Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας."

Transcript

1 HPS 845 2,4 GHZ Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας.

2 Universalσυναγερµός CANBUS Η Patrol Line παρουσιάζειτη νέα σειρά συναγερµών Can Bus, HPS 845, που µπορεί να διασυνδεθεί µε το αρχικό τηλεχειριστήριο του οχήµατος, µέσω του διαύλου CAN BUS (Controller Area Network). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση του συστήµατος, ενώπαρέχεικαιπερισσότερηασφάλεια. Το HPS 845 είναι µία αντικλεπτική συσκευή συµβατή µε ένα µεγάλο αριθµό οχηµάτων (βλέπε πίνακα λίστα συµβατότητας οχηµάτων). Ηεπιλογήτωνοχηµάτωνείναιπολύαπλουστευµένη, καθώςπραγµατοποιείταικατάτηνεγκατάσταση, µετηντοποθέτησηδύοεπιλογέων, τουςοποίουςδιαθέτειηνέααντικλεπτικήσυσκευή (βλέπε εικόνα) Βλέπεπίνακαλίστα συµβατότητας οχηµάτων ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ Η τοποθέτηση των επιλογέων τουhps 845 για το αυτοκίνητο είναι από το 2 έως τοf,η επιλογή 0 1 χρησιµοποιείται µόνο για την τοποθέτηση σε όχηµα που δεν διαθέτει σύστηµα CANBUS. Αυτό το προϊόν, µπορεί να δουλέψει (όπλιση/αφόπλιση) µε το τοαρχικότηλεχειριστήριοτουοχήµατος ή µπορεί να δεχτεί επίσης και έξτρα χειριστήρια (µέχρι 4) της PatrollineHPA947 (προαιρετικά). Με αυτός τον τρόπο, µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο χωρίς σύστηµα can-bus. ιάγραµµασυναρµολογίαςηps 845 Γιακάθεόχηµαπουπεριλαµβάνεταιστηλίστασυµβατότητας,δηµιουργείταιένασυγκεκριµένοφύλλοµεοδηγίεςεγκατάστασηςπουπαρουσιά ζειόλεςτιςαπαραίτητεςσυνδέσειςκαιτιςεικόνεςτηςεγκατάστασης. Τοακόλουθοδιάγραµµαπαρουσιάζειµίαγενικήδιαδικασίασύνδεσης του συναγερµού. [2]

3 [3]

4 Ρύθµισηευαισθησίαςκραδασµικού Οαισθητήραςκραδασµούείναιεργοστασιακάρυθµισµένοςέτσιώστενααποτρέπειτ υχόνψεύτικουςσυναγερµούς. Στηνπερίπτωσηπουαπαιτείταιρύθµισητηςευαισθησίας, περιστρέψτεδεξιόστροφατοκουµπίγιανααυξήσετετηνευαισθησίαήαριστερόστρ οφαγιανατηµειώσετε. Ρύθµισηαισθητήρακραδασµού ΡύθµισηευαισθησίαςRadar ΗPA-55 Ηευαισθησίαρυθµίζεταιαπότοκουµπίτηςυποµονάδας. Περιστρέψτεδεξιόστροφατοκουµπίγιανααυξήσετετηνευαισθησίακαιαριστερόσ τροφαγιανατηµειώσετε. Προειδοποίηση: µίαεσφαλµένηρύθµισηµπορείναπροκαλέσειψεύτικουςσυναγερµούς. Ρύθµισηευαισθησίας HPS-55 Τοποθέτησηαυτοτροφοδοτούµενηςσειρήνας Η σειρήνα πρέπει να τοποθετηθεί στον χώρο του κινητήρα και διαθέτει κλειδί έκτακτης ανάγκης. ιαθέτει επίσης ενσωµατωµένη µπαταρία και όπου επιτρέπει στην σειρήνα να βαράει ακόµα και αν κοπούν τα καλώδια τροφοδοσίας της. Άµα η σειρήνα τεθεί εκτός λειτουργίας από το κλειδί έκτακτης ανάγκης, ο συναγερµός θα λειτουργεί κανονικά αλλά δεν θα βαράει η σειρήνα. Τα φλας θα αναβοσβήνουν κανονικά και θα ενεργοποιηθεί το κόψιµο του κινητήρα αν αυτό είναι συνδεδεµένο.για να αποµονώσετε τελείως τον συναγερµό θα πρέπει να τον βάλετε σε κατάσταση VALET (βλέπε παράγραφο VALET). [4]

5 ΕκµάθησηχειριστηρίωνPatrolline Γιαναπραγµατοποιήσετετηνεκµάθησηχειριστηρίων PatrolLine, θαπρέπειοιεπιλογείςναείναιστιςθέσεις 0-1 γιααυτοκίνηταχωρίςσύστηµα can bus καιτοποθετηµέναανάλογαµετηνλίστασυµβατότηταςγιααυτοκίνηταπουδιαθέτουνσύστηµαcan BUS: Πατήστε το µπουτόν αντικλοπής 5 φορές, το LEDθα αναβοσβήνει γρήγορα - ΚατάτηνδιάρκειαπουτοLEDαναβοσβήνει, πατήστε ένα κουµπί από το χειριστήριο PATROLLINE - Ησωστήαποθήκευσηθαεπιβεβαιωθείαπόέναµπιπ της σειρήνας, µια γρήγορη αναλαµπή των φλας και το ledθα µείνειαναµµένο για 1 δευτερόλεπτο. ΓιανααποθηκεύσετεάλλοχειριστήριοPATROLLINE, µετά την πρώτη αποθήκευση, πατήστεδιαδοχικάτο µπουτόν του δεύτερου χειριστηρίου κτλ. Ανηδιαδικασίαξαναρχίσειαπότηναρχή, όλατααποθηκευµέναχειριστήριαθαδιαγραφούνκαι θα αποθηκευτούντανέα. Η διαδικασία εκµάθησης χειριστηρίων µπορεί να διακοπεί µετά από 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία αποθήκευση χειριστηρίου, από την αποθήκευση του 4 ου χειριστηρίου (µέγιστος αριθµός αποθήκευσης χειριστηρίων) ή αν ανοίξετε το διακόπτη µηχανής. Εκµάθησηµαγνητικών επαφών Οι µαγνητικές επαφές µπορούν να αποθηκευτούν σε δύο διαφορετικές περιοχές (ζώνες). Περιοχή 1 µαγνητικών επαφών(δεν µπορούν να εξαιρεθούν από τα χειριστήριαpatrolline) - Πατήστε το µπουτόν αντικλοπής 3 φορές, το LEDθα αναβοσβήνει γρήγορα - ΚατάτηνδιάρκειαπουτοLEDαναβοσβήνει, ενεργοποιήστε την µαγνητική επαφή - Ησωστήαποθήκευσηθαεπιβεβαιωθείαπόέναµπιπ της σειρήνας, µια γρήγορη αναλαµπή των φλας και το ledθα µείνει αναµµένο για 1 δευτερόλεπτο. Επαναλάβετε την διαδικασία για να αποθηκεύσετε περισσότερες µαγνητικές επαφές (µέχρι 24µαγνητικές επαφές στην περιοχή 1) Η διαδικασία εκµάθησης χειριστηρίων µπορεί να διακοπεί µετά από 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία αποθήκευση ή αν ανοίξετε το διακόπτη µηχανής. Περιοχή 2 µαγνητικών επαφών(µπορούν να εξαιρεθούν από τα χειριστήριαpatrolline) Αυτή η διαδικασία είναι ίδια µε αυτήν της περιοχής 1, αλλά αντί να πατήσετε το µπουτόν αντικλοπής 3 φορές, το πατάτε 4 Ο µέγιστος αριθµός µαγνητικών επαφών σε αυτήν την περιοχή είναι 8 [5]

6 Τοποθέτησηµαγνητικώνεπαφών 2,4GHz Μπορείτενατοποθετήσετετιςµαγνητικέςεπαφέςσεπόρτες, παράθυραήακόµακαισεγκαραζόπορτες. Τοποθετήστε τον ποµπό στο σταθερό σηµείο της πόρτας κτλ και τον µαγνήτη στον κινητό µερος, όπως φαινεται στο από κάτω σχέδιο. Προσοχή:οποµπόςδιαθέτεισύστηµααντικλοπής, πρέπεινατηρήσετετιςαποστάσειςπουαναγράφονταιστοσχέδιοαπόπάνω.ανοιαπόστασηµικρύνειήµεγαλώσειαπόαυτέςτότεοποµπόςθαενε ργοποιήσειτονσυναγερµό. Αυτόσηµαίνειότιθαέχετεψεύτικουςσυναγερµούς. Αντικατάστασηµπαταρίας: Ανοίξτετοκουτίτουποµπού, αφαιρέστετηνπλακέτα, αφαιρέστετηνπαλιάµπαταρίακαιβάλτετηνκαινούρια. Προσέξτετηνπολικότηταπουφαίνεταιστηνβάσητηςµπαταρίας. ΧρησιµοποιήστεµπαταρίαλιθίουτύπουCR2032. Η αντικατάσταση προτείνεται κάθε 2-3 χρόνια. [6]

7 Τεχνικά χαρακτηρίστηκα Τάση τροφοδοσίας 11V 16V Κύκλος συναγερµού < 30 sec. Κατανάλωση οπλισµένου συστήµατος 3,5 ma Μέγεθος κεντρικής µονάδας 85 x 50 x 25 Μέγιστο ρεύµα relay φλας 8A + 8A Βάρος 120 gr. Μέγιστο ρεύµα relay µπλοκαρίσµατος κινητήρα Έξοδος υποµονάδων 100 ma 8A Θερµοκρασία λειτουργίας -40 C / +85 C Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα [7] ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX

8 [8]

9 HPS 845 2,4 GHZ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας. [9]

10 Λειτουργία ORIGINAL χειριστηρίου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστε το κουµπί ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στο ORIGINAL τηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση του συναγερµού επιβεβαιώνεται από: 1 ήχο (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα) Φωτισµότηςλυχνίας LED στοταµπλό Ενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.). ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠατήστετοκουµπίΞΕΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣστοORIGINALτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου. Ηαπενεργοποίησητουσυναγερµούεπιβεβαιώνεταιαπό: 2 ήχους (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα). Σβήσιµοτηςλυχνίας LED στοταµπλό. Απενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.). Λειτουργία χειριστηρίου Patrolline (Προεραιτικά) Με το τηλεχειριστήριο PATROLLINE, είναι δυνατό να προσοµοιώσουν την ίδια αρχική λειτουργία τηλεχειριστηρίου µε ορισµένες επιπλέον λειτουργίες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 1 - Αφόπλιση συναγερµού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 2 - Αποκλεισµός σειρήνας (κοίτα στην σελίδα) - Πανικός (κοίτα στην σελίδα) - Σίγαση της σειρήνας κατά την διάρκεια συναγερµού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 3 - Όπλιση συναγερµού - ΑποκλεισµόςRADAR(κοίτα στην σελίδα) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστετο µπουτόν 3 από χειριστήριο PATROLLINE. Θα επιβεβαιωθεί από: 1 ήχο (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα) Φωτισµότηςλυχνίας LED στοταµπλό Κλείδωµα του αυτοκινήτου (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστετο µπουτόν 1 από χειριστήριο PATROLLINE. Θα επιβεβαιωθεί από: 2 ήχους (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα). Σβήσιµοτηςλυχνίας LED στοταµπλό. Ξεκλείδωµα του αυτοκινήτου (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar,ογκοµετρικόκ.λπ.). [10]

11 Ειδικές λειτουργίες χειριστηρίου Patrolline(προαιρετικά) Πατώντας ταυτόχρονα τα µπουτόνn 1 καιn 2, όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου,οι µαγνητικές επαφές της περιοχής 2 θα εξαιρεθούν από την εποπτεία του συναγερµού (κοιτάξτε το κεφάλαιο µε το προγραµµατισµό των µαγνητικών επαφών) Πατώντας ταυτόχρονα τα µπουτόν N 2 και N 3, όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου, θα εξαιρεθεί η λειτουργία του ενσωµατωµένου κραδασµικού Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το χειριστήριο PATROLLINE, ο συναγερµόςδίνει µια επιβεβαίωση, όπου υποδεικνύει ότι η συσκευηαναγνωρίστηκε και για να σταµατήσει την µετάδοση.ηεκποµπήτουχειριστηρίουpatrollineείναιαµφίδροµη. Το LED του χειριστηρίουpatrollineδείχνει µια ένδειξη κάθε φορά που πατάς ένα κουµπί από το χειριστήριο: - Σταθερό: η µετάδοσηείναι καλή,οποµπόςείναι αναγνωρισµένος - Αναβοσβήνει γρήγορα: η µετάδοσηδεν είναι καλή, πάρα πολύ µεγάληαπόσταση απότο συναγερµό (εκτός εµβέλειας) - Αναβοσβήνει αργά 4 φορές: Η µπαταρία είναι αποφορτισµένη. Ουδέτερος χρόνος και κατάσταση συναγερµού Μόλιςλήξειησηµατοδότησητηςενεργοποίησης, οσυναγερµόςπαραµένεισεκατάσταση "αδράνειας" για10 δευτερόλεπτα, χρόνοςκατάτονοποίοηλυχνία LED στοταµπλόανάβεισταθερά. Ότανηλυχνία LED αναβοσβήνει, υποδεικνύεταιότιτοσύστηµαπαρακολουθείτοόχηµακαιείναιέτοιµονασηµάνεισυναγερµό. Συναγερµός κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου Αν κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου, αισθανθεί ο συναγερµός κάποια ενόχληση, θα σας προειδοποιήσει αναβοσβήνοντας τα φλας. Ο αριθµόςτων αναβοσβησµάτων υποδηλώνει την αιτία της ενόχλησης. Βλέπε πίνακα µνηµών συναγερµού. Αν η ο συναγερµός δεχτεί από την ίδια αιτία φορές την ίδια ενόχληση τότε θα βαρέσει για έναν κύκλο (30 δευτερόλεπτα). Συναγερµός Σεπερίπτωσηαπόπειραςδιάρρηξης, τοσύστηµαεκπέµπειοπτικοακουστικόσήµα (ταφλαςαναβοσβήνουνκαιηχείηκόρναήησειρήνα, εάνυπάρχει, για 30 δευτερόλεπτα. Γιανασταµατήσετετοσυναγερµόχωρίςνατοναπενεργοποιήσετε, πατήστετοκουµπίκλει ΩΜΑΤΟΣστοORIGINALτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου ή το κουµπί Νο 2 του χειριστηρίου PATROLLINE. Γιανασταµατήσετετοσυναγερµόκαινατοναπενεργοποιήσετε, πατήστετοκουµπίξεκλει ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου ή το κουµπί Νο 1 του χειριστηρίου PATROLLINE. Λειτουργία πανικού Ενώ ο συναγερµόςείναιενεργοποιηµένος, 10 δευτερόλεπτα µετά την ενεργοποίηση, πατήστε το µπουτόν του ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE,ηκεντρικήµονάδαθαεκτελέσει1 κύκλοσυναγερµούδιάρκειαςπερίπου 30 δευτερολέπτων. [11]

12 ΓιανασταµατήσετετονκύκλοσυναγερµούπατήστεξανάτοµπουτόνΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. είτε τον πίνακα των προγραµµατιζόµενων λειτουργιών. Jamming function Ανοσυναγερµός, αντιληφτείκάποιαπαρεµβολήστηνεπικοινωνίατου, θαδώσειένακύκλοσυναγερµού. Μνήµηκατάστασης Εάνενώοσυναγερµόςείναιενεργοποιηµένος, απενεργοποιηθείµετηχρήσητουκλειδιούήαναποσυνδεθείαπότηνπλεξούδακαλωδίων, µετάτηναποκατάστασήτουθαθυµάταιτηντελευταίακατάστασηστηνοποίαβρισκόταν. Έτσιαποτρέπεταιοποιαδήποτεαπόπειραδολιοφθοράς. Αποµόνωση RADAR Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, πατώντας ξανά το ΚΛΕΙ ΩΜΑ από το εργοστασιακό χειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE, ενεργοποιείται η αποµόνωση των RADAR. O συναγερµός επαληθεύει την αποµόνωση των RADAR µε ένα αναβόσβησµα των φλας και 3 ακουστικά σήµατα. Αποµόνωση σειρήνας Μέσωτουκλειδιούανάφλεξηςείναιδυνατήηεµπλοκήτηςλειτουργίαςτηςκόρναςήτηςσειρήνας. Ότανοσυναγερµόςείναιαπενεργοποιηµένος (ανοικτόκεντρικόκλείδωµα), ενεργοποιήστεκαιαπενεργοποιήστετοκλειδί 3 φορέςκαιµέσασε 30 δευτερόλεπταπατήστετο ΚΛΕΙ ΩΜΑ από το γνήσιοτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINEγιανακλείσετετοκεντρικόκλείδωµατουοχήµατος. Απόαυτήντηστιγµήηκεντρικήµονάδαθασηµατοδοτήσειοποιαδήποτεαπόπειραδιάρρηξηςαναβοσβήνονταςµόνοταφλας. Μνήµησυναγερµού Εάνηκεντρικήµονάδακαταγράψειµίαήπερισσότερεςαιτίεςενεργοποίησηςτουσυναγερµού, αυτέςσηµατοδοτούνταικατάτηναπενεργοποίησηµέσωτηςλυχνίας LED. Γιαναεπαληθεύσετετοείδοςτουσυναγερµού, ελέγξτεπόσεςφορέςαναβόσβησεηλυχνία LED συµβουλευόµενοικαιτονακόλουθοπίνακα. ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΜΑ ΤΟΥ LED ΑΙΤΙΑ 1 ΆΝΟΙΓΜΑΤΗΣΠΌΡΤΑΣ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΌΚΛΕΊ ΩΜΑ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 3 ΆΝΟΙΓΜΑΤΟΥΚΑΠΌ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) [12]

13 4 ΆΝΟΙΓΜΑΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΆΖ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 5 ΑΠΌΠΕΙΡΑΑΝΆΦΛΕΞΗΣΚΙΝΗΤΉΡΑ 7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣΚΡΑ ΑΣΜΟΎ 8 ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣΕΠΙΠΛΈΟΝΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ (ΕΊΣΟ ΟΣΜΠΛΕΚΑΛΩ ΊΟΥ) 9 ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣΕΠΙΠΛΈΟΝΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ (ΕΊΣΟ ΟΣΜΠΛΕ/ΚΌΚΚΙΝΟΥΚΑΛΩ ΊΟΥ) 12 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣΕΠΑΦΕΣ 13 ΑΝΟΙΓΜΑΚΑΠΟ (ΟΧΙΜΕΣΩCAN-BUS) 14 GAS DETECTION 15 ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣΡΑ ΙΟΣΗΜΑΤΟΣ Προαιρετικές λειτουργίες χειριστηρίου PATROLLINE Αποκλεισµός σειρήνας Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, 10 δευτερόλεπτα,, πατώντας το Νο 2 µπουτόν από το χειριστήριο PATROLLINE, θα αποκλείσετε την λειτουργία της σειρήνας και σε περίπτωση συναγερµού θα αναβοσβήνουν µόνο τα φλας. Η αποµόνωση της σειρήνας θα επιβεβαιωθεί µε 4 αναβοσβησήµατατων φλας και 4 ακουστικά σήµατα. Αναφορά κατάστασης κεντρικού κλειδώµατος Με αυτήν την λειτουργία µπορείτε να δείτε αν το αυτοκίνητο σας είναι κλειδωµένο ή όχι. Πατήστε συγχρόνως τα κουµπιά Νο3 και Νο1 από το χειριστήριο PATROLLINE. Αν το αυτοκίνητο σας είναι κλειδωµένο, το Led του χειριστηρίου θα αναβοσβήσει µερικές φορές. Αν παραµείνει σβηστό, σηµαίνει του το αυτοκίνητο σας δεν είναι κλειδωµένο. Προσοχή. Αυτή η λειτουργία γίνεται µόνο αν το αυτοκίνητο το έχετε κλειδώσει από το χειριστήριο PATROLLINE. Αποφορτισµένηµπαταρία Αν κατά την διάρκεια που οπλίσετε ή αφοπλίσετε το αυτοκίνητο σας µε το χειριστήριο PATROLLINE δεν ακούσετε ηχητική επιβεβαίωση, τότε σηµαίνει ότι η µπαταρία του χειριστηρίου είναι αποφορτισµένη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο αν η επιλογή 7 είναι ενεργοποιηµένη. ( βλέπε πίνακα προγραµµατιζόµενων λειτουργιών) Αντικατάσταση µπαταρίας: Ανοίξτε το χειριστήριο, αφαιρέστε την παλιά µπαταρία και βάλτε την καινούρια. Προσέξτε την πολικότητα που φαίνεται στην βάση της µπαταρίας. Χρησιµοποιήστε µπαταρία λιθίου τύπου CR2032. Η αντικατάσταση προτείνεται κάθε 2-3 χρόνια. [13]

14 Αποµόνωση µαγνητικών επαφών περιοχής 2 Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, 10 δευτερόλεπτα,, πατώντας το Νο 1 και το Νο 2 µπουτόν ταυτόχρονα από το χειριστήριο PATROLLINE, θα αποκλείσετε τους ποµπούς της περιοχής 2. Από αυτήν την στιγµή, Αν ανοίξεικάποια µαγνητική επαφή ενός παραθύρου ή κάποιας πόρτας δεν θα δοθεί συναγερµός. Ο αποκλεισµός των ποµπών της περιοχής 2, θα επιβεβαιωθεί µε 5 αναβοσβησήµατατων φλας και 5 ακουστικά σήµατα. Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες Μπορείτε να τροποποιήσετε της λειτουργίες που φαίνονται στον από κάτω πίνακα. Με το σύστηµα αφοπλισµένο, πατήστε το µπουτόν της αντικλοπής, όσες φορές είναι ο αριθµός της προγραµµατιζόµενης λειτουργίας, που θέλετε να τροποποιήσετε. Ο προγραµµατισµός της επιλεγµένης λειτουργίας, επιβεβαιώνεται µε 1 µπιπ, 1 αναβόσβησµα των φλας και το LED θα µείνειαναµµένο για 1 δευτερόλεπτο.στις διπλές λειτουργίες (ON/OFF), κάνοντας τον προγραµµατισµό, αλλάζεις την κατάσταση τους στην αντίθετη. Για παράδειγµα αν είναι ONγίνεταιOFF και το αντίστροφο. Αριθµός πατηµάτωνµπουτόν αντικλοπής 3 Εκµάθηση µαγνητικών επαφών περιοχής 1 4 Εκµάθηση µαγνητικών επαφών περιοχής 1 5 Εκµάθηση χειριστηρίωνpatrolline 6 Επιλέξτε κόρνα ή σειρήνα (προεπιλογή κόρνα) [14] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 Ακουστικό σήµα κατά την όπλιση/αφόπλισηoff/on (προεπιλογή ON) 8 Επιλέξτε τον ήχο της σειρήνας από relay (if it is CAN BUS in the parameters) 9 Επιλέξτετοάναµµατωνφλάςαπόrelay (if it is CAN BUS or PLX in the parameters) 10 Αντικλοπή ON/OFF 11 Αντίπειρατεία ON/OFF 12 Επιλέξτε 30 δευτερόλεπτα/1δευτερόλεπτοπαλµούκλειδώµατος (προεπιλογή 1 δευτερόλεπτο) 13 Επιλέξτεµονό/διπλόπαλµόκλειδώµατος (προεπιλογή µονός) 14 Επιλέξτεµονό/διπλόπαλµόξεκλειδώµατος (προεπιλογή µονός) 15 Επιλέξτετοάναµµατωνφλάςκατάτηνόπλιση/αφόπλισηµετοχειριστήριοPATROLLINE, ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF)

15 16 ΕπανόπλισµαON/OFF(προεπιλογή OFF) 17 Αποκλεισµόςκραδασµικούµαζίµεέξοδουποµονάδων (από το ORIGINALχειριστήριο) 18 Πανικός ON/OFF (ΠροεπιλογήON) Bip for ultrasonic-comfort-siren-area 2 transmitter exclusion ON/OFF. (ΠροεπιλογήON) ιακοπτόµενη λειτουργία µπλοκαρίσµατος κινητήρα κατά την αντικλοπή-αντιπειρατείαon/off (ΠροεπιλογήON) 21 Σταθερή έξοδος συναγερµού (ΑΣΠΡΟ καλώδιο) ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF) 22 ιακοπτόµενη έξοδος συναγερµού (ΑΣΠΡΟ καλώδιο) ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF) 23 Jamming function ON/OFF (ΠροεπιλογήON) 28 έκτης συσκευώνon/off (ΠροεπιλογήON) 29 ιαγραφήχειριστηρίωνpatrolline 30 ιαγραφή µαγνητικών επαφών περιοχής 1 και 2 31 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Επανόπλισµα Μετά από 10 δευτερόλεπτα από την αφόπλιση, αν δεν ανοίξετε κάποια πόρτα ή το κλειδί της µηχανής, ο συναγερµός θα ξανά οπλίσει. Λειτουργία Valet Αυτή η λειτουργία θέτει τον συναγερµό σε κατάσταση αναµονής. Έτσι το όχηµα µπορεί να παραµείνει σε οποιοδήποτε κέντρο σέρβις χωρίς να αφήσετε το τηλεχειριστήριο. Ενεργοποίησητηςλειτουργίαςγιαυπηρεσίεςσυντήρησης, επισκευήςκαιστάθµευσηςτουοχήµατος: Χρησιµοποιώντας το κλειδί της µίζας συνθέστε τον κωδικό ξεκλειδώµατος (εργοστασιακή ρύθµιση 1-2-3) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής τότε η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές Απενεργοποίησητηςλειτουργίαςγιαυπηρεσίεςσυντήρησης, επισκευήςκαιστάθµευσηςτουοχήµατος: Χρησιµοποιώντας το κλειδί της µίζας συνθέστε τον κωδικό ξεκλειδώµατος (εργοστασιακή ρύθµιση 1-2-3) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής τότε η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα αποκατασταθούν όλες οι λειτουργίε ς του συστήµατος. Για να σας υπενθυµίσει ότι η λειτουργία υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και στάθµευσης του οχήµατος είναι ενεργή, η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές ανάπάσα στιγµή που θα προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το κλειδί της µίζας. [15]

16 Χρήση κωδικού PIN για απεµπλοκή Χρησιµοποιείται, όταν χάνεται το τηλεχειριστήριο ή δεν λειτουργεί πλέον, ενώ ο συναγερµός είναι ακόµα ενεργοποιηµένος. Ο κωδικός αποτελείται πάντα από 3 ψηφία (εργοστασιακή ρύθµιση: 1-2-3). Ο κωδικός αυτός πρέπει να συντίθεται (όταν ο συναγερµός είναι ενεργοποιηµένος) µέσω του κλειδιού της µίζας µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το πρώτο ψηφίο (π.χ. 1 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) Η λυχνία LED ανάβει σταθερά την ώρα που συντίθεται ο κωδικός pin Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το δεύτερο ψηφίο (π.χ. 2 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) 3. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το τρίτο ψηφίο (π.χ. 3 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, τοσύστηµατουσυναγερµούθααπενεργοποιηθείµετάτοτρίτοψηφίο. Καθ όλη την διάρκεια που σχηµατίζετε τον κωδικό απεµπλοκής, η σειρήνα ή η κόρνα του αυτοκινήτου συνεχίζει και χτυπάει. Τροποποίησητουκωδικούpinαπεµπλοκής Μπορείτε να τροποποιήσετε τον εργοστασιακά ρυθµισµένο κωδικό pin απεµπλοκής (1-2-3) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία, ενώ ο συναγερµός είναι απενεργοποιηµένος: 1. Μέσω του κλειδιού της µίζας συνθέστε τον παλιό µυστικό κωδικό όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. 2. Περιµένετε να ακουστούν γρήγοροι χαρακτηριστικοί ήχοι που θα επιβεβαιώσουν ότι ο παλιός κωδικός εµπλοκής είναι σωστός. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το πρώτο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Η λυχνία LED θα ανάβει σταθερά κατά τη σύνθεση του µυστικού κωδικού. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το δεύτερο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το τρίτο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει γρήγορα επιβεβαιώνοντας ότι ο νέος µυστικός κωδικός αντικατέστησε επιτυχώς τον παλιό. [16]

17 ΟΝΕΟΣΚΩ ΙΚΟΣ PIN ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕΚΑΙΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕΤΟΝΠΑΛΙΟ ΕΙΣΑΓΕΤΕΕ ΩΤΟΝΝΕΟΚΩ ΙΚΟ PIN Λειτουργία αντιπειρατείας Αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή σαν προεπιλογή. Αν ενεργοποιηθεί, λειτουργεί όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ON Χειρισµός λειτουργίας: Ενώ ο κινητήρας είναι ενεργοποιηµένος, ο οδηγός δέχεται επίθεση και του ζητείται από τον ληστή να κατεβεί από το αυτοκίνητο. Ο κλέφτης ανοίγει την πόρτα, µπαίνει µέσα στο αυτοκίνητο και κλείνει την πόρτα η λειτουργία αντιπειρατείας ξεκινάει αυτόµατα. ΤοLEDστο ταµπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, και από αυτήν την στιγµή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, πατώντας το µπουτόν της αντικλοπής, στα επόµενα 40 δευτερόλεπτα. Άµα το µπουτόν δεν πατηθεί, στο τέλος των 40 δευτερόλεπτα, η κεντρική µονάδα θα δώσει συναγερµό για 20 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η κεντρική µονάδα θα ενεργοποιήσει το σταδιακό µπλοκάρισµα του κινητήρα (αν είναι συνδεδεµένο) µε σκοπό να σταµατήσει το όχηµα µέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αντιπειρατείας µπορεί να σταµατήσει µόνο µε το πάτηµα του µπουτόν αντικλοπής. Με κανέναν άλλο τρόπο. Λειτουργία αντικλοπής Αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή σαν προεπιλογή. Αν ενεργοποιηθεί, λειτουργεί όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ON Χειρισµόςλειτουργίας: Αν γυρίσετε σε θέση ON το κλειδί του κινητήρα, ToLEDστο ταµπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, και από αυτήν την στιγµή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, πατώντας το µπουτόν της αντικλοπής, στα επόµενα 40 δευτερόλεπτα. Άµα το µπουτόν δεν πατηθεί, στο τέλος των 40 δευτερόλεπτα, η κεντρική µονάδα θα δώσει συναγερµό για 20 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η κεντρική µονάδα θα ενεργοποιήσει το σταδιακό µπλοκάρισµα του κινητήρα (αν είναι συνδεδεµένο) µε σκοπό να σταµατήσει το όχηµα µέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αντικλοπής µπορεί να σταµατήσει µόνο µε το πάτηµα του µπουτόν αντικλοπής. Με κανέναν άλλο τρόπο. [17]

18 Συντήρηση συναγερµού Οι συναγερµοί µας είναι έξυπνα και εκλεπτυσµένα συστήµατα. Η αξιοπιστίατους, αλλά και η διάρκεια ζωής τους µπορούν να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο, εάν ακολουθήσετε κάποιες από τις ακόλουθες προφυλάξεις: Καθαρισµός οχήµατος: αν καθαρίζετε το όχηµά σας µε πιεστικά συστήµατα (δέσµης νερού ή παρόµοια), προστατέψτε τη σειρήνα πριν να ξεκινήσετε τον καθαρισµό του οχήµατος. Η εγγύηση του συστήµατος θα ακυρωθεί αν εντοπιστεί νερό µέσα στο συναγερµό. Κύρια συντήρηση: Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται στα κέντρα σέρβις της PATROL LINE. Η επεξεργασία των συστηµάτων συναγερµού από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του συναγερµού, καθώς και την ασφάλεια του οχήµατός σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX [18]

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 840 NEW Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 841 Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Rev. 5 Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 841 Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση HPS 545 HPS 430 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση Ο HPS 430 είναι συναγερµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter&

Διαβάστε περισσότερα

HPS 447 HPS-447. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση

HPS 447 HPS-447. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση HPS 447 HPS-447 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση Ο HPS 447 είναι συναγερµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter&

Διαβάστε περισσότερα

HPS 709 R HPS 759 R Cyber

HPS 709 R HPS 759 R Cyber HPS 09 R HPS 9 R Cyber 12 VOLT 2 VOLT Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικα τις οδηγιες και κρατηστε τις για µελλοντικη χρήση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Στο εγχειρίδιο εξηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E 12 VOLT Ελληνικά / greek Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. Οδηγίες τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.nextsystems.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή οµαλά και σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (VERSION 4.2.1) Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα