Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας"

Transcript

1 Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες µπορούν να καταθέσουν τεχνική και οικονοµική προσφορά σε κλειστό φάκελο Υπόψη Τµήµατος Προµηθειών Νέας Δηµοκρατίας Λ. Συγγρού 340, Καλλιθέα 17673, µέχρι τo Σάββατο 17/10/2015 και ώρα µ.µ. 1. Λογισµικό 1.1 Αρχιτεκτονική Συστήµατος. Για τις ανάγκες του συστήµατος προτείνεται η ακόλουθη αρχιτεκτονική. Το σύστηµα αποτελείται από έναν application server όπου φιλοξενείται η εφαρµογή της ψηφοφορίας και ο εκλογικός κατάλογος (βάση δεδοµένων), έναν proxy server όπου γίνεται βασικός έλεγχος πρόσβασης, έναν replication/ disaster server, όπου φιλοξενείται αντίγραφο της εφαρµογής ψηφοφορίας και του εκλογικού καταλόγου, ο οποίος ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο µε όποτε µεταβολές συµβαίνουν στον κύριο κατάλογο. Ο replication/disaster server φιλοξενείται σε διαφορετική φυσική υποδοµή από τον κύριο server. Ο έλεγχος πρόσβασης στον proxy server µπορεί να υλοποιηθεί µε µια σειρά τεχνολογιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: Virtual Private Network (VPN) Client server certificate Public Key Infrastructure (PKI) Για την επιλογή προσφορότερης λύσης κρίνεται αναγκαία και η γνωµοδότηση του αναδόχου που θα κληθεί στην υλοποίηση της λύσης. Το σύστηµα χρειάζεται πιστοποίηση των χρηστών του µε πολλαπλά σηµεία (multi-factor authentication). Το περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρµογής (λειτουργικό σύστηµα - αρχεία εφαρµογής) στα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι διαχειρίσιµο κεντρικά. Για την διαστασιολόγηση του συστήµατος, ακολουθείται η υπόθεση ότι το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονα αριθµό συνδέσεων µεγαλύτερο από το συνολικό αριθµό χρηστών και αριθµού χρηστών που συνδέονται για διαχειριστικούς ρόλους. Ο συνολικός αριθµός των χρηστών θα προκύψει έπειτα από απόφαση της ΚΕΦΕ. 1.2 Εφαρµογή Ψηφοφορίας Η εφαρµογή για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας ανάδειξης Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Αρχικοποίηση της ψηφοφορίας ανά κάλπη, "άνοιγµα κάλπης". N 1

2 2. Τερµατισµός της ψηφοφορίας ανά κάλπη, "κλείσιµο κάλπης". 3. Προσωρινή διακοπή της ψηφοφορίας, ανά κάλπη, κατόπιν υπόδειξης της ΚΕΦΕ, αποµακρυσµένα, µε εντολή του διαχειριστή του συστήµατος. 4. Αναζήτηση ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο µε χρήση πεδίων αντίστοιχων της εφαρµογής του ΥΠΕΣ "µάθε που ψηφίζεις". 5. Σήµανση ψηφοφόρου ως ψηφίσαντα, µε παράλληλη εισαγωγή επιπλέον πληροφοριών στον κατάλογο, χωρίς τη συµµετοχή του χρήστη, όπως το εκλογικό τµήµα, ο χρόνος ψηφοφορίας και ένδειξη καναλιού ψηφοφορίας online/offline (βλέπε 1.5). Επιπλεόν είσάγεται από τον χρήστη ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου. 6. Οι χρήστες δεν πρέπει επίσης σε καµία περίπτωση να έχουν δυνατότητα να αλλάξουν (edit) το status κάποιου ψηφοφόρου από τη στιγµή που ψήφισε. Θα πρέπει να οριστεί διαδικασια και master admin rights στην κεντρική επιτροπή των εκλογών για τέτοια αιτήµατα. 7. Η εφαρµογή εκτός από τη διακοπή της ψηφοφορίας, ανά κάλπη, θα πρέπει να υποστηρίζει την απενεργοποίηση της ταυτότητας του αντιπροσώπου (χρήστη) και την αντιστοίχιση µιας νέας ταυτότητας µε το τµήµα (π.χ. στην περίπτωση της ανάληψης καθηκόντων από αναπληρωµατικό). 8. Αποστολή "πρακτικού εκλογών" από τον χρήστη, όπου αναγράφονται ο αριθµός ψηφισάντων, ο αριθµός των εγκύρων, ο αριθµός των άκυρων και ο αριθµός των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι. Η εφαρµογή θα πρέπει να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συµπληρώνει ο χρήστης. 9. Καθ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, στην οθόνη του χρήστη αναγράφεται ευκρινώς ο αριθµός του εκλογικού τµήµατος, η ώρα και ο αριθµός συµµετεχόντων στο εκλογικό τµήµα. 10. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας η ΚΕΦΕ και οι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περιβάλλον όπου θα µπορούν να παρακολουθούν σε ζωντανό χρόνο την εξέλιξη της διαδικασίας και να λαµβάνουν όποια alerts (βλέπε 1.4) παράγονται από τη σύστηµα και αφορούν στην διαδικασία. Επιπλέον θα τους δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου, το οποίο θα περιλαµβάνει τους ψηφίσαντες ανά εκλογικό τµήµα και θα περιλαµβάνει τον ειδικό εκλογικό αριθµό, την χρονοσφραγίδα ψήφισης ένδειξη καναλιού ψηφοφορίας (online/offline) και τον αριθµό δελτίου ταυτότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και πάντως το αργότερο ανά µια ώρα πρέπει να εξάγεται αντίστοιχο αρχείο από τους διαχειρστές του συστήµατος προς χρήση των ενδιαφεροµένων. 11. Όλες οι διαχειριστικές ενέργειες πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο που θα εξεταστεί από την ΚΕΦΕ για τη νοµιµότητα τους. 1.3 Εφαρµογή µετάδοσης αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή των αποτελεσµάτων, έχει σαν αντικείµενο την διασταύρωση των αποτελεσµάτων και τη δηµοσιοποίησης τους, µε χρήση κατάλληλης διεπαφής από τον διαδικτυακό τόπο της Νέας Δηµοκρατίας. Η εφαρµογή θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο, θα φιλοξενηθεί σε υποδοµές της επιλογής του και θα είναι προσβάσιµο από subdomain του nd.gr. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες: N 2

3 1. Διασταύρωση των αποτελεσµάτων που έχουν αποστείλει οι χρήστες µε εκείνα που θα λάβει η ΚΕΦΕ, µέσω άλλων τρόπων µετάδοσης (fax, τηλ κλπ). 2. Παρουσίαση των διασταυρωµένων αποτελεσµάτων, ανά τµήµα, εκλογική περιφέρεια, διοικητική περιφέρεια και εθνικό επίπεδο, από το subdomain.nd.gr. 3. Θα δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο CSV ή άλλης µορφής όποτε το απαιτεί ο χρήστης (συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων) να εξάγεται αρχείο µε τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα. Tο αρχείο θα περιλαµβάνει τον αριθµό του εκλογικού τµήµατος, την εκλογική περιφέρεια που βρίσκεται αυτό καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας (ψηφίσαντες, λευκά, άκυρα, ψήφοι υπέρ υποψηφίων). 1.4 Ασφάλεια / αντιµετώπιση κακόβουλων ενεργειών. Με δεδοµένο ότι πρόσβαση στην εφαρµογή έχουν µόνο όσοι χρήστες συνδέονται µέσω του ασφαλούς δικτύου µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το σύστηµα είναι αρκετά ασφαλές σε εξωτερικές επιθέσεις. Κατα τη διάρκεια του user acceptance test θα πραγµατοποιηθεί penetration test για την επιβεβαίωση της ασφάλειας του συστήµατος. Επιπλέον είναι αναγκαίο το σύστηµα να θωρακίζεται και από κακόβουλες ενέργειες πιστοποιηµένων χρηστών. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα ειδοποιεί για ύποπτες συµπεριφορές τόσο τους διαχειριστές της εφαρµογής όσο και τα µέλη της ΚΕΦΕ. Τα σενάρια που θα εκτελεί το σύστηµα θα καθοριστούν από την ΚΕΦΕ και στόχο έχουν τον έλεγχο της συµπεριφοράς της κάθε κάλπης/χρήστη ξεχωριστά. Ενδεικτικά σενάρια µπορούν να αποτελέσουν: Η συµµετοχή σε ορισµένη κάλπη ορισµένου αριθµού υπερήλικων ψηφοφόρων. Η συµµετοχή σε ορισµένη κάλπη ψηφοφόρων µε ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. (Ψηφοφόρος από τον Έβρο, ψηφίζει σε αποµακρυσµένο τµήµα της Κρήτης). Απότοµες αυξοµειώσεις της συµµετοχής σε ορισµένη κάλπη. Επίσης η ταυτότητα των αντιπροσώπων θα πρέπει να πιστοποιηθεί µέσω ξεχωριστού υποσυστήµατος, το οποίο θα αποδίδει passwords, one time tokens, ή ό,τι άλλο στοιχείο χρειάζεται για να επιτευχθεί η πιστοποίηση. 1.5 Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας των εφορευτικών επιτροπών µε το κεντρικό σύστηµα σε περίπτωση αδυναµίας σύνδεσης µε την εφαρµογή Εκτός από το internet, το σύστηµα πρέπει να είναι προσβάσιµο µέσα από κάποιο άλλο µέσο, π.χ. φωνητική πύλη, πύλη SMS. Ειδικά σε περιπτώσεις αστοχίας του hardware στο εκλογικό τµήµα, µια τέτοια εναλλακτική επιβάλλεται. Η ΚΕΦΕ θα καταγράψει αναλυτικά την διαδικασία που κρίνει αναγκαία για την µετάβαση εκλογικού τµήµατος σε κατάσταση εναλλακτικής επικοινωνίας µε το σύστηµα. N 3

4 1.6. Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής που θα διανεµηθεί στους χρήστες για την εκπαίδευσή τους, καθώς επίσης και να διαθέσει ικανό αριθµό εκπαιδευτών στους οποίους θα µπορούν να απευθύνονται οι χρήστες πριν από την διαξαγωγή των εκογών για την απάντηση των ερωτηµάτων τους. Κατά την ηµέρα των εκλογών κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία call center από τον ανάδοχο της εφαρµογής για την υποστήριξη των χρηστών του συστήµατος. 2. Υποδοµές Δικτύου Ο πάροχος του δικτύου υποχρεούται να παραδώσει τις συσκευές και όποιο άλλο υλικό µέχρι την xx/ xx/2015 στα γραφεία των ΝΟΔΕ και να συλλέξει το σχετικό υλικό από το το ίδιο σηµείο την xx/xx/ Σε ότι αφορά τις συσκευές πρόσβασης προτιµώνται 3g/4g WiFi hotspots µε προεραιτική την υποστήριξη Ethernet ports, σε σχέση µε 3g/4g usb sticks για λόγους αξιοπιστίας και συµβατότητας µε τα τερµατικά. Τέλος προτιµάται τα σηµεία πρόσβασης που θα παραδώσει ο ανάδοχος να εξυπηρετούνται από στατικές IP. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο ανάδοχος καλείται να παραδώσει λίστα του φάσµατος των IP που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του συστήµατος. 3. Υλικοτεχνική Υποδοµή (τερµατικά) Ο πάροχος των τερµατικών υποχρεούται να παραδώσει τις συσκευές και όποιο άλλο υλικό µέχρι την xx/xx/2015 στα γραφεία των ΝΟΔΕ και να συλλέξει το σχετικό υλικό από το το ίδιο σηµείο την xx/xx/ Στα γραφεία των ΝΟΔΕ παραδίδεται τέλος και ικανός αριθµός εφεδρικών συσκευών για χρήση σε περίπτωση αστοχίας υλικού. Επιπλεόν οι συσκευές που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένες και έχοντας προεγκατεστηµένο το λογισµικό που θα υποδειχθεί και µόνο αυτό. Ο χρήστης του τερµατικού θα πρέπει να συνδέεται σε αυτό έχοντας περιοριµένα δικαιώµατα. Τέλος οι συσκευές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιηµένη κάθε θύρα επικοινωνίας που δεν κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήµατος. Τέλος οι συσκευές που θα παραδοθούν θα πέπει να διατηρούνι backlog µε όλες τις ενέργειες που κάνουν. 4. Ανθρώπινο δυναµικό N 4

5 Για τις ανάγκες τις διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, θα χρειαστούν 900 () εξουσιοδοτηµένοι τεχνικοί συνεργάτες για τον επιτόπιο έλεγχο συνδεσιµότητας και τεχνική υποστήριξη και στα εκλογικά κέντρα και 2500 () χειριστές της εφαρµογής για την ηµέρα των εκλογών 5. Δοκιµαστική λειτουργία Για την εύρυθµη λειτουργία την ηµέρα των εκλογών το αργότερο µια εβδοµάδα πρίν πραγµατοποιείται γενική δοκιµή όλων των συστηµάτων. Για τις ανάγκες της δοκιµής εκδίδονται δοκιµαστικοί κωδικοί, πιστοποιητικά, κλπ τα οποία ακυρώνονται στη συνέχεια. 6. Υποχρεώσεις αναδόχων Θα πρέπει να παραδοθεί αναλυτικὀ χρονοδιάγραµµα έργου που θα συµφωνηθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη που θα περιλαµβάνει όλες τις παραπάνω φάσεις. Θα πρέπει να υπἀρχουν επίσης SLA και ποινικές ρήτρες, ανά ανάδοχο και στον τοµέα ευθύνης τους, σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης η σοβαρής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια των εκλογών. Οι ανάδοχοι δεσµεύονται από κατάλληλο NDA (non-disclosure agreement) ειδικά σε θέµατα που αφορούν προσωπικά δεδοµένα των ψηφοφόρων. Μετά το πέρας της διαδικασίας και σε χρόνο που θα οριστεί, ο ανάδοχος του λογισµικού οφείλει να παραδώσει στην ΚΕΦΕ, πλήρες αντίγραφο των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν / δηµιουργήθηκαν από τις επιµέρους εφαρµογές καθώς και των αντίστοιχων αρχείων καταγραφής (log files) των εφαρµογών και των server. N 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 για Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΛΕΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα