Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ"

Transcript

1 Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

2 Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη. Κεκηνηθή μμκάδα επελενγαζίαξ (ΚΜΕ-επελενγαζηήξ) Μκήμε - Κύνηα μκήμε ή θεκηνηθή μκήμε θαη Βμεζεηηθή ή πενηθενεηαθή μκήμε Πενηθενεηαθέξ ζοζθεοέξ Μνλάδεο εηζόδνπ Μνλάδεο εμόδνπ

3 Ονηζμόξ Τιηθό (hardware): Τξ ζύμξλξ ηωμ εναοηημάηωμ μξμάδωμ πξρ είμαι απαοαίηηηα για ηη λειηξρογία ηξρ ρπξλξγιζηή ή ζρμδέξμηαι ενωηεοικά με αρηόμ (καλώδια, μηηοική πλακέηα(motherboard), ξθόμη, πληκηοξλόγιξ κηλ.)

4 πεμαηηθή ακαπανάζηαζε οιηθμύ... Ηλεκηοξμικόπ Υπξλξγιζηήπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Εθηόο ύιεο Κεμηοική Μξμάδα Επενεογαζίαπ (ΚΜΕ) / Central Processing Unit (CPU) Κύοια μμήμη ή Κεμηοική Μμήμη (Main memory) Μξμάδεπ Ειζόδξρ / Ενόδξρ (Input / Output Devices) Δίαρλξι / Buses Μξμάδα Ελέγςξρ / Control Unit Αοιθμηηική και Λξγική μξμάδα / Arithmetic & Logic Unit (ALU) Καηαςωοηηέπ\ Registers RAM - Μνήμη Τ α σ ε ί α ρ Πποζπέλαζηρ / R a n d o m A c c e s s Memory. ROM - Μνήμη μ ό ν ο γ ι α δ ι ά β α ζ μ α / R e a d O n l y Memory. Πεοιθεοειακή μμήμη / Secondary Memory Σκληπόρ δίζκορ /CD / DVD / Διζκέηηα / Memory stick Μονάδερ Ειζόδος Πληκηπολόγιο /Keyboard Σαπωηήρ / Scanner Κάμεπα / Camera Μικπόθωνο /microphone Πονηίκι /mouse Μονάδερ Εξόδος Οθόνη / monitor Ησεία /Speakers Εκηςπωηήρ/printer Δίαρλξπ Πληοξθξοιώμ /Data Bus Δίαρλξπ Διερθύμζεωμ / Address Bus Δίαρλξπ Ελέγςξρ /Control Bus

5 Κεκηνηθή Μμκάδα Επελενγαζίαξ (ΚΜΕ-επελενγαζηήξ) Είμαι έμα μιμθιενςμέκμ θύθιςμα ηξ ξπξίξ θα μπξοξύζαμε μα απξκαλέζξρμε μραλό ηξρ ρπξλξγιζηή. Είμαι αομόδιξ για ηξμ έλεγςξ και ηξ ζρμηξμιζμό ηωμ λειηξρογιώμ ηξρ ρπξλξγιζηή, καθώπ και για ηημ εκηέλεζη ηωμ ρπξλξγιζμώμ και, γεμικά, για ηημ εκηέλεζη κάθε είδξρπ επενεογαζίαπ. Υπάοςξρμ διάθξοεπ ξικξγέμειεπ μικοξεπενεογαζηώμ (π.ς. AMD, Cyrix, INTEL Pentium, INTEL Celeron κ.λ.π.). INTEL AMD CYRIX

6 Κεκηνηθή Μμκάδα Επελενγαζίαξ (ΚΜΕ) Βαζηθά Κοθιώμαηα Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (ΚΜΕ) / Central Processing Unit (CPU) Αοιθμηηική & Λξγική Μξμάδα (ALM) / Arithmetic & Logic Unit (ALU) Καηαςωοηηέπ / Registers Μξμάδα Ελέγςξρ / Control Unit Αξηζκεηηθή & ινγηθή κνλάδα / Arithmetic Logical Unit (ALU): Είλαη ππεύζπλε γηα ηε επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ. Εθεί γίλνληαη νη δηάθνξνη ππνινγηζκνί (αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ζπγθξίζεηο αξηζκώλ θηι.). Καηαρωξεηέο (registers): Είλαη νη βνεζνί ηεο αξηζκεηηθήο θαη ινγηθήο κνλάδαο. Απνζεθεύνπλ πξνζωξηλά ηα δεδνκέλα αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηάδηα κηαο επεμεξγαζίαο, (γηα παξάδεηγκα ηα θξαηνύκελα ζε κηα πξόζζεζε), θαη δίλνπλ κία κία ηηο νδεγίεο γηα ηελ επεμεξγαζία, θέξλνληάο ηηο από ηε κλήκε. Μνλάδα ειέγρνπ (control unit): Παξάγεη ηα θαηάιιεια ζήκαηα ειέγρνπ γηα ζπληνληζκό όιωλ ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πιηθνύ ηνπ ππνινγηζηή.

7 Κεκηνηθή Μμκάδα Επελενγαζίαξ (ΚΜΕ) Σαπύηεηα ΚΜΕ Η θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία δηεθπεξαηώλεη ηηο εξγαζίεο ηεο (κεηαθνξά θαη εθηέιεζε νδεγηώλ / εληνιώλ θηι.). Η ηαρύηεηα απηή κεηξηέηαη ζε GHz (γηγαρέξηδ / gigahertz). Εάλ ε ηαρύηεηα είλαη 1 GHz ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη ν ξπζκόο εθηέιεζεο ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ππνινγηζηή είλαη παλμοί / δευτερόλεπτο.

8 Μκήμε Κύνηα Μκήμε Σην θάζε ππνινγηζηή ππάξρνπλ δύν βαζηθά είδε κλήκεο: ε κλήκε ROM θαη ε κλήκε RAM. RAM Random Access Memory Είλαη έλα ζύλνιν από ROM Read Only Memory νινθιεξωκέλα θπθιώκαηα ζηα νπνία απνζεθεύνληαη πξνζωξηλά νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Μλήκε κόλν γηα δηάβαζκα. Έλα νινθιεξωκέλν θύθιωκα ζην νπνίν ππνινγηζηήο. Λέκε πξνζωξηλά, ό,ηη θαηαγξαθεί δελ είλαη δπλαηόλ λα γηαηί νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαγξαθεί από ηνπο ρξήζηεο νύηε θαηαγξάθνληαη ζηελ θύξηα κλήκε, ράλεηαη κε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο είλαη δηαζέζηκεο γηα όζε ώξα ηηο ηνπ ππνινγηζηή. Τα δεδνκέλα ηνπ ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζηήο. είλαη απαξαίηεηα γηα ην μεθίλεκα θαη Οπνηαδήπνηε δηαθνπή παξνρήο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πξνζθέξνληαη κόλν γηα δηαγξάθεη ηα πεξηερόκελα ηεο «δηάβαζκα», γη απηό θαη πήξε ην κλήκεο RAM. Σε αληίζεζε ινηπόλ όλνκα κλήκε κόλν γηα δηάβαζκα. Η κε ηε ROM ε κλήκε RAM κλήκε ROM είλαη κλήκε τσταίας ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα προσπέλασης. αλάγλωζε όζν θαη γηα εγγξαθή δεδνκέλωλ. Όπωο θαη ε ROM έηζη θαη ε RAM είλαη κλήκε τσταίας προσπέλασης.

9 Μκήμε Κύνηα Μκήμε Δηαθμνέξ ROM θαη RAM ROM- Read Only Memory 1. Οι πληοξθξοίεπ απξθηκεύξμηαι μόμιμα. 2. Οι πληοξθξοίεπ πξρ βοίζκξμηαι ζηη μμήμη ROM είμαι μόμξ για διάβαζμα. Δεμ μπξοξύμ μα αλλξιωθξύμ ή μα διαγοαθξύμ. 3. Οπξιαδήπξηε διακξπή παοξςήπ ηξρ ηλεκηοικξύ οεύμαηξπ, ΔΕΝ διαγοάθει ηα πεοιεςόμεμα ηηπ μμήμηπ RΟM. 4. Οι πληοξθξοίεπ πξρ βοίζκξμηαι ζηη μμήμη ROM έςξρμ ζςέζη με ηξ νεκίμημα και ηημ λειηξρογία ηξρ ρπξλξγιζηή. RAM Random Access Memory 1. Οι πληοξθξοίεπ απξθηκεύξμηαι ποξζωοιμά. 2. Οι πληοξθξοίεπ πξρ βοίζκξμηαι ζηη μμήμη RΑM ςοηζιμξ-πξιείηαι ηόζξ για αμάγμωζη όζξ και για εγγοαθή δεδξμέμωμ. 3. Οπξιαδήπξηε διακξπή παοξςήπ ηξρ ηλεκηοικξύ οεύμαηξπ, διαγοάθει ηα πεοιεςόμεμα ηηπ μμήμηπ RAM. 4. Οι πληοξθξοίεπ πξρ βοίζκξμηαι ζηη μμήμη RΑM έςξρμ ζςέζη με ηξ λξγιζμικό ηξρ ρπξλξγιζηή.

10 Μκήμε Πενηθενεηαθή Μκήμε Πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο Απνζήθεπζεο νλνκάδνπκε ηηο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κόληκε απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ γηα κειινληηθή ρξήζε. θιενόξ Δίζθμξ DVD-R CD-R DVD-RW CD-RW Zip drives Memory sticks Εζςηενηθόξ Ελςηενηθόξ

11 Καηηγοπίερ οπηικών δίζκων DVD/CD ROM (Read Only Memory). Δίζθνη κόλν αλάγλωζεο από ηνλ ρξήζηε. DVD/CD-R (Recordable). Δίζθνη πνπ γξάθνληαη κόλν κηα θνξά από ην ρξήζηε θαη δηαβάδνληαη πνιιέο. DVD/CD-RW (Rewritable) Οπηηθνί δίζθνη κε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο

12 Μκήμε Μμκάδεξ Μέηνεζεξ Η πςνεηηθόηεηα ηεξ μκήμεξ (Κύνηαξ θαη πενηθενεηαθήξ) μεηνηέηαη ζε παναθηήνεξ. ημκ Η.Τ θάζε παναθηήναξ ηζμδοκαμεί με μηα ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ. (byte) Η μηθνόηενε μμκάδα πςνεηηθόηεηαξ είκαη ε ρεθημιέλε θαη ζομβμιίδεηαη με 1 byte bits 1 byte 1 χαρακτήρα

13 Μκήμε Μμκάδεξ Μέηνεζεξ (οκέπεηα...) Παναδείγμαηα: Λέλεηξ (παναθηήνεξ) Bytes ANNA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

14 Μκήμε - Πμιιαπιάζηεξ μμκάδεξ (οκέπεηα...) Ομξμαζία Αο. Φαοακηήοωμ Σύμβξλξ 1 byte 1 1 byte 1 kilobyte 2 10 =1024 1KB 1 Megabyte 2 20 = MB 1 Gigabyte 2 30 = GB Πανάδεηγμα: Bytes KB MB GB

15 Μμκάδεξ Εηζόδμο Πενηθενεηαθέξ Μμκάδεξ Οι μξμάδεπ πξρ ςοηζιμξπξιξύμηαι για ηημ ειζαγωγή δεδξμέμωμ ζηξμ Η/Υ. Μνλάδεο Εμόδνπ Οη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηνλ Η/Υ.

16 Μξμάδεπ Ειζόδξρ Πιεθηνμιόγημ Μηθνόθςκμ Πμκηίθη

17 Μξμάδεπ Ειζόδξρ Σαοωηήπ (Scanner) Χηθιακή Camera Σαοωηήπ ςειοόπ Gamepad Scanner pen Joystick

18 Μξμάδεπ Ενόδξρ Οζόκε Εθηοπςηέξ Ηπεία

19 Μμκάδα Εηζόδμο & Ελόδμο Τξ modem (Modulator/Demodulator) είμαι μξμάδα ειζόδξρ και μξμάδα ενόδξρ για ηξμ Η/Υ. Ελςηενηθό modem Εζςηενηθό modem

20 Δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Η.Υ. ΜΟΝΑΓΑ ΔΙΣΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΜΔ (CPU) ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΦΟΥ ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΟΓΟΥ ΑΛΜ (ALU) ΚΑΤΑΦΩΡΗΤΔΣ ΚΔΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 20

21 Ση μάζαμε ζήμενα... Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ ημο Η.Τ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη. Κεκηνηθή μμκάδα επελενγαζίαξ (ΚΜΕ) Μκήμε - Κύνηα μκήμε ή θεκηνηθή μκήμε θαη Βμεζεηηθή ή πενηθενεηαθή μκήμε Πενηθενεηαθέξ ζοζθεοέξ Μνλάδεο εηζόδνπ / εμόδνπ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Α Έκδοση Ιοφνιος 2011 εκεηώζεηο Μαζεηή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Α Γπκλαζίνπ πγγξαθή Νη θαζεγεηέο Ξιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για μια επιζηήμε ηος Νος Επηζηξνθή ζην Ννπ Γλσζηηθή Φπρνινγία / Γλσζηαθή Επηζηήκε Ση επέθεξε ηελ πηώζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ Απεπζείαο θξηηηθή ζηε κεζνδνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Άξοναρ: Επαγγελμαηική Μονογπαθία Πεπιγπαθή Επαγγέλμαηορ: Τεσνικόρ Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών Εκπαιδεςηικόρ: Γαλανόρ Γεώπγιορ Σσολικό Έηορ: 2013 2014 1 Πξόινγνο Δηζαγσγή: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ

ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ ποςδαζηέρ : Παλαγηψηεο Καξαράιηνο A.E.M. 4483 & Γηψξγνο Παληειή A.E.M.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port )

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) WiFiPort Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) 1. ςνοπηική πεπιγπαθή To WiFiPort βαζηδόκελν ζην TCP/IP Stack ηεο Microchip θαη ην MRF24WB0MA 2.4

Διαβάστε περισσότερα