Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων"

Transcript

1 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Περιλαµβάνει: v Εισαγωγή σε άλλες πηγές πληροϕοριών v Σηµαντικές συµβουλές για τη ϕροντίδα του υπολογιστή σας v ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων v Επιλογές αποκατάστασης v Βοήθεια και υπηρεσίες v Πληροϕορίες εγγ ησης για τον υπολογιστή σας

2

3 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) v Πληροϕορίες σχετικά µε την ασ ρµατη σ νδεση στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help και στο Παράρτηµα, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 53 v ήλωση Συµµ ρϕωσης του Lenovo 3000 (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) Πρώτη έκδοση (Α γουστος 2006) Copyright Lenovo Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σηµαντικ! v Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις...1 Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care 2 Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Ερωτήσεις που τίθενται συχνά ιάγνωση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...17 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής ή αδράνειας Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 20 Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου..23 Πρ βληµα εκκίνησης Πρ βληµα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Άλλα προβλήµατα Κεϕάλαιο 4. Επιλογές αποκατάστασης.. 25 Χρήση του προγράµµατος Rescue and Recovery 25 Επαναϕορά εργοστασιακών περιεχοµένων..25 Αποκατάσταση δεδοµένων Κεϕάλαιο 5. Αναβάθµιση και αντικατάσταση συσκευών Αντικατάσταση της µπαταρίας Αναβάθµιση της µονάδας σκληρο δίσκου...30 Αντικατάσταση µνήµης Κεϕάλαιο 6. Βοήθεια και υπηρεσίες Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών Λήψη βοήθειας απ το διαδίκτυο Επικοινωνία µε το Κέντρο Υποστήριξης Πελάτων Λήψη βοήθειας σε λο τον κ σµο Παράρτηµα Α. Πληροϕορίες εγγ ησης.. 41 Πληροϕορίες εγγ ησης Περίοδος εγγ ησης Είδη υπηρεσιών εγγ ησης Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος...43 Παράρτηµα Β. Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU) Παράρτηµα Γ. Χαρακτηριστικά και προδιαγραϕές Χαρακτηριστικά Προδιαγραϕές Παράρτηµα. Ειδικές παρατηρήσεις.. 53 Ειδικές παρατηρήσεις Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης 54 Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία ήλωση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ ήλωση συµµ ρϕωσης µε τα βιοµηχανικά πρ τυπα του Καναδά περί ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών συσκευών Κατηγορίας Α Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada ήλωση συµµ ρϕωσης µε την Οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σηµαντικές πληροϕορίες για την Οδηγία 2002/96/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσϕορά λογισµικο IBM Lotus Εµπορικά σήµατα Ευρετήριο Copyright Lenovo 2006 iii

6 iv Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

7 Σηµαντικ! Μην αϕήνετε τη βάση του υπολογιστή, ή οποιοδήποτε άλλο µέρος του υπολογιστή που θερµαίνεται κατά τη λειτουργία του, σε επαϕή µε το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία. Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, αυτ ς παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. Copyright Lenovo 2006 v

8 Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή σας, κλείστε τον υπολογιστή ή πατήστε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F4 για να µεταβεί σε κατάσταση αναµονής, ώστε να αποϕ γετε την πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και την επακ λουθη απώλεια δεδοµένων. Βεβαιωθείτε τι η ενδεικτική λυχνία της κατάστασης αναµονής είναι αναµµένη (πράσινη) πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή. Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατζουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή σας, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕε γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο, και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ νερ ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. vi Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

9 Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις Οδηγίες εγκατάστασης Σας βοηθο ν στην αποσυσκευασία του υπολογιστή σας και στην έναρξη των εργασιών σας µε αυτ. Περιλαµβάνουν µερικές χρήσιµες συµβουλές για νέους χρήστες και περιγράϕουν το λογισµικ που είναι προεγκατεστηµένο απ τη Lenovo. Ο παρών Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε την απαιτο µενη ϕροντίδα για τον υπολογιστή σας, βασικές πληροϕορίες για την επίλυση προβληµάτων, πληροϕορίες βοήθειας και επισκευής και πληροϕορίες εγγ ησης για τον υπολογιστή σας. Οι πληροϕορίες επίλυσης προβληµατων που παρέχονται στον παρ ντα Οδηγ αϕορο ν µ νο σε προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στην αναλυτική π λη βοήθειας και πληροϕοριών µε το νοµα Lenovo Care SM, η οποία βρίσκεται προεγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Access Help Πρ κειται για ένα αναλυτικ ηλεκτρονικ εγχειρίδιο που παρέχει απαντήσεις στις περισσ τερες ερωτήσεις σας σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή σας. Επιπλέον σας βοηθά να ρυθµίσετε τις προεγκατεστηµένες λειτουργίες και εργαλεία, καθώς και να επιλ σετε διάϕορα προβλήµατα. Για να ανοίξετε το Access Help, επιλέξτε Έναρξη (Start), Όλα τα προγράµµατα (All Programs) και στη συνέχεια Lenovo Care. Επιλέξτε Access Help. Lenovo Care Παρέχει ε κολη πρ σβαση σε εργαλεία λογισµικο και σηµαντικο ς δικτυακο ς τ πους της Lenovo, εξαλείϕοντας έτσι την ανάγκη για άλλα εγχειρίδια αναϕοράς. Για να ανοίξετε το Lenovo Care, πατήστε το πλήκτρο Lenovo Care στο πληκτρολ γι σας. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του πλήκτρου Lenovo Care, ανατρέξτε στην εν τητα Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care στη σελίδα 2. Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Περιέχει γενικές οδηγίες ασϕάλειας και την πλήρη ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της Lenovo. ήλωση συµµ ρϕωσης Συµπληρώνει τον παρ ντα Οδηγ. ιαβάστε την πριν χρησιµοποιήσετε τις δυνατ τητες ασ ρµατης σ νδεσης του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας συµµορϕώνεται µε τα πρ τυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασϕάλειας Copyright Lenovo

10 οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει εγκριθεί για ασ ρµατη χρήση. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας σε αυστηρή συµµ ρϕωση µε τους τοπικο ς κανονισµο ς περί ραδιοσυχνοτήτων. Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care Το πλήκτρο Lenovo Care µπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις ταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί κανονικά, ή ακ µα και σε περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κανονικά. Πατήστε το πλήκτρο Lenovo Care για να ανοίξετε το Lenovo Care και να αποκτήσετε πρ σβαση σε κατατοπιστικές εικονογραϕηµένες οδηγίες για να ξεκινήσετε τις εργασίες σας και να παραµείνετε παραγωγικοί. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο Lenovo Care για να διακ ψετε τη σειρά εκκίνησης του υπολογιστή σας και να ορίσετε την έναρξη του χώρου εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα Windows, απ το οποίο δεν επηρεάζεται. 2 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

11 Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας Αν και ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αξι πιστα σε κανονικά περιβάλλοντα εργασίας, είναι απαραίτητο να εϕαρµ ζετε κάποιους απλο ς καν νες κοινής λογικής ταν τον χειρίζεστε. Ακολουθώντας αυτές τις σηµαντικές συµβουλές, θα µπορέσετε να έχετε την καλ τερη δυνατή απ δοση καθώς απολαµβάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας. Σηµαντικές συµβουλές: Προσεκτική επιλογή της θέσης και του τρ που εργασίας v Μην αϕήνετε τη βάση του υπολογιστή, ή οποιοδήποτε άλλο µέρος του υπολογιστή που θερµαίνεται κατά τη λειτουργία του, σε επαϕή µε το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Αυτή η θερµ τητα αποτελεί συνάρτηση του επιπέδου λειτουργίας του συστήµατος και του επιπέδου ϕ ρτισης της µπαταρίας. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. v Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, τ τε παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. v Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. v Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕε γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ το νερ, ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Copyright Lenovo

12 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v Αποθηκε στε τα υλικά συσκευασίας σε ασϕαλή χώρο µακριά απ παιδιά για να αποϕ γετε τον κίνδυνο ασϕυξίας απ πλαστικές σακο λες. v Μην τοποθετείτε µαγνήτες, ενεργοποιηµένα κινητά τηλέϕωνα, ηλεκτρικές συσκευές ή µεγάϕωνα κοντά στον υπολογιστή (σε απ σταση µικρ τερη των 13 cm) v Αποϕε γετε να εκθέτετε τον υπολογιστή σε ακραίες θερµοκρασίες (κάτω των 5 C ή πάνω απ 35 C). Προσοχή κατά το χειρισµ του υπολογιστή v Μην τοποθετείτε αντικείµενα (ο τε χαρτί) ανάµεσα στην οθ νη και το πληκτρολ γιο ή κάτω απ το πληκτρολ γιο. v Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατσουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε, προκαλείτε δονήσεις ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. v Η οθ νη του υπολογιστή σας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανοίγει και να χρησιµοποιείται σε γωνία που είναι ελαϕρώς µεγαλ τερη των 90 µοιρών. Μην ανοίγετε την οθ νη σε γωνία ε ρους που ξεπερνά τις 135 µοίρες, καθώς αυτ µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην άρθρωση ανάµεσα στην οθ νη και το σώµα του υπολογιστή. Προσοχή κατά τη µεταϕορά του υπολογιστή v Πριν µεταϕέρετε τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε τι έχετε αποµακρ νει τυχ ν µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, έχετε απενεργοποιήσει τις συνδεδεµένες συσκευές και αποσυνδέσει τυχ ν καλώδια. v Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας είναι σε κατάσταση αναµονής (standby) ή σε κατάσταση αδράνειας (hibernation), ή απενεργοποιηµένος, πριν τον µεταϕέρετε. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γεται η πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και η απώλεια δεδοµένων. v Όταν σηκώνετε τον υπολογιστή σας, σο είναι ενεργ ς, κρατήστε τον απ κάτω. Μην σηκώνετε ή κρατάτε τον υπολογιστή σας απ την οθ νη. v Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Προσοχή κατά το χειρισµ µέσων αποθήκευσης και µονάδων δίσκου v Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µια µονάδα οπτικο δίσκου, π.χ. µια µονάδα CD, DVD ή CD-RW/DVD, µην αγγίζετε την επιϕάνεια του δίσκου ή το ϕακ της µονάδας. v Περιµένετε µέχρι να ακο σετε το CD ή DVD να στερεωθεί στη θέση του στον κεντρικ άξονα περιστροϕής της µονάδας οπτικο δίσκου (π.χ. µονάδα CD, DVD, ή CD-RW/DVD) πριν κλείσετε το συρταράκι. 4 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

13 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v Όταν εγκαταστάτε µια µονάδα σκληρο δίσκου, δισκέτας, CD, DVD ή CD-RW/DVD, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται µε τη συσκευή και εϕαρµ στε πίεση στη συσκευή µ νο εκεί που είναι απολ τως απαραίτητο. Προσοχή κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης v Να θυµάστε τους κωδικο ς πρ σβασης που ορίζετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password) ή τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο, ο εξουσιοδοτηµένος παροχέας υπηρεσιών της Lenovo δεν θα είναι σε θέση να τον ανακτήσει και ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος ή τη µονάδα σκληρο δίσκου. Άλλες σηµαντικές συµβουλές v Το modem του υπολογιστή σας µπορεί να συνδεθεί µ νο σε ένα αναλογικ τηλεϕωνικ δίκτυο ή σε ένα τηλεϕωνικ δίκτυο PSTN. Μη συνδέετε το modem σε µια γραµµή PBX (private branch exchange) ή σε οποιαδήποτε ψηϕιακή γραµµή επέκτασης τηλεϕώνου, γιατί ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στο modem σας. Οι αναλογικές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συνήθως σε σπίτια, ενώ οι ψηϕιακές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συχνά σε ξενοδοχεία ή κτίρια γραϕείων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τ πο της τηλεϕωνικής γραµµής που χρησιµοποιείτε, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής τηλεϕωνικών υπηρεσιών. v Ο υπολογιστής µπορεί να έχει τ σο µια υποδοχή Ethernet σο και µια υποδοχή modem. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε τι συνδέετε το καλώδιο επικοινωνίας στην κατάλληλη υποδοχή, ώστε να µη προκληθεί ζηµιά στην υποδοχή σ νδεσης. v ηλώστε τα προϊ ντα Lenovo που αποκτήσατε στη Lenovo (ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: Με τη δήλωση των προϊ ντων σας βοηθάτε τις αστυνοµικές αρχές να σας επιστρέψουν τον υπολογιστή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του. Επίσης παρέχετε στη Lenovo τη δυνατ τητα να σας κοινοποιήσει σηµαντικές τεχνικές πληροϕορίες και αναβαθµισµένες εκδ σεις των προϊ ντων σας. v Οποιαδήποτε αποσυναρµολ γηση ή επισκευή του υπολογιστή σας πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ επισκευής της Lenovo. v Μην τροποποιείτε ή τοποθετείτε ταινία στα µάνταλα που κρατο ν την οθ νη ανοιχτή ή κλειστή. v Μην αναποδογυρίζετε τον υπολογιστή σας ταν είναι συνδεδεµένος ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος. Με την ενέργεια αυτή µπορεί να σπάσει το ϕίς του µετασχηµατιστή. v Να ϕυλάτε τις εξωτερικές και αϕαιρέσιµες µονάδες σκληρο δίσκου, δισκέτας, CD, DVD και CD-RW/DVD πάντοτε στην κατάλληλη θήκη ή συσκευασία ταν δεν χρησιµοποιο νται. v Πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε απ τις ακ λουθες συσκευές, αγγίξτε ένα µεταλλικ τραπέζι ή ένα γειωµένο µεταλλικ αντικείµενο. Με την ενέργεια Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 5

14 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας αυτή µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς απ το σώµα σας. Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Κάρτα ExpressCard Κάρτα Smart Card Κάρτα µνήµης, π.χ. SD Card, Memory Stick, MultiMediaCard, xd-picture Card και Memory Stick Pro Card. Μονάδα µνήµης Κάρτα PCI Express Mini Card Καθαρισµ ς του καλ µµατος του υπολογιστή Συνιστάται να καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον υπολογιστή σας, ως εξής: 1. Ετοιµάστε ένα µείγµα ήπιου απορρυπαντικο κουζίνας (που δεν περιέχει σκ νη στίλβωσης ή ισχυρά χηµικά πως είναι τα οξέα ή αλκαλικά στοιχεία). Χρησιµοποιήστε ένα µείγµα απ 5 µέρη νερο και ένα µέρος απορρυπαντικο. 2. Απορροϕήστε λίγο απ το διαλυµένο απορρυπαντικ µε ένα σϕουγγάρι. 3. Σϕίγγοντας καλά το σϕουγγάρι, αποµακρ νετε το υγρ που περισσε ει. 4. Χρησιµοποιώντας το σϕουγγάρι, σκουπίστε το κάλυµµα µε κυκλικές κινήσεις, προσέχοντας να µην αϕήσετε τυχ ν πλεονάζον υγρ να στάξει. 5. Σκουπίστε την επιϕάνεια για να αποµακρ νετε το απορρυπαντικ. 6. Ξεπλ ντε το σϕουγγάρι µε καθαρ, τρεχο µενο νερ. 7. Σκουπίστε το κάλυµµα µε το καθαρ σϕουγγάρι. 8. Σκουπίστε ξανά την επιϕάνεια µε ένα στεγν και µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. 9. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει εντελώς η επιϕάνεια και αϕαιρέστε τυχ ν ίνες που έχουν µείνει στην επιϕάνεια του υπολογιστή σας. Καθαρισµ ς του πληκτρολογίου 1. Μουσκέψτε ένα µαλακ και χωρίς σκ νες πανί µε λίγη ισοπροπυλική αλκο λη για καθάρισµα. 2. Καθαρίστε το πάνω µέρος κάθε πλήκτρου µε το πανί. Καθαρίστε τα πλήκτρα ένα προς ένα. Εάν καθαρίζετε πολλά πλήκτρα µαζί, το πανί µπορεί να αγκιστρωθεί σε ένα διπλαν πλήκτρο και να του προκαλέσει ζηµιά. Βεβαιωθείτε τι δεν πέϕτουν σταγ νες υγρο πάνω ή ανάµεσα στα πλήκτρα. 3. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει το υγρ. 4. Για να αϕαιρέσετε τυχ ν ψίχουλα ή σκ νη που βρίσκονται κάτω απ τα πλήκτρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ϕυσητήρα για ϕωτογραϕική µηχανή µε ένα πινέλο ή ακ µα και τη λειτουργία του κρ ου αέρα απ το πιστολάκι για τα µαλλιά. 6 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

15 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας Σηµείωση: Αποϕ γετε να ψεκάσετε υγρ καθαρισµο απευθείας στην οθ νη ή το πληκτρολ γιο. Καθορισµ ς της οθ νης του υπολογιστή 1. Σκουπίστε την οθ νη, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σηµάδι που µοιάζει µε γρατσουνιά στην οθ νη σας, µπορεί να πρ κειται για ένα στίγµα που µεταϕέρθηκε απ το πληκτρολ γιο ταν το κάλυµµα δέχθηκε εξωτερική πίεση. 2. Σκουπίστε ή ξεσκονίστε το στίγµα, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα απαλ, στεγν πανί. 3. Εάν το στίγµα παραµένει, υγράνετε ελαϕρά ένα µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει, χρησιµοποιώντας νερ ή ένα µείγµα που να αποτελείται απ δ ο ισ ποσα µέρη ισοπροπυλικής αλκο λης και καθαρο νερο. 4. Στ ψτε το πανί για να αποµακρυνθεί σο το δυνατ ν περισσ τερο υγρ. 5. Σκουπίστε ξανά την οθ νη, µην αϕήνοντας σταγ νες να στάξουν στον υπολογιστή. 6. Βεβαιωθείτε τι η οθ νη είναι στεγνή πριν την κλείσετε. Φροντίδα για το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Οι παρακάτω ενέργειες µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (σε ορισµένα µοντέλα) ή να προκαλέσουν τη µη σωστή λειτουργία του: v Χαράκωµα της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε ένα σκληρ, αιχµηρ αντικείµενο. v Ξ σιµο της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε τα ν χια σας ή µε οποιοδήποτε σκληρ αντικείµενο. v Χρήση ή επαϕή του µηχανισµο ανάγνωσης µε βρ µικα δάχτυλα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω συνθήκες, καθαρίστε την επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, απαλ πανί που δεν χνουδιάζει: v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι βρ µικη ή έχει στίγµατα. v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι υγρή. v Ο µηχανισµ ς ανάγνωσης παρουσιάζει συχνά προβλήµατα καταγραϕής ή πιστοποίησης του δακτυλικο σας αποτυπώµατος. Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 7

16 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 8 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

17 Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Ερωτήσεις που τίθενται συχνά ιάγνωση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...17 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής ή αδράνειας Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 20 Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου..23 Πρ βληµα εκκίνησης Πρ βληµα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Άλλα προβλήµατα Σηµείωση: Ανατρέξτε στο βοήθηµα Access Help εάν το σ στηµά σας βρίσκεται σε λειτουργία και έχετε πρ σβαση στο βοήθηµα Access Help. Σε αυτ το κεϕάλαιο παρουσιάζονται πληροϕορίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αν δεν έχετε πρ σβαση στο βοήθηµα Access Help. Copyright Lenovo

18 Ερωτήσεις που τίθενται συχνά Στην εν τητα αυτή αναϕέρονται µερικές ερωτήσεις που τίθενται συχνά και σας εξηγείται πο µπορείτε να βρείτε αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εγχειρίδια που περιλαµβάνονται στο πακέτο του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην εν τητα Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις στη σελίδα 1. Ποιες προϕυλάξεις ασϕάλειας πρέπει να λαµβάνω ταν χρησιµοποιώ τον υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Πώς µπορώ να αποϕ γω την παρουσίαση προβληµάτων στον υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στην εν τητα Σηµαντικ! στη σελίδα v και στο Κεϕάλαιο 2, Φροντίδα για τον υπολογιστή σας, στη σελίδα 3 του παρ ντος Οδηγο. Μπορείτε να βρείτε περισσ τερες συµβουλές στην εν τητα Preventing στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Ποια είναι τα κ ρια στοιχεία εξοπλισµο του νέου µου υπολογιστή; Ανατρέξτε στην εν τητα Lenovo 3000 tour στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Πο µπορώ να βρω τις αναλυτικές προδιαγραϕές του υπολογιστή µου; Επισκεϕτείτε τη διε θυνση Πρέπει να αναβαθµίσω µια συσκευή ή πρέπει να αντικαταστήσω τη µονάδα σκληρο δίσκου, τη µνήµη ή το πληκτρολ γιο. Ανατρέξτε στην εν τητα Παράρτηµα Β, Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU), στη σελίδα 47 του παρ ντος Οδηγο για µια λίστα των αντικαθιστώµενων απ τον πελάτη µονάδων (CRU) και τη θέση των οδηγιών για την αϕαίρεση ή αντικατάσταση στοιχείων εξοπλισµο. Ο υπολογιστής µου δεν λειτουργεί σωστά. Μελετήστε την εν τητα Problem solving στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Στον παρ ντα Οδηγ περιγράϕονται µ νο προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας. 10 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

19 Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε το Κέντρο Υποστήριξης Πελάτων; Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 6, Βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 37 στον παρ ντα Οδηγ. Για να βρείτε τον αριθµ τηλεϕώνου του πιο κοντινο Κέντρου Υποστήριξης Πελατών, ανατρέξτε στη σελίδα Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος στη σελίδα 43. Πο µπορώ να βρω πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση. Για πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση που ισχ ει για τον υπολογιστή σας, συµπεριλαµβανοµένης της περι δου εγγ ησης και του είδους των παρεχ µενων υπηρεσιών εγγ ησης, ανατρέξτε στην εν τητα Πληροϕορίες εγγ ησης στη σελίδα 41. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 11

20 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή ιάγνωση προβληµάτων Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρ βληµα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα PC-Doctor για Windows. Για να εκτελέσετε το πρ γραµµα PC-Doctor για Windows, κάντε τα ακ λουθα: 1. Επιλέξτε Εκτέλεση (Start). 2. Επιλέξετε Όλα τα προγράµµατα (All Programs) και στη συνέχεια PC-Doctor για Windows. 3. Επιλέξτε PC-Doctor. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το πρ γραµµα PC-Doctor για Windows, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράµµατος. Προσοχή Η εκτέλεση ορισµένων ελέγχων ίσως διαρκέσει µερικά λεπτά. Βεβαιωθείτε τι διαθέτετε αρκετ χρ νο για να εκτελέσετε ολ κληρο τον έλεγχο. Μη διακ πτετε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε µε το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών (Customer Support Center), συνιστάται να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραϕής ελέγχου (test log), το οποίο σας επιτρέπει να παράσχετε πιο γρήγορα τις απαραίτητες πληροϕορίες στον τεχνικ υποστήριξης. Επίλυση προβληµάτων Εάν το πρ βληµα δεν περιγράϕεται σε αυτή την εν τητα, ανατρέξτε στο βοήθηµα Access Help. Στην εν τητα που ακολουθεί περιγράϕονται µ νο τα προβλήµατα που µπορεί να εµποδίζουν την πρ σβασή σας σε αυτ το σ στηµα βοήθειας. Μην µατα σϕαλµάτων Ακολουθεί µια λίστα µε τα µην µατα που µπορεί να παρουσιάσει το BIOS. Τα περισσ τερα απ τα µην µατα αυτά εµϕανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας POST. Σε ορισµένα µην µατα παρουσιάζονται πληροϕορίες σχετικά µια κάποια συσκευή ή εξάρτηµα, πως π.χ. η ποσ τητα της εγκατεστηµένης µνήµης. Σε άλλα µην µατα δηλώνεται κάποιο πρ βληµα µε µια συσκευή, π.χ. ο τρ πος µε τον οποίο ρυθµίστηκε. Στη δεξιά στήλη της λίστας παρέχονται επεξηγήσεις των µηνυµάτων και τρ ποι επίλυσης των αναϕερ µενων προβληµάτων. Εάν στο σ στηµά σας εµϕανίζεται κάποιο απ τα µην µατα που σηµειώνονται παρακάτω µε αστερίσκο (*), τ τε συνιστάται να καταγράψετε το µήνυµα και να επικοινωνήσετε µε τον εκπρ σωπο µάρκετινγκ. Εάν το σ στηµά σας παρουσιάσει σϕάλµα µετά την πραγµατοποίηση αλλαγών στα µενο του προγράµµατος Setup, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, ενεργοποιήστε το πρ γραµµα Setup και επαναϕέρετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ή διορθώστε το σϕάλµα. 12 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

21 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 0200 Failure Fixed Disk (Βλάβη σκληρο δίσκου) 0210 Stuck key (Κολληµένο πλήκτρο) 0211 Keyboard error (Σϕάλµα πληκτρολογίου) 0212* Keyboard Controller Failed (Σϕάλµα ελεγκτή πληκτρολογίου) 0213 Keyboard locked - Unlock key switch (Κλειδωµένο πληκτρολ γιο - Ξεκλειδώστε το πληκτρολ γιο) 0220 Monitor type does not match CMOS - Run SETUP (Ο τ πος οθ νης δεν συµϕωνεί µε το CMOS - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) 0230* Shadow RAM failed at offset: nnnn (Αποτυχία σκιώδους µνήµης RAM στο σηµείο: nnnn) 0231* System RAM failed at offset: nnnn (Η µνήµη RAM συστήµατος απέτυχε στο σηµείο: nnnn) 0232* Extended RAM failed at offset: nnnn (Η εκτεταµένη µνήµη RAM απέτυχε στο σηµείο: nnnn) 0250 System battery is dead - Replace and run SETUP (Η µπαταρία του συστήµατος είναι κενή - Αντικαταστήστε τη και εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί σωστά ή δεν έχει ρυθµιστεί σωστά. Ελέγξτε αν ο σκληρ ς δίσκος έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup. Βεβαιωθείτε τι ο τ πος του σκληρο δίσκου έχει οριστεί σωστά. Κ λλησε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολ γιο. Το πληκτρολ γιο δεν λειτουργεί. Απέτυχε η δοκιµή του ελεγκτή πληκτρολογίου (keyboard controller). Μπορεί να είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του ελεγκτή πληκτρολογίου. Ξεκλειδώστε το σ στηµα για να προχωρήσετε. Ο τ πος οθ νης δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα Setup. Η σκιώδης µνήµη RAM (shadow RAM) απέτυχε στο σηµείο έναρξης nnnn την εν τητας 64k που εντοπίστηκε το σϕάλµα. Η µνήµη RAM συστήµατος (system RAM) απέτυχε στο σηµείο έναρξης nnnn της εν τητας 64k που εντοπίστηκε το σϕάλµα. Η εκτεταµένη µνήµη RAM (extended RAM) δεν λειτουργεί ή δεν έχει ρυθµιστεί σωστά στο σηµείο έναρξης nnnn. Η ένδειξη µπαταρίας του ρολογιο CMOS δείχνει τι η µπαταρία δεν λειτουργεί πλέον. Αντικαταστήστε τη µπαταρία και εκτελέστε το πρ γραµµα Setup για να ορίσετε νέες ρυθµίσεις συστήµατος. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 13

22 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 0251 System CMOS checksum bad - Default configuration use (Μη έγκυρο ελεγκτικ άθροισµα CMOS - Χρήση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων) 0270* Real time clock error (Σϕάλµα στο ρολ ι πραγµατικο χρ νου) 0271 Check date and time settings (Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας) 0280 Previous boot incomplete - Default configuration used (Η προηγο µενη εκκίνηση ήταν ηµιτελής - Χρησιµοποιο νται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις) 0281 Memory size found by POST differed from CMOS (Το µέγεθος της µνήµης που εντοπίστηκε απ τη διαδικασία POST είναι διαϕορετικ απ το CMOS) 02D0 System cache error - Cache disabled (Σϕάλµα στη λανθάνουσα µνήµη συστήµατος - Απενεργοποιήθηκε η λανθάνουσα µνήµη) Το CMOS του συστήµατος έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί µε µη έγκυρο τρ πο, ενδεχοµένως απ µια εϕαρµογή που αλλάζει τα δεδοµένα που αποθηκε ονται στο CMOS. Το BIOS προχώρησε στην εγκατάσταση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων. Εάν δεν θέλετε τις ρυθµίσεις αυτές, εκτελέστε το πρ γραµµα Setup και καθορίστε τις δικές σας τιµές. Εάν το σϕάλµα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, ελέγξτε τη µπαταρία του συστήµατος ή επικοινωνήστε µε κάποιον αντιπρ σωπο. Το ρολ ι πραγµατικο χρ νου αποτυγχάνει κατά τον έλεγχο υλικο εξοπλισµο απ το BIOS. Ίσως χρειαστεί επισκευή της πλακέτας συστήµατος. Το BIOS διαπίστωσε τι η ηµεροµηνία ή ώρα είναι εκτ ς του ε ρους έγκυρων τιµών και προχώρησε στον ανακαθορισµ του ρολογιο πραγµατικο χρ νου. Μπορεί να απαιτείται ο ορισµ ς µιας έγκυρης ηµεροµηνίας ( ). Η προηγο µενη διαδικασία POST δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η διαδικασία POST ϕορτώνει τις προεπιλεγµένες τιµές και δίνει τη δυνατ τητα εκτέλεσης του προγράµµατος Setup. Εάν το σϕάλµα προκλήθηκε απ λανθασµένες τιµές οι οποίες δεν διορθώθηκαν στη συνέχεια, είναι πολ πιθαν να αποτ χει και η επ µενη εκκίνηση. Σε συστήµατα µε έλεγχο των καταστάσεων αναµονής, οι λανθασµένες ρυθµίσεις στο πρ γραµµα Setup µπορο ν επίσης να οδηγήσουν στον τερµατισµ της διαδικασίας POST και να προκαλέσουν την εµϕάνιση αυτο του σϕάλµατος κατά την επ µενη εκκίνηση. Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup και βεβαιωθείτε τι οι ρυθµίσεις για την κατάσταση αναµονής είναι σωστές. Το σϕάλµα αυτ διορθώνεται µε την επ µενη εκκίνηση του συστήµατος. Το µέγεθος της µνήµης που εντοπίστηκε απ τη διαδικασία POST είναι διαϕορετικ απ το CMOS. Παρουσιάστηκε σϕάλµα στη λανθάνουσα µνήµη RAM (RAM cache), η οποία απενεργοποιήθηκε απ το BIOS. Σε παλι τερες πλακέτες, ελέγξτε τις γεϕυρώσεις (jumpers) της λανθάνουσας µνήµης. Μπορεί να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη λανθάνουσα µνήµη. Απευθυνθείτε στο κατάστηµα που αγοράσατε τον υπολογιστή. Μια απενεργοποιηµένη λανθάνουσα µνήµη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απ δοση του συστήµατος. 14 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

23 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 02B0 02B1 Diskette drive A error (Σϕάλµα στη µονάδα δισκέτας A) Diskette drive B error (Σϕάλµα στη µονάδα δισκέτας B) 02B2 Incorrect Drive A type - run SETUP (Λανθασµένος τ πος µονάδας Α: - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) 02B3 Incorrect Drive B type - run SETUP (Λανθασµένος τ πος µονάδας B: - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) Η µονάδα A: ή B: είναι παρο σα αλλά παρουσιάζει σϕάλµα κατά την εκτέλεση των δοκιµών της δισκέτας BIOS POST. Βεβαιωθείτε τι έχει οριστεί ο σωστ ς τ πος δισκέτας για τη µονάδα δισκέτας στο πρ γραµµα Setup και τι η µονάδα δισκέτας έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Ο τ πος της µονάδας δισκέτας A: δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα Setup. Ο τ πος της µονάδας δισκέτας B: δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα Setup. 02F0 Ταυτ τητα CPU Αριθµ ς υποδοχής CPU για σϕάλµα πολλαπλών επεξεργαστών. 02F4* EISA CMOS not writable ( εν είναι δυνατή η εγγραϕή στο EISA CMOS) 02F5* DMA Test Failed (Αποτυχία δοκιµής DMA) 02F6* Software NMI Failed (Αποτυχία NMI λογισµικο ) 02F7* Fail - Safe Timer NMI Failed (Αποτυχία ΝΜΙ ασϕαλο ς χρονιστή) εν υπάρχει Device Address Conflict ( ιένεξη διε θυνσης συσκευής) εν υπάρχει Allocation Error for: device (Σϕάλµα κατανοµής για: συσκευή) εν υπάρχει* Failing Bits: nnnn (Bits που παρουσιάζουν πρ βληµα: nnnn) Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: δεν είναι δυνατή η εγγραϕή στο EISA CMOS. Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: εν είναι δυνατή η εγγραϕή στους εκτεταµένους καταχωρητές DMA (extended Direct Memory Access registers). Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: εν είναι δυνατή η δηµιουργία NMI (Non-Maskable Interrupt) λογισµικο. Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: Ο ασϕαλής χρονιστής (fail-safe timer) χρειάζεται πολ χρ νο για να ολοκληρώσει. ιένεξη διε θυνσης για την καθορισµένη συσκευή. Εκτελέστε το ISA ή EISA Configuration Utility για την επίλυση της διένεξης π ρων για την καθορισµένη συσκευή. Ο δεκαεξαδικ ς αριθµ ς nnnn είναι ένας χάρτης των bits στη διε θυνση της µνήµης RAM που απέτυχε η δοκιµή µνήµης. Κάθε άσος (1) στο χάρτη αντιπροσωπε ει ένα bit που παρουσιάζει πρ βληµα. Ανατρέξτε στα παραπάνω σϕάλµατα 230, 231 ή 232 για να βρείτε το σηµείο έναρξης της διε θυνσης µνήµης που παρουσιάζεται το σϕάλµα στη µνήµη συστήµατος, στην εκτεταµένη µνήµη ή στη σκιώδη µνήµη. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 15

24 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή εν υπάρχει Invalid System Configuration Πρ βληµα µε τα δεδοµένα NVRAM (CMOS). Data (Μη έγκυρα δεδοµένα ρυθµίσεων συστήµατος) εν υπάρχει I/O device IRQ conflict ( ιένεξη IRQ συσκευής εισ δου/εξ δου) εν υπάρχει One or more I2O Block Storage Devices were excluded from the Setup Boot menu (Μία ή περισσ τερες συσκευές αποθήκευσης σε εν τητες I2O αποκλείστηκαν απ το µενο εκκίνησης του προγράµµατος Setup) εν υπάρχει Operating system not found ( εν εντοπίστηκε λειτουργικ σ στηµα) εν υπάρχει* Parity Check 1 nnnn (Έλεγχος ισοτιµίας 1 nnnn) εν υπάρχει* Parity Check 2 nnnn (Έλεγχος ισοτιµίας 2 nnnn) εν υπάρχει Press F1 to resume, F2 to Setup, F3 for previous (Πατήστε F1 για συνέχιση, F2 για το πρ γραµµα Setup, F3 για επιστροϕή) Σϕάλµα διένεξης IRQ συσκευής εισ δου/εξ δου (I/O). εν επαρκεί ο χώρος στον πίνακα IPL για την παρουσίαση λων των εγκατεστηµένων συσκευών αποθήκευσης σε εν τητες I2O. Επαληθε στε τα ακ λουθα: Η µονάδα σκληρο δίσκου έχει εγκατασταθεί σωστά. Στη µονάδα δισκέτας έχει τοποθετηθεί δισκέτα εκκίνησης. Εάν το µήνυµα σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ελέγξτε τη σειρά εκκίνησης χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα BIOS Utility. Εντοπίστηκε σϕάλµα ισοτιµίας (parity) στο δίαυλο συστήµατος (system bus). Το BIOS επιχειρεί να εντοπίσει τη διε θυνση και να την παρουσιάσει στην οθ νη. Εάν δεν µπορεί να εντοπίσει τη διε θυνση, θα παρουσιάσει τους χαρακτήρες????. Η ισοτιµία είναι µια µέθοδος ελέγχου σϕαλµάτων σε δυαδικά δεδοµένα. Ένα σϕάλµα ισοτιµίας αποτελεί µια ένδειξη τι έχουν αλλοιωθεί κάποια δεδοµένα. Εντοπίστηκε σϕάλµα ισοτιµίας (parity) στο δίαυλο εισ δου/εξ δου (I/O bus). Το BIOS επιχειρεί να εντοπίσει τη διε θυνση και να την παρουσιάσει στην οθ νη. Εάν δεν µπορεί να εντοπίσει τη διε θυνση, θα παρουσιάσει τους χαρακτήρες????. Το µήνυµα αυτ εµϕανίζεται µετά απ κάθε µήνυµα σϕάλµατος ταν υπάρχει δυνατ τητα αποκατάστασης. Πατήστε F1 για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκκίνησης ή F2 για να ανοίξετε το πρ γραµµα Setup και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Πατήστε F3 για να επιστρέψετε στην προηγο µενη οθ νη (συνήθως στην περίπτωση εν ς σϕάλµατος απ δοσης αρχικών τιµών ή προσθήκης ROM, π.χ. µια πρ σθετη κάρτα). Καταγράψτε και ακολουθήστε τις πληροϕορίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. 16 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

25 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα: Όταν ενεργοποιήσω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη και δεν ακο γεται κανένα ηχητικ σήµα κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Σηµείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ακο σατε ηχητικά σήµατα, κλείστε τον υπολογιστή, ανάψτε τον ξανά και ακο στε πιο προσεκτικά. Εάν χρησιµοποιείτε µια εξωτερική οθ νη, ανατρέξτε στην εν τητα Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή στη σελίδα 20. Λ ση: Εάν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης χρήστη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης χρήστη. Γράψτε το σωστ κωδικ πρ σβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν δεν εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης χρήστη, τ τε µπορεί να έχει οριστεί το ελάχιστο επίπεδο ϕωτειν τητας της οθ νης. Ρυθµίστε το επίπεδο ϕωτειν τητας χρησιµοποιώντας το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F11. Εάν η οθ νη παραµένει κενή, βεβαιωθείτε τι: v Η µπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά. v Έχει συνδεθεί µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και το καλώδιο ρε µατος έχει συνδεθεί στην πρίζα. v Ο υπολογιστής έχει τεθεί σε λειτουργία (πατήστε ξανά το διακ πτη λειτουργίας για να είστε βέβαιοι). Εάν έχετε ελέγξει τα παραπάνω στοιχεία, αλλά η οθ νη παραµένει ωστ σο κενή, τ τε ζητήστε την επισκευή του υπολογιστή. Πρ βληµα: Όταν ενεργοποιήσω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη, αλλά ακο ω δ ο ή περισσ τερα ηχητικά σήµατα. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι η κάρτα µνήµης έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, αλλά η οθ νη παραµένει κενή και ακο γονται πέντε ηχητικά σήµατα, τ τε ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Πρ βληµα: Η οθ νη γίνεται κενή ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Λ ση: Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προϕ λαξης οθ νης ή η λειτουργία διαχείρισης ενέργειας. Αγγίξτε το πλαίσιο αϕής ή πατήστε κάποιο πλήκτρο για να βγείτε απ τη λειτουργία προϕ λαξης οθ νης, ή πατήστε το διακ πτη λειτουργίας για να βγείτε απ την κατάσταση αναµονής (standby) ή αδράνειας (hibernation). Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης Πρ βληµα: Ξέχασα τον κωδικ πρ σβασής µου. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 17

26 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Λ ση: Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εκκίνησης (power-on password), θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο (HDD password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς επισκευής δεν µπορεί να ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασής σας ή να ανακτήσει δεδοµένα απ το σκληρ δίσκο. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδητηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει τη µονάδα σκληρο δίσκου. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς επισκευής της Lenovo δεν µπορεί να σας το ακυρώσει. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδητηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει την πλακέτα συστήµατος. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Πρ βληµα: Εµϕανίζεται ένας αριθµ ς ταν πληκτρολογείτε ένα γράµµα. Λ ση: Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώµατος αριθµητικο πεδίου. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε Fn + Delete. Πρ βληµα: Όλα ή ορισµένα πλήκτρα του εξωτερικο αριθµητικο πληκτρολογίου δεν λειτουργο ν. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι το εξωτερικ αριθµητικ πληκτρολ γιο έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής ή αδράνειας Πρ βληµα: Ο υπολογιστής µεταβαίνει αναπάντεχα στην κατάσταση αναµονής (standby). Λ ση: Όταν ο επεξεργαστής υπερθερµαίνεται, ο υπολογιστής µεταβαίνει αυτ µατα σε κατάσταση αναµονής (standby), επιτρέποντας έτσι τη µείωση της θερµοκρασίας του και την προστασία του επεξεργαστή και άλλων εσωτερικών στοιχείων. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις για τη µετάβαση σε κατάσταση αναµονής. Πρ βληµα: Ο υπολογιστής µεταβαίνει σε κατάσταση αναµονής (standby) (ανάβει η σχετική ενδεικτική λυχνία) αµέσως µετά την εκτέλεση της διαδικασίας POST (Power-on self-test). Λ ση: Βεβαιωθείτε τι: v Η µπαταρία είναι ϕορτισµένη. v Η θερµοκρασία λειτουργίας είναι εντ ς αποδεκτών ορίων. Ανατρέξτε στις Προδιαγραϕές στη σελίδα 50. Εάν η µπαταρία είναι ϕορτισµένη και η θερµοκρασία είναι εντ ς αποδεκτών ορίων, τ τε στείλτε τον υπολογιστή για επισκευή. 18 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

27 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Εµϕανίζεται το µήνυµα "critical low-battery error" (κρίσιµο σϕάλµα χαµηλής στάθµης µπαταρίας) και ο υπολογιστής σβήνει αµέσως. Λ ση: Η στάθµη της µπαταρίας είναι πολ χαµηλή. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή ή αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια άλλη που είναι πλήρως ϕορτισµένη. Πρ βληµα: Όταν πατήσετε το πλήκτρο Fn για να επιστρέψετε απ την κατάσταση αναµονής (standby), η οθ νη του υπολογιστή παραµένει κενή. Λ ση: Ελέγξτε εάν έχει αποσυνδεθεί ή απενεργοποιηθεί µια εξωτερική οθ νη ενώ ο υπολογιστής βρισκ ταν σε κατάσταση αναµονής. Εάν αποσυνδέσατε ή απενεργοποιήσατε την εξωτερική οθ νη, συνδέστε την ή ενεργοποιήστε την πριν επαναϕέρετε τον υπολογιστή απ την κατάσταση αναµονής. Όταν επαναϕέρετε τον υπολογιστή απ την κατάσταση αναµονής χωρίς να συνδέσετε ή να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθ νη και η οθ νη του υπολογιστή παραµένει κενή, πατήστε Fn+F7 για να ενεργοποιήσετε την οθ νη του υπολογιστή. Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F7 για να εϕαρµ σετε κάποιο σχήµα παρουσίασης, πατήστε Fn+F7 τουλάχιστον τρεις ϕορές µέσα σε τρία δευτερ λεπτα ώστε να επαναϕέρετε την εικ να στην οθ νη του υπολογιστή. Πρ βληµα: Ο υπολογιστής δεν επιστρέϕει απ την κατάσταση αναµονής (standby) ή οι ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρε µατος και κατάστασης αναµονής παραµένουν αναµµένες και ο υπολογιστής δεν λειτουργεί. Λ ση: Εάν το σ στηµα δεν επιστρέψει απ την κατάσταση αναµονής, ενδέχεται να έχει µεταβεί αυτ µατα σε κατάσταση αναµονής ή αδράνειας επειδή η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναµονής. v Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη, τ τε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναµονής. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Fn. v Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναµµένη, τ τε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αδράνειας (hibernation) ή απενεργοποίησης (power-off). Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και στη συνέχεια πατήστε το διακ πτη λειτουργίας για να τεθεί ο υπολογιστής ξανά σε λειτουργία. Εάν το σ στηµα και πάλι δεν επιστρέψει απ την κατάσταση αναµονής, µπορεί να µην αποκρίνεται πλέον και να µην είναι δυνατ ς ο τερµατισµ ς της λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Εάν δεν έχετε αποθηκε σει τα δεδοµένα σας, µπορεί αυτά να χαθο ν. Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κρατήστε πατηµένο το διακ πτη λειτουργίας για 4 δευτερ λεπτα ή παραπάνω. Εάν το σ στηµα ακ µα δεν επανεκκινηθεί, αϕαιρέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος και την µπαταρία. Πρ βληµα: Ο συνδυασµ ς πλήκτρων Fn+F3 δεν έχει ως αποτέλεσµα την εµϕάνιση µιας κενής οθ νης. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 19

28 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Λ ση: Το Windows XP επιτρέπει την ταυτ χρονη σ νδεση περισσ τερων του εν ς χρηστών στο σ στηµα. Εάν είστε ο πρώτος χρήστης που συνδέθηκε στο σ στηµα, τ τε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F3. ιαϕορετικά ο συνδυασµ ς πλήκτρων δεν θα λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Πρ βληµα: Ο συνδυασµ ς πλήκτρων Fn+F12 δεν οδηγεί στη µετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση αδράνειας (hibernation). Λ ση: Ο υπολογιστής δεν µπορεί να µεταβεί σε κατάσταση αδράνειας: v Εάν χρησιµοποιείτε κάποια υποδοχή κάρτας ExpressCard επικοινωνίας. Για να µεταβείτε σε κατάσταση αδράνειας, τερµατίστε το πρ γραµµα επικοινωνίας και στη συνέχεια αϕαιρέστε την κάρτα ExpressCard ή απενεργοποιήστε την υποδοχή της κάρτας ExpressCard. Πατήστε στο εικονίδιο Ασϕαλής κατάργηση συσκευών υλικο (Safely Remove Hardware) στη γραµµή εργασιών. v Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατ τητα µετάβασης σε κατάσταση αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατ τητα αυτή, κάντε τα ακ λουθα: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start). 2. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια Επιδ σεις και συντήρηση (Performance and maintenance). 3. Επιλέξτε Επιλογές ενέργειας (Power options). Ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων των επιλογών ενέργειας. Πατήστε στην καρτέλα Αδρανοποίηση (Hibernate). 4. Επιλέξτε το τετραγωνίδιο Ενεργοποίηση αδρανοποίησης. 5. Πατήστε OK. Σηµείωση: Μπορείτε να µεταβείτε σε κατάσταση αδράνειας πατώντας το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F12 µ νο αν έχει εγκατασταθεί το πρ γραµµα οδήγησης διαχείρισης ενέργειας (PM) της Lenovo στον υπολογιστή σας. Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή Πρ βληµα: Εµϕανίζεται το µήνυµα Unable to create overlay window ( εν είναι δυνατή η δηµιουργία επικαλυπτ µενου παραθ ρου) ταν επιχειρείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κάποιου DVD. ή εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο ή DVD ή η εκτέλεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή η ποι τητα της εικ νας τους είναι πολ κακή. Λ ση: Κάντε ένα απ τα ακ λουθα: v Εάν χρησιµοποιείτε χρώµατα 32-bit, αλλάξτε την ανάλυση χρωµάτων σε 16-bit. v Εάν χρησιµοποιείτε επιϕάνεια εργασίας µε διαστάσεις ή µεγαλ τερες, µειώστε τις διαστάσεις αυτές, καθώς και το βάθος χρωµάτων. Πρ βληµα: Η οθ νη είναι κενή. 20 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

29 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Λ ση: Πατήστε Fn+F7 για επαναϕορά της εικ νας. Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F7 για να εϕαρµ σετε κάποιο σχήµα παρουσίασης, πατήστε Fn+F7 τουλάχιστον τρεις ϕορές µέσα σε τρία δευτερ λεπτα ώστε να επαναϕέρετε την εικ να στην οθ νη του υπολογιστή.εάν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ή χρησιµοποιείτε τη µπαταρία και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης µπαταρίας είναι αναµµένη (πράσινη), τ τε πατήστε Fn+F11 για να αυξήσετε τη ϕωτειν τητα της οθ νης. Εάν το πρ βληµα εξακολουθεί να εµϕανίζεται, εϕαρµ στε τη λ ση για το παρακάτω πρ βληµα. Πρ βληµα: Ορισµένες κουκκίδες λείπουν ή εµϕανίζονται ξεθωριασµένες ή πολ έντονες στην οθ νη κάθε ϕορά που ανοίγετε τον υπολογιστή σας. Λ ση: Πρ κειται για ένα χαρακτηριστικ της τεχνολογίας TFT. Η οθ νη του υπολογιστή σας περιέχει πολλο ς ηµιαγωγο ς TFT (thin-film transistors). Ένας µικρ ς αριθµ ς αυτών των στοιχείων τρανσίστορ µπορεί να µη λειτουργο ν σωστά, µε αποτέλεσµα να λείπουν κάποιες κουκκίδες ή να εµϕανίζονται ξεθωριασµένες ή πολ έντονες. Πρ βληµα: Εµϕανίζονται λανθασµένοι χαρακτήρες στην οθ νη. Λ ση: Εγκαταστήσατε σωστά το λειτουργικ σ στηµα ή την εϕαρµογή; Εάν ναι, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Πρ βληµα: Οι πληροϕορίες στην οθ νη είναι δυσανάγνωστες ή διαστρεβλωµένες. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 21

30 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Λ ση: Βεβαιωθείτε τι: v Το πρ γραµµα οδήγησης οθ νης (display device driver) έχει εγκατασταθεί σωστά. v Η ανάλυση οθ νης και η ποι τητα χρωµάτων έχουν οριστεί σωστά. v Ο τ πος οθ νης είναι σωστ ς. Για να ελέγξετε αυτές τις ρυθµίσεις, κάντε τα ακ λουθα: Πατήστε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιο στην επιϕάνεια εργασίας και επιλέξτε Ιδι τητες για να ανοίξει το παράθυρο Ιδι τητες οθ νης (Display Properties). 1. Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθµίσεις (Settings). 2. Βεβαιωθείτε τι η ανάλυση οθ νης και η ποι τητα χρωµάτων έχουν οριστεί σωστά. 3. Επιλέξτε Για προχωρηµένους (Advanced). 4. Επιλέξτε την καρτέλα Προσαρµογέας (Adapter). 5. Βεβαιωθείτε τι το νοµα του προγράµµατος οδήγησης συσκευής εµϕανίζεται στο παράθυρο µε τις πληροϕορίες για τον προσαρµογέα. Σηµείωση: Το νοµα του προγράµµατος πλοήγησης συσκευής διαϕέρει ανάλογα µε το ολοκληρωµένο κ κλωµα βίντεο (video chip) που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. 6. Πατήστε το κουµπί Ιδι τητες (Properties). Επιλέξτε το τετραγωνίδιο Κατάσταση συσκευής (Device status) και βεβαιωθείτε τι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν χι, πατήστε το κουµπί Αντιµετώπιση προβληµάτων (Troubleshoot). 7. Επιλέξτε την καρτέλα Οθ νη (Monitor). 8. Βεβαιωθείτε τι οι πληροϕορίες είναι σωστές. 9. Πατήστε το κουµπί Ιδι τητες (Properties). Επιλέξτε το τετραγωνίδιο Κατάσταση συσκευής (Device status) και βεβαιωθείτε τι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν χι, πατήστε το κουµπί Αντιµετώπιση προβληµάτων (Troubleshoot). Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα: εν είναι δυνατή η πλήρης ϕ ρτιση της µπαταρίας µε χρήση της µεθ δου του τερµατισµο λειτουργίας (power-off) στον τυπικ χρ νο ϕ ρτισης για τον υπολογιστή σας. Λ ση: Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην κατηγορία Battery and power κάτω απ Troubleshooting στην εν τητα Problem solving στο βοήθηµα Access Help. Πρ βληµα: Η λειτουργία του υπολογιστή σας τερµατίζεται πριν εµϕανιστεί η ένδειξη κατάστασης µπαταρίας κενή. ή Ο υπολογιστής σας λειτουργεί µετά την εµϕάνιση της ένδειξης κατάστασης µπαταρίας κενή. Λ ση: Αποϕορτίστε την µπαταρία και ϕορτίστε την ξανά. Πρ βληµα: Ο χρ νος λειτουργίας για µια πλήρως ϕορτισµένη λειτουργία είναι πολ σ ντοµος. Λ ση: Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην κατηγορία Battery and power κάτω απ Troubleshooting στην εν τητα Problem solving στο βοήθηµα Access Help. Πρ βληµα: Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί µε µια πλήρως ϕορτισµένη µπαταρία. 22 Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

31 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Λ ση: Μπορεί να είναι ενεργή η προστασία υπέρτασης (surge protector) στην µπαταρία. Κλείστε τον υπολογιστή για ένα λεπτ για να γίνει επαναϕορά της προστασίας υπέρτασης. Στη συνέχεια ανάψτε τον υπολογιστή ξανά. Πρ βληµα: Η µπαταρία δεν ϕορτίζεται. Λ ση: Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην κατηγορία Battery and power κάτω απ Troubleshooting στην εν τητα Problem solving στο βοήθηµα Access Help. Πρ βληµα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου Πρ βληµα: Η µονάδα σκληρο δίσκου δεν λειτουργεί. Λ ση: Στο µενο Boot του προγράµµατος BIOS Setup Utility, βεβαιωθείτε τι η µονάδα σκληρο δίσκου έχει συµπεριληϕθεί σωστά στη σειρά εκκίνησης (Boot Sequence). Πρ βληµα εκκίνησης Πρ βληµα: εν γίνεται εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows. Λ ση: Χρησιµοποιήστε το χώρο εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery για να λ σετε ή να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήµατος που αντιµετωπίζετε. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το πρ γραµµα Rescue and Recovery, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 4, Επιλογές αποκατάστασης, στη σελίδα 25. Πρ βληµα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Πρ βληµα: εν είναι δυνατή η καταχώρηση ή η ανάγνωση του δακτυλικο σας αποτυπώµατος. Λ ση: Για να βελτιώσετε την κατάσταση, δοκιµάστε τα ακ λουθα: v Καθαρίστε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας. v Καταχωρήστε και χρησιµοποιήστε κάποιο άλλο δάχτυλο για την εξακρίβωση στοιχείων. v Εάν τα χέρια σας είναι πολ στεγνά, βρέξτε τα ελαϕρά µε κάποιο λοσι ν. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην κατηγορία Fingerprint reader κάτω απ Troubleshooting στην εν τητα Problem solving στο βοήθηµα Access Help. Άλλα προβλήµατα Πρ βληµα: Ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται. Λ ση: v Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, κρατήστε πατηµένο το διακ πτη λειτουργίας για 4 δευτερ λεπτα ή παραπάνω. Εάν ο υπολογιστής συνεχίζει να µην αποκρίνεται, αϕαιρέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος και τη µπαταρία. v Ο υπολογιστής σας µπορεί να κλειδωθεί ταν µεταβεί σε κατάσταση αναµονής κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας επικοινωνίας. Απενεργοποιήστε το χρονιστή για τη µετάβαση σε κατάσταση αναµονής ταν εργάζεστε στο δίκτυο. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 23

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων Σημείωση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2350 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2004 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά TravelMate 2350 Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505 Σειρά VG-X505 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση 2004 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 4050. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 4050. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 4050 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2004 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά TravelMate 4050 Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και σηµεία προσοχής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιµοποιείτε καλύτερα τον

Διαβάστε περισσότερα