ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 1. Προστασίας του Πολίτη Αρ. Γνωµ. 13/VI/2012 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια Προηγούµενης ιοικητικής Άδειας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Εµπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής 2.Παρασκευής εκρηκτικών υλών, κατασκευής, µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής πυροβόλων όπλων και γόµωσης, αναγόµωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων 3. Γόµωσης φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εµπορία 4.Εµπορίας ειδών πυροτεχνίας & συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 5.Κατασκευής ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 6.Λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 7.Εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση των αιτηµάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ευλόγως συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου- δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, για τη διατήρηση των απαιτήσεων διοικητικής άδειας, µε την επιφύλαξη ορισµένων επισηµάνσεων που αναφέρονται στη γνωµοδότηση. (Υπενθυµίζεται βεβαίως ότι όλοι οι περιορισµοί των οποίων προτείνεται η κατ εξαίρεση διατήρηση πρέπει να ερµηνεύονται στενά και κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις βάσει ιθαγένειας καθώς και ότι οι τελευταίες εκπληρώνουν τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, συνιστούν πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόµενων επιτακτικών λόγων δηµόσιου συµφέροντος, και τελούν σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα αυτών εξ επόψεως εντάσεως επέµβασης στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας και ότι εντεύθεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ουσίας για τη θέσπιση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν. 3919/2011 και σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο). Επεσήµανε, όµως, ότι επιβάλλεται να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα έως σήµερα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας. 8. Λειτουργίας γραφείων ιδιωτικών ερευνών 9. Εργασίας προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών 1

2 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 1Α. Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος Αρ. Γνωµ. 22/VII/2012 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια περιορισµών ή/και του καθεστώτος διοικητικής άδειας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 1.Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών 2.Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 3.Εκµισθωτής Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής 4.Λεµβουχικές Εργασίες 4.Ρυµουλκικές Εργασίες 6.Άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου) επί πλοίων 7.Λειτουργία καζίνων σε υπό Ελληνική σηµαία επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων 8.Ναυαγοσώστης 9. Λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί: i) µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων, i) θαλασσοπλοούντων πλοίων. H Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισµών οι οποίοι αφορούν στη διατήρηση του καθεστώτος διοικητικής άδειας για τη λειτουργία καζίνων σε υπό ελληνική σηµαία Ε/Γ πλοία διεθνών πλόων, για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων. Αντιθέτως, η Επιτροπή, διατύπωσε την άποψη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 3919/2011 για τη διατήρηση των ακόλουθων περιορισµών / καθεστώτος διοικητικής άδειας: α) ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών πρέπει να µην ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και να µη συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες (Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών), β) ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει να µη συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής), γ) ο εκµισθωτής θαλάσσιων µέσων αναψυχής πρέπει να έχει λάβει προηγούµενη διοικητική άδεια που εκδίδεται από το κατά τόπο αρµόδιο Κεντρικό Λιµεναρχείο, Λιµεναρχείο, Υπολιµεναρχείο και ισχύει µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε. Τα είδη των θαλάσσιων µέσων αναψυχής και ο µέγιστος αριθµός τους πρέπει να κρίνονται από Επιτροπή της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και η απόσταση µεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής, απαγορεύεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, 2

3 1Α. Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος Αρ. Γνωµ. 28/VIΙ/2012 διοικητικής άδειας / Περιορισµοί δ) στις λεµβουχικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή µπορεί να καθορίζει κάθε µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό των λαντζών και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και το χρόνο φυλακής ασφαλείας στους λιµένες αρµοδιότητας της, τις αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών ανάλογα µε τις ανάγκες του λιµένα, την περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, καθώς και να απαγορεύει για οποιοδήποτε λόγο την προσέγγιση (αναχώρηση - άφιξη) των λαντζών σε άλλο σηµείο του λιµένα, και να καθορίζει υποχρεωτικά δροµολόγια των λαντζών (των λεµβουχικών εργασιών), ε) στις ρυµουλκικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή να µπορεί να καθορίζει την εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας (των ρυµουλκικών εργασιών), και ζ) στους ναυαγωσώστες να απαιτείται η χορήγηση διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Τέλος, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να διατυπώσει γνώµη σε σχέση µε το επάγγελµα της «άσκησης υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου ή πλανόδιου) επί πλοίων», προκειµένου να διευκρινισθούν ειδικότερα ζητήµατα τα οποία τίθενται εκεί, ιδίως ως προς τη σχέση του νοµικού καθεστώτος µε τα όσα ισχύουν για το χερσαίο υπαίθριο εµπόριο. (βλ. Γνωµοδότηση υπ αριθµ. 28/VII/2012 Ε.Α.) Άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου) επί πλοίων. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα i) να διατηρηθούν οι περιορισµοί που προβλέπουν ότι: στην άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου ή πλανόδιου) επί πλοίων: α) απαιτείται η χορήγηση διοικητικής άδειας και β) δεν επιτρέπεται η χορήγησή της σε νοµικά πρόσωπα, και ii) να µη διατηρηθούν οι περιορισµοί που προβλέπουν: ότι ο αιτών την άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων, τόσο ο ίδιος όσο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του, δεν πρέπει να συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε µία επιχείρηση [της άσκησης υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου - πλανόδιου επί πλοίων)] 3

4 Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 2. Οικονοµικών Αρ. Γνωµ. 14/VI/ Αναλογιστές Αρ. Γνωµ. 15/VI/ Λογιστές-Φοροτεχνικοί της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νοµοθεσίας διοικητικής άδειας Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρότεινε: 1. τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας στο επάγγελµα των αναλογιστών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ την επανεξέταση του συστήµατος διεξαγωγής των επαγγελµατικών εξετάσεων, µε στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγµών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η ενίσχυση του ρόλου του κρατικού φορέα σε όλα τα στάδια της εξεταστικής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό εκτιθέµενα, έτσι ώστε, να επιτευχθεί ο αποτελεσµατικότερος δυνατός κρατικός έλεγχος προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρότεινε: 1. τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή- φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ τη µη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της διοικητικής άδειας για την έναρξη λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών λογιστή φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3919/ την κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών, όπως προβλέπεται από την 4

5 Αρ. Γνωµ. 16/VI/ Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών διοικητικής άδειας Υ.Α. ΠΟΛ 1166/ την επανεξέταση του συστήµατος διεξαγωγής σεµιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη, µε στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγµών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 5. να προβλεφθεί ρητά ότι το επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονοµικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιµων οικονοµικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων του Π.. 38/2010, µη µέλη του Ο.Ε.Ε. Η Επιτροπή γνωµοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν οι ορκωτοί εκτιµητές τους περιορισµούς στην πρόσβαση στο επάγγελµα (κλειστός αριθµός επαγγελµατιών), στα αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής εκτιµητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος από νοµικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθορισµό αµοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και προκαθορισµένο ποσό αµοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρθούν. Προτάθηκε, επίσης, µεταξύ άλλων, να καταργηθεί η ρύθµιση της ανάθεσης εκτιµητικών εργασιών από το Σ.Ο.Ε. σε ορκωτό εκτιµητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του Σ.Ο.Ε. µε την εισδοχή φυσικών και νοµικών προσώπων µε προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες µε αυτές των ορκωτών εκτιµητών, και στη βάση διαφανών και αντικειµενικών κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες µε το Σ.Ο.Ε. επαγγελµατικές ενώσεις, καθώς και να δηµιουργηθεί µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών ανά ειδικότητα. 5

6 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) 3. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 17/VI/ Κρεοπώλες-Εκδοροσφαγείς Αρ. Γνωµ. 17/VI/ Λειτουργία Πτηνοκτηνοτροφικών Μονάδων ως προαπαιτούµενου της βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προϋπόθεσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ της πτηνοτροφικής µονάδας από οικισµούς και χώρους που χρήζουν προστασίας Αρκεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλµατος. Προτείνεται, όµως, να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος και από πτυχιούχους τυχόν ιδιωτικών πιστοποιηµένων ιδρυµάτων. Αρκεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλµατος. Συντρέχουν, όµως, επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της δηµόσιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισµών ελάχιστων αποστάσεων. Σηµ: Το αίτηµα δεν αφορά στη γνωµοδότηση επί της διατήρησης του συνόλου της διοικητικής αδείας ίδρυσης ή/και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά µόνον τη διατήρηση προϋπόθεσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ της πτηνοτροφικής µονάδας από οικισµούς και χώρους που χρήζουν προστασίας 6

7 Αρ. Γνωµ. 19/VI/ Εµπορία και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και εµπορίας λιπασµάτων Αρ. Γνωµ. 31/VII/ Γεωτεχνικοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Προηγούµενη διοικητική άδεια Η Επιτροπή Ανταγωνισµού γνωµοδότησε τα ακόλουθα: 1. Για όσους ασκούν εµπορία ή/και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και εµπορία λιπασµάτων, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος διατήρησης του καθεστώτος της διοικητικής άδειας, αλλά αρκεί η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί η προηγούµενη ανανέωση της διοικητικής άδειας µε την επικαιροποίηση του φακέλου ανά τριετία. 2. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω εταιριών επισηµαίνεται ότι η απαίτηση της πλήρους απασχόλησης γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας δεν είναι αναλογική για τα µικρές επιχειρήσεις και συνιστάται να αντικατασταθεί η σχετική υποχρέωση µε καθεστώς µερικής απασχόλησης για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο. Περαιτέρω, στο εξειδικευµένο απασχολούµενο προσωπικό στις επιχειρήσεις παραγωγής ή εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή εµπορίας λιπασµάτων πρέπει να περιλαµβάνονται όχι µόνο κάτοχοι πτυχίων ελληνικών πανεπιστήµιων ή ιδρυµάτων αλλά και των αντίστοιχων της αλλοδαπής, σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη. Επίσης, πρέπει να επανεξεταστεί από το αρµόδιο Υπουργείο, η διεύρυνση του εξειδικευµένου απασχολούµενου προσωπικού στις εν λόγω επιχειρήσεις ώστε να περιληφθούν και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη και εφόσον κριθεί, ότι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση. Προτείνεται η µη διατήρηση της απαίτησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, δεδοµένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέκκλισης κατά τα προβλεπόµενα στο ν.3919/2011. Η διαπίστωση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς και στο αναγκαίο µέτρο µε το σύστηµα της αναγγελίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3919/

8 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 4. Πολιτισµού & Τουρισµού Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Αρχαιοπώλες Έµποροι Νεοτέρων Μνηµείων Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Συντηρητές Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων διοικητικής άδειας διοικητικής άδειας (ειδικά ως προς την κατηγορία µελέτης, ανάληψης και επίβλεψης έργου συντήρησης και λειτουργίας εργαστηρίων) Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για τη διατήρηση διοικητικής άδειας. Προτείνεται, ωστόσο, να εξεταστεί η άρση του γεωγραφικού περιορισµού για την ίδρυση και λειτουργία αρχαιοπωλείων αποκλειστικά σε πόλεις που εδρεύουν συγκεκριµένες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, καθώς από τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν δεν φαίνεται να πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας για τη διατήρηση των περιορισµών (αφού η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς µπορεί να εξυπηρετηθεί και µε ηπιότερα µέτρα). Συνιστάται, επίσης, η επανεξέταση του περιορισµού περί ασυµβίβαστου στην άσκηση του επαγγέλµατος του αρχαιοπώλη και του συλλέκτη, ώστε να τεκµηριωθεί επαρκώς και ειδικώς η διατήρηση του σχετικού περιορισµού. Συνιστάται, περαιτέρω, η επανεξέταση τυχόν προαπαιτούµενων για την αδειοδότηση του αρχαιοπώλη, εµπόρου νεοτέρων µνηµείων και δηµοπράτη (π.χ. βάσει συγκεκριµένης προϋπηρεσίας) για την αποφυγή de facto περιορισµών στην πρόσβαση στο επάγγελµα. Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθεί η προηγούµενη διοικητική άδεια, ενόψει του ότι η προηγούµενη αδειοδότηση θα βαρύνει πλέον µόνο την κατηγορία των συντηρητών που ασκούν εποπτεία του έργου, και όχι τους λοιπούς (τεχνικούς και τεχνίτες συντήρησης). 8

9 Αρ. Γνωµ. 18/VI/ Ξεναγοί (Αποσύρθηκε αίτηµα διοικητικής άδειας) Αρκεί το καθεστώς αναγγελίας του ν. 3919/2011. Συνιστάται, όµως, η εγγραφή στο µητρώο και η έκδοση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού να πραγµατοποιείται εντός ευλόγου χρόνου (και το αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση του τριµήνου από την αναγγελία), προκειµένου να µην λειτουργεί η εν λόγω διατύπωση ως κεκαλυµµένος περιορισµός διοικητικής άδειας. Προτείνεται, επίσης, η επανεξέταση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού, προκειµένου να επιτευχθεί η κατ ουσίαν άρση περιορισµών στην πρόσβαση στο επάγγελµα, αφού δεν πληροί τα κριτήρια της αναλογικότητας η υπάρχουσα προϋπόθεση κατοχής διπλώµατος µόνο της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, κατ αποκλεισµό άλλων πτυχιούχων µε εξειδικευµένες γνώσεις (π.χ. Ιστορικοί-Αρχαιολόγοι). Περαιτέρω, στο βαθµό που το ρυθµιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος ενέχει αδικαιολόγητους γεωγραφικούς περιορισµούς καθώς και καθορισµό κατώτατων αµοιβών, επισηµαίνεται ότι οι όποιοι προϋφιστάµενοι περιορισµοί έχουν αυτοδικαίως καταργηθεί σε εφαρµογή του ν. 3919/

10 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια 5. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 20/VI/ ιδασκαλία σε Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αρ. Γνωµ. 20/VI/ ιδασκαλία Κατ Οίκον Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τους διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος για να διατηρηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας. Αρκεί προς τούτο η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει: α) να καταργηθεί η υποχρέωση ανανέωσης κατ έτος της εν λόγω άδειας, καθώς το µέτρο λόγω της συχνότητάς του θα µπορούσε να θεωρηθεί µη αναλογικό σε σχέση µε τον σκοπό που εξυπηρετεί και β) η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος να γίνεται µόνο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαιτούµενων από το νόµο δικαιολογητικών. Για τους διδάσκοντες κατ οίκον δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για να υιοθετηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας και αρκεί για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος η διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Οµοίως, η Επιτροπή προτείνει: α) την κατάργηση της υποχρέωσης ανανέωσής της κατ έτος, καθώς το µέτρο λόγω της συχνότητάς του θα µπορούσε να θεωρηθεί µη αναλογικό σε σχέση µε τον σκοπό που εξυπηρετεί και β) την επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος µόνο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών. Για τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας, η ανάπτυξη εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η καλλιέργεια εθνικής παιδείας οι οποίες αποτελούν κατ εξοχήν σκοπό της παιδείας κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να υιοθετηθεί το καθεστώς της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και 10

11 λειτουργία ενός ιδιωτικού σχολείου. Όσον αφορά στην κατ έτος ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται, επίσης, η διατήρηση της εγγραφής σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει άδεια διδασκαλίας και επιθυµούν να διδάξουν σε ιδιωτικό σχολείο, καθώς η υποχρέωση αυτή δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος προστασίας της εκπαίδευσης. Ωστόσο, προτείνεται η άρση περιορισµών στην πρόσβαση στην συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα και οι οποίοι αφορούν στην ιθαγένεια, στα τυπικά προσόντα του ιδρυτή (φυσικού ή νοµικού προσώπου), στις γεωγραφικές αποστάσεις, στον ανώτατο αριθµό ίδρυσης εκπαιδευτηρίων, στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα συγγενικών προσώπων. Οι εν λόγω περιορισµοί, αφενός εισάγουν δυσµενείς διακρίσεις στη βάση της ιθαγένειας, αφετέρου δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος, την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν. Περαιτέρω, συνιστάται η άρση των εµποδίων εγγραφής στα Μητρώα ή τις Επετηρίδες, για την άσκηση επαγγέλµατος, όσων κατέχουν µεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά µε το ακανθώδες θέµα των διδάκτρων, θα µπορούσε, ίσως, να εξεταστεί η πρόταση, τα συµβόλαια καθορισµού της τιµής που διαµορφώνουν τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και εκείνα της δια βίου µάθησης, να καλύπτουν το σύνολο των ετών µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στη συγκεκριµένη βαθµίδα ή την ολοκλήρωση του προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. 11

12 Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην προστασία του αποδέκτη των υπηρεσιών, τη διασφάλιση των συµφερόντων του και την πιστοποίηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εκπαίδευσης και ως εκ τούτου προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Όσον αφορά στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται, επίσης να αρθούν οι περιορισµοί στην πρόσβαση στην εν λόγω οικονοµική δραστηριότητα που αναφέρονται στην ιδιότητα του ιδρυτή, σε κωλύµατα και ασυµβίβαστα συγγενικών προσώπων και στο αµεταβίβαστο της άδειας. Οι εν λόγω περιορισµοί συνιστούν περιορισµό στην οικονοµική ελευθερία και δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος τους οποίους εξυπηρετούν. Για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι προστασίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, και κατά συνέπεια προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει ο περιορισµός της έγκρισης από τη ιοίκηση των διαφηµίσεων των Ι.Ε.Κ. Η Επιτροπή προτείνει την άρση του εν λόγω περιορισµού, καθώς περιορισµοί στην διαφήµιση ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να αυξάνουν τις αµοιβές των επαγγελµατικών υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχα να έχουν θετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. 12

13 Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) Αρ. Γνωµ. 20/VI/ Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί διοικητικής άδειας / Περιορισµοί Για τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η προστασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για το λόγο αυτό προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της διοικητικής άδειας-πιστοποίησης. Ωστόσο, προτείνεται να αποσυνδεθεί η χορήγηση πιστοποίησης από τη συγκέντρωση κατώτατης (αρχικής) βαθµολογίας και να χορηγείται µόνο ύστερα από έλεγχο ότι πληρούνται οι αντικειµενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος. Οµοίως, αναφορικά µε την ανανέωση της πιστοποίησης, προτείνεται να γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και κυρίως η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συµφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου, προτείνεται, η υιοθέτηση της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σχετικά µε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί στην αναγγελία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την άρση των περιορισµών που αφορούν στην πρόσβαση στη σχετική οικονοµική δραστηριότητα και αφορούν στην ιδιότητα του ιδρυτή, στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καθώς και σε ορισµένα θέµατα συµπράξεων µεταξύ ΚΕ.Μ.Ε και ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά, όµως, µε την υποχρέωση εγγραφής του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Μητρώο ιδασκόντων των ΚΕ.Μ.Ε προκειµένου να ασκήσουν το συγκεκριµένο επάγγελµα και η επιλογή των εκπαιδευτών αποκλειστικά από το συγκεκριµένο Μητρώο συνιστά περιορισµό στην άσκηση του επαγγέλµατος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παροχή δυνατότητας στα ΚΕ.Μ.Ε να επιλέγουν προσωπικό και εκτός Μητρώου µε την υποχρέωση, όµως, της γνωστοποίησης στην εποπτεύουσα Αρχή. Για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος υιοθέτησης του καθεστώτος της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους και κυρίως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Σχετικά µε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται ο περιορισµός στη διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/

14 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 6. Εθνικής Άµυνας Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 23/VII/2012 Καπνοπώλες διοικητικής άδειας Προτείνεται η µη διατήρηση των περιορισµών που προβλέπουν ότι: εξαρτάται η χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη από την προϋπόθεση της µόνιµης κατοικίας του αιτούντος στον τόπο άσκησης του επαγγέλµατος, απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε νοµικά πρόσωπα, εξαρτάται η χορήγηση συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των κατοίκων από την εκτίµηση της ιοίκησης ως της την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού, εξαρτάται η χορήγηση προσωρινών συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισµού κατά τους θερινούς µήνες από την εκτίµηση της ιοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών, απαιτείται η έκδοση χορήγησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε µη κατοικηµένες περιοχές, και δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε µη κατοικηµένες περιοχές από κατηγορίες επαγγελµατικών εγκαταστάσεων άλλων των εξοχικών κέντρων, ξενοδοχείων (µοτέλ), εστιατορίων και κυλικείων αεροδροµίων, καθώς και κυλικείων επιβατικών πλοίων. Για τα ανωτέρω, µε βάση τα συλλεγέντα στοιχεία, δεν προκύπτει η συνδροµή των προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, αναφορικά ιδίως µε την αρχή της αναλογικότητας, για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος που συνίσταται στην πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσµού (αναπήρους και τα θύµατα πολέµου και ειρηνικής περιόδου). Όσον αφορά στη διατήρηση ή µη των περιορισµών που προβλέπουν ότι: 14

15 απαιτείται η έκδοση χορήγησης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε κατοικηµένες περιοχές, καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε κάθε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων του, απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε καπνοβιοµηχάνους και χονδρεµπόρους (αντιπροσώπους και πρατηριούχους), απαγορεύεται η έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία και λοιπά καταστήµατα πώλησης ειδών διατροφής και ένδυσης, καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των κατοίκων, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων τους, και καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των προσωρινών συµπληρωµατικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισµού κατά τους θερινούς µήνες, που υπολογίζεται αναλογικά µε τον αριθµό των κατοίκων τους, αναγνωρίζεται ότι η πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσµού (αναπήρους και τα θύµατα πολέµου και ειρηνικής περιόδου) δύναται να συνιστά επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος, για την εξυπηρέτηση του οποίου µπορεί να τίθενται ορισµένοι περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοπώλη. Ωστόσο, από τα συλλεγέντα στοιχεία δεν δύναται να αιτιολογηθεί η συνδροµή και των λοιπών προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου άρθρων 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισµού να γνωµοδοτήσει υπέρ της διατήρησης των ως άνω περιορισµών και της διοικητικής άδειας µε την προτεινόµενή της µορφή. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται εντεύθεν να επανέλθει, εφόσον προσκοµισθούν τα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να προβεί στη στάθµιση µεταξύ του δηµόσιου συµφέροντος του ανταγωνισµού και της επαγγελµατικής ελευθερίας, αφενός, και της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της συγκεκριµένης ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, αφετέρου, κατ εφαρµογή των αρχών της αναλογικότητας και της µη διάκρισης. 15

16 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 7. Υπουργείο Υγείας Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό-Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 25/VII/ Προνοιακές οµές οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ικαίου: α) Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων (ΜΦΗ) β) Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) γ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ ΑΠ) δ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία (Κ ΑµεΑ) ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγηση (ΜΦΠΑ ), στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές (ΙΠΕ), ζ) Ιδρύµατα Παιδικής Πρόνοιας (ΙΠΠ) διοικητικής άδειας Α. Προτείνεται η διατήρηση της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και το καθεστώς αναθεώρησης, των ακόλουθων προνοιακών δοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου, οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου: α) Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, β) Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, γ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία, ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης, στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις, και ζ) Ιδρύµατα Παιδικής Πρόνοιας, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και ιδίως η µέριµνα και η προστασία της δηµόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων λόγω ηλικίας και αναπηρίας που φιλοξενούνται στις ως άνω προνοιακές δοµές, η διασφάλιση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται η άρση των περιορισµών που αφορούν: α) την απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των υπεύθυνων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της εκάστοτε µονάδας φροντίδας ηλικιωµένων (ή άλλης τυχόν προνοιακής δοµής), ως 16

17 Αρ. Γνωµ. 27/VII/ α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και β) Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση και οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ικαίου διοικητικής άδειας / Περιορισµοί προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, β) την επιβολή της άσκησης των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, πλην των ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας, µόνο από πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η αδειοδότηση προνοιακών δοµών κερδοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς διάκριση, και γ) την επιβολή ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου δυναµικότητας εκατό (100) κλινών για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων (ή άλλης τυχόν προνοιακής δοµής), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Α. Προτείνεται η διατήρηση της διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και το καθεστώς αναθεώρησης, των ακόλουθων προνοιακών δοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου, οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου: α) τα Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, και β) Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, η µέριµνα και η προστασία της δηµόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων που φιλοξενούνται στις ως άνω προνοιακές δοµές, η διασφάλιση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται η άρση του περιορισµού που αφορά στην απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των υπεύθυνων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας των Κ.Α.Α, ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, δεδοµένου ότι προέχει η δυνατότητα παροχής και ιατρικών υπηρεσιών στις εν λόγω προνοιακές δοµές και όχι ο Σύλλογος του οποίου ο ιατρός είναι µέλος. Γ. Προτείνεται η επενεξέταση των περιορισµών, και η συνακόλουθη τροποποίηση ή/και αναδιατύπωση των σχετικών ρυθµίσεων, που αφορούν: 17

18 α) στην επιβολή ελάχιστου επιτρεπόµενου ορίου δυναµικότητας για τα Κ.Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας (πενήντα και είκοσι πέντε κλινών για τα µεγάλα αστικά κέντρα και την επαρχία, αντίστοιχα), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, δεδοµένου ότι προέχει να διασφαλίζεται, και εν προκειµένω κατά τρόπο αντικειµενικό και συνεπή µε αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν και σε άλλες προνοιακές δοµές, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, β) στην απαγόρευση της συστέγασης των Κέντρων Α-Α µε άλλες ιδιωτικές κλινικές, δεδοµένου ότι η εφαρµογή της σχετικής απαγόρευσης αδιακρίτως, και ιδίως στις περιπτώσεις που η αιτούσα επιχείρηση πληροί τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις και κτιριακές προϋποθέσεις που τίθενται για την αδειοδότηση, τόσο των Κέντρων Α-Α όσο και των Ιδιωτικών Κλινικών αντιστοίχως, δεν προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι είναι πρόσφορη, αναγκαία και ότι τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος. 18

19 Υπουργείο Επαγγέλµατα Αριθµός Γνωµοδότησης 8. Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γνωµοδοτήσεις Ε.Α. για εξαιρέσεις από το ν. 3919/2011 (αιτήµατα διατήρησης περιορισµών και διοικητικής άδειας) Πρόταση για Περιορισµό- Άδεια ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρ. Γνωµ. 26/VII/ Παραγωγή, εµπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, Εταιρείες παροχής αερίου και Επαγγέλµα του γοµωτή-πυροδοτή, διοικητικής άδειας Α. Προτείνεται, κατά πλειοψηφία, η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος διοικητικής άδειας για τις ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες στον κλάδο των πετρελαιοειδών: 1. ιύλισης, 2. Μεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων, 3. ιάθεσης βιοκαυσίµων, 4. Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 5. Εµφιάλωσης υγραερίων, 6. Λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, 7. Μεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια απευθείας από τα διυλιστήρια, 8. Απευθείας προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή µόνο για τις περιπτώσεις λιανικής εµπορίας µεµονωµένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και συνεταιρισµών, 9. ιανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου, και 10. Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, η διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, καθώς και η καταπολέµηση φαινοµένων λαθρεµπορίας, νοθείας και φοροδιαφυγής, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της 19

20 Αρ. Γνωµ. 30/VII/ Επαγγέλµατα σχετικά µε τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών. διοικητικής άδειας διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Β. Προτείνεται, οµοφώνως: α) η διατήρηση της διοικητικής άδειας αναφορικά µε τη λειτουργία των εταιριών παροχής αερίου (ΕΠΑ), δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους ως άνω σκοπούς. β) η διατήρηση της διοικητικής άδειας για το επάγγελµα του γοµωτή πυροδότη, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της δηµόσιας ασφάλεια και υγείας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους ως άνω σκοπούς. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, να τοποθετηθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα για επιµέρους περιορισµούς και ρυθµίσεις που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού. Προτείνεται η διατήρηση του υφιστάµενου καθεστώτος διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της δηµόσιας υγείας, της ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, εν γένει, προς όφελος των καταναλωτών, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της αποτελεσµατικότερης καταπολέµησης φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. 20

21 Αντικείµενο Αριθµός Γνωµοδότησης Αρ. Γνωµ. 11/VI/ Επί του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» Αρ. Γνωµ. 12/VI/ Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας (χωρίς συνταγογράφηση) Αρ. Γνωµ. 21/VII/ Συµβάσεις, τιµοκατάλογοι και στοιχεία κόστους χονδρικής Αρ. Γνωµ. 24/VII/ Αγορανοµικός Κώδικας - Αναµόρφωση διατάξεων Λοιπές Γνωµοδοτήσεις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Προσχέδιο Νόµου, παρότι δεν οδηγεί σε πλήρη άρση των νοµοθετικά καθοριζόµενων περιορισµών του ανταγωνισµού, αλλά σε µερική, τόσο από άποψη έντασης όσο και εξ απόψεως εύρους, απορρύθµιση εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθµό τις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε το Ενωσιακό δίκαιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εκτίµηση ότι ο όποιος θετικός αντίκτυπος αυτής στην ευηµερία των καταναλωτών και στην εθνική οικονοµία ενδέχεται να µην είναι άµεσος, καθώς οι όποιες πραγµατικές αλλαγές στην ανταγωνιστική διαδικασία θα επέλθουν σταδιακά. Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Υ1/ΓΠ47815/2008-ΦΕΚ 1478/Β/ που προβλέπει την αποκλειστική διάθεσης και πώληση των µη συνταγογραφούµενων προϊόντων βρεφικού γάλακτος πρώτης παιδικής ηλικίας (0-6 µηνών) µόνον από τα φαρµακεία Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 9 της Αγορανοµικής ιάταξης 7/2009 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συµβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 1. Προτείνεται να απαλειφθούν οι διατάξεις που αφορούν: α) τον καθορισµό σχέσεων παραγωγής, προµήθειας, διανοµής και κατανάλωσης (άρθρο 1 παρ. 1 (α) και (ιγ) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός µεν είναι αµφίβολης συνταγµατικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού. β) την απαγόρευση µεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από µία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισµό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (στ) και (ζ) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως 21

22 αποτέλεσµα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισµού. γ) την απαγόρευση των εξαγωγών (άρθρο 1 παρ.1 (η) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση µεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαµόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης. δ) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόµενων ή µη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα µε τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισµό τους ως ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιµηµένα (άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι τα εν λόγω µέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άµεσο περιορισµό του ανταγωνισµού, ενώ οι επιδιωκόµενοι στόχοι µπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά µέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. ε) τον καθορισµό κατώτατης τιµής της µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται (άρθρο 1 α (ε) του Ν.. 136/1946), δεδοµένου ότι τέτοιου είδους µέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισµό του ανταγωνισµού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς. στ) τον καθορισµό των κοµίστρων µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο (άρθρο 1 παρ. 1 (ιβ) του Ν.. 136/1946) δεδοµένου ότι, αφενός µεν πληθώρα νοµοθετηµάτων ρυθµίζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιµέρους τοµείς µεταφορών προσώπων και πραγµάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισµού στις µεταφορές θα συµβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιµών. ζ) τους µηχανισµούς εποπτείας τιµών (άρθρα 1 α (α) και (δ) του Ν.. 136/1946) για τους λόγους που έχουν εκτεθεί στην υπ αρ. 21/VII/2012 γνωµοδότηση της ΕΑ. 2. Προτείνεται να αντικατασταθούν από λεπτοµερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις οι διατάξεις εκείνες που αφορούν: α) τον καθορισµό ανώτατης τιµής (άρθρο 1 παρ. 1 (δ), (ε), (ια) και (ιστ) και παρ. 2, άρθρο 5 παρ. 1 και 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1 και άρθρο 16 παρ. 1 κατά το µέρος που αφορούν σε καθορισµό ανώτατων τιµών) και β) τον καθορισµό ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους επί των πωλουµένων ειδών ή παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής (άρθρο 1 παρ. 1 (ια) και (ιστ), άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 16 παρ. 1 κατά το µέρος που αφορούν σε καθορισµό ποσοστού κέρδους ή εκφρασµένου σε απόλυτες µονάδες κέρδους) ώστε να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της ιοίκησης να καθορίζει ανώτατη τιµή ή/και ποσοστό κέρδους είτε όπου εξ 22

23 αντικειµένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός και εφόσον µια τέτοια παρέµβαση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 3. Προτείνεται να τροποποιηθούν και να εξειδικευθούν από λεπτοµερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις οι διατάξεις εκείνες που αφορούν: α) την οργάνωση και µεταφορά των προϊόντων (άρθρο 1 παρ.1 (β) του Ν.. 136/1946) και (β) τον τόπο και τρόπο εµπορίας και πώλησης αντικειµένων βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (ι) του Ν.. 136/1946) προκειµένου να προβλέπεται ότι η κανονιστική αρµοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της οµαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και σε εναρµόνιση µε την ενωσιακή νοµοθεσία, και µόνον εφόσον τα εν λόγω θέµατα δεν ρυθµίζονται από άλλη ειδικότερη νοµοθεσία. 4. Προτείνεται να διατηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 25 περί επίταξης, δεδοµένου του έκτακτου, επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά το Σύνταγµα. Αρ. Γνωµ. 29/VII/ Άρση των περιορισµών και ρυθµίσεων που δηµιουργούν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συµπλήρωσης της Κανονιστικής Παρέµβασής της του έτους 2008 στον κλάδο των πετρελαιοειδών: ιαπίστωσε, σε µείζονα Ολοµέλεια, ότι στα επιµέρους στάδια του εν λόγω κλάδου υφίστανται ρυθµίσεις που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, περιορίζουν υπέρµετρα την οικονοµική και επιχειρηµατική ελευθερία και εισάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού (ιδίως αναφορικά µε την είσοδο νέων επιχειρήσεων ή/και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά), χωρίς να προκύπτει ή να υφίσταται πλέον επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή τους, και προτείνει οµόφωνα: Ι. Στάδιο διύλισης 1. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να γνωστοποιούν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το κόστος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα). 2. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιµερισµό των στοιχείων κόστους που περιλαµβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη 23

24 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 3. Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό των υπόχρεων, έναντι καθορισµένου τιµήµατος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά µε τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούµενο έτος (και όχι αναλογικά µε τις εισαγωγές που πραγµατοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήµατος ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διύλισης ή εµπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας, µε την εκ των προτέρων διοικητική ρύθµιση των όρων, κανόνων τιµολόγησης ή / και τιµών για τη χρήση της αναγκαίας υποδοµής (αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθµιστής (ΡΑΕ). 4. Να καταργηθεί η νοµοθετική πρόβλεψη για ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας στη σύµβαση µεταξύ των υπόχρεων και τρίτων που διαθέτουν πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας (άρθρο 12 παρ. 8 ν. 3054/2002). 5. Να δοθεί άµεσα, στο πλαίσιο και της επικείµενης ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό µέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση Οργανισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. Να προβλεφθούν παράλληλα, προς το σκοπό αυτό, ευέλικτοι µηχανισµοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας, µέσω της αναγνώρισης συστήµατος τιτλοποίησης (ticketing) του δικαιώµατος στα αποθέµατα ή αντίστοιχων πρακτικών που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη της Ε.Ε, πέραν των τυχόν διµερών διακρατικών συµφωνιών που µπορεί να συνάψει η Ελλάδα µε άλλες χώρες για την τήρηση των εν λόγω αποθεµάτων ασφαλείας. 6. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισµένα στρατόπεδα των Ενόπλων υνάµεων και β) σε χώρους µεγάλων τελικών καταναλωτών ( ΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. ΙΙ. Στάδιο χονδρικής εµπορίας 7. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002), δεδοµένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία µε τυχόν επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι αντίστοιχος περιορισµός δεν κρίθηκε πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της 24

25 παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας). 8. Να επιτραπεί η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων που συνδέονται αποκλειστικά µε βυτιοφόρα οχήµατα (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι για τα διακινούµενα καύσιµα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι δασµοί και φόροι, και τούτο για την αποφυγή ενδεχόµενης λαθρεµπορίας. 9. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθµού επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου για τη χορήγηση άδειας εµπορίας υγραερίου (άρθρο 6 παρ. 5 περ. δ ν. 3054/2002), µε διατήρηση, ωστόσο, της υποχρέωσης οι διατιθέµενες φιάλες να φέρουν, αποτυπωµένο µε ανεξίτηλο τρόπο επί του σώµατός τους, την επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της άδειας εµπορίας υγραερίων. 10. Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συµβάσεων µεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων (µε βάση σχετική σύµβαση), στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκπτώσεων. Θα περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας. 11. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων να αναγράφουν τη χρονική διάρκεια για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόµενα από αυτές παραστατικά έγγραφα. 12. Να καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα πετρελαίου προκειµένου να χορηγηθεί άδεια χονδρικής εµπορίας (άρθρο 6 παρ. 6 ν. 3054/2002). Προτείνεται, ωσαύτως, κατά πλειοψηφία: 13. Να προσδιορισθεί σε κατ ανώτατο όριο 7000 κυβικά µέτρα ο απαιτούµενος ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων κατηγορίας Α (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β ν. 3054/2002). Για τις µικρές νησιωτικές ή /και τις αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα µπορούν να χορηγούνται σχετικές τοπικές άδειες, χωρίς απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου αποθηκευτικού όγκου. 14. Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο µία πενταετία, η απαιτούµενη ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εµπορίας υγρών καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 ν. 3054/2002). 25

26 ΙΙΙ. Στάδιο λιανικής εµπορίας Προτείνεται, ωσαύτως, οµοφώνως: 15. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002). 16. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002). 17. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008). 18. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008). 19. Να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ..Χ.), σε κάτοχο άδειας λιανικής εµπορίας (Ανεξάρτητο Πρατηριούχο ή Κοινοπραξία) που δεν διαθέτει σήµα (άρθρο 15 παρ. 8α ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βυτιοφόρο θα φέρει εµφανώς αναγεγραµµένη επί της δεξαµενής την επωνυµία του κατόχου άδειας λιανικής εµπορίας (ΑΠ ή Κοινοπραξίας). 20. Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίµου µέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 ν. 3054/2002). 21. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276). 22. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276). 23. Να ισχύσει ενιαία ρύθµιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχηµάτων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 26

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: 1. -Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: 1. -Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: 1. -Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια. 2. -Καταργείται το ελάχιστο ποσοστό 50% που έπρεπε να κατέχει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 16/5 /2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 17 η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας,

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ OΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η Επωνυµία : Σας υποβάλλουµε τα απαιτούµενα: δικαιολογητικά και παρακαλούµε, ιεύθυνση έδρας : όπως µας χορηγήσετε την άδεια T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα