ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του συσταθέντος Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑ ΚΗΣ» Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του συ σταθέντος Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επω νυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρία της ) Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων: 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, και 59 παρ. 2, του ν. 590/1977: «Περί του Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Τας υποχρε σεις της Ποιμαινο σης Εκκλησ ας τας απορρεο σας εκ των Θείων Ευαγγελικών Επιταγ ν, των Ιερών Καν νων και των Ν μων του Κρ τους, προς το Χριστεπ νυμον της Εκκλησ ας πλ ρωμα. 3. Τας υφισταμ νας Κοινωνικ ς, Ποιμαντικάς, Πνευματικ ς και Φιλανθρωπικάς αν γκας της Ιεράς Μητροπ λεως Λευκάδος και Ιθάκης. 4. Τας διατάξεις του από πρ. δ/τος «Περί συστάσεως αγαθοεργού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», (Φ.Ε.Κ. 99/τ.Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 1/ πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ. 6. Την υπ αριθμ. 40/ πράξιν και την υπ αριθμ. 414/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου. 7. Την από απόφασιν αυτής, αποφασίζει: Την τροποποίησιν, συμπλήρωσιν και αντικατάστασιν του συσταθέντος αγαθοεργού Ιδρύματος υπό την επω νυμίαν: «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥ ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», (Φ.Ε.Κ. 99/τ.Α / ), δια του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥ ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», το οποίον θα λειτουργή ως εξηρτη μένη Υπηρεσία του Νομικού προσώπου της Ιεράς Μητρο πόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν αυτής και θα εδρεύη εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Η οργάνωσις, διοίκησις, διαχείρησις και λειτουργία του Ιδρύματος τούτου θα διέπεται εκ των διατάξεων του επομένου Κανονισμού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Άρθρον 1 Σύστασις Επωνυμία Έδρα Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λευκάδος και Ιθάκης συ νιστάται Κοινωφελές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕ ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» (Γ.Φ.Τ.), το οποίον θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν αυτής. Έδρα του Ιδρύμα τος είναι η Λευκάδα, και συγκεκριμένως τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Παραρτήματα του Ιδρύματος τούτου δύνανται να ιδρύωνται και να λειτουργούν εις εκάστην Ενορίαν της περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, εδρεύοντα και στεγαζόμενα εις τους οικείους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς. Άρθρον 2 Σφραγίς του Ιδρύματος Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν έξωθεν μεν τας λέξεις: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

2 23064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» και έσωθεν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑ ΜΕΙΟΝ», εις δε το μέσον το σημείον του Σταυρού. Άρθρον 3 Σκοπός του Ιδρύματος Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή υλικής και πνευματικής βοηθείας εις τους δεομένους τοιαύτην. Τον σκοπόν αυτόν επιτυγχάνει το Ίδρυμα δια των εξής μέσων: 1. Δια της αγοράς φαρμάκων, καταβολής δαπανών νοσοκομειακής περιθάλψεως, αγοράς τροφίμων, καυσί μου ύλης, πληρωμής ενοικίων και λοιπών αναγκών των αποδεδειγμένως απόρων κατοίκων της Μητροπολιτικής περιφερείας. 2. Δια της καταβολής εξόδων δι αποφυλάκισιν ατόμων ευρισκομένων εις φυλακάς, ως και δια προστασίαν των οικογενειών αυτών. 3. Δια της οικονομικής ενισχύσεως Εκκλησιαστικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προς αντιμετώπισιν των δαπανών λειτουργίας των. 4. Δια της οικονομικής ενισχύσεως απόρων πολυτέ κνων οικογενειών και απόρων μαθητών και σπουδα στών. 5. Δια της οικονομικής ενισχύσεως των ασθενεστέρων οικονομικώς Ιερών Μονών, των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως επίσης και της οικονομικής ενισχύσεως εκδρομών, εκδηλώσεων και λοιπών πνευμα τικών ευκαιριών, των διοργανουμένων υπό των Κατηχη τικών Σχολείων και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. 6. Δια της βραβεύσεως, δι οικονομικής ενισχύσεως, των αριστούχων μαθητών των σχολείων της Μητρο πολιτικής Περιφερείας, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού. 7. Δια της ανεγέρσεως και συντηρήσεως Εκκλησια στικών Οικοτροφείων, Γηροκομείων, Ασύλων, Τεχνικών σχολών, αιθουσών διαλέξεων, Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Ναών, Θρησκευτικών και Εθνικών συμβόλων, Ιερών Μο νών, οικιών απόρων και άλλων παρεμφερών έργων, τα οποία θα εξυπηρετούν τας θρησκευτικάς, εθνικάς και υλικάς ανάγκας των κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλε ως, ως επίσης και των Πνευματικών Κέντρων και του κτιρίου της Μητροπόλεως και εν γένει παντός κτιρίου εξυπηρετούντος Ιεραποστολικούς σκοπούς. 8. Δια της οικονομικής ενισχύσεως των ασθενεστέρων Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και φιλανθρωπικών οργανώσεων. 9. Δια της ενισχύσεως παντός είδους εράνου, διενερ γουμένου νομίμως διά φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 10. Δια της καλύψεως των δαπανών εκδόσεως Εκκλη σιαστικών βιβλίων, περιοδικών, διαφωτιστικών εντύπων και φυλλαδίων, προς διαφωτισμόν των κατοίκων της Μητροπολιτικής περιφερείας, ως επίσης και διά τον εμπλουτισμόν των Βιβλιοθηκών των Εκκλησιαστικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Πνευματικών Κέντρων, αιθουσών Κατηχητικών Σχολείων και διά της λειτουρ γίας Βιβλιοπωλείου και Ραδιοφωνικού Σταθμού. 11. Δια της καλύψεως των εξόδων των υπό της Ιεράς Μη τροπόλεως διενεργουμένων Ημερίδων ή και Συνεδρίων. 12. Δια της οικονομικής ενισχύσεως της εσωτερικής και εξωτερικής Ιεραποστολής. 13. Δια της οικονομικής ενισχύσεως παντός άλλου μέσου συντείνοντος εις την εξύψωσιν του φιλανθρωπι κού έργου της Εκκλησίας, μη αναγραφομένου εις τον παρόντα Κανονισμόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Διοίκησις και Εκπροσώπησις του Ιδρύματος Άρθρον 4 Το Διοικητικόν Συμβούλιον 1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό επταμελούς (7/μελούς) Δι οικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ) απαρτιζομένου: α) Εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης, ως Προέδρου, αναπληρουμένου εν απουσία ή κωλύματι αυτού υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού, β) Εκ τριών (3) Κληρικών και τριών (3) λαϊκών, ανδρών ή γυναικών, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου, επί τριετεί θητεία. 2. Παν μέλος απών αδικαιολογήτως εκ τριών (3) του λάχιστον συνεδριάσεων ή παραιτούμενον οικειοθελώς αντικαθίσταται υπό του Προέδρου του Ιδρύματος. 3. Ωσαύτως, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Μητροπολίτου δύναται να αντικατασταθή μέλος του Δ.Σ. και προ της λήξεως της θητείας του, λόγω απου σιών εκ των Συνεδριών του Δ.Σ. ή ολιγωρίας εις την επιτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων. 4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την πρώτην Συνεδρίαν αυτού εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Γραμματέα, τον Ταμίαν και την τριμελή Ελεγκτικήν Επιτροπήν του Ιδρύματος. 5. Το αξίωμα των εκάστοτε συμμετεχόντων μελών εις το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως και εις τας συνιστωμένας υπό Δ.Σ. του Ιδρύματος Επιτροπάς είναι τιμητικόν. Αι προσφερόμεναι δε υπηρεσίαι υφ εκάστου των μελών παρέχονται δωρεάν άνευ οιασδήποτε αντιμισθίας ή αποζημιώσεως. 6. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφασίζει περί παντός ζη τήματος αφορώντος εις την ομαλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος. Άρθρον 5 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν κατά τρίμηνον επί προσκλήσει του Προέδρου ή του νομίμου αναπλη ρωτού αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαιον ο Πρόεδρος ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών, αναφερόντων και τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως διά τα οποία ζητούν την σύγκλησιν του Συμβουλίου. 2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία, όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. 3. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψη φίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. αναγι νώσκονται εις την αμέσως επομένην Συνεδρίασιν, και υπογράφονται υπό των παρισταμένων κατά την ανά γνωσιν μελών. Άρθρον 6 Καθήκοντα Προέδρου του Ιδρύματος Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος εκπροσωπεί νομίμως το Γενικόν και τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) ενώπιον πάσης δικαστικής, εκκλησιαστικής και εν γένει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διοικητικής Αρχής. Συμβάλλεται εξ ονόματος και δια λογαριασμόν του Ιδρύματος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Υπογράφει άπασα την αλληλογραφίαν, επικυρώνει τα αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ., και γενικώς ασκεί την ανωτάτην κανονικήν και διοικητικήν εποπτείαν επί του Ιδρύματος. Άρθρον 7 Καθήκοντα Γραμματέως και Ταμίου του Ιδρύματος 1. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διεξάγει άπασα την αλληλογραφίαν αυτού, τηρών τον σχετικόν φάκελλον Αλληλογραφίας ως και το Πρωτόκολλον. Δύναται δε να επικουρήται εις το έργον αυτού, υπό τινος των υπαλλήλων του Μητροπο λιτικού Γραφείου διοριζομένου υπό του Μητροπολίτου, ως Προέδρου του Ιδρύματος. 2. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύμα τος, είναι κατά πάντα υπόλογος έναντι του Προέδρου ή του Δ.Σ. του Ιδρύματος και τηρεί τα απαιτούμενα υπό των Νόμων διαχειριστικά βιβλία. 3. Ο Ταμίας δύναται να έχη εις χείρας του ποσόν, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα διαθέτει τούτο δια τους προαναφερθέντας φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατόπιν εντολής του Προέδρου. Άρθρον 8 Ελεγκτική Επιτροπή 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται υπό τριών (3) εκ των μελών του Δ.Σ., επί τούτο εκλεγομένων εξ αυτών. 2. Συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του έτους, κατά την λήξιν του οικονομικού έτους και μετά την σύντα ξιν του οικονομικού Απολογισμού του Ιδρύματος και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και ελέγχει τους απολογισμούς των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών, τα βιβλία Ταμείου και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Γενικού Φιλο πτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και των Ενοριακών τοιούτων. Εισηγείται δε περί της εγκρίσεως αυτών εις το Διοικητικόν Συμ βούλιον του Γ.Φ.Τ. 3. Θεωρεί προ της χρήσεως αυτών και σφραγίζει τα βιβλία των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ Άρθρον 9 Πόροι του Ιδρύματος και Διάθεσις αυτών 1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Αι εκάστοτε υπέρ αυτού επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως. β. Εισφοραί των Ιερών Μονών, Ιερών Ναών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, εγγραφόμεναι εις τους Προϋπολογισμούς υπό των οικείων Συμβουλίων και νομίμως εγκρινόμεναι. γ. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ του Ιδρύματος ή και αφιερώματα εκ μέρους παντός τρίτου υπέρ αυτού, ως επίσης και τα εξ αυτών προερχόμενα έσοδα. δ. Πάσα επιχορήγησις υπέρ αυτού εκ μέρους του Κρά τους, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ως και εισφοραί Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών. ε. Πρόσοδοι εκ περιφοράς δίσκου εις τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, τη εγκρίσει του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου. στ. Οι πρόσοδοι εκ του Γενικού «Εράνου Αγάπης». ζ. Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ πάσης νομίμου και χρηστής πηγής. 2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται: Δια την εκ πλήρωσιν των σκοπών αυτού, ως ούτοι καθορίζονται εις το άρθρον 3 του παρόντος Κανονισμού, ως και δια την κάλυψιν των αναγκαιων δια την στέγασιν και λει τουργίαν του Ιδρύματος δαπανών και την μισθοδοσίαν ή την καταβολήν των επιδομάτων τυχόν εμμίσθου προ σωπικού του Ιδρύματος. Άρθρον Η διοίκησις και διαχείρισις της περιουσίας του Ιδρύ ματος ενεργείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η εκμίσθωσις ακινήτων του Ιδρύματος, ως και η εκποίησις τούτων ενεργείται κατά τας κειμένας εκά στοτε διατάξεις: «περί εκμισθώσεως και εκποιήσεως Εκκλησιαστικών ακινήτων». 3. Δια πάσαν εισφοράν εις χρήμα εκδίδεται Γραμμάτι ον Εισπράξεως υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Ταμίου. Δια πάσαν δε εισφοράν εις είδος εκδίδεται απόδειξις παραλαβής, υπογραφομένη υπό των ιδίων και ακολουθεί σχετική καταχώρησις εις τα σχετικά βιβλία του Ιδρύματος. Άρθρον 11 Διαχειριστικά Βιβλία 1. Παρά του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και εις τα γραφεία αυτού τηρούνται τα εξής διαχειριστικά βιβλία: α. Βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. β. Βιβλίον Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως. γ. Βιβλίον Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής. δ. Βιβλίον Ταμείου. ε. Βιβλίον Πρωτοκόλλου (Εισερχομένης και Εξερχο μένης Αλληλογραφίας). στ. Γραμμάτια Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρω μών. ζ. Διπλότυπαι αποδείξεις παραλαβής ειδών, και η. Βιβλίον χορηγήσεως ειδών. θ. Βιβλίον Κτηματολογίου (κινητής και ακινήτου πε ριουσίας). 2. Άπαντα τα ως άνω βιβλία θεωρούνται προ της χρή σεως αυτών υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. Άρθρον Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρον δια την παροχήν οικονομικής ενισχύσεως εις ιδιώτας, φοιτητάς, μαθητάς, ασθενείς κ.λπ., αναλό γως προς τας ανάγκας αυτών. 2. Δια πάσαν πληρωμήν εκδίδεται ένταλμα πληρωμής υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Ταμίου, δια παν δε χορηγούμενον είδος εκδίδεται διατακτική υπο γραφομένη υπό των αυτών. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου δύναται εις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών να παρέχη προς τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία, και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και σωματεία, ως και εις ιδιώτας χρηματικά βοηθήματα, κατά περίπτωσιν, άνευ αποφάσεως του Δ.Σ., μέχρι ποσού καθοριζομένου δι Αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

4 23066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρον Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός του Ιδρύμα τος καταρτίζονται υπό του Ταμίου, ψηφίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνονται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως, εφαρμοζομένων αναλόγως των κειμένων διατάξεων: «περί εγκρίσεως Προϋπολογισμών και Απολογισμών των Ιερών Ναών». 2. Η χρηματική περιουσία του Ιδρύματος, πέραν του ευρισκομένου εις τας χείρας του Ταμίου ποσού, δέον όπως κατατίθεται εις υποκατάστημα των εν Λευκάδι λειτουργουσών Τραπεζών, επ ονόματι του Ιδρύματος, δια την ανάληψιν δε οιουδήποτε ποσού απαιτείται εξου σιοδότησις, υπογεγραμμένη υπό του Σεβασμιωτάτου Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Άρθρον 14 Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος άπασα η περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαιως εις το Νομι κόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό της οποίας διατίθεται προς εκπλήρωσιν των αυτών ή περεμφερών σκοπών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) Άρθρον Δια του Κανονισμού αυτού συνιστάται παρ εκάστη Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως παράρτημα του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού, υπό την επωνυμίαν: «Ενοριακόν Φι λόπτωχον Ταμείον» (εφεξής Ε.Φ.Τ.), στερούμενον ιδίας νομικής προσωπικότητος. 2. Έκαστον Ε.Φ.Τ. διοικείται υπό πενταμελούς (5/με λούς) Διοικούσης Επιτροπής (εφεξής Δ.Ε.), αποτελου μένης εκ του Εφημερίου του Ιερού Ναού, ως Προέδρου, ενός (1) Εκκλησιαστικού Συμβούλου, και τριών (3) ενορι τών, ανδρών ή γυναικών. 3. Ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Τ. ορίζεται υπό του Μητροπο λίτου εκ των Εφημερίων του Ιερού Ναού. Ο Εκκλησι αστικός Σύμβουλος και οι τρεις ενορίται προτείνονται υπό του Εφημερίου Προέδρου του Ε.Φ.Τ. και διορίζονται υπό του Μητροπολίτου, επί τριετεί θητεία. 4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Ε.Φ.Τ., δύνανται να αντικατασταθούν και προ της λήξεως της θητείας των, είτε λόγω παραιτήσεως, είτε λόγω θανάτου, είτε μετ ητιολογημένην απόφασιν του Μητροπολίτου. Άρθρον 16 Άπαντα τα Ε.Φ.Τ. εκπροσωπούνται υπό του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, και τυχόν δωρεαί ακινήτων υπέρ των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων γίνονται αποδε κταί υπό του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον Η Διοικούσα Επιτροπή ενός εκάστου Ε.Φ.Τ. κατά την πρώτην αυτής Συνεδρίαν καταρτίζεται εις Σώμα, εκλέγουσα μεταξύ των μελών της, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν, τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. ασκούνται πάντοτε υπό του Εκκλησιαστικού Συμβούλου, όστις αναπληροί τον Πρόεδρον αυτής, από ντα ή κωλυόμενον. 2. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά του Ε.Φ.Τ., διεξά γει την σχετικήν αλληλογραφίαν και τηρεί το Αρχείον αυτού. 3. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τους πόρους του Ε.Φ.Τ., τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχειρίσεως και είναι υπόλογος κατά πάσαν ώραν έναντι της Δ.Ε. του Ενοριακού Φιλο πτώχου Ταμείου και του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον 18 Η Διοικούσα Επιτροπή του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου συνεδριάζει τακτικώς μεν κατά τρίμηνον, ελέγ χουσα τα έσοδα και έξοδα του παρελθόντος τριμήνου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνεται τούτο απαραίτητον υπό του Προέδρου ή τριών τουλάχιστον μελών αυτής. Άρθρον 19 Πόροι του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Πόροι του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου είναι: 1. Ειδική επιχορήγησις του οικείου Ιερού Ναού, αναγρα φομένη εις τον Προϋπολογισμόν αυτού και εγκρινομένη υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 2. Το προϊόν του υφισταμένου ειδικού κυτίου υπέρ του Ε.Φ.Τ. εις τον οικείον Ιερόν Ναόν, ως και το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου εις τον οικείον Ιερόν Ναόν, δι ενεργουμένης μετ εγκρίσεως του Μητροπολίτου, ως Προέδρου του Ιδρύματος. 3. Αι προαιρετικαι τακτικαι ή έκτακτοι εισφοραί των πιστών. 4. Δωρεαί, επιχορηγήσεις και κληροδοσίαι. 5. Έκτακτοι ενισχύσεις εκ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. 6. Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ νομίμου και χρηστής πηγής. Άρθρον 20 Οι πόροι των Ε.Φ.Τ. διατίθενται δια την εντός της Ενορίας πραγμάτωσιν των εν τω άρθρω 3 του παρό ντος Κανονισμού αναγραφομένων σκοπών, ως και δια την κάλυψιν των δαπανών λειτουργίας και στεγάσεως αυτών. Άρθρον Πάσα πληρωμή πραγματοποιείται κατόπιν αποφά σεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ε.Φ.Τ., επί τη βάσει Ενταλμάτων Πληρωμής, υπογραφομένων υπό του Προ έδρου, του Ταμίου και του λαμβάνοντος. 2. Αι εισπράξεις γίνονται επί τη βάσει Γραμματίων Εισπράξεων, υπογραφομένων υπό του Προέδρου και του Ταμίου. Άρθρον 22 Τα εν τω Ταμείω του Ε.Φ.Τ. υφιστάμενα χρηματικά ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσόν καθοριζόμενον δι Αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ε.Φ.Τ. Τα επιπλέον ποσά κατατίθενται επ ονόματι του Ε.Φ.Τ. του οικείου Ιερού Ναού εις τραπεζικόν κατάστημα. Δια την ανάληψιν οιουδήποτε ποσού απαιτείται ειδική εξουσιο δότησις, υπογραφομένη υπό του Προέδρου του Ε.Φ.Τ. Άρθρον Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) τηρούν τα εξής βιβλία:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Βιβλίον Πρακτικών της Διοικούσης Επιτροπής. β. Βιβλίον Ταμείου. γ. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένης και Εξερχομέ νης Αλληλογραφίας. δ. Γραμμάτια Εισπράξεων και Ενταλμάτων πληρω μών ε. Βιβλίον Κτηματολογίου (κινητής και ακινήτου πε ριουσίας). στ. Διπλότυποι αποδείξεις παραλαβής ειδών, και ζ. Βιβλίον χορηγήσεως ειδών. 2. Άπαντα τα ως άνω βιβλία θεωρούνται υπό της Ελε γκτικής Επιτροπής του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον 24 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία δεν διαθέτουν ιδίαν σφραγίδα, αλλ άπαντα τα εν τω προηγουμένω άρθρω μνημονευόμενα βιβλία και έντυπα αυτών σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Γ.Φ.Τ. Άρθρον 25 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία υποβάλλουν κατ έτος εντός του μηνός Νοεμβρίου τον Προϋπολογισμόν αυτών διά το ερχόμενον έτος, και εντός του μηνός Ιανουαρί ου, τον απολογισμόν της προηγουμένης χρήσεως μεθ απάντων των δικαιολογητικών της διαχειρίσεως, εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον προς έλεγχον υπό της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Γενική Συνέλευσις και λογοδοσίαι Άρθρον 26 Άπαξ του έτους, κατά την εορτήν του προστάτου του Ιδρύματος Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, αρχιεπι σκόπου Αλεξανδρείας (12 Νοεμβρίου), συνέρχονται εις Γενικήν Συνέλευσιν άπαντα τα μέλη του Γενικού Φιλο πτώχου Ταμείου και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμεί ων, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου, κατά την οποίαν γίνεται Έκθεσις των Πεπραγμένων και προγραμ ματίζεται η περαιτέρω δραστηριότης του Ιδρύματος, συντασσομένου σχετικού Πρακτικού, υπογραφομένου υπό του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και των Προέδρων της Διοικούσης Επιτροπής των Ε.Φ.Τ. Άρθρον 27 Ο έλεγχος της ετησίας διαχειρίσεως του Γ.Φ.Τ. ενερ γείται υπό της Διευθύνσεως της Εκκλησιαστικής Οικο νομικής Επιθεωρήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη σίας της Ελλάδος, κατά το άρθρον 16 του υπ αριθμ. 100/1998 Κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ «Έρανος Αγάπης» Άρθρον 28 Ο «Έρανος Αγάπης» διεξάγεται γενικώς καθ άπασαν την περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως, δι ηριθμημέ νων κουπονίων, εις ημερομηνίαν οριζομένην δι αποφά σεως του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ Τελικαί Διατάξεις Άρθρον 29 Ο οικείος Μητροπολίτης αποφασίζει περί πάσης υπο θέσεως αφορώσης εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του τε Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, πλην των περιπτώσεων, τας οποίας ορίζει άλλως ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός. Άρθρον Το Ίδρυμα διαλύεται ή καταργείται με έγκρισιν από φασιν της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής προτάσεως αποφά σεως του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελ τίον «Εκκλησία». 2. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με έγκρισιν απόφασιν της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής αποφάσεως προ τάσεως του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελ τίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνή σεως και το επίσημον Δελτίον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 2. Ο παρών Κανονισμός αντικαθιστά εν τω συνόλω αυτού τον άχρι τούδε ισχύοντα Κανονισμόν του Γενι κού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης (Φ.Ε.Κ. 99/ ). Άρθρον 32 Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προ καλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ διορισθή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ F Αριθμ (2) Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πα τρών. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρία της ) Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2, 30 και 59 παρ. 2 του νόμου 590/1977: «Περί Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 58/1975 Κα νονισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί αρμοδιοτήτων και

6 23068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβου λίων». 3. Το άρθρον 152, παρ. 3 εδάφιο 61 του υπ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων».. 4. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 8/1979 Κανο νισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί Ιερών Ναών και Ενο ριών». 5. Την υπ αριθμ. 4/2005 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών «Περί Ιδρύ σεως Νομικής Υπηρεσίας». 6. Την υπ αριθμ. 5/2007 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, «Περί Ιδρύ σεως Τεχνικής Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου». 7. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τους σχε τικούς Νόμους του Κράτους, τον Κανονισμόν 55/1974: «Περί Μελέτης και εκτελέσεως απάντων των εκκλησια στικών έργων», τον ν. 3316/ 2005: «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων», τον ν. 3669/2008: «Περί κυρώσεως της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το π.δ. 60/2007: «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περί συντονι σμού των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», το π.δ. 118/2007: «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου», ως και την Κοινοτικήν Οδηγίαν 2004/ /18/ΕΚ, δια την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημοσίας Επενδύσεις, και από τας επενδύσεις του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 8. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητροπόλει Πατρών, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστικών Έργων. 9. Την υπ αριθμ. 6/ απόφασιν του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών: «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρε σιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών». 10. Την υπ αριθμ. 44/ πράξιν του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου. 11. Την από απόφασιν αυτής, αποφασίζει: Εγκρίνει τον υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου, καταρτισθέντα Εσωτερικόν Κα νονισμόν Λειτουργίας των Γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ Άρθρον 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών διαλαμβά νει και ρυθμίζει την οργάνωσι, την σύνθεσι, τις αρμο διότητες και την λειτουργία των Κεντρικών εν Πάτραις Υπηρεσιών της, που στεγάζονται εις το ιδιόκτητο κτίριο αυτής επί της οδού Βότση αριθμ. 34. Η Διοίκησις πασών των Υπηρεσιών της Ιεράς Μητρο πόλεως ασκείται κατά τους Ιερούς Κανόνας, το Σύνταγ μα και τους Νόμους του Κράτους: α) Από τον εκάστοτε Μητροπολίτην Πατρών, και β) Από το περί αυτόν Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Άρθρον 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Πρωτοσυγκελλία. Ο Πρωτοσύγκελλος είναι ο κατά Νόμον αναπληρωτής του Μητροπολίτου και προ σταται πασών των Υπηρεσι ών και των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αναλόγως των παραχωρουμένων αυτώ υπό του Μητρο πολίτου εξουσιοδοτήσεων. 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Μητροπολίτου. Ο ιδιαίτερος Γραμματεύς έχει την ευθύνη των δημο σίων σχέσεων ως και της εθιμοτυπίας. 3. Γραμματεία. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη δια: α) Την εγγραφήν εις τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστάς των εξερχομένων εγγράφων της Ιεράς Μητροπόλεως και την διαφύλαξιν αυτών με ασφάλεια στον σκληρόν δίσκον των Η/Υ. β) Την συγκέντρωσιν των αναγκαιων στοιχείων και την προπαρασκευή των θεμάτων των συνεδριάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Οι λοιπές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν εγκαιρως στη Γραμματεία τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα. γ) Την τήρησιν των πρακτικών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και την καταχώρησι των Αποφάσεών του σε ειδικό βιβλίο, που αριθμείται, μονογράφεται και θε ωρείται από τον Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου. δ) Την κοινοποίησιν των αποφάσεων του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου. ε) Την επικαιροποίησιν και τη συντήρησι της ιστοσε λίδος της Ιεράς Μητροπόλεως. στ) Την ευθύνην δια την παραλαβή, πρωτοκόλλησι και εσωτερική διανομή προς ενέργειαν των εισερχομένων εις την Ιεράν Μητρόπολι πάσης φύσεως εγγράφων. ζ) Την παραλαβήν όλων των αρμοδίως υπογεγραμμέ νων εγγράφων, την διεκπεραίωσι και αποστολή τους εις τους τελικούς παραλήπτας. η) Την τήρησιν του Γενικού Πρωτοκόλλου της Ιεράς Μητροπόλεως. θ) Την τήρησιν του Γενικού Αρχείου όλων των εγγρά φων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και των Ενοριών, των Μονών και των ατομικών φακέλλων των Εφημερίων. Εις την Γραμματείαν προβλέπονται δύο (2) θέσεις μο νίμων ή μετακλητών υπαλλήλων Κατηγορίας Π.Ε. Διοικη τικού και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Κατηγορίας Δ.Ε.. 4. Γραφείον Γάμων και Διαζυγίων. i). Γραφείον Γάμων: α) Το Γραφείον Γάμων έχει την αρμοδιότητα του ελέγ χου των υποβαλλομένων δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας γάμου, την έκδοσιν αυτής και την ασφαλή αρ χειοθέτησιν των στοιχείων εκάστης αδείας, συν αυτή ταύτη τη αδεία, όταν από τον τελέσαντα Ιερέα τελεσθή ο γάμος και έχει καταλλήλως συμπληρωθή και υπογρα φή απο τον ίδιο και τον παραστάντα παράνυμφο. β) Εκδίδει επίσης τα αιτούμενα Πιστοποιητικά τελε σθέντων Γάμων. γ) Φροντίζει δια την κατά Νόμον χαρτοσήμανσιν αυ τών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Φυλάσσει το Βιβλίον Γάμων. ii) Γραφείον Διαζυγίων: α) Το Γραφείον Διαζυγίων έχει την ευθύνην της παρα λαβής των σχετικών Εισαγγελικών εγγράφων περί της αμετακλήτου δικαστικής λύσεως γάμου, την ανεύρεσιν εις το Αρχείον της Ιεράς Μητροπόλεως του λυθέντος γάμου και την λύσιν αυτού. β) Φροντίζει δια την έκδοσιν των Διαζευκτηρίων δια γάμον και δια πάσαν άλλην χρήσιν. γ) Έχει την ευθύνην της χαρτοσημάνσεως τούτων και την ασφαλή διαφύλαξιν πάντων των στοιχείων των εκ δοθησομένων Διαζυγίων. δ) Φυλάσσει το βιβλίον Πρωτοκόλλου Διαζυγίων. 5. Γραφείον Φιλοπτώχου. Το Γραφείον Φιλοπτώχου έχει τας ως κάτωθι αρμο διότητας: α) Ασχολείται με την καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων και γενικώς των χρηζόντων υλικής βοηθείας συνανθρώπων, οι οποίοι εδρεύουν εις την μητροπολιτι κήν περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως και φροντίζει σε συνεργασία με τα συναρμόδια Ενοριακά Φιλόπτωχα και τις κοινωνικές υπηρεσίες των αρμοδίων κατά τό πους Ο.Τ.Α. για την σίτισι, στέγασι, παροχή τροφίμων, ενδύσεως, ως και την κατά το δυνατόν οικονομική των στήριξι. β) Ενεργεί δια την οικονομική στήριξιν και ενίσχυσιν ειδικών περιπτώσεων οικονομικώς αδυνάτων, κυρίως ανικάνων δι εργασίαν, αλλά και μακροχρόνιων ανέρ γων ως και εμπεριστάτων λόγω σοβαρών ασθενειών συνανθρώπων μας. γ) Φροντίζει δια την οικονομική στήριξι των αδυνάτων Σπουδαστών και Φοιτητών, οίτινες σπουδάζουν εις τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της μητροπολιτικής περιφερείας των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως ή και εκτός αύτης, και κατάγονται από αυτήν. Εφ όσον δε υπάρχει δυνα τότης δύναται να παράσχεται βοήθεια και εις Σπου δαστάς ετέρων Ιερών Μητροπολιτικών περιφερειών. Παρέχει υποτροφίας εις τέκνα της Ιεράς Μητροπόλεως δια σπουδάς εις την αλλοδαπήν. δ) Φροντίζει δια την δωρεάν φιλοξενία εις κατασκη νώσεις τέκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. ε) Επιμελείται δια την σίτισιν εμπεριστάτων αλλοδα πών, οίτινες διαβιούν εις την περιοχήν, εις συνεργασίαν μεθ ετέρων κοινωνικών φορέων. στ) Επιμελείται δια την στήριξιν των Ρομά, των δια βιούντων εις την περιοχήν των Πατρών, εν συνεργασία μεθ ετέρων κοινωνικών φορέων. Γενικώς, προβαίνει εις πάσαν ενέργειαν με σκοπόν την αναβάθμισιν της ποιότητος ζωής των συνανθρώπων, οίτινες χρήζουν βοήθειας. ζ) Δια την υλοποίησιν των ανωτέρω σκοπών συνεργά ζεται άμεσα με τις κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, της Κοινωνικής Προνοίας και λοιπούς κρατικούς ή μή φορείς. η) Δύναται να λειτουργή είτε αυτοτελώς, είτε εις συνεργασίαν με τους κατά τόπους Δήμους, Στέγες Αστέγων, Τράπεζες Τροφίμων, υλοποιώντας ποικίλα κοινωνικά Προγράμματα οικονομικής στηρίξεως ενδε ών πολιτών. θ) Επιμελείται δια τας πνευματικάς και υλικάς ανά γκας των κρατουμένων αδελφών εις τα σωφρονιστικά καταστήματα της περιοχής. ι) Φροντίζει δια τας πνευματικάς και υλικάς ανάγκας των ασθενούντων αδελφών (εκ πάσης φύσεως ασθενει ών), των φιλοξενουμένων εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λει τουργών Κατηγορίας Τ.Ε. και δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών Κατηγορίας Τ.Ε. 6. Γραφείον Νεότητος. Το Γραφείον Νεότητος έχει τας ως κάτωθι αρμοδι ότητας: α) Ασχολείται με την πνευματικήν καλλιέργεια της νεότητος. β) Λειτουργεί και εποπτεύει τας Κατασκηνώσεις. γ) Πραγματοποιεί σεμινάρια Κατηχητών. δ) Φροντίζει δια την διανομήν κατηχητικού υλικού. ε) Οργανώνει εκδηλώσεις δια την νεολαίαν. στ) Φροντίζει δια την αρτίαν και εποικοδομητικήν λει τουργίαν των Κατηχητικών Σχο λείων, εις άπασαν την Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν. ζ) Συνεργάζεται μετά των εκπροσώπων της Εκπαιδεύ σεως και των αρμοδίων, επί θεμάτων Παιδείας, εκπρο σώπων των φορέων, δια την υλοποίησιν των σκοπών αυτού. 7. Γραφείον επί του Τύπου. Το Γραφείον επί του Τύπου έχει τας ως κάτωθι αρ μοδιότητας: α) Ασχολείται με την καταγραφή των εκκλησιαστικών και κοινωνικών πληροφοριών, άτινες προέρχονται από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, επαρχιακό ή μή. β) Φροντίζει δια την ενημέρωσιν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου με τις δράσεις και τις ενέργειες τόσο του πνευματικού όσο και του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως. γ) Συντάσσει τα δελτία τύπου. Κατ ανάθεσιν δε του Μητροπολίτου, ο εκπρόσωπος Τύπου, όταν παρίστα ται ανάγκη δύναται να προβαίνει εις επί του Τύπου δηλώσεις. 8. Γραφείον Μ.Μ.Ε. Φροντίζει δια την άψογον λειτουργίαν του Ραδιοφω νικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ως και του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού «ΛΥΧΝΟΣ». 9. Γραφείον Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης. Το Γραφείον Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης έχει τας ως κάτωθι αρμοδιότητας: α) Φροντίζει δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης. β) Επιμελείται δια την ψηφιακήν καταλογράφησιν των συγγραμμάτων. γ) Επιμελείται δια την άψογον λειτουργίαν του τομέως της δανειστικής βιβλιοθήκης. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Κατηγορίας Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων. 10. Γραφείον επί της Παιδείας. Το Γραφείον επί της Παιδείας έχει τας ως κάτωθι αρμοδιότητας: α) Επιμελείται την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Παιδείαν της Νεότητος. β) Λειτουργεί Παιδικούς Σταθμούς υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και εν συνεργασία με τας κατά τόπους Ενορίας.

8 23070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Φροντίζει δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν Εκκλη σιαστικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όλων των εκπαιδευ τικών βαθμίδων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου). δ) Λειτουργεί Σχολές Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου σικής και Αγιογραφίας. ε) Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Πατρών υφίσταται ανα γνωρισμένη από το Υπουργείον Πολιτισμού, το Υπουρ γείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως και την Ιεράν Σύνοδον, Σχολήν Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου σικής, η οποία λειτουργεί με βάση τον εγκεκριμμένο Κανονισμό Λειτουργίας. 11. Γραφείον Αιμοδοσίας. Διενεργεί αιμοληψίας εν συνεργασία με τα Νοσοκο μεία της περιοχής, εις Μητροπολιτικόν και Ενοριακόν επίπεδον. Εξυπηρετεί τας ανάγκας της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, εφ όσον δε υπάρχει δυνατότης και κρίνε ται αναγκαιον, και εκτός αυτής. 12. Γραφείον Αντιαιρετικής Δράσεως. Φροντίζει δια την ενημέρωσιν των χριστιανών πολιτών, εις θέματα σχετιζόμενα πρός τας αιρέσεις, και λαμβάνει μέτρα δια την προστασίαν του ορθοδόξου ποιμνίου εκ των αιρετικών αντιλήψεων, εισηγούμενον σχετικώς προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην. Προβαίνει δε εις σχετικάς αντιαιρετικάς εκδόσεις και εκδηλώσεις (συνέδρια κ.λπ.). 13. Επισκοπικόν Δικαστήριον. Συγκροτείται, λειτουργεί και ασκεί αρμοδιότητας συμ φώνως προς τον ισχύοντα ν. 5383/1932: «Περί Εκκλησια στικών Δικαστηρίων και της πρό αυτών διαδικασίας». 14. Ευτρεπίστριαι. Επιμελούνται δια την καθαριότητα και την άψογον εμφάνισιν του Επισκοπικού Μεγάρου και των Γραφεί ων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και των κοινοχρήστων χώρων. Τέλος, προβλέπονται τρείς (3) θέσεις υπαλλήλων Κα τηγορίας Υ.Ε Κλητήρ. Επιμελείται την τήρησιν της τάξεως και την ασφάλειαν του Επισκοπικού Μεγάρου, όπου στεγάζονται αι Υπη ρεσίαι της Ιεράς Μητροπόλεως. Παραλαμβάνει και με ταφέρει την αλληλογραφίαν (ταχυδρομείον) της Ιεράς Μητροπόλεως, και γενικώς εκτελεί παν ό,τι ανατίθεται εις αυτόν υπό του Μητροπολίτου ή των εκπροσώπων αυτού. Τέλος, προβλέπεται μιά (1) θέσις αντιστοίχου Κατη γορίας Υ.Ε Οδηγός. Εξυπηρετεί τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην εις τας μετακινήσεις αυτού, όπο τε αυτό κρίνεται αναγκαιον από το πρόγραμμά του, εκτελών τας οδηγίας και τας εντολάς που του ανατίθενται. Επιμελείται δε την σω στήν λειτουργίαν, την διατήρησιν εις αρίστην μηχανο λογικήν αλλά και ευπρεπήν κατάστασιν του μητροπο λιτικού οχήματος, ως και των υπηρεσιακών οχημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις μονίμων οδηγών Κατηγορίας Δ.Ε Οικονομική Υπηρεσία. Προβλέπεται μία (1) θέσις Προϊσταμένου μονίμου ή μετακλητού Υπαλλήλου Κατηγορίας ΠΕ (Οικονομολόγου ή Οικονομικού Τμήματος του Παντείου ή ΤΕ Λογιστη ρίου) και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Κατηγορίας Τ.Ε. Λογιστηρίου. Α) Λογιστήριον. Το Λογιστήριον της Ιεράς Μητροπόλεως ασχολείται: α) Με την σύνταξιν των Προϋπολογισμών και Απολο γισμών της Ιεράς Μητροπόλεως. β) Με την ενημέρωσιν και φύλαξιν του καθολικού Βι βλίου Εσόδων και Εξόδων της Ιεράς Μητροπόλεως. γ) Με τον έλεγχον των παραστατικών των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της Ιεράς Μητροπόλεως. δ) Με την εκκαθάρισιν των πάσης φύσεως δαπανών. ε) Με την διαφύλαξιν του χαρτοφυλακίου Μετοχών, ομολόγων κ.λπ. της Ιεράς Μητροπόλεως. στ) Με την ενημέρωσιν και διαφύλαξιν εις ασφαλές μέρος του Βιβλίου Κτηματολογίου (κινητών και ακινή των πραγμάτων) της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και την φροντίδαν πληρότητος των φακέλλων με τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της Ιεράς Μητροπόλεως και την ασφαλή φύλαξι αυτών. ζ) Με τον έλεγχον των προμηθειών, της αποθηκεύσε ως και διαθέσεως των προμηθευομένων υλικών αναλω σίμων ή μη, σύμφωνα με το π.δ. 118/2007. η) Με την τήρησιν λογισμικού Μηχανογραφημένης Οικονομικής Διαχειρίσεως. θ) Με τον έλεγχον της νομιμότητος και κανονικό τητος των πληρωμών των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών. Β) Ταμείον. Το Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως έχει τας ως κά τωθι ευθύνας: α) Περί των εισπράξεως των πάσης φύσεως εσόδων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και του Γενικού Φιλοπτώ χου Ταμείου αυτής. β) Περί των εισπράξεως των εισφορών υπέρ του Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., Αποστολικής Διακονίας, Συνοδικού Μεγάρου κ.λπ., ως και την νόμιμον απόδοσιν αυτών. γ) Περί των πληρωμών πάσης φύσεως κατά Κεφάλαιον και Άρθρον του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. δ) Περί της καθημερινής ενημερώσεως του Βιβλίου Ταμίου και της ασφαλούς διαφυλάξεως τούτου. ε) Περί της καθημερινής καταθέσεως εις Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Ιεράς Μητροπόλεως του ημερήσιου χρηματικού υπολοίπου. στ) Περί της διακινήσεως και διαφυλάξεως των Κλη ρικοσήμων και άλλων εκκλησιαστικών ενσήμων. ζ) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως των πράξεων των εκτελουμένων έργων και ενεργειών. Γ) Γραφείον Εκκαθαρίσεως Μισθοδοσίας. α) Ασχολείται με την μισθοδοσίαν των Κληρικών και των μονίμων Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων της Ιεράς Μη τροπόλεως. β) Συντάσσει τους πίνακας κατατάξεως των Κληρικών και λαϊκών Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων εις τας αντι στοίχους μισθολογικας κατηγορίας και υπαλληλικάς κλάσεις. γ) Υποβάλλει αυτάς εις την αρμοδίαν Δ.Ο.Υ. 18. Τεχνική Υπηρεσία. Α) Εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν της Ιεράς Μητρο πόλεως Πατρών προβλέπονται αι ως κάτωθι θέσεις: α) Μία (1) θέσις Προϊσταμένου, μονίμου ή μετακλητού Υπαλλήλου ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικού, καθώς και β) Δύο (2) θέ σεις μονίμων ή μετακλητών Υπαλλήλων ή με σύμβαση * *

9 ΦΕΚ 1831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργασίας αορίστου χρόνου Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικού ή Τ.Ε. Μηχανικού. Β) Αντικείμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μη τροπόλεως Πατρών είναι ο προγραμματισμός, ο σχεδια σμός, ως και η ωρίμανσις έργων και ενεργειών, η διενέρ γεια των διαγωνισμών και η ανάθεσις διαχείρησις των συμβάσεων έργων και ενεργειών. Η παρακολούθησις και η πιστοποίησις του φυσικού αντικειμένου των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης, ο συντο νισμός, ο έλεγχος και η διαχείρισις των εκτελουμένων έργων, συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις, δια την εκτέλεσιν δημοσίων έργων, την συντήρησιν των έργων και την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Διευκρινίζεται ότι: α. Ως Αναθέτουσα Αρχή, κατά την έννοιαν του π.δ. 60/2007 και την Κοινοτικήν Οδηγίαν 2004/18/ΕΚ, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μη τροπόλεως Πατρών. β. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του νόμου 3669/2008, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. γ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσίαν, κατά την έννοια του νόμου 3669/2008, ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσίαν της Ιε ράς Μητροπόλεως Πατρών. δ. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσίαν, ορίζονται τα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα επιβλέποντος Μηχανικού κατ ανάθεσιν. Επί πλέον καθή κοντα επιβλέποντος Μηχανικού δυνατόν να ανατίθενται και εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνανται να προσληφθούν υπό της Ιεράς Μητροπόλε ως δια συμβάσεως ωρισμένου έργου ή χρόνου, πρός κάλυψιν των αναγκών, των εργολαβιών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας, πλήν των συγχρηματοδοτουμένων υπό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδος έργων. ε. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του νό μου 3669/2008, ορίζεται Ειδική Επιτροπή η οποία γνω ματεύει, εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλε σιν έργων και των τυχόν ανακυπτόντων διαφορών και προβλημάτων επ αυτών. στ. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας Συμβάσεις έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την έν νοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη τρών. ζ. Διαφωνίαι, αίτινες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιν την καθ ύλην και τον τόπον αρμοδιότητος, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.ΠΟΛ.Δ. μετά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέπεται δια του ν. 3669/2008, αποφαινομέ νου επί των αιτήσεων θεραπείας του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. η. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις αυτών υπό του Προϊσταμένου αυτής. θ. Δια την δημοπράτησιν των έργων, αι συνταχθεί σαι μελέται εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης αρχής, δηλαδή εκ του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, το οποίον εγκρίνει και την σχετικήν διακήρυξιν. ι. Εις περίπτωσιν, καθ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα τεί να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικάς μελέτας, είναι εφικτόν να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδι κόν έμπειρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανι κόν, κατόπιν αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται υπό τρίτων δια τας συγχρηματοδοτούμενας εκ της Ε.Ε. και την Ελλάδα πράξεις, θα πραγματοποιούνται κατ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας περί αναθέσεως τεχνικών μελε τών (ν. 3316/2005). Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρί νονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής, και μετ εισήγησιν του Τεχνικού Συμβουλίου. Γ) Κατά ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών έργων εις την Ιεράν Μη τρόπολιν Πατρών, καθορίζεται ως κάτωθι: α) Προϊσταμένη και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Πα τρών. β) Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Συγκεκριμένα: Η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί τας μελέτας των Τεχνι κών ως και των καλλιτεχνικών έργων. Παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τας μελέτας, τας οποίας εκπονούν ιδιώτες Μηχανικοί, δια τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως. Επιβλέπει και έλέγχει τας κατασκευάς, επισκευάς και συντηρήσεις των έργων αυτής, που εκτελούνται είτε με ανάδοχο, είτε με αυτεπιστασία, συμφώνως προς όσα προβλέπονται υπό των σχετικών Νόμων, του Κανονι σμού 55/1974: «Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των εκκλη σιαστικών έργων» (ΦΕΚ 185/τχ.Α / ) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ειδικά δια τας συγχρηματοδοτούμενας εκ της Ε.Ε και της Ελλάδος πράξεις (έργα, μελέτας, προμηθείας και υπηρεσίας) θα εφαρμόζονται οι ως κάτωθι νόμοι, όπως ισχύουν εκάστοτε: Ο νόμος 3316/2005: «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων», ο νόμος 3669/ 2008: «Περί κυρώσεως της κωδικοποίησης της νο μοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το π.δ. 60/2007: «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων έρ γων, προμηθειών και υπηρεσιών», το π.δ. 118/2007: «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου», ως και η Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ και των συμπληρωματικών και τρο ποποιητικών αυτών Νόμων και Διατάξεων, όπως ισχύουν εκάστοτε. Συνοπτικώς οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας περιγράφονται ως εξής: Προγραμματισμός έργων και ενεργειών. Σύνταξη και εφαρμογή ετησίου προγράμματος καθώς και τροποποιήσεις του. Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων, μελετών, προμη θειών και υπηρεσιών. Διενέργεια Διαγωνισμών και ανάθεση διαχείριση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπη ρεσιών. Παρακολούθησις της υλοποίησης των έργων, μελε τών, προμηθειών και υπηρεσιών. Συγκρότησις επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αποπερατούμενων έργων.

10 23072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστοποίησις του φυσικού αντικειμένου των έργων μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Εκπόνησις προτάσεων προγραμμάτων έργων μελε τών, προμηθειών και υπηρεσιών. Εκπόνησις μελετών και προδιαγραφών μελετών. Διαδικασίες προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέρο ντος προς ανάθεσιν μελετών. Αξιολόγησιν, επιλογή μελετητών. Έλεγχος, επίβλεψις, διασφάλισις της ποιότητος των συντασσόμενων μελετών και τήρησις του συμβατι κού χρονοδιαγράμματος. Παραλαβή μελετών. Σύνταξις τεχνικών δελτίων πράξεων. Σύνταξις μηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. Σύνταξις τριμηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. Σύνταξις εκθέσεων παρακολουθήσεως και αξιολο γήσεως έργων και ενεργειών. Παρακολούθησις και καταγραφή της καταστάσεως των ακινήτων. Έλεγχος ποσοτήτων προμετρήσεων υλικών και ερ γασιών. Έλεγχος και αναπροσαρμογή άρθρων των αναλυ τικών τιμολογίων. Έλεγχος και αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών κατασκευής. Σύνταξις τευχών δημοπρατήσεως. Διαδικασία Δημοπρατήσεως Έργων. Αξιολόγησις αναδόχου. Αξιολόγησις υφισταμένου εργατικού δυναμικού. Αξιολόγησις επιμέρους υπερ γολάβων εις την περίπτωσιν αυτεπιστασίας. Σύνταξις Συμβάσεων Συμφωνητικών. Παραλαβή και έλεγχος εγγυητικών επιστολών. Προετοιμασία Εργοταξίου (χάραξις, οριοθέτησις, δειγματοληπτικές τομές κ.λπ.). Εγκατάστασις και ενημέρωσις αναδόχου ή υπεργο λάβων (αυτεπιστασία). Έρευνα και πρόσληψις επί πλέον εργατικού δυνα μικού. Αξιολόγησις υφισταμένου μηχανολογικού εξοπλι σμού Έρευνα αγοράς και προμήθεια του επί πλέον απαιτούμενου εξοπλισμού. Εξασφάλισις αναγκαιων πιστώσεων (αυτεπιστα σία). Έλεγχος αναδόχου πρός εξασφάλισιν των απαραι τήτων αδειών, εγκρίσεων, αναγ γελιών υπό των αρ μοδίων υπηρεσιών. Έλεγχος και έγκρισις χρονοδιαγράμματος οργα νογράμματος αναδόχου. Μελέτη και σύνταξις χρονοδιαγράμματος οργα νογράμματος εις τα έργα που εκτελούνται δι αυ τεπιστασίας. Έλεγχος ποιότητος και πιστότητος υλικών, εργα στηριακοί έλεγχοι. Έλεγχος πηγών λήψεως υλικών. Έλεγχος στελεχώσεως και τεχνικής καταρτίσεως συνεργείων κατασκευής. Έλεγχος μέτρων ασφαλείας και φυλάξεως εργο ταξίου. Καθορισμός διακινήσεως και αποθηκεύσεως υλικών και μηχανημάτων. Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενερ γείας πρός εργοταξιακήν χρήσιν. Έγκρισις μελέτης αναδόχου πρός εγκατάστασιν ει δικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Εις την περίπτωσιν εκτελέσεως έργου δι αυτεπιστα σίας: Εξασφάλισις των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών εκ των αρμοδίων υπηρεσιών. Αναλυτική παρουσίασις και επεξήγησις της διαδι κασίας παραγωγής του έργου εις τους εμπλεκο μένους. Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακι νήσεως και αποθηκεύσεως υλικών και μέσων κα τασκευής. Θέσπισις μέτρων ασφαλείας και φυλάξεως εργο ταξίου. Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενερ γείας πρός εργοταξιακήν χρήσιν. Επιμέρους μελέτες δια την εγκατάστασιν ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιμέρους εργασίες και στελέχωσις με τα αντίστοι χα συνεργεία κατασκευής. Εξασφάλισις και τακτοποίησις των καταλυμάτων του εργατικού δυναμικού. Καθορισμός ημερησίου προγράμματος διαβιώσεως εργατών. Γνωμοδότησις επιμερισμού εργασιών και στελέχω σις των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. Επίβλεψις των εκτελουμένων εργασιών (καθημε ρινή). Επιμέτρησις των εκτελουμένων εργασιών (καθη μερινή). Σύνταξις καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου πα ρακολουθήσεως εργασιών. Σύνταξις εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου εργασιών. Ηλεκτρονική παρακολούθησις και επεξεργασία της προόδου εργασιών και κοστολογίων (Project Managment). Οργάνωσις βασικών πληροφοριών έργου. Επεξεργασία βασικών πληροφοριών έργου. Ανάπτυξις εργασιών έργου. Οργάνωσις διάρκειας και συσχετίσεων εργασιών. Προσθήκες εργασίας εις τα διαγράμματα Gant (πλη ροφορίες χρόνου) και Pert (πλη ροφορίες συσχετί σεως εργασιών). Εξέτασις επιπέδων λεπτομέρειας. Οργάνωσις βασικών ημερολογίων έργου εξ απόψεως πόρων. Εξέτασις κόστους. Διευθέτησις περιορισμών χρόνου. Διευθέτησις ανταγωνισμών πόρων. Προγραμματισμός και κόστος. Επεξεργασία παρακολουθήσεως εργασιών με τα διαγράμματα Gant και Pert. Έλεγχος προόδου εργασιών. Επισκόπησις της διαδικασίας ελέγχου. Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυ στερήσεων. Εύρεσις και αλλαγή των περιορισμών εργασίας. Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυ στερήσει. Σύγκρισις τρέχοντος χρονοδιαγράμματος πρός το πρόγραμμα αναφοράς και εμφάνισις ενδιαμέσου προγράμματος.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξειδίκευσις της αναφοράς εργασίας Γραφήμα τα. Σχεδιαστική υποστήριξις επεξηγήσεως κατασκευα στικών λεπτομερειών. Αντιμετώπισις παρεκκλίσεων εκ της μελέτης εν συ νεργασία μετά των επιβλεπόντων μελετητών. Έρευνα αγοράς δια την βελτιστοποίησιν υλικών και τεχνικών κατασκευής. Καθορισμός νέων εργασιών και νέων τιμών Μονά δος. Έλεγχος και έγκρισις αναλυτικών Επιμετρήσεων αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις Π.Π.Α.Ε. αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις πιστοποιήσεων αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων αναδόχου. Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος και οργανο γράμματος. Μελέτη, σύνταξις και έγκρισις συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο. (Συμπληρωματικές συμ βάσεις δεν ισχύουν δια τα συγχρηματοδοτούμενα έργα). Προσωρινή παραλαβή του έργου. Οριστική παραλαβή του έργου. 19. Νομική Υπηρεσία. Εις το Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπεται μία (1) οργανική θέσις εμμίσθου Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία ή με σχέση εμμίσθου εντολής επί παγία αντιμισθία. Η Νομική Υπηρεσία αναλαμβάνει γνωμοδοτήσεις, την μελέτην και διεκπεραίωσιν των υποθέσεων εκείνων τις οποίες αναθέτει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί της, τον οποίον υποχρεούται να τηρή ενήμερον εις κάθε στάδιο χειρισμού. Παρέχει παν ζητουμένη γνώμην και συμβουλήν εις άπαντα τα τμήματα και τας υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Παρίσταται και παρέχει τας νομικάς συμβουλάς της κατά την συνεδρίασιν Συμβουλίων, Επιτροπών και λοιπών Εκκλησιαστικών Οργάνων. Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν εις το Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, ως και ενώπιον πάσης Διοικητικής Αρχής με σκοπό την υπεράσπισιν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως. Επιμελείται και προγραμματίζει την άμεση παροχή συμβουλών προς τους Κληρικούς, οι οποίοι ασκούν διοικητικά καθήκοντα στις Υπηρεσίες της Ιεράς Μη τροπόλεως με σκοπό την εύρυθμον λειτουργία των Υπηρεσιών. Ερευνά τους τίτλους ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων ακινήτων της Ιεράς Μητροπόλεως κ.λπ. περιουσιακών της στοιχείων. Επεξεργάζεται και καταρτίζει όλες τις συμβάσεις, εργολαβίες, συμβόλαια, διακηρύξεις συμφωνητικά της Ιεράς Μητροπόλεως, εις συνεργασία πρός την αρμοδίαν Υπηρεσία (Οικονομική, Τεχνική κ.λπ.). Η νομική υπηρεσία έχει την ευθύνην της συντάξεως όλων των σχεδίων συμβάσεων, προκηρύξεων κ.λπ. που υπογράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ή ο κατά νόμον εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού. Έχει την ευθύνην της παρακολουθήσεως δια την ορθήν διεξαγωγήν των διαγωνισμών που αφορούν σε μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Παρέχει γνωμοδοτήσεις νομικού περιεχομένου δια οποιοδήποτε θέμα σχετικόν με την υλοποίησιν και διαχείρησιν των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών που υλοποιεί ή προτίθεται να υλοποιήση ο φορεύς και δια το οποίο θα ζητηθή υπο στήριξις όπως: θεσμικό πλαίσιο υλοποιήσεως έργου, διαδι κασία επιλογής αναδόχου, τεύχη δημοπρατήσεως, σύναψις συμβάσεως, κυρώσεις κ.λπ. Παρακολουθεί την ισχύουσα Νομοθεσία. Τηρεί τους φακέλλους των δικαστικών υποθέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Η παρούσα απόφασις να δημοσιευθεί εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

12 23074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της στους

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/06.10.1994 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ α) Ο "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας", που ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/22.08.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Εργων και σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 17 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κωδικοποίηση εις ενιαίο κείμενο του κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 1052 «περί ορισμού Αντιδημάρχων»

Αρ. Απόφασης 1052 «περί ορισμού Αντιδημάρχων» ΑΔΑ: 7ΤΜΣΩΗΑ-5ΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 34133 Χαλκίδα 13/03/2017 Αρ. Πρωτ. 9935/10-3-2017 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 14SYMV001914730 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Συνολικού Τιμήματος 2.682,93 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βασιλικής Ιωάννης 2) Μπεναρδής Γεώργιος 3) Θυριανός Μιχαήλ (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Σελίδα 1 από 5. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βασιλικής Ιωάννης 2) Μπεναρδής Γεώργιος 3) Θυριανός Μιχαήλ (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 14/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8123 22 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 951 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 10 ης Ιανουαρίου 2017 Αριθ. απόφασης 1 Περίληψη Σύσταση παγίας προκαταβολής Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19051 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας ως

Διαβάστε περισσότερα