Πηπρηαθή εξγαζία µε ζέκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηπρηαθή εξγαζία µε ζέκα"

Transcript

1 Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία µε ζέκα «Τεσνολογία και Εφαπμογέρ Έξςπνων Καπτών» απφ ηνλ ζπνπδαζηή Σξηαληάθπιιν Μαζνύξα. Εκπονήθηκε σπό την επίβλεψη τοσ Καθηγητή Εφαρμογών Πληροφορικής κ. Ιωάννη Καζανίδη Καβάια, Απξίιηνο

2 Πρόλογος θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ έμππλσλ θαξηψλ (Smart Card) θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο έμππλεο θάξηεο, ηα είδε ηνπο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.γίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηελ ζπλήζε ρξήζε ηνπο. ην δεχηεξν γίλεηαη µία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πξνηχπνπ ISO Παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξεζηηθά ηνπ πξνηχπνπ απηνχ έηζη φπσο εθαξκφδνληαη ζηηο έμππλεο θάξηεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη Σέινο ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηειεθάξηεο. Γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξάθε ησλ ηδηνηήησλ έηζη φπσο εθαξκφδνληαη απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. Καδαλίδε Ησάλλε, ηνλ νπνίν επραξηζηψ ζεξκά γηα ηηο νπζηαζηηθέο θαη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηε βηβιηνγξαθηθή θαη εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. 2

3 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΩΝ ρήµα 1: Ζ µνξθή ηνπid-1format ζει.8 ρήµα 2: Οη αλάγιπθεο πεξηνρέο ζχµθσλα µε ην ISO ζει.8 ρήµα 3: Οη πεξηνρέο ησλ µαγλεηηθψλ ηαηληψλ ζε θάξηα ηνπ [ID-1 format] ζει.9 ρήκα 4: Σαμηλφκεζε έμππλσλ θαξηψλ ζει.11 ρήκα 5: Σν block δηάγξακκα κηαο θάξηαο κλήκεο. ζει.12 ρήκα 6: Σν block δηάγξακκα κηαο θάξηαο µε κηθξνεπεμεξγαζηή. ζει.13 ρήµα 7: Σν block δηάγξαµµα µηαο έμππλεο θάξηαο ρσξίο επαθή. ζει.15 ρήµα 8: Μνξθή µηαο νπηηθήο έμππλεο θάξηαο ζει.16 ρήµα 9: Μνξθή ηνπ ινγηθνχ ζπζηήµαηνο αξρείσλ µηαο έμππλεο θάξηαο ζει.18 ρήκα 10 : Διάρηζην κέγεζνο επαθψλ ζει.21 ρήµα 11: Θέζε ηεο Δπαθήο ζει.21 ρήµα 12: Αλαζηνηρεηνζέηεζε (Reset) ηεο θάξηαο ζει.27 ρήµα 13: Αλαζηνηρεηνζέηεζε ηεο θάξηαο φηαλ αλαµέλεηαη µηα ζχγρξνλε απάληεζε ζει.28 ρήµα 14: Παξάζπξν ραξαθηήξσλ (character frame) ζει.30 ρήµα 15: Γεληθέο ξπζµίζεηο γηα απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) ζει.31 ρήµα 16: Ο αξρηθφο ραξαθηήξαο TS ζει.32 ρήµα 17: Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην T0 ζει.33 ρήµα 18: Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην TDi πξνγξαµµαηηζµνχ ζει.34 ρήµα 19: ηάγξαµµα µεηάδνζεο byte xσξίο ηζνηηµία ιάζνπο (parity error) θαη µε ηζνηηµία ιάζνπο (parity error). ζει.41 ρήµα 20: ηαδηθαζίεο ςεθηνιέμεσλ (bytes) πνπ ζηέιλνληαη απφ ηελ θάξηα ζει.42 ρήµα 21: Δπαθή ηεο ηειεθάξηαο ζει.46 ρήκα 22: Πεξηερφκελα κλήκεο ζει.47 ρήµα 23: Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ επαθψλ chip ζει.48 ρήµα 24: Αθξνδέθηεο ηεο θάξηαο ζει.48 ρήµα 25: Υάξηεο µλήµεο ηειεθάξηαο 128 bits (1 εο γεληάο) ζει.50 ρήµα 26: Υάξηεο µλήµεο ηειεθάξηαο 512 bits (2 εο γεληάο) ζει.50 ρήµα 27: Υάξηεο µλήµεο ηειεθάξηαο απφ άιιεο ρψξεο ζει.51 ρήκα 28:Αλάιπζε ηνπ πεξηερνµέλνπ άδεηαο ειιεληθήο ηειεθάξηαο µε ην πξφγξαµµα SmartLab ζει.53 ρήκα 29:Αλάιπζε ηνπ πεξηερνµέλνπ άδεηαο ειιεληθήο ηειεθάξηαο µε ην πξφγξαµµα SmartLab ζει.54 3

4 ρήµα 30: Κάξηεο απφ Schlumberger, Solaic, Gemplus ζει.59 ρήµα 31: Κάξηεο απφ G+D (Ηζπαληθέο θάξηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 5 ν byte (ςεθηνιέμε) = $30). ζει.59 ρήµα 32: Λεηηνπξγία Δγγξαθήο (write operation) ζει.60 ρήµα 33: Λεηηνπξγία WriteCarry ζει.61 ρήµα 34: Παξάδεηγµα ηεο αθνινπζίαο Write θαη WriteCarry. ζει.62 ρήµα 35: ηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απζεληηθφηεηαο ηεο θάξηαο ζει.64 ρήµα 36: Δπηζθφπεζε ρξήζεο µλήµεο ζε έλα SLE4436 ζε µία ειβεηηθή ηειεθάξηα. ζει.65 ρήµα 37:: Αθνινπζία παιµψλ γηα αλάγλσζε ηεο απάληεζεο απφ ηα ηζηπ SLE4436 θαη SLE ζει.66 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίλαθαο 1: Θέζε επαθψλ ζε πξφηππν ISO 7816 θαη AFNOR ζει.22 Πίλαθαο 2: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ I/O ππφ θαλνληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ζει.24 Πίλαθαο 3: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά VPP θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. ζει.24 Πίλαθαο 4: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CLK θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. ζει.25 Πίλαθαο 5: Παξάγνληαο D πνζνζηνχ δπαδηθψλ ςεθίσλ (bit rate) ζει.36 Πίλαθαο 6: Παξάγνληαο Η γηα µέγηζην ξεχµα πξνγξαµµαηηζµνχ ζει.36 Πίλαθαο 7: Μηα ηειεθάξηα µε 18,55 sfr, αληηζηνηρεί ζε 1855 µνλάδεο ζει.37 Πίλαθαο 8: Οθηαδηθφο µεηξεηήο 5 θαηαζηάζεσλ µε µνλάδεο γηα Eurochip or French T2G from France Telecom ζει.55 Πίλαθαο 9: Οθηαδηθφο µεηξεηήο 5 θαηαζηάζεσλ µε µνλάδεο, γηα French T2G ζει.56 Πίλαθαο 10: Πίλαθαο WRITE θαη WRITECARRY (Eurochip) ζει.56 Πίλαθαο 11: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζει.57 Πίλαθαο 12: Πίλαθαο WRITE θαη WRITECARRY (Eurochip) ζει.61 Πίλαθαο 13: DC Υαξαθηεξηζηηθά ζει.63 Πίλαθαο 14: AC Υαξαθηεξηζηηθά ζει.63 4

5 Πεξηερόκελα 1. Καηεγνξίεο Καξηώλ Ζ ηζηνξία ησλ έμππλσλ θαξηψλ Σχπνη θαξηψλ Αλάγιπθεο θάξηεο Κάξηεο κε καγλεηηθή ηαηλία Έμππλεο θάξηεο Κάξηεο κλήκεο Κάξηεο κε κηθξνεπεμεξγαζηε Έμππλεο θάξηεο ρσξίο επαθή Οπηηθέο θάξηεο κλήκεο Ο θχθινο δσήο κηαο έμππλεο θάξηαο Λνγηθή δνκή θαη έιεγρνο πξφζβαζεο έμππλσλ θαξηψλ Λνγηθή δνκή αξρείσλ Πξόηππν ISO Πξφηππα ISO ISO Σππνπνίεζε Διάρηζην κέγεζνο επαθψλ Θέζε ηεο επαθήο Πξνζδηνξηζκφο επαθψλ Θέζε επαθψλ Πξφηππα ISO Ζιεθηξηθή πεξηγξαθή ζεκάησλ Σάζε θαη ηξέρνπζεο ηηκέο Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο γηα ηηο θάξηεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ Απάληεζε γηα αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) Δπηινγή ηχπσλ πξσηνθφιινπ (PTS) a Πξσηφθνιιν PTS b Ζ δνµή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο επηβεβαίσζεο PTS Σχπνο πξσηνθφιινπ T= a πγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη δηεπαθψλ : ν ρξφλνο αλακνλήο εξγαζίαο b Γνκή θαη επεμεξγαζία ησλ εληνιψλ Σειεθάξηεο Δηζαγσγή Πεξηερφκελα θαη πεξηνρέο κλήκεο Γεσκεηξηθή πξνδηαγξαθή Ζιεθηξηθέο πξνδηαγξαθέο

6 3.5 Σν πξσηφθνιιν Υάξηεο κλήκεο Διιεληθή ηειεθάξηα 128 bits (1 εο γεληάο) Διιεληθή ηειεθάξηα 512 bits (2 εο γεληάο) Υάξηεο κλήκεο γηα ηηο ηειεθάξηεο απφ άιιεο ρψξεο Αλάιπζε ηεο ηειεθάξηαο Header Δπηθεθαιίδα ή Δπηγξαθή Counter Area Πεξηνρή ηνπ κεηξεηή Οθηαδηθφο κεηξεηήο Αχμσλ αξηζκφο - serial number Checksum Πηζηνπνίεζε certificate Μεηξεηήο-(counter)/Μνλάδα-(Unit) Anti-tearing Δπηθχξσζε Authentification Υξνληθά δηαγξάκκαηα Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Chip (2 εο γεληάο ηειεθάξηεο) Αζθάιεηα SLE SLE Πξφθιεζε /απάληεζε (Challenge/Response) Τπνθινπή επηθνηλσλίαο ηειεθάξηαο κε ην θαξηνηειέθσλν Πηζαλά θελά αζθάιεηαο Καηαζθεπάδνληαο έλα απιφ αλαγλψζηε θαξηψλ.., Γξάθνληαο έλα απιφ ινγηζκηθφ Καηαζθεπαζηέο Chip...72 Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία. 77 6

7 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΡΣΩΝ 1.1 Η ηζηνξία ηωλ έμππλωλ θαξηώλ Ζ ρξήζε ησλ πιαζηηθψλ θαξηψλ μεθίλεζε ζηηο Ζ.Π.Α ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ ραµειή ηηµή ηνπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ ηνπ PVC επέηξεςε ηελ παξαγσγή εχξσζησλ θαη µε µεγάιε δηάξθεηα δσήο θαξηψλ. Απηέο νη θάξηεο άξρηζαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν βνιηθέο έλαληη ηνπ ραξηηνχ πνπ ρξεζηµνπνηψηαλ µέρξη ηφηε, ην νπνίν πξνθαλψο δελ είλαη ην ίδην αλζεθηηθφ, φζν νη πιαζηηθέο θάξηεο. Ζ πξψηε πιαζηηθή θάξηα πιεξσµήο γεληθνχ ζθνπνχ εθδφζεθε απφ ηελ Diners Club ην 1950 Πξννξηδφηαλ γηα µηα ζπγθεθξηµέλε, πςειή, ηάμε αλζξψπσλ θαη είρε ηνλ ραξαθηήξα επηθχξσζεο ηεο ηζρπξήο νηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο. Ζ εηζαγσγή ηεο Visa θαη ηεο MasterCard ζην πεδίν, νδήγεζε ζηελ εμάπισζε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήµαηνο, αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α, µε ηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζµν λα αθνινπζεί απηή ηελ ηάζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Αξρηθά ε ιεηηνπξγία ησλ θαξηψλ ήηαλ ζρεηηθά ηεηξηµµέλε, θαζψο απνηεινχζαλ θνξείο δεδνµέλσλ νη νπνίνη παξείραλ αζθάιεηα ελάληηα ηεο πιαζηνγξαθίαο. Γεληθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ην φλνµα ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο, ήηαλ ηππσµέλεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο, ελψ ηα πξνζσπηθα δεδνµέλα ηνπ θαηφρνπ ηεο θαη ν αξηζµφο ηεο, ήηαλ ζε αλάγιπθε µνξθή. Δπηπιένλ πνιιέο θάξηεο είραλ έλα πεδίν πξνθεηµέλνπ ν θάηνρνο ηεο θάξηαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεη. Οη θάξηεο πνπ µφιηο πεξηγξάςαµε ήηαλ απηέο ηεο πξψηεο γεληάο, θαη παξείραλ πξνζηαζία θαηά ηεο πιαζηνγξαθίαο µέζσ µεζφδσλ πνπ θπξίσο ήηαλ εµθαλείο, δειαδή µέζσ ηνπ πεδίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ησλ εθηππσµέλσλ πεδίσλ πνπ πεξηγξάςαµε. Άξα ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήµαηνο είρε λα θάλεη θπξίσο µε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη ηελ επζπλεηδεζία ηνπ ππαιιήινπ πνπ δερφηαλ ή φρη, ηηο θάξηεο απηνχ ηνπ είδνπο. Αξρηθά απηφ δελ ήηαλ ηφζν µεγάιν πξφβιεµα, αθνχ νη θάξηεο ήηαλ ιίγεο ζε αξηζµφ, σζηφζν θαζψο ε ρξεζηµνπνίεζε ησλ θαξηψλ γηλφηαλ µεγαιχηεξε, µεγαιχηεξνο γηλφηαλ θαη ν θίλδπλνο γηα θαθφβνπιε ρξήζε ηεο θάξηαο θάλνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε χπαξμεο µεζφδσλ αζθάιεηαο. [1] 1.2 Σύπνη θαξηώλ Απηή ε ελφηεηα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηχπσλ θαξηψλ, πνπ σζηφζν έρνπλ ηα ίδηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ επιπγηζία, ηελ αληίζηαζε ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο ζεξµνθξαζίαο, θαη ζπγθεθξηµέλεο δηαζηάζεηο. Οινη νη ηχπνη αλήθνπλ ζην 7

8 πιαίζην µηαο ζπγθεθξηµέλεο µνξθήο ηελ νπνία θαινχµε [ID-1 format] θαη είλαη νξηζµέλε απφ ην [ISO standard 7810]. [1] 1.3 Αλάγιπθεο Κάξηεο Ζ αλάγιπθε κνξθή, είλαη ε παιηφηεξε ηερληθή γηα ηελ εθαξµνγή αλαγλσξίζηµσλ απφ µεράλεµα ζηηγκάησλ, Machine-readable markings γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαξηψλ. Οη αλάγιπθνη ραξαθηήξεο ζηελ θάξηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε ραξηί ρξεζηµνπνηψληαο απιέο θαη νηθνλνµηθέο ζπζθεπέο. Ζ νπηηθή αλάγλσζε ηεο αλάγιπθεο µνξθήο είλαη πνιχ απιή θαη ε θχζε θαη ε ηνπνινγία ηεο ζέζεο ησλ αλάγιπθσλ ραξαθηήξσλ θαζνξίδνληαη απφ ην [ISO standard 7811, Identification Cards - Recording Technique]. ρήµα 1: Ζ µνξθή ηνπid-1format ρήµα 2: Οη αλάγιπθεο πεξηνρέο ζχµθσλα µε ην ISO

9 Σν [ISO 7811 Part 1] θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο, φπσο γηα παξάδεηγµα ηελ µνξθή ηνπο, ην µέγεζνο ηνπο θαη δηάθνξα άιια ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηξίην ηµήµα [ISO 7811 Part 3] νξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ θάξηα, θαη νξίδεη επίζεο δχν μερσξηζηέο πεξηνρέο. Ζ πξψηε πεξηνρή δηαηεξείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αξηζµνχ Αλαγλψξηζεο ηεο Κάξηαο, Identification Card Number ην νπνίν ζα ηαπηνπνηεί ηφζν ηελ θάξηα φζν θαη ηνλ ρξήζηε απηήο. Ζ δεχηεξε πεξηνρή δηαηεξείηαη γηα επηπιένλ δεδνµέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο θάξηαο, φπσο γηα παξάδεηγµα ην φλνµα θαη ηε δηεχζπλζε. Απφ πξψηε µαηηά, ε µεηαθνξά δεδνµέλσλ µε απνηχπσζε αλάγιπθσλ ραξαθηήξσλ µπνξεί λα θαίλεηαη πξσηφγνλε, σζηφζν ε απιφηεηα ηεο ηελ έθαλε απνδεθηή αθφµα θαη ζε ηερλνινγηθά εμειηγµέλεο ρψξεο. [1] 1.4 Κάξηεο µε µαγλεηηθή ηαηλία Σν νπζηαζηηθφ πξφβιεµα ησλ αλάγιπθσλ θαξηψλ είλαη φηη δεµηνπξγνχλ έλα µεγάιν αξηζµφ απφ ράξηηλεο απνδείμεηο, νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα επεμεξγαζηνχλ. Μηα ιχζε ζε απηφ ην ζέµα είλαη ε ςεθηαθή θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνµέλσλ ηεο θάξηαο ζε µηα µαγλεηηθή ηαηλία ε νπνία βξίζθεηαη ζην πίζσ µέξνο ηεο θάξηαο. Ζ µαγλεηηθή ηαηλία δηαβάδεηαη µε ην λα ηε δηαπεξάζνπµε θαηά µήθνο µηαο θεθαιήο αλάγλσζεο, είηε µε µεραληθφ, είηε µε απηφµαην ηξφπν. Ζ επεμεξγαζία απηή δελ απαηηεί ηελ ρξήζε ραξηηνχ. Σα µέξε [ISO , 3, 4] θαζνξίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο µηαο µαγλεηηθήο θάξηαο, ηηο ηερληθέο θσδηθνπνίεζεο, θαη ηελ ζέζε ησλ µαγλεηηθψλ ηαηληψλ. Ζ µαγλεηηθή ηαηλία µπνξεί λα πεξηέρεη µέρξη ηξεηο ηνµείο, tracks Οη ηνµείο (1) θαη (2) είλαη θαζνξηζµέλνη έηζη ψζηε λα έρνπλ µφλν δπλαηφηεηα αλάγλσζεο, ελψ ν ηνµέαο (3) έρεη θαη δηθαηψµαηα γξαθήο. Αθφµα θαη αλ ε απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα µηαο µαγλεηηθήο ηαηλίαο είλαη πεξίπνπ 1000 bits, θάηη ην νπνίν δελ είλαη πνιχ, είλαη σζηφζν ππεξαξθεηφ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο αλάγιπθεο θάξηεο. Δπηπιένλ ηα δεδνµέλα µπνξνχλ λα γξαθνχλ ή λα δηαβαζηνχλ ζηνλ ηξίην ηνµέα, φπσο γηα παξάδεηγµα ε ηειεπηαία, πην πξφζθαηε, δνζνιεςία πνπ έιαβε ρψξα ζην ηξέρνλ ρξνληθφ δηάζηεµα ηεο δσήο ηεο θάξηαο. ρήµα 3: Οη πεξηνρέο ησλ µαγλεηηθψλ ηαηληψλ ζε θάξηα ηνπ [ID-1 format] 9

10 Σν θχξην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο είλαη φηη ηα απνζεθεπµέλα δεδνµέλα µπνξνχλ πνιχ εχθνια λα αιιαρηνχλ θαθνβνχισο. Ζ πεξίπησζε ηεο πιαζηνγξαθίαο µηαο αλάγιπθεο θάξηαο απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλα ζεµαληηθφ πνζνζηφ επηδεμηφηεηαο, µπνξεί φµσο εχθνια λα γίλεη αληηιεπηή απφ έλα έµπεηξν θαη εθπαηδεπµέλν µάηη. Ζ αιιαγή ησλ θσδηθνπνηεµέλσλ δεδνµέλσλ ζε µηα µαγλεηηθή ηαηλία είλαη ζρεηηθά εχθνιε λα γίλεη µε ηελ ρξεζηµνπνίεζε µηαο απιήο, standard read/write µεραλήο, θαη είλαη πνιχ δχζθνιν ζηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ ε δηαδηθαζία αιιαγήο έρεη πξαγµαηνπνηεζεί, λα απνδείμεη θάπνηνο φηη ηα δεδνµέλα δελ είλαη ηα ζσζηά. Δπηπιένλ, νη µαγλεηηθέο θάξηεο ζπρλά ρξεζηµνπνηνχληαη ζε απηνµαηνπνηεµέλα ζπζηήµαηα ζηα νπνία ε νπηηθή επηζεψξεζε είλαη αδχλαηε, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηηο Απηφµαηεο Σαµηαθέο Μεραλέο. Ο ελδερφµελνο αληίπαινο ν νπνίνο έρεη ιάβεη ζσζηά δεδνµέλα απφ ηελ θάξηα, µπνξεί εχθνια λα ρξεζηµνπνηεί δηπιέο, duplicated θάξηεο ζε ρσξίο επίβιεςε µεραλέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιαζηνγξαθήζεη νπηηθά ζηίγµαηα αζθαιείαο. Οη θαηαζθεπαζηέο απηνχ ηνπ είδνπο θαξηψλ ρξεζηµνπνηνχλ δηάθνξα µέζα πξνθεηµέλνπ λα µπνξνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα δεδνµέλα πνπ ππάξρνπλ ζηελ µαγλεηηθή ηαηλία απφ ηελ πιαζηνγξαθία. Γηα παξάδεηγµα, νη θάξηεο German Eurocheck πεξηέρνπλ έλα αφξαην θαη ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο, unaltered θψδηθα ζην ζψµα ηεο θάξηαο, ν νπνίνο θαζηζηά αδχλαηε ηελ αιινίσζε ή αλαπαξαγσγή ηεο µαγλεηηθήο ηαηλίαο. Ωζηφζν, απηή φπσο θαη άιιεο ηερληθέο απαηηνχλ έλα εηδηθφ αηζζεηήξα, sensor ζην ηεξµαηηθφ ηεο θάξηαο, ην νπνίν απμάλεη αξθεηά ην θφζηνο.[1] 1.5 Έμππλεο θάξηεο Οη έμππλεο θάξηεο είλαη ην λεφηεξν θαη ην πην εμειηγκέλν µέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαξηψλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ [ID-1 format]. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη ε χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο πάλσ ζηελ θάξηα, ην νπνίν έρεη ζηνηρεία γηα κεηάδνζε, απνζήθεπζε, θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε µέζσ επαθψλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο θάξηαο, είηε µέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ρσξίο ηελ ρξήζε ηέηνησλ επαθψλ. Οη έμππλεο θάξηεο πξνζθέξνπλ έλα αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ζε ζχγθξηζε µε ηηο θάξηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέγηζηε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο έμππλεο θάξηαο είλαη πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή κηαο θάξηαο µε καγλεηηθή ηαηλία. Οινθιεξσκέλα θπθιψκαηα µε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα πάλσ απφ 32 KBytes κλήκεο είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά µε ηάζε λα απμάλνληαη αξθεηά µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 10

11 Μφλν νη νπηηθέο θάξηεο πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Χζηφζν, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ νπνίν νη έμππλεο θάξηεο ππεξηεξνχλ έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηχπσλ θαξηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε µε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη ηελ πιαζηνγξαθία. Καζψο ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ιακβάλεη ρψξα µφλν απφ κηα ζεηξηαθή δηεπαθή ε νπνία ειέγρεηαη απφ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ινγηθή αζθάιεηαο, είλαη δπλαηφλ λα εγγξαθνχλ εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα ζηελ θάξηα, έηζη ψζηε λα µελ κπνξνχλ πνηέ λα δηαβαζηνχλ απφ ηνλ έμσ θφζκν. Απηά ηα εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα κπνξεί θαλείο λα ηα επεμεξγαζηεί µφλν εζσηεξηθά απφ ηελ ππνινγηζηηθή κνλάδα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο ηεο εγγξαθήο, αλάγλσζεο, θαη δηαγξαθήο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ηφζν απφ ηελ κεξηά ηνπ πιηθνχ φζν θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πιήζνπο κεραληζκψλ αζθάιεηαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. Σν γεγνλφο απηφ καδί µε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ έμππλσλ θαξηψλ ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε αζθαιψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έμππλσλ θαξηψλ έρνπλ λα θάλνπλ µε ηελ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο πνπ πξνζθέξνπλ, θαη ηελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο πνπ δηαζέηνπλ ζε ζχγθξηζε µε απηή ησλ καγλεηηθψλ θαξηψλ. Οη έμππλεο θάξηεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν ζχλνια, αλάινγα µε ηηο δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ ηηκή: Κάξηεο Μλήκεο, memory cards Κάξηεο µε κηθξνεπεμεξγαζηή, microprocessor cards Γίλνπκε θαη έλαλ πίλαθα ηαμηλφκεζεο ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο: ρήκα 4: Σαμηλφκεζε έμππλσλ θαξηψλ[2] 11

12 1.6 Κάξηεο κλήκεο Σν ζρήκα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγξάκκαηνο κηαο θάξηαο κλήκεο. ρήκα 5: Σν block δηάγξακκα κηαο θάξηαο κλήκεο. Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή, απνζεθεχνληαη ζηελ κλήκε, ε νπνία είλαη ζπλήζσο ε κλήκε EEPROM. Ζ πξφζβαζε ζηελ κλήκε ειέγρεηαη απφ κηα κνλάδα έιεγρνπ ινγηθήο, security logic ε νπνία ζηελ πην απιή πεξίπησζε απνηειείηαη µφλν απφ πξνζηαζία γξαθήο ή δηαγξαθήο γηα φιε ή γηα θάπνηεο πεξηνρέο ηεο κλήκεο. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη θπθιψκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ πην πεξίπινθεο δνκέο αζθάιεηαο, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ απιέο θξππηνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη απφ θαη πξνο ηελ θάξηα µέζσ ηνπ I/O Ηport. Σν ηξίην ηκήκα [Part 3] ηνπ [ISO 7816] πξσηνθφιινπ νξίδεη έλαλ εηδηθφ ζχγρξνλν ηξφπν κεηαθνξάο ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε απιψλ θαη νηθνλνκηθψλ θπθισκάησλ. Χζηφζν θάπνηεο θάξηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην I 2 C bus ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ µε ζεηξηαθήο πξφζβαζεο κλήκεο. Οη ιεηηνπξγίεο κηαο θάξηαο κλήκεο είλαη βέιηηζηεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Αλ θαη απηφ πεξηνξίδεη ηελ επειημία, ηηο θαζηζηά πην νηθνλνκηθέο. Οη θάξηεο κλήκεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα πξνπιεξσκέλεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, θαη θάξηεο αζθάιεηαο πγείαο.[1] 12

13 1.7 Κάξηεο µε κηθξνεπεμεξγαζηή Ζ θαξδηά ηνπ θπθιψκαηνο ζε µία θάξηα µε κηθξνεπεμεξγαζηή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα ηεο, είλαη έλαο επεμεξγαζηήο, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ ηέζζεξηο επηπιένλ ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο νη νπνίεο είλαη : ROM: Απηή ε κλήκε πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ θπθιψκαηνο, ην νπνίν γίλεηαη burned in θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο. Σν πεξηερφκελν ηεο ROM είλαη παλνκνηφηππν γηα θάζε θχθισκα θάζε παξαγσγηθνχ θχθινπ θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θπθιψκαηνο. EEPROM: Απηή ε κλήκε είλαη ε δηαξθήο, non volatile κλήκε. Σα δεδνκέλα θαη ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γξαθνχλ θαη λα δηαβαζηνχλ απφ απηή ηε κλήκε, θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. RAM: Ζ κλήκε απηή είλαη ε κλήκε εξγαζίαο ηνπ επεμεξγαζηή. Δίλαη volatile κλήκε θαη φια ηα δεδνκέλα ράλνληαη φηαλ ραζεί θαη ε ηξνθνδνζία ηνπ ξεχκαηνο πξνο ην θχθισκα. I/O port: Ζ ζεηξηαθή I/O δηεπαθή ζπλήζσο απνηειείηαη απφ έλα θαηαρσξεηή, δηα µέζσ ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη µε έλα δπαδηθφ ςεθίν ηελ θνξά. ρήκα 6: Σν block δηάγξακκα κηαο θάξηαο µε κηθξνεπεμεξγαζηή. 13

14 Οη θάξηεο µε κηθξνεπεμεξγαζηή είλαη πνιχ επέιηθηεο ζηελ ρξήζε. ηελ πην απιή πεξίπησζε πεξηέρνπλ έλα βειηηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα γηα κηα εθαξκνγή, θη έηζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ µφλν γηα ηε δεδνκέλε εθαξκνγή. Χζηφζν, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ ζχγρξνλσλ θαξηψλ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ ζε κηα θάξηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ROM πεξηέρεη µφλν βαζηθέο εληνιέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ην εηδηθφ ηκήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θνξηψλεηαη ζηελ EEPROM αθνχ ε θάξηα έρεη θαηαζθεπαζηεί. Δηδηθά βειηηζηνπνηεκέλα θπθιψκαηα µε πςειέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη κεγάιε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ πςειήο απφδνζεο εθαξκνγέο µε αλάγθε γηα πςειή αζθάιεηα θαη ππνινγηζκφ πεξίπινθσλ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ.[2] 1.8 Έμππλεο θάξηεο ρωξίο επαθή Οη έμππλεο θάξηεο µε επαθή ζπµµνξθψλνληαη µε ηα πξφηππα ηνπ [standard ISO 7816 part 1]. Ζ αμηνπηζηία ησλ θαξηψλ απηψλ απμάλεηαη ζπλερψο µε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, εμαηηίαο ηεο απμαλφµελεο εµπεηξίαο ζηνλ ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ ηέηνηνπ είδνπο θαξηψλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα είλαη ην γεγνλφο φηη ν ξπζµφο βιαβψλ ησλ θαξηψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ, έλαληη ζηελ αλαµελφµελε δηάξθεηα δσήο ηνπο, πνπ είλαη έλαο ρξφλνο, είλαη θάησ ηνπ 0.1%. Ωζηφζν, ε επαθή παξαµέλεη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ησλ πην ζπρλψλ αηηηψλ βιαβψλ ζηα ειεθηξνµεραληθά ζπζηήµαηα, θαζψο νη βιάβεο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηε θζνξά ησλ επαθψλ. ηα µε ζηαζεξά ζπζηήµαηα, νη δνλήζεηο µπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχληνµεο µε νινθιεξσµέλεο θνξηίζεηο, θαη αθνχ νη επαθέο βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θάξηαο θαη ζπλδένληαη απεπζείαο ζηηο εηζφδνπο δεδνµέλσλ ηνπ νινθιεξσµέλνπ θπθιψµαηνο ηεο θάξηαο, ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ νινθιεξσµέλνπ θπθιψµαηνο ιφγσ ειεθηξνζηαηηθψλ απνθνξηίζεσλ -θνξηίζεσλ µεξηθψλ ρηιηάδσλ volts είλαη πνιχ µεγάινο. [1] Απηά ηα πξνβιήµαηα ηερληθνχ είδνπο απνθεχγνληαη µε ηελ ρξεζηµνπνίεζε έμππλσλ θαξηψλ ρσξίο επαθή. Δθηφο ησλ ηερληθψλ πιενλεθηεµάησλ πνπ ππάξρνπλ, ε ηερλνινγία ησλ έμππλσλ θαξηψλ ρσξίο επαθή, πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ θαηαζθεπαζηή φζν θαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο θάξηαο πιεζψξα λέσλ ελδερφµελσλ εθαξµνγψλ. Γηα παξάδεηγµα, νη έμππλεο θάξηεο ρσξίο επαθή δελ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ ζε ηεξµαηηθφ αλαγλψζηε, αθνχ είλαη ζπζηήµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ έσο θαη έλα µέηξν µαθξηά. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεµαληηθφ πιενλέθηεµα ζε ζχζηεµα ειέγρνπ πξφζβαζεο access control. Έηζη γηα παξάδεηγµα µία πφξηα πνπ ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη, πιένλ µπνξεί λα αλνίμεη ρσξίο ην άηνµν ην νπνίν επηζπµεί ηελ πξφζβαζε λα ρξεηάδεηαη 14

15 λα βγάιεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ή ην πνξηνθφιη ηνπ ηελ θάξηα, αθνχ δελ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ηεο θάξηαο ζε θάπνην µεράλεµα αλάγλσζεο. Μηα άιιε επεθηαµέλε εθαξµνγή γηα απηή ηελ ηερλνινγία είλαη απηή ηεο ηνπηθήο δεµφζηαο ζπγθνηλσλίαο, θαηά ηελ νπνία έλαο µεγάινο αξηζµφο αλζξψπσλ ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζζεί ζην µηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Ωζηφζν,ε αζχξµαηε ηερλνινγία έρεη πιενλέθηεµα αθφµα θαη ζηελ πεξίπησζε ζπζηεµάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ αλαγθαζηηθή εηζαγσγή ηεο θάξηαο ζηνλ αλαγλψζηε, αθνχ ν ηξφπνο εηζαγσγήο δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε µε ηηο µαγλεηηθέο θάξηεο, ή ηηο θάξηεο µε επαθή, νη νπνίεο πξέπεη λα εηζάγνληαη µε ζπγθεθξηµέλν ηξφπν ζην µεράλεµα ηνπ αλαγλψζηε. Έηζη ε ειεπζεξία πνπ πξνζθέξνπλ έλαληη ζηνπο πεξηνξηζµνχο πνπ ζέηνπλ νη άιιεο µνξθέο θαξηψλ απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θαξηψλ ρσξίο επαθή θαη ζπλεπψο ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο απινχο ρξήζηεο ρήµα 7: Σν block δηάγξαµµα µηαο έμππλεο θάξηαο ρσξίο επαθή. Μηα επηπιένλ ελδηαθέξνπζα παξαιιαγή ζηελ ρξήζε θαξηψλ ρσξίο επαθή, ζρεηίδεηαη µε ηελ ρξήζε ελφο ηεξµαηηθνχ επηθάλεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θάξηα δελ εηζάγεηαη ζε θάπνηα ππνδνρή ηνπ ηεξµαηηθνχ, αιιά απιά εθάπηεηαη ζηε µαξθαξηζµέλε επηθάλεηα ελφο αλαγλψζηε. Δθηφο ηεο επθνιίαο ρξήζεο, απηή ε ιχζε είλαη ελδηαθέξνπζα θαζψο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα απνθεχγεη ηπρφλ βαλδαιηζµνχο, φπσο γηα παξάδεηγµα ηελ εηζαγσγή θφιιαο ή άιισλ θνιινεηδψλ νπζηψλ ζηελ ππνδνρή ηνπ αλαγλψζηε. Οζνλ αθνξά ηελ εµπνξηθή εθµεηάιιεπζε ησλ θαξηψλ ρσξίο επαθή, ππάξρεη ην πιενλέθηεµα φηη θαλέλα ηερληθφ ζηνηρείν, technical element δελ είλαη εµθαλέο ζηελ επηθάλεηα ηεο θάξηαο, θαη έηζη ν νπηηθφο ζρεδηαζµφο ηέηνησλ θαξηψλ δελ πεξηνξίδεηαη απφ µαγλεηηθέο ηαηλίεο ή επηθαλεηαθέο επαθέο. Μέρξη ηε δεδνµέλε ζηηγµή νη θάξηεο απηέο ρξεζηµνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ηνπηθή ζπγθνηλσλία, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ εηζηηήξηα. Σα ζεµεξηλά ζπζηήµαηα ρξεζηµνπνηνχλ θάξηεο µηαο θχξηαο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί θπθιψµαηα µε νηθνλνµηθή ινγηθή. Ωζηφζν ππάξρνπλ ζεµαληηθά δείγµαηα φηη νη 15

16 θάξηεο µε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ζα γίλνπλ ζχληνµα νη αληηθαηαζηάηεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ζρεηηθά απιψλ, θαξηψλ.[2] 1.9 Οπηηθέο θάξηεο µλήµεο ηηο εθαξµνγέο ζηηο νπνίεο ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη είλαη µεγαιχηεξε απφ απηή πνπ µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη έμππλεο θάξηεο, έρνπµε ηε ρξεζηµνπνίεζε νπηηθψλ θαξηψλ µλήµεο, νη νπνίεο µπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ έλα µεγάιν πνζφ απφ megabytes δεδνµέλσλ. Ωζηφζν, µε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία απηέο νη θάξηεο µπνξνχλ λα εθηεινχλ εγγξαθέο µφλν µηα θνξά θαη δελ µπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ. Σν [ISO/IEC ] θαζνξίδεη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη ηελ ηερληθή εγγξαθήο δεδνµέλσλ. Ο ζπλδπαζµφο ηεο πςειήο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νπηηθψλ θαξηψλ µε ηελ επθπΐα ησλ έμππλσλ θαξηψλ έρεη σο απνηέιεζµα λέα ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγµα ηα δεδνµέλα µπνξνχλ λα γξαθνχλ θξππηνγξαθεµέλα ζε µία νπηηθή θάξηα, ελψ ην ηδησηηθφ θιεηδί είλαη αζθαιψο απνζεθεπµέλν ζηελ µλήµε ηνπ θπθιψµαηνο ηεο θάξηαο. Έηζη ηα δεδνµέλα ηεο νπηηθήο θάξηαο είλαη πξνζηαηεπµέλα απφ αλαξµφδηα πξφζβαζε. Παξαζέηνπµε ηελ µνξθή µηαο ηέηνηαο θάξηαο, δειαδή µηαο νπηηθήο έμππλεο θάξηαο, ζην παξαθάησ ζρήµα : ρήµα 8: Μνξθή µηαο νπηηθήο έμππλεο θάξηαο [2] 1.10 Ο θύθινο δωήο µηαο έμππλεο θάξηαο Όπσο ήδε έρνπµε αλαθέξεη θάζε έμππλε θάξηα πεξηέρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα, ην νπνίν µπνξεί λα πεξηέρεη έλαλ αξηζµφ αλαγλψξηζεο ηαπηφηεηαο ηεο θάξηαο Identification Card Number, ν νπνίνο είλαη µνλαδηθά νξηζµέλνο θαη ηνλ ηνπνζεηεί ν θαηαζθεπαζηήο, έλα ζεηξηαθφ αξηζµφ, πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι θαη άιια. 16

17 Δπίζεο, ε πεξηνρή ηνπ ζπζηήµαηνο µπνξεί λα πεξηέρεη δηαθνξεηηθά θιεηδηά αζθάιεηαο, φπσο ην θιεηδί ηνπ θαηαζθεπαζηή, ή ην θιεηδί ηεο θαηαζθεπήο fabrication key θαη ην θιεηδί ηεο ηαπηνπνίεζεο personalisation key. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θξπθέο θαη λα µελ απνθαιπθζνχλ ζε μέλα πξφζσπα. Ζ παξαγσγή µηαο Δμππλεο θάξηαο ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα, ηα νπνία είλαη πέληε ζηνλ αξηζµφ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Φάζε Καηαζθεπήο: Απηή ε θάζε πινπνηείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ θπθιψµαηνο θαη ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. Δλα θιεηδί θαηαζθεπήο fabrication key (fk), πξνζηίζεηαη ζην θχθισµα γηα λα πξνζηαηεχζεη απφ πιαζηή ηξνπνπνίεζε µέρξη λα ζπλαξµνινγεζεί ζηελ πιαζηηθή ππνζηήξημε ηεο θάξηαο. Σν fk θάζε θπθιψµαηνο είλαη µνλαδηθφ θαη πξνέξρεηαη απφ έλα θχξην θιεηδί θαηαζθεπαζηή master manufacturer key. Αιια δεδνµέλα ηεο ζπλαξµνιφγεζεο ζα γξαθηνχλ ζην νινθιεξσµέλν θχθισµα ζην ηέινο απηήο ηεο θάζεο.. Φάζε Πξν-Πξνζσπνπνίεζεο: Ζ θάζε απηή πινπνηείηαη απφ ηνπο πξνµεζεπηέο ησλ θαξηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ην θχθισµα ζα επηθνιιεζεί ζηελ πιαζηηθή θάξηα ε νπνία µπνξεί λα πεξηέρεη θαη ην ζήµα ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ. Ζ ζχλδεζε µεηαμχ ηνπ θπθιψµαηνο θαη ηνπ ηππσµέλνπ θπθιψµαηνο ζα πξαγµαηνπνηεζεί θαη φιε ε µνλάδα ζα ειεγρζεί. Γηα επηπιένλ αζθάιεηα θαη γηα ηελ αζθαιή µεηάβαζε ηεο θάξηαο ην θιεηδί ηεο θαηαζθεπήο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην θιεηδί πξνζσπνπνίεζεο personalization key. Μεηά απφ απηφ ε αζθάιεηα ηεο πξνζσπνπνίεζεο V PER ζα γξαθεί πξνθεηµέλνπ λα εµπνδίζεη ηπρφλ µεηαηξνπή ηνπ θιεηδηνχ πξνζσπνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζηελ θπζηθή µλήµε ζα γίλεη αλελεξγή. Ζ πξφζβαζε ζα γίλεηαη µφλν ρξεζηµνπνηψληαο δηεπζπλζηνδφηεζε ινγηθήο µλήµεο, πξνθεηµέλνπ λα απνθεχγεηαη ε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο fabrication area. Φάζε Πξνζσπνπνίεζεο: Απηή ε θάζε νινθιεξψλεηαη απφ ηνπο εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε δεµηνπξγία ησλ ινγηθψλ δνµψλ δεδνµέλσλ. Σα πεξηερφµελα ησλ αξρείσλ δεδνµέλσλ θαη ησλ δεδνµέλσλ εθαξµνγψλ γξάθνληαη ζηελ θάξηα. Σν PIN, θαη unblocking PIN ζα απνζεθεπηνχλ ζηελ θάξηα. Σέινο µηα αζθάιεηα ρξεζηµνπνίεζεο VUTIL ζα γξαθεί πξνθεηµέλνπ λα δείμεη φηη ε θάξηα βξίζθεηαη ζηελ θάζε ρξεζηµνπνίεζεο, utilisation phase. Φάζε Υξεζηµνπνίεζεο: Απηή είλαη ε θάζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θάξηαο απφ ηνλ ρξήζηε. Οια ηα ελεξγά µέξε ηεο θάξηαο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Φάζε Απελεξγνπνίεζεο: Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα θηάζεη µηα θάξηα ζε απηφ ην ζηάδην. Ο έλαο ηξφπνο έρεη λα θάλεη µε ηελ εθαξµνγή ε νπνία γξάθεη µηα αζθάιεηα 17

18 απελεξγνπνίεζεο ζε έλα μερσξηζηφ αξρείν ή ζην Master αξρείν, απελεξγνπνηψληαο έηζη φιεο ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγίεο ηεο θάξηαο. Ζ µφλε ιεηηνπξγία πνπ παξαµέλεη ελεξγή είλαη απηή ηεο αλάγλσζεο. Ο άιινο ηξφπνο είλαη λα ηεζεί ε θάξηα ζε απηήλ ηελ θάζε, φηαλ ην ζχζηεµα ειέγρνπ θιεηδψλεη αµεηάθιεηα ηελ πξφζβαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην PIN φζν θαη ην Unblocking PIN µπινθάξνληαη έηζη ψζηε θαµηά ιεηηνπξγία λα µε µπνξεί λα εθηειεζηεί. [1] 1.11 Λνγηθή δνµή θαη έιεγρνο πξόζβαζεο έμππλωλ θαξηώλ Όηαλ µηα θάξηα δηαλέµεηαη ζε έλα θαηαλαισηή απφ ηνλ παξνρέα εθαξµνγψλ, ε αζθάιεηα ηεο θάξηαο ειέγρεηαη θπξίσο απφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα ηεο εθαξµνγήο. Ζ θαηάζηαζε θπζηθήο δηεπζπλζηνδφηεζεο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηµε. Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνµέλα πξέπεη λα γίλεη µέζσ ηεο ινγηθήο δνµήο αξρείσλ ηεο θάξηαο. Απηή ε ελφηεηα ζα αζρνιεζεί µε ην πσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα επηηπγράλεη ηελ πξνζηαζία αζθάιεηαο ησλ δεδνµέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ θάξηα µε ην λα εμεηάδεη ηελ ινγηθή δνµή αξρείσλ θαη ην ζρεηηθφ έιεγρν πξφζβαζεο ηεο θάξηαο. [3] 1.12 Λνγηθή δνµή αξρείωλ Γεληθά, φζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε δεδνµέλσλ, µηα έμππλε θάξηα µπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο ζθιεξφο δίζθνο φπνπ ηα αξρεία είλαη νξγαλσµέλα ζε ηεξαξρηθή δνµή µέζσ θαηαιφγσλ. Όπσο µε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα MS-DOS ππάξρεη µφλν έλαο θχξηνο θαηάινγνο ν νπνίνο είλαη ζαλ ηνλ root θαηάινγν. Κάησ απφ ην root θαηάινγν, έρνπµε δηαθνξεηηθά αξρεία ηα νπνία απνθαινχµε ζηνηρεηψδε EFs αξρεία θαη πνηθίινπο ππνθαηαιφγνπο, ηνπο νπνίνπο θαινχµε ζηνηρεηψδεηο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπ ζπζηήµαηνο αξρείσλ ηεο έμππλεο θάξηαο θαη ηνπ MS-DOS έγθεηηαη ζην φηη ηα αθηεξσµέλα αξρεία ηεο έμππλεο θάξηαο µπνξνχλ λα πεξηέρνπλ δεδνµέλα. Παξαθάησ δίλνπµε ζρεµαηηθά ηελ µνξθή ηνπ ζπζηήµαηνο αξρείσλ ηεο έμππλεο θάξηαο. ρήµα 9: Μνξθή ηνπ ινγηθνχ ζπζηήµαηνο αξρείσλ µηαο έμππλεο θάξηαο 18

19 ηελ νξνινγία έμππλσλ θαξηψλ, ε ξίδα ή ην θχξην αξρείν Master File, MF εθηφο απφ ην µέξνο επηθεθαιίδσλ πνπ πεξηέρεη, πεξηιαµβάλεη θαη ηηο επηθεθαιίδεο φισλ ησλ αθηεξσµέλσλ αξρείσλ θαη ζηνηρεησδψλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ην θχξην αξρείν ζηε γνληθή ηνπο ηεξαξρία. Σν αθηεξσµέλν αξρείν DF είλαη µηα ιεηηνπξγηθή νµαδνπνίεζε ησλ αξρείσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ εαπηφ θαη φια ηα αξρεία πνπ είλαη άµεζα παηδηά ηνπ. Σν ζηνηρεηψδεο αξρείν EF απνηειείηαη απιά απφ ηελ επηθεθαιίδα ηνπ θαη ην ζψµα πνπ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία Οη ηξφπνη µε ηνπο νπνίνπο ηα δεδνµέλα ξπζµίδνληαη µέζα ζε έλα αξρείν δηαθέξνπλ, θαη εμαξηψληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη. Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο ηα δεδνµέλα µπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ είλαη, απιά µέζσ ηνπ offset θαη ηνπ µήθνπο, ελψ άιια µπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηα δεδνµέλα ηνπο ζε ζηαζεξά ή µεηαβιεηά κήθε αξρείσλ φπσο ην [ Global System Mobile Communication]. Κάζε µηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηεί ην αξρείν λα πξέπεη λα επηιερζεί πξηλ εθηειεζηεί νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία. Οη ινγηθνί µεραληζµνί πξφζβαζεο θαη επηινγήο ελεξγνπνηνχληαη αθφηνπ δηνρεηεπηεί ξεχµα ζηελ θάξηα ελψ ην θχξην αξρείν επηιέγεηαη απηφµαηα. Ζ ιεηηνπξγία επηινγήο επηηξέπεη ηε µεηαθίλεζε γχξσ απφ ην δέληξν. Μπνξεί λα είλαη θίλεζε πησηηθή µε ηελ επηινγή ελφο απφ ην EF ή DF ή µπνξεί λα είλαη θίλεζε πξννδεπηηθή µε ηελ επηινγή ελφο MF ή DF Ζ νξηδφληηα µεηαθίλεζε µπνξεί λα γίλεη µε ηελ επηινγή ελφο EF. Μεηά απφ ηελ επηηπρία ηεο επηινγήο, ε επηθεθαιίδα ηνπ αξρείνπ µπνξεί λα αλαθηεζεί, θαη ε αλάθηεζε ηεο ζα µπνξέζεη λα µαο πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά µε ζηνηρεία φπσο ν αξηζµφο αλαγλψξηζεο, πεξηγξαθέο, ηχπνπο, θαη ην µέγεζνο. Δηδηθφηεξα ε επηθεθαιίδα θαηαρσξεί ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αξρείνπ πνπ δειψλνπλ ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Ζ πξφζβαζε ησλ δεδνµέλσλ ζην αξρείν εμαξηάηαη απφ εάλ νη φξνη µπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ή φρη. Δλ νιίγνηο, ε δνµή αξρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήµαηνο έμππλσλ θαξηψλ είλαη παξφµνηα µε άιια θνηλά ιεηηνπξγηθά ζπζηήµαηα φπσο ην MS-DOS θαη ην UNIX Δληνχηνηο, πξνθεηµέλνπ λα παξαζρεζεί µεγαιχηεξνο έιεγρνο αζθάιεηαο, ε ηδηφηεηα θάζε αξρείνπ εληζρχεηαη µε ηελ πξνζζήθε φξσλ πξφζβαζεο θαη πεδίσλ ζέζεο αξρείσλ, status fields ζηελ επηθεθαιίδα αξρείσλ. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ην θιείδσµα αξρείσλ, γηα λα απνηξαπεί ε πξφζβαζε ζην αξρείν. Απηνί νη µεραληζµνί θαη νη αιγφξηζµνη αζθάιεηαο παξέρνπλ -αξθεηή πξνζηαζία ηεο έμππλεο θάξηαο. [3] 19

20 2. ΠΡΟΣΤΠΟ ISO Πξόηππα ISO Σα πξφηππα ISO7816 είλαη ρσξηζκέλα ζε 3 δηαθνξεηηθά κέξε. ISO πνπ θαζνξίδνπλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάξηαο. ISO πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηάζηαζε θαη ηε ζέζε επαθψλ ηεο θάξηαο. ISO πνπ θαζνξίδνπλ ηα ειεθηξηθά ζήκαηα θαη ηα πξσηφθνιια κεηάδνζεο. Σα πξφηππα ISO 7816 θαζνξίδνπλ πνιιά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, αιιά εδψ ζα πεξηγξάςνπκε µφλν ηα πην ζεκαληηθά απφ απηά. Τπεξβνιηθό ηώδεο θωο: Οπνηαδήπνηε πξνζηαζία πέξα απφ ην επίπεδν UV θσηφο ζα είλαη επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αθηίλεο X: Έθζεζε θαζεκίαο πιεπξάο ηεο θάξηαο ζε κηα δφζε 0,1 Gy ζρεηηθά µε ηε κέζε-ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο Υ απφ 70 έσο 140 kv (ζπζζσξεπηηθή δφζε εηεζίσο) δε ζα πξνθαιέζεη ηε δπζιεηηνπξγία ηεο θάξηαο. ρεδηάγξακκα επηθάλεηαο ηωλ επαθώλ: Ζ δηαθνξά ζην επίπεδν κεηαμχ φισλ ησλ επαθψλ θαη ηεο παξαθείκελεο θάξηαο, ε επηθάλεηα ζα είλαη ιηγφηεξν απφ 0,1 ρηι. Mechanical strength - Μεραληθέο θαηαπνλήζεηο (ηεο θάξηαο θαη ηεο επαθήο): Ζ θάξηα ζα αληηζηαζεί ζηε δεκία ζηελ επηθάλεηά ηεο θαη νπνηαδήπνηε ζπζηαηηθά πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα παξακείλεη άζηθηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ρξήζεο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ. Ζ επηθάλεηα (µε ηηο επαθέο) δελ πξέπεη λα θαηαζηξαθεί απφ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ µία ζθαίξα ράιπβα δηακέηξνπ 1,5 ρηι. ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη έλα strength 1,5 Ν. Ηιεθηξηθή αληίζηαζε: Όιεο νη αληηζηάζεηο πνπ κεηξηνχληαη κεηαμχ ησλ νπνηνδήπνηε δχν ζεκείσλ ηνλ επαθψλ δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 0,5 Ohm, µε νπνηαδήπνηε ηξέρνπζα αμία απφ 50 ua ζε 300 ma. Μαγλεηηθό πεδίν: Σν ηζηπ ηεο θάξηαο δελ πξέπεη λα βιαθζεί απφ έλαλ ζηαηηθφ καγλεηηθφ πεδίν A.tr/m ηαηηθόο ειεθηξηζκόο: Ζ θάξηα δελ πξέπεη λα βιαθηεί απφ µία ειεθηξηθή εθθέλσζε 1500 Volt ελφο ππθλσηή 100 pf θαη κηαο αληίζηαζεο 1500 Ohm. [6] 20

21 2.2 ISO Σππνπνίεζε Διάρηζην µέγεζνο επαθώλ 1.7mm 2 mm ρήκα 10: Διάρηζην κέγεζνο επαθψλ Θέζε ηεο επαθήο D C C8 C4 C7 C6 C5 C1 C3 C2 C1 C5 AFNOR position C2 C3 C6 C7 ISO7816 position C4 C8 A B ρήµα 11: Θέζε ηεο Δπαθήο[4] 21

22 2.2.3 Πξνζδηνξηζµόο επαθώλ C1: Vcc = 5V C4: RFU C7: I/O C2: Αλαζηνηρεηνζέηεζε (Reset) C5: Gnd C8: RFU C3: Ρνιφη (Clock) C6: Vpp Θέζε επαθώλ Όιεο νη δηαζηάζεηο είλαη ζε ρηιηνζηά A B C D C C C C C C C C A B C D C C C C C C C C AFNOR Location ISO7816 Location Πίλαθαο 1: Θέζε επαθψλ ζε πξφηππν ISO 7816 θαη AFNOR εµείσζε: Ζ ζέζε AFNOR είλαη µεηαβαηηθή θη έρεη ρξεζηµνπνηεζεί γηα ιφγνπο ζπµβαηφηεηαο µε ηηο ππάξρνπζεο µαγλεηηθέο θάξηεο. [4] 2.3 Πξόηππα ISO Ηιεθηξηθή πεξηγξαθή ζεµάηωλ I/O: Δίζνδνο ή έμνδνο γηα ζεηξηαθά δεδνµέλα ζην νινθιεξσµέλν θχθισµα µέζα ζηελ θάξηα. VPP: Σάζε Πξνγξαµµαηηζµνχ (πξναηξεηηθή ρξήζε απφ ηελ θάξηα). Gnd: Γείσζε (ηάζε αλαθνξάο). CLK: ήµα ρξνλνµέηξεζεο/ζπγρξνληζµνχ ή ξνιφη/clock (πξναηξεηηθή ρξήζε απφ ηελ 22

23 θάξηα). RST: Δίηε ρξεζηµνπνηείηαη µφλν ηνπ (ζήµα αλαζηνηρεηνζέηεζεο [reset] πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ) ή ζε ζπλδπαζµφ µε έλα εζσηεξηθφ θχθισµα ειέγρνπ αλαζηνηρεηνζέηεζεο [reset] (πξναηξεηηθή ρξήζε απφ ηελ θάξηα). Δάλ ε εζσηεξηθή αλαζηνηρεηνζέηεζε [reset] εθαξµφδεηαη, ε ηάζε ηξνθνδνζίαο Vcc ηεο θάξηαο είλαη ππνρξεσηηθή. VCC: Σάζε ηξνθνδνζίαο ηεο θάξηαο (πξναηξεηηθή ρξήζε απφ ηελ θάξηα). ΖΜΔΗΩΖ - ε ρξήζε ησλ δχν επαθψλ πνπ παξαµέλνπλ ζα θαζνξηζηεί θαηάιιεια απφ ηα πξφηππα εθαξµνγήο.[5] Σάζε θαη ηξέρνπζεο ηηµέο πλη/µήζεηο: Vih: Σάζε εηζφδνπ πςεινχ επηπέδνπ (high level) Vil: Σάζε εηζφδνπ ραµεινχ επηπέδνπ (low level) Vcc: Σάζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο ή ηξνθνδνζίαο ζε VCC Vpp: Σάζε πξνγξαµµαηηζµνχ ζε VPP Voh: Σάζε εμφδνπ πςεινχ επηπέδνπ Vol: Σάζε εμφδνπ ραµεινχ επηπέδνπ TR: Υξφλνο αλφδνπ µεηαμχ 10% θαη 90% ηνπ πιάηνπο ζήµαηνο TF: Υξφλνο πηψζεο µεηαμχ 90% θαη 10% ηνπ πιάηνπο ζήµαηνο Iih: Ρεχµα εηζφδνπ πςεινχ επηπέδνπ Iil: Ρεχµα εηζφδνπ ραµεινχ επηπέδνπ Icc: Ρεχµα ηξνθνδνζίαο γηα ην VCC Ipp: Ρεχµα πξνγξαµµαηηζµνχ γηα ην VPP Ioh: Ρεχµα εμφδνπ πςεινχ επηπέδνπ Iol: Ρεχµα εμφδνπ ραµεινχ επηπέδνπ Cin: Υσξεηηθφηεηα εηζφδνπ Cout: Υσξεηηθφηεηα εμφδνπ I/Ο: Απηή ε επαθή ρξεζηµνπνηείηαη σο είζνδνο (ιεηηνπξγία ιήςεο) ή έμνδνο (ιεηηνπξγία µεηάδνζεο) γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ. χν πηζαλέο θαηαζηάζεηο ππάξρνπλ γηα ην I/O: Mark ή πςειή θαηάζηαζε (θαηάζηαζε Z), εάλ ε θάξηα θαη ε ζπζθεπή δηεπαθψλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο ή εάλ ε θαηάζηαζε επηβάιιεηαη απφ ηε ζπζθεπή απνζηνιήο ζεµάησλ. Space ή ραµειή θαηάζηαζε (θαηάζηαζε Α), εάλ απηή ε θαηάζηαζε επηβάιιεηαη απφ ηε 23

24 ζπζθεπή απνζηνιήο ζεµάησλ. Όηαλ νη δχν άθξεο ηεο γξαµµήο είλαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο, ε γξαµµή ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεξεµέλε ζε θαηάζηαζε Ε. Όηαλ νη δχν άθξεο είλαη ζε non-matced µεηάδνζε, ε θαηάζηαζε ηεο γξαµµήο µπνξεί λα είλαη απξνζδηφξηζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπζθεπή δηεπαθψλ θαη ε θάξηα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη νη δχν µαδί ζε θαηάζηαζε µεηάδνζεο. Symbol Condition Minimum Maximum Unit Vih Either (1) Lih max=+/-500ua 2 VCC V Or 0.7VCC VCC(3) V Vil Lil max=1ma V Voh(2) Either Lol max +/-100uA 2.4 VCC V Or Lol max +/-20uA 3.8 VCC V Vol Lol max=1ma V Tr, tf Cin=30Pf Cout=30pF 1 us Πίλαθαο 2: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ I/O ππφ θαλνληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο VPP: Απφ απηή ηελ επαθή µπνξεί λα παξαζρεζεί ε ηάζε πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνγξαµµαηίζνπµε ή λα ζβήζνπµε ηελ εζσηεξηθή αµεηάβιεηε µλήµε. χν πηζαλέο θαηαζηάζεηο ππάξρνπλ γηα ην VPP: θαηάζηαζε αλαµνλήο θαη ελεξγή θαηάζηαζε, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Ζ θαηάζηαζε αλαµνλήο δηαηεξείηαη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ εθηφο αλ απαηηείηαη ε ελεξγφο θαηάζηαζε. Symbol Conditions Minimum Maximum Unit V Idle state 0.95*Vcc 1.05*Vcc V I (programming non active) 20 ma V Active state 0.975*P 1.025*P V I (programming the card) I ma Πίλαθαο 3: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά VPP θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Ζ θάξηα παξέρεη ζηε δηεπαθή ηηο ηηµέο ηνπ P θαη ηνπ I (πξνθαζνξηζµέλεο ηηµέο: P=5 θαη I=50). Άλνδνο ηνπ ρξφλνπ πηψζεο: 200 ns µέγηζηε. Σν πνζνζηφ αιιαγήο ηνπ Vpp δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ηα 2V/ns. Ζ µέγηζηε Ηζρχο Vpp*Ipp δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1.5W 24

25 φηαλ ππνινγίδεηαη θαηά µέζν φξν γηα δηάξθεηα πεξηφδνπ 1sec. CLK: Ζ πξαγµαηηθή ζπρλφηεηα, πνπ παξαδίδεηαη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ ζε CLK, θαζνξίδεηαη απφ ην fi, ηελ αξρηθή ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset), ή απφ ηo fs, ηελ επφµελε ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφµελεο µεηάδνζεο. Ο θχθινο θαζήθνληνο γηα ηηο αζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο είλαη µεηαμχ 45% θαη 55% ηεο πεξηφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο. Πξνζνρή πξέπεη λα ιεθζεί θαηά ηελ αιιαγή ζπρλφηεηαο (απφ ην fi ζην fs) γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θαλέλαο παιµφο δελ είλαη πηφ ζχληνµνο απφ ην 45% ε µηθξφηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. [6] Symbol Condition Minimum Maximum Vih Either (1) Lih max=+/-200ua 2.4 VCC(2) Or (1) Lih max=+/-20ua 0.7*VCC VCC(2) or Lih max=+/-10ua 0.7*VCC VCC(2) Vil Lil max=+/-200 ua 0(2) 0.5 Tr,tf Cin=30pF 9% of the period With a mac:0.5 us Πίλαθαο 4: Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CLK θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηαδηθαζία Λεηηνπξγίαο γηα ηηο θάξηεο νινθιεξωµέλωλ θπθιωµάηωλ Απηή ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηζρχεη γηα θάζε θάξηα νινθιεξσµέλσλ θπθισµάησλ µε επαθέο. Ζ επηθνηλσλία µεηαμχ ηεο ζπζθεπήο δηεπαθψλ θαη ηεο θάξηαο ζα είλαη εθηθηή µέζσ δηαδνρηθψλ δηαδηθαζηψλ: - ζχλδεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ επαθψλ απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ - αλαζηνηρεηνζέηεζε ηεο θάξηαο (Reset). - απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε απφ ηελ θάξηα (Answer to Reset). - επφµελε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ µεηαμχ ηεο θάξηαο θαη ηεο ζπζθεπήο δηεπαθψλ. - απελεξγνπνίεζε ησλ επαθψλ απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ. Οη πξνεγνχµελεο δηαδηθαζίεο δηεπθξηλίδνληαη παξαθάησ. ΖΜΔΗΩΖ: Μία ελεξγή θαηάζηαζε ζηελ VPP πξέπεη φρη µφλν λα παξαζρεζεί αιιά θαη λα δηαηεξεζεί φηαλ δεηείηαη απφ ηελ θάξηα. 25

26 Α. χλδεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ επαθψλ Σα ειεθηξηθά θπθιψµαηα δε ζα ελεξγνπνηεζνχλ έσο φηνπ νη επαθέο είλαη ζπλδεδεµέλεο µε ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηζαλή δεµία ζε νπνηνηδήπνηε θάξηα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηά ηα πξφηππα. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ επαθψλ απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ απνηειείηαη απφ δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο: - RST είλαη ε θαηάζηαζε L - VCC ζα ηξνθνδνηεζεί µε ηάζε ε θάξηα - Σν I/O ζηε ζπζθεπή δηεπαθψλ ζα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιήςεο - VPP ζα απμεζεί ζηελ θαηάζηαζε αλαµνλήο - CLK ζα πξέπεη λα παξέρεηαη έλα θαηάιιειν θαη ζηαζεξφ ξνιφη. Β. Αλαζηνηρεηνζέηεζε ηεο θάξηαο (Reset) Μηα αλαζηνηρεηνζέηεζε θαξηψλ (Reset) αξρίδεη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ, φπνπ ε θάξηα απνθξίλεηαη µε µηα απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε. Μέρξη ην ηέινο ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ επαθψλ (Σν RST είλαη ζην L, ην VCC ηξνθνδνηείηαη θαη είλαη ζηαζεξφ, ην I/O είλαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο ζηε ζπζθεπή δηεπαθψλ, ε ηάζε πξνγξαµµαηηζµνχ VPP είλαη ζηαζεξή ζε επίπεδν αλαµνλήο (idle level), ην CLK πνπ παξέρεηαη είλαη θαηάιιειν θαη ζηαζεξφ ξνιφη), ε απάληεζε ησλ θαξηψλ αζχγρξνλα είλαη έηνηµε γηα ηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε. Σν ζήµα ηνπ ξνινγηνχ εθαξµφδεηαη ζην CLK ζην ρξφλν T0. Ζ I/O γξαµµή ζα ηεζεί ζε θαηάζηαζε Z µέζα ζε 200 θχθινπο ηνπ ξνινγηνχ ηνπ ζήµαηνο ξνινγηνχ (t2) πνπ εθαξµφδεηαη ην CLK (ρξνληθφ t2 µεηά απφ T0). Μηα εζσηεξηθά επαλαξπζµηζµέλε θάξηα επαλαξπζµίδεηαη µεηά απφ µεξηθνχο θχθινπο ηνπ ζήµαηνο ξνινγηψλ. Ζ απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) ζην I/O ζα πξέπεη λα αξρίζεη µεηαμχ 400 θαη θχθισλ ξνινγηψλ (t1). Μεηά απφ απηφ ην ζήµα ηνπ ξνινγηνχ εθαξµφδεηαη ζην CLK (ρξνληθφ t1 µεηά απφ T0). Μηα θάξηα µε µηα ελεξγφ ραµειή αλαζηνηρεηνζέηεζε επαλαξξπζµίδεηαη µε ηε δηαηήξεζε ηνπ RST ζε θαηάζηαζε L γηα ηνπιάρηζηνλ θχθινπο ξνινγηψλ (t3) µεηά απφ απηφ ην ζήµα ξνινγηψλ εθαξµφδνληαη ζην CLK (ρξφλνο t3 µεηά απφ T0). Καηά ζπλέπεηα εάλ θαµία απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (no answer to reset) αξρίδεη µε θχθινπο ξνινγηνχ (t3) µε RST ζε θαηάζηαζε L, ην RST ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε «H» (ζην ρξνληθφ T1). Ζ απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) ζην I/O ζα αξρίζεη µεηαμχ 400 θαη θχθισλ ξνινγηψλ (t1) µεηά απφ ηελ απμαλφµελε άθξε ηνπ ζήµαηνο ζε RST (ρξνληθφ t1 µεηά απφ ην T1). 26

27 Δάλ ε απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) δελ αξρίδεη µέζα ζε θχθινπο ξνινγηψλ (t3) µε RST ζηελ θαηάζηαζε «Ζ» (t3 µεηά απφ ην T1), ην ζήµα ζην RST ζα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε L (ζην ρξνληθφ T2) θαη νη επαθέο ζα απελεξγνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπζθεπή δηεπαθψλ. ρήµα 12: Αλαζηνηρεηνζέηεζε (Reset) ηεο θάξηαο IR: Internal Reset (εζσηεξηθή αλαζηνηρεηνζέηεζε) t2 <= 200/fi AL: Asynchronous Reset (αζχγρξνλε αλαζηνηρεηνζέηεζε) 400/fi <= t1 <= 40000/fi SH: Syncronous Reset (ζχγρξνλε αλαζηνηρεηνζέηεζε) 40000/fi <= t3 Με µηα θάξηα πνπ απαληά ζχγρξνλα, ε ζπζθεπή δηεπαθψλ ζέηεη φιεο ηηο γξαµµέο ζε θαηάζηαζε L (δεο ζρήµα 2). Ζ VCC ηξνθνδνηείηαη, ε VPP ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε αλαµνλήο, ην CLK θαη ην RST παξαµέλεη ζε θαηάζηαζε L, ην I/O ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο ζηε ζπζθεπή δηεπαθψλ, ην RST ζα δηαηεξεζεί ζε θαηάζηαζε «Ζ» γηα ηνπιάρηζηνλ 50 us (t12), πξηλ επηζηξέςεη ζε θαηάζηαζε L πάιη. Ο παιµφο ξνινγηνχ εθαξµφδεηαη µεηά απφ έλα δηάζηεµα (t10) απφ ηελ απμαλφµελε άθξε ηνπ ζήµαηνο αλαζηνηρεηνζέηεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο «Ζ» ηνπ παιµνχ ηνπ ξνινγηνχ µπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε αμία µεηαμχ 10 us θαη 50 us, φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα παιµφ ξνινγηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνηρεηνζέηεζεο (γηα high reset) επηηξέπεηαη. Σν ρξνληθφ δηάζηεµα µεηαμχ ησλ µεησµέλσλ αθξψλ ζε CLK θαη RST είλαη t11 Σν πξψην θνµµάηη ζηνηρείσλ (data bit) ιαµβάλεηαη σο απάληεζε γηα λα επαλαξηζµήζεη 27

28 ην I/O ελψ to CLK είλαη ζε θαηάζηαζε L θαη ηζρχεη µεηά απφ έλα δηάζηεµα t13 απφ ηε µεησµέλε άθξε ηνπ RST.. ΖΜΔΗΩΔΗ: 1 - ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο θάξηαο ππνηίζεηαη φηη δελ θαζνξίζηεθε πξηλ απφ ηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (reset). Δπνµέλσο ην ζρέδην ηεο θάξηαο πξέπεη λα απνθχγεη µε πξνβιεπφµελε ιεηηνπξγία. 2 - πξνθεηµέλνπ λα ζπλερηζηεί ε επηθνηλσλία µε ηελ θάξηα, ην RST ζα δηαηεξεζεί ζε θαηάζηαζε φπνπ µηα απάληεζε εµθαλίδεηαη ζην I/O. 3 - ε αλαζηνηρεηνζέηεζε (reset) µηαο θάξηαο µπνξεί λα αξρίζεη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ νπνηαδήπνηε ζηηγµή. 4 - νη ζπζθεπέο δηεπαθψλ µπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξν απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο αλαζηνηρεηνζέηεζεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο δνθηµήο γηα ηηο αζχγρξνλεο ή ζχγρξνλεο θάξηεο είλαη µε θαζνξηζµέλε ζε απηά ηα πξφηππα. ρήµα 13: Αλαζηνηρεηνζέηεζε (reset) ηεο θάξηαο φηαλ αλαµέλεηαη µηα ζχγρξνλε απάληεζε Α. Απελεξγνπνίεζε ησλ επαθψλ Όηαλ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ νινθιεξψλεηαη ή µαηαηψλεηαη (θάξηα πνπ δελ δηαβάδεηαη ή αληρλεχεηαη ε αθαίξεζε ησλ θαξηψλ απφ ζπζθεπή δηεπαθψλ), νη ειεθηξηθέο επαθέο πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη. 28

29 Ζ απελεξγνπνίεζε απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ ζα απνηειείηαη απφ δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο: - Καηάζηαζε L ζε RST - Καηάζηαζε L ζε CLK -Vpp αλελεξγφ - Καηάζηαζε «Α» ζην I/O - VCC αλελεξγφ[8] Απάληεζε γηα αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) χν ηχπνη µεηαδφζεσλ εμεηάδνληαη: Αζχγρξνλε µεηάδνζε: ε απηφλ ηνλ ηχπν µεηάδνζεο, νη ραξαθηήξεο δηαβηβάδνληαη ζηελ I/O γξαµµή ζε έλαλ αζχγρξνλν µηζφ δηπιφ ηξφπν (half duplex mode). Κάζε ραξαθηήξαο πεξηιαµβάλεη µηα νθηάµπηηε ςεθηνιέμε (8 bit). χγρξνλε µεηάδνζε: ε απηφλ ηνλ ηχπν µεηάδνζεο, µία ζεηξά θνµµαηηψλ (bits) δηαβηβάδεηαη ζηελ I/O γξαµµή ζε έλα µηζφ δηπιφ ηξφπν (half duplex mode) ζε ζπγρξνληζµφ µε ην ζήµα ξνινγηψλ CLK. Α. Απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) ζηελ αζχγρξνλε µεηάδνζε ηάξθεηα θνµµαηηψλ (bit) Ζ νλνµαζηηθή δηάξθεηα θνµµαηηψλ (bit) πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζην I/O νξίδεηαη σο έλαο ζηνηρεηψδεο ρξφλνο µνλάδαο (etu - Elementary Time Unit). Γηα ηηο θάξηεο πνπ έρνπλ εζσηεξηθφ ξνιφη, ην αξρηθφ etu είλαη ην 1/9600 s. Γηα ηηο θάξηεο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ εμσηεξηθφ ξνιφη, ππάξρεη µηα γξαµµηθή ζρέζε µεηαμχ ηεο ζηνηρεηψδεο ρξνληθήο µνλάδαο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζην I/O θαη ε πεξίνδνο πνπ παξέρεηαη απφ ζπζθεπή δηεπαθψλ ζην CLK. Σν αξρηθφ etu είλαη 372/fi s φπνπ ην fi είλαη ζε Hertz. Ζ αξρηθή ζπρλφηεηα fi παξέρεηαη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ ζε CLK θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset). Πξνθεηµέλνπ λα δηαβαζηεί ν αξρηθφο ραξαθηήξαο (TS), φιεο νη θάξηεο αξρηθά επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζνπλ µε ην fi ζε ζπρλφηεηεο µεηαμχ 1 MHz θαη 5 MHz. Πιαίζην ραξαθηήξα (frame character) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) Πξηλ απφ ηε µεηάδνζε ελφο ραξαθηήξα, ην I/O ζα είλαη ζε θαηάζηαζε Ε. Έλαο ραξαθηήξαο απνηειείηαη απφ δέθα δηαδνρηθά bit: - Σν αξρηθφ bit ζε θαηάζηαζε «Α». - Οθηψ bit ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ba ζε bh θαη ηε 29

30 µεηαβίβαζε ηνπ ζε ςεθηνιέμε ζηνηρείσλ (data byte). - Σν δέθαην θνµµάηη (bit) bi ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηζνηηµίαο (even parity checking). Μηα ςεθηνιέμε ζηνηρείσλ (data byte) απνηειείηαη απφ 8 bit, b1 έσο b8, απφ ην πην ειάρηζηα ζεµαληηθφ ςεθίν (lsb, b1) ζην ζεµαληηθφηεξν ςεθίν (msb, b8). πλζήθεο φπσο (θσδηθνπνίεζε επηπέδσλ, ζπλδένληαο επίπεδα Z/A ζε ςεθία 1 ή 0: θαη ε ζεµαζία θνµµαηηψλ (bit), ζπλδένληαο ba...bh ζε b1...b8) δηεπθξηλίδεηαη ν αξρηθφο ραξαθηήξαο, θιήζε TS, ε νπνία δηαβηβάδεηαη απφ ηελ θάξηα ζαλ απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (response to reset). Ζ ηζνηηµία (parity) είλαη ζσζηή φηαλ ν αξηζµφο είλαη µνλφο (even) ζηελ αθνινπζία απφ ba ζην bi. Ζ αλαµνλή ελφο ραξαθηήξα, ν ρξφλνο απφ ηελ αηρµή ηνπ αξρηθνχ bit σο ην ηειεπηαίν bit ζα είλαη ίζε µε (n+/-0,2) ηνπ etu. Όηαλ ςάρλνπµε ηελ αξρή, ηα δείγµαηα θαηά ηελ ιήςε ζηελ Η/Ο είλαη πεξηνδηθά. Ζ ρξνληθή πξνέιεπζε πνπ είλαη ν µέζνο φξνο µεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο παξαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ Ε θαη ηεο πξψηεο παξαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ Α, ε έλαξμε ζα ειεγρζεί πξηλ απφ 0,7 etu, θαη θαηφπηλ ην ba ιαµβάλεηαη ζε (1,5 +/- 0,2) etu. Ζ ηζνηηµία ειέγρεηαη ζπλερψο. ΖΜΔΗΩΖ: Καηά ηελ έλαξμε, ν ρξφλνο δεηγµαηνιεςίαο ζα είλαη ιηγφηεξν απφ 0,2 etu έηζη ψζηε φιεο νη δψλεο δνθηµήο είλαη επδηάθξηηεο απφ ηηο δψλεο µεηάβαζεο. Ζ θαζπζηέξεζε µεηαμχ δχν ζπλερφµελσλ ραξαθηήξσλ (µεηαμχ ηεο έλαξμεο νδήγεζεο ηεο αηρµήο) είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 etu, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ελφο etu δηάξθεηαο ραξαθηήξα (10+/0,2) etu ζπλ έλα ρξφλν αζθαιείαο, ε ζπζθεπή δηεπαθψλ θαη ε θάξηα παξαµέλνπλ θαη νη δχν ζε θαηάζηαζε ιήςεο, έηζη ψζηε ην I/O είλαη ζε θαηάζηαζε Ε. ρήµα 14: Παξάζπξν ραξαθηήξσλ (character frame) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset), ε θαζπζηέξεζε µεηαμχ ηεο αηρµήο έλαξμεο δχν ζπλερφµελσλ ραξαθηήξσλ απφ ηελ θάξηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 9600 etu. Απηφο ν µέγηζηνο ρξφλνο νλνµάδεηαη αξρηθφο ρξφλνο αλαµνλήο. Αλίρλεπζε ιάζνπο θαη επαλάιεςε ραξαθηήξα 30

31 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset), ε αθφινπζε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ραξαθηήξσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν πξσηνθφιινπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ρξεζηµνπνίεζε θαξηψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν T=0, είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ θαη γηα άιιεο θάξηεο. Σν I/O (11+/-0,2) etu δνθηµψλ ζπζθεπψλ απνζηνιήο ζεµάησλ µεηά απφ ηελ έλαξμε αηρµήο: - Δάλ ην I/O είλαη ζε θαηάζηαζε Ε, έρνπµε ζσζηή ιήςε. - Δάλ ην I/O είλαη ζε θαηάζηαζε Α, ε µεηάδνζε είλαη αλαθξηβήο. Ο δεηνχµελνο ραξαθηήξαο ζα επαλαιεθζεί µεηά απφ µηα θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ 2 etu µεηά απφ ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζήµαηνο ιάζνπο (signal error). Όηαλ ε ηζνηηµία είλαη αλαθξηβήο, απφ (10,5+/-0,2) etu, ν δέθηεο δηαβηβάδεη έλα ζήµα ιάζνπο ζηελ θαηάζηαζε Α γηα ειάρηζην ρξφλν 1 etu θαη γηα µέγηζην ρξφλν 2 etu. Ο δέθηεο έπεηηα ζα αλαµείλεη µηα επαλάιεςε ηνπ ζπδεηεµέλνπ ραξαθηήξα. Δάλ θαµία επαλάιεςε ραξαθηήξα δελ παξέρεηαη απφ ηελ θάξηα: - Ζ θάξηα αγλνεί θαη δελ έρεη δεµία απφ ην ζήµα ιάζνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπζθεπή δηεπαθψλ. - Ζ ζπζθεπή δηεπαθψλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη ηελ ππνδνρή θαη νινθιεξψλεη ηελ απάληεζε γηα λα επαλαξηζµήζεη ηελ αθνινπζία απάληεζεο (answer to reset). νµέο θαη πεξηερφµελν Μηα ιεηηνπξγία αλαζηνηρεηνζέηεζεο νδεγεί ζηελ απάληεζε απφ ηελ θάξηα πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ αξρηθφ ραξαθηήξα TS πνπ αθνινπζείηαη απφ 32 ραξαθηήξεο ζηελ αθφινπζν δηαηαγή: - T0.... ραξαθηήξαο ζρήµαηνο (ππνρξεσηηθφο) - TAi, TBi, TCi... ραξαθηήξεο δηεπαθψλ (πξναηξεηηθνί) - T1, T2...,TK ηζηνξηθνί ραξαθηήξεο (πξναηξεηηθνί) ρήµα 15: Γεληθέο ξπζµίζεηο γηα απάληεζε ζηελ αλαζηνηρεηνζέηεζε (answer to reset) - TCK Υαξαθηήξαο ειέγρνπ (ππφ φξνπο) TS : Αξρηθφο ραξαθηήξαο TO : Υαξαθηήξαο ζρήµαηνο TAi:Υαξαθηήξαο δηεπαθψλ [codes FI,DI ] 31

32 TBi : Υαξαθηήξαο δηεπαθψλ [ codes II,PI1 ] TCi : Υαξαθηήξαο δηεπαθψλ [ codes N ] TDi : Υαξαθηήξαο δηεπαθψλ [ codes Yi+1, T ] T1,..., TK : Ηζηνξηθνί ραξαθηήξεο (µέγηζηνη 15) TCK : Υαξαθηήξαο ειέγρνπ Οη ραξαθηήξεο δηεπαθψλ θαζνξίδνπλ ηηο θπζηθέο παξαµέηξνπο ηνπ νινθιεξσµέλνπ θπθιψµαηνο ζηελ θάξηα θαη ηα ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επφµελνπ πξσηνθφιινπ αληαιιαγήο. Οη ηζηνξηθνί ραξαθηήξεο δίλνπλ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, γηα παξάδεηγµα ησλ θαηαζθεπαζηή ησλ θαξηψλ, ην ηζηπ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ θάξηα, ην θαιπµµέλν ROM ηζηπ, ηε θαηάζηαζε ηεο θάξηαο. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ηζηνξηθνχο ραξαθηήξεο δελ εµπίπηνπλ ζην πεδίν απηνχ ηνπ µέξνπο ηνπ ISO/IEC7816. Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, T0, TAi,, TCK ζα ππνδείμνπλ ηηο ςεθηνιέμεηο (bytes) σο ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιαµβάλνληαη. νµή ηνπ TS, ν αξρηθφο ραξαθηήξαο Ο αξρηθφο ραξαθηήξαο TS παξέρεη µηα αθνινπζία, ζπγρξνληζµφο θνµµαηηψλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζπµβάζεηο ζηηο ςεθηνιέμεηο ζηνηρείσλ θψδηθα ζε φινπο ηνπο επφµελνπο ραξαθηήξεο. Απηέο νη ζπµβάζεηο αλαθέξνληαη ζε ISO1177. Σν I/O είλαη αξρηθά ζε θαηάζηαζε Ε. Μηα αθνινπζία ζπγρξνληζµνχ θνµµαηηψλ (Z)AZZA είλαη θαζνξηζµέλα γηα ην start bit θαη ηα bits ba bb bc. Σα ηειεπηαία 3 bit bg bh bi ζα πξέπεη λα είλαη AAZ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο. ΖΜΔΗΩΖ: Απηφ επηηξέπεη ζηε ζπζθεπή δηεπαθψλ λα θαζνξίζεη ην etu αξρηθά πνπ ρξεζηµνπνηείηαη απφ ηελ θάξηα. Μηα ελαιιαθηηθή µέηξεζε ηνπ etu είλαη ην έλα ηξίην ηεο θαζπζηέξεζεο µεηαμχ ησλ πξψησλ δχν µεησµέλσλ αθξψλ ηεο TS. Οη µεραληζµνί µεηάδνζεο θαη ιήςεο ζηελ θάξηα ζα είλαη ζχµθσλνη µε ηνλ ελαιιαθηηθφ θαζνξηζµφ απφ ην etu. Οη δχν πηζαλέο ηηµέο ηνπ TS (δέθα δηαδνρηθά bits απφ ηα ελ έλαξμε ζην bi θαη ε αληίζηνηρε δεθαεμαδηθή αμία) είλαη: - Αληίζηξνθε ζχµβαζε: (Z)ZZAAAAAZ, φπνπ ην επίπεδν ινγηθήο ΔΝΑ είλαη Α, ην ba είλαη b8 (msb πξψηα), ίζνο µε $3F φηαλ απνθσδηθνπνηείηαη απφ ηελ αληίζηξνθε ζχµβαζε. - Άµεζε ζχµβαζε: (Z)ZZAZZZAAZ, φπνπ ην επίπεδν ινγηθήο ΔΝΑ είλαη Z, ην ba είλαη b1 (lsb πξψηα), ίζνο µε $3B φηαλ απνθσδηθνπνηείηαη απφ ηελ άµεζε ζχµβαζε. ρήµα 16: Ο αξρηθφο ραξαθηήξαο TS 32

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΛΔΑ Δπηβιέπνληεο Ζ. ΚΟΤΚΟΤΣΖ Υ. ΜΑΡΜΑΛΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Γξ. Ζιίαο Κ. Μαξαγθόο πγγξαθή: Αβξαληηλήο Νηθόιανο Γαβξηειίδεο Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα