Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ"

Transcript

1 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

2 Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο Ο von Neumann ζεωξείηαη ν παηέξαο ηωλ ζύγρξνλωλ κεραλώλ Η αξρηηεθηνληθή von Neumann ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο Βαζηθό ζηνηρείν ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο είλαη όηη νη μονάδερ για ηην επεξεπγαζία ηηρ πληποθοπίαρ δηαρωξίδνληαη από ηηο μονάδερ πος αποθηκεύοςν ηην πληποθοπία 2

3 Η απσιηεκηονική von Neumann (2/3) 3 Πξόθεηηαη γηα κία αθαηξεηηθή αξρηηεθηνληθή δόκεζεο κε ηα παξαθάηω βαζηθά ηκήκαηα: Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ: Αποηελείηαι από δύο επιμέποςρ μονάδερ: Μονάδα Δλέγσος: Λειηοςπγεί ωρ διασειπιζηήρ ηων ςπόλοιπων κνλάδωλ Απιθμηηική/Λογική Μονάδα: Δίναι ικανή να εκηελεί απιθμηηικέρ και ινγηθέο πξάμεηο ζηα δεδνκέλα κε βάζε ηηο απνζεθεπκέλεο εληνιέο Μονάδα Μνήμηρ: Πεπιέσει ηα δεδομένα αλλά και ηιρ οδηγίερενηολέρ για ηην επεμεξγαζία ηνπο Σςζκεςέρ Διζόδος: Μεηαθέποςν («ειζάγοςν») ηα δεδομένα ζηο εζωηεπικό ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο Σςζκεςέρ Δξόδος: Μεηαθέποςν ηα αποηελέζμαηα ηηρ επεξεπγαζίαρ ηων δεδνκέλωλ από ην εζωηεξηθό ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ «έμω» θόζκν

4 Η απσιηεκηονική von Neumann (3/3) 4 Σςζκεςέρ Διζόδος Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ Σςζκεςέρ Δξόδος Μνλάδα Διέγρνπ Αξηζκεηηθή/ Λνγηθή Μνλάδα Βοηθηηικέρ Σςζκεςέρ Αποθήκεςζηρ Μονάδα Μνήμηρ

5 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ Με ηνλ όξν Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ (peripheral devices) αλαθεξόκαζηε ζηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ην θεληξηθό ζύζηεκα, κε ζθνπό ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο από ην ζύζηεκα Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επεθηείλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαρσξίδνληαη ζε ζςζκεςέρ ειζόδος θαη ζςζκεςέρ εξόδος 5

6 ςζκεςέρ ειζόδος δεδομένυν Μία ζςζκεςή (ή μονάδα) ειζόδος δεδνκέλσλ είλαη κία ζπζθεπή δηα κέζσ ηεο νπνίαο, δεδνκέλα θαη πξνγξάκκαηα εηζάγνληαη από ηνλ έμσ θόζκν ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Οη ζπζθεπέο εηζόδνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην πιεθηξνιόγην δηάθνξεο ζπζθεπέο κεηαθίλεζεο ηνπ δξνκέα ζηελ νζόλε θαη επηινγήο όπσο ην πνληίθη, ε ηρλόζθαηξα, ε ρεηξηζηήξηα ιαβή, ν πίλαθαο ςεθηνπνίεζεο θαη νη νζόλεο αθήο νη ζαξσηέο νη ζπζθεπέο αλάγλσζεο ραξαθηήξσλ κε καγλεηηθή κειάλε νη ζπζθεπέο νπηηθήο αλαγλώξηζεο θαξηώλ-ζεκείσλ ε ςεθηαθή θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν 6

7 ςζκεςέρ επιλογήρ Πξόθεηηαη γηα ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δξνκέα, επηινγή κηαο εληνιήο/αληηθεηκέλνπ ή ην ρεηξηζκό ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ήδε επηιεγεί Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη ηέηνησλ ζπζθεπώλ Σν πνληίθη Η ηρλόζθαηξα Η ρεηξηζηήξηα ιαβή Ο πίλαθαο ςεθηνπνίεζεο Η νζόλε αθήο 7

8 Καηηγοπιοποίηζη ζςζκεςών επιλογήρ 8 Σςζκεςή Δπιλογήρ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα Καηάλληλη Για Πνληίθη Χακειό θόζηνο, επρξεζηία, δελ απαηηεί ηδηαίηεξε επηθάλεηα εξγαζίαο Μηθξή αθξίβεηα Πξνζωπηθνί ππνινγηζηέο, εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ Ιρλόζθαηξα Αθξίβεηα, ελζωκάηωζε πνιιαπιώλ εληνιώλ Γπζθνιία ρξήζεο, επαηζζεζία ζηε ξύπαλζε Φνξεηνί ππνινγηζηέο, βηνκεραληθά πεξηβάιινληα Χεηξηζηήξηα Λαβή Χακειό θόζηνο, ελζωκάηωζε πνιιαπιώλ εληνιώλ Μηθξή αθξίβεηα Μεραλέο παηρληδηώλ, βηνκεραληθά πεξηβάιινληα Πίλαθαο Ψεθηνπνίεζεο Αθξίβεηα, επρξεζηία Μεγάιν θόζηνο, απαηηεί κεγάιν ρώξν εξγαζίαο Βηνκεραληθή ζρεδίαζε, ραξηνγξαθία Οζόλε Αθήο Απιή ζηε ρξήζε, δελ απαηηείηαη ζπγρξνληζκόο ρεξηνύ καηηνύ Μεηωκέλε επρξεζηία (δπζθνιία δηεθπεξαίωζεο θάπνηωλ εξγαζίωλ) Κηόζθηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ/ ππεξεζηώλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο

9 ςζκεςέρ ειζόδος δεδομένυν 9

10 ςζκεςέρ εξόδος δεδομένυν Μία ζςζκεςή (ή μονάδα) εξόδος δεδνκέλσλ είλαη κία ζπζθεπή δηα κέζσ ηεο νπνίαο, απνηειέζκαηα απνζεθεπκέλα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, κεηαθέξνληαη ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Οη πην δεκνθηιήο ζπζθεπέο εμόδνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ νζόλε ηα ερεία ηνπο εθηππσηέο 10

11 Οθόνη Η νζόλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εμόδνπ ηνπ ππνινγηζηή Αλάινγα κε ηε ζπζθεπή απεηθόληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: Οθόνερ καθοδικού ζυλήνα (CRT) Επίπεδερ οθόνερ Οθόνη ςγπών κπςζηάλλυν Οθόνη πλάζμαηορ 11

12 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Επιλογήρ μίαρ Οθόνηρ (1/4) Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο κίαο νζόλεο είλαη: η διάζηαζη ηηρ οθόνηρ 12 ην κήθνο ηεο δηαγσλίνπ ηεο νζόλεο θαη κεηξηέηαη ζε ίληζεο (π.ρ. 15, 17 ) η ανάλςζη ηηρ εικόναρ πεξηγξάθεη ηνλ κέγηζην αξηζκό εηθνλνζηνηρείσλ (pixels) πνπ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ε νζόλε, ζε θάζε κηα από ηηο δύν δηαζηάζεηο Σππηθέο αλαιύζεηο είλαη: 640 x 480, 640 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280x1024 pixels (γξακκέο x ζηήιεο) θαη εμαξηώληαη από ηελ θάξηα θαη ηε κλήκε ηεο θάξηαο νζόλεο η ζςσνόηηηα ανανέυζηρ εθθξάδεη ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν «δσγξαθίδνληαη» ηα pixels ζηελ νζόλε Γηα λα έρνπκε κηα «θαιή» απόθξηζε απηή πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε κεγαιύηεξε από 72 Hz

13 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Επιλογήρ μίαρ Οθόνηρ (2/4) η απόζηαζη ηυν κοςκκίδυν ειέγρνπλ ηελ απεηθόληζε ησλ ρξσκάησλ πεξηγξάθεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ pixels 13 Γεληθά, όζν κηθξόηεξε είλαη απηή ε απόζηαζε ηόζν θαζαξόηεξε εηθόλα επηηπγράλεηαη, αθνύ έρνπκε πεξηζζόηεξα pixels ζε κία πεξηνρή Οη ηηκέο ηεο απόζηαζεο ησλ θνπθθίδσλ θπκαίλνληαη από 0,24mm - 0,31mm η ζςμβαηόηηηα με ηα ππόηςπα σαμηλήρ ακηινοβολίαρ αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα ηεο νζόλεο κε θάπνην ή θάπνηα από ηα πξόηππα απηά, όπσο είλαη ηα MPRII, TCO 92/95/99 θαη ELF&VLF

14 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Επιλογήρ μίαρ Οθόνηρ (3/4) ηο βάθορ σπώμαηορ 14 πεξηγξάθεη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ Πην αλαιπηηθά, θάζε pixel απεηθνλίδεη έλα ρξώκα Κάζε ρξώκα γηα ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπ απαηηεί έλαλ αξηζκό από bits Π.ρ. αλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 16 bits γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ρξσκάησλ, ηόηε κπνξνύκε λα θσδηθνπνηήζνπκε 2 16 = αξηζκνύο θαη επνκέλσο λα αλαπαξαζηήζνπκε ρξώκαηα Έλαο πνιύ ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο ρξσκάησλ ζε έλαλ ππνινγηζηή είλαη ε παιέηα Με ηελ αλαπαξάζηαζε RGB (Red-Green-Blue), ηα ρξώκαηα δεκηνπξγνύληαη από ζπλδπαζκνύο ηξηώλ βαζηθώλ ρξσκάησλ (θόθθηλνπ, πξάζηλνπ θαη κπιε), επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε απόρξσζε από ην θαζέλα από απηά

15 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Επιλογήρ μίαρ Οθόνηρ (4/4) Επηινγή ρξώκαηνο από ηελ παιέηα 15

16 ςζκεςέρ ειζόδος/εξόδος (1/2) 16 Οη ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ είλαη ζπζθεπέο πνπ κεηαθέξνπλ ηόζν δεδνκέλα θαη πξνγξάκκαηα από ηνλ έμσ θόζκν ζηνλ ππνινγηζηή, όζν θαη απνηειέζκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εηζόδνπ, πξνο ηνλ εμσηεξηθό θόζκν Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπζθεπήο είλαη ε οθόνη αθήρ, θαζώο πέξα από ηελ είζνδν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα απεηθόληζε/έμνδν απνηειεζκάησλ πξνο ην ρξήζηε Επίζεο, κία άιιε ζπζθεπή εηζόδνπ/εμόδνπ είλαη ν διαμοπθυηήρ/αποδιαμοπθυηήρ ή πην απιά modem. To modem επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία δπν ππνινγηζηώλ κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηειεθσληθήο γξακκήο θαη ιεηηνπξγεί σο εμήο: αξρηθά κεηαηξέπεη ην ςεθηαθό ζήκα ζε αλαινγηθό ην εθπέκπεη ζηελ ηειεθσληθή γξακκή όηαλ ην ζήκα θηάζεη ζην δεύηεξν ππνινγηζηή, θάλεη ηελ αληίζηξνθε δνπιεηά Σα modem δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά

17 ςζκεςέρ ειζόδος/εξόδος (2/2) Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη κέρξη ζηηγκήο δελ απνζεθεύνπλ δεδνκέλα, γη απηό θαη νλνκάδνληαη μη αποθηκεςηικέρ Τπάξρνπλ όκσο, θαη νη αποθηκεςηικέρ ζπζθεπέο 17 Σέηνηεο ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ είλαη νη μαγνηηικέρ θαη νη οπηικέρ ζπζθεπέο, ζηηο νπνίεο κπνξνύκε ηόζν λα γξάθνπκε δεδνκέλα (έμνδνο) όζν θαη λα δηαβάδνπκε δεδνκέλα (είζνδνο)

18 Η Κενηπική Μονάδα ςζηήμαηορ 18 Η κενηπική μονάδα ηος ζςζηήμαηορ (base unit ή system unit) απνηειεί ηνλ ππξήλα ελόο ππνινγηζηή ε έλαλ πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηελ νλνκάδνπκε απιά θνπηί (box) ή πύξγν (tower) Σα ζπζηαηηθά από ηα νπνία απνηειείηαη απαξηίδνπλ ην βαζηθό ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή Σα θπξηόηεξα από απηά είλαη η μηηπική πλακέηα η κενηπική μονάδα επεξεπγαζίαρ η κύπια μνήμη

19 Μηηπική Πλακέηα (1/2) Η κεηξηθή πιαθέηα είλαη ε βαζηθόηεξε κνλάδα ηνπ ππνινγηζηή Καζνξίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζηαζεξόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή Πξόθεηηαη γηα κία επίπεδε επηθάλεηα (πιαθέηα) πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη όια ηα ππόινηπα εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή 19 Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηελ πιαθέηα κε ηε ρξήζε ππνδνρώλ θαη ζπλδέζκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ Εθηόο όκσο από ηα εμαξηήκαηα, ζηελ πιαθέηα ζπλδένληαη θαη θάπνηεο άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. πιεθηξνιόγην, εθηππσηήο, εμσηεξηθά κέζα απνζήθεπζεο), κε ηε ρξήζε ζπξώλ Οη ζύξεο (ports) είλαη εηδηθέο ππνδνρέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ππνινγηζηή λα επηθνηλσλεί κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο

20 Μηηπική Πλακέηα (1/2) Κάζε κεηξηθή πιαθέηα θαηαζθεπάδεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν επεμεξγαζηή Επίζεο, πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα είλαη ραξαγκέλνη δηάδξνκνη ή αιιηώο δίαπινη (buses), νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ 20

21 Η Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (ΚΜΕ) (1/2) 21 Η κενηπική μονάδα επεξεπγαζίαρ (Central Processing Unit, CPU) ή απιά επεξεπγαζηήρ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ππνινγηζηή Αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ειέγρεη θαη ζπληνλίδεη όιεο ηηο άιιεο κνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή Σνπνζεηείηαη πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ζε εηδηθή ππνδνρή, ελώ ζπλνδεύεηαη πάληα από κία ςύθηξα κε αλεκηζηεξάθη ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο από ππεξζέξκαλζε, θαζώο απνβάιιεη κεγάιν πνζό ζεξκόηεηαο

22 Η Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (ΚΜΕ) (2/2) 22 Η ΚΜΕ έρεη σο θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ Η κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ από θαη πξνο απηήλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δίαπισλ, νη νπνίνη ηελ ηξνθνδνηνύλ ζπλερώο κε δεδνκέλα Σα δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε : Ενηολέρ (instructions) Είλαη ζρεηηθέο κε ην πώο ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ζα δηαρεηξηζηεί ηα ππόινηπα δεδνκέλα Πξόθεηηαη γηα ηνλ θώδηθα ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηιακβάλεη ηα ζπλερή κελύκαηα πνπ ζηέιλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ ησλ δηαθόξσλ κνλάδσλ εηζόδνπ (π.ρ. κελύκαηα εθηύπσζεο ή απνζήθεπζεο) Δεδομένα (data) Είλαη ε πιεξνθνξία πξνο επεμεξγαζία, ηελ νπνία ε ΚΜΕ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί αθνινπζώληαο ηηο εληνιέο Σα δεδνκέλα είλαη ηα ηππηθά δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο Π.ρ. όηαλ πιεθηξνινγνύκε θείκελν ζηέιλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή δεδνκέλα, ελώ όηαλ δεηάκε απνζήθεπζε ηνπ θεηκέλνπ καο ηνπ ζηέιλνπκε εληνιέο

23 Είζοδορ και έξοδορ δεδομένυν ζηην ΚΜΕ 23 Δληνιέο γηα επεμεξγαζία δεδνκέλωλ Δίζνδνο δεδνκέλωλ γηα επεμεξγαζία Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ (CPU) Έμνδνο επεμεξγαζκέλωλ δεδνκέλωλ

24 Τπομονάδερ ηηρ ΚΜΕ Η θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο απνηειείηαη από 3 βαζηθέο ςπομονάδερ: ηη μονάδα ελέγσος ηην απιθμηηική και λογική μονάδα ηοςρ καηασυπηηέρ 24

25 Μονάδα Ελέγσος ΜΕ (Control Unit, CU) (1/2) 25 Η Μονάδα Ελέγσος δηεπζύλεη ηε ιεηηνπξγία θαη θξνληίδεη γηα ην ζπληνληζκό ησλ κεξώλ ηνπ ππνινγηζηή Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθηά από ηε κλήκε ηηο ενηολέρ Οη εληνιέο είλαη θσδηθνπνηεκέλα ειεθηξηθά ζήκαηα, ηα νπνία, ε κνλάδα ειέγρνπ αθνύ ηα «απνθσδηθνπνηήζεη» εθπέκπεη ζήκαηα ειέγρνπ πξνο ηηο θαηάιιειεο κνλάδεο Απηά ηα ζήκαηα ειέγρνπ κπνξεί λα ζηαινύλ είηε ζηε κλήκε είηε ζηελ αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα είηε, ζηηο κνλάδεο εηζόδνπ/εμόδνπ

26 Μονάδα Ελέγσος ΜΕ (Control Unit, CU) (1/2) 26 Άλλερ Μονάδερ Μονάδα Δλέγσος (Control Unit) Μεηξεηήο Πξνγξάκκαηνο Program Counter (PC) Μνήμη Καηαρωξεηήο Δληνιήο Instruction Register (IR)

27 Απιθμηηική και Λογική Μονάδα - Α/Λ (Arithmetic and Logical Unit, ALU) (1/2) 27 Η Απιθμηηική και Λογική Μονάδα εθηειεί όιεο ηηο πξάμεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πγθεθξηκέλα, εθηειεί απιθμηηικέρ ππάξειρ όπσο πξόζζεζε (+), αθαίξεζε (-), πνιιαπιαζηαζκό (*), δηαίξεζε (/), λογικέρ ππάξειρ όπσο ζύδεπμε (AND), δηάδεπμε (OR), άξλεζε (NOT) Οη ινγηθέο πξάμεηο είλαη απηέο πνπ δηαπηζηώλνπλ αλ κία (ινγηθή) παξάζηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο ζςγκπίζειρ π.ρ. x<5 ςπολογιζμούρ διεςθύνζευν (γηα πξνζπέιαζε ζηε κλήκε)

28 Απιθμηηική και Λογική Μονάδα - Α/Λ (Arithmetic and Logical Unit, ALU) (2/2) 28 Οη πξάμεηο γίλνληαη βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηώλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ή ζπλδπάδνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα Οη θσδηθνπνηεκέλεο παξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ δίδνληαη ζηελ αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα από ηε κλήκε Μνήμη Απιθμηηική/Λογική Μονάδα (Arithmetic Logical Unit) Κύθιωκα Αξηζκεηηθώλ/Λνγηθώλ Πξάμεωλ Σπζζωξεπηήο Accumulator (ACCU) Καηαρωξεηήο Καηαρωξεηήο

29 Καηασυπηηέρ (Registers) (1/3) 29 Οη Καηασυπηηέρ (Registers) είλαη εηδηθέο ζέζεηο κλήκεο πςειήο ηαρύηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εληνιώλ πξνο επεμεξγαζία Η πξόζβαζε ζε θαηαρσξεηέο είλαη πην γξήγνξε από πξόζβαζε ζε ζέζεηο κλήκεο θαζώο απνηεινύλ ηελ ηαρύηεξε κνλάδα κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή Σν κέγεζνο ησλ θαηαρσξεηώλ θαζνξίδεη ην πόζα δεδνκέλα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ν επεμεξγαζηήο ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή Γηα παξάδεηγκα, έλαο επεμεξγαζηήο 32 bit ζεκαίλεη όηη νη θαηαρσξεηέο ηνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 32 bit Σν κέγεζνο ησλ θαηαρσξεηώλ είλαη ίζν κε ην μήκορ λέξηρ ηνπ ππνινγηζηή

30 Καηασυπηηέρ (Registers) (1/3) Οη θαηαρσξεηέο ηνπ θάζε επεμεξγαζηή ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 30 καηασυπηηέρ ειδικήρ σπήζηρ είλαη ππεύζπλνη γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ επεμεξγαζηή καηασυπηηέρ γενικήρ σπήζηρ είλαη απηνί πνπ δελ έρνπλ δεζκεπηεί από ην ζύζηεκα γηα κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θξαηνύλ δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή

31 Καηασυπηηέρ (Registers) (1/3) Καηασυπηηέρ ειδικήρ σπήζηρ Ο καηασυπηηήρ ενηολήρ (instruction register, IR) 31 πεξηέρεη ηελ εληνιή πνπ εθηειείηαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή Ο μεηπηηήρ ππογπάμμαηορ (program counter, PC) πεξηέρεη ηε δηεύζπλζε κλήκεο ηεο επόκελεο εληνιήο πνπ πξόθεηηαη λα εηζαρζεί θαη λα εθηειεζηεί Η ηηκή ηνπ ελεκεξώλεηαη θαηάιιεια θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ώζηε ζην ηέινο ηεο λα πεξηέρεη ηε λέα δηεύζπλζε ηεο επόκελεο εληνιήο Ο ζςζζυπεςηήρ (accumulator, ACCU) βξίζθεηαη ζηελ αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα θαη ζπγθεληξώλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ

32 Ο Κύκλος Φέρε-Εκηέλεζε (Fetch-Execute Cycle) 32 Ο κύκλορ εκηέλεζηρ ενηολών ή κύκλορ μησανήρ ή απιά κύκλορ θέπε-εκηέλεζε αλαθέξεηαη ζην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο κίαο εληνιήο Ο θύθινο απηόο δηέξρεηαη από δύν θάζεηο: θάζη ανάκηηζηρ (fetch phase) κεηαθέξεηαη από ηε κλήκε ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ε επόκελε εληνιή πνπ ζα εθηειεζηεί θάζη εκηέλεζηρ (execution phase) ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο εθηειεί ηελ εληνιή θαη αλ ρξεηάδεηαη απνζεθεύεη ηα απνηειέζκαηα ζηε κλήκε

33 Φάζη Ανάκηηζηρ Ο PC (κεηξεηήο πξνγξάκκαηνο) πεξηέρεη ηε δηεύζπλζε ηεο ζέζεο κλήκεο ηεο επόκελεο εληνιήο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί Ο επεμεξγαζηήο δηαβάδεη απηή ηε δηεύζπλζε θαη αλαθηά ηα πεξηερόκελα ηεο ζέζεο κλήκεο ζηελ νπνία δείρλεη απηή ηα θνξηώλεη ζηνλ IR (θαηαρσξεηή εληνιήο) ηε ζπλέρεηα αλαλεώλεη ηνλ PC ώζηε λα πεξηέρεη ηε δηεύζπλζε ηεο επόκελεο εληνιήο πνπ ζα εθηειεζηεί Έρνληαο ινηπόλ ηελ πξνο εθηέιεζε εληνιή ζηνλ IR, ην επόκελν βήκα απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αποκυδικοποίηζη (decode) ηεο εληνιήο 33

34 Φάζη εκηέλεζηρ Οη ζηνηρεηώδεηο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ: 34 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ από έλαλ θαηαρσξεηή ηνπ επεμεξγαζηή ζε θάπνηνλ άιινλ ή ζηελ ALU Εθηέιεζε κίαο αξηζκεηηθήο ή ινγηθήο πξάμεο (ζηελ ALU) θαη απνζήθεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζε έλαλ θαηαρσξεηή Αλάθηεζε ησλ πεξηερνκέλσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο κλήκεο θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε έλαλ θαηαρσξεηή Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ από έλαλ θαηαρσξεηή ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε κλήκεο

35 Ο Κύκλος Φέρε-Εκηέλεζε (Fetch-Execute Cycle) 35 Μονάδα Δλέγσος Απιθμηηική/Λογική Μονάδα Φάζη Ανάκηηζηρ Μεηαθνξά ηεο επόκελεο εληνιήο Απνθωδηθνπνίεζε ηεο εληνιήο Καηασωπηηέρ Φάζη Δκηέλεζηρ Μεηαθνξά ηωλ απαξαίηεηωλ δεδνκέλωλ Δθηέιεζε ηεο εληνιήο Μνήμη

36 Σασύηηηα ηηρ ΚΜΕ (1/2) Η θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε έλα ειεθηξηθό ζήκα ρξνληζκνύ, πνπ νλνκάδεηαη πολόι Σν ξνιόη είλαη έλαο παικόο πνπ εθπέκπεηαη θαη ελαιιάζζεηαη πεξηνδηθά κεηαμύ κεδέλ θαη έλα Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην ξνιόη γηα λα κεηαπεδήζεη από ην κεδέλ ζην έλα θαη πίζσ ζην κεδέλ, νλνκάδεηαη πεπίοδορ ή κύκλορ ηος πολογιού, θαη κεηξηέηαη ζε δεπηεξόιεπηα Ο επεμεξγαζηήο γηα λα εθηειέζεη κία εληνιή, δηακεξίδεη ηε δηαδηθαζία ζε απινύζηεξα βήκαηα ώζηε θαζέλα έλα λα κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε έλα θύθιν ξνινγηνύ 36

37 Σασύηηηα ηηρ ΚΜΕ (2/2) Σν αληίζηξνθν ηεο δηάξθεηαο ελόο θύθινπ ξνινγηνύ νλνκάδεηαη ζςσνόηηηα πολογιού (clock rate) δειαδή πρλόηεηα = 1/Κύθινο_Ρνινγηνύ Η ζπρλόηεηα κεηξηέηαη ζε θύθινπο αλά δεπηεξόιεπην ή αιιηώο Hertz (Hz) Οη επεμεξγαζηέο ησλ ζύγρξνλσλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ζπρλόηεηεο ξνινγηνύ νη νπνίεο θπκαίλνληαη από κεξηθέο εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα έσο ζε πεξηζζόηεξνπο από πέληε δηζεθαηνκκύξηα θύθινπο αλά δεπηεξόιεπην Γηα παξάδεηγκα, έλαο επεμεξγαζηήο ησλ 3,1 GHz εθηειεί 3,1 δηζεθαηνκκύξηα ( ) θύθινπο αλά δεπηεξόιεπην 37

38 ςζκεςέρ Αποθήκεςζηρ (Μνήμη) Η κνλάδα κλήκεο επηηειεί ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ Μνήμη (memory) είλαη 38 νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο Έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα δηαζέηεη πνιιέο θαηεγνξίεο κλήκεο

39 Κύπια μνήμη Κύπια Μνήμη (main memory) γξήγνξε κλήκε απνζεθεύνληαη ηα εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ Η κλήκε απηή έρεη ζηαζεξό ρξόλν πξνζπέιαζεο Υσξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ηε μνήμη ηςσαίαρ πποζπέλαζηρ ηε μνήμη μόνο για ανάγνυζη 39

40 Μνήμη Σςσαίαρ Πποζπέλαζηρ (Random Access Memory, RAM) 40 Η Μνήμη Σςσαίαρ Πποζπέλαζηρ δηαηεξεί Εληνιέο Δεδνκέλα Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ Όια απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηε κλήκε απηή Πξόθεηηαη γηα πηηηική μνήμη (volatile memory) πνπ ζεκαίλεη όηη κόιηο ζηακαηήζεη ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηα δεδνκέλα ράλνληαη Όηαλ νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο, ε RAM απνζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ θαηάιιειε έμνδν

41 Μνήμη Μόνο για Ανάγνυζη (Read Only Memory, ROM) Η Μνήμη Μόνο για Ανάγνυζη είλαη έλαο εηδηθόο ηύπνο κλήκεο κόλν γηα αλάγλσζε Σα πεξηερόκελά ηεο δε κεηαβάιινληαη Η ηαρύηεηα κηαο ROM είλαη κηθξόηεξε από κίαο κλήκεο RAM Πξόθεηηαη γηα μη πηηηική μνήμη (non-volatile memory) Εμαζθαιίδεη: μονιμόηηηα θαη αζθάλεια Η θπξηόηεξε ρξήζε ηεο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο ηνπ ππνινγηζηή 41

42 Διαδικαζία εκκίνηζηρ (boot process) Η διαδικαζία εκκίνηζηρ πεξηέρεη εληνιέο πιεξνθνξίεο -απαξαίηεηεο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή θαη -γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απνηειείηαη από 6 βαζηθά ζηάδηα εληνιώλ: Αξρηθά δηνρεηεύεηαη ειεθηξηθό ξεύκα ζηε κεηξηθή πιαθέηα Ο ππνινγηζηήο εθηειεί εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζηε κλήκε ROM πξαγκαηνπνηεί δηαγλσζηηθά ηεζη ηνπ ζπζηήκαηνο Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θνξηώλεηαη ζηε κλήκε RAM. Ο επεμεξγαζηήο θνξηώλεη δεδνκέλα από δηάθνξνπο νδεγνύο Ο επεμεξγαζηήο «ηξέρεη» πξνγξάκκαηα ηνπ ρξήζηε Σέινο, κία νζόλε ππνδεηθλύεη όηη ν ππνινγηζηήο είλαη έηνηκνο λα δερηεί ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε 42

43 Δεςηεπεύοςζα μνήμη Η δεςηεπεύοςζα (ή βοηθηηική) μνήμη απνηειείηαη από ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ κόληκε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ Τπάξρεη κία κεγάιε πνηθηιία ζπζθεπώλ δεπηεξεύνπζαο κλήκεο. μαγνηηικοί δίζκοι, μαγνηηικέρ ηαινίερ οπηικοί δίζκοι 43

44 Μαγνηηικόρ δίζκορ (magnetic disk) 44 Απνηειείηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο δίζθνπο, Οη δίζθνη: Είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε έλαλ άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν ηνπο Πεξηζηξέθνληαη γύξσ από απηόλ ηνλ άμνλα κε νκνηόκνξθε ηαρύηεηα Σα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο επιθάνειερ ησλ δίζθσλ ζηηο νπνίεο Σνπνζεηνύληαη θεθαιέο αλάγλσζεο/εγγξαθήο (read/write) Μηα γηα θάζε επηθάλεηα Οη θεθαιέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε έλαλ βξαρίνλα, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο ησλ δίζθσλ

45 Δομή ηυν μαγνηηικών δίζκυν Η δνκή ησλ καγλεηηθώλ δίζθσλ απνηειείηαη από δίζκορ (disk) είλαη νη καγλεηηθνί δίζθνη 45 οδηγόρ δίζκος (disk drive) είλαη ν κεραληζκόο πνπ πεξηζηξέθεη ην δίζθν θαη κεηαθηλεί ηηο θεθαιέο ελεγκηήρ δίζκος (disk controller) είλαη ην θύθισκα πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο Ο όξνο δίζκος ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζνύκε ζε νιόθιεξε ηε δνκή

46 Επιθάνεια Δίζκος Κάζε επηθάλεηα ρσξίδεηαη ζε νκόθεληξνπο θύθινπο, 46 θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο νλνκάδεηαη ηποσιά ή ίσνορ (track) Κάζε ηξνρηά ρσξίδεηαη ζε ηομείρ (sectors) Γηα λα πξνζπειάζνπκε ηα δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα θαζνξίζνπκε ηελ επηθάλεηα, ηελ ηξνρηά θαη ηνλ ηνκέα (π.ρ. κπνξνύκε λα δεηήζνπκε αλάγλσζε δεδνκέλσλ από ηελ Επηθάλεηα 3, Σξνρηά 8, Σνκέαο 4)

47 Δομή ενόρ κληπού Δίζκος 47 Άξοναρ Κεθαλή Τποσιά (Track) Τομέαρ Κύλινδπορ Τομέαρ (Sector) Τποσιά Σκληπόρ Γίζκορ Δπιθάνεια ενόρ Γίζκος Τομέαρ

48 Υπόνορ πποζπέλαζηρ ηος δίζκος Ο καγλεηηθόο δίζθνο δηαθξίλεηαη από κεγάιν ρξόλν πξνζπέιαζεο ιόγσ ησλ θηλνπκέλσλ κεξώλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρξόλν κεηαθίλεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε κλήκεο Ο σπόνορ πποζπέλαζηρ ηος δίζκος (disk access time) εμαξηάηαη από ηξεηο επηκέξνπο ρξόλνπο: ηνλ ρξόλν αλαδήηεζεο ηελ θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο ηνλ ρξόλν κεηαθνξάο 48

49 Οπηικόρ δίζκορ Ο οπηικόρ δίζκορ είλαη κία ζπζθεπή κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί νπηηθά κέζα Ο ζςμπιεζμένορ δίζκορ (Compact Disk, CD) ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα αλαπαξαγσγήο ήρνπ CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) είλαη έλαο ζπκπηεζκέλνο δίζθνο κόλν γηα αλάγλσζε Εγγξάςηκα CDs, ή CDs εγγπαθήρ όπνπ κπνξεί λα γξάςεη ή λα επαλεγγξάςεη (πάλσ από κία θνξά) δεδνκέλα Ο τηθιακόρ πολςμοπθικόρ δίζκορ (DVD) κπνξεί λα απνζεθεύζεη κία πιήξνπο κεγέζνπο ηαηλία 49

50 Κπςθή μνήμη (cache memory) (1/2) 50 Η κπςθή μνήμη είλαη κία πνιύ γξήγνξε κλήκε πην γξήγνξε από ηελ θύξηα κλήκε αιιά πην αξγή από ηνπο θαηαρσξεηέο Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ (CPU) Κπςθή Μνήμη Κύπια Μνήμη Πξόθεηηαη γηα κία κηθξή κλήκε (ην κέγεζόο ηεο κεηξηέηαη ζπλήζσο ζε kilobyte) ε νπνία παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ηεο θύξηαο κλήκεο

51 Κπςθή μνήμη (cache memory) (2/2) ηελ Κξπθή Μλήκε απνζεθεύνληαη Πξνγξάκκαηα Δεδνκέλα -πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ ΚΜΕ πνιύ ζπρλά Όηαλ ε ΚΜΕ ρξεηάδεηαη λα πξνζπειάζεη κηα ιέμε ειέγρεηαη ε θξπθή κλήκε Αλ ε ιέμε ππάξρεη εθεί ηόηε κεηαθέξεηαη ζηνπο θαηαρσξεηέο Αλ όρη, ηόηε πξνζπειαύλεηαη ε θύξηα κλήκε, όπνπ αληηγξάθεηαη ην ηκήκα ηεο Σν ηκήκα απηό γξάθεηαη ζηελ θξπθή κλήκε (ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν θαη γηα κειινληηθή ρξήζε), αληηθαζηζηώληαο ηα πξνεγνύκελα πεξηερόκελα απηήο 51

52 Μονάδερ μέηπηζηρ μνήμηρ Η βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο κλήκεο ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη ην μπάιη (byte, B) Έλα byte ηζνδπλακεί κε νθηώ bit πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πνιιαπιάζηα ηνπ byte: Ολνκαζία Μνλάδαο Σύκβνιν Αθξηβέο Πιήζνο Bytes 52 Bytes θαηά Πξνζέγγηζε Μπάηη (byte) B 1 1 Κηινκπάηη (kilobyte) KB 2 10 = Μεγθακπάηη (megabyte) MB 2 20 = Γθηθγακπάηη (gigabyte) GB 2 30 = Τεξακπάηη (terabyte) TB 2 40 = Πεηακπάηη (petabyte) PB 2 50 = Δμακπάηη (exabyte) EB 2 60 =

53 Διασείπιζη μνήμηρ (1/3) Η θύξηα κλήκε απνηειείηαη από κία ζπιινγή από ζέζεηο απνζήθεπζεο Κάζε ζέζε 53 απνηειείηαη από κία νκάδα bits πνπ νλνκάδεηαη λέξη (word) δηαζέηεη έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό, ώζηε λα κπνξνύκε λα έρνπκε εύθνιε πξόζβαζε ζε απηήλ, πνπ νλνκάδεηαη διεύθςνζη (address) Σν ζύλνιν ησλ δπλαηώλ δηεπζύλζεσλ νλνκάδεηαη σώπορ διεςθύνζευν (address space)

54 Διασείπιζη μνήμηρ (2/3) 54 Π.ρ. κία κλήκε κε κέγεζνο 64 KB (64 KB = 2 6 KB = 2 6 * 2 10 bytes = 2 16 bytes = 65,536 bytes) θαη κήθνο ιέμεο 1 byte δηαζέηεη ρώξν δηεπζύλζεσλ κε εύξνο από 0 έσο 65,535 Οη ππνινγηζηέο ιεηηνπξγνύλ απνζεθεύνληαο αξηζκνύο σο ζσήμαηα bit, νη δηεπζύλζεηο αλαπαξίζηαληαη θη απηέο κε ηνλ ίδην ηξόπν Π.ρ. έζησ πάιη ε κλήκε κε κέγεζνο 64 KB (2 16 bytes) θαη κήθνο ιέμεο 1 byte Όιεο νη δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο είλαη 65,536 Οπόηε, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε 65,536 δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο ρξεηαδόκαζηε 16 bits (αθνύ 65,536 = 2 16 ) Άξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θάζε δηεύζπλζεο απαηηείηαη έλα ζρήκα 16 bit

55 Διασείπιζη μνήμηρ (3/3) 55 Οη δηεπζύλζεηο κλήκεο θαζνξίδνληαη κε ηε ρξήζε κε πξνζεκαζκέλσλ δπαδηθώλ αθεξαίσλ, δειαδή ζεηηθώλ αξηζκώλ (δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο δηεπζύλζεηο) Κύπια Μνήμη Γιεςθύνζειρ Πεπιεσόμενα

56 Ιεπαπσία ηηρ μνήμηρ (1/2) Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά κίαο κνλάδαο κλήκεο είλαη ν σπόνορ πποζπέλαζηρ (access time) 56 δειαδή ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζπειάζνπκε κία ιέμε ηεο κλήκεο ην κόζηορ αλά κνλάδα απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο ην θόζηνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο κλήκεο ην μήκορ λέξηρ (word length) ε συπηηικόηηηα (capacity) ηεο δειαδή ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη

57 Ταρύηεηα - Κόζηνο Χωξεηηθόηεηα Ιεπαπσία ηηρ μνήμηρ (2/2) 57 Μηθξόο ρξόλνο πξνζπέιαζεο κηαο κλήκεο πςειό θόζηνο απνζήθεπζεο θαη αληηζηξόθσο Η ρσξεηηθόηεηα κίαο κλήκεο θαζνξίδεηαη από ην θόζηνο ηεο Καηαρωξεηέο Κξπθή Μλήκε Κύξηα Μλήκε Μνλάδα Γίζθωλ Μνλάδα Ταηληώλ

58 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (1/6) Οη κνλάδεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ κηαο ζπιινγήο θαισδίσλ πνπ νλνκάδεηαη δίαςλορ (bus) Ο δίαπινο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ε θάζε ρξνληθή ζηηγκή κόλν δύν κνλάδεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δίαπιν Απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό θαισδίσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε πνιιαπιώλ αηηεκάησλ ρξήζεο ηνπ δηαύινπ Κάζε θαιώδην κπνξεί λα κεηαθέξεη 1 bit ηε θνξά (0 ή 1) 58

59 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (2/6) Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο ΚΜΕ θαη ηεο (θύξηαο) κλήκεο, απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηξηώλ νκάδσλ θαισδίσλ: ην δίαπιν δεδνκέλσλ ην δίαπιν δηεπζύλζεσλ ην δίαπιν ειέγρνπ 59 ΚΜΔ Γίαςλορ Μνήμη Σςζκεςέρ Διζόδος Σςζκεςέρ Δξόδος

60 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (3/6) Ο δίαςλορ δεδομένυν (data bus) είλαη ππεύζπλνο γηα ηε κεηαθνξά κηαο ιέμεο θάζε θνξά 60 Απνηειείηαη από πνιιά θαιώδηα, ην πιήζνο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη από ην κήθνο ηεο ιέμεο (ζπγθεθξηκέλα ηζνύηαη κε ηα bits θάζε ιέμεο) Ο δίαςλορ διεςθύνζευν (address bus) επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ζηε κλήκε, κεηαθέξνληαο ηε δηεύζπλζή ηεο Ο αξηζκόο ησλ θαισδίσλ ηνπ δηαύινπ απηνύ εμαξηάηαη από ην ρώξν δηεπζύλζεσλ ηεο κλήκεο (ζπγθεθξηκέλα ηζνύηαη κε ηα bits θάζε δηεύζπλζεο)

61 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (4/6) Ο δίαςλορ ελέγσος (control bus) κεηαθέξεη ηνλ θσδηθό ηεο πξάμεο πνπ ζα εθηειεζηεί 61 Αλ ζε έλαλ ππνινγηζηή επηηξέπεηαη κόλν ε ιεηηνπξγία αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο, ηόηε έλα bit αξθεί (0 γηα αλάγλσζε θαη 1 γηα εγγξαθή) Η επηθνηλσλία κε ηηο ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ, θαζώο ε θύζε απηώλ ησλ ζπζθεπώλ είλαη δηαθνξεηηθή από ηε θύζε ηεο ΚΜΕ θαη ηεο κλήκεο, δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε ζύλδεζή ηνπο ζηνπο δηαύινπο πνπ ζπλδένπλ ηνλ επεμεξγαζηή κε ηε κλήκε

62 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (5/6) Οη ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δηαύινπο κέζσ κηαο ζπζθεπήο πνπ νλνκάδεηαη ελεγκηήρ ειζόδος/εξόδος ή διαζύνδεζη (interface) Οη ειεγθηέο δηαθξίλνληαη ζε ζειπιακοί ελεγκηέρ δηαζέηνπλ κόλν κία ζύλδεζε θαισδίνπ (όπσο ε USB) κε ηε ζπζθεπή (π.ρ. πιεθηξνιόγην, πνληίθη) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε πην αξγώλ ζπζθεπώλ παπάλληλοι ελεγκηέρ δηαζέηνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο κε ηε ζπζθεπή, ώζηε λα κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ πνιιά bits ηαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε πην γξήγνξσλ ζπζθεπώλ 62

63 Εζυηεπική Διαζύνδεζη (6/6) 63 Γίαςλορ Γεδομένων Γίαςλορ Γιεςθύνζεων ΚΜΔ Μνήμη Δλεγκηήρ Οθόνηρ Δλεγκηήρ Δκηςπωηή Δλεγκηήρ Γίζκος Γίαςλορ Δλέγσος

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM. Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν. Μπάπδηρ

Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM. Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν. Μπάπδηρ Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν Μπάπδηρ X Βασικές Μονάδες Έλαο ππνινγηζηήο είλαη έλα ζπλδεδεκέλν ζύζηεκα επεμεξγαζηώλ κλεκώλ θαη ζπζθεπώλ εηζόδνπ/εμόδνπ Βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο 1 Η κενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 2 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή Κύπια μέπη ενόρ Πποζωπικού Υπολογιζηή Τα θύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή είλαη ηα εμήο: Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (Central Processing Unit - CPU). Δίλαη έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα