταρίας και γεννήτριας Έλεγχος μπαταρίας / Δυνατότητα εκκίνησης Εάν ανάβει μόνο το LED 11,5 Volt, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι αδύναμη. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί. Εάν ανάβει συμπληρωματικά το LED 12 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί κατά το ήμισυ. Προτείνεται να επαναφορτίσετε τη μπαταρία

20 Εάν ανάβει και το LED 12,6 Volt, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχει δυνατότητα εκκίνησης. Προσοχή: Πριν από τη φόρτιση πληροφορηθείτε για τη συντήρηση της μπαταρίας βάση του εγχειριδίου χειρισμού! Έλεγχος γεννήτριας Συνδέστε τη συσκευή στη μπαταρία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Σύνδεση". Εκκινήστε το μοτέρ και ενεργοποιείστε όλους τους καταναλωτές (προβολείς, ραδιόφωνο, θέρμανση πίσω τζαμιού κλπ.). Σε νεότερα οχήματα αυξάνετε για λίγο τον αριθμό στροφών κινητήρα έως 2500 U/min. Εάν ανάβει το LED 13,2 Volt έως 14,5 Volt η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι εντάξει. Εάν ανάβει το LED 15,5 Volt, τότε η γεννήτρια ή ο ρυθμιστής τάσης είναι ελαττωματικός. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το συνεργείο του οχήματος σας. Καθαρισμός Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα από τη μπαταρία. Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό ή να την κρατάτε κάτω από ρέον νερό. Καθαρίζετε τη συσκευή εξωτερικά με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επιθετικά καθαριστικά μέσα

21 Απομάκρυνση Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC. Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. Εισαγωγέας KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID No.: KH /09-V1-20 -

22 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER KH 4103 Verwendungszweck Das Gerät dient zur Überprüfung des Ladezustandes einer 12 Volt Batterie. Zusätzlich kann auch die Ladefunktion der Lichtmaschine getestet werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Lieferumfang Batterie- und Lichtmaschinentester KH Schnellkontakt-Anschlussklemmen, fertig montiert (1 rot, 1 schwarz) Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise Gefahr! Vermeiden Sie Lebens- und Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel. Die Messkabel sind so zu legen, dass diese nicht von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können. Vorsicht! Beschädigte Messkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Messkabel beschädigt sind. Die Messkabel sind nicht für eine Reparatur vorgesehen. Explosions- und Brandgefahr! Stellen Sie sicher, dass explosive oder brennbare Stoffe z.b. Benzin oder Lösungsmittel beim Gebrauch des Gerätes nicht entzündet werden können! Zündquellen (z.b. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken) sind den Starterbatterien fernzuhalten. Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Augen und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwefelsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden Sie den Blick nicht direkt auf die angeschlossene Batterie und verwenden Sie: säurefeste Schutzbrille,

23 -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen oder Haut mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten sind, spülen Sie die betroffene Körperregion mit viel fließendem, klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen Sie die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich an den Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die Minuspol- Anschlussklemme ausschließlich an den Minuspol der Batterie an! Fassen Sie die Anschlussklemmen ( und + ) ausschließlich am isolierten Bereich an! Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch! Verwenden das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen! Schützen Sie die Kontaktflächen der Batterie Anschließen Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-Anschlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an. Schließen Sie dann die schwarze Schnellkontakt- Anschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an. i Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite kann das Gerät während der Messung an der Fahrzeugkarosserie befestigt werden. Batterie und Lichtmaschine testen Batterie-Test / Startfähigkeit Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgeladen werden. Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie zur Hälfte geladen. Es empfiehlt sich die Batterie nachzuladen. Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll geladen und startfähig

24 Achtung: Informieren Sie sich vor dem Laden über die Wartung der Batterie anhand deren Bedienungsanleitung! Lichtmaschinen-Test Schließen Sie das Gerät, wie unter Anschließen beschrieben, an die Batterie an. Starten Sie den Motor und schalten Sie alle Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheibenheizung, etc.) ein. Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die Motordrehzahl bis auf 2500 U/min. Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung. Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung. Reinigen Gefahr eines elektrischen Schlags! Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten. Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Es dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung

25 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID-Nr.: KH /09-V1-24 -

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc English...1 Ελληνικά...9 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc English Always read this user manual before using the device for the first time and

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ JIGSAW PSTK 730 A1 JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier ENGLISH...1 DEUTSCH...4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...7 SPECIFICATIONS...10 V1.0 L Figure 1 Omega monaural amplifier rear view WARNING CHECK OPERATING VOLTAGE BEFORE CONNECTING

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1

COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΦΡΕΖΑ-KOMBI Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. EPA Establishment #: 088759-MI-001. Mite Zapper, LLC www.mitezapper.com

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. EPA Establishment #: 088759-MI-001. Mite Zapper, LLC www.mitezapper.com ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ EPA Establishment #: 088759-MI-001 Mite Zapper, LLC www.mitezapper.com Thank you for purchasing the MiteZapper - chemical free varroa mite control. Μια επαναστατική τεχνολογία που

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 CORDLESS IMPACT DRIVER Translation of the original instructions ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil HAV-TRHP20KN MANUAL (p. 2) Wireless Headphones ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14) Draadloze Hoofdtelefoon MANUALE (p. 19) Cuffie senza

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE KDT 6545 AX Part 1.Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct) Κατάσταση λειτουργίας Απενεργοποιηµένη/Απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER Translation of the original instructions ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01 DD-REC 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Οδηγιες χρησεως de en fr it nl pt es el DD EC-1 0/1 1

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Φορτιστές μπαταρίας Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800 M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός για επαγγελματική φόρτιση μπαταριών με κύκλο εκκίνησης/βαθιάς εκφόρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα