Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο"

Transcript

1 Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείωζε ηωλ Διιήλωλ θαη Κππξίωλ Δπηζηεκόλωλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο Αλδξένπ Ιωάλλα, Βηβιηνζεθνλόκνο, MsA Cultural Management Γαϊηάλνπ Παλωξαία, Βηβιηνζεθνλόκνο MSc Γαξνπθάιινπ Δκκαλνπήι, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, Κνπηζνκίρα Γακηάλα, Βηβιηνζεθνλόκνο Κξηεδή Βέξα, Βηβιηνζεθνλόκνο MSc 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκαϊθώλ Βηβιηνζεθώλ Ιωάλληλα

2 Γνκή ηεο εηζήγεζεο Web 2.0 Βηβιηνζήθε 2.0 Οκάδα GreekLIS Σθνπόο ηεο έξεπλαο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα έξεπλαο Σπκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο

3 Web 2.0 Τν Web 2.0 είλαη ε εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ αξρηθνύ Web (Web 1.0), ε λέα γεληά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ζηελ νπνία πξσηαγσληζηηθό ξόιν έρνπλ ηα ηζηνιόγηα, ηα RSS Feeds, ηα tags, ηα wikis, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζειηδνζήκαλζεο (social bookmarking services) θιπ., νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ζην εκπινπηηζκό ησλ λέσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ

4 Web Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Σπκκεηνρή (Participation) Γηακνηξαζκόο (Sharing) Χξεζηηθόηεηα (Usability) Απνηειείηαη από ελόηεηεο (Modularity) Έιεγρνο από ηνπο ρξήζηεο (User control) Δπηθνηλσλία θαη δηεπθόιπλζε δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ (communication - communities) Χακειό έσο αλύπαξθην θόζηνο (Low cost) Αλνηρηή πξόζβαζε (Free access) Απνθέληξσζε (Decentralization)

5 Βηβιηνζήθε 2.0 (1/2) Έλα κνληέιν γηα ππεξεζίεο βηβιηνζεθώλ πνπ ελζαξξύλεη ηε ζπλερή θαη ζθόπηκε αιιαγή, πξνζθαιώληαο ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ηωλ θπζηθώλ αιιά θαη εηθνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ επηζπκνύλ, ππνζηεξηδόκελε από ηε ζπλερηδόκελε αμηνιόγεζε ηωλ ππεξεζηώλ. Επίζεο, πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη λένπο ρξήζηεο θαη λα εμππεξεηήζεη θαιύηεξα ηνπο ππάξρνληεο κέζα από βειηηωκέλεο θαη θαηεπζπλόκελεο πξνο ηνλ ρξήζηε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. Κάζε θνκκάηη από κόλν ηνπ απνηειεί έλα αθόκε βήκα πξνο βειηηωκέλεο ππεξεζίεο. Μόλν όκωο κέζα από ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή όιωλ ηωλ παξαπάλω κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζηε Βηβιηνζήθε 2.0. (Casey and Savastinuk, 2006, p.40)

6 Βηβιηνζήθε 2.0 (2/2) Τα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0 είλαη: Η ρξεζηκνπνίεζε πνιπκέζσλ Δζηηάδεη ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε Δίλαη πινύζηα ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο βηβιηνζήθεο (Maness, 2006)

7 GreekLIS Σθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο GreekLIS (http://greeklis/org) είλαη: ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ε δηάδνζε θαη ελεκέξσζε ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ θαηλνηνκηώλ θαη ε επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε.

8 Σθνπόο ηεο έξεπλαο Η Δξεπλεηηθή Οκάδα GreekLIS δηεμήγαγε έξεπλα ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 έρνληαο σο ζηόρν: ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ρξεζηηθόηεηαο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0, ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ εμνηθείσζεο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ κε ηα ελ ιόγσ εξγαιεία θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απόςεσλ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0.

9 Μεζνδνινγία (1/4) Τν online εξσηεκαηνιόγην ζεσξήζεθε ε θαηαιιειόηεξε κέζνδνο έξεπλαο, δηόηη: θάιπςε εύθνια ην target group είλαη δσξεάλ πεηπραίλεηαη ε άκεζε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ

10 Μεζνδνινγία (2/4) Δπηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ δσξεάλ πξνγξάκκαηνο Survey Gizmo κε θξηηήξηα επηινγήο: ηνλ εύθνιν ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ, ηελ εύθνιε ζπκπιήξσζή ηνπ, ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθή γιώζζαο, ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλνηρηώλ θαη θιεηζηώλ εξσηήζεσλ, ηελ απνζήθεπζε απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ απαληήζεσλ, ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο

11 Μεζνδνινγία (3/4) Τν εξωηεκαηνιόγην πεξηείρε: 46 εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ δηαξζξσκέλεο ζε ελόηεηεο θαη αλαξηήζεθε: ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο GreekLIS (http://greeklis.org), ζε άιιεο επίζεκεο βηβιηνζεθνλνκηθέο ηζηνζειίδεο, ζε ηζηνιόγηα ζπλαδέιθσλ θαη κέζσ ελεκεξσηηθώλ s

12 Μεζνδνινγία (4/4) Χξνληθή δηάξθεηα: 12 Μαξηίνπ 2008 έσο 28 Μαξηίνπ 2008 Γηα ηελ αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ ρξεζηκνπνηήζεθε: ην Data Analysis ToolPack ηνπ Excel (MS Office) δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο

13 Απνηειέζκαηα έξεπλαο Σην online εξωηεκαηνιόγην ιάβακε: 116 απαληήζεηο από 83 Έιιελεο βηβιηνζεθνλόκνπο από 33 Κύπξηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο 90 γπλαίθεο 26 άληξεο

14 Web 2.0 (1/2) Έτεηε αθούζεη ηολ όρο Web 2.0; Ότη 34% Ναη 66%

15 Web 2.0 (2/2)

16 Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networking) (1/2) Ποηοη ήηαλ οη ιόγοη ποσ ζας οδήγεζαλ λα εγγραθείηε ζε θάποηα σπερεζία θοηλωληθού δηθηύοσ; Από θίιοσς 37% Δηαζθέδαζε 10% Επηθοηλωλία κε θίιοσς 29% /Δελ γλωρίδω Δελ απαληώ 5% Ελεκέρωζε 1% Νεες Γλωρηκίες Αληαιιαγή 2% 13% Γηα προζωπηθούς ιόγοσς 3%

17 Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networking) (2/2) Σε ποηο βαζκό πηζηεύεηε όηη ζας έτεη βοεζήζεη, επαγγεικαηηθά, ασηή ε δραζηερηόηεηα; Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

18 Κνηλωληθνί Σειηδνδείθηεο (Social Bookmarkers) Χρεζηκοποηείηε γηα ηελ οργάλωζε ηωλ ειεθηρoληθώλ ζας πεγώλ ηοσς «Κοηλωληθούς Σειηδοδείθηες»; Ναη 9% Ότη 91%

19 Ιζηνιόγηα (Blogs) (1/2) Γηα ποηολ ιόγο δηαβάδεηε ηζηοιόγηα; Δελ δηαβάδω ηζηοιόγηα 11% Άιιο 5% Αλαδήηεζε πιεροθορηώλ 27% Γηα επαγγεικαηηθούς ιόγοσς 13% Γηα λα γλωρίζεηε άιιοσς αλζρώποσς 0% Γηα ελεκέρωζε 44%

20 Ιζηνιόγηα (Blogs) (2/2) Πηζηεύεηε όηη οη βηβιηοζήθες ζα πρέπεη λα δεκηοσργήζοσλ ηζηοιόγηα; Ότη 7% Δελ γλωρίδω/δελ απαληώ 18% Ναη 75%

21 RSS Feeds Με ποηο ηρόπο ελεκερώλεζηε γηα ηο θαηλούργηο περηετόκελο ποσ δεκοζηεύεηαη ζηης ηζηοζειίδες ποσ ζας ελδηαθέροσλ; RSS Reader 16% Δελ γλωρίδω/δελ Άιιο απαληώ 1% 4% Newsletter ή εηδοποίεζε ζηο κοσ 32% Επηζθέπηοκαη ηζηοζειίδες 47%

22 Παηρλίδηα ζην web (Games) (1/2) Πως θρίλεηε ηε τρήζε ηέηοηωλ παητληδηώλ από ηοσς τρήζηες ζηο τώρο κηας βηβιηοζήθες; Δελ γλωρίδω/δελ Άιιο απαληώ 11% 2% Αδηάθορε 28% Θεηηθή 36% Αρλεηηθή 23%

23 Παηρλίδηα ζην web (Games) (2/2) Πηζηεύεηε όηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πιηθό; Πεξηνξηζκνί σο πξνο ην είδνο βηβιηνζήθεο, Πεξηνξηζκνί σο πξνο ην είδνο ησλ παηρληδηώλ θαη Πξνβιεκαηηζκόο σο πξνο ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ησλ βηβιηνζεθώλ

24 Wikis Εζείς προζωπηθά τρεζηκοποηείηε ηαθηηθά θάποηο wiki; Ότη 46% Δελ γλωρίδω/δελ απαληώ 16% Ναη 38%

25 Σπκπεξάζκαηα Νέα επνρή ηερλνινγηθήο λννηξνπίαο, Πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο, Μεηάβαζε ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε λέα επνρή θαη Πξνζαξκνγή ησλ Web 2.0 εθαξκνγώλ ζηηο ήδε παξερόκελεο ππεξεζίεο.

26 Πξνηάζεηο (1/2) Γηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε, Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, Πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ελεκέξσζε θαη Δπειημία ησλ δηνηθήζεσλ ησλ βηβιηνζεθώλ.

27 Πξνηάζεηο (2/2) Αλάπηπμε ρξεζηνθεληξηθώλ ππεξεζηώλ, Γεκηνπξγία λέσλ βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη Αλαδηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηηο ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο.

28 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Τα Μέιε ηεο Οκάδαο GreekLIS (http://greeklis.org)

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε Googling και ακαδημαχκοί βιβλιοθηκονόμοι: Ποιοηική έρεσνα για ηην επίδραζη ηοσ Google ζηο ρόλο ηφν βιβλιοθηκονόμφν και ζηην παροτή σπηρεζιών ηφν βιβλιοθηκών Ζαθειρίοσ Γεφργία 1, ιάηρη Ράνια 1, Γαροσθάλλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος»

«Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος» «Τςπολογία Γιαπποζυπικών Κινήηπυν σπήζηρ ηος Γιαδικηύος και η επιπποή ηοςρ ζηην ποζόηηηα σπήζηρ ηος» Ασιλλέαρ Δςθςμιόποςλορ 1, Βαπβάπα Μαζούπος 2 1 Δάζθαινο, Med in ICT, Υπνς. Δηδ. Παλ. Αζελώλ efthimiopoulos@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people*

Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people* Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people* Πεξηερόκελα Παξνπζίαζε λέσλ εξγαιείσλ ησλ ΤΠΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Πσο ηα λέα εξγαιεία επεξεάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα