ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων"

Transcript

1 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

2

3 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) v Πληροϕορίες σχετικά µε την ασ ρµατη σ νδεση στο δίκτυο στο Access Help και στο Παράρτηµα, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 71. v ήλωση συµµ ρϕωσης (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) Πρώτη έκδοση (Μάρτιος 2007) Copyright Lenovo Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σηµαντικ! v Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις...1 Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο ThinkVantage Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad Σηµαντικές συµβουλές Προσεκτική επιλογή της θέσης και του τρ που εργασίας Προσοχή κατά το χειρισµ του υπολογιστή.4 Προσοχή κατά τη µεταϕορά του υπολογιστή.5 Προσοχή κατά το χειρισµ µέσων αποθήκευσης και µονάδων δίσκου Προσοχή κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης Άλλες σηµαντικές συµβουλές Καθαρισµ ς του καλ µµατος του υπολογιστή 7 Καθαρισµ ς του πληκτρολογίου Καθαρισµ ς της οθ νης του υπολογιστή...7 Φροντίδα για το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ιάγνωση προβληµάτων ιαγνωστικ πρ γραµµα σκληρο δίσκου..12 ιάγνωση προβληµάτων µε χρήση του PC-Doctor απ το διαµέρισµα συντήρησης..13 Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...23 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Πρ βληµα µε τη συσκευή κατάδειξης...24 Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής ή αδράνειας Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 26 Προβλήµατα µε τη µπαταρία Προβλήµατα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου 30 Προβλήµατα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Πρ βληµα εκκίνησης Άλλα προβλήµατα Εκκίνηση του BIOS Setup Utility Κεϕάλαιο 4. Επιλογές αποκατάστασης.. 35 Το πρ γραµµα Rescue and Recovery Επαναϕορά εργοστασιακών περιεχοµένων..35 Αποκατάσταση δεδοµένων Κεϕάλαιο 5. Αναβάθµιση και αντικατάσταση συσκευών Αντικατάσταση της µπαταρίας Αναβάθµιση της µονάδας σκληρο δίσκου...40 Αντικατάσταση µνήµης Κεϕάλαιο 6. Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών Λήψη βοήθειας απ το διαδίκτυο Επικοινωνία µε το Κέντρο υποστήριξης πελατών 52 Λήψη βοήθειας σε λο τον κ σµο Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος Παράρτηµα Α. Πληροϕορίες εγγ ησης.. 59 Είδη υπηρεσιών εγγ ησης Παράρτηµα Β. Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU) Παράρτηµα Γ. Χαρακτηριστικά και προδιαγραϕές Χαρακτηριστικά Προδιαγραϕές Παράρτηµα. Ειδικές παρατηρήσεις.. 71 Ειδικές παρατηρήσεις Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης 72 Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία ήλωση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ Copyright Lenovo 2007 iii

6 ήλωση συµµ ρϕωσης µε τα βιοµηχανικά πρ τυπα του Καναδά περί ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών συσκευών Κατηγορίας Α Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada ήλωση συµµ ρϕωσης µε την Οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλωση σχετικά µε τις συσκευές Κατηγορίας Β απ τον ιαπωνικ οργανισµ VCCI...75 ηλώσεις σχετικά µε την απ ρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων στην ΕΕ...75 Ειδοποίηση για χρήστες στις Η.Π.Α Προσϕορά λογισµικο IBM Lotus Εµπορικά σήµατα Ευρετήριο iv ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

7 Σηµαντικ! Όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία, µπορεί να θερµαίνονται η βάση, το στήριγµα καρπών και κάποια άλλα µέρη του υπολογιστή. Μην αϕήνετε τα θερµά µέρη του υπολογιστή σε επαϕή µε τα χέρια, το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, µην ακουµπάτε τις παλάµες σας για εκτεταµένο χρονικ διάστηµα στο στήριγµα καρπών. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Η ποσ τητα της θερµ τητας εξαρτάται απ το επίπεδο των δραστηριοτήτων του συστήµατος ή το επίπεδο ϕ ρτισης της µπαταρίας. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. Συνιστάται να διακ πτετε κατά διαστήµατα τη χρήση του πληκτρολογίου σηκώνοντας τα χέρια απ το στήριγµα καρπών και να µη χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα. Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, αυτ ς παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Copyright Lenovo 2007 v

8 Σηµαντικ! Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: σβήστε το, πατήστε Fn+F4 για να µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (standby) ή πατήστε Fn+F12 για να µεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι η ϕωτεινή ένδειξη παροχής ρε µατος είναι σβηστή. Έτσι αποϕε γεται η πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και η πιθανή απώλεια δεδοµένων. Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατζουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή σας, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. vi ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

9 Σηµαντικ! Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕ γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο, και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ νερ ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σηµαντικ! vii

10 Σηµαντικ! viii ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

11 Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις Οδηγίες εγκατάστασης Παρέχουν πληροϕορίες για την αποσυσκευασία του υπολογιστή ThinkPad και την έναρξη των εργασιών σας µε αυτ ν. Περιλαµβάνουν µερικές χρήσιµες συµβουλές για νέους χρήστες και περιγράϕουν το λογισµικ που είναι προεγκατεστηµένο απ τη Lenovo. Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων (ο παρών οδηγ ς) Παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε την απαιτο µενη ϕροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad, βασικές πληροϕορίες για την επίλυση προβληµάτων, πληροϕορίες βοήθειας και επισκευής και πληροϕορίες εγγ ησης για τον υπολογιστή σας. Οι πληροϕορίες επίλυσης προβληµάτων που παρέχονται στον παρ ντα Οδηγ αϕορο ν µ νο σε προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στο αναλυτικ ηλεκτρονικ εγχειρίδιο που ονοµάζεται Access Help, το οποίο βρίσκεται προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή ThinkPad. Access Help Πρ κειται για ένα αναλυτικ ηλεκτρονικ εγχειρίδιο που παρέχει απαντήσεις στις περισσ τερες ερωτήσεις σας σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή σας. Επιπλέον, σας βοηθά να ρυθµίσετε τις προεγκατεστηµένες λειτουργίες και εργαλεία, καθώς και να επιλ σετε διάϕορα προβλήµατα. Για να ανοίξετε το Access Help, κάντε ένα απ τα εξής: v Πατήστε το πλήκτρο ThinkVantage. Στην εν τητα Quick Links στο Productivity Center, επιλέξτε Access on-system help. v Επιλέξτε Έναρξη (Start), Όλα τα προγράµµατα (All Programs) (ή Προγράµµατα (Programs) στα Windows 2000 για ορισµένα µοντέλα) και στη συνέχεια επιλέξτε ThinkVantage. Επιλέξτε Access Help. Productivity Center Παρέχει ε κολη πρ σβαση σε εργαλεία λογισµικο και σηµαντικο ς δικτυακο ς τ πους της Lenovo, εξαλείϕοντας έτσι την ανάγκη για άλλα εγχειρίδια αναϕοράς. Για να ανοίξετε το Productivity Center, πατήστε το µπλε πλήκτρο ThinkVantage στο πληκτρολ γι σας. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του πλήκτρου ThinkVantage, ανατρέξτε στην εν τητα Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο ThinkVantage στη σελίδα 2. Copyright Lenovo

