ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του συσταθέντος Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑ ΚΗΣ» Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του συ σταθέντος Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επω νυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρία της ) Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων: 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, και 59 παρ. 2, του ν. 590/1977: «Περί του Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Τας υποχρε σεις της Ποιμαινο σης Εκκλησ ας τας απορρεο σας εκ των Θείων Ευαγγελικών Επιταγ ν, των Ιερών Καν νων και των Ν μων του Κρ τους, προς το Χριστεπ νυμον της Εκκλησ ας πλ ρωμα. 3. Τας υφισταμ νας Κοινωνικ ς, Ποιμαντικάς, Πνευματικ ς και Φιλανθρωπικάς αν γκας της Ιεράς Μητροπ λεως Λευκάδος και Ιθάκης. 4. Τας διατάξεις του από πρ. δ/τος «Περί συστάσεως αγαθοεργού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», (Φ.Ε.Κ. 99/τ.Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 1/ πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ. 6. Την υπ αριθμ. 40/ πράξιν και την υπ αριθμ. 414/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου. 7. Την από απόφασιν αυτής, αποφασίζει: Την τροποποίησιν, συμπλήρωσιν και αντικατάστασιν του συσταθέντος αγαθοεργού Ιδρύματος υπό την επω νυμίαν: «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥ ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», (Φ.Ε.Κ. 99/τ.Α / ), δια του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥ ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», το οποίον θα λειτουργή ως εξηρτη μένη Υπηρεσία του Νομικού προσώπου της Ιεράς Μητρο πόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν αυτής και θα εδρεύη εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Η οργάνωσις, διοίκησις, διαχείρησις και λειτουργία του Ιδρύματος τούτου θα διέπεται εκ των διατάξεων του επομένου Κανονισμού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Άρθρον 1 Σύστασις Επωνυμία Έδρα Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λευκάδος και Ιθάκης συ νιστάται Κοινωφελές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕ ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» (Γ.Φ.Τ.), το οποίον θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν αυτής. Έδρα του Ιδρύμα τος είναι η Λευκάδα, και συγκεκριμένως τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Παραρτήματα του Ιδρύματος τούτου δύνανται να ιδρύωνται και να λειτουργούν εις εκάστην Ενορίαν της περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, εδρεύοντα και στεγαζόμενα εις τους οικείους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς. Άρθρον 2 Σφραγίς του Ιδρύματος Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν έξωθεν μεν τας λέξεις: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

2 23064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» και έσωθεν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑ ΜΕΙΟΝ», εις δε το μέσον το σημείον του Σταυρού. Άρθρον 3 Σκοπός του Ιδρύματος Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή υλικής και πνευματικής βοηθείας εις τους δεομένους τοιαύτην. Τον σκοπόν αυτόν επιτυγχάνει το Ίδρυμα δια των εξής μέσων: 1. Δια της αγοράς φαρμάκων, καταβολής δαπανών νοσοκομειακής περιθάλψεως, αγοράς τροφίμων, καυσί μου ύλης, πληρωμής ενοικίων και λοιπών αναγκών των αποδεδειγμένως απόρων κατοίκων της Μητροπολιτικής περιφερείας. 2. Δια της καταβολής εξόδων δι αποφυλάκισιν ατόμων ευρισκομένων εις φυλακάς, ως και δια προστασίαν των οικογενειών αυτών. 3. Δια της οικονομικής ενισχύσεως Εκκλησιαστικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προς αντιμετώπισιν των δαπανών λειτουργίας των. 4. Δια της οικονομικής ενισχύσεως απόρων πολυτέ κνων οικογενειών και απόρων μαθητών και σπουδα στών. 5. Δια της οικονομικής ενισχύσεως των ασθενεστέρων οικονομικώς Ιερών Μονών, των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως επίσης και της οικονομικής ενισχύσεως εκδρομών, εκδηλώσεων και λοιπών πνευμα τικών ευκαιριών, των διοργανουμένων υπό των Κατηχη τικών Σχολείων και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. 6. Δια της βραβεύσεως, δι οικονομικής ενισχύσεως, των αριστούχων μαθητών των σχολείων της Μητρο πολιτικής Περιφερείας, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού. 7. Δια της ανεγέρσεως και συντηρήσεως Εκκλησια στικών Οικοτροφείων, Γηροκομείων, Ασύλων, Τεχνικών σχολών, αιθουσών διαλέξεων, Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Ναών, Θρησκευτικών και Εθνικών συμβόλων, Ιερών Μο νών, οικιών απόρων και άλλων παρεμφερών έργων, τα οποία θα εξυπηρετούν τας θρησκευτικάς, εθνικάς και υλικάς ανάγκας των κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλε ως, ως επίσης και των Πνευματικών Κέντρων και του κτιρίου της Μητροπόλεως και εν γένει παντός κτιρίου εξυπηρετούντος Ιεραποστολικούς σκοπούς. 8. Δια της οικονομικής ενισχύσεως των ασθενεστέρων Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και φιλανθρωπικών οργανώσεων. 9. Δια της ενισχύσεως παντός είδους εράνου, διενερ γουμένου νομίμως διά φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 10. Δια της καλύψεως των δαπανών εκδόσεως Εκκλη σιαστικών βιβλίων, περιοδικών, διαφωτιστικών εντύπων και φυλλαδίων, προς διαφωτισμόν των κατοίκων της Μητροπολιτικής περιφερείας, ως επίσης και διά τον εμπλουτισμόν των Βιβλιοθηκών των Εκκλησιαστικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Πνευματικών Κέντρων, αιθουσών Κατηχητικών Σχολείων και διά της λειτουρ γίας Βιβλιοπωλείου και Ραδιοφωνικού Σταθμού. 11. Δια της καλύψεως των εξόδων των υπό της Ιεράς Μη τροπόλεως διενεργουμένων Ημερίδων ή και Συνεδρίων. 12. Δια της οικονομικής ενισχύσεως της εσωτερικής και εξωτερικής Ιεραποστολής. 13. Δια της οικονομικής ενισχύσεως παντός άλλου μέσου συντείνοντος εις την εξύψωσιν του φιλανθρωπι κού έργου της Εκκλησίας, μη αναγραφομένου εις τον παρόντα Κανονισμόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Διοίκησις και Εκπροσώπησις του Ιδρύματος Άρθρον 4 Το Διοικητικόν Συμβούλιον 1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό επταμελούς (7/μελούς) Δι οικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ) απαρτιζομένου: α) Εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης, ως Προέδρου, αναπληρουμένου εν απουσία ή κωλύματι αυτού υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού, β) Εκ τριών (3) Κληρικών και τριών (3) λαϊκών, ανδρών ή γυναικών, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου, επί τριετεί θητεία. 2. Παν μέλος απών αδικαιολογήτως εκ τριών (3) του λάχιστον συνεδριάσεων ή παραιτούμενον οικειοθελώς αντικαθίσταται υπό του Προέδρου του Ιδρύματος. 3. Ωσαύτως, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Μητροπολίτου δύναται να αντικατασταθή μέλος του Δ.Σ. και προ της λήξεως της θητείας του, λόγω απου σιών εκ των Συνεδριών του Δ.Σ. ή ολιγωρίας εις την επιτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων. 4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την πρώτην Συνεδρίαν αυτού εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Γραμματέα, τον Ταμίαν και την τριμελή Ελεγκτικήν Επιτροπήν του Ιδρύματος. 5. Το αξίωμα των εκάστοτε συμμετεχόντων μελών εις το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως και εις τας συνιστωμένας υπό Δ.Σ. του Ιδρύματος Επιτροπάς είναι τιμητικόν. Αι προσφερόμεναι δε υπηρεσίαι υφ εκάστου των μελών παρέχονται δωρεάν άνευ οιασδήποτε αντιμισθίας ή αποζημιώσεως. 6. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφασίζει περί παντός ζη τήματος αφορώντος εις την ομαλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος. Άρθρον 5 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν κατά τρίμηνον επί προσκλήσει του Προέδρου ή του νομίμου αναπλη ρωτού αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαιον ο Πρόεδρος ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών, αναφερόντων και τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως διά τα οποία ζητούν την σύγκλησιν του Συμβουλίου. 2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία, όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. 3. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψη φίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. αναγι νώσκονται εις την αμέσως επομένην Συνεδρίασιν, και υπογράφονται υπό των παρισταμένων κατά την ανά γνωσιν μελών. Άρθρον 6 Καθήκοντα Προέδρου του Ιδρύματος Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος εκπροσωπεί νομίμως το Γενικόν και τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) ενώπιον πάσης δικαστικής, εκκλησιαστικής και εν γένει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διοικητικής Αρχής. Συμβάλλεται εξ ονόματος και δια λογαριασμόν του Ιδρύματος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Υπογράφει άπασα την αλληλογραφίαν, επικυρώνει τα αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ., και γενικώς ασκεί την ανωτάτην κανονικήν και διοικητικήν εποπτείαν επί του Ιδρύματος. Άρθρον 7 Καθήκοντα Γραμματέως και Ταμίου του Ιδρύματος 1. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διεξάγει άπασα την αλληλογραφίαν αυτού, τηρών τον σχετικόν φάκελλον Αλληλογραφίας ως και το Πρωτόκολλον. Δύναται δε να επικουρήται εις το έργον αυτού, υπό τινος των υπαλλήλων του Μητροπο λιτικού Γραφείου διοριζομένου υπό του Μητροπολίτου, ως Προέδρου του Ιδρύματος. 2. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύμα τος, είναι κατά πάντα υπόλογος έναντι του Προέδρου ή του Δ.Σ. του Ιδρύματος και τηρεί τα απαιτούμενα υπό των Νόμων διαχειριστικά βιβλία. 3. Ο Ταμίας δύναται να έχη εις χείρας του ποσόν, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα διαθέτει τούτο δια τους προαναφερθέντας φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατόπιν εντολής του Προέδρου. Άρθρον 8 Ελεγκτική Επιτροπή 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται υπό τριών (3) εκ των μελών του Δ.Σ., επί τούτο εκλεγομένων εξ αυτών. 2. Συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του έτους, κατά την λήξιν του οικονομικού έτους και μετά την σύντα ξιν του οικονομικού Απολογισμού του Ιδρύματος και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και ελέγχει τους απολογισμούς των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών, τα βιβλία Ταμείου και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Γενικού Φιλο πτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και των Ενοριακών τοιούτων. Εισηγείται δε περί της εγκρίσεως αυτών εις το Διοικητικόν Συμ βούλιον του Γ.Φ.Τ. 3. Θεωρεί προ της χρήσεως αυτών και σφραγίζει τα βιβλία των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ Άρθρον 9 Πόροι του Ιδρύματος και Διάθεσις αυτών 1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Αι εκάστοτε υπέρ αυτού επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως. β. Εισφοραί των Ιερών Μονών, Ιερών Ναών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, εγγραφόμεναι εις τους Προϋπολογισμούς υπό των οικείων Συμβουλίων και νομίμως εγκρινόμεναι. γ. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ του Ιδρύματος ή και αφιερώματα εκ μέρους παντός τρίτου υπέρ αυτού, ως επίσης και τα εξ αυτών προερχόμενα έσοδα. δ. Πάσα επιχορήγησις υπέρ αυτού εκ μέρους του Κρά τους, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ως και εισφοραί Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών. ε. Πρόσοδοι εκ περιφοράς δίσκου εις τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, τη εγκρίσει του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου. στ. Οι πρόσοδοι εκ του Γενικού «Εράνου Αγάπης». ζ. Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ πάσης νομίμου και χρηστής πηγής. 2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται: Δια την εκ πλήρωσιν των σκοπών αυτού, ως ούτοι καθορίζονται εις το άρθρον 3 του παρόντος Κανονισμού, ως και δια την κάλυψιν των αναγκαιων δια την στέγασιν και λει τουργίαν του Ιδρύματος δαπανών και την μισθοδοσίαν ή την καταβολήν των επιδομάτων τυχόν εμμίσθου προ σωπικού του Ιδρύματος. Άρθρον Η διοίκησις και διαχείρισις της περιουσίας του Ιδρύ ματος ενεργείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η εκμίσθωσις ακινήτων του Ιδρύματος, ως και η εκποίησις τούτων ενεργείται κατά τας κειμένας εκά στοτε διατάξεις: «περί εκμισθώσεως και εκποιήσεως Εκκλησιαστικών ακινήτων». 3. Δια πάσαν εισφοράν εις χρήμα εκδίδεται Γραμμάτι ον Εισπράξεως υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Ταμίου. Δια πάσαν δε εισφοράν εις είδος εκδίδεται απόδειξις παραλαβής, υπογραφομένη υπό των ιδίων και ακολουθεί σχετική καταχώρησις εις τα σχετικά βιβλία του Ιδρύματος. Άρθρον 11 Διαχειριστικά Βιβλία 1. Παρά του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και εις τα γραφεία αυτού τηρούνται τα εξής διαχειριστικά βιβλία: α. Βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. β. Βιβλίον Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως. γ. Βιβλίον Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής. δ. Βιβλίον Ταμείου. ε. Βιβλίον Πρωτοκόλλου (Εισερχομένης και Εξερχο μένης Αλληλογραφίας). στ. Γραμμάτια Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρω μών. ζ. Διπλότυπαι αποδείξεις παραλαβής ειδών, και η. Βιβλίον χορηγήσεως ειδών. θ. Βιβλίον Κτηματολογίου (κινητής και ακινήτου πε ριουσίας). 2. Άπαντα τα ως άνω βιβλία θεωρούνται προ της χρή σεως αυτών υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. Άρθρον Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρον δια την παροχήν οικονομικής ενισχύσεως εις ιδιώτας, φοιτητάς, μαθητάς, ασθενείς κ.λπ., αναλό γως προς τας ανάγκας αυτών. 2. Δια πάσαν πληρωμήν εκδίδεται ένταλμα πληρωμής υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Ταμίου, δια παν δε χορηγούμενον είδος εκδίδεται διατακτική υπο γραφομένη υπό των αυτών. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου δύναται εις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών να παρέχη προς τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία, και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και σωματεία, ως και εις ιδιώτας χρηματικά βοηθήματα, κατά περίπτωσιν, άνευ αποφάσεως του Δ.Σ., μέχρι ποσού καθοριζομένου δι Αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

4 23066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρον Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός του Ιδρύμα τος καταρτίζονται υπό του Ταμίου, ψηφίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνονται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως, εφαρμοζομένων αναλόγως των κειμένων διατάξεων: «περί εγκρίσεως Προϋπολογισμών και Απολογισμών των Ιερών Ναών». 2. Η χρηματική περιουσία του Ιδρύματος, πέραν του ευρισκομένου εις τας χείρας του Ταμίου ποσού, δέον όπως κατατίθεται εις υποκατάστημα των εν Λευκάδι λειτουργουσών Τραπεζών, επ ονόματι του Ιδρύματος, δια την ανάληψιν δε οιουδήποτε ποσού απαιτείται εξου σιοδότησις, υπογεγραμμένη υπό του Σεβασμιωτάτου Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Άρθρον 14 Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος άπασα η περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαιως εις το Νομι κόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό της οποίας διατίθεται προς εκπλήρωσιν των αυτών ή περεμφερών σκοπών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) Άρθρον Δια του Κανονισμού αυτού συνιστάται παρ εκάστη Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως παράρτημα του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού, υπό την επωνυμίαν: «Ενοριακόν Φι λόπτωχον Ταμείον» (εφεξής Ε.Φ.Τ.), στερούμενον ιδίας νομικής προσωπικότητος. 2. Έκαστον Ε.Φ.Τ. διοικείται υπό πενταμελούς (5/με λούς) Διοικούσης Επιτροπής (εφεξής Δ.Ε.), αποτελου μένης εκ του Εφημερίου του Ιερού Ναού, ως Προέδρου, ενός (1) Εκκλησιαστικού Συμβούλου, και τριών (3) ενορι τών, ανδρών ή γυναικών. 3. Ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Τ. ορίζεται υπό του Μητροπο λίτου εκ των Εφημερίων του Ιερού Ναού. Ο Εκκλησι αστικός Σύμβουλος και οι τρεις ενορίται προτείνονται υπό του Εφημερίου Προέδρου του Ε.Φ.Τ. και διορίζονται υπό του Μητροπολίτου, επί τριετεί θητεία. 4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Ε.Φ.Τ., δύνανται να αντικατασταθούν και προ της λήξεως της θητείας των, είτε λόγω παραιτήσεως, είτε λόγω θανάτου, είτε μετ ητιολογημένην απόφασιν του Μητροπολίτου. Άρθρον 16 Άπαντα τα Ε.Φ.Τ. εκπροσωπούνται υπό του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, και τυχόν δωρεαί ακινήτων υπέρ των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων γίνονται αποδε κταί υπό του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον Η Διοικούσα Επιτροπή ενός εκάστου Ε.Φ.Τ. κατά την πρώτην αυτής Συνεδρίαν καταρτίζεται εις Σώμα, εκλέγουσα μεταξύ των μελών της, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν, τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. ασκούνται πάντοτε υπό του Εκκλησιαστικού Συμβούλου, όστις αναπληροί τον Πρόεδρον αυτής, από ντα ή κωλυόμενον. 2. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά του Ε.Φ.Τ., διεξά γει την σχετικήν αλληλογραφίαν και τηρεί το Αρχείον αυτού. 3. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τους πόρους του Ε.Φ.Τ., τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχειρίσεως και είναι υπόλογος κατά πάσαν ώραν έναντι της Δ.Ε. του Ενοριακού Φιλο πτώχου Ταμείου και του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον 18 Η Διοικούσα Επιτροπή του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου συνεδριάζει τακτικώς μεν κατά τρίμηνον, ελέγ χουσα τα έσοδα και έξοδα του παρελθόντος τριμήνου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνεται τούτο απαραίτητον υπό του Προέδρου ή τριών τουλάχιστον μελών αυτής. Άρθρον 19 Πόροι του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Πόροι του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου είναι: 1. Ειδική επιχορήγησις του οικείου Ιερού Ναού, αναγρα φομένη εις τον Προϋπολογισμόν αυτού και εγκρινομένη υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 2. Το προϊόν του υφισταμένου ειδικού κυτίου υπέρ του Ε.Φ.Τ. εις τον οικείον Ιερόν Ναόν, ως και το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου εις τον οικείον Ιερόν Ναόν, δι ενεργουμένης μετ εγκρίσεως του Μητροπολίτου, ως Προέδρου του Ιδρύματος. 3. Αι προαιρετικαι τακτικαι ή έκτακτοι εισφοραί των πιστών. 4. Δωρεαί, επιχορηγήσεις και κληροδοσίαι. 5. Έκτακτοι ενισχύσεις εκ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. 6. Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ νομίμου και χρηστής πηγής. Άρθρον 20 Οι πόροι των Ε.Φ.Τ. διατίθενται δια την εντός της Ενορίας πραγμάτωσιν των εν τω άρθρω 3 του παρό ντος Κανονισμού αναγραφομένων σκοπών, ως και δια την κάλυψιν των δαπανών λειτουργίας και στεγάσεως αυτών. Άρθρον Πάσα πληρωμή πραγματοποιείται κατόπιν αποφά σεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ε.Φ.Τ., επί τη βάσει Ενταλμάτων Πληρωμής, υπογραφομένων υπό του Προ έδρου, του Ταμίου και του λαμβάνοντος. 2. Αι εισπράξεις γίνονται επί τη βάσει Γραμματίων Εισπράξεων, υπογραφομένων υπό του Προέδρου και του Ταμίου. Άρθρον 22 Τα εν τω Ταμείω του Ε.Φ.Τ. υφιστάμενα χρηματικά ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσόν καθοριζόμενον δι Αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ε.Φ.Τ. Τα επιπλέον ποσά κατατίθενται επ ονόματι του Ε.Φ.Τ. του οικείου Ιερού Ναού εις τραπεζικόν κατάστημα. Δια την ανάληψιν οιουδήποτε ποσού απαιτείται ειδική εξουσιο δότησις, υπογραφομένη υπό του Προέδρου του Ε.Φ.Τ. Άρθρον Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία (Ε.Φ.Τ.) τηρούν τα εξής βιβλία:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Βιβλίον Πρακτικών της Διοικούσης Επιτροπής. β. Βιβλίον Ταμείου. γ. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένης και Εξερχομέ νης Αλληλογραφίας. δ. Γραμμάτια Εισπράξεων και Ενταλμάτων πληρω μών ε. Βιβλίον Κτηματολογίου (κινητής και ακινήτου πε ριουσίας). στ. Διπλότυποι αποδείξεις παραλαβής ειδών, και ζ. Βιβλίον χορηγήσεως ειδών. 2. Άπαντα τα ως άνω βιβλία θεωρούνται υπό της Ελε γκτικής Επιτροπής του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Άρθρον 24 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία δεν διαθέτουν ιδίαν σφραγίδα, αλλ άπαντα τα εν τω προηγουμένω άρθρω μνημονευόμενα βιβλία και έντυπα αυτών σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Γ.Φ.Τ. Άρθρον 25 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία υποβάλλουν κατ έτος εντός του μηνός Νοεμβρίου τον Προϋπολογισμόν αυτών διά το ερχόμενον έτος, και εντός του μηνός Ιανουαρί ου, τον απολογισμόν της προηγουμένης χρήσεως μεθ απάντων των δικαιολογητικών της διαχειρίσεως, εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον προς έλεγχον υπό της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Γενική Συνέλευσις και λογοδοσίαι Άρθρον 26 Άπαξ του έτους, κατά την εορτήν του προστάτου του Ιδρύματος Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, αρχιεπι σκόπου Αλεξανδρείας (12 Νοεμβρίου), συνέρχονται εις Γενικήν Συνέλευσιν άπαντα τα μέλη του Γενικού Φιλο πτώχου Ταμείου και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμεί ων, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου, κατά την οποίαν γίνεται Έκθεσις των Πεπραγμένων και προγραμ ματίζεται η περαιτέρω δραστηριότης του Ιδρύματος, συντασσομένου σχετικού Πρακτικού, υπογραφομένου υπό του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και των Προέδρων της Διοικούσης Επιτροπής των Ε.Φ.Τ. Άρθρον 27 Ο έλεγχος της ετησίας διαχειρίσεως του Γ.Φ.Τ. ενερ γείται υπό της Διευθύνσεως της Εκκλησιαστικής Οικο νομικής Επιθεωρήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη σίας της Ελλάδος, κατά το άρθρον 16 του υπ αριθμ. 100/1998 Κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ «Έρανος Αγάπης» Άρθρον 28 Ο «Έρανος Αγάπης» διεξάγεται γενικώς καθ άπασαν την περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως, δι ηριθμημέ νων κουπονίων, εις ημερομηνίαν οριζομένην δι αποφά σεως του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ Τελικαί Διατάξεις Άρθρον 29 Ο οικείος Μητροπολίτης αποφασίζει περί πάσης υπο θέσεως αφορώσης εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του τε Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, πλην των περιπτώσεων, τας οποίας ορίζει άλλως ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός. Άρθρον Το Ίδρυμα διαλύεται ή καταργείται με έγκρισιν από φασιν της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής προτάσεως αποφά σεως του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελ τίον «Εκκλησία». 2. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με έγκρισιν απόφασιν της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής αποφάσεως προ τάσεως του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελ τίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνή σεως και το επίσημον Δελτίον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 2. Ο παρών Κανονισμός αντικαθιστά εν τω συνόλω αυτού τον άχρι τούδε ισχύοντα Κανονισμόν του Γενι κού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης (Φ.Ε.Κ. 99/ ). Άρθρον 32 Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προ καλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ διορισθή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ F Αριθμ (2) Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πα τρών. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρία της ) Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2, 30 και 59 παρ. 2 του νόμου 590/1977: «Περί Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 58/1975 Κα νονισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί αρμοδιοτήτων και

6 23068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβου λίων». 3. Το άρθρον 152, παρ. 3 εδάφιο 61 του υπ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων».. 4. Τας σχετικάς διατάξεις του υπ αριθμ. 8/1979 Κανο νισμού της Ιεράς Συνόδου: «Περί Ιερών Ναών και Ενο ριών». 5. Την υπ αριθμ. 4/2005 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών «Περί Ιδρύ σεως Νομικής Υπηρεσίας». 6. Την υπ αριθμ. 5/2007 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, «Περί Ιδρύ σεως Τεχνικής Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου». 7. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τους σχε τικούς Νόμους του Κράτους, τον Κανονισμόν 55/1974: «Περί Μελέτης και εκτελέσεως απάντων των εκκλησια στικών έργων», τον ν. 3316/ 2005: «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων», τον ν. 3669/2008: «Περί κυρώσεως της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το π.δ. 60/2007: «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περί συντονι σμού των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», το π.δ. 118/2007: «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου», ως και την Κοινοτικήν Οδηγίαν 2004/ /18/ΕΚ, δια την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημοσίας Επενδύσεις, και από τας επενδύσεις του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 8. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητροπόλει Πατρών, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστικών Έργων. 9. Την υπ αριθμ. 6/ απόφασιν του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών: «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρε σιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών». 10. Την υπ αριθμ. 44/ πράξιν του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου. 11. Την από απόφασιν αυτής, αποφασίζει: Εγκρίνει τον υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου, καταρτισθέντα Εσωτερικόν Κα νονισμόν Λειτουργίας των Γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ Άρθρον 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών διαλαμβά νει και ρυθμίζει την οργάνωσι, την σύνθεσι, τις αρμο διότητες και την λειτουργία των Κεντρικών εν Πάτραις Υπηρεσιών της, που στεγάζονται εις το ιδιόκτητο κτίριο αυτής επί της οδού Βότση αριθμ. 34. Η Διοίκησις πασών των Υπηρεσιών της Ιεράς Μητρο πόλεως ασκείται κατά τους Ιερούς Κανόνας, το Σύνταγ μα και τους Νόμους του Κράτους: α) Από τον εκάστοτε Μητροπολίτην Πατρών, και β) Από το περί αυτόν Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Άρθρον 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Πρωτοσυγκελλία. Ο Πρωτοσύγκελλος είναι ο κατά Νόμον αναπληρωτής του Μητροπολίτου και προ σταται πασών των Υπηρεσι ών και των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αναλόγως των παραχωρουμένων αυτώ υπό του Μητρο πολίτου εξουσιοδοτήσεων. 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Μητροπολίτου. Ο ιδιαίτερος Γραμματεύς έχει την ευθύνη των δημο σίων σχέσεων ως και της εθιμοτυπίας. 3. Γραμματεία. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη δια: α) Την εγγραφήν εις τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστάς των εξερχομένων εγγράφων της Ιεράς Μητροπόλεως και την διαφύλαξιν αυτών με ασφάλεια στον σκληρόν δίσκον των Η/Υ. β) Την συγκέντρωσιν των αναγκαιων στοιχείων και την προπαρασκευή των θεμάτων των συνεδριάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Οι λοιπές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν εγκαιρως στη Γραμματεία τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα. γ) Την τήρησιν των πρακτικών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και την καταχώρησι των Αποφάσεών του σε ειδικό βιβλίο, που αριθμείται, μονογράφεται και θε ωρείται από τον Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου. δ) Την κοινοποίησιν των αποφάσεων του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου. ε) Την επικαιροποίησιν και τη συντήρησι της ιστοσε λίδος της Ιεράς Μητροπόλεως. στ) Την ευθύνην δια την παραλαβή, πρωτοκόλλησι και εσωτερική διανομή προς ενέργειαν των εισερχομένων εις την Ιεράν Μητρόπολι πάσης φύσεως εγγράφων. ζ) Την παραλαβήν όλων των αρμοδίως υπογεγραμμέ νων εγγράφων, την διεκπεραίωσι και αποστολή τους εις τους τελικούς παραλήπτας. η) Την τήρησιν του Γενικού Πρωτοκόλλου της Ιεράς Μητροπόλεως. θ) Την τήρησιν του Γενικού Αρχείου όλων των εγγρά φων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και των Ενοριών, των Μονών και των ατομικών φακέλλων των Εφημερίων. Εις την Γραμματείαν προβλέπονται δύο (2) θέσεις μο νίμων ή μετακλητών υπαλλήλων Κατηγορίας Π.Ε. Διοικη τικού και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Κατηγορίας Δ.Ε.. 4. Γραφείον Γάμων και Διαζυγίων. i). Γραφείον Γάμων: α) Το Γραφείον Γάμων έχει την αρμοδιότητα του ελέγ χου των υποβαλλομένων δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας γάμου, την έκδοσιν αυτής και την ασφαλή αρ χειοθέτησιν των στοιχείων εκάστης αδείας, συν αυτή ταύτη τη αδεία, όταν από τον τελέσαντα Ιερέα τελεσθή ο γάμος και έχει καταλλήλως συμπληρωθή και υπογρα φή απο τον ίδιο και τον παραστάντα παράνυμφο. β) Εκδίδει επίσης τα αιτούμενα Πιστοποιητικά τελε σθέντων Γάμων. γ) Φροντίζει δια την κατά Νόμον χαρτοσήμανσιν αυ τών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Φυλάσσει το Βιβλίον Γάμων. ii) Γραφείον Διαζυγίων: α) Το Γραφείον Διαζυγίων έχει την ευθύνην της παρα λαβής των σχετικών Εισαγγελικών εγγράφων περί της αμετακλήτου δικαστικής λύσεως γάμου, την ανεύρεσιν εις το Αρχείον της Ιεράς Μητροπόλεως του λυθέντος γάμου και την λύσιν αυτού. β) Φροντίζει δια την έκδοσιν των Διαζευκτηρίων δια γάμον και δια πάσαν άλλην χρήσιν. γ) Έχει την ευθύνην της χαρτοσημάνσεως τούτων και την ασφαλή διαφύλαξιν πάντων των στοιχείων των εκ δοθησομένων Διαζυγίων. δ) Φυλάσσει το βιβλίον Πρωτοκόλλου Διαζυγίων. 5. Γραφείον Φιλοπτώχου. Το Γραφείον Φιλοπτώχου έχει τας ως κάτωθι αρμο διότητας: α) Ασχολείται με την καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων και γενικώς των χρηζόντων υλικής βοηθείας συνανθρώπων, οι οποίοι εδρεύουν εις την μητροπολιτι κήν περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως και φροντίζει σε συνεργασία με τα συναρμόδια Ενοριακά Φιλόπτωχα και τις κοινωνικές υπηρεσίες των αρμοδίων κατά τό πους Ο.Τ.Α. για την σίτισι, στέγασι, παροχή τροφίμων, ενδύσεως, ως και την κατά το δυνατόν οικονομική των στήριξι. β) Ενεργεί δια την οικονομική στήριξιν και ενίσχυσιν ειδικών περιπτώσεων οικονομικώς αδυνάτων, κυρίως ανικάνων δι εργασίαν, αλλά και μακροχρόνιων ανέρ γων ως και εμπεριστάτων λόγω σοβαρών ασθενειών συνανθρώπων μας. γ) Φροντίζει δια την οικονομική στήριξι των αδυνάτων Σπουδαστών και Φοιτητών, οίτινες σπουδάζουν εις τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της μητροπολιτικής περιφερείας των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως ή και εκτός αύτης, και κατάγονται από αυτήν. Εφ όσον δε υπάρχει δυνα τότης δύναται να παράσχεται βοήθεια και εις Σπου δαστάς ετέρων Ιερών Μητροπολιτικών περιφερειών. Παρέχει υποτροφίας εις τέκνα της Ιεράς Μητροπόλεως δια σπουδάς εις την αλλοδαπήν. δ) Φροντίζει δια την δωρεάν φιλοξενία εις κατασκη νώσεις τέκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. ε) Επιμελείται δια την σίτισιν εμπεριστάτων αλλοδα πών, οίτινες διαβιούν εις την περιοχήν, εις συνεργασίαν μεθ ετέρων κοινωνικών φορέων. στ) Επιμελείται δια την στήριξιν των Ρομά, των δια βιούντων εις την περιοχήν των Πατρών, εν συνεργασία μεθ ετέρων κοινωνικών φορέων. Γενικώς, προβαίνει εις πάσαν ενέργειαν με σκοπόν την αναβάθμισιν της ποιότητος ζωής των συνανθρώπων, οίτινες χρήζουν βοήθειας. ζ) Δια την υλοποίησιν των ανωτέρω σκοπών συνεργά ζεται άμεσα με τις κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, της Κοινωνικής Προνοίας και λοιπούς κρατικούς ή μή φορείς. η) Δύναται να λειτουργή είτε αυτοτελώς, είτε εις συνεργασίαν με τους κατά τόπους Δήμους, Στέγες Αστέγων, Τράπεζες Τροφίμων, υλοποιώντας ποικίλα κοινωνικά Προγράμματα οικονομικής στηρίξεως ενδε ών πολιτών. θ) Επιμελείται δια τας πνευματικάς και υλικάς ανά γκας των κρατουμένων αδελφών εις τα σωφρονιστικά καταστήματα της περιοχής. ι) Φροντίζει δια τας πνευματικάς και υλικάς ανάγκας των ασθενούντων αδελφών (εκ πάσης φύσεως ασθενει ών), των φιλοξενουμένων εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λει τουργών Κατηγορίας Τ.Ε. και δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών Κατηγορίας Τ.Ε. 6. Γραφείον Νεότητος. Το Γραφείον Νεότητος έχει τας ως κάτωθι αρμοδι ότητας: α) Ασχολείται με την πνευματικήν καλλιέργεια της νεότητος. β) Λειτουργεί και εποπτεύει τας Κατασκηνώσεις. γ) Πραγματοποιεί σεμινάρια Κατηχητών. δ) Φροντίζει δια την διανομήν κατηχητικού υλικού. ε) Οργανώνει εκδηλώσεις δια την νεολαίαν. στ) Φροντίζει δια την αρτίαν και εποικοδομητικήν λει τουργίαν των Κατηχητικών Σχο λείων, εις άπασαν την Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν. ζ) Συνεργάζεται μετά των εκπροσώπων της Εκπαιδεύ σεως και των αρμοδίων, επί θεμάτων Παιδείας, εκπρο σώπων των φορέων, δια την υλοποίησιν των σκοπών αυτού. 7. Γραφείον επί του Τύπου. Το Γραφείον επί του Τύπου έχει τας ως κάτωθι αρ μοδιότητας: α) Ασχολείται με την καταγραφή των εκκλησιαστικών και κοινωνικών πληροφοριών, άτινες προέρχονται από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, επαρχιακό ή μή. β) Φροντίζει δια την ενημέρωσιν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου με τις δράσεις και τις ενέργειες τόσο του πνευματικού όσο και του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως. γ) Συντάσσει τα δελτία τύπου. Κατ ανάθεσιν δε του Μητροπολίτου, ο εκπρόσωπος Τύπου, όταν παρίστα ται ανάγκη δύναται να προβαίνει εις επί του Τύπου δηλώσεις. 8. Γραφείον Μ.Μ.Ε. Φροντίζει δια την άψογον λειτουργίαν του Ραδιοφω νικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ως και του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού «ΛΥΧΝΟΣ». 9. Γραφείον Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης. Το Γραφείον Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης έχει τας ως κάτωθι αρμοδιότητας: α) Φροντίζει δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης. β) Επιμελείται δια την ψηφιακήν καταλογράφησιν των συγγραμμάτων. γ) Επιμελείται δια την άψογον λειτουργίαν του τομέως της δανειστικής βιβλιοθήκης. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Κατηγορίας Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων. 10. Γραφείον επί της Παιδείας. Το Γραφείον επί της Παιδείας έχει τας ως κάτωθι αρμοδιότητας: α) Επιμελείται την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Παιδείαν της Νεότητος. β) Λειτουργεί Παιδικούς Σταθμούς υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και εν συνεργασία με τας κατά τόπους Ενορίας.

8 23070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Φροντίζει δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν Εκκλη σιαστικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όλων των εκπαιδευ τικών βαθμίδων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου). δ) Λειτουργεί Σχολές Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου σικής και Αγιογραφίας. ε) Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Πατρών υφίσταται ανα γνωρισμένη από το Υπουργείον Πολιτισμού, το Υπουρ γείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως και την Ιεράν Σύνοδον, Σχολήν Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου σικής, η οποία λειτουργεί με βάση τον εγκεκριμμένο Κανονισμό Λειτουργίας. 11. Γραφείον Αιμοδοσίας. Διενεργεί αιμοληψίας εν συνεργασία με τα Νοσοκο μεία της περιοχής, εις Μητροπολιτικόν και Ενοριακόν επίπεδον. Εξυπηρετεί τας ανάγκας της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, εφ όσον δε υπάρχει δυνατότης και κρίνε ται αναγκαιον, και εκτός αυτής. 12. Γραφείον Αντιαιρετικής Δράσεως. Φροντίζει δια την ενημέρωσιν των χριστιανών πολιτών, εις θέματα σχετιζόμενα πρός τας αιρέσεις, και λαμβάνει μέτρα δια την προστασίαν του ορθοδόξου ποιμνίου εκ των αιρετικών αντιλήψεων, εισηγούμενον σχετικώς προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην. Προβαίνει δε εις σχετικάς αντιαιρετικάς εκδόσεις και εκδηλώσεις (συνέδρια κ.λπ.). 13. Επισκοπικόν Δικαστήριον. Συγκροτείται, λειτουργεί και ασκεί αρμοδιότητας συμ φώνως προς τον ισχύοντα ν. 5383/1932: «Περί Εκκλησια στικών Δικαστηρίων και της πρό αυτών διαδικασίας». 14. Ευτρεπίστριαι. Επιμελούνται δια την καθαριότητα και την άψογον εμφάνισιν του Επισκοπικού Μεγάρου και των Γραφεί ων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και των κοινοχρήστων χώρων. Τέλος, προβλέπονται τρείς (3) θέσεις υπαλλήλων Κα τηγορίας Υ.Ε Κλητήρ. Επιμελείται την τήρησιν της τάξεως και την ασφάλειαν του Επισκοπικού Μεγάρου, όπου στεγάζονται αι Υπη ρεσίαι της Ιεράς Μητροπόλεως. Παραλαμβάνει και με ταφέρει την αλληλογραφίαν (ταχυδρομείον) της Ιεράς Μητροπόλεως, και γενικώς εκτελεί παν ό,τι ανατίθεται εις αυτόν υπό του Μητροπολίτου ή των εκπροσώπων αυτού. Τέλος, προβλέπεται μιά (1) θέσις αντιστοίχου Κατη γορίας Υ.Ε Οδηγός. Εξυπηρετεί τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην εις τας μετακινήσεις αυτού, όπο τε αυτό κρίνεται αναγκαιον από το πρόγραμμά του, εκτελών τας οδηγίας και τας εντολάς που του ανατίθενται. Επιμελείται δε την σω στήν λειτουργίαν, την διατήρησιν εις αρίστην μηχανο λογικήν αλλά και ευπρεπήν κατάστασιν του μητροπο λιτικού οχήματος, ως και των υπηρεσιακών οχημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως. Τέλος, προβλέπονται δύο (2) θέσεις μονίμων οδηγών Κατηγορίας Δ.Ε Οικονομική Υπηρεσία. Προβλέπεται μία (1) θέσις Προϊσταμένου μονίμου ή μετακλητού Υπαλλήλου Κατηγορίας ΠΕ (Οικονομολόγου ή Οικονομικού Τμήματος του Παντείου ή ΤΕ Λογιστη ρίου) και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Κατηγορίας Τ.Ε. Λογιστηρίου. Α) Λογιστήριον. Το Λογιστήριον της Ιεράς Μητροπόλεως ασχολείται: α) Με την σύνταξιν των Προϋπολογισμών και Απολο γισμών της Ιεράς Μητροπόλεως. β) Με την ενημέρωσιν και φύλαξιν του καθολικού Βι βλίου Εσόδων και Εξόδων της Ιεράς Μητροπόλεως. γ) Με τον έλεγχον των παραστατικών των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της Ιεράς Μητροπόλεως. δ) Με την εκκαθάρισιν των πάσης φύσεως δαπανών. ε) Με την διαφύλαξιν του χαρτοφυλακίου Μετοχών, ομολόγων κ.λπ. της Ιεράς Μητροπόλεως. στ) Με την ενημέρωσιν και διαφύλαξιν εις ασφαλές μέρος του Βιβλίου Κτηματολογίου (κινητών και ακινή των πραγμάτων) της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και την φροντίδαν πληρότητος των φακέλλων με τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της Ιεράς Μητροπόλεως και την ασφαλή φύλαξι αυτών. ζ) Με τον έλεγχον των προμηθειών, της αποθηκεύσε ως και διαθέσεως των προμηθευομένων υλικών αναλω σίμων ή μη, σύμφωνα με το π.δ. 118/2007. η) Με την τήρησιν λογισμικού Μηχανογραφημένης Οικονομικής Διαχειρίσεως. θ) Με τον έλεγχον της νομιμότητος και κανονικό τητος των πληρωμών των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών. Β) Ταμείον. Το Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως έχει τας ως κά τωθι ευθύνας: α) Περί των εισπράξεως των πάσης φύσεως εσόδων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και του Γενικού Φιλοπτώ χου Ταμείου αυτής. β) Περί των εισπράξεως των εισφορών υπέρ του Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., Αποστολικής Διακονίας, Συνοδικού Μεγάρου κ.λπ., ως και την νόμιμον απόδοσιν αυτών. γ) Περί των πληρωμών πάσης φύσεως κατά Κεφάλαιον και Άρθρον του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. δ) Περί της καθημερινής ενημερώσεως του Βιβλίου Ταμίου και της ασφαλούς διαφυλάξεως τούτου. ε) Περί της καθημερινής καταθέσεως εις Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Ιεράς Μητροπόλεως του ημερήσιου χρηματικού υπολοίπου. στ) Περί της διακινήσεως και διαφυλάξεως των Κλη ρικοσήμων και άλλων εκκλησιαστικών ενσήμων. ζ) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως των πράξεων των εκτελουμένων έργων και ενεργειών. Γ) Γραφείον Εκκαθαρίσεως Μισθοδοσίας. α) Ασχολείται με την μισθοδοσίαν των Κληρικών και των μονίμων Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων της Ιεράς Μη τροπόλεως. β) Συντάσσει τους πίνακας κατατάξεως των Κληρικών και λαϊκών Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων εις τας αντι στοίχους μισθολογικας κατηγορίας και υπαλληλικάς κλάσεις. γ) Υποβάλλει αυτάς εις την αρμοδίαν Δ.Ο.Υ. 18. Τεχνική Υπηρεσία. Α) Εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν της Ιεράς Μητρο πόλεως Πατρών προβλέπονται αι ως κάτωθι θέσεις: α) Μία (1) θέσις Προϊσταμένου, μονίμου ή μετακλητού Υπαλλήλου ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικού, καθώς και β) Δύο (2) θέ σεις μονίμων ή μετακλητών Υπαλλήλων ή με σύμβαση * *

9 ΦΕΚ 1831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργασίας αορίστου χρόνου Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικού ή Τ.Ε. Μηχανικού. Β) Αντικείμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μη τροπόλεως Πατρών είναι ο προγραμματισμός, ο σχεδια σμός, ως και η ωρίμανσις έργων και ενεργειών, η διενέρ γεια των διαγωνισμών και η ανάθεσις διαχείρησις των συμβάσεων έργων και ενεργειών. Η παρακολούθησις και η πιστοποίησις του φυσικού αντικειμένου των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης, ο συντο νισμός, ο έλεγχος και η διαχείρισις των εκτελουμένων έργων, συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις, δια την εκτέλεσιν δημοσίων έργων, την συντήρησιν των έργων και την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Διευκρινίζεται ότι: α. Ως Αναθέτουσα Αρχή, κατά την έννοιαν του π.δ. 60/2007 και την Κοινοτικήν Οδηγίαν 2004/18/ΕΚ, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μη τροπόλεως Πατρών. β. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του νόμου 3669/2008, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. γ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσίαν, κατά την έννοια του νόμου 3669/2008, ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσίαν της Ιε ράς Μητροπόλεως Πατρών. δ. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσίαν, ορίζονται τα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα επιβλέποντος Μηχανικού κατ ανάθεσιν. Επί πλέον καθή κοντα επιβλέποντος Μηχανικού δυνατόν να ανατίθενται και εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνανται να προσληφθούν υπό της Ιεράς Μητροπόλε ως δια συμβάσεως ωρισμένου έργου ή χρόνου, πρός κάλυψιν των αναγκών, των εργολαβιών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας, πλήν των συγχρηματοδοτουμένων υπό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδος έργων. ε. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του νό μου 3669/2008, ορίζεται Ειδική Επιτροπή η οποία γνω ματεύει, εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλε σιν έργων και των τυχόν ανακυπτόντων διαφορών και προβλημάτων επ αυτών. στ. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας Συμβάσεις έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την έν νοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη τρών. ζ. Διαφωνίαι, αίτινες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιν την καθ ύλην και τον τόπον αρμοδιότητος, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.ΠΟΛ.Δ. μετά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέπεται δια του ν. 3669/2008, αποφαινομέ νου επί των αιτήσεων θεραπείας του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. η. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις αυτών υπό του Προϊσταμένου αυτής. θ. Δια την δημοπράτησιν των έργων, αι συνταχθεί σαι μελέται εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης αρχής, δηλαδή εκ του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, το οποίον εγκρίνει και την σχετικήν διακήρυξιν. ι. Εις περίπτωσιν, καθ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα τεί να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικάς μελέτας, είναι εφικτόν να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδι κόν έμπειρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανι κόν, κατόπιν αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται υπό τρίτων δια τας συγχρηματοδοτούμενας εκ της Ε.Ε. και την Ελλάδα πράξεις, θα πραγματοποιούνται κατ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας περί αναθέσεως τεχνικών μελε τών (ν. 3316/2005). Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρί νονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής, και μετ εισήγησιν του Τεχνικού Συμβουλίου. Γ) Κατά ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών έργων εις την Ιεράν Μη τρόπολιν Πατρών, καθορίζεται ως κάτωθι: α) Προϊσταμένη και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Πα τρών. β) Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Συγκεκριμένα: Η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί τας μελέτας των Τεχνι κών ως και των καλλιτεχνικών έργων. Παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τας μελέτας, τας οποίας εκπονούν ιδιώτες Μηχανικοί, δια τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως. Επιβλέπει και έλέγχει τας κατασκευάς, επισκευάς και συντηρήσεις των έργων αυτής, που εκτελούνται είτε με ανάδοχο, είτε με αυτεπιστασία, συμφώνως προς όσα προβλέπονται υπό των σχετικών Νόμων, του Κανονι σμού 55/1974: «Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των εκκλη σιαστικών έργων» (ΦΕΚ 185/τχ.Α / ) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ειδικά δια τας συγχρηματοδοτούμενας εκ της Ε.Ε και της Ελλάδος πράξεις (έργα, μελέτας, προμηθείας και υπηρεσίας) θα εφαρμόζονται οι ως κάτωθι νόμοι, όπως ισχύουν εκάστοτε: Ο νόμος 3316/2005: «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων», ο νόμος 3669/ 2008: «Περί κυρώσεως της κωδικοποίησης της νο μοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το π.δ. 60/2007: «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων έρ γων, προμηθειών και υπηρεσιών», το π.δ. 118/2007: «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου», ως και η Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ και των συμπληρωματικών και τρο ποποιητικών αυτών Νόμων και Διατάξεων, όπως ισχύουν εκάστοτε. Συνοπτικώς οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας περιγράφονται ως εξής: Προγραμματισμός έργων και ενεργειών. Σύνταξη και εφαρμογή ετησίου προγράμματος καθώς και τροποποιήσεις του. Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων, μελετών, προμη θειών και υπηρεσιών. Διενέργεια Διαγωνισμών και ανάθεση διαχείριση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπη ρεσιών. Παρακολούθησις της υλοποίησης των έργων, μελε τών, προμηθειών και υπηρεσιών. Συγκρότησις επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αποπερατούμενων έργων.

10 23072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστοποίησις του φυσικού αντικειμένου των έργων μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Εκπόνησις προτάσεων προγραμμάτων έργων μελε τών, προμηθειών και υπηρεσιών. Εκπόνησις μελετών και προδιαγραφών μελετών. Διαδικασίες προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέρο ντος προς ανάθεσιν μελετών. Αξιολόγησιν, επιλογή μελετητών. Έλεγχος, επίβλεψις, διασφάλισις της ποιότητος των συντασσόμενων μελετών και τήρησις του συμβατι κού χρονοδιαγράμματος. Παραλαβή μελετών. Σύνταξις τεχνικών δελτίων πράξεων. Σύνταξις μηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. Σύνταξις τριμηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. Σύνταξις εκθέσεων παρακολουθήσεως και αξιολο γήσεως έργων και ενεργειών. Παρακολούθησις και καταγραφή της καταστάσεως των ακινήτων. Έλεγχος ποσοτήτων προμετρήσεων υλικών και ερ γασιών. Έλεγχος και αναπροσαρμογή άρθρων των αναλυ τικών τιμολογίων. Έλεγχος και αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών κατασκευής. Σύνταξις τευχών δημοπρατήσεως. Διαδικασία Δημοπρατήσεως Έργων. Αξιολόγησις αναδόχου. Αξιολόγησις υφισταμένου εργατικού δυναμικού. Αξιολόγησις επιμέρους υπερ γολάβων εις την περίπτωσιν αυτεπιστασίας. Σύνταξις Συμβάσεων Συμφωνητικών. Παραλαβή και έλεγχος εγγυητικών επιστολών. Προετοιμασία Εργοταξίου (χάραξις, οριοθέτησις, δειγματοληπτικές τομές κ.λπ.). Εγκατάστασις και ενημέρωσις αναδόχου ή υπεργο λάβων (αυτεπιστασία). Έρευνα και πρόσληψις επί πλέον εργατικού δυνα μικού. Αξιολόγησις υφισταμένου μηχανολογικού εξοπλι σμού Έρευνα αγοράς και προμήθεια του επί πλέον απαιτούμενου εξοπλισμού. Εξασφάλισις αναγκαιων πιστώσεων (αυτεπιστα σία). Έλεγχος αναδόχου πρός εξασφάλισιν των απαραι τήτων αδειών, εγκρίσεων, αναγ γελιών υπό των αρ μοδίων υπηρεσιών. Έλεγχος και έγκρισις χρονοδιαγράμματος οργα νογράμματος αναδόχου. Μελέτη και σύνταξις χρονοδιαγράμματος οργα νογράμματος εις τα έργα που εκτελούνται δι αυ τεπιστασίας. Έλεγχος ποιότητος και πιστότητος υλικών, εργα στηριακοί έλεγχοι. Έλεγχος πηγών λήψεως υλικών. Έλεγχος στελεχώσεως και τεχνικής καταρτίσεως συνεργείων κατασκευής. Έλεγχος μέτρων ασφαλείας και φυλάξεως εργο ταξίου. Καθορισμός διακινήσεως και αποθηκεύσεως υλικών και μηχανημάτων. Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενερ γείας πρός εργοταξιακήν χρήσιν. Έγκρισις μελέτης αναδόχου πρός εγκατάστασιν ει δικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Εις την περίπτωσιν εκτελέσεως έργου δι αυτεπιστα σίας: Εξασφάλισις των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών εκ των αρμοδίων υπηρεσιών. Αναλυτική παρουσίασις και επεξήγησις της διαδι κασίας παραγωγής του έργου εις τους εμπλεκο μένους. Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακι νήσεως και αποθηκεύσεως υλικών και μέσων κα τασκευής. Θέσπισις μέτρων ασφαλείας και φυλάξεως εργο ταξίου. Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενερ γείας πρός εργοταξιακήν χρήσιν. Επιμέρους μελέτες δια την εγκατάστασιν ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιμέρους εργασίες και στελέχωσις με τα αντίστοι χα συνεργεία κατασκευής. Εξασφάλισις και τακτοποίησις των καταλυμάτων του εργατικού δυναμικού. Καθορισμός ημερησίου προγράμματος διαβιώσεως εργατών. Γνωμοδότησις επιμερισμού εργασιών και στελέχω σις των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. Επίβλεψις των εκτελουμένων εργασιών (καθημε ρινή). Επιμέτρησις των εκτελουμένων εργασιών (καθη μερινή). Σύνταξις καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου πα ρακολουθήσεως εργασιών. Σύνταξις εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου εργασιών. Ηλεκτρονική παρακολούθησις και επεξεργασία της προόδου εργασιών και κοστολογίων (Project Managment). Οργάνωσις βασικών πληροφοριών έργου. Επεξεργασία βασικών πληροφοριών έργου. Ανάπτυξις εργασιών έργου. Οργάνωσις διάρκειας και συσχετίσεων εργασιών. Προσθήκες εργασίας εις τα διαγράμματα Gant (πλη ροφορίες χρόνου) και Pert (πλη ροφορίες συσχετί σεως εργασιών). Εξέτασις επιπέδων λεπτομέρειας. Οργάνωσις βασικών ημερολογίων έργου εξ απόψεως πόρων. Εξέτασις κόστους. Διευθέτησις περιορισμών χρόνου. Διευθέτησις ανταγωνισμών πόρων. Προγραμματισμός και κόστος. Επεξεργασία παρακολουθήσεως εργασιών με τα διαγράμματα Gant και Pert. Έλεγχος προόδου εργασιών. Επισκόπησις της διαδικασίας ελέγχου. Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυ στερήσεων. Εύρεσις και αλλαγή των περιορισμών εργασίας. Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυ στερήσει. Σύγκρισις τρέχοντος χρονοδιαγράμματος πρός το πρόγραμμα αναφοράς και εμφάνισις ενδιαμέσου προγράμματος.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξειδίκευσις της αναφοράς εργασίας Γραφήμα τα. Σχεδιαστική υποστήριξις επεξηγήσεως κατασκευα στικών λεπτομερειών. Αντιμετώπισις παρεκκλίσεων εκ της μελέτης εν συ νεργασία μετά των επιβλεπόντων μελετητών. Έρευνα αγοράς δια την βελτιστοποίησιν υλικών και τεχνικών κατασκευής. Καθορισμός νέων εργασιών και νέων τιμών Μονά δος. Έλεγχος και έγκρισις αναλυτικών Επιμετρήσεων αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις Π.Π.Α.Ε. αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις πιστοποιήσεων αναδόχου. Έλεγχος και έγκρισις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων αναδόχου. Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος και οργανο γράμματος. Μελέτη, σύνταξις και έγκρισις συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο. (Συμπληρωματικές συμ βάσεις δεν ισχύουν δια τα συγχρηματοδοτούμενα έργα). Προσωρινή παραλαβή του έργου. Οριστική παραλαβή του έργου. 19. Νομική Υπηρεσία. Εις το Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπεται μία (1) οργανική θέσις εμμίσθου Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία ή με σχέση εμμίσθου εντολής επί παγία αντιμισθία. Η Νομική Υπηρεσία αναλαμβάνει γνωμοδοτήσεις, την μελέτην και διεκπεραίωσιν των υποθέσεων εκείνων τις οποίες αναθέτει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί της, τον οποίον υποχρεούται να τηρή ενήμερον εις κάθε στάδιο χειρισμού. Παρέχει παν ζητουμένη γνώμην και συμβουλήν εις άπαντα τα τμήματα και τας υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Παρίσταται και παρέχει τας νομικάς συμβουλάς της κατά την συνεδρίασιν Συμβουλίων, Επιτροπών και λοιπών Εκκλησιαστικών Οργάνων. Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν εις το Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, ως και ενώπιον πάσης Διοικητικής Αρχής με σκοπό την υπεράσπισιν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως. Επιμελείται και προγραμματίζει την άμεση παροχή συμβουλών προς τους Κληρικούς, οι οποίοι ασκούν διοικητικά καθήκοντα στις Υπηρεσίες της Ιεράς Μη τροπόλεως με σκοπό την εύρυθμον λειτουργία των Υπηρεσιών. Ερευνά τους τίτλους ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων ακινήτων της Ιεράς Μητροπόλεως κ.λπ. περιουσιακών της στοιχείων. Επεξεργάζεται και καταρτίζει όλες τις συμβάσεις, εργολαβίες, συμβόλαια, διακηρύξεις συμφωνητικά της Ιεράς Μητροπόλεως, εις συνεργασία πρός την αρμοδίαν Υπηρεσία (Οικονομική, Τεχνική κ.λπ.). Η νομική υπηρεσία έχει την ευθύνην της συντάξεως όλων των σχεδίων συμβάσεων, προκηρύξεων κ.λπ. που υπογράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ή ο κατά νόμον εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού. Έχει την ευθύνην της παρακολουθήσεως δια την ορθήν διεξαγωγήν των διαγωνισμών που αφορούν σε μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Παρέχει γνωμοδοτήσεις νομικού περιεχομένου δια οποιοδήποτε θέμα σχετικόν με την υλοποίησιν και διαχείρησιν των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών που υλοποιεί ή προτίθεται να υλοποιήση ο φορεύς και δια το οποίο θα ζητηθή υπο στήριξις όπως: θεσμικό πλαίσιο υλοποιήσεως έργου, διαδι κασία επιλογής αναδόχου, τεύχη δημοπρατήσεως, σύναψις συμβάσεως, κυρώσεις κ.λπ. Παρακολουθεί την ισχύουσα Νομοθεσία. Τηρεί τους φακέλλους των δικαστικών υποθέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Η παρούσα απόφασις να δημοσιευθεί εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 17 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κωδικοποίηση εις ενιαίο κείμενο του κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 03-10-2014 Αριθ. Πρωτ. : 82684 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα