Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ"

Transcript

1 ΛΑΡΙΣΑ 2003 [1]

2 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ Πηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πξφηππνπ νδεγνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ζηα ηερληθά έξγα κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Πην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αξρηθά θαηαγξαθή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηφζν ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα ηερληθά έξγα, φζν θαη ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά. Πην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη νη βαζηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη θπξίσο εκπιεθφκελνη ζην έξγν, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έληππα/βηβιία/κειέηεο/θαθέινπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ππφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ θαη φηαλ δελ ππάξρεη απηφο ππφ ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Πηα θεθάιαηα ηξία, ηέζζεξα, πέληε θαη έμη αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ην ηη πξέπεη λα ηεξείηαη θαη κε πνηνλ ηξφπν, ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηα ηερληθά έξγα. Πηελ πξνζπάζεηα απηή επηρεηξήζεθε ε δηάθξηζε ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: α. εθηεινχκελεο εξγαζίεο, β. ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, γ. ρψξνη εξγαζίαο θαη, δ. ππφγεηα ηερληθά έξγα. Ραπηφρξνλα κε ηελ παξνπζίαζε ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο δίλνληαη ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ, φπνπ απαηηείηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Πην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζπληάζζεηαη έλαο ζχληνκνο νδεγφο ειέγρνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο/ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. [2]

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξαθάησ εξγαζία απνηειεί ην απνηέιεζκα κειέηεο, ε εθπφλεζε ηεο νπνίαο αλαηέζεθε κε ηελ ππ αξίζκ. 93/2003 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρκήκαηνο Θεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΡΔΔ, ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο (Ν.Δ.) πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο α) Κπίζθα Αληηγφλε Γηπι. Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, β) Θνιαμή Γηάλλε Γηπι. Κεραλνιφγν Κεραληθφ, γ) Ξαπαγεσξγίνπ Γεκήηξε Γηπι. Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη δ) Λάξε Πηέξγην, Γηπι. Κεραλνιφγν Κεραληθφ. Ωο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο νξίζηεθαλ νη ηέζζεξηο κήλεο, ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ηεξήζεθε απφ ηελ Ν.Δ. Αληηθείκελν ηνπ εθηεινχκελνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηα ηερληθά έξγα θαη ε ελ θαηαθιείδη ζχληαμε ελφο πξνηχπνπ νδεγνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο. Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ε δεκηνπξγία ηνπ πξφηππνπ νδεγνχ ειέγρνπ ζα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη εηδηθά ηνπο κεραληθνχο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη παξάιιεια ζηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. [3]

4 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ςελ. 8 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ςελ. 29 ΕΡΓΑΙΕ ςελ. 38 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ςελ. 66 ΦΨΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ςελ. 105 ΤΠΟΓΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ςελ. 134 ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ςελ. 166 [4]

5 ΕΙΑΓΨΓΗ Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ παξνπζηάδεη πεξίπνπ ην 20% ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ην 50% ησλ ζαλαηεθφξσλ ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηνί νη πςεινί γεληθά δείθηεο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ νθείινληαη ζε κηα ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο δξαζηεξηφηεηαο, ν επνρηαθφο ραξαθηήξαο ησλ εξγαζηψλ, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ζχκπξαμε πνιιψλ εξγνδνηψλ θ.ι.π.. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ αθφκα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ πνιηηεία έλα ζχγρξνλν θαη ηδηαίηεξα επξχ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο ζηα ηερληθά έξγα. Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε θάζε έξγν ζπκκεηέρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληθνί ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη γηεηλήο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπσο νη Ρερληθνί Αζθαιείαο, νη Ππληνληζηέο θαηά ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη Δπηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ θ.ι.π.. Ζ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ε ιήςε κέηξσλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θ.ι.π. απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο βαζίδνληαλ, κέρξη ηψξα, θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Ξαξάιιεια ε έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ γλψζεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Κε ζηφρν, ινηπφλ, ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δεκηνπξγήζεθε, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έλαο πξφηππνο νδεγφο ειέγρνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηα ηερληθά έξγα. Ν νδεγφο απηφο πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηα Ρερληθά Έξγα, φπσο ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ, ηελ ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ (κεραλέο, κεραλήκαηα έξγσλ, ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ), ηελ ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Ρερληθά Έξγα. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θεθαιαίσλ ηεο παξνπζηαδφκελεο κειέηεο. [5]

6 Θεθάιαην 1ν: Λνκνζεηηθό πιαίζην. Ρν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εηδηθή λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά έξγα θαη ηελ γεληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε εξγνηάμηα. Ππγθεθξηκέλα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ Λφκσλ 1396/83, 1430/84, 1568/85, ησλ Ξξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 778/80, 1073/81, 225/89, 305/96, , 95/78, 70α/88, 294/88, 85/91, 395/94, 396/94, 397/94, 105/95, 17/96, 175/97, 62/98, 304/00 θαη ησλ πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ /84, 16440/93. Θεθάιαην 2ν: πνρξεώζεηο εκπιεθνκέλσλ. Πην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ u964 ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δπίζεο παξέρνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ έληππα/βηβιία/κειέηεο/θαθέινπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ππφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ θαη φηαλ δελ ππάξρεη απηφο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Θεθάιαην 3ν: Δξγαζίεο Πην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε εξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ, εθζθαθψλ, δηαθίλεζεο πιηθψλ, εξγαζίεο επί ζηεγψλ, ζπγθνιιήζεσλ, λπρηεξηλέο εξγαζίεο θ.ι.π. Γίλεηαη επίζεο κηα αλαθνξά ζε εξγαζίεο πνπ απαγνξεχνληαη λα απαζρνινχληαη αλήιηθνη. Θεθάιαην 4ν: Δμνπιηζκόο Πην θεθάιαην απηφ γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ ρξήζε ηθξησκάησλ, ζηελ ρξήζε κεραλεκάησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (αλπςσηηθά, γεξαλνχο, βαξνχιθα θ.ι.π.), ζηελ ρξήζε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ζηελ απαηηνχκελε ζήκαλζε αζθαιείαο πνπαπαηηείηαη λα ηνπνζεηείηαη ζηα ηερληθά έξγα. Θεθάιαην 5ν: Σώξνη εξγαζίαο Δδψ γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη θπθινθνξίαο, ζε ρψξνπο πγηεηλήο ζηίαζεο Α Βνεζεηψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζε απηνχο. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδνληαη νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ζε θεθιηκέλα επίπεδα, ζε αλνίγκαηα, ζε πέξαηα πιαθψλ, ζε θνξεηέο θαη κφληκεο θιίκαθεο θ.ι.π. [6]

7 Θεθάιαην 6ν: πόγεηα Ρερληθά Έξγα Πε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα. Θεθάιαην 7ν: Πύληνκνο νδεγόο ειέγρνπ πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο Ρέινο, παξνπζηάδεηαη έλαο ζχληνκνο νδεγφο ειέγρνπ ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηα ηερληθά έξγα, πνπ ζθνπφ έρεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο ηερληθνχ έξγνπ. [7]

8 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΔΗΛΖΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΠΔ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ Δηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά έξγα Ξ.Γ. 778/1980 Ξεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ (193/Α/ ) Ξ.Γ. 1073/1981 Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηαο Ξνιηηηθνύ Κεραληθνύ (260/Α/ ) Λ. 1396/1983 πνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. (126/Α/ ).Α /1984 Ζκεξνιόγην Κέηξσλ Αζθαιείαο (154/Β/ ) Λ. 1430/1984 Θύξσζε ηεο 62 Γηεζλνύο Πύκβαζεο Δξγαζίαο «πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία» θαη ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ απηή. (49/Α/ ) Ξ.Γ. 225/1989 γηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα. (106/Α/ ) Θ..Α /Φ.10.4/445/1993 Θαλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ. (756/Β/ ) Ξ.Γ. 305/1996 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Νδεγία 92/57/ΔΝΘ. (212/Α/ ) [8]

9 Γεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά έξγα Ξ.Γ Ξεξί αζθαιείαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. (406/Α/ ) Ξ.Γ. 95/1978 Ξεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ. (20/Α/ ) Λ. 1568/1985 γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (177/Α/1985) Ξ.Γ. 70α/1988 Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία (31/Α/ ) Ξ.Γ. 294/1988 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ Λ.1568/85 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». (138/Α/1988) Ξ.Γ. 85/1991 Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Νδεγία 86/188/ΔΝΘ. (38/Α/ ) Ξ.Γ. 395/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ 89/655/ΔΝΘ. (220/Α/ ) Ξ.Γ. 396/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ 89/656/ΔΝΘ. (220/Α/ ) [9]

10 Ξ.Γ. 397/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ 90/269/ΔΝΘ. (221/Α/ ) Ξ.Γ. 105/1995 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία 92/58/ΔΝΘ. (67/Α/ ) Ξ.Γ. 17/1996 Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο Νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 91/383/ΔΝΘ. (11/Α/ ) Ξ.Γ. 175/1997 Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ. 70α/88 «Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία» (31/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία 91/382/ΔΝΘ» (150/Α/ ) Ξ.Γ. 62/1998 Κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία 94/33/ΔΘ. (67/Α/ ) Ξ.Γ. 304/2000 Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ. 395/94 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία 89/655/ΔΝΘ» (ΦΔΘ 220/Α/ ), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/99 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ. 395/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Νδεγία 95/63/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ» (ΦΔΘ 94/Α/ ) (241/Α/ ) [10]

11 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 778/1980 Περύ των μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη οικοδομικών εργαςιών. (ΥΕΚ 193/Α/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Ηθξηψκαηα (ζηαζεξά, θηλεηά, αλαξηεκέλα, νξζνζηάηεο, αληεξίδεο, δάπεδα). Θεθιηκέλα επίπεδα (πξνδηαγξαθέο). Ξέξαηα μπινηχπσλ θαη πιαθψλ. Πηέγεο (ζπλαξκνιφγεζε, εξγαζίεο επί ζηεγψλ). Φσηαγσγνί - αλνίγκαηα δαπέδσλ - θιηκαθνζηάζηα (πξνδηαγξαθέο). Λπρηεξηλή εξγαζία. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 1073/81 Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε εργοτϊξια οικοδομών και πϊςησ φύςεωσ ϋργων αρμοδιότητασ Πολιτικού Μηχανικού. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 260/Α/ ) Δθζθαθέο (αληηζηεξίμεηο, άληιεζε πδάησλ, κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ). Θαηεδαθίζεηο (πεξίθξαμε, αθαίξεζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ, δηαβξνρή, ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ). Ηθξηψκαηα (πξνδηαγξαθέο). Θπθινθνξία ζε ρψξνπο εξγαζίαο (δηαβάζεηο πεδψλ, νδνί πξνζπέιαζεο, θεθιηκέλα επίπεδα). Αλνίγκαηα (νξηδφληηα, θαηαθφξπθα). Πηαζεξέο θαη θνξεηέο θιίκαθεο. Κεραλήκαηα νηθνδνκψλ - εξγνηαμίσλ (κεραλήκαηα έξγσλ, ειεθηξνθίλεηα θαη θνξεηά κεραλήκαηα). Ζιεθηξνδφηεζε (ειεθηξηθνί πίλαθεο, ελαέξηα ειεθηξηθά δίθηπα ή εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθά κεραλήκαηα). Φσηηζκφο. Γηαθίλεζε πιηθνχ (θφξησζε, εθθφξησζε, απνζήθεπζε, ζηνίβαμε, απφιεςε, ξίςε, κεηαθνξά). Ξπξθαγηά (πξφιεςε, αληηκεηψπηζε). Γηάθνξεο εξγαζίεο (ζθπξνθφπεζεο, ιάμεπζεο - ζξαχζεο ιίζσλ, κεηαθνξάο ηεηεγκέλνπ κνιχβδνπ). [11]

12 ΝΟΜΟ 1396/1983 Τποχρεώςεισ λόψησ και τόρηςησ των μϋτρων αςφαλεύασ ςτισ οικοδομϋσ και λοιπϊ ιδιωτικϊ τεχνικϊ ϋργα. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 126/Α/ ) πνρξεψζεηο εξγνιάβνπ θαη ππεξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. πνρξεψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. πνρξεψζεηο εξγνιάβνπ θαη ππεξγνιάβνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. πνρξεψζεηο κειεηεηή. πνρξεψζεηο επηβιέπνληνο. Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ /1984 Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφαλεύασ. (ΥΕΚ 154/Β/ ) Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο. (ζεψξεζε, ηχπνο θαη ηξφπνο ηήξεζεο) ΝΟΜΟ 1430/1984 Κύρωςη τησ 62 Διεθνούσ ύμβαςησ Εργαςύασ «που αφορϊ τισ διατϊξεισ αςφϊλειασ ςτην οικοδομικό βιομηχανύα» και ρύθμιςη θεμϊτων που ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη μ αυτό. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 49/Α/ ) πνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηθξηψκαηα. Γεληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο πξψηεο βνήζεηεο. [12]

13 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 225/1989 Τγιεινό και αςφϊλεια ςτα υπόγεια τεχνικϊ ϋργα. (ΥΕΚ 106/Α/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πνρξεψζεηο παξαγφλησλ (θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εξγνιάβσλ/ππεξγνιάβσλ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη εξγαδνκέλσλ). Γηάδξνκνη θπθινθνξίαο απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ θαη πεδψλ (δηαζηαζηνιφγεζε). Ξξνζβάζεηο (είζνδνη, θξέαηα εηζφδνπ, θεθιηκέλνη δηάδξνκνη, κφληκεο ή θνξεηέο ζθάιεο, αλειθπζηήξεο). Νδνί δηάζσζεο θαη έμνδνη θηλδχλνπ. Κέζα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ (εηδηθή λνκνζεζία, εζληθέο πξνδηαγξαθέο). Πχλζιηςε απφ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα (δηεπζέηεζε θαη θσηηζκφο ρψξνπ, θσηεηλή επηζήκαλζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ρξήζε θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, φξηα ηαρχηεηαο θαη θσηηζκφο ηξνρηάο νρεκάησλ). Θίλδπλνη πηψζεο θαη πηψζεηο αληηθεηκέλσλ (πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα θαη ζηεζαία). Ινηπέο πξνβιέςεηο (επηζεσξήζεηο, ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο, εχθιεθηε ή εθξήμηκε αηκφζθαηξα, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, πξνζφληα ππεπζχλσλ, ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο). Πεκαηνδφηεζε (ρψξσλ εξγαζίαο θαη ρψξσλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ). Δξγαζίεο δηάηξεζεο (επηζεσξήζεηο κεραλεκάησλ θαη πεξηνρήο, ρεηξηζηέο, Φφξησζε, κεηαθνξά, απνθνκηδή πιηθψλ (επηζεσξήζεηο, κεραληζκνί αθηλεηνπνίεζεο, ζάιακνη νδήγεζεο, ζπλδέζεηο/απνζπλδέζεηο βαγνληψλ). Ππκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο ζηα θξέαηα (πξνζηαζία ζηνκίσλ, επελδχζεηο, αεξηζκφο, θσηηζκφο, άληιεζε λεξνχ, κέζα δηαθπγήο, επηζεσξήζεηο, ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, δηαζηάζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο). Αεξηζκφο (θπζηθφο θαη ηερλεηφο αεξηζκφο, πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν, πνζφηεηα αέξα, ηαρχηεηα αέξα, εθεδξηθνί αλεκηζηήξεο, ιεηηνπξγία - ρεηξηζκφο ζπληήξεζε - έιεγρνο ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ). Φσηηζκφο (έληαζε θσηηζκνχ, εθεδξηθφο θσηηζκφο, αηνκηθνί θαλνί). Θφξπβνο (κέηξα πεξηνξηζκνχ, νξηαθέο ηηκέο ερνέθζεζεο, αηνκηθά αθννπξνζηαηεπηηθά κέζα). Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (επηζεψξεζε, ζπληήξεζε, ξειέ αζθαιείαο). [13]

14 Πθφλεο θαη επηθίλδπλα αέξηα (δηαβξνρή, αεξηζκφο, θνληνζπιιέθηεο πγξή δηάηξεζε, έιεγρνο θαπζαεξίσλ) Ξπξνπξνζηαζία (ρψξνη ελαπφζεζεο εχθιεθησλ πιηθψλ, ζήκαλζε, ππξφζβεζε, εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, πξνυπνζέζεηο εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο). Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ρξήζε, ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο, είδε). Κειέηε Κέηξσλ γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ππνρξέσζε ζχληαμεο, πεξηερφκελν). Πρέδην γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ππνρξέσζε ζχληαμεο, πεξηερφκελν). Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο (ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο αλάγθεο - πεξηερφκελν, κέηξα άκεζεο επέκβαζεο). Θαηαιιειφηεηα πξνζσπηθνχ (πιήξεο αλακλεζηηθφ θαη πιήξεο θιηληθή εμέηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην Γηαηξφ Δξγαζίαο). γηεηλή Δζηίαζε - Α Βνήζεηεο (ηκαηηνθπιάθηα, ρψξνο δηαιείκκαηνο, πφζηκν λεξφ θαη λεξφ ρξήζεο, πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν). ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ 16440/Υ.10.4/445/93 Κανονιςμόσ παραγωγόσ και διϊθεςησ ςτην αγορϊ ςυναρμολογούμενων μεταλλικών ςτοιχεύων για την αςφαλό καταςκευό και χρόςη μεταλλικών ςκαλωςιών. (ΥΕΚ 756/Β/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Θαηαζθεπή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά ζθαισζηψλ (εγρσξίσο θαηαζθεπαδφκελεο ζθαισζηέο, εηζαγφκελεο ζθαισζηέο, βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ, ζχληαμε ηερληθνχ θαθέινπ, ηεχρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο, πιεξνθνξίεο). Ππλαξκνιφγεζε θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ (βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο, αληνρή ζθαισζηάο, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ρξήζε ζθαισζηψλ, παξάηαζε ρξήζεο). Θπξψζεηο (πνπξγείν Αλάπηπμεο, Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο). Ξαξαξηήκαηα: Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ. Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ εηζαγφκελεο ζθαισζηάο. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξήζεο. Ξεξηερφκελν ηερληθνχ θαθέινπ. Έιεγρνο ζθαισζηάο πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά. [14]

15 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 305/1996 Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ που πρϋπει να εφαρμόζονται ςτα προςωρινϊ ό κινητϊ εργοτϊξια ςε ςυμμόρφωςη προσ την Οδηγύα 92/57/ΕΟΚ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 212/Α/ ) Ππληνληζηέο (ππνρξέσζε απαζρφιεζεο, πξνζφληα θαη θαζήθνληα ζπληνληζηψλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ). Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο (ππνρξέσζε εθπφλεζεο, πεξηερφκελν, αλαπξνζαξκνγή, ηήξεζε ζην εξγνηάμην). Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο (ππνρξέσζε θαηάξηηζεο, πεξηερφκελν αλαπξνζαξκνγή, ηήξεζε ζην εξγνηάμην). Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ (ππνρξέσζε θαηάξηηζεο, δηαβίβαζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο). Δπζχλεο παξαγφλησλ (εξγνδνηψλ, απηναπαρνινχκελσλ, εξγνιάβσλ - ππεξγνιάβσλ πνπ αζθνχλ νη ίδηνη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην εξγνηάμην). Δλεκέξσζε - δηαβνχιεπζε - ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ. Ξαξαξηήκαηα: Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο εξγαζηψλ πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ξεξηερφκελν ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζεο. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα ηα εξγνηάμηα: Διάρηζηεο γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα: Πηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο. Νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ. Ξπξαλίρλεπζε θαη ππξφζβεζε. Αεξηζκφο. Έθζεζε ζε εηδηθνχο θηλδχλνπο. Θεξκνθξαζία. [15]

16 Φπζηθφο θαη ηερλεηφο θσηηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ ρψξσλ θαη ησλ νδψλ θπθινθνξίαο ζην εξγνηάμην. Θχξεο θαη πχιεο. Νδνί θπθινθνξίαο - Εψλεο θηλδχλνπ. Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θφξησζεο. Σψξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο. Ξξψηεο βνήζεηεο. Σψξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφο εμνπιηζκφο (απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα, ληνπο θαη ληπηήξεο, απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο). Σψξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιχκαηα. Έγθπεο θαη γαινπρνχζεο κεηέξεο. Δξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηάθνξεο δηαηάμεηο (πεξηβάιισλ ρψξνο, πφζηκν - κε αιθννινχρν πνηφ, ζπλζήθεο γεπκάησλ). Διάρηζηεο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα: Θέζεηο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ: Πηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα. Θχξεο θηλδχλνπ. Δμαεξηζκφο. Θεξκνθξαζία. Φπζηθφο θαη ηερλεηφο θσηηζκφο. Γάπεδα, ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ρψξσλ. Ξαξάζπξα θαη θεγγίηεο. Θχξεο θαη πχιεο. Νδνί θπθινθνξίαο. Δηδηθά κέηξα γηα ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο θαη ηνπο θπιηφκελνπο δηαδξφκνπο. Γηαζηάζεηο θαη φγθνο αέξα ησλ ρψξσλ. Θέζεηο εξγαζίαο ζε εξγνηάμηα εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ: Πηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο. Αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. Ξηψζεηο αληηθεηκέλσλ. Ξηψζεηο απφ χςνο. Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο. Ππζθεπέο αλχςσζεο. [16]

17 Νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ. Δγθαηαζηάζεηο, κεραλέο, εμνπιηζκφο. Δθζθαθέο, θξέαηα, ρσκαηνπξγηθέο θαη ππφγεηεο εξγαζίεο, ζήξαγγεο. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο. Φέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα, μπιφηππνη θαη βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. Ξξνζσξηλά θξάγκαηα θαη ζάιακνη εθηέιεζεο ππνβξπρίσλ εξγαζηψλ. Δξγαζίεο ζηηο ζηέγεο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ Περύ αςφαλεύασ εργατών και υπαλλόλων εργαζομϋνων επύ φορητών κλιμϊκων. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 40/Α/ ) πνρξέσζε εξγνδνηώλ. Ξξνδηαγξαθέο απιώλ θιηκάθσλ: πιηθά, ζπλαξκνιφγεζε, δεχηεξν άηνκν, επηηξεπηφ χςνο. Νιηζζαίλνπζεο θιίκαθεο: πιηθά - κνξθή, επηηξεπηφ χςνο. Αξζξσηέο θιίκαθεο: επηηξεπηά χςε, αζθάιεηα εξγαδνκέλνπ. Κεραληθέο θιίκαθεο [17]

18 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 95/1978 Περύ μϋτρων υγιεινόσ και αςφαλεύασ των απαςχολουμϋνων εισ εργαςύασ ςυγκολλόςεων. (ΥΕΚ 20/Α/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ. Ππζθεπέο θαη κέζα ζπγθνιιήζεσλ: θηάιεο πεπηεζκέλσλ αεξίσλ (πξνδηαγξαθέο, κεηαθνξά, ρξήζε, απνζήθεπζε), θνξεηέο ζπζθεπέο παξαγσγήο αθεηπιελίνπ, παξειθφκελα θηαιψλ νμπγνλνθνιιήζεσο, ζπζθεπέο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο θαη παξειθφκελα απηψλ (ζπληήξεζε, γείσζε, κφλσζε), δάπεδα θαη ζέζεηο εξγαζίαο (εμαεξηζκφο, απαγσγή αεξίσλ, ππξαζθάιεηα), ζπλζήθεο εξγαζίαο (ρξφλνο εξγαζίαο). Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπγθνιιήζεσλ: αδεηνχρνη ρεηξηζηέο, βνεζνί ρεηξηζηψλ, έιεγρνο ζπζθεπψλ θαη παξειθνκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπο. Αηνκηθά Κέζα Ξξνζηαζίαο (ζηνιέο, γάληηα, γθέηεο, ζθνύθν, κάζθα). ΝΟΜΟ 1568/1985 Τγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων. (ΥΕΚ 177/Α/1985) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Όξγαλα βειηίσζεο ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε: Δπηηξνπή γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ζχζηαζε, αξκνδηφηεηεο, αξηζκφο θαη εθινγή κειψλ, επηκφξθσζε). Ρερληθφο Αζθαιείαο (γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, πξνζφληα, αξκνδηφηεηεο, επίβιεςε ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζπλεξγαζία κε Γ.Δ., ρξνληθά φξηα απαζρφιεζεο, επηκφξθσζε). Γηαηξφο Δξγαζίαο (γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, πξνζφληα, αξκνδηφηεηεο, επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλεξγαζία κε Ρ.Α, ρξνληθά φξηα απαζρφιεζεο, επηκφξθσζε). [18]

19 Όξγαλα βειηίσζεο ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζε εζληθό επίπεδν: Ππκβνχιην γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ζχζηαζε, κέιε, έξγν). Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ζχζηαζε, κέιε, έξγν). Θηηξηνινγηθέο απαηηήζεηο: ζρεδηαζκφο ρψξσλ εξγαζίαο, ζρέδην δηαθπγήο θαη δηάζσζεο - Νδφο δηάζσζεο θαη έμνδνη θηλδχλνπ, ζπληήξεζε - έιεγρνο (εηδηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο), δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο, θξηηήξηα δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο (αεξηζκφο - εμαεξηζκφο, ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο). Ξξόιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ από κεραλέο: ππνρξεψζεηο θαηαζθεπαζηψλ, εηζαγσγέσλ θαη πξνκεζεπηψλ κεραλψλ, εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ, πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θαη ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο. Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο: έλλνηεο (παξάγνληαο, νξηαθή ηηκή έθζεζεο, νξηαθή ηηκή βηνινγηθνχ δείθηε), ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ, παξαζθεπαζηψλ, εηζαγσγέσλ θαη πξνκεζεπηψλ, κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο, ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο (αηνκηθφο ηαηξηθφο θάθεινο), εηδηθή πιεξνθφξεζε εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο. Ξαξνρή ζηνηρείσλ - ερεκύζεηα νξγάλσλ (ππνρξέσζε παξνρήο ζηνηρείσλ, απόξξεην επηρείξεζεο). Γεληθέο ππνρξεώζεηο εξγνδνηώλ - εξγαδνκέλσλ. [19]

20 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 70α/1988 Προςταςύα των εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε αμύαντο κατϊ την εργαςύα. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 31/Α/1988) Γεληθέο ππνρξεώζεηο εξγνδνηώλ (κεηξήζεηο ακηάληνπ ζηνλ αέξα, ηήξεζε γεληθώλ κέηξσλ πξόιεςεο, ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, θνηλνπνίεζε κεηξήζεσλ ζηηο Δ..Α.Δ.): Κέηξεζε ακηάληνπ ζηνλ αέξα (έθζεζε ζε αησξνχκελεο ζηνλ αέξα ίλεο ακηάληνπ, πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο κε θαηάιιεια φξγαλα θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ). Γεληθά κέηξα πξφιεςεο (αληηθαηάζηαζε απφ ιηγφηεξα επηθίλδπλα πιηθά, πεξηνξηζκφο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη ρξφλνπ έθζεζεο, αζθαιήο κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, πγξέο κέζνδνη θαηεξγαζίαο ή ρξήζεο, θαζαξηζκφο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, απαγφξεπζε ςεθαζκνχ). Γεληθή ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ. Δξγαζίεο κε ακίαλην όπνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη πξόζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο: Όξηα δξάζεο (0.25 ίλεο/cm³ γηα εξγαζίεο κε θαζεκεξηλή έθζεζε ζε ακίαλην ή κηα αζξνηζηηθή δφζε 15 ηλνεκεξψλ/cm³ επί 3 κήλεο γηα εξγαζίεο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά). Ξξόζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ δξάζεο: γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ (ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο), ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο - Ξαξάξηεκα Η), επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Γηαηξφο Δξγαζίαο, εηδηθή εμέηαζε ζψξαθα), εηδηθά κέηξα πξφιεςεο (ζήκαλζε, ρψξνη εζηίαζεο, ηκαηηνθπιάθηα, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο), εηδηθή ελεκέξσζε (απνηειέκαηα κεηξήζεσλ, ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ζε θάζε εξγαδφκελν, ελεκέξσζε ηεο Δ..Α.Δ γηα ππέξβαζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο), ηήξεζε αξρείνπ θαη ηαηξηθψλ θαθέισλ. [20]

21 Νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο θαη έιεγρνο ηήξεζεο: Νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο (γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εθηφο ηνπ θξνθηδφιηζνπ 1 ίλα/cm³, γηα ηνλ θξνθηδφιηζν 0.5 ίλεο/cm³, γηα κίγκα θξνθηδφιηζνπ κε άιινπο ηχπνπο ακηάληνπ (αρ-βς)/100 ίλεο/cm³). Κέηξα ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο (πξνθπιαθηηθά θαη επαλνξζσηηθά κέηξα, αλαπλεπζηηθφο εμνπιηζκφο, ζήκαλζε). Δηδηθέο ππνρξεώζεηο εξγνδνηώλ ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο: έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο - ζρέδην εξγαζίαο, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Πεκαηνδόηεζε ρώξσλ εξγαζίαο θαη ζπζθεπαζηώλ (ηζρύνλ δηάηαγκα - Ξ.Γ. 422/79): ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ δξάζεο, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο, ζε φια ηα δνρεία ή ζάθνπο (πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην σο πξψηε χιε ή απνξξίκκαηα) ή ελδχκαηα πξνο θαζαξηζκφ. Ξαξάξηεκα Η (νδεγίεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πεξηβαιινληηθό έιεγρν): Ξξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ. Αηνκηθέο δεηγκαηνιεςίεο. Πηαηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. Βαζηθά εμαξηήκαηα ελφο δεηγκαηνιήπηε. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πνξεία ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ξξνεηνηκαζία ηνπ θίιηξνπ κεηά ηε δεηγκαηνιεςία. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηνπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ. Δγθαηάζηαζε κηθξνζθνπίνπ θαη φξην αλίρλεπζεο. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε κέηξεζε ηλψλ ακηάληνπ ζην κηθξνζθφπην. πνινγηζκφο ζπγθέληξσζεο ακηάληνπ ζηνλ αέξα. Ξαξάξηεκα ΗΗ (ηαηξηθή παξαθνινύζεζε εξγαδνκέλσλ): Ξαζήζεηο (ακηάλησζε, κεζνζειίσκα, θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, θαξθίλν ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο) Θιηληθή παξαθνινχζεζε (θαηάξηηζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηζηνξηθνχ, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, θιηληθή εμέηαζε ζψξαθα, εμέηαζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, επηπιένλ εμεηάζεηο (αθηηλνγξαθία ζψξαθα, θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ησλ πηπέισλ)). [21]

22 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 294/1988 Ελϊχιςτοσ χρόνοσ απαςχόληςησ τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ, επύπεδο γνώςεων και ειδικότητα τεχνικού αςφαλεύασ για τισ επιχειρόςεισ, εκμεταλλεύςεισ και εργαςύεσ του ϊρθρου 1 παραγρϊφου 1 του Ν.1568/85 «Τγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων». ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 138/Α/1988) Θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ, εξγαζηψλ (θαηεγνξίεο Α, Β θαη Γ). Διάρηζηνο πξαγκαηηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο. Απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο. Δηδηθφηεηεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαηά δξαζηεξηφηεηα επηρεηξήζεσλ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 85/1991 Προςταςύα των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ που διατρϋχουν λόγω τησ ϋκθεςόσ τουσ ςτο θόρυβο κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη προσ την Οδηγύα 86/188/ΕΟΚ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 38/Α/ ) Έλλνηεο (εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ελφο εξγαδνκέλνπ, εβδνκαδηαίνο κέζνο φξνο ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ). Δθηίκεζε ηνπ ζνξχβνπ (εθηίκεζε - κέηξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε). Λέεο εγθαηαζηάζεηο - ηξνπνπνηήζεηο (ηήξεζε δηαηάμεσλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε). Κείσζε ηνπ ζνξχβνπ (πξφγξακκα ηερληθψλ κέηξσλ θαη/ή κέηξσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο). Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (φηαλ Lepd > 85dB(A), Lpeak > 200Pa). Σξήζε ή δηάζεζε αηνκηθψλ αθννπξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, φηαλ Lepd > 90dB(A) θαη Lpeak > 200Pa ή Lepd > 85dB(A) θαη Lpeak > 200Pa αληίζηνηρα. Ηαηξηθή παξαθνινχζεζε εξγαδνκέλσλ (φηαλ δελ είλαη εθηθηή ε κείσζε ηεο Lepd < 85dB(A)). Ξαξεθθιίζεηο (πεξηπηψζεηο, φπνπ νη Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο επηηξέπνπλ παξεθθιίζεηο δηαηάμεσλ). Ξαξάξηεκα Η (Δλδείμεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζνξύβνπ): ηξφπνο ππνινγηζκνχ κεγεζψλ (κεηξήζεηο, ππνινγηζκνί), ηερληθφο εμνπιηζκφο (ερφκεηξα, βαζκνλνκεηέο), κεηξήζεηο (ηξφπνο ειέγρνπ, κηθξφθσλν, ραξαθηεξηζηηθά ρξνληθήο ζηάζκηζεο, [22]

23 έκκεζε κέηξεζε ερνέθζεζεο), αθξίβεηα κέηξεζεο (ηχπνο νξγάλνπ, ηππηθή απφθιηζε), κέηξεζε κε απιά ερφκεηξα (φηαλ ππάξρνπλ ίδηεο ζηάζκεο επξπδσληθνχ ζνξχβνπ φιε ηελ εκέξα). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 395/1994 Ελϊχιςτεσ Προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ για την χρηςιμοπούηςη εξοπλιςμού εργαςύασ από τουσ εργαζόμενουσ κατϊ την εργαςύα τουσ ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα του υμβουλύου 89/655/ΕΟΚ. (ΥΕΚ 220/Α/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Νξηζκνί εμνπιηζκνχ εξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ - επηθίλδπλε δψλε - εθηηζέκελνο εξγαδφκελνο - ρεηξηζηήο. πνρξεψζεηο Δξγνδνηψλ: γεληθέο (επηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, πεξηνξηζκφο θηλδχλνπ), θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο, θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο κε ηδηαίηεξν θίλδπλν, (νξηζκφο εξγαδνκέλσλ - ρξεζηψλ, ζπληήξεζε - έιεγρνο), ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηάθνξεο δηαηάμεηο Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξεί ν εμνπιηζκφο εξγαζίαο: - νξαηά ζπζηήκαηα ρεηξηζκνχ θαη φξγαλα ειέγρνπ εθηφο επηθίλδπλσλ δσλψλ, - αζθαιή ζπζηήκαηα ρεηξηζκνχ, - δπλαηφηεηα γεληθήο/επείγνπζαο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ππφ αζθαιείο ζπλζήθεο, - δηαηάμεηο απαγσγήο ή θαηαθξάηεζεο αεξίσλ, ζθνλψλ φπνπ απαηηείηαη, - θαηάιιειε ζήκαλζε (θαη ερεηηθή ή θσηεηλή φπνπ απαηηείηαη), - επζηάζεηα εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (πάθησζε), - πξνθπιαθηήξεο ή εκπφδηα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ πξνζέγγηζε επηθίλδπλσλ ζεκείσλ, - ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ, - ηήξεζε βηβιηαξίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο θάζε εμνπιηζκνχ πνπ ην απαηηεί,- πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. [23]

24 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 396/1994 Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ για την χρόςη από τουσ εργαζόμενουσ εξοπλιςμών ατομικόσ προςταςύασ κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη προσ την Οδηγύα του υμβουλύου 89/656/ΕΟΚ (ΥΕΚ 220/Α/ ) ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. Αμηνιφγεζε - επηινγή εμνπιηζκνχ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο. πνρξεψζεηο πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο. Θαλφλεο ρξεζηκνπνίεζεο. Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. (πξνζηαηεπηηθά κέζα θεθαιηνχ /αθνήο /νθζαικψλ /πξνζψπνπ / αλαπλεπζηηθψλ νδψλ/ ρεξηψλ - βξαρηφλσλ/ πνδηψλ θλεκψλ /δέξκαηνο/ θνξκνχ θνηιηάο /νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο). Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ φπσο εξγαζίεο ζε ηάθξνπο, ζε δεμακελέο, ζε θξεάηηα, ζε θαηεδαθίζεηο, ζε ζηέγεο, ζε ζθαισζηέο, ζε ηθξηψκαηα, ζπγθνιιήζεηο, επηρξίζκαηα. Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα απνγξαθήο θηλδχλσλ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 397/1994 Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την χειρωνακτικό διακύνηςη φορτύων που ςυνεπϊγεται κύνδυνο ιδύωσ για τη ρϊχη και την οςφυώκό χώρα των εργαζομϋνων ςε ςυμμόρφωςη προσ την οδηγύα του υμβουλύου 90/269/ΕΟΚ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ: νξγάλσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, (ΥΕΚ 221/Α/ ) αμηνιφγεζε δπλαηνηήησλ πξνζσπηθνχ, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. Ξαξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ραξαθηεξηζηηθά θνξηίνπ, απαηηνχκελε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα, [24]

25 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. Ξξνζσπηθνί παξάγνληεο Θηλδχλνπ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 105/1995 Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ για την ςόμανςη αςφϊλειασ ό/και υγεύασ ςτην εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 92/58/ΕΟΚ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ: (ΥΕΚ 67/Α/ ) πξνζαξκνγή ζήκαλζεο βάζεη πξνδηαγξαθψλ, ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο θαη πγείαο: κφληκε ζήκαλζε, πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε, απνηειεζκαηηθφηεηα ζήκαλζεο. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο: ζπλζήθεο ρξήζεο, ηχπνο πηλαθίδσλ (απαγνξεπηηθέο, πξνεηδνπνηεηηθέο, ππνρξέσζεο, δηάζσζεο, ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ). Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε δνρείσλ / ζσιελψζεσλ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε αλαγλψξηζε θαη εληνπηζκφ ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ ζήκαλζε εκπνδίσλ, επηθίλδπλσλ ζεκείσλ θαη νδψλ θπθινθνξίαο. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα θσηεηλά ζήκαηα. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα ερεηηθά ζήκαηα. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα ζήκαηα κε ρεηξνλνκίεο: Θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο. [25]

26 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 17/1996 Μϋτρα για την βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ υγεύασ των εργαζομϋνων κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με τισ Οδηγύεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 11/Α/96) Γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο, ηελ εμάιεηςε ησλ ζπληειεζηψλ θηλδχλνπ ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Νξηζκνί εξγαδνκέλνπ - εξγνδφηε - επηρείξεζεο - εθπξνζψπνπ εξγαδνκέλσλ - ηφπνπ εξγαζίαο - πξφιεςεο θηλδχλνπ - Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Όξγαλα βειηίσζεο ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε: Δθπξφζσπνη εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο - πγηεηλήο. Ξαξνρή πεξεζηψλ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο - Ρερληθφο Αζθαιείαο - Γηαηξφο Δξγαζίαο είηε εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο, είηε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, είηε ΔΜΞΞ Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜΞΞ) - Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο ΔΜΞΞ, ππνρξεψζεηο ΔΜΞΞ Δπηκφξθσζε Ρερληθψλ Αζθαιείαο, Γηαηξψλ Δξγαζίαο, Δθπξνζψπσλ Δξγαδνκέλσλ. πνρξεψζεηο εξγνδνηψλ: γεληθέο θαη εηδηθέο, κειέηε εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, βηβιίν αηπρεκάησλ, πξψηεο βνήζεηεο, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ, ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη δηαβνπιεχζεηο, ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. [26]

27 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 175/1997 Σροποπούηςη του Π.Δ. 70α/88 «Προςταςύα των εργαζομϋνων που εκτύθενται ςτον αμύαντο κατϊ την εργαςύα» (31/Α) ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 91/382/ΕΟΚ» ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 150/Α/ ) Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο (φιεο νη επηρεηξήζεηο, εγθαηαζηάζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα). Δπέθηαζε ησλ γεληθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ (γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλσλ). Δπέθηαζε ησλ γεληθψλ κέηξσλ πξφιεςεο (απαγφξεπζε ρξήζεο ρακειήο ππθλφηεηαο κνλσηηθψλ ή ερνκνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην). Δξγαζίεο κε ακίαλην φπνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξφζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο. Αιιαγή ησλ νξίσλ δξάζεο: Σξπζφηηινο 0.20 ίλεο/cm³ γηα εξγαζίεο κε θαζεκεξηλή έθζεζε ή/θαη αζξνηζηηθή δφζε 12 ηλνεκεξψλ/cm³ επί ηξίκελε πεξίνδν γηα εξγαζίεο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά, φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο 0.10 ίλεο/cm³ γηα εξγαζίεο κε θαζεκεξηλή έθζεζε ή/θαη ίζα ή κεγαιχηεξα απφ κηα αζξνηζηηθή δφζε 6 ηλνεκεξψλ/cm³ επί ηξίκελε πεξίνδν γηα εξγαζίεο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά). Δπέθηαζε ησλ πξφζζεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ δξάζεο (ρξήζε ππεξεζηψλ Γηαηξνχ Δξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ). Αιιαγή ησλ νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο (γηα ρξπζφηηιν 0.60 ίλεο/cm³ θαη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο 0.30 ίλεο/cm³). Δηδηθέο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο (επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο). [27]

28 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 62/1998 Μϋτρα για την προςταςύα των νϋων κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 94/33/ΕΚ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Σξνληθά φξηα εξγαζίαο εθήβσλ. (ΥΕΚ 67/Α/ ) Απαγφξεπζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο εθήβσλ. Ζκεξήζηα θαη εβδνκαδηαία αλάπαπζε εθήβσλ. Απαγφξεπζε εξγαζίαο παηδηψλ (εθηφο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ). Ξνιηηηζηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο (αίηεζε εξγνδφηε, άδεηα απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, ζπλαίλεζε θεδεκφλα, ρξφλνο εξγαζίαο παηδψλ). Απαγνξεχζεηο εξγαζηψλ λέσλ (Ξαξάξηεκα Η θαη παξεθθιίζεηο απηνχ άδεηα εξγαζίαο, Ξαξάξηεκα ΗΗ). Γεληθέο ππνρξεψζεηο εξγνδφηε (γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλσλ, ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 304/2000 Σροποπούηςη του Π.Δ. 395/94 «Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασγια τη χρηςιμοπούηςη εξοπλιςμού εργαςύασ από τουσ εργαζόμενουσ κατϊ τηνεργαςύα τουσ ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 89/655/ΕΟΚ» (ΥΕΚ 220/Α/ ), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 89/99 «Σροποπούηςη του Π.Δ. 395/94ςε ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 95/63/ΕΚ του υμβουλύου» (ΥΕΚ 94/Α/ ). ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΥΕΚ 241/Α/ ) Κεραλήκαηα έξγσλ (πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, άδεηα θπθινθνξίαο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο θαη απνδεηθηηθά πιεξσκήο εηεζίσλ ηειψλ ρξήζεο). [28]

29 1. ΓΔΛΗΘΑ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο, ηνπ Ππληνληζηή θαηά ηελ κειέηε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 2. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Ν Ρερληθφο Αζθαιείαο έρεη ξφιν θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ. Δηδηθφηεξα ν Ρ.Α. ππνρξενχηαη: Λα παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο (γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο), ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Νη γξαπηέο ππνδείμεηο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα ν Ρ.Α.: ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ πξηλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ραπηφρξνλα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα επηβιέπεη θαη λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. Πεκεηψλεηαη φηη: ν Ρ.Α. θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. [29]

30 Ν Ππληνληζηήο θαηά ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα: Ππληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, Θαηαξηίδεη ή αλαζέηεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο, Θαηαξηίδεη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη γείαο. Ξαξαθάησ αθνινπζνχλ νη Γεληθέο Αξρέο Ξξφιεςεο: o Απνθπγή ησλ θηλδχλσλ. o Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. o Ξξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζηνλ άλζξσπν, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ επηινγή ησλ εμνπιηζκψλ εξγαζίαο θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο. o Αληηθαηάζηαζε ηνπ επηθίλδπλνπ απφ ην κε επηθίλδπλν ή ην ιηγφηεξν επηθίλδπλν. o Ξξνγξακκαηηζκφο ηεο πξφιεςεο κε ζηφρν έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν πνπ λα ελζσκαηψλεη ζηελ πξφιεςε ηελ ηερληθή, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εξγαζία. o Θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο. o Ξξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. o Ξξνζαξκνγή ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο. o Ξαξνρή ησλ θαηάιιεισλ νδεγηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ν Ππληνληζηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα: Ππληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο. Ππληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, ψζηε νη εξγνιάβνη, ππεξγνιάβνη θαη απηναπαζρνινχκελνη λα εθαξκφδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη φπνηε απαηηείηαη ην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο. Αλαπξνζαξκφδεη ή κεξηκλά, ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην Πρέδην θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο. Νξγαλψλεη κε ηνπο Ρ.Α. θαη Γ.Δ. ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνιάβσλ θαη ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν ζην εξγνηάμην θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, [30]

31 θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο φηαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο. Ππληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην κφλν ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο Ρ.Α. θαη Γ.Δ. θαζ φιε ηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ζην εξγνηάμην θαη δεηά ηε γλψκε ηνπο, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Ν εξγνδόηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Λ. 1568/85 θαη ηνπ Ξ.Γ. 17/96 πξέπεη λα: Ιακβάλεη κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ ηξίησλ, Γλσζηνπνηεί ζηε αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ Ρ.Α., ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ, ηα ζηνηρεία γηα ην είδνο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο, Δλεκεξψλεη ηνλ Ρ.Α. γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ή κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, Δλεκεξψλεη θαη λα εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, Γηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ Ρερληθψλ θαη γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο ελδερφκελεο ππνδείμεηο ηνπο, Γηαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, Πηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ίδην ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθνχο επηκέξνπο εξγνδφηεο, απηνί νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, Αλαθνηλψλεη ζηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ εξγαδνκέλσλ φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ. Πηελ πεξίπησζε ζνβαξνχ ή αθφκα θαη ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αθξηβψλ ζπλζεθψλ θαη αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο, Ρεξεί βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο, Ρεξεί θαηάινγν εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ησλ 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δπίζεο ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 πξέπεη λα: [31]

32 Ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: o ηε δηαηήξεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απφ άπνςε ηάμεο θαη πγηεηλήο, o ηελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νδψλ ή δσλψλ κεηαθίλεζεο ή θπθινθνξίαο, o ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, o ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αηέιεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, o ηελ νξηνζέηεζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δσλψλ απνζήθεπζεο θαη ελαπφζεζεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, εηδηθφηεξα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα πιηθά ή νπζίεο, o ηηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, o ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ή ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, o ηελ αλαπξνζαξκνγή, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην, ηεο πξαγκαηηθήο δηάξθεηαο γηα ηα δηάθνξα είδε ή ζηάδηα εξγαζίαο, o ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θα απηναπαζρνινπκέλσλ, o ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ζην ρψξν κέζα ή θνληά ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ην εξγνηάμην. o Ιακβάλεη κέηξα ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ηζρχνπλ ζηα εξγνηάμηα, Ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ. Πεκεηψλεηαη ξεηά ε αξρή επζχλεο ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία : ν εξγνδόηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη δελ απαιιάζζεηαη από απηή ηελ επζύλε, νύηε όηαλ νη εξγαδόκελνη δελ ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, νύηε όηαλ αλαζέηεη θαζήθνληα ζηνλ Ρερληθό Αζθαιείαο θαη ζηνπο Ππληνληζηέο θαηά ηε κειέηε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. [32]

33 Ν εξγαδόκελνο κε ηελ ζεηξά ηνπ νθείιεη λα : Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ ηνπ γλσζηνπνηνχληαη θαη ηαπηφρξνλα λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ απφ ελδερφκελε δηθηά ηνπ απξνζεμία ή παξάιεηςε, Σξεζηκνπνηεί ζσζηά φια ηα κεραλήκαηα, Σξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, Φξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί, Σξεζηκνπνηεί ζσζηά φια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη λα κελ δνθηκάδεη απζαίξεηεο αιιαγέο ζε απηά, Απεπζχλεηαη πάληα ζηνλ εξγνδφηε ή ζηνλ Ρερληθφ Αζθαιείαο ή ζηνλ αλάινγν ππεχζπλν ηνπ έξγνπ, φηαλ δηαπηζηψλεη χπαξμε ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. [33]

34 ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Σχετικά : - Π.Δ. 305/1996, άρθρα 3, 12 Ξεξηέρεη: - Ζκεξνκελία δηαβίβαζεο... - Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ... - Αξηζκφο αδείαο ή έγθξηζεο γηα ηα δεκφζηα έξγα, φπνπ δελ απαηηείηαη άδεηα... - Θχξηνο-νη ηνπ έξγνπ (φλνκα-ηα θαη δηεχζπλζε-εηο)... - Δίδνο ηνπ έξγνπ... - Αλάδνρνο-νη (φλνκα-ηα θαη δηεχζπλζε-εηο)... - Ππληνληζηήο-έο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ (φλνκα-ηα θαη δηεχζπλζε-εηο)... - Ππληνληζηήο-έο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (φλνκα-ηα θαη δηεχζπλζε-εηο)... - Ξξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην... - Ξξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ... - Ξξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην... - Ξξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζην εξγνηάμην... - Πηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί... Απαηηείηαη: - Όηαλ ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην εξγνηάμην ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα. Γηαβηβάδεηαη ζηελ πεξεζία: - Απφ ηνλ εξγνιάβν νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη φηαλ δελ ππάξρεη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Αλαξηάηαη: - Θαηά ηξφπν εκθαλή ζην εξγνηάμην θαη ελεκεξψλεηαη εάλ ρξεηάδεηαη. Ρη πεξηέρεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, όηαλ απαηηείηαη; δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη αλαξηάηαη ζε εκθαλέο κέξνο; [34]

35 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ Σχετικά: - Ν. 1396/1983, άρθρο 8- Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3 Απαηηείηαη: - Γηα ηερληθά έξγα, πνπ εθηεινχληαη ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ θαηνίθνπο ή έρνπλ ζπκβαηηθφ πξνχπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απν απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνδνκή φγθνπ 1000m3 θαη εθφζνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ αξκφδηα αξρή (ηδησηηθά έξγα). - Πε φια ηα εξγνηάμηα, πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε (ηδησηηθά θαη δεκόζηα έξγα). Δλεκεξώλεηαη: - Απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ γηα φ,ηη αθνξά ηηο ππνδείμεηο, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζχκθσλα κε ηνλ Λ.1396/83, θαζψο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. - Απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ απηψλ. Ρεξείηαη: - Πηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ ππεξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή φηαλ δελ ππάξρνπλ απηνί ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε αηφκνπ, πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ρν ΖΚΑ ελεκεξώλεηαη από ηνπο αξκόδηνπο, όηαλ απαηηείηαη θαη ηεξείηαη ζην έξγν; [35]

36 ΦΕΔΙΟ & ΥΑΚΕΛΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Σχετικά: - Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3 1. ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ Ξεξηέρεη: - Θαλφλεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην εξγνηάμην, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. - Δηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ, ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ Ξ.Γ. 305/96. - Ξξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη αζθαιήο πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. - Αλάιπζε πνξείαο θαηαζθεπήο ζε θάζεηο. - Θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. - Αλάιπζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο. - Θαζνξηζκφο ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. - Ππλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. - Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α βνεζεηψλ. - Κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ, φηαλ δελ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Απαηηείηαη: - Όηαλ απαηηείηαη ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. - Όηαλ νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο (Ξαξάξηεκα ΗΗ, άξζξν 12, Ξ.Γ. 305/96). - Όηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ρη πεξηέρεη ην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο; [36]

37 2. ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ Ξεξηέρεη: - Ρν κεηξψν ηνπ έξγνπ (ζρέδηα θαη ηερληθή πεξηγξαθή). - Νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π.. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π.. Ρη πεξηέρεη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο; Ξαξαηεξήζεηο: - Ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ. - Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. Γηα ηα δεκφζηα έξγα θαη φπνπ δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα απνηειεί ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. - Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. - Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΠΑ θαη ν ΦΑ ηεξνχληαη ζην έξγν κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ ηεξνύληαη ζην έξγν θαη αλαπξνζαξκόδνληαη, όηαλ απαηηείηαη; [37]

38 ΚΑΣΕΔΑΥΙΕΙ Σχετικά : - Π. Δ. 1073/1981, άρθρα ΓΔΛΗΘΑ Νη εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο κε επαξθή γλψζε θαη εκπεηξία. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη κέρξη 10 άηνκα απαηηείηαη Ξξντζηάκελνο Ππλεξγείνπ γηα ηελ επίβιεςε απηψλ, ελψ φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη, απαηηείηαη Ππληνληζηήο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ Ππλεξγείσλ. Νη εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο γίλνληαη από άηνκα κε επαξθή γλώζε θαη εκπεηξία; Αλάινγα κε ηελ αληνρή θαη ηελ επζηάζεηα ησλ ππφ θαηεδάθηζε ηκεκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη νη αληίζηνηρεο αληηζηεξίμεηο θαη ππνζηεξίμεηο απηψλ. Ξξηλ απφ ηηο θχξηεο εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα πιηθά θαη ηκήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζξπκκαηηζζνχλ θαη λα εθηνμεπζνχλ (π.ρ. παινπίλαθεο, θηγθιηδψκαηα). Έρνπλ γίλεη νη αλαγθαίεο αληηζηεξίμεηο θαη ππνζηεξίμεηο ησλ ππό θαηεδάθηζε ηκεκάησλ; Έρνπλ αθαηξεζεί όια ηα επηθίλδπλα πιηθά ή ηκήκαηα πξηλ από ηηο εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο; Νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, εθηφο θη αλ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα (θαηαζθεπή θηγθιηδσκάησλ κε ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην, δίρηπα θ.ι.π.). Νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ χςνο 1.5 κ. απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο θαη 0.5 κ. απφ δάπεδν ηθξηψκαηνο. Νη εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο εθηεινύληαη από πάλσ πξνο ηα θάησ; Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κφληκεο θιίκαθεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά θηγθιηδψκαηα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θελνχ. Δπίζεο, φια ηα αλνίγκαηα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ πξέπεη λα θξάζζνληαη ή λα θαιχπηνληαη πξνζσξηλά. Γηα ηελ [38]

39 απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο απφ ηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο ζηνπο θαηψηεξνπο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη νπέο ζηα δάπεδα (έσο 1 η.κ.). Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο κόληκεο θιίκαθεο πξνζσξηλά θηγθιηδώκαηα; Έρνπλ θαιπθζεί ή θξαρζεί πξνζσξηλά όια ηα αλνίγκαηα πνπ πθίζηαληαη; Έρεη γίλεη δηάλνημε νπώλ ζηα δάπεδα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ κπαδώλ; Πηηο πεξηνρέο πηψζεο πιηθψλ θαηεδάθηζεο απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε ή παξακνλή εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ δηακέζνπ θξαγκάησλ, ζρνηληψλ θ.ι.π. ή θαη παξνπζία θχιαθα. Ζ ξίςε πιηθψλ ζε πξνζπειάζηκεο ζέζεηο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε αλαγθαίεο πεξηπηψζεηο θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (πξνζσξηλά εκπφδηα θαη ηαπηφρξνλα παξνπζία θπιάθσλ). Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε κε δηέιεπζε/παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ή άιισλ ζηηο πεξηνρέο πηώζεο πιηθώλ θαηεδάθηζεο; 2. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Ή ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΟΓΥΛ Πε πεξίπησζε έξγσλ νπιηζκέλνπ ή πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ,ζνισηψλ ή αςηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηεδαθίζεσο πξέπεη λα γίλεηαηαπφ άηνκα κε επαξθή πείξα. Γηα ηα πξνεληεηακέλα έξγα απαηηείηαη εηδηθή κειέηε σο πξνοηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηεδάθηζεο. Δπίζεο, ε θαηεδάθηζε θαη αθαίξεζε ζηνηρείσλ πνππαξνπζηάδνπλ ειαζηηθφηεηα ή είλαη ππφ έληαζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηονδεγίεο αηφκνπ κε επαξθή εκπεηξία. Νη ππφ θαηεδάθηζε ηνίρνη πξέπεη λα απαιιάζζνληαη απφ εμέρνληα ηεκάρηα μχινπ ή ζηδήξνπ πνπ δελ ζπγθξαηνχληαη θαιά ή εμέρνπλ πάλσ απφ 2κ. Νη εμσηεξηθνί εμψζηεο/καξθίδεο θ.ι.π. πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια θαηά ηελ θαηεδάθηζε, λα αθαηξνχληαη θαη λα κεηαθέξνληαη κε κεραληθά κέζα, εθηφο εάλ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηφπνπ θαηαηεκαρηζκφο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απνθνπή ζηνηρείσλ εδξάζεσο. Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο θνληνξηνχ επηβάιιεηαη ε δηαβξνρή ησλ θαηεδαθηδφκελσλ ηκεκάησλ κε άθζνλν λεξφ. Θαηά ηελ θαζαίξεζε ζηξψζεσλ κε εθηνμεπηφ ειαθξνθνλίακα ακηάληνπ πξέπεη λα γίλεηαη: δηαβξνρή 2 εκέξεο πξηλ ηελ απνμήισζε (2 θνξέο ηελ εκέξα) απνκάθξπλζε πξηλ ηελ θαηεδάθηζε (απφμεζε) απφμεζε κέζσ ζπάηνπιαο ζηεξεσκέλε ζε ρεηξνιαβή>1κ κε ηαπηφρξνλε δηαβξνρή εάλ ην ειαθξνθνλίακα δελ εκπνηίδεηαη πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πξνζσπίδσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο [39]

40 Θαηά ηελ θαηεδάθηζε ειαθξψλ πιαθψλ ακηάληνπ (αζβεζηνινχμ) πξέπεη λα γίλεηαη: δηαβξνρή αθαίξεζε κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θζνξά Γίλεηαη δηαβξνρή ησλ θαηεδαθηδόκελσλ ηκεκάησλ κε άθζνλν λεξό; Ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαζαίξεζε ζηξώζεσλ θνληάκαηνο ακηάληνπ θαη πιαθώλ ακηάληνπ; Ζ ζπγθέληξσζε ησλ κπαδψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζηεγαλνχο ζάθνπο πξηλ μεξαλζνχλ θαη λα απνξξίπηνληαη ζε ρψξνπο ηαθήο. Γίλεηαη ζπγθέληξσζε ησλ κπαδώλ ζε ζάθνπο θαη απόξξηςε απηώλ ζε ρώξνπο ηαθήο; 3. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Ή ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ 3.1. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ ΚΔ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΣΔΗΟΝΠ Θαηά ηελ θαηεδάθηζε κε εξγαιεία ρεηξφο θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ κε ειεχζεξν χςνο > 4κ. απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ζηαζεξνχ κεηαιιηθνχ ηθξηψκαηνο, πνπ λα πιεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο (άξζ.13 ΞΓ778/80). Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία έρνπλ ειεχζεξν χςνο παληαρφζελ < 4κ. δελ επηβάιιεηαη ηθξίσκα εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο ηνπ θαηεδαθηζηένπ ζηνηρείνπ > 0.35κ. Γηα ηελ θαηεδάθηζε εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηβάιιεηαη ηθξίσκα, εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα ηνίρνπο ζπλήζνπο χςνπο θαη κηθξνχ πάρνπο. Γηα δνθνχο/νξηδφληηα ζηνηρεία επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζηαζεξνχ ηθξηψκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ ζηνηρείνπ. Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ θαηεδάθηζε ζηνηρείσλ νξηδφληησλ ή θαηαθφξπθσλ θαη αληίζηνηρα θαηά ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο γηα ηελ θαηεδάθηζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. Θαηαζθεπάδνληαη ηα θαηάιιεια ηθξηώκαηα γηα ηελ θαηεδάθηζε θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ ζηνηρείσλ, όπνπ απαηηείηαη; [40]

41 3.2. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ Νη εξγαζίεο κε κεραληθά κέζα (έιμε, ψζεζε, θξνχζε) πξέπεη λα εθηεινχληαη ζε θαηάιιειε ψξα. Νη πεξηνρέο πηψζεο θαηεδαθηζηέσλ πιηθψλ δη έιμεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα απνθιείνληαη επηκειψο. Αληίζηνηρα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απνθπγή θαηαπηψζεσο ζε εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο δηα θξνχζεσο ή σζήζεσο. Δάλ δελ πξνθαιείηαη θίλδπλνο, επηηξέπεηαη ε ζηαηηθή ππνλφκεπζε έξγνπ κε ηε βνήζεηα κεραλήκαηνο. Δάλ δελ ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα απαγνξεχεηαη ε δηα ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ ππνλφκεπζε θηηξίνπ. [41]

42 ΕΚΚΑΥΕ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981 άρθρα ΓΔΛΗΘΑ Ξξηλ ηηο εξγαζίεο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη έξεπλα ηνπ ρψξνπ: γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, θσηαεξίνπ, λεξνχ θ.ι.π. θαη κεηαθνξά ή απνκφλσζε απηψλ. γηα πξνγελέζηεξεο εθζθαθέο. Έγηλε έξεπλα ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ κεηαθνξά/απνκόλσζε ηπρόλ δηθηύσλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ, θσηαεξίνπ, λεξνύ θ.ι.π.; Θαηά ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ παξαθείκελσλ νηθνδνκψλ, ησλ θαηαζηξσκάησλ νδψλ θ.ι.π. Γηα ηελ αληηζηήξημε φκνξσλ θηηξίσλ επηβάιιεηαη κεζνδηθή θαη ηερληθή ππνζεκειίσζε ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε θαη ζην απαηηνχκελν βάζνο (ληνπιάπηα, αεξνγέθπξεο, αγθχξσζε θ.ι.π.). Κάλδξεο, ηζηνί, δέληξα θ.ι.π. πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζην ρψξν εθζθαθήο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ή θαηεδαθίδνληαη ή απνκαθξχλνληαη. Ρα πξνεμέρνληα ηκήκαηα βξάρσλ, ιίζσλ ή ρσκάησλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαθξεκλίδνληαη ππ επζχλε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. Ξαξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, εξγαιείσλ θ.ι.π. πξέπεη λα γίλεηαη εθηφο ηνπ εχξνπο θαηαθιίζεσο πξίζκαηνο νιηζζήζεσο. Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηπρόλ αληηζηεξίμεηο όκνξσλ θηηξίσλ/θαηαζηξσκάησλ νδώλ θ.ι.π.; Πε εξγαζίεο εθζθαθήο ζε λεξφ πξέπεη λα γίλεηαη άληιεζε θαη δηνρέηεπζε ησλ πδάησλ ζε ππνλφκνπο (εάλ είλαη εθηθηφ) θαη ρξήζε αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ. πάξρεη ζύζηεκα άληιεζεο ησλ λεξώλ από ηελ εθζθαθή θαη γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ; [42]

43 Πηνπο ρψξνπο εθζθαθήο ην πιάηνο ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα είλαη 3κ. θαη ε θιίζε 25%. Ρν πιάηνο θαη ε θιίζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγώλ είλαη ηα απαηηνύκελα; 2. ΔΘΠΘΑΦΔΠ ΘΔΚΔΙΗΥΛ ΘΑΗ ΡΑΦΟΥΛ Πε εθζθαθέο ζεκειίσλ, ηάθξσλ, νξπγκάησλ (επηκήθε ή κεκνλσκέλα): απαηηείηαη αληηζηήξημε αλάινγα κε ην βάζνο θαη ην πιάηνο ηεο εθζθαθήο (δηάγξακκα 1). δελ απαηηείηαη αληηζηήξημε ζε βξάρν θαη πξαλή θαηάιιειεο θιίζεο. εμεηάδεηαη ην ζέκα αληηζηήξημεο, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, φπσο πηζαλφηεηα απμήζεσο σζήζεσλ ιφγσ εκπνηηζκνχ θαη ιφγσ απνζέζεσο πιηθψλ/κεραλεκάησλ, ρξήζε εθξεθηηθψλ ζε γεηηνληθέο εθζθαθέο, δνλήζεηο ιφγσ δηειεχζεσο βαξέσλ νρεκάησλ, εξππζηηθή παξακφξθσζε θαη απνζάζξσζε ηνπ εδάθνπο. Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ ή κεραληθψλ κέζσλ απφ απφζηαζε ρσξίο ηελ είζνδν εξγαδνκέλσλ ζηελ εθζθαθή. πάξρεη αληηζηήξημε ησλ ηάθξσλ/νξπγκάησλ, όπνπ απαηηείηαη; Γηα ηελ παξεκπφδηζε πηψζεσο πιηθψλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζηελ εθζθαθή πξέπεη: ηα ρείιε ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη απφ θξάζπεδα χςνπο 15εθ. ε επέλδπζε ηεο ηάθξνπ λα εμέρεη 15εθ. απφ ην έδαθνο. ηα πξντφληα εθζθαθήο λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60εθ. απφ ην ρείινο ηνπ νξχγκαηνο. Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ παξεκπόδηζε πηώζεσο πιηθώλ/εξγαιείσλ ζηελ εθζθαθή; Πε εθζθαθέο ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην Θ.Ν.Θ. Γηα ηνπο δηαβάηεο θαη ηα νρήκαηα πξέπεη λα αθήλνληαη ζε ελδεδεηγκέλεο ζέζεηο ζηεξεέο δηαβάζεηο θαη γεθπξψκαηα κε θηγθιηδψκαηα. Έρνπλ ιεθζεί ηα κέηξα αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην Θ.Ν.Θ. θαηά ηελ εθζθαθή ζε νδνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο; [43]

44 πάξρνπλ αζθαιείο δηαβάζεηο θαη γεθπξώκαηα γηα ηνπο δηαβάηεο θαη ηα νρήκαηα; Απαγνξεχεηαη ε θάζνδνο εξγαδνκέλσλ πξηλ ηε ιήμε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, εθηφο απφ απηνχο πνπ ζα πξέπεη λα ηα ιάβνπλ. Νη επηζεσξήζεηο ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ πξέπεη λα γίλνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν κε πείξα: φηαλ ην βάζνο εθζθαθήο > 1.5κ. θαη ζε θάζε αιιαγή βάξδηαο: ζε άθξν ηάθξνπ > 3κ., ζε ππζκέλα θαη παξεηέο θξέαηνο θαη ζε κέησπν πξνβνιήο ζήξαγγαο. Δπίζεο ιεπηνκεξήο εμέηαζε απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ: αλαηηλάμεηο, ηελ εκθάληζε δεκηψλ ή θαηαπηψζεηο πξαλψλ, ηελ επαλάιεςε εξγαζηψλ χζηεξα απφ δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ ζενκελίαο ή παγεηνχ, θάζε βδνκάδα αλεμαξηήησο ησλ πξνεγνπκέλσλ. Κεηά απφ ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο εμεηάζεηο πξέπεη λα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ζην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο. Έρνπλ γίλεη νη απαηηνύκελεο επηζεσξήζεηο ησλ πξαλώλ θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ, νη απαηηνύκελεο εμεηάζεηο πεξί εθζθαθήο θαη θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ από ηνπο αξκόδηνπο ζην Ζ.Κ.Α.; Νη παξεηέο ησλ θξεάησλ πξέπεη λα: επηζεσξνχληαη ζηελ αξρή θάζε βάξδηαο (θακηά εξγαζία δελ επηηξέπεηαη, εάλ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη ζ απηά). θαιχπηνληαη αλεμαξηήησο ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο κε πξνθαηαζθεπαζκέλν θισβφ αληηζηήξημεο. Νη παξεηέο ησλ θξεάησλ επηζεσξνχληαη θαη θαιχπηνληαη κε θισβφ αληηζηήξημεο; Θαηά ηελ εθζθαθή θξεάησλ ζε καιαθά/ειψδε εδάθε θαη γεληθά επηθίλδπλεο ζέζεηο πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε δψλεο αζθαιείαο ή ζρνηληψλ θαη πξνζσξηλή αληηζηήξημε. [44]

45 Θαηά ηελ εθζθαθή θξεάησλ ζε καιαθά/ειώδε εδάθε γίλεηαη ρξήζε δώλεο αζθαιείαο θαη ππάξρεη πξνζσξηλή αληηζηήξημε; Πε πεξίπησζε χπαξμεο θιηκάθσλ ζηα θξέαηα ε απφζηαζε βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη 0.25εθ. θαη φηαλ ππάξρνπλ κεγάια βάζε απηέο πξέπεη λα θέξνπλ αλαπαπηήξα αλά 10κ. Πε βάζε < 10κ. επηηξέπνληαη θιίκαθεο απφ ζρνηληά θαιά ζηεξεσκέλα θαη ζηα δχν άθξα. Νη θιίκαθεο πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ ζηα θξέαηα ηεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο; Νη θάδνη εμαγσγήο πιηθψλ ζηα θξέαηα πξέπεη λα αλαζχξνληαη κε βαξνχιθν/αλπςσηηθή κεραλή, λα κελ πιεξνχληαη ηειείσο θαη λα αλαξηψληαη θαηαθφξπθα ζην θέληξν ηεο θνηιφηεηαο ηνπ εθζθαπηφκελνπ ρψξνπ. Απαγνξεχεηαη ε θάζνδνο/άλνδνο βαξψλ > 250kg ζε θξέαηα > 20κ., εάλ δελ ππάξρεη εγθαηάζηαζε νδεγψλ. Αθνινπζείηαη ε ζσζηή δηαδηθαζία εμαγσγήο πιώλ από ηα θξεάηηα; Απαγνξεχεηαη ε άλνδνο/θάζνδνο ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ ππάξρεη εγθαηάζηαζε θιηκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κεραλψλ εμαγσγήο πιψλ. Γεληθά ζπληζηάηαη λα κελ γίλεηαη ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ άλνδν. Όηαλ ππάξρεη εξγαδφκελνο ζε θξεάηην θαη γίλεηαη ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ απαηηείηαη κφληκνο ρεηξηζηήο ηνπ κεραληθνχ κέζνπ ζηελ επηθάλεηα. Όηαλ ππάξρεη θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο ζην θξεάηην πξέπεη λα γίλεηαη απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζσιήλα θαη γεληθψο λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα επαξθή αεξηζκφ θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ αλαζπκηάζεηο. Δπίζεο, φηαλ ηα θξεάηηα είλαη > 8κ. πξέπεη λα ππάξρεη ηερλεηφο θσηηζκφο (εηδηθέο ιπρλίεο κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα). πάξρεη επαξθήο αεξηζκόο/θσηηζκόο ζηα θξεάηηα; [45]

46 ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΤΛΙΚΟΤ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981 άρθρα Π.Δ. 397/ ΦΝΟΡΥΠΖ - ΔΘΦΝΟΡΥΠΖ Ξξηλ ηηο εξγαζίεο θφξησζεο - εθθφξησζεο νρεκάησλ πξέπεη ν νδεγφο λα εμαζθαιίδεη φηη απηά δελ ζα θηλνχληαη ηπραία. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζψπσλ εληφο ηεο ηξνρηάο δηαθίλεζεο πιηθψλ. Ζ έμνδνο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ/αλνηθηψλ ή θιεηζηψλ αγσγψλ εθθνξηψζεσο ή απνξξίςεσο πιηθψλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη, ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη θαλείο. Νη νδεγνί εθθνξηψζεσο κε θχιηζηξα, θεθιηκέλνη αγσγνί εθθνξηψζεσο, θεθιηκέλεο ηξνρηέο θαη θνξησηήξεο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαηά εθηξνρηαζκψλ, πιαγίσλ κεηαηνπίζεσλ θαη θαηαπηψζεσλ θαη ζηελ αλάγθε λα ππνζηεξίδνληαη. Θαηά ηηο εξγαζίεο θόξησζεο/εθθόξησζεο πιηθώλ ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα έλαληη θαηαπηώζεσο, θπιίζεσο, αλαηξνπήο, θαηαξξεύζεσο ή ζξαύζεσο αληηθεηκέλσλ; 2. ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ - ΠΡΝΗΒΑΜΖ Όηαλ νη εξγαζίεο απνζήθεπζεο/ζηνίβαμεο γίλνληαη ζε πεξηνρέο εξγαζίαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά δίρηπα, ζαληδψκαηα, πεξηθξάγκαηα θ.ι.π. Πε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο απνζήθεπζεο/ζηνίβαμεο γίλνληαη ζε ρώξνπο εξγαζίαο θπθινθνξίαο ιακβάλνληαη όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα; Θαηά ηε ζηνίβαμε ζηδεξνδνθψλ ζε πεξηζζφηεξεο επάιιειεο ζηξψζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εγθάξζηα θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ππεξθείκελεο ζηξψζεο ηεκάρηα ζαλίδσλ ή θαδξνληψλ. Θαηά ηελ απνζήθεπζε ζηξνγγπιψλ θνξκψλ μπιείαο ή ζσιήλσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνο απνθπγή θπιίζεσο, ελψ θαηά ηελ απνζήθεπζε επηκεθψλ ξάβδσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή θαηνιηζζήζεσο ή πηψζεσο. Νη ζσξνί μπιείαο επηηξέπεηαη λα αλεγείξνληαη κφλν επί επηπέδνπ θαη ζηαζεξάο βάζεσο, θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθα, κε ρξεζηκνπνίεζε ηεκαρηζκέλσλ μχισλ ζηνηβάμεσο θαη ζπλδέζεσο. Ζ άλνδνο εξγαδνκέλσλ ζε ζσξνχο επηηξέπεηαη κφλν, [46]

47 φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο θαη εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξή έδξαζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Θνληνπνηεκέλε άζβεζηνο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ χπαηζξν πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ζηξψκα άκκνπ. Θαηά ηηο εξγαζίεο απνζήθεπζεο θαη ζηνίβαμεο ζηδεξνδνθώλ, μύισλ θαη αζβέζηε ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα πξνζηαζία έλαληη θαηάξξεπζεο, πηώζεο, θύιηζεο θ.ι.π.; 3. ΙΖΤΖ Θαηά ηελ ιήςε ζπζζσξεπκέλνπ πιηθνχ, φπσο γαίεο, άλζξαθεο, θσθ, άκκν θ.ι.π. δελ επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγνχληαη απφηνκα πξαλή. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε ζσιήλσλ, μπιείαο θ.ι.π. απφ ηα πιάγηα ησλ ζσξψλ. Θαηά ηηο εξγαζίεο ιήςεο πιηθώλ ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα πξνζηαζία έλαληη θαηαξξεύζεσο, πηώζεο θ.ι.π. απηώλ; 4. ΟΗΤΖ Ζ ξίςε αληηθεηκέλσλ επηηξέπεηαη κφλν, φηαλ ν επηθίλδπλνο ρψξνο θπιάζζεηαη απφ επηηεξεηή (ν νπνίνο δελ επηηξέπεηαη λα αζρνιείηαη κε άιιεο εξγαζίεο) θαη θξάζζεηαη αζθαιψο. Θαηά ηηο εξγαζίεο ξίςεο πιηθώλ ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα; 5. ΚΔΡΑΦΝΟΑ Ζ κεηαθνξά επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ (θαδξφληα, ζηδεξνί νπιηζκνί θ.ι.π.) απφ έλα άηνκν πξέπεη λα γίλεηαη κε θιίζε πξνο ηα πίζσ. Ζ δηάβαζε ζηηο γσλίεο ησλ θηηζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζρεκαηίδνληαο αλνηθηή θακπχιε. Ζ απφζεζε ή απφξξηςε επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνπο κεηαθνξείο (εθφζνλ βξίζθνληαη απφ ηελ ίδηα πιεπξά) ηαπηφρξνλα θαη θαηφπηλ παξαγγέικαηνο. Ζ κεηαθνξά βαξηψλ αληηθεηκέλσλ απφ πνιιά άηνκα γίλεηαη αλάινγα κε ην βάξνο θαη ην αλάζηεκα ησλ αηφκσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. Ρν θνπκάλην ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαηάιιειν πξφζσπν κε ηελ απαηηνχκελε νπηηθή επαθή. Kαηά ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο επηκεθώλ θαη βαξηώλ αληηθεηκέλσλ ιακβάλνληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα; [47]

48 6. ΣΔΗΟΥΛΑΘΡΗΘΖ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖ ΦΝΟΡΗΥΛ 6.1. ΓΔΛΗΘΑ Πην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ γίλεηαη πνιχ ζπρλά κεηαθνξά θνξηίσλ θαη αληηθεηκέλσλ ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ απνηξνπήο ελδερφκελνπ ηξαπκαηηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Κε ηνλ φξν ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ λνείηαη θάζε κεηαηφπηζε, φπσο είλαη ε αλχςσζε, κεηαθνξά, έιμε, ψζεζε αληηθεηκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ νπνηνδήπνηε ηξαπκαηηζκφ ξάρεο ή νζθπτθήο ρψξαο, είηε ιφγσ δπζκελψλ εξγνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ εξγαζία, είηε ιφγσ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεηαηφπηζεο (π.ρ. βάξνο θαη φγθνο θνξηίνπ) ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ Ν εξγνδφηεο, αλ θαη εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηδίσο ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ή θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί απηή, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο φια ηα κέζα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ. Ζ επηινγή ησλ παξαπάλσ κέζσλ αζθαιείαο ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππ φςε κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ηνλ φγθν απηνχ, ην ζρήκα ηνπ, ηελ ηζνξξνπία ηνπ θ.ι.π. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην εχξνο ηεο απαηηνχκελεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο φιεο εξγαζίαο. Ζ κειέηε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα επηηξέςεη ηελ ζσζηή νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζα απνηξέςεη ελδερφκελν αηχρεκα ηεο ξάρεο θαη ηεο νζθπτθήο ρψξαο. Δίλαη εθηθηή ε δηαθίλεζε θνξηίσλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ αληί κε ρξήζε κπτθήο δύλακεο; Ξιελ φισλ ησλ παξαπάλσ θαη πξηλ ν εξγνδφηεο αλαζέζεη θάπνηα εξγαζία δηαθίλεζεο θνξηίνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Ρέηνηα είλαη ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε (πνπ ίζσο απαγνξεχεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία), ε αλεπάξθεηα ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ θέξεη, φπσο θαη ε ειιεηπήο εθπαίδεπζή ηνπ ζηελ ζσζηή δηαθίλεζε θνξηίσλ. [48]

49 Κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη εξγνδφηεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα γεληθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ απηνχο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. Ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο πνπ θαιείηαη λα κεηαθέξεη θάπνην θνξηίν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην βάξνο απηνχ, θαζψο θαη γηα ην θέληξν βάξνπο ηεο βαξχηεξεο πιεπξάο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην βάξνο είλαη έθθεληξν. Νη εξγαδόκελνη έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ηελ ζσζηή ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ; Νη εξγαδόκελνη πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ πιεξνύλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο (ζσκαηηθή δηάπιαζε, κπτθή δύλακε θιπ); 6.3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΞΝΤΖ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΣΔΗΟΝΛΑΘΡΗΘΖ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖ ΡΥΛ ΦΝΟΡΗΥΛ 1. Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ Φνξηίνπ: αλ είλαη ππεξβνιηθά βαξχ θαη κεγάιν, αλ είλαη νγθψδεο θαη δχζθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ, αλ είλαη αζηαζέο, αλ βξίζθεηαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ επηβάιιεη ην απφ απφζηαζε πηάζηκν, αλ ιφγσ ηεο πθήο ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαθψζεηο ζηνλ εξγαδφκελν. 2. Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Απαηηνύκελεο Ξξνζπάζεηαο: αλ είλαη ππεξβνιηθά θνπηψδεο, αλ απαηηεί ζηξνθή ηνπ θνξκνχ, αλ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απφηνκε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ, αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ην ζψκα βξίζθεηαη ζε αζηαζή ζηάζε. 3. Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δξγαζηαθνύ Ξεξηβάιινληνο : αλ ην δάπεδν είλαη αλψκαιν, αλ ην δάπεδν παξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, αλ ν ρψξνο εξγαζίαο δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ, αλ ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ν θσηηζκφο είλαη αλεπαξθήο. 4. Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Δξγαζίαο : αλ ππάξρνπλ ζπρλέο θαη παξαηεηακέλεο ζσκαηηθέο θαηαπνλήζεηο, [49]

50 αλ ν ρξφλνο αλάπαπζεο είλαη ιίγνο, αλ νη απνζηάζεηο δηαθίλεζεο, αλχςσζεο θ.ι.π. είλαη ππεξβνιηθέο, αλ ν ξπζκφο εξγαζίαο είλαη ηέηνηνο πνπ ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη. Ρα ππό δηαθίλεζε θνξηία έρνπλ ππεξβνιηθό βάξνο; Ζ κεηαθίλεζή ηνπο απαηηεί ρξήζε ηνπ θνξκνύ; Απαηηεί από απόζηαζε ρεηξηζκό; Ρν δάπεδν ζηνλ ρώξν εξγαζίαο είλαη επίπεδν; Ξαξνπζηάδεη αλσκαιίεο; Ξαξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο; Ξαξέρεηαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο αλάπαπζεο θαη αλάθηεζεο ησλ δπλάκεσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο; Ν ξπζκόο εξγαζίαο είλαη εμαληιεηηθόο; 6.4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ 1. Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Δξγαζίαο : αλ ε πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη αζχκβαηε, αλ ν εξγαδφκελνο δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ζσκαηηθή δηάπιαζε, αλ ν εξγαδφκελνο δελ θέξεη ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αλ ν εξγαδφκελνο δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. Έρεη δηεμαρζεί ε θαηάιιειε αμηνιόγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ; Νη εξγαδόκελνη απηνί έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια; Ξαξαθάησ αθνινπζνύλ ηόζν γεληθέο όζν θαη εηδηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, θαζώο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη πξηλ ηελ επηρείξεζε κεηαθνξάο ελόο θνξηίνπ: Α. Αξρηθψο ειέγρνπκε ην θνξηίν ηφζν ζρεηηθά κε ηελ πθή ηνπ (αηρκεξέο πιεπξέο, πηζαλέο εγθνπέο θ.ι.π.), φζν θαη ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (βάξνο, φγθν, ζρήκα θ.ι.π.). Αλ δηαπηζηψζνπκε πσο αδπλαηνχκε λα ην κεηαθέξνπκε κφλνη καο δεηάκε βνήζεηα θαη αλ δηαπηζηψζνπκε πσο ππάξρεη ελδερφκελνο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ καο, ιακβάλνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο (π.ρ. γάληηα). Β. Όηαλ είκαζηε έηνηκνη λα ζεθψζνπκε θαη λα κεηαθέξνπκε ην θνξηίν αθνινπζνχκε ηελ εμήο δηαδηθαζία: - ιπγίδνπκε ηα γνλαηά καο θαη εξρφκαζηε ζε ζέζε βαζχ θαζίζκαηνο, [50]

51 - πηάλνπκα θαιά ην πξνο κεηαθνξά θνξηίν θαη κε ηα δπν καο ρέξηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα ην θαηεβάζνπκε λα κελ έρνπκε πξφβιεκα, - αλαζεθψλνπκε ην θνξηίν καο δηαηεξψληαο ηελ ξάρε καο ίζηα θαη ηα ρέξηα καο ηελησκέλα. Γειαδή ε αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ηελ κπτθή δχλακε ησλ πνδηψλ καο, - κεηαθέξνπκε ην θνξηίν δηαηεξψληαο ην φζν πην θνληά γίλεηαη ζηνλ θνξκφ καο, - θαηά ηελ κεηαθνξά θάλνπκε κηθξά θαη ζηαζεξά βήκαηα δηαηεξψληαο ζπλερψο ηελ ηζνξξνπία καο, - δελ θάλνπκε απφηνκεο θηλήζεηο νχηε ζηξίβνπκε ηνλ θνξκφ καο. Γ. Όηαλ πξφθεηηαη λα αθήζνπκε ην θνξηίν θάησ αθνινπζνχκε αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδηθαζία αιιά κε αληίζηξνθε πνξεία. Δπηπξφζζεηα ηνλίδεηαη φηη θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ θξνληίδνπκε λα έρνπκε θαιή νξαηφηεηα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο ηνπ θνξηίνπ είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο εκπνδίδνληάο καο λα ην κεηαθέξνπκε αζθαιψο δεηνχκε ηελ βνήζεηα ζπλαδέιθνπ. Ραπηφρξνλα θξνληίδνπκε νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο καο λα είλαη θαζαξνί απφ δηάθνξα κηθξναληηθείκελα πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πηζαλφ γιίζηξεκα ή πηψζε καο. Ρέινο, θαηά ηελ κεηαθνξά κεγάινπ κήθνπο αληηθεηκέλσλ (ζαλίδεο, καδέξηα) θξνληίδνπκε ε εκπξφο πιεπξά ηνπο λα είλαη πάληνηε ζεθσκέλε αξθεηά ςειά γηα ηελ απνθπγή απξφβιεπηνπ ηξαπκαηηζκνχ ζπλαδέιθνπ. [51]

52 ΣΕΓΕ Σχετικά: - Π.Δ. 778/1980 άρθρα ΠΛΑΟΚΝΙΝΓΖΠΖ Ζ αλαβίβαζε ησλ δεπθηψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεραληθά κέζα εμ απνζηάζεσο. Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ ζηεγψλ πξέπεη νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο λα γίλνληαη ζην έδαθνο. Όηαλ επηβάιιεηαη εξγαζία επί ηεο ππφ θαηαζθεπή ζηέγεο πξέπεη: λα θαηαζθεπάδνληαη δηάδξνκνη εξγαζίαο ή, λα γίλεηαη ρξήζε δηθηχσλ ή άιισλ κέζσλ ή, λα γίλεηαη ρξήζε θηλεηψλ εμσζηψλ εξγαζίαο αλεξηεκέλσλ απφ αλπςσηηθφ κεράλεκα θαη, εάλ δελ ππάξρεη άιιε ιχζε λα γίλεηαη ρξήζε Κ.Α.Ξ.: δψλε αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πάλσ ζηε ζηέγε θαη θξάλε γηα φινπο πνπ έρνπλ πξνζπέιαζε ζην ρψξν (θάησ θαη γχξσ απφ ηελ ππφ θαηαζθεπή ζηέγε). Όηαλ επηβάιιεηαη εξγαζία επί ηεο ππό θαηαζθεπή ζηέγεο ιακβάλνληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα; 2. ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΔΞΗΘΑΙΤΔΥΛ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ, ΑΞΝΜΖΙΥΠΖ Γηα εξγαζίεο επί ζηεγψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο: Θαηαζθεπή δαπέδσλ εξγαζίαο, φηαλ ε ζηέγε ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάδξνκνο ή επηθάλεηα εξγαζίαο. Ρα δάπεδα (δηάδξνκνη) πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ καδέξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0.05κ. θαη ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0.60κ., πάλσ ζηα νπνία θαξθψλνληαη ηεκάρηα ζαλίδσλ πάρνπο 0.025κ., πιάηνπο 0.05κ. θαη κήθνπο ίζν κε ην πιάηνο ηνπ δαπέδνπ. Ρα δάπεδα πξέπεη λα εδξάδνληαη επί ησλ ηεγίδσλ ή ησλ δεπθηψλ ηεο ζηέγεο κεηά ή άλεπ ηεο παξεκβνιήο ηνπ πιηθνχ επηθαιχςεσο θαη λα εμαζθαιίδνληαη δηα αγθπξψζεσο έλαληη νιηζζήζεσο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ δχν δηαδξφκσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε καδέξηα, φπσο παξαπάλσ, θάζεηα πξνο ηνπο δηαδξφκνπο θαη θαξθσκέλα πάλσ ζε απηά. [52]

53 Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ηνπιάρηζηνλ δάπεδα εξγαζίαο, ψζηε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ελφο ζε άιιε ζέζε λα βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη ζην άιιν. Θαηαζθεπή ηθξηψκαηνο (θηγθιίδσκα, δάπεδν εξγαζίαο) ζην χςνο ηνπ ζεκείνπ απνιήμεσο ηεο ζηέγεο, παξάιιεια ζε απηή θαη ζε φιν ην κήθνο ηεο. Θαηαζθεπή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεπθηψλ πξνζηαηεπηηθήο νξηδφληηαο δηαηάμεσο ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη ζην χςνο ησλ πεικάησλ ησλ δεπθηψλ. Ζ δηάηαμε απηή κπνξεί λα απνηειείηαη: Απφ καδέξηα εδξαδφκελα ζηα πέικαηα ησλ δεπθηψλ, εθφζνλ απηά είλαη νξηδφληηα θαη έρνπλ ηελ απαηηνχκελε αληνρή. Απφ ηθξίσκα πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα καδέξηα. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα καδέξηα δελ πξέπεη λα έρνπλ θελφ κεηαμχ ηνπο > 0.15κ. Απφ αλζεθηηθφ δίρηπ δεκέλν ζηα δεπθηά ή άιια ζηαζεξά ζεκεία. Ξαξάιιεια πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ν ηξφπνο ηνπνζεηήζεσο ησλ θχιισλ επηθαιχςεσο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο. Γηα εξγαζίεο επί ζηεγώλ (θαηαζθεπή επηθαιύςεσλ, επηζθεπή, ζπληήξεζε, απνμήισζε) ιακβάλνληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο; Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε αληηνιηζζεξψλ ππνδεκάησλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα εξγαζίεο επί ζηεγώλ γίλεηαη ρξήζε αληηνιηζζεξώλ ππνδεκάησλ από ηνπο εξγαδόκελνπο; [53]

54 ΤΓΚΟΛΛΗΕΙ Σχετικά: - Π.Δ. 95/ ΓΔΛΗΘΑ Νη εξγαζίεο ησλ ζπγθνιιήζεσλ (νμπγνλνθνιιήζεηο θαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο) κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε απφιπηε αζθάιεηα, αλ ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Αλ θαη δελ παξαηεξνχληαη πνιιά αηπρήκαηα φηαλ νη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη ζσζηά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη κία θαη κφλν πεξίπησζε αηπρήκαηνο κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή. Πεκεηψλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ζπγθνιιήζεσλ δελ νθείινληαη ηφζν ζηηο ζπζθεπέο ή ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο φζν ζηνλ ίδην ηνλ παξάγνληα άλζξσπν, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ε κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ δηαζθαιίδεη θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ. Έηζη αλ θαη ν εθάζηνηε ζπγθνιιεηήο είλαη γλψζηεο αξθεηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ακειεί λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ, αθνχ ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ καθξνπξφζεζκα θαη φρη άκεζα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ έλαο ζπγθνιιεηήο δηαηξέρεη αθνξνχλ ηελ φξαζή ηνπ, ην αλαπλεπζηηθφ ηνπ ζχζηεκα, ην δέξκα ηνπ (πηζαλφηεηα θαξθίλνπ) θαη ην αλαπαξαγσγηθφ ηνπ ζχζηεκα (πηζαλφηεηα ζηείξσζεο). Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κφλε ζρεηηθή κε ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηηο ζπγθνιιήζεηο λνκνζεηηθή ξχζκηζε πεξηνξίδεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ Ξ.Γ. 95/78, παξαθάησ πιελ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζα γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά θαη ζε επηπξφζζεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξγαζία ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Νη ζπγθνιιεηέο πνπ απαζρνινύληαη ζην εξγνηάμην έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη γηα ην πώο κπνξνύλ λα πξνθπιαρζνύλ από απηνύο; 2. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ Ν εξγνδφηεο ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ ζσζηή δηελέξγεηα ησλ [54]

55 ζπγθνιιήζεσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ππλνπηηθά αλαθέξεηαη πσο ν εξγνδφηεο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία, ηηο θιφγεο, ηα αέξηα θαη ηα ππξαθησκέλα εθηνμεπφκελα θνκκάηηα. Δπίζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπγθνιιεηέο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, θχιαμε ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηψλ. 3. ΠΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΚΔΠΑ ΠΓΘΝΙΙΖΠΔΥΛ Φηάιεο Ξεπηεζκέλσλ Αεξίσλ Νη θηάιεο πεπηεζκέλσλ αεξίσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα θέξνπλ ηα εμήο δηαθξηηηθά : Έγρξσκν ραξαθηεξηζκφ θαη αξηζκφ κεηξψνπ, ρσξεηηθφηεηα θαη βάξνο θελψλ θηαιψλ. Ρελ ηηκή ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πίεζεο. Ρηο εκεξνκελίεο ησλ δηεμαρζέλησλ θαηά ηνπο θαλνληζκνχο δνθηκψλ. Ρα ζηνηρεία θαηαζθεπήο απηψλ. Δπίζεο ε κεηαθνξά ησλ θηαιψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά θαξφηζηα πνπ δηαζέηνπλ κέζα ζπγθξάηεζήο ησλ (αιπζίδα, ζρνηλί, θνιάξν). Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο απαηηείηαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ ζέζε ηνπο ηα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ησλ βαιβίδσλ. Ζ απνζήθεπζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη απφ ελδερφκελεο πηψζεηο (ηνπνζέηεζε ζε εηδηθέο βάζεηο ή ζε εηδηθνχο θισβνχο). Ρα κέξε φπνπ απνζεθεχνληαη θηάιεο πεπηεζκέλσλ αεξίσλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ αλάινγε ζήκαλζε. Όιεο νη θηάιεο πξέπεη λα θέξνπλ θαιχκκαηα ησλ θξνπλψλ θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θάζεηε ζέζε ή κε πνιχ κηθξή θιίζε. Ξηψζε ησλ θηαιψλ ή θηχπεκά ηνπο απφ άιιν αληηθείκελν (κεράλεκα έξγνπ) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ άκεζε έθξεμή ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θηαιψλ θνληά ζε ζεξκηθέο εζηίεο (θσηηά, αθηίλεο ειίνπ θ.ι.π.) αθνχ πηζαλή δηαζηνιή ησλ αεξίσλ θαη θαηά επέθηαζε αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο κπνξεί θαη πάιη λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Ρα ζηφκηα ησλ θξνπλψλ πάλσ ζηα νπνία πξνζαξκφδνληαη νη καλνεθηνλσηέο θέξνπλ δεμηά θνριίσζε γηα ην νμπγφλν θαη αξηζηεξή γηα ηελ αζεηπιίλε. Πηελ πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη ε εθθέλσζε θάπνηαο θηάιεο απηή πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ αξγά θαη αθνχ έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δπηπξφζζεηα πξέπεη: [55]

56 Όηαλ έρνπκε δηαξξνή αζεηπιίλεο ζε θιεηζηφ ρψξν λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ αεξίζνπκε άκεζα αθνχ πεξηεθηηθφηεηα 2,3% απηήο ζηελ αηκφζθαηξα δεκηνπξγεί εθξεθηηθφ κίγκα. Όηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νμπγνλνθφιιεζε πξέπεη λα θξνληίδνπκε λα κελ ππάξρνπλ γξάζζα θαη ιίπε, είηε πάλσ καο (ρέξηα, ξνχρα), είηε ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Δπίζεο πνηέ δελ ιηπαίλνπκε ηηο θνριηψζεηο ησλ καλνεθηνλνηψλ, αγσγνχο αεξίσλ, θαπζηήξεο θιπ. Δπαθή νμπγφλνπ ππφ πίεζε κε ηέηνηεο νπζίεο πξνθαιεί εθξήμεηο. Όηαλ ςάρλνπκε γηα πηζαλή δηαξξνή ζε θηάιεο αεξίσλ πάληα ρξεζηκνπνηνχκε ζαπνπλάδα θαη πνηέ θιφγα. Πηηο θηάιεο νμπγόλνπ θαη αζεηπιίλεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θαιύκκαηα ησλ θξνπλώλ; Ζ κεηαθνξά ησλ θηαιώλ γίλεηαη κε ηα θαηάιιεια θαξόηζηα; Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θηαιώλ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη θισβνί; Δίλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θάζεηε ζέζε; Έρεη ζεκαλζεί θαηαιιήισο ν ρώξνο όπνπ απνζεθεύνληαη νη θηάιεο; Ρέινο ζεκεηψλεηαη φηη νη θηάιεο αεξίσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ζπγθνιιεηή αιιά θαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην ζεκείν εξγαζίαο, δελ πξέπεη λα απαζρνιείηαη ν ζπγθνιιεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ απφ θαλέλαλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη νη βαιβίδεο ησλ θηαιψλ θαη λα επηζεσξείηαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο. 4. ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ ΦΗΑΙΥΛ ΝΜΓΝΛΝΘΝΙΙΖΠΔΥΠ Ρα παξειθφκελα ησλ θηαιψλ νμπγνλνθνιιήζεσο (καλνκεηξνεθηνλσηέο, θαπζηήξεο, αγσγνί αεξίσλ, θξνπλνί αζθαιείαο) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη λα ζπληεξνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ εηδηθφ εξγαδφκελν. Ήδε έρεη ηνληζηεί φηη απαγνξεχεηαη ε ιίπαλζή ηνπο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε δηαξξνήο αεξίνπ κε ρξήζε θιφγαο. Πε φινπο ηνπο αγσγνχο αεξίσλ θαη κεηαμχ ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ καλνκεηξνεθηνλσηή πξέπεη λα ππάξρνπλ βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο γηα ηελ απνθπγή επηζηξνθήο θιφγαο ή ηεο είζνδν ηνπ ελφο αεξίνπ ζην θχθισκα ξνήο ηνπ άιινπ. Ξαξαθάησ αθνινπζνχλ ζπλνιηθά γηα θάζε παξειθφκελν ησλ θηαιψλ νμπγνλνθφιιεζεο νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε απηψλ. Καλνκεηξνεθηνλσηέο: Ρνπο θαζαξίδνπκε θαιά πξηλ ηνπο ηνπνζεηήζνπκε (απφ ζθνπξηά, ζθφλεο). [56]

57 Ρνπο ζπλδένπκε ζσζηά γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δηαξξνήο ή αθφκε θαη εθζθελδφληζεο ηνπ καλνκέηξνπ. Όηαλ πξέπεη λα ηνπο μεπαγψζνπκε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δεζηφ λεξφ ή εηδηθνί ειεθηξηθνί ζεξκαληήξεο κε θαηάιιειε γείσζε θαη πάλησο ζε θακία πεξίπησζε κε ρξήζε θιφγαο. Όηαλ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζνπκε ηελ εξγαζία είηε γηα κηθξφ είηε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θξνληίδνπκε λα απνζπκπηέζνπκε ηνλ ξπζκηζηηθφ θνριία ή θαη λα θιείζνπκε ην θιείζηξν ηεο θηάιεο. Έρνπκε ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ καλνκεηξνεθηνλνηώλ; Αγσγνί αεξίσλ: Λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηππνπνηεκέλα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ πνπ είλαη θφθθηλν θαη θίηξηλν γηα ηελ αζεηπιίλε θαη κπιε ή καχξν γηα ην νμπγφλν. Λα δηαηεξνχκε ηνπο αγσγνχο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ηνπο ειέγρνπκε ηαθηηθά. Λα ρξεζηκνπνηνχκε αγσγνχο αλζεθηηθνχο ζηηο αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο (ηνπιάρηζηνλ 20 Atm αληνρή). Θαπζηήξεο: Ρα κπεθ ησλ θαπζηήξσλ πξέπεη λα κελ είλαη μερεηισκέλα (πηζαλφηεηα αλαξξφθεζεο θιφγαο). Πε πεξίπησζεο θινγνεπηζηξνθήο θιείλνπκε πξψηα ηελ βαιβίδα αζεηπιίλεο θαη κεηά ηνπ νμπγφλνπ. Λα κελ πιεζηάδνπκε ππεξβνιηθά θνληά ην κπεθ ζηα ζπγθνιινχκελα ζηνηρεία (πηζαλφηεηα ππεξζέξκαλζεο). Λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζσζηή παξνρή γηα ην κέγεζνο ηεο νπήο ηνπ κπεθ (πηζαλφηεηα αλαξξφθεζεο θιφγαο). Σξεζηκνπνηνύληαη νη ζσζηνί αγσγνί αεξίσλ; Ρν κπεθ ηνπ θαπζηήξα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε; 5. ΠΠΘΔΔΠ ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ ΑΡΥΛ Νη ζπζθεπέο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαζψο θαη ηα παξειθφκελα απηψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ζπληεξνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ εηδηθφ εξγαδφκελν. Νη παξαπάλσ ζπζθεπέο πξέπεη λα γεηψλνληαη θαηάιιεια θαη ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην λα έρεη εληζρπκέλε κφλσζε. Ραπηφρξνλα [57]

58 εηδηθή κφλσζε απαηηείηαη θαη γηα φια ηα ππφινηπα ειεθηξηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπήο ειεθηξνζπγθφιιεζεο φπσο θαη γηα ηα παξειθφκελα απηήο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη λα ιακβάλνπκε θαη ηα παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο: Ρν θαιψδην γείσζεο «ζψκα» πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ζεκείν ζπγθφιιεζεο εηδηθά φηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα δχλαηαη λα πεξάζεη απφ εμαξηήκαηα κεραλψλ ηα νπνία θαη κπνξεί λα θαηαζηξέςεη. Ρα παξαγφκελα αέξηα πξέπεη λα απάγνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία δηεμάγεηαη ζην χπαηζξν θξνληίδνπκε, ψζηε ε ζπγθφιιεζε λα δηεμάγεηαη θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Όηαλ ν ζπγθνιιεηήο αθνπκπά πάλσ ζην ηεκάρην ην νπνίν θαη θνιιά απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην ζεκείν επαθήο κνλσηηθφ πιηθφ (ηάπεηα αλ πξφθεηηαη γηα ην έδαθνο). Πηελ πεξίπησζε ζπγθνιιήζεσλ επί ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ πέξα απφ ηελ γείσζε ηεο ζπζθεπήο ειεθηξνζπγθφιιεζεο απαηηείηαη θαη ε γείσζε ηνπ νρήκαηνο. Ρν θαιώδην γείσζεο θαζώο θαη ην ηξνθνδνηηθό βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε; 6. ΔΟΓΑΠΗΑΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΑΞΔΓΑ ΘΑΗ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : Ρα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη κε ηηο αλάινγεο θιίζεηο, ψζηε λα απνηξέπνληαη ιηκλάδνληα λεξά. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθά θαη κε ηελ θαηάιιειε αληνρή. Πηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ ζε θιεηζηφ ρψξν πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ν ζσζηφο αεξηζκφο ηνπ θαη ε απαγσγή ησλ παξαγνκέλσλ αεξίσλ ηφζν γηα ηελ απνηξνπή εηζπλνήο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη γηα ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο εθξεθηηθψλ κηγκάησλ. Δπηπξφζζεηα νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ ζπγθνιιεηψλ απαηηείηαη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηνλ ππφινηπν εξγαζηαθφ ρψξν κε εηδηθά παξαπεηάζκαηα (παξαβάλ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ ηφζν απφ ηελ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία φζν θαη απφ ηελ εθηφμεπζε ππξσκέλσλ κεηαιιηθψλ ηεκαρηδίσλ. Ρέινο απαγνξεχεηαη ε χπαξμε εθξεθηηθψλ ή εχθιεθησλ πιηθψλ θαη επηβάιιεηαη ε χπαξμε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ζηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη ζπγθνιιήζεηο. ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : Ν ρξφλνο ηνλ νπνίν απαηηείηαη λα εξγάδεηαη ν ζπγθνιιεηήο ζηελ εξγαζία ηνπ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ν απνθιεηζκφο θάζε θηλδχλνπ. Αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο ε εξγαζία ηεο ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 5 ψξεο θαη ζην ππφινηπν ηνπ [58]

59 σξαξίνπ ν εξγνδφηεο απαηηείηαη λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο κε επλντθφηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Ν ρώξνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ έρεη δηαρσξηζζεί από ηνλ ππόινηπν εξγαζηαθό ρώξν; Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ ζπλζεθώλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο (θηηξηαθώλ απαηηήζεσλ); 7. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΓΘΝΙΙΖΠΔΥΛ ΞΟΝΠΝΛΡΑ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ : Νη εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσο ή νμπγνλνθνπήο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κφλν απφ άηνκα ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (αδεηνχρνη ζπγθνιιεηέο). Πεκεηψλεηαη ηδηαίηεξα ν απαξαίηεηνο έιεγρνο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπγθνιιήζεσλ (ζπζθεπέο, πεξηβάιισλ ρψξνο θ.ι.π.). ΑΡΝΚΗΘΑ ΚΔΠΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ : Νη νμπγνλνθνιιεηέο απαηηείηαη λα πξνκεζεπηνχλ κε : Πθνπξφρξσκα γπαιηά αζθαιείαο γηα πξνζηαζία απφ ηηο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίεο θαη ηα ππξσκέλα θνκκάηηα πνπ εθηνμεχνληαη. Γάληηα απφ δέξκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ απφ πηζαλά θαςίκαηα. Ξνδηά απφ δέξκα ε νπνία θαιχπηεη φινλ ηνλ θνξκφ. πνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή ελίζρπζε εκπξφο. Θάιπκκα θεθαιήο πξνο απνθπγή θσηηάο ζην ηξηρσηφ. Πηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο επηπξφζζεηα ζηα πξναλαθεξζέληα κέηξα αζθαιείαο απαηηείηαη ηα έγρξσκα γπαιηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ εηδηθέο πξνζσπίδεο κε πνιχ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ζηελ εθπεκπφκελε ππέξπζξε θαη ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Πηελ πεξίπησζε ειιεηπή αεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηβάιιεηαη ε ρξήζε εηδηθψλ καζθψλ γηα πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ. Ραπηφρξνλα απαηηείηαη ε επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηνλ ρψξν ησλ ζπγθνιιήζεσλ λα είλαη βακκέλε ζθνπξφρξσκε γηα ειάηησζε ησλ αληαλαθιάζεσλ. Δπίζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο απαηηείηαη λα δηαηεζνχλ εηδηθά εξκάξηα θχιαμεο φισλ ησλ Κ. Α. Ξ. Πηελ εηδηθή πεξίπησζε ζπγθφιιεζεο δνρείνπ πνπ πεξηείρε εχθιεθηα πιηθά απαηηείηαη λα ιεθζνχλ ηα παξαθάησ κέηξα : Λα πιπζεί θαιά ην δνρείν κε λεξφ. Λα ζηεγλσζεί θαιά (κε ππφ πίεζε αέξα). Λα πιεξσζεί κε λεξφ έσο ην ζεκείν ηεο ζπγθφιιεζεο. [59]

60 Έηζη εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο εθξεθηηθνχ κίγκαηνο κε ηελ επαθή ησλ αηκψλ ησλ πγξψλ κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Νη εξγαδόκελνη πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζπγθνιιήζεηο έρνπλ εηδηθή άδεηα; Έρνπλ δηαηεζεί ζηνπο εξγαδόκελνπο ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο; [60]

61 ΔΙΑΥΟΡΕ ΕΡΓΑΙΕ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981, άρθρα Π.Δ. 778/1980, άρθρα ΠΦΟΝΘΝΞΖΠΔΗΠ Πε εξγαζίεο ζθπξνθνπήζεσο κε βαξηά ζθχξα: ηα θνπίδηα, ζθήλεο, ηξππάληα θ.ι.π. πξέπεη λα θξαηνχληαη απφ δεχηεξν πξφζσπν θη φρη κε ην ρέξη αιιά κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κέζνπ (ιαβίδεο ή άιια κέζα), ηα θεθαιψκαηα επί θνπηδίσλ, ζθελψλ, ζθπξψλ πξέπεη λα δηνξζψλνληαη εγθαίξσο. Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνθνπήζεσο κε βαξηά ζθύξα; 2. ΙΑΜΔΠΔΗΠ Ή ΘΟΑΠΔΗΠ ΙΗΘΥΛ Θαηά ηηο εξγαζίεο ιαμεχζεσο ή ζξαχζεσο ιίζσλ: νη ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο εξγαζίεο απηέο πξέπεη λα ρσξίδνληαη κέζσ θηλεηνχ δηαρσξίζκαηνο απφ θαλάβηλν χθαζκα ή ιεπηή ζαλίδα, νη ιηζνμφνη θαη ζθπξνζξαχζηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζηεξεέο δηφπηξεο κε ιεπηφ ζπξκάηηλν δίθηπν ρνξεγνχκελα ππφ ηνπ εθηεινχληνο ην έξγν. Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηηο εξγαζίεο ιαμεύζεσο ή ζξαύζεσο ιίζσλ; 3. ΠΒΔΠΖ ΑΠΒΔΠΡΖΠ Θαηά ηε ζβέζε αζβέζηεο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθέο δηφπηξεο ρνξεγνχκελεο ππφ ηνπ εθηεινχληνο ην έξγν. Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε ζβέζε ηεο αζβέζηεο; 4. ΣΟΖΠΖ ΡΔΡΖΓΚΔΛΥΛ ΚΔΡΑΙΙΥΛ, ΘΟΑΚΑΡΥΛ Ή ΕΔΠΡΥΛ ΓΟΥΛ Όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεηεγκέλσλ κεηάιισλ, θξακάησλ ή δεζηψλ πγξψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα πξνο απνθπγή αλαηξνπήο ηνπ ιέβεηα ή ηνπ δνρείνπ ηήμεσο ή δέζεσο κέζσ ζηεξεψζεσο απηνχ επί ζηαζεξήο βάζεο. [61]

62 Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε ρξήζε ηεηεγκέλσλ κεηάιισλ, θξακάησλ ή δεζηώλ πγξώλ; 5. ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΡΖΓΚΔΛΝ ΚΝΙΒΓΝ Ζ ΞΗΠΠΑΠ Θαηά ηε κεηαθνξά ηεηεγκέλνπ κνιχβδνπ ή πίζζαο: ηα δνρεία πξέπεη λα κελ είλαη ππεξπιεξσκέλα θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή ζηνιή εξγαζίαο, εηδηθέο πεξηθλεκίδεο, ρεηξφθηηα θαη εκπξνζζέιια. Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε κεηαθνξά ηεηεγκέλνπ κνιύβδνπ ή πίζζαο; 6. ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ/ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΑΗΣΚΖΟΥΛ Ή ΘΝΞΡΔΟΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ Δξγαιεία θαη αληηθείκελα κε νμεία θφςε ή αηρκή δελ επηηξέπεηαη λα ηίζεληαη ζηα ζπιάθηα άλεπ πξνζηαζίαο. Θαξθηά, βίδεο, ηξππάληα θ.ι.π. πξέπεη λα ηίζεληαη ζε θαηάιιεια δνρεία ρνξεγνχκελα ππφ ηνπ εθηεινχληνο ην έξγν. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη επί ηνπ εδάθνπο ή ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο θνπηεξά ή αηρκεξά αληηθείκελα (θηπάξηα, αμίλεο, θαξθηά θ.ι.π.). Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα κεηά ηε ρξήζε αηρκεξώλ ή θνπηεξώλ εξγαιείσλ; 7. ΑΦΑΗΟΔΠΖ/ΑΛΑΓΗΞΙΥΠΖ/ΘΑΙΤΖ ΔΜΔΣΝΛΡΥΛ ΠΗΓΖΟΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ Ήινη, θνριίεο, ιακάθηα, ηεκάρηα ζπξκάησλ επί θηβσηίσλ, βαξειηψλ, ζαλίδσλ ππνζηεισκάησλ, δνθψλ, θ.ι.π., φηαλ εμέρνπλ πξέπεη λα αθαηξνχληαη ή λα αλαδηπιψλνληαη ή λα θαιχπηνληαη. Όηαλ εμέρνπλ ζηδεξά ηεκάρηα από θηβώηηα, ζαλίδεο ππνζηεισκάησλ θ.ιπ. ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα; 8. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔ ΘΗΛΓΛΝ ΞΛΗΓΚΝ Πε εξγαζίεο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ πξέπεη: λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο (εθφζνλ γίλεηαη) ή/ θαη, λα ππάξρνπλ έηνηκα πξνο ρξήζε κέζα δηάζσζεο (ιέκβνη, ζρνηληά, γάληδνη, ζσζίβηα θ.ι.π.) θαη λα δηαηίζεηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε απηψλ. [62]

63 Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ; 9. ΛΘΡΔΟΗΛΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ απαγνξεχεηαη ζε λπθηεξηλέο ψξεο. Δπηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε κφλν: γηα ιφγνπο νξγάλσζεο κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, φηαλ ππάξρεη δεκφζην φθεινο, ζε πεξίπησζε απνπεξάησζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ιφγσ θαζπζηεξήζεσο νθεηινκέλεο ζε απξφβιεπηα αίηηα, θαη θαηφπηλ εγγξάθνπ αδείαο ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο ή Γξαθείνπ Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο, θαη ειιείςεη απηνχ απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή. Νη εξγαζίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ππφ ηερλεηφ θσηηζκφ, φπνπ δηαλέκεηαη ππφ ηελ ίδηα έληαζε θαη νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξν ην πεδίν εξγαζίαο. Όηαλ είλαη αλαγθαία ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε λπθηεξηλέο ώξεο ππάξρεη έγγξαθε άδεηα ρνξεγνύκελε από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο θαη ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα; 10. ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΖ ΞΝΡΑ Απαγνξεχνληαη ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο ε αλάπαπζε θαη ν χπλνο. Απαγνξεχεηαη νη εξγαδφκελνη λα θέξνπλ ή λα πίλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δηαιεηκκάησλ. Απηνί πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο, νχηε λα γίλεηαη αλεθηή ε παξακνλή ηνπο ζε απηφλ. Ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, όηαλ γίλεηαη ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ; [63]

64 ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σχετικά: - Π.Δ. 62/1998, Παρ. ΙΙ, άρ. 11 Αλήιηθνο : Θάζε πξόζσπν ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ. 1. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΑΞΑΓΝΟΔΝΛΡΑΗ ΛΑ ΑΞΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ ΑΛΖΙΗΘΝΗ ΘΑΗ ΑΦΝΟΝΛ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ Νη πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο, φπνπ απαγνξεχνληαη λα απαζρνινχληαη αλήιηθνη ζε νηθνδνκέο θαη ινηπά ηερληθά έξγα είλαη νη παξαθάησ: Δξγαζίεο θαηεδαθίζεσο. Δξγαζίεο ζε θεθιηκέλε ζηέγε. Δξγαζίεο ζπλαξκνινγήζεσο θαη απνζπλαξκνινγήζεσο ζηεγψλ. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη απνζπλαξκνινγήζεσο θαινππσκάησλ. Δξγαζίεο ζπλαξκνινγήζεσο θαη απνζπλαξκνινγήζεσο αξζξσηψλ θιηκάθσλ θαη εξγαζίεο πάλσ ζε απηέο. Δξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο θαη απνζπλαξκνινγήζεσο ηθξησκάησλ θαζψο θαη εξγαζία επί ηθξησκάησλ. Σεηξηζκφο εξγνηαμηαθψλ κεραλεκάησλ. Σεηξηζκφο κεραλεκάησλ νηθνδνκψλ. Θαινππψκαηα θαη ηνηρνπνηία κέζα ζε λεξφ. Μήισκα θαινππηψλ. Ζ εξγαζία ζε ηάθξνπο βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 2κ. Δξγαζίεο εθζθαθψλ. Ν ρεηξηζκφο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεσο. Ζ εξγαζία ζε ζηνηρεία ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ησλ 50V. Ζ εξγαζία ζε ελαέξηα θαη ππφγεηα δίθηπα. Πε εξγαζίεο πνπ ακείβνληαη θαη απνθνπή θαη ζε άιιεο ζηηο νπνίεο ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο επηηξέπεη ηε ιήςε ελφο πςειφηεξνπ κηζζνχ. Ζ εξγαζία πνπ ελέρεη θίλδπλν πηψζεο αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν πνπ θηλείηαη ν αλήιηθνο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. Ζ ζπγθφιιεζε ή θνπή κε αέξην ή ειεθηξηζκφ, εθηφο εάλ εθηειείηαη βάζεη πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιψλ καζεηείαο. Νη εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη αλχςσζε θνξηίνπ κεγαιχηεξνπ απφ ην αλαγξαθφκελν: [64]

65 Ζιηθία Άξξελεο Θήιπο Kg 5Kg Kg 10Kg Νη εξγαζίεο αξξέλσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 16 εηψλ θαη ζειέσλ κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα αλχςσζεο ή κεηαθνξάο θνξηίνπ σο ζπλήζνπο έξγνπ. Ζ αλχςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ κεγαιχηεξνπ απφ ην αλαγξαθφκελν πνπ απνηειεί ζχλεζεο έξγν αθφκα θη αλ εθηειείηαη απφ άξξελεο ειηθίαο 6-18 εηψλ. Απόζηαζε ζηελ νπνία Αλώηαην επηηξεπηό κεηαθέξεηαη ην θνξηίν όξην θνξηίνπ κέρξη 2κ 10Kg από 2κ-10κ 8 Kg από 10κ-30κ 6 Kg από 30κ θαη πάλσ 5 Kg Ζ εξγαζία σο ζχλεζεο έξγν ψζεζεο θνξηίνπ επί ζηδεξνηξνρηψλ ή δηα ρεηξακαμίσλ γηα άξξελεο θάησ ησλ 16 εηψλ θαη ζήιπο θάησ ησλ 18 εηψλ. Ζ εξγαζία σο ζχλεζεο έξγν πνπ ζπλεπάγεηαη ψζεζε ζε ζηδεξνηξνρηέο θνξηίνπ >300kg ή ψζεζε δηα ρεηξακαμίσλ δχν ηξνρψλ θνξηίνπ > 100kg ή ψζεζε δηα ρεηξακαμίσλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ηξνρψλ θνξηίνπ > 50kg ή ηέινο ψζεζε δηα ρεηξακαμίσλ ελφο ηξνρνχ θνξηίνπ > 30kg θαη γηα άξξελεο 16 έσο 18 εηψλ. Ζ εξγαζία ζε δηαθιαδψζεηο γξακκψλ ηξέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχλδεζεοησλ βαγνληψλ. Ζ εξγαζία πνπ απαηηεί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ηε ζπλελλφεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ ηελ εθηειεί κε εξγαδφκελνπο πνπ εθηεινχλάιιε εξγαζία. Ζ επίβιεςε θηλεηήξησλ κεραλψλ, αηκνιεβεηψλ θαζψο θαη ιεβήησλ ή δνρείσλ κεαέξηα ππφ πίεζε. Ζ επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ιεβήησλ θαη δηθηχνπ πγξαεξίνπ. Ζ εξγαζία ηνπ ζπληεξεηή βάξδηαο κεραλνινγηθψλ ή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπληεξεηή θηηξίσλ. Ζ ιίπαλζε, ν θαζαξηζκφο, ε επηζθεπή θαη ε αλαδήηεζε βιάβεο ζε κεραλέο, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία κεηά απφ βιάβε. Ζ ξχζκηζε ηνπ κεραλήκαηνο.δξγαζίεο θαηαζβέζεσο ππξθαγηψλ. Όηαλ εξγάδνληαη αλήιηθνη ζε εξγνηάμηα ιακβάλνληαη ππόςε νη εξγαζίεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απαγνξεύνληαη απηνί λα απαζρνινύληαη; [65]

66 ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ Σχετικά: - Π.Δ. 778/1980 άρθρα Π.Δ. 1073/1981 άρθρα Κ.Υ.Α άρθρα ΓΔΛΗΘΑ Δίδε ηθξησκάησλ: Πηαζεξά ηθξηψκαηα: κεηαιιηθέο ή μχιηλεο θαηαζθεπέο. Θηλεηά ηθξηψκαηα: κεηαιιηθνί ή μχιηλνη νθξίβαληεο (θαβαιέηα), χςνπο απφ 1κ.- 2κ. κε δάπεδν πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0.60κ. Θηλεηά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα ελ είδε πχξγσλ: κεηαιιηθέο ζσιελσηέο θαηαζθεπέο, χςνπο κηθξφηεξνπ ηνπ ηξηπιαζίνπ ηνπ κήθνπο ηεο κηθξφηεξεο πιεπξάο ηεο βάζεο απηψλ. Αλεξηεκέλα ηθξηψκαηα: θηλεηά δάπεδα, θισβνί, θαιάζηα θ.ι.π. αλαξηεκέλα ζεζηαζεξά ζεκεία. Σξήζε ηθξησκάησλ: Πε εμσηεξηθέο εξγαζίεο > 4κ. απφ ην έδαθνο πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ζηαζεξψλ ηθξησκάησλ. Όηαλ ην χςνο δαπέδνπ 5κ. κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θαη θηλεηψλ κεηαιιηθψλ ελ είδε πχξγσλ. Πε εμσηεξηθέο εξγαζίεο (απνθιεηνκέλσλ ησλ εμσζηψλ) θαη εζσηεξηθέο εξγαζίεο χςνπο< 3.5κ. κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θηλεηψλ ηθξησκάησλ (θαβαιέησλ). Πε εζσηεξηθέο εξγαζίεο > 3.5κ. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξά ηθξηψκαηα. Όηαλ ην χςνο 12κ. κπνξεί λα γίλεη θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ ελ είδε πχξγσλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μχιηλσλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ ζε νηθνδνκέο > 3 νξφθσλ θαη χςνπο > 10κ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κεηαιιηθά (ζσιελσηά) ηθξηψκαηα. Πε ειαθξέο ή πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θνξεηέο θιίκαθεο. Σξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν είδνο ηθξηώκαηνο αλάινγα κε ην ύςνο θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο (εζσηεξηθή/εμσηεξηθή); [66]

67 Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα παξακέλνπλ ππφ ηελ πιήξε ζχλζεζή ηνπο κέρξη απνπεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαζθεπάζζεθαλ. Απαγνξεχεηαη ε κεξηθή απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο. Ξξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ επί ζηαζεξψλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη θαηαζθεπαζηή ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή ζηηο αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο αξρέο βεβαίσζε εηο δηπινχλ πεξί θαηαιιειφηεηαο ησλ ηθξησκάησλ. Έρεη ππνβιεζεί βεβαίσζε πεξί θαηαιιειόηεηαο ησλ ζηαζεξώλ ηθξησκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν, ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ή ζηηο αξκόδηεο Αζηπλνκηθέο αξρέο; Ρα απαηηνχκελα πιάηε δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη: εάλ ππνβαζηάδεη απνθιεηζηηθά εξγαδφκελνπο, ρσξίο απφζεζε πιηθψλ εθηφο ησλ άκεζα ρξεζηκνπνηνχκελσλ = 0.60κ. εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα απφζεζε πιηθψλ = 0.80κ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα έδξαζε άιινπ δαπέδνπ εξγαζίαο ζε ςειφηεξε ζηάζκε = 1.10κ. εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξγαζίεο αλεγέξζεσο επελδχζεσο κε ιίζνπο, νξζνκαξκαξψζεσο ή ιαμεχζεσο = 1.30κ. εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξφλσο γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη γηα ηε ζηήξημε άιινπ δαπέδνπ εξγαζίαο ζε ςειφηεξε ζηάζκε = 1.50κ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ ηθξησκάησλ θαη γηα πιάηε > 0.60κ. απαηηείηαη ζχληαμε κειέηεο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. Αληίγξαθν απηήο πξέπεη λα ππάξρεη ζην εξγνηάμην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ κε πιάηνο > 0.6κ. ζπληάζζεηαη κειέηε από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό; Πε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσο αλπςσηηθήο κεραλήο ζε ηθξίσκα πξέπεη: ε εγθαηάζηαζε λα γίλεηαη κφλν θαηφπηλ αδείαο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ν νπνίνο ζα κειεηά θαη ζα εληζρχεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο αλαιφγσο ησλ επηβαιιφκελσλ πξφζζεησλ θνξηίσλ. νη νξζνζηάηεο λα είλαη ζηεξεά πξνζδεκέλνη ζε αθιφλεηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπιάρηζηνλ ζην ηκήκα ηεο εγθαηαζηάζεσο ηεο αλπςσηηθήο κεραλήο. εάλ ε αλαβίβαζε γίλεηαη ειεχζεξα, άλεπ παξεκβνιήο ζηδεξνηξνρηψλ, λα θαηαζθεπάδεηαη ζ φιν ην χςνο ηνπ ηθξηψκαηνο θαηάιιειε πεξίθξαμε (πξνο [67]

68 απνηξνπή πξνζθξνχζεσο ηνπ δηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ επί ησλ κεξψλ ηνπ ηθξηψκαηνο). Γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλπςσηηθήο κεραλήο πάλσ ζε ηθξίσκα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο; Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε αλζξψπσλ θάησ απφ ηα ηθξηψκαηα. Πε πεξίπησζε πνπ εδηέιεπζε είλαη απαξαίηεηε πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη αζθαιήο δίνδνο απαιιαγκέλε εκπνδίσλ θαη πξνεμνρψλ ειεπζέξνπ χςνπο > 2.2κ. κε λπθηεξηλφ θσηηζκφ. Όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε δηέιεπζε αλζξώπσλ θάησ από ηθξηώκαηα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο; Όια ηα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ: πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ζπλεξγείνπ, θάζε εβδνκάδα. Γίλνληαη νη απαηηνύκελεο επηζεσξήζεηο ησλ ηθξησκάησλ; Πε πεξίπησζε ζενκελίαο θαη πξηλ ηελ επαλάιεςε εξγαζηψλ: πξέπεη λα γίλεηαη επηζεψξεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ. Πε πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ: πξέπεη λα γίλεηαη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ πνπ παξεκπνδίδνληαη απφ απηέο. Ρα κεραλήκαηα ή ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νηθνδνκηθά έξγα (αλακηθηήξεο, αλαβαηφξηα, αεξφζθπξεο, ειεθηξνγελλήηξηεο θαη ινηπά θηλεηά ζπγθξνηήκαηα) πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηθξησκάησλ. Ρα κεραλήκαηα ή νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα έξγα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ώζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηθξησκάησλ; Ζ εθθφξησζε πιηθψλ απφ απηνθίλεην πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειν ρψξν. Αθφκε πξέπεη λα απνθεχγεηαη απφηνκε εθθφξησζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ραιάξσζε ησλ βάζεσλ ησλ ηθξησκάησλ. Ζ εθθόξησζε πιηθώλ από απηνθίλεην γίλεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε; [68]

69 Γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ πάλσ ζε δάπεδν απφ κπεηφλ ελ θαηαζθεπή πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καδέξηα πνπ λα ζρεκαηίδνπλ δηάδξνκν πξνο επίηεπμε ειεχζεξεο δηαθίλεζεο. Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζε ρψξνπο πάλσ απφ ηνπο νπνίνπο εθηειείηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία, φπσο ζε ηθξηψκαηα, θσηαγσγνχο, θιηκαθνζηάζηα, εθφζνλ δελ έρνπλ ιεθζεί πξνζηαηεπηηθά κέηξα, φπσο πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα. Δάλ βαζκίδεο ηεο κφληκεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηνχληαη, σο βάζξα νξζνζηαηψλ ή εγθαξζίσλ δνθίδσλ (ηξππφμπισλ) θ.ι.π. ε έδξαζε απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κφληκε θιίκαθα γηα βάζξα νξζνζηαηψλ ή εγθάξζησλ δνθίδσλ γίλεηαη ε απαηηνχκελε έδξαζε; 2. ΜΙΗΛΑ ΠΡΑΘΔΟΑ ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ Μχιηλα ζηαζεξά ηθξηψκαηα: Ρα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αλζεθηηθά (απφ πγηέο μχιν καθξψλ ηλψλ, απαιιαγκέλν απφ θινηφ θαη ξσγκέο ή αξκνχο), θαιά ζπληεξεκέλα (αλάζεζε ζε έκπεηξν ηερλίηε), λα επηζεσξνχληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα πιηθά ηεο νηθνδνκήο. Ζ βαθή, ην ζηνθάξηζκα, ε ρξήζε ρπηνζηδεξψλ ειψλ απαγνξεχνληαη. [69]

70 Ζ θαηαζθεπή θαη απνζχλζεζε ησλ μχιηλσλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο. Ρα ζηαζεξά ηθξηψκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχληαη: απφ κηα ζεηξά νξζνζηαηψλ, εθφζνλ ε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ εδξάζεσο θάζε εγθάξζηαο δνθνχ (ηξππφμπινπ) 1.30κ. απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο νξζνζηαηψλ, εθφζνλ έρνπκε κεγαιχηεξν κήθνο. Όζνλ αθνξά ηνπο νξζνζηάηεο: πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πγηέο μχιν καθξψλ ηλψλ, ηεηξαγσληθήο ηνκήο, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζρηζκέλσλ δνθψλ. Ζ θαζ χςνο ζχλδεζε ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη: λα γίλεηαη κέζσ πιεπξηθήο επαθήο κήθνπο 0.75κ. θαη λα εληζρχεηαη κε αλαβνιέα (ηάθν) κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 0.50κ. (ζρήκα 2) Νη δηαζηάζεηο ησλ ηνκψλ ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα είλαη: Γηα ζπλνιηθφ χςνο νξζνζηαηψλ 6.00κ.: 1νο & 2νο νξζνζηάηεο 0.08x0.08 κ2 Γηα ζπλνιηθφ χςνο νξζνζηαηψλ 10.00κ.: 1νο νξζνζηάηεο 0.10x0.10 κ2 & 2 νο νξζνζηάηεο 0.08x0.08 κ2. Ζ απφζηαζε κεηαμχ: δχν δηαδνρηθψλ νξζνζηαηψλ κπνξεί λα είλαη κέρξη 3.50κ. (ζρήκα 3) θαηαθφξπθσλ επηπέδσλ ησλ φςεσλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζεηξάο ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα είλαη 0.30κ., [70]

71 ηεο εμσηεξηθήο πξέπεη λα είλαη 1.30κ. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εμσζηψλ θαη καξθηδψλ πνπ κπνξεί λα θζάλεη 2.0κ. ζηηο ζέζεηο θαη ζην κήθνο απηψλ) (ζρήκα 4) Πρήκα 3 [71]

72 Νη νξζνζηάηεο πξέπεη λα θιίλνπλ ειαθξψο πξνο ην κέξνο ηεο νηθνδνκήο θαη λα εδξάδνληαη ζε πέδηια πνπ απνηεινχληαη απφ καδέξηα. Απαγνξεχνληαη πξφρεηξεο ζηεξίμεηο φπσο πιίλζνη, ιίζνη, πιηθά θ.ιπ. Νη νξζνζηάηεο πξέπεη λα επεθηείλνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 1.0κ. απφ ην ηειεπηαίν δάπεδν εξγαζίαο. Θάζε ζεηξά νξζνζηαηψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη νξηδφληηα θαη παξάιιεια πξνο ηηο φςεηο ηεο νηθνδνκήο κε ζαλίδεο δηαηνκήο 0.25x0.12 κ2 θαξθσκέλεο αθξηβψο απφ θάησ απφ ηνπο αλαβνιείο (ζρήκα 5). Ζ θαζ ύςνο ζύλδεζε ησλ νξζνζηαηώλ ησλ μύιηλσλ ζηαζεξώλ ηθξησκάησλ γίλεηαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν; Ρεξνύληαη νη απαηηνύκελεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ νξζνζηαηώλ θαη κεηαμύ ησλ νξζνζηαηώλ θαη ησλ όςεσλ ηεο νηθνδνκήο; Νη εγθάξζηεο δνθίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έδξαζε ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο: πξέπεη λα απνηεινχληαη: [72]

73 απφ πγηέο μχιν «ιαηάθη» άλεπ ξσγκψλ, αξκψλ θαη ξφδσλ θαη λα κε θέξνπλ πνιιέο δηαηξήζεηο ειψζεσλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μχινπ ζρηζκέλνπ θαηά κήθνο. πξέπεη λα εδξάδνληαη: είηε επί μχιηλσλ αλαβνιέσλ, θαξθσκέλσλ πάλσ ζηνπο νξζνζηάηεο ησλ νπνίσλ ε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο δηαηνκήο ηεο δνθίδαο θαη ην κήθνο ηνπιάρηζηνλ 0.50κ., ή επί ηνπο ηνίρνπο ηεο νηθνδνκήο κέζα ζε νπέο, ηα νπνία ζηαζεξνπνηνχληαη δηακέζνπ ειψζεσο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ηνίρνπ ή κε άιιεο κεζφδνπο. νη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη 0.10κ.Σ0.10κ. Νη εγθάξζηεο δνθίδεο ησλ μύιηλσλ ζηαζεξώλ ηθξησκάησλ απνηεινύληαη από ιαηάθηα θαη εδξάδνληαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν; Νη αληεξίδεο (ηηξάληεο ρηαζηί) πξέπεη λα: απνηεινχληαη απφ εληαίν μχιν (άλεπ ζπλδέζεσο) δηαηνκήο 0.025x0.12 κ2, ηα άθξα απηψλ πξέπεη λα θαξθψλνληαη επί ησλ νξζνζηαηψλ φζν ην δπλαηφλ θνληά θαη πάλσ απφ ηελ έδξαζε ησλ εγθάξζησλ δνθίδσλ ρηαζηί, άλεπ πξνζειψζεσο ησλ ζεκείσλ δηαζηαπξψζεσο απηψλ. ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα θαηλψκαηα. Ρνπνζεηνύληαη αληεξίδεο ζε όια ηα θαηλώκαηα; Ρα δάπεδα ηθξησκάησλ πξέπεη: Λα απνηεινχληαη απφ 3 καδέξηα ηνπιάρηζηνλ ειαρίζηνπ πάρνπο 0.05κ. θαη ειαρίζηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο 0.60κ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ παξάιιεισλ ζεηξψλ ζαλίδσλ σο δάπεδν εξγαζίαο. Ρα καδέξηα ηνπ δαπέδνπ πξέπεη: λα κελ είλαη παιηά, λα κελ έρνπλ ξσγκέο, ηζέξθηα ή θιάπεο. Ζ πξνθχιαμε ησλ άθξσλ ησλ καδεξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πιεπξηθνχο νπιηζκνχο απφ κεηαιιηθέο ηαηλίεο. Ρν ζηνθάξηζκα θαη ε βαθή απαγνξεχεηαη. λα ελψλνληαη απφ θάησ θαη θάζεηα πξνο ηνλ ηνίρν κε θιάπεο. λα ππνβαζηάδνληαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ ζηεξίγκαηα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ εγθαξζίσλ δνθίδσλ θαη ην πάρνο ησλ καδεξηψλ είλαη ηέηνην, ψζηε λα απνθιείεη θίλδπλν ηαιαληψζεσο ή θάκςεσο. λα εμέρνπλ απφ ην ζεκείν ζηεξίμεσο θαηά κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην ηεηξαπιάζην ηνπ πάρνπο ηνπο. [73]

74 λα ππεξθαιχπηνληαη ζηηο ζέζεηο κεηαμχ ησλ καδεξηψλ, ψζηε λα παξέρνπλ αζθάιεηα θπθινθνξίαο. Λα θέξνπλ α) ρεηξνιηζζήξα (δηπινζαλίδα) ζε χςνο 1κ. απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη θαηά ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηψκαηνο β) κεζνδηάζηεκα (ζαλίδα) θαη γ) ζσξάθηα (θξάζπεδα απφ ζαλίδα) εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πιάηνπο 0.15κ. Λα θνξηίδνληαη αλάινγα κε ηελ αληνρή ηνπο θαη θάησ απφ ηε ζπλερή επίβιεςε ηνπ εξγνιάβνπ/ππεξγνιάβνπ. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ θιηκάθσλ θαη άιισλ κέζσλ πάλσ ζηα δάπεδα. Πηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκεκάησλ επηβάιιεηαη ε πξνέθηαζε ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο (δχν νξζνζηάηεο θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο δηρνηφκνπ ηεο γσλίαο ηεο νηθνδνκήο, ζπλδεφκελνη δηα δνθίδνο) (ζρήκα 6). Ρα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ: α) θαηαζθεπάδνληαη από καδέξηα; β) δηαζέηνπλ ην ειάρηζην απαηηνύκελν πιάηνο; γ) θέξνπλ ρεηξνιηζζήξα, κεζνδηάζηεκα θαη ζσξάθην; δ) θνξηίδνληαη αλάινγα κε ηελ αληνρή ηνπο; ε) πξνεθηείλνληαη ζηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκεκάησλ; Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ακεηαθίλεηνπ ηνπ ηθξηψκαηνο πξέπεη: λα ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ ηθξηψκαηνο κε ηελ νηθνδνκή κέζσ εγθάξζησλ δνθίδσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνπο νξζνζηάηεο θαη εηζέξρνληαη ζηελ νηθνδνκή, είηε ζε ππάξρνληα αλνίγκαηα ή ζε άιιεο αλνηγκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ νπέο. [74]

75 νη δνθίδεο λα ζηεξεψλνληαη ζε μχιηλνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο κεηαμχ δαπέδνπ θαη νξνθήο. θάζε δάπεδν εξγαζίαο θαη γηα πξνζφςεηο νηθνδνκψλ κήθνπο κέρξη 16κ., λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 4 νξζνζηάηεο, ελψ γηα κεγαιχηεξα κήθε επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ (ζρήκα 7). Γίλεηαη ζύλδεζε ησλ μύιηλσλ ζηαζεξώλ ηθξησκάησλ κε ηελ νηθνδνκή; 3. ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΡΔΓΑΠΚΑ Πην χςνο ηεο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ζε χςνο 3.50κ. απφ ην πεδνδξφκην ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα. Ξξνζηεγάζκαηα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζε εζσηεξηθέο απιέο ή ηπρφλ πξνζπειάζεηο θνληά ζε κεζνηνηρίεο, εθφζνλ πξνθχπηεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο ή ξππάλζεσο. Ρν πξνζηέγαζκα απηφ απνηειείηαη απφ νξηδφληην αλζεθηηθφ ζαλίδσκα πιάηνπο ίζν κε απηφ ησλ ηθξησκάησλ θαη φρη κηθξφηεξν ηνπ 1.30κ. θαη απφ άιιν ηκήκα θεθιηκέλν θιίζεσο 1:2 (πιάηνο/χςνο) θαη χςνο 0.80κ. Ρν νξηδφληην ηκήκα ηνπ πξνζηεγάζκαηνο επηηξέπεηαη λα είλαη θαη δάπεδν εξγαζίαο (ζρήκα 8). Ρνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθό πξνζηέγαζκα, όπνπ απαηηείηαη; [75]

76 4. ΘΗΛΖΡΑ ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ Ρα θαβαιέηα πξέπεη: λα απνηεινχληαη απφ νξηδφληηα δνθφ ηνκήο 0.08κ.Σ0.08κ. ή κεγαιχηεξεο (αλάινγα κε ην κήθνο θαη ηε θφξηηζε) ζηεξηδφκελεο επί δχν πιαγηνζηαηψλ (πνδψλ) ζε θάζε άθξν. Νη πιαγηνζηάηεο αλά δχν πξέπεη λα ζπλδένληαη κε αληεξίζκαηα (πιαγηφμπια) θαξθσκέλα ζην κέζν ηεο νξηδφληηαο δνθνχ θαη ζηα θάησ άθξα ησλ πιαγηνζηαηψλ (ζρήκα 9). λα δηαζέηνπλ δάπεδν απφ καδέξηα, ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη λα εμέρνπλ > 0.10κ. θαη <0.05κ. απφ ηα άθξα ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ησλ θαβαιέησλ θαη εγθάξζηεο δνθίδεο. Απαγνξεχεηαη ε ζηήξημε θνξεηψλ θιηκάθσλ ή άιισλ πξφρεηξσλ κέζσλ πάλσ ζηα δάπεδα ησλ θαβαιέησλ. Ζ ρξήζε κεραληθψλ θαβαιέησλ είλαη δπλαηή εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη αλχςσζε απφ 1κ.-2κ. κε κεραληζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αλπςψζεσο κέζσ θαζηάληαο (ζρήκα 10). [76]

77 Ωο θηλεηά ηθξηψκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κεηαιιηθά θαβαιέηα επαξθνχο αληνρήο θαη επζηάζεηαο έλαληη αλαηξνπήο. Ρα θηλεηά ηθξηώκαηα δηαζέηνπλ νξηδόληηα δνθό, πιαγηνζηάηεο, αληεξίζκαηα θαη ην απαηηνύκελν δάπεδν εξγαζίαο απνηεινύκελν από καδέξηα; 5. ΠΡΑΘΔΟΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα: θαηαζθεπάδνληαη απφ δχν ζεηξέο νξζνζηαηψλ παξάιιεισλ πξνο ηηο φςεηο ηεο νηθνδνκήο, απνζηάζεσο 1.10κ. θαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν 0.15κ. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν παξάιιεισλ ζεηξψλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε νξηδφληηα κεηαιιηθά ζσιελσηά ζηνηρεία ηθαλήο αληνρήο (επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη ηα δάπεδα εξγαζίαο). θέξνπλ δάπεδα εξγαζίαο (πνπ κπνξεί λα είλαη μχιηλα καδέξηα) ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0.60κ. θέξνπλ κεηαιιηθφ ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 1κ. απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε ζηήξημε ησλ ηθξησκάησλ ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ή ζε επηζθαιή ζεκεία ηεο νηθνδνκήο, φπσο θαη ε ρξήζε ηξππφμπισλ γηα ηε ζηήξημε δαπέδσλ εξγαζίαο. Ζ ζχλδεζε ηνπ ηθξηψκαηνο κε ηελ νηθνδνκή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πιηθνχ θαη κε ηξφπν αλάινγν κε απηφ ησλ μχιηλσλ ζηαζεξψλ ηθξησκάησλ. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ νηθείνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ησλ μχιηλσλ ηθξησκάησλ. [77]

78 Πηα ζηαζεξά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα ηεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ θαη κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ θαη ησλ φςεσλ ηεο νηθνδνκήο; Ρα ηθξηψκαηα απηά δηαζέηνπλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν δάπεδν εξγαζίαο θαη θέξνπλ ρεηξνιηζζήξα θαη ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο; 6. ΘΗΛΖΡΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ - ΞΟΓΝΗ Ρα θηλεηά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα: ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν επί ζηαζεξψλ, αλζεθηηθψλ, επίπεδσλ θαη νκαιψλ δαπέδσλ, αζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο ή ηπραίαο κεηαηνπίζεψο ησλ, σζνχληαη ή ζχξνληαη απφ ηε βάζε ηνπο, φηαλ κεηαηνπίδνληαη, θέξνπλ θιίκαθα ζηεξεά πξνζδεκέλε ζε απηά γηα ηελ άλνδν κέρξη ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα θαηφςεσο απηψλ, θέξνπλ κεηαιιηθφ ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 1κ. απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο, θέξνπλ ηξνρνχο, νη νπνίνη λα ζπγθξαηνχληαη αζθαιψο ζηνπο νξζνζηάηεο, λα ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ νηθείνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. Ρα θηλεηά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα θέξνπλ α) ζχζηεκα πέδεζεο, β) ρεηξνιηζζήξα θαη ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο θαη γ) θιίκαθα ζηεξεά πξνζδεκέλε ζε απηά; 7. ΑΛΖΟΡΖΚΔΛΑ ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ Ρα καδέξηα, δνθίδεο θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη επαξθνχο αληνρήο θαη θαιήο πνηφηεηαο. Ρα αλεξηεκέλα ηθξηψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ: δάπεδα εξγαζίαο, ηα νπνία: κπνξνχλ λα έρνπλ δηαζηάζεηο κέρξη 4.0x0.7 κ2. θέξνληαη επί εληαίσλ δνθψλ ζηεξηδφκελσλ ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα πνπ απέρνπλ κέρξη 3.5κ. Ρα καδέξηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θελά. Ρν κήθνο ησλ πξνβφισλ πξέπεη λα είλαη < 0.5κ. ζηεζαίν (ρεηξνιηζζήξα, ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην) ζηηο ηξεηο εμσηεξηθέο πιεπξέο θαη ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 0.70κ. ζηελ πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. νξζνζηάηεο αθιφλεηα ζηεξεσκέλνπο ζην δάπεδν, νη νπνίνη απέρνπλ έσο 1.75κ. ηξία ηνπιάρηζηνλ ζηεξίγκαηα, αλεξηεκέλα κε ζρνηληά, ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο. Ρα κέζα αλαξηήζεσο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ζηεξίγκαηα. δχν ηεηακέλα ζπξκαηφζρνηλα Φ1/2 θαη θξίθνπο (ζρήκα 11). [78]

79 Όηαλ ην αλεξηεκέλν ηθξίσκα είλαη ζε ζέζε εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη απφιπηα νξηδφληην. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αλεξηεκέλσλ ηθξησκάησλ κε θηλνχκελσλ δηα κεραληθνχ κέζνπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε βαξνχιθνπ επξηζθνκέλνπ εθηφο δαπέδνπ εξγαζίαο. Ζ ζπλαξκνιφγεζε, απνζπλαξκνιφγεζε ησλ αλεξηεκέλσλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ πξνζψπνπ. Δπίζεο νη ρεηξηζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ αλεξηεκέλσλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε πεπεηξακέλν πξφζσπν. Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα αλαξηψληαη απφ δνθνχο επαξθνχο κήθνπο θαη δηαηνκήο ζε πξφβνιν. Νη δνθνί πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ηελ πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο θαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηηο εγθάξζηεο δνθίδεο ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο. Ζ πάθησζε ή ε αληηζηήξημε ησλ δνθψλ αλαξηήζεσο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή απφζηαζε ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο απφ ηελ πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο κέρξη 0.10κ. θαη λα γίλεηαη κε ζηεξέσζε δηα θνριηψλ ή άιισλ κε ην θέξνληα νξγαληζκφ ηεο νηθνδνκήο. Ζ αληηζηήξημε ησλ πξνβφισλ κε αληίβαξα, ζάθνπο θ.ι.π. πξέπεη λα εθηειείηαη δη αζθαινχο πξνζδέζεσο απηψλ επί ησλ αληίβαξσλ. Ρα ζρνηληά αλαξηήζεσο πξέπεη λα έρνπλ ζπληειεζηή αζθαιείαο 10. Ρα ζπζηήκαηα ηξνραιηψλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηα δάπεδα εξγαζίαο κέζσ ηζρπξψλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ, νη νπνίεο δηέξρνληαη θαη απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Ρα αλεξηεκέλα ηθξηώκαηα θέξνπλ ηα απαηηνύκελα: α) δάπεδα εξγαζίαο, β) ζηεζαία, γ)νξζνζηάηεο, δ) ζηεξίγκαηα, ε) ζπξκαηόζρνηλα θ.ι.π.; [79]

80 Ζ αλάξηεζε ησλ ηθξησκάησλ από δνθνύο ζε πξνβόινπο θαζώο επίζεο θαη ε αληηζηήξημε ησλ δνθώλ αλαξηήζεσο θαη ησλ πξνβόισλ εθηεινύληαη όπσο απαηηείηαη; 8. ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΠΘΑΙΥΠΗΥΛ Νη εγρψξηεο θαηαζθεπαδφκελεο ζθαισζηέο πξέπεη: Λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Ξξφηππα ή ειιείςεη απηψλ κε δηεζλή αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαη λα εθνδηάδνληαη κε βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ. Θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά λα ζπλνδεχνληαη: απφ ηεχρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε (ή ρξήζεηο) θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφηππν θαηαζθεπήο, ηελ αληνρή ζε θνξηία θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε κειέηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηεο ζθαισζηάο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβιεπφκελε. Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο βεβαίσζεο εμέηαζεο ηχπνπ γηα εγρψξηεο θαηαζθεπαδφκελεο ζθαισζηέο είλαη: Ξξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη γηα θάζε ηχπν ζθαισζηάο, ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην ΒΔΡ (πνπξγείν Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο) ηερληθφ θάθειν. Ρν ΒΔΡ ρνξεγεί βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ γηα ηελ ππφςε ζθαισζηά ή κέξνο απηήο. Γηα ηηο θαηαζθεπαδφκελεο θαηφπηλ ζθαισζηέο ή κέξε απηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ζπληάμεη γξαπηή δήισζε πηζηφηεηαο γη απηά. Ρν ΒΔΡ δηελεξγεί έιεγρν ζε ηπραία ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνκεζεχεηαη κέξε απηήο απφ άιιν θαηαζθεπαζηή νη ππνρξεψζεηο (ηερληθφο θάθεινο θαη βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ) κεηαθέξνληαη ζηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή. Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο βεβαίσζεο εμέηαζεο ηχπνπ γηα εηζαγφκελεο ζθαισζηέο είλαη: Γηα εηζαγφκελεο απφ ηξίηεο ρψξεο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζην ΒΔΡ αίηεζε ζπλνδεπφκελε κε: ηερληθφ θάθειν βεβαίσζε εμέηαζεο ηεο ζθαισζηάο εθδηδφκελε απφ θνξέα αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο επίζεκεο αξρέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο ζθαισζηάο. νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε (ή ρξήζεηο) θαη [80]

81 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφηππν θαηαζθεπήο, ηελ αληνρή ζε θνξηία θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε κειέηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηεο ζθαισζηάο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβιεπφκελε Ρν ΒΔΡ ειέγρεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εληφο 10 εκεξψλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ: είηε ρνξεγεί βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ή εληφο 30 εκεξψλ, ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ, πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη αλαιφγσο εθδίδεη βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ. Γηα ζθαισζηέο ή κέξε απηψλ θαηαζθεπαδφκελεο ζε ρψξεο θξάηε κέιε ησλ Δ.Θ., νη νπνίεο γηα πξψηε θνξά δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ν ζέησλ ζε θπθινθνξία απηέο ππνβάιιεη ζην ΒΔΡ βεβαίσζε ειέγρνπ ή πηζηνπνηεηηθφ, εθδηδφκελν απφ ηηο επίζεκεο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαζθεπήο ηεο ζθαισζηάο ή απφ θνξέα αλαγλσξηζκέλν απφ απηέο (ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη ππφςε ζθαισζηέο θαη ε πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ λφκηκα ζηε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπο). 9. ΠΛΑΟΚΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ ΠΘΑΙΥΠΗΥΛ Θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη ρξήζε ηεο ζθαισζηάο, ν ππεχζπλνο ζχκθσλα κε ην Λ.1396/83 πξέπεη: Λα ειέγρεη φηη ε ζθαισζηά είλαη εθνδηαζκέλε: κε βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ θαη ηα ζηνηρεία απηήο θέξνπλ:α) ην φλνκα ή ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ ζέηνληνο ζε θπθινθνξία ηε ζθαισζηά θαη β) ηνλ ηχπν ή ηνλ αξηζκφ ζεηξάο ηεο ζθαισζηάο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηεο ή, κε βεβαίσζε ειέγρνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ζθαισζηέο θαηαζθεπαδφκελεο ζε ρψξεο θξάηε-κέιε ηεο Δ.Θ. Λα εθαξκφδεη: ηηο νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή, λα ζπλαξκνινγεί ηε ζθαισζηά κε βάζε ηε κειέηε κεραληθνχ, ε νπνία ζπληάζζεηαη, φηαλ δελ ππάξρνπλ νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δηάθνξνη ηχπνη ζθαισζηψλ. Νη νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο ή ε κειέηε πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λα βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα επηδεηθλχνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα, εθφζνλ δεηεζεί. Λα απνθιείεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ: ηα νπνία θέξνπλ νμεηδψζεηο, θηππήκαηα, ζηξεβιψζεηο ή άιιεο αιινηψζεηο ή, έρνπλ παξέιζεη 15 έηε απφ ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο. [81]

82 Ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ θαηά ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ρξήζε ηπρόλ κεηαιιηθήο ζθαισζηάο: α) Διέγρεη εάλ ε ζθαισζηά είλαη εθνδηαζκέλε κε βεβαίσζε εμέηαζεο ηύπνπ/ βεβαίσζε ειέγρνπ; β) Δθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ζπλαξκνινγήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή/ ζπλαξκνινγεί ηε ζθαισζηά βάζεη κειέηεο πνπ ζπληάζζεη ν κεραληθόο; γ) Απαγνξεύεη ηε ρξήζε ζθαισζηάο, όηαλ απηή θέξεη νμεηδώζεηο, ζηξεβιώζεηο θ.ι.π. ή έρνπλ παξέιζεη 15 έηε από ην έηνο θαηαζθεπήο ηεο; [82]

83 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΩΝ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981- Π.Δ. 395/ ΓΔΛΗΘΑ Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνηάμηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο, λα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληεξήζεσο, αζθαιείαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ραπηφρξνλα φιεο νη ελδείμεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη επίζεο ζηελ Διιεληθή. Ρα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, αζθαιείαο ζηα Διιεληθά; Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη: Ν ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα εθηειείηαη απφ άηνκα κε ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηελ άδεηα ρεηξηζηνχ, φπνπ είλαη απαξαίηεην. Πηνλ ρψξν ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ κεραλεκάησλ απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε αηφκσλ ή επηηξέπεηαη κφλν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο. Γχξσ απφ ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα, φπνπ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα έλαξμεο ππξθαγηάο ηνπνζεηνχληαη νη θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. Γηα ηελ επίβιεςε, ζπληήξεζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ζην εξγνηάμην ππεχζπλνο είλαη εμεηδηθεπκέλν άηνκν, νξηδφκελν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο φια ηα κεραλήκαηα αθηλεηνπνηνχληαη θαη βγαίλνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο (ε φιε θαηάζηαζε επηζεκαίλεηαη κε θαηάιιειεο ηακπέιεο ζηα ρεηξηζηήξηα). Δηδηθά φια ηα ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ρεηξφο φπσο ζβνχξεο, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ηξνρνί θιπ) πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ζσζηή κφλσζε, ζσζηή ηξνθνδνζία θαη γηα ζσζηή γείσζή ηνπο θαη πάληα βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ). Κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο φια ηα κεραλήκαηα αθηλεηνπνηνχληαη, φια ηα ζηνηρεία αθηλεηνπνηήζεσο ελεξγνπνηνχληαη θαη φια ηα ζηνηρεία θηλεηήξσλ απελεξγνπνηνχληαη. [83]

84 Γηα ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ πεπηεζκέλνπ αέξα ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζπκπηεζηψλ αληηζνξπβηθνχ ηχπνπ. Νη ρεηξνιαβέο ησλ αεξφζθπξσλ λα έρνπλ θαηάιιειε κφλσζε θαη ζσζηφ ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ. Έρεη νξηζηεί θαηάιιειν άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επίβιεςε ησλ κεραλεκάησλ ζην εξγνηάμην; 2. ΑΛΤΥΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ Όια ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θέξνπλ ηακπέια ηνπ θαηαζθεπαζηή κε φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδηα ζηελ Διιεληθή θαη πιεζίνλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ αλαγξάθνληαη φια ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα βάξε (αληίβαξν, κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο θ.ι.π). Νη Γεξαλνί κεηαβιεηήο αθηίλαο δξάζεο πξέπεη: λα θέξνπλ επθξηλψο ηα θνξηία αζθαιείαο (ζε δηάθνξεο αθηίλεο ηεο θεξαίαο). λα θέξνπλ δείθηε πνπ λα αλαγξάθεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ αθηίλα ηεο θεξαίαο, βάζεσο, ή αξπάγεο σο θαη ην θνξηίν αζθαιείαο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ Ζ ΦΝΟΡΗΠΖ ΡΥΛ ΑΛΤΥΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΞΔΟΑ ΡΝ ΦΝΟΡΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Ρα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ θέξνπλ ηακπέια θαηαζθεπαζηή; Φέξνπλ επθξηλώο ηα θνξηία αζθαιείαο; Ζ επηθάλεηα ζηεξίμεσο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ λα είλαη επαξθνχο αληνρήο. Ζ επζηάζεηα ησλ κεραλεκάησλ είλαη απαξαίηεηε, είηε απηά βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία είηε φρη. Γεληθά ππφ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεαζζεί ε επζηάζεηα ηνπο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ αλπςσηηθψλ. Ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ν ρψξνο θάιπςεο ηεο αθηίλαο δξάζεο ηνπ αλπςσηηθνχ θξάζζεηαη θαηάιιεια, νχησο ψζηε λα απνθιείεηαη ε θίλεζε ή δηέιεπζε αηφκσλ άζρεησλ πξνο ηελ εθηεινχκελε εξγαζία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη, ψζηε ηα αλπςσηηθά λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία, φπνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο - πξνζέγγηζεο αγσγψλ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Πηα κηθξά γεξαλάθηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιάθεο ησλ νηθνδνκψλ ε επζηάζεηά ηνπο δηαζθαιίδεηαη κέζσ εηδηθψλ αληίβαξσλ. Ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ έρεη απνθιεηζηεί; Πηα επί ηξνρηψλ θηλνχκελα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πξέπεη: [84]

85 Νη ηξνρηέο θίλεζεο λα βξίζθνληαη ζε νξηδφληην θαη επζηαζέο επίπεδν θαη λα εθηείλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1κ. πέξαλ ησλ εκπνδίσλ πέξαηνο ησλ δηαδξνκψλ θίλεζεο. Νη ηξνρηέο θίλεζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ θίλεζε θαη φρη γηα ηελ αγθχξσζε ηνπ γεξαλνχ. Νη ηξνρηέο θίλεζεο εθηείλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1κ. από ην πέξαο ηεο δηαδξνκήο θίλεζεο; Νη ζηδεξνηξνρηέο ησλ γεξαλψλ απαηηείηαη: Λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηαηνκή θαη νκαιή επηθάλεηα Ζ έλσζή ηνπο λα γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ αξκνθαιππηξηψλ ή δηπιψλ αθξνζπλδέζκσλ Όια ηα αλπςσηηθά πξέπεη λα πεξηέρνπλ: Πχζηεκα κείσζεο θξαδαζκψλ, Ηζρπξέο ιηζνθαζαξηζηηθέο δηαηάμεηο, Κέζα ηξνρνπεδήζεσο, πξνζδέζεσο, ππνζηεξίμεσο ηθαλά πξνο αθηλεηνπνίεζε ππφ φιεο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, Ζ ζύλδεζε ησλ ζηδεξνηξνρηώλ γίλεηαη ζσζηά; Κεηαμχ πξνεμερφλησλ ηκεκάησλ κεραλήκαηνο θαη ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη δηάδξνκνο θπθινθνξίαο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 60εθ.. Αλ είλαη αδχλαηε ε ηήξεζε απηνχ ηνπ φξνπ ηφηε απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο απαγνξεπηηθήο ζήκαλζεο ζρεηηθά κε ηελ δηέιεπζε αηφκσλ. Γηαηεξείηαη δηάδξνκνο θπθινθνξίαο πιάηνπο 0.60κ. κεηαμύ ησλ πξνεμερόλησλ ηκεκάησλ ησλ αλπςσηηθώλ κε ηα ζηαζεξά ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ; Έρεη ηνπνζεηεζεί ε αλάινγε απαγνξεπηηθή ζήκαλζε δηέιεπζεο; 3. ΝΟΓΑΛΑ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΑΛΤΥΡΗΘΥΛ Ρν ρεηξηζηήξην ηνπ αλπςσηηθνχ πξέπεη λα θέξεη αζθάιεηα αθηλεηνπνηήζεψο ηνπ, Ρα ηχκπαλα ησλ βαξνχιθσλ θαη νη απιαθψζεηο ησλ ηξνραιηψλ πξέπεη λα θέξνπλ ιεία επηθάλεηα Ζ δηάκεηξνο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην πιάηνο αχιαθνο ηεο ηξνραιίαο, [85]

86 Νη ηξνραιίεο πξέπεη λα θέξνπλ ζχζηεκα εκπφδηζεο ηεο θπγήο ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ απφ ην απιάθη θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζηα ζεκεία φπνπ πηζαλνινγείηαη επαθή κε εξγαδφκελν. Ζ δηάκεηξνο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ είλαη ε θαηάιιειε; πάξρεη αζθάιεηα αθηλεηνπνηήζεσο ηνπ αλπςσηηθνύ ζην ρεηξηζηήξηό ηνπ; Ρα εηδηθά θηβψηηα γηα ηελ αλχςσζε είηε ζηεξεψλ είηε εκίξεπζησλ πιηθψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο αληνρήο θαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηδεξά ειάζκαηα πάρνπο 5 ρηι.. Πηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο εκίξεπζησλ πιηθψλ ην θνξηίν δελ πξέπεη λα θηάλεη ην ρείινοησλ θάδσλ. Νη αξηάλεο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ αλχςσζε ησλ θνξηίσλ είλαη απφ ζπξκαηφζρνηλν. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο αλάξηεζεο (βάξνο, γσλία, απφζηαζε θ.ι.π.). Ρν κήθνο ηνπο πξέπεη λα επαξθεί θαη ε ζρεκαηηδφκελε γσλία ζηελ θνξπθή λα είλαη νμεία γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαπφλεζήο ηνπο. Όια ηα ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, ζρνηληά θ.ι.π. πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ζσζηά θαη λα είλαη θαηάιιειεο αληνρήο. Δηδηθφηεξα πξέπεη: Ρα ζρνηληά, ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, λα είλαη εληαίαο αληνρήο. Ζ πξφζδεζε ησλ αγθίζηξσλ λα γίλεηαη κε εηδηθφ θφκπν Ρα ζπξκαηφζρνηλα λα ζηεξεψλνληαη ζην ηχκπαλν ειίθηξνπ ζηέξεα κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πεξηζηξνθέο (ζπείξεο) ζηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο αλαπηχμεψο ηνπο. Ζ αληνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ε ηηκή ηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ αλάξηεζεο. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα άγθηζηξα λα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο. Ζ ζχζθημε ζπξκαηφζρνηλνπ λα επηηπγράλεηαη κε εηδηθνχο ζθηθηήξεο Ζ πεξηέιημε ζπξκαηφζρνηλνπ επί ηχκπαλνπ λα γίλεηαη νκνηφκνξθα κε ηελ κία ζπείξα παξάιιεια ζηελ δηπιαλή ηεο. Ζ επηζεψξεζε ζπξκαηφζρνηλνπ λα αθνξά θπξίσο ηελ θζνξά ή ραιάξσζε εμσηεξηθψλ ζπξκάησλ θαη ελδερφκελα ζθάικαηα ζπλαξκνινγήζεσο. Όια ηα θηλνχκελα ζπξκαηφζρνηλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά λα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά θαη πάλησο άπαμ θάζε κήλα. Φζαξκέλα ή ζθνπξηαζκέλα ζπξκαηφζρνηλα πνπ ε εηθφλα ηνπο δελ πείζεη γηα ηελ παξερφκελε αζθάιεηα λα αληηθαζίζηαληαη. [86]

87 Ζ απνζήθεπζε ησλ ζρνηληψλ-ζπξκαηφζρνηλσλ λα γίλεηαη ζε ρψξνπο φπνπ απηά πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ζθνπξηά θαη απφ ηελ αιινίσζε ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ ςχρνπο. Ρα ζπξκαηόζρνηλα ζηεξεώλνληαη ζην ηύκπαλν ζσζηά; Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα άγθηζηξα είλαη ηύπνπ αζθαιείαο; Γίλεηαη ν ζπρλόο έιεγρνο ησλ θηλνύκελσλ ζπξκαηόζρνηλσλ; Ζ απνζήθεπζε ησλ ζρνηληώλ θαη ζπξκαηόζρνηλσλ εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζήο ηνπο; Ρέινο ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλνπ φπνπ γηα ζπλνιηθφ κήθνο ίζν 10 θνξέο ηελ δηάκεηξφ ηνπ παξαηεξείηαη ζξαχζε ησλ ζπξκάησλ ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ νιηθνχ αξηζκνχ ηνπο. Ζ αζθαιήο έλσζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ κεηαιιηθψλ θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ, ην κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρα ζπξκαηόζρνηλα ελώλνληαη αζθαιώο; [87]

88 4. ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΛΤΥΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ Ν ρεηξηζηήο παξαθνινπζεί ηελ φιε δηαδηθαζία θαη δελ κεηαθέξεη πνηέ θνξηία άλσζελ άιισλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο πξνζσπηθνχ. Ξνηέ δελ εγθαηαιείπεη ην κεράλεκα θνξησκέλν κε αησξνχκελα θνξηία. Ξάληα αθηλεηνπνηεί ην κεράλεκα θαη ρξεζηκνπνηεί ρεηξφθξελν. Πε πεξίπησζε αηθλίδηαο δηαθνπήο ηάζεο ζέηεη φια ηα ρεηξηζηήξηα εθηφο ιεηηνπξγίαο. ΞΟΝΠΝΣΖ : Ξξηλ ηελ αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία θφξησζεο απνκαθξχλνληαη απφ ην κεράλεκα ζε απφζηαζε αζθαιείαο. Ν ρεηξηζκφο γίλεηαη κφλν απφ άηνκν πγηέο κε θαιή φξαζε θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη άδεηα ρεηξηζηή αλ απηφ απαηηείηαη, Ζ ζέζε ηνπ ρεηξηζηή πξέπεη λα έρεη πιήξε νξαηφηεηα θαη επνπηεία ηεο εθηεινχκελεο εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Πε ζεκεία φπνπ δελ δχλαηαη λα ππάξρεη νπηηθή επαθή ηνπ ρεηξηζηή ππάξρεη άηνκν θαηάιιειν (πξνζηαηεπκέλν απφ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο) φπνπ κε ζήκαηα θαηεπζχλεη ηελ φιε δηαδηθαζία (ζεκαησξφο). Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζεκαησξνχ βιέπε ην θεθάιαην ηεο ζήκαλζεο. Νη ρεηξηζηέο ησλ αλπςσηηθώλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο από ηελ λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο; Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζεκαησξόο απηόο έρεη εμαζθαιηζηεί από πηζαλό θίλδπλν (θαηαθύγην); Ν έιεγρνο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ γίλεηαη πάληα κηα θνξά ηνλ ρξφλν θαη πάληα κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε λέν εξγνηάμην. Ν δηελεξγνχκελνο έιεγρνο [88]

89 αθνξά φια ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα θαη πάλσ απφ φια πεξηιακβάλεη δνθηκή κε θνξηίν αλχςσζεο 25% κεγαιχηεξν απφ ην θνξηίν ηεο κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΝΚΔΛΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ ΘΑΡΑΣΥΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΚΔΡΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Έγηλε ε δνθηκή αλύςσζεο κε ην απμεκέλν θαηά 25% θνξηίν αλύςσζεο; Έρνπλ θαηαγξαθεί όινη νη έιεγρνη ζην Ζκεξνιόγην Κέηξσλ Αζθαιείαο; 5. ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝΛ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΤΥΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θαη αλχςσζε πξνζσπηθνχ κε ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θαη ε αλαξξίρεζε πξνζσπηθνχ επί θαηαθφξπθσλ ηξνρηψλ ή ηθξησκάησλ κεραλεκάησλ εθηφο θαη αλ απηά είλαη αθηλεηνπνηεκέλα θαη έρνπλ ιεθζεί θαη φια ηα ππφινηπα κέηξα αζθαιείαο γηα εξγαζία ζε χςνο. Δπίζεο ζεσξνχληαη πνιχ επηθίλδπλεο θαη απαγνξεχνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: Ν αλεθνδηαζκφο ηνπ κεραλήκαηνο κε θαχζηκα φηαλ απηφ δελ είλαη αθηλεηνπνηεκέλν. Ζ ειεχζεξε αηψξεζε ηνπ θνξηίνπ Ζ αλάξηεζε θνξηίσλ ππφ γσλία (άληζα ζθέιε αξηαλψλ) Ζ ρξήζε αθαηάιιεισλ ζρνηληψλ, ζπξκαηφζρνηλσλ θ.ι.π. Ζ ππεξθφξησζε ηνπ κεραλήκαηνο Ζ αλχςσζε θαη ηνπνζέηεζε θνξηίνπ εθηφο ηεο πξνβνιήο ηνπ βξαρίνλα ηνπ κεραλήκαηνο Ζ παξακνλή νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζεκαησξνχ ζηνλ ρψξν θάησ απφ ηελ αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ. Ζ παξακνλή ηνπ νπνηνπδήπνηε γχξσ απφ ζπξκαηφζρνηλα ππφ ηάζε. 6. ΣΔΗΟΝΘΗΛΖΡΑ ΑΛΤΥΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ (ΒΑΟΝΙΘΑ) Γηα ηα ρεηξνθίλεηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πέξα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ γεληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ : Ν ζθειεηφο ζηεξίμεσο ηνπ ηπκπάλνπ λα είλαη κεηαιιηθφο. Ρν ηχκπαλν πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλν γηα πηζαλή αληίζηξνθε θίλεζε ή κεηαηφπηζε ηνπ. Ν άμνλαο ηνπ ηπκπάλνπ είλαη ζηδεξέληνο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο. [89]

90 Αλ ην βαξνχιθν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξηία κεγαιχηεξα ησλ 10kg ή ην ηχκπαλφ ηνπ είλαη κεηαιιηθφ πξέπεη λα θέξεη θαη θαζηάληα. Γηα κεγαιχηεξα θνξηία επηβάιιεηαη θαη ζχζηεκα πεδήζεσο. Λα εμαζθαιίδεηαη ε κε νιίζζεζε ηνπ ζρνηληνχ επί ηνπ ηπκπάλνπ. Ρα ηξίπνδα βαξνχιθα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ νιίζζεζε ή πηζαλφηεηα αλαηξνπήο. Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα βαξνύιθα έρνπλ ζύζηεκα πεδήζεσο θαη θαζηάληα αζθαιείαο; Έρεη εμαζθαιηζηεί ε επζηάζεηα απηώλ; Ρν δάπεδν ηνπνζεηήζεσο ηνπ βαξνχιθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίνπ νξζνγσλίνπ ηεζζάξσλ δνθψλ δηακέηξνπ 0.10x0.10 κ2. Νη ηέζζεξηο θνξπθέο ηνπ εδξάδνληαη ζε ηέζζεξηο νξζνζηάηεο. Ξαξάιιεια πξνο ην πιαίζην θαη θάζεηα πξνο ηνλ ηνίρν ηεο νηθνδνκήο ηνπνζεηνχληαη-θνριηψλνληαη δχν δνθνί ηνπιάρηζηνλ δηακέηξνπ 0.12x0.12 κ2 πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδνληαη ηα έδξαλα (πφδηα) ηνπ βαξνχιθνπ. 7. ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ ΔΓΣΠΔΥΠ ΔΡΝΗΚΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ Ρα απηνθίλεηα εγρχζεσο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο λα γίλεηαη ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ν ρψξνο λα επηηξέπεη ην ειεχζεξν άλνηγκα ησλ βξαρηφλσλ ζηεξίμεσο. Πηελ πεξίπησζε φπνπ ε αληνρή ηνπ εδάθνπο δελ είλαη ε πξέπνπζα εληζρχεηαη θαηαιιήισο ην ζεκείν επαθήο ηνπ βξαρίνλα κε ην έδαθνο κε ρξήζε βνεζεηηθήο επηθάλεηαο (ππφβαζξνπ) κε ζθνπφ ηελ επαξθή αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ζηεξίμεσο. Ζ ζηήξημε απηψλ ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξν φπνπ δελ ππάξρνπλ ελαέξηνη αγσγνί δηέιεπζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ν ζσιήλαο κεηαθνξάο θαη εγρχζεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα απέρεη φζν νξίδνπλ νη αλάινγεο δηαηάμεηο απφ ηα ειεθηξνθφξα θαιψδηα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερή επαθή ηνπ ρεηξηζηή κε ηνλ βξαρίνλα θαη ηνλ ζσιήλα θαη αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ζπληνληζηή. Ρέινο ζεκεηψλεηαη φηη πξηλ ηεο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηφζν ν ρεηξηζηήο φζν θαη ν κεηαθνξέαο ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο. Πηελ πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο απαηηείηαη θαη πάιη ε χπαξμε ελφο γεληθνχ θνπκαληαδφξνπ. [90]

91 Ρν όρεκα εγρύζεσο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ζηεξίδεηαη ζσζηά; Πε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη γεληθόο θνπκαληαδόξνο έρεη ππάξμεη ε θαηάιιειε ζπλελλόεζή ηνπ κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ απηνθηλήηνπ; [91]

92 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Σχετικά: - Π.Δ. 396/ ΚΥΑ 4373/1205/ ΓΔΛΗΘΑ Ν Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ηελ εμάιεηςε αλ είλαη δπλαηφλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπο. Πεκεηψλεηαη φκσο φηη πξηλ ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ή θαη απνθπγήο φισλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θηλδχλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κε ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ ή κέζσλ ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή κέηξσλ, κεζφδσλ ή δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Κπνξνύλ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ή θαη λα απνθεπρζνύλ πηζαλνί θίλδπλνη ρσξίο ηελ ρξήζε ΚΑΞ; Ξνηα από ηα ΚΑΞ κπνξνύλ λα κελ ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε πνηεο ζέζεηο εξγαζίαο; 2. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ Ν εξγνδφηεο ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ χπαξμε θαη ρνξήγεζε (δσξεάλ) ησλ θαηάιιεισλ ΚΑΞ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία πνπ απηνί εθπνλνχλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξνρή απηψλ δελ ππνθαζηζηά ηηο ππφινηπεο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη θαιήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα ν θάζε εξγνδφηεο νθείιεη ζπλερψο λα πξνζπαζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεηαη ζε απηνχο φζν θαη ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο. Ν εξγνδφηεο νθείιεη λα θξνληίδεη : Ρα ΚΑΞ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπο θαη: [92]

93 - λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ θαη ε ρξήζε ηνπο λα κελ πξνθαιεί επηπξφζζεηνπο θηλδχλνπο, - λα έρνπλ ππνζηεί ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Ρα ΚΑΞ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ ρξήζε πνπ απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ησλ νδεγηψλ ρξήζεο λα δεηνχληαη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο εξγαδφκελνο ηα ΚΑΞ απνηειεί ζπληζηακέλε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ελδερφκελνπ θηλδχλνπ, ηεο δηάξθεηαο έθζεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ θίλδπλν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Ρα ΚΑΞ λα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Πε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ ΚΑΞ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο εξγαδφκελνπο ΞΟΔΞΔΗ λα ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ θαιέο ζπλζήθεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο. Ν εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο λα βξίζθεηαη: - ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, - λα ζπληεξείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, - λα αληηθαζίζηαηαη ζε ελδερφκελεο θζνξέο ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθφ, - λα αληηθαζίζηαηαη ζε πεξίπησζε πέξαηνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηνπο, - λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο κε θαιέο ζπλζήθεο θαζαξηφηεηαο (εηδηθά εξκάξηα). Ξξνηείλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ΚΑΞ λα γίλεηαη θάζε κήλα ζε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα. Νη εξγαδφκελνη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνθπιάζζνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα ΚΑΞ. Πε ζπγθεθξηκέλα πξνζηηά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζεκεία ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο γξαπηέο νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, δηφξζσζεο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ΚΑΞ. Νη εξγαδφκελνη λα εθπαηδεπηνχλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΚΑΞ. Ρα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο θπιάζζνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο, όπνπ πιεξνύληαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο; Ρα ΚΑΞ ζπληεξνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα; Δλεκεξώζεθαλ νη εξγαδόκελνη γηα ηα νθέιε από ηελ ρξήζε ησλ ΚΑΞ; [93]

94 Έρεη δηεμαρζεί ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΚΑΞ; 3. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ Ν εθάζηνηε εξγνδφηεο νθείιεη λα αμηνινγεί πξηλ ηελ επηινγή ελφο εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλ θαη θαηά πφζν απηφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Απηή ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε γλσκνδφηεζε ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο. Ππλνιηθά ε πξναλαθεξφκελε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη: Θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ δχλαηαη λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα απνθεπρζνχλ κε άιινπο ηξφπνπο πιελ ηεο ρξήζεο ΚΑΞ. Θαζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε ηα επηιεγφκελα ΚΑΞ λα αληηκεησπίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο θηλδχλνπο. Δθηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ ΚΑΞ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηνί ζα έπξεπε λα πιεξνχλ Δπηινγή ησλ ΚΑΞ. Όιε ε παξαπάλσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία απαηηείηαη λα αλαζεσξείηαη ζε ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο (αιιαγή πξνζσπηθνχ, ρψξνπ εξγαζίαο, θπθινθνξία λέσλ ΚΑΞ θ.ι.π.) Κε ζθνπφ ηελ αθξηβέζηεξε θαη πην ιεπηνκεξή εθπφλεζε ηεο παξαπάλσ αμηνιφγεζεο νη εξγνδφηεο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο, θαη πξνκεζεπηέο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θάζε είδνπο πιεξνθνξία πνπ ζεσξνχλ ρξήζηκε. Έρεη δηεμαρζεί ε θαηάιιειε αμηνιόγεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο; 4. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΔΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ Νη θαηαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο θαη πξνκεζεπηέο ησλ ΚΑΞ ππνρξενχληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λα: Θαηαζθεπάδνπλ, εηζάγνπλ θαη δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ΚΑΞ πνπ πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ έγθξηηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηεο ΔΝΘ CE. Φξνληίδνπλ φια ηα ΚΑΞ λα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, δηφξζσζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη λα είλαη θαηαλνεηέο. [94]

95 Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην δνθηκήο θαη αλάπηπμεο πξέπεη απαξαίηεηα λα ηνλίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο φηνπ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο έρεη πηζηνπνηεζεί από έγθξηην νξγαληζκό; Φέξεη ηελ ζήκαλζε CE ; Ν Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο ζπλνδεύεηαη από γξαπηέο νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα; 5. ΘΑΛΝΛΔΠ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ Ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη, εθπαηδεχεη θαη παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φια εθείλα ηα κέζα, φπσο επίζεο θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο κε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πε φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πξέπεη λα ηεξνχληαη πηζηά νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο: Θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. Απνηξνπή θηλδχλσλ. Ξεξηνξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν. Ξεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. Σνξήγεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο εξγαζίαο (θαηάιιεια ζπληεξεκέλνπ). Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ πξνθχςεη. Ραπηφρξνλα κε φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί θαη ε επαξθήο γλψζε απφ πιεπξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ θαη ηνλ ηξφπσλ πξνθχιαμήο ηνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ ΚΑΞ θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξάγκαηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Διιείςεη άιινπ ηξφπνπ ειαρηζηνπνίεζεο ή θαη εμάιεηςεο ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ. Παλ πξνζσξηλφ εκίκεηξν αζθαιείαο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Παλ πξνζσξηλφ εκίκεηξν αζθαιείαο κέρξη εγθαηάζηαζεο κφληκσλ κέηξσλ. Θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ηα ΚΑΞ λα είλαη ζσζηά ζπληεξεκέλα θαη επηιεγκέλα θαη λα ελδείθλπληαη γηα ηνλ ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. [95]

96 Ραπηφρξνλα απαηηείηαη φινη νη ρξήζηεο λα είλαη θαινί γλψζηεο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλνληαη πηζαλά πξνβιήκαηά ηνπο. 6. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Πην πιαίζην ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φινη νη εξγαδφκελνη κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή ησλ επηηξνπψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ θαη φια ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπο ρνξεγεζεί, φπσο επίζεο θαη γηα ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε απηνχ. Ρνλίδεηαη ηδηαηηέξσο ε παξνρή γξαπηψλ νδεγηψλ ρξήζεο, ζπληήξεζεο, δηφξζσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ νθείιεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε πξνζηηφ ζε απηνχο ζεκείν. Πεκεηψλεηαη φηη κία απφ ηηο θχξηεο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο φζν θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. Ξξηλ ινηπφλ ηελ δηεμαγσγή ησλ φπνησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα πξνεγείηαη ε αλάινγε ζπλελλφεζε - δηαβνχιεπζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ή κε ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ. Έρεη πξνεγεζεί ζπδήηεζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ηνπο αθνξά άκεζα ην ζέκα ρξήζεο ΚΑΞ γηα ην είδνο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ; Πην ρψξν ηνπ έξγνπ πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηείηαη ε απαξαίηεηε ζήκαλζε πνπ λα ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ΚΑΞ. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ είρε ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ΚΑΞ ζην ζέκα ηεο αζθάιεηάο ηνπο θαη ζηελ κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ξαξαθάησ αθνινπζεί ελδεηθηηθφο θαηάινγνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, φπσο εξγαζίεο ζε ηάθξνπο, ζε δεμακελέο, ζε θξεάηηα, ζε θαηεδαθίζεηο, ζε ζηέγεο, ζε ζθαισζηέο, ζε ηθξηψκαηα, ζπγθνιιήζεηο, επηρξίζκαηα θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΔΦΑΙΗΝ Δξγαζίεο πάλσ ζε ηθξηψκαηα θαη εγθαηάζηαζε ηθξησκάησλ, εξγαζίεο ζπλαξκνινγήζεσο θαη απνζπλαξκνινγήζεσο μπινηχπσλ, έξγα ζε ηάθξνπο, νξχγκαηα, ζηνέο, ζε ππφγεηα έξγα, ζε γέθπξεο, ζε κεγάιν χςνο θ.ι.π. [96]

97 ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΝΓΗΥΛ Δξγαζίεο θαηεδαθίζεσο, εξγαζίεο ζε ηθξηψκαηα, ζε ζηέγεο, ζε ρψξνπο ελαπφζεζεο πιηθψλ, εξγαζίεο ζθπξνδεηήζεσο θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΝΦΘΑΙΚΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΥΞΝ Απνκάθξπλζε θαη ζξπκκαηηζκφο ζπληξηκκάησλ απφ γπαιί ή θεξακηθά πιηθά, εξγαζίεο επηρξηζκάησλ, ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο (ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο), εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσο, θαηεδαθίζεσο (αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζε κεγάιε ππθλφηεηα) θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΥΛ ΝΓΥΛ Δξγαζίεο ζε θξεάηηα, ππνλφκνπο, ζήξαγγεο, εξγαζίεο βαθήο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, εξγαζίεο θαηεδαθίζεσο θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΘΝΖΠ Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο κε ρξήζε κεραλεκάησλ ζπκπηεζκέλνπ αέξα (αεξνζπκπηεζηψλ) θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΝΟΚΝ, ΣΔΟΗΥΛ Δξγαζίεο ζπγθνιιήζεσο, ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ κε νμείεο αθκέο, εξγαζίεο ππφ ηάζε (γάληηα ειεθηξνιφγνπ) θ.ι.π. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΞΝ ΞΡΥΠΔΗΠ Δξγαζίεο επηρξηζκάησλ, εξγαζίεο ζε ηθξηψκαηα, ζε ζηχινπο, ζε ζηέγεο, ζε γέθπξεο θ.ι.π. Ξαξαθάησ αθνινπζεί ελδεηθηηθφ δηάγξακκα γηα ηελ απνγξαθή ησλ θηλδχλσλ κε ζθνπφ ηελ ρξήζε δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. [97]

98 [98]

99 ΗΜΑΝΗ Σχετικά: - Π.Δ. 105/ ΓΔΛΗΘΑ Ζ θαηάιιειε ζήκαλζε γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη κέζσ ηνπ Ξ.Γ. 105/95, θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο αθνχ κε ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζή ηεο πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεηδνπνηψληαο ηνπο ηφζν γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο φζν θαη γηα ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 2. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ Ν εξγνδφηεο είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ χπαξμε ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε απηή ε ζεκαηνδφηεζε δελ ππνθαζηζηά ή πεξηνξίδεη ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ππνινίπσλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ραπηφρξνλα ν εξγνδφηεο θξνληίδεη γηα ηελ: ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ - γηα ηα κέηξα ζήκαλζεο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ, - κέζσ πίλαθα ζε ζκίθξπλζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεκάησλ θαη αλάξηεζήο ηνπ ζε πξνζηηφ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζεκείν ηνπ εξγνηαμίνπ, εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ Έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζήκαλζε ζηνλ ρώξν εξγαζίαο; Έρνπλ ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί νη εξγαδόκελνη γηα ηελ αθξηβή ζεκαζία ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ; 3. ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ πάξρνπλ δχν (2) ηξφπνη ΠΖΚΑΛΠΔΩΛ: ε Κόληκε θαη ε Ξεξηζηαζηαθή Ζ κόληκε ζήκαλζε αθνξά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ: απαγφξεπζε, πξνεηδνπνίεζε, ππνρξέσζε, [99]

100 εληνπηζκφ κέζσλ δηάζσζεο, βνήζεηαο θαη ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ, επηζήκαλζε θηλδχλσλ απφ εκπφδηα, επηθίλδπλα ζεκεία θαη δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο. Ζ πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε αθνξά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ: θιίζε αηφκσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, επηζήκαλζε θηλδχλνπ θαη θιίζε γηα απνκάθξπλζή απφ εκθαληδφκελν θίλδπλν, θαζνδήγεζε αηφκσλ. Πηνλ ρώξν εξγαζίαο απαηηείηαη ε ρξήζε κόληκεο, πεξηζηαζηαθήο ή κηθηήο ζήκαλζεο; ΔΛΑΙΙΑΜΗΚΝΡΖΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΖΚΑΛΠΔΥΛ επηινγή κεηαμχ ρξσκάησλ αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ, επηινγή κεηαμχ θσηεηλψλ, αθνπζηηθψλ, πξνθνξηθψλ ζεκάησλ θαη δηα ρεηξνλνκηψλ ζεκάησλ, ηαπηφρξνλε ρξήζε θσηεηλψλ ερεηηθψλ ζεκάησλ (θιαξθ), ρεηξνλνκηψλ θαη πξνθνξηθψλ αλαγγειηψλ. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΖΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ απνθπγή ρξήζεο ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ γεηηνληθψλ πηλαθίδσλ, απνθπγή ρξήζεο δχν αθνπζηηθψλ ζεκάησλ καδί, απνθπγή ρξήζεο αθνπζηηθνχ ή θσηεηλνχ ζήκαηνο ζε κέξε κε κεγάιν ζφξπβν θαη πνηθίιν θσηηζκφ, δηαζθάιηζε ζπγαηξηθήο πεγήο ελέξγεηαο, φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ΓΔΖ), ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία ησλ εξγαδνκέλσλ (είηε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ΚΑΞ, είηε ιφγσ κεησκέλσλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ) λα αληηιεθζνχλ ηελ ζήκαλζε. Όια ηα ζήκαηα ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ: είλαη απιά ρσξίο πεξηηηέο θαη πνιχπινθεο ζηελ θαηαλφεζε ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθφ πιηθφ ζε πηζαλέο θξνχζεηο θαη άζρεκα θαηξηθά θαηλφκελα έρνπλ ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή νξαηφηεηα απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο ηνπνζεηνχληαη ζην θαηάιιειν χςνο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ ή λα έρνπλ θσζθνξίδνληα ρξψκαηα [100]

101 Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα ζήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιηθό; Έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο (ζε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο); Βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηα ζσζηά ζεκεία; 4. ΚΝΛΗΚΖ ΠΖΚΑΛΠΖ 4.1 ΠΖΚΑΡΑ ΑΞΑΓΝΟΔΠΖΠ : ΑΞΑΓΝΟΔΝΛ λα εθηειεζηεί κηα ελέξγεηα. Δίλαη ζρήκαηνο θπθιηθνχ θαη απεηθνλίδνπλ ηελ απαγνξεπκέλε ελέξγεηα σο ΚΑΟΝ ζχκβνιν ζε ΙΔΘΝ θφλην θαη πεξηέρνπλ ηφζν πεξηκεηξηθά ΘΝΘΘΗΛΖ γξακκή φζν θαη ππφ γσλία 45 0 πνπ δηαζρίδεη ην ζήκα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 4.2 ΠΖΚΑΡΑ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ : ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΝΛ γηα ελδερφκελν θίλδπλν. Δίλαη ζρήκαηνο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ κε ηελ κία γσλία ηνπο πξνο ηα επάλσ θαη απεηθνλίδνπλ ηνλ θίλδπλν κε ΚΑΟΝ ζχκβνιν ζε ΘΗΡΟΗΛΝ θφλην ην νπνίν πεξηβάιιεηαη πεξηκεηξηθά κε ΚΑΟΖ γξακκή. 4.3 ΠΖΚΑΡΑ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ : ΞΝΣΟΔΩΛΝΛ γηα επίδεημε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Δίλαη ζρήκαηνο θπθιηθνχ θαη ε ελέξγεηα πνπ ππνρξεψλνπλ λα ιάβεη ρψξα απεηθνλίδεηαη κε ΙΔΘΝ ζχκβνιν ζε ΚΞΙΔ θφλην. 4.4 ΠΖΚΑΡΑ ΓΗΑΠΥΠΖΠ - ΒΝΖΘΔΗΑΠ : ΞΝΓΔΗΘΛΝΛ ηελ ζέζε ησλ κέζσλ δηάζσζεο βνήζεηαο, ησλ εηζφδσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ. Δίλαη ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ή ηεηξαγψλνπ θαη ε ππφδεημή ηνπο παξηζηάλεηαη κε ΙΔΘΝ ζχκβνιν ζε ΞΟΑΠΗΛΝ θφλην. 4.5 ΠΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ : ΞΝΓΔΗΘΛΝΛ ηελ ζέζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ. Δίλαη ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ή ηεηξαγψλνπ θαη ε ππφδεημε δίλεηαη κε ΙΔΘΝ ζχκβνιν ζε ΘΝΘΘΗΛΝ θφλην. Έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζήκαλζε ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ, ππνρξέσζεο, δηάζσζεο θ.ι.π.; 4.6 ΠΖΚΑΛΠΖ ΔΚΞΝΓΗΥΛ, ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΠΖΚΔΗΥΛ, ΝΓΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ : ΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ κε ΘΗΡΟΗΛΝ ρξψκα πνπ ελαιιάζζεηαη κε ΚΑΟΝ ή κε ΘΝΘΘΗΛΝ ρξψκα πνπ ελαιιάζζεηαη κε ΑΠΞΟΝ. Ρν πάρνο φισλ ησλ ινπξίδσλ είλαη ίδην θαη ε θιίζε ηνπο ίζε κε [101]

102 Πήκαλζε εκπνδίσλ θαη επηθίλδπλσλ ζεκείσλ Ζ ζήκαλζε ησλ νδψλ θπθινθνξίαο εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ζπλερείο γξακκέο ρξψκαηνο ΑΠΞΟΝ ή ΘΗΡΟΗΛΝ (αλάινγα απφ ην δάπεδν) θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο. πάξρεη ζήκαλζε εκπνδίσλ θαη νδώλ θπθινθνξίαο; Δίλαη ε ζσζηή; 4.7 ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΝΣΔΗΥΛ - ΠΥΙΖΛΥΠΔΥΛ : ΞΟΔΞΔΗ λα θέξνπλ εηηθέηα κε ζχκβνιν ζε έγρξσκν θφλην (ΘΑ 378/94 θαη ΘΑ 1197/89). Ζ εηηθέηα δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο κε ην ίδην ζχκβνιν θαη λα ζπκπιεξσζεί κε πξφζζεηα ζηνηρεία (π.ρ. νλνκαζία, ελδερφκελνη θίλδπλνη θ.ι.π.). Ππληζηάηαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο ΓΔΛΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ. [102]

103 Γεληθφο Θίλδπλνο 5. ΞΔΟΗΠΡΑΠΗΑΘΖ ΠΖΚΑΛΠΖ Ζ πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γίλεηαη κε: θσηεηλφ ζήκα, ερεηηθφ ζήκα, πξνθνξηθά, κε ρεηξνλνκία. 5.1 ΦΥΡΔΗΛΝ ΠΖΚΑ : H δηαθνπηφκελε εθπνκπή πξνηηκάηαη γηα ηελ ππφδεημε κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ. Πεκάλζεηο πνπ απαηηνχλ πεγή ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ΞΟΔΞΔΗ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ελαιιαθηηθή κνξθή ηξνθνδνζίαο ζε πηζαλή δηαθνπή ηεο θαλνληθήο. 5.2 ΖΣΖΡΗΘΝ ΠΖΚΑ : ΞΟΔΞΔΗ λα εθπέκπεη ζε ζπρλφηεηα εχθνια αλαγλσξίζηκε θαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο ππφινηπεο ζπρλφηεηεο εθπνκπήο ησλ ππφινηπσλ ζνξχβσλ ηεο επηρείξεζεο. Πε πεξίπησζε κεγάινπ βαζκνχ θηλδχλνπ ζα πξνηηκάηαη πάληνηε ε δηαθνπηφκελε εθπνκπή ζήκαηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ηφζν ερεηηθφ φζν θαη θσηεηλφ ζήκα απαηηείηαη ε πεξίνδνο εθπνκπήο ηνπο λα είλαη θνηλή (ηαπηφζεκνο θψδηθαο ζήκαηνο). 5.3 ΞΟΝΦΝΟΗΘΑ ΠΖΚΑΡΑ : Ρα πξνθνξηθά ζήκαηα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα θαη ζαθή γίλεηαη (κνλνιεθηηθά θαηά πξνηίκεζε). Νη ρξεζηκνπνηνχκελεο θξάζεηο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο απφ φινπο θάηη πνπ απαηηεί ηα άηνκα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη λα γλσξίδνπλ ηελ θσδηθνπνηεκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη άξηζηα. 5.4 ΠΖΚΑΡΑ ΚΔ ΣΔΗΟΝΛΝΚΗΔΠ : Ξξέπεη λα εθηεινχληαη κε ζαθήλεηα θαη λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Ν ζεκαησξφο νθείιεη λα θέξεη θαηάιιεια ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ζε έληνλν εληαίν ρξψκα γηα λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο (θξάλνο, [103]

104 ζαθάθη, πεξηβξαρηφληα θιπ), ελψ ν ρεηξηζηήο νθείιεη λα παξαηεξεί θαη λα αθνινπζεί πηζηά ηα ζήκαηα ηνπ ζεκαησξνχ. Σξεζηκνπνηείηαη θάπνηα κνξθή πεξηζηαζηαθήο ζήκαλζεο; Απαηηείηαη θαη αλ ΛΑΗ ππάξρεη ελαιιαθηηθή κνξθή ηξνθνδνζίαο; πάξρεη δηακνξθσκέλνο θώδηθαο πξνθνξηθώλ ζεκάησλ θαη κε ρεηξνλνκίεο; Δίλαη νη εξγαδόκελνη θαινί γλώζηεο απηώλ; Έρεη νξηζηεί ζεκαησξόο ζην έξγν; Φέξεη ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία; [104]

105 ΦΩΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ - ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981 άρθρα Π.Δ. 778/1980 άρθρο ΣΥΟΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ - ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ Πε δάπεδν εξγαζίαο φπνπ δελ ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα θαη ζσξάθην πξέπεη: λα θαηαζθεπάδεηαη είηε δάπεδν εξγαζίαο θαη μχιηλν θεθιηκέλν επίπεδν πξνο απνθπγή πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα χςνο > 3κ., είηε λα ππάξρεη δίρηπ ή άιιν πιηθφ ίδηαο ειαζηηθφηεηαο πξνο απνθπγή πηψζεο γηα χςνο > 6κ. ή λα γίλεηαη ρξήζε δψλεο αζθαιείαο, εθφζνλ νη εξγαζίεο δηαξθνχλ έσο κηα εκέξα. Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαηηνύκελα κέηξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα θαη ζσξάθην; Αλσκαιίεο/ θνηιψκαηα (νπέο, αχιαθεο θ.ι.π.) πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηα δάπεδα πξέπεη λα θαιχπηνληαη. Γηαθνξεηηθέο ζηάζκεο ζηα δάπεδα (βαζκίδεο, θαηψθιηα θ.ι.π.) πξέπεη λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο ή λα εμνκαιχλνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα. Νη νιηζζεξέο ή ιείεο επηθάλεηεο πξέπεη λα γίλνληαη ηξαρείεο. Πε πεξίπησζε παγεηνχ θαη ρηνληνχ ηα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη θαιχπηνληαη κε εθηξαρπληηθά κέζα. Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα πξνζηαζία έλαληη πηώζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ίδην επίπεδν; Σακεινί δηάδξνκνη, ζηελέο δηαβάζεηο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, επηθίλδπλεο γσλίεο θαη αθκέο θαη γεληθά επηθίλδπλεο ζέζεηο (ρακεινί δνθνί θ.ι.π.) πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη. Έρνπλ επηζεκαλζεί όιεο νη επηθίλδπλεο ζέζεηο (ρακεινί δνθνί, ζηελέο δηαβάζεηο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, γσλίεο θ.ι.π.); [105]

106 Ξεδνγέθπξεο, εμέδξεο, πιαηχζθαια, θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο), κφληκεο άλσ δηαβάζεηο θ.ι.π. πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο > 0.75κ. απφ ην δάπεδν θαζψο θαη θάζε δηάβαζε πάλσ απφ λεξφ πξέπεη λα έρνπλ αζθαιέο ζηεζαίν (ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1κ., ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην). Γηαβάζεηο, εμέδξεο, πιαηύζθαια θ.ι.π. πνπ βξίζθνληαη ζε ύςνο > 0.75κ. δηαζέηνπλ αζθαιέο ζηεζαίν; Νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο πιαηεηέο (ειάρηζην πιάηνο 0.60κ.) θαη ειεχζεξεο αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ. Νη πεδνγέθπξεο θαη δηαβάζεηο πεδψλ πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0.75κ. θαη φηαλ ρξεζηκεχνπλ γηα κεηαθνξά θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 1.25κ. Ξαξάιιεια πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο θαη αληηζηεξηγκέλεο. Νη νδνί θπθινθνξίαο είλαη πιαηεηέο θαη ειεύζεξεο αληηθεηκέλσλ/πιηθώλ; Νη δηαβάζεηο πεδώλ δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν πιάηνο θαη είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο θαη αληηζηεξηγκέλεο; Θεθιηκέλεο πεδνγέθπξεο, δηαβάζεηο πεδψλ ή θεθιηκέλα επίπεδα είλαη αλεθηά κέρξη θιίζεσο 1:2 (αλαινγία χςνο/ κήθνο). Π φιν ην πιάηνο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εγθάξζηνη πήρεηο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αληηνιηζζεξψλ επηζηξψζεσλ θαη θιίζεσλ κηθξφηεξσλ ηνπ 1:10. Γέθπξεο θνξηψζεσο θ.ι.π. πξέπεη λα έρνπλ επαξθέο πιάηνο, αληνρή θαη θαηάιιειε ζηήξημε. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά αλζξψπσλ κε κεραλήκαηα ή θαη νρήκαηα κε πξννξηζκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ. Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πξέπεη λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ 2. ΘΔΘΙΗΚΔΛΑ ΔΞΗΞΔΓΑ Ζ αλάβαζε ζε ςειφηεξα δάπεδα ηθξησκάησλ θαη γεληθά δάπεδα εξγαζίαο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θιίκαθεο πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (θιίζε 30 ) Ρα θεθιηκέλα επίπεδα πξέπεη λα απνηεινχληαη: Θαηά κήθνο απφ πνιιά καδέξηα πιάηνπο 0.20κ., ηνπνζεηεκέλα ην έλα ζηελ πξνέθηαζε ηνπ άιινπ κε ειάρηζην κήθνο επηθαιχςεσο 0.15κ. επί εγθάξζησλ δνθίδσλ εδξαδνκέλσλ ζε αλάινγνπο νξζνζηάηεο Θαηά πιάηνο ηξία ηνπιάρηζηνλ καδέξηα ζε επαθή γηα ζπλνιηθφ χςνο αλαβάζεσο 7κ. [106]

107 Γηα κεγαιχηεξα χςε ην θεθιηκέλν επίπεδν πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 4 καδέξηα. Ρα καδέξηα πξέπεη λα θέξνπλ βαζκίδεο ζηελ πάλσ επηθάλεηα παξάιιεια θαη αλά 0.35κ απνηεινχκελεο απφ μχιν θαη δηαζηάζεσλ 0.04 ηνπ κέηξνπ πιάηνπο θαη ηνπ κέηξνπ πάρνπο θαη κήθνπο ίζν κε ην κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Ρα καδέξηα ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ κε κήθνο (3-4)κ. θαη πάρνο 0.05κ. πξέπεη λα εδξάδνληαη επί δχν νξζνζηάηεο κέζσ εγθάξζησλ δνθίδσλ. Ρα καδέξηα κε κήθνο (5-6)κ. πξέπεη λα εδξάδνληαη εθηφο ησλ παξαπάλσ νξζνζηαηψλ θαη επί ηξίηνπ νξζνζηάηε ηνπνζεηνχκελνπ ζηε κέζε ηεο απφζηαζεο ησλ δχν άιισλ νξζνζηαηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ > 12κ., θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο θαηαζθεπάδεηαη αλαπαπηήξην (πιαηχζθαιν) απφ νξηδφληην δάπεδν πιάηνπο 4 ηνπιάρηζηνλ καδεξηψλ. Ρα θεθιηκέλα επίπεδα ζε φιν ην κήθνο θαη εθαηέξσζελ πξέπεη λα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα θαη ζσξάθηα. Ρα θεθιηκέλα επίπεδα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ ζην έξγν δηαζέηνπλ α) ηηο απαηηνύκελεο θιίζεηο; β) ζηεξίμεηο; γ) απαηηνύκελα καδέξηα θαηά ην κήθνο θαη πιάηνο απηώλ; θαη δ) θηγθιηδώκαηα θαη ζσξάθηα; [107]

108 ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ Σχετικά: - Π.Δ. 778/1980 άρθρο 20 - Π.Δ. 1073/1981 άρθρα ΑΛΝΗΓΚΑΡΑ ΝΟΗΕΝΛΡΗΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ Φσηαγσγνί, θξέαηα αλειθπζηήξσλ θαη γεληθά αλνίγκαηα επί ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη: είηε πεξηκεηξηθά κε αλζεθηηθά θηγθιηδψκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1κ. θαη ζσξάθηα 0.15κ., είηε κε πιήξε θάιπςε κε ακεηαθίλεηα ζηεξεά ζαληδψκαηα πάρνπο 0.025κ. θαξθσκέλα ζε αλζεθηηθά πιαίζηα απφ ιαηάθηα, ή κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ πιέγκαηνο νπιηζκνχ ζηεξεσκέλν κέζα ζηελ πιάθα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο. Θαηαπαθηέο δαπέδσλ, αλνίγκαηα θιηκάθσλ, γπάιηλεο ζηέγεο, θσηαγσγνί, εθζθαθέο, ηάθξνη, θξέαηα, αχιαθεο θαη άιια επηθίλδπλα ράζκαηα, θαζψο θαη δεμακελέο ή ηάθξνη πνπ πεξηέρνπλ ζεξκέο θαπζηηθέο ή δειεηεξηψδεηο νπζίεο (ηάθξνη θπιάμεσο αζβέζηε) πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη έλαληη πηψζεο: είηε πεξηκεηξηθά κε ζηεζαίν (ρεηξνιηζζήξα ειαρίζηνπ χςνπο 1κ. απφ ην δάπεδν, ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην), ή κε επηθάιπςε ηθαλήο αληνρήο. Θαηαπαθηέο, αλνίγκαηα θιηκάθσλ θ.ι.π. θιεηζηά κε θηλεηά θαιχκκαηα ή ζπξίδεο: πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη έλαληη πηψζεο κε ζηεζαία (ρεηξνιηζζήξα, κεζνδηάζηεκα, ζσξάθην). φηαλ ε ειεχζεξε επηθάλεηα ησλ θαηαπαθηψλ είλαη κέρξη 0.15η.κ. κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί αλζεθηηθφ δηθηπσηφ θάιπκκα αληί ζηεζαίνπ. ηα θαιχκκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη φηαλ δελ απνκαθξχλνληαη πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε ζηδεξέο ξάβδνπο πξνο απνθπγή αθνχζηνπ θιεηζίκαηνο. Ρα αλνίγκαηα ησλ νξηδόληησλ επηθαλεηώλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί έλαληη πηώζεο ησλ εξγαδνκέλσλ; Ρα βαξηά θαιχκκαηα θξεαηίσλ, επηζθέςηκσλ αγσγψλ θ.ι.π.: επηηξέπεηαη λα αλπςψλνληαη κφλν κε εηδηθά εξγαιεία ή δηαηάμεηο πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ άθξσλ. [108]

109 πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ην αθνχζην θιείζηκν, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο. Ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ άθξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα βαξηά θαιχκκαηα θξεαηίσλ, επηζθέςηκσλ αγσγψλ θ.ι.π.; Πηέγεο θαη θσηαγσγνί: κε επηθάιπςε απφ θνηλνχο παινπίλαθεο πξέπεη λα έρνπλ κφληκν ή θηλεηφ δηθηπσηφ ζπξκάηηλν πιέγκα. κε επηθάιπςε απφ νπιηζκέλνπο παινπίλαθεο, ε ρξήζε ζπξκάηηλνπ πιέγκαηνο κπνξεί λα παξαιεηθζεί. κε ειαθξηά επηθάιπςε (γπάιηλε, πιαζηηθή, ακηαληνηζηκέληνπ θ.ι.π), ε άλνδνο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ αλζεθηηθνί δηάδξνκνη επηζθέςεσο θαη αζθαιήο πξφζβαζε πξνο απηνχο. Πε εξγαζίεο επί ζηεγώλ ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνο απνθπγή πηώζεο ησλ εξγαδνκέλσλ; 2. ΑΛΝΗΓΚΑΡΑ ΘΑΡΑΘΝΟΦΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ Ρα αλνίγκαηα θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα έρνπλ: πξνζηαηεπηηθφ ζηεζαίν ή πξνζσξηλφ θηγθιίδσκα επαξθνχο αληνρήο. Ρα θηλεηά θηγθιηδψκαηα ή πεξηθξάγκαηα επηηξέπεηαη λα αλνίγνληαη ή αθαηξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ, εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί άιια ηζνδχλακα κέηξα έλαληη πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρα αλνίγκαηα ησλ θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί έλαληη πηώζεο ησλ εξγαδνκέλσλ; [109]

110 ΚΛΙΜΑΚΕ Σχετικά: - Π.Δ. 778/1980 άρθρο 20 - Π.Δ. 1073/1981 άρθρα Π.Δ ΚΝΛΗΚΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ Νη κφληκεο θιίκαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη εθαηέξσζελ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαλαξηνχ, φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απηνχ > 0.25κ., κε αλζεθηηθά πξνζσξηλά μχιηλα ή κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα (ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 1κ. απφ ηε γξακκή αλαβάζεσο, ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο ζε χςνο 0.5κ. απφ απηή θαη ζσξάθην χςνπο 0.15κ.). Νη κόληκεο θιίκαθεο δηαζέηνπλ αλζεθηηθά πξνζσξηλά μύιηλα ή κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα; 2. ΠΡΑΘΔΟΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ Όιεο νη θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη βαηέο θαη επαξθψο θσηηζκέλεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελαπφζεζε ή θχιαμε αληηθεηκέλσλ. Νη θιίκαθεο είλαη επαξθώο θσηηζκέλεο; Θιίκαθεο κε > 5 βαζκίδεο πξέπεη λα έρνπλ ζηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπο ζηεζαίν (ρεηξνιηζζήξα, ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην). Όηαλ νη θιίκαθεο δηαζέηνπλ πάλσ από 5 βαζκίδεο έρνπλ ζηηο ειεύζεξεο πιεπξέο ηνπο ην απαηηνύκελν ζηεζαίν; 3. ΦΝΟΖΡΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ 1. ΓΔΛΗΘΑ Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηπρεκάησλ θαη κάιηζηα αξθεηά ζνβαξψλ νθείιεηαη ζηελ θαθή ρξήζε θνξεηψλ θιηκάθσλ (ζθάιεο). Ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί επξέσο. Γηα παξάδεηγκα ηφζν γηα ηα ζπλεξγεία ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη γηα ηα ζπλεξγεία ησλ ειαηνρξσκαηηζηψλ νη ζθάιεο απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ηνπο. Ξαξά ην γεγνλφο απηφ φκσο δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ ρξήζε ησλ ζθαιψλ θαη αληηκεησπίδεηαη ε φιε εξγαζία κε αξθεηή επηπνιαηφηεηα. [110]

111 Ξαξαθάησ αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη θνξεηέο θιίκαθεο ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη κηα αλαθνξά ζε θαλφλεο εκπεηξηθνχο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ αζθάιεηα απηψλ πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζηηο ζθάιεο φζν θαη απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ: Νη νξζνζηάηεο ησλ θιηκάθσλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη (ζηελ πεξίπησζε ησλ μχιηλσλ θιηκάθσλ) απφ ζθιεξφ, ειαθξφ θαη θαινδηαηεξεκέλν μχιν, ρσξίο ξφδνπο ή αθίδεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη, ψζηε νη νξζνζηάηεο λα δχλαληαη λα θέξνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε ζε απηνχο θάκςε. Νη νξζνζηάηεο θιηκάθσλ χςνπο πάλσ απφ 3κ. πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ ειαθξά πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ δηαηνκή κεγαιχηεξε ρακειά απφ φηη ςειά. Γηα ηελ ζσζηή ζηήξημε ηεο ζθάιαο απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια αληηνιηζζεηηθά πέδηια ή θαηάιιειεο ζθήλεο ή λα δέλνληαη θαηάιιεια ή λα ππάξρεη πάληα δεχηεξνο άλζξσπνο πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ επζηάζεηα ηεο. ΒΑΘΚΗΓΔΠ: Ζ ζχλδεζε ησλ νξζνζηαηψλ κεηαμχ ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κφλν κέζσ ειψζεσλ αιιά απαηηείηαη νη ελδηάκεζεο βαζκίδεο πνπ ηα ζπλδένπλ λα είλαη ρσλεπηέο ζηνπο νξζνζηάηεο. Νη βαζκίδεο πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε θάκςε. Ζ κεηαμχ ηνπο αλά δχν απφζηαζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο ηξηάληα πφληνπο (30εθ). Δπίζεο νη βαζκίδεο δελ πξέπεη λα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο (θίλδπλνο γιπζηξίκαηνο), φπσο επίζεο δελ πξέπεη λα είλαη θαη πνιχ ζηελέο. Νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζθάιεο πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο αληνρήο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ; Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαη ηα παξαθάησ: Πηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο επί ζηέγεο ή επί ηνπ πςειφηεξνπ ζεκείνπ ηεο νηθνδνκήο απαηηείηαη ε θιίκαθα λα εμέρεη απφ απηφ ηνπιάρηζηνλ 80εθ. Πηελ πεξίπησζε ζηεξίμεσο ηεο θιίκαθαο επί άμνλα απαηηείηαη απηή λα θέξεη εηδηθά άγθηζηξα (ππνδνρέο), νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ επί ηνπ άμνλα. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε εξγαιείσλ επί ησλ βαζκίδσλ ησλ θνξεηψλ θιηκάθσλ. Ξηζαλή απξνζεμία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρεκα γηα ηνπο γχξσ. Ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθφ ζαθίδην γηα ηα εξγαιεία πνπ θνπβαιά. Πηελ πεξίπησζε θιηκάθσλ ηχπνπ Ι (κε άξζξσζε ζην πςειφηεξν ζεκείν) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηεο ηα κεζνδεχγκαηα Ρνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιψλ θνξεηψλ θιηκάθσλ χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 6κ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε εξγαζία ζε πςειφηεξν χςνο απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θιίκαθαο (νιηζζαίλνπζεο, αξζξσηέο θ.ι.π.). [111]

112 3. ΝΙΗΠΘΑΗΛΝΠΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ Νη νιηζζαίλνπζεο θιίκαθεο απνηεινχληαη απφ δχν απιέο θιίκαθεο, νη νπνίεο νιηζζαίλνπλ ε κία επάλσ ζηελ άιιε κέζσ έιμεσο κε ζρνηλί. Ραπηφρξνλα επηβάιιεηαη θαη ε χπαξμε αζθαιηζηηθήο θαζηάληαο. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο απηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 8κ. Δθηφο απφ εμαηξεηηθέο ππνρξεψζεηο, φπνπ έρεη εμαζθαιηζηεί άδεηα απφ ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο γηα ρξήζε θιίκαθαο ζπλνιηθνχ κήθνπο κέρξη 12κ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα δέλεηαη ζε γεηηνληθά ζεκεία (ζηαζεξά) ηεο νηθνδνκήο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θιίκαθαο κέζσ άιινπ ππαιιήινπ πνπ ζα παξίζηαηαη ζηε βάζε απηήο. Σξεζηκνπνηνύληαη νιηζζαίλνπζεο θιίκαθεο ζην εξγνηάμην; Ρν ζπξκαηόζρνηλν έιμεσο θαζώο θαη ε θαζηάληα αζθαιείαο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε; 4. ΑΟΘΟΥΡΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ Νη αξζξσηέο θιίκαθεο ζπλίζηαληαη απφ επηκέξνπο θιίκαθεο νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ε κία κέζα ζε εγθνπέο ηεο άιιεο. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο θαη απηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 9κ. εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 12κ., φηαλ φκσο ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέζα δηαζθάιηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ (δέζηκν ζε ζηαζεξά ζεκεία ηεο νηθνδνκήο). Πεκεηψλεηαη φηη κε εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο κπνξεί λα δνζεί άδεηα θαη γηα ρξήζε θιίκαθαο πςειφηεξεο ησλ 12κ. ππφ ηελ επίβιεςε φκσο κφλν ππεχζπλνπ κεραληθνχ ζηνλ ρψξν ηεο νηθνδνκήο. Δπηπξφζζεηα ζε φια ηα παξαπάλσ κέηξα θαη θαλφλεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα παξαθάησ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξία: Νη εξγαδόκελνη: Γελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζηηο ηειεπηαίεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πςειφηεξεο ζθάιαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κεηαιιηθή ζθάια, φηαλ εξγάδνληαη κε ειεθηξηθφ ξεχκα ή φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα έξζνπλ ζε επαθή κε απηφ. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζθάιαο πξέπεη λα θξνληίδνπλ ε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ην ζεκείν ζηήξημεο λα ηζνχηαη κε ην ¼ ηνπ χςνπο ηεο ζθάιαο. Γελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα γείξνπλ πάλσ ζηελ ζθάια, γηα λα θηάζνπλ ζε ζεκεία ηα νπνία απέρνπλ απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηνλ βξαρίνλά ηνπο. Γελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ καδί ηνπο εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα. Ρα ρέξηα ηνπο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα γηα λα πηάλνπλ ηνπο νξζνζηάηεο. Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ ηελ ζθάια ζε επηθίλδπλα ζεκεία (π.ρ. θνληά ζε πφξηα ή παξάζπξν). [112]

113 Πηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζε ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, φπνπ θηλνχληαη πνιινί εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθιείεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κε ζρνηλί). Γελ πξέπεη λα αλεβνθαηεβαίλνπλ ηελ ζθάια αλάπνδα (κε ηελ πιάηε πξνο απηή). Θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο ζθάιαο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα είλαη ζεθσκέλν ην εκπξφο κέξνο ηεο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζθάια σο ζθαισζηά. Πε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ζθάιαο πάλσ ζε ζθαισζηά είλαη απνιχησο αλαγθαία πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα δέλνπλ ηε ζθάια. Γελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ηελ ζθάια φληαο πάλσ ζε απηή. Κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ ηελ ζθάια ζε νξηδφληηα ζέζε ζην δάπεδν. [113]

114 ΠΕΡΑΣΑ ΞΤΛΟΣΤΠΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ Σχετικά: - Π.Δ. 778/1980 άρθρο ΞΔΟΑΡΑ ΜΙΝΡΞΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΘΥΛ Ρα πέξαηα ησλ μπινηχπσλ θαη πιαθψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη κε αλζεθηηθά πξνζσξηλά θηγθιηδψκαηα θαη ζσξάθηα ή δίρηπα. Απηά πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο θαη λα απνμειψλνληαη κφλν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ. Θαηά ηε ζηήξημε ησλ νξζνζηαηψλ θαη θηγθιηδσκάησλ πξέπεη: Νη νξζνζηάηεο ησλ πεξάησλ ησλ μπινηχπσλ λα ζηεξίδνληαη ζηελ επέθηαζε ηνπ θέξνληνο ζθειεηνχ ησλ μπινηχπσλ, είηε κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ αληεξίδσλ, είηε κέζσ ειψζεσο, είηε κέζσ θνριηψζεσο απηψλ. Νη νξζνζηάηεο ησλ πεξάησλ ησλ πιαθψλ λα ζηεξίδνληαη είηε δη αληεξίδεο, είηε κέζσ ηεο εκπίμεσο ή θνριηψζεσο απηψλ κέζα ζε νπέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, (νη νπνίεο ππάξρνπλ θαηά ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο), είηε δηα θνριησηψλ πξνζαξκνγέσλ ζρήκαηνο Ξ ή [, ή δηα ηεο πηέζεσο ησλ άθξσλ απηψλ επί ησλ πιαθψλ δαπέδνπ θαη νξνθήο ηνπ νξφθνπ κέζσ θνριησηψλ κεθπληήξσλ. Ρα πέξαηα ησλ μπινηύπσλ θαη πιαθώλ εμαζθαιίδνληαη κε αλζεθηηθά πξνζσξηλά θηγθιηδώκαηα θαη ζσξάθηα ή δίρηπα; [114]

115 ΦΩΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ - ΕΣΙΑΗ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σχετικά: - Π.Δ. 1073/1981, άρθρα 109, ΣΥΟΝΗ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΔΠΡΗΑΠΖΠ Γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ην λεξφ εθαξκφδνληαη νη γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ. Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηκεινχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αηνκηθή θαζαξηφηεηά ηνπο, ηδίσο πξηλ ην θαγεηφ θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο. Πε εξγαζίεο ξππαξέο ή ζε πεξίπησζε εξγαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λίςεσο θαη θαζαξηζκνχ δηα θαηαηνληζκνχ (ληνπο) ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαζψο θαη πιχζε ή απνιχκαλζε ησλ ζηνιψλ. Όηαλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο απαγνξεχεηαη νη εξγαδφκελνη λα ηξψλε, πίλνπλ ή θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Γηα ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο θαη θχιαμε ησλ ελδπκάησλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο θαη θαηάιιεινη ρψξνη. Νη εηδηθέο ζηνιέο πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ ην θαγεηφ θαη νη ζηνιέο εξγαζίαο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ζπληζηάηαη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαγεηνχ. Όηαλ νη εξγαδφκελνη > 70 ε χπαξμε ρψξνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαγεηνχ. 2. ΣΥΟΝΗ Α ΒΝΖΘΔΗΥΛ Πε θάζε εξγνηάμην πξέπεη λα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν: ηνπνζεηεκέλν ζε πξνζηηή ζέζε ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζψπνπ, θαη ην νπνίν λα πεξηέρεη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ είδε: ΔΛΡΝΠ ΞΝΙΖΠ (πίλαθαο 1) [115]

116 ΔΘΡΝΠ ΞΝΙΖΠ απαηηνχληαη επηπιένλ απηά πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ (Ξίλαθαο 2): πάξρεη ζην εξγνηάμην πξόρεηξν κηθξό θαξκαθείν ζε πξνζηηή ζέζε θαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα πιηθά; Όηαλ νη εξγαδφκελνη ηαπηφρξνλα είλαη > 100 πξέπεη λα ππάξρεη άηνκν εηδηθά εθπαηδεπκέλν γηα ηελ παξνρή απιψλ Α Βνεζεηψλ, θαζψο θαη απηνθίλεην πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη θνξείν. Δθφζνλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε βάξδηεο, επηβάιιεηαη ε παξνπζία ηνπ εηδηθνχ αλά βάξδηα. [116]

117 Πε εξγνηάμηα απνκαθξπζκέλα απφ λνζνθνκεηαθή κνλάδα > 1 ψξαο δηαδξνκήο θαη φηαλ νη εξγαδφκελνη ηαπηφρξνλα είλαη > 300 πξέπεη λα ππάξρεη πξφρεηξν ηαηξείν εμππεξεηνχκελν θαη απφ γηαηξφ. [117]

118 ΕΛΑΦΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Σχετικά: - Π.Δ. 305/1996, άρθρο 12, Παράρτημα IV 1. ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΣΥΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑ Ν φξνο «ρψξνο» θαιχπηεη θαη ηα παξαπήγκαηα. Νη ειάρηζηεο γεληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη: ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ, ΑΛΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΔΟΔΝΡΖΡΑ Ρα πιηθά/ζηνηρεία πνπ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ εξγαδφκελν πξέπεη λα ζηαζεξνπνηνχληαη. Ζ πξφζβαζε ζε ζηέγε/ επηθάλεηα κε επαξθνχο αληνρήο επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξέρεηαη ν εμνπιηζκφο ή ηα θαηάιιεια κέζα. Ζ πξόζβαζε ζε ζηέγε/επηθάλεηα κε επαξθνύο αληνρήο γίλεηαη κε θαηάιιεια κέζα ή εμνπιηζκό; ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο, έθξεμεο ή ειεθηξνπιεμίαο. Θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε: α) ην είδνο θαη ε ηζρχο ηεο δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο, β) ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη, γ) ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Θαηά ην ζρεδηαζκό/θαηαζθεπή/ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο ελέξγεηαο ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνο απνθπγή θηλδύλνπ ππξθαγηάο/έθξεμεο/ειεθηξνπιεμίαο; ΝΓΝΗ ΓΗΑΦΓΖΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΝΗ ΘΗΛΓΛΝ Ν αξηζκφο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ εμαξηψληαη απφ: [118]

119 ηε ρξήζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη εθεί. Νη νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη: λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο, ρσξίο λα θξάζζνληαη απφ αληηθείκελα θαη λα νδεγνχλ ζε αζθαιή πεξηνρή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα επηζεκαίλνληαη. Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία, λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ θσηηζκφ επαξθνχο έληαζεο. Νη νδνί δηαθπγήο/έμνδνη θηλδύλνπ α) παξακέλνπλ ειεύζεξεο, β) επηζεκαίλνληαη θαη γ) δηαζέηνπλ εθεδξηθό θσηηζκό; ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΠΒΔΠΖ Ν αξηζκφο ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη ν αξηζκφο αληρλεπηψλ ππξθαγηάο θαη ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, εθφζνλ απαηηνχληαη, εμαξηψληαη απφ: ηε ρξήζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νπζηψλ θαη πιηθψλ, κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην. Ξξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη αζθήζεηο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ρα ρεηξσλαθηηθά ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζηηά, εχρξεζηα θαη λα επηζεκαίλνληαη. Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. Γίλεηαη έιεγρνο/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξόζβεζεο; Ρα ρεηξσλαθηηθά ππξνζβεζηηθά κέζα επηζεκαίλνληαη θαη είλαη εππξόζηηα; ΑΔΟΗΠΚΝΠ Αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνχ αέξα ζε επαξθείο πνζφηεηεο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή ιεηηνπξγία θαη λα κελ εθζέηεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ξεχκαηα αέξα. [119]

120 Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αλαγγειία ησλ βιαβψλ, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε αεξηζκνύ γίλεηαη ζσζηή ιεηηνπξγία απηνύ; ΈΘΘΔΠΖ ΠΔ ΔΗΓΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ Νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπο, θαζψο επίζεο ζε εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνί, ζθφλεο) Δάλ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζε δψλεο, φπνπ ν αέξαο ελδέρεηαη α) λα πεξηέρεη ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο, β) λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν ή γ) λα είλαη εχθιεθηνο, πξέπεη ν αέξαο εληφο ησλ δσλψλ απηψλ λα ειέγρεηαη θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Νη εξγαδφκελνη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε αηκφζθαηξα θιεηζηνχ ρψξνπ (πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απφ έμσ θαη λα ιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ παξνρή άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο βνήζεηαο) Νη εξγαδόκελνη εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ζε εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνύο, ζθόλεο); ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ Ζ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ; ΦΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΖΡΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΘΔΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ Νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρψξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη: λα δηαζέηνπλ φζν είλαη δπλαηφ θπζηθφ θσηηζκφ, λα θσηίδνληαη θαηάιιεια θαη επαξθψο κε ηερλεηφ θσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο: ην ρξψκα ηνπ ηερλεηνχ θσηφο δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ή λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ ή ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, [120]

121 λα δηαζέηνπλ θσηηζκφ αζθαιείαο επαξθνχο έληαζεο, φηαλ νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο ιφγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, λα έρνπλ θνξεηέο πεγέο θσηηζκνχ, φηαλ ην θσο ηεο εκέξαο δελ επαξθεί. Νη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν, ψζηε ην είδνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θσηηζκνχ λα κε δεκηνπξγεί θίλδπλν εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρώξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο δηαζέηνπλ θαηάιιειν θαη επαξθή ηερλεηό θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη ηεο κέξαο; ΘΟΔΠ ΘΑΗ ΞΙΔΠ Νη ζπξφκελεο ζχξεο θαη νη ζχξεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα αζθάιεηαο. Όηαλ βξίζθνληαη πάλσ ζε νδνχο δηάζσζεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια. Γίπια απφ ηηο πχιεο πξνζπέιαζεο νρεκάησλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζχξεο γηα πεδνχο επθξηλψο επηζεκαηλφκελεο θαη κφληκα ειεχζεξεο. Νη κεραληθέο ζχξεο θαη πχιεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο αθηλεηνπνίεζεο εχθνια αλαγλσξίζηκνπο θαη πξνζηηνχο θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο παξνρήο ελέξγεηαο λα αλνίγνπλ κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ, εθηφο εάλ αλνίγνπλ απηφκαηα. ΝΓΝΗ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ - ΕΥΛΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Ν ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ νδψλ θπθινθνξίαο ή/ θαη εκπνξεπκάησλ (θιηκαθνζηάζηα, ζηαζεξέο θιίκαθεο, απνβάζξεο, ξάκπεο θφξησζεο) πξέπεη λα γίλεηαη: κε βάζε ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη, ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο, λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη. Νη νδνί θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ζχξεο, πχιεο, δηαβάζεηο πεδψλ, δηαδξφκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα. Δθφζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο: πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Πηηο επηθίλδπλεο δψλεο: πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα φζνπο εξγαδφκελνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. [121]

122 Νη νδνί θπθινθνξίαο επηζεκαίλνληαη θαη ζπληεξνύληαη, όπσο απαηηείηαη; Νη νδνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ βξίζθνληαη ζε επαξθή απόζηαζε από ζύξεο, πύιεο, δηαβάζεηο πεδώλ, δηαδξόκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα; Ιακβάλνληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο δώλεο ή δώλεο πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο; ΑΞΝΒΑΘΟΔΠ ΘΑΗ ΟΑΚΞΔΠ ΦΝΟΡΥΠΖΠ/ΔΘΦΝΟΡΥΠΖΠ Νη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο/ εθθφξησζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Νη απνβάζξεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ έμνδν θαη νη ξάκπεο πξέπεη λα έρνπλ αζθάιεηα έλαληη πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη απνβάζξεο δηαζέηνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ έμνδν θαη νη ξάκπεο έρνπλ αζθάιεηα έλαληη πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ; ΣΥΟΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΗΛΖΠΔΥΛ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Ξξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ππάξρεη επαξθή ειεπζεξία θηλήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ/ εμνπιηζκνχ. πάξρεη επαξθή ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο; ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ Ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη, ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηχρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα. Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηε θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφηε απηνί πξέπεη: λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ. Ρν πιηθφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα είλαη εππξφζηην. λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη κε θνξεία. λα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε. Ζ δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο. [122]

123 Ν εξγνδόηεο εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή Α Βνεζεηώλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ; Όηαλ απαηηείηαη ρώξνο Α Βνεζεηώλ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο; ΣΥΟΝΗ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα Δθφζνλ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ εηδηθά ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε απηνχο απνδπηήξηα: μερσξηζηά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε ζέζε πξνζηηή κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα θαη δπλαηφηεηα ζηεγλψκαηνο θαη θιεηδψκαηνο ξνχρσλ θαη αληηθεηκέλσλ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ξππαξέο εξγαζίεο: Ζ θχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ξνχρσλ θαη αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά απφ ηα ξνχρα εξγαζίαο. Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα: Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ρψξνπο πνπ λα κπνξνχλ λα θιεηδψλνπλ ηα ξνχρα ηνπο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα. Ληνπο θαη ληπηήξεο Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηάιιεια ληνπο: ρσξηζηά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζε επαξθή αξηζκφ, κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα, κε δεζηφ θαη θξχν λεξφ. Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα ππάξρνπλ ληπηήξεο: ζε επαξθή αξηζκφ, κε ηξερνχκελν λεξφ, θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνδπηήξηα, ρσξηζηά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο (γηα ιφγνπο εππξέπεηαο). Απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ: ζε επαξθή αξηζκφ, ζχκθσλα κε πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, [123]

124 θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο, ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνπο ρψξνπο ληνπο ή ληπηήξσλ. Σψξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιχκαηα Ξξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη αλάπαπζεο ή/ θαη θαηαιχκαηα: κε ηξαπεδνθαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, εππξφζηηνη, κε επαξθείο δηαζηάζεηο, κε πξνζηαζία ησλ κε θαπληζηψλ. Αλ δελ ππάξρνπλ ρψξνη αλάπαπζεο ή/θαη θαηαιχκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ άιινη ρψξνη γηα δηάιεηκκα. Πε πεξίπησζε κφληκσλ θαηαιπκάησλ θαη εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πξέπεη: λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρψξνπο πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ, εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην, λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξεβάηηα, εξκάξηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αληαπνθξίλνληαη ελδερνκέλσο ζηελ παξνπζία εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ. Όηαλ νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ εηδηθά ξνύρα εξγαζίαο δηαηίζεληαη ζε απηνύο θαηάιιεια απνδπηήξηα; Όηαλ δελ απαηηνύληαη απνδπηήξηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ; Όηαλ απαηηείηαη από ην είδνο ηεο εξγαζίαο δηαηίζεληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο θαηάιιεινη ρώξνη ληνπο; Νη εξγαδόκελνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθνύο ρώξνπο απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ; πάξρνπλ ρώξνη αλάπαπζεο ή ηνπιάρηζηνλ ρώξνη δηαιεηκκάησλ; ΈΓΘΔΠ ΘΑΗ ΓΑΙΝΣΝΠΔΠ ΚΖΡΔΟΔΠ Νη έγθπεο θαη γαινπρνχζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθιίλνληαη πξνο αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο έγθπεο/γαινπρνύζεο κεηέξεο λα θαηαθιίλνληαη πξνο αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο; [124]

125 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ Όηαλ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα, θπξίσο γηα ζχξεο, νδνχο θπθινθνξίαο, θιηκαθνζηάζηα, ληνπο, ληπηήξεο, απνρσξεηήξηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Ιακβάλνληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα εξγαδόκελνπο κε εηδηθέο αλάγθεο; ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Ν πεξηβάιισλ ρψξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε. Πην εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηίζεηαη πφζηκν λεξφ θαη ελδερνκέλσο έλα άιιν θαηάιιειν κε αιθννινχρν πνηφ ζε επαξθή πνζφηεηα, ηφζν ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φζν θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. Ξξέπεη λα παξέρνληαη επθνιίεο, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ιακβάλνπλ θαη ελδερνκέλσο λα παξαζθεπάδνπλ ηα γεχκαηά ηνπο θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο. Ν πεξηβάιισλ ρώξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ έρεη επθξηλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε; Πην εξγνηάμην παξέρνληαη α) πόζηκν λεξό θαη β) ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηε ιήςε γεπκάησλ; 2. ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑ ΔΛΡΝΠ ΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ, ΑΛΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΔΟΔΝΡΖΡΑ Νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε δνκή θαη ζηαζεξφηεηα αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. ΘΟΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Νη ζχξεο θηλδχλνπ: πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ, πξέπεη λα κελ είλαη θιεηζηέο, απαγνξεχεηαη λα είλαη ζπξφκελεο θαη πεξηζηξεθφκελεο. Νη ζύξεο θηλδύλνπ αλνίγνπλ εύθνια πξνο ηα έμσ; πξέπεη: ΔΜΑΔΟΗΠΚΝΠ Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή κεραληθνχ εμαεξηζκνχ [125]

126 αέξα. λα ιεηηνπξγνχλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ελνριεηηθά ξεχκαηα αέξα, λα θαζαξίδνληαη, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ εηζπλεφκελνπ Νη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ ή κεραληθνύ εμαεξηζκνύ θαζαξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ, όπσο απαηηείηαη; ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ αλάπαπζεο, ησλ ρψξσλ δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ επηθπιαθήο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ησλ θπιηθείσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ. Ρα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη ηα γπάιηλα ηνηρψκαηα δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ ππεξβνιηθφ ειηαζκφ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. Νη ρώξνη εζηίαζεο/ πγηεηλήο θ.ι.π. έρνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζεξκνθξαζία; ΦΠΗΘΝΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΖΡΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ Νη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη θαηάιιειν ηερλεηφ θσηηζκφ. πάξρεη επαξθήο θπζηθόο θσηηζκόο θαη θαηάιιεινο ηερλεηόο θσηηζκόο; ΓΑΞΔΓΑ, ΡΝΗΣΝΗ ΘΑΗ ΝΟΝΦΔΠ ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Ρα δάπεδα πξέπεη : λα κελ παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο, ηξχπεο ή επηθίλδπλα θεθιηκέλα επίπεδα, λα είλαη ζηαζεξά, ζηεξεά θαη αληηνιηζζεηηθά. Νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ/ ηνίρσλ/ νξφθσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη. Ρα δηαθαλή/παισηά ηνηρψκαηα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο θαη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά αζθαιείαο. Ρα δάπεδα είλαη ζηεξεά, αληηνιηζζεηηθά θαη ρσξίο αλσκαιίεο; ΞΑΟΑΘΟΑ ΘΑΗ ΦΔΓΓΗΡΔΠ Ρα παξάζπξα, νη θεγγίηεο, ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη: [126]

127 λα αλνίγνπλ, θιείλνπλ, ξπζκίδνληαη θαη ζηεξεψλνληαη κε αζθάιεηα, λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο, φηαλ είλαη αλνηρηά, λα θαζαξίδνληαη κε αζθάιεηα. Νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ/ ηνίρσλ/ νξόθσλ κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ; ΘΟΔΠ ΘΑΗ ΞΙΔΠ Ζ ζέζε, ν αξηζκφο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπξψλ θαη ησλ ππιψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. Πηηο δηαθαλείο ζχξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη επηζήκαλζε (ζην χςνο ησλ καηηψλ). Δθφζνλ νη δηαθαλείο/ δηαθψηηζηεο επηθάλεηεο δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά αζθαιείαο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ δηάθνξα ρηππήκαηα. Νη ζχξεο θαη πχιεο πνπ αλνίγνπλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο ή λα έρνπλ δηαθαλή θαηλψκαηα. Ρα δηαθαλή/ παισηά ηνηρώκαηα θαηαζθεπάδνληαη από πιηθά αζθαιείαο θαη επηζεκαίλνληαη κε επθξίλεηα; ΝΓΝΗ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ Δθφζνλ ε ρξήζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ ην απαηηνχλ πξέπεη λα ππάξρεη ράξαμε ησλ νδψλ θπθινθνξίαο. Έρεη γίλεη ράξαμε ησλ νδώλ θπθινθνξίαο, όπνπ απαηηείηαη; ΔΗΓΗΘΑ ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΙΗΝΚΔΛΔΠ ΠΘΑΙΔΠ ΘΑΗ ΡΝΠ ΘΙΗΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ Νη θπιηφκελεο ζθάιεο/ δηάδξνκνη πξέπεη: λα ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο, λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπζηήκαηα επείγνπζαο αθηλεηνπνίεζεο, ηα νπνία λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη λα είλαη εππξφζηηα. Νη θπιηόκελεο ζθάιεο/δηάδξνκνη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη επείγνπζαο αθηλεηνπνίεζεο; [127]

128 ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΝΓΘΝΠ ΑΔΟΑ ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Νη ρψξνη πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα θαη χςνο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εξγάδνληαη ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία ή ηελ επεμία ηνπο. ΔΘΡΝΠ ΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΣΥΟΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ, ΑΛΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΔΟΔΝΡΖΡΑ Νη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη ζηεξεέο θαη ζηαζεξέο αλάινγα κε: ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο, ηα αλψηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο, ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ππνζηεξίγκαηα δελ δηαζέηνπλ εγγελή επζηάζεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα ζηεξέσζεο. Ξξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηεξεφηεηαο κεηά απφ θάζε ελδερφκελε αιιαγή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ύςνο ή ζε βάζνο είλαη ζηεξεέο θαη ζηαζεξέο; ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Νη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη (ηδίσο φηαλ ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο). Νη πξνυπάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα εληνπίδνληαη, ειέγρνληαη θαη επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. Νη ελαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί πξέπεη λα εθηξέπνληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην ή λα ηίζεληαη εθηφο ηάζεο. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηνλ λα γίλεη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα ή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απφζηαζε. Πε πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ νθείινπλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο πξέπεη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ελαέξηα πξνζηαζία. Νη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ειέγρνληαη, ζπληεξνύληαη θαη επηζεκαίλνληαη; [128]

129 ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΔΠ ΔΞΗΓΟΑΠΔΗΠ Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. ΞΡΥΠΔΗΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ πηψζε πιηθψλ κε ζπιινγηθά κέζα πξνζηαζίαο. Ρα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο. Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαδφκελνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. Όηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από πηώζε πιηθώλ πξνβιέπνληαη ζηεγαδόκελνη δηάδξνκνη; ΞΡΥΠΔΗΠ ΑΞΝ ΤΝΠ Νη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θπξίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ κε επαξθέο χςνο, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, έλα ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδφληην ζηνηρείν ή άιιν ηζνδχλακν κέζν. Νη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο (θηγθιηδψκαηα, εμέδξεο ή δίρηπα πξνζηαζίαο). Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε απηψλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα πξφζβαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη κε αγθχξσζε. Θαηά ηηο εξγαζίεο ζε ύςε ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο, (π.ρ. θηγθιηδώκαηα), θαηάιιεια κέζα πξόζβαζεο θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. δώλεο αζθαιείαο); ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΘΔΠ Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη: Λα ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη ζπληεξνχληαη, έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή κεηαηνπηζζνχλ ηπραία (π.ρ. αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο θηλεηψλ ηθξησκάησλ). [129]

130 Λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ (πξηλ απφ ηελ ρξήζε, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε ζπλέρεηα θαη κεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο θ.ι.π.). Ρα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο απηψλ πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε απηψλ ή ε έθζεζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ. Νη θιίκαθεο πξέπεη: λα έρνπλ επαξθή αληνρή, λα ζπληεξνχληαη ζσζηά, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. ΠΠΘΔΔΠ ΑΛΤΥΠΖΠ Ππζθεπέο αλχςσζεο ή εμαξηήκαηα (ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ζχλδεζκνη, αγθπξψζεηο, ζηεξίγκαηα) πξέπεη: λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά, λα εγθαζίζηαληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, λα ζπληεξνχληαη, λα παξαθνινπζνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, λα θέξνπλ έλδεημε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ (επθξηλψο), λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο, εγθξίζεηο θ.ι.π. πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην. Νη ζπζθεπέο αλύςσζεο ή ηα εμαξηήκαηα απηώλ: α) εγθαζίζηαληαη ζσζηά, β) ζπληεξνύληαη, γ) ρξεζηκνπνηνύληαη από εθπαηδεπκέλνπο εξγαδόκελνπο (κε άδεηα) θαη δ) θέξνπλ ελδείμεηο ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπνκέλνπ θνξηίνπ ηνπο; ΝΣΖΚΑΡΑ, ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΙΗΘΥΛ Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη: λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα (εξγνλνκηθά), λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, [130]

131 λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα πνπ θέξνπλ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα πξνο απνθπγή ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο θαζψο θαη πηψζεο αληηθεηκέλσλ. Λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ. Όια ηα νρήκαηα/ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα/κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθώλ: α) ζρεδηάδνληαη εξγνλνκηθά, β) ζπληεξνύληαη, γ) ρξεζηκνπνηνύληαη από πξόζσπα κε ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο θαη δ) δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο από ζύλζιηςε θαη πηώζε άιισλ αληηθεηκέλσλ; ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ, ΚΖΣΑΛΔΠ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ Νη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο (κεραλνθίλεηα ή κε εξγαιεία ρεηξφο) πξέπεη: λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο (εξγνλνκηθέο), λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (εγθαηαζηάζεηο θαη φξγαλα ππφ πίεζε). Νη εγθαηαζηάζεηο/κεραλέο θαη ν εμνπιηζκόο είλαη α) εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα, β) ζπληεξνύληαη, γ) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εξγαζία πνπ πξννξίδνληαη θαη δ) από εθπαηδεπκέλνπο εξγαδόκελνπο; ΔΘΠΘΑΦΔΠ, ΦΟΔΑΡΑ, ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΔΠ ΘΑΗ ΞΝΓΔΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ, ΠΖΟΑΓΓΔΠ Πηηο εθζθαθέο, θξέαηα, ππφγεηεο εξγαζίεο ή ζήξαγγεο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα: θαηάιιειε αληηζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ, απνθπγή πηψζεο αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ θαη εηζξνήο χδαηνο, επαξθή εμαεξηζκφ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζπγθέληξσζε εξγαδνκέλσλ ζε ρψξν αζθαιή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ, χπαξμε ππφγεησλ θαισδίσλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο, αζθαιή πξφζβαζε ζην ρψξν εθζθαθήο (νδνί εηζφδνπ/ εμφδνπ), [131]

132 ελαπφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο, εμνπιηζκνχ θαη θίλεζε νρεκάησλ ζε απφζηαζε απφ ηελ εθζθαθή (εθφζνλ είλαη αλαγθαίν θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ). Πε εθζθαθέο, θξέαηα, ρσκαηνπξγηθέο θαη ππόγεηεο εξγαζίεο, ζήξαγγεο ππάξρεη ρώξνο αζθαιήο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή εηζξνήο πδάησλ ή πιηθώλ; ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ Όηαλ ε θαηεδάθηζε ελέρεη θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ή ην θνηλφ πξέπεη: λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο, λα ζρεδηάδεηαη θαη εθηειείηαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ. ΦΔΟΝΛΡΔΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ ΑΞΝ ΚΔΡΑΙΙΝ Ζ ΠΘΟΝΓΔΚΑ, ΜΙΝΡΞΝΗ ΘΑΗ ΒΑΟΔΑ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Νη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη μπιφηππνη, ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ. Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή αζηάζεηα ελφο έξγνπ. Νη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, ππνινγίδνληαη, εθηεινχληαη θαη ζπληεξνχληαη, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ. Νη μπιόηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο: α) ζρεδηάδνληαη, β) ππνινγίδνληαη, γ) εθηεινύληαη θαη δ) ζπληεξνύληαη, έηζη ώζηε λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνύλ; ΞΟΝΠΥΟΗΛΑ ΦΟΑΓΚΑΡΑ ΘΑΗ ΘΑΙΑΚΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ Όια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη γηα ππνβξχρηεο εξγαζίεο πξέπεη: λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά θαη κε θαηάιιεια θαη ζηεξεά πιηθά επαξθνχο αληνρήο, λα δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ, λα θαηαζθεπάδνληαη, ηνπνζεηνχληαη, κεηαηξέπνληαη ή απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε επηβιέπνληνο κεραληθνχ, λα επηζεσξνχληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. [132]

133 Όια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη εθηέιεζεο ππνβξύρησλ εξγαζηώλ: α) δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκό θαη β) θαηαζθεπάδνληαη, ηνπνζεηνύληαη, κεηαηξέπνληαη θαη επηζεσξνύληαη από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό; ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΗΠ ΠΡΔΓΔΠ Όηαλ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εξγαζζνχλ επί ή πιεζίνλ ζηέγεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηθάλεηαο απφ εχζξαπζην πιηθφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ βαδίζνπλ πάλσ ζηελ εχζξαπζηε επηθάλεηα απφ απξνζεμία, νχηε λα πέζνπλ ζην έδαθνο. [133]

134 ΤΠΟΓΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Σχετικά: - Π.Δ. 225/ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ Νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ (θαη ησλ θηλνχκελσλ ζε ζηδεξνηξνρηέο) πξέπεη: Λα έρνπλ επαξθέο πιάηνο, ψζηε λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 0.60κ. ζε θάζε πιεπξά απφ ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ νρήκαηνο θαη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1.0κ. απφ ζχξεο, πχιεο, εμφδνπο θηλδχλνπ ή θιηκαθνζηάζηα. Νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ πξέπεη: Λα είλαη δηαθξηηνί θαη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 2.0κ. ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλνύκελσλ νρεκάησλ θαη ησλ θηλνύκελσλ ζε ζηδεξνηξνρηέο δηαζέηνπλ επαξθέο πιάηνο θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε από ζύξεο, εμόδνπο θηλδύλνπ θαη θιηκαθνζηάζηα; Νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν ύςνο ζε όιν ην κήθνο ηνπο; 2. ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖ ΠΔ ΞΝΓΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ Νη είζνδνη, ηα θξέαηα εηζφδνπ, νη θεθιηκέλνη δηάδξνκνη, νη κφληκεο ή θνξεηέο ζθάιεο εηζφδνπ θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη πάληα αζθαιείο. Ηδηαίηεξα νη θιίκαθεο πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαηάιιεια, λα δηαζέηνπλ αληηνιηζζεξά δάπεδα, ρεηξνιαβέο αζθαιείαο θαη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο έλαληη αλαηξνπήο. Ζ πξφζβαζε ζε αθχιαθηα ππφγεηα αλνίγκαηα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη κε ζχξεο πνπ λα αζθαιίδνληαη. Θεθιηκέλνη δηάδξνκνη κεηαθνξάο πιηθψλ, δίνδνη αλζξψπσλ θαη ινηπά αλνίγκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή ρξήζε πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αζθαιείο ή λα θξάζζνληαη θαη επηζεκαίλνληαη. Ξεξηνρέο εδαθηθψλ θαζηδήζεσλ ή ππνρσξήζεσλ πξέπεη λα θξάζζνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη. Πε πεξίπησζε ρξήζεο αλειθπζηήξσλ πξέπεη: λα ππάξρεη ζάιακνο κε πεξίθξαμε αζθαιείαο, [134]

135 ε δηαδξνκή λα είλαη απνκνλσκέλε ζε φιν ην χςνο, λα ππάξρεη ρεηξηζηήο ή ζε πεξίπησζε απηνκαηηζκνχ λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζπληήξεζεο, λα ππάξρεη εθπαηδεπκέλν ζπλεξγείν γηα ζπληήξεζε/ βιάβεο/ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Νδνί πξνζπέιαζεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ρξήζε θαη πεξηνρέο εδαθηθώλ θαζηδήζεσλ θξάζζνληαη θαη επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια; Πε πεξίπησζε ρξήζεο αλειθπζηήξσλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα; 3. ΝΓΝΗ ΓΗΑΠΥΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΝΗ ΘΗΛΓΛΝ Ζ ράξαμε, νη δηαζηάζεηο θαη ε φιε δηεπζέηεζε ησλ νδψλ δηάζσζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο: κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηε ρξήζε, ηελ επηθάλεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη νδνί δηάζσζεο πξέπεη λα νδεγνχλ απφ ην ζπληνκφηεξν δξφκν ζε ρψξν αζθαιή ή ειεχζεξν θαη λα ζεκαηνδνηνχληαη θαηάιιεια. Νη νδνί δηάζσζεο θαη έμνδνη θηλδύλνπ επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια θαη νδεγνύλ ζε ρώξν αζθαιή; 4. ΚΔΠΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ Ρα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 5. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΙΗΤΖ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ Γηα ηελ απνθπγή ζχλζιηςεο εξγαδνκέλσλ απφ νρήκαηα/ κεραλήκαηα πξέπεη λα ππάξρεη: αξρηθή θαηαζθεπή θαη δηεπζέηεζε ησλ ρψξσλ (κειέηε θαη δηαρσξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξνζεξρφκελσλ θαη απεξρνκέλσλ πεδψλ ή δεκηνπξγία ζέζεσλ δηαζηαπξψζεσλ θαη πεδφδξνκσλ), εγθαηάζηαζε επαξθνχο γεληθνχ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ ππφγεηνπ έξγνπ θαη ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, [135]

136 θσηεηλή επηζήκαλζε νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ/ άιισλ εκπνδίσλ, ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (ηδηαίηεξα ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο), επηβνιή νξίσλ ηαρχηεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, θίλεζε νρεκάησλ κέζα ζηε ζήξαγγα θαηά ηελ εκπξφζζηα θνξά ηνπ νρήκαηνο ή χπαξμε πεξηζηξεθφκελνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο/ άιινπ ηζνδχλακνπ ζπζηήκαηνο. Κφλν φηαλ νη δηαζηάζεηο ηεο ζήξαγγαο δελ ην επηηξέπνπλ θαη γηα αλψηαην κήθνο 200κ., επηηξέπεηαη ε θίλεζε θαηά ηελ νπίζζηα θνξά, αιιηψο απαηηείηαη ε θαηαζθεπή δηεπξχλζεσλ, ιεπθφ θσο θαηά ηε θνξά δηεχζπλζεο ησλ νρεκάησλ επί ζηδεξνηξνρηψλ θαη θφθθηλν θσο θαηά ηελ αληίζεηε θνξά, ζε νρήκαηα πνπ θηλνχληαη εθηφο ζηδεξνηξνρηψλ απαηηνχληαη: 2 πξνβνιείο, 1 πξνβνιέαο νπηζζνπνξείαο θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα φρεκα πνπ εθ θαηαζθεπήο έρεη δπλαηφηεηα ηαρχηεηαο > 25km/h: 2 πίζσ θφθθηλνη θαλνί, 2 θφθθηλνη θαλνί πέδεζεο, 2 θφθθηλνη αλαθιαζηήξεο, θίηξηλνη δείθηεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο (θιαο) εκπξφο θαη πίζσ. Ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ζύλζιηςεο εξγαδνκέλσλ από νρήκαηα/κεραλήκαηα; 6. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΘΗΛΓΛΝΠ ΞΡΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΡΥΠΔΗΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Θέζεηο εξγαζίαο θαη δίνδνη ζε χςνο > 1κ. απφ ην δάπεδν, αλνίγκαηα δαπέδσλ θαη ηνηρσκάησλ, ηάθξνη, δίαπινη, θαλάιηα θαισδίσλ θαη δνρεία κε ζεξκνθαπζηηθά πιηθά, εθφζνλ ηα ρείιε ηνπο βξίζθνληαη ζε χςνο > 0.90κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πξέπεη: λα δηαζέηνπλ ζηεζαίν ή θηγθιίδσκα (πνπ λα κπνξεί λα θέξεη ζην χςνο ηεο πάλσ αθκήο νξηδφληηα ψζεζε 1000N/κ) χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.0κ. απφ ην δάπεδν κε ρεηξνιηζζήξα (εάλ είλαη κεηαιιηθφο πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθφο), ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο (ή πιέγκα ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ) θαη ζσξάθην χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0.15κ. Θέζεηο εξγαζίαο θαη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο πξέπεη: λα ειέγρνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη έλαληη πηψζεο ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο ή απνθφιιεζεο βξάρσλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο (μεζθάξσκα, ππνζηήισζε, θνριίσζε, επέλδπζε, ελέζεηο θ.ι.π.) απφ θαηάιιεια άηνκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. [136]

137 Θέζεηο εξγαζίαο/νδνί θπθινθνξίαο ζε ύςνο > 1κ. από ην δάπεδν θαη αλνίγκαηα δαπέδσλ/ηάθξνη θ.ι.π. ζε ύςνο > 0.90κ. από ην δάπεδν, δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν ζηεζαίν ή θηγθιίδσκα κε ρεηξνιηζζήξα, ξάβδν κεζνδηαζηήκαηνο θαη ζσξάθην; Θέζεηο εξγαζίαο/νδνί θπθινθνξίαο πξνζηαηεύνληαη έλαληη πηώζεο ηκεκάησλ εδάθνπο ή απνθόιιεζεο βξάρσλ; 7. ΙΝΗΞΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Νη ππφγεηεο ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε θάζε βάξδηα. Θέζεηο, φπνπ εξγάδνληαη κεκνλσκέλα εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηε βάξδηα. Πε πεξίπησζε άκεζνπ θαη ζνβαξνχ θηλδχλνπ πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Ρκήκαηα γηα ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη επηθίλδπλα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη, απνθιεηφκελεο ηεο εηζφδνπ ζε απηά. Ρν κέησπν εξγαζηψλ θαη νη ελδηάκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλδένληαη ηειεθσληθά ή κε αζχξκαην ζχζηεκα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηελ επηθάλεηα. Πε ππφγεηα ηερληθά έξγα ε αηκφζθαηξα πξέπεη λα ζεσξείηαη εχθιεθηε ή εθξήμηκε φηαλ: επίθεηηαη αλάθιεμε εχθιεθησλ αεξίσλ απφ ηα γεσινγηθά ζηξψκαηα, έρεη αληρλεπζεί ζε απφζηαζε > 0.30κ. απφ ηελ νξνθή, ην κέησπν εμφξπμεο, ην δάπεδν ή ηα ηνηρψκαηα, ζπγθέληξσζε 5% ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ έθξεμεο ή πεξηζζφηεξν αλαθιέμηκνπ αεξίνπ, έρεη αληρλεπζεί ζε απφζηαζε > 0.10κ. απφ ηελ νξνθή, ην κέησπν εμφξπμεο, ην δάπεδν ή ηα ηνηρψκαηα, ζπγθέληξσζε 20% ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ έθξεμεο πεηξειατθψλ αηκψλ, ε ζήξαγγα ζπλδέεηαη κε άιιε εθζθαθή, φπνπ ππάξρεη εχθιεθηε αηκφζθαηξα, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία παξέρεη ελδείμεηο φηη αλαθιέμηκνη ή πεηξειατθνί αηκνί ζα βξεζνχλ ζε επηθίλδπλεο ζπγθεληξψζεηο, Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξέπεη: λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο/κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθνί θαηαγξαθηθνί αληρλεπηέο κε δπλαηφηεηα εθπνκπήο θσηεηλνχ θαη ερεηηθνχ ζήκαηνο, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αζθαιψλ νξίσλ εξγαζίαο, λα δίλεηαη εληνιή γηα άκεζε εγθαηάιεηςε ησλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ, δηαθνπή ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ελίζρπζε ηνπ θπθιψκαηνο εμαεξηζκνχ, [137]

138 λα δίλεηαη εληνιή γηα άκεζε έμνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηθάλεηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θεληξηθνχ θπθιψκαηνο εμαεξηζκνχ θαη νη εξγαδφκελνη λα επηζηξέθνπλ κφλν θαηφπηλ αδείαο ηνπ επηβιέπνληα θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, λα επηζεκαίλεηαη εκθαλψο, φπνπ ππάξρεη αλαθιέμηκε αηκφζθαηξα, λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, λα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ε ρξήζε θιφγαο θ.ι.π., λα απμάλεηαη θαηάιιεια ν αεξηζκφο, λα ζρεδηάδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ. Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη πξηλ αλαιάβεη θαζήθνληα, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε θάζε αιιαγή ζέζεο, ηφζν ζην αληηθείκελν απαζρφιεζήο ηνπ φζν θαη ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Ν επηθεθαιήο θάζε εξγνηαμίνπ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο κεραληθφο κε ζεκαληηθή ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα. Ν επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο κεραληθφο ή ηερληθφο γεσιφγνο, παξψλ ζην έξγν θαη κε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα. Νη επηθεθαιείο εξγνδεγνί θάζε βάξδηαο πξέπεη λα έρνπλ ηεθκεξησκέλε εκπεηξία παξφκνηνπ έξγνπ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη έκπεηξν ζηελ εηδηθφηεηα θαη εθνδηαζκέλν κε αληίζηνηρα πηπρία. Ρν πξνζσπηθφ αζθαιείαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ζε θάζε βάξδηα κε γλψζεηο εξγνδεγνχ ζε ππφγεηα έξγα. Νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη: γηα κήθε κέρξη 50.00κ., α) ζε πεξίπησζε θπθιηθήο δηαηνκήο: 0.80κ. δηάκεηξνο, β) ζε πεξίπησζε νξζνγσληθήο δηαηνκήο: 0.80κ. χςνο θαη 0.60κ. πιάηνο, γηα κήθε 50.00κ. α) ζε πεξίπησζε θπθιηθήο δηαηνκήο: 1.00κ. δηάκεηξνο, β) ζε πεξίπησζε νξζνγσληθήο δηαηνκήο: 1.00κ. χςνο θαη 0.60κ. πιάηνο. Νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ειεχζεξεο δηαηνκήο θξεάησλ αλφδνπ πξέπεη λα είλαη 0.70κ.Σ0.70κ. Θέζεηο, όπνπ εξγάδνληαη κεκνλσκέλα εξγαδόκελνη επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηε βάξδηα; Όηαλ ε αηκόζθαηξα ζεσξείηαη εύθιεθηε ή εθξήμηκε ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα; Γίλεηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ θαη ζε ζέκαηα Α&; Ρν αθόινπζν πξνζσπηθό: α) επηθεθαιήο εξγνηαμίνπ, β) επηθεθαιήο βάξδηαο, γ) εξγνδεγόο βάξδηαο, δ) εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ε) πξνζσπηθό αζθαιείαο δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα; [138]

139 8. ΠΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΣΥΟΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Πηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζην επξχηεξν εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα ππάξρεη ζεκαηνδφηεζε πνπ: λα πιεξνθνξεί ζαθψο θαη έγθαηξα ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ππάξρνληεο θηλδχλνπο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, λα απαγνξεχεη πξάμεηο, λα ππνρξεψλεη ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη, λα παξέρεη νδεγίεο δηάζσζεο. Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ρψξσλ θπθινθνξίαο πξέπεη: λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη, φπνπ ε ζεκαηνδφηεζε είλαη δπζδηάθξηηε λα ηνλίδεηαη κε θσηεηλέο ή ερεηηθέο ελδείμεηο. Πηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζην επξύηεξν εξγαζηαθό ρώξν ππάξρεη ζεκαηνδόηεζε; 9. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑΡΟΖΠΖΠ Ρα κεραλήκαηα/ ζπζθεπέο: Ξξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξηλ απφ θάζε βάξδηα, απφ θαηάιιειν πξφζσπν θαη νπνηαδήπνηε βιάβε/ ειάηησκα πξέπεη λα δηνξζψλεηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ζ πεξηνρή, φπνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο δηάηξεζεο πξέπεη επίζεο λα επηζεσξείηαη. Ρξππάληα/εξγαιεία/ραιχβδηλα εμαξηήκαηα/ινηπφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αζθαιείο ζέζεηο ή λα αζθαιίδνληαη θαηάιιεια θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ δηαηξεηηθνχ απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Ρξππάληα ηνπνζεηεκέλα ζε θαηαθφξπθα ππνζηεξίγκαηα πξέπεη πξηλ ηε δηάηξεζε λα αγθπξψλνληαη ζηεξεά θαη θαηφπηλ λα ειέγρνληαη θαη ζπζθίγγνληαη. Ρξππάληα πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαηάιιεια. Ξξηλ αξρίζεη θάζε θχθινο δηάηξεζεο: πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη νη πιεζίνλ εξγαδφκελνη, δελ επηηξέπεηαη νη εξγαδφκελνη λα βξίζθνληαη πάλσ ζην βξαρίνλα ηνπ δηαηξεηηθνχ, φηαλ ην βειφλη εθηειεί δηάηξεζε. Κεηά ηελ έθξεμε θαη πξηλ μαλαξρίζεη ν θχθινο δηαηξήζεσλ πξέπεη: λα εμεηάδεηαη ην δάπεδν, ην κέησπν θαη γεληθά ε πεξηνρή γηα ηελ αλεχξεζε εθξεθηηθψλ, ηα νπνία ηπρφλ δελ έρνπλ εθξαγεί. Όηαλ απηά εληνπίδνληαη πξέπεη λα εμνπδεηεξψλνληαη θαηάιιεια. [139]

140 Γηα αλχςσζε ηξππαληψλ/ξάβδσλ/αγθπξίσλ/πεηαζκάησλ θαη άιισλ βαξηψλ πιηθψλ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κεραληθά κέζα, φηαλ ε δηαδξνκή αλχςσζεο > 3κ. Θαηαζηξψκαηα νρεκάησλ κεηαθνξάο ζε χςνο > 3κ. πξέπεη λα δηαζέηνπλ: ζθάια βαζκηδσηή πιάηνπο ηθαλνχ γηα ηαπηφρξνλε θίλεζε δχν αηφκσλ, θάγθεια, ηα νπνία είλαη αθαηξεηά (π.ρ. ζσιήλεο ζε ππνδνρέο ηξχπαο κε νξηδφληηεο αιπζίδεο). Θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ επηηξέπεηαη λα επηβαίλνπλ ζε απηά κφλν νη βνεζνί ηνπ ρεηξηζηή. Ρα νρήκαηα/ κεραλήκαηα πξέπεη: λα αζθαιίδνληαη θαιά, ψζηε λα απνθιείεηαη ηπραία θίλεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν πνπ απαζρνινχληαη πάλσ ηνπο εξγαδφκελνη, λα δηαηεξνχληαη θαζαξά. Ρα θαηαζηξψκαηα θαη νη ζθάιεο ηνπο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεξέο θαη λα αζθαιίδνληαη. Οάβδνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθφιιεζε επηζθαιψλ φγθσλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οάβδνη πνπ έρνπλ ππνζηεί άκβισζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Γξακκέο κεηαθνξάο αέξα θαη ιαδηνχ ππφ πίεζε πξέπεη πάληα λα πξνζηαηεχνληαη θαη επηζεκαίλνληαη. Νη ρεηξηζηέο: δηαηξεηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη: λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, εληζρπκέλα γάληηα εξγαζίαο θαη, θαηάιιεια αθννπξνζηαηεπηηθά κέζα (εάλ ε έθζεζή ηνπο ζε ζφξπβν μεπεξλά ηα επηηξεπφκελα φξηα). θάζε κεραλήκαηνο πξέπεη: ζηελ αιιαγή θάζε βάξδηαο λα ζπλαληψληαη κε ηνπο ρεηξηζηέο ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο θαη, λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. Θάζε παξαηήξεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ επηθεθαιή ηνπ ζπλεξγείνπ. Ρα κεραλήκαηα/ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εξγαζίεο δηάηξεζεο επηζεσξνύληαη, ειέγρνληαη, ηνπνζεηνύληαη ζε αζθαιείο ζέζεηο θαη αζθαιίδνληαη θαηάιιεια; Ξξηλ αξρίζεη θάζε θύθινο δηάηξεζεο εηδνπνηνύληαη νη πιεζίνλ εξγαδόκελνη; Κεηά από έθξεμε θαη πξηλ μαλαξρίζεη ν θύθινο δηαηξήζεσο ειέγρεηαη ε πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ θαη ηνπ δαπέδνπ γηα ηπρόλ εθξεθηηθά πνπ δελ έρνπλ εθξαγεί; Ρα νρήκαηα/κεραλήκαηα δηάηξεζεο αζθαιίδνληαη θαη δηαηεξνύληαη θαζαξά; [140]

141 Νη γξακκέο κεηαθνξάο αέξα θαη ιαδηνύ ππό πίεζε πξνζηαηεύνληαη θαη επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια; Νη ρεηξηζηέο ησλ δηαηξεηηθώλ κεραλεκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, εληζρπκέλα γάληηα εξγαζίαο θαη θαηάιιεια αθνπνπξνζηαηεπηηθά κέζα) θαη ελεκεξώλνλη&