12 Ε ρεση πληροϕοριών Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Περιέχει γενικές οδηγίες ασϕάλειας και την πλήρη Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo. ήλωση συµµ ρϕωσης Συµπληρώνει τον παρ ντα Οδηγ. ιαβάστε την πριν χρησιµοποιήσετε τις δυνατ τητες ασ ρµατης σ νδεσης του υπολογιστή ThinkPad. Ο υπολογιστής ThinkPad συµµορϕώνεται µε τα πρ τυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασϕάλειας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει εγκριθεί για ασ ρµατη χρήση. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή ThinkPad σε αυστηρή συµµ ρϕωση µε τους τοπικο ς κανονισµο ς περί ραδιοσυχνοτήτων. Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο ThinkVantage Το πλήκτρο ThinkVantage µπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις ταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί κανονικά, ή ακ µα και σε περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κανονικά. Πατήστε το πλήκτρο ThinkVantage για να ανοίξετε το Productivity Center και να αποκτήσετε πρ σβαση σε κατατοπιστικές εικονογραϕηµένες οδηγίες για να ξεκινήσετε τις εργασίες σας και να παραµείνετε παραγωγικοί. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο ThinkVantage για να διακ ψετε τη σειρά εκκίνησης του υπολογιστή σας και να ορίσετε την έναρξη του χώρου εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα Windows, απ το οποίο δεν επηρεάζεται. 2 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

13 Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad Αν και ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αξι πιστα σε κανονικά περιβάλλοντα εργασίας, είναι απαραίτητο να εϕαρµ ζετε κάποιους απλο ς καν νες κοινής λογικής ταν τον χειρίζεστε. Ακολουθώντας αυτές τις σηµαντικές συµβουλές, θα µπορέσετε να έχετε την καλ τερη δυνατή απ δοση καθώς απολαµβάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας. Σηµαντικές συµβουλές Προσεκτική επιλογή της θέσης και του τρ που εργασίας v Όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία, µπορεί να θερµαίνονται η βάση, το στήριγµα καρπών και κάποια άλλα µέρη του υπολογιστή. Μην αϕήνετε τα θερµά µέρη του υπολογιστή σε επαϕή µε τα χέρια, το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, µην ακουµπάτε τις παλάµες σας για εκτεταµένο χρονικ διάστηµα στο στήριγµα καρπών. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Η ποσ τητα της θερµ τητας εξαρτάται απ το επίπεδο των δραστηριοτήτων του συστήµατος ή το επίπεδο ϕ ρτισης της µπαταρίας. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. Συνιστάται να διακ πτετε κατά διαστήµατα τη χρήση του πληκτρολογίου σηκώνοντας τα χέρια απ το στήριγµα καρπών και να µη χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα. v Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, αυτ ς παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. v Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. Copyright Lenovo

14 Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad v Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕ γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ το νερ, ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. v Αποθηκε στε τα υλικά συσκευασίας σε ασϕαλή χώρο µακριά απ παιδιά για να αποϕ γετε τον κίνδυνο ασϕυξίας απ πλαστικές σακο λες. v Μην τοποθετείτε µαγνήτες, ενεργοποιηµένα κινητά τηλέϕωνα, ηλεκτρικές συσκευές ή µεγάϕωνα κοντά στον υπολογιστή (σε απ σταση µικρ τερη των 13 cm). v Αποϕε γετε να εκθέτετε τον υπολογιστή σε ακραίες θερµοκρασίες (κάτω των 5 C ή πάνω απ 35 C). v Ορισµένες συσκευές, πως οι ϕορητοί ανεµιστήρες και οι ιονιστές αέρα, παράγουν αρνητικά ι ντα. Εάν ένας υπολογιστής βρίσκεται κοντά σε µια τέτοια συσκευή και εκτίθεται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε αέρα που περιέχει αρνητικά ι ντα, ενδέχεται να υποστεί ηλεκτροστατική ϕ ρτιση. Μια τέτοια ϕ ρτιση µπορεί να εκϕορτιστεί µέσω των χεριών σας ταν αγγίξετε το πληκτρολ γιο ή άλλα µέρη του υπολογιστή ή µέσω των συσκευών Ι/O που συνδέονται σε αυτ ν. Παρ λο που αυτ το είδος ηλεκτροστατικής εκϕ ρτισης (ESD) είναι το αντίθετο απ την εκϕ ρτιση µέσω του σώµατος ή των ρο χων σας προς τον υπολογιστή, συνεπάγεται τους ίδιους κινδ νους για τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιο νται οι επιπτώσεις µιας ηλεκτροστατικής ϕ ρτισης. Όµως, µια ηλεκτροστατική ϕ ρτιση που υπερβαίνει κάποιο ριο αυξάνει τον κίνδυνο µιας ηλεκτροστατικής εκϕ ρτισης (ESD). Συνεπώς, ταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή κοντά σε µια συσκευή που µπορεί να παράγει αρνητικά ι ντα, συνιστάται να δώσετε ιδιαίτερη σηµασία στα ακ λουθα: Αποϕε γετε την άµεση έκθεση του υπολογιστή σας στον αέρα που προέρχεται απ µια συσκευή που µπορεί να παράγει αρνητικά ι ντα. Τοποθετείτε τον υπολογιστή και τις περιϕερειακές του συσκευές σο µακριά γίνεται απ τέτοιες συσκευές. Όταν είναι εϕικτ, µεριµνήστε για τη γείωση του υπολογιστή σας, διευκολ νοντας έτσι την ασϕαλή ηλεκτροστατική εκϕ ρτιση. Σηµείωση: εν παράγουν λοι οι κινητοί ανεµιστήρες και ιονιστές αέρα υψηλά επίπεδα ηλεκτοστατικής ϕ ρτισης. Προσοχή κατά το χειρισµ του υπολογιστή v Μην τοποθετείτε αντικείµενα (ο τε χαρτί) ανάµεσα στην οθ νη και το πληκτρολ γιο ή κάτω απ το πληκτρολ γιο. v Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατσουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε, προκαλείτε δονήσεις ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. 4 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

15 Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad v Η οθ νη του υπολογιστή σας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανοίγει και να χρησιµοποιείται σε γωνία που είναι ελαϕρώς µεγαλ τερη των 90 µοιρών. Μην ανοίγετε την οθ νη σε γωνία ε ρους που ξεπερνά τις 180 µοίρες, καθώς αυτ µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην άρθρωση ανάµεσα στην οθ νη και το σώµα του υπολογιστή. Προσοχή κατά τη µεταϕορά του υπολογιστή v Πριν µεταϕέρετε τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε τι έχετε αποµακρ νει τυχ ν µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, έχετε απενεργοποιήσει τις συνδεδεµένες συσκευές και αποσυνδέσει τυχ ν καλώδια. v Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας είναι σε κατάσταση αναµονής (standby) ή σε κατάσταση αδράνειας (hibernation), ή απενεργοποιηµένος, πριν τον µεταϕέρετε. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γεται η πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και η απώλεια δεδοµένων. v Όταν σηκώνετε τον υπολογιστή σας, σο είναι ενεργ ς, κρατήστε τον απ κάτω. Μην σηκώνετε ή κρατάτε τον υπολογιστή σας απ την οθ νη. v Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Προσοχή κατά το χειρισµ µέσων αποθήκευσης και µονάδων δίσκου v Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει µονάδα δισκέτας, µην τοποθετείτε δισκέτες στη µονάδα υπ γωνία και µην επικολλάτε πολλαπλές ετικέτες στη δισκέτα καθώς ενδέχεται η δισκέτα να µπλοκάρει στη µονάδα. v Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µονάδα οπτικο δίσκου, µην αγγίζετε την επιϕάνεια του δίσκου ή το ϕακ της µονάδας. v Περιµένετε µέχρι να ακο σετε το CD ή DVD να ασϕαλίζει στη θέση του στον κεντρικ άξονα περιστροϕής της µονάδας οπτικο δίσκου πριν κλείσετε το συρταράκι. v Κατά την εγκατάσταση µιας µονάδας σκληρο δίσκου, δισκέτας ή οπτικο δίσκου, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται µε τη συσκευή και εϕαρµ στε πίεση στη συσκευή µ νο ταν αυτ είναι απολ τως απαραίτητο. Προσοχή κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης v Να θυµάστε τους κωδικο ς πρ σβασης που ορίζετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password) ή τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο, ο εξουσιοδοτηµένος παροχέας υπηρεσιών της Lenovo δεν θα είναι σε θέση να τον ανακτήσει και ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος ή τη µονάδα σκληρο δίσκου. Άλλες σηµαντικές συµβουλές v Το modem του υπολογιστή σας µπορεί να συνδεθεί µ νο σε ένα αναλογικ τηλεϕωνικ δίκτυο ή σε ένα τηλεϕωνικ δίκτυο PSTN. Μη συνδέετε το modem σε γραµµή PBX (private branch exchange) ή σε οποιαδήποτε ψηϕιακή γραµµή επέκτασης τηλεϕώνου, γιατί ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στο modem σας. Οι Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad 5

16 Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad αναλογικές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συνήθως σε σπίτια, ενώ οι ψηϕιακές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συχνά σε ξενοδοχεία ή κτίρια γραϕείων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τ πο της τηλεϕωνικής γραµµής που χρησιµοποιείτε, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής τηλεϕωνικών υπηρεσιών. v Ο υπολογιστής µπορεί να έχει τ σο µια υποδοχή Ethernet σο και µια υποδοχή modem. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε τι συνδέετε το καλώδιο επικοινωνίας στην κατάλληλη υποδοχή, ώστε να µη προκληθεί ζηµιά στην υποδοχή σ νδεσης. v ηλώστε στη Lenovo τα προϊ ντα ThinkPad που αποκτήσατε (επισκεϕθείτε την ιστοσελίδα Με τη δήλωση των προϊ ντων σας βοηθάτε τις αστυνοµικές αρχές να σας επιστρέψουν τον υπολογιστή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του. Επίσης παρέχετε στη Lenovo τη δυνατ τητα να σας κοινοποιήσει σηµαντικές τεχνικές πληροϕορίες και αναβαθµισµένες εκδ σεις των προϊ ντων σας. v Οποιαδήποτε αποσυναρµολ γηση ή επισκευή του υπολογιστή σας πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ επισκευής της ThinkPad. v Μην τροποποιείτε ή τοποθετείτε ταινία στις αρθρώσεις που κρατο ν την οθ νη ανοιχτή ή κλειστή. v Μην αναποδογυρίζετε τον υπολογιστή σας ταν είναι συνδεδεµένος ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος. Με την ενέργεια αυτή µπορεί να σπάσει το ϕις του µετασχηµατιστή. v Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή πριν αντικαταστήσετε µια συσκευή σε µια θήκη συσκευής (device bay) ή διαϕορετικά βεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι warm- ή hot-swappable. v Εάν αντικαταστήσετε µονάδες στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε ξανά τις πλαστικές προσ ψεις (εάν παρέχονται). v Να ϕυλάτε τις εξωτερικές και αϕαιρέσιµες µονάδες σκληρο δίσκου, δισκέτας, οπτικο δίσκου πάντοτε στην κατάλληλη θήκη ή συσκευασία ταν δεν χρησιµοποιο νται. v Πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε απ τις ακ λουθες συσκευές, αγγίξτε ένα µεταλλικ τραπέζι ή ένα γειωµένο µεταλλικ αντικείµενο. Με την ενέργεια αυτή µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς απ το σώµα σας. Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Κάρτα PC Card Κάρτα ExpressCard Κάρτα Smart Card Κάρτα µνήµης πως xd-picture Card, SD Card, Memory Stick και MultiMediaCard Μονάδα µνήµης Κάρτα PCI Expess Mini Card Κάρτα Communication Daughter Card 6 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

17 Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad v Κατά τη µεταϕορά δεδοµένων σε ή απ κάρτα Flash Media Card, πως µια κάρτα SD, µην ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναµονής (standby) ή αδράνειας (hibernation) πριν ολοκληρωθεί η µεταϕορά. Υπάρχει περίπτωση καταστροϕής των δεδοµένων σας. Καθαρισµ ς του καλ µµατος του υπολογιστή Συνιστάται να καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον υπολογιστή σας, ως εξής: 1. Ετοιµάστε ένα µείγµα ήπιου απορρυπαντικο κουζίνας (που δεν περιέχει σκ νη στίλβωσης ή ισχυρά χηµικά πως είναι τα οξέα ή αλκαλικά στοιχεία). Χρησιµοποιήστε ένα µείγµα απ 5 µέρη νερο και ένα µέρος απορρυπαντικο. 2. Απορροϕήστε λίγο απ το διαλυµένο απορρυπαντικ µε ένα σϕουγγάρι. 3. Σϕίγγοντας καλά το σϕουγγάρι, αποµακρ νετε το υγρ που περισσε ει. 4. Χρησιµοποιώντας το σϕουγγάρι, σκουπίστε το κάλυµµα µε κυκλικές κινήσεις, προσέχοντας να µην αϕήσετε τυχ ν πλεονάζον υγρ να στάξει. 5. Σκουπίστε την επιϕάνεια για να αποµακρ νετε το απορρυπαντικ. 6. Ξεπλ ντε το σϕουγγάρι µε καθαρ, τρεχο µενο νερ. 7. Σκουπίστε το κάλυµµα µε το καθαρ σϕουγγάρι. 8. Σκουπίστε ξανά την επιϕάνεια µε ένα στεγν και µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. 9. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει εντελώς η επιϕάνεια και αϕαιρέστε τυχ ν ίνες που έχουν µείνει στην επιϕάνεια του υπολογιστή σας. Καθαρισµ ς του πληκτρολογίου 1. Μουσκέψτε ένα µαλακ και χωρίς σκ νες πανί µε λίγη ισοπροπυλική αλκο λη για καθάρισµα. 2. Καθαρίστε το πάνω µέρος κάθε πλήκτρου µε το πανί. Καθαρίστε τα πλήκτρα ένα προς ένα. Εάν καθαρίζετε πολλά πλήκτρα µαζί, το πανί µπορεί να αγκιστρωθεί σε ένα διπλαν πλήκτρο και να του προκαλέσει ζηµιά. Βεβαιωθείτε τι δεν πέϕτουν σταγ νες υγρο πάνω ή ανάµεσα στα πλήκτρα. 3. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει το υγρ. 4. Για να αϕαιρέσετε τυχ ν ψίχουλα ή σκ νη που βρίσκονται κάτω απ τα πλήκτρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ϕυσητήρα για ϕωτογραϕική µηχανή µε ένα πινέλο ή ακ µα και τη λειτουργία του κρ ου αέρα απ το πιστολάκι για τα µαλλιά. Σηµείωση: Αποϕ γετε να ψεκάσετε υγρ καθαρισµο απευθείας στην οθ νη ή το πληκτρολ γιο. Καθαρισµ ς της οθ νης του υπολογιστή 1. Σκουπίστε την οθ νη, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σηµάδι που µοιάζει µε Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad 7

18 Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad γρατσουνιά στην οθ νη σας, µπορεί να πρ κειται για ένα στίγµα που µεταϕέρθηκε απ το πληκτρολ γιο ή το δείκτη TrackPoint ταν το κάλυµµα δέχθηκε εξωτερική πίεση. 2. Σκουπίστε ή ξεσκονίστε το στίγµα, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα απαλ, στεγν πανί. 3. Εάν το στίγµα παραµένει, υγράνετε ελαϕρά ένα µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει, χρησιµοποιώντας νερ ή ένα µείγµα που να αποτελείται απ δ ο ισ ποσα µέρη ισοπροπυλικής αλκο λης και καθαρο νερο. 4. Στ ψτε το πανί για να αποµακρυνθεί σο το δυνατ ν περισσ τερο υγρ. 5. Σκουπίστε ξανά την οθ νη, µην αϕήνοντας σταγ νες να στάξουν στον υπολογιστή. 6. Βεβαιωθείτε τι η οθ νη είναι στεγνή πριν την κλείσετε. Φροντίδα για το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Οι παρακάτω ενέργειες µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος ή να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του: v Χαράκωµα της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε ένα σκληρ, αιχµηρ αντικείµενο. v Ξ σιµο της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε τα ν χια σας ή µε οποιοδήποτε σκληρ αντικείµενο. v Χρήση ή επαϕή του µηχανισµο ανάγνωσης µε βρώµικα δάχτυλα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω συνθήκες, καθαρίστε την επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, απαλ πανί που δεν χνουδιάζει: v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι βρώµικη ή έχει στίγµατα. v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι υγρή. v Ο µηχανισµ ς ανάγνωσης παρουσιάζει συχνά προβλήµατα καταγραϕής ή ανάγνωσης του δακτυλικο σας αποτυπώµατος. 8 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

19 Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ιάγνωση προβληµάτων ιαγνωστικ πρ γραµµα σκληρο δίσκου..12 ιάγνωση προβληµάτων µε χρήση του PC-Doctor απ το διαµέρισµα συντήρησης..13 Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...23 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Πρ βληµα µε τη συσκευή κατάδειξης...24 Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής ή αδράνειας Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 26 Προβλήµατα µε τη µπαταρία Προβλήµατα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου 30 Προβλήµατα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Πρ βληµα εκκίνησης Άλλα προβλήµατα Εκκίνηση του BIOS Setup Utility Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε το Access Help ταν το σ στηµά σας βρίσκεται σε λειτουργία και έχετε πρ σβαση στο Access Help. Σε αυτ το κεϕάλαιο παρουσιάζονται πληροϕορίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταν δεν έχετε πρ σβαση στο Access Help. Copyright Lenovo

20 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Στην εν τητα αυτή αναϕέρονται µερικές ερωτήσεις που τίθενται συχνά καθώς και τα σηµεία στα οποία µπορείτε να βρείτε αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εγχειρίδια που περιλαµβάνονται στο πακέτο του υπολογιστή ThinkPad, ανατρέξτε στην εν τητα Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις στη σελίδα 1. Ποιες προϕυλάξεις ασϕάλειας πρέπει να λαµβάνω ταν χρησιµοποιώ τον υπολογιστή ThinkPad µου; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Πώς µπορώ να αποϕ γω την παρουσίαση προβληµάτων στον υπολογιστή ThinkPad µου; Ανατρέξτε στην εν τητα Σηµαντικ! στη σελίδα v και στο Κεϕάλαιο 2, Φροντίδα για τον υπολογιστή ThinkPad, στη σελίδα 3 του παρ ντος Οδηγο. Μπορείτε να βρείτε περισσ τερες συµβουλές στις ακ λουθες εν τητες του Access Help: v Preventing problems (Αποϕυγή προβληµάτων) v Troubleshooting (Αντιµετώπιση προβληµάτων) Ποια είναι τα κ ρια στοιχεία εξοπλισµο του νέου µου υπολογιστή ThinkPad; Βλ. την εν τητα ThinkPad tour στο Access Help. Πο µπορώ να βρω τις αναλυτικές προδιαγραϕές του υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στην εν τητα Πρέπει να αναβαθµίσω µια συσκευή ή πρέπει να αντικαταστήσω τη µονάδα σκληρο δίσκου, την κάρτα PCI Express Mini Card, την κάρτα Modem Daughter Card, τη µνήµη, το πληκτρολ γιο ή το στήριγµα καρπών. Ανατρέξτε στο Παράρτηµα Β, Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU), στη σελίδα 63 του παρ ντος Οδηγο για να βρείτε τη λίστα των αντικαθιστώµενων απ τον πελάτη µονάδων (CRU) καθώς και τη θέση των οδηγιών για την αϕαίρεση ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων. Ο υπολογιστής µου δεν λειτουργεί σωστά. Βλ. την εν τητα Problem solving του Access Help. Στον παρ ντα Οδηγ περιγράϕονται µ νο προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας. Πο είναι οι δίσκοι αποκατάστασης; Ο υπολογιστής σας δεν συνοδε εται απ δίσκο αποκατάστασης ή δίσκο των Windows. Για µια επεξήγηση των εναλλακτικών µεθ δων αποκατάστασης που παρέχονται απ τη Lenovo, ανατρέξτε στην εν τητα 10 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

21 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Επαναϕορά εργοστασιακών περιεχοµένων στη σελίδα 35 του παρ ντος Οδηγο. Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε το Κέντρο υποστήριξης πελατών; Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 6, Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών, στη σελίδα 51 στον παρ ντα Οδηγ. Για να βρείτε τον αριθµ τηλεϕώνου του πιο κοντινο Κέντρου υποστήριξης πελατών (Customer Support Center), ανατρέξτε στην εν τητα Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος στη σελίδα 54. Πο µπορώ να βρω πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση. Για πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση που ισχ ει για τον υπολογιστή σας, συµπεριλαµβανοµένης της περι δου εγγ ησης και του είδους των παρεχ µενων υπηρεσιών εγγ ησης, ανατρέξτε στο Παράρτηµα Α, Πληροϕορίες εγγ ησης, στη σελίδα 59. Πώς µπορώ να εγκαταστήσω ένα νέο λειτουργικ σ στηµα; Βλ. την εν τητα Advanced configuration στο Access Help. ιάγνωση προβληµάτων Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρ βληµα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα PC-Doctor for Windows. Για να εκτελέσετε το πρ γραµµα PC-Doctor for Windows, κάντε τα ακ λουθα: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start). 2. Επιλέξτε Όλα τα προγράµµατα (All Programs) (ή Προγράµµατα (Programs) στα Windows 2000 για ορισµένα µοντέλα) και στη συνέχεια επιλέξτε PC-Doctor for Windows. 3. Επιλέξτε PC-Doctor. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το PC-Doctor for Windows, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράµµατος. Προσοχή Η εκτέλεση ορισµένων ελέγχων ίσως διαρκέσει µερικά λεπτά. Βεβαιωθείτε τι διαθέτετε αρκετ χρ νο για να εκτελέσετε ολ κληρο τον έλεγχο. Μη διακ πτετε τον έλεγχο. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 11

22 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε µε το Κέντρο υποστήριξης πελατών (Customer Support Center), συνιστάται να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραϕής ελέγχου (test log), το οποίο σας επιτρέπει να παράσχετε πιο γρήγορα τις απαραίτητες πληροϕορίες στον τεχνικ υποστήριξης. ιαγνωστικ πρ γραµµα σκληρο δίσκου Εάν η µονάδα σκληρο δίσκου σας δεν λειτουργεί σωστά, µπορείτε να εκτελέσετε το διαγνωστικ πρ γραµµα σκληρο δίσκου (HDD diagnostic program) στο BIOS Setup Utility. Για να εκτελέσετε το διαγνωστικ πρ γραµµα, κάντε τα εξής: 1. Εάν η µονάδα δισκέτας έχει συνδεθεί στον υπολογιστή και υπάρχει µια δισκέτα στη µονάδα, αϕαιρέστε τη δισκέτα και στη συνέχεια ανάψτε τον υπολογιστή. 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 3. Όταν εµϕανιστεί το µήνυµα To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button (Για να διακ ψετε την κανονική διαδικασία εκκίνησης, πατήστε το µπλε πλήκτρο ThinkVantage) στην κάτω αριστερή γωνία της οθ νης, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εκτελέσετε το BIOS Setup Utility. 4. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα µετακίνησης του δροµέα, επιλέξτε το HDD diagnostic program και στη συνέχεια πατήστε Enter. Ανοίγει το µενο του διαγνωστικο προγράµµατος HDD diagnostic program. 5. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα µετακίνησης του δροµέα, επιλέξτε Main hard disk drive ή Ultrabay hard disk drive. Πατήστε Enter για να ξεκινήσει η εκτέλεση του διαγνωστικο προγράµµατος. Το διαγνωστικ πρ γραµµα εκτελεί µια δοκιµή επαλήθευσης και µια δοκιµή ταχ τητας της µονάδας που επιλέγετε και στη συνέχεια δηµιουργεί µια αναϕορά µε τις διαπιστώσεις του. Σηµείωση: Εάν τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας στο σταθµ υποδοχής ThinkPad Advanced Dock, το διαγνωστικ πρ γραµµα δεν µπορεί να ελέγξει τη µονάδα σκληρο δίσκου που είναι εγκατεστηµένη στο Ultrabay Enhanced του ThinkPad Advanced Dock. 6. Εάν το διαγνωστικ πρ γραµµα επιστρέψει µην µατα σϕάλµατος, καλέστε το Κέντρο υποστήριξη πελατών για τεχνική υποστήριξη. Το διαγνωστικ πρ γραµµα µπορεί να επιστρέψει ένα απ τα ακ λουθα (ή και τα δ ο) µην µατα σϕάλµατος: Για την κ ρια µονάδα σκληρο δίσκου: v Κωδικ ς σϕάλµατος 0000: Απέτυχε η επαλήθευση ανάγνωσης v Κωδικ ς σϕάλµατος 0100: Απέτυχε η δοκιµή ταχ τητας v Κωδικ ς σϕάλµατος 0200: Απέτυχε η διάγνωση ελεγκτή Για τη µονάδα σκληρο δίσκου Ultrabay : v Κωδικ ς σϕάλµατος 0002: Απέτυχε η επαλήθευση ανάγνωσης v Κωδικ ς σϕάλµατος 0102: Απέτυχε η δοκιµή ταχ τητας v Κωδικ ς σϕάλµατος 0202: Απέτυχε η διάγνωση ελεγκτή 12 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

23 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 7. Εάν το διαγνωστικ πρ γραµµα δεν επιστρέψει µήνυµα σϕάλµατος αλλά εξακολουθείτε να έχετε ενδοιασµο ς για τη λειτουργία της µονάδας σκληρο δίσκου, ανατρέξτε στις οδηγίες της εν τητας "Introducing Rescue and Recovery" του ηλεκτρονικο συστήµατος βοήθειας Access Help και εκτελέστε το πρ γραµµα για µια διαγνωστική δοκιµή της µονάδας σκληρο δίσκου. Μπορείτε επίσης να µεταϕορτώσετε το πρ γραµµα PC-Doctor for DOS για τον υπολογιστή σας απ τον ακ λουθο δικτυακ τ πο: &lndocid=tpad-matrix ιάγνωση προβληµάτων µε χρήση του PC-Doctor απ το διαµέρισµα συντήρησης Χρησιµοποιώντας το PC-Doctor απ το χώρο εργασίας του Rescue and Recovery στο διαµέρισµα συντήρησης της µονάδας σκληρο δίσκου, µπορείτε να εκτελέσετε µια διάγνωση του συστήµατος χωρίς να εκκινήσετε το λειτουργικ σ στηµα. Κάντε τα εξής: 1. Εάν η µονάδα δισκέτας έχει συνδεθεί στον υπολογιστή και υπάρχει µια δισκέτα στη µονάδα, αϕαιρέστε τη δισκέτα και στη συνέχεια ανάψτε τον υπολογιστή. 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 3. Όταν εµϕανιστεί το µήνυµα To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button (Για να διακ ψετε την κανονική διαδικασία εκκίνησης, πατήστε το µπλε πλήκτρο ThinkVantage) στην κάτω αριστερή γωνία της οθ νης, πατήστε το µπλε πλήκτρο ThinkVantage για να ανοίξετε το χώρο εργασίας του Rescue and Recovery. 4. Επιλέξτε Diagnose hardware. Ο υπολογιστής επανεκκινείται και το PC-Doctor εκτελείται. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το πρ γραµµα PC-Doctor, πατήστε F1 για να µεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια ή στο ηλεκτρονικ εγχειρίδιο του προγράµµατος. Επίλυση προβληµάτων Εάν το πρ βληµα που αντιµετωπίζετε δεν αναϕέρεται σε αυτή την εν τητα, τ τε ανατρέξτε στο σ στηµα βοήθειας Access Help. Στην εν τητα που ακολουθεί περιγράϕονται µ νο τα προβλήµατα που µπορεί να εµποδίζουν την πρ σβασή σας σε αυτ το σ στηµα βοήθειας. Μην µατα σϕαλµάτων Σηµειώσεις: 1. Στους πίνακες που ακολουθο ν, το σ µβολο x µπορεί να είναι οποιοσδήποτε χαρακτήρας. 2. Η έκδοση του PC-Doctor στην οποία αναϕέρεται η παρο σα εν τητα είναι το PC-Doctor for Windows. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 13

24 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 0176: System Security - The System has been tampered with (Ασϕάλεια συστήµατος - Το σ στηµα έχει υποστεί τροποποίηση). 0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Εσϕαλµένο CRC2. Χρησιµοποιήστε το BIOS Setup για να ϕορτώσετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις). 0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Εσϕαλµένες ρυθµίσεις ακολουθίας εκκίνησης. Χρησιµοποιήστε το BIOS Setup για να ϕορτώσετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις). 0190: Critical low-battery error (Κρίσιµο σϕάλµα χαµηλής στάθµης µπαταρίας) 0191: System Security - Invalid remote change requested (Ασϕάλεια συστήµατος - Μη έγκυρη αίτηση αποµακρυσµένης αλλαγής). Λ ση Αυτ το µήνυµα εµϕανίζεται εάν αϕαιρέσετε το τσιπ ασϕάλειας (Security Chip) και το εγκαταστήσετε ξανά ή εάν εγκαταστήσετε ένα νέο τσιπ. Για να αποϕ γετε αυτ το σϕάλµα, πρέπει να εκτελέσετε το BIOS Setup Utility. Εάν το πρ βληµα δεν διορθωθεί, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Το ελεγκτικ άθροισµα της ρ θµισης CRC2 στη µνήµη EEPROM δεν είναι σωστ. Πατήστε F1 για να εκτελέσετε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility. Πατήστε F9 και στη συνέχεια Enter για να ϕορτώσετε την προεπιλεγµένη ρ θµιση. Πατήστε F10 και στη συνέχεια Enter για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Το ελεγκτικ άθροισµα της ρ θµισης ακολουθίας εκκίνησης στη µνήµη EEPROM δεν είναι σωστ. Πατήστε F1 για να εκτελέσετε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility. Πατήστε F9 και στη συνέχεια Enter για να ϕορτώσετε την προεπιλεγµένη ρ θµιση. Πατήστε F10 και στη συνέχεια Enter για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Ο υπολογιστής απενεργοποιήθηκε καθώς η ενέργεια της µπαταρίας εξαντλήθηκε. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και ϕορτίστε τη µπαταρία ή αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια άλλη που είναι πλήρως ϕορτισµένη. Η αλλαγή ρυθµίσεων του συστήµατος απέτυχε. Επιβεβαιώστε την πράξη και προσπαθήστε ξανά. Για να αποϕ γετε αυτ το σϕάλµα, πρέπει να εκτελέσετε το BIOS Setup Utility. 14 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

25 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 0199: System Security - Security password retry count exceeded (Ασϕάλεια συστήµατος - Υπέρβαση αριθµο επαναλήψεων καταχώρησης κωδικο πρ σβασης ασϕάλειας). 01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue (Βρέθηκαν περισσ τερες απ µία συσκευές µ ντεµ. Αϕαιρέστε µία συσκευή. Πατήστε <Esc> για συνέχεια). 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue (Βρέθηκαν περισσ τερες απ µία συσκευές Ethernet. Αϕαιρέστε µία συσκευή. Πατήστε <Esc> για συνέχεια). 0200: Hard disk error (Σϕάλµα σκληρο δίσκου) Λ ση Αυτ το µήνυµα εµϕανίζεται εάν καταχωρήσετε εσϕαλµένο κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος περισσ τερες απ τρεις ϕορές. Βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε το σωστ κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος και προσπαθήστε ξανά. Για να αποϕ γετε αυτ το σϕάλµα, πρέπει να εκτελέσετε το BIOS Setup Utility. Αϕαιρέστε µία απ τις κάρτες Modem Daughter Card. ιαϕορετικά, πατήστε Esc για να αγνοήσετε το προειδοποιητικ µήνυµα. Εάν το πρ βληµα δεν διορθωθεί, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Ο υπολογιστής ThinkPad διαθέτει ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet και συνεπώς δεν µπορείτε να προσθέσετε άλλη κάρτα Ethernet πως µια κάρτα Mini-PCI Ethernet Card ή Ethernet Daughter Card. Εάν εµϕανιστεί αυτ το µήνυµα σϕάλµατος, αϕαιρέστε την πρ σθετη κάρτα Ethernet που εγκαταστήσατε. ιαϕορετικά πατήστε Esc για να αγνοήσετε το προειδοποιητικ µήνυµα. Εάν το πρ βληµα δεν διορθωθεί, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί. Βεβαιωθείτε τι η µονάδα σκληρο δίσκου έχει τοποθετηθεί σωστά. Εκτελέστε το BIOS Setup Utility και βεβαιωθείτε τι η µονάδα σκληρο δίσκου δεν έχει απενεργοποιηθεί στο µενο Startup. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 15

26 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 021x: Keyboard error (Σϕάλµα πληκτρολογίου) Λ ση Βεβαιωθείτε τι δεν έχουν τοποθετηθεί αντικείµενα επάνω στο πληκτρολ γιο ή στο εξωτερικ πληκτρολ γιο. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και λες τις συνδεδεµένες συσκευές. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και στη συνέχεια τις συνδεδεµένες συσκευές. Εάν ο κωδικ ς σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, κάντε τα εξής: Εάν έχετε συνδέσει εξωτερικ πληκτρολ γιο: v Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το εξωτερικ πληκτρολ γιο και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε τι το ενσωµατωµένο πληκτρολ γιο λειτουργεί σωστά. Εάν λειτουργεί σωστά, το εξωτερικ πληκτρολ γιο χρειάζεται επισκευή. v Βεβαιωθείτε τι το εξωτερικ πληκτρολ γιο έχει συνδεθεί στη σωστή υποδοχή. 0230: Shadow RAM error (Σϕάλµα σκιώδους µνήµης RAM) 0231: System RAM error (Σϕάλµα µνήµης συστήµατος RAM) 0232: Extended RAM error (Σϕάλµα εκτεταµένης µνήµης RAM) 0250: System battery error (Σϕάλµα µπαταρίας συστήµατος) 0251: System CMOS checksum bad (Εσϕαλµένο ελεγκτικ άθροισµα CMOS συστήµατος) Ελέγξτε τον υπολογιστή χρησιµοποιώντας το PC-Doctor. v Εάν η λειτουργία του υπολογιστή διακοπεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Παρουσιάστηκε αποτυχία σκιώδους µνήµης RAM. Ελέγξτε τη µνήµη του υπολογιστή µε το PC-Doctor. Εάν προσθέσατε µνήµη πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την ξανά. Στη συνέχεια ελέγξτε τη µνήµη µε το PC-Doctor. Παρουσιάστηκε αποτυχία µνήµης συστήµατος RAM. Ελέγξτε τη µνήµη του υπολογιστή µε το PC-Doctor. Εάν προσθέσατε µνήµη πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την ξανά. Στη συνέχεια ελέγξτε τη µνήµη µε το PC-Doctor. Παρουσιάστηκε αποτυχία εκτεταµένης µνήµης RAM. Ελέγξτε τη µνήµη του υπολογιστή µε το PC-Doctor. Εάν αυξήσατε τη µνήµη αµέσως πριν ανάψετε τον υπολογιστή, εγκαταστήστε την ξανά. Στη συνέχεια ελέγξτε τη µνήµη µε το PC-Doctor. Η εϕεδρική µπαταρία, η οποία χρησιµοποιείται για τη διατήρηση ρυθµίσεων, πως η ηµεροµηνία και η ώρα, ταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος, έχει αδειάσει. Αντικαταστήστε τη µπαταρία και εκτελέστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility για να επαληθε σετε τις ρυθµίσεις. Εάν το πρ βληµα παραµένει, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Το CMOS του συστήµατος ίσως έχει καταστραϕεί απ κάποια εϕαρµογή. Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Εκτελέστε το BIOS Setup Utility για να ορίσετε ξανά τις ρυθµίσεις. Εάν ο κωδικ ς σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. 16 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

27 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 0271: Date and time error (Σϕάλµα ηµεροµηνίας και ώρας) 0280: Previous boot incomplete (Η προηγο µενη εκκίνηση δεν ολοκληρώθηκε) 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the minipci network card (Μη αποδεκτή κάρτα δικτ ου - Απενεργοποιήστε το σ στηµα και αϕαιρέστε την κάρτα δικτ ου minipci) 1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card (Συνδέθηκε µη υποστηριζ µενη κάρτα - Απενεργοποιήστε το σ στηµα και αϕαιρέστε την κάρτα). Λ ση Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν έχουν οριστεί στον υπολογιστή. Ορίστε την ηµεροµηνία και την ώρα χρησιµοποιώντας το BIOS Setup Utility. Ο υπολογιστής απέτυχε να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά ώστε να εµϕανιστεί το µενο του BIOS Setup Utility. Βεβαιωθείτε τι οι ρυθµίσεις είναι σωστές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή χρησιµοποιώντας την επιλογή Exit Saving Changes στο στοιχείο Restart ή πατώντας F10. Εάν ο κωδικ ς σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Η κάρτα δικτ ου Mini-PCI δεν υποστηρίζεται απ τον υπολογιστή. Αϕαιρέστε την. Κάποια κάρτα δεν υποστηρίζεται απ τον υπολογιστή. Αϕαιρέστε την. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 17

28 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 1804: Unauthorized WAN card is plugged in - Power off and remove the WAN card (Συνδέθηκε µη υποστηριζ µενη κάρτα WAN - Απενεργοποιήστε το σ στηµα και αϕαιρέστε την κάρτα WAN). 1805: Unauthorized Wireless USB card is plugged in - Power off and remove the Wireless USB card (Συνδέθηκε µη υποστηριζ µενη κάρτα Wireless USB - Απενεργοποιήστε το σ στηµα και αϕαιρέστε την κάρτα Wireless USB). 2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive) (Σϕάλµα απ δοσης αρχικών τιµών στη µονάδα HDD0 (Κ ρια µονάδα σκληρο δίσκου)) 2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (Σϕάλµα απ δοσης αρχικών τιµών στη µονάδα HDD1 (Μονάδα σκληρο δίσκου Ultrabay)) Λ ση Η κάρτα WAN δεν υποστηρίζεται απ τον υπολογιστή. Αϕαιρέστε την. Η κάρτα Wireless USB δεν υποστηρίζεται απ τον υπολογιστή. Αϕαιρέστε την. Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί. Ζητήστε να επισκευαστεί ο σκληρ ς δίσκος. Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί. Ζητήστε να επισκευαστεί ο σκληρ ς δίσκος. 18 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

29 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα 2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive) (Σϕάλµα ανάγνωσης στη µονάδα HDD0 (Κ ρια µονάδα σκληρο δίσκου)). 2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (Σϕάλµα ανάγνωσης στη µονάδα HDD1 (Μονάδα σκληρο δίσκου Ultrabay)) Προτροπή για τον κωδικ πρ σβασης εκκίνησης (power-on password) Προτροπή για τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο (hard disk password) Hibernation error (Σϕάλµα κατάστασης αδράνειας) Λ ση Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί. Ζητήστε να επισκευαστεί ο σκληρ ς δίσκος. Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί. Ζητήστε να επισκευαστεί ο σκληρ ς δίσκος. Έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης εκκίνησης ή κωδικ ς πρ σβασης εποπτε οντος. Πληκτρολογήστε τον κωδικ πρ σβασης και πατήστε Enter. Εάν ο κωδικ ς πρ σβασης εκκίνησης δεν γίνει αποδεκτ ς, ίσως έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης εποπτε οντος. Πληκτρολογήστε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος και πατήστε Enter. Εάν το µήνυµα σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης για το σκληρ δίσκο. Πληκτρολογήστε τον κωδικ πρ σβασης και πατήστε Enter. Εάν το µήνυµα σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Οι ρυθµίσεις του συστήµατος άλλαξαν κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης της κατάστασης αδράνειας (hibernation) του υπολογιστή, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας του υπολογιστή. v Επαναϕέρετε τις ρυθµίσεις που ίσχυαν πριν ενεργοποιηθεί η κατάσταση αδράνειας. v Εάν το µέγεθος της µνήµης έχει αλλάξει, δηµιουργήστε ξανά το αρχείο αδράνειας. Operating system not Επαληθε στε τα ακ λουθα: found ( εν v Η µονάδα σκληρο δίσκου έχει εγκατασταθεί σωστά. εντοπίστηκε v Έχει τοποθετηθεί δίσκος εκκίνησης στη µονάδα. λειτουργικ σ στηµα) Εάν το µήνυµα σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ελέγξτε τη σειρά εκκίνησης χρησιµοποιώντας το BIOS Setup Utility. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 19

30 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Μήνυµα EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address ( εν έχει εγκατασταθεί EMM386 - εν είναι δυνατ ς ο ορισµ ς βασικής διε θυνσης πλαισίου σελίδας). CardBus Configuration Error - Device Disabled (Σϕάλµα ρυθµίσεων δια λου κάρτας - Η συσκευή απενεργοποιήθηκε) εν είναι δυνατή η εκκίνηση απ καµία συσκευή. Λ ση Τροποποιήστε το αρχείο C:\CONFIG.SYS και αλλάξτε τη γραµµή device=c:\windows\emm386.exe RAM σε device=c:\windows\emm386.exe NOEMS και αποθηκε στε το αρχείο. Εκτελέστε το BIOS Setup Utility. Πατήστε F9 και στη συνέχεια Enter για να ϕορτώσετε την προεπιλεγµένη ρ θµιση. Πατήστε F10 και στη συνέχεια Enter για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής απ την οποία θέλετε να πραγµατοποίησετε εκκίνηση. Η συσκευή δεν εντοπίστηκε. Ελέγξτε τη συσκευή απ την οποία θέλετε να πραγµατοποιήσετε εκκίνηση. Σϕάλµα συσκευής Ελέγξτε τη συσκευή απ την οποία θέλετε να πραγµατοποιήσετε εκκίνηση. εν βρέθηκε έγκυρο λειτουργικ σ στηµα. Βεβαιωθείτε τι δεν παρουσιάζονται σϕάλµατα στο λειτουργικ σ στηµα και τι έχει εγκατασταθεί σωστά. εν περιλαµβάνεται στη σειρά εκκίνησης. Ανοίξτε το BIOS Setup Utility και προσθέστε τη συσκευή στη σειρά εκκίνησης. 20 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

31 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Εάν εµϕανιστεί ένας απ τους ακ λουθους κωδικο ς σϕάλµατος στην οθ νη, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή: 0175: Bad CRC1, stop POST task (Εσϕαλµένο CRC1, τερµατισµ ς εργασίας POST) 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct (Εσϕαλµένα δεδοµένα SVP, τερµατισµ ς εργασίας POST. Το ελεγκτικ άθροισµα του κωδικο πρ σβασης εποπτε οντα στην EEPROM είναι εσϕαλµένο). 0187: EAIA data access error (Σϕάλµα πρ σβασης δεδοµένων ΕΑΙΑ) 0188: Invalid RFID serialization information area (Μη έγκυρη περιοχή πληροϕοριών σειριοποίησης RFID) 0189: Invalid RFID configuration information area (Μη έγκυρη περιοχή πληροϕοριών ρ θµισης RFID) 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected (Ασϕάλεια συστήµατος - Εντοπίστηκε τροποποίηση στον ενσωµατωµένο εξοπλισµ ασϕάλειας). 0260: System timer error (Σϕάλµα χρονιστή συστήµατος) 0270: Real time clock error (Σϕάλµα στο ρολ ι πραγµατικο χρ νου) 02D0: System cache error (Σϕάλµα λανθάνουσας µνήµης συστήµατος) 02F4: EISA CMOS not writable ( εν είναι δυνατή η εγγραϕή στο EISA CMOS) 02F5: DMA test failed (Αποτυχία ελέγχου DMA) 02F6: Software NMI failed (Αποτυχία NMI λογισµικο ) 02F7: Fail-safe timer NMI failed (Αποτυχία NMI ασϕαλο ς χρονιστή) Fan error (Σϕάλµα ανεµιστήρα) Thermal sensing error (Σϕάλµα θερµικο αισθητήρα) Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 21

32 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα: Όταν ενεργοποιήσω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη και δεν ακο γεται κανένα ηχητικ σήµα κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Σηµείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ακο σατε ηχητικά σήµατα, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή κρατώντας πατηµένο το διακ πτη λειτουργίας για περισσ τερα απ 4 δευτερ λεπτα, ενεργοποιήστε τον ξανά και ακο στε πιο προσεκτικά. Εάν χρησιµοποιείτε µια εξωτερική οθ νη, ανατρέξτε στην εν τητα Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή στη σελίδα 26. Λ ση: Εάν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης εκκίνησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης. Γράψτε το σωστ κωδικ πρ σβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν δεν εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης εκκίνησης, τ τε µπορεί να έχει οριστεί το ελάχιστο επίπεδο ϕωτειν τητας της οθ νης. Ρυθµίστε το επίπεδο ϕωτειν τητας χρησιµοποιώντας το συνδυασµ πλήκτρων Fn+Home. Εάν η οθ νη παραµένει κενή, βεβαιωθείτε τι: v Η µπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά. v Έχει συνδεθεί µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και το καλώδιο ρε µατος έχει συνδεθεί στην πρίζα. v Ο υπολογιστής έχει τεθεί σε λειτουργία (πατήστε ξανά το διακ πτη λειτουργίας για να είστε βέβαιοι). Εάν έχετε ελέγξει τα παραπάνω στοιχεία, αλλά η οθ νη παραµένει ωστ σο κενή, τ τε ζητήστε την επισκευή του υπολογιστή. Πρ βληµα: Όταν ενεργοποιήσω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη, αλλά ακο ω δ ο ή περισσ τερα ηχητικά σήµατα. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι η κάρτα µνήµης έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, αλλά η οθ νη παραµένει κενή και ακο γονται πέντε ηχητικά σήµατα, τ τε ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Εάν ακουστο ν 4 ηχητικά σήµατα 4 ϕορές, υπάρχει πρ βληµα µε το τσιπ ασϕάλειας. Επισκευάστε τον υπολογιστή. Πρ βληµα: Όταν ενεργοποιήσω τον υπολογιστή, εµϕανίζεται µ νο ένας λευκ ς δείκτης σε µια κενή οθ νη. Λ ση: Επανεγκαταστήστε το λειτουργικ σ στηµα (βλ. Κεϕάλαιο 4, Επιλογές αποκατάστασης, στη σελίδα 35) και ανάψτε τον υπολογιστή. Εάν και πάλι εµϕανίζεται µ νο ο δείκτης στην οθ νη, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. 22 ThinkPad R61 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

33 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Η οθ νη γίνεται κενή ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Λ ση: Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προϕ λαξης οθ νης (screen saver) ή η λειτουργία διαχείρισης ενέργειας. Χρησιµοποιήστε το δείκτη TrackPoint ή πατήστε κάποιο πλήκτρο για να βγείτε απ τη λειτουργία προϕ λαξης οθ νης, ή πατήστε το διακ πτη λειτουργίας για να βγείτε απ την κατάσταση αναµονής (standby) ή αδράνειας (hibernation). Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης Πρ βληµα: Ξέχασα τον κωδικ πρ σβασής µου. Λ ση: Εάν έχετε κάνει εγγραϕή στην υπηρεσία Password Reset Service και ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εκκίνησης ή σκληρο δίσκου, µπορείτε να τον επανακαθορίσετε πατώντας το πλήκτρο ThinkVantage ταν εµϕανιστεί το µήνυµα καταχώρησης του κωδικο πρ σβασης. v Εάν δεν µπορείτε να επανακαθορίσετε τον κωδικ πρ σβασης εκκίνησης (power-on password), θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικ ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασης. v Εάν δεν µπορείτε να επανακαθορίσετε τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο (hard disk password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς της Lenovo δεν µπορεί να ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασής σας ή να ανακτήσει δεδοµένα απ το σκληρ δίσκο. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικ ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει τη µονάδα σκληρο δίσκου. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς επισκευής της Lenovo δεν µπορεί να σας το ακυρώσει. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδητηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει την πλακέτα συστήµατος. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 23

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων Σημείωση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Περιλαµβάνει: v Εισαγωγή σε άλλες πηγές πληροϕοριών v Σηµαντικές συµβουλές για τη ϕροντίδα του υπολογιστή σας v ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W8i. Φορτιστής. USB stick 16GB. Κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα