Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας."

Transcript

1 HPS 845 2,4 GHZ Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας.

2 Universalσυναγερµός CANBUS Η Patrol Line παρουσιάζειτη νέα σειρά συναγερµών Can Bus, HPS 845, που µπορεί να διασυνδεθεί µε το αρχικό τηλεχειριστήριο του οχήµατος, µέσω του διαύλου CAN BUS (Controller Area Network). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση του συστήµατος, ενώπαρέχεικαιπερισσότερηασφάλεια. Το HPS 845 είναι µία αντικλεπτική συσκευή συµβατή µε ένα µεγάλο αριθµό οχηµάτων (βλέπε πίνακα λίστα συµβατότητας οχηµάτων). Ηεπιλογήτωνοχηµάτωνείναιπολύαπλουστευµένη, καθώςπραγµατοποιείταικατάτηνεγκατάσταση, µετηντοποθέτησηδύοεπιλογέων, τουςοποίουςδιαθέτειηνέααντικλεπτικήσυσκευή (βλέπε εικόνα) Βλέπεπίνακαλίστα συµβατότητας οχηµάτων ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ Η τοποθέτηση των επιλογέων τουhps 845 για το αυτοκίνητο είναι από το 2 έως τοf,η επιλογή 0 1 χρησιµοποιείται µόνο για την τοποθέτηση σε όχηµα που δεν διαθέτει σύστηµα CANBUS. Αυτό το προϊόν, µπορεί να δουλέψει (όπλιση/αφόπλιση) µε το τοαρχικότηλεχειριστήριοτουοχήµατος ή µπορεί να δεχτεί επίσης και έξτρα χειριστήρια (µέχρι 4) της PatrollineHPA947 (προαιρετικά). Με αυτός τον τρόπο, µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο χωρίς σύστηµα can-bus. ιάγραµµασυναρµολογίαςηps 845 Γιακάθεόχηµαπουπεριλαµβάνεταιστηλίστασυµβατότητας,δηµιουργείταιένασυγκεκριµένοφύλλοµεοδηγίεςεγκατάστασηςπουπαρουσιά ζειόλεςτιςαπαραίτητεςσυνδέσειςκαιτιςεικόνεςτηςεγκατάστασης. Τοακόλουθοδιάγραµµαπαρουσιάζειµίαγενικήδιαδικασίασύνδεσης του συναγερµού. [2]

3 [3]

4 Ρύθµισηευαισθησίαςκραδασµικού Οαισθητήραςκραδασµούείναιεργοστασιακάρυθµισµένοςέτσιώστενααποτρέπειτ υχόνψεύτικουςσυναγερµούς. Στηνπερίπτωσηπουαπαιτείταιρύθµισητηςευαισθησίας, περιστρέψτεδεξιόστροφατοκουµπίγιανααυξήσετετηνευαισθησίαήαριστερόστρ οφαγιανατηµειώσετε. Ρύθµισηαισθητήρακραδασµού ΡύθµισηευαισθησίαςRadar ΗPA-55 Ηευαισθησίαρυθµίζεταιαπότοκουµπίτηςυποµονάδας. Περιστρέψτεδεξιόστροφατοκουµπίγιανααυξήσετετηνευαισθησίακαιαριστερόσ τροφαγιανατηµειώσετε. Προειδοποίηση: µίαεσφαλµένηρύθµισηµπορείναπροκαλέσειψεύτικουςσυναγερµούς. Ρύθµισηευαισθησίας HPS-55 Τοποθέτησηαυτοτροφοδοτούµενηςσειρήνας Η σειρήνα πρέπει να τοποθετηθεί στον χώρο του κινητήρα και διαθέτει κλειδί έκτακτης ανάγκης. ιαθέτει επίσης ενσωµατωµένη µπαταρία και όπου επιτρέπει στην σειρήνα να βαράει ακόµα και αν κοπούν τα καλώδια τροφοδοσίας της. Άµα η σειρήνα τεθεί εκτός λειτουργίας από το κλειδί έκτακτης ανάγκης, ο συναγερµός θα λειτουργεί κανονικά αλλά δεν θα βαράει η σειρήνα. Τα φλας θα αναβοσβήνουν κανονικά και θα ενεργοποιηθεί το κόψιµο του κινητήρα αν αυτό είναι συνδεδεµένο.για να αποµονώσετε τελείως τον συναγερµό θα πρέπει να τον βάλετε σε κατάσταση VALET (βλέπε παράγραφο VALET). [4]

5 ΕκµάθησηχειριστηρίωνPatrolline Γιαναπραγµατοποιήσετετηνεκµάθησηχειριστηρίων PatrolLine, θαπρέπειοιεπιλογείςναείναιστιςθέσεις 0-1 γιααυτοκίνηταχωρίςσύστηµα can bus καιτοποθετηµέναανάλογαµετηνλίστασυµβατότηταςγιααυτοκίνηταπουδιαθέτουνσύστηµαcan BUS: Πατήστε το µπουτόν αντικλοπής 5 φορές, το LEDθα αναβοσβήνει γρήγορα - ΚατάτηνδιάρκειαπουτοLEDαναβοσβήνει, πατήστε ένα κουµπί από το χειριστήριο PATROLLINE - Ησωστήαποθήκευσηθαεπιβεβαιωθείαπόέναµπιπ της σειρήνας, µια γρήγορη αναλαµπή των φλας και το ledθα µείνειαναµµένο για 1 δευτερόλεπτο. ΓιανααποθηκεύσετεάλλοχειριστήριοPATROLLINE, µετά την πρώτη αποθήκευση, πατήστεδιαδοχικάτο µπουτόν του δεύτερου χειριστηρίου κτλ. Ανηδιαδικασίαξαναρχίσειαπότηναρχή, όλατααποθηκευµέναχειριστήριαθαδιαγραφούνκαι θα αποθηκευτούντανέα. Η διαδικασία εκµάθησης χειριστηρίων µπορεί να διακοπεί µετά από 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία αποθήκευση χειριστηρίου, από την αποθήκευση του 4 ου χειριστηρίου (µέγιστος αριθµός αποθήκευσης χειριστηρίων) ή αν ανοίξετε το διακόπτη µηχανής. Εκµάθησηµαγνητικών επαφών Οι µαγνητικές επαφές µπορούν να αποθηκευτούν σε δύο διαφορετικές περιοχές (ζώνες). Περιοχή 1 µαγνητικών επαφών(δεν µπορούν να εξαιρεθούν από τα χειριστήριαpatrolline) - Πατήστε το µπουτόν αντικλοπής 3 φορές, το LEDθα αναβοσβήνει γρήγορα - ΚατάτηνδιάρκειαπουτοLEDαναβοσβήνει, ενεργοποιήστε την µαγνητική επαφή - Ησωστήαποθήκευσηθαεπιβεβαιωθείαπόέναµπιπ της σειρήνας, µια γρήγορη αναλαµπή των φλας και το ledθα µείνει αναµµένο για 1 δευτερόλεπτο. Επαναλάβετε την διαδικασία για να αποθηκεύσετε περισσότερες µαγνητικές επαφές (µέχρι 24µαγνητικές επαφές στην περιοχή 1) Η διαδικασία εκµάθησης χειριστηρίων µπορεί να διακοπεί µετά από 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία αποθήκευση ή αν ανοίξετε το διακόπτη µηχανής. Περιοχή 2 µαγνητικών επαφών(µπορούν να εξαιρεθούν από τα χειριστήριαpatrolline) Αυτή η διαδικασία είναι ίδια µε αυτήν της περιοχής 1, αλλά αντί να πατήσετε το µπουτόν αντικλοπής 3 φορές, το πατάτε 4 Ο µέγιστος αριθµός µαγνητικών επαφών σε αυτήν την περιοχή είναι 8 [5]

6 Τοποθέτησηµαγνητικώνεπαφών 2,4GHz Μπορείτενατοποθετήσετετιςµαγνητικέςεπαφέςσεπόρτες, παράθυραήακόµακαισεγκαραζόπορτες. Τοποθετήστε τον ποµπό στο σταθερό σηµείο της πόρτας κτλ και τον µαγνήτη στον κινητό µερος, όπως φαινεται στο από κάτω σχέδιο. Προσοχή:οποµπόςδιαθέτεισύστηµααντικλοπής, πρέπεινατηρήσετετιςαποστάσειςπουαναγράφονταιστοσχέδιοαπόπάνω.ανοιαπόστασηµικρύνειήµεγαλώσειαπόαυτέςτότεοποµπόςθαενε ργοποιήσειτονσυναγερµό. Αυτόσηµαίνειότιθαέχετεψεύτικουςσυναγερµούς. Αντικατάστασηµπαταρίας: Ανοίξτετοκουτίτουποµπού, αφαιρέστετηνπλακέτα, αφαιρέστετηνπαλιάµπαταρίακαιβάλτετηνκαινούρια. Προσέξτετηνπολικότηταπουφαίνεταιστηνβάσητηςµπαταρίας. ΧρησιµοποιήστεµπαταρίαλιθίουτύπουCR2032. Η αντικατάσταση προτείνεται κάθε 2-3 χρόνια. [6]

7 Τεχνικά χαρακτηρίστηκα Τάση τροφοδοσίας 11V 16V Κύκλος συναγερµού < 30 sec. Κατανάλωση οπλισµένου συστήµατος 3,5 ma Μέγεθος κεντρικής µονάδας 85 x 50 x 25 Μέγιστο ρεύµα relay φλας 8A + 8A Βάρος 120 gr. Μέγιστο ρεύµα relay µπλοκαρίσµατος κινητήρα Έξοδος υποµονάδων 100 ma 8A Θερµοκρασία λειτουργίας -40 C / +85 C Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα [7] ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX

8 [8]

9 HPS 845 2,4 GHZ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σαςευχαριστούµεπουεπιλέξατεένααπόταπροϊόνταµας. [9]

10 Λειτουργία ORIGINAL χειριστηρίου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστε το κουµπί ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στο ORIGINAL τηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση του συναγερµού επιβεβαιώνεται από: 1 ήχο (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα) Φωτισµότηςλυχνίας LED στοταµπλό Ενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.). ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠατήστετοκουµπίΞΕΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣστοORIGINALτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου. Ηαπενεργοποίησητουσυναγερµούεπιβεβαιώνεταιαπό: 2 ήχους (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα). Σβήσιµοτηςλυχνίας LED στοταµπλό. Απενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.). Λειτουργία χειριστηρίου Patrolline (Προεραιτικά) Με το τηλεχειριστήριο PATROLLINE, είναι δυνατό να προσοµοιώσουν την ίδια αρχική λειτουργία τηλεχειριστηρίου µε ορισµένες επιπλέον λειτουργίες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 1 - Αφόπλιση συναγερµού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 2 - Αποκλεισµός σειρήνας (κοίτα στην σελίδα) - Πανικός (κοίτα στην σελίδα) - Σίγαση της σειρήνας κατά την διάρκεια συναγερµού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΟ 3 - Όπλιση συναγερµού - ΑποκλεισµόςRADAR(κοίτα στην σελίδα) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστετο µπουτόν 3 από χειριστήριο PATROLLINE. Θα επιβεβαιωθεί από: 1 ήχο (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα) Φωτισµότηςλυχνίας LED στοταµπλό Κλείδωµα του αυτοκινήτου (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Ενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar, ογκοµετρικόκ.λπ.) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατήστετο µπουτόν 1 από χειριστήριο PATROLLINE. Θα επιβεβαιωθεί από: 2 ήχους (ανυπάρχεισειρήνα ή κόρνα). Σβήσιµοτηςλυχνίας LED στοταµπλό. Ξεκλείδωµα του αυτοκινήτου (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητουµπλοκαρίσµατος τουκινητήρα (εάνέχει συνδεθεί) Απενεργοποίησητηςεξόδουυποµονάδων (πλακέτεςανύψωσηςπαραθύρων, radar,ογκοµετρικόκ.λπ.). [10]

11 Ειδικές λειτουργίες χειριστηρίου Patrolline(προαιρετικά) Πατώντας ταυτόχρονα τα µπουτόνn 1 καιn 2, όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου,οι µαγνητικές επαφές της περιοχής 2 θα εξαιρεθούν από την εποπτεία του συναγερµού (κοιτάξτε το κεφάλαιο µε το προγραµµατισµό των µαγνητικών επαφών) Πατώντας ταυτόχρονα τα µπουτόν N 2 και N 3, όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου, θα εξαιρεθεί η λειτουργία του ενσωµατωµένου κραδασµικού Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το χειριστήριο PATROLLINE, ο συναγερµόςδίνει µια επιβεβαίωση, όπου υποδεικνύει ότι η συσκευηαναγνωρίστηκε και για να σταµατήσει την µετάδοση.ηεκποµπήτουχειριστηρίουpatrollineείναιαµφίδροµη. Το LED του χειριστηρίουpatrollineδείχνει µια ένδειξη κάθε φορά που πατάς ένα κουµπί από το χειριστήριο: - Σταθερό: η µετάδοσηείναι καλή,οποµπόςείναι αναγνωρισµένος - Αναβοσβήνει γρήγορα: η µετάδοσηδεν είναι καλή, πάρα πολύ µεγάληαπόσταση απότο συναγερµό (εκτός εµβέλειας) - Αναβοσβήνει αργά 4 φορές: Η µπαταρία είναι αποφορτισµένη. Ουδέτερος χρόνος και κατάσταση συναγερµού Μόλιςλήξειησηµατοδότησητηςενεργοποίησης, οσυναγερµόςπαραµένεισεκατάσταση "αδράνειας" για10 δευτερόλεπτα, χρόνοςκατάτονοποίοηλυχνία LED στοταµπλόανάβεισταθερά. Ότανηλυχνία LED αναβοσβήνει, υποδεικνύεταιότιτοσύστηµαπαρακολουθείτοόχηµακαιείναιέτοιµονασηµάνεισυναγερµό. Συναγερµός κατά την διάρκεια του ουδέτερου χρόνου Αν κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου, αισθανθεί ο συναγερµός κάποια ενόχληση, θα σας προειδοποιήσει αναβοσβήνοντας τα φλας. Ο αριθµόςτων αναβοσβησµάτων υποδηλώνει την αιτία της ενόχλησης. Βλέπε πίνακα µνηµών συναγερµού. Αν η ο συναγερµός δεχτεί από την ίδια αιτία φορές την ίδια ενόχληση τότε θα βαρέσει για έναν κύκλο (30 δευτερόλεπτα). Συναγερµός Σεπερίπτωσηαπόπειραςδιάρρηξης, τοσύστηµαεκπέµπειοπτικοακουστικόσήµα (ταφλαςαναβοσβήνουνκαιηχείηκόρναήησειρήνα, εάνυπάρχει, για 30 δευτερόλεπτα. Γιανασταµατήσετετοσυναγερµόχωρίςνατοναπενεργοποιήσετε, πατήστετοκουµπίκλει ΩΜΑΤΟΣστοORIGINALτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου ή το κουµπί Νο 2 του χειριστηρίου PATROLLINE. Γιανασταµατήσετετοσυναγερµόκαινατοναπενεργοποιήσετε, πατήστετοκουµπίξεκλει ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου ή το κουµπί Νο 1 του χειριστηρίου PATROLLINE. Λειτουργία πανικού Ενώ ο συναγερµόςείναιενεργοποιηµένος, 10 δευτερόλεπτα µετά την ενεργοποίηση, πατήστε το µπουτόν του ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE,ηκεντρικήµονάδαθαεκτελέσει1 κύκλοσυναγερµούδιάρκειαςπερίπου 30 δευτερολέπτων. [11]

12 ΓιανασταµατήσετετονκύκλοσυναγερµούπατήστεξανάτοµπουτόνΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ στοoriginalτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. είτε τον πίνακα των προγραµµατιζόµενων λειτουργιών. Jamming function Ανοσυναγερµός, αντιληφτείκάποιαπαρεµβολήστηνεπικοινωνίατου, θαδώσειένακύκλοσυναγερµού. Μνήµηκατάστασης Εάνενώοσυναγερµόςείναιενεργοποιηµένος, απενεργοποιηθείµετηχρήσητουκλειδιούήαναποσυνδεθείαπότηνπλεξούδακαλωδίων, µετάτηναποκατάστασήτουθαθυµάταιτηντελευταίακατάστασηστηνοποίαβρισκόταν. Έτσιαποτρέπεταιοποιαδήποτεαπόπειραδολιοφθοράς. Αποµόνωση RADAR Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, πατώντας ξανά το ΚΛΕΙ ΩΜΑ από το εργοστασιακό χειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINE, ενεργοποιείται η αποµόνωση των RADAR. O συναγερµός επαληθεύει την αποµόνωση των RADAR µε ένα αναβόσβησµα των φλας και 3 ακουστικά σήµατα. Αποµόνωση σειρήνας Μέσωτουκλειδιούανάφλεξηςείναιδυνατήηεµπλοκήτηςλειτουργίαςτηςκόρναςήτηςσειρήνας. Ότανοσυναγερµόςείναιαπενεργοποιηµένος (ανοικτόκεντρικόκλείδωµα), ενεργοποιήστεκαιαπενεργοποιήστετοκλειδί 3 φορέςκαιµέσασε 30 δευτερόλεπταπατήστετο ΚΛΕΙ ΩΜΑ από το γνήσιοτηλεχειριστήριο ή από το χειριστήριο PATROLLINEγιανακλείσετετοκεντρικόκλείδωµατουοχήµατος. Απόαυτήντηστιγµήηκεντρικήµονάδαθασηµατοδοτήσειοποιαδήποτεαπόπειραδιάρρηξηςαναβοσβήνονταςµόνοταφλας. Μνήµησυναγερµού Εάνηκεντρικήµονάδακαταγράψειµίαήπερισσότερεςαιτίεςενεργοποίησηςτουσυναγερµού, αυτέςσηµατοδοτούνταικατάτηναπενεργοποίησηµέσωτηςλυχνίας LED. Γιαναεπαληθεύσετετοείδοςτουσυναγερµού, ελέγξτεπόσεςφορέςαναβόσβησεηλυχνία LED συµβουλευόµενοικαιτονακόλουθοπίνακα. ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΜΑ ΤΟΥ LED ΑΙΤΙΑ 1 ΆΝΟΙΓΜΑΤΗΣΠΌΡΤΑΣ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΌΚΛΕΊ ΩΜΑ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 3 ΆΝΟΙΓΜΑΤΟΥΚΑΠΌ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) [12]

13 4 ΆΝΟΙΓΜΑΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΆΖ (ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΊΤΑΙΑΠΌΤΟ CAN-BUS) 5 ΑΠΌΠΕΙΡΑΑΝΆΦΛΕΞΗΣΚΙΝΗΤΉΡΑ 7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣΚΡΑ ΑΣΜΟΎ 8 ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣΕΠΙΠΛΈΟΝΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ (ΕΊΣΟ ΟΣΜΠΛΕΚΑΛΩ ΊΟΥ) 9 ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣΕΠΙΠΛΈΟΝΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ (ΕΊΣΟ ΟΣΜΠΛΕ/ΚΌΚΚΙΝΟΥΚΑΛΩ ΊΟΥ) 12 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣΕΠΑΦΕΣ 13 ΑΝΟΙΓΜΑΚΑΠΟ (ΟΧΙΜΕΣΩCAN-BUS) 14 GAS DETECTION 15 ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣΡΑ ΙΟΣΗΜΑΤΟΣ Προαιρετικές λειτουργίες χειριστηρίου PATROLLINE Αποκλεισµός σειρήνας Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, 10 δευτερόλεπτα,, πατώντας το Νο 2 µπουτόν από το χειριστήριο PATROLLINE, θα αποκλείσετε την λειτουργία της σειρήνας και σε περίπτωση συναγερµού θα αναβοσβήνουν µόνο τα φλας. Η αποµόνωση της σειρήνας θα επιβεβαιωθεί µε 4 αναβοσβησήµατατων φλας και 4 ακουστικά σήµατα. Αναφορά κατάστασης κεντρικού κλειδώµατος Με αυτήν την λειτουργία µπορείτε να δείτε αν το αυτοκίνητο σας είναι κλειδωµένο ή όχι. Πατήστε συγχρόνως τα κουµπιά Νο3 και Νο1 από το χειριστήριο PATROLLINE. Αν το αυτοκίνητο σας είναι κλειδωµένο, το Led του χειριστηρίου θα αναβοσβήσει µερικές φορές. Αν παραµείνει σβηστό, σηµαίνει του το αυτοκίνητο σας δεν είναι κλειδωµένο. Προσοχή. Αυτή η λειτουργία γίνεται µόνο αν το αυτοκίνητο το έχετε κλειδώσει από το χειριστήριο PATROLLINE. Αποφορτισµένηµπαταρία Αν κατά την διάρκεια που οπλίσετε ή αφοπλίσετε το αυτοκίνητο σας µε το χειριστήριο PATROLLINE δεν ακούσετε ηχητική επιβεβαίωση, τότε σηµαίνει ότι η µπαταρία του χειριστηρίου είναι αποφορτισµένη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο αν η επιλογή 7 είναι ενεργοποιηµένη. ( βλέπε πίνακα προγραµµατιζόµενων λειτουργιών) Αντικατάσταση µπαταρίας: Ανοίξτε το χειριστήριο, αφαιρέστε την παλιά µπαταρία και βάλτε την καινούρια. Προσέξτε την πολικότητα που φαίνεται στην βάση της µπαταρίας. Χρησιµοποιήστε µπαταρία λιθίου τύπου CR2032. Η αντικατάσταση προτείνεται κάθε 2-3 χρόνια. [13]

14 Αποµόνωση µαγνητικών επαφών περιοχής 2 Μετά την όπλιση του συναγερµού και κατά την διάρκεια του ουδετέρου χρόνου έλεγχου του συστήµατος, 10 δευτερόλεπτα,, πατώντας το Νο 1 και το Νο 2 µπουτόν ταυτόχρονα από το χειριστήριο PATROLLINE, θα αποκλείσετε τους ποµπούς της περιοχής 2. Από αυτήν την στιγµή, Αν ανοίξεικάποια µαγνητική επαφή ενός παραθύρου ή κάποιας πόρτας δεν θα δοθεί συναγερµός. Ο αποκλεισµός των ποµπών της περιοχής 2, θα επιβεβαιωθεί µε 5 αναβοσβησήµατατων φλας και 5 ακουστικά σήµατα. Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες Μπορείτε να τροποποιήσετε της λειτουργίες που φαίνονται στον από κάτω πίνακα. Με το σύστηµα αφοπλισµένο, πατήστε το µπουτόν της αντικλοπής, όσες φορές είναι ο αριθµός της προγραµµατιζόµενης λειτουργίας, που θέλετε να τροποποιήσετε. Ο προγραµµατισµός της επιλεγµένης λειτουργίας, επιβεβαιώνεται µε 1 µπιπ, 1 αναβόσβησµα των φλας και το LED θα µείνειαναµµένο για 1 δευτερόλεπτο.στις διπλές λειτουργίες (ON/OFF), κάνοντας τον προγραµµατισµό, αλλάζεις την κατάσταση τους στην αντίθετη. Για παράδειγµα αν είναι ONγίνεταιOFF και το αντίστροφο. Αριθµός πατηµάτωνµπουτόν αντικλοπής 3 Εκµάθηση µαγνητικών επαφών περιοχής 1 4 Εκµάθηση µαγνητικών επαφών περιοχής 1 5 Εκµάθηση χειριστηρίωνpatrolline 6 Επιλέξτε κόρνα ή σειρήνα (προεπιλογή κόρνα) [14] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 Ακουστικό σήµα κατά την όπλιση/αφόπλισηoff/on (προεπιλογή ON) 8 Επιλέξτε τον ήχο της σειρήνας από relay (if it is CAN BUS in the parameters) 9 Επιλέξτετοάναµµατωνφλάςαπόrelay (if it is CAN BUS or PLX in the parameters) 10 Αντικλοπή ON/OFF 11 Αντίπειρατεία ON/OFF 12 Επιλέξτε 30 δευτερόλεπτα/1δευτερόλεπτοπαλµούκλειδώµατος (προεπιλογή 1 δευτερόλεπτο) 13 Επιλέξτεµονό/διπλόπαλµόκλειδώµατος (προεπιλογή µονός) 14 Επιλέξτεµονό/διπλόπαλµόξεκλειδώµατος (προεπιλογή µονός) 15 Επιλέξτετοάναµµατωνφλάςκατάτηνόπλιση/αφόπλισηµετοχειριστήριοPATROLLINE, ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF)

15 16 ΕπανόπλισµαON/OFF(προεπιλογή OFF) 17 Αποκλεισµόςκραδασµικούµαζίµεέξοδουποµονάδων (από το ORIGINALχειριστήριο) 18 Πανικός ON/OFF (ΠροεπιλογήON) Bip for ultrasonic-comfort-siren-area 2 transmitter exclusion ON/OFF. (ΠροεπιλογήON) ιακοπτόµενη λειτουργία µπλοκαρίσµατος κινητήρα κατά την αντικλοπή-αντιπειρατείαon/off (ΠροεπιλογήON) 21 Σταθερή έξοδος συναγερµού (ΑΣΠΡΟ καλώδιο) ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF) 22 ιακοπτόµενη έξοδος συναγερµού (ΑΣΠΡΟ καλώδιο) ON/OFF (ΠροεπιλογήOFF) 23 Jamming function ON/OFF (ΠροεπιλογήON) 28 έκτης συσκευώνon/off (ΠροεπιλογήON) 29 ιαγραφήχειριστηρίωνpatrolline 30 ιαγραφή µαγνητικών επαφών περιοχής 1 και 2 31 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Επανόπλισµα Μετά από 10 δευτερόλεπτα από την αφόπλιση, αν δεν ανοίξετε κάποια πόρτα ή το κλειδί της µηχανής, ο συναγερµός θα ξανά οπλίσει. Λειτουργία Valet Αυτή η λειτουργία θέτει τον συναγερµό σε κατάσταση αναµονής. Έτσι το όχηµα µπορεί να παραµείνει σε οποιοδήποτε κέντρο σέρβις χωρίς να αφήσετε το τηλεχειριστήριο. Ενεργοποίησητηςλειτουργίαςγιαυπηρεσίεςσυντήρησης, επισκευήςκαιστάθµευσηςτουοχήµατος: Χρησιµοποιώντας το κλειδί της µίζας συνθέστε τον κωδικό ξεκλειδώµατος (εργοστασιακή ρύθµιση 1-2-3) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής τότε η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές Απενεργοποίησητηςλειτουργίαςγιαυπηρεσίεςσυντήρησης, επισκευήςκαιστάθµευσηςτουοχήµατος: Χρησιµοποιώντας το κλειδί της µίζας συνθέστε τον κωδικό ξεκλειδώµατος (εργοστασιακή ρύθµιση 1-2-3) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής τότε η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα αποκατασταθούν όλες οι λειτουργίε ς του συστήµατος. Για να σας υπενθυµίσει ότι η λειτουργία υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και στάθµευσης του οχήµατος είναι ενεργή, η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει δύο φορές ανάπάσα στιγµή που θα προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το κλειδί της µίζας. [15]

16 Χρήση κωδικού PIN για απεµπλοκή Χρησιµοποιείται, όταν χάνεται το τηλεχειριστήριο ή δεν λειτουργεί πλέον, ενώ ο συναγερµός είναι ακόµα ενεργοποιηµένος. Ο κωδικός αποτελείται πάντα από 3 ψηφία (εργοστασιακή ρύθµιση: 1-2-3). Ο κωδικός αυτός πρέπει να συντίθεται (όταν ο συναγερµός είναι ενεργοποιηµένος) µέσω του κλειδιού της µίζας µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το πρώτο ψηφίο (π.χ. 1 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) Η λυχνία LED ανάβει σταθερά την ώρα που συντίθεται ο κωδικός pin Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το δεύτερο ψηφίο (π.χ. 2 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) 3. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το τρίτο ψηφίο (π.χ. 3 στην περίπτωση της εργοστασιακής ρύθµισης) Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, τοσύστηµατουσυναγερµούθααπενεργοποιηθείµετάτοτρίτοψηφίο. Καθ όλη την διάρκεια που σχηµατίζετε τον κωδικό απεµπλοκής, η σειρήνα ή η κόρνα του αυτοκινήτου συνεχίζει και χτυπάει. Τροποποίησητουκωδικούpinαπεµπλοκής Μπορείτε να τροποποιήσετε τον εργοστασιακά ρυθµισµένο κωδικό pin απεµπλοκής (1-2-3) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία, ενώ ο συναγερµός είναι απενεργοποιηµένος: 1. Μέσω του κλειδιού της µίζας συνθέστε τον παλιό µυστικό κωδικό όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. 2. Περιµένετε να ακουστούν γρήγοροι χαρακτηριστικοί ήχοι που θα επιβεβαιώσουν ότι ο παλιός κωδικός εµπλοκής είναι σωστός. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED. 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το πρώτο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Η λυχνία LED θα ανάβει σταθερά κατά τη σύνθεση του µυστικού κωδικού. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το δεύτερο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλειδί της µίζας τόσες φορές όσες υποδηλώνει το τρίτο ψηφίο που θα τροποποιηθεί. Περιµένετε µέχρι να σβήσει η λυχνία LED στο ταµπλό. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, η λυχνία LED του ταµπλό θα αναβοσβήσει γρήγορα επιβεβαιώνοντας ότι ο νέος µυστικός κωδικός αντικατέστησε επιτυχώς τον παλιό. [16]

17 ΟΝΕΟΣΚΩ ΙΚΟΣ PIN ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕΚΑΙΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕΤΟΝΠΑΛΙΟ ΕΙΣΑΓΕΤΕΕ ΩΤΟΝΝΕΟΚΩ ΙΚΟ PIN Λειτουργία αντιπειρατείας Αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή σαν προεπιλογή. Αν ενεργοποιηθεί, λειτουργεί όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ON Χειρισµός λειτουργίας: Ενώ ο κινητήρας είναι ενεργοποιηµένος, ο οδηγός δέχεται επίθεση και του ζητείται από τον ληστή να κατεβεί από το αυτοκίνητο. Ο κλέφτης ανοίγει την πόρτα, µπαίνει µέσα στο αυτοκίνητο και κλείνει την πόρτα η λειτουργία αντιπειρατείας ξεκινάει αυτόµατα. ΤοLEDστο ταµπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, και από αυτήν την στιγµή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, πατώντας το µπουτόν της αντικλοπής, στα επόµενα 40 δευτερόλεπτα. Άµα το µπουτόν δεν πατηθεί, στο τέλος των 40 δευτερόλεπτα, η κεντρική µονάδα θα δώσει συναγερµό για 20 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η κεντρική µονάδα θα ενεργοποιήσει το σταδιακό µπλοκάρισµα του κινητήρα (αν είναι συνδεδεµένο) µε σκοπό να σταµατήσει το όχηµα µέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αντιπειρατείας µπορεί να σταµατήσει µόνο µε το πάτηµα του µπουτόν αντικλοπής. Με κανέναν άλλο τρόπο. Λειτουργία αντικλοπής Αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή σαν προεπιλογή. Αν ενεργοποιηθεί, λειτουργεί όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ON Χειρισµόςλειτουργίας: Αν γυρίσετε σε θέση ON το κλειδί του κινητήρα, ToLEDστο ταµπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, και από αυτήν την στιγµή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, πατώντας το µπουτόν της αντικλοπής, στα επόµενα 40 δευτερόλεπτα. Άµα το µπουτόν δεν πατηθεί, στο τέλος των 40 δευτερόλεπτα, η κεντρική µονάδα θα δώσει συναγερµό για 20 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η κεντρική µονάδα θα ενεργοποιήσει το σταδιακό µπλοκάρισµα του κινητήρα (αν είναι συνδεδεµένο) µε σκοπό να σταµατήσει το όχηµα µέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αντικλοπής µπορεί να σταµατήσει µόνο µε το πάτηµα του µπουτόν αντικλοπής. Με κανέναν άλλο τρόπο. [17]

18 Συντήρηση συναγερµού Οι συναγερµοί µας είναι έξυπνα και εκλεπτυσµένα συστήµατα. Η αξιοπιστίατους, αλλά και η διάρκεια ζωής τους µπορούν να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο, εάν ακολουθήσετε κάποιες από τις ακόλουθες προφυλάξεις: Καθαρισµός οχήµατος: αν καθαρίζετε το όχηµά σας µε πιεστικά συστήµατα (δέσµης νερού ή παρόµοια), προστατέψτε τη σειρήνα πριν να ξεκινήσετε τον καθαρισµό του οχήµατος. Η εγγύηση του συστήµατος θα ακυρωθεί αν εντοπιστεί νερό µέσα στο συναγερµό. Κύρια συντήρηση: Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται στα κέντρα σέρβις της PATROL LINE. Η επεξεργασία των συστηµάτων συναγερµού από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του συναγερµού, καθώς και την ασφάλεια του οχήµατός σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX [18]

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 840 NEW Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 841 Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Rev. 5 Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 841 Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση HPS 545 HPS 430 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση Ο HPS 430 είναι συναγερµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter&

Διαβάστε περισσότερα

HPS 709 R HPS 759 R Cyber

HPS 709 R HPS 759 R Cyber HPS 09 R HPS 9 R Cyber 12 VOLT 2 VOLT Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικα τις οδηγιες και κρατηστε τις για µελλοντικη χρήση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Στο εγχειρίδιο εξηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E 12 VOLT Ελληνικά / greek Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. Οδηγίες τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

INTERFACE ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

INTERFACE ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INTERFACE ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ώστε να προγραµµατίσετε σωστά µε τα κουµπιά των χειριστηρίων τιµονιού SW 167 ELECTRIC LIFE HELLAS A.E.B.E ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ 6,

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Safesales.gr. USB θύρα φόρτισης

Safesales.gr. USB θύρα φόρτισης I. Εισαγωγή 1> Παρουσίαση του ΒΤ Στυλό Μικρόφωνο και φωτεινή ένδειξη Διακόπτης ΒΤ Μύτη Στυλό Inductive Transmitter 2>Περιεχόμενα Συσκευασίας USB θύρα φόρτισης Κάθε σετ BT Στυλό περιέχει ένα τεμάχιο Στυλό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Συναγερμού 1

Σύστημα Συναγερμού 1 1 Σύστημα Συναγερμού GSM/SMS/RFID Σύστημα Συναγερμού 2 Χαρακτηριστικά ARM + Auror CPU Υποστηρίζει 10 τηλεχειριστήρια, 50 ασύρματους αισθητήρες και 50 RFID tags Ενσωματωμένος συνδυασμός 1.000.000 κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

DIRECTED ELECTRONICS GREECE

DIRECTED ELECTRONICS GREECE Η DIRECTED ELECTRONICS GREECE (www.directed.gr) ιδρύθηκε το 1998. Είναι εισαγωγική και εµπορική εταιρεία προϊόντων ασφάλειας, ήχου και multimedia αυτοκινήτου. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2 Μενού γρήγορου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014 made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MED 11,551 LW µε EXTRA τηλεχειριστήριο 060 Για αυτοκίνητα που διαθέτουν ένα εργοστασιακό τηλεχειριστήριο: FORD -

Διαβάστε περισσότερα