ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 1. Προστασίας του Πολίτη Αρ. Γνωµ. 13/VI/2012 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια Προηγούµενης ιοικητικής Άδειας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Εµπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής 2.Παρασκευής εκρηκτικών υλών, κατασκευής, µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής πυροβόλων όπλων και γόµωσης, αναγόµωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων 3. Γόµωσης φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εµπορία 4.Εµπορίας ειδών πυροτεχνίας & συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 5.Κατασκευής ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 6.Λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 7.Εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση των αιτηµάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ευλόγως συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου- δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, για τη διατήρηση των απαιτήσεων διοικητικής άδειας, µε την επιφύλαξη ορισµένων επισηµάνσεων που αναφέρονται στη γνωµοδότηση. (Υπενθυµίζεται βεβαίως ότι όλοι οι περιορισµοί των οποίων προτείνεται η κατ εξαίρεση διατήρηση πρέπει να ερµηνεύονται στενά και κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις βάσει ιθαγένειας καθώς και ότι οι τελευταίες εκπληρώνουν τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, συνιστούν πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόµενων επιτακτικών λόγων δηµόσιου συµφέροντος, και τελούν σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα αυτών εξ επόψεως εντάσεως επέµβασης στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας και ότι εντεύθεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ουσίας για τη θέσπιση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν. 3919/2011 και σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο). Επεσήµανε, όµως, ότι επιβάλλεται να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα έως σήµερα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας. 8. Λειτουργίας γραφείων ιδιωτικών ερευνών 9. Εργασίας προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών 1

2 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 1Α. Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος Αρ. Γνωµ. 22/VII/2012 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια περιορισµών ή/και του καθεστώτος διοικητικής άδειας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 1.Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών 2.Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 3.Εκµισθωτής Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής 4.Λεµβουχικές Εργασίες 4.Ρυµουλκικές Εργασίες 6.Άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου) επί πλοίων 7.Λειτουργία καζίνων σε υπό Ελληνική σηµαία επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων 8.Ναυαγοσώστης 9. Λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί: i) µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων, i) θαλασσοπλοούντων πλοίων. H Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισµών οι οποίοι αφορούν στη διατήρηση του καθεστώτος διοικητικής άδειας για τη λειτουργία καζίνων σε υπό ελληνική σηµαία Ε/Γ πλοία διεθνών πλόων, για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων. Αντιθέτως, η Επιτροπή, διατύπωσε την άποψη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 3919/2011 για τη διατήρηση των ακόλουθων περιορισµών / καθεστώτος διοικητικής άδειας: α) ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών πρέπει να µην ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και να µη συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες (Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών), β) ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει να µη συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής), γ) ο εκµισθωτής θαλάσσιων µέσων αναψυχής πρέπει να έχει λάβει προηγούµενη διοικητική άδεια που εκδίδεται από το κατά τόπο αρµόδιο Κεντρικό Λιµεναρχείο, Λιµεναρχείο, Υπολιµεναρχείο και ισχύει µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε. Τα είδη των θαλάσσιων µέσων αναψυχής και ο µέγιστος αριθµός τους πρέπει να κρίνονται από Επιτροπή της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και η απόσταση µεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής, απαγορεύεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, 2

3 1Α. Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος Αρ. Γνωµ. 28/VIΙ/2012 διοικητικής άδειας / Περιορισµοί δ) στις λεµβουχικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή µπορεί να καθορίζει κάθε µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό των λαντζών και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και το χρόνο φυλακής ασφαλείας στους λιµένες αρµοδιότητας της, τις αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών ανάλογα µε τις ανάγκες του λιµένα, την περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, καθώς και να απαγορεύει για οποιοδήποτε λόγο την προσέγγιση (αναχώρηση - άφιξη) των λαντζών σε άλλο σηµείο του λιµένα, και να καθορίζει υποχρεωτικά δροµολόγια των λαντζών (των λεµβουχικών εργασιών), ε) στις ρυµουλκικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή να µπορεί να καθορίζει την εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας (των ρυµουλκικών εργασιών), και ζ) στους ναυαγωσώστες να απαιτείται η χορήγηση διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Τέλος, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να διατυπώσει γνώµη σε σχέση µε το επάγγελµα της «άσκησης υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου ή πλανόδιου) επί πλοίων», προκειµένου να διευκρινισθούν ειδικότερα ζητήµατα τα οποία τίθενται εκεί, ιδίως ως προς τη σχέση του νοµικού καθεστώτος µε τα όσα ισχύουν για το χερσαίο υπαίθριο εµπόριο. (βλ. Γνωµοδότηση υπ αριθµ. 28/VII/2012 Ε.Α.) Άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου) επί πλοίων. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα i) να διατηρηθούν οι περιορισµοί που προβλέπουν ότι: στην άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου ή πλανόδιου) επί πλοίων: α) απαιτείται η χορήγηση διοικητικής άδειας και β) δεν επιτρέπεται η χορήγησή της σε νοµικά πρόσωπα, και ii) να µη διατηρηθούν οι περιορισµοί που προβλέπουν: ότι ο αιτών την άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων, τόσο ο ίδιος όσο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του, δεν πρέπει να συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε µία επιχείρηση [της άσκησης υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου επί πλοίων)] 3

4 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 2. Οικονοµικών Αρ. Γνωµ. 14/VI/ Αναλογιστές Αρ. Γνωµ. 15/VI/ Λογιστές-Φοροτεχνικοί της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νοµοθεσίας διοικητικής άδειας Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρότεινε: 1. τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας στο επάγγελµα των αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ την επανεξέταση του συστήµατος διεξαγωγής των επαγγελµατικών εξετάσεων, µε στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγµών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η ενίσχυση του ρόλου του κρατικού φορέα σε όλα τα στάδια της εξεταστικής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό εκτιθέµενα, έτσι ώστε, να επιτευχθεί ο αποτελεσµατικότερος δυνατός κρατικός έλεγχος προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρότεινε: 1. τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή- φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας για την έναρξη λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών λογιστή φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ την κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών, όπως προβλέπεται από την 4

5 Αρ. Γνωµ. 16/VI/ Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών διοικητικής άδειας Υ.Α. ΠΟΛ 1166/ την επανεξέταση του συστήµατος διεξαγωγής σεµιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη, µε στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγµών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 5. να προβλεφθεί ρητά ότι το επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονοµικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιµων οικονοµικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων του Π.. 38/2010, µη µέλη του Ο.Ε.Ε. Η Επιτροπή γνωµοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν οι ορκωτοί εκτιµητές τους περιορισµούς στην πρόσβαση στο επάγγελµα (κλειστός αριθµός επαγγελµατιών), στα αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής εκτιµητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος από νοµικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθορισµό αµοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και προκαθορισµένο ποσό αµοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρθούν. Προτάθηκε, επίσης, µεταξύ άλλων, να καταργηθεί η ρύθµιση της ανάθεσης εκτιµητικών εργασιών από το Σ.Ο.Ε. σε ορκωτό εκτιµητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του Σ.Ο.Ε. µε την εισδοχή φυσικών και νοµικών προσώπων µε προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες µε αυτές των ορκωτών εκτιµητών, και στη βάση διαφανών και αντικειµενικών κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες µε το Σ.Ο.Ε. επαγγελµατικές ενώσεις, καθώς και να δηµιουργηθεί µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών ανά ειδικότητα. 5

6 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) 3. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 17/VI/ Κρεοπώλες-Εκδοροσφαγείς Αρ. Γνωµ. 17/VI/ Λειτουργία Πτηνοκτηνοτροφικών Μονάδων ως προαπαιτούµενου της βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προϋπόθεσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ της πτηνοτροφικής µονάδας από οικισµούς και χώρους που χρήζουν προστασίας Αρκεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλµατος. Προτείνεται, όµως, να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος και από πτυχιούχους τυχόν ιδιωτικών πιστοποιηµένων ιδρυµάτων. Αρκεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλµατος. Συντρέχουν, όµως, επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της δηµόσιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισµών ελάχιστων αποστάσεων. Σηµ: Το αίτηµα δεν αφορά στη γνωµοδότηση επί της διατήρησης του συνόλου της διοικητικής αδείας ίδρυσης ή/και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά µόνον τη διατήρηση προϋπόθεσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ της πτηνοτροφικής µονάδας από οικισµούς και χώρους που χρήζουν προστασίας 6

7 Αρ. Γνωµ. 19/VI/ Εµπορία και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και εµπορίας λιπασµάτων Αρ. Γνωµ. 31/VII/ Γεωτεχνικοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Προηγούµενη διοικητική άδεια Η Επιτροπή Ανταγωνισµού γνωµοδότησε τα ακόλουθα: 1. Για όσους ασκούν εµπορία ή/και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και εµπορία λιπασµάτων, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος διατήρησης του καθεστώτος της διοικητικής άδειας, αλλά αρκεί η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί η προηγούµενη ανανέωση της διοικητικής άδειας µε την επικαιροποίηση του φακέλου ανά τριετία. 2. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω εταιριών επισηµαίνεται ότι η απαίτηση της πλήρους απασχόλησης γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας δεν είναι αναλογική για τα µικρές επιχειρήσεις και συνιστάται να αντικατασταθεί η σχετική υποχρέωση µε καθεστώς µερικής απασχόλησης για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο. Περαιτέρω, στο εξειδικευµένο απασχολούµενο προσωπικό στις επιχειρήσεις παραγωγής ή εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή εµπορίας λιπασµάτων πρέπει να περιλαµβάνονται όχι µόνο κάτοχοι πτυχίων ελληνικών πανεπιστήµιων ή ιδρυµάτων αλλά και των αντίστοιχων της αλλοδαπής, σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη. Επίσης, πρέπει να επανεξεταστεί από το αρµόδιο Υπουργείο, η διεύρυνση του εξειδικευµένου απασχολούµενου προσωπικού στις εν λόγω επιχειρήσεις ώστε να περιληφθούν και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη και εφόσον κριθεί, ότι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση. Προτείνεται η µη διατήρηση της απαίτησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, δεδοµένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέκκλισης κατά τα προβλεπόµενα στο ν.3919/2011. Η διαπίστωση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς και στο αναγκαίο µέτρο µε το σύστηµα της αναγγελίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3919/

8 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 4. Πολιτισµού & Τουρισµού Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Αρχαιοπώλες Έµποροι Νεοτέρων Μνηµείων Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Συντηρητές Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων διοικητικής άδειας διοικητικής άδειας (ειδικά ως προς την κατηγορία µελέτης, ανάληψης και επίβλεψης έργου συντήρησης και λειτουργίας εργαστηρίων) Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για τη διατήρηση διοικητικής άδειας. Προτείνεται, ωστόσο, να εξεταστεί η άρση του γεωγραφικού περιορισµού για την ίδρυση και λειτουργία αρχαιοπωλείων αποκλειστικά σε πόλεις που εδρεύουν συγκεκριµένες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, καθώς από τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν δεν φαίνεται να πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας για τη διατήρηση των περιορισµών (αφού η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς µπορεί να εξυπηρετηθεί και µε ηπιότερα µέτρα). Συνιστάται, επίσης, η επανεξέταση του περιορισµού περί ασυµβίβαστου στην άσκηση του επαγγέλµατος του αρχαιοπώλη και του συλλέκτη, ώστε να τεκµηριωθεί επαρκώς και ειδικώς η διατήρηση του σχετικού περιορισµού. Συνιστάται, περαιτέρω, η επανεξέταση τυχόν προαπαιτούµενων για την αδειοδότηση του αρχαιοπώλη, εµπόρου νεοτέρων µνηµείων και δηµοπράτη (π.χ. βάσει συγκεκριµένης προϋπηρεσίας) για την αποφυγή de facto περιορισµών στην πρόσβαση στο επάγγελµα. Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθεί η προηγούµενη διοικητική άδεια, ενόψει του ότι η προηγούµενη αδειοδότηση θα βαρύνει πλέον µόνο την κατηγορία των συντηρητών που ασκούν εποπτεία του έργου, και όχι τους λοιπούς (τεχνικούς και τεχνίτες συντήρησης). 8

9 Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Ξεναγοί (Αποσύρθηκε αίτηµα διοικητικής άδειας) Αρκεί το καθεστώς αναγγελίας του ν. 3919/2011. Συνιστάται, όµως, η εγγραφή στο µητρώο και η έκδοση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού να πραγµατοποιείται εντός ευλόγου χρόνου (και το αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση του τριµήνου από την αναγγελία), προκειµένου να µην λειτουργεί η εν λόγω διατύπωση ως κεκαλυµµένος περιορισµός διοικητικής άδειας. Προτείνεται, επίσης, η επανεξέταση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού, προκειµένου να επιτευχθεί η κατ ουσίαν άρση περιορισµών στην πρόσβαση στο επάγγελµα, αφού δεν πληροί τα κριτήρια της αναλογικότητας η υπάρχουσα προϋπόθεση κατοχής διπλώµατος µόνο της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, κατ αποκλεισµό άλλων πτυχιούχων µε εξειδικευµένες γνώσεις (π.χ. Ιστορικοί-Αρχαιολόγοι). Περαιτέρω, στο βαθµό που το ρυθµιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος ενέχει αδικαιολόγητους γεωγραφικούς περιορισµούς καθώς και καθορισµό κατώτατων αµοιβών, επισηµαίνεται ότι οι όποιοι προϋφιστάµενοι περιορισµοί έχουν αυτοδικαίως καταργηθεί σε εφαρµογή του ν. 3919/

10 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια 5. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 20/VI/ ιδασκαλία σε Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αρ. Γνωµ. 20/VI/ ιδασκαλία Κατ Οίκον Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τους διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος για να διατηρηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας. Αρκεί προς τούτο η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει: α) να καταργηθεί η υποχρέωση ανανέωσης κατ έτος της εν λόγω άδειας, καθώς το µέτρο λόγω της συχνότητάς του θα µπορούσε να θεωρηθεί µη αναλογικό σε σχέση µε τον σκοπό που εξυπηρετεί και β) η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος να γίνεται µόνο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαιτούµενων από το νόµο δικαιολογητικών. Για τους διδάσκοντες κατ οίκον δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για να υιοθετηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας και αρκεί για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος η διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Οµοίως, η Επιτροπή προτείνει: α) την κατάργηση της υποχρέωσης ανανέωσής της κατ έτος, καθώς το µέτρο λόγω της συχνότητάς του θα µπορούσε να θεωρηθεί µη αναλογικό σε σχέση µε τον σκοπό που εξυπηρετεί και β) την επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος µόνο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών. Για τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας, η ανάπτυξη εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η καλλιέργεια εθνικής παιδείας οι οποίες αποτελούν κατ εξοχήν σκοπό της παιδείας κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να υιοθετηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και 10

11 λειτουργία ενός ιδιωτικού σχολείου. Όσον αφορά στην κατ έτος ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται, επίσης, η διατήρηση της εγγραφής σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει άδεια διδασκαλίας και επιθυµούν να διδάξουν σε ιδιωτικό σχολείο, καθώς η υποχρέωση αυτή δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος προστασίας της εκπαίδευσης. Ωστόσο, προτείνεται η άρση περιορισµών στην πρόσβαση στην συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα και οι οποίοι αφορούν στην ιθαγένεια, στα τυπικά προσόντα του ιδρυτή (φυσικού ή νοµικού προσώπου), στις γεωγραφικές αποστάσεις, στον ανώτατο αριθµό ίδρυσης εκπαιδευτηρίων, στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα συγγενικών προσώπων. Οι εν λόγω περιορισµοί, αφενός εισάγουν δυσµενείς διακρίσεις στη βάση της ιθαγένειας, αφετέρου δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος, την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν. Περαιτέρω, συνιστάται η άρση των εµποδίων εγγραφής στα Μητρώα ή τις Επετηρίδες, για την άσκηση επαγγέλµατος, όσων κατέχουν µεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά µε το ακανθώδες θέµα των διδάκτρων, θα µπορούσε, ίσως, να εξεταστεί η πρόταση, τα συµβόλαια καθορισµού της τιµής που διαµορφώνουν τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και εκείνα της δια βίου µάθησης, να καλύπτουν το σύνολο των ετών µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στη συγκεκριµένη βαθµίδα ή την ολοκλήρωση του προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. 11

12 Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην προστασία του αποδέκτη των υπηρεσιών, τη διασφάλιση των συµφερόντων του και την πιστοποίηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εκπαίδευσης και ως εκ τούτου προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Όσον αφορά στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται, επίσης να αρθούν οι περιορισµοί στην πρόσβαση στην εν λόγω οικονοµική δραστηριότητα που αναφέρονται στην ιδιότητα του ιδρυτή, σε κωλύµατα και ασυµβίβαστα συγγενικών προσώπων και στο αµεταβίβαστο της άδειας. Οι εν λόγω περιορισµοί συνιστούν περιορισµό στην οικονοµική ελευθερία και δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος τους οποίους εξυπηρετούν. Για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι προστασίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, και κατά συνέπεια προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει ο περιορισµός της έγκρισης από τη ιοίκηση των διαφηµίσεων των Ι.Ε.Κ. Η Επιτροπή προτείνει την άρση του εν λόγω περιορισµού, καθώς περιορισµοί στην διαφήµιση ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να αυξάνουν τις αµοιβές των επαγγελµατικών υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχα να έχουν θετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. 12

13 Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η προστασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για το λόγο αυτό προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας-πιστοποίησης. Ωστόσο, προτείνεται να αποσυνδεθεί η χορήγηση πιστοποίησης από τη συγκέντρωση κατώτατης (αρχικής) βαθµολογίας και να χορηγείται µόνο ύστερα από έλεγχο ότι πληρούνται οι αντικειµενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος. Οµοίως, αναφορικά µε την ανανέωση της πιστοποίησης, προτείνεται να γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συµφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου, προτείνεται, η υιοθέτηση της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σχετικά µε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί στην αναγγελία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την άρση των περιορισµών που αφορούν στην πρόσβαση στη σχετική οικονοµική δραστηριότητα και αφορούν στην ιδιότητα του ιδρυτή, στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καθώς και σε ορισµένα θέµατα συµπράξεων µεταξύ ΚΕ.Μ.Ε και ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά, όµως, µε την υποχρέωση εγγραφής του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Μητρώο ιδασκόντων των ΚΕ.Μ.Ε προκειµένου να ασκήσουν το συγκεκριµένο επάγγελµα και η επιλογή των εκπαιδευτών αποκλειστικά από το συγκεκριµένο Μητρώο συνιστά περιορισµό στην άσκηση του επαγγέλµατος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παροχή δυνατότητας στα ΚΕ.Μ.Ε να επιλέγουν προσωπικό και εκτός Μητρώου µε την υποχρέωση, όµως, της γνωστοποίησης στην εποπτεύουσα Αρχή. Για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος υιοθέτησης του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους και κυρίως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Σχετικά µε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται ο περιορισµός στη διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/

14 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 6. Εθνικής Άµυνας Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 23/VII/2012 Καπνοπώλες διοικητικής άδειας Προτείνεται η µη διατήρηση των περιορισµών που προβλέπουν ότι: εξαρτάται η χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη από την προϋπόθεση της µόνιµης κατοικίας του αιτούντος στον τόπο άσκησης του επαγγέλµατος, απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε νοµικά πρόσωπα, εξαρτάται η χορήγηση συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των κατοίκων από την εκτίµηση της ιοίκησης ως της την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού, εξαρτάται η χορήγηση προσωρινών συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισµού κατά τους θερινούς µήνες από την εκτίµηση της ιοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών, απαιτείται η έκδοση χορήγησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε µη κατοικηµένες περιοχές, και δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε µη κατοικηµένες περιοχές από κατηγορίες επαγγελµατικών εγκαταστάσεων άλλων των εξοχικών κέντρων, ξενοδοχείων (µοτέλ), εστιατορίων και κυλικείων αεροδροµίων, καθώς και κυλικείων επιβατικών πλοίων. Για τα ανωτέρω, µε βάση τα συλλεγέντα στοιχεία, δεν προκύπτει η συνδροµή των προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, αναφορικά ιδίως µε την αρχή της αναλογικότητας, για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος που συνίσταται στην πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσµού (αναπήρους και τα θύµατα πολέµου και ειρηνικής περιόδου). Όσον αφορά στη διατήρηση ή µη των περιορισµών που προβλέπουν ότι: 14

15 απαιτείται η έκδοση χορήγησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε κατοικηµένες περιοχές, καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε κάθε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων του, απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε καπνοβιοµηχάνους και χονδρεµπόρους (αντιπροσώπους και πρατηριούχους), απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία και λοιπά καταστήµατα πώλησης ειδών διατροφής και ένδυσης, καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των κατοίκων, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων τους, και καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των προσωρινών συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισµού κατά τους θερινούς µήνες, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων τους, αναγνωρίζεται ότι η πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσµού (αναπήρους και τα θύµατα πολέµου και ειρηνικής περιόδου) δύναται να συνιστά επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος, για την εξυπηρέτηση του οποίου µπορεί να τίθενται ορισµένοι περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη. Ωστόσο, από τα συλλεγέντα στοιχεία δεν δύναται να αιτιολογηθεί η συνδροµή και των λοιπών προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου άρθρων 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισµού να γνωµοδοτήσει υπέρ της διατήρησης των ως άνω περιορισµών και της διοικητικής άδειας µε την προτεινόµενή της µορφή. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται εντεύθεν να επανέλθει, εφόσον προσκοµισθούν τα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να προβεί στη στάθµιση µεταξύ του δηµόσιου συµφέροντος του ανταγωνισµού και της επαγγελµατικής ελευθερίας, αφενός, και της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της συγκεκριµένης ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, αφετέρου, κατ εφαρµογή των αρχών της αναλογικότητας και της µη διάκρισης. 15

16 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 7. Υπουργείο Υγείας Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 25/VII/ Προνοιακές οµές οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ικαίου: α) Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων (ΜΦΗ) β) Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) γ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ ΑΠ) δ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία (Κ ΑµεΑ) ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγηση (ΜΦΠΑ ), στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές (ΙΠΕ), ζ) Ιδρύµατα Παιδικής Πρόνοιας (ΙΠΠ) διοικητικής άδειας Α. Προτείνεται η διατήρηση της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και το καθεστώς αναθεώρησης, των ακόλουθων προνοιακών δοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου, οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου: α) Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, β) Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, γ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία, ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης, στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις, και ζ) Ιδρύµατα Παιδικής Πρόνοιας, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και ιδίως η µέριµνα και η προστασία της δηµόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων λόγω ηλικίας και αναπηρίας που φιλοξενούνται στις ως άνω προνοιακές δοµές, η διασφάλιση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται η άρση των περιορισµών που αφορούν: α) την απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των υπεύθυνων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της εκάστοτε µονάδας φροντίδας ηλικιωµένων (ή άλλης τυχόν προνοιακής δοµής), ως 16

17 Αρ. Γνωµ. 27/VII/ α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και β) Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση και οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ικαίου διοικητικής άδειας / Περιορισµοί προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, β) την επιβολή της άσκησης των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, πλην των ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας, µόνο από πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η αδειοδότηση προνοιακών δοµών κερδοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς διάκριση, και γ) την επιβολή ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου δυναµικότητας εκατό (100) κλινών για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων (ή άλλης τυχόν προνοιακής δοµής), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Α. Προτείνεται η διατήρηση της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και το καθεστώς αναθεώρησης, των ακόλουθων προνοιακών δοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου, οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου: α) τα Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, και β) Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, η µέριµνα και η προστασία της δηµόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων που φιλοξενούνται στις ως άνω προνοιακές δοµές, η διασφάλιση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται η άρση του περιορισµού που αφορά στην απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των υπεύθυνων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας των Κ.Α.Α, ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, δεδοµένου ότι προέχει η δυνατότητα παροχής και ιατρικών υπηρεσιών στις εν λόγω προνοιακές δοµές και όχι ο Σύλλογος του οποίου ο ιατρός είναι µέλος. Γ. Προτείνεται η επενεξέταση των περιορισµών, και η συνακόλουθη τροποποίηση ή/και αναδιατύπωση των σχετικών ρυθµίσεων, που αφορούν: 17

18 α) στην επιβολή ελάχιστου επιτρεπόµενου ορίου δυναµικότητας για τα Κ.Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας (πενήντα και είκοσι πέντε κλινών για τα µεγάλα αστικά κέντρα και την επαρχία, αντίστοιχα), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, δεδοµένου ότι προέχει να διασφαλίζεται, και εν προκειµένω κατά τρόπο αντικειµενικό και συνεπή µε αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν και σε άλλες προνοιακές δοµές, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, β) στην απαγόρευση της συστέγασης των Κέντρων Α-Α µε άλλες ιδιωτικές κλινικές, δεδοµένου ότι η εφαρµογή της σχετικής απαγόρευσης αδιακρίτως, και ιδίως στις περιπτώσεις που η αιτούσα επιχείρηση πληροί τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις και κτιριακές προϋποθέσεις που τίθενται για την αδειοδότηση, τόσο των Κέντρων Α-Α όσο και των Ιδιωτικών Κλινικών αντιστοίχως, δεν προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι είναι πρόσφορη, αναγκαία και ότι τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος. 18

19 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 8. Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό- Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 26/VII/ Παραγωγή, εµπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, Εταιρείες παροχής αερίου και Επαγγέλµα του γοµωτή-πυροδοτή, διοικητικής άδειας Α. Προτείνεται, κατά πλειοψηφία, η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος διοικητικής άδειας για τις ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες στον κλάδο των πετρελαιοειδών: 1. ιύλισης, 2. Μεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων, 3. ιάθεσης βιοκαυσίµων, 4. Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 5. Εµφιάλωσης υγραερίων, 6. Λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, 7. Μεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια απευθείας από τα διυλιστήρια, 8. Απευθείας προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή µόνο για τις περιπτώσεις λιανικής εµπορίας µεµονωµένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και συνεταιρισµών, 9. ιανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου, και 10. Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, η διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, καθώς και η καταπολέµηση φαινοµένων λαθρεµπορίας, νοθείας και φοροδιαφυγής, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της 19

20 Αρ. Γνωµ. 30/VII/ Επαγγέλµατα σχετικά µε τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών. διοικητικής άδειας διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται, οµοφώνως: α) η διατήρηση της διοικητικής άδειας αναφορικά µε τη λειτουργία των εταιριών παροχής αερίου (ΕΠΑ), δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους ως άνω σκοπούς. β) η διατήρηση της διοικητικής άδειας για το επάγγελµα του γοµωτή πυροδότη, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της δηµόσιας ασφάλεια και υγείας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους ως άνω σκοπούς. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, να τοποθετηθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα για επιµέρους περιορισµούς και ρυθµίσεις που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού. Προτείνεται η διατήρηση του υφιστάµενου καθεστώτος διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της δηµόσιας υγείας, της ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, εν γένει, προς όφελος των καταναλωτών, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της αποτελεσµατικότερης καταπολέµησης φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. 20

21 Αντικείµενο Αριθµός Γνωµοδότησης Αρ. Γνωµ. 11/VI/ Επί του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» Αρ. Γνωµ. 12/VI/ Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας (χωρίς συνταγογράφηση) Αρ. Γνωµ. 21/VII/ Συµβάσεις, τιµοκατάλογοι και στοιχεία κόστους χονδρικής Αρ. Γνωµ. 24/VII/ Αγορανοµικός Κώδικας - Αναµόρφωση διατάξεων Λοιπές Γνωµοδοτήσεις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Προσχέδιο Νόµου, παρότι δεν οδηγεί σε πλήρη άρση των νοµοθετικά καθοριζόµενων περιορισµών του ανταγωνισµού, αλλά σε µερική, τόσο από άποψη έντασης όσο και εξ απόψεως εύρους, απορρύθµιση εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθµό τις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε το Ενωσιακό δίκαιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εκτίµηση ότι ο όποιος θετικός αντίκτυπος αυτής στην ευηµερία των καταναλωτών και στην εθνική οικονοµία ενδέχεται να µην είναι άµεσος, καθώς οι όποιες πραγµατικές αλλαγές στην ανταγωνιστική διαδικασία θα επέλθουν σταδιακά. Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Υ1/ΓΠ47815/2008-ΦΕΚ 1478/Β/ που προβλέπει την αποκλειστική διάθεσης και πώληση των µη συνταγογραφούµενων προϊόντων βρεφικού γάλακτος πρώτης παιδικής ηλικίας (0-6 µηνών) µόνον από τα φαρµακεία Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 9 της Αγορανοµικής ιάταξης 7/2009 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συµβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 1. Προτείνεται να απαλειφθούν οι διατάξεις που αφορούν: α) τον καθορισµό σχέσεων παραγωγής, προµήθειας, διανοµής και κατανάλωσης (άρθρο 1 παρ. 1 (α) και (ιγ) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός µεν είναι αµφίβολης συνταγµατικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού. β) την απαγόρευση µεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από µία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισµό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (στ) και (ζ) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως 21

22 αποτέλεσµα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισµού. γ) την απαγόρευση των εξαγωγών (άρθρο 1 παρ.1 (η) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση µεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαµόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης. δ) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόµενων ή µη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα µε τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισµό τους ως ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιµηµένα (άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι τα εν λόγω µέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άµεσο περιορισµό του ανταγωνισµού, ενώ οι επιδιωκόµενοι στόχοι µπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά µέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. ε) τον καθορισµό κατώτατης τιµής της µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται (άρθρο 1 α (ε) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι τέτοιου είδους µέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισµό του ανταγωνισµού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς. στ) τον καθορισµό των κοµίστρων µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο (άρθρο 1 παρ. 1 (ιβ) του Ν.. 136/1946) δεδοµένου ότι, αφενός µεν πληθώρα νοµοθετηµάτων ρυθµίζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιµέρους τοµείς µεταφορών προσώπων και πραγµάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισµού στις µεταφορές θα συµβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιµών. ζ) τους µηχανισµούς εποπτείας τιµών (άρθρα 1 α (α) και (δ) του Ν.. 136/1946) για τους λόγους που έχουν εκτεθεί στην υπ αρ. 21/VII/2012 γνωµοδότηση της ΕΑ. 2. Προτείνεται να αντικατασταθούν από λεπτοµερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις οι διατάξεις εκείνες που αφορούν: α) τον καθορισµό ανώτατης τιµής (άρθρο 1 παρ. 1 (δ), (ε), (ια) και (ιστ) και παρ. 2, άρθρο 5 παρ. 1 και 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1 και άρθρο 16 παρ. 1 κατά το µέρος που αφορούν σε καθορισµό ανώτατων τιµών) και β) τον καθορισµό ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους επί των πωλουµένων ειδών ή παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής (άρθρο 1 παρ. 1 (ια) και (ιστ), άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 16 παρ. 1 κατά το µέρος που αφορούν σε καθορισµό ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους) ώστε να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της ιοίκησης να καθορίζει ανώτατη τιµή ή/και ποσοστό κέρδους είτε όπου εξ 22

23 αντικειµένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός και εφόσον µια τέτοια παρέµβαση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 3. Προτείνεται να τροποποιηθούν και να εξειδικευθούν από λεπτοµερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις οι διατάξεις εκείνες που αφορούν: α) την οργάνωση και µεταφορά των προϊόντων (άρθρο 1 παρ.1 (β) του Ν.. 136/1946) και (β) τον τόπο και τρόπο εµπορίας και πώλησης αντικειµένων βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (ι) του Ν.. 136/1946) προκειµένου να προβλέπεται ότι η κανονιστική αρµοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της οµαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και σε εναρµόνιση µε την ενωσιακή νοµοθεσία, και µόνον εφόσον τα εν λόγω θέµατα δεν ρυθµίζονται από άλλη ειδικότερη νοµοθεσία. 4. Προτείνεται να διατηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 25 περί επίταξης, δεδοµένου του έκτακτου, επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά το Σύνταγµα. Αρ. Γνωµ. 29/VII/ Άρση των περιορισµών και ρυθµίσεων που δηµιουργούν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συµπλήρωσης της Κανονιστικής Παρέµβασής της του έτους 2008 στον κλάδο των πετρελαιοειδών: ιαπίστωσε, σε µείζονα Ολοµέλεια, ότι στα επιµέρους στάδια του εν λόγω κλάδου υφίστανται ρυθµίσεις που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, περιορίζουν υπέρµετρα την οικονοµική και επιχειρηµατική ελευθερία και εισάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού (ιδίως αναφορικά µε την είσοδο νέων επιχειρήσεων ή/και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά), χωρίς να προκύπτει ή να υφίσταται πλέον επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή τους, και προτείνει οµόφωνα: Ι. Στάδιο διύλισης 1. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να γνωστοποιούν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το κόστος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα). 2. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιµερισµό των στοιχείων κόστους που περιλαµβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη 23

24 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 3. Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό των υπόχρεων, έναντι καθορισµένου τιµήµατος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά µε τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούµενο έτος (και όχι αναλογικά µε τις εισαγωγές που πραγµατοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήµατος ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διύλισης ή εµπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας, µε την εκ των προτέρων διοικητική ρύθµιση των όρων, κανόνων τιµολόγησης ή / και τιµών για τη χρήση της αναγκαίας υποδοµής (αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθµιστής (ΡΑΕ). 4. Να καταργηθεί η νοµοθετική πρόβλεψη για ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας στη σύµβαση µεταξύ των υπόχρεων και τρίτων που διαθέτουν πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας (άρθρο 12 παρ. 8 ν. 3054/2002). 5. Να δοθεί άµεσα, στο πλαίσιο και της επικείµενης ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό µέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση Οργανισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. Να προβλεφθούν παράλληλα, προς το σκοπό αυτό, ευέλικτοι µηχανισµοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας, µέσω της αναγνώρισης συστήµατος τιτλοποίησης (ticketing) του δικαιώµατος στα αποθέµατα ή αντίστοιχων πρακτικών που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη της Ε.Ε, πέραν των τυχόν διµερών διακρατικών συµφωνιών που µπορεί να συνάψει η Ελλάδα µε άλλες χώρες για την τήρηση των εν λόγω αποθεµάτων ασφαλείας. 6. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισµένα στρατόπεδα των Ενόπλων υνάµεων και β) σε χώρους µεγάλων τελικών καταναλωτών ( ΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. ΙΙ. Στάδιο χονδρικής εµπορίας 7. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002), δεδοµένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία µε τυχόν επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι αντίστοιχος περιορισµός δεν κρίθηκε πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της 24

25 παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας). 8. Να επιτραπεί η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων που συνδέονται αποκλειστικά µε βυτιοφόρα οχήµατα (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι για τα διακινούµενα καύσιµα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι δασµοί και φόροι, και τούτο για την αποφυγή ενδεχόµενης λαθρεµπορίας. 9. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθµού επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου για τη χορήγηση άδειας εµπορίας υγραερίου (άρθρο 6 παρ. 5 περ. δ ν. 3054/2002), µε διατήρηση, ωστόσο, της υποχρέωσης οι διατιθέµενες φιάλες να φέρουν, αποτυπωµένο µε ανεξίτηλο τρόπο επί του σώµατός τους, την επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της άδειας εµπορίας υγραερίων. 10. Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συµβάσεων µεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων (µε βάση σχετική σύµβαση), στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκπτώσεων. Θα περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας. 11. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων να αναγράφουν τη χρονική διάρκεια για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόµενα από αυτές παραστατικά έγγραφα. 12. Να καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα πετρελαίου προκειµένου να χορηγηθεί άδεια χονδρικής εµπορίας (άρθρο 6 παρ. 6 ν. 3054/2002). Προτείνεται, ωσαύτως, κατά πλειοψηφία: 13. Να προσδιορισθεί σε κατ ανώτατο όριο 7000 κυβικά µέτρα ο απαιτούµενος ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων κατηγορίας Α (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002). Για τις µικρές νησιωτικές ή /και τις αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα µπορούν να χορηγούνται σχετικές τοπικές άδειες, χωρίς απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου αποθηκευτικού όγκου. 14. Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο µία πενταετία, η απαιτούµενη ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εµπορίας υγρών καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 ν. 3054/2002). 25

26 ΙΙΙ. Στάδιο λιανικής εµπορίας Προτείνεται, ωσαύτως, οµοφώνως: 15. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002). 16. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002). 17. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008). 18. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008). 19. Να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ..Χ.), σε κάτοχο άδειας λιανικής εµπορίας (Ανεξάρτητο Πρατηριούχο ή Κοινοπραξία) που δεν διαθέτει σήµα (άρθρο 15 παρ. 8α ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βυτιοφόρο θα φέρει εµφανώς αναγεγραµµένη επί της δεξαµενής την επωνυµία του κατόχου άδειας λιανικής εµπορίας (ΑΠ ή Κοινοπραξίας). 20. Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίµου µέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 ν. 3054/2002). 21. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276). 22. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276). 23. Να ισχύσει ενιαία ρύθµιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχηµάτων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 26

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 29/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 19 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ. ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Το παρόν άρθρο αφορά την άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις βασικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Λιανεμπόριο, Επεξεργασία Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 17 η

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 11 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις «Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/1977 όπως ισχύει» Θέσεις και Απόψεις σε Δημόσια Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, ηµήτριος ανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, ηµήτριος ανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 25/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 29 η Αυγούστου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. γνωμοδότησης 26/VΙI/2012 Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει ν. 3959/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 10 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 30/VΙI/2013* Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει ν. 3959/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1124 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης: 33/VII/2013 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 62 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 23/VΙI/2012 * Η σύνταξη γνωμοδότησεως της Επιτροπής Ανταγωνι σμού βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν.

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 68 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ πράξη, να γίνει αποφασιστική, να υπήρχαν τα εχέγγυα της δίκαιης κρίσης, του ελέγχου και της ισότιµης πρόσβασης των αλλοδαπών στη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΙΙΙ. Το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα