Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων"

Transcript

1 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

2

3 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) v Πληροϕορίες σχετικά µε την ασ ρµατη σ νδεση στο δίκτυο στο Access Help και στο Παράρτηµα, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 59. v ήλωση συµµ ρϕωσης (περιλαµβάνεται στο πακέτο του παρ ντος οδηγο ) Πρώτη έκδοση (Μάρτιος 2007) Copyright Lenovo Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σηµαντικ! v Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις...1 Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care 2 Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας Σηµαντικές συµβουλές Προσεκτική επιλογή της θέσης και του τρ που εργασίας Προσοχή κατά το χειρισµ του υπολογιστή.4 Προσοχή κατά τη µεταϕορά του υπολογιστή.5 Προσοχή κατά το χειρισµ µέσων αποθήκευσης και µονάδων δίσκου Προσοχή κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης Άλλες σηµαντικές συµβουλές Καθαρισµ ς του καλ µµατος του υπολογιστή 6 Καθαρισµ ς του πληκτρολογίου Καθορισµ ς της οθ νης του υπολογιστή...7 Φροντίδα για το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Ερωτήσεις που τίθενται συχνά ιάγνωση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...19 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής (sleep) ή αδράνειας (hibernation) Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 22 Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου..25 Πρ βληµα εκκίνησης Πρ βληµα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Άλλα προβλήµατα Κεϕάλαιο 4. Επιλογές αποκατάστασης.. 27 Χρήση του προγράµµατος Rescue and Recovery 27 Επαναϕορά εργοστασιακών περιεχοµένων..27 Αποκατάσταση δεδοµένων Κεϕάλαιο 5. Αναβάθµιση και αντικατάσταση συσκευών Αντικατάσταση της µπαταρίας Αναβάθµιση της µονάδας σκληρο δίσκου...33 Αντικατάσταση µνήµης Κεϕάλαιο 6. Βοήθεια και υπηρεσίες Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών Λήψη βοήθειας απ το διαδίκτυο Επικοινωνία µε το Κέντρο υποστήριξης πελατών 40 Λήψη βοήθειας οπουδήποτε στον κ σµο...41 Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος Παροχείς Υπηρεσιών Εγγ ησης για την Ελλάδα 46 Παράρτηµα Α. Πληροϕορίες εγγ ησης.. 49 Είδη υπηρεσιών εγγ ησης Παράρτηµα Β. Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU) Παράρτηµα Γ. Χαρακτηριστικά και προδιαγραϕές Χαρακτηριστικά Προδιαγραϕές Παράρτηµα. Ειδικές παρατηρήσεις.. 59 Ειδικές παρατηρήσεις Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία ήλωση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ ήλωση συµµ ρϕωσης µε τα βιοµηχανικά πρ τυπα του Καναδά περί ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών συσκευών Κατηγορίας Α Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada ήλωση συµµ ρϕωσης µε την Οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright Lenovo 2007 iii

6 ήλωση σχετικά µε τις συσκευές Κατηγορίας Β απ τον ιαπωνικ οργανισµ VCCI...62 ηλώσεις σχετικά µε την απ ρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων στην ΕΕ...62 Ειδοποίηση για χρήστες στις Η.Π.Α Προσϕορά λογισµικο IBM Lotus Εµπορικά σήµατα Ευρετήριο iv Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

7 Σηµαντικ! Όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία, µπορεί να θερµαίνονται η βάση, το στήριγµα καρπών και κάποια άλλα µέρη του υπολογιστή. Μην αϕήνετε τα θερµά µέρη του υπολογιστή σε επαϕή µε τα χέρια, το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, µην ακουµπάτε τις παλάµες σας για εκτεταµένο χρονικ διάστηµα στο στήριγµα καρπών. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Η ποσ τητα της θερµ τητας εξαρτάται απ το επίπεδο των δραστηριοτήτων του συστήµατος ή το επίπεδο ϕ ρτισης της µπαταρίας. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. Συνιστάται να διακ πτετε κατά διαστήµατα τη χρήση του πληκτρολογίου σηκώνοντας τα χέρια απ το στήριγµα καρπών και να µη χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα. Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, αυτ ς παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Copyright Lenovo 2007 v

8 Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: σβήστε το, πατήστε Fn+F4 για να µεταβεί σε κατάσταση αναµονής ( sleep ή standby ) ή πατήστε Fn+F12 για να µεταβεί σε κατάσταση αδράνειας ( hibernation ). Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι η ϕωτεινή ένδειξη παροχής ρε µατος είναι σβηστή. Έτσι αποϕε γεται η πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και η πιθανή απώλεια δεδοµένων. Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατζουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή σας, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. vi Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

9 Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕε γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο, και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ νερ ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σηµαντικ! vii

10 viii Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

11 Κεϕάλαιο 1. Ε ρεση πληροϕοριών Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις Οδηγίες εγκατάστασης Σας βοηθο ν στην αποσυσκευασία του υπολογιστή σας και στην έναρξη των εργασιών σας µε αυτ. Περιλαµβάνουν µερικές χρήσιµες συµβουλές για νέους χρήστες και περιγράϕουν το λογισµικ που είναι προεγκατεστηµένο απ τη Lenovo. Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων (ο παρών οδηγ ς) Παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε την απαιτο µενη ϕροντίδα για τον υπολογιστή σας, βασικές πληροϕορίες για την επίλυση προβληµάτων, πληροϕορίες βοήθειας και επισκευής και πληροϕορίες εγγ ησης για τον υπολογιστή σας. Οι πληροϕορίες επίλυσης προβληµάτων που παρέχονται στον παρ ντα Οδηγ αϕορο ν µ νο σε προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στο αναλυτικ ηλεκτρονικ εγχειρίδιο µε τον τίτλο Access Help, το οποίο βρίσκεται προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας. Access Help Πρ κειται για ένα αναλυτικ ηλεκτρονικ εγχειρίδιο που παρέχει απαντήσεις στις περισσ τερες ερωτήσεις σας σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή σας. Επιπλέον σας βοηθά να ρυθµίσετε τις προεγκατεστηµένες λειτουργίες και εργαλεία, καθώς και να επιλ σετε διάϕορα προβλήµατα. Για να ανοίξετε το Access Help, κάντε ένα απ τα εξής: v Πατήστε το κουµπί Lenovo Care SM. Στην εν τητα Quick Links στο Lenovo Care, επιλέξτε Access on-system help. v Επιλέξτε Έναρξη (Start), Όλα τα προγράµµατα (All Programs) και στη συνέχεια επιλέξτε Lenovo Care. Επιλέξτε Access Help. Lenovo Care Παρέχει ε κολη πρ σβαση σε εργαλεία λογισµικο και σηµαντικο ς δικτυακο ς τ πους της Lenovo, εξαλείϕοντας έτσι την ανάγκη για άλλα εγχειρίδια αναϕοράς. Για να ανοίξετε το Lenovo Care, πατήστε το πλήκτρο Lenovo Care στο πληκτρολ γι σας. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του πλήκτρου Lenovo Care, ανατρέξτε στην εν τητα Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care στη σελίδα 2. Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Περιέχει γενικές οδηγίες ασϕάλειας και την πλήρη Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo. Copyright Lenovo

