Το Υλικό ηος Υπολογιζηή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Υλικό ηος Υπολογιζηή"

Transcript

1 2 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή Κύπια μέπη ενόρ Πποζωπικού Υπολογιζηή Τα θύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή είλαη ηα εμήο: Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (Central Processing Unit - CPU). Δίλαη έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηηο εληνιέο θαη ηα δεδνκέλα. Έλαο Intel Pentium 4 γηα παξάδεηγκα είλαη κία θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Μηηπική κάπηα (Motherboard). Δίλαη ην θύξην εμάξηεκα ηνπ ππνινγηζηή. Πξόθεηηαη γηα έλα ηππσκέλν θύθισκα πνπ πινπνηεί ηε βαζηθή ζπλδεζκνινγία. Γηαζέηεη ππνδνρέο γηα ηε ζύλδεζε άιισλ κνλάδσλ (θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ηεο θύξηαο κλήκεο, θαξηώλ) ό- πσο θαη θάπνηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ππνζηήξημεο. Κύπια μνήμη (Main Memory). Απνηειείηαη από νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα, ζηα νπνία απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα δεδνκέλα θαη νη εληνιέο, πξνηνύ κεηαθεξζνύλ γηα επεμεξγαζία ζηελ Κ.Μ.Δ. Σκληπόρ δίζκορ (Hard Disk). Δίλαη κία ζπζθεπή, ζηελ νπνία κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε κόληκα κεγάιεο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ. Βξίζθεηαη κέζα ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Υπνινγηζηή. Κάπηα γπαθικών (Graphics Adapter). Από ηελ θάξηα γξαθηθώλ ε- μαξηάηαη ε πνηόηεηα ηεο εηθόλαο ηελ νπνία παίξλνπκε. Οθόνη (Monitor). Δίλαη ε ζπζθεπή, ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή καο. Πληκηπολόγιο (Keyboard). Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε ζπζθεπή, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη εθηέιεζε θάπνησλ εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ.

2 22 Ειζαγωγή ζηην Πληποθοπική και ηο Διαδίκηςο Πονηίκι (Mouse). Δίλαη ε ζπζθεπή ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή. Μεηαθηλώληαο ην πνληίθη πάλσ ζε κία επίπεδε επηθάλεηα, κεηαθηλείηαη θαη ν δείθηεο ζηελ νζόλε. Οδηγόρ διζκέηαρ (Floppy Drive). Δίλαη ε ζπζθεπή, ε νπνία καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γξάςνπκε ή λα δηαβάζνπκε κηα δηζθέηα. Οδηγόρ DVD. Δίλαη ε ζπζθεπή, ε νπνία καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζνπκε ή λα γξάςνπκε έλα DVD. Μηηπική Κάπηα Όπσο είδακε παξαπάλσ, ε κεηξηθή θάξηα είλαη κηα πιαθέηα, ε νπνία πινπνηεί ηε βαζηθή ζπλδεζκνινγία ηνπ ππνινγηζηή. Οη εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη κε ηε κεηξηθή θάξηα κέζσ θαισδίσλ, ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζε εηδηθέο ππνδνρέο, πνπ νλνκάδνληαη θύπερ (ports). Οη θάξηεο επέθηαζεο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν ππνδνρέο ηύπνπ PCI (Peripheral Component Interface). Η αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ κνλάδσλ ελόο ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ αγσγώλ θαη εηδηθώλ θπθισκάησλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη διάδπομοι (buses). Τα βαζηθόηεξα ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλεη κηα κεηξηθή θάξηα, θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

3 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 23 Υπνδνρή γηα ηνλ επεμεξγαζηή. Πάλσ από ηνλ επεμεξγαζηή ηνπνζεηείηαη έλαο κηθξόο αλεκηζηήξαο, ν νπνίνο απνκαθξύλεη ηε ζεξκόηεηα, ε νπνία εθιύεηαη. Υπνδνρή ηξνθνδνζίαο, όπνπ ζπλδέεηαη ε έμνδνο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ. Τν ηξνθνδνηηθό καο παξέρεη ζπλερέο ξεύκα ρακειήο ηάζεο. Η ηζρύο ηνπ θπκαίλεηαη από 400 κέρξη 500 Watt θαη ςύρεηαη θαη απηό κε αλεκηζηήξα. Τν BIOS (Basic Input Output System) είλαη έλα πξόγξακκα, ην ν- πνίν εθηειείηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή. Διέγρεη ην πιηθό θαη ζηε ζπλέρεηα θνξηώλεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Τν νινθιεξσκέλν θύθισκα όπνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην BIOS, είλαη κλήκε κόλν αλάγλσζεο (ROM). Η κπαηαξία ρξεζηκεύεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ξνινγηνύ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Υπνδνρέο επέθηαζεο (slots) ηύπνπ PCI. Σηηο ππνδνρέο απηέο κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε θάξηεο επέθηαζεο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, κηα θάξηα ήρνπ ή δηθηύνπ. Υπνδνρή ηύπνπ AGP (Accelerated Graphics Port), όπνπ ηνπνζεηείηαη ε θάξηα γξαθηθώλ. Δπηηξέπεη ηελ απ επζείαο επηθνηλσλία ηεο θάξηαο κε ηελ θεληξηθή κλήκε θαη ηνλ επεμεξγαζηή, κε απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε απεηθόληζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθώλ. Οη λέεο κεηξηθέο δηαζέηνπλ ππνδνρέο επέθηαζεο PCI Express, πνπ αληηθαζηζηνύλε ζηγά-ζηγά ηηο ππνδνρέο PCI θαη AGP. Υπνδνρέο κλήκεο, όπνπ ηνπνζεηνύκε πιαθέηεο κε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα κλήκεο. Η πνζόηεηα ηεο θύξηαο κλήκεο, πνπ έρεη ην ζύζηεκά καο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο. Υπνδνρή θαη θύθισκα ειέγρνπ (ελεγκηήρ - controller) νδεγνύ δηζθέηαο, όπνπ ζπλδέεηαη ην θαιώδην, ην νπνίν νδεγεί ζηνλ νδεγό δηζθέηαο. Υπνδνρέο θαη ειεγθηέο ζθιεξώλ δίζθσλ θαη νδεγώλ CD/DVD. Κάζε έλαο από ηνπο δύν ειεγθηέο ηεο κεηξηθήο θάξηαο κπνξεί λα δερζεί κέρξη δύν ζπζθεπέο. Γηα θάζε ειεγθηή πξέπεη λα θαζνξίζνπκε, κε ηε βνήζεηα κηθξνδηαθνπηώλ ηελ θύξηα (master) θαη ηε δεπηεξεύνπζα (slave) ζπζθεπή. Η λέεο κεηξηθέο ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηηο ηερλνινγίεο SATA θαη SATA II (Serial Advanced Technology Attachment), πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Σηε ζεηξηαθή ζύξα κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε γηα παξάδεηγκα έλα εμσηεξηθό modem ή ην πνληίθη. Δπεηδή ε κεηαθνξά ησλ δπαδηθώλ

4 24 Ειζαγωγή ζηην Πληποθοπική και ηο Διαδίκηςο ςεθίσλ (bit) γίλεηαη έλα πξνο έλα, ζπλδένπκε ζπζθεπέο ρακειήο ηαρύηεηαο. Οη ζεηξηαθέο ζύξεο έρνπλ πηα αληηθαηαζηαζεί από ηηο ζύξεο USB. Σηελ παξάιιειε ζύξα, όπνπ ηα bits κεηαθέξνληαη αλά νθηώ, ζπλδένπκε ζπζθεπέο, νη νπνίεο απαηηνύλ κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαλ εθηππσηή ή έλαλ εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν. Παπάλληλη Θύπα Οη ζύξεο USB (Universal Serial Bus) παξέρνπλ έλαλ εύθνιν ηξόπν ζύλδεζεο πεξηθεξεηαθώλ ρσξίο θαλ ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή. Δπίζεο παξέρνπλ ελέξγεηα ζε απιέο ζπζθεπέο όπσο είλαη ην πιεθηξνιόγην θαη ην πνληίθη. Σήκεξα νη πεξηζζόηεξνη θαηαζθεπαζηέο δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο κε ζύλδεζε USB 2, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηαρύηεηα κεηαθνξάο έσο 480Mbps. Θύπα USB Σηηο ζύξεο PS2 ζπλδένπκε ηo πιεθηξνιόγην θαη ην πνληίθη. Θύπα PS/2 Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ H Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (Κ.Μ.Δ. - CPU) είλαη ην ηκήκα απηό ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε βάζε ην πξόγξακκα. Απνηειεί δειαδή ηνλ εγθέθαιν ηνπ ππνινγηζηή. Η δνκή ηεο Κ.Μ.Δ. απνηειείηαη από ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα: Μονάδα Ελέγσος (Control Unit). Η κνλάδα απηή δηακνξθώλεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηηο εξγαζίεο όισλ ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιθμηηική και Λογική Μονάδα (ALU - Arithmetic Logic Unit). Η κνλάδα απηή ιεηηνπξγεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Μνλάδαο Διέγρνπ θαη εθηειεί ηηο αξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο πξάμεηο.

5 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 25 Καηασωπηηέρ (Registers). Δίλαη εηδηθέο πξνζσξηλέο θαη ηαρύηαηεο κλήκεο, όπνπ απνζεθεύνληαη ζπλήζσο ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πξάμεσλ ή δεδνκέλσλ, ηα νπνία ε Κ.Μ.Δ ρξεηάδεηαη ζπρλά. Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ Η ιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Δ ζπληνλίδεηαη από έλα θύθισκα, πνπ ιέγεηαη ξνιόη (clock). Οη παικνί, ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θξνληίδνπλ ώζηε λα ζπγρξνλίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ από ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Γειαδή, λα πεγαίλνπλ νη εληνιέο πξνο εθηέιεζε κε ην ξπζκό θαη ηε ζεηξά πνπ πξέπεη. Η ζπρλόηεηα ηνπ ξνινγηνύ κεηξάηαη ζε GHz, δειαδή ζε δηζεθαηνκκύξηα παικνύο ην δεπηεξόιεπην. Οη ζεκεξηλνί επεμεξγαζηέο έρνπλ μεπεξάζεη ην θξάγκα ησλ 3,6GHz. Γεληθά ηζρύεη όηη, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζπρλόηεηα ηνπ ξνινγηνύ, ηόζν γξεγνξόηεξνο είλαη ν επεμεξγαζηήο. Όκσο ν θαλόλαο απηόο δελ πξέπεη λα είλαη ην κνλαδηθό θξηηήξην αγνξάο ελόο επεμεξγαζηή θη απηό γηαηί ε ηαρύηεηα εμαξηάηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο. Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, ε πνζόηεηα ελζσκαησκέλεο κλήκεο ηελ νπνία δηαζέηεη αθόκα θαη ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ νπνία ηνλ πξννξίδνπκε. Έηζη ππάξρνπλ κηθξνεπεμεξγαζηέο, νη νπνίνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ επεμεξγαζία γξαθηθώλ, ελώ άιινη ηξέρνπλ γξεγνξόηεξα εθαξκνγέο γξαθείνπ. Core 2 Duo ηηρ Intel Athlon 64 X2 ηηρ AMD

6 26 Ειζαγωγή ζηην Πληποθοπική και ηο Διαδίκηςο Οη λένη δηπινπύξελνη επεμεξγαζηέο δηπιαζηάδνπλ ηελ απόδνζε θαη κεηώλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα. Έρνπλ πάλσ από 1 δηο θξπζηαιινιπρλίεο (transistors) δεκηνπξγώληαο έηζη έλα από ηα πην πεξίπινθα θαηαζθεπάζκαηα ηνπ αλζξώπνπ. Οη θπξηόηεξνη θαηαζθεπαζηέο επεμεξγαζηώλ, γηα πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο είλαη νη εηαηξίεο Intel, AMD θαη IBM. Σςζκεςέρ Ειζόδος (Input Devices) Η επηθνηλσλία ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ην πεξηβάιινλ επηηπγράλεηαη κε νξηζκέλεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ. Σήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο κνλάδεο, νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ ρσξίδνληαη ζε κνλάδεο εηζόδνπ θαη κνλάδεο εμόδνπ. Σπζθεπέο εηζόδνπ είλαη: Πληκηπολόγιο (Keyboard). Τν πιεθηξνιόγην απνηειεί ηε βαζηθόηεξε κνλάδα εηζόδνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν πιήθηξσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, ζηα αξηζκεηηθά ςεθία θαη ζηα δηάθνξα ζύκβνια. Δπίζεο ππάξρνπλ πιήθηξα ειέγρνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα άιια όπσο ην [Ctrl], ην [Shift], θαη ην [Alt]. Τα πιήθηξα [F1] έσο [F12] είλαη πιήθηξα εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξήζε ζε θάζε πξόγξακκα. Τν πιήθηξν [Enter] είλαη έλα πιήθηξν, ην νπνίν μερσξίδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Όηαλ παηεζεί, εηδνπνηεί ηνλ Η/Υ λα αξρίζεη λα εθηειεί ηελ εληνιή ε νπνία κόιηο πιεθηξνινγήζεθε. Πληκηπολόγιο Πονηίκι (Mouse). Τν πνληίθη είλαη κνλάδα ειέγρνπ ηνπ δξνκέα (cursor), δειαδή ηνπ θσηεηλνύ βέινπο πνπ δειώλεη ην ζεκείν εξγαζίαο ζηελ ν- ζόλε. Η κνξθή ηνπ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ εθηεινύκε θάζε θνξά. Κηλώληαο ην πνληίθη πάλσ ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα, θηλείηαη θαη ν δείθηεο ηνπ ζηελ νζόλε.

7 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 27 Υπάξρνπλ ζπλήζσο δύν πιήθηξα θαη έλα ξνδάθη πάλσ ζην πνληίθη. Τν αξηζηεξό πιήθηξν έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην πιήθηξν [Enter] ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην δεμί πιήθηξν εκθαλίδεη ζηα Windows έλα κελνύ ζπληόκεπζεο, απ όπνπ επηιέγνπκε θάπνηα εληνιή. Κπιώληαο ην ξνδάθη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, κπνξνύκε λα θηλεζνύκε γξήγνξα κέζα ζ έλα έγγξαθν. Πονηίκι Φειπιζηήπιο (Joystick). Τν joystick είλαη έλα απαξαίηεην εμάξηεκα γηα ρξήζε παηρληδηώλ ζηνλ Η/Υ. Απνηειείηαη από έλαλ θηλνύκελν κνριό ζηεξηδόκελν ζε κεηαιιηθή ή πιαζηηθή βάζε κε δπλαηόηεηα θίλεζεο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Φειπιζηήπιο Μπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα πιήθηξα ή θνπκπηά, από ηα νπνία άιια είλαη πξνζαξκνζκέλα πάλσ ζηε βάζε ηνπ θαη άιια πάλσ ζην κνριό θίλεζεο. Τα ρεηξηζηήξηα εμειίζζνληαη, ζπλερώο, αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη ηε θαληαζία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Ισνόζθαιπα (Trackball). Δίλαη κηα ζπζθεπή θαηάδεημεο κε ρξήζε αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ πνληηθηνύ. Ο ρξήζηεο γηα λα κεηαθηλήζεη ην δείθηε θπιάεη ηε κπίιηα πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο. Ισνόζθαιπα

8 28 Ειζαγωγή ζηην Πληποθοπική και ηο Διαδίκηςο Σαπωηήρ (Scanner). Ο ζαξσηήο είλαη κηα εηδηθή ζπζθεπή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ ππνινγηζηή κηαο εηθόλαο ή ελόο θεηκέλνπ. Ο επίπεδνο ζαξσηήο κνηάδεη ζαλ έλα κηθξό θσηνηππηθό κεράλεκα, όπνπ πάλσ ζηε γπάιηλε επηθάλεηά ηνπ ηνπνζεηνύκε ην πξνο εηζαγσγή θείκελν ή ηελ εηθόλα. Σαπωηήρ Οη πεξηζζόηεξνη ζαξσηέο πσινύληαη καδί κε εηδηθό ινγηζκηθό, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο από ηα γξαθηθά, δίλνληάο καο ηε δπλαηόηεηα, ζηε ζπλέρεηα, λα ηα επεμεξγαζηνύκε κε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Η ηερλνινγία απηή νλνκάδεηαη OCR (Optical Character Recognition - Οπηηθή Αλαγλώξηζε Φαξαθηήξσλ). Μηα εηδηθή θαηεγνξία ζαξσηώλ είλαη νη αλαγλώζηεο ξαβδσηνύ θώδηθα (bar code reader). Ο ξαβδσηόο θώδηθαο απνηειείηαη από παξάιιειεο γξακκέο δηαθνξεηηθνύ πάρνπο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ αξηζκνύο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Φωηογπαθίδα (Light pen) είλαη έλα εηδηθό κνιύβη, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζα ζπζθεπή θαηάδεημεο πάλσ ζηελ νζόλε. Φωηογπαθίδα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Άξοναρ: Επαγγελμαηική Μονογπαθία Πεπιγπαθή Επαγγέλμαηορ: Τεσνικόρ Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών Εκπαιδεςηικόρ: Γαλανόρ Γεώπγιορ Σσολικό Έηορ: 2013 2014 1 Πξόινγνο Δηζαγσγή: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα