ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδνο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο

2 2

3 Ζ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ηνπ ΑΠΘ (ΔΟΜ/ΑΠΘ) ηδξύζεθε ην 1998 από ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη ιεηηνπξγεί έθηνηε ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα Μεηαθνξώλ, πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Οη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρεηίδνληαη θύξηα κε ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζρεδηαζκό, δηαρείξηζε θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο, πξνζώπσλ θαη αγαζώλ κε όια ηα κέζα (νδηθά, ζαιάζζηα, ζηδεξνδξνκηθά, ελαέξηα). Τινπνηεί ρξεκαηνδνηνύκελε (από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο), αιιά θαη κε ρξεκαηνδνηνύκελε έξεπλα. Ζ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο (ΔΟΜ) ηνπ ΑΠΘ ζπλδπάδεη γλσζηηθά αληηθείκελα, εγθαζηδξύεη ζπλεξγαζίεο ζε θάζε έξγν πνπ αλαιακβάλεη, αμηνπνηώληαο ηελ πνηθηιία ησλ εηδηθνηήησλ ζην Παλεπηζηήκην, θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο θαη εξεπλεηέο. Οη ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηεο νκάδαο πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκό, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο κεηαθηλήζεηο αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα (Α.κε.Α, ειηθησκέλνη θα.) θαη πξνζβαζηκόηεηα δεκόζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη επέιηθηεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη logistics κειέηεο ζθνπηκόηεηαο έξγσλ, θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο αλάιπζε θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηειεκαηηθή ζηηο κεηαθνξέο αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο ηνπξηζκό θαη κεηαθνξέο ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκόο θαη πνιηηηθή ησλ κεηαθνξώλ κνληεινπνίεζε θαη επηρεηξεζηαθή έξεπλα καθηγητήσ Αριςτοτέλησ Νανιόπουλοσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ερευνητική Ομάδα Συςτημάτων Μεταφοράσ Πανεπιςτημιοφπολη, Θεςςαλονίκη Κτίριο εδρών, 6οσ όροφοσ Τηλ: Φαξ:

4 4

5 Πεξηερόκελα Πξόινγνο Γεληθή απνηίκεζε Κύξηα κέιε ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ην Γεκνζηεύζεηο παξνπζηάζεηο Δξεπλεηηθά έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ ή εθπνλήζεθαλ πγγξαθή πξνηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πνπ εθπνλήζεθαλ κε θύξην επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη παξνπζηάζζεθαλ ην Μαζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ή/θαη είλαη ππεύζπλνο ν θαζεγ. Α.Ναληόπνπινο πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε εθιεθηνξηθά ζώκαηα πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε επηηξνπέο ηνπ ΑΠΘ Γεκηνπξγία ηήξεζε ηζηνζειίδσλ Δζεινληηζκόο Πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ εξγαζηώλ Φσηνγξαθηθό Παξάξηεκα Π.1 από ηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ADB ζηελ Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ Π.2 Δζεινληηζκόο Π.3 Υώξνη ΔΟΜ ζην Α.Π.Θ

6 6

7 ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Α.Π.Θ (ΔΟΜ/ΑΠΘ) Χρονική περίοδος: 01/01/ /12/2013 7

8 8

9 Πξόινγνο Απηή είλαη ε δεύηεξε έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην 2013, δηθώλ κνπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ηνπ Α.Π.Θ. (ΔΟΜ/ΑΠΘ) πνπ δηεπζύλσ. Δίλαη ν ηξίηνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ζηνλ ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά ηελ 15εηή ιεηηνπξγία ηεο ζε ελνηθηαδόκελν όξνθν, ζηελ νδό Δξκνύ ζηε Θεζζαινλίθε. Γπζηπρώο πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο πνπ έθεξε ζην Παλεπηζηήκην εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλαμηνπνίεηνο αλακέλνληαο ηε δηάζεζε θαηάιιεισλ ρώξσλ. ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ βηώλνπκε ηα ηειεπηαία ρξόληα, αμηώλ, νηθνλνκηθήο θ.ι.π. ε πξνζπάζεηά καο είλαη λα ζηαζνύκε όξζηνη, λα αλνίμνπκε παξάζπξα αηζηνδνμίαο θαη ειπίδεο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλεξγάηεο καο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηα κέιε ηνπ ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ θηινμελνύλ ηελ Οκάδα κέρξηο όηνπ αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο. Ηαλνπάξηνο 2014 Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. 9

10 10

11 1. Γεληθή απνηίκεζε Ζ πεξηξένπζα αηκόζθαηξα ηείλεη λα πεξηνξίζεη ηελ αηζηνδνμία καο Πνιιά αιιάδνπλ θαη ε γεληθή αίζζεζε είλαη όρη πξνο ην θαιύηεξν Καζήθνλ καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηελ εξγαζία καο, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη δπλαηό, λένπο όξνπο πνπ ζα δώζνπλ δπλαηόηεηα λα αλζίζνπλ ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε αηζηνδνμία Ζ Οκάδα θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηε ζπλνρή ηεο θαη επεθηάζεθε ζε λέεο ζπλεξγαζίεο 2. Κύξηα κέιε ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ην Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο, δηπι. ΑΣΜ, δηπι. Α.Μ., MSc (OR), Γηδάθησξ Σ.Π.Μ., θαζεγεηήο ΑΠΘ 2. Βαγγέιεο Γελίηζαξεο, δηπι. Π.Μ., M.Sc Μεηαθνξέο, ππνς. Γηδάθησξ 3. Σδνύιηα Σάπαιε, δηπι. Π.Μ., M.Sc Μεηαθνξέο, ππνς. Γηδάθησξ 4. Παλαγηώηεο Σζαιήο, δηπι. Π.Μ, Γηδάθησξ Σ.Π.Μ 5. Γεκήηξεο Ναικπάληεο, δηπι. Π.Μ, Γηδάθησξ Σ.Π.Μ, ΗΓΑΥ ΑΠΘ κεηά από καθξνρξόληα ζεηεία ζηελ ΔΟΜ/ ΑΠΘ, ππεύζπλνο γξαθείνπ πξνζβαζηκόηεηαο ΑΠΘ 6. Γεώξγηνο Παιάληδαο, δηπι. Π.Μ, M.Sc (Π.Π.Β.Α.), Γηδάθησξ Σ.Π.Μ, ΗΓΑΥ ΑΠΘ κεηά από καθξνρξόληα ζεηεία ζηελ ΔΟΜ/ ΑΠΘ, Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ 7. Παπιίλα Λαδαξίδνπ, δηπι. ΝΟΔ, Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξγσλ 8. Ησάλλα Καληαΐδνπ, πηπρ. Γηνηθ. Δξγ. (ΑΣΔΗ) MΒΑ. Costing & Auditing (ΑΣΔΗ), Γξακκαηεία, Βνεζόο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 9. Διέλε Παπαληθνιάνπ, δηπι Α.Μ., M.Sc 10. Αιεμάλδξα Καιιηάγξα, δηπι Α.Μ., ππνς. Γηδάθησξ 11

12 3. Γεκνζηεύζεηο παξνπζηάζεηο Παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα 1. Παπαδήθνπ Α., Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., «Γηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Θεζζαινλίθεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Μπαηζνύθα Υ., Σζίθαο Ν., Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Γηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππεξαζηηθήο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο από θαη πξνο ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Γθάξνο Γ., Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Σα Logistics Σσλ Άκεζσλ Πσιήζεσλ Αγξνδηαηξνθηθώλ Πξντόλησλ: Ζ Πεξίπησζε ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Παηάηαο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Μηραεινύδεο Γ., Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., Μηραεινύδεο Α., «πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Αζηηθώλ ΚΣΔΛ κε Οηθνλνκηθνύο θαη πγθνηλσληαθνύο Γείθηεο θαη Πξνηεηλόκελν Μνληέιν Αμηνιόγεζεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Οη Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα. Πξννπηηθέο ζε Πεξίνδν Οηθνλνκηθήο Κξίζεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Παιάληδαο Γ., Ναληόπνπινο Α., «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ιηκέλσλ. Κύξηα επηηεύγκαηα ησλ Διιεληθώλ ιηκέλσλ θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ», 6ν Παλειιήλην πλέδξην Ληκεληθώλ Έξγσλ, Αζήλα, Ννέκ Palantas P., Margoni T., Naniopoulos A., «BRT advantages and comparison with the tram in urban areas: the case of Thessaloniki», Changing Cities Conference, Skiathos, 18 th 24st June, Greece, book of Abstracts 12

13 Παξνπζηάζεηο / θείκελα 8. Ναληόπνπινο Α., «Πξνζβαζηκόηεηα Βπδαληηλώλ Μλεκείσλ Θεζζαινλίθεο ΠΡΟΠΔΛΑΗ», πλάληεζε θαηλνηνκίαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ «Σν Α.Π.Θ. ζην ΝΟΖΗ», Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο Ναληόπνπινο Α., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηαθνξέο: Γηαθαηλόκελεο ηάζεηο θαη πηζαλέο ιύζεηο», Ζκεξίδα Δ: Μεηαθνξέο ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο, Ακθηζέαηξν ΣΔΔ Αζήλα, 6 Φεβξνπαξίνπ 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 10. Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηαθνξέο: Γηαθαηλόκελεο ηάζεηο θαη πηζαλέο ιύζεηο», εηδηθό αθηέξσκα ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο κεηαθνξέο, πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Δ, ηεύρνο 184, πεξίνδνο: Γεθέκβξηνο 2012 Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., πκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε κε θείκελν παξαηεξήζεσλ επί ηνπ πξνζρεδίνπ Νόκνπ «Γεκόζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Υεξζαίσλ Μεηαθνξώλ» κε δεκνζίεπζε θεηκέλνπ κε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξνζρεδίνπ λόκνπ γηα ηηο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο». 12. Naniopoulos A., Axes, nodes and transport modes in the South East Europe area, 11th South East European Freight Forwarders and Logistics Providers Congress: SOUTHEAST EUROPEAN INTERMODALITY, Athens, Greece, May, 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 13. Σζαιήο Π., Δηζήγεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο πξνο καζεηέο ηνπ ΔΔΔΚ Υίνπ κε ζέκα «Πξνζβαζηκόηεηα γηα καζεηέο κε αλαπεξία», Θεζζαινλίθε, Μάηνο Σζαιήο Π., ηξνγγπιό ηξαπέδη Αξρέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε - Ο ξόινο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηελ άξζε ησλ απνθιεηζκώλ, ΑΠΘ, Μάηνο Ναληόπνπινο Α., «Γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαμί κε επίθεληξν ηνλ επηβάηε», Ζκεξίδα ηεο TAXI WAY ζην πιαίζην ηεο ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 16. Ναληόπνπινο Α., Σν έξγν ADB θαη ε δηαηξνπηθή ζύλδεζε κεηαμύ Διιάδαο θαη Ρσζίαο κέζσ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, Ζκεξίδα Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Δ.Δ..Τ.Μ..Δ.Β.Δ.: «Ο θαηαιπηηθόο ξόινο ησλ Μεηαθνξώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ Διιάδαο Ρσζίαο», B Θεκαηηθή Δλόηεηα: «Ζ πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ Διιάδαο Ρσζίαο κε γλώκνλα ηνλ θιάδν κεηαθνξώλ», 25 επηεκβξίνπ 2013, Θεζζαινλίθε (παξνπζίαζε/νκηιία). 17. Naniopoulos A., South East Europe Railways. Challenges for cooperation and exploitation of opportunities, Railway Days - Wider Black Sea Area Railway 13

14 Investment Summit, Session: Liberalisation of the railway markets. A challenge to finance railway systems, Bucharest, Romania, 8 9 October, 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 18. Genitsaris E., Experiences of AUTh in the FLIPPER project and the successful DRT services provided in Greece, EPTA Project (INTERREG IVC Territorial Cooperation Programme), Training Course, Bulgaria, Razlog, 30 October 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 19. πκκεηνρή ζην Thematic Pole 9: GREENER TRANSPORT SYSTEMS ηνπ South East Europe Transnational Cooperational Programme: 20. SEE Thematic Pole 9, Coordinating the results of SEE projects for improved accessibility across the region, ACCESSIBLE SEE Seminar, Split (Croatia), 18th September 2013, Thematic Pole 9, Greener Transport Systems, version: (final), [contribution by Evangelos Genitsaris: on and ] 21. Greener Transport Systems - Road map for POLE 9, Preparation of Document: , Version: 10 final, [modified by Aristotelis Naniopoulos on & and by Evangelos Genitsaris on ] 22. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή νδήγεζεο ζηελ επαλέληαμε ησλ ΑκεΑ, 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Δθπαηδεπηώλ Οδήγεζεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο

15 4. Δξεπλεηηθά έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ ή εθπνλήζεθαλ 1. Ερεσνηηικό έργο COMPETE «Ανάπηςξη πλαηθόπμαρ πποζομοίωζηρ ηων εμποπεςμαηικών μεηαθοπών μέζω λιμενικών εγκαηαζηάζεων για ηην ανάλςζή ηοςρ με ζηόσο ηην αύξηζη ηηρ αποδοηικόηηηάρ ηοςρ και ηην αποηίμηζη ηων πεπιβαλλονηικών και οικονομικών επιπηώζεών ηοςρ» Φορέας ανάθεζης: Υποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων Διδική Υπηπεζία Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Δκπαίδεςζη & Για Βίος Μάθηζη Σν εξεπλεηηθό έξγν COMPETE, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην εζληθό πξόγξακκα «ΘΑΛΖ», μεθίλεζε νπζηαζηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ ηόρνο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ είλαη ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ κεηαθνξάο θαη θνξην-εθθόξησζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Δ/Κ) κέζσ ιηκεληθώλ ηεξκαηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Ληκεληθώλ ηαζκώλ Γηαθίλεζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ΛΗΓΔ) κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπο από νηθνλνκηθήο, πνιηηηθν-θνηλσληθήο, αιιά θπξίσο θαη από πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξόθεηηαη λα αλαπηπρζεί κηα εληαία πιαηθόξκα πξνζνκνίσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ κεηαθνξάο θαη θόξην-εθθόξησζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε πξόηππν ΛΗΓΔ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζρεδίαζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζπλεξγάδνληαη ηξεηο εξεπλεηηθέο νκάδεο, από ην ΑΠΘ, ζπγθεθξηκέλα ε ΔΟΜ, από ην ΔΜΠ θαη από ην ΗΜΔΣ/ΔΚΔΣΑ, ζε ξόιν ζπληνληζηή ε ηειεπηαία. 15

16 2. Ερεσνηηικό έργο - Πλαηθόπμα διαηποπικών μεηαθοπών Αδπιαηικήρ - Γούναβηρ - Μαύπηρ Θάλαζζαρ Φορέας ανάθεζης: South East Europe Transnational Programme και Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηηκόηηηαρ & Ναςηιλίαρ Διδική Υπηπεζία Γιασείπιζηρ ΔΠ «Ψηθιακή Σύγκλιζη» Σν έξγν, ADB Multiplatform εγθξίζεθε πξνο πινπνίεζε (κεηά από αμηνιόγεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο South East Europe Transnational Cooperation Programme, κε δηάξθεηα 30 κελώλ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 έσο ην επηέκβξην ηνπ ε απηό ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 41 θνξείο (22 εηαίξνη κε ρξεκαηνδόηεζε θαη νη ππόινηπνη ρσξίο ρξεκαηνδόηεζε) εθπξνζσπώληαο ζπλνιηθά 13 ρώξεο. Κύξηα επηδίσμε ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη πξνώζεζε πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ πνιπηξνπηθώλ ιύζεσλ γηα κεηαθνξέο από ηα ιηκάληα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (Μαύξε Θάιαζζα, Αηγαίν, Αδξηαηηθή) ζηηο επεηξσηηθέο ρώξεο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο θαηά κήθνο ελόο πηινηηθνύ δηαθξαηηθνύ δηθηύνπ. Σν ΑΠΘ είλαη ην κνλαδηθό παλεπηζηήκην αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ζ ΔΟΜ/ ΑΠΘ ζπλεηζθέξεη ζε όια ηα Παθέηα Δξγαζίαο ηνπ έξγνπ θαη είλαη ππεύζπλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο κε ζέκα ηηο Πξάζηλεο Μεηαθνξέο. Γξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πεξηιάκβαλαλ: - πκβνιή ηνπ LP ζηoλ ηερληθό ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ - πκκεηνρέο ζηα Project Meetings: Kick-off meeting (Trieste), 1 st Project Meeting (Budapest), 2 nd Project Meeting (Belgrade), 3 rd Project Meeting (Constantza), 4 th Project Meeting (Thessaloniki), Mid-Term Conference (Brussels), Partnership meeting (Venice). - πκκεηνρή ζην WP 3.1 Expert group regional network meeting, Bansko (Bulgaria), πλδηνξγάλσζε καδί κε ηνπο ππόινηπνπο Έιιελεο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ (ΔΔΘ ΚΑΗ ΟΛΘ) ηνπ 4 th Project Meeting, Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ Πξαθηηθά ηνπ 4 th Project Meeting, Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ πκκεηνρή ζε πξόζζεηεο δξάζεηο: kick off meeting ηνπ έξγνπ SEE/GIFT ζηελ Αζήλα κε παξνπζίαζε, πλέδξην IFFAC-L 11th South East European Freight Forwarders and Logistics Providers Congress: SOUTHEAST EUROPEAN INTERMODALITY κε δεκόζηα παξνπζίαζε, 16

17 International Exhibition for Mobility, Logistic and Transport, Munich, 4-7 th of June 2013: Comprehensive Seminar: The ADB Multiplatform Transnational Workshop on E-Customs within SEE κε ζπκκεηνρή ζην πάλει SEE ANNUAL EVENT, SEE Achievements in view of the new programmes in the area, Bucharest, 19 th June 2013, κε ζπκκεηνρή ζην workshop γηα ην Pole 9 Seminar: ACCESSIBLE SEE: Coordinating the results of SEE projects for improved accessibility across the region, Split (Croatia), 18 th September 2013, κε ζπκκεηνρή ζην workshop γηα ην SEE Pole 9, Railway Days 2013 Railway Investment Summit in the Wider Black Sea Area, 8-9 October 2013, Bucharest, κε παξνπζίαζε. - Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο: Γεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ ADB ζην kick off meeting ηνπ GIFT. Γεκόζηα παξνπζίαζε ζηo 3 rd Project Meeting (Constantza): Some reflections from the International Conference SOUTH EAST EUROPEAN INTERMODALITY Γεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ ADB ζηελ εκεξίδα ηνπ Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ πκκεηνρή ζε ζπλεληεύμεηο ηύπνπ (Σεξγέζηε, Βειηγξάδη, Κσζηάληδα, Θεζζαινλίθε) πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Δπαγγεικαηηθό Βήκα». πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Logistics and Management». πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Supply chain and Logistics». πλερήο αλάξηεζε ζην intranet tool (alfresco) πιηθνύ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο δεκνζηόηεηαο. Μεηάθξαζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ γηα ην έξγν ADB ζε ειιελναγγιηθή έθδνζε. - πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο ιίζηαο γηα ηα πξνηεηλόκελα πξνο εμέηαζε terminals γηα θάζε ρώξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. - Οινθιήξσζε ηνπ internal report κε ηίηιν: "Review of the existing situation of transport infrastructure and terminals in South East Europe area, based on past EU projects" (103 ζειίδεο). - Πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα Multimodal Development Centres ζηελ Διιάδα. - Παξαηεξήζεηο, ζρνιηαζκόο θαη editing ηνπ report γηα ηα Multimodal Development Centres, κε ηίηιν «Lessons learnt from current intermodal promotion activities» (Act. 5.1, 44 ζειίδεο). - Παξαδνηέν (6.1) γηα ηηο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνύ εμσηεξηθνύ θόζηνπο, κε ηίηιν Survey of external costs calculation methods used in SEE area and countries (232 ζειίδεο) (καδί κε ην Prometni Ηnstitute of Traffic and Transport θαη Pannon Business Network Association). 17

18 - πληνληζκόο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP6: ADB and Green Transport θαη θαηαλνκή εξγαζηώλ ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. - ύληαμε νδεγηώλ θαη παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο θαηά κήθνο ησλ πηινηηθώλ δηαδξόκσλ ηνπ έξγνπ. - ρνιηαζκόο ηνπ draft report κε ηίηιν Review of measures in force in the Member States and non-eu countries of ADB area and compliance with EU amendments (πνπ εηνίκαζε ην Pannon Business Network Association, Act.6.2, 26 ζειίδεο). - Δηνηκαζία draft report κε ηίηιν Analysis of the Internalisation of external costs strategy and innovative schemes of internalization (Act.6.2, 59 ζειίδεο). - ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ έξεπλα ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ εθηθηόηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ κέηξσλ εζσηεξίθεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (Act. 6.2). - πλδηνξγάλσζε πλάληεζεο εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Πξαθηηθά πλάληεζεο εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Παροσζιάζεις για ηο έργο ADB Multiplatform: Genitsaris E., WP6: Allocation of responsibilities, ADB Multiplatform 2 nd Steering Meeting, Belgrade (Serbia) ( ). Naniopoulos A., WP3 Activity 3.1: Conceptual Framework for Gap Analysis and Alleviation Measures, ADB Multiplatform 2 nd Steering Meeting, Belgrade (Serbia) ( ). Genitsaris E., WP6: COMPLETED ACTIONS AND FUTURE STEPS ADB Multiplatform 3rd Steering Committee Meeting, Constantza (Romania) ( ) Naniopoulos A., WP3 Activity 3.1: Conceptual Framework for Gap Analysis and Alleviation Measures, ADB Multiplatform 3 rd Steering Committee Meeting, Constantza (Romania) ( ). Ναληόπνπινο Α., Σν έξγν ADB, πεξηερόκελν θαη εηζαγσγή ζηνπο ζηόρνπο ηεο πηινηηθήο δηαδξνκήο, πλάληεζε εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Genitsaris E., WP6: STATUS OF ACTIVITIES OF WP6, ADB Multiplatform 4th Steering Committee Meeting, Thessaloniki, Tapali T., WP6: CONSIDERATIONS ON EXTERNAL COST CALCULATION IN THE ADB AREA, ADB Multiplatform 4th Steering Committee Meeting, Thessaloniki, Naniopoulos A., Towards a definition of needs and role for an MDC center in Greece, WP5: Multimodal Development Centers (MDC), 2 nd ADB Workshop on MDC, Thessaloniki, ( ). Naniopoulos A., Towards ADB Green Transport Agreement. The survey on external costs calculation. Mid-Term Conference, Brussels,

19 Naniopoulos A., WP6 Activities: Status, Next Steps and Critical Considerations, ADB Multiplatform Partnership Meeting, Venice,

20 3. Ερεσνηηικό έργο - Πποζπελάζιμα μνημεία και απσαιολογικοί σώποι Θεζζαλονίκηρ Φορείς Ανάθεζης: Δςπωπαϊκόρ Οικονομικόρ Χώπορ (ΔΟΧ) και Υποςπγείο Οικονομικών - Μνινλόηη ην έξγν νινθιεξώζεθε ζηηο ε ΔΟΜ/ΑΠΘ ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη θαη λα πξνβάιεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Σν ΑΠΘ ζην ΝΟΖΗ», Ηαλνπάξηνο 2013 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ WiFi εγθαηεζηεκέλσλ ζηα κλεκεία, Απξίιηνο - Ννέκβξηνο 2013 Έιεγρνο δηακόξθσζεο λένπ εηζόδνπ ζηε Ρνηόληα, Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2013 Απηνςία ζε απηηθά κνληέια εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο νξγαλσηηθήο γξακκαηέσο ηνπ πλδέζκνπ ηπθιώλ, Γεθέκβξηνο 2013 Οικονομικός έλεγτος ζηο έργο ΠΡΟΠΕΛΑΙ - πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα εζληθή αξρή πιεξσκήο, Απξίιηνο

21 5. πγγξαθή πξνηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Πξόηαζε έξγνπ "Innovative energy saving transport systems for improving the attractiveness of the retail market of Thessaloniki" ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο LIFE Environment Policy and Governance. Καηαηέζεθε Ηνύλην πγγξαθή ηεο πξόηαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΑΠΘ σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ. Πξόηαζε έξγνπ INfluencing Behaviour for Energy Sustainable Transport / IN BEST ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο IEE - Promotion / Dissemination Projects: SAVE, ALTENER, STEER and INTEGRATED INITIATIVES. Καηαηέζεθε Μάην πγγξαθή ηεο πξόηαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΑΠΘ σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ. Πξόηαζε έξγνπ FUTUREMED Πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο ζην δηαγσληζκό ηεο ΟΛΘ Α.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ. Καηαηέζεθε Ηνύιην 2013 Γηαπξαγκαηεύζεηο κε θνξέα ΗΔΔ (Intelligent Energy Europe) πνπ αθνξνύλ ην έξγν SMARTMOVE - Increasing peoples' awareness and use of public transport through active mobility consultancy with focus on feeder systems ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ηελ άλνημε ηνπ Αλακελόκελε έλαξμε έξγνπ εληόο αξρώλ

22 6. Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πνπ εθπνλήζεθαλ κε θύξην επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη παξνπζηάζζεθαλ ην 2013 Πξνπηπρηαθό 1. «Η πξνζβαζηκόηεηα ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζηνπο ρώξνπο ιαηξείαο ηεο Θεζζαινλίθεο», Σζνπγέλε Νηθνιέηα, Φσηηάδνπ Καιιηόπε, Απξίιηνο «Μεηαθίλεζε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ΑΠΘ θαη θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο», Καξαηόζηνο Αληώλεο, Μπηηάθεο ηαύξνο, Ηνύιηνο «Σν εμσηεξηθό θόζηνο θαη ε εζσηεξίθεπζή ηνπ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Δθαξκνγή ππνινγηζκνύ ζην δηάδξνκν κεηαθνξάο: «Θεζζαινλίθε - όθηα» Αλαγλσζηόπνπινο Ησάλλεο, Υνπξηζίδεο Δπζηάζηνο, Ηνύιηνο «Σα ρέδηα Κηλεηηθόηεηαο ηηο Πόιεηο. Φηινζνθία, Πεξηερόκελν, Γνκή. Δθαξκνγή ζηελ πόιε ησλ εξξώλ» Βνύβαιεο ηπιηαλόο, «Νένη θαη θηλεηηθόηεηα. Η πεξίπησζε ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο» Καηζηαλίδνπ Αξηάλα-Νηθνιέηα, Μάξηηνο 2013 Μεηαπηπρηαθό "Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξώλ" 6. «Πξάζηλεο αιπζίδεο LOGISTICS. ρεδηαζκόο, νξγάλσζε, εθαξκνγή, θαιέο πξαθηηθέο» Μαπξνκάηεο Νηθόιανο, Ννέκβξηνο «Γεσπνιηηηθή θαη πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο. Η πεξίπησζε ησλ Βαιθαλίσλ» ηακαηέιινο Αληώλεο, Ννέκβξηνο «Γηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ πεδώλ σο πξνο ηε δηάζρηζε νδώλ θαη ζεκαηνδνηνύκελσλ δηαβάζεσλ ζην αζηηθό θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο» Παπαδήθνπ Αηθαηεξίλε-Δβίηα, Απξίιηνο

23 Μεηαπηπρηαθό "Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγσλ" 1. «Ο βαζκόο πηνζέηεζεο ελόο πξνζαλαηνιηζκνύ ζην κάξθεηηλγθ από ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία» Λόληνπ Αλησλία (ζπλεπηβιέπσλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ΠΑΜΑΚ, θ. Αλδξέα Αλδξνληθίδε) 23

24 7. Μαζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ή/θαη είλαη ππεύζπλνο ν θαζεγ. Α.Ναληόπνπινο 1. ρεδηαζκόο Μεηαθνξώλ Κνξκνύ, 7 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ΓΔΠ, ππεύζπλνο καζήκαηνο, ζπκκεηνρή κε δπν δηαιέμεηο, θύξηνο ζπκκεηέρσλ: Βαζίιεο Γεκαξέινο, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο, πξνζθεθιεκέλνο γηα 2 δηαιέμεηο Γξ. Γηάλλεο Πνιίηεο, εθιεγείο θαη ππό δηνξηζκό Λέθηνξαο ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ. 2. πζηήκαηα κεηαθνξάο Τπνρξεσηηθή επηινγή Σνκέα. 10 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο θαη πξναηξεηηθό ζέκα. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνλ θ. Α. Ναληόπνπιν θαη θαηά πεξίπησζε από πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, όπσο ν Γξ. Π. Σζαιήο (πζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ΑκεΑ). Γηαλέκνληαη κεηαμύ άιισλ ζεκεηώζεηο ηνπ Α. Ναληόπνπινπ. Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 17 ζέκαηα, νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 3. Οηθνλνκηθή ησλ κεηαθνξώλ Δπηινγή ηνκέα. 10 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, πξναηξεηηθό ζέκα θαη αζθήζεηο. Γηαλέκνληαη ζεκεηώζεηο ηνπ Α. Ναληόπνπινπ. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνλ Α. Ναληόπνπινπ 70% θαη ηνλ Π. Παπαησάλλνπ 30%. Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 4 εξγαζίεο, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 24

25 4. Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο Τπνρξεσηηθή επηινγή Σνκέα. 9 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, πξναηξεηηθό ζέκα θαη αζθήζεηο. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνπο Α. Ναληόπνπιν (50%), Π. Παπαησάλλνπ (40%) θαη Υ. Ππξγίδε (10%). Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 17 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 5. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ΙΙ Δπηινγή Σνκέα 9ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηάιεμε θαη απαιιαθηηθό ζέκα. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ππεύζπλνο καζήκαηνο Α. Ναληόπνπινο, ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ν εθιεγείο θαη ππό δηνξηζκό επίθνπξνο θαζεγεηήο θ. Αδακάληηνο Παζραιίδεο θαζώο θαη κεηαπηπρηαθνί. Σν απαιιαθηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν 80 ζειίδσλ πεξίπνπ κε απεξηόξηζηα Παξαξηήκαηα. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 8 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 6. Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε ππεύζπλν ηνλ Α. Ναληόπνπιν ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη είλαη πξναηξεηηθό. Γηδάζθεηαη ζην 1 ν εμάκελν. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ν Α. Ναληόπνπινο θάλεη 3 δηαιέμεηο θαη νη ππόινηπεο γίλνληαη από επηιεγκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ θαηά θαλόλα έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Γηαλέκνληαη νη παξνπζηάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο δηαιέμεηο θαη εθπνλείηαη ζέκα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 10 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 25

26 7. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε ππεύζπλν ηνλ Α. Ναληόπνπιν ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξώλ» θαη είλαη ππνρξεσηηθό. Γηδάζθεηαη ζην 1 ν εμάκελν, ν Α. Ναληόπνπινο θάλεη πεξίπνπ 6 δηαιέμεηο ζε ζύλνιν 10 νη ππόινηπεο γίλνληαη από ζπλδηδάζθνληεο. Γηαλέκνληαη ζεκεηώζεηο πνπ έρνπλ ζπγγξάςεη νη δηδάζθνληεο, ελώ εθπνλείηαη ζέκα. Σν ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Ο ζεκαηηθόο άμνλαο πνπ επειέγε γηα ην 2013 ήηαλ «Κέληξα δηαηξνπηθώλ κεηαθνξώλ θαη δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο» γύξσ από ηνλ νπνίν εθπνλήζεθαλ 11 εξγαζίεο. 26

27 8. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε εθιεθηνξηθά ζώκαηα 1. πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Δπηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε κνληκνπνίεζεο ηεο θ. Δπηπρίαο Ναζαλαήι ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξνπ Καζεγήηξηαο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο, Γηαρείξηζε θαη Αμηνιόγεζε πγθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2. Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «πγθνηλσληαθόο ρεδηαζκόο κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθώλ κνληέισλ» 3. πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Δπηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε εμέιημεο ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. σθξάηε Μπάζκπα, ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ 9. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο 1. Μέινο Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο 2. Πξνζσξηλά, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 3. Μέινο ηνπ ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ 10. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε επηηξνπέο ηνπ ΑΠΘ 1. Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 2. Δπηηξνπή εθδξνκώλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 3. Δπηηξνπή ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κνζκεηείαο Πνιπηερληθήο ρνιήο 4. Δπηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο Πξπηαλείαο Α.Π.Θ. ηελ επηηξνπή απηή ν Α. Ναληόπνπινο είλαη πξόεδξνο θαη γηα ηα αληίζηνηρα δεηήκαηα θαηέζηξσζε δύν πξνηάζεηο θείκελα: 1) «Γηα ηελ αθνινπζεηέα πνιηηηθή ηνπ ΑΠΘ ζε ζρέζε κε ηα εκπνδηδόκελα άηνκα θαη ηα Α.κε.Α, θνηηεηέο, εξγαδόκελνπο, επηζθέπηεο» 2) «Πξόηαζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην ΑΠΘ». 3) πλεξγαζία κε ηνλ Γ. Ναικπάληε, ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πξνζβαζηκόηεηαο Α.Π.Θ ζηελ πινπνίεζε δηαθόξσλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκόηεηαο. 27

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα