ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» [ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Συµφωνία: η έγγραφη συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή σύµφωνα µε το άρθρο III Νέοι ερευνητές: ερευνητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου ερευνητικής κατάρτισης, τα οποία υπολογίζονται από την ηµεροµηνία απόκτησης πτυχίου που τους επιτρέπει τυπικά να αρχίσουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στη χώρα όπου απέκτησαν το πτυχίο είτε στη χώρα όπου προσφέρονται οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης, ανεξαρτήτως του εάν προβλέπεται ή όχι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 3. Πεπειραµένοι ερευνητές: ερευνητές οι οποίοι: 1) κατέχουν ήδη διδακτορικό δίπλωµα ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για να το αποκτήσουν ή 2) διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική εµπειρία (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης) µετά την απόκτηση πτυχίου που τους επιτρέπει τυπικά να αρχίσουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στη χώρα όπου απέκτησαν το πτυχίο είτε στη χώρα όπου προσφέρονται οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης. 4. Επισκέπτης επιστήµονας: πεπειραµένος ερευνητής µε διακεκριµένα προηγούµενα επιτεύγµατα σε διεθνή κατάρτιση και συνεργατική έρευνα, προερχόµενος από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, µε ιδιαίτερο ρόλο στην κατάρτιση και επίβλεψη ερευνητών στο πλαίσιο του δικτύου. 5. Εποπτικό Συµβούλιο: επιτροπή αρµόδια για την εποπτεία της κατάρτισης των ερευνητών σε όλο το δίκτυο και η οποία εξασφαλίζει ότι η επιστηµονική κατάρτιση ισοσταθµίζεται µε συµπληρωµατικές δεξιότητες που αντιστοιχούν στις ανάγκες κάθε προσλαµβανόµενου ερευνητή. 6. Τόπος προέλευσης: ο τόπος όπου ο ερευνητής διέµενε ή ασκούσε την κύρια δραστηριότητά του έως την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του κατά την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, εκτός εάν διέµενε ή ασκούσε την κύρια δραστηριότητά του στον συγκεκριµένο τόπο για λιγότερο από δώδεκα µήνες 1

2 αµέσως πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία. Στην τελευταία περίπτωση, τόπος προέλευσης είναι η πρωτεύουσα της χώρας υπηκοότητας. Στην περίπτωση ερευνητή µε περισσότερες από µία υπηκοότητες, τόπος προέλευσης είναι η πρωτεύουσα της χώρας όπου ο ερευνητής διέµενε το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κατά τα πέντε τελευταία έτη πριν από την πρόσληψή του. 7. Γονική άδεια: το χρονικό διάστηµα της άδειας µητρότητας ή πατρότητας που χορηγείται στον ερευνητή σύµφωνα µε το δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο III.4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). 8. Ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης: πρόγραµµα το οποίο καταρτίζει κάθε ερευνητής που προσλαµβάνεται για δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης διάρκειας άνω των έξι µηνών, σε συνεργασία µε τον επιστήµονα που είναι επιφορτισµένος µε την επίβλεψη των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, και το οποίο περιλαµβάνει τις ανάγκες του για κατάρτιση (συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών δεξιοτήτων), τους επιστηµονικούς του στόχους, τα µέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και περιγραφή των οικείων δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης. 9. Ερευνητής: επιλέξιµος επαγγελµατίας ερευνητής, νέος ή πεπειραµένος, συµπεριλαµβανοµένων των επισκεπτών επιστηµόνων, ο οποίος έχει επιλεγεί και προσληφθεί από τον δικαιούχο προκειµένου να συµµετάσχει στο έργο. 10. ραστηριότητες αρχικής κατάρτισης: οι δραστηριότητες που αφορούν τον ερευνητή στο πλαίσιο του έργου, όπως περιγράφονται, κατά περίπτωση, στο ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης ή στη συµφωνία, όταν δεν απαιτείται ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης. 11. Περίοδος απόσπασης: η περίοδος που διανύει ο ερευνητής στις εγκαταστάσεις άλλου δικαιούχου πλην εκείνου που τον διόρισε στο πλαίσιο του έργου. Είναι δυνατόν να επιτραπούν περίοδοι απόσπασης στις εγκαταστάσεις άλλου οργανισµού πλην των δικαιούχων σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι. 12. Πρόγραµµα εργασιών: το ετήσιο πρόγραµµα που εγκρίνει η Επιτροπή για την εκτέλεση του ειδικού προγράµµατος «Άνθρωποι» ( ) και το οποίο προβλέπει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε η πρόταση που αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 2

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΙΙ.2 Υποχρεώσεις εκτέλεσης 1. Επιπλέον των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο II.2 παράγραφος 4, η κοινοπραξία: α) λαµβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα προκειµένου να προσλάβει σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ερευνήτριες για το έργο β) εξασφαλίζει ότι δεν διατίθεται υπέρ δικαιούχων µίας χώρας πάνω από το 40% της συνολικής συνεισφοράς της Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της συµφωνίας επιχορήγησης, εξαιρουµένων των διεθνών οργανισµών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και της περίπτωσης κατά την οποία το δίκτυο αποτελείται από δύο δικαιούχους («αδελφοποίηση») γ) διοργανώνει µια συνεδρίαση ενδιάµεσης ανασκόπησης µεταξύ των αντιπροσώπων όλων των δικαιούχων και της Επιτροπής. Ο συντονιστής συµφωνεί µε την Επιτροπή την ηµεροµηνία, τον τόπο και την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης, τουλάχιστον δύο µήνες νωρίτερα δ) συγκροτεί Εποπτικό Συµβούλιο του δικτύου ε) αποφασίζει για κάθε ανακατανοµή της ενδεικτικής κατανοµής των ανθρωποµηνών ερευνητών που πρόκειται να επιλεγούν στο πλαίσιο του έργου, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα του παραρτήµατος Ι, και πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή για κάθε σχετική µεταφορά µέσω της υποβολής ενηµερωµένου πίνακα. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί την προτεινόµενη ανακατανοµή, σε περιπτώσεις που αυτό θεωρείται επιζήµιο για την κανονική εκτέλεση του έργου. 2. Επιπλέον των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο II.3, κάθε δικαιούχος: α) επιλέγει κάθε ερευνητή σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας που καθορίζονται στο άρθρο III.3, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ερευνητής πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας κατά τον χρόνο της πρόσληψής του από τον δικαιούχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου β) συνάπτει συµφωνία µε κάθε ερευνητή που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου και φιλοξενεί τον ερευνητή κατά την/τις περίοδο/-όδους που προσδιορίζεται/-ονται στη συµφωνία γ) εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής καλύπτεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τον τίτλο ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14 ης Ιουνίου Εφόσον ο ερευνητής πρόκειται να εκτελέσει τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης σε κράτος που δεν είναι µέλος της ΕΕ, κάθε δικαιούχος εξασφαλίζει την κάλυψη του ερευνητή από καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης το οποίο παρέχει προστασία τουλάχιστον ισοδύναµη µε την παρεχόµενη στους εντόπιους ερευνητές ανάλογης θέσης δ) εξασφαλίζει ότι, σε κάθε τόπο εκτέλεσης του έργου, ο ερευνητής απολαύει των ιδίων προτύπων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας µε τους εντόπιους ερευνητές που κατέχουν ανάλογη θέση 3

4 ε) εκτελεί όλες τις πληρωµές για τις οποίες είναι υπεύθυνος εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, βάσει της συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο III.4 στ) εξασφαλίζει την κατάρτιση ατοµικού προγράµµατος επαγγελµατικής εξέλιξης, όπου απαιτείται ζ) παρέχει, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης, τα µέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στους σχετικούς επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η υποδοµή, ο εξοπλισµός και τα προϊόντα, και θέτει τα εν λόγω µέσα στη διάθεση των ερευνητών, ανάλογα µε τις ανάγκες η) παρέχει στους ερευνητές εύλογη συνδροµή σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές της χώρας του δικαιούχου από τον οποίο έχουν προσληφθεί, καθώς και σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες, όπως η θεώρηση διαβατηρίου και η έκδοση άδειας εργασίας, που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές της χώρας του δικαιούχου στον οποίο, ενδεχοµένως, ο ερευνητής θα διανύσει περίοδο απόσπασης θ) διορίζει κάθε ερευνητή που φιλοξενείται για περίοδο µεγαλύτερη από περίοδο απόσπασης ίση µε το 30 % της συνολικής περιόδου η οποία καλύπτεται από την ισχύουσα συµφωνία µεταξύ του ερευνητή και του άλλου δικαιούχου που τον είχε προσλάβει προηγουµένως για να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης του έργου ι) εξασφαλίζει την κατάρτιση κάθε ερευνητή στο πλαίσιο του έργου για το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη συµφωνία ια) λαµβάνει µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε ερευνητής συµπληρώνει τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης που παρέχει η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης ιβ) έρχεται σε επαφή µε κάθε ερευνητή δύο έτη µετά τη λήξη του έργου, προκειµένου να τον καλέσει να συµπληρώσει τα ερωτηµατολόγια παρακολούθησης που παρέχει η Επιτροπή ιγ) καταγράφει τα στοιχεία των ερευνητών και τα ενηµερώνει, τουλάχιστον επί τρία έτη µετά τη λήξη του έργου ιδ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, διαβιβάζει στην Επιτροπή τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που αναφέρονται στα στοιχεία ια) και ιβ) της παρούσας παραγράφου, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ) της παρούσας παραγράφου ΙΙΙ. 3 Επιλογή του/των ερευνητή/-ών 1. Υπό τους κατωτέρω όρους, οι δικαιούχοι επιλέγουν τον αναγκαίο αριθµό ερευνητών σύµφωνα µε τους στόχους του έργου και µε την ενδεικτική κατανοµή που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 2. Κριτήρια επιλεξιµότητας του/των ερευνητή/-ών Για να κριθεί επιλέξιµος, κάθε ερευνητής πρέπει να πληροί συγχρόνως τα ακόλουθα κριτήρια, κατά τον χρόνο του διορισµού του από τον οικείο δικαιούχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου: α) Υπηκοότητα 4

5 Ο ερευνητής µπορεί να είναι υπήκοος κράτους µέλους της Κοινότητας, συνδεδεµένης χώρας ή άλλης τρίτης χώρας. β) Κινητικότητα Ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να είναι υπήκοος του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η ερευνητική οµάδα του δικαιούχου που τον διορίζει. Σε περίπτωση που ένας ερευνητής έχει περισσότερες από µία υπηκοότητες, µπορεί να φιλοξενηθεί από δικαιούχο εγκατεστηµένο στη χώρα υπηκοότητας στην οποία ο εν λόγω ερευνητής δεν διέµενε κατά τα προηγούµενα πέντε έτη. Κατά τον χρόνο του διορισµού του, ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να έχει διαµείνει ή να έχει ασκήσει την κύρια δραστηριότητά του στη χώρα του δικαιούχου για περισσότερο από δώδεκα µήνες κατά την αµέσως προηγούµενη του διορισµού του τριετία. Οι σύντοµες περίοδοι παραµονής, όπως οι διακοπές, δεν λαµβάνονται υπόψη. Κατ εξαίρεση του γενικού κανόνα, ερευνητής που είναι υπήκοος κράτους µέλους ή συνδεδεµένης χώρας µπορεί να διεξάγει τις οικείες δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης στη χώρα υπηκοότητας, εάν είναι σε θέση να προσκοµίσει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε τη νόµιµη διαµονή του και ασκούσε την κύρια δραστηριότητά του σε µη συνδεδεµένη τρίτη χώρα για τρία τουλάχιστον από τα τέσσερα αµέσως προηγούµενα του διορισµού του έτη. Οι ανωτέρω κανόνες κινητικότητας δεν ισχύουν όταν ο ερευνητής διορίζεται από διεθνή οργανισµό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, διεθνή οργανισµό εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα ή από το ΚΚΕρ. γ) Προσόντα και ερευνητική εµπειρία Ο ερευνητής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: - νέους ερευνητές, όπως ορίζονται στο άρθρο III.1, - πεπειραµένους ερευνητές, όπως ορίζονται στο άρθρο III.1, εντός των πρώτων πέντε ετών της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας, - επισκέπτες επιστήµονες, όπως ορίζονται στο άρθρο III Κριτήρια επιλεξιµότητας για τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης: α) ιάρκεια Ο νέος ερευνητής µπορεί να συµµετάσχει στο έργο ώστε να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης). Ο πεπειραµένος ερευνητής µπορεί να συµµετάσχει στο έργο ώστε να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 24 µήνες (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης). Ο επισκέπτης επιστήµονας µπορεί να συµµετάσχει στο έργο ώστε να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες του έργου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός, µε ανώτατο όριο τους 24 µήνες (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης). 5

6 εν είναι δυνατή η στήριξη του ίδιου ερευνητή ως νέου και ως πεπειραµένου ερευνητή στο πλαίσιο του ίδιου δικτύου αρχικής κατάρτισης «Μαρία Κιουρί». Ο ερευνητής οφείλει να ασκεί τις οικείες δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μόνο για δεόντως τεκµηριωµένους λόγους που συνδέονται µε την προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση, µπορεί να επιτραπεί στον ερευνητή να ασκεί τις οικείες δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης. Οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης µπορούν να χωρίζονται σε σειρά περιόδων παραµονής που δεν υπερβαίνουν την µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια για κάθε κατηγορία ερευνητών ούτε τη διάρκεια του έργου. Η διάρκεια κάθε σταδίου πρέπει να είναι σηµαντική για τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης και να αποτελεί συνεκτικό µέρος αυτών ή να αιτιολογείται βάσει οικογενειακών λόγων του ερευνητή. β) Περιεχόµενο Οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης πρέπει να συνίστανται σε δραστηριότητες εντός επιστηµονικού και τεχνολογικού πεδίου του έργου που ορίζεται στο παράρτηµα Ι. γ) Ακαδηµαϊκή υποστήριξη Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης περιλαµβάνουν εγγραφή για πραγµατοποίηση σπουδών µε σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος (PhD), οι διακανονισµοί διδασκαλίας και επίβλεψης πρέπει να περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκή υποστήριξη ανάλογης ποιότητας από ορισθέντα επιβλέποντα καθηγητή πανεπιστηµίου. 4. ιαδικασία επιλογής α) Προκήρυξη κενών θέσεων Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν διεθνώς τις διαθέσιµες θέσεις για νέους και πεπειραµένους ερευνητές στο πλαίσιο του έργου, ώστε να το πληροφορούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πιθανοί υποψήφιοι, χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα µέσα προβολής (Τύπος, αφίσες, ιστοσελίδες, διαδίκτυο, παροχή πληροφοριών σε συνέδρια, κ.λπ.). β) Κριτήρια επιλογής Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέγουν τους ερευνητές µε ανοικτές, διαφανείς, αµερόληπτες και δίκαιες διαδικασίες επιλογής βάσει: - των επιστηµονικών τους ικανοτήτων και της συνάφειας της ερευνητικής τους εµπειρίας µε το ερευνητικό πεδίο που ορίζεται στο παράρτηµα Ι, - της ικανότητάς τους να αναλάβουν τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης, - του αντίκτυπου που αναµένεται να έχει η προτεινόµενη κατάρτιση στη σταδιοδροµία των ερευνητών, - της συµµόρφωσής τους µε τα απαιτούµενα κριτήρια επιλεξιµότητας των ερευνητών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η επιλογή επισκεπτών επιστηµόνων πρέπει να αιτιολογείται µε γνώµονα τη µεταφορά γνώσεων και την ενίσχυση της επίβλεψης. γ) Ίσες ευκαιρίες 6

7 Σύµφωνα µε το άρθρο ΙII.2 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι δικαιούχοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη δίκαιη εκπροσώπηση των γυναικών, προωθώντας πραγµατικές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το στάδιο της επιλογής. Για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι επιζητούν και ενθαρρύνουν την υποψηφιότητα γυναικών στο πλαίσιο της προκήρυξης που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και εφαρµόζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου. ΙΙΙ. 4 - Σχέσεις του δικαιούχου µε τον ερευνητή 1. Η συµφωνία ορίζει, τηρουµένης της συµφωνίας επιχορήγησης, τους όρους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ερευνητή και του δικαιούχου στο πλαίσιο του έργου. Η συµφωνία επιχορήγησης συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων τροποποιήσεων, καθώς και το ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης, όπου απαιτείται, επισυνάπτονται στη συµφωνία. Η συµφωνία πρέπει να φυλάσσεται από τον δικαιούχο για τις ανάγκες του ελέγχου επί την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο II.21. Μετά τον διορισµό του ερευνητή και, οπωσδήποτε, πριν λήξει η προθεσµία του άρθρου ΙΙ.4 παράγραφος 1, οι δικαιούχοι διαβιβάζουν στην Επιτροπή, µέσω του συντονιστή, ενυπόγραφη δήλωση συµµόρφωσης της συµφωνίας µε την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης. Ο συντονιστής καταχωρίζει τον διορισµό και ενηµερώνει τον κατάλογο και την περιγραφή των κενών θέσεων, τηρώντας τη µορφή και τις διαδικασίες που ανακοινώνει η Επιτροπή. Με την επιφύλαξη συγκεκριµένων ζητηµάτων που ήδη διέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία, στη συµφωνία προσδιορίζονται ιδίως: α) το ονοµατεπώνυµο του/των επιστήµονα/-όνων που είναι επιφορτισµένος/-οι µε την επίβλεψη των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, καθώς και περιγραφή (περίληψη) των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν δεν απαιτείται ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης β) τα ποσά που ο ερευνητής δικαιούται να λάβει από τον δικαιούχο βάσει της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης και οι διακανονισµοί πληρωµής των ποσών που οφείλονται στον ερευνητή γ) η συµπληρωµατική συνεισφορά που ενδεχοµένως καταβάλλεται από τον δικαιούχο στον ερευνητή για τους σκοπούς του παρόντος έργου και οι διακανονισµοί πληρωµής του εν λόγω ποσού δ) οι ενδεχόµενες κρατήσεις, εφόσον υπάρχει νόµιµη αιτιολογία ε) ότι ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να εισπράττει, για τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο του έργου, άλλες αποδοχές εκτός αυτών που λαµβάνει από τον δικαιούχο σύµφωνα µε τα στοιχεία β) και γ) της παρούσας παραγράφου στ) προκειµένου για πληρωµές σε άλλο εθνικό νόµισµα πλην του ευρώ, οι χρησιµοποιούµενες τιµές µετατροπής και συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καθώς και οι ηµεροµηνίες και πηγές αναφοράς ζ) το εφαρµοστέο στη συµφωνία δίκαιο 7

8 η) η κοινωνική ασφάλιση που παρέχεται στον ερευνητή σύµφωνα µε το άρθρο III.2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) θ) οι διατάξεις σχετικά µε την κανονική και την αναρρωτική άδεια, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του δικαιούχου ι) ότι ο ερευνητής οφείλει να εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης, εκτός εάν υφίστανται δεόντως τεκµηριωµένοι λόγοι που συνδέονται µε την προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση ια) η περιγραφή και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, σε περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές είναι κατανεµηµένες σε χωριστές περιόδους ιβ) η συνολική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, η ηµεροµηνία διορισµού του ερευνητή και η θέση του από πλευράς καθεστώτος απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου ΙΙΙ.2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και του άρθρου ΙΙΙ.8 σηµείο 1 στοιχείο α) και ότι οι συνθήκες εργασίας είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που παρέχονται στους εντόπιους ερευνητές ανάλογης θέσης ιγ) ο/οι τόπος/-οι όπου θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης ιδ) ότι ο ερευνητής ενηµερώνει τον δικαιούχο, το συντοµότερο δυνατόν, για τις περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην εκτέλεση της συµφωνίας επιχορήγησης ή της συµφωνίας, όπως: - κατά περίπτωση, κάθε σηµαντική τροποποίηση του οικείου ατοµικού προγράµµατος επαγγελµατικής εξέλιξης, - κύηση ή ασθένεια που ενδέχεται να επηρεάσει άµεσα την εκτέλεση της συµφωνίας ιε) οι διακανονισµοί µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, όσον αφορά τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως την πρόσβαση σε προϋπάρχοντα στοιχεία, τη χρήση νέων στοιχείων, τη δηµοσιότητα και την εµπιστευτικότητα, υπό τον όρο ότι συµβιβάζονται µε τις διατάξεις των άρθρων II. 9, 12, και των άρθρων III. 6, 7, 9 και 10 ιστ) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να συµπληρώσει, να υπογράψει και να διαβιβάσει στον δικαιούχο τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και παρακολούθησης που αναφέρονται στα στοιχεία ια) και ιβ) του άρθρου III.2 παράγραφος 2 ιζ) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να ενηµερώνει τον δικαιούχο για τυχόν αλλαγή των στοιχείων του επί τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του έργου ιη) ότι ο ερευνητής θα αναγνωρίζει τη στήριξη εκ µέρους της Κοινότητας στο πλαίσιο δικτύου αρχικής κατάρτισης «Μαρία Κιουρί» σε κάθε σχετική δηµοσίευση σε έντυπα ή άλλα µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο III Οι διακανονισµοί πληρωµής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου βασίζονται στην αρχή των µηνιαίων πληρωµών των δεδουλευµένων, εκτός εάν αυτό αντίκειται στο εφαρµοστέο δίκαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω διακανονισµοί πρέπει να προβλέπουν 8

9 πληρωµές για τον ερευνητή από την αρχή του διορισµού του, καθώς και την καταβολή του συνόλου των ποσών που διατίθενται υπέρ του ερευνητή, το αργότερο κατά τη λήξη του έργου. ΙΙΙ. 5 Εκθέσεις και παραδοτέα Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου II.4, η κοινοπραξία υποβάλλει: - έκθεση υπό µορφή βάσης δεδοµένων, η οποία ενηµερώνεται ετησίως και είναι κατάλληλη για δηµοσίευση σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Η πρώτη έκθεση υπό µορφή βάσης δεδοµένων υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης του έργου - έκθεση ενδιάµεσης ανασκόπησης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στη συνεδρίαση ενδιάµεσης ανασκόπησης που προβλέπεται στο άρθρο III.2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. ΙΙΙ. 6 Εµπιστευτικότητα Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.9. ΙΙΙ. 7 ηµοσιότητα Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.12. ΜΕΡΟΣ B ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΙΙ. 8 - Επιλέξιµες δαπάνες του έργου Στη συµφωνία επιχορήγησης µπορούν να καταλογίζονται δαπάνες, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι διατάξεις του µέρους Β του παραρτήµατος ΙΙ. Ειδικότερα, οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου µπορούν να αποδοθούν από την Επιτροπή ως εξής: 1. Επιλέξιµες δαπάνες για τις δραστηριότητες των ερευνητών Στο παράρτηµα Ι καθορίζεται ένα κατ αποκοπή ποσό αποκλειστικά υπέρ των ερευνητών που διορίζονται στο πλαίσιο του έργου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ποσά αναφοράς που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασιών, ανεξάρτητα από τη συµπληρωµατική συνεισφορά που ενδεχοµένως καταβάλλεται από τον/τους οικείο/-ους δικαιούχο/-ους στους ερευνητές. Το εν λόγω κατ αποκοπή ποσό καθορίζεται µε βάση τον διορισµό των ερευνητών στο πλαίσιο του έργου υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης (σε περίπτωση µερικής απασχόλησης, τα επιδόµατα αναπροσαρµόζονται αναλόγως του χρόνου που έχει πραγµατικά αναλωθεί στο έργο) και κατανέµεται ως εξής: α) Μηνιαίο επίδοµα διαβίωσης Σε περίπτωση µακράς διαµονής ο δικαιούχος προσλαµβάνει τους νέους και τους πεπειραµένους ερευνητές, καθώς και τους επισκέπτες επιστήµονες µε σύµβαση εργασίας, 9

10 εκτός επαρκώς τεκµηριωµένων περιπτώσεων ή της περίπτωσης που οι εθνικοί κανονισµοί δεν παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Σε περίπτωση σύντοµης διαµονής, ο δικαιούχος µπορεί να επιλέξει να προσλάβει τον ερευνητή µε σύµβαση εργασίας ή µε πάγια υποτροφία. Τα ποσά αναφοράς για τους ερευνητές οι οποίοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεωτικές βάσει της εθνικής νοµοθεσίας κρατήσεις στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύναψη σύµβασης εργασίας, ο δικαιούχος προσλαµβάνει τον ερευνητή υπό καθεστώς που ισοδυναµεί µε πάγια υποτροφία, εφόσον αυτό συµβιβάζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα του δικαιούχου και εξασφαλίζει την κοινωνική ασφάλιση του ερευνητή τουλάχιστον µε τις παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14 ης Ιουνίου 1971, χωρίς όµως η ασφάλιση αυτή να καλύπτεται αναγκαστικά από το ποσό της υποτροφίας. Τα ισχύοντα µηνιαία επιδόµατα διαβίωσης καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών. β) Συµµετοχή στα έξοδα κινητικότητας, η οποία περιλαµβάνει: - Μηνιαίο επίδοµα κινητικότητας ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του ερευνητή κατά τον χρόνο της πρόσληψής του. Ο ερευνητής δικαιούται επίδοµα κινητικότητας εάν έχει προβεί σε διακρατική µετεγκατάσταση κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης ή εντός διαστήµατος κάτω των δώδεκα µηνών πριν από τον διορισµό του στο πλαίσιο του έργου. Τα ισχύοντα επιδόµατα κινητικότητας είναι τα προβλεπόµενα στο πρόγραµµα εργασιών για τις ακόλουθες κατηγορίες ερευνητών: i Ερευνητής µε οικογενειακά βάρη (γάµος ή ισοδύναµη σχέση που αναγνωρίζεται από το εφαρµοστέο δίκαιο βάσει του άρθρου ΙΙΙ.4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ή από το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας του ερευνητή) ή/και µε εξαρτώµενα τέκνα. i Ερευνητής χωρίς οικογενειακά βάρη. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη το κόστος ζωής και η µισθολογική διάρθρωση στη/στις χώρα/-ες όπου ο ερευνητής θα ασκήσει τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης, εφαρµόζονται στα προαναφερθέντα µηνιαία επιδόµατα διαβίωσης και κινητικότητας οι διορθωτικοί συντελεστές που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασιών. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει στις εν εξελίξει συµφωνίες επιχορήγησης αναθεωρήσεις των διορθωτικών συντελεστών που δηµοσιεύονται στο πρόγραµµα εργασιών, σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ίσης µε 10% ή µεγαλύτερης. Οι αναγκαίες οικονοµικές αναπροσαρµογές της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της τελικής πληρωµής. - Επιπλέον, ο ερευνητής που δικαιούται µηνιαίο επίδοµα κινητικότητας, λαµβάνει και επίδοµα µετακίνησης, το οποίο υπολογίζεται µε βάση την απόσταση µεταξύ του οικείου τόπου προέλευσης και των εγκαταστάσεων του δικαιούχου στις οποίες ασκεί τις δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης, για κάθε περίοδο 12 µηνών ή µικρότερη, εάν η τελευταία περίοδος είναι µικρότερη από 12 µήνες. Το πρώτο επίδοµα µετακίνησης πρέπει να καταβάλλεται κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και, στη συνέχεια, ετησίως. Τα ισχύοντα ποσά καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών και βασίζονται στη χιλιοµετρική απόσταση (σε ευθεία γραµµή) µεταξύ του τόπου προέλευσης και των εγκαταστάσεων του δικαιούχου. γ) Εφάπαξ επίδοµα διερεύνησης σταδιοδροµίας, εάν ο ερευνητής που έχει προσληφθεί για 10

11 αρχική κατάρτιση απασχοληθεί στις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης τουλάχιστον επί ένα έτος. Το ισχύον επίδοµα διερεύνησης σταδιοδροµίας καθορίζεται στο πρόγραµµα εργασιών. δ) Στο παράρτηµα Ι καθορίζεται συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν τη συµµετοχή των ερευνητών οι οποίοι έχουν προσληφθεί για αρχική κατάρτιση στο πλαίσιο του έργου. Το επίδοµα αυτό θα χορηγείται από τον δικαιούχο και θα χρησιµοποιείται για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή των ερευνητών στις δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης του έργου. Σε περίπτωση αναστολής της συµφωνίας λόγω γονικής άδειας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του δικαιούχου, να αναπροσαρµόσει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας υπέρ του ερευνητή, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Υπολογιζόµενη ανά µήνα, η συνεισφορά δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ της αποζηµίωσης που λαµβάνει ο ερευνητής δυνάµει της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο III.4 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) και του ποσού της συνεισφοράς που καθορίζεται στο άρθρο III.8 παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι δαπάνες για τις άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου µπορούν να αποδοθούν από την Επιτροπή ως εξής: 2. Επιλέξιµες δαπάνες για τις δραστηριότητες του δικαιούχου α) Στο παράρτηµα Ι προβλέπεται ένα κατ αποκοπή ποσό, σύµφωνα µε τα ποσά αναφοράς που καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών, για την κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων κατάρτισης και του συντονισµού µεταξύ των συµµετεχόντων. β) Στο παράρτηµα Ι προβλέπεται ένα κατ αποκοπή ποσό, σύµφωνα µε τα ποσά αναφοράς που καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών, για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων ανοικτών σε ερευνητές εκτός δικτύου. γ) Απόδοση δαπανών για δραστηριότητες διαχείρισης του έργου: το µέγιστο ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς που µπορεί να καταλογιστεί στο έργο είναι 7%. Στις περιπτώσεις που το δίκτυο αρχικής κατάρτισης περιλαµβάνει µόνο δύο δικαιούχους (αδελφοποίηση), το µέγιστο ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς που µπορεί να καταλογιστεί στο έργο είναι 3%. 3. Έµµεσες δαπάνες Για την κάλυψη των έµµεσων δαπανών του έργου είναι δυνατόν να καταλογιστεί στη συµφωνία επιχορήγησης κατ αποκοπή ποσοστό 10% των επιλέξιµων άµεσων δαπανών, εξαιρουµένων των επιλέξιµων άµεσων δαπανών υπεργολαβίας και των δαπανών για πόρους που διατίθενται από τρίτους και δεν χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2, απαγορεύονται οι µεταφορές κονδυλίων από τα επιδόµατα που προβλέπονται για τις δραστηριότητες του ερευνητή στα ποσά που διατίθενται για τις δραστηριότητες του δικαιούχου. 11

12 ΜΕΡΟΣ Γ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Παράρτηµα ΙΙΙ ΙΙΙ. 9 ικαιώµατα πρόσβασης Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων ΙΙ.30-ΙΙ.33, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει, ατελώς, δικαιώµατα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα και σε νέα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης. ΙΙΙ. 10 Ασυµβίβαστες ή περιοριστικές δεσµεύσεις Ο δικαιούχος που υποχρεούται να παραχωρήσει δικαιώµατα πρόσβασης ενηµερώνει τον ερευνητή, κατά περίπτωση και το συντοµότερο δυνατόν, σχετικά µε κάθε περιορισµό που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης. 12

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ares(2014)2316563 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα