ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδνο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο

2 2

3 Ζ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ηνπ ΑΠΘ (ΔΟΜ/ΑΠΘ) ηδξύζεθε ην 1998 από ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη ιεηηνπξγεί έθηνηε ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα Μεηαθνξώλ, πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Οη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρεηίδνληαη θύξηα κε ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζρεδηαζκό, δηαρείξηζε θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο, πξνζώπσλ θαη αγαζώλ κε όια ηα κέζα (νδηθά, ζαιάζζηα, ζηδεξνδξνκηθά, ελαέξηα). Τινπνηεί ρξεκαηνδνηνύκελε (από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο), αιιά θαη κε ρξεκαηνδνηνύκελε έξεπλα. Ζ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο (ΔΟΜ) ηνπ ΑΠΘ ζπλδπάδεη γλσζηηθά αληηθείκελα, εγθαζηδξύεη ζπλεξγαζίεο ζε θάζε έξγν πνπ αλαιακβάλεη, αμηνπνηώληαο ηελ πνηθηιία ησλ εηδηθνηήησλ ζην Παλεπηζηήκην, θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο θαη εξεπλεηέο. Οη ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηεο νκάδαο πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκό, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο κεηαθηλήζεηο αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα (Α.κε.Α, ειηθησκέλνη θα.) θαη πξνζβαζηκόηεηα δεκόζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη επέιηθηεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη logistics κειέηεο ζθνπηκόηεηαο έξγσλ, θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο αλάιπζε θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηειεκαηηθή ζηηο κεηαθνξέο αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο ηνπξηζκό θαη κεηαθνξέο ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκόο θαη πνιηηηθή ησλ κεηαθνξώλ κνληεινπνίεζε θαη επηρεηξεζηαθή έξεπλα καθηγητήσ Αριςτοτέλησ Νανιόπουλοσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ερευνητική Ομάδα Συςτημάτων Μεταφοράσ Πανεπιςτημιοφπολη, Θεςςαλονίκη Κτίριο εδρών, 6οσ όροφοσ Τηλ: Φαξ:

4 4

5 Πεξηερόκελα Πξόινγνο Γεληθή απνηίκεζε Κύξηα κέιε ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ην Γεκνζηεύζεηο παξνπζηάζεηο Δξεπλεηηθά έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ ή εθπνλήζεθαλ πγγξαθή πξνηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πνπ εθπνλήζεθαλ κε θύξην επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη παξνπζηάζζεθαλ ην Μαζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ή/θαη είλαη ππεύζπλνο ν θαζεγ. Α.Ναληόπνπινο πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε εθιεθηνξηθά ζώκαηα πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε επηηξνπέο ηνπ ΑΠΘ Γεκηνπξγία ηήξεζε ηζηνζειίδσλ Δζεινληηζκόο Πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ εξγαζηώλ Φσηνγξαθηθό Παξάξηεκα Π.1 από ηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ADB ζηελ Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ Π.2 Δζεινληηζκόο Π.3 Υώξνη ΔΟΜ ζην Α.Π.Θ

6 6

7 ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Α.Π.Θ (ΔΟΜ/ΑΠΘ) Χρονική περίοδος: 01/01/ /12/2013 7

8 8

9 Πξόινγνο Απηή είλαη ε δεύηεξε έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην 2013, δηθώλ κνπ θαη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ηνπ Α.Π.Θ. (ΔΟΜ/ΑΠΘ) πνπ δηεπζύλσ. Δίλαη ν ηξίηνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ζηνλ ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά ηελ 15εηή ιεηηνπξγία ηεο ζε ελνηθηαδόκελν όξνθν, ζηελ νδό Δξκνύ ζηε Θεζζαινλίθε. Γπζηπρώο πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο πνπ έθεξε ζην Παλεπηζηήκην εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλαμηνπνίεηνο αλακέλνληαο ηε δηάζεζε θαηάιιεισλ ρώξσλ. ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ βηώλνπκε ηα ηειεπηαία ρξόληα, αμηώλ, νηθνλνκηθήο θ.ι.π. ε πξνζπάζεηά καο είλαη λα ζηαζνύκε όξζηνη, λα αλνίμνπκε παξάζπξα αηζηνδνμίαο θαη ειπίδεο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλεξγάηεο καο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηα κέιε ηνπ ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ θηινμελνύλ ηελ Οκάδα κέρξηο όηνπ αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο. Ηαλνπάξηνο 2014 Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. 9

10 10

11 1. Γεληθή απνηίκεζε Ζ πεξηξένπζα αηκόζθαηξα ηείλεη λα πεξηνξίζεη ηελ αηζηνδνμία καο Πνιιά αιιάδνπλ θαη ε γεληθή αίζζεζε είλαη όρη πξνο ην θαιύηεξν Καζήθνλ καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηελ εξγαζία καο, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη δπλαηό, λένπο όξνπο πνπ ζα δώζνπλ δπλαηόηεηα λα αλζίζνπλ ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε αηζηνδνμία Ζ Οκάδα θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηε ζπλνρή ηεο θαη επεθηάζεθε ζε λέεο ζπλεξγαζίεο 2. Κύξηα κέιε ηεο ΔΟΜ/ΑΠΘ ην Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο, δηπι. ΑΣΜ, δηπι. Α.Μ., MSc (OR), Γηδάθησξ Σ.Π.Μ., θαζεγεηήο ΑΠΘ 2. Βαγγέιεο Γελίηζαξεο, δηπι. Π.Μ., M.Sc Μεηαθνξέο, ππνς. Γηδάθησξ 3. Σδνύιηα Σάπαιε, δηπι. Π.Μ., M.Sc Μεηαθνξέο, ππνς. Γηδάθησξ 4. Παλαγηώηεο Σζαιήο, δηπι. Π.Μ, Γηδάθησξ Σ.Π.Μ 5. Γεκήηξεο Ναικπάληεο, δηπι. Π.Μ, Γηδάθησξ Σ.Π.Μ, ΗΓΑΥ ΑΠΘ κεηά από καθξνρξόληα ζεηεία ζηελ ΔΟΜ/ ΑΠΘ, ππεύζπλνο γξαθείνπ πξνζβαζηκόηεηαο ΑΠΘ 6. Γεώξγηνο Παιάληδαο, δηπι. Π.Μ, M.Sc (Π.Π.Β.Α.), Γηδάθησξ Σ.Π.Μ, ΗΓΑΥ ΑΠΘ κεηά από καθξνρξόληα ζεηεία ζηελ ΔΟΜ/ ΑΠΘ, Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ 7. Παπιίλα Λαδαξίδνπ, δηπι. ΝΟΔ, Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξγσλ 8. Ησάλλα Καληαΐδνπ, πηπρ. Γηνηθ. Δξγ. (ΑΣΔΗ) MΒΑ. Costing & Auditing (ΑΣΔΗ), Γξακκαηεία, Βνεζόο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 9. Διέλε Παπαληθνιάνπ, δηπι Α.Μ., M.Sc 10. Αιεμάλδξα Καιιηάγξα, δηπι Α.Μ., ππνς. Γηδάθησξ 11

12 3. Γεκνζηεύζεηο παξνπζηάζεηο Παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα 1. Παπαδήθνπ Α., Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., «Γηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Θεζζαινλίθεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Μπαηζνύθα Υ., Σζίθαο Ν., Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Γηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππεξαζηηθήο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο από θαη πξνο ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Γθάξνο Γ., Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Σα Logistics Σσλ Άκεζσλ Πσιήζεσλ Αγξνδηαηξνθηθώλ Πξντόλησλ: Ζ Πεξίπησζε ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Παηάηαο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Μηραεινύδεο Γ., Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., Μηραεινύδεο Α., «πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Αζηηθώλ ΚΣΔΛ κε Οηθνλνκηθνύο θαη πγθνηλσληαθνύο Γείθηεο θαη Πξνηεηλόκελν Μνληέιν Αμηνιόγεζεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Γελίηζαξεο Δ., Ναληόπνπινο Α., «Οη Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα. Πξννπηηθέο ζε Πεξίνδν Οηθνλνκηθήο Κξίζεο», 6ν πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, Η.ΜΔΣ. θαη ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε, Οθη Παιάληδαο Γ., Ναληόπνπινο Α., «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ιηκέλσλ. Κύξηα επηηεύγκαηα ησλ Διιεληθώλ ιηκέλσλ θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ», 6ν Παλειιήλην πλέδξην Ληκεληθώλ Έξγσλ, Αζήλα, Ννέκ Palantas P., Margoni T., Naniopoulos A., «BRT advantages and comparison with the tram in urban areas: the case of Thessaloniki», Changing Cities Conference, Skiathos, 18 th 24st June, Greece, book of Abstracts 12

13 Παξνπζηάζεηο / θείκελα 8. Ναληόπνπινο Α., «Πξνζβαζηκόηεηα Βπδαληηλώλ Μλεκείσλ Θεζζαινλίθεο ΠΡΟΠΔΛΑΗ», πλάληεζε θαηλνηνκίαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ «Σν Α.Π.Θ. ζην ΝΟΖΗ», Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο Ναληόπνπινο Α., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηαθνξέο: Γηαθαηλόκελεο ηάζεηο θαη πηζαλέο ιύζεηο», Ζκεξίδα Δ: Μεηαθνξέο ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο, Ακθηζέαηξν ΣΔΔ Αζήλα, 6 Φεβξνπαξίνπ 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 10. Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηαθνξέο: Γηαθαηλόκελεο ηάζεηο θαη πηζαλέο ιύζεηο», εηδηθό αθηέξσκα ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο κεηαθνξέο, πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Δ, ηεύρνο 184, πεξίνδνο: Γεθέκβξηνο 2012 Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο Ναληόπνπινο Α., Γελίηζαξεο Δ., πκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε κε θείκελν παξαηεξήζεσλ επί ηνπ πξνζρεδίνπ Νόκνπ «Γεκόζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Υεξζαίσλ Μεηαθνξώλ» κε δεκνζίεπζε θεηκέλνπ κε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξνζρεδίνπ λόκνπ γηα ηηο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο». 12. Naniopoulos A., Axes, nodes and transport modes in the South East Europe area, 11th South East European Freight Forwarders and Logistics Providers Congress: SOUTHEAST EUROPEAN INTERMODALITY, Athens, Greece, May, 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 13. Σζαιήο Π., Δηζήγεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο πξνο καζεηέο ηνπ ΔΔΔΚ Υίνπ κε ζέκα «Πξνζβαζηκόηεηα γηα καζεηέο κε αλαπεξία», Θεζζαινλίθε, Μάηνο Σζαιήο Π., ηξνγγπιό ηξαπέδη Αξρέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε - Ο ξόινο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηελ άξζε ησλ απνθιεηζκώλ, ΑΠΘ, Μάηνο Ναληόπνπινο Α., «Γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαμί κε επίθεληξν ηνλ επηβάηε», Ζκεξίδα ηεο TAXI WAY ζην πιαίζην ηεο ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 16. Ναληόπνπινο Α., Σν έξγν ADB θαη ε δηαηξνπηθή ζύλδεζε κεηαμύ Διιάδαο θαη Ρσζίαο κέζσ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, Ζκεξίδα Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Δ.Δ..Τ.Μ..Δ.Β.Δ.: «Ο θαηαιπηηθόο ξόινο ησλ Μεηαθνξώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ Διιάδαο Ρσζίαο», B Θεκαηηθή Δλόηεηα: «Ζ πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ Διιάδαο Ρσζίαο κε γλώκνλα ηνλ θιάδν κεηαθνξώλ», 25 επηεκβξίνπ 2013, Θεζζαινλίθε (παξνπζίαζε/νκηιία). 17. Naniopoulos A., South East Europe Railways. Challenges for cooperation and exploitation of opportunities, Railway Days - Wider Black Sea Area Railway 13

14 Investment Summit, Session: Liberalisation of the railway markets. A challenge to finance railway systems, Bucharest, Romania, 8 9 October, 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 18. Genitsaris E., Experiences of AUTh in the FLIPPER project and the successful DRT services provided in Greece, EPTA Project (INTERREG IVC Territorial Cooperation Programme), Training Course, Bulgaria, Razlog, 30 October 2013 (παξνπζίαζε/νκηιία). 19. πκκεηνρή ζην Thematic Pole 9: GREENER TRANSPORT SYSTEMS ηνπ South East Europe Transnational Cooperational Programme: 20. SEE Thematic Pole 9, Coordinating the results of SEE projects for improved accessibility across the region, ACCESSIBLE SEE Seminar, Split (Croatia), 18th September 2013, Thematic Pole 9, Greener Transport Systems, version: (final), [contribution by Evangelos Genitsaris: on and ] 21. Greener Transport Systems - Road map for POLE 9, Preparation of Document: , Version: 10 final, [modified by Aristotelis Naniopoulos on & and by Evangelos Genitsaris on ] 22. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή νδήγεζεο ζηελ επαλέληαμε ησλ ΑκεΑ, 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Δθπαηδεπηώλ Οδήγεζεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο

15 4. Δξεπλεηηθά έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ ή εθπνλήζεθαλ 1. Ερεσνηηικό έργο COMPETE «Ανάπηςξη πλαηθόπμαρ πποζομοίωζηρ ηων εμποπεςμαηικών μεηαθοπών μέζω λιμενικών εγκαηαζηάζεων για ηην ανάλςζή ηοςρ με ζηόσο ηην αύξηζη ηηρ αποδοηικόηηηάρ ηοςρ και ηην αποηίμηζη ηων πεπιβαλλονηικών και οικονομικών επιπηώζεών ηοςρ» Φορέας ανάθεζης: Υποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων Διδική Υπηπεζία Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Δκπαίδεςζη & Για Βίος Μάθηζη Σν εξεπλεηηθό έξγν COMPETE, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην εζληθό πξόγξακκα «ΘΑΛΖ», μεθίλεζε νπζηαζηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ ηόρνο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ είλαη ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ κεηαθνξάο θαη θνξην-εθθόξησζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Δ/Κ) κέζσ ιηκεληθώλ ηεξκαηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Ληκεληθώλ ηαζκώλ Γηαθίλεζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ΛΗΓΔ) κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπο από νηθνλνκηθήο, πνιηηηθν-θνηλσληθήο, αιιά θπξίσο θαη από πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξόθεηηαη λα αλαπηπρζεί κηα εληαία πιαηθόξκα πξνζνκνίσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ κεηαθνξάο θαη θόξην-εθθόξησζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε πξόηππν ΛΗΓΔ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζρεδίαζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζπλεξγάδνληαη ηξεηο εξεπλεηηθέο νκάδεο, από ην ΑΠΘ, ζπγθεθξηκέλα ε ΔΟΜ, από ην ΔΜΠ θαη από ην ΗΜΔΣ/ΔΚΔΣΑ, ζε ξόιν ζπληνληζηή ε ηειεπηαία. 15

16 2. Ερεσνηηικό έργο - Πλαηθόπμα διαηποπικών μεηαθοπών Αδπιαηικήρ - Γούναβηρ - Μαύπηρ Θάλαζζαρ Φορέας ανάθεζης: South East Europe Transnational Programme και Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηηκόηηηαρ & Ναςηιλίαρ Διδική Υπηπεζία Γιασείπιζηρ ΔΠ «Ψηθιακή Σύγκλιζη» Σν έξγν, ADB Multiplatform εγθξίζεθε πξνο πινπνίεζε (κεηά από αμηνιόγεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο South East Europe Transnational Cooperation Programme, κε δηάξθεηα 30 κελώλ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 έσο ην επηέκβξην ηνπ ε απηό ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 41 θνξείο (22 εηαίξνη κε ρξεκαηνδόηεζε θαη νη ππόινηπνη ρσξίο ρξεκαηνδόηεζε) εθπξνζσπώληαο ζπλνιηθά 13 ρώξεο. Κύξηα επηδίσμε ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη πξνώζεζε πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ πνιπηξνπηθώλ ιύζεσλ γηα κεηαθνξέο από ηα ιηκάληα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (Μαύξε Θάιαζζα, Αηγαίν, Αδξηαηηθή) ζηηο επεηξσηηθέο ρώξεο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο θαηά κήθνο ελόο πηινηηθνύ δηαθξαηηθνύ δηθηύνπ. Σν ΑΠΘ είλαη ην κνλαδηθό παλεπηζηήκην αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ζ ΔΟΜ/ ΑΠΘ ζπλεηζθέξεη ζε όια ηα Παθέηα Δξγαζίαο ηνπ έξγνπ θαη είλαη ππεύζπλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο κε ζέκα ηηο Πξάζηλεο Μεηαθνξέο. Γξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πεξηιάκβαλαλ: - πκβνιή ηνπ LP ζηoλ ηερληθό ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ - πκκεηνρέο ζηα Project Meetings: Kick-off meeting (Trieste), 1 st Project Meeting (Budapest), 2 nd Project Meeting (Belgrade), 3 rd Project Meeting (Constantza), 4 th Project Meeting (Thessaloniki), Mid-Term Conference (Brussels), Partnership meeting (Venice). - πκκεηνρή ζην WP 3.1 Expert group regional network meeting, Bansko (Bulgaria), πλδηνξγάλσζε καδί κε ηνπο ππόινηπνπο Έιιελεο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ (ΔΔΘ ΚΑΗ ΟΛΘ) ηνπ 4 th Project Meeting, Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ Πξαθηηθά ηνπ 4 th Project Meeting, Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ πκκεηνρή ζε πξόζζεηεο δξάζεηο: kick off meeting ηνπ έξγνπ SEE/GIFT ζηελ Αζήλα κε παξνπζίαζε, πλέδξην IFFAC-L 11th South East European Freight Forwarders and Logistics Providers Congress: SOUTHEAST EUROPEAN INTERMODALITY κε δεκόζηα παξνπζίαζε, 16

17 International Exhibition for Mobility, Logistic and Transport, Munich, 4-7 th of June 2013: Comprehensive Seminar: The ADB Multiplatform Transnational Workshop on E-Customs within SEE κε ζπκκεηνρή ζην πάλει SEE ANNUAL EVENT, SEE Achievements in view of the new programmes in the area, Bucharest, 19 th June 2013, κε ζπκκεηνρή ζην workshop γηα ην Pole 9 Seminar: ACCESSIBLE SEE: Coordinating the results of SEE projects for improved accessibility across the region, Split (Croatia), 18 th September 2013, κε ζπκκεηνρή ζην workshop γηα ην SEE Pole 9, Railway Days 2013 Railway Investment Summit in the Wider Black Sea Area, 8-9 October 2013, Bucharest, κε παξνπζίαζε. - Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο: Γεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ ADB ζην kick off meeting ηνπ GIFT. Γεκόζηα παξνπζίαζε ζηo 3 rd Project Meeting (Constantza): Some reflections from the International Conference SOUTH EAST EUROPEAN INTERMODALITY Γεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ ADB ζηελ εκεξίδα ηνπ Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ πκκεηνρή ζε ζπλεληεύμεηο ηύπνπ (Σεξγέζηε, Βειηγξάδη, Κσζηάληδα, Θεζζαινλίθε) πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Δπαγγεικαηηθό Βήκα». πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Logistics and Management». πγγξαθή άξζξνπ γηα ην έξγν ADB θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Supply chain and Logistics». πλερήο αλάξηεζε ζην intranet tool (alfresco) πιηθνύ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο δεκνζηόηεηαο. Μεηάθξαζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ γηα ην έξγν ADB ζε ειιελναγγιηθή έθδνζε. - πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο ιίζηαο γηα ηα πξνηεηλόκελα πξνο εμέηαζε terminals γηα θάζε ρώξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. - Οινθιήξσζε ηνπ internal report κε ηίηιν: "Review of the existing situation of transport infrastructure and terminals in South East Europe area, based on past EU projects" (103 ζειίδεο). - Πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα Multimodal Development Centres ζηελ Διιάδα. - Παξαηεξήζεηο, ζρνιηαζκόο θαη editing ηνπ report γηα ηα Multimodal Development Centres, κε ηίηιν «Lessons learnt from current intermodal promotion activities» (Act. 5.1, 44 ζειίδεο). - Παξαδνηέν (6.1) γηα ηηο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνύ εμσηεξηθνύ θόζηνπο, κε ηίηιν Survey of external costs calculation methods used in SEE area and countries (232 ζειίδεο) (καδί κε ην Prometni Ηnstitute of Traffic and Transport θαη Pannon Business Network Association). 17

18 - πληνληζκόο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP6: ADB and Green Transport θαη θαηαλνκή εξγαζηώλ ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. - ύληαμε νδεγηώλ θαη παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο θαηά κήθνο ησλ πηινηηθώλ δηαδξόκσλ ηνπ έξγνπ. - ρνιηαζκόο ηνπ draft report κε ηίηιν Review of measures in force in the Member States and non-eu countries of ADB area and compliance with EU amendments (πνπ εηνίκαζε ην Pannon Business Network Association, Act.6.2, 26 ζειίδεο). - Δηνηκαζία draft report κε ηίηιν Analysis of the Internalisation of external costs strategy and innovative schemes of internalization (Act.6.2, 59 ζειίδεο). - ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ έξεπλα ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ εθηθηόηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ κέηξσλ εζσηεξίθεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (Act. 6.2). - πλδηνξγάλσζε πλάληεζεο εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Πξαθηηθά πλάληεζεο εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Παροσζιάζεις για ηο έργο ADB Multiplatform: Genitsaris E., WP6: Allocation of responsibilities, ADB Multiplatform 2 nd Steering Meeting, Belgrade (Serbia) ( ). Naniopoulos A., WP3 Activity 3.1: Conceptual Framework for Gap Analysis and Alleviation Measures, ADB Multiplatform 2 nd Steering Meeting, Belgrade (Serbia) ( ). Genitsaris E., WP6: COMPLETED ACTIONS AND FUTURE STEPS ADB Multiplatform 3rd Steering Committee Meeting, Constantza (Romania) ( ) Naniopoulos A., WP3 Activity 3.1: Conceptual Framework for Gap Analysis and Alleviation Measures, ADB Multiplatform 3 rd Steering Committee Meeting, Constantza (Romania) ( ). Ναληόπνπινο Α., Σν έξγν ADB, πεξηερόκελν θαη εηζαγσγή ζηνπο ζηόρνπο ηεο πηινηηθήο δηαδξνκήο, πλάληεζε εξγαζίαο: «Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Ρσζίαο κέζσ Βνπιγαξίαο γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ» Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ Genitsaris E., WP6: STATUS OF ACTIVITIES OF WP6, ADB Multiplatform 4th Steering Committee Meeting, Thessaloniki, Tapali T., WP6: CONSIDERATIONS ON EXTERNAL COST CALCULATION IN THE ADB AREA, ADB Multiplatform 4th Steering Committee Meeting, Thessaloniki, Naniopoulos A., Towards a definition of needs and role for an MDC center in Greece, WP5: Multimodal Development Centers (MDC), 2 nd ADB Workshop on MDC, Thessaloniki, ( ). Naniopoulos A., Towards ADB Green Transport Agreement. The survey on external costs calculation. Mid-Term Conference, Brussels,

19 Naniopoulos A., WP6 Activities: Status, Next Steps and Critical Considerations, ADB Multiplatform Partnership Meeting, Venice,

20 3. Ερεσνηηικό έργο - Πποζπελάζιμα μνημεία και απσαιολογικοί σώποι Θεζζαλονίκηρ Φορείς Ανάθεζης: Δςπωπαϊκόρ Οικονομικόρ Χώπορ (ΔΟΧ) και Υποςπγείο Οικονομικών - Μνινλόηη ην έξγν νινθιεξώζεθε ζηηο ε ΔΟΜ/ΑΠΘ ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη θαη λα πξνβάιεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Σν ΑΠΘ ζην ΝΟΖΗ», Ηαλνπάξηνο 2013 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ WiFi εγθαηεζηεκέλσλ ζηα κλεκεία, Απξίιηνο - Ννέκβξηνο 2013 Έιεγρνο δηακόξθσζεο λένπ εηζόδνπ ζηε Ρνηόληα, Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2013 Απηνςία ζε απηηθά κνληέια εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο νξγαλσηηθήο γξακκαηέσο ηνπ πλδέζκνπ ηπθιώλ, Γεθέκβξηνο 2013 Οικονομικός έλεγτος ζηο έργο ΠΡΟΠΕΛΑΙ - πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα εζληθή αξρή πιεξσκήο, Απξίιηνο

21 5. πγγξαθή πξνηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Πξόηαζε έξγνπ "Innovative energy saving transport systems for improving the attractiveness of the retail market of Thessaloniki" ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο LIFE Environment Policy and Governance. Καηαηέζεθε Ηνύλην πγγξαθή ηεο πξόηαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΑΠΘ σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ. Πξόηαζε έξγνπ INfluencing Behaviour for Energy Sustainable Transport / IN BEST ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο IEE - Promotion / Dissemination Projects: SAVE, ALTENER, STEER and INTEGRATED INITIATIVES. Καηαηέζεθε Μάην πγγξαθή ηεο πξόηαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΑΠΘ σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ. Πξόηαζε έξγνπ FUTUREMED Πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο ζην δηαγσληζκό ηεο ΟΛΘ Α.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ. Καηαηέζεθε Ηνύιην 2013 Γηαπξαγκαηεύζεηο κε θνξέα ΗΔΔ (Intelligent Energy Europe) πνπ αθνξνύλ ην έξγν SMARTMOVE - Increasing peoples' awareness and use of public transport through active mobility consultancy with focus on feeder systems ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ηελ άλνημε ηνπ Αλακελόκελε έλαξμε έξγνπ εληόο αξρώλ

22 6. Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πνπ εθπνλήζεθαλ κε θύξην επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Αξηζηνηέιε Ναληόπνπιν θαη παξνπζηάζζεθαλ ην 2013 Πξνπηπρηαθό 1. «Η πξνζβαζηκόηεηα ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζηνπο ρώξνπο ιαηξείαο ηεο Θεζζαινλίθεο», Σζνπγέλε Νηθνιέηα, Φσηηάδνπ Καιιηόπε, Απξίιηνο «Μεηαθίλεζε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ΑΠΘ θαη θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο», Καξαηόζηνο Αληώλεο, Μπηηάθεο ηαύξνο, Ηνύιηνο «Σν εμσηεξηθό θόζηνο θαη ε εζσηεξίθεπζή ηνπ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Δθαξκνγή ππνινγηζκνύ ζην δηάδξνκν κεηαθνξάο: «Θεζζαινλίθε - όθηα» Αλαγλσζηόπνπινο Ησάλλεο, Υνπξηζίδεο Δπζηάζηνο, Ηνύιηνο «Σα ρέδηα Κηλεηηθόηεηαο ηηο Πόιεηο. Φηινζνθία, Πεξηερόκελν, Γνκή. Δθαξκνγή ζηελ πόιε ησλ εξξώλ» Βνύβαιεο ηπιηαλόο, «Νένη θαη θηλεηηθόηεηα. Η πεξίπησζε ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο» Καηζηαλίδνπ Αξηάλα-Νηθνιέηα, Μάξηηνο 2013 Μεηαπηπρηαθό "Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξώλ" 6. «Πξάζηλεο αιπζίδεο LOGISTICS. ρεδηαζκόο, νξγάλσζε, εθαξκνγή, θαιέο πξαθηηθέο» Μαπξνκάηεο Νηθόιανο, Ννέκβξηνο «Γεσπνιηηηθή θαη πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο. Η πεξίπησζε ησλ Βαιθαλίσλ» ηακαηέιινο Αληώλεο, Ννέκβξηνο «Γηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ πεδώλ σο πξνο ηε δηάζρηζε νδώλ θαη ζεκαηνδνηνύκελσλ δηαβάζεσλ ζην αζηηθό θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο» Παπαδήθνπ Αηθαηεξίλε-Δβίηα, Απξίιηνο

23 Μεηαπηπρηαθό "Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Σερληθώλ Έξγσλ" 1. «Ο βαζκόο πηνζέηεζεο ελόο πξνζαλαηνιηζκνύ ζην κάξθεηηλγθ από ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία» Λόληνπ Αλησλία (ζπλεπηβιέπσλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ΠΑΜΑΚ, θ. Αλδξέα Αλδξνληθίδε) 23

24 7. Μαζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ή/θαη είλαη ππεύζπλνο ν θαζεγ. Α.Ναληόπνπινο 1. ρεδηαζκόο Μεηαθνξώλ Κνξκνύ, 7 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ΓΔΠ, ππεύζπλνο καζήκαηνο, ζπκκεηνρή κε δπν δηαιέμεηο, θύξηνο ζπκκεηέρσλ: Βαζίιεο Γεκαξέινο, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο, πξνζθεθιεκέλνο γηα 2 δηαιέμεηο Γξ. Γηάλλεο Πνιίηεο, εθιεγείο θαη ππό δηνξηζκό Λέθηνξαο ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ. 2. πζηήκαηα κεηαθνξάο Τπνρξεσηηθή επηινγή Σνκέα. 10 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο θαη πξναηξεηηθό ζέκα. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνλ θ. Α. Ναληόπνπιν θαη θαηά πεξίπησζε από πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, όπσο ν Γξ. Π. Σζαιήο (πζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ΑκεΑ). Γηαλέκνληαη κεηαμύ άιισλ ζεκεηώζεηο ηνπ Α. Ναληόπνπινπ. Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 17 ζέκαηα, νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 3. Οηθνλνκηθή ησλ κεηαθνξώλ Δπηινγή ηνκέα. 10 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, πξναηξεηηθό ζέκα θαη αζθήζεηο. Γηαλέκνληαη ζεκεηώζεηο ηνπ Α. Ναληόπνπινπ. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνλ Α. Ναληόπνπινπ 70% θαη ηνλ Π. Παπαησάλλνπ 30%. Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 4 εξγαζίεο, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 24

25 4. Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο Τπνρξεσηηθή επηινγή Σνκέα. 9 ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, πξναηξεηηθό ζέκα θαη αζθήζεηο. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ην κάζεκα δηδάζθεηαη από ηνπο Α. Ναληόπνπιν (50%), Π. Παπαησάλλνπ (40%) θαη Υ. Ππξγίδε (10%). Σν πξναηξεηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 17 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 5. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ΙΙ Δπηινγή Σνκέα 9ν εμάκελν, πεξηιακβάλεη δηάιεμε θαη απαιιαθηηθό ζέκα. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ππεύζπλνο καζήκαηνο Α. Ναληόπνπινο, ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ν εθιεγείο θαη ππό δηνξηζκό επίθνπξνο θαζεγεηήο θ. Αδακάληηνο Παζραιίδεο θαζώο θαη κεηαπηπρηαθνί. Σν απαιιαθηηθό ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν 80 ζειίδσλ πεξίπνπ κε απεξηόξηζηα Παξαξηήκαηα. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 8 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 6. Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε ππεύζπλν ηνλ Α. Ναληόπνπιν ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη είλαη πξναηξεηηθό. Γηδάζθεηαη ζην 1 ν εμάκελν. Βαζκόο ζπκκεηνρήο: ν Α. Ναληόπνπινο θάλεη 3 δηαιέμεηο θαη νη ππόινηπεο γίλνληαη από επηιεγκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ θαηά θαλόλα έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Γηαλέκνληαη νη παξνπζηάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο δηαιέμεηο θαη εθπνλείηαη ζέκα. Σν 2013 εθπνλήζεθαλ 10 ζέκαηα, πνπ νη ηίηινη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα. 25

26 7. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε ππεύζπλν ηνλ Α. Ναληόπνπιν ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξώλ» θαη είλαη ππνρξεσηηθό. Γηδάζθεηαη ζην 1 ν εμάκελν, ν Α. Ναληόπνπινο θάλεη πεξίπνπ 6 δηαιέμεηο ζε ζύλνιν 10 νη ππόινηπεο γίλνληαη από ζπλδηδάζθνληεο. Γηαλέκνληαη ζεκεηώζεηο πνπ έρνπλ ζπγγξάςεη νη δηδάζθνληεο, ελώ εθπνλείηαη ζέκα. Σν ζέκα πεξηιακβάλεη γξαπηό θείκελν κέρξη 30 ζειίδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ πνπ δηαλέκνληαη θαη απεξηόξηζην αξηζκό Παξαξηεκάησλ. Παξνπζίαζε power point ζε δεκόζηα εθδήισζε πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηε ρνιή. Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε CD κε όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ. Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη. Αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Ο ζεκαηηθόο άμνλαο πνπ επειέγε γηα ην 2013 ήηαλ «Κέληξα δηαηξνπηθώλ κεηαθνξώλ θαη δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο» γύξσ από ηνλ νπνίν εθπνλήζεθαλ 11 εξγαζίεο. 26

27 8. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε εθιεθηνξηθά ζώκαηα 1. πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Δπηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε κνληκνπνίεζεο ηεο θ. Δπηπρίαο Ναζαλαήι ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξνπ Καζεγήηξηαο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο, Γηαρείξηζε θαη Αμηνιόγεζε πγθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2. Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «πγθνηλσληαθόο ρεδηαζκόο κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθώλ κνληέισλ» 3. πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Δπηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε εμέιημεο ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. σθξάηε Μπάζκπα, ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ 9. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο 1. Μέινο Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο 2. Πξνζσξηλά, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 3. Μέινο ηνπ ΣΟΜΔΤΓΔΑΝ 10. πκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιε Ναληόπνπινπ ζε επηηξνπέο ηνπ ΑΠΘ 1. Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 2. Δπηηξνπή εθδξνκώλ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 3. Δπηηξνπή ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κνζκεηείαο Πνιπηερληθήο ρνιήο 4. Δπηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο Πξπηαλείαο Α.Π.Θ. ηελ επηηξνπή απηή ν Α. Ναληόπνπινο είλαη πξόεδξνο θαη γηα ηα αληίζηνηρα δεηήκαηα θαηέζηξσζε δύν πξνηάζεηο θείκελα: 1) «Γηα ηελ αθνινπζεηέα πνιηηηθή ηνπ ΑΠΘ ζε ζρέζε κε ηα εκπνδηδόκελα άηνκα θαη ηα Α.κε.Α, θνηηεηέο, εξγαδόκελνπο, επηζθέπηεο» 2) «Πξόηαζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνζβαζηκόηεηαο ζην ΑΠΘ». 3) πλεξγαζία κε ηνλ Γ. Ναικπάληε, ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πξνζβαζηκόηεηαο Α.Π.Θ ζηελ πινπνίεζε δηαθόξσλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκόηεηαο. 27

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα