τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης."

Transcript

1 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε ένα βέλος ( ). Στο πρώτο µέλος γράφουµε τα σώµατα που έχουµε αρχικά, πριν ξεκινήσει η αντίδραση, που ονοµάζονται αντιδρώντα, ενώ στο δεύτερο µέλος γράφουµε τα σώµατα που σχηµατίζονται κατά την αντίδραση και ονοµάζονται προϊόντα. ΑΝΤΙ ΡΩΝΤΑ Συνθήκες ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ας εξετάσουµε τώρα µία απλή χηµική αντίδραση π.χ. την αντίδραση του αζώτου µε το υδρογόνο προς σχηµατισµό αµµωνίας. Το χηµικό αυτό φαινόµενο περιγράφεται µε την παρακάτω χηµική εξίσωση: Ν 2 + Η 2 ΝΗ 3 (1) Στο πρώτο µέλος γράφουµε τα µόρια των αντιδρώντων, δηλαδή, το άζωτο και το υδρογόνο, ενώ στο δεύτερο µέλος της εξίσωσης γράφουµε τα προϊόντα της αντίδρασης, δηλαδή την αµµωνία. Ωστόσο, η χηµική εξίσωση (1) δεν είναι ακόµα σωστά γραµµένη, καθώς ο αριθµός των ατόµων κάθε στοιχείου θα πρέπει να είναι ίδιος στα αντιδρώντα και προϊόντα, αφού τα άτοµα ούτε φθείρονται, ούτε δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια µιας χηµικής αντίδρασης. Θα πρέπει, λοιπόν να γίνει ισοστάθµιση µάζας. Έτσι, βάζουµε κατάλληλους συντελεστές στα δύο µέλη της εξίσωσης, ώστε να ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση. Στο παράδειγµα της σύνθεσης της αµµωνίας, βάζουµε συντελεστή δύο µπροστά από την αµµωνία, ώστε να ισοσταθµίσουµε τα άτοµα αζώτου, οπότε η χηµική εξίσωση γράφεται: Ν 2 + Η 2 2ΝΗ 3 (2) Επίσης βάζουµε συντελεστή τρία µπροστά από το µόριο του υδρογόνου, ώστε να ισοσταθµίσουµε στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης (αντιδρώντα και προϊόντα) τον αριθµό ατόµων υδρογόνου. Έτσι, η χηµική εξίσωση παίρνει τη µορφή: Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3 (3) Η (3) είναι τώρα σωστά γραµµένη χηµική εξίσωση, καθώς έχει γίνει ισοστάθµιση των ατόµων στα δύο µέλη της εξίσωσης. Επιπλέον πολλές φορές αναγράφεται και η φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων, όπως θα δούµε παρακάτω. Συµπερασµατικά, λοιπόν, µία χηµική εξίσωση περιλαµβάνει: τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

2 2 Παρακάτω δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα χηµικών εξισώσεων στις οποίες αναγράφεται και η φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων. P 4 (s) + 6Cl 2 (g) 4PCl 3 (s) (4) CH 4 (g) + 2O 2 (g) CO 2 (g) + 2H 2 O(g) (5) Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων Οι χηµικές αντιδράσεις µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις µεταθετικές. Α. ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές ο αριθµός οξείδωσης (Α.Ο) ορισµένων από τα στοιχεία που συµµετέχουν µεταβάλλεται. Τέτοιες αντιδράσεις απλής µορφής είναι οι αντιδράσεις: 1. σύνθεσης, 2. αποσύνθεσης - διάσπασης, 3. απλής αντικατάστασης. 5. αντιδράσεις οξειδοαναγωγής πολύπλοκης µορφής. 1. Αντιδράσεις σύνθεσης Κατά τις αντιδράσεις αυτές αντιδρούν δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες για να σχηµατίσουν µία νέα χηµική ένωση. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα. α) Χηµικό στοιχείο (µέταλλο ή αµέταλλο) + Οξυγόνο οξείδιο C(s) + O 2 (g) CO 2 (g) 2Νa+1/2O 2 Na 2 O β) Μέταλλο + αµέταλλο (εκτός Ο 2 ) άλας 2K(s) + Cl 2 (g) 2KCl(s) γ) Υδρογόνο + αµέταλλο υδρογονούχος ένωση H 2 (g) + Cl 2 (g) φως 2HCl(g) 3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) δ) i. όξινο οξείδιο + Η 2 Ο Οξύ SO 3 +H 2 O H 2 SO 4 ii. βασικό οξείδιο + Η 2 Ο βάση Να 2 Ο+Η 2 Ο 2ΝαΟΗ

3 3 Εφαρµογή Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των επόµενων αντιδράσεων: α) αργίλιο και θείο δίνουν θειούχο αργίλιο, β) αργίλιο και οξυγόνο δίνουν οξείδιο του αργιλίου, γ) σίδηρος και χλώριο δίνουν χλωριούχο σίδηρο (ΙΙΙ), δ) κασσίτερος και οξυγόνο δίνουν οξείδιο του κασσίτερου (ΙΙ). 2. Αντιδράσεις αποσύνθεσης και διάσπασης Κατά τις αντιδράσεις αυτές µία χηµική ένωση διασπάται στα στοιχεία της (αποσύνθεση) ή σε δύο ή περισσότερες απλούστερες χηµικές ουσίες (διάσπαση). Ας δούµε µερικά παραδείγµατα. 2HgO(s) 2Hg(l) + O 2 (g) CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g) (µεταθετική αντίδραση) 2KClO 3 (s) 2KCl(s) + 3O 2 (g) Εφαρµογή Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των επόµενων αντιδράσεων: α. οξείδιο του χαλκού (ΙΙ) διασπάται σε χαλκό και οξυγόνο, β. βρωµιούχος άργυρος διασπάται σε άργυρο και βρώµιο. 3. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Κατά τις αντιδράσεις αυτές ένα στοιχείο (µέταλλο ή αµέταλλο) που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο που βρίσκεται σε µία ένωσή του. Έτσι, ένα µέταλλο Μ αντικαθιστά ένα άλλο µέταλλο Μ ή το υδρογόνο, σύµφωνα µε το γενικό σχήµα: Μ + Μ Χ ΜΧ + Μ ή ένα αµέταλλο Α αντικαθιστά ένα άλλο αµέταλλο Α, σύµφωνα µε το γενικό σχήµα: Α + ΨΑ ΨΑ + Α Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αντίδραση απλής αντικατάστασης είναι: το Μ να είναι δραστικότερο του Μ και το Α δραστικότερο του Α. Παρακάτω δίνεται η σειρά δραστικότητας των κυριότερων µετάλλων και αµετάλλων.

4 4 ΣΕΙΡΑ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑ: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au Αύξηση δραστικότητας ΑΜΕΤΑΛΛΑ: F 2, Cl 2, Br 2, O 2, I 2, S Ας δούµε τώρα µερικά παραδείγµατα α) Μέταλλο 1 + άλας 1 άλας 2 + µέταλλο 2 Zn(s) + CuSO 4 (aq) ZnSO 4 (aq) + Cu(s) 2Na(s) + FeCl 2 (aq) 2NaCl(aq) + Fe(s) β) Μέταλλο + οξύ άλας + Η 2 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl 3 (aq) + 3H 2 (g) Να παρατηρήσουµε ότι στις αντιδράσεις αυτές το µέταλλο εµφανίζεται στα προϊόντα δηλαδή στο άλας µε το µικρότερο αριθµό οξείδωσης. Εξαιρείται ο χαλκός που δίνει ενώσεις του Cu 2+. Π.χ. Fe(s) + 2HBr(aq) FeBr 2 (aq) + H 2 (g) Επίσης, τα πυκνά διαλύµατα θειικού οξέος (Η 2 SΟ 4 ) κατά τις αντιδράσεις τους µε µέταλλα δίνουν πολύπλοκες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (και όχι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). Το ίδιο ισχύει και για τα διαλύµατα πυκνού και αραιού νιτρικού οξέος (HNO 3 ). γ) Μέταλλο + νερό + Η 2 Τα πιο δραστικά µέταλλα K, Ba, Ca, Na αντιδρούν µε το νερό και δίνουν την αντίστοιχη βάση (υδροξείδιο του µετάλλου) και Η 2. π.χ. 2Na(s) + 2H 2 O(l) 2NaOH(aq) + H 2 (g) Τα υπόλοιπα πιο δραστικά από το υδρογόνο µέταλλα αντιδρούν µε υδρατµούς σε υψηλή θερµοκρασία και δίνουν οξείδιο του µετάλλου και υδρογόνο, π.χ. Mg(s) + H 2 O(g) MgO(s) + H 2 (g) δ) Αµέταλλο 1 + άλας 1 αµέταλλο 2 + άλας 2 Cl 2 +2NaBr NaCl +Br 2 Cl 2 +2NaF

5 5 Εφαρµογή Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων (εφόσον αυτές γίνονται): 1. ψευδάργυρος + υδροβρώµιο, 2. ιώδιο + φθοριούχο νάτριο, 3. νάτριο + χλωριούχο αργίλιο, 4. χαλκός + νιτρικός άργυρος, 5. άργυρος + υδροχλώριο, 6. κάλιο + φωσφορικό οξύ, 7. βάριο + νερό, 8. ψευδάργυρος + νερό Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα Σύµβολα: : ίζηµα, δηλαδή : αέρια ουσία δυσδιάλυτη ουσία Αν το αέριο προϊόν είναι ευδιάλυτο, τότε θερµαίνουµε για να αποµακρυνθεί από το διάλυµα. Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που µετέχουν στην αντίδραση παραµένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1. αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και 2. η εξουδετέρωση. 1. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ονοµάζονται οι αντιδράσεις µεταξύ δύο ηλεκτρολυτών (οξέων βάσεων και αλάτων) σε υδατικά διαλύµατα, κατά τις οποίες οι ηλεκτρολύτες ανταλλάσσουν ιόντα, σύµφωνα µε το σχήµα: Α + Β - + Γ + - Α Γ + Β - Σ αυτό το είδος αντιδράσεων ανήκουν και οι αντιδράσεις µεταξύ οξέων και βάσεων (εξουδετερώσεις). Ας δούµε, όµως, µερικά παραδείγµατα. AgNO 3 (aq) + NaCl(aq) NaNO 3 (aq) + AgCl Na 2 CO 3 (aq) + Ca(OH) 2 (aq) 2NaOH(aq) + CaCO 3 BaCl 2 (aq) + 2HNO 3 (aq) Ba(NO 3 ) 2 (aq) + 2HCl

6 6 Εδώ πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι µία αντίδραση διπλής αντικατάστασης γίνεται µόνο εφόσον ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης: 1. «πέφτει» ως ίζηµα (καταβύθιση). 2. εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστηµα 3. είναι ελάχιστα ιοντιζόµενη ένωση, δηλαδή διίσταται σε πολύ µικρό ποσοστό. Η τελευταία περίπτωση θίγεται σχεδόν αποκλειστικά στην εξουδετέρωση, όπου σχηµατίζεται η ελαχιστη ιοντιζόµενη ένωση νερό. Για τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να µάθουµε να αναγνωρίζουµε ποια είναι τα ιζήµατα και τα αέρια. Αυτά δίνονται σε µορφή πίνακα παρακάτω. ΠΙΝΑΚΑΣ: Κυριότερα αέρια και ιζήµατα ΑΕΡΙΑ: HF, HCl, HBr, HI, H 2 S, HCN, SO 2, CO 2, NH 3 ΙΖΗΜΑΤΑ: AgCl, AgBr, AgI, BaSO 4, CaSO 4, PbSO 4 Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K 2 CO 3, Na 2 CO 3, (NH 4 ) 2 CO 3. Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από K 2 S, Na 2 S, (NH 4 ) 2 S. Όλα τα υδροξείδια των µετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2 Τα άλατα που περιέχουν ως κατιόν: Κ +, Να +, ΝΗ 4 + ή ως ανιόν: ΝΟ 3-1, ClO 3-1, HCO 3-1 είναι ευδιάλυτα. Παρατήρηση: Το ανθρακικό οξύ (Η 2 CO 3 ) και το θειώδες οξύ (H 2 SO 3 ) είναι ασταθείς ενώσεις, ενώ το υδροξείδιο του αµµωνίου (ΝΗ 4 ΟΗ) είναι µόριο υποθετικό. Γι αυτό στη θέση των προϊόντων γράφουµε: CO 2 + H 2 O αντί H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O αντί H 2 SO 3 NH 3 + H 2 O αντί NH 4 OH

7 7 1. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. Περιπτώσεις αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης. α) Άλας 1 + οξύ 1 άλας 2 +οξύ 2 1) FeS+2HCl FeCl 2 +H 2 S 2) Ba(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 BaSO 4 +2HNO 3 3) NH 4 HS+HBr NH 4 Br+H 2 S 4) KNaSO 3 +2HCl KCl+NaCl+SO 2 +H 2 O 5) [Cu(OH)]CO 3 +4HNO 3 2Cu(NO 3 ) 2 +3H 2 O+CO 2 6) NaCl+NaHSO 4 Na 2 SO 4 +HCl 7)NaHCO 3 +KHSO 4 KNaSO 4 +CO 2 +H 2 O 8) NaHSO 3 +H 2 SO 4 NaHSO 4 +SO 2 +H 2 O 9) Περίσσεια 2NaHSO 3 +H 2 SO 4 Na 2 SO 4 +2SO 2 +2H 2 O 10)Na 2 CO 3 +2H 2 SO 4 (περίσσεια) 2NaHSO 4 +CO 2 +H 2 O 11)Na 2 CO 3 +CO 2 +H 2 O 2NaHCO 3 β) Άλας 1 + βάση 1 άλας 2 +βάση 2 1) Ca(OH) 2 +Na 2 CO 3 CaCO 3 +2NaOH 2) Pb(NO 3 ) 2 +2KOH Pb(OH) 2 +2KNO 3 3) NH 4 HSO 4 +2KOH K 2 SO 4 +2H 2 O+NH 3 4) 2NH 4 Cl+CaO CaCl 2 +H 2 O+NH 3 γ) Άλας 1 + άλας 2 άλας 3 +άλας 4 1) AgNO 3 +NaCl AgCl +NaNO 3 2) FeSO 4 +6KCN K 4 [Fe(CN) 6 ]+K 2 SO 4. Εφαρµογή Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις: 1. χλωριούχο αργίλιο + νιτρικός άργυρος 2. ανθρακικό βάριο + υδροχλώριο 3. θειώδης ψευδάργυρος + θειικό οξύ 4. νιτρικό βάριο + θειικό νάτριο 5. χλωριούχο αµµώνιο + υδροξείδιο του µαγνησίου 6. όξινο ανθρακικό νάτριο + υδροϊώδιο 7. θειικό αµµώνιο + υδροξείδιο του καλίου 8. νιτρικός µόλυβδος (ΙΙ) + θειούχο νάτριο

8 8 2. Εξουδετέρωση Εξουδετέρωση ονοµάζεται η αντίδραση ενός οξέος µε µία βάση. Κατά την αντίδραση αυτή τα υδρογονοκατιόντα (Η + ) που προέρχονται από το οξύ ενώνονται µε τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ) που προέρχονται από τη βάση, και δίνουν νερό: Η + + ΟΗ - Η 2 Ο Εξαιτίας της αντίδρασης αυτής πολλές φορές «εξαφανίζονται» (εξουδετερώνονται) τόσο οι ιδιότητες του οξέος (που οφείλονται στα Η + ) όσο και οι ιδιότητες της βάσης (που οφείλονται στα ΟΗ - ). Γι αυτό και η αντίδραση ονοµάζεται εξουδετέρωση. Κατά την εξουδετέρωση το ανιόν του οξέος και το κατιόν της βάσης σχηµατίζουν άλας. Περιπτώσεις αντιδράσεων εξουδετέρωσης α) βάση + οξύ άλας +Η 2 Ο NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H 2 O(l) 2KOH(aq) +H 2 SO 4 (aq) K 2 SO 4 (aq) + 2H 2 O(l) 3Ca(OH) 2 (aq) + 2H 3 PO 4 (aq) Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6H 2 O(l) Οι αντιδράσεις που προηγήθηκαν αποτελούν παραδείγµατα πλήρους εξουδετέρωσης, οπότε το άλας που σχηµατίζεται είναι ένα ουδέτερο ή κανονικό άλας. Στην περίπτωση που η εξουδετέρωση είναι µερική, είναι δυνατόν να σχηµατιστούν όξινα ή βασικά άλατα (π.χ. KHSO 4 και Ca(OH)Cl). Αυτές όµως οι αντιδράσεις παρασκευής όξινων και βασικών αλάτων δεν θα µας απασχολήσουν Όπως ήδη αναφέραµε, τα όξινα οξείδια έχουν στα υδατικά τους διαλύµατα συµπεριφορά οξέων και αντίστοιχα τα βασικά οξείδια συµπεριφορά βάσεων. Έτσι, στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης µπορούν να συµπεριληφθούν και οι παρακάτω περιπτώσεις: β) όξινο οξείδιο + βάση άλας + Η 2 Ο N 2 O 5 (aq) + 2NaOH(aq) 2NaNO 3 (aq) + H 2 O(l) γ) βασικό οξείδιο + οξύ άλας + Η 2 Ο CaO(aq) + 2HCl(aq) CaCl 2 (aq) + H 2 O(l) δ) βασικό οξείδιο + όξινο οξείδιο άλας CaO(aq) + N 2 O 5 (aq) + Ca(ΝΟ 3 ) 2 (aq)

9 9 Μία εξαίρεση: Στις αντιδράσεις της ΝΗ 3 µε οξέα και στις αντιδράσεις µεταξύ όξινων και βασικών οξειδίων δεν έχουµε παραγωγή νερού. Π.χ. 2NH 3 (aq) + H 2 SO 4 (aq) (NH 4 ) 2 SO 4 (aq) 3SO 3 + Fe 2 O 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 (aq) Εφαρµογή Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις: 1. πεντοξείδιο του φωσφόρου + υδροξείδιο του καλίου 2. τριοξείδιο του θείου + υδροξείδιο του αργιλίου 3. διοξείδιο του άνθρακα + υδροξείδιο του ασβεστίου 4. θειικό οξύ + οξείδιο του καλίου 5. νιτρικό οξύ + οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ) 6. πεντοξείδιο του αζώτου + οξείδιο του ασβεστίου

10 10 Χηµικές αντιδράσεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σύνθεση Αποσύνθεση Να γράψεις τις χηµικές εξισώσεις των επόµενων αντιδράσεων: 1. νάτριο και οξυγόνο 2. Οξείδιο του καλίου +νερό 3. Ασβέστιο + χλώριο 4. Οξυγόνο +υδρογόνο 5. Υδρογόνο + Θείο 6. ιοξείδιο του άνθρακα +νερό Απλή αντικατάσταση Να συµπληρωθούν οι επόµενες αντιδράσεις εφόσον γίνονται: 1. βάριο +χλωριούχο µαγνήσιο 2. ασβέστιο +υδροχλωρικό οξύ 3. χαλκός+τριχλωριούχος σίδηρος 4. αργίλιο+νιτρικός σίδηρος(ii) 5. κάλιο+νερό 6. βρώµιο+φθοριούχο κάλιο 7. µαγνήσιο+θειικό οξύ (αραιό διάλυµα) 8. χαλκός+υδροχλωρικό οξύ 9. νάτριο +χλωριούχο αργίλιο 10. άργυρος+νιτρικό κάλιο 11. ψευδάργυρος+νιτρικός άργυρος 12. ψευδάργυρος+υδροχλωρικό οξύ 13. σίδηρος+νερό 14. φθόριο +ιωδιούχο νάτριο 15. αργίλιο+θειικό οξύ (αραιό διάλυµα) 16. ασβέστιο +νερό 17. άργυρος +θειικό οξύ (αραιό διάλυµα) 18. χλώριο +θειούχο κάλιο

11 11 ιπλή αντικατάσταση Να συµπληρωθούν οι επόµενες αντιδράσεις εφόσον γίνονται: 1. ανθρακικό κάλιο + νιτρικό ασβέστιο 2. υδροξείδιο του βαρίου +φωσφορικό κάλιο 3. βρωµίδιο του καλίου +νιτρικός µόλυβδος (II) 4. φωσφορικό οξύ +χλωριούχο κάλιο 5. θειούχο αµµώνιο και καυστικό κάλιο 6. χλωριούχος σίδηρος(ii)+θειούχο νάτριο 7. θειικό αργίλιο+φθοριούχο νάτριο 8. νιτρικό µαγνήσιο+υδροξείδιο του καλίου 9. θειικό αµµώνιο +νιτρικό βάριο 10. ανθρακικό νάτριο+θειικό οξύ 11. νιτρικό ασβέστιο+χλωριούχο βάριο 12. ιωδίδιο του νατρίου+ νιτρικός µόλυβδος (II) 13. υδροξείδιο του βαρίου +νιτρικός ψευδάργυρος 14. νιτρικός µόλυβδος (II)+χλωριούχο ασβέστιο 15. ιωδιούχο αµµώνιο +θειικό οξύ 16. χλωριούχο αµµώνιο +υδροξείδιο του ασβεστίου 17. θειώδες νάτριο +φωσφορικό οξύ 18. ανθρακικό κάλιο+νιτρικό οξύ 19. νιτρικός σίδηρος(iii)+υδροξείδιο του βαρίου 20. θειούχο κάλιο+νιτρικό οξύ 21. θειικός άργυρος+χλωριούχο νάτριο 22. χλωριούχο αµµώνιο +υδροξείδιο του βαρίου 23. υδροχλώριο +νιτρικός άργυρος 24. θειικό κάλιο+χλωριούχο νάτριο 25. φωσφορικό κάλιο+χλωριούχο µαγνήσιο 26. χλωρικό ασβέστιο +θειικό οξύ Εξουδετέρωση Να συµπληρωθούν οι επόµενες αντιδράσεις εξουδετέρωσης: 1. υδροξείδιο του νατρίου +υδροχλωρικό οξύ 2. υδροξείδιο του καλίου+νιτρικό οξύ 3. υδροξείδιο του ασβεστίου+υδροϊώδιο 4. οξείδιο του νατρίου+θειικό οξύ 5. θειικό οξύ+υδροξείδιο του νατρίου 6. οξείδιο του καλίου+υδροχλώριο 7. αµµωνία+φωσφορικό οξύ 8. υδροξείδιο του ασβεστίου+πεντοξείδιο του αζώτου 9. υδροϊώδιο+υδροξείδιο του καλίου 10. τριοξείδιο του θείου+υδροξείδιο του καλίου 11. νιτρικό οξύ +αµµωνία

12 υδροξείδιο του ασβεστίου +θειικό οξύ 13. οξείδιο του ασβεστίου +τριοξείδιο του θείου 14. υδροχλωρικό οξύ +υδροξείδιο του καλίου 15. υδροξείδιο του αργιλίου +θειικό οξύ 16. οξείδιο του ασβεστίου +νιτρικό οξύ 17. νιτρικό οξύ + καυστικό νάτριο 18. φωσφορικό οξύ +υδροξείδιο του καλίου 19. διοξείδιο του άνθρακα +υδροξείδιο του ασβεστίου 20. υδροξείδιο του νατρίο + υδροϊώδιο 21. νιτρικό οξύ +υδροξείδιο του ασβεστίου 22. οξείδιο του νατρίου + διοξείδιο του άνθρακα 23. αµµωνία + υδροϊώδιο 24. φωσφορικό οξύ + υδροξείδιο του ασβεστίου 25. διοξείδιο του θείου +καυστικό νάτριο 26. οξείδιο του κάλιου+πεντοξείδιο του αζώτου 27. φωσφορικό οξύ+οξείδιο του βαρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ 2 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

HIPMIO EPft HHP ι or L

HIPMIO EPft HHP ι or L ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / HIPMIO EPft HHP ι or L Η λ / ο (ΖόΉ-12 (Da \ - \ j p O, C" CO'i - H s C = ^ H a «- C = C - f / C - H a COOC- 2 -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0 ` ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0.1. Εισαγωγή Τα τελευταία 100 χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εκπληκτικά γρήγορα. Οι σημερινοί ρυθμοί κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα