ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ( Performance Evaluaton of an Underwater Acoustc Data Broadcastng System ) ΚΥΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 Περίληψη H παρούσα εργασία αναφέρεται σε συστήµατα εκποµπής δεδοµένων σε υποβρύχια ακουστικά ασύρµατα δίκτυα. Για τη βελτίωση της απόδοσής τους κάνουν χρήση ενός Μανθάνοντος Αυτοµάτου στο σταθµό βάσης µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Εξετάζονται εκτενώς συγκεκριµένοι αλγόριθµοι εκποµπής από το σταθµό βάσης. Με τη βοήθεια προσοµοίωσης εξάγονται αποτελέσµατα, τα οποία αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους προτείνοντας κάποιο από τα παραπάνω συστήµατα. Από τα αποτελέσµατα καλύτερη απόδοση επιδεικνύει το προτεινόµενο σύστηµα το οποίο καταπολεµά αποτελεσµατικά το πρόβληµα της µεγάλης καθυστέρησης υποβρύχιων ακουστικών ασύρµατων δικτύων. 2

3 Abstract Ths paper addresses data dssemnaton systems n underwater acoustc wreless networks. For better performance they employ a Learnng Automaton at the base staton n order to mprove performance. Specfc broadcastng algorthms are examned extensvely. Wth the help of smulaton, results are exported that show better performance of the proposed system that combats the problem of long delays n underwater acoustc wreless networks. 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας κ. Νικοπολιτίδη Πέτρο για την πολύτιµη βοήθεια, καθοδήγηση και υποµονή του σε όλη την πορεία ανάπτυξης και συγγραφής της συγκεκριµένης διπλωµατικής. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την υποστήριξη που µου προσέφερε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα µέχρι το τέλος των σπουδών µου. Σεπτέµβριος 2011 Κυανίδης Γεώργιος 4

5 Περιεχόµενα Περίληψη..2 Abstract... 3 Ευχαριστίες..4 Περιεχόµενα Λίστα Σχηµάτων.6 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Γενικά....7 Κεφάλαιο 2: Μη Προσαρµοστικά-Προσαρµοστικά Push Συστήµατα Εκποµπής Μη Προσαρµοστικά Push Συστήµατα Εκποµπής Βασικά θέµατα µη προσαρµοστικών Push Συστηµάτων Εκποµπής Επισκόπηση Βιβλιογραφιών Συστήµατα Εκποµπής εδοµένων Υποβρύχια Συστήµατα Εκποµπής Η µέθοδος του Vadya [9] Αλγόριθµος Σχεδιασµού Εκποµπής Επίδραση των σφαλµάτων εκποµπής στην στρατηγική σχεδιασµού Προσαρµοστικό Push Σύστηµα για Υποβρύχια Εκποµπή Τα Αυτόµατα Μάθησης Βασικές Λειτουργίες του Αλγορίθµου Εκποµπής των Προσαρµοστικών Push Συστηµάτων Ο τρόπος Ανανέωσης των Πιθανοτήτων 18 Κεφάλαιο 3: Αποτελέσµατα- Αξιολόγηση Προσοµοίωση Το Προτεινόµενο Σύστηµα Το Μοντέλο του Σταθµού Βάσης Το Μοντέλο των Χρηστών Περιβάλλον Προσοµοίωσης Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης Συµπεράσµατα Αποτελεσµάτων..29 Κεφάλαιο 4: Κώδικας Προσοµοίωση...30 Συµπεράσµατα 40 Αναφορές. 41 5

6 Λίστα Σχηµάτων Σχήµα 1: Υποβρύχιο push σύστηµα µε έναν σταθµό βάσης και κινητούς χρήστες. Σχήµα 2: Παράδειγµα 1. Σχήµα 3: Σύγκλιση της εκτίµησης αυτόµατου της πιθανότητας ζήτησης πακέτου. Σχήµα 4: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 2 km. Σχήµα 5: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 5 km. Σχήµα 6: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 10 km. Σχήµα 7: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push και Non Adaptve Push στο δίκτυο Ν1. Σχήµα 8: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push και Push System wth Colsons στο δίκτυο Ν1. Σχήµα 9: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 2 km Σχήµα 10: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 5 km. Σχήµα 11: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε το συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 10 km. Σχήµα 12: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Non Adaptve Push [9] στο δίκτυο Ν2. Σχήµα 13: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Push System wth Colsons στο δίκτυο Ν2. 6

7 Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 1.1 Γενικά Σε ένα υποβρύχιο περιβάλλον, η εκποµπή αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για την ανάπτυξη των ασύρµατων δικτύων [1-4]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ραδιοκύµατα παρουσιάζουν χαµηλές δυνατότητες διάδοσης στο νερό και τα οπτικά κύµατα επηρεάζονται πολύ από το φαινόµενο της σκέδασης και απαιτούν υψηλή ακρίβεια στην κατευθυντικότητα των ακτίνων λέιζερ. Έτσι, η τεχνολογία που παρέχει το φυσικό στρώµα στα υποβρύχια δίκτυα είναι συνήθως υλοποιήσιµη µέσω ακουστικών κυµάτων. Τα υποβρύχια ασύρµατα ακουστικά κανάλια διαθέτουν µοναδικά χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν το σχεδιασµό των πρωτοκόλλων των δικτύων. Τα πιο σηµαντικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: ιάδοση καθυστέρησης η οποία είναι πέντε τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από εκείνη που βασίζεται σε ραδιοεπικοινωνίες στην ίδια απόσταση, λόγω χαµηλής ταχύτητας του ήχου (1.5km/sec). Το διαθέσιµο εύρος ζώνης των ηχητικών επικοινωνιών είναι χαµηλό και εξαρτάται από την απόσταση µεταξύ των κόµβων επικοινωνίας. Το Ο ρυθµός σφαλµάτων δυαδικών ψηφίων (Bt Error Rate) των υποβρύχιων ακουστικών συνδέσεων είναι υψηλότερο από εκείνο των επίγειων βασισµένων σε ραδιοκύµατα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στο σχεδιασµό των πρωτοκόλλων για τα ακουστικά υποθαλάσσια δίκτυα. Πολλά από αυτά τα πρωτόκολλα επικεντρώνονται στην προσαρµογή των ήδη διαθέσιµων MAC πρωτοκόλλων για επίγεια ασύρµατα δίκτυα µε χρήση ραδιοκυµάτων. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι υποβρύχιες εκδόσεις των ALOHA, MACA και FAMA MAC πρωτοκόλλων που προτείνονται στα [5-7]. Εκτός από αυτές τις προσαρµογές τα περισσότερα νέα πρωτόκολλα για το ακουστικό περιβάλλον αφορούν δίκτυα µε πολύ-κατευθυντικές ζεύξεις. Ωστόσο, όλοι οι στόχοι των δικτύων που έχουν αµφίδροµες συνδέσεις µε κόµβους, κατά κύριο λόγο προσανατολίζονται σε uncast µετάδοση. Από την άλλη πλευρά, σε καταστάσεις όπου πολλοί χρήστες απαιτούν ένα σύνολο κοινών πληροφοριών από έναν κεντρικό σταθµό βάσης, η εκποµπή δεδοµένων µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά για αύξηση των επιδόσεων. Τέτοιες εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος (π.χ. ανίχνευση τσουνάµι) όπου τα δεδοµένα µπορούν να µεταδίδονται για την επίτευξη ορισµένων σηµαντικών προορισµών (π.χ. σταθµοί παρακολούθησης) και στο δίκτυο επαναπρογραµµατισµού των υποβρύχιων αισθητήρων των κόµβων του δικτύου. 7

8 Σχήµα 1: Υποβρύχιο push σύστηµα µε έναν σταθµό βάσης και κινητούς χρήστες Τα συστήµατα που παρουσιάζονται παρακάτω, αποτελούνται από ένα σταθµό βάσης (βλ. Σχήµα 1) µε ικανότητες ακουστικής µετάδοσης και έναν αριθµό χρηστών που ακούνε στο σταθµό βάσης. Ο κεντρικός σταθµός βάσης αναλαµβάνει την επικοινωνία µε κάποια επίγεια πηγή πληροφοριών είτε µε ασύρµατη είτε µε ενσύρµατη σύνδεση. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν ένα Αυτόµατο Μάθησης στο σταθµό βάσης, το οποίο περιέχει ένα διάνυσµα που αποθηκεύει την εκτίµηση του σταθµού βάσης στη τρέχουσα πιθανότητα ζήτησης µεταξύ του πλήθους των χρηστών για κάθε πακέτο δεδοµένων. Η προσαρµογή επιτυγχάνεται µε τη χρήση ανάδρασης από τους χρήστες η οποία χρησιµοποιείται από το σταθµό βάσης για την ενηµέρωση του διανύσµατος πιθανότητας εκτίµησης του πακέτου. Παραδείγµατα εφαρµογών όπου υποβρύχια δεδοµένα ραδιοκυµατικής εκποµπής θα ήταν χρήσιµα σε περιβαλλοντική παρακολούθηση (π.χ. ανίχνευση τσουνάµι), σε στήριξη υποβρύχιων επανδρωµένων αποστολών, όπου τα δεδοµένα µπορούν να µεταδίδονται για την επίτευξη ενός αριθµού σχετικών στόχων (π.χ. σταθµοί παρακολούθησης ή παρακολούθησης δυτών, αντίστοιχα). Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζονται βασικά προσαρµοστικά συστήµατα µετάδοσης σε υποβρύχια ακουστικά δίκτυα. Με προσοµοιώσεις των συστηµάτων αυτών προκύπτουν αποτελέσµατα, εξάγονται συµπεράσµατα και γίνεται σύγκριση αυτών ως προς την απόδοσή τους. Προτείνεται τελικά ένα σύστηµα το οποίο εµφανίζει την καλύτερη απόδοση σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα που παρουσιάζονται στην συγκεκριµένη εργασία. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: Κεφάλαιο 1 ο : Εκτενής εισαγωγή στα υποβρύχια ακουστικά ασύρµατα δίκτυα. Κεφάλαιο 2 ο : Παρουσίαση συστηµάτων Μη προσαρµοστικών - προσαρµοστικών Push Συστηµάτων Κεφάλαιο 3 ο : Παρουσίαση Αξιολόγησης Προσοµοίωσης Αποτελεσµάτων Κεφάλαιο 4 ο : Παρουσίαση προσοµοίωσης Συστηµάτων Συµπεράσµατα Αναφορές 8

9 Κεφάλαιο 2 : Μη Προσαρµοστικά- Προσαρµοστικά Push Συστήµατα Εκποµπής 2.1 Μη Προσαρµοστικά Push Συστήµατα Εκποµπής Βασικά θέµατα µη προσαρµοστικών Push συστηµάτων Εκποµπής Η βάση δεδοµένων στο σταθµό βάσης θεωρείται ότι περιέχει πολλά πακέτα πληροφοριών. Τα πακέτα δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο µέγεθος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη µετάδοση ενός πακέτου µήκους µίας µονάδας αναφέρεται ως µονάδα χρόνου. Έτσι, ο χρόνος που απαιτείται για να µεταδοθεί ένα πακέτο µήκους l είναι l µονάδες χρόνου. Με M υποδηλώνεται ο συνολικός αριθµός των πακέτων πληροφοριών στη βάση δεδοµένων του σταθµoύ βάσης. Τα πακέτα είναι αριθµηµένα από 1 έως Μ. Το l αντιπροσωπεύει το µήκος του πακέτου. Η άφιξη των αιτήσεων από χρήστες θεωρείται ότι θα διέπεται από µια διαδικασία Posson. Η παρουσία ενός πακέτου στην µετάδοση θα αναφέρεται ως η εµφάνιση του πακέτου. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών εµφανίσεων για ένα πακέτο είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τη µετάδοση πληροφοριών από την αρχή της πρώτης εµφάνισης µέχρι την έναρξη της δεύτερης. Αν όλες οι συνεχόµενες εµφανίσεις του πακέτου έχουν την ίδια απόσταση µεταξύ τους, τότε η τιµή s υποδηλώνει την απόσταση για το πακέτο. Ο Μέσος Χρόνος Προσπέλασης Πακέτου, συµβολίζεται ως t και ορίζεται ως ο µέσος χρόνος αναµονής ενός χρήστη που χρειάζεται το πακέτο µέχρι την έναρξη της λήψης του πακέτου από το σταθµό βάσης. Εάν όλες οι διαδοχικές εµφανίσεις του πακέτου είναι ίσης απόστασης s µεταξύ τους, τότε, από την υπόθεση της διαδικασίας Posson για τις αφίξεις των αιτήσεων, συνεπάγεται ότι [3] t= s / 2 Η πιθανότητα ζήτησης p υποδηλώνει την πιθανότητα του πακέτου να ζητείται σε κάθε αίτηση. Η πιθανότητα ζήτησης ορίζεται ως ο µέσος όρος για όλους τους χρήστες που εξυπηρετούνται από το σταθµό βάσης. Εδώ, υποθέτουµε ότι όλα τα πακέτα έχουν την ίδια προτεραιότητα. Όταν διάφορα πακέτα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, µπορεί να είναι πιο σηµαντικό να κρατηθούν λιγότερο οι χρόνοι προσπέλασης για ορισµένα πακέτα από κάποια άλλα (ανεξάρτητα της πιθανότητας ζήτησης τους). Μια πιθανή προσέγγιση που να λαµβάνει υπόψη τις προτεραιότητες είναι να αποδίδεται βαρύτητα w στους χρόνους προσπέλασης του πακέτου, σύµφωνα µε την προτεραιότητά του. Όταν προστίθενται οι τιµές της βαρύτητας, η παρακάτω ανάλυση πρέπει να τροποποιηθεί για να αντικατασταθεί κάθε εµφάνιση του p µε ( pw ). Για λόγους απλότητας, θα υποθέσουµε ότι όλα τα πακέτα έχουν την ίδια προτεραιότητα - συνεπώς, w υποτίθεται ότι είναι 1 για όλα τα. Ο Συνολικός Μέσος Χρόνος Προσπέλασης, συµβολίζεται ως t, και ορίζεται ως ο µέσος όρος αναµονής ενός αιτήµατος. Ως εκ τούτου [3], t= p t (1) M = 1 9

10 Όταν οι συνεχόµενες εµφανίσεις του πακέτου απέχουν s µεταξύ τους, τότε t= s / 2, οπότε ο συνολικός µέσος χρόνος προσπέλασης δίνεται από 1 t= p s (2) 2 M = Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Συστήµατα Εκποµπής εδοµένων Μια δηµοφιλής προσέγγιση στον τοµέα των συστηµάτων push είναι οι δίσκοι εκποµπής [11]. Τα δεδοµένα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι τοποθετηµένα στον ταχύτερο δίσκο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός περιοδικού σχεδιασµού ώστε να µεταδίδονται πιο συχνά. Επίσης, προτείνονται ορισµένες τεχνικές διαχείρισης µνήµης µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των χρηστών του συστήµατος σε σχέση µε τις απαιτήσεις του σταθµού βάσης. Το σύστηµα αυτό ασχολείται µε ζητήµατα όπως οι επιπτώσεις των αλλαγών στις τιµές των δεδοµένων του σταθµού βάσης µεταξύ διαδοχικών εκποµπών [15] και της προσθήκης ενός καναλιού ανάδρασης που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν σαφή αιτήµατα προς τον σταθµό βάσης [16]. Η τελευταία προσέγγιση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα υβριδικό σύστηµα. Η προσέγγιση των δίσκων εκποµπής δεν προσαρµόζεται σε µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα, καθώς βασίζεται στη γνώση του σταθµού βάσης µε βάση µια στατική ζήτηση των χρηστών για πακέτα πληροφορίας, µε αποτέλεσµα την προκαθορισµένη προγραµµατισµένη εκποµπή. Επιπλέον, τα πακέτα των δεδοµένων περιορίζονται σε σταθερού µεγέθους και δεν παρουσιάζουν έναν τρόπο που καθορίζει έναν βέλτιστο ιδανικό αριθµό δίσκων ή τις αντίστοιχες συχνότητές τους. Αυτοί οι αριθµοί επιλέγονται εµπειρικά, έχοντας ως αποτέλεσµα, ο σταθµός βάσης να αδυνατεί να εκπέµπει τα πακέτα δεδοµένων µε µεγαλύτερη ζήτηση ακόµα και σε περιπτώσεις των στατικών µοντέλων ζήτησης. Υποθέτοντας ότι τα στιγµιότυπα του κάθε πακέτου ισαπέχουν στο πρόγραµµα εκποµπής, συµπεραίνουµε ότι ο µέσος χρόνος απόκρισης ελαχιστοποιείται όταν ο σταθµός βάσης εκπέµπει ένα πακέτο µε συχνότητα ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του παράγοντα d / l, όπου d είναι η συνολική πιθανότητα ζήτησης χρήστη για το πακέτο και l είναι το µήκος του [9]. Στο ίδιο σύστηµα υποστηρίζεται ότι εκτός από το µέσο χρόνο προσπέλασης χρήστη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διακύµανση του χρόνου απόκρισης του σχεδιασµού εκποµπής. Οι αλγόριθµοι αυτοί παρέχουν µια ισορροπία µεταξύ της ελαχιστοποίησης του µέσου χρόνου προσπέλασης χρήστη και των διακυµάνσεων. Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι πρακτικές µόνο για σταθερά περιβάλλοντα, αφού κανένα µέσο ενηµέρωσης των πιθανοτήτων των δεδοµένων δεν προτείνεται. Η εκποµπή δίσκων βασίζεται σε ένα στατικό πρότυπο ζήτησης του σταθµού βάσης, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τα µη προκαθορισµένα προγράµµατα εκποµπής. Επίσης, οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις υποθέτουν ότι οι πιθανότητες πρόσβασης των πακέτων δεδοµένων είναι διαθέσιµες και συνεπώς, περιορισµένες σε σχέση µε τη µεταβαλλόµενη ζήτηση. Η µέθοδος που προτείνεται στο [8] και [10] προτείνει ένα σύστηµα ώθησης που είναι προσαρµοσµένο σε δυναµικές απαιτήσεις χρηστών. Χρησιµοποιείται ένα µανθάνον αυτόµατο στο σταθµό βάσης διατηρώντας παράλληλα την υπολογιστική πολυπλοκότητά του συστήµατος στο [9]. 10

11 Χρησιµοποιώντας πληροφορία ανάδρασης από τους χρήστες, το αυτόµατο συνεχώς προσαρµόζεται στη ζήτηση πληροφορίας από τους χρήστες Υποβρύχια Συστήµατα Εκποµπής Παρά το γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν µελετηθεί εκτενώς τα υποβρύχια δίκτυα, προτείνονται τρία πρωτόκολλα εκποµπής [12-13] βασισµένα σε διόρθωση λαθών (FEC) όπου οι χρήστες µπορούν να ενεργούν ως πράκτορες κατά την εκποµπή του σταθµού βάσης εκποµπής προς τους αποµακρυσµένους χρήστες. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στη σχέση εύρους ζώνης-απόστασης του υποθαλάσσιου ακουστικού περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων, τα σήµατα να διανύουν µεγάλες αποστάσεις. Αυτό οδηγεί σε µια µείωση του αριθµού των εκποµπών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της µετάδοσης, η οποία µε τη σειρά της µειώνει και τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό χρόνο που χρειάζεται Η Μέθοδος του Vadya [9] Το Λήµµα 1 παρακάτω δηλώνει µια παρατήρηση που προκύπτει από το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται στο [15]. Λήµµα 1. Ο αλγόριθµος µετάδοσης µε ελάχιστο συνολικό µέσο χρόνο προσπέλασης προκύπτει όταν οι εµφανίσεις κάθε πακέτου έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους. Θεώρηµα 1 (κανόνας τετραγωνικής ρίζας). Υποθέτοντας ότι οι εµφανίσεις κάθε πακέτου έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους, ο ελάχιστος συνολικός µέσος χρόνος πρόσβασης επιτυγχάνεται όταν η απόσταση s του κάθε l πακέτου είναι ανάλογη µε l και αντιστρόφως ανάλογη µε p. Οπότε s. p Ο βέλτιστος συνολικός µέσος χρόνος πρόσβασης, που ονοµάζεται t optmal, λαµβάνεται ως: M 1 2 optmal= ( ) 2 p l (3) = 1 t Η t optmal υπολογίζεται υποθέτοντας ότι οι εµφανίσεις του κάθε πακέτου έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους. εδοµένου ότι η υπόθεση αυτή δεν µπορεί πάντα να πραγµατοποιηθεί, η t optmal αντιπροσωπεύει ένα κατώτερο όριο για τον συνολικό µέσο χρόνο πρόσβασης που µπορεί να επιτευχθεί. Το κατώτερο όριο, σε γενικές γραµµές, δεν είναι εφικτό. Ωστόσο, όπως φαίνεται στη συνέχεια, είναι δυνατόν να επιτευχθεί συνολικός µέσος χρόνος προσπέλασης σχεδόν ίσος µε αυτόν στο κατώτερο όριο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αλγόριθµος εκποµπής του [9]. 11

12 Αλγόριθµος Σχεδιασµού Εκποµπής Κάθε φορά που ο σταθµός βάσης είναι έτοιµος να εκπέµψει ένα νέο πακέτο, καλεί τον αλγόριθµο που παρουσιάζεται εδώ. Ο αλγόριθµος ορίζει το επόµενο πακέτο που πρέπει να µεταδοθεί χρησιµοποιώντας έναν κανόνα απόφασης - αυτός ο κανόνας βασίζεται στο θεώρηµα 1. Από το θεώρηµα 1 συνεπάγεται ότι, για την βέλτιστη απόδοση, οι εµφανίσεις του πακέτου θα πρέπει να έχουν την ίδια απόσταση s µεταξύ τους, έτσι ώστε: 2 s p l = cons tan t,,1 M (4) Η παραπάνω παρατήρηση χρησιµοποιείται στον αλγόριθµό όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Με Q υποδηλώνεται η τρέχουσα χρονική στιγµή. Ο αλγόριθµος παρακάτω αποφασίζει για το ποιο πακέτο θα µεταδώσει σε χρόνο Q. Με R( j ) χαρακτηρίζεται η χρονική στιγµή κατά την οποία έγινε η πιο πρόσφατη εκποµπή της εµφάνισης του πακέτου j. Αν το πακέτο j δεν έχει µεταδοθεί ποτέ, το R( j ) ξεκινά µε τιµή -1. Σηµειώνεται ότι το R( j ) ενηµερώνεται όποτε µεταδίδεται το πακέτο j. Η συνάρτηση G( j ) µπορεί να οριστεί ως G j = Q R j p l j M. Ο πρώτος αλγόριθµος προγραµµατισµού εκποµπής 2 ( ) ( ( )) j / j,1 ονοµάζεται αλγόριθµος Α. Αλγόριθµος µετάδοσης Α Βήµα 1. Ορίζεται η µέγιστη τιµή της G( j ) για όλα τα πακέτα j,1 j M. Η G( ) υποδηλώνει τη µέγιστη τιµή του G( j ). Βήµα 2. Επιλέγεται το πακέτο τέτοιο ώστε G( ) = Gmax. Εάν αυτή η ισότητα ισχύει για περισσότερα από ένα πακέτα, επιλέγεται ένα από αυτά αυθαίρετα. Βήµα 3. Μεταδίδεται το πακέτο κατά το χρόνο Q. Βήµα 4. R () = Q. Q - R () είναι το διάστηµα µεταξύ της τρέχουσας χρονικής στιγµής, και του χρόνου κατά 2 τον οποίο µεταδόθηκε το πακέτο. Σηµειώνεται ότι η συνάρτηση G( ) = ( Q R( )) p / l 2 είναι παρόµοια µε τον όρο s p / l στην εξίσωση (4). Το κίνητρο για αυτόν τον αλγόριθµο είναι η προσπάθεια να επιτευχθεί η ισότητα στην εξίσωση (4), στο µέτρο του δυνατού. Παράδειγµα 1. Θεωρούµε µια βάση δεδοµένων που περιέχει 3 πακέτα έτσι ώστε p= 1 1/ 2, p 2= 3 / 8 και p= 3 1/ 8. Ας υποθέσουµε ότι τα πακέτα έχουν µήκη l 1 = 1, l 2 = 2, l 3 = 4 µονάδες χρόνου. Το σχήµα 1 εµφανίζει τα πακέτα που µεταδόθηκαν πρόσφατα από τον σταθµό βάσης (χρόνο<100). Ο παραπάνω αλγόριθµος καλείται να ορίσει το πακέτο που πρέπει να 12

13 µεταδοθεί κατά την χρονική στιγµή 100. Έτσι, Q = 100. Επίσης, στο Σχήµα 2 παρατηρούµε ότι R1= 95, R2= 93, R3= 96. Ο αλγόριθµος υπολογίζει τις τιµές της 2 συνάρτηση G( j) = ( Q R( j)) p / l για j =1,2,3 ως 12.5, 147/16(=9.1875) και 0.5, j j αντίστοιχα. Αφού η G( j ) παίρνει την µεγαλύτερη τιµή για j = 1, το πακέτο 1 µεταδίδεται κατά το χρόνο 100. Σχήµα 2: Παράδειγµα Επίδραση των σφαλµάτων εκποµπής στην στρατηγική σχεδιασµού Οι αλγόριθµοι που παρουσιάζονται παραπάνω δεν λαµβάνουν υπόψη τους σφάλµατα κατά την εκποµπή. Σε αυτήν την ενότητα τροποποιούµε την βασική προσέγγισή µας στο σχεδιασµό αλγορίθµων εκποµπής σχετικά µε την παρουσία σφαλµάτων στην µετάδοση. Μέχρι στιγµής, υποθέτουµε ότι κάθε πακέτο που µεταδίδεται από το σταθµό βάσης λαµβάνεται πάντα σωστά από κάθε χρήστη. εδοµένου ότι το ασύρµατο µέσο υπόκειται σε παρεµβολές και αστοχίες η υπόθεση αυτή δεν ισχύει απαραίτητα. Παραδοσιακά, σε ένα περιβάλλον που υπόκειται σε αστοχίες, τα δεδοµένα είναι κωδικοποιηµένα µε κώδικες ελέγχου σφαλµάτων (error control codes - ECC). Αυτοί οι κωδικοί δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να "διορθώσει" κάποια σφάλµατα, δηλαδή να ανακτήσει τα δεδοµένα, παρά τα σφάλµατα αυτά. Ωστόσο, οι ECC δεν µπορούν διορθώσουν µεγάλο αριθµό σφαλµάτων στα δεδοµένα. Όταν αυτά τα σφάλµατα ανιχνεύονται (αλλά δεν µπορούν να διορθωθούν από το χρήστη), ο σταθµός βάσης συνήθως καλείται να αναµεταδώσει τα δεδοµένα. Στο ασύµµετρο περιβάλλον που εξετάζεται εδώ, δεν είναι δυνατόν για το χρήστη να ζητήσει από το σταθµό βάσης την αναµετάδοση των δεδοµένων. Αν ένας χρήστης που αναµένει το πακέτο λάβει µια εµφάνιση του πακέτου µε σφάλµατα, το πακέτο απορρίπτεται από το χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να περιµένει για την επόµενη εµφάνιση του πακέτου. Στην ενότητα αυτή, θα αξιολογήσουµε τον αντίκτυπο των σφαλµάτων όσον αφορά στη στρατηγική σχεδιασµού εκποµπής. Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν ανεπανόρθωτα σφάλµατα σε ένα πακέτο µε µήκος l µε πιθανότητα E( l ). Ως l δηλώνει το µήκος του πακέτου µετά την κωδικοποίηση µε έναν κωδικό ελέγχου σφάλµατος. Ο συνολικός µέσος χρόνος πρόσβασης, t, υποθέτοντας ότι οι εµφανίσεις του πακέτου έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ του s, δίνεται από τον τύπο: t= 1 2 M = E( l ) s p 1 E( l ) 13

14 Ο κανόνας της τετραγωνικής ρίζας στο θεώρηµα 1, για να λάβει υπ όψη του τα σφάλµατα, πρέπει να τροποποιηθεί µε βάση το Θεώρηµα 2 που ακολουθεί. Θεώρηµα 2. εδοµένου ότι η πιθανότητα εµφάνισης σφαλµάτων σε ένα πακέτο µήκους l είναι E( l ), ο συνολικός µέσος χρόνος προσπέλασης ελαχιστοποιείται όταν: s l p 1 + E( l ) 1 E( l ) Σηµειώνεται ότι όταν όλα τα πακέτα έχουν το ίδιο µήκος, ο όρος 1 E( l ) /1 + E( l ) γίνεται µια σταθερά (ανεξάρτητη του ). Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, το θεώρηµα 2 εκφυλίζεται στο θεώρηµα 1. Το κατώτερο όριο του συνολικού µέσου χρόνου πρόσβασης γίνεται τώρα [20] t M 1 opt _ error= 2 pl = E( l ) ( ) 1 E( l ) 2 Από το θεώρηµα 2 συνεπάγεται ότι σε έναν βέλτιστο αλγόριθµο έχουµε: 2 s p 1 + E( l ) = cons tan t,1 M l 1 E( l ) Οι αλγόριθµοι που παρουσιάστηκαν προηγουµένως µπορεί να τροποποιηθούν λίγο για να ληφθεί υπ όψη και το παραπάνω αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, ο αλγόριθµος Α µπορεί να χρησιµοποιηθεί έτσι, µε εξαίρεση ότι η συνάρτηση G( j) θα πρέπει να 2 επαναπροσδιοριστεί ως: 1 + E ( l ) G( j) = ( Q R( I j )) p j / l j,1 j M (5) 1 E ( l ) 14

15 2.2 Προσαρµοστικό Push Σύστηµα για Υποβρύχια Εκποµπή Τα Μανθάνοντα Αυτόµατα Τα Μανθάνοντα Αυτόµατα είναι µηχανισµοί που µπορούν να εφαρµοστούν για την εκµάθηση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ενός συστήµατος. Ένα Μανθάνον Αυτόµατο είναι ένα αυτόµατο που βελτιώνει την απόδοσή του µε την αλληλεπίδραση µέσω ενός τυχαίου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Σκοπός του είναι να βρούµε τη βέλτιστη δυνατή ενέργεια ανάµεσα σε µια σειρά ενεργειών, έτσι ώστε η ποινή που θα δώσει το περιβάλλον να είναι η ελάχιστη. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένας µηχανισµός ανάδρασης που ειδοποιεί και ενηµερώνει το αυτόµατο ανάλογα µε την ποινή του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση µιας συγκεκριµένη ενέργειας. Η λειτουργία ενός Μανθάνοντος Αυτοµάτου αποτελείται από µια ακολουθία κύκλων χρόνου που τελικά οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του µέσου κόστους. Το Μανθάνον Αυτόµατο χρησιµοποιεί έναν πίνακα p( n) = p1( n), p2 ( n),..., pa( n) που αντιπροσωπεύει την κατανοµή πιθανοτήτων για την επιλογή µιας από τις ενέργειες a1, a2,..., a κατά τον χρονικό κύκλο n. A Προφανώς A = 1. p ( n) = 1 Ο βασικός πυρήνας της λειτουργίας του Αυτοµάτου [19] είναι ο αλγόριθµος ανανέωσης πιθανότητας, ο οποίος χρησιµοποιεί την απόκριση περιβάλλοντος β(n) που προκαλείται από την επιλεγµένη ενέργεια a κατά την εκτέλεση του χρονικού κύκλου n έτσι ώστε να ενηµερωθεί ο πίνακας κατανοµής πιθανοτήτων p. Αφού ολοκληρωθεί η ενηµέρωση, το αυτόµατο επιλέγει την ενέργεια που εκτελείται στον χρονικό κύκλο p(n+1). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχήµα ανανέωσης πιθανοτήτων όπου a( n ) µια µεταβλητή που κρατά την ενέργεια που επιλέχθηκε από το σύνολο a1, a2,..., a κατά τον κύκλο του χρόνου n: A p ( n + 1) = p ( n) (1 β( n)) g ( p( n)) + β( n) h ( p( n)), f _ a( n) a p ( n + 1) = p ( n) (1 + β( n)) g ( p( n)) β( n) h ( p( n)), f _ a( n = a ) j j j j (6) Ο κύκλος n ορίζεται ως η χρονική περίοδος κατά την οποία το Μανθάνον Αυτόµατο επιλέγει µία από τις ενέργειες, a1, a2,..., a, την εκτελεί, λαµβάνει την απόκριση A περιβάλλοντος β(n) η οποία ενεργοποιείται από την ενέργεια a και ενηµερώνει τον πίνακα κατανοµής πιθανοτήτων. Οι συναρτήσεις gκαι h συνδέονται µε το κέρδος και τη ποινή της ενέργειας, αντίστοιχα, και το β(n) είναι µια κανονικοποιηµένη µετρική της απόκρισης περιβάλλοντος. Όσο χαµηλότερη είναι η τιµή β(n), τόσο καλύτερη η απόκριση. Όταν η β(n) παίρνει συνεχόµενες τιµές µετά την κανονικοποίηση στο διάστηµα [0,1], τότε το Αυτόµατο είναι γνωστό ως S-model. Στον τοµέα της δικτύωσης, τα µανθάνοντα αυτόµατα έχουν εφαρµοστεί σε διάφορα προβλήµατα 15

16 Βασικές Λειτουργίες του Αλγορίθµου Εκποµπής των Προσαρµοστικών Push Συστηµάτων Ο κεντρικός σταθµός εκποµπής είναι εξοπλισµένος µε ένα S γραµµικό Αυτόµατα Ανταµοιβής-Αδράνειας (S-model Lnear Reward-Inacton Learnng Automaton) που περιέχει τις πιθανότητες p του κεντρικού σταθµού για τις πραγµατικές πιθανότητες ζήτησης d για κάθε ένα πακέτο δεδοµένων από ένα σύνολο πακέτων προς µετάδοση. N N Προφανώς, ισχύει p ( ) ( ) 1 1 n = d 1 n = = όπου Ν είναι ο αριθµός των πακέτων που = εκπέµπει ο κεντρικός σταθµός. Όπως και στην προτεινόµενη προσέγγιση [8] - [10], [17] - [20], σε κάθε κύκλο, ο σταθµό βάσης επιλέγει να µεταδώσει το πακέτο που µεγιστοποιεί την συνάρτηση κόστους: G = T R p l + E l E l (7) 2 ( ) ( ( )) ( / )((1 ( )) / (1 ( ))) όπου Τ είναι η τρέχουσα ώρα, R( ) είναι η χρονική στιγµή του τελευταίου πακέτου εκποµπής, l είναι το µήκος του πακέτου και E( l ) είναι η πιθανότητα του πακέτου µε µήκος l να ληφθεί λανθασµένα. Για τα πακέτα που δεν έχουν προηγουµένως εκπεµφθεί, έχει οριστεί το R σε -1. Αν η µέγιστη τιµή της G( ) είναι κοινή για περισσότερα από ένα πακέτα, ο αλγόριθµος επιλέγει ένα από αυτά αυθαίρετα. Μετά την εκποµπή του πακέτου τη χρονική στιγµή T, η τιµή του R( ) αλλάζει έτσι ώστε R( ) = T. Ο σταθµός βάσης θα εξετάσει τα πακέτα δεδοµένων ώστε να λάβουν ανάδραση από τους χρήστες, έτσι ώστε να υπολογιστεί η πιθανότητα ζήτησης για κάθε πακέτο δεδοµένων. Σηµειώνουµε εδώ ότι η ανάδραση θα αφορά µεµονωµένα πακέτα, έτσι δεν είναι υπεύθυνη να αναγνωρίσει ολόκληρες οµάδες των δεδοµένων. Η εκποµπή ανάδρασης πραγµατοποιείται µε την Code Dvson Multple Access (CDMA), η οποία έχει επίσης χρησιµοποιηθεί στα υποβρύχια ακουστικά περιβάλλοντα Από την άλλη πλευρά, τα πακέτα δεδοµένων εκποµπής κάνουν χρήση ολόκληρου του διαθέσιµου εύρους ζώνης της στενής ζώνης για µετάδοση δεδοµένων. Κάθε χρήστης που ήταν σε αναµονή για το πακέτο που µεταδόθηκε στέλνει την ανατροφοδότησή του στο σταθµό βάσης, χρησιµοποιώντας το CDMA του. Τελικά ο σταθµός βάσης διαχωρίζει τα σήµατα µε τη χρήση ενός συσχετιστή. Ο αριθµός των κινητών χρηστών που µπορούν να υποστηριχθούν στο σύστηµα µε τη βοήθεια του CDMΑ δίνεται από τον τύπο: W ClNum= E FB b / / U N FB 0 (8) όπου ClNum είναι ο αριθµός των υποστηριζόµενων κινητών χρηστών, WFB αντιπροσωπεύει το εύρος ζώνης µετάδοσης για την ανάδραση, U FB αντιπροσωπεύει τη µετάδοση της ανάδρασης δεδοµένων bt rate, και Eb / N 0 είναι η ενέργεια προς το θόρυβο της φασµατικής πυκνότητας ισχύος σε γραµµική κλίµακα. Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι η αυξηµένη καθυστέρηση (latency) που εισάγει η 16

17 Σχήµα 3: Σύγκλιση της εκτίµησης αυτόµατου της πιθανότητας ζήτησης πακέτου. διάδοση των πακέτων ανάδρασης στη διαδικασία της µετάδοσης δεδοµένων επηρεάζουν όπως είναι αναµενόµενο αρνητικά την απόδοση του συστήµατος και έχουν σαν συνέπεια µια σηµαντική καθυστέρηση στο µέσο χρόνο απόκρισης του συστήµατος του [8]. Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να διασαφηνιστεί µε το παρακάτω παράδειγµα που έχει ως εξής: Ένας κεντρικός σταθµός θεωρείται ότι έχει δυνατότητες ακουστικής µετάδοσης πακέτων δεδοµένων σε ένα περιβάλλον που συντελείται από υποβρύχιους πελάτες, τοποθετηµένους εντός της ακτίνας εµβέλειάς του της τάξης των 10 km. Αυτό δίνει ένα µέγιστο συνολικό χρόνο Round Trp Tme (MAX_RTT) περίπου 13 sec. Τυπικές παράµετροι επικοινωνίας για αποστάσεις µέχρι 10 km αναφέρονται στο [2], και χρησιµοποιούνται επίσης στο κοµµάτι που εξετάζεται η απόδοση του προτεινόµενου συστήµατος. Σύµφωνα λοιπόν, µε τα παραπάνω, θεωρείται διαθέσιµο ένα συνολικό εύρος ζώνης για µετάδοση 10 khz µε ρυθµό µετάδοσης 2.4 kbps data rate. Επιπρόσθετα, το µέγεθος των πακέτων δεδοµένων είναι 1000 bts. Αν χρησιµοποιηθεί ένα εύρος της τάξης 200 Hz του διαθέσιµου εύρους ζώνης για τη µετάδοση των πακέτων ανάδρασης του συστήµατος, τότε το υπόλοιπο είναι διαθέσιµο εξ ολοκλήρου για µετάδοση των πακέτων δεδοµένων προς εξυπηρέτηση των πελατών. Συνεπώς, µε 9.8 khz διαθέσιµο εύρος ζώνης µπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες µετάδοσης 2.35 kbps που σηµαίνει χρόνο µετάδοσης πακέτου (tem transmsson tme) 0.42 sec. Επιπλέον, για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πελάτες, η σχέση (7) σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας µικρός ρυθµός µετάδοσης πακέτων ανάδρασης. Για το λόγο αυτό ο ρυθµός µετάδοσης των ανατροφοδοτήσεων µεγέθους 1 bt είναι 0.5 bps για τους πελάτες του [8] και ο απαιτούµενος χρόνος µετάδοσης πακέτων ανάδρασης (feedback transmsson tme) είναι 2 sec. Όσον αφορά την ανταλλαγή του ποσού του εύρους ζώνης µεταξύ των δεδοµένων και της ανάδρασης, µπορεί κανείς να δει ότι για την ίδια τιµή των υποστηριζόµενων χρηστών, αν αφιερώνουµε περισσότερο εύρος ζώνης στην ανάδραση, το ποσοστό ανάδρασης αυξάνεται και το ποσοστό των δεδοµένων µειώνεται. Έτσι, το σύστηµα θα µεταδίδει σε χαµηλότερη ταχύτητα, αλλά θα έχει αυξηµένο ρυθµό µάθησης των απαιτήσεων του χρήστη λόγω του αυξηµένου ποσοστού ανάδρασης. Ωστόσο, σε ένα αργά µεταβαλλόµενο περιβάλλον, που συνήθως βρίσκεται στα πλαίσια δεδοµένων µιας ραδιοκυµατικής εκποµπής, ο ταχύτερος ρυθµός εκµάθησης της πιθανότητας ζήτησης δεν θα παρείχε πρόσθετη απόδοση (όπως φαίνεται στο [16]), έτσι το 17

18 αποτέλεσµα θα ήταν η αύξηση του χρόνου απόκρισης (µειώνοντας έτσι την απόδοση). Η καθυστέρηση διάδοσης δε θα επηρεάσει το υποβρύχιο σύστηµα καθώς µεταδίδει συνεχώς πακέτα δεδοµένων και δεν επιβαρύνεται από την καθυστέρηση διάδοσης. Έτσι λοιπόν από το παραπάνω σενάριο προκύπτει ότι για το σύστηµα του [8] η συλλογή πακέτων ανάδρασης µετά από κάθε εκποµπή πακέτων δεδοµένων θα οδηγήσει σε χρησιµοποίηση των ακουστικών συνδέσεων καθώς η χρησιµοποίηση θα ισούται µε Item _ tme / (MAX _ RTT + Item _ tme + Fdb _ tme) = 0.42/( ) =2.7% όπου Item _ tme + Fdb _ tme είναι οι διάρκειες εκποµπής των πακέτων δεδοµένων και ανάδρασης αντίστοιχα. Για να επιλυθεί το παραπάνω πρόβληµα το σύστηµα µπορεί να αλλάξει, υιοθετώντας ένα συνεχόµενο τρόπο µετάδοσης, κάνοντας τον κεντρικό σταθµό να προχωρά αµέσως στη µετάδοση του επόµενου πακέτου αφού ολοκληρώσει τη µετάδοση του προηγούµενου. Σε αυτήν την περίπτωση ο κεντρικός σταθµός θα ζητά πακέτα ανάδρασης µια φορά κάθε 2 / 0.42 = 5 µεταδόσεις πακέτων, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τους χρήστες να ολοκληρώσουν προηγούµενες εκποµπές ανατροφοδοτήσης. Ωστόσο ένα νέο πρόβληµα εµφανίζεται σε αυτήν την προσέγγιση. Η αυξηµένη καθυστέρηση στις ακουστικές συνδέσεις οδηγεί σε πρόβληµα συλλογής των πακέτων ανάδρασης καθώς πλέον λαµβάνονται ασύγχρονα σε σχέση µε τις αντίστοιχες µεταδόσεις πακέτων. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις που ο κεντρικός σταθµός θα θέλει επιβεβαίωση σχετικά µε το πακέτο στο οποίο αντιστοιχεί το λαµβανόµενο πακέτο ανάδρασης που λαµβάνει. Στα πλαίσια του προηγούµενου παραδείγµατος, µε τη διαφορά ότι τώρα µεταδίδονται πακέτα δεδοµένων µε συνεχόµενο τρόπο, ένα νέο πακέτο ανάδρασης θα απαιτείται κάθε fdb _ tme sec. Για τη µετάδοση ενός συγκεκριµένου πακέτου Ρ, το πακέτο ανάδρασης µπορεί να φτάσει στον κεντρικό σταθµό σε µέγιστο χρόνο ίσο µε: MAX _ RTT + Item _ tme + Fdb _ tme = 15.4 sec,µετά το ξεκίνηµα της µετάδοσης του πακέτου Ρ. Αυτός ο χρόνος φυσικά αντιστοιχεί στις απαιτήσεις ενός χρήστη τοποθετηµένου στα 10 km από τον κεντρικό σταθµό. Ωστόσο, σε αυτό το χρονικό διάστηµα ο εξυπηρετητής θα έχει εκπέµψει 15.4 / 2 = 8 ακόµη πακέτα δεδοµένων. Για αυτά τα πακέτα ο κεντρικός σταθµός µπορεί κάλλιστα να έχει ήδη λάβει τις ανατροφοδοτήσεις τους αν αυτά αφορούσαν χρήστες τοποθετηµένους κοντύτερα στο σταθµό µετάδοσης από αυτά που στάλθηκαν για το πακέτο P. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µια συνεχόµενη µετάδοση ενός bt πακέτων ανάδρασης οδηγεί σε αβεβαιότητα όσον αφορά στα πακέτα δεδοµένων τα οποία προκάλεσαν την αποστολή των εισερχόµενων πακέτων ανάδρασης. Το πρόβληµα αυτό λύνεται αυξάνοντας το µέγεθος των ανατροφοδοτήσεων ώστε να περιέχουν το d από τα πακέτα τα οποία απαντούν. Συνεπώς κάθε χρήστης στέλνει απαντήσεις µεγέθους 1 + [log 2 N] bts, όπου Ν ο αριθµός των πακέτων προς εκποµπή στη βάση δεδοµένων του κεντρικού σταθµού Ο τρόπος Ανανέωσης των Πιθανοτήτων Για τη συλλογή των πακέτων ανάδρασης από τους χρήστες ο σταθµός εκποµπής χρησιµοποιεί ένα n band κανάλι µέσα σε αυτό των µεταδιδόµενων δεδοµένων. Στο κανάλι αυτό µεταδίδονται (pggybackng) δύο δυαδικοί αριθµοί Α και Β. Το Α είναι ένας αριθµός µεγέθους ενός bt (flag) ενώ το Β αποτελείται από log 2 N αριθµό bts. Όταν ο κεντρικός σταθµός δεν απαιτεί απαντήσεις ανάδρασης από τον πληθυσµό των χρηστών µετά τη µετάδοση ενός πακέτου δεδοµένων ειδοποιεί όλους τους πελάτες θέτοντας στην κεφαλίδα του µεταδιδόµενου πακέτου Α=0. Όταν ο κεντρικός σταθµός απαιτεί αποστολή πακέτων ανάδρασης από τους πελάτες που περιµένουν το πακέτο j, θέτει στην κεφαλίδα του µεταδιδόµενου πακέτου Α=1 και Β= j. Έτσι το πακέτο ανάδρασης που στέλνει κάθε χρήστης όταν έλαβε το πακέτο που ζητούσε 18

19 θα αποτελείται από 1 + [log 2 N] bts, όπου Ν είναι ο αριθµός των πακέτων που µεταδίδει ο σταθµός βάσης. Μετά τη µετάδοση ενός πακέτου που απαιτεί απάντηση µε αποστολή ανάδρασης ο κεντρικός σταθµός θα συνεχίσει κανονικά τη µετάδοση πακέτων για ένα χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια εκποµπής πακέτου ανάδρασης (feedback transmsson tme). Εντωµεταξύ, οι πελάτες που λαµβάνουν επιτυχώς πακέτα δεδοµένων στο διάστηµα αυτό αναγνωρίζουν τη δυαδική σηµαία Α=0 στην κεφαλίδα των πακέτων και δεν απαντούν µε πακέτο ανάδρασης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διάρκεια εκποµπής ενός πακέτου ανάδρασης είναι µία γνωστή πληροφορία για το σταθµό µετάδοσης καθώς κάθε ανάδραση είναι µεγέθους 1 + [log 2 N] bts και ο ρυθµός µετάδοσης W FB µαζί µε την ταχύτητα µετάδοσης U FB των ανατροφοδοτήσεων είναι γνωστές τιµές. Μετά από κάθε τέτοιο χρονικό διάστηµα ο κεντρικός σταθµός µεταδίδει το επόµενο προγραµµατισµένο πακέτο που απαιτεί απάντηση ενός άλλου πακέτου ανάδρασης. Προφανώς, αν Itm _ tme Fdb _ tme τότε ο κεντρικός σταθµός θα στέλνει πακέτα δεδοµένων που πάντα θα απαιτούν ανάδραση από τους χρήστες. Για να επιλεγεί ένα πακέτο δεδοµένων j προς εκποµπή το οποίο ζητά ανάδραση από τους πελάτες, η συνάρτηση κόστους G εφαρµόζεται ξεχωριστά για να παραχθεί µια ακολουθία πακέτων προς εκποµπή, µε την υπόθεση ότι ο χρόνος περνάει µόνο όταν γίνονται µεταδόσεις πακέτων που αιτούνται απάντηση µέσω ανατροφοδοτήσεων από τους χρήστες. Αυτό σηµαίνει ότι ο κεντρικός σταθµός χρειάζεται να αποθηκεύει σε έναν ξεχωριστό πίνακα R ο οποίος αφορά στο χρόνο που κάθε ένα πακέτο δεδοµένων µεταδόθηκε τελευταία φορά από τον κεντρικό σταθµό. Ο εξυπηρετητής διαβάζει το ID του πακέτου δεδοµένων στο εισερχόµενο πακέτο ανάδραση και χρησιµοποιεί αυτήν την πληροφορία για να ανανεώσει την πιθανότητα του αντίστοιχου πακέτου. Το Μανθάνον Αυτόµατο, το οποίο διατηρεί τον πίνακα πιθανοτήτων ζήτησης p, προσεγγίζει την πραγµατική πιθανότητα εκποµπής d κάθε ενός πακέτου. Αυτός ο ανανεωµένος πλέον πίνακας p χρησιµοποιείται από τον κεντρικό σταθµό για να υπολογισθεί το κόστος G κάθε ενός πακέτου στη διαδικασία επιλογής πακέτου προς εκποµπή, µέχρι να λάβει µέρος η επόµενη ανανέωση. Οι πιθανότητες των πακέτων δεν αλλάζουν όταν η µετάδοση ενός πακέτου j δεν ικανοποιεί κανέναν πελάτη. Ωστόσο, µετά από µία επιτυχή µετάδοση, η πιθανότητα του πακέτου j αλλάζει και συγκεκριµένα αυξάνεται. Μία Lnear Inacton (L R-1 ) εξίσωση ανανέωσης πιθανοτήτων εφαρµόζεται µετά τη µετάδοση κάθε πακέτου. Έτσι λοιπόν, υποθέτοντας ότι πρόκειται για την k th µετάδοση του κεντρικού σταθµού, χρησιµοποιείται η παρακάτω σχέση ανανέωσης πιθανοτήτων: pm( k) a pm ( k + 1) = pm( k) L, m ClNum (9) L p j ( k + 1) = p j ( k) + ( pm( k) a) ClNum m j όπου L, a λαµβάνουν τιµές στο (0,1) και p(k) παίρνει τιµές στο (α,1). Για να αναγνωρίσει ο κεντρικός σταθµός το συνολικό αριθµό χρηστών ClNum, εκπέµπει ένα πακέτο ελέγχου που αναγκάζει όλους τους πελάτες να απαντήσουν µε ένα πακέτο ανάδρασης και έπειτα περιµένει για MAX _ RTT + Item _ tme + Fdb _ tme µέχρι να λάβει όλα αυτά τα πακέτα. Η διαδικασία επιλογής της παραµέτρου L αντικατοπτρίζει το πρόβληµα της ταχύτητας έναντι της ακρίβειας. Όσο πιο χαµηλή η τιµή της L, τόσο 19

20 περισσότερο ακριβείς οι εκτιµήσεις που κάνει το Μανθάνον Αυτόµατο του κεντρικού σταθµού, ένα γεγονός που έρχεται σε βάρος της ταχύτητας σύγκλισης. Αν η πιθανότητα p j που υπολογίσθηκε για ένα πακέτο δεδοµένων j λάβει τιµές πολύ κοντά στο µηδέν, τότε η τιµή G( j ) θα είναι επίσης πολύ κοντά στο µηδέν. Ωστόσο το j, αν και είναι ελάχιστα δηµοφιλές, χρειάζεται µερικές φορές να µεταδίδεται καθώς κάποιοι πελάτες µπορεί να το επιθυµούν. Επιπροσθέτως, η δυναµική φύση των αιτήσεων των πελατών µπορεί να έχει ως συνέπεια το πακέτο αυτό να γίνει περισσότερο δηµοφιλές στο µέλλον. Για αυτό χρησιµοποιείται η παράµετρος α που αποτρέπει την ανάθεση τιµών πολύ κοντινών στο µηδέν στις πιθανότητες p του Μανθάνοντος Αυτοµάτου αυξάνοντας έτσι την προσαρµοστικότητά του. Το γεγονός αυτό καθιστά αυτή την προσέγγιση ελκυστική για εφαρµογές µε δυναµικές απαιτήσεις των χρηστών. Αυτή η σύγκλιση φαίνεται σχηµατικά στο Σχήµα 8, η οποία δείχνει την πιθανότητα εκτίµησης του πακέτου σε σχέση µε τη συνολική πραγµατική πιθανότητα ζήτησης, σε µια προσοµοίωση µιας βάσης δεδοµένων που αποτελείται από τέσσερα πακέτα. Το πρότυπο ζήτησης του χρήστη είναι άγνωστο στο σταθµό βάσης, άρα αρχικά, τα τέσσερα πακέτα έχουν ίσες πιθανότητας εκτίµησης. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι επιτυγχάνεται η σύγκλιση της πιθανότητας εκτίµησης του πακέτου που υπολογίζεται από το αυτόµατο µε τη πραγµατική πιθανότητα ζήτησης του πλήθους των χρηστών. 20

21 Κεφάλαιο 3: Αποτελέσµατα - Αξιολόγηση Προσοµοίωσης Για να γίνει η εκτίµηση της απόδοσης των παραπάνω συστηµάτων, προσοµοιώσαµε και συγκρίναµε τα παραπάνω συστήµατα µε στατική round-robn εκποµπή. 3.1 Το Προτεινόµενο Σύστηµα Το προτεινόµενο σύστηµα είναι βασισµένο σε προσαρµοστικά Push Συστήµατα εκποµπής. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελείται από ένα σταθµό βάσης και από έναν συγκεκριµένο αριθµό χρηστών ClNum. Ο σταθµός βάσης έχει µια βάση δεδοµένων µε Ν πακέτα προς µετάδοση. Κάθε πακέτο έχει πιθανότητα ίση 1/Ν. Ο σταθµός βάσης στην αρχή θεωρεί όλα τα πακέτα ότι έχουν την ίδια πιθανότητα. Το προτεινόµενο σύστηµα όµως όπως προαναφέραµε βασίζεται σε Προσαρµοστικά Συστήµατα, έτσι οι πιθανότητες µετά την πρώτη φορά θα ανανεώνονται συνεχώς. Κάνοντας χρήση της συνάρτησης G επιλέγει τα πακέτα από την βάση δεδοµένων για εκποµπή προς τους χρήστες. Τα πακέτα δεδοµένων εκποµπής κάνουν χρήση όλου του διαθέσιµου εύρους ζώνης για µετάδοση. Για τον λόγο όµως του ότι το προτεινόµενο σύστηµα δεν χρησιµοποιείτο CDMA τα εκπεµπόµενα πακέτα θα έχουν περισσότερο εύρος ζώνης σε σχέση µε τα συστήµατα τα οποία αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο Η ανανέωση των πιθανοτήτων γίνεται µε τη βοήθεια ενός Μανθάντος Αυτοµάτου όπως περιγράφει το [10]. Οι χρήστες του προτεινόµενου συστήµατος είναι τυχαία κατανεµηµένοι σε ένα υποβρύχιο περιβάλλον. Οι χρήστες λαµβάνουν τα πακέτα που έχει εκπέµψει ο σταθµός βάσης και στη συνέχεια στέλνουν ως απάντηση ένα πακέτο ανάδρασης. Στο σύστηµα που µελετάµε η µετάδοση των πακέτων ανάδρασης γίνεται χωρίς τη χρήση CDMA σε αντίθεση µε τα προσαρµοστικά συστήµατα που αναλύθηκαν παραπάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συγκρούσεων των πακέτων ανάδρασης που στέλνουν οι χρήστες στον σταθµό βάσης για επιβεβαίωση. 3.2 Το Μοντέλο του Σταθµού Βάσης Στην προσοµοίωση θεωρούµε έναν κεντρικό σταθµό ο οποίος έχει µια βάση δεδοµένων µε Ν ίσου µεγέθους πακέτα. Υποθέτουµε ότι τα πακέτα περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον συγκεκριµένο χρόνο, έτσι µεταξύ των διαδοχικών εκποµπών στην περίπτωση του ίδιου πακέτου, η πραγµατική πληροφορία περιέχει κάποιες αλλαγές. Ο 21

22 σταθµός βάσης αρχικά δε γνωρίζει την πιθανότητα ζήτησης κάθε πακέτου, άρα αρχικά κάθε πακέτο έχει µια πιθανότητα εκποµπής p ίση µε 1 / Ν. 3.3 Το Μοντέλο των Χρηστών Στην προσοµοίωσή µας εκτός από τον Κεντρικό Σταθµό Βάσης έχουµε και έναν αριθµό χρηστών ClNum. Οι χρήστες αυτοί λόγω του µεταβαλλόµενου χρόνου του κάθε πακέτου δεν έχουν την δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα πακέτα στο διάστηµα [1,Range]. Αυτή η σειρά συνιστάται από ενέργειες R µεγέθους RSze το καθένα, οι οποίες περιέχουν ισοπίθανα πακέτα ζήτησης. Η πιθανότητα ζήτησης d() ενός πακέτου στην περιοχή, είναι: 1 d( ) = c, όπου θ 1 c = 1/ Rsze, k [1.. R] k k και θ είναι µια παράµετρος που ονοµάζεται access skew. Αυτή είναι η κατανοµή Zpf που χρησιµοποιείται στη µοντελοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών [8-11]. Καθώς η τιµή του θ αυξάνεται, η Zpf δηµιουργεί ολοένα και περισσότερα πρότυπα skewed ζήτησης. Κάθε χρήστης βρίσκεται σε απόσταση Χ Km από το σταθµό βάσης, µε το x να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο στο διάστηµα [1..MAX_DISTANCE]. Για να κωδικοποιήσουµε τον αριθµό των πακέτων που αναγνωρίζονται από τα πακέτα ανάδρασης των 10 bts χρησιµοποιείται αριθµό των πακέτων που αναγνωρίζουν οι ανατροφοδοτήσεις. Η ταχύτητα του ήχου στο νερό έχει οριστεί σε 1,5 Km / sec. Τέλος, δεν λαµβάνουµε υπόψη τα σφάλµατα λήψης καθώς ο στόχος µας είναι να αξιολογήσουµε τη σχετική αύξηση των επιδόσεων των προτεινόµενων προσεγγίσεων σε σχέση µε τις εφαρµογές της [8] και την επίπεδη εκποµπή στο υποβρύχιο περιβάλλον. θ 3.4 Περιβάλλον Προσοµοίωσης Η προσοµοίωση πραγµατοποιείται µέχρι να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις NumReq σε κάθε χρήστη, που σηµαίνει ότι γενικά οι απαιτήσεις NumReq * ClNum θα πρέπει να έχουν εξυπηρετηθεί. Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω σταθερές τιµές: Μέγιστος Αριθµός Χρηστών ClNum: 81 Μέγεθος πακέτου: 1000 bts Συνολικός Αριθµός πακέτων: Ν1: 300 Συνολικός Αριθµός πακέτων: Ν2: 60 Παράµετρος ακρίβειας: L=0,15 Παράµετρος: 4 a= 10 Λόγος Eb / N 0= 5 Ταχύτητα ήχου στο νερό: 1,5 km/sec 22

23 Για το [10] σύστηµα χρησιµοποιήσαµε το σύνολο των 10 KHz του διαθέσιµου εύρους ζώνης για τη µετάδοση των πακέτων, συνεπώς, για αυτό το σύστηµα U DATA= 2400bps [2]. Για τα προσαρµοσµένα συστήµατα χρησιµοποιήσαµε το 20% του διαθέσιµου εύρους ζώνης για την υλοποίηση της ανάδρασης του συστήµατος, έτσι για αυτό το σύστηµα W = 8 bps, W = 2bps και κατά συνέπεια U = 1900bps. DATA FEEDACK Επιπλέον, όσον αφορά την ανάδραση του συστήµατος, θέσαµε U FEEDACK= 0.5bps. Για τo σύστηµα που κάνει χρήση 1-bt ανάδραση, για την ίδια διάρκεια ανάδρασης µπορούµε να υποστηρίξουµε 81 χρήστες µε WFEEDACK= 200bps και U FEEDACK= 0.5bps. Έτσι, γι 'αυτό το σύστηµα W = 9.8bps και κατά συνέπεια U = 2352bps. DATA DATA DATA 3.5 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αποτελέσµατα που λάβαµε από την προσοµοίωση των Συστηµάτων που προαναφέραµε στα προηγούµενα κεφάλαια. Στη συγκεκριµένη προσοµοίωση έγινε σύγκριση των συστηµάτων σε σχέση µε τον µέσο χρόνο αναµονής µε βάση τον τρόπο αποστολής των πακέτων από το σταθµό βάσης προς και από τους κινητούς χρήστες, σε αποστάσεις 2, 5 και 10 χιλιοµέτρων. Στα Σχήµατα 4-8 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα για Ν1 (Range = 300). Συγκεκριµένα, τα σχήµατα 4-6 δείχνουν για µια µέγιστη περιοχή κάλυψης του σταθµού βάσης (MAX_DISTANCE) των 2, 5 και 10 χιλιoµέτρων αντίστοιχα, τις σχετικές παραστάσεις των τεσσάρων συστηµάτων µε µια λογαριθµική κλίµακα (µε βάση το 10) που χρησιµοποιείται για τον άξονα Y. Τα Σχήµατα 7 και 8 δείχνουν τη σχετική απόδοση των Συστηµάτων Contnuous Adaptve Push [10] Non Adaptve Push [9] και Contnuous Adaptve Push [10] Push System wth Colsons. Αυτά το σχεδιαγράµµατα εµφανίζονται µία φορά, καθώς οι επιδόσεις των συστηµάτων είναι ίδιες ανεξάρτητα από την περιοχή κάλυψης του σταθµού βάσης. 23

24 Σχήµα 4: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 2 km. Σχήµα 5: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 5 km. 24

25 Σχήµα 6: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν1 για περιοχή κάλυψης 10 km. Σχήµα 7: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Non Adaptve Push [9]στο δίκτυο Ν1. 25

26 Σχήµα 8: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Push System wth Colsons στο δίκτυο Ν1. Τα Σχήµατα 9-13 απεικονίζουν τα αποτελέσµατα για Ν2 (Range = 60). Συγκεκριµένα, Τα Σχήµατα 9-11 δείχνουν, την µέγιστη περιοχή κάλυψης του σταθµού βάσης (που ορίζεται ως MAX_DISTANCE Στα Σχήµατα) των 2, 5 και 10 χιλιοµέτρων αντίστοιχα, των σχετικών επιδόσεων από τα τέσσερα συστήµατα µε µια λογαριθµική (βάση το 10) κλίµακα που χρησιµοποιείται για τον άξονα Υ. Τα Σχήµατα 12 και 13 δείχνουν τη σχετική απόδοση των Συστηµάτων Contnuous Adaptve Push [10] Non Adaptve Push [9] και Contnuous Adaptve Push [10] Push System wth Colsons. Αυτά τα σχεδιαγράµµατα εµφανίζονται µία φορά, καθώς οι επιδόσεις των συστηµάτων είναι ίδιες ανεξάρτητα από την περιοχή κάλυψης του σταθµού βάσης. Σχήµα 9: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 2 km. 26

27 Σχήµα 10: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 5 km. Σχήµα 11: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα τρία συστήµατα στο δίκτυο Ν2 για περιοχή κάλυψης 10 km. 27

28 Σχήµα 12: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Non Adaptve Push [9] στο δίκτυο Ν2. Σχήµα 13: Μέσος χρόνος απόκρισης σε σχέση µε τoν συντελεστή access skew για τα συστήµατα Contnuous Adaptve Push [10] και Push System wth Colsons στο δίκτυο Ν2. 28

29 3.6 Συµπεράσµατα Αποτελεσµάτων Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις παραπάνω εικόνες είναι τα εξής: Τα συστήµατα Push System wth collsons και Contnuous Adaptve Push [10] υπερτερούν σηµαντικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα στα οποία ο µέσος χρόνος απόκρισης είναι χειρότερος κατά την αύξηση της απόστασης κάλυψης του σταθµού βάσης. H απόδοση του προτεινόµενου συστήµατος και του υπάρχοντος υποβρυχίου συστήµατος εκποµπής παραµένει η ίδια ανεξάρτητα από την περιοχή κάλυψης του σταθµού βάσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και τα δύο συστήµατα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: επιτρέπουν τη συνεχή µετάδοση, η οποία «κρύβει» την αυξηµένη καθυστέρηση. Σε αντίθεση, η µέθοδος του Non adaptve [9] περιµένει µετά από την εκποµπή κάθε πακέτου για το σύνολο της διπλάσιας µέγιστης καθυστέρησης διάδοσης συν τη διάρκεια ανάδρασης συν το χρόνο µετάδοσης του πακέτου, προκειµένου να διασφαλίζεται η ανάδραση, κάτι το οποίο φυσικά αποτελεί τεράστια χρονικύ επιβάρυνση Για µικρές τιµές του θ η απόδοση του συστήµατος Contnuous Adaptve [10] όταν Range = 300, είναι λίγο χειρότερη από εκείνη του Non-adaptve. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι: α) στo Non-adaptve [9] δεν εφαρµόζεται η ανάδραση και συνεπώς δεν επιδεινώνεται η απόδοση σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, β) στο Contnuous [10] για µικρές τιµές του θ το µοντέλο ζήτησης οδηγεί σε επίπεδη εκποµπή των πακέτων του σταθµού βάσης, Με την αύξηση του θ η απόδοση του Contnuous Adaptve [10] και του Push System wth Colsons βελτιώνεται σηµαντικά σε σύγκριση µε την απόδοση του non-adaptve [9]. Όταν Range = 60 <Ν η Non-Adaptve [9] έχει πολύ χειρότερες επιδόσεις από τα συστήµατα Contnuous Adaptve [10] και του προτεινόµενου ακόµα και στην περίπτωση µικρών τιµών θ δεδοµένου ότι ειδοποιεί το σταθµό βάσης να εκπέµπει συχνά µόνο τα απαιτούµενα πακέτα. Έτσι, θα ήταν χρήσιµο ακόµα και σε περιπτώσεις των εφαρµογών που έχουν πρόσβαση σε σηµεία της βάσης δεδοµένων του σταθµού βάσης µε οµοιόµορφες δοµές δεδοµένων. Τέλος βλέπουµε στα Σχήµατα 9 και 14 ότι το προτεινόµενο σύστηµα έχει καλύτερη απόδοση από το Contnuous Adaptve Push [10] και στο περιβάλλον Ν1 και στο περιβάλλον Ν2. Η βασική διαφορά των δύο συστηµάτων είναι ότι το Contnuous Adaptve Push [10] λειτουργεί µε CDMA, ενώ το προτεινόµενο σύστηµα όχι και συνεπώς εκπέµπει µε µεγαλύτερη ταχύτητα τα δεδοµένα του σε σχέση µε το Contnuous Adaptve Push [10]. Αυτό συµβαίνει γιατί η απουσία χρήσης CDMA στο προτεινόµενο σύστηµα δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί περισσότερο εύρος ζώνης για την εκποµπή των δεδοµένων. 29

30 Κεφάλαιο 4 : Κώδικας Προσοµοίωσης Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο προσοµοίωσης γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού C++. Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα σηµεία του πηγαίου κώδικα για κάθε σύστηµα που µελετήθηκε παραπάνω. Non Adaptve Push [9] Αναπαριστούµε τον σταθµό βάσης µε την κλάση controller. Mέσα στην κλάση controller έχουµε δυο ponters που θα υποδεχθούν τις διευθύνσεις ενός πίνακα κλάσεων clents και ενός πίνακα κλάσεων πακέτων (tems ) που δηµιουργούνται µε την κλήση του constractor controller (controller (nt number_of_clents,nt number_of_tems class controller publc: nt number_of_clents; clent *clents; tem *tems; double tme; controller(nt number_of_clents,nt number_of_tems); Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις των πακέτων (tems) και των πελατών (clents). Στα πακέτα έχουµε την µεταβλητή tme_last_transmt_of_tem που κρατάει τη χρονική στιγµή της τελευταίας εκποµπής κάθε πακέτου και την µεταβλητή G η οποία µας βοηθάει να επιλέξουµε ανάµεσα στα πακέτα, ποιο θα σταλεί ανάλογα µε το ποιο έχει τη µεγαλύτερη τιµή G. Στην κλάση clent έχουµε την µεταβλητή selected_packet η οποία κρατάει το πακέτο που περιµένει κάθε χρήστης, τον πίνακα probablty_sum ο οποίος µας βοηθάει να επιλέξουµε µε µια random το πακέτο που περιµένει κάθε χρήστης (selected_packet),και την µεταβλητή number_packets_transmtted η οποία κρατάει τον αριθµό των πακέτων που έχει λάβει επιτυχώς κάθε clent 30

31 class tem publc: tem(); double tme_last_transmt_of_tem; double G; ; class clent publc: clent(); double *probablty; double *probablty_sum; nt selected_packet; double random_number_0_1; nt number_packets_transmtted; ; Η βασική δοµή του προγράµµατος βρίσκεται στη συνάρτηση man. Στην αρχή δηµιουργούµε δύο πίνακες mean_wat_tme_clent και mean_response_tme όπου ο πρώτος θα περιέχει τον µέσο χρόνο αναµονής σε κάθε πελάτη και ο δεύτερος τον µέσο χρόνο αναµονής συνολικά όλων των πελατών για κάθε θ. Για κάθε θ δηµιουργείται ένα αντικείµενο σταθµού βάσης controller contr(number_of_clents, number_of_tems_server) και µέχρι να σταλούν επιτυχώς πακέτα το πρόγραµµα στέλνει πακέτα µέσω της συνάρτησης receve_packet(select_g, contr,number_of_packets_transmtted).τα πακέτα επιλέγονται µε βάση το ποιο πακέτο έχει την µέγιστη πιθανότητα G. Αυτή η επιλογή γίνεται στη συνάρτηση select_greater_g. Μέχρι να σταλθούν πακέτα για κάθε θ βρίσκουµε το mean_response_tme[j]=response_tme/number_of_clent. nt man() mean_wat_tme_clent=new double [number_of_clents]; mean_response_tme=new double[11]; for(nt j=0;j<11;j++) theta=j*0.2; cout<<theta<<"\n"; controller contr(number_of_clents,number_of_tems_server); //for(nt =0;<number_of_clents;++) cout<<contr.clents[].selected_packet<<" "; //f(systema=="n1") controller contr(number_of_clents,300); //else controller contr(number_of_clents,60); for(nt_number_of_packets_transmtted=0;number_of_packets_transmtted<10000;) //cout<<number_of_packets_transmtted<<" "; 31

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Άσκηση 1 Πρόκειται να µεταδώσουµε δυαδικά δεδοµένα σε RF κανάλι µε. Αν ο θόρυβος του καναλιού είναι Gaussian - λευκός µε φασµατική πυκνότητα W, να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα επανεκποµπής

Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα: Εναλλασσοµένου bit (Alternating Bit Protocol) Επιλεκτικής επανάληψης (Selective Reeat Protocol) Οπισθοχώρησης κατά Ν (Go Back N) Μηχανισµοί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Απάντηση. Απάντηση

Απαντήσεις. Απάντηση. Απάντηση 6 η σειρά ασκήσεων Άλκης Γεωργόπουλος Α.Μ. 39 Αναστάσιος Κοντογιώργης Α.Μ. 43 Άσκηση 1. Απαντήσεις Η αλλαγή ενός ρολογιού προς τα πίσω µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη συµπεριφορά σε κάποια προγράµµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Συμπληρωματικό υλικό Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Προσαρμοστικοί Ισοσταθμιστές Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές του ισοσταθμιστή MMSE, απαιτείται να λύσουμε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 Περίοδος 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 Στόχος Βασικό στόχο της 3 ης εργασίας αποτελεί η κατανόηση των συστατικών στοιχείων των δικτύων Η/Υ (Κεφάλαιο 1), η εξοικείωση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Nέες Τεχνολογίες. στις Επικοινωνίες

Nέες Τεχνολογίες. στις Επικοινωνίες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Nέες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Κώδικες Διόρθωσης Λαθών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Presented in P2P Reading Group in 11/10/2004 Abstract: Τα µη-κεντρικοποιηµένα και µη-δοµηµένα Peer-to-Peer δίκτυα όπως το Gnutella είναι ελκυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα

Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα ΒΕΣ 06 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1 8. ίκτυα Kohonen Το µοντέλο αυτό των δικτύων προτάθηκε το 1984 από τον Kοhonen, και αφορά διαδικασία εκµάθησης χωρίς επίβλεψη, δηλαδή δεν δίδεται καµία εξωτερική επέµβαση σχετικά µε τους στόχους που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς o ΘΕΜΑ Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) A. Aν οι συναρτησεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο Κατακερµατισµός 1 Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο 1. Αρχεία Σωρού 2. Ταξινοµηµένα Αρχεία Φυσική διάταξη των εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 007-008 ιδάσκων: Ν. Παπανδρέου (Π.. 407/80) Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 1η Εργαστηριακή Άσκηση Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΙ & ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Σύστηµα Δύο κυρίαρχα συστήµατα στο χώρο των υπολογιστών Δεκαδικό: Η βάση του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008 Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 5//008 Πρόβληµα ο Στα παρακάτω ερωτήµατα επισηµαίνουµε ότι perceptron είναι ένας νευρώνας και υποθέτουµε, όπου χρειάζεται, τη χρήση δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Ο αλγόριθµος Gauss Eστω =,3,, µε τον όρο γραµµικά συστήµατα, εννοούµε συστήµατα εξισώσεων µε αγνώστους της µορφής: a x + + a x = b a x + + a x = b a

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά Άσκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου CSMA/CA στο 802.11 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Medium Access Control Συνήθως πολλοί κόμβοι μοιράζονται ένα κοινό μέσο Πρόβλημα: απαιτείται διαχείριση της πρόσβασης των κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού CRC codes Cyclic Redundancy Check codes Ο μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων στις επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε αρχικά µε ένα µεµονωµένο σύστηµα δύο σωµάτων στα οποία ασκούνται µόνο οι µεταξύ τους κεντρικές δυνάµεις, επιτρέποντας ωστόσο και την

Διαβάστε περισσότερα

q = O αριθµός των αγοραστών φ = Το κόστος ανάπτυξης µ = Το κόστος µεταφοράς λογισµικού σε έναν καταναλωτή TC(q) = Το συνολικό κόστος

q = O αριθµός των αγοραστών φ = Το κόστος ανάπτυξης µ = Το κόστος µεταφοράς λογισµικού σε έναν καταναλωτή TC(q) = Το συνολικό κόστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το λογισµικό αποτελείται από bits που αποθηκεύονται στις συσκευές αποθήκευσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και από λογισµικά πακέτα που σχεδιάστηκαν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Τα δεδομένα (data) είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων και ο συσχετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων α) Ο αριθµός Ν των πακέτων που θα προκύψουν από το µήνυµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα