ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ Πάηξα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2015 ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση: 167 ΚΑΣ/ΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΠΑΣΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ Πάηξα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2015 ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση: 167 ΚΑΣ/ΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΠΑΣΡΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ Πάηξα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2015 ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση: 167 ΚΑΣ/ΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΠΑΣΡΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΛΤΚΑ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΔ ΙΓΙΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ Ο Γηεπζπληήο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Πάηξαο Αθνχ έιαβε ππφςε 1. Σελ απιθ. 35/1954 εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Γικαιοζύνηρ, κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θξαηνπκέλνπο λα πξνκεζεχνληαη δηάθνξα είδε, κε δηθέο ηνπο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 2. Σν γεγνλφο φηη νη θξαηνχκελνη με δικά ηοςρ σπήμαηα έσοςν δικαίωμα επιλογήρ πποϊόνηων ηηρ απεζκείαρ ηοςρ. 3. Σν γεγνλφο φηη νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ιήγνπλ ζηηο 31/01/2015. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Δ Η 1. Ππόσειποςρ μειοδοηικούρ διαγωνιζμούρ, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ, πξνο ηνπο θξαηνπκέλνπο ζηα θάησζη είδε: α) Γλςκά (σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε εηδψλ ζην παξάξηεκα Α ) κε ζηαζεξή ηηκή. β) Γαλακηοκομικά πποϊόνηα εηαιπειών ΦΑΓΔ, ΓΔΛΣΑ, ΠΡΩΣΟ, Παπαγεωπγίος (σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε εηδψλ ζην παξάξηεκα Β ) κε πνζνζηφ έθπησζεο ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ εηαηξεηψλ 2. Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Καηαζηήκαηνο ηελ ημέπα Σπίηη και ώπα 10:30 πμ. 3. Δάλ ν δηαγσληζκφο θξηζεί άγνλνο ( κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ή νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο (πνζνζηφ έθπησζεο-ζηαζεξή ηηκή) δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο, ζα επαλαιεθζεί ε ζπιινγή πξνζθνξψλ ηελ ηελ ίδια ημέπα θαη ώπα. 4. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πιελ εθείλσλ νη νπνίνη γηα δηαθφξνπο ιφγνπο έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ρνξεγεηέο. 5. Χο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απαξαίηεηα είλαη 1

2 I. Ζ οικονομική πποζθοπά, ε νπνία ζα είλαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ρσξίο ζβεζίκαηα. II. Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ N.1599/86 ( ε εκεξνκελία ππνγξαθήο πξέπεη λα είλαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ) ζηελ νπνία: i. ζα αλαγξάθνληαη: ηα ζηοισεία ηος διαγωνιζμού-ομάδαρ ii. δελ έρνπλ απνθιεηζζεί από ηο Γημόζιο θαη ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα iii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο (εκέξα καηάθεζηρ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ππεξεζία καο ή ε ημεπομηνία παπάδοζηρ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ ή ΔΛΣΑ.) 1. Γεν έσοςν καηαδικαζθεί 2. Γεν ηελούν ζε πηώσεςζη 3. Δίναι θοπολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεποι 4. Δίναι εγγεγπαμμένοι ζηο οικείο επιμεληηήπιο 5. Γεν ηελούν ςπό εκκαθάπιζη και 6. Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πποζκομίζοςν ηα δικαιολογηηικά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία. III. Βεβαιώζειρ θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ φπνπ απαηηείηαη εηδηθφ φρεκα κεηαθνξάο. 6. Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, θξέζθα θαη γεληθψο να πληπούν ηοςρ όποςρ ηων ςγειονομικών διαηάξεων. 7. Σα γλςκά ζα πξέπεη λα είλαη, ππώηηρ ποιόηηηαρ, θπέζκα,ζε αηομική ζςζκεςαζία PET ( καπάκι- κοςηαλάκι) θαη γεληθψο να πληπούν ηοςρ όποςρ ηων ςγειονομικών διαηάξεων. Ο ρνξεγεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ηα γιπθά, ζχκθσλα κε φζα ζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεθσληθή ή γξαπηή παξαγγειία ηα νπνία ζα βεβαηψλνληαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο, δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη. Δπίζεο ηα γιπθά ζα πξέπεη να είναι ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών και ανηικειμένων κοινήρ σπήζεωρ και ηιρ ςγειονομικέρ διαηάξειρ. 8. Ζ παπάδοζη ηων ειδών ζα γίλεηαη ζην Καηάζηεκα φπνηε δεηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο (ε εκέξα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή). 9. Η ππεξεζία καο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί εθηάθησο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα επηηφπην έιεγρν ή λα πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα δηελέξγεηαο ρεκηθψλ ή άιισλ ειέγρσλ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 10. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξάπνλα απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ, ε ππεξεζία ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ζε κε ζπκκφξθσζή ηνπ ζα ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζηνλ δεχηεξν κεηνδφηε. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο άιινπ ζπκκεηέρνληα ε ππεξεζία ζα πξνβεί ζηελ δηελέξγεηα λένπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 2

3 11. Οη εθπξφζσπνί ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηελ πξψηε θνξά ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην Καηάζηεκα θαη ηηο επφκελεο θνξέο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 12. Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ένα (1) έηορ απφ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηων ζςμβάζεων κε δικαίωμα δίμηνηρ παπάηαζηρ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ηεξνχληαη απαξαηηήησο ηα αλαθεξφκελα ζηελ δηαθήξπμε. 13. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ηελ Γηαρείξηζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Πάηξαο, κεηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζζεί θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ (δηθαηνινγεηηθά θιπ), νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζηα ηειέθσλα: & Ο Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Ανηώνιορ Εήκορ 3

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. Πίλαθαο γιπθψλ θιπ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Καη/ηνο Κξάηεζεο Παηξψλ. ΠΑΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΟΚΟΛΑΣΙΝΔ ΑΜΤΓΓΑΛΟΤ ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ ΚΑΡΑΜΔΛΔ-ΦΡΑΟΤΛΑ-ΝΔ ΚΑΦΔ ΚΟΡΜΟΤ ΠΡΟΦΙΣΔΡΟΛ ΚΧΚ ΚΟΡΝΔ ΟΤ ΓΛΤΚΑ ΣΑΨΗΟΤ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΣΑΨΦΙ ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟΤΡΔΚΟ ΚΑΡΤΓΑ ΚΑΡΤΓΟΠΙΣΑ ΡΑΒΑΝΙ 130 γξ. TIMH TIMH ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΗΛΟΠΙΣΑ αηνκηθή ΛΔΜΟΝΟΠΙΣΑ ΣΑΡΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ STRUDEL Μήιν & Καλέια ΚΑΡΤΓΑ ΣΟΤΡΔΚΑΚΙ 1pack κε πξαιίλα ΣΟΤΡΔΚΑΚΙ 1pack κε καζηίρα Υίνπ Berliner 1pack Μπηζθφην- Πξαιίλα ΚΔΙΚ ( αηνκηθφ) Πνξηνθάιη ΚΔΙΚ (αηνκηθφ) νθνιάηα ΚΔΙΚ ( αηνκηθφ) αλάκηθην ΚΔΨΚ (αηνκηθφ ) βαλίιηα ΣΑΦΑΚΙ Ν Ο 24 ΜΠΑΚΛΑΒΑ/ΚΑΣΑΨΦΙ 105 γξ. 105γξ 80 γξ. 125 ξ 90 γξ. 120γξ 90 γξ 80γξ 100 γξ 80γξ 80 γξ. TIMH 4

5 ΠΙΑΣΔΛΑ ΜΠΟΤΛ ΠΗΛΙΝΟ Ν Ο 24 ΜΠΑΚΛΑΒΑ/ΚΑΣΑΨΦΙ ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΙΑ Soft Cookies Βαλίιηα ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΙΑ Soft Cookies νθνιάηα ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΟΤΛΟΤΡΙΑ ΠΑΥΑΛΙΝΑ ΣΟΤΡΔΚΙ 800 γξ. 80 γξ 80 γξ. 500 γξ. Ο Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Ανηώνιορ Εήκορ 5

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β Πίνακας ειδών προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων Α/Α Δ Η Γ Ο 1 Γάια πιήξεο θξέζθν 2 Γάια LIGHT θξέζθν 3 Γάια ζνθνιαηνχρν θξέζθν 4 Γηανχξηη πιήξεο 4% 5 Γηανχξηη 2% 6 Γηανχξηη πξφβεην ( Παπαγεσξγίνπ) ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ Ο Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Ανηώνιορ Εήκορ 6