12 Ε ρεση πληροϕοριών ήλωση συµµ ρϕωσης Συµπληρώνει τον παρ ντα Οδηγ. ιαβάστε την πριν χρησιµοποιήσετε τις δυνατ τητες ασ ρµατης σ νδεσης του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας συµµορϕώνεται µε τα πρ τυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασϕάλειας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει εγκριθεί για ασ ρµατη χρήση. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας σε αυστηρή συµµ ρϕωση µε τους τοπικο ς κανονισµο ς περί ραδιοσυχνοτήτων. Ε ρεση πληροϕοριών µε το πλήκτρο Lenovo Care Το πλήκτρο Lenovo Care µπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις ταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί κανονικά, ή ακ µα και σε περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κανονικά. Πατήστε το πλήκτρο Lenovo Care για να ανοίξετε το Lenovo Care και να αποκτήσετε πρ σβαση σε κατατοπιστικές εικονογραϕηµένες οδηγίες για να ξεκινήσετε τις εργασίες σας και να παραµείνετε παραγωγικοί. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο Lenovo Care για να ανάψετε τον υπολογιστή σας και να µεταβείτε απευθείας στο χώρο εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα Windows, απ το οποίο δεν επηρεάζεται. 2 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

13 Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας Αν και ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αξι πιστα σε κανονικά περιβάλλοντα εργασίας, είναι απαραίτητο να εϕαρµ ζετε κάποιους απλο ς καν νες κοινής λογικής ταν τον χειρίζεστε. Ακολουθώντας αυτές τις σηµαντικές συµβουλές, θα µπορέσετε να έχετε την καλ τερη δυνατή απ δοση καθώς απολαµβάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας. Σηµαντικές συµβουλές Προσεκτική επιλογή της θέσης και του τρ που εργασίας v Μην αϕήνετε τη βάση του υπολογιστή, ή οποιοδήποτε άλλο µέρος του υπολογιστή που θερµαίνεται κατά τη λειτουργία του, σε επαϕή µε το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Αυτή η θερµ τητα αποτελεί συνάρτηση του επιπέδου λειτουργίας του συστήµατος και του επιπέδου ϕ ρτισης της µπαταρίας. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. v Όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος είναι συνδεδεµένος µε µια ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή σας, τ τε παράγει θερµ τητα. Μην αϕήνετε το µετασχηµατιστή να έρθει σε επαϕή µε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατ ς σας σο βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος για να ζεστάνετε το σώµα σας. Η εκτεταµένη επαϕή µε το σώµα, ακ µα και µέσω των ρο χων σας, µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. v Τοποθετήστε τα καλώδια του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, του ποντικιο, του πληκτρολογίου, του εκτυπωτή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή οποιωνδήποτε γραµµών επικοινωνίας, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η εµπλοκή τους µε τον υπολογιστή σας ή µε οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα, να µη µπορείτε να τα πατάτε ή να σκοντάϕτετε σε αυτά και να µην εκτίθενται κατά οποιονδήποτε άλλο τρ πο σε συνθήκες που ενδέχεται να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η εϕαρµογή ισχυρής πίεσης στα καλώδια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να υποστο ν ζηµιά ή ακ µα και να σπάσουν. v Μην τοποθετείτε υγρές ουσίες κοντά στον υπολογιστή, ώστε να αποϕε γετε το ενδεχ µενο να χυθο ν στην οθ νη ή στο πληκτρολ γιο και κρατάτε τον υπολογιστή µακριά απ το νερ, ώστε να αποϕε γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Copyright Lenovo

14 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v Αποθηκε στε τα υλικά συσκευασίας σε ασϕαλή χώρο µακριά απ παιδιά για να αποϕ γετε τον κίνδυνο ασϕυξίας απ πλαστικές σακο λες. v Μην τοποθετείτε µαγνήτες, ενεργοποιηµένα κινητά τηλέϕωνα, ηλεκτρικές συσκευές ή µεγάϕωνα κοντά στον υπολογιστή (σε απ σταση µικρ τερη των 13 cm). v Αποϕε γετε να εκθέτετε τον υπολογιστή σε ακραίες θερµοκρασίες (κάτω των 5 C ή πάνω απ 35 C). v Ορισµένες συσκευές, πως οι ϕορητοί ανεµιστήρες και οι ιονιστές αέρα, παράγουν αρνητικά ι ντα. Εάν ένας υπολογιστής βρίσκεται κοντά σε µια τέτοια συσκευή και εκτίθεται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε αέρα που περιέχει αρνητικά ι ντα, ενδέχεται να υποστεί ηλεκτροστατική ϕ ρτιση. Μια τέτοια ϕ ρτιση µπορεί να εκϕορτιστεί µέσω των χεριών σας ταν αγγίξετε το πληκτρολ γιο ή άλλα µέρη του υπολογιστή ή µέσω των συσκευών Ι/O που συνδέονται σε αυτ ν. Παρ λο που αυτ το είδος ηλεκτροστατικής εκϕ ρτισης (ESD) είναι το αντίθετο απ την εκϕ ρτιση µέσω του σώµατος ή των ρο χων σας προς τον υπολογιστή, συνεπάγεται τους ίδιους κινδ νους για τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιο νται οι επιπτώσεις µιας ηλεκτροστατικής ϕ ρτισης. Όµως, µια ηλεκτροστατική ϕ ρτιση που υπερβαίνει κάποιο ριο αυξάνει τον κίνδυνο µιας ηλεκτροστατικής εκϕ ρτισης (ESD). Συνεπώς, ταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή κοντά σε µια συσκευή που µπορεί να παράγει αρνητικά ι ντα, συνιστάται να δώσετε ιδιαίτερη σηµασία στα ακ λουθα: Αποϕε γετε την άµεση έκθεση του υπολογιστή σας στον αέρα που προέρχεται απ µια συσκευή που µπορεί να παράγει αρνητικά ι ντα. Τοποθετείτε τον υπολογιστή και τις περιϕερειακές του συσκευές σο µακριά γίνεται απ τέτοιες συσκευές. Όταν είναι εϕικτ, µεριµνήστε για τη γείωση του υπολογιστή σας, διευκολ νοντας έτσι την ασϕαλή ηλεκτροστατική εκϕ ρτιση. Σηµείωση: εν παράγουν λοι οι κινητοί ανεµιστήρες και ιονιστές αέρα υψηλά επίπεδα ηλεκτοστατικής ϕ ρτισης. Προσοχή κατά το χειρισµ του υπολογιστή v Μην τοποθετείτε αντικείµενα (ο τε χαρτί) ανάµεσα στην οθ νη και το πληκτρολ γιο ή κάτω απ το πληκτρολ γιο. v Μην πετάτε, τραντάζετε, γρατσουνίζετε, παραµορϕώνετε, χτυπάτε, προκαλείτε δονήσεις ή σπρώχνετε απ τοµα τον υπολογιστή, την οθ νη του ή τις εξωτερικές του συσκευές και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα σε αυτά. v Η οθ νη του υπολογιστή σας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανοίγει και να χρησιµοποιείται σε γωνία που είναι ελαϕρώς µεγαλ τερη των 90 µοιρών. Μην ανοίγετε την οθ νη σε γωνία ε ρους που ξεπερνά τις 135 µοίρες, καθώς αυτ µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην άρθρωση ανάµεσα στην οθ νη και το σώµα του υπολογιστή. 4 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

15 Προσοχή κατά τη µεταϕορά του υπολογιστή v Πριν µεταϕέρετε τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε τι έχετε αποµακρ νει τυχ ν µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, έχετε απενεργοποιήσει τις συνδεδεµένες συσκευές και αποσυνδέσει τυχ ν καλώδια. v Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας είναι σε κατάσταση αναµονής (sleep mode) ή σε κατάσταση αδράνειας (hibernation mode), ή απενεργοποιηµένος, πριν τον µεταϕέρετε. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γεται η πρ κληση ζηµιάς στο σκληρ δίσκο και η απώλεια δεδοµένων. v Όταν σηκώνετε τον υπολογιστή σας, σο είναι ενεργ ς, κρατήστε τον απ κάτω. Μην σηκώνετε ή κρατάτε τον υπολογιστή σας απ την οθ νη. v Για τη µεταϕορά του υπολογιστή, χρησιµοποιείτε µια καλής ποι τητας τσάντα η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία απ κραδασµο ς. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µια πολ γεµάτη βαλίτσα ή τσάντα. Προσοχή κατά το χειρισµ µέσων αποθήκευσης και µονάδων δίσκου v Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µονάδα οπτικο δίσκου, µην αγγίζετε την επιϕάνεια του δίσκου ή το ϕακ της µονάδας. v Περιµένετε µέχρι να ακο σετε το CD ή DVD να ασϕαλίζει στη θέση του στον κεντρικ άξονα περιστροϕής της µονάδας οπτικο δίσκου πριν κλείσετε το συρταράκι. v Κατά την εγκατάσταση µιας µονάδας σκληρο δίσκου, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται µε τη συσκευή και εϕαρµ στε πίεση στη συσκευή µ νο ταν αυτ είναι απολ τως απαραίτητο. Προσοχή κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης v Να θυµάστε τους κωδικο ς πρ σβασης που ορίζετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password) ή τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο, ο εξουσιοδοτηµένος παροχέας υπηρεσιών της Lenovo δεν θα είναι σε θέση να τον ανακτήσει και ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος ή τη µονάδα σκληρο δίσκου. Άλλες σηµαντικές συµβουλές Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v Το modem του υπολογιστή σας µπορεί να συνδεθεί µ νο σε ένα αναλογικ τηλεϕωνικ δίκτυο ή σε ένα τηλεϕωνικ δίκτυο PSTN. Μη συνδέετε το modem σε µια γραµµή PBX (private branch exchange) ή σε οποιαδήποτε ψηϕιακή γραµµή επέκτασης τηλεϕώνου, γιατί ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στο modem σας. Οι αναλογικές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συνήθως σε σπίτια, ενώ οι ψηϕιακές τηλεϕωνικές γραµµές χρησιµοποιο νται συχνά σε ξενοδοχεία ή κτίρια γραϕείων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τ πο της τηλεϕωνικής γραµµής που χρησιµοποιείτε, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής τηλεϕωνικών υπηρεσιών. v Ο υπολογιστής µπορεί να έχει τ σο µια υποδοχή Ethernet σο και µια υποδοχή modem. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε τι συνδέετε το καλώδιο επικοινωνίας στην κατάλληλη υποδοχή, ώστε να µη προκληθεί ζηµιά στην υποδοχή σ νδεσης. Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 5

16 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v ηλώστε τα προϊ ντα Lenovo που αποκτήσατε στη Lenovo (ανατρέξτε στην ιστοσελίδα : Με τη δήλωση των προϊ ντων σας βοηθάτε τις αστυνοµικές αρχές να σας επιστρέψουν τον υπολογιστή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του. Επίσης παρέχετε στη Lenovo τη δυνατ τητα να σας κοινοποιήσει σηµαντικές τεχνικές πληροϕορίες και αναβαθµισµένες εκδ σεις των προϊ ντων σας. v Οποιαδήποτε αποσυναρµολ γηση ή επισκευή του υπολογιστή σας πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ επισκευής της Lenovo. v Μην τροποποιείτε ή τοποθετείτε ταινία στα µάνταλα που κρατο ν την οθ νη ανοιχτή ή κλειστή. v Μην αναποδογυρίζετε τον υπολογιστή σας ταν είναι συνδεδεµένος ο µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος. Με την ενέργεια αυτή µπορεί να σπάσει το ϕίς του µετασχηµατιστή. v Κλείστε τον υπολογιστή πριν αντικαταστήσετε µια συσκευή ή διαϕορετικά βεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι warm- ή hot-swappable. v Πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε απ τις ακ λουθες συσκευές, αγγίξτε ένα µεταλλικ τραπέζι ή ένα γειωµένο µεταλλικ αντικείµενο. Με την ενέργεια αυτή µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς απ το σώµα σας. Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Κάρτα ExpressCard Κάρτα Smart Card Κάρτα µνήµης, π.χ. SD Card, Memory Stick, MultiMediaCard, xd-picture Card και Memory Stick Pro Card. Μονάδα µνήµης Κάρτα PCI Express Mini Card v Κατά τη µεταϕορά δεδοµένων σε ή απ κάρτα Flash Media Card, πως µια κάρτα SD, µην ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναµονής (sleep mode) ή αδράνειας (hibernation mode) πριν ολοκληρωθεί η µεταϕορά. Υπάρχει περίπτωση καταστροϕής των δεδοµένων σας. Καθαρισµ ς του καλ µµατος του υπολογιστή Συνιστάται να καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον υπολογιστή σας, ως εξής: 1. Ετοιµάστε ένα µείγµα ήπιου απορρυπαντικο κουζίνας (που δεν περιέχει σκ νη στίλβωσης ή ισχυρά χηµικά πως είναι τα οξέα ή αλκαλικά στοιχεία). Χρησιµοποιήστε ένα µείγµα απ 5 µέρη νερο και ένα µέρος απορρυπαντικο. 2. Απορροϕήστε λίγο απ το διαλυµένο απορρυπαντικ µε ένα σϕουγγάρι. 3. Σϕίγγοντας καλά το σϕουγγάρι, αποµακρ νετε το υγρ που περισσε ει. 4. Χρησιµοποιώντας το σϕουγγάρι, σκουπίστε το κάλυµµα µε κυκλικές κινήσεις, προσέχοντας να µην αϕήσετε τυχ ν πλεονάζον υγρ να στάξει. 5. Σκουπίστε την επιϕάνεια για να αποµακρ νετε το απορρυπαντικ. 6 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

17 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 6. Ξεπλ ντε το σϕουγγάρι µε καθαρ, τρεχο µενο νερ. 7. Σκουπίστε το κάλυµµα µε το καθαρ σϕουγγάρι. 8. Σκουπίστε ξανά την επιϕάνεια µε ένα στεγν και µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. 9. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει εντελώς η επιϕάνεια και αϕαιρέστε τυχ ν ίνες που έχουν µείνει στην επιϕάνεια του υπολογιστή σας. Καθαρισµ ς του πληκτρολογίου 1. Μουσκέψτε ένα µαλακ και χωρίς σκ νες πανί µε λίγη ισοπροπυλική αλκο λη για καθάρισµα. 2. Καθαρίστε το πάνω µέρος κάθε πλήκτρου µε το πανί. Καθαρίστε τα πλήκτρα ένα προς ένα. Εάν καθαρίζετε πολλά πλήκτρα µαζί, το πανί µπορεί να αγκιστρωθεί σε ένα διπλαν πλήκτρο και να του προκαλέσει ζηµιά. Βεβαιωθείτε τι δεν πέϕτουν σταγ νες υγρο πάνω ή ανάµεσα στα πλήκτρα. 3. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει το υγρ. 4. Για να αϕαιρέσετε τυχ ν ψίχουλα ή σκ νη που βρίσκονται κάτω απ τα πλήκτρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ϕυσητήρα για ϕωτογραϕική µηχανή µε ένα πινέλο ή ακ µα και τη λειτουργία του κρ ου αέρα απ το πιστολάκι για τα µαλλιά. Σηµείωση: Αποϕ γετε να ψεκάσετε υγρ καθαρισµο απευθείας στην οθ νη ή το πληκτρολ γιο. Καθορισµ ς της οθ νης του υπολογιστή 1. Σκουπίστε την οθ νη, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σηµάδι που µοιάζει µε γρατσουνιά στην οθ νη σας, µπορεί να πρ κειται για ένα στίγµα που µεταϕέρθηκε απ το πληκτρολ γιο ταν το κάλυµµα δέχθηκε εξωτερική πίεση. 2. Σκουπίστε ή ξεσκονίστε το στίγµα, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα απαλ, στεγν πανί. 3. Εάν το στίγµα παραµένει, υγράνετε ελαϕρά ένα µαλακ πανί που δεν χνουδιάζει, χρησιµοποιώντας νερ ή ένα µείγµα που να αποτελείται απ δ ο ισ ποσα µέρη ισοπροπυλικής αλκο λης και καθαρο νερο. 4. Στ ψτε το πανί για να αποµακρυνθεί σο το δυνατ ν περισσ τερο υγρ. 5. Σκουπίστε ξανά την οθ νη, µην αϕήνοντας σταγ νες να στάξουν στον υπολογιστή. 6. Βεβαιωθείτε τι η οθ νη είναι στεγνή πριν την κλείσετε. Φροντίδα για το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Οι παρακάτω ενέργειες µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (σε ορισµένα µοντέλα) ή να προκαλέσουν τη µη σωστή λειτουργία του: v Χαράκωµα της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε ένα σκληρ, αιχµηρ αντικείµενο. Κεϕάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας 7

18 Φροντίδα για τον υπολογιστή σας v Ξ σιµο της επιϕάνειας του µηχανισµο ανάγνωσης µε τα ν χια σας ή µε οποιοδήποτε σκληρ αντικείµενο. v Χρήση ή επαϕή του µηχανισµο ανάγνωσης µε βρ µικα δάχτυλα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω συνθήκες, καθαρίστε την επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης, χωρίς να εϕαρµ ζετε πίεση, µε ένα στεγν, απαλ πανί που δεν χνουδιάζει: v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι βρ µικη ή έχει στίγµατα. v Η επιϕάνεια του µηχανισµο ανάγνωσης είναι υγρή. v Ο µηχανισµ ς ανάγνωσης παρουσιάζει συχνά προβλήµατα καταγραϕής ή πιστοποίησης του δακτυλικο σας αποτυπώµατος. 8 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

19 Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Ερωτήσεις που τίθενται συχνά ιάγνωση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων Μην µατα σϕαλµάτων Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης...19 Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής (sleep) ή αδράνειας (hibernation) Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή 22 Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα µε τη µονάδα σκληρο δίσκου..25 Πρ βληµα εκκίνησης Πρ βληµα ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος Άλλα προβλήµατα Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε το Access Help ταν το σ στηµά σας βρίσκεται σε λειτουργία και έχετε πρ σβαση στο Access Help. Σε αυτ το κεϕάλαιο παρουσιάζονται πληροϕορίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταν δεν έχετε πρ σβαση στο Access Help. Copyright Lenovo

20 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Ερωτήσεις που τίθενται συχνά Στην εν τητα αυτή αναϕέρονται µερικές ερωτήσεις που τίθενται συχνά και σας εξηγείται πο µπορείτε να βρείτε αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εγχειρίδια που περιλαµβάνονται στο πακέτο του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην εν τητα Ο παρών οδηγ ς και άλλες δηµοσιε σεις στη σελίδα 1. Ποιες προϕυλάξεις ασϕάλειας πρέπει να λαµβάνω ταν χρησιµοποιώ τον υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Πώς µπορώ να αποϕ γω την παρουσίαση προβληµάτων στον υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στην εν τητα Σηµαντικ! στη σελίδα v και στο Κεϕάλαιο 2, Φροντίδα για τον υπολογιστή σας, στη σελίδα 3 του παρ ντος Οδηγο. Μπορείτε να βρείτε περισσ τερες συµβουλές στην εν τητα "Preventing problems" στο ηλεκτρονικ βοήθηµα Access Help. Ποια είναι τα κ ρια στοιχεία εξοπλισµο του νέου µου υπολογιστή; Ανατρέξτε στην εν τητα Lenovo 3000 tour στο ηλεκτρονικ βοήθηµα Access Help. Πο µπορώ να βρω τις αναλυτικές προδιαγραϕές του υπολογιστή µου; Ανατρέξτε στην εν τητα Πρέπει να αναβαθµίσω µια συσκευή ή πρέπει να αντικαταστήσω τη µονάδα σκληρο δίσκου, τη µνήµη ή το πληκτρολ γιο. Ανατρέξτε στην εν τητα Παράρτηµα Β, Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (CRU), στη σελίδα 51 του παρ ντος Οδηγο για να βρείτε τη λίστα των αντικαθιστώµενων απ τον πελάτη µονάδων (CRU) καθώς και τη θέση των οδηγιών για την αϕαίρεση ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων. Ο υπολογιστής µου δεν λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στην εν τητα Problem solving στο ηλεκτρονικ βοήθηµα Access Help. Στον παρ ντα Οδηγ περιγράϕονται µ νο προβλήµατα που ενδέχεται να εµποδίζουν την πρ σβασή σας στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας. Πο είναι οι δίσκοι αποκατάστασης; Ο υπολογιστής σας δεν συνοδε εται απ δίσκο αποκατάστασης ή δίσκο των Windows. Για µια επεξήγηση των εναλλακτικών µεθ δων αποκατάστασης που παρέχονται απ τη Lenovo, ανατρέξτε στην εν τητα 10 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

21 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Επαναϕορά εργοστασιακών περιεχοµένων στη σελίδα 27 του παρ ντος Οδηγο. Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε το Κέντρο Υποστήριξης Πελάτων; Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 6, Βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 39 στον παρ ντα Οδηγ. Για να βρείτε τον αριθµ τηλεϕώνου του πιο κοντινο Κέντρου Υποστήριξης Πελατών, ανατρέξτε στη σελίδα Παγκ σµιος τηλεϕωνικ ς κατάλογος στη σελίδα 42. Πο µπορώ να βρω πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση; Ανατρέξτε στο χωριστ Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης για αναλυτικές πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση. Για πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση που ισχ ει για τον υπολογιστή σας, συµπεριλαµβανοµένης της περι δου εγγ ησης και του είδους των παρεχ µενων υπηρεσιών εγγ ησης, ανατρέξτε στο Παράρτηµα Α, Πληροϕορίες εγγ ησης, στη σελίδα 49. ιάγνωση προβληµάτων Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρ βληµα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα PC-Doctor για Windows. Για να εκτελέσετε το πρ γραµµα PC-Doctor για Windows, κάντε τα ακ λουθα: 1. Επιλέξτε Εκτέλεση (Start). 2. Επιλέξετε Όλα τα προγράµµατα (All Programs) και στη συνέχεια PC-Doctor για Windows. 3. Επιλέξτε PC-Doctor. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το πρ γραµµα PC-Doctor for Windows, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράµµατος. Προσοχή Η εκτέλεση ορισµένων ελέγχων ίσως διαρκέσει µερικά λεπτά. Βεβαιωθείτε τι διαθέτετε αρκετ χρ νο για να εκτελέσετε ολ κληρο τον έλεγχο. Μη διακ πτετε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε µε το Κέντρο υποστήριξης πελατών (Customer Support Center), συνιστάται να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραϕής ελέγχου (test log), το οποίο σας επιτρέπει να παράσχετε πιο γρήγορα τις απαραίτητες πληροϕορίες στον τεχνικ υποστήριξης. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 11

22 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων Εάν το πρ βληµα που αντιµετωπίζετε δεν αναϕέρεται σε αυτή την εν τητα, τ τε ανατρέξτε στο σ στηµα βοήθειας Access Help. Στην εν τητα που ακολουθεί περιγράϕονται µ νο τα προβλήµατα που µπορεί να εµποδίζουν την πρ σβασή σας σε αυτ το σ στηµα βοήθειας. Μην µατα σϕαλµάτων Ακολουθεί µια λίστα µε τα µην µατα που µπορεί να παρουσιάσει το BIOS. Τα περισσ τερα απ τα µην µατα αυτά εµϕανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας POST. Σε ορισµένα µην µατα παρουσιάζονται πληροϕορίες σχετικά µια κάποια συσκευή ή εξάρτηµα, πως π.χ. η ποσ τητα της εγκατεστηµένης µνήµης. Σε άλλα µην µατα δηλώνεται κάποιο πρ βληµα µε µια συσκευή, π.χ. ο τρ πος µε τον οποίο ρυθµίστηκε. Στη δεξιά στήλη της λίστας παρέχονται επεξηγήσεις των µηνυµάτων και τρ ποι επίλυσης των αναϕερ µενων προβληµάτων. Εάν στο σ στηµά σας εµϕανίζεται κάποιο απ τα µην µατα που σηµειώνονται παρακάτω µε αστερίσκο (*), τ τε συνιστάται να καταγράψετε το µήνυµα και να επικοινωνήσετε µε τον εκπρ σωπο µάρκετινγκ. Εάν το σ στηµά σας παρουσιάσει σϕάλµα µετά την πραγµατοποίηση αλλαγών στα µενο του προγράµµατος BIOS Setup Utility, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, ενεργοποιήστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility και επαναϕέρετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ή διορθώστε το σϕάλµα. Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 0200 Failure Fixed Disk (Βλάβη σκληρο δίσκου) 0210 Stuck key (Κολληµένο πλήκτρο) 0211 Keyboard error (Σϕάλµα πληκτρολογίου) 0212* Keyboard Controller Failed (Σϕάλµα ελεγκτή πληκτρολογίου) 0213 Keyboard locked - Unlock key switch (Κλειδωµένο πληκτρολ γιο - Ξεκλειδώστε το πληκτρολ γιο) Ο σκληρ ς δίσκος δεν λειτουργεί σωστά ή δεν έχει ρυθµιστεί σωστά. Ελέγξτε αν ο σκληρ ς δίσκος έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Εκτελέστε το BIOS Setup Utility. Βεβαιωθείτε τι ο τ πος του σκληρο δίσκου έχει οριστεί σωστά. Κ λλησε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολ γιο. Το πληκτρολ γιο δεν λειτουργεί. Απέτυχε η δοκιµή του ελεγκτή πληκτρολογίου (keyboard controller). Μπορεί να είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του ελεγκτή πληκτρολογίου. Ξεκλειδώστε το σ στηµα για να προχωρήσετε. 12 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

23 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 0220 Monitor type does not match CMOS - Run SETUP (Ο τ πος οθ νης δεν συµϕωνεί µε το CMOS - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) 0230* Shadow RAM failed at offset: nnnn (Αποτυχία σκιώδους µνήµης RAM στο σηµείο: nnnn) 0231* System RAM failed at offset: nnnn (Η µνήµη RAM συστήµατος απέτυχε στο σηµείο: nnnn) Ο τ πος οθ νης δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα BIOS Setup Utility. Η σκιώδης µνήµη RAM (shadow RAM) απέτυχε στο σηµείο έναρξης nnnn την εν τητας 64k που εντοπίστηκε το σϕάλµα. Η µνήµη RAM συστήµατος (system RAM) απέτυχε στο σηµείο έναρξης nnnn της εν τητας 64k που εντοπίστηκε το σϕάλµα. 0232* Extended RAM failed at offset: nnnn (Η εκτεταµένη µνήµη RAM απέτυχε στο σηµείο: nnnn) Η εκτεταµένη µνήµη RAM (extended RAM) δεν λειτουργεί ή δεν έχει ρυθµιστεί σωστά στο σηµείο έναρξης nnnn System battery is dead - Replace and run SETUP (Η µπαταρία του συστήµατος δεν λειτουργεί πλέον - Αντικαταστήστε τη και εκτελέστε το πρ γραµµα SETUP) 0251 System CMOS checksum bad - Default configuration use (Μη έγκυρο ελεγκτικ άθροισµα CMOS - Χρήση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων) 0260* System timer error (Σϕάλµα χρονιστή συστήµατος) Η ένδειξη µπαταρίας του ρολογιο CMOS δείχνει τι η µπαταρία δεν λειτουργεί πλέον. Αντικαταστήστε τη µπαταρία και εκτελέστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility για να ρυθµίσετε εκ νέου το σ στηµα. Το CMOS του συστήµατος έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί µε µη έγκυρο τρ πο, ενδεχοµένως απ µια εϕαρµογή που αλλάζει τα δεδοµένα που αποθηκε ονται στο CMOS. Το BIOS προχώρησε στην εγκατάσταση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων. Εάν δεν θέλετε τις ρυθµίσεις αυτές, εκτελέστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility και καθορίστε τις δικές σας τιµές. Εάν το σϕάλµα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, ελέγξτε τη µπαταρία του συστήµατος ή επικοινωνήστε µε το κατάστηµα που αγοράσατε τον υπολογιστή. Απέτυχε η δοκιµή του χρονιστή (timer). Απαιτείται επισκευή της πλακέτας συστήµατος (system board). Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 13

24 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 0270* Real time clock error (Σϕάλµα στο ρολ ι πραγµατικο χρ νου) 0271 Check date and time settings (Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας) 0280 Previous boot incomplete - Default configuration used (Η προηγο µενη εκκίνηση ήταν ηµιτελής - Χρησιµοποιο νται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις) 0281 Memory size found by POST differed from CMOS (Το µέγεθος της µνήµης που εντοπίστηκε απ τη διαδικασία POST είναι διαϕορετικ απ το CMOS) 02B0 02B1 Diskette drive A error (Σϕάλµα στη µονάδα δισκέτας A) Diskette drive B error (Σϕάλµα στη µονάδα δισκέτας B) 02B2 Incorrect Drive A type - run SETUP (Λανθασµένος τ πος µονάδας Α: - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) Το ρολ ι πραγµατικο χρ νου αποτυγχάνει κατά τον έλεγχο υλικο εξοπλισµο απ το BIOS. Ίσως χρειαστεί επισκευή της πλακέτας συστήµατος. Το BIOS διαπίστωσε τι η ηµεροµηνία ή ώρα είναι εκτ ς του ε ρους έγκυρων τιµών και προχώρησε στον ανακαθορισµ του ρολογιο πραγµατικο χρ νου. Μπορεί να απαιτείται ο ορισµ ς µιας έγκυρης ηµεροµηνίας ( ). Η προηγο µενη διαδικασία POST δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η διαδικασία POST ϕορτώνει τις προεπιλεγµένες τιµές και δίνει τη δυνατ τητα εκτέλεσης του προγράµµατος BIOS Setup Utility. Εάν το σϕάλµα προκλήθηκε απ λανθασµένες τιµές οι οποίες δεν διορθώθηκαν στη συνέχεια, είναι πολ πιθαν να αποτ χει και η επ µενη εκκίνηση. Σε συστήµατα µε έλεγχο των καταστάσεων αναµονής, οι λανθασµένες ρυθµίσεις στο πρ γραµµα BIOS Setup Utility µπορο ν επίσης να οδηγήσουν στον τερµατισµ της διαδικασίας POST και να προκαλέσουν την εµϕάνιση αυτο του σϕάλµατος κατά την επ µενη εκκίνηση. Εκτελέστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility και βεβαιωθείτε τι οι ρυθµίσεις για την κατάσταση αναµονής είναι σωστές. Το σϕάλµα αυτ διορθώνεται µε την επ µενη εκκίνηση του συστήµατος. Το µέγεθος της µνήµης που εντοπίστηκε απ τη διαδικασία POST είναι διαϕορετικ απ το CMOS. Η µονάδα A: ή B: είναι παρο σα αλλά παρουσιάζει σϕάλµα κατά την εκτέλεση των δοκιµών της δισκέτας BIOS POST. Βεβαιωθείτε τι έχει οριστεί ο σωστ ς τ πος δισκέτας για τη µονάδα δισκέτας στο πρ γραµµα BIOS Setup Utility και τι η µονάδα δισκέτας έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Ο τ πος της µονάδας δισκέτας A: δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα BIOS Setup Utility. 14 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

25 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή 02B3 Incorrect Drive B type - run SETUP (Λανθασµένος τ πος µονάδας B: - Εκτελέστε το πρ γραµµα Setup) 02D0 System cache error - Cache disabled (Σϕάλµα στη λανθάνουσα µνήµη συστήµατος - Απενεργοποιήθηκε η λανθάνουσα µνήµη) Ο τ πος της µονάδας δισκέτας B: δεν έχει οριστεί σωστά στο πρ γραµµα BIOS Setup Utility. Παρουσιάστηκε σϕάλµα στη λανθάνουσα µνήµη RAM (RAM cache), η οποία απενεργοποιήθηκε απ το BIOS. Σε παλι τερες πλακέτες, ελέγξτε τις γεϕυρώσεις (jumpers) της λανθάνουσας µνήµης. Μπορεί να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη λανθάνουσα µνήµη. Απευθυνθείτε στο κατάστηµα που αγοράσατε τον υπολογιστή. Μια απενεργοποιηµένη λανθάνουσα µνήµη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απ δοση του συστήµατος. 02F0 CPU ID Αριθµ ς υποδοχής CPU για σϕάλµα πολλαπλών επεξεργαστών. 02F4* EISA CMOS not writable ( εν είναι δυνατή η εγγραϕή στο EISA CMOS) 02F5* DMA Test Failed (Αποτυχία δοκιµής DMA) 02F6* Software NMI Failed (Αποτυχία NMI λογισµικο ) 02F7* Fail - Safe Timer NMI Failed (Αποτυχία ΝΜΙ ασϕαλο ς χρονιστή) εν υπάρχει εν υπάρχει Device Address Conflict ( ιένεξη διε θυνσης συσκευής) Allocation Error for: device (Σϕάλµα κατανοµής για: συσκευή) Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: δεν είναι δυνατή η εγγραϕή στο EISA CMOS. Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: εν είναι δυνατή η εγγραϕή στους εκτεταµένους καταχωρητές DMA (extended Direct Memory Access registers). Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: εν είναι δυνατή η δηµιουργία NMI (Non-Maskable Interrupt) λογισµικο. Σϕάλµα δοκιµής ServerBIOS2: Ο ασϕαλής χρονιστής (fail-safe timer) χρειάζεται πολ χρ νο για να ολοκληρώσει. ιένεξη διε θυνσης για την καθορισµένη συσκευή. Εκτελέστε το ISA ή EISA Configuration Utility για την επίλυση της διένεξης π ρων για την καθορισµένη συσκευή. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 15

26 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή εν υπάρχει* εν υπάρχει εν υπάρχει εν υπάρχει εν υπάρχει Failing Bits: nnnn (Bits που παρουσιάζουν πρ βληµα: nnnn) Invalid System Configuration Data (Μη έγκυρα δεδοµένα ρυθµίσεων συστήµατος) I/O device IRQ conflict ( ιένεξη IRQ συσκευής εισ δου/εξ δου) One or more I2O Block Storage Devices were excluded from the Setup Boot menu (Μία ή περισσ τερες συσκευές αποθήκευσης σε εν τητες I2O αποκλείστηκαν απ το µενο εκκίνησης του προγράµµατος Setup) Operating system not found ( εν εντοπίστηκε λειτουργικ σ στηµα) Ο δεκαεξαδικ ς αριθµ ς nnnn είναι ένας χάρτης των bits στη διε θυνση της µνήµης RAM που απέτυχε η δοκιµή µνήµης. Κάθε άσος (1) στο χάρτη αντιπροσωπε ει ένα bit που παρουσιάζει πρ βληµα. Ανατρέξτε στα παραπάνω σϕάλµατα 230, 231 ή 232 για να βρείτε το σηµείο έναρξης της διε θυνσης µνήµης που παρουσιάζεται το σϕάλµα στη µνήµη συστήµατος, στην εκτεταµένη µνήµη ή στη σκιώδη µνήµη. Πρ βληµα µε τα δεδοµένα NVRAM (CMOS). Σϕάλµα διένεξης IRQ συσκευής εισ δου/εξ δου (I/O). εν επαρκεί ο χώρος στον πίνακα IPL για την παρουσίαση λων των εγκατεστηµένων συσκευών αποθήκευσης σε εν τητες I2O. εν εντοπίστηκε λειτουργικ σ στηµα ο τε στη µονάδα A: ο τε στη µονάδα C:. Εκτελέστε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility και βεβαιωθείτε τι ο σκληρ ς δίσκος και η µονάδα A: έχουν δηλωθεί σωστά. Βεβαιωθείτε τι: v Η µονάδα σκληρο δίσκου έχει εγκατασταθεί σωστά. v Έχει τοποθετηθεί δίσκος εκκίνησης στη µονάδα. Εάν το µήνυµα σϕάλµατος συνεχίζει να εµϕανίζεται, ελέγξτε τη σειρά εκκίνησης χρησιµοποιώντας το BIOS Setup Utility. 16 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

27 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Κωδικ ς Μήνυµα Περιγραϕή εν υπάρχει* εν υπάρχει* εν υπάρχει Parity Check 1 nnnn (Έλεγχος ισοτιµίας 1 nnnn) Parity Check 2 nnnn (Έλεγχος ισοτιµίας 2 nnnn) Press F1 to resume, F2 to Setup, F3 for previous (Πατήστε F1 για συνέχιση, F2 για το πρ γραµµα Setup, F3 για επιστροϕή) Εντοπίστηκε σϕάλµα ισοτιµίας (parity) στο δίαυλο συστήµατος (system bus). Το BIOS επιχειρεί να εντοπίσει τη διε θυνση και να την παρουσιάσει στην οθ νη. Εάν δεν µπορεί να εντοπίσει τη διε θυνση, θα παρουσιάσει τους χαρακτήρες????. Η ισοτιµία είναι µια µέθοδος ελέγχου σϕαλµάτων σε δυαδικά δεδοµένα. Ένα σϕάλµα ισοτιµίας αποτελεί µια ένδειξη τι έχουν αλλοιωθεί κάποια δεδοµένα. Εντοπίστηκε σϕάλµα ισοτιµίας (parity) στο δίαυλο εισ δου/εξ δου (I/O bus). Το BIOS επιχειρεί να εντοπίσει τη διε θυνση και να την παρουσιάσει στην οθ νη. Εάν δεν µπορεί να εντοπίσει τη διε θυνση, θα παρουσιάσει τους χαρακτήρες????. Το µήνυµα αυτ εµϕανίζεται µετά απ κάθε µήνυµα σϕάλµατος ταν υπάρχει δυνατ τητα αποκατάστασης. Πατήστε F1 για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκκίνησης ή F2 για να ανοίξετε το πρ γραµµα BIOS Setup Utility και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Πατήστε F3 για να επιστρέψετε στην προηγο µενη οθ νη (συνήθως στην περίπτωση εν ς σϕάλµατος απ δοσης αρχικών τιµών ή προσθήκης ROM, π.χ. µια πρ σθετη κάρτα). Καταγράψτε και ακολουθήστε τις πληροϕορίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 17

28 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Σϕάλµατα χωρίς µην µατα Πρ βληµα: Όταν ανάψω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη και δεν ακο γεται κανένα ηχητικ σήµα κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Σηµείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ακο σατε ηχητικά σήµατα, κλείστε τον υπολογιστή, ανάψτε τον ξανά και ακο στε πιο προσεκτικά. Εάν χρησιµοποιείτε µια εξωτερική οθ νη, ανατρέξτε στην εν τητα Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή στη σελίδα 22. Λ ση: Εάν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης χρήστη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης. Γράψτε το σωστ κωδικ πρ σβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν δεν εµϕανιστεί το παράθυρο που σας ζητείται ο κωδικ ς πρ σβασης χρήστη, τ τε µπορεί να έχει οριστεί το ελάχιστο επίπεδο ϕωτειν τητας της οθ νης. Ρυθµίστε το επίπεδο ϕωτειν τητας χρησιµοποιώντας το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F11. Εάν η οθ νη παραµένει κενή, βεβαιωθείτε τι: v Η µπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά. v Έχει συνδεθεί µετασχηµατιστής εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και το καλώδιο ρε µατος έχει συνδεθεί στην πρίζα. v Ο υπολογιστής έχει τεθεί σε λειτουργία (πατήστε ξανά το διακ πτη λειτουργίας για να είστε βέβαιοι). Εάν έχετε ελέγξει τα παραπάνω στοιχεία, αλλά η οθ νη παραµένει ωστ σο κενή, τ τε ζητήστε την επισκευή του υπολογιστή. Πρ βληµα: Όταν ανάψω τον υπολογιστή δεν εµϕανίζεται τίποτα στην οθ νη, αλλά ακο ω δ ο ή περισσ τερα ηχητικά σήµατα. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι η κάρτα µνήµης έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, αλλά η οθ νη παραµένει κενή και ακο γονται πέντε ηχητικά σήµατα, τ τε ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Πρ βληµα: Όταν ανάψω τον υπολογιστή, εµϕανίζεται µ νο ένας λευκ ς δροµέας σε µια κενή οθ νη. Λ ση: Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Rescue and Recovery για να επαναϕέρετε εϕεδρικά αντίγραϕα αρχείων στο περιβάλλον Windows σας ή για να επαναϕέρετε τα αρχικά εργοστασιακά περιεχ µενα του σκληρο σας δίσκου. Εάν και πάλι εµϕανίζεται µ νο ο δροµέας στην οθ νη, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. 18 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

29 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Η οθ νη γίνεται κενή ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Λ ση: Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προϕ λαξης οθ νης (screen saver) ή η λειτουργία διαχείρισης ενέργειας. Κάντε ένα απ τα ακ λουθα για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία προϕ λαξης οθ νης ή για να εξέλθετε απ την κατάσταση αναµονής (sleep mode) ή αδράνειας (hibernation mode). v Αγγίξτε το πλαίσιο αϕής. v Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. v Πατήστε το διακ πτη λειτουργίας. Πρ βληµα µε τον κωδικ πρ σβασης Πρ βληµα: Ξέχασα τον κωδικ πρ σβασής µου. Λ ση: v Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης χρήστη σας, θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασης. v Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης για το σκληρ δίσκο (HDD password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς επισκευής δεν µπορεί να ακυρώσει τον κωδικ πρ σβασής σας ή να ανακτήσει δεδοµένα απ το σκληρ δίσκο. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδητηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει τη µονάδα σκληρο δίσκου. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. v Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρ σβασης εποπτε οντος (supervisor password), ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικ ς επισκευής της Lenovo δεν µπορεί να σας το ακυρώσει. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν εξουσιοδητηµένο τεχνικ επισκευής ή εκπρ σωπο µάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει την πλακέτα συστήµατος. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας την απ δειξη αγοράς του υπολογιστή και θα χρεωθείτε για τα εξαρτήµατα και την παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης. Προβλήµατα µε το πληκτρολ γιο Πρ βληµα: Εµϕανίζεται ένας αριθµ ς ταν πληκτρολογείτε ένα γράµµα. Λ ση: Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώµατος αριθµητικο πεδίου. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε Fn + Delete. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 19

30 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Όλα ή ορισµένα πλήκτρα του εξωτερικο αριθµητικο πληκτρολογίου δεν λειτουργο ν. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι το εξωτερικ αριθµητικ πληκτρολ γιο έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή. Προβλήµατα µε την κατάσταση αναµονής (sleep) ή αδράνειας (hibernation) Πρ βληµα: Ο υπολογιστής µεταβαίνει αναπάντεχα στην κατάσταση αναµονής. Λ ση: Όταν ο επεξεργαστής υπερθερµαίνεται, ο υπολογιστής µεταβαίνει αυτ µατα σε κατάσταση αναµονής, επιτρέποντας έτσι τη µείωση της θερµοκρασίας του και την προστασία του επεξεργαστή και άλλων εσωτερικών στοιχείων. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις για τη µετάβαση σε κατάσταση αναµονής. Πρ βληµα: Ο υπολογιστής µεταβαίνει σε κατάσταση αναµονής (ανάβει η σχετική ενδεικτική λυχνία) αµέσως µετά την εκτέλεση της διαδικασίας POST (Power-On Self-Test) Λ ση: Βεβαιωθείτε τι: v Η µπαταρία είναι ϕορτισµένη. v Η θερµοκρασία λειτουργίας είναι εντ ς αποδεκτών ορίων. Ανατρέξτε στην εν τητα Προδιαγραϕές στη σελίδα 56. Εάν η µπαταρία είναι ϕορτισµένη και η θερµοκρασία είναι εντ ς αποδεκτών ορίων, τ τε στείλτε τον υπολογιστή για επισκευή. Πρ βληµα: Εµϕανίζεται το µήνυµα critical low-battery error (κρίσιµο σϕάλµα χαµηλής στάθµης µπαταρίας) και ο υπολογιστής σβήνει αµέσως. Λ ση: Η στάθµη της µπαταρίας είναι πολ χαµηλή. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή ή αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια άλλη που είναι πλήρως ϕορτισµένη. 20 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

31 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Όταν επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναµονής, η οθ νη του υπολογιστή παραµένει κενή. Λ ση: Ελέγξτε εάν έχει αποσυνδεθεί ή απενεργοποιηθεί µια εξωτερική οθ νη ενώ ο υπολογιστής βρισκ ταν σε κατάσταση αναµονής. Εάν αποσυνδέσατε ή απενεργοποιήσατε την εξωτερική οθ νη, συνδέστε την ή ενεργοποιήστε την πριν επαναϕέρετε τον υπολογιστή απ την κατάσταση αναµονής. Όταν επαναϕέρετε τον υπολογιστή απ την κατάσταση αναµονής χωρίς να συνδέσετε ή να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθ νη και η οθ νη του υπολογιστή παραµένει κενή, πατήστε Fn+F7 για να ενεργοποιήσετε την οθ νη του υπολογιστή. Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F7 για να εϕαρµ σετε κάποιο σχήµα παρουσίασης, πατήστε Fn+F7 τουλάχιστον τρεις ϕορές µέσα σε τρία δευτερ λεπτα ώστε να επαναϕέρετε την εικ να στην οθ νη του υπολογιστή. Πρ βληµα: Ο υπολογιστής δεν επιστρέϕει απ την κατάσταση αναµονής ή η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναµονής παραµένει αναµµένη και ο υπολογιστής δεν λειτουργεί. Λ ση: Εάν ο υπολογιστής δεν επιστρέψει απ την κατάσταση αναµονής, ενδέχεται να έχει µεταβεί αυτ µατα σε κατάσταση αναµονής ή αδράνειας επειδή η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναµονής. v Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη, τ τε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναµονής. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή το διακ πτη λειτουργίας. v Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναµµένη, τ τε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αδράνειας (hibernation) ή απενεργοποίησης (power-off). Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στον υπολογιστή και στη συνέχεια πατήστε το διακ πτη λειτουργίας για να τεθεί ο υπολογιστής ξανά σε λειτουργία. Εάν το σ στηµα και πάλι δεν επιστρέψει απ την κατάσταση αναµονής, µπορεί να µην αποκρίνεται πλέον και να µην είναι δυνατ ς ο τερµατισµ ς της λειτουργίας του. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Τα µη αποθηκευµένα δεδοµένα ίσως χαθο ν. Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κρατήστε πατηµένο το διακ πτη λειτουργίας για 4 δευτερ λεπτα ή παραπάνω. Εάν ο υπολογιστής ακ µα δεν επανεκκινηθεί, αϕαιρέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος και την µπαταρία. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 21

32 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Προβλήµατα µε την οθ νη του υπολογιστή Πρ βληµα: Η οθ νη είναι κενή. Λ ση: Εκτελέστε τις ακ λουθες ενέργειες: v Πατήστε Fn+F7 για επαναϕορά της εικ νας. Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε το συνδυασµ πλήκτρων Fn+F7 για να εϕαρµ σετε κάποιο σχήµα παρουσίασης, πατήστε Fn+F7 τουλάχιστον τρεις ϕορές µέσα σε τρία δευτερ λεπτα ώστε να επαναϕέρετε την εικ να στην οθ νη του υπολογιστή. v Εάν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ή χρησιµοποιείτε τη µπαταρία και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης µπαταρίας είναι αναµµένη (πράσινη), τ τε πατήστε Fn+F11 για να αυξήσετε τη ϕωτειν τητα της οθ νης. v Εάν η ενδεικτική λυχνία της κατάστασης αναµονής είναι αναµµένη (πράσινη), πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή το διακ πτη λειτουργίας για να εξέλθει το σ στηµα απ την κατάσταση αναµονής. v Εάν το πρ βληµα εξακολουθεί να εµϕανίζεται, εϕαρµ στε τη λ ση για το παρακάτω πρ βληµα Οι πληροϕορίες στην οθ νη είναι δυσανάγνωστες ή διαστρεβλωµένες". 22 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

33 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Οι πληροϕορίες στην οθ νη είναι δυσανάγνωστες ή διαστρεβλωµένες. Λ ση: Βεβαιωθείτε τι: v Το πρ γραµµα οδήγησης οθ νης (display device driver) έχει εγκατασταθεί σωστά. v Η ανάλυση οθ νης και η ποι τητα χρωµάτων έχουν οριστεί σωστά. v Ο τ πος οθ νης είναι σωστ ς. Για να ελέγξετε αυτές τις ρυθµίσεις, κάντε τα ακ λουθα: 1. Πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο στην επιϕάνεια εργασίας και επιλέξτε Προσωπικές ρυθµίσεις (Personalize). 2. Επιλέξτε Ρυθµίσεις οθ νης (Display Settings) και βεβαιωθείτε τι η ανάλυση οθ νης και η ποι τητα χρωµάτων έχουν οριστεί σωστά. 3. Επιλέξτε Ρυθµίσεις για προχωρηµένους (Advanced Settings). 4. Επιλέξτε την καρτέλα Προσαρµογέας (Adapter). 5. Βεβαιωθείτε τι το εµϕανίζεται το νοµα του σωστο προγράµµατος οδήγησης συσκευής (device driver) στο παράθυρο µε τις πληροϕορίες για τον προσαρµογέα. Σηµείωση: Το νοµα του προγράµµατος πλοήγησης συσκευής διαϕέρει ανάλογα µε το ολοκληρωµένο κ κλωµα βίντεο (video chip) που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. 6. Πατήστε το κουµπί Ιδι τητες (Properties). Εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικ πρ σβασης διαχειριστή ή να δώσετε µια επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικ πρ σβασης ή δώστε την επιβεβαίωση. Επιλέξτε το τετραγωνίδιο Κατάσταση συσκευής (Device status) και βεβαιωθείτε τι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν χι, πατήστε το κουµπί Αντιµετώπιση προβληµάτων (Troubleshoot). 7. Επιλέξτε την καρτέλα Οθ νη (Monitor). 8. Βεβαιωθείτε τι οι πληροϕορίες είναι σωστές. 9. Πατήστε το κουµπί Ιδι τητες (Properties). Εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικ πρ σβασης διαχειριστή ή να δώσετε µια επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικ πρ σβασης ή δώστε την επιβεβαίωση. Επιλέξτε το τετραγωνίδιο Κατάσταση συσκευής (Device status) και βεβαιωθείτε τι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν χι, πατήστε το κουµπί Αντιµετώπιση προβληµάτων (Troubleshoot). Πρ βληµα: Εµϕανίζονται λανθασµένοι χαρακτήρες στην οθ νη. Λ ση: Εγκαταστήσατε σωστά το λειτουργικ σ στηµα ή την εϕαρµογή; Εάν ναι, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Κεϕάλαιο 3. Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή 23

34 Επίλυση προβληµάτων του υπολογιστή Πρ βληµα: Ορισµένες κουκκίδες λείπουν ή εµϕανίζονται ξεθωριασµένες ή πολ έντονες στην οθ νη κάθε ϕορά που ανοίγετε τον υπολογιστή σας. Λ ση: Πρ κειται για ένα χαρακτηριστικ της τεχνολογίας TFT. Η οθ νη του υπολογιστή σας περιέχει πολλά στοιχεία τρανσίστορ TFT (thin-film-transistor). Ένας µικρ ς αριθµ ς αυτών των στοιχείων τρανσίστορ µπορεί να µη λειτουργο ν σωστά, µε αποτέλεσµα να λείπουν κάποιες κουκκίδες ή να εµϕανίζονται ξεθωριασµένες ή πολ έντονες. Πρ βληµα: Εµϕανίζεται το µήνυµα Unable to create overlay window ( εν είναι δυνατή η δηµιουργία επικαλυπτ µενου παραθ ρου) ταν επιχειρείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κάποιου DVD. -ή- εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο ή DVD ή η εκτέλεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή η ποι τητα της εικ νας τους είναι πολ κακή. Λ ση: Κάντε ένα απ τα ακ λουθα: v Εάν χρησιµοποιείτε χρώµατα 32-bit, αλλάξτε το βάθος χρωµάτων σε 16-bit. v Εάν χρησιµοποιείτε επιϕάνεια εργασίας µε διαστάσεις ή µεγαλ τερες, µειώστε τις διαστάσεις αυτές, καθώς και το βάθος χρωµάτων. Προβλήµατα µε την µπαταρία Πρ βληµα: εν είναι δυνατή η πλήρης ϕ ρτιση της µπαταρίας µε χρήση της µεθ δου του τερµατισµο λειτουργίας (power-off) στον τυπικ χρ νο ϕ ρτισης για τον υπολογιστή σας. Λ ση: Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην κατηγορία Battery and power κάτω απ Troubleshooting στην εν τητα "Problem solving" στο Access Help. Πρ βληµα: Η λειτουργία του υπολογιστή σας τερµατίζεται πριν εµϕανιστεί η ένδειξη κατάστασης µπαταρίας κενή -ή- Ο υπολογιστής σας λειτουργεί µετά την εµϕάνιση της ένδειξης κατάστασης µπαταρίας κενή. Λ ση: Αποϕορτίστε την µπαταρία και ϕορτίστε την ξανά. 24 Lenovo 3000 V200 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων Σημείωση